You are on page 1of 3

1 Melaka 2017

SULIT
BENGKEL SEJARAH SPM 2017…SMKSL
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN …
…., MELAKA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 1249/3
SEJARAH
Kertas 3
Ogos

3 jam Tiga jam

===========================================================================

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Markah Markah
Soalan
1. Kertas soalan ini mengandungi satu Tugasan Spesifik. Penuh Diperoleh
2. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang 1 5
disediakan. Sekiranya ruang di dalam buku jawapan tidak 2 25
cukup, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas 3 10
peperiksaan. 4 15
3. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar 5 10
bersama-sama buku jawapan pada akhir peperiksaan. 6 10
4. Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku 7 10
teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis atau bahan fotostat 8 10
dan bahan bercetak ke dalam dewan/ bilik peperiksaan. 9 5
5. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau Jumlah 100
peranti elektronik ke dalam dewan/ bilik peperiksaan.
6. Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan
yang disediakan.
7. Calon dinasihati supaya membuat perancangan masa yang
bersesuaian dengan peruntukkan markah yang diberikan.
8. Semua kertas jawapan calon hendaklah diserahkan kepada
pengawas peperiksan pada akhir peperiksaan

Tugasan ini mengandungi 3 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

[Lihat halaman sebelah
SULIT

org/wiki/Dasar_Ekonomi_Baru Bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan kerangka di bawah: Markah Aspek Perincian Pengenalan 1. . Huraikan Rancangan Pembangunan Lima Tahun yang 25 markah Huraian terdapat dalam Dasar Ekonomi Baru. https://ms. Dasar pembangunan ekonomi berikut diperkenalkan dalam tempoh perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru: a) Dasar Pertanian Negara (DPN) 15 markah b) Dasar Pensyarikatan Malaysia c) Dasar Penswastaan Jelaskan kelebihan dasar-dasar tersebut. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk 10 markah mencapai aspirasi Dasar Ekonomi Baru. 4. Mengapakah Dasar Ekonomi Baru di perkenalkan? 5 markah Isi dan 2. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah DEB dijalankan menerusi strategi :-  penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi.wikipedia. 3. 2 Melaka 2017 BENGKEL SEJARAH SPM 2017…SMKSL TUGASAN SPESIFIK Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan program jangka panjang bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990.  pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum.

Ulaskan pernyataan tersebut. 7. 3 Melaka 2017 BENGKEL SEJARAH SPM 2017…SMKSL “DEB yang berlangsung dari 1970 hingga 1990 terbukti mencapai kejayaan dalam mencorakkan Malaysia dengan objektif membasmi kemiskinan tegar dalam kalangan rakyat iaitu daripada kadar 50 peratus pada awal 70-an kepada kurang satu peratus ketika ini. 6.my/berita/nasional/roh-deb-wajar- diteruskan 5. Datuk Dr.” Prof. Jelaskan iktibar yang diperoleh daripada pelaksanaan Dasar 10 markah Ekonomi Baru? Kesimpulan 9. Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 10 markah Sumber: http://www. Bagaimanakah cabaran di soalan 6 boleh diatasi? 10 markah 8. Huraikan cabaran yang dihadapi dalam menjadikan Malaysia 10 markah sebagai sebuah negara maju. Apakah rumusan tentang kejayaan Dasar Ekonomi Baru? 5 markah KERTAS SOALAN TAMAT .com. Noor Azlan Ghazali.utusan.