Cum poŃi fi călăuzit Duhul lui Dumnezeu

de

nigaH .E htenneK

doG fO tiripS ehT yB deL eB naC uoY woH :lanigiro lultiT
uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

2

Cuprins:
____________________________________________________________ 5 __________________________________________________ 7 _____________________________________________ 9 _______________________________________ 13 _________________________ 15

huD iŞ telfuS ertniD aŃnerefiD etsE eraC huD iŞ telfuS ertniD aŃnerefiD etsE eraC

uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ

tnâfS iuluhuD aecoV :ierT lurămuN

csenemO iuluhuD aecoV :aŃniitşnoC csenemO iuluhuD aecoV :aŃniitşnoC

ăraoiretnI airutrăM :unU lurămuN ăraoiretnI airutrăM :unU lurămuN

??ttnnââffS lluhhuD uaaS ??ueeM lluhhuD S u uD u S u M u uD

ăraoiretnI aecoV :ioD lurămuN

ăftreJ aC iulupurT aerecudA ăftreJ aC iulupurT aerecudA iiullutteellffuS aaeerriiuttnnââM u u uS u M

iiulluhhuD aarrppusA eerraarrttnneeccnnoC u u uD usA oC iiulluppurrT aaeeccoV ::eelleettnneemiittnneeS u u u T oV m S
!!aT airutrăM iŃ-etşaonuC aT airutrăM iŃ-etşaonuC celP ăS supS a-iM luhuD uăT luhuD eD dnâznipeD uăT luhuD eD dnâznipeD ăsaolucatcepS erizuălăC ăsaolucatcepS erizuălăC

eerriiccorroorrP niirrP erriizuăllăC o oo P n P e zuă ăC

cinşeV huD nU – lumO cinşeV huD nU – lumO ălibisneS aŃniitşnoC urtnuănÎ uezenmuD airutrăM dnâmrU airutrăM dnâmrU urtnuăniD rotujA urtnuăniD rotujA eŃneirepxE ăuoD eŃneirepxE ăuoD

iiullunnmoD aanniimuL u u moD muL eelleennmeeS mS
dăV dăV

ăŃaferP

_______________________________________________ 19 _____________________________________ 21 ________________________________ 23

_________________________________________ 27

___________________________________________________________ 29 _________________________________________________ 33 ____________________________________ 35 ________________________________ 37

__________________________________________________ 41 _______________________________________________ 43 __________________________________________ 47

_______________________________________________ 51 _______________________________________ 53

__________________________________________________ 57 ________________________________ 59 ____________________________ 61

____________________________________ 69

______________________________________________________________ 71 ___________________________________________ 73 __________________________________________ 75

___________________________________________ 77 3

4

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
_____________________________________________ 83

urtsoN luhuD măcudE ăS muC urtsoN luhuD măcudE ăS muC huD nÎ aenuicăguR

iinedeV nirP erizuălăC iinedeV nirP erizuălăC aminI iŃ-ătlucsA aminI iŃ-ătlucsA

__________________________________________________ 89 _____________________________________ 91

________________________________________________ 99

PrefaŃă
Dumnezeu mi-a vorbit de curând despre un lucru pe care nu-l f cusem. Acum 20 de ani, în februarie 1959, în El Passo, Texas, Domnul mi s-a ar tat într-o vedenie. El a intrat în camera mea pe la orele 6:30 diminea a, s-a a ezat pe un scaun lâng patul meu i a discutat cu mine timp de o or i jum tate. Mai departe, în aceast carte voi ar ta mai multe detalii despre aceast vizit , dar aici vreau s subliniez mai întâi ceva. El mi-a vorbit despre slujba de prooroc (Efeseni 4:11-12). Apoi El mi-a spus: „Eu nu am a ezat prooroci în Biseric pentru a c l uzi Biserica Noului Testament. Cuvântul Meu spune: «To i cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu.» Acum, dac m vei asculta, Eu te voi înv a cum s urmezi Duhul Meu. Apoi vreau ca tu s înve i pe poporul Meu cum s fie c l uzit de Duhul“. M simt ru inat pentru c am l sat s treac dou zeci de ani f r s fi înv at pe al ii prea mult despre aceasta. Ocazional am atins subiectul, dar nu am înv at cu adev rat despre el pe nimeni. A a c în ultimul timp Domnul m-a impulsionat i am început s vorbesc din ce în ce mai mult despre c l uzirea Duhului. Carte de fa este o urmare a acestui impuls.
ă Ńă ă Ńă ă ăă ş ă
ă

ă

Ń

ă ă

ăă Ńă

ăŃ

ă şă ş

ă

ă

ăă

ă

Ń

ă

ăă

ă

ă

ă

ă

ăă

Ń

ă

Ń

ă

ş

ă

ş

ş

ă

ă

ă

ş

ă

ă Ń

5

Lumina Domnului
„C ci to i cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu“ Romani 8:14 „Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru c suntem copii ai lui Dumnezeu“ Romani 8:16. „Suflarea omului este o lumin a Domnului, care p trunde pân în fundul m runtaielor“ Proverbe 20:27 (Traducerea din versiunea King James sun astfel: „Duhul omului este o candel a Domnului care cerceteaz tot l untrul omului“) Copiii lui Dumnezeu se pot a tepta s fie c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu. O alt traducere a versetului din Proverbe 20:27 spune: „Duhul omului este o lumin a Domnului“. Dac acest verset ar fi fost scris ast zi, l-am putea citi astfel: „Duhul omului este un bec al Domnului“. Aceasta înseamn c : Dumnezeu ne va lumina, ne va c l uzi, prin duhul nostru. De multe ori c ut m alte mijloace de c l uzire decât cel pe care l-a spus Dumnezeu, i când o facem d m de necaz. Uneori noi credem c Dumnezeu ne c l uze te prin ceea ce ne spun sim urile noastre fizice. Dar niciunde Dumnezeu nu spune c El ne va conduce prin ceea ce ne spun sim urile noastre. Prea des privim lucrurile de pe o pozi ie intelectual , str duindu-ne s ra ionaliz m totul. Dar Biblia nu spune nic ieri c trupul sau mintea omului ar fi o lumin a omului. Ea spune c duhul omului este o lumin a Domnului. Dumnezeu ne va c l uzi, ne va lumina prin duhul nostru. Înainte de a în elege cum ne conduce Dumnezeu prin duhul nostru, trebuie s în elegem foarte bine natura uman . Trebuie s în elegem c omul este duh, c el are un suflet i c locuie te întrun trup.
ă ă
ă ă ă ă ă ă ş ş Ń ăă Ń ă

Ń

ş

ă

ă

ş

ă

ă

Ń

Ń

ă

Ń

ă ă

ă Ń

ăă

ăă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

Ń

ă

ă

ă

ă

ăă ă

ă ă

ă

Ń

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă ş

ăă

ă

ăă

ă

7

Omul – Un Duh Veşnic
ă

„ i Dumnezeu a spus: «S facem om dup chipul nostru, dup asem narea noastr … Dumnezeu a f cut pe om dup chipul S u, l-a f cut dup chipul lui Dumnezeu…»“ Geneza 1:26-27
ă
ă

Omul este o fiin duhovniceasc , un duh viu. El este f cut dup asem narea lui Dumnezeu. Isus a spus c Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24). Apare deci ca o necesitate ca omul s fie duh. Omul este un duh, el are un suflet i locuie te într-un trup fizic (1 Tesaloniceni 5:23). Când trupul fizic al omului moare i este îngropat, duhul lui continu s tr iasc . Aceast parte din om este ve nic . Duhul nu poate muri niciodat , iar omul este duh. Iat ce spune Pavel despre moartea fizic : „Sunt strâns din dou p r i: a vrea s m mut i s fiu împreun cu Hristos, c ci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru voi, este mai de trebuin s r mân în trup.“ Filipeni 1:26-27 Pavel urma s tr iasc . Fie în trup, fie desp r it de el, Pavel va continua s tr iasc . Dac r mâne sau locuie te în trup, el poate înv a Biserica din Filipi, i poate fi o binecuvântare pentru ea. Pentru Pavel îns , ar fi mult mai bine s se mute, i s fie cu Hristos. De fapt, Pavel spunea: „Voi continua s tr iesc fie în trup, fie mutându-m i fiind cu Hristos.“ Cine urma s se mute? „EU“ m voi muta. Pavel nu vorbea despre trupul s u. Nu trupul s u urma s se mute. Pavel vorbea despre omul interior, omul duh, care tr ie te în interiorul trupului. Adeseori oamenii m întreab : „Ne vom recunoa te unii pe al ii în ceruri?“ Atunci eu le r spund cu o întrebare: „Aici, jos, ne cunoa tem unii pe al ii?“ În elegi, tu vei fi acolo. Dac tu cuno ti pe cineva aici, jos, tu vei cunoa te pe acel cineva i acolo sus. Tu e ti cel ce este aici – tu e ti cel ce va fi sus. „Eu m voi muta i voi fi cu Hristos“, spune Pavel, „c ci este mult mai bine“. Ce mult îmi place acest pasaj! Dac Pavel ar fi spus c este mai bine, ar fi fost ceva. Dar el spune: „este mult mai bine!“ Unele înv turi gre ite spun c atunci când omul a murit, el este ca un câine mort. Nu, nu-i a a. Omul este mult mai mult decât un trup. El este un duh, are un suflet i locuie te într-un trup. Al ii spun c atunci când omul moare, el este într-un somn al sufletului. Dar Biblia nu ne înva a a. Unii spun c într-adev r duhul pleac , dar se întoarce sub forma unei vaci sau a unui câine. Teoria reîncarn rii nu este biblic . Stai lâng Cuvântul lui Dumnezeu i El î i va rezolva toate problemele legate 9
ş ă ă ă ş Ń ă ă ă Ń ă ş ă ă Ńă ă ş ă Ńă ş ă Ń ş ş ăŃ ă ş ă ă ă ă ă ş Ń ş ă ă ş ş ă ă ă ă ă ş ăŃă ă ă ă ş şă ă ă ş Ń ă ş ă ş ă ă ă ş
ă ă ş ă ă ş Ń ă ă ă ă ăŃ ă

ă ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ş

ă

ş

ă

ş

ă

ă

ă

ăŃ

ă

ă

ă

ă

ă

Ş

ă

ă

ă

de acest subiect. Pavel a spus: „M voi muta i voi fi cu Domnul, c ci este mult mai bine.“ Pavel a propov duit acelea i adev ruri i acelea i fapte pentru toate bisericile. El folose te cuvinte diferite, dar spune acela i adev r binecuvântat Bisericii din Corint:
ş ă

„… chiar dac omul nostru de afar dinl untru se înnoie te din zi în zi.“
ş ă ă

se trece, totu i omul nostru 2 Corinteni 4:16
ş ş

Exist un om interior. i exist unul exterior. Omul exterior nu e ti tu, cel adev rat. Omul exterior este numai casa în care locuie ti. Omul dinl untru e ti tu, cel real. Omul interior nu îmb trâne te niciodat . El se înnoie te în fiecare zi. El este un om duh. Ce este duhul? Aminti i-v textele noastre de la început. Romani 8:14 spune: „… cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu“. Apoi versetul 16 ne d o oarecare în elegere asupra modului în care Dumnezeu ne conduce: „Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru c suntem copii ai lui Dumnezeu“. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu confirm împreun cu duhul omului. Proverbe 20:27 spune: „Duhul omului este o lumin a Domnului“. Din moment ce, în concordan cu aceste versete, Dumnezeu ne va c l uzi prin duhul nostru, noi trebuie s afl m ce este duhul nostru. Isus i-a spus lui Nicodim: „… dac un om nu se na te din nou, nu poate vedea Împ r ia lui Dumnezeu“ (Ioan 3:3). Nicodim, fiind un om firesc, putea gândi numai fire te. A a c a r spuns: „Cum se poate na te un om b trân? Poate el s intre a doua oar în pântecele maicii sale i s se nasc ?“ (Ioan 3:4). Isus nu vorbea despre o na tere fizic . El spunea: „Ce este n scut din carne, este carne, i ce este n scut din Duh este duh“ (Ioan 3:6). El vorbea despre o na tere duhovniceasc . Partea din om care este n scut din nou este duhul s u. Duhul s u prime te Via a Ve nic – Via a lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. Duhul omului este f cut o f ptur nou în Hristos. Pavel îl nume te „omul dinl untru“, iar Petru „omul ascuns al inimii.“ „… ci s fie omul ascuns al inimii, în cur ia nepieritoare a unui duh blând i lini tit, care este de mare pre înaintea lui Dumnezeu.“ 1 Petru 3:4 Când Biblia vorbe te despre inim , ea vorbe te despre duhul omului. Acesta este adev ratul om. Gândind astfel, vei fi ajutat în credin a ta. Oriunde în Noul Testament este folosit cuvântul inim înlocuie te-l cu cuvântul duh i vei avea un tablou mai clar despre ceea ce vrea s spun . Duhul omului este cel ce este n scut din nou. 10
ă ş Ń ş ă ş ă
ă Ńă Ń ş

ş

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ăă

ă

ă ş

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ş

ş

ă ş

ş

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
ş
ă

ş

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

ă

ă

ş

ş

ă

ă

ş

ş

Ş

ă

Ń

ăŃ

ă

ă

Ń

ă

ă

ă

ăă

ş

ă

Ń

ş

ă

ă ş

ă

ş

ş

ă

ă

ă

ş

ă

ş

ş

ă

Ńă ă

ă

ă

ă
ş

Ń

ă

„C ci dac este cineva în Hristos, este o f ptur nou . Cele vechi sau dus, iat c toate lucrurile s-au f cut noi.“ 2 Corinteni 5:17 Aici se vorbe te despre omul dinl untru. Nici nu poate fi vorba de cel exterior. Când e ti n scut din nou i devii o f ptur nou , tu nu cape i un trup nou. Omul exterior r mâne exact cum a fost. Dac ai fost chel înainte de a te na te din nou, chel vei fi i dup na terea din nou. Dac ai avut ochii c prui înainte, c prui îi vei avea i dup . Omul exterior nu se schimb . Dumnezeu nu face nimic cu omul exterior. (Tu trebuie s faci ceva cu omul exterior. Afl din Biblie ce vrea Dumnezeu s faci tu cu omul exterior i f ceea ce- i spune El.) Dumnezeu face ceva cu omul dinl untru. El îl face pe acest om dinl untru un om nou în Hristos, o f ptur nou , o crea ie nou .
ă ş ş ă ă ă Ń ă ş ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ş ă ş ă ş ş ă ă ă ă ş
ă ă ă ă ă ă ă ă

cinşeV huD nU – lumO cinşeV huD nU – lumO
11

Concentrare Asupra Duhului
„Dumnezeul p cii s v sfin easc El însu i pe deplin; i duhul vostru, sufletul vostru i trupul vostru, s fie g site întregi, f r prihan la venirea domnului nostru Isus Hristos.“ 1 Tesaloniceni 5:23 Pavel începe cu interiorul, cu centrul cu inima f pturii umane, care este duhul i apoi vine spre exterior. Totu i, mul i oameni citeaz gre it acest verset. Ei spun: trup, suflet i duh. De ce pun ei pe primul plan trupul? Pentru c ei sunt mai concentra i asupra trupului lor decât asupra duhului lor. Lucrurile fire ti au mai mult importan pentru ei decât lucrurile spirituale. A a c ei pun pe primul plan fizicul. Uneori noi suntem mult mai concentra i asupra min ii noastre deoarece tr im foarte mult timp în domeniul ra iunii. Dar omul este o fiin duhovniceasc – de aceea este necesar concentrarea asupra duhului. Cu cât ne vom concentra mai mult asupra duhului, cu atât lucrurile spirituale vor deveni tot mai reale pentru noi. Dac avem de gând s ne l s m c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu – c ci tim c Duhul lui Dumnezeu ne c l uze te prin duhul nostru – atunci noi trebuie s ne concentr m asupra duhului sau vom rata totul. Pune i duhul pe primul plan. Deveni i tot mai con tien i de duhul vostru. Realiza i tot mai mult prezen a omului interior. Da i-v seama c sunte i o fiin duhovniceasc . Da i-v seama c prin na terea din nou deveni i o crea ie nou , f cut de Dumnezeu în Isus Hristos. Aceasta v va ajuta s cre te i din punct de vedere spiritual. Cu mul i ani în urm am început s gândesc astfel i la început îmi spuneam mie însumi, cu voce tare: Eu sunt o fiin duhovniceasc , am un suflet i locuiesc într-un trup. Spunând i repetând aceasta am fost ajutat s cresc spiritual i s devin tot mai con tient de duhul meu. A ajutat i credin ei mele, c ci credin a este în duh sau în inim .
Ń ă ă ş ă ă ş ş
ş ă ă ă ş ş ă ă ă Ń ă ă ş ă

ă

ă

ăŃ

ş

ă Ń

Ń

Ń

Ń

ş

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

Ń

ă

ă

Ń

Ń

ă

Ń

Ń

ăă

ăŃ

ă

ă

ş

ş

ş ăă ă ă ă

ş

ă

ă

ăŃ

Ń

ă ă

ăŃ

ă

ă

Ń

ş

Ń

Ń

ă Ń

ş

Ń

ş

ş Ń

ă

ă

Ń ş

ă

ă ş

Ń

ă

ă

ş

13

Care Este DiferenŃa Dintre Suflet Şi Duh
„C ci Cuvântul lui Dumnezeu este viu i lucr tor, mai t ietor decât orice sabie cu dou t i uri, p trunde pân acolo c desparte sufletul i duhul… “ Evrei 4:12
ă ă ă ă ş ă şă ă ă

Sufletul i duhul nu sunt acela i lucru. Cu mul i ani în urm , prin anii ’50, am început s studiez serios acest subiect. Mi-am procurat c r i de la colile biblice cele mai faimoase, atât penticostale cât i de la alte denomina iuni, ca s v d ce înva ele despre structura uman . Nici una nu m-a satisf cut. Nici una nu era de fapt scriptural . Ele erau bune, a a cum spune Biblia, numai „în parte“. Am întrebat conduc tori i înv tori biblici din întreaga ar . A i recunoa te unele nume dac vi le-a i spune. Am auzit chiar pe cineva întrebând pe unul dintre cei mai cunoscu i lucr tori din ziua de azi: „Care este diferen a dintre suflet i duh?“ El s-a uitat mirat i a spus: „Eu credeam c sunt unul i acela i lucru“. Acesta a fost r spunsul pe care l-am primit de la cei mai mul i lucr tori pe care i-am întrebat. Dar cum ar putea ele s fie acela i lucru? Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu a spus c ele pot fi desp r ite de Cuvântul lui Dumnezeu. Dac ele se pot separa, înseamn c ele nu sunt acela i lucru. Totu i, numai Cuvântul lui Dumnezeu poate desp r i sufletul i duhul. Motivul pentru care noi n-am reu it s le distingem a fost acela c noi n-am s pat suficient de adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. Cu ani în urm , în vestul Statelor Unite s-a declan at „goana dup aur“. Oamenii se n pusteau spre vest dorind s devin boga i peste noapte. Cei mai mul i au g sit ceva aur în nisipul pârâia elor. Al ii au g sit ceva pe p mânt. Dar dac voiai s devii cu adev rat bogat, atunci trebuia s sapi adânc. Po i trece superficial prin Biblie i s sco i un pic de aur – de ici de colo – sau chiar s g se ti din întâmplare o min de aur. Dar dac vrei cu adev rat s devii bogat, trebuie s sapi adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. Timp de 15 ani am studiat cu aten ie acest subiect. Dac era ceva ce doream s aflu, atunci tocmai aceasta era: diferen a dintre duh i suflet. Am recurs la procesul elimin rii. Am notat urm torul fapt: cu trupul meu eu iau contact cu domeniul material (asta nu mai are nevoie de nici un argument). Cu duhul meu eu iau contact cu domeniul spiritual. Aceasta las numai o singur parte din mine s ia contact cu orice alt domeniu. A a c am scris: cu sufletul meu, eu contactez numai domeniul ra ional, pentru c 15
ă ă Ń Ń ş ă Ń ă ă ş Ń ă ă Ń ă ă ş ş
Ń

ă

ă

ă

ă

ş

ă

Ń

ş

ă Ńă

ă

ă

ş

ă

ă

ăŃă

ă

ş ă

ă

ă

Ń

ş

Ń

ăŃ

Ń

ă

ă

ş

ă ş

ă

ă ş

ş

ă

ă

ş

ă ă ş ă

ă

ă

Ń

ă

ă

Ńă

Ń

ş

ă

ă

Ńă

ă

Ń

ş

ă

Ń

ş ă ă

ă

ş

ş

ş ă ă

ă

ă

ş

ş

ă

ă

ă

Ń

ş

„Fiindc , dac m rog în alt limb , duhul meu se roag , dar mintea mea este f r rod.“ 1 Corinteni 14:14 Traducerea amplificat spune: „C ci dac m rog într-o limb necunoscut , duhul meu, prin Duhul Sfânt din mine se roag , dar mintea mea este f r rod“. În elegerea noastr , ra iunea noastr , uman , este o parte a sufletului nostru. Observa i ce spune Pavel: „Duhul meu se roag , dar mintea mea este f r rod“. El n-a spus: „când m rog în alt limb , sufletul meu se roag “. El n-a spus nici: „Când m rog în limbi, m rog din intelectul meu sau din mintea mea“. El a spus: „Când m rog în alte limbi eu nu m rog din sufletul meu, ci m rog din duhul meu, din inima mea, din fiin a mea cea mai intim , cea mai adânc “. V aminti i ce-a spus Isus? „În ziua cea de pe urm , care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare i a strigat: «Dac înseteaz cineva, s vin la Mine i s bea. Cine crede în Mine, cum zice Scriptura, DIN INIMA LUI vor curge râuri de ap vie!» SPUNEA CUVINTELE ACESTEA DESPRE DUHUL pe care aveau s -L primeasc cei ce vor crede în El. C ci Duhul Sfânt înc nu fusese dat, fiindc Isus nu fusese înc prosl vit.“ Ioan 7:37-39 Ca rezultat al primirii Duhului Sfânt, Isus a spus c din inim vor curge râuri de ap vie. O alt traducere spune: „ … i din adâncul fiin ei…“. Fiica unui pastor al Evangheliei Totale, în vârst de 6 ani, era prezent într-o noapte de rug ciune. Ea i al i câ iva copii au fost umplu i cu Duhul Sfânt i au început s vorbeasc în alte limbi. Aceast feti de 6 ani a fugit la mama ei inânduse cu mâinile de stomac i spunând: „Mam , mam , asta vine din burta mea!“ Avea dreptate. Ceea ce spunea ea era biblic. Ea vorbea în limbi din burta ei, din duhul ei, din adâncul fiin ei ei. De acolo vin limbile: din Duhul Sfânt care locuie te în duhul t u, i d duhului t u s vorbeasc . S punem acum aceste versete cap-la-cap: „Duhul omului este o lumin a Domnului, cercetând tot ADÂNCUL FIIN EI (inima)… DIN INIMA LUI vor curge râuri de ap vie…“. Toate c l uzirile pe care le-am avut au venit din duhul meu i cele mai multe au venit în timp ce m rugam în limbi. Po i în elege de ce. Duhul t u este activ atunci când te rogi în alte limbi. Unul din motivele pentru care biserica mondial ca un tot a dec zut atât de r u, este c a apelat foarte mult la un singur fel de rug ciune – rug ciunea cu minte. Ea sa str duit s lupte în b t lii spirituale cu posibilit ile mentale. 16
ă ă ş ă Ń ş ă ă ş ă ă Ń ă Ń ă ă ă Ńă ă ăŃ Ń ă ł ă Ń ş Ń ă Ń ş ş ăă ă ă ă ă ă ăă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ş
ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

