You are on page 1of 26

Number of School

Days
S/Y 2017-2018

June 18
July 21
August 21
September 20
October 15
November 19
December 16
January 21
February 19
March 20
April 5
TOTAL - 204
Schedule of Exam
S/Y 2017-2018

August 10-11,
2017
First Quarter Exam

October 19-20,
2017
Second Quarter
Exam

January 11-12,
2018
Third Quarter
Exam

March 19-20, 2018


Eunice
Eunice
Jae
Eunice
Jae
Eunice
0101Jae
Jae01
01 Eunice Jae
Eunice
01 Jae 01 Eunice
Eunice
Eunice
Jae
Eunice
Jae
0101
Jae
Jae
0101
OUR
CLASSROOM
RULES

Amay maglaog sa
klase, iwasan mag
absent.
Magdangog
pagnagtataram an
maestra, iwasan
makiistoryahan.

Kung gustong
magtaram, itaas an
kamot para
maapod.
Iwasan
makihagad
balon sa
kaklase.

Iwasan
ang pagdalagan sa
laog kan klasrum.
Siguradohon
an kawat ligtas
asin dae
nakakakulog.
Padanayon
an kalinigan
sa
eskwelahan.
Maging
malinig sa
sadiri sa gabos
na oras.
Eunice Jae 01