Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από

Α. ΒΑΡΛΑ

Βαθμός Ασφαλείας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Nα διατηρηθεί μέχρι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βαθμ. Προτερ.:
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----- Μαρούσι, 23-8-2017
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : Φ13.1/ 139402 /Δ2
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
e-mail: paitheaedu@gmail.com
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.-ΤΜΗΜΑΤΑΠΡΟΣ:
Γ’ ΠΡΟΣ:
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανδρέα Παπανδρέου 37----
- 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.) ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας
Ά. Βάρλα
----(Δ.Ε.) 2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε και Δ.Ε.
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.) (μέσω των Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης )
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
3. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας (υπόψη Υπευθύνων
Τηλέφωνα: 210 344 3318 (Π.Ε.)
210 344 3272 (Δ.Ε.) Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας , Σχολικών `
210 344 3023 (Δ.Ε.) Δραστηριοτήτων)
210 344 2212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ
με τίτλο «349΄ακόμα…»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 135113/Δ2/9-8-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 2/16-7-2017 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι
κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ.
πρωτ. 32/03-08-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για
το σχολικό έτος 2017-2018 το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα-παράσταση φόρουμ με τίτλο
«349΄ακόμα…» που είναι σχετικό με την ενδοσχολική βία, δημιουργήθηκε από την
θεατροπαιδαγωγική ομάδα ΠΑΙΘέΑ σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού- Γυμνασίου- Λυκείου).

Η συμμετοχή των μαθητών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική
και πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και με
τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών, χωρίς να
παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Εσωτερική διανομή:
1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ’
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’
3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Τμήμα Β΄