ă

ă ă

şă ă

r m sese singura parte din mine i singurul domeniu neatacat. Iat a ajutat:
ş
ă ă ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
i versetul care mă ă ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă ă

ă ă

Ń

Ń

ă

ă

Ń Ń

ă ă ă

Am înv at acest lucru timp de mul i, mul i ani. În timpul fiec rei crize a vie ii mele am înv at s m uit la duhul din mine. Am înv at s m rog în alte limbi, timp în care c l uzirea apare din interiorul meu. i aceasta pentru c duhul meu este activ, iar trupul i mintea mea sunt inactive. i prin duhul meu m c l uze te Dumnezeu. Uneori t lm cesc rug ciunea în limbi i prin t lm cire primesc lumin i c l uzire (1 Corinteni 14:13). Dar în majoritatea timpului nu este a a, ci atunci când m rog în limbi, de undeva de jos, din interior, simt ridicându-se ceva în mine. Începe s ia form . Nu pot explica ra ional cum are loc asta, pentru c mintea mea, în elegerea mea nu au nimic de a face cu asta. Dar eu tiu în adâncul fiin ei mele ce am de f cut.
ş ă Ń Ń ă ă ş ş ă ă ăă ă ă ă ă Ńă ş Ń ş Ş Ń Ş Ń ă ă ă ă Ńă Ńă ă ă ş ăă ă Ń ă ă ăă

huD iŞ telfuS ertniD aŃnerefiD etsE eraC huD iŞ telfuS ertniD aŃnerefiD etsE eraC
17

Mântuirea Sufletului
„…primi i cu blânde e Cuvântul s dit în voi, care v poate mântui sufletele.“ Iacov 1:21 Duhul omului este partea din om care se na te din nou i care prime te Via a Ve nic , care este Natura i Via a lui Dumnezeu. Duhul omului este cel ce devine o creatur nou în Hristos. Sufletul nu este nici pe departe fiin a cea mai interioar omului. Nu sufletul se na te din nou. Mântuirea sufletului este un proces. De obicei acest verset din Iacov 1:21 m deranja pe vremea când eram un predicator de cult, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt. Nu tiam atunci ceea ce tiu azi. Foloseam no iunile de duh i suflet în mod eronat, referindu-m la duh ca suflet i la suflet ca duh. Eu nu f ceam deosebirea între ele, a a cum face Biblia. Dar am avut destul bun sim ca s las deoparte acest verset pân am crescut destul ca s în eleg ceea ce vrea el s spun . Epistola lui Iacov nu a fost scris pentru p c to i. Iacov nu a scris o scrisoare lumii; el a scris aceast scrisoare Bisericii. În elegem acest lucru din Iacov capitolul 5, unde el spune: „Este vreunul printre voi în suferin ? S cheme pe presbiterii Bisericii…“ Cu alte cuvinte dac este cineva din biseric bolnav s cheme pe b trânii bisericii. Referindu-ne din nou la primul capitol din Iacov, s ne uit m la versetul 18: „El, de bun voia Lui, ne-a n scut prin Cuvântul Adev rului ca s fim un fel de pârg a f pturilor Lui. ti i bine lucrul acesta, preaiubi ii mei fra i. Orice om s fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, z bavnic la mânie, c ci mânia omului nu lucreaz neprih nirea lui Dumnezeu. De aceea lep da i orice necur ie i orice rev rsare de r utate i primi i cu blânde e Cuvântul s dit în voi, care v poate mântui sufletele.“ Iacov 1:17-21 Iacov se adreseaz unor oameni n scu i din nou. Din voia Tat lui, scria el, am fost n scu i, prin Cuvântul Adev rului. Iacov le spune: „preaiubi ii mei fra i“. Deci ei erau în Hristos. i totu i el îi îndeamn pe ace ti oameni n scu i din nou i umplu i de Duhul Sfânt s primeasc cu blânde e Cuvântul s dit în ei „care le poate mântui sufletele“. Evident, sufletele lor nu erau mântuite. Vede i, duhul omului, omul interior, omul cel real prime te via a ve nic i se na te din nou. Dar intelectul s u i emo ionalul s u – care compun sufletul s u – mai au nevoie de tratament. Ele nu sunt n scute din nou. Ele trebuie înnoite. Pavel vorbe te despre înnoirea min ii atunci când se adreseaz sfin ilor din Roma: 19
Ń şă ă Ń
Ń Ń ă ă Ń ă ă Ń Ń

ă

ă

ş

ă

ş

ş

ş

ă

Ń

ă

ă ă

ă

ă ă

Ń

Ń

Ń

ş

ş

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ăŃ

ş

ş

ă

ş ă ă

ă

ă Ńă

ş

ă

ă

ş

Ń

Ń Ş

Ń

Ń

ă

ă

Ń

Ń

ă

ă

ă

Ń Ń ă

ă

ş ă

Ń

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă ă

ş

ş

ş

ă

ă

Ń

ă

ă

Ń

ă

Ş

ş

ă

Ń

ş

Ń

ă

Ń

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ş

Ń

ş

Psalmistul vorbe te despre înviorarea sufletului: „El îmi învioreaz sufletul… “
ă

Ps.23:3
ş

Cuvântul ebraic tradus prin înviora în Vechiul Testament i cuvântul grecesc tradus prin înnoi în Noul Testament înseamn aproape acela i lucru. Sufletul, mintea trebuie înviorat i înnoit . Mama mea mi-a l sat un scaun pe care l-a mo tenit de la mama ei. Nu tiu exact cât de vechi este acest scaun, dar în orice caz este foarte vechi. Îmi amintesc c bunica mea, cu mult timp în urm , l-a recondi ionat. I-au pus tapi erie nou i l-au l cuit. Era acela i scaun vechi, dar el era recondi ionat, înnoit. Nu scrie nic ieri c Dumnezeu ne învioreaz duhul nostru. Duhul nostru devine o crea ie nou în Isus Hristos. Sufletele noastre sunt cele ce trebuie înnoite, i pot fi înnoite. Cum? Iat versetele care se refer la suflet: „ …primi i cu blânde e Cuvântul s dit în voi care v poate mântui sufletele… nu v potrivi i chipului veacului acestuia, ci s v preface i prin înnoirea min ii voastre, ca s pute i deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bun , pl cut i des vâr it …“. „El îmi învioreaz sufletul“. Sufletul omului este mântuit sau înnoit atunci când mintea sa este înnoit prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne mântuie te sufletele, care ne înnoie te mintea i ne învioreaz sufletele. Când mintea noastr este înnoit prin Cuvântul lui Dumnezeu, noi începem s gândim în concordan cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem în stare s cunoa tem i s deosebim voia lui Dumnezeu cea bun , pl cut i des vâr it – c ci Cuvântul lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu. Când sufletul nostru este mântuit nu mai avem prea multe întreb ri asupra voii lui Dumnezeu. Cea mai mare nevoie a bisericii de ast zi este înnoirea min ii prin cuvântul lui Dumnezeu.
ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ş ă ă ş
Ń

20

Ń

ă

Ń

ă

Ń

Ń

Ń

şă

Ń

ă ă Ń

ş

ă

ă

ă

ş

ă

ş

Ń

ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
„S nu v potrivi i chipului veacului acestuia, ci s v preface i prin înnoirea min ii voastre, ca s pute i deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bun , pl cut i des vâr it .“ Romani 12:2
Ń ă ş ă ă ă şă Ń

Ń

ă ş Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ş

şă

ă

ă

ă

ă ă

Ń

ă

ş

ş

ă

ăŃ

ă

ă Ń

şă

ă

ş

ă ă

ă

ă

ă

ş

ă

ş

ă

ă

Aducerea Trupului Ca Jertfă
„V îndemn dar fra ilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, s aduce i trupurile voastre ca o jertf vie, sfânt , pl cut lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastr o slujb duhovniceasc .“ Romani 12:1 Omul dinl untru devine creatura nou în Hristos, nu cel exterior. Avem acela i trup pe care l-am avut i înainte de a deveni o creatur nou . Ceea ce trebuie noi s înv m s facem este s l s m acel om dinl untru s conduc . Cu acest om dinl untru noi control m firea i facem ceva folositor cu trupurile noastre. S citim din nou din 2 Corinteni 5:17, „C ci dac este cineva în Hristos, este o f ptur nou . Cele vechi s-au dus: iat c toate lucrurile s-au f cut noi“. O alt traducere spune: „ …Dac este cineva în Hristos este un nou eu… “. Uneori în biserici noi auzim vorbind despre „omorârea eului“. Nu exist o astfel de afirma ie în Biblie. Noi n-avem nevoie s murim fa de eul nostru dac am devenit un nou eu. Ceea ce trebuie s facem este s r stignim firea – despre acest lucru da, Biblia spune ceva. R stignirea firii nu este ceva ce Dumnezeu face pentru tine. Este ceva ce tu faci pentru tine. De aceea „v îndemn dar, fra ilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, s aduce i trupurile voastre ca o jertf vie… “, scrie Pavel Bisericii. Cine aduce trupul ca jertf ? Tu. Care tu? Omul dinl untru care este n scut din nou i a devenit o creatur nou în Hristos. Tu e ti cel ce faci ceva cu trupul t u. Dac tu nu o faci, nimic nu se va putea face cu tine. „Ci m port aspru cu trupul meu, i-l in în st pânire, ca nu cumva, dup ce am propov duit altora, eu însumi s fiu lep dat.“ 1Corinteni 9:27 Pavel scrie aici c el face ceva cu trupul s u: „ …M port aspru cu trupul meu, i-l in în st pânire“. Care Pavel? Este omul cel adev rat, Pavel cel real, omul dinl untru, care a devenit o crea ie nou în Hristos i a fost umplut de Duhul Sfânt. „Eu fac ceva cu trupul meu. Eu m port aspru cu el. Eu îl in în st pânire“. Cine aduce trupul sub ascultare?
Ń ă ă ă ă ă ă Ń ş
ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă Ń ă

21

ă ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ăŃ

ă

ă

ă ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă
Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ş ă ă ă ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

Ń

ă

ş

ă

ă

ă

ă

Ń

ă ăŃă ă
Ń

ă

ş

Omul dinl untru. În loc s lase trupul s -l domine, Pavel caut s aduc omul exterior sub st pânirea celui interior. Observa i acum acest lucru. Avem aici un mare apostol, un sfânt al lui Dumnezeu, care a scris aproape jum tate din Noul Testament, un uria spiritual – dar este evident c trupul s u voia s fac lucruri care erau gre ite. Dac n-ar fi vrut, el nar fi trebuit s se poarte aspru cu el i n-ar fi trebuit s -l in în st pânire. Numai pentru c trupul t u vrea s fac ceva gre it, nu înseamn c tu nu e ti mântuit – sau c tu nu e ti umplut cu Duhul Sfânt. (Dac a a ar fi stat lucrurile, Pavel n-ar fi fost mântuit.) Tu trebuie s te lup i cu trupul, cu firea, cât timp e ti în trup. „Frate Hagin, a vrea s te rogi pentru mine“, mi-a spus un frate într-o zi. „Pentru ce?“ – l-am întrebat. Mie-mi place s tiu pentru ce s m rog. O privire grav i chiar lacrimi i-au umplut ochii. „Vreau s te rogi ca eu s nu mai am necazuri cu diavolul“. „Adic – i-am r spuns – vrei s m rog s mori?“ „Nu, nu, eu nu vreau s mor“. I-am spus atunci: „Singura cale pe care tu po i sc pa de necazurile pe care i le face diavolul este s pleci de pe p mânt i s mergi în cer“. Noi vom avea necazuri cu diavolul cât timp vom fi în via . Vei avea probleme cu firea cât timp e ti în trup. Dar, binecuvântat fie Domnul, noi avem posibilitatea i armele s lupt m cu diavolul i cu firea. Pavel nu i-a l sat firea s -l domine. Omul dinl untru – cel n scut din nou i umplut cu Duhul Sfânt – domin pe cel exterior. i tu o po i face! Ceea ce vreau este ca tu s în elegi acest lucru – tu e ti cel ce trebuie s o fac . Pavel nu a spus c Dumnezeu o va face pentru tine. El nu a spus c Duhul Sfânt o va face pentru tine. El a spus: „Voi s aduce i trupurile voastre ca o jertf vie. Voi s nu v potrivi i chipului veacului acestuia… Voi s v preface i prin înnoirea min ii… “. Tu aduci trupul ca jertf , tu o faci, tu î i înnoie ti mintea prin cuvântul lui dumnezeu, tu o faci. Via a i Natura lui Dumnezeu este în duhul t u. Las ca omul dinl untru s fie cel ce domin în via a ta. Ascult -l. Duhul omului este lumina Domnului. Prin duhul t u te va c l uzi Dumnezeu.
ă ş ş ş ă Ń ă Ń ă ş ă ă ă ă ă ă ş ş ă ş ă ă ă ă ă ă ăŃ Ń Ń ă ş ă ş ă Ń ă ş ă ă ă Ń şă ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ş ă ă ş ă şă ă ă ă ş ă Ń ă ş ă ş ă Ń ă ă Ń ă ă ă ă ăă ă ş Ń Ń ă ă ă Ş ă ă

22

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Numărul Unu: Mărturia Interioară
„Însu i Duhul adevere te (m rturise te) împreun cu duhul nostru…“ Romani 8:16 Acum vei afla c a fi condus, c l uzit printr-o m rturie interioar este num rul 1, sau modul primordial prin care Dumnezeu î i c l uze te copiii. A vrea s m întorc – am spus c o voi face, în prefa a c r ii – la ceea ce mi-a spus Isus în februarie 1959, la El Passo, Texas. Era pe la ora 6:30 dup -amiaz . St team întins în pat i studiam. Ochii mei erau larg deschi i. (Sunt trei feluri de vedenii. Cel mai înalt este cel cu ochii deschi i. Într-o vedenie cu ochii deschi i sim urile fizice ale omului nu sunt blocate. Ochii lui fizici nu sunt închi i. El este în posesia tuturor capacit ilor fizice i totu i vede în domeniul spiritual.) Am auzit pa i. U a camerei mele era întredeschis , a a c m-am uitat s v d cine intr în camera mea. Dup tot ce auzisem, a teptam s v d o persoan . Dar când m-am uitat s v d cine este L-am v zut pe Isus. Mi s-a f cut p rul m ciuc . Broboane de sudoare rece mi-au acoperit tot trupul. M-am uitat la El. Avea o mantie alb . Purta sandale romane. (Isus mi s-a ar tat de opt ori. De fiecare dat , exceptând pe aceasta, era în picioarele goale. De data aceasta purta sandale, de aceea îl auzisem.) P rea s aib cam 1,80 m în l ime i circa 83 kg. A intrat în camer i a împins u a, închizând-o. S-a apropiat de patul meu, iar eu Îl urm ream aproape fermecat. A luat un scaun i l-a tras lâng patul meu. S-a a ezat pe el. i-a încruci at bra ele i a început conversa ia spunând: „ i-am spus noaptea trecut , în automobil, prin Duhul Meu… “. Automobilul era plin. So ia, eu i al i câ iva cunoscu i c l toream cu el când, Isus s-a a ezat lâng mine. Am auzit Duhul lui Dumnezeu vorbindu-mi. Am crezut c to i din ma in L-au auzit. Am întrebat: „A i auzit?“ Ei mi-au r spuns: „Nu, n-am auzit nimic“. În vremea Vechiului Testament profe ii ar fi spus: „ i Cuvântul Domnului mi-a vorbit… “ Te-ai întrebat vreodat cum venea? Nu putea fi literalmente audibil. Dac ar fi fost audibil, to i cei prezen i ar fi auzit i atunci profetul nu mai trebuia s le spun ce a spus Duhul. Cuvântul Domnului a venit la duhul profetului prin Duhul lui Dumnezeu. Este atât de real, încât pare audibil în acela i timp; i pentru mine a fost atât de real încât am crezut c to i din ma in au auzit. Isus, stând lâng patul meu, mi-a spus: „ i-am vorbit ast noapte în ma in i i-am spus unele lucruri. i-am spus prin Duhul Meu c voi sta de vorb cu tine mai târziu. A a c acum am venit s - i vorbesc despre aceasta… “ Era vorba de slujba de profet, de prooroc. A stat acolo, pe scaun, i mi-a vorbit timp de o or i jum tate. I-am vorbit i eu. I-am pus unele întreb ri referitoare la 23
ă ă ă şă ş ş ă ă ă ă ă ş ă ł ă ă Ńă ş ă ş ă ă ă ă ă ăă Ńă ă ş ă ş ă ă ă ă ş ă Ń Ń Ń Ş ş ă ş ă ă ş ăă ă ş ş ł Ń ş ş ă Ń ă ş Ń Ń ă ş ş ă ăă ş ş ş ă ş Ń ă Ń Ńă Ń Ń ă ă ă ł ş şă ş Ńă ş ă ă ă Ń ă ă ş ă ă ă ş ă ă ş ă Ş ă ă ş ş ă ş ă Ń ă Ń ş Ń
ă ş ă ş ş

ceea ce-mi spunea, iar El mi-a r spuns. Nu voi spune tot ce mi-a spus despre slujba proorocului, acesta este un alt mesaj. M voi referi la ea numai tangen ial. Isus mi-a spus: „Proorocul nou-testamental este asem n tor cu cel din Vechiul Testament prin aceea c proorocul din Vechiul Testament este numit «v z tor» pentru c vedea i cuno tea lucrurile în mod supranatural. Dar proorocul noutestamental nu are acela i statut cu cel din vechime pentru c Eu nu am a ezat prooroci în Biseric pentru a c l uzi Biserica. Credinciosul nou-testamental nu are nevoie s caute c l uzire prin prooroci. El poate primi c l uzire prin prooroci, dar nu este nevoie s o caute. Nu este biblic s procedeze astfel. Slujba proorocului noutestamental, în aceast privin , este doar s confirme ceea ce oamenii au deja în duhurile lor.“ „Sub vechiul Leg mânt numai preotul, proorocul i împ ratul erau un i de Duhul Sfânt pentru slujbele respective. Ceilal i, a a-zi i «laici» nu aveau Duhul Sfânt peste ei sau în ei. De aceea ei trebuiau s caute c l uzire prin prooroc, c ci acesta avea Duhul.“ Sub Noul Testament, mul umiri fie aduse lui Dumnezeu, noi avem Duhul lui Dumnezeu nu numai peste noi, ci chiar în noi! Isus mi-a spus: „Sub Noul Leg mânt nu se spune «To i cei ce sunt c l uzi i de prooroci sunt fii ai lui Dumnezeu», ci Noul Testament spune: «To i cei c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu»“. Apoi El a spus: „Cea dintâi modalitate, calea principal prin îi conduc pe to i copiii Mei este m rturia interioar . Î i voi ar ta cum lucreaz aceast m rturie interioar , ca s nu mai faci gre elile pe care le-ai f cut în trecut“. Mi-a explicat c a fi în slujba de prooroc înseamn a fi în primul rând un slujitor al Evangheliei, consacrat i chemat la aceast slujb prin chemarea lui Dumnezeu care s -i marcheze întreaga via . În al doilea rând, el are cel pu in dou daruri - de în elepciune, de cuno tin , de deosebirea duhurilor – plus darul proorociei, operând în slujba sa. Apoi mi-a atras aten ia asupra unui lucru care s-a întâmplat în ultimele trei zile. Cu trei zile în urm m a ezasem s scriu o scrisoare unui pastor, confirmând o dat de inere a unei adun ri. Cumva, în prima zi am scris cam o jum tate de pagin , apoi am rupt-o i am aruncat-o la co . În ziua urm toare am f cut acela i lucru. La fel i în a treia zi. Acum Domnul este aici i iat c îmi spune: „M vezi stând aici i vorbindu- i. Aceasta este o manifestare a Duhului numit deosebire a duhurilor (deosebirea duhurilor înseamn a vedea în domeniul spiritual). Aceasta este slujba proorocului în ac iune. Tu vezi în domeniul spiritual. Tu M vezi i M auzi vorbindu- i. Î i aduc prin vedenie o descoperire care î i va da în elepciune i cuno tin . Î i spun s nu te duci la acel pastor i la acea biseric . Pastorul nu va accepta felul t u de slujire. Dar niciodat nu te voi mai c l uzi în felul acesta. (Sunt 20 de ani de atunci i El nu a mai f cut-o). De acum încolo te voi c l uzi prin m rturie l untric . Tu ai avut aceast m rturie l untric tot timpul. Ai avut o piedic în duhul t u, de aceea ai rupt scrisoarea de trei ori. Ai avut ceva în tine, o piedic , o lumin ro ie, un semnal de oprire. N-a fost chiar o voce care s - i spun : «Nu te duce». A fost o intui ie interioar “. 24
ă ă ă ş ş Ń
ă

ş

Ń

Ń

ş

ă ă

ş

ă

ă

ă

ăă

ăă

Ń

ăă

ă

ă

ă

ş

Ń

Ń

Ńă

ă

Ń

ă

ă ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

ă

Ń

ă

ăă

Ń

ş

ăă

ă

ă

ă

ăă ş ş

ă

ş

ă

ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
ă Ń ă ă ăŃ ă ă ăŃ ă ă ă ă ă ă Ń ş ă ş ş ă ă ăă ă Ń
ă

ş

ş

ă

ăŃ

ş ş Ń

ş ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

Ń

ă

ăă ă ă Ń ă

ş

ă

Ń

ă

ă

Ń

ă

Ń ăŃ Ń

ş

ş

ă ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ş

Ń

ă

Apoi mi-a reamintit de o alt invita ie. Predicasem anul trecut într-o adunare a unei denomina iuni a Evangheliei totale. Aproape fiecare pastor m-a rugat s predic în adunarea lui. Au fost aproape o sut de invita ii. Un frate a venit la mine i mi-a spus: „Frate Hagin, merge i vreodat în biserici micu e?“ I-am r spuns: „Merg oriunde îmi spune Domnul s merg“. Atunci el a spus: „Bine, noi suntem 70, pân la 90 în zilele de duminic . Dar dac Domnul v vorbe te vreodat , noi am dori s veni i.“ Am respins acea cerere împreun cu alte câteva sute. Câteva luni mai târziu, în timp ce m rugam în biseric pentru serviciile din acea sear , mi-am reamintit acea conversa ie. Apoi a început s -mi vin în minte în fiecare zi. În sfâr it, dup 30 sau 40 de zile, am spus: „Doamne, vrei Tu ca eu s merg în acea biseric mic ?“ Cu cât m rugam mai mult despre acest lucru, cu atât m gândeam mai mult i sim eam ceva în interiorul meu. Nu era un sim mânt fizic, era ceva în duhul meu. Stând lâng patul meu, Isus mi-a spus referindu-se la acest lucru: „Cu cât te gândeai mai mult la asta, cu atât te sim eai mai mult legat de el. Aveai în duhul t u un sentiment lin i sensibil. Aceasta era lumina verde, era semnalul de liber trecere. Era m rturia Duhului c po i merge. Acum tu M vezi stând aici, M auzi vorbindui i Eu î i spun s te duci la acea biseric . Dar nu am de gând s te mai c l uzesc în felul acesta. (Nici nu a mai f cut-o). De acum înainte te voi c l uzi la fel ca pe oricare cre tin - prin m rturia interioar .“ Apoi Domnul mi-a spus c nu este numai spre beneficiul meu i al vostru: „Dac vei înv a s urmezi m rturia interioar , te voi face un om bogat. Te voi c l uzi în toate c ile tale, cele materiale cât i cele spirituale. (Unii cred c El este interesat numai de partea spiritual i nimic mai mult. Dar El este interesat de orice suntem noi interesa i.) Nu am nimic împotriv ca i copiii Mei s fie boga i. Dar nu vreau ca ei s fie lacomi.“ Am urmat acea m rturie l untric i El a f cut exact cum a zis c va face. M-a f cut bogat. Cineva m-a întrebat: „E ti milionar?“ N-am spus asta. Ei nu în eleg ce înseamn cuvântul bogat. Înseamn s ai tot ce- i trebuie. Eu am mai mult decât îmi trebuie, i asta pentru c am înv at s m las c l uzit de Duhul prin m rturia interioar . Ceea ce a f cut pentru mine, El va face i pentru tine. Nu se va întâmpla peste noapte, sau peste o s pt mân . Dar pe m sur ce înve i s - i dezvol i aptitudinile spirituale i s urmezi acea m rturie interioar , El te va c l uzi în toate domeniile vie ii tale. Am cunoscut un om din Texas. Pân la vârsta de 12 ani nu purtase niciodat o pereche de pantofi. N-avea decât cinci clase. Dar pe vremea când banii erau bani – nu ca acum – el era milionar. Dou persoane diferite, una din California i alta din Minnesota, care de multe ori fuseser musafiri în casa acelui om, mi-au m rturisit c el le spusese fiec ruia acela i lucru. 25
ş ă ă ă Ńă ă ă ă ă ă ă ă ă ăă
ă

ăraoiretnI airutrăM :unU lurămuN ăraoiretnI airutrăM :unU lurămuN
Ń ă ş ă Ń ă ş ă ăă ă ă ă Ń ă ă ăă Ńă Ń ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş Ń ăŃ ă ş ă ă Ń ă şă ă ă ă Ń ă ă şă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ş ş ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ă Ń ă ă ă ă ă Ńă ă Ń
ş

ă

ă

ă

ă ă

ş

ă

ş

Ń

Ń

ă

ă

ş

Ń

ă Ń

ăă Ń

ăă

Ń

ş Ń ă

„În to i ace ti ani i în toate investi iile pe care le-am f cut (a a câ tigase banii pe care îi avea acum), n-am pierdut nici un b nu .“ Eu m recunosc învins. Dar tu? „N-am investit niciodat decât în ce a meritat“, le spunea el în diverse ocazii. Apoi le-a explicat cum procedase. „Mereu fac la fel. Când vine cineva cu o idee i vrea ca eu s investesc în ceva, prima mea reac ie este mental . Dar tiu c Isus a spus, «Când te rogi, intr în od i a ta», f r ca asta s însemne c dac vrei s te rogi trebuie s intri neap rat undeva. El a vrut s ne spun c trebuie s ne deta m de toate lucrurile. Eu chiar am o od i mai mare lâng dormitorul meu i acolo m duc atunci când vreau s m rog. A tept acolo pân când duhul meu îmi vorbe te. Uneori dureaz câte trei zile. Bineîn eles c nu trebuie s stau acolo 24 de ore din 24. Uneori ies ca s m nânc ceva. De obicei mai sar peste mese. Uneori ies ca s m odihnesc pu in. Dar cea mai mare parte a timpului a tept acolo, singur, pân când primesc m rturia interioar .“ „Uneori mintea îmi zice ’B iete, trebuie s fii un prost ca s bagi banii în a a ceva. O s r mâi i f r c ma a de pe tine.’ Dar inima îmi spune ’Investe te f r ov ire.’ A a i fac. i în to i anii ace tia nu am pierdut un sfan .“ „Alteori, vine câte cineva cu alt propunere, iar mintea îmi spune ’Nu pierde ocazia.’ Dar nu dau nici o aten ie min ii mele. Intru în od i a mea i a tept. Uneori toat noaptea. M rog i citesc Biblia, dar mai mult a tept. Pur i simplu stau lini tit pân aud în untrul meu ceea ce îmi spune inima. Când inima îmi spune ’Nu, nu te b ga,’ iar mintea îmi spune ’Ba da, ai face bine s intri’ atunci nu m implic.“ Ce f cea el de fapt? El înv ase s urmeze m rturia interioar , iar Dumnezeu la c l uzit în activitatea lui în anii ’30 i începutul anilor ’40 pân când a ajuns s de in doua milioane de dolari. Nu pare a fi o sum nemaipomenit , dar atunci erau bani! Crezi c Dumnezeu l-a iubit pe el mai mult decât te iube te pe tine? Nu, doar c el a înv at s -L asculte pe Dumnezeu. A cheltuit timp, i-a cânt rit pa ii, i-a luat m suri de a teptare. Un grup de lucr tori ai bisericii se strânsese odat i oamenii discutau unul cu cel lalt. Cineva l-a întrebat pe unul anume, al c rui nume nu îl voi men iona, i care era considerat un om de succes în lucrarea sa: „ tim c ai chemare de la Dumnezeu i c ungerea Duhului Sfânt este peste tine. Dar din punctul t u de vedere, exist vreun lucru anume pe care-l faci i despre care po i afirma c a contribuit în cea mai mare m sur la succesul t u?“ Omul a r spuns: „Întotdeauna mi-am urmat cele mai profunde premoni ii.“ Ce-a vrut el s spun ? Nimic altceva decât c „Întotdeauna ascult duhul meu. Fac ceea ce duhul meu îmi spune s fac. Urmez acea c l uzire l untric .“ M rturia interioar este la fel de supranatural ca i c l uzirea prin vedenii sau altele de felul acesta; nu este doar la fel de spectaculoas . Mul i oameni caut spectaculosul i rateaz supranaturalul care este la îndemân tot timpul.
ă ă ăă ş ş Ńă ş ă ăŃ ă ş ă ş ş Ń ă Ń ş ş ş ş Ń ă ş ă Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ş ă ă Ń ă ă ăă ă Ńă ă ş ă şă ă ă ş ă ăă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă Ş ă Ń Ń ă Ń ă ă Ń ă ş ă Ń ă ă ăş ş ş ă ă ă Ńă ă ş Ń ş ă ă ă ş ă ă Ń Ş ă ăă ş ş ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ş ă ş ş ă ă ă Ń ă ş Ńă ă ă ă ă ă ăă ă ă Ń ăă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ş

26

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Cunoaşte-Ńi Mărturia Ta!
„Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are m rturia aceasta în el… “ 1Ioan 5:10 „C ci to i cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu“ (Romani 8:14). Fiii lui Dumnezeu pot a tepta s fie c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Ei nu sunt c l uzi i de altcineva care s le spun ce s fac . Duhul Sfânt ne va c l uzi. Avem Scriptura care ne afirm acest lucru. Cum ne va conduce El? Versetul 16 ne d cheia: „Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru c suntem copii ai lui Dumnezeu“ (Romani 8:16). Dac în acest aspect foarte important al vie ii, cel mai important lucru care i se poate întâmpla – s devii un copil al lui Dumnezeu – i dac felul în care El î i arat c e ti un copil al lui Dumnezeu este prin Duhul Sfânt care adevere te împreun cu duhul t u, atunci po i în elege c cel dintâi i cel mai important mod de c l uzire al lui Dumnezeu este prin m rturia interioar . Tu nu recuno ti c e ti un copil al lui Dumnezeu pentru c cineva i-a proorocit asta. Tu nu ai accepta a a ceva. Tu nu recuno ti c e ti un copil al lui Dumnezeu pentru c cineva spune: „Eu simt c tu e ti un copil al lui Dumnezeu“. Nici asta nu ai accepta. Tu nu e ti un copil al lui Dumnezeu pentru c ai avut o vedenie. Tu ai fi putut s ai o vedenie sau s nu o ai. Dar aceasta nu te face un copil al lui Dumnezeu. Nu a a spune Biblia. Nu acestea sunt c ile prin care tu recuno ti c e ti un copil al lui Dumnezeu. Ce spune Biblia despre modul în care recunoa tem c suntem copii ai lui Dumnezeu? Duhul Lui, Duhul lui Dumnezeu, m rturise te împreun cu duhul nostru. Câteodat nici nu po i explica cum tii acest lucru. Dar tu, pur i simplu tii, acolo, înl untrul t u. Tu tii! Tu tii asta prin m rturia interioar . Am fost n scut din nou în adolescen , pe când eram bolnav în pat, în ziua de 22 Aprilie 1933. Din ziua aceea nu mi-a venit niciodat în minte gândul c nu a fi mântuit. i totu i, înc de când eram tân r, am întâlnit oameni care spuneau: „Tu nu e ti mântuit dac nu e ti botezat ca noi.“ i tot felul de lucruri ca acestea… Dar nici unul nu m-a clintit. Am râs de ele. Pentru c aveam m rturia interioar ! i aveam dragostea! „ tim c am trecut din moarte la via fiindc iubim…“ 1 Ioan 3:14
ă ă
ş ă Ń ăă Ń ă

ş

ş

ă

Ń

ă

ă

Ń

ăă

ă

ă Ń ăă Ń ş
ş

ş ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ş ă

ş

ş

ş

ă

ă

Ń

ş

ă

ă

ş

ăŃ

ăŃ

ş

Ń

ă

Ş ă

ş

ă

ăă

ă

ş

ă

ă

Ń

ă

ş ş ă ă

ş

Ń

ş ă

ăă Ń

ş

ă

ă ă

ş

ă ş

ă

ă Ş Ş ă

ă

Ş

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ş ă ş

27

Semnele
„V voi da o inim nou i voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatr i v voi da o inim de carne. Voi pune Duhul Meu în voi… “ Ezechiel 36:26-27 În anul 1941 nu tiam atât de multe lucruri câte tiu ast zi. V rog s nu m în elege i gre it; eu ast zi nu tiu atât cât voi ti în viitor. Nici nu m gândesc c voi ti vreodat în aceast via totul despre Dumnezeu i despre Biblie. Nu, noi nu tim totul, dar slav Domnului pentru ce tim. So ia mea i cu mine p stoream o biseric din North Central Texas. O alt biseric din estul Texasului dorea s merg la ei ca p stor. A a c m-am dus i am predicat acolo într-o duminic . Biserica m-a întrebat dac m poate vota ca p stor i eu am r spuns afirmativ. Dup slujb , întorcându-m acas , am pus un semn. Eu m-am n scut i am crescut ca baptist. Am început s predic ca un baptist din sud. În 1937 am fost botezat cu Duhul Sfânt fiind predicator baptist. În 1939 am acceptat s p storesc o mic biseric apar inând Evangheliei Totale. În martie 1941 m-a solicitat ca p stor aceast biseric din estul Texasului. M-am aflat suficient timp printre oamenii Evangheliei Totale, astfel încât unele concep ii gre ite ale lor s-au lipit i de mine. V rog s nu m în elege i gre it; s-au lipit i multe lucruri bune, dar acesta era r u. I-am tot auzit despre punerea semnelor, a a c am pus i eu un semn. De fapt tiam eu mai bune ce voiam. Dar asta m scutea de lupta în rug ciune i de sta singur în a teptarea lui Dumnezeu, sau poate chiar de câteva zile de post – deci sc pam de toate acestea prin punerea unui semn. Când cineva pune un semn, el se roag cam a a: „Doamne, dac vrei ca eu s fac asta, atunci Tu f a a.“ Sau: „Doamne, dac vrei ca eu s fac cutare lucru, atunci f s se întâmple cutare lucru“. Sau: „Doamne închide cutare u i deschide cutare u .“ Unele din aceste u i pot fi deschise sau închise de diavol. Ele sunt pe teritoriul s u. Biblia îl nume te „dumnezeul acestei lumi“ (2 Corinteni 4:4). Asta ar fi ca i când ne-am ruga: „Doamne, dac Tu vrei ca eu s merg în Kansas City s pt mâna viitoare, atunci deschide u a de la intrarea fratelui Hagin.“ S-ar putea ca eu singur s o deschid. Doar locuiesc acolo. Satan se poate mi ca în domeniul sim urilor. Dumnezeu are o cale mult mai bun de a- i conduce copiii decât acest joc de-a v-a i ascunselea. Noul Testament nu spune: „To i cei ce sunt c l uzi i prin semne sunt copii ai lui Dumnezeu.“ „Da,“ ar putea spune cineva, „dar Ghedeon a pus un semn în Vechiul Testament.“
ă ă ă ă ş ş ş ă ş ş ă ă ă ă ă Ń ă ş ă ş ă Ń ăă ş ăş ă ă ă Ń ş ă ş ş ă ă ă ă ş ă ş ş ă ă ă Ń ă ş ş ă ş ş ă Ń ă Ń ă ă ă ă ş Ń ă ă ă ş ă ă ă ă ăŃ ş ă ş ş ă ş ş ă ă ş ă ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă Ń ş ă Ń ă ş ăş ă ă
Ń ă ă ş ă şă ă ă

ă

Ń

ă

ş

29

De ce s ne întoarcem la Vechiul Leg mânt? Avem ceva mai bun. Vechiul Leg mânt este pentru oamenii mor i spiritual. Eu nu sunt mort spiritual. Eu sunt viu! Am Duhul lui Dumnezeu în mine. Aminte te- i, Ghedeon nu era prooroc, preot sau rege. Numai ace tia sub Vechiul Leg mânt aveau ungerea Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu era prezent cu fiecare din restul poporului. De aceea fiecare b rbat trebuia s se prezinte la templul din Ierusalim o dat pe an. Prezen a lui Dumnezeu era p strat închis în Sfânta Sfintelor. Dar când Isus a murit pe Calvar, perdeaua care inea ascuns Sfânta Sfintelor s-a rupt i Dumnezeu a p it afar . De atunci El nu a mai locuit in case f cute de mâini omene ti. El locuie te în noi! Este periculos pentru cre tinii Noului Testament, umplu i cu Duhul s pun semne. tim aceasta din Cuvânt. i o mai tiu din experien . Întorcându-ne în anul 1941 – a a cum începusem s v spun – în timp ce conduceam ma ina am spus: „Doamne, voi pune un semn. Eu voi l sa totul în seama Ta (nu realizam c de fapt nu l sasem totul în seama Lui). Dac m vor alege cu 100% din voturi, voi accepta s fiu p stor la acea biseric i o voi lua ca fiind voia Ta.“ Am ob inut toate voturile. Acesta era semnul meu. M-au ales cu 100%. Dar f r Dumnezeu. Iar eu am acceptat tot f r Dumnezeu. i ei i eu ne-am bazat pe semne. Am ie it din voia perfect a lui Dumnezeu i El m-a l sat s o fac. So ia i cu mine ne-am mutat în casa pastorului. Multe lucruri erau mai confortabile decât înainte, din punct de vedere material aveam mai mul i bani. Locuiam într-o cas mai bun , aveam un automobil mai bun. Eu studiam, m rugam, primeam un mesaj i eram în clocot. Dar în clipa în care p eam în biseric m goleam pur i simplu. Era ca i cum cineva ar fi aruncat o g leat cu ap rece peste mine. Pierdeam totul. În 4 luni n-am avut o singur predic cumsecade. Nici un pic de inspira ie. So ia mea se ferea s -mi spun ceva. În cele din urm a spus: „ tii dragul meu, ai ajuns s spui lucruri u oare.“ Adev rat, asta era tot ceea ce f ceam. Nu predicam. Când contractul s-a încheiat am plecat. N-am a teptat vreun semn ca s plec. Pur i simplu am încheiat i am plecat. M-am gândit mult timp la acea biseric i c utam un prilej de a m reîntoarce, pentru c voiam ca oamenii de acolo s tie c pot predica mai bine. Ei nu m auziser niciodat cu adev rat. A a c m-am întors acolo cu ocazia unei campanii de evanghelizare i trezire spiritual . Oamenii au r mas cu gurile c scate: „N-am tiut c po i predica a a.“ Am r spuns: „O, ba da, a a am predicat i înainte de a veni aici ca pastor. A a am predicat i dup ce am plecat de aici.“ „Bine, bine, dar cât timp ai fost aici nu ai predicat a a.“ Atunci le-am spus adev rul: „Nu, noi to i am ie it din voia lui Dumnezeu. Eu am ie it din voia lui Dumnezeu. M-a i ales în afara voii lui Dumnezeu.“ A a am înv at câte ceva despre aceast problem a semnelor. Unii s-au vindecat, dar al ii, chiar dac nici un semn nu le-a mers, continu s pun semne. 30
ă ă ă ă ă ş ş ă Ń ă ă ş Ń ş ă ă ă ă ă ă Ş ă ă ă ă ă Ń ş ă ş ă ă şă ă ă ăŃ ă Ş ş ş Ń ş şă ş ă ă ş ă ă şă ş ă ş ă ş Ń ă ăă ş ă ă ş ş ă ă ă ş Ń Ń ş ş Ş ş Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă Ńă ă ă ă Ń ă ş Ń ă ă ş ş ş ş ş ă Ń ă ş ă ă ă Ń ă Ń ş Ş ă şă ă ă ă ş ă ăă Ń ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

N-am mai dat gre cu nici-o biseric la care am fost pastor. i nici n-am mai pus semne. M-am rugat i L-am a teptat pe Dumnezeu s -mi r spund . Am vorbit Domnului destul de mult timp pân când am tiut cu siguran înl untrul meu ce am de f cut.
ă Ş ă ă ăŃ ă ş ă ă ş ş ş ă

ellenmeS e enmeS
31

Urmând Mărturia
„Da, Tu îmi aprinzi Lumina mea: Domnul Dumnezeul meu îmi lumineaz întunericul meu.“ Psalmul 18:28 Am p r sit deci acea biseric . Am fost ruga i de conduc torii unei organiza ii s lu m, temporar, o biseric i am acceptat. În timp ce m rugam, am sim it o povar în duhul meu, povar care m îndemna s m întorc la biserica pe care o p r sisem ca urmare a semnului. Nu ispr visem ceea ce Dumnezeu voia s fac acolo. De obicei se întâmpla când m rugam în limbi, înaintea predicilor i serviciilor de duminic – i aminti i-v , când m rog în limbi duhul meu se roag i duhul omului este o lumin a Domnului. De doi ani de când p r sisem acea biseric purtam acea povar , care devenise atât de imposibil c îmi venea s sar în sus i s fug prin camer ca s scap de ea. Odat m-am pomenit în strad lâng biserica cu pricina, minunându-m cum de am ajuns acolo. Ca s ajung acolo, trebuia s ies din biseric în timpul studiului, s traversez auditoriul i s ies pe u . Dar eu nu-mi aminteam s fi f cut toate acestea. M aflam sub povara acelei biserici i încercam s scap de ea. Nu voiam s m întorc acolo ca pastor. În final, dup aproape 30 de zile am spus: „Doamne, Tu îmi vorbe ti despre întoarcerea mea acolo? Îmi vei da o c l uzire?“ Apoi am spus: „Vorbe te so iei mele. i ea Te poate auzi“. Într-o diminea , în timp ce sp lam vasele, i-am spus so iei: „Draga mea, dac Domnul î i spune ceva, anun -m “. Nu i-am mai spus nimic altceva. Apoi am a teptat alte 30 de zile. Nu este bine s te gr be ti în asemenea lucruri. Biblia spune: „ …cel ce o va lua ca sprijin nu se va gr bi…“ (Isaia 28:16). Credin a nu se gr be te. Diavolul va încerca s te împing , s - i spun : „Gr be te-te, gr be te-te “. El va încerca s te clinteasc de pe terenul ferm al credin ei i s te duc în zona îndoielii, a necredin ei i s te fac s ie i de sub c l uzirea lui Dumnezeu. Treizeci de zile mai târziu, pe când eu sp lam vase iar ea le tergea, am întrebat-o: „ i-a vorbit Domnul?“ „Nu tiu dac a f cut-o“, mi-a r spuns ea. Am încercat s fiu mai explicit i am întrebat-o: „ i-a spus ceva Domnul despre întoarcerea la…?“ i am întrebat-o despre ora ul în care era biserica cu pricina. „Oh, am crezut c este doar un gând al meu“, mi-a spus ea. „Bine – am spus eu – hai s analiz m ce în elegi tu prin gând al meu“. Dac în elegi firea, atunci ai avea dreptate. Dar dac este acel eu dinl untru, adu- i aminte 33
ă ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ş ă ş ă Ń ă Ń ş ă ăă Ń ă ş ş ş ă ş ă ă
ă ă ă

ă

Ńă

Ń

ă ă

ł

ă

ş

ă

ă

ăă

ş

ă

ă

ă

Ń

Ń

ăă ă ă

ă ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

ă

ş

ş

ăă

ă

Ń

ă

ă

ă

ă ă

ş

Ń

ă

ă

ăş

ă

ă

şă ăŃ ă Ş

Ń

ă ă

ă

ă

ăŃ

ă

ă ş

ă

ş

ă

ă

ş

ă

ş

ă

ăă

ş ł

ă ă ă

ă

ă

Ń

Ń

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

ă

Ş

c duhul este lumina Domnului. Atunci nu este de la tine, ci este Domnul care aprinde lumina. „A vrea s - i pun o întrebare, ca s fim siguri de unde vine. Din punct de vedere firesc, omene te vorbind, ai vrea s ne întoarcem acolo?“ „O, nu!“ „Deci nu putea fi de la tine, nu-i a a? (Mai bine zis nu putea fi firea, omul firesc sau exterior). Nu te gânde ti s faci ceva ce de fapt nu vrei s faci.“ Atunci am în eles c ea avea m rturia interioar la fel ca i mine. Uneori m rturia interioar este acolo, dar oamenii nu o recunosc. „Sunt convins,“ i-am spus, „c Domnul ne c l uze te în felul acesta. Trebuie ca El s ne duc acolo. S -L l s m s o fac a a cum vrea El.“ i a f cut-o. În câteva luni, f r ca eu s fac ceva pentru a ajunge acolo, am fost invitat s predic o s pt mân în acea biseric . Dup acea s pt mân comitetul bisericii m-a întrebat dac a vrea s m întorc acolo ca p stor. Nu le-am spus ce aveam din partea Domnului. Am spus doar: „S-ar putea.“ Ei mi-au spus: „Am discutat cu to ii i biserica te vrea înapoi.“ „Bine,“ am zis eu, „vor trebui s m voteze. V voi spune ce am de gând – supune i la vot i dup aceea v voi spune.“ Din punct de vedere firesc, eu i so ia mea nu voiam s ne întoarcem. De i iubeam oamenii de acolo, nu voiam s locuim în acel ora . Nu voiam nici s st m în acea cas . În inima mea voiam s m supun Domnului, dar totul în firea mea se opunea. Omul meu firesc, omul de afar i întreaga mea ra iune omeneasc respingeau aceast întoarcere. i astfel, pe când posteam i m rugam, în timp ce biserica f cea preg tiri pentru vot, am spus Domnului c nu vreau s m mai încred în acea m rturie interioar pe care am avut-o i eu i so ia mea. Eram în a treia zi de post. Voiam ca Dumnezeu s fac ceva supranatural. Cineva s vorbeasc în limbi i s fie t lm cire, o proorocie sau pur i simplu Dumnezeu s scrie pe cer: „DU-TE ÎN LOCUL ACELA.“ M g seam pe genunchi strigând i implorând pentru c nu tiam altceva mai bun de f cut. Dumnezeu c l uze te prin m rturie interioar , dar i prin vocea interioar . Aceast voce interioar mi-a spus: „Scoal -te de acolo i înceteaz s mai ac ionezi în modul acesta.“ M-am sculat. Apoi am spus: „Doamne, dac mi-ai da unele semne supranaturale m-a sim i în siguran în problema aceasta.“ El mi-a spus: „Ai primit tot ce i-a fi putut da. Nu ai nevoie de nici un semn supranatural. Nu ai nevoie de nici un cuvânt scris pe cer. Nu ai nevoie de nici o vorbire în limbi i t lm cire, nu ai nevoie de nici o proorocie. Tu tii înl untrul t u ce ai de f cut. Acum f -o!“ Am spus: „Bine, a a voi face!“ De multe ori ignor m m rturia interioar . Dorim ceva din domeniul supranaturalului. C ut m senza ionalul i rat m supranaturalul. S înv m c Dumnezeu î i c l uze te to i copiii în primul rând prin m rturia interioar . 34
ă ă ş ş ă ş ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ş ă ă ă ă ş ş ă ş ş ă ă ă Ń ă ă ş ăă ş ă ă ş ă Ń ă ş ă ş ş ă ă ă ă ă ş Ń Ń ş ş ş ă ă ă ă ăă ş ă ă ă ş ăă ă ă Ń ă ă ş ă ă ăŃ ă ă ş Ş ş ă ă Ń ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă Ń ă ăă ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ş Ńă ă ă ş ă ş ă ăŃă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă Ş ă Ń ă ă ă ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Numărul Doi: Vocea Interioară
„Spun adev rul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor,…“ Romani 9:1 Principala cale prin care Duhul c l uze te este prin m rturia interioar . Al doilea mod de c l uzire este prin vocea interioar . Omul dinl untru, care este un om duhovnicesc, are o voce – a a cum cel de afar are vocea lui. Noi numim aceast voce con tiin . O mai numim i o oapt lini tit . Duhul t u are o voce. Duhul t u î i va vorbi. În septembrie 1966 ne-am mutat din Garland, o suburbie a ora ului Dallas, Texas în Tulsa, Oklahoma. Locuisem în Garland 17 ani. Mutarea a decurs cam a a: Eram cu so ia în Tulsa, cu ni te treburi. Biserica din Texas cre tea i eu îmi f ceam deja planuri de viitor pentru biroul i casa din Texas. Dar prietenul la care st team la Tulsa mi-a spus: „Frate Hagin, ar trebui s te mu i în Tulsa. Casa fratelui T.L.Osborn este de vânzare. Administratorul s u ne-a rugat s -i g sim un cump r tor.“ i ne-a spus pre ul. Era foarte mic. Dar nu eram interesat. Totu i le-am spus: „Hai s-o vedem.“ Ne-am dus mai mult în glum . În clipa în care m-am aflat în cas , un claxon a început s sune în mine. (Uneori aceast m rturie interioar este ca un claxon interior.) În clipa aceea am tiut la fel de bine cum îmi tiu numele c aceasta este casa mea! Dar nu voiam s ascult de îndemn. Voiam s r mân în Garland. (Acesta este motivul pentru care de multe ori nu auzim vocea l untric . Pentru c nu vrem s o auzim. Spunem c vrem s o auzim, dar de fapt nu vrem.) Când ne-am întors la prietenii no tri, so ia m-a întrebat cum este. „O, nu. Am alte planuri în minte. Vom sta acolo unde suntem. Vom transforma întreaga cas în birou. i vom r mâne în Garland.“ i ne-am dus la culcare. Dar n-am putut dormi. De obicei nu am probleme cu somnul. Biblia spune: „…El d somn preaiubi ilor Lui.1“ (Ps.127:2) Eu sunt iubit de El. La fel i tu. A a c , întotdeauna m bizui pe promisiunea Lui i spun: „Doamne, eu sunt un preaiubit al t u. Eu iau tot ce îmi dai Tu. Î i mul umesc.“ i întotdeauna adorm u or. Dar de data aceasta nu puteam adormi. Con tiin a mea era r nit . Con tiin a mea este vocea duhului meu. Duhul meu tia c nu voiam s ascult de el. Stând întins în pat, în t cerea nop ii, am spus: „Doamne, dac vrei s m mut la Tulsa, o voi face. În mod firesc, nu vreau s m mut aici, dar nu vreau s stau în calea Ta.“
1

Conform versiunii King James 35

ă

Ń

ş

ă

ş

ş

ş

ă

ă

ă

ş ă

ă

ş

ş

ă

ă

ş

ă ă

ă

ş

ş

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

Ń

ş

ă

ăŃ

Ń

ş

ă ă

ă

ş

ş

ă ş

ă

ă

Ń

ş

ăă

ă

ă

ă

ş

ă

Ń

Ń

ş

ă

ş

ă

ă

ă

ă

Ş

Ń

ş

ă

ă ă ş

Ş

Ń

ă

ă

Ń

ă ăă

Ń

ă

Ş

ă

ă

ă

Ń

ăă

Ş

ă

ă

ş

ă

ă ă ă

Atunci, am auzit înl untrul meu acea oapt lini tit . Acum nu vorbesc de vocea Duhului Sfânt. Când vorbe te Duhul Sfânt vocea este mult mai autoritar . oapta aceea lini tit este vocea propriului nostru duh. Dar duhul nostru ia totul de la Duhul Sfânt care este în noi. Aceast oapt lini tit , aceast voce l untric , nu autoritar , ceva din interiorul meu, spunea: „Î i voi da acea cas .“ Am râs. tiu c exist o mul ime de îndoieli cu privire la aceast problem , dar am spus: „OK. Când o vei face, voi crede.“ Vocea l untric a spus: „Fii atent i urm re te-m .“ F r s intru în am nunte, vei r mâne surprins de modul în care Dumnezeu nea dat acea cas .
ă ă ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ă ş ş ă ş ă ă Ń ă ş ă ă Ş ă ă Ń ă ă ă ş ă Ş ă ă ă ăă

36

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

ConştiinŃa: Vocea Duhului Omenesc
„Pavel s-a uitat int la Sobor i a zis: «Fra ilor, eu am vie uit cu toat cur ia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, pân în ziua aceasta…»“ Fapte 23:1 Este interesant s trecem prin epistolele scrise de Pavel Bisericii i s vedem ce a spus el despre con tiin a lui. Ve i observa c întotdeauna I s-a supus. Este con tiin a ta un ghid sigur? Da, dac duhul t u a devenit un om nou în Hristos. Pentru c con tiin a ta este vocea duhului t u. „C ci dac este cineva în Hristos este o f ptur nou . Cele vechi s-au dus: iat c toate lucrurile s-au f cut noi.“ 2 Corinteni 5:17 Aceste lucruri au loc în duhul omului, în omul dinl untru. El este mai întâi o nou creatur - un om nou-nou în Hristos. În al doilea rând, lucrurile vechi s-au dus - natura celui r u din duhul s u a disp rut. În al treilea rând, TOATE lucrurile s-au f cut noi - în duhul s u, nu în trup i în minte - acum el are Natura lui Dumnezeu în duhul s u. Deci, dac duhul t u este n scut din nou, cu Via a i Natura lui Dumnezeu în el, atunci el este un ghid sigur. O persoan care nu a fost n scut din nou nu poate urma vocea duhului s u. Duhul s u nu este n scut din nou, este neregenerat. Con tiin a lui îi permite s fac orice. Atunci când Via a i Natura lui Dumnezeu sunt în tine, con tiin a ta nu- i va permite s faci orice. i dac tu e ti n scut din nou, tu ai Via a lui Dumnezeu. „Fiindc atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El s nu piar ci s aib VIA A VE NIC .“ Ioan 3:16 „Fiindc plata p catului este moartea: dar darul f r plat al lui Dumnezeu este VIA A VE NIC în Isus Hristos, Domnul nostru.“ Romani 6:23 Cineva a spus odat : „Asta înseamn c noi vom tr i ve nic sus în cer.“ Nu, nu este a a. Iat ce spune Scriptura:
ş ă ă ă ă ă ş
ă ă ă Ă Ş ł ă ă ł ă ă ă ă ă Ă ă Ş Ń ă Ń ş ă Ń Ńă ă

37

ă

ă

Ń

ă

Ń

ă

ş

Ń

ş

ş

ă

Ń

ă

Ń

ă

ş Ń

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

Ń

ş

Ń

ă

ă

ş Ń

ă

Ń

ă

ă

Ş

ă

ă

Ń ş

ă ă ă

ă

ă

ă ă ş ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ave i este la timpul prezent. Noi avem Via a Ve nic acum. Dac e ti un cre tin n scut din nou, tu ai Via a lui Dumnezeu în duhul s u. Tu ai Natura lui Dumnezeu în duhul t u. O, dac oamenii ar înv a s - i asculte i s - i asculte duhul din ei! Dac ar înv a s profite de Via a care este în ei! M-am al turat unei biserici i am fost botezat la începutul adolescen ei, dar aceasta nu m-a f cut un cre tin adev rat. Duhul meu nu era înc regenerat când, la vârsta de 15 ani am fost total imobilizat la pat de o afec iune a inimii. Am fost n scut din nou cu adev rat în timpul celor 16 luni de imobilizare la pat. Apoi, în august 1934, am fost vindecat citind Biblia metodist a bunicii mele, de i eram doar un tân r baptist. M-am întors la coal . Pierdusem un an. Înainte s fiu n scut din nou, abia treceam clasa. Dar dup ce am fost n scut din nou nu am mai luat decât nota maxim . i nu luam nici o carte acas ca s studiez. Eu nu tiam atunci nimic despre Botezul cu Duhul Sfânt, dar ti i ce tiam? tiam c am Via a lui Dumnezeu în mine! Mergând spre coal ca în fiecare diminea - incon tient, eram condus de Duhul; inima mea mi-a spus s o fac, i eu am ascultat de inim în loc s ascult de mintea mea – am avut o conversa ie cu Domnul. Am spus: „Doamne, am citit în Vechiul Testament, acolo unde Daniel i cei trei copii evrei erau în coal , în Babilon, i Tu i-ai f cut s capete bun voin a mai marelui colii (Daniel 1:9). Doamne, d -mi bun voin a fiec rui profesor. Î i mul umesc pentru ea; tiu c acum o am. Apoi, dup cei trei ani de coal , ei erau de zece ori mai de tep i decât ceilal i (vers.18-20). Doamne, eu am Via a Ta în mine. Ioan 1:4 spune: «În El era Via a, i Via a era lumina oamenilor.» Lumina înseamn dezvoltare. D -mi cuno tin i pricepere în tot ce voi înv a i în elepciune ca s fiu de zece ori mai bun….“ În fiecare zi când mergeam la coal m rturiseam: „În El era Via a, i Via a era lumina oamenilor. Aceast via este în mine. Via a lui Dumnezeu este în mine. Aceast via este lumina, este dezvoltarea mea. Este cre terea duhului meu. Este cre terea capacit ii mele mintale. Îl am pe Dumnezeu în mine. Am în elepciunea lui Dumnezeu în mine. Am Via a lui Dumnezeu în mine. Aceast Via a lui Dumnezeu din mine are controlul asupra mea. M decid în inima mea s umblu în lumina Vie ii.“ Nu vreau s spun c pur i simplu într-o clip s-a realizat totul. Am studiat în perioadele de studiu la coal . Am fost atent în clas la tot ce se spunea. Dar prin primirea Vie ii Ve nice în duhul meu i prin înnoirea min ii mele datorate Cuvântului, capacitatea mea mental a crescut de la 30 la 60%. Via a lui Dumnezeu va face acest lucru pentru oricine. 38
ă ă Ń ă ă ă ă ş Ń ş ş Ń Ń ă ă ş ă ă Ń ş Ń Ń Ń ş ăŃ ă Ń ă ă Ń ă ă ş ă
ă

Ń

ă

ş Ńă

ş

ă

ş

Ń

ă

ş

Ń

ă ă

ă

Ń

şă

Ń

ăŃ

ă

ă

Ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
„V-am scris aceste lucruri ca s ti i c voi, care crede i în Numele Fiului lui Dumnezeu, AVE I VIA A VE NIC .“ 1 Ioan 5:13
ă Ş ł Ń ş ă ł Ń

ş

ă

ă

ş

ă ş

ă

ă

Ń

ş

ă

şă ă ş ş ă

ş

Ń

Ń

ă

Ń

ăŃ

ş

ă

Ńă
Ń

ş ăŃ

ă

ă

ş

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ş

ş

ă ş

Ń

ş

ş

ă

ş

Ń

ă

Ńă

ă

ă

Ń

ş

ă

ă

ş

Ń

ă

ăŃ

Ń

ş

ă

ă

ă

ă

Ńă

Ń

Ń

ş

ş

Ş

Ş

Cel mai uimitor miracol, în care am v zut Via a Ve nic afectând capacitatea mental , s-a petrecut cu o fat pe care o voi numi Mary. Capacitatea ei mental a crescut cu cel pu in 90%. Ea a început coala la 7 ani i timp de apte ani nu a reu it s treac de prima clas . În cei apte ani n-a înv at nici s - i scrie numele. În cele din urm li s-a cerut p rin ilor s o retrag de la coal . În biserica în care eram p stor, am v zut-o la cum la vârsta de 18 ani se comporta ca un copil de 2 ani. Se trântea pe podea i ipa ca un bebelu . Dac se întâmpla ca mama ei s nu fie lâng ea, se furi a pe sub b nci sau î i ridica fusta i p ea peste ele, numai ca s ajung pân la ea. Hainele îi erau ve nic murdare, iar p rul era mereu nepiept nat. Pân când, într-o sear , în timpul unei adun ri de evanghelizare i de trezire, Mary a venit la altar. Acolo ea a primit Via a Ve nic – Natura lui Dumnezeu. Instantaneu s-a produs o schimbare radical . În seara urm toare, ea st tea urm rind cu aten ie slujba ca orice domni oar de 18 ani. Era piept nat cu grij i îmbr cat frumos. Capacitatea ei mental p rea s fi crescut peste noapte. Dup mul i ani m-am întors în acel ora la o înmormântare. „Ce s-a mai întâmplat cu Mary?“ am întrebat-o pe secretara bisericii. Ea m-a condus afar , la intrarea principal a bisericii. „Vezi toate casele acelea noi care se construiesc mai încolo?“ „Da“ - am r spuns. „Ele sunt o extindere a ora ului. Mary le construie te. Ea e v duv acum. Î i administreaz singur banii. Este propriul ei bancher. Are trei copii dr gu i care vin în fiecare duminic la biseric i se a eaz pe primele b nci din fa . Sunt copiii cei mai frumos îmbr ca i i mai bine educa i din biseric . Ca secretar a bisericii î i pot spune c zeciuiala i dona iile ei sunt nelipsite în fiecare duminic .“ Via a lui Dumnezeu intrase în ea! Sunt convins c noi n-am aflat niciodat ce am primit. Mul i dintre noi gândesc c Domnul ne-a iertat doar p catele i spun: „Noi suntem acelea i f pturi dinainte. Vom încerca s rezist m în credin pân la sfâr it. Dac vor fi destui cei ce se roag pentru noi, poate vom reu i.“ Nu! Mul umiri fie aduse lui Dumnezeu pentru c Via a lui Dumnezeu a fost turnat în duhul nostru! Duhul Sfânt tr ie te i locuie te în duhul nostru.
ă ă ş ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ăŃ Ń ă ă ă ş şă ă ă ş ă ş ă ş ş Ń ă ş ă ă Ń ă ă ă ş ş ă ă Ń ş ă ă ş Ń ă ş ă ş ş ş Ń ă ş ă ă ş ă ă ă ş ă şă ă Ń ă ş ş ă ă ă ăŃ ş ă ş ă ă ş ă şă ă Ńă ă ă ă ş ş Ń ă ă ş ş Ń ă ă ă ă ă ş ă ă ă Ń Ń Ń ă ă ş ă ă ă Ń ă Ń ă ă Ń ă ă şă ă ă

csenemO iuluhuD aecoV :aŃniitşnoC csenemO iuluhuD aecoV :aŃniitşnoC
39

Două ExperienŃe
Filip s-a coborât în cetatea Samariei, i le-a propov duit pe Hristos… Dar când au crezut pe Filip, care propov duia Evanghelia Împ r iei lui Dumnezeu i a Numelui lui Isus Hristos, au fost boteza i, atât b rba i cât i femei… Apostolii, cari erau în Ierusalim, când au auzit c Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru i pe Ioan. Ace tia au venit la Samariteni, i s-au rugat pentru ei, ca s primeasc Duhul Sfânt. C ci nu Se pogorâse înc peste nici unul din ei, ci fuseser numai boteza i în Numele Domnului Isus. Atunci Petru i Ioan au pus mâinile peste ei, i aceia au primit Duhul Sfânt. Fapte 8:5, 12, 14-17 Sub Noul Leg mânt fiecare copil al lui Dumnezeu are Duhul lui Dumnezeu. Dac e ti n scut din nou, atunci Duhul lui Dumnezeu este în duhul t u. Trebuie s facem o distinc ie între na terea din nou i umplerea cu Duhul. Cre tinul n scut din nou poate fi umplut de Duhul care este deja în el. i când el va fi umplut cu Duhul, atunci va avea loc o rev rsare. El va vorbi în alte limbi, a a cum îi va da Duhul s vorbeasc (Fapte 2:4). Cei ce studiaz Biblia tiu c apa este o metafor folosit pentru Duhul Sfânt. Chiar Domnul Isus a folosit acest model. El a folosit-o ca imagine a na terii din nou atunci când a vorbit cu femeia samaritean la fântân : Drept r spuns, Isus i-a zis: „Dac ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, i Cine este Cel ce- i zice: «D -Mi s beau!» tu singur ai fi cerut s bei, i El i-ar fi dat ap vie.” „Doamne”, I-a zis femeia, „n'ai cu ce s sco i ap , i fântâna aste adânc ; de unde ai putea s ai dar aceast ap vie?… Isus i-a r spuns: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iar sete. Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba înc apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într'un izvor de ap , care va â ni în via a vecinic .” Ioan 4:10,11,13,14 El a folosit-o i ca o imagine a umplerii cu Duhul Sfânt: În ziua de pe urm , care era ziua cea mare a praznicului, Isus a st tut în picioare, i a strigat: „Dac înseteaz cineva, s vin la Mine, i s bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de ap vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau s -L primeasc cei ce vor crede în El. C ci Duhul Sfânt înc nu fusese dat, fiindc Isus nu fusese înc prosl vit. Ioan 7:37-39
ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă
ă ă ă ă ă Ń ă ă ş Ń ă ă Ń ă ş ă ă Ń Ń ş ă ă ă ş ă Ń ă Ńă ă ş Ń ă ă ă ş ş ş Ń ă ş

ş

ş

Ş

ă

ă

ş

ă

ă

ş

ă

ă

ă

Ń

ş

ă

ă ă

ş

ş

şă ă

ş

ă ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ş ă

ş

41

Acestea sunt dou experien e diferite. Na terea din nou este un izvor de ap , în tine, â nind în via a ve nic . Umplerea cu Duhul Sfânt reprezint râuri, nu un singur râu. Apa din izvor este pentru un scop, cea din râuri este pentru altul. Apa din izvor este pentru folosul t u. Este o binecuvântare pentru tine. Râurile care curg din tine sunt pentru binecuvântarea altora. Unii spun: „Dac e ti n scut din Duhul, tu ai Duhul i asta este totul.“ Nu este totul. Numai pentru c ai luat o înghi itur de ap nu este un semn c e ti plin de ap . Aceast experien este o consecin a na terii din nou – umplerea cu Duhul – i ca rezultat, din tine (din duh) pot curge râuri de ap vie. Al ii spun c oamenii care nu sunt umplu i cu Duhul i nu vorbesc în alte limbi nu au Duhul Sfânt. Asta nu e adev rat. Dac beau o jum tate de pahar de ap , s-ar putea s nu fiu plin, dar cel pu in eu am ap în mine. Dac cineva este n scut din Duhul lui Dumnezeu, atunci Duhul lui Dumnezeu r mâne în el.
ă
ă

42

ş

ă

ă

ş ă

ă

ă

ă ş

ş

ă

ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
ş Ń ă ă ă ş ă Ń ăŃ ă Ń Ń ă ă ş ă ş ă ă ă ă Ń ăŃ Ń ă ă ş Ń

Dumnezeu Înăuntru
„…c ci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui i voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor i ei vor fi poporul meu.»“ 2 Corinteni 6:16 Dac e ti n scut din nou, Duhul Sfânt locuie te i r mâne în duhul t u. El locuie te i r mâne unde? În capul t u? Nu. În trupul t u? Într-un fel, da, dar nu a a cum gândim noi. Singurul motiv pentru care trupul t u devine templul Duhului Sfânt, este pentru c trupul t u este templul propriului t u duh. El r mâne în duhul t u i comunic cu tine prin intermediul duhului t u. El nu comunic direct cu mintea ta. C ci El nu este în mintea ta. El este în duhul t u. El comunic cu tine prin intermediul duhului t u. Desigur, duhul t u ia contact i influen eaz gândirea ta. Chiar ca nou-n scut în Hristos, înc pe patul de suferin , eu cuno team unele lucruri printr-o m rturie interioar . Nu tiam nimic de spre umplerea cu Duhul Sfânt i vorbirea în alte limbi, dar fusesem n scut din Duhul. Aveam m rturia Duhului chiar înl untrul meu, c eram un copil al lui Dumnezeu. Eram imobilizat la pat de patru luni, când mama a venit într-o zi la patul meu i mi-a spus: „Fiule, îmi pare r u c trebuie s î i spun lucruri nepl cute, dar s tii c se întâmpl ceva r u cu Dub.“ Dub este fratele meu cel mai mare. El avea 17 ani i plecase de acas . Nu tiam exact unde este. Mama sim ea ceva în duhul ei. Se gândea c poate a dat de vreun necaz i a fost închis. Mi-a spus: „M rog de trei zile pentru el, dar am nevoie de ajutor.“ I-am spus mamei: „Mam , m-am gândit c deja ai destul b taie de cap cu mine. tiam de problema asta de câteva zile. S tii c nu este în închisoare. Nu de natura asta este necazul cu el. Via a lui fizic este în pericol. Dar eu m-am rugat deja pentru el i va reu i s scape cu via . Via a lui va fi salvat . Am primit deja r spunsul.“ Pe atunci nu tiam cum s cap t r spunsul la problema vindec rii – era cu un an înainte de vindecarea mea. Dar tiam unele lucruri, slav Domnului, i Dumnezeu î i va r spunde pe m sura credin ei tale. Trei zile mai târziu Dub a venit acas pe la miezul nop ii. ti i, era în 1933 i nu se g sea de lucru. Dub a plecat pe valea Rio Grande ca s caute de lucru. Dar nu a g sit nimic. A a c s-a urcat într-un tren de marf – mult lume c l torea clandestin în acest fel - ca s mearg spre McKinney. La vreo 80 de kilometri dep rtare de Dallas un agent de la c ile ferate l-a lovit în cap i l-a aruncat din trenul care se deplasa cu 80-100 km/or . Pentru c pe vremea aia locomotivele mergeau cu c rbuni, zgura rezultat se împr tia pe lâng calea 43
ş ş ă ş ă ă ş ă şă ă ă ă ş ş ă ă ă ăă Ń Ş ă ă ă ă şă ă ă ăŃ ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă ş şă ă ă Ń ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ăŃ ş ă ş ă Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă Ń ă Ń ă ş ş ş ă ă ş ă ş ă ă ă Ş ş ă ş ă ă Ń ş ş
ş ş ă

ferat . Dub a c zut pe spate i s-a rostogolit pe zgur de-a lungul inei. E o minune c nu i-a frânt spatele. i poate c acest lucru s-ar fi întâmplat dac mama i cu mine nam fi fost în tiin a i prin m rturia interioar i nu ne-am fi rugat. A z cut incon tient o vreme într-un an , lâng terasament, i dup o vreme i-a revenit. C ma a îi era sfâ iat complet, iar turul pantalonilor îi fusese smuls. A a c nu putea umbla decât la ad postul întunericului. În timpul zilei st tea ascuns prin pomii de pe câmp - era perioada anului în care existau fructe - iar noaptea mergea dea lungul c ii ferate spre McKinney. De aceea a ajuns acas noaptea. Mama l-a pus s stea în pat i în câteva zile i-a revenit. Mama i cu mine nu eram cre tini umplu i cu Duhul, dar eram cre tini. i noi aveam o m rturie în duhul nostru c ceva nu este în ordine – o intui ie în adâncul nostru. Aceasta este ceva ce fiecare cre tin ar trebui s aib . Este ceva ce fiecare cre tin ar trebui s dezvolte în via a lui. Ar trebui s ne perfec ion m duhurile. Un lucr tor al Evangheliei Totale, prieten al meu, a avut trei accidente grave de ma in în mai pu in de zece ani. Au fost omorâ i oameni. So ia sa a fost la un pas de moarte, iar el foarte grav r nit. Au fost vindeca i prin harul lui Dumnezeu. Ma inile au fost f cute zob. Auzindu-m predicând despre aceste lucruri mi-a spus: „Frate Hagin, fiecare din aceste accidente putea fi evitat dac ascultam de acea m rturie interioar .“ Într-o asemenea situa ie oamenii vor spune: „Nu în eleg cum de i s-a putut întâmpla un asemenea lucru unui cre tin a a bun. E i predicator.“ (Cei ce predic Evanghelia trebuie s înve e s asculte de duhul lor a a cum i tu trebuie s ascul i de duhul t u.) C ci mai apoi, ne tiind de unde vine, pun totul pe seama lui Dumnezeu i spun c a a a vrut Dumnezeu. Acest predicator mi-a spus: „Dac a fi ascultat acel ceva din interior - tocmai avusesem presentimentul c ceva se va întâmpla – a fi a teptat pu in i m-a fi rugat. Dar în loc s fac a a, mi-am zis, Sunt ocupat. N-am timp s m rog.“ De multe ori, dac am a tepta, s-ar putea ca Dumnezeu s ne în tiin eze. Am putea evita astfel multe nepl ceri. Dar s nu suspin m i s ne facem zile amare pentru e ecurile trecute. S profit m de ceea ce este al nostru i s veghem ca s nu mai repet m gre elile. Nu mai putem face nimic cu ceea ce a trecut. S înv m s ne dezvolt m duhurile i s înv m s ascult m de ele. Duhul Sfânt locuie te în duhul t u. Duhul t u este acela care ia din lucr rile Duhul Sfânt i i le transmite min ii tale prin intermediul intui iei, sau m rturiei interioare. Isus a spus: „Dac m iube te cineva, va p zi Cuvântul Meu i Tat l Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, vom locui împreun cu el.“ (Ioan 14:23) În acest pasaj din Scriptur , Isus vorbe te despre venirea Duhului Sfânt. Isus i Tat l în persoana Duhului Sfânt vin s locuiasc în noi. Un domiciliu este locul unde locuie te cineva. O alt traducere spune: „Vom veni la el i ne vom face c minul cu el.“ Duhul Sfânt prin apostolul Pavel spune: „Nu ti i c voi sunte i Templul lui Dumnezeu i c Duhul lui Dumnezeu locuie te în voi?“ (1 Cor.3:16) Într-o alt traducere este scris: „Duhul lui Dumnezeu este acas în voi.“ Acolo locuie te El, în voi, Biblia spune: „…c ci noi suntem Templul Dumnezeu lui celui viu, cum a zis 44
ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă Ń ş ş Ş ă ăŃă ş Ń ş ă ş ă ş ă ş ş ă Ń Ń ă ă ş ă ş ă Ń Ń ş ă Ń ă ş ă ş ă ş ă
ă

Ń

ş

ă

Ń ă

ş

ă

ă

ş

ă

Ń ş ă

ş

ă

ă

ş

ş

ă

ă

ă

ă

ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
Ń Ń Ń ş ă Ń ş şă ş ş ă ă ă ş ş ă ă ş ă ş Ń ă ă ş Ń ş ă ş ă Ń ăŃă ă ă ă ă ş ş Ń ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ş Ş ă ş ă ş ş ă Ń Ń ă Ń Ń ş ş ă ă ş ă ş ă ş ş ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ş ş

Dumnezeu: «Eu voi locui i voi umbla în mijlocul lor, Eu voi fi Dumnezeu l lor, i ei vor fi poporul Meu.»“ (2 Cor.6:16) S punem aceste versete cap la cap: „Drept r spuns, Isus i-a zis: «Dac M iube te cineva, va p zi cuvântul Meu, i Tat l Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, i vom locui împreun cu el.»“ …„Nu ti i c voi sunte i Templul lui Dumnezeu, i c Duhul lui Dumnezeu locuie te în voi?“ „C ci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui i voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, i ei vor fi poporul Meu».” Ioan 14:23; 1 Cor.3:16; 2 Cor.6:16 Noi n-am sondat înc niciodat adâncimea a ceea ce Dumnezeu spune cu adev rat. Eu voi locui în ei. Eu voi tr i în ei. Eu voi umbla în ei. Dac Dumnezeu locuie te în noi – i El o face – atunci din acest loc El ne va vorbi.
ă
ă ş ă ş ş ş ă ă Ń ş ă ă

urtnuănÎ uezenmuD urtnuănÎ uezenmuD
ş ă
ş Ń ş

ă

ă

ş

ş

ş

ă

ă

ă

ă

ş

ă

45

Depinzând De Duhul Tău
ă

Adev rat v spun c , dac va zice cineva muntelui acestuia: «Ridic -te i arunc -te în mare», i dac nu se va îndoi în inima lui, ci va crede c ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea v spun c , orice lucru ve i cere, când v ruga i, s crede i c l-a i i primit, i-l ve i avea. Marcu 11:23-24
ă Ń ă

Duhul t u tie ni te lucruri pe care mintea ta nu le tie. i asta pentru c Duhul Sfânt este în duhul t u. Când tiin a medical a trebuit s se dea b tut i s m lase s mor, adolescent fiind, spunându-se c nu se mai poate face nimic pentru mine, eu tiam c dac mai exist undeva un ajutor pentru mine, atunci el se afl în Biblie. Am început cu Noul Testament pentru c tiam c nu mai am mult timp. Am ajuns astfel la Marcu 11:23 i 24. Când am ajuns la Marcu 11:24, ceva din afara mea îmi spunea: Aceasta nu se refer la orice lucru ve i cere din punct de vedere fizic, material sau financiar. Se refer doar la orice ve i cere din punct de vedere spiritual. Vindecarea nu are de-a face cu asta. Am încercat s -l chem pe pastor ca s -mi spun cum s în eleg Marcu 11:24. Nu a venit. Pân la urm a venit, totu i, un predicator. Mi-a luat mâna i cu o voce profesional mi-a spus: „Fii r bd tor b iatul meu! În câteva zile totul se va sfâr i.“ Am acceptat verdictul i m-am resemnat, a teptând s mor. Dup dou luni mam întors la Biblie i bineîn eles la Marcu 11:23 i 24. Am spus: „Doamne, am încercat s g sesc pe cineva care s m ajute, dar n-am g sit. A a c î i voi spune ce am de gând s fac. Pur i simplu Te voi crede pe cuvânt. Este cuvântul pe care l-ai spus când erai pe p mânt. Eu îl voi crede. Dac Tu n-ai min it, eu m voi da jos din pat. Pentru c eu pot crede ceea ce Tu ai spus c eu pot crede.“ Apoi m-am ag at de aceast idee. (Mi-a luat mult timp pentru c nu m puteam ajuta decât în mic m sur de mâinile mele. Biblia îmi fusese proptit în fa a mea, iar eu doar îi d deam paginile.) M-am hot rât s merg dup trimiteri pentru cuvintele credin i vindecare. i am ajuns la Iacov 5:14 i 15: Este vreunul printre voi bolnav? S cheme pe presbiterii Bisericii; i s se roage pentru el, dup ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rug ciunea f cut cu credin va mântui pe cel bolnav, i Domnul îl va îns n to a; i dac a f cut p cate, îi vor fi iertate. Iacov 5:14,15
ă ş ş ă ăŃ ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă

47

Ń ă

ă

ş

ă

ă

ă ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ş ă

ă

Ń

ă

ă

Ş

ă

ă

ş

ş

ş

ă

ă

ă

ă

ă

şă

ş

ă

ă

ş Ń

ş ă

ş ş

ă

ă

ă

ă

ă ă ă

ă

Ń

ă ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ş

ş

ă

Ń

ş ă

ş

Ń

ă

ă

ă

ă

Ń

ă

ş

Ń

Ńă

ă

ă

ă

ă

ş

ş ăŃ

ă

ş ă

ă

Ń

ă

Ń ă

ă

ă

ş

ă

Ń

ş

ş

ă ă

ă

Ń

ă

M-am gândit atunci c restul versetelor din Scriptur despre vindecare i împlinire a promisiunilor prin rug ciune se bazeaz pe aceasta: c TREBUIE s chem pe b trânii Bisericii. (Nu trebuie, dar po i s o faci dac ai nevoie.) A a c am început s strig: „Drag Doamne, dac trebuie s chem b trânii bisericii ca s -mi fac ungerea cu untdelemn ca s fiu vindecat, atunci nu pot fi vindecat. Eu nu cunosc nici un presbiter al bisericii care s cread în acest lucru.“ Fusesem mântuit cu circa ase luni în urm , dar nu auzisem niciodat o voce interioar . Nu vorbesc acum despre vocea Duhului lui Dumnezeu, care este mult mai autoritar , ci vorbesc despre acea voce sc zut a duhului meu. Iat ce mi-a spus duhul meu: „Ai observat c versetul spune c rug ciunea f cut cu credin va vindeca pe cel bolnav?“ M-am uitat înc o dat . Având mintea concentrat asupra b trânilor am pierdut din vedere aceasta. „Da,“ am spus eu cu voce tare, „chiar a a scrie!“ A fost un adev rat oc pentru mine. Atunci, în untrul meu au fost rostite urm toarele cuvinte: „Po i rosti aceast rug ciune la fel de bine ca oricare altcineva.“ Aleluia! Dar educa ia mea spiritual evolua lent, ca i a voastr . Am mai stat în acel pat înc nou luni înainte ca s în eleg, în sfâr it, c trebuie s cred c am primit vindecarea înainte ca ea s se manifeste. Mi-am dat seama ce trebuie s fac în timp ce m rugam i spuneam: „Cred c am primit vindecarea.“ Am spus: „Cred c primesc vindecarea din cre tet pân -n t lpi.“ Apoi am început s -L laud pe Dumnezeu pentru c am crezut c am primit vindecarea. Apoi din nou, în untrul meu, am auzit aceste cuvinte, rostite nu de Vocea aceea autoritar , ci de acea voce blând i sc zut , atât de sc zut c nu a fi putut în elege dac mintea i trupul mi-ar fi fost foarte active: „Tu crezi acum c e ti vindecat.“ „Sunt absolut sigur“ - am r spuns. Vocea interioar a spus: „Atunci, scoal -te! Oamenii s n to i ar trebui s fie în picioare la ora 10:30 diminea a.“ Eu fusesem paralizat. A fost o lupt interioar puternic . M-am împins înainte. În sfâr it, m-am ridicat pe marginea patului. Genunchii mi se îndoiser pân aproape de podea. Nu sim eam nimic de la mijloc în jos. Dar acolo, pe marginea patului, am spus înc o dat : „Vreau s anun în prezen a Atotputernicului Dumnezeu, a Domnului Isus, a Duhului Sfânt i a sfin ilor îngeri prezen i în aceast camer , i vreau s -l chem pe diavol s noteze, precum i pe duhurile întunericului care ar putea fi în aceast camer , c în concordan cu Marcu 11:24, eu cred c primesc vindecarea.“ Când am spus asta am sim it ceva fizic. Parc cineva de deasupra mea a turnat peste mine un ulcior cu miere. Am sim it cum m-a atins pe cre tetul capului. Apoi parc curgea ca mierea, în jos, peste trupul meu. Sim eam o c ldur pl cut care se r spândea în jos de pe capul meu pe gât i umeri, pe bra e pân -n vârful degetelor, peste tot trupul meu pân la vârful picioarelor. St team drept în picioare! i de atunci tot sunt. 48
ă ă ă ş ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ş ă ş ă ă ă ă Ń ă ă Ń ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ă Ń ăŃ ş şă ă ă Ń Ń Ń ă ă ş ă ş ă Ş Ń ă Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ăŃ Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Dar a vrea s în elege i acest lucru. Eu am dat ascultare duhului meu. Credin a este a duhului. Credin a ta nu va lucra deplin pân nu vei deprinde aceste lucruri. Înva s depinzi de Cel care în tine. Înva s - i dezvol i propriul t u duh. Ai încredere în credin a ta.
Ń ă Ń Ń ă ăŃ ă Ń Ń Ń ă Ń ş ă ăŃ

uăT luhuD eD dnâznipeD uăT luhuD eD dnâznipeD
49

ConştiinŃa Sensibilă
„ …c ci Dumnezeu este mai mare decât inima noastr , i cunoa te toate lucrurile. Prea iubi ilor, dac nu ne osânde te inima noastr , avem îndr zneal la Dumnezeu.“ 1 Ioan 3:20,21 Te osânde te Duhul Sfânt dac tu, ca cre tin, gre e ti? Nu. Duhul t u este cel care te osânde te. Trebuie s tii bine acest lucru. Este o lec ie greu de înv at i asta pentru c noi am fost înv a i gre it. Duhul Sfânt nu te va condamna. De ce? Pentru c Dumnezeu nu o face. Cerceteaz ce scrie Duhul Sfânt prin Pavel în Epistola c tre Romani. El întreab : „Cine va ridica pâr împotriva ale ilor lui Dumnezeu?“ Îi osânde te Dumnezeu? Nu! „Dumnezeu este Acela, care-i socote te neprih ni i!“ Isus a spus c singurul p cat de care Duhul Sfânt va dovedi c lumea e vinovat , va fi p catul de a-L respinge pe Isus (Ioan 16:7-9) Con tiin a ta proprie – vocea propriului t u duh – este cea care tie când ai gre it. Am mai aflat c chiar i atunci când gre esc, chiar dac duhul meu m osânde te, Duhul Sfânt este acolo ca s m mângâie, ca s m ajute, ca s -mi arate drumul înapoi. Nu vei g si nic ieri în Biblie c Duhul Sfânt este un osânditor. Isus Îl nume te Mângâietorul. Cele apte în elesuri ale acestui cuvânt grecesc sunt relevate în Biblia Amplificat (Amplified Bible): „ i Eu voi ruga pe Tat l, i El v va da un alt Mângâietor (Sf tuitor, Ajutor, Mijlocitor, Ap r tor, Înt ritor i Sprijin) care va r mâne cu voi pentru totdeauna.“ Ioan 14:16 - Amplified Bible El este toate acestea! El va fi al turi de tine atunci când nimeni altul nu va mai fi. El te va ajuta. El este Ajutorul! Duhul t u este acela care te face atent atunci când ai gre it. Îmi pare bine c am înv at acest lucru destul de devreme. M-a ajutat enorm în via . Eram de curând mântuit i vindecat i m-am întors la liceu, când s-a produs acest incident. Efectiv, nu-mi dau seama de ce am alunecat. Nimeni din familia noastr nu înjura. Dar aveam un vecin, Domnul s -l binecuvânteze, care, a a cum se spune în Texas, putea întrece i o furtun . Îl puteai auzi de la marginile ora ului. Cred c de la el m-am inspirat. Oricum, i-am spus unui b iat: „La dracu'…“ În clipa când am spus-o, am tiut în untrul meu c am gre it. Cine era cel ce m condamna? Duhul Sfânt? Nu. Era duhul meu. Duhul meu, aceast nou creatur , acel om nou nu vorbe te a a. Via a i Natura lui Dumnezeu nu vorbesc în felul acesta. Ci firea, omul de afar , ar vrea s fac mai departe unele lucruri pe care le f cea 51
ă ă ă ş ă ş ă ş ăŃ ş ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ş Ń ş ş ş ă ş ă ă Ńă ă ă
ă ă ş ă ă ş ă ă ă Ş ă ş ş ă ş ă Ń ă

ă

ş

ă

ă

ă

ş

ă ă

ă

Ń ă

ă

ş

ă

Ńă

ş ş

ş

ş

ă

ş

ş

ă

ă

ş

Ń

ă

Ń

ă

ă

ş

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă ş

Ń

Ń Ńă şă ş

ă

ă

ş

ş

ş

înainte, sau s spun lucruri pe care le spunea înainte, dar tu trebuie s-o r stigne ti. Un mod bun de a r stigni firea este prin a o aduce la lumin . Eu am f cut-o chiar atunci. N-am a teptat s m mustre cineva. Am spus în inima mea: „Dumnezeule drag, iart -m pentru ceea ce am spus.“ Tân rul c reia îi adresasem cuvântul, plecase. L-am g sit i l-am rugat s m ierte. El nu a remarcase ce-i spusesem; era obi nuit cu acest mod de a vorbi al oamenilor. Dar eu trebuia s m pun în ordine. Era vocea duhului meu. Era con tiin a mea. Con tiin a mea era sensibil i eu nu voiam s-o r nesc. Dac nu- i p strezi con tiin a sensibil , nu vei putea distinge lucrurile duhovnice ti. Pentru c aceast con tiin este vocea duhului t u – i con tiin a, vocea duhului t u, este cea care va în tiin a mintea ta de ceea ce Duhul lui Dumnezeu î i va spune în adâncul inimii. Biblia vorbe te astfel despre cre tinii cu con tiin a insensibil : „…oameni cari vorbesc minciuni, însemna i cu ferul ro în însu i cugetul lor.“ 1 Timotei 4:2 Prima biseric pe care am p storit-o a fost o comunitate de la ar . De obicei plecam acolo sâmb t seara, petreceam acolo nop ile de sâmb t i duminic , iar luni m întorceam înapoi, în ora . St team adesea în casa unui b trân metodist, un om tare scump. Acest om deosebit din punct de vedere spiritual, cu adev rat un mare om, avea pe atunci 89 de ani. El i cu mine nu ne sculam la fel de devreme ca ceilal i de la ferm . Aceia probabil c erau afar , pe la treburi sau pe câmp, când noi, b trânul domn i cu mine, luam împreun micul dejun pe la ora 8. Eu nu beam cafea, dar b trânul bea. V-ar fi greu s crede i dac nu a i vedea. Avea o can din cele de mod veche – de pe la mijlocul anilor ’30 – a ezat pe o ma in de g tit tot de mod veche, în care clocotea cafea. L-am v zut cum î i turna din cafeaua clocotit într-o can mare, o ducea la gur i o bea pe ner suflate. Când l-am v zut pentru prima oar , am r mas înm rmurit. Parc eu m-a fi op rit. Cum putea bea a a de fierbinte? Eu n-a fi putut. esuturile buzelor, interiorul gurii, gâtul i esofagul sunt atât de sensibile încât doar o singur linguri ar fi fost îndeajuns ca s -mi ard totul în interior. El îns bea o can întreag dintr-o dat . La început nici el n-ar fi putut. Dar cu timpul, tot bând fierbinte, buzele i gura, gâtul i esofagul i-au devenit insensibile. Putea bea acum foarte fierbinte f r s se sinchiseasc . Spiritual, se poate întâmpla acela i lucru. Înva s - i p strezi o con tiin sensibil . Înva ca în clipa când ai gre it i con tiin a te osânde te, s îndrep i totul imediat. Nu a tepta pân ajungi la biseric . Spune imediat: „Doamne, iart -m . Am gre it.“ Dac te-a v zut cineva, spune atunci: „Am gre it. Te rog iart -m . Nu trebuia s spun asta.“ Va trebui s - i p strezi un duh sensibil dac vrei s fii c l uzit de Duhul lui Dumnezeu. 52
ă ş ş ş ă ăă ş ă ă ă Ń ş Ń ă ăŃ ş ă Ń ă ă ă ă ă ăă ă ă ă şăă Ń ă ă ă ă ă ă ł ş ăŃ şă ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ş ăŃ ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă ă Ńă ă ş ă ăă ă ş ă ă ă Ń ă ăŃ ă ă ă ş ă ş Ń ş ă ş ş ă ş ă ă
ş ş Ń

ă

ş

ş

şă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

ă

ă

ă

ş

Ń

Ń ăŃ

ă

Ń

ş

ş ş

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
ş ş Ń ă ş ă ş ş ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ş ş ă ă ă ă Ń Ń ş ă

Sentimentele: Vocea Trupului
„Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru…“ Romani 8:16 Prea adesea cred oamenii c m rturia despre care vorbe te acest verset este ceva fizic. Nu, nu este. Este vorba despre ceva spiritual. Duhul lui Dumnezeu este acela care adevere te (m rturise te) împreun cu duhul nostru. El nu m rturise te împreun cu trupul nostru. Nu po i merge prin sim urile fizice. Noi confund m lucrurile i asta se vede în modul nostru de exprimare. Spunem: „Simt prezen a lui Dumnezeu.“ Nu, nu este a a. Noi sim im în mod spiritual prezen a lui Dumnezeu. Folosirea cuvântului simt este nepotrivit ; ea las impresia gre it c e vorba de un sentiment fizic. Nu trebuie amestecat latura fizic în aceast situa ie. Sentimentele sunt vocea trupului. Ra iunea este vocea sufletului, sau a min ii. Con tiin a este vocea duhului. A merge prin sim ire înseamn a da de necaz. Acesta este motivul pentru care mul i cre tini sunt când sus, când jos, când în untru, când afar . Ei merg pe baza sentimentelor. Ei nu merg prin credin . Ei nu merg prin duhul. Când se simt bine spun: „Slav lui Dumnezeu, sunt mântuit. Aleluia, sunt plin de Duhul Sfânt. Totul este minunat.“ Când nu se mai simt bine, fa a le devine prelung i spun: „Am pierdut totul, nu mai sunt a a ca înainte. Trebuie c am alunecat.“ Aud unii oameni, Domnul s -i binecuvânteze, vorbind despre a fi în vale, apoi pe culmi, i din nou în v i. Eu n-am fost niciodat în vale. Sunt mântuit de 45 de ani i nu am fost niciodat altundeva decât pe crestele mun ilor. Tu nu trebuie s cobori în vale. Oamenii vorbesc despre „experien ele din vale“. Eu n-am avut nici o astfel de experien . O, desigur, am avut multe încerc ri i ispite, dar eu m aflam pe vârful muntelui i-mi urmam drumul, tr ind deasupra lor. O femeie dintr-o biseric unde fusesem pastor cu ani în urm a venit la o adunare i ne-a povestit despre fiica ei în vârst de 39 de ani. Era pe punctul de a fi operat când s-a aflat c are o tumoare. Apoi i s-au f cut analize i s-a descoperit c mai este i diabetic pe deasupra. Pe când încercau s aduc starea diabetic sub control a intrat în com . Trei doctori au spus c nu- i va mai reveni niciodat ; urma s moar . Aceast mam a spus: „Vre i s v pune i mâinile peste aceast batist ?“ Am f cut-o i ne-am rugat. Apoi mama s-a urcat în autobuz i s-a întors cale de 480 de kilometri la spitalul unde se afla fiica ei z când incon tient . A intrat în camera de reanimare i a pus batista pe pieptul fiicei ei. În clipa când a atins-o, ea i-a revenit. A 53
ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă Ń ş ă ş ă ă ă ş ă Ń ş ş ş ă ş Ń ă ş ă ă ă Ń Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ăŃ ă ă ă Ń ş Ń ş ă ă ă ă Ń ă ă Ń ă ă ă ă ş Ń ă ş ş ş ş ă ş ş ăŃ ş Ń ş Ń ă ă ş Ń ă ă ş ă Ń ă ă ş
ă ş ş

fost vindecat , n scut din nou, umplut cu Duhul Sfânt i a început s vorbeasc în alte limbi, toate petrecându-se în acela i timp. Infirmierele s-au speriat i au chemat doctorul. Doctorul a spus: „Este minunat c i-a revenit. Dar trebuie s r mân lini tit .“ I-a f cut o injec ie ca s o lini teasc , dar nu a avut nici un efect. Ea continua s vorbeasc în alte limbi i s strige: „Sunt vindecat , sunt vindecat , sunt vindecat .“ A doua zi au început s -i fac diferite analize. Sângele era în ordine. Nici urm de diabet. Pe urm n-au mai putut g si tumoarea. Disp ruse. Dup câteva zile i-au dat drumul acas . Cândva, mai târziu, ne-a spus mie i so iei mele c doctorul i-a spus: „Nu v cost nimic. Noi n-am f cut nimic. O Putere Superioar nou a f cut totul.“ Apoi, dup trei ani, pe când avea 42 de ani, sora ei a adus-o la noi pe la ora dou noaptea. Avea o alt tumoare. Am crezut c venise ca s fie vindecat . A a c i-am spus: „Po i fi vindecat din nou. Voi pune doar mâinile peste tine.“ Printre lacrimi femeia mi-a spus: „Frate Hagin, nu-mi pas dac voi fi vindecat sau nu. Intr-adev r, dac m-a putea întoarce acolo unde eram cu Domnul, mi-ar fi de ajuns: dac a muri dup aceea, a merge în Cer. “ Am presupus c alunecase. Ar ta atât de trist încât am tiut c trebuie s fi comis vreun p cat groaznic. I-am spus: „Domnul te va ierta…“ i i-am citit din Biblie pasajele referitoare la acest subiect. Apoi am ad ugat: „Vom îngenunchea chiar acum, aici lâng cuier. (Erau acolo i so ia mea i sora ei.) Eu voi îngenunchea lâng tine. Acum tu nu trebuie s îmi m rturise ti mie, ci spune Domnului p catul t u i El te va ierta.“ Ea i-a ridicat ochii spre mine i mi-a spus: „Frate Hagin, mi-am cercetat inima i atât cât îmi pot da eu seama, n-am f cut nimic r u.“ Am luat o figur grav . M culcasem târziu – condusesem ma ina pe o distan destul de mare i în afar de asta, ineam adun ri în fiecare sear . i chiar în mijlocul primului somn, în puterea nop ii, a venit aceast b taie în u i ne-a trezit. Cred c am vorbit cu asprime. tiu c a a am f cut. Am spus: „Ridic -te de jos. A eaz -te pe canapea.“ Eram dezgustat. „Dac n-ai gre it cu nimic, ce te face s crezi c trebuie s te întorci la Dumnezeu?“ „Vede i,“ spuse ea „nu mai simt ce sim eam înainte.“ I-am r spuns: „Ce importan are asta? Dac ar trebui s m iau dup sentimentele mele, jum tate din timpul afectat predicii ar trebui s fie un anun c am alunecat pe cale.“ S-a uitat la mine: „Vre i s spune i c i predicatorilor li se întâmpl la fel?“ „Da, i noi suntem oameni ca to i ceilal i. i de fapt, dac ar trebui s m iau dup sim urile mele din clipa ast , ar trebui s te rogi tu pentru mine. Eu nu simt nimic. i de când ai venit, n-am sim it nimic.“ Ea m-a întrebat: „ i ce face i atunci? Cum v ruga i pentru a ie i din aceast stare?“
ă ăŃ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă Ń ă ă ă ă Ş ş ş ş ăş Ş ă ă ă ş ă ă Ń ă ă Ń ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă Ş Ń ă ş Ń ă ă Ń Ń ă ă ă ş şă ş ş ş ă ă ş ă ă Ń Ń ş ă ă ă ş ăŃ ă ă ş ă ă Ń Ń ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ş ă Ń ă Ń ă ă ă Ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă Ń ă ă ş ş Ń ă ă Ş ă ă ă ă ş şă ş ş

54

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Am spus: „Nu m rog. Am ie it deja. Un cre tin trebuie s mearg înainte – el trebuie s treac peste orice, fiind în p rt ie cu Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare clip , în fiecare ceas.“ „ i ce face i pentru asta?“ – a insistat ea. „Uite,“ am spus, „stai acolo i urm re te-m . Voi închide ochii i m voi ruga, iar tu ine ochii deschi i.“ Apoi m-am rugat, „Domnul meu iubit, sunt atât de bucuros c sunt un copil al lui Dumnezeu. Sunt atât de bucuros c sunt mântuit. Sunt atât de bucuros c sunt n scut din nou. Nu simt nimic – dar asta n-are nici o importan . Omul din untrul meu este un om nou. Omul din untrul meu este o f ptur nou în Hristos. Vreau s - i mul umesc nu numai pentru c sunt n scut din nou, ci i pentru c sunt umplut cu Duhul Sfânt. Dumnezeu Tat l, Dumnezeu Fiul i Dumnezeu Duhul Sfânt locuiesc în mine. Vreau s - i mul umesc pentru aceasta. Aleluia!“ Nu sim eam nimic dar am spus-o oricum. Apoi, când am m rturisit aceste lucruri, în duhul meu – El a fost acolo tot timpul – ceva a început s fream te în untrul meu. Era mi carea i manifestarea Duhului lui Dumnezeu. Înc nu sim eam nimic. Dar în duhul meu puteam sesiza acel fream t. A început s urce pân la gât. Am început s râd – exist un râs în duhul. Am început s vorbesc în limbi. Femeia aceea mi-a spus: „Vi s-a schimbat expresia fe ei. Pur i simplu s-a luminat.“ I-am spus: „A fost tot timpul în untrul meu. Pavel I-a spus lui Timotei s înfl c reze darul care era în el. Ceea ce am f cut a fost tocmai înfl c rarea a ceea ce era în mine tot timpul.“ „Pot face i eu acest lucru?“ mi-a spus. „Da, po i.“ A f cut-o – i a înfl c rat ceea ce fusese în ea tot timpul. Nu-mi amintesc s m mai fi rugat vreodat pentru tumoarea ei. Din câte am auzit, îi disp ruse. Întemeiaz -ti credin a pe Cuvântul lui Dumnezeu – nu pe sentimentele tale. Romani 8:16 nu spune c Duhul adevere te împreun cu trupul nostru sau cu sentimentele noastre. Smith Wigglesworth, marele apostol englez, a spus: „Nu sunt mi cat de ceea ce simt. Nu sunt mi cat nici de ceea ce v d. Sunt mi cat numai de ceea ce cred. Eu nu-L pot în elege pe Dumnezeu prin sentimente. Îl în eleg prin ceea ce spune Cuvântul despre El. Îl în eleg pe Domnul Isus Hristos prin ceea ce spune Cuvântul despre El. El este tot ceea ce Cuvântul spune despre El c este.“ Tu nu te po i în elege pe tine însu i prin sentimente. În elege-te pe tine însu i ca un cre tin n scut din nou i umplut cu Duhul Sfânt prin ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune despre tine. i când cite ti ceea ce spune Cuvântul despre tine – atunci, chiar dac sim i sau nu, spune: „Da, a a sunt eu. Eu am aceasta. Cuvântul spune c am. Eu pot face ceea ce Cuvântul spune c pot face. Sunt ceea ce Cuvântul spune c sunt.“ Atunci vei începe s cre ti spiritual. i duhul t u este acele care m rturise te împreun cu Duhul Sfânt. 55
ă Ńă ă Ń Ń ă ă ă ă ă ă ă ş ş ă ş ă ă ă ă ă ăŃ ă Ń ă Ń ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă Ń ş ş ş ş ă ă ş ă şă ă ş ş ă ă Ń ă ă ş ă ş Ş ă ă ă ş ş ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ă Ń ş ş Ń Ń ş Ń ă Ń ş ă ş ă ă Ń Ńă Ń Ń ă ă ă ă ă Ş ă ă Ş ş Ń ă ă Ń ă Ń ă ă

iulupu

rrT aecoV ::ellettnemiittneS T aecoV e e nem neS

Ajutor Dinăuntru
ă

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adev rului, are s v c l uzeasc în tot adev rul; c ci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, i v va descoperi lucrurile viitoare.“ Ioan 16:13
ăă ă ă ă ă ă

S observ m câteva lucruri pe care le-a spus Isus despre Duhul Sfânt. „…are s v c l uzeasc în tot adev rul…“ El v va conduce, v va c l uzi. „…c ci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit…“ El vorbe te. Tot ce aude El pe Dumnezeu spunând, tot ce aude pe Isus spunând, El va spune duhului t u. Unde-i va spune? El este în duhul t u i acolo î i va vorbi. El nu vorbe te de undeva, din v zduh. El este în untru. El transmite mesajul lui Dumnezeu mai departe duhului t u, fie printr-o m rturie interioar , fie printr-o voce interioar . „…El v va descoperi lucrurile viitoare…“ Eu nu cred c asta înseamn c Duhul Sfânt ne va ar ta numai evenimentele viitoare a a cum sunt consemnate în Cuvântul lui Dumnezeu. Mai înseamn c Duhul Sfânt î i va ar ta ie lucruri care vor veni. În via a mea, de exemplu, n-a avut loc nici un deces între rudele apropiate despre care s nu fi tiut dinainte. Am tiut cu doi ani înainte c socrul meu va muri. A a c am început s -mi preg tesc so ia pentru moartea lui. Ea era unica lui fiic , cea mai tân r din familie i foarte apropiat de tat l ei. tiam c -I va fi foarte greu. A a c am început s -i spun: „Draga mea, tii c dl.Rooker a cam îmb trânit. Are aproape 70 de ani, iar Dumnezeu ne-a promis 70 sau 80 de ani.“ Timp de mai mult de doi ani am aruncat azi un cuvânt, mâine altul, numai ca s fie preg tit . Eram plecat la o adunare într-un alt ora când ne-am trezit cu un telefon. Dup serviciul de sear , st team în camera de hotel. A sunat telefonul. Ceva în mine spunea: „E pentru tine. Este ceea ce ai vorbit în ultimii doi ani.“ În 28 de zile socrul meu socrul meu era în cer. Tu nu vei fi luat pe nepreg tite atunci când tii mai dinainte ce se va întâmpla. „Dar Mângâietorul, adic Duhul Sfânt, pe care-L va trimete Tat l, în Numele Meu, v va înv a toate lucrurile, i v va aduce aminte de tot ce v'am spus Eu.“ Ioan 14:26 Duhul Sfânt te va înv a. El î i va aduce aminte de toate lucrurile. Oamenii m întreab adesea cum de-mi amintesc unele lucruri. Într-o vreme puteam cita trei sferturi din Noul Testament. „Cum po i s ii minte?“
Ńă ă ă ş ă Ńă ă

ă ă

57

ă

ş

ă

ş

ş ăă

ş

ă

ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

ă

ş

Ń

ă

Ń

Ş

ă

ă

ş

ş ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

ş

ş

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ăă ă ă

ă

ă

ă ş

Ńă

ă

ă

ă

ă

Ń

ă

ă

ă

Ń

ă

ă

ăă

Ń

ă

ă

ş

ă

ş

ă

ă

Întotdeauna r spundeam, „În via a mea n-am înv at de dinafar versetele din Scriptur . Nu cunosc nici o tehnic de memorare. Cred c - i po i m ri capacitatea de memorare dac te educi în direc ia aceasta. Dar cum încep s vorbesc, versetele îmi vin in minte. El mi le aduce în minte. El este în mine.“ Duhul Sfânt î i va ar ta lucrurile viitoare i î i va aminti lucrurile trecute dac vei înv a s cooperezi cu El.
ă ă ă Ń ă Ńă Ńă Ń ş Ń ă Ń ă ă Ń ă ă ă Ńă

58

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Numărul Trei: Vocea Duhului Sfânt
ă

„ i pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, Duhul i-a zis: «Iat c te caut trei oameni.»“ Fapte 10:19
ă ă Ş

Dumnezeu ne conduce prin ceea ce noi numim un susur blând (o voce blând i lini tit ). Dar el ne conduce i prin Vocea Duhului Sfânt prin care ne vorbe te. Acesta este al treilea mod important prin care suntem c l uzi i prin Duhul. Num rul unu este m rturia l untric . Num rul doi este vocea l untric . Num rul trei este Vocea Duhului Sfânt. Exist o diferen între Vocea interioar a Duhului Sfânt care vorbe te duhului nostru i acea voce blând i lini tit ca un susur blând, care este vocea propriului nostru duh, vorbindu-ne. Când vorbe te Duhul Sfânt din tine, vocea este mai autoritar . Câteodat este atât de real – de i este în interiorul t u – c te ui i împrejur s vezi cine a vorbit. Crezi c cineva din spatele t u a vorbit. Abia pe urm î i dai seama c era în tine însu i. Adu- i aminte din Vechiul Testament cum tân rul Samuel a auzit o Voce care îl chema pe nume, „Samuel, Samuel!“ El credea c b trânul Eli îl cheam . A s rit din pat i a alergat s vad ce voia Eli de la el. Eli i-a spus „Nu te-am chemat.“ Samuel sa întors în pat. Apoi a auzit din nou, „Samuel, Samuel!“ i din nou a fugit la Eli. „Nu te-am chemat.“ S-a întâmplat i a treia oar . În cele din urm b trânul i-a dat seama ce se petrece. El i-a spus, „Du-te, de te culc ; i dac vei mai fi chemat, s spui: «Vorbe te Doamne, c ci robul T u ascult .»“ Samuel a r spuns acelei Voci, i Domnul i-a vorbit. Am aflat în 44 de ani în slujba Domnului c atunci când Dumnezeu te cerceteaz într-un mod spectaculos – toate c l uzirile Lui sunt supranaturale; unele nu sunt îns a a de spectaculoase – când El mi-a vorbit prin ceea ce mi s-a p rut a fi o voce audibil , de exemplu, ar fi fost greu s I te împotrive ti. Dac El nu ar fi vorbit într-un mod atât de spectaculos, n-a fi putut r mâne neclintit. În ceea ce prive te ultima biseric pe care am p storit-o, de exemplu, am auzit c postul de pastor era liber i am f cut unele interven ii s predic acolo într-o miercuri seara. În perioada de timp premerg toare predicii de acolo, am inut o campanie de trezire spiritual de trei s pt mâni în Houston. În timpul acelei campanii pastorul, fratele lui (care i el era predicator) i cu mine ne întâlneam în fiecare zi la biseric ca s ne rug m pentru serviciile de dup -amiaz . Biserica cu postul vacant era biserica din care proveneau ei. În fiecare zi m întrebau: „Te-ai rugat pentru postul de pastor de la biserica aceea?“
ă ă ş ă ş ă ă Ń ă ş Ń ă Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă Ń ă Ń ş ă ăă ă Ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ăă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ş ş ă ă ş ş ş ă ş ă ă ă ş ăŃ ă ş ă ă ă Ń ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ş ş ă ş ă ă ş

59

În cele din urm am f cut-o. Am spus doar atât Domnului: „Am s plec acolo lunea viitoare i voi predica miercuri. Nu tiu dac Tu vrei sau nu s fiu pastor acolo. Nici eu nu tiu dac vreau. Dar orice vei spune Tu despre asta eu voi accepta.“ Asta a fost tot ce am spus. Atunci am auzit o Voce vorbindu-mi atât de clar, c am s rit în picioare. M-am uitat în spatele meu. Am crezut c unul din cei doi fra i au auzit ce spusesem i a vrut s fac o glum . Dar a auzit acea Voce. Pentru mine ea a fost audibil . A spus: „Tu e ti urm torul pastor acolo. i va fi ultima biseric pe care o vei p stori vreodat .“ (Ai fi putut interpreta aceasta într-o mie de feluri! Ai fi putut s -l la i pe diavol s - i spun c ai s mori. Sau c vei fi înfrânt. Dar asta a însemnat c slujba mea se va schimba în misiune.) Dup rug ciune, cei doi pastori m-au întrebat ca de obicei: „Te-ai mai rugat pentru biserica aceea?“ Am spus: „Fra ilor, ave i în fa pe viitorul pastor.“ „O, ai cunoa te acea biseric a a cum o cunoa tem noi, n-ai mai vorbi a a. Este pur i simplu rupt în dou . Dac o jum tate este pentru ceva, cealalt este obligatoriu împotriv . Ai nevoie de dou treimi din voturi pentru a fi ales ca pastor, i ca d fim sinceri cu tine, n-ai anse s fii ales.“ „N-am tiut asta. tiu doar c eu sunt viitorul pastor de acolo.“ „S tii c tu nu cuno ti biserica aia a a cum o tim noi.“ Am spus: „Nu, n-o cunosc, dar Îl cunosc pe Isus. i recunosc Duhul lui Dumnezeu. tiu ce mi-a spus El.“ Dup ce am predicat prima dat , am în eles de ce a lucrat Dumnezeu într-un mod atât de spectaculos. Fiecare cuvânt pe care-l rosteam se întorcea la mine ca o minge de cauciuc aruncat într-un zid. A fost tare greu. Credeam c voi predica acolo doar o dat , dar ei au aranjat s predic de mai multe ori. În fiecare sear a trebuit s dorm în alt parte. O noapte am dormit la un diacon, cealalt la altul. Unul dintre diaconi ne-a spus: „Dac a i r mâne la mine tot timpul, unii s-ar putea s devin invidio i i ar crede c sunt pentru dumneavoastr i ar vota împotriv .“ Noi ne ineam toate lucrurile în ma in i în fiecare sear ne luam de acolo exact câte ne trebuiau pentru ziua urm toare. i în fiecare sear când ne culcam îmi venea s -i spun so iei: „Dac Dumnezeu nu mi-ar fi vorbit într-un mod atât de miraculos, m-a scula, a lua copiii, m-a urca în ma in i a pleca f r s spun o vorb nim nui.“ Firea mea dorea cu ardoare s plec. Mintea mea dorea s plec. Îns duhul meu m inea strâns, pentru c Dumnezeu îmi vorbise într-un mod atât de deosebit. A avut loc votarea. Am ob inut toate voturile. To i spuneau: „E cea mai mare minune a secolului – ca cineva s ob in unanimitatea de la o asemenea biseric .“ Am tiut tot timpul c voi ob ine votul. Duhul lui Dumnezeu îmi spusese.
ă ş Ń ă ă ş ă ăă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă Ş ă ş ă ş Ń Ş ş ş ă ă ă ă Ş ş ă ş ă Ń ă Ń ă ş ă ş ş ă ă ă Ń ă ă ă ş ă ăŃ ă ă ă Ń ă ă Ń ă ă ă ă ş Ń ş ă ă ş ş ş ă ă ă ş ă Ş ă Ń ă ă ă Ń ş ă ş ă ă ă ă ă ş ă ş Ń ş ă ă Ş ă ş ă ă ş şă ă ă ă ă ă ă ş ă ă Ńă Ńă

60

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Judecând După Cuvântul Lui Dumnezeu
„Cerceta i toate lucrurile… “
Ń

1 Tesaloniceni 5:21
ă ăŃ ş ă ă ă Ń

S v aduce i aminte mereu urm torul lucru: Biblia ne înva c Duhul lui Dumnezeu i Cuvântul lui Dumnezeu concord întotdeauna. Ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu î i va vorbi, întotdeauna El o va face în concordan cu Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii au auzit „voci“ i au avut tot felul de „descoperiri“. Unii pretind tot timpul c aud o voce. Tu po i, i trebuie, s judeci aceste lucruri. Po i judeca orice lucru dac este adev rat sau gre it, judecându-l numai dup Cuvântul lui Dumnezeu. Acum câ iva ani predicam în California. O femeie care ne-a invitat - pe pastor, pe so ia lui i pe mine - s lu m masa de prânz la ea acas , mi-a spus: „Frate Hagin, a vreau s - i spun ce mi-a vorbit Domnul. A vrea s - i spun descoperirea mea.“ Înainte de a deschide gura, am sesizat printr-un îndemn l untric în duhul meu, c ceva nu era în regul . Dar ea a insistat i eu am acceptat s o ascult. Ea ne invitase la mas în casa ei, i acum voia s -mi spun acea „descoperie“. A început s povesteasc i a vorbit cam zece minute, pân când am oprit-o. Pur i simplu nu mai suportam. „Sta i o clip “, i-am spus. „Ave i aici pe mas o Biblie. Lua i-o i deschide i-o la…“ I-am indicat un verset din Noul Testament. „Citi i-l.“ L-a citit. Apoi i-am dat alt verset. L-a citit i pe acela. Am punctat câteva versete din Scriptur . Tot ce citea era în contradic ie cu ce spusese. I-am spus: „Vede i, nu pot accepta ce-mi spune i dumneavoastr . Nu concord cu aceast Carte. De aceea nu poate fi vorba de Duhul lui Dumnezeu.“ „Dar, frate Hagin, m rugam la altar!“ „Nu conteaz nici dac v-a i fi rugat pe vârful bisericii“, i-am spus. „Tot nu este corect. Nu este pe linia Cuvântului.“ „Da, dar eu tiu c Dumnezeu mi-a dat aceast descoperire.“ „Nu, nu El. Acesta este Cuvântul Lui, iar ce spune i dumneavoastr este exact opusul a ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi pute i spune m car un verset din Scriptur care s sus in ceea ce spune i?“ „Nu. Dar tiu c am auzit o voce care mi-a vorbit.“ „V-am adus cinci versete din Scriptur , i dac m-a mai gândi un pic a putea s v aduc vreo dou zeci care contrazic ceea ce sus ine i dumneavoastr .“ 61
ă ă Ń ă ş ă ş ă ăŃ Ń ă ă ă ş Ń Ń Ń Ń Ń Ńă Ń ş ă ă ă Ń Ń ă ş ă ă ă ş ă ş ă Ń Ń Ń ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ş ş ă Ńă ş Ń ş ş Ń şă Ń ş ă Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ş

„Da, bine,“ spuse ea „cu Biblia sau f r Biblie, eu tiu c Dumnezeu mi-a vorbit i eu la asta voi r mâne.“ La plecare, pastorul mi-a spus: „N-am vrut s - i spun nimic dinainte, dar s tii c aceast femeie a fost o sfânt , scump înaintea lui Dumnezeu i în fl c ri pentru Domnul. Era o binecuvântare pentru biseric . Acum este îndep rtat din toate bisericile Evangheliei Totale din ora pentru c st ruie în a-i convinge pe to i de acest lucru.“ Noi nu trebuie s c ut m voci. Noi nu trebuie s urm m vocile. Noi trebuie s urm m Cuvântul lui Dumnezeu. În vara lui 1954 am predicat la o adunare din Oregon. La sfâr itul unuia din primele servicii, mi-am pus mâinile peste cei ce se rugau. Înainte de aceasta am întrebat pe fiecare cu ce problem venise la rug ciune. Când am ajuns în dreptul unei femei, b rbatul ei care o inea de bra , mi-a spus: „Am venit pentru vindecarea so iei mele.“ Omul mi-a spus c femeia avusese o depresie mental . Nu tiam c aceast femeie fusese înv toare la coala duminical a acelei biserici, i nici c so ul ei era diacon. Dar când mi-am pus mâinile peste ea, într-o secund totul a ap rut ca pe ecranul unui televizor i am tiut totul despre situa ia respectiv . Am tiut prin darului Duhului numit cuno tin (1 Cor.12:8). Am v zut-o la o adunare, într-un cort, în unul din marile ora e ale statului Oregon. Era în mijlocul a mii de oameni. Ea l-a auzit pe un evanghelist spunând cum Dumnezeu i-a vorbit cu o voce audibil i l-a chemat s L slujeasc . Nu m-am îndoit de acest lucru. Ea nu a în eles, totu i, c acel om nu-L rugase pe Dumnezeu s -i vorbeasc astfel. Dumnezeu a f cut cum a vrut. N-avem nici un drept s -i cerem lui Dumnezeu s ne vorbeasc cu voce audibil . Dac Dumnezeu near fi spus a a ceva în Cuvântul S u, atunci to i am fi avut dreptul s cerem asta. Acel evanghelist nici nu s-a a teptat ca Dumnezeu s -i vorbeasc astfel, dar dac Dumnezeu vrea, El poate i El a g sit potrivit s o fac . Înainte ca s aud acea predic , ea era s n toas din punct de vedere mintal. Dar dup aceea s început s caute ca Dumnezeu s -i vorbeasc printr-o voce audibil – i diavolul a g sit prilejul. Ea a început s aud voci. Ele au înnebunit-o. Acum era pe cale s ajung pentru a doua oar la ospiciu. În duh am mai v zut i altceva. So ul ei a dus-o la acela i evanghelist pentru a fi eliberat . N-a primit eliberarea i acum so ul ei îl critica pe acel evanghelist. A duso la altul i din nou nu a primit eliberarea. S-a sup rat i pe acesta. Am tiut c nu va fi eliberat dac îmi voi pune mâinile peste ea, i c so ul se va sup ra i pe mine. A a c mi-am luat mâinile de pe ea. I-am spus so ului: „Merge i cu so ia în camera pastorului. A tepta i acolo. Dup terminarea serviciului vom sta de vorb .“ Dup serviciu am intrat în camera pastorului împreun cu acesta. „Mai întâi de toate,“ am spus, „vreau s ti i c eu n-am fost niciodat pân acum în Oregon. Nu v-am v zut niciodat i nici m car nu tiu dac pastorul v cunoa te.“ 62
ă ă ă ă ă şă Ń ă ă Ń Ń ă ă ă ă ă ş ş ă ş ş ă ă ă şă ş ă ă ă ş ş ă ă ş ă ă ă ş ă ă ş ş Ń ă ă ă ş ă ă ă Ńă ă Ń ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ş ăŃă Ń ăă ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ă Ń ă Ń ă Ń ă Ń ş ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ş ş ă ă ş ă Ń ăŃ ă ă ă ş ş Ń Ń ă ă ă ă ă ă ă ş ş ă ş ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ş ş ă ă ş ş ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Nu trebuie s accept m nimic f r s cercet m în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. M bucur c am înv at unele din aceste lucruri la începutul vie ii de credin . Am descris vindecarea mea pe când eram adolescent, doar ac ionând pe baza lui Marcu 11:23 i 24. M-am n scut cu o deforma ie a inimii. N-am alergat i nu m-am jucat ca ceilal i copii niciodat . Am fost intuit la pat patru luni înainte de a împlini 16 ani. Practic, trupul meu devenise total paralizat. Sl bisem pân la 40 de kg. Într-o zi l-am întrebat pe al cincilea doctor care se ocupa de cazul meu: „S-a întâmplat ceva cu vederea mea sau cu sângele meu? Când Dr.Mathis mi-a luat sânge din deget, nu p rea ro u.“ Acest doctor mi-a spus: „Î i voi spune adev rul, dragul meu. i am s - i explic în termeni foarte accesibili. Globulele albe au înghi it globulele ro ii mai repede decât se pot acestea înmul i, iar noi, medicii, nu putem face nimic în aceast privin . Dac 63
ă ăŃ ăŃ Ńă Ń ă Ş ş Ń ş ă ă Ń ă ă ă ăă Ń Ń Ń ă Ńă ă ş ă Ń ă ă ă ş ă Ń

ă ă

„Sunt multe feluri de limbi în lume, totu i nici una din ele nu este f r sunete în elese.“ 1 Corinteni 14:10
ş Ń

ă

ă

„El este unul din diaconii no tri“ – a spus pastorul. „Bine,“ am spus, „pastorul va confirma c nu mi-a spus nimic cu privire la dumneavoastr .“ Apoi le-am relatat ce v zusem. Diaconul a spus, „Este exact.“ „Iar acum,“ am spus, „am s v spun de ce nu mi-am pus mâinile peste ea ca s m rog. Vede i, ea vrea s aud acele voci.“ Apoi am spus, „Ea nu este atât de bolnav mintal încât s nu în eleag ce spun.“ „În eleg exact ce spune i“ – a rostit ea. Am spus, „Sor , nu vei fi eliberat pân nu vei voi s fii eliberat . Atât timp cât vei voi s auzi voci, vei r mâne auzindu-le.“ „Eu vreau s le aud“ – a spus. Atât timp cât un p c tos vrea s tr iasc în p cat, Dumnezeu îl va l sa s tr iasc în p cat. Dar dac vrea s se schimbe, Dumnezeu îi va ie i în cale. Dac cineva devine cre tin, el nu- i pierde controlul asupra hot rârilor sale. El nu devine un robot, o ma in la care Dumnezeu s apese pe butoane iar el s fac ceea ce Dumnezeu vrea. El este liber s ia decizii. Atât timp cât el vrea ca lucrurile s r mân a a cum sunt, ele a a vor r mâne. Dar dac vrea s coopereze cu Dumnezeu, el poate primi ajutor. Femeia aceea a spus: „Eu a a vreau s fie.“ I-am spus: „Am tiut acest lucru din clipa când te-am atins. De aceea nu mi-am pus mâinile i nu m-am rugat. Dac vrei s r mâi a a, a a vei r mâne.“ NU C UTA I VOCI!
ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ş ş ă Ń ă ă ş ă ă ă ş ă ł ă ă Ń Ă ş ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ă

uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ

n-ai fi avut acea deforma ie a inimii, dac n-ai fi fost paralizat, chiar i numai aceast boal a sângelui, singur , i-ar fi fost fatal .“ Nu tiam nimic despre vindecarea divin . Nu cuno team pe nimeni în lumea asta care s cread în vindecarea divin . Când am g sit-o în Biblie, am crezut c am g sit ceva despre care nimeni nu tia nimic. Am ac ionat pe baza Cuvântului lui Dumnezeu i am fost vindecat. Membrii familiei mele erau ceea ce noi numim cre tini normali. Literalmente, ei erau prunci în Hristos. Erau mântui i, dar n-au înv at nimic mai mult. Nu tiau nimic despre vindecarea divin conform Cuvântului lui Dumnezeu. (Biserica noastr înv a c Dumnezeu poate s vindece, dac vrea. Altele înva nu numai c Dumnezeu nu vindec , ci i c El nu poate vindeca.) A a încât atunci când am g sit în Biblie unele referin e i am început s vorbesc cu cei din familia mea despre ele, ei m-au descurajat. Nu mi-a r mas decât s stau cu Biblia mea i s p strez aceste lucruri pentru mine. Nu era nimeni în camer când am fost vindecat. M-am sculat i m-am plimbat prin camer timp de dou zile înainte de a-i spune mamei, „D -mi o pereche de pantofi i de osete, lenjerie de corp, o pereche de pantaloni i o c ma . (Timp de 16 luni de zile nu purtasem nimic în afar de pijamale.) Am s m scol din pat i am s vin la masa de diminea .“ „O, dragul mamei, tu tii ce spui?“ Mi-a luat trei sferturi de or ca s o fac s în eleag c am nevoie de haine. Noi locuiam împreun cu bunicii din partea mamei i am rugat-o s nu spun nimic celorlal i din familie. Acum v rog s remarca i un lucru. Bunicul se scula devreme i se a eza în balansoarul de pe verand . Când un scâr âit î i d dea de veste c bunicul s-a ridicat din balansoar îndreptându-se spre sufragerie, nici nu mai era nevoie s te ui i la ceas; era 7:30. Bunicul tr ia dup orar. Dac te uitai la ceas i acesta nu ar ta 7:30, era bine s i-l potrive ti. Era 7:30. Dormitorul meu era în fa a sufrageriei. La ora 7:30 în acea diminea de august am auzit scâr âitul balansoarului. Am auzit pa ii bunicului îndreptându-se spre sufragerie. Eram deja îmbr cat i st team pe scaun în camera mea. Le-am dat timp s se a eze la mas . Apoi am ie it din camera mea i printr-un alt dormitor am intrat în sufragerie. Nu se a teptau la a a ceva. Bunicul, om t cut de felul lui, s-a uitat la mine i a zis: „A înviat mortul? S-a sculat Laz r din mormânt?“ Am spus, „Da, Domnul m-a înviat.“ Apoi mi-a cerut s fac eu rug ciunea de binecuvântare a mesei. M-am rugat i apoi am mâncat. Este uimitor cât de repede po i s m nânci dac nu vorbe ti prea mult. La masa bunicului nu se vorbe te – în special cei mai tineri. În 15 minute terminasem. M-am întors în camera mea. Mai erau 10 minute pân la ora 8. tiam c mama va veni la 8 s -mi fac patul i s m îmb ieze. Cu numai dou zile înainte, în ziua când am fost vindecat, mama îmi f cuse baie i fusesem total lipsit de putere. Acum, 64
ă ă ă ă ă ă ş ă ş ş ă ş ş ă ş Ń ă ăŃ ă ş ăş Ş ă ă ş ăŃ ş ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ş ă ă ş ş Ńă ş ă Ń ş ă ă ş Ń ă ş Ń ă ă ă ă ş Ń ă ă ă ă Ń Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ş Ń ă ă ă ş ş ă ă ş ă ă ş ă ă Ń ă ş ă Ń ş Ń ă ăŃ ă ă ă ă ă ă Ń ă ş Ń ş ş ş ă ă ş ă ş ă ş Ńă Ńă ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

în aceast diminea de joi, chiar dac inima îmi b tea corect, m sim eam prea sl bit pentru un efort atât de mare. M-am gândit, Voi sta întins în pat pân va veni mama s fac curat în camer . Apoi voi ie i i m voi a eza cu bunicul în balansoar. Îmi pusesem în gând ca pe la 10 s ies la plimbare prin ora . Am a ipit i am dormit 10 minute. La ora 8 m-am trezit brusc i cu mintea foarte limpede. Credeam c mama e în camer . Cineva era în camer . Nu îl vedeam, dar îi auzeam vocea. Pentru mine era audibil . Vorbea încet, rar i chiar a citat din Scriptur . Spunea, „CE-I VIA A TA? E DOAR UN ABUR CARE SE RIDIC PU IN I APOI DISPARE.“ A urmat o pauz . Apoi vocea a spus, „NEGRE IT, AST ZI VEI MURI.“ Nu orice voce e a lui Dumnezeu. Prima voce audibil pe care am întâlnit-o vreodat a fost a diavolului, dat atunci nu am recunoscut-o. Credeam c Dumnezeu era chiar în camera aceea. M-am ridicat. Gânduri veneau în mintea mea mai repede ca dintr-o mitralier . tiam c în Iacov scrie, „C ci ce este via a voastr ? Nu sunte i decât un abur, care se arat pu intel, i apoi piere“ (Iacov 4:14). Era din Scriptur . i tiam c Domnul i-a spus lui Ezechia prin Isaia, „Pune- i în rânduial casa, c ci vei muri, i nu vei mai tr i“ (Isaia 38:1). De asemenea, înainte de a ti ceva despre vindecarea divin , în primele ase luni cât am z cut în pat, m-am rugat în singurul mod pe care-l tiam. Doctorii îmi spuseser c voi muri i eu m împ casem cu gândul. A a c m-am rugat, „Doamne, f -m s tiu când voi muri, ca s pot s -mi iau r mas-bun de la to i.“ A a c aceste gânduri, asemenea unei alte voci care-i vorbea min ii mele, spuneau, Dumnezeu i-a vorbit în acest mod supranatural ca s te anun e când vei muri, ca s ai timp s - i iei r mas-bun de la to i. Vindecarea divin este adev rat . Tu ai fost vindecat. (Diavolul nu putea contrazice acest lucru. tiam ce spune Cuvântul despre asta.) Familia ta tie c ai fost vindecat. Ei pot s vad . Dar adu- i aminte c Biblia spune, „Oamenilor le este rânduit s moar o singur dat .“ i-a venit rândul. Vei muri chiar ast zi. M-am dat jos din pat – credeam c Dumnezeu este în camer – i în vârful picioarelor am traversat camera i m-am a ezat pe un scaun, lâng fereastr . Acolo am a teptat, de la 8:30 diminea a pân la 2:30 dup -amiaz , s mor. Pe la 2:30, cum st team eu înc pe scaun, am auzit ni te cuvinte ce veneau din l untrul meu. Atunci nu tiam ce tiu acum. Dar eram n scut din Duhul. Duhul Sfânt era în duhul meu. i El era cel ce scrisese Biblia. Oamenii sfin i din vechime au scris a a cum au fost inspira i de Duhul. Duhul tie ce aste scris în Biblie. Deoarece El era în mine, duhul meu tia unele lucruri pe care Duhul Sfânt le cuno tea. De undeva din l untrul meu, mi-au venit spre mintea mea urm toarele cuvinte, Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea. Nu le-am dat aten ie. Le-am l sat s treac pe lâng mine. Eu st team acolo i a teptam s mor. 65
ă ă ă

uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ
ş
Ń

ă

ł

ş

Ş ă

ă

ă

ă

Ń

ă

ł

ş

Ń

ă

ş

ă ă

ă

ă

Ş

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

Ń

ş

ă

ă

ă

Ń

ă

ă

ă

ş ă ă

ş

ă

ă

ş Ş ă

ş

ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

Ş

ă

Ă

ă

ă

ă

ş

ł

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ă

ă ă

ă

ă

ă

Ş

Ń

ş

ş

ş

ş

ă

ă

Ń

ă

ă

ş

şă

ă

Ń

ş

ş ă

Ń

ş

Ń ă Ń

Ń

ă

ş

ă

ă

ş

ăŃ

ăŃ

Ş

ă

ş

ă

ş ş

ă ş şă ă ă ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ş

ă

Ń

ă ş

ş

ă

ă

Pentru a doua oar au venit spre mintea mea cuvintele, Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea. Le-am re inut i le-am plimbat o vreme prin minte. Apoi m gândeam, Da, dar Dumnezeu mi-a vorbit în acest mod supranatural ca s m anun e c azi voi muri. Când m gândeam astfel, celelalte cuvinte mi-au disp rut din minte. A treia oar , cum st team eu pe scaun, au venit din nou în minte, de undeva din interiorul meu, cuvintele, Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea. Pentru un moment le-am ascultat i le-am repetat în minte. Apoi am spus în oapt , Da, dar Dumnezeu mi-a vorbit în acest mod supranatural ca s m anun e c am s mor. Din nou, cu gândul la aceasta, am pierdut. A patra oar , Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit mai autoritar. Am s rit de pe scaun. Am crezut c cineva s-a furi at în spatele meu. Vocea Duhului lui Dumnezeu spusese, Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea. Am spus, „Cine-a spus asta?“ Adic , cine este în camer i vorbe te cu mine. Dar Vocea a r spuns, „Psalmul 91.“ Biblia mea era pe podea, sub scaunul pe care st tusem toat ziua. Nici nu m uitasem la ea. Am ridicat-o i am deschis la Psalmul 91. Când am ajuns la sfâr it, bineîn eles, era scris, Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea (vers.16). Dar crezi c diavolul renun atât de repede? O, nu. Alt voce – de parc cineva ar fi stat pe um rul meu – a vorbit la urechea mea fireasc i min ii, „Da, dar asta-i în Vechiul Testament. Asta e doar pentru iudei. Nu e pentru Biseric .“ Am stat o clip locului i m-am gândit. Apoi am spus, „ tiu ce-am s fac. Voi merge dup trimiteri. Dac voi g si în Noul Testament ceva asem n tor, atunci voi ti c asta îmi apar ine mie i Bisericii.“ Am început cu Psalmul 91. O trimitere la „via lung “ conducea la Proverbe. Apoi Cuvântul a început s m lumineze. Deja din Proverbe am început s -mi dau seama c vocea audibil poate s nu fie a lui Dumnezeu. Vocea citase Evrei 9:27, „Oamenilor le este rânduit s moar o singur dat , iar dup aceea vine judecata“, dar interpretarea dat era gre it . Pentru c tia c eu nu cunosc de unde vine vocea, ea spusese: „Fiecare are un timp anume când moare.“ Po i adesea auzi pe oameni spunând asta. Chiar i cre tinii n scu i din nou i umplu i cu Duhul spun: „Când î i vine vremea mori.“ Asta nu-i adev rat. Tu nu ai o vreme stabilit pentru a muri. Am citit de mai multe ori în Cartea Proverbelor c dac faci anumite lucruri, zilele tale î i vor fi scurtate. Dar f când alte lucruri, zilele î i vor fi înmul ite. tiam c Cuvântul lui Dumnezeu este adev rat. Am în eles c vocea aceea care a scos un verset dintr-un capitol i mi l-a dat, nu era de la Dumnezeu. Pentru c nu respecta restul Cuvântului lui Dumnezeu. Am continuat s merg dup trimiteri. Asta m-a dus în Noul Testament. Am ajuns la Efeseni 6:1-3. Apoi la 1 Petru i 2 Petru. i am aflat c atât Pavel cât i Petru au citat Vechiul Testament în ceea ce prive te via a lung . Am s rit în picioare cu Biblia în mân , i cu pumnul strâns am spus, „Satano, ie i afar de aici! Tu e ti cel ce mi-a vorbit. Tu mi-ai vorbit cu voce supranatural . 66
ăŃ ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

ş

ş

ă

Ń

ă

ş

Ş

ă

şă

ă

ă

ş

ă

ă Ń

Ń

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă ă

şă ă

ă

Ń

ă

ă

Ń

ă

ă ş

Ş

şă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ń ă

ă

ă

ă

ă

ăŃ

ş ă

ş

şă

ă

ă

Ń Ş

ş

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
Ń
ă

ş ă

ăŃ

ăŃ

ş

ă

ş

ş

şă

ăŃ

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

ş

ş

ăŃ

ă

ă

ă

ă

ş

Ń

ş

ş

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

Ń

ă

ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

şă

Ń

ă

ă

Ń

ş

ă

ş

Vreau s tii c nu voi muri azi! i nici mâine! i nici s pt mâna viitoare! Nici la anul! Nu voi muri nici peste 5 ani! Nu voi muri nici peste 10 ani! Nici peste 15 ani! Nici peste 20 de ani! Nici peste 30 de ani! Nici peste 40 de ani! Nici peste 50 de ani! Nu voi muri nici peste 55 de ani!“ Aveam 17 ani; asta ar însemna 72 de ani. El a spus, „Îl voi s tura cu via lung .“ i dac nu m voi s tura cu 72 de ani, atunci voi continua s tr iesc pân când m voi s tura!
ă ă ă ă ă Ş ă Ş ă ă ăŃ Ş ă
ă

uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ
ă ă ă ş ă

67

Duhul Meu? Sau Duhul Sfânt?
„Duhul omului este o lumin a Domnului…“
ă

Proverbe 20:27
ă ş

Cineva ar putea obiecta: „Cum pot ti dac este propriul meu Duh sau Duhul Sfânt care-mi spune s fac ceva?“ Duhul omului este o candel a Domnului. „Dar s-ar putea s fiu eu acela care vrea s o fac .“ Define te bine termenii. Dac prin „eu“ tu în elegi firea, atunci desigur nu te po i supune întotdeauna firii. Dar dac prin „eu“ în elegi omul dinl untru, adev ratul „tu“, atunci este în regul . Mergi înainte i f ceea ce- i spune el s faci. Dac duhul t u este o fiin nou în Hristos Isus, dac lucrurile vechi s-au dus i toate lucrurile s-au f cut noi, dac duhul t u are în el Via a i Natura lui Dumnezeu i Duhul Sfânt este în el, i dac duhul t u este în p rt ie cu Dumnezeu, atunci el nui va spune s faci nimic r u. Dac e ti un cre tin umplut cu Duhul, omul t u interior are Duhul Sfânt în plin tatea Lui – nu într-o anumit m sur , ci în plin tatea Lui – g sindu- i în tine un l ca . Nu omul interior al cre tinului vrea s fac r u, ci omul de afar . Tu trebuie s fii în stare s discerni dac firea sau duhul este cel care te îndeamn s faci ceva. Iat un verset care este un mister pentru mul i: „Oricine este n scut din Dumnezeu nu p c tuie te, pentru c s mân a Lui r mâne în el; i nu poate p c tui, fiindc este n scut din Dumnezeu.“ 1 Ioan 3:9 Aici este vorba de omul dinl untru. Fizic, noi suntem n scu i din p rin i fire t i i suntem p rta i naturii lor. Spiritual, suntem n scu i din Dumnezeu i p rta i naturii Lui. Natura lui Dumnezeu nu este o natur care s fac r u. Cre tin fiind, am gre it de multe ori. Dar omul meu dinl untru n-a gre it. El nici m car n-a fost de acord cu mine când gre eam. El a încercat s m opreasc s o fac. Inima mea a suspinat când am gre it. Firea m-a îndemnat i eu am gre it, dar duhul meu n-a consim it niciodat la aceasta. Aceast s mân este în duhul meu, nu în firea mea. Dac vei continua s permi i firii s te domine, tu vei continua s gre e ti. Dac vei continua s la i ca mintea ta natural s te domine i nu- i vei reînnoi mintea prin Cuvânt, vei continua s gre e ti. De aceea Pavel a scris cre tinilor din Roma n scu i din nou i plini de Duhul Sfânt s fac dou lucruri: 1. S - i aduc trupurile lor ca o jertf , 2. S - i reînnoiasc mintea prin Cuvânt (Rom.12:1,2) 69
ş ş ă ă ş ş ş ş ă Ń ă ă ă ş ş ă Ń ş Ń ă ă ăŃ ş Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă Ń ş ş ş ă ş ă ă ă ş Ń ă ă ă ş şă şă ă ă ă ş ă ă ă ş
Ń ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

Ń

ă

ă

ş Ń

ă

ă

ă

şă ă

ă

ă

Ń

Ń

Ń

ă ş

ă

ş

ă

ă ş

ă

ă

ă

ş ă

ă

ă

ă

ă

ăŃ

ă

ă ş

ă

ş ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă ă

ă

ş

ă

Ń

ă

Ń ş ş

Pân când mintea ta nu este reînnoit prin Cuvântul lui Dumnezeu, firea i mintea ta neînnoite vor domina duhul t u. Asta te va face s r mâi un prunc în Hristos, un cre tin firesc. Pavel spune bisericii din Corint, „Cât despre mine, fra ilor, nu v'am putut vorbi ca unor oameni duhovnice ti, ci a trebuit s v vorbesc ca unor oameni lume ti, ca unor prunci în Hristos.“ (1Cor.3:1) „Pentru c sunte i lume ti,“ spune el (vers.3). O alt traducere spune: „C ci sunte i c l uzi i de trup.“ Apoi le spune, „ i nu tr i i voi în felul celorlal i oameni?“ (vers.3) Alt traducere spune, „…sunte i ca ceilal i oameni.“ Ce voia Pavel s spun ? C ei tr iesc i fac acelea i fapte ca i oamenii nemântui i. Când mintea ta va fi reînnoit prin Cuvânt, atunci ea va fi al turi de duhul t u, nu de trupul t u. i acestea dou – duhul t u prin mintea ta reînnoit – vor avea controlul asupra min ii tale. Duhul meu nu-mi va spune nimic gre it. El are Natura lui Dumnezeu în el, are Via a lui Dumnezeu în el, are Dragostea lui Dumnezeu în el, are Duhul lui Dumnezeu în el, pentru c este n scut din Dumnezeu. „…El ne-a dat f g duin ele Lui nespus de mari i scumpe, ca prin ele s v face i p rta i firii dumnezeie ti…“ 2 Petru 1:4 Noi suntem n scu i din Dumnezeu. De aceea ne hr nim cu Cuvântul lui Dumnezeu. i prin aceasta ne facem p rta i firii dumnezeie ti, naturii lui Dumnezeu. Dac avem în noi natura divin , duhul nostru nu ne va spune s facem ceva gre it. Orice î i va spune duhul t u va fi bun.
ş ă ă ş ş ă ă ă Ń ă Ń Ş ă
ş ş Ń ş ă ă ă Ń ă ă

70

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă ă ă

ă

ă

Ń

Ń

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
ă ă ş
ă ă

Ń

ă

Ń

ă

Ńă

ă

ş

Ń

ş

Ń

ş

ş

ă

Ń

Ş

ă

ă

ş

Ń

ă

ş

ăă

ă

Ń

Ń

ş

Văd
„Trecuse destul de mult vreme, i c l toria pe mare se f cea primejdioas , pentru c trecuse chiar i vremea «postului». De aceea Pavel a în tiin at pe ceilal i, i le-a zis: «Oamenilor, c l toria v d c nu se va face f r primejdie i f r mult pagub , nu numai pentru înc rc tur i pentru corabie, dar chiar i pentru vie ile noastre.»“ Fapte 27:9,10 Pavel spune, „v d…“. El nu a spus, „am o descoperire“ sau, „Domnul mi-a spus“. El a spus, „v d…“. Dar cum vedea el? Prin îndemnul l untric. El n-a v zut cu mintea. N-a v zut fizic. El avea în duhul lui aceast m rturie. O familie de apte persoane a ie it în ora s ia masa. Mâncarea tocmai le fusese adus la mas , când tat l a spus deodat , „Haide i repede acas .“ „De ce?“ „Nu tiu. Am un îndemn, am sentimentul c a a trebuie.“ Au plecat în grab acas . Se declan ase un incendiu. Dac ar fi întârziat, toat casa ar fi fost scrum. Dar m rturia duhului i-a avertizat la timp. Dac ar fi ars totul, cineva ar fi putut spune, „Dumnezeu a f cut asta. A avut El vreun motiv.“ Nu, noi gre im pentru c nu ascult m. Nu suntem con tien i de duhul nostru i nu ascult m de el. Nu g se ti nic ieri în Biblie c Dumnezeu ar fi l sat s se întâmple astfel de lucruri pentru a-i înv a ceva pe oameni. Dac l-ar fi ascultat pe Pavel ar fi salvat nava i marfa. Dar a a, ei au pierdut totul i era cât pe-aci s - i piard i vie ile. i iar fi pierdut cu siguran i vie ile dac n-ar fi început s -l asculte pe Pavel. Dumnezeu nu este un du man! El încearc s ne ajute! El nu lucreaz împotriva noastr ! El lucreaz pentru noi! Pe m sur ce devenim mai con tien i de duhul nostru i ascult m mai mult de îndemnurile lui vom putea înv a cum s cooper m cu Dumnezeu! Aminti i-v c cel mai important mod în care Dumnezeu î i c l uze te copiii este prin m rturia interioar sau îndemnul l untric.
ă ă ş ş Ş ş Ń ăă şă ă ă ş ă Ń ă ă ă ş şă ş ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ă ă ă Ń ş ş ă ş ă ă ş ă ă ş Ńă ă ă Ń ă ă ă ă ş ăŃ ş Ńă ă ă
ă ă ă ă ăă Ń ă ăă ă ş ş ş ă ă ş ş Ń ă ă ă ă Ń şă ă ş ă ă

ă

ş

ă ă

ă

ă

ă

ş

ă ă

ă

ş ă

Ń

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ş

71

Călăuzire Spectaculoasă
„De aceea, împ rate Agripa, n'am vrut s m împotrivesc vedeniei cere ti.“ Fapte 26:19 Dumnezeu ne c l uze te ast zi pe noi exact cum i-a c l uzit pe primii cre tini. Cuvântul Lui lucreaz acum ca i atunci. Nu s-a schimbat. Duhul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu nu se schimb . Primii credincio i nu aveau o biseric atunci, iar noi alta acum. Gre im dac gândim altfel. Ne g sim în aceea i epoc în care se g seau i ei – epoca Bisericii. Facem parte din aceea i Biseric . Avem acela i Duh Sfânt. Totu i, ni se pare c ei aveau mai mult decât avem noi ast zi. Dar nu este a a. „C ci to i cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu.“ Exist fii ai lui Dumnezeu i ast zi, iar Duhul lui Dumnezeu îi c l uze te înc pe copiii lui Dumnezeu. S privim în Faptele Apostolilor i în alte locuri din Scriptur i s vedem cum i-a c l uzit El pe copiii Lui. Pe vremuri, unii au primit c l uzire prin vedenii. Al ii, au fost c l uzi i printr-un înger care li s-a ar tat i le-a spus ce s fac . Totu i, asemenea fenomene nu li s-au întâmplat acelor oameni în fiecare zi. Poate o dat sau de dou ori în via . Deci acest mod nu este cel obi nuit prin care Dumnezeu c l uze te. Noi avem impresia c aproape în fiecare zi un înger apare cuiva i îi spune ceva. Nu-i adev rat. De cele mai multe ori, când Dumnezeu încearc s m rturiseasc împreun cu duhul nostru, încercând s ne c l uzeasc în modul în care ne-a spus în Cuvântul S u c o va face, noi nu ascult m pentru c vrem o vedenie sau un înger. N-avem nici un drept s umbl m dup vedenii. N-avem nici un drept s cerem un înger. Nu exist nici un pasaj din Scriptur care s ne dea acest drept. Avem dreptul s cerem ceea ce Biblia ne promite. Dac Dumnezeu vrea trimit un înger sau s ne dea o vedenie, foarte bine. Ca tân r slujitor am f cut i eu acela i lucru pe care mul i cre tini l-au f cut la începutul credin ei. Am auzit oameni vorbind despre vedenii i îngeri, i m-am rugat ca a a ceva s mi se întâmple i mie. Nu mi s-a întâmplat niciodat . Când m-am maturizat spiritual nu am mai a teptat s se întâmple a a ceva. Nici nu m-am mai rugat s se întâmple. i nici nu m-am mai a teptat s se întâmple. Pân într-o zi a anului 1949, când m rugam în ultima biseric pe care am p storit-o. M încuiasem singur în biseric i a teptam pe Dumnezeu, c ci aveam îndemnul l untric în duhul meu c a a trebuie s fac. Atunci Duhul Sfânt – nu duhul meu – mi-a vorbit. Înainte de a v spune ce mi-a vorbit Duhul, privi i acest pasaj din Scriptur i observa i cum a primit Petru o vedenie i cum a fost condus apoi de Vocea Duhului lui Dumnezeu: 73
ă ă ă şă ă Ń ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ş ă ş ăă şă ş ă ş ă ă ă Ń ş ş ă ăă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ş ă ă ş ş ă ş ş ă ă ă ş ă ă ă ş ş
Ń ă ă ă ş

ă ă

ăŃ

Ş

ăă

ş

ă

ş

ăă

ş

ă

ă

ă ş şă ă

ă

ăă ş ă

ă

ă ă

ă

ş

ş

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ş ă

Ń

Ń

ş ăă ă ş Ń ăă ăă ă ş ăă

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

ş

ş

ă

ă

Dumnezeu i-a ar tat lui Petru printr-o vedenie c El inten iona s se îndure i de neamuri, f r s mai fac deosebire. S s rim acum la versetul 19: „ i pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: «Iat c te caut trei oameni; scoal -te, pogoar -te, i du-te cu ei, f r ov ire, c ci Eu i-am trimes.»” Fapte 10:19,20 Ace ti trei b rba i erau oameni din casa lui Corneliu. Dup ce Petru s-a dus acolo i a predicat acelor oameni dintre neamuri, a fost chemat la Ierusalim. În capitolul 11 din Fapte, Petru repet ce i s-a întâmplat:
ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă

„ i iat c îndat , trei oameni trime i din Cezarea la mine, au st tut la poarta casei, în care eram. DUHUL MI-A SPUS S PLEC cu ei, f r s fac vreo deosebire….“ Fapte 11:11,12
ă ă
Ă

74

ă

Duhul Sfânt i-a vorbit lui Petru. Poate c Petru s-a uitat în jur s vad cine i-a vorbit. Nu tiu. Dar el a în eles c Duhul era acela care îl îndemnase. Duhul mi-a vorbit pe când st team singur în biseric . El a spus: „Î i voi da acum descoperiri i vedenii.“ Imediat, descoperiri în concordan cu Cuvântul – eu nu vorbesc despre ceva care este în afara Bibliei – au început s vin . Apoi, în 1950 au început s vin vedenii. De opt ori Isus Însu i mi-a ap rut i mi-a vorbit. i au mai fost i alte vedenii.
ş ă Ń Ş ă ă ă ş ă ă ăŃ ă ă ş Ń ş ş

ş

ăŃ ă

ă

ă

Ń

ş

ş

ş

ă

ă

ş

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
„A doua zi, când erau pe drum i se apropiau de cetate, Petru s'a suit s se roage pe acoperi ul casei, pe la ceasul al aselea. L-a ajuns foamea, i a vrut s m nânce. Pe când îi preg teau mâncarea, a c zut într'o r pire sufleteasc . A v zut cerul deschis, i un vas ca o fa de mas mare, legat cu cele patru col uri, coborându-se i slobozindu-se în jos pe p mânt.“ Fapte 10:9-11
Ń ş ă ş ă ă ă ă ă

ă ă

ş

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

ă

ă ăă

ă

ă ă

ş

ă

ă

ă

ş

Ş

Ş

ă

ă

ş

Duhul Mi-a Spus Să Plec
„În Biserica din Antiohia erau ni te prooroci i înv tori: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreun cu cîrmuitorul Irod, i Saul. Pe când slujeau Domnului i posteau, DUHUL SFÂNT A ZIS: «Pune i-Mi deoparte pe Barnaba i pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.»” Fapte 13:1,2 Duhul Sfânt a zis. Ar fi interesant, înainte de toate, s observ m în ce circumstan e a spus Duhul Sfânt ceva. „Pe când slujeau Domnului i posteau, Duhul Sfânt a zis….“ Sunt convins c noi avem nevoie de servicii în care s slujim Domnului. Prea des noi slujim doar unii altora. Studiile biblice sunt bune; avem nevoie de ele. Cânt rile sunt bune. Dar de prea multe ori noi nu cânt m Domnului, ci adun rii. S avem servicii în care s -I slujim Domnului, în care s -L a tept m pe El. Într-o astfel de atmosfer Duhul Sfânt ne poate vorbi. În Antiohia era un grup de cinci b rba i ce slujeau Domnului. Nu tiu cum le-a vorbit Duhul Sfânt. Poate c a vorbit prin unul din prooroci. De un lucru sunt îns sigur: to i au auzit i to i au fost de acord c Duhul Sfânt le-a vorbit. Duhul Sfânt a spus: „Pune i-Mi deoparte pe Barnaba i pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat….” Petru spunea, „Duhul mi-a spus s plec….“ Dup ce am slujit mul i ani, moartea a venit i mi-a dat târcoale. tiu când vine moartea; am murit de dou ori i apoi mi-am revenit. tiu ce sim i când vine. Practic, începuse s m cuprind în bra ele ei atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit i m-a ridicat. Am auzit o Voce vorbind. Pentru mine era audibil . Cred c a fost Isus. Am recunoscut vocea Duhului Sfânt care-mi vorbea. Am ar tat mai devreme c Duhul Sfânt nu vorbe te de la El, ci ceea ce aude, aceea va vorbi. Deci El L-a auzit pe Dumnezeu sau pe Isus i aceea a vorbit. P rea o voce uman . Mi-a spus, „Tu nu vei muri, ci vei tr i. Vreau s te duci i s înve i pe poporul meu credin a. Pe tine Eu te-am înv at credin a prin Cuvânt. Team l sat s treci prin anumite experien e. Ai înv at credin a atât prin Cuvânt cât i prin experien . Acum du-te i înva pe poporul meu ceea ce te-am înv at Eu pe tine. Du-te i înva pe poporul meu credin a.“ În momentul în care vocea a încetat s -mi vorbeasc eram perfect s n tos. M-am str duit s fiu ascult tor acelei Voci cere ti. Acesta este motivul pentru care pun atâta accent pe credin i înv atât de mult despre ea – pentru c a a trebuie s fac. 75
ă ă ş ş ş ă ă ş ă Ńă ă ă ă ă ş Ş
ş ş ş ăŃă ş ş

ă

ă

ş

Ń

Ń

ă

ă

ă

Ń

ş

ă ă

ă

Ńă

ă

ş

Ş

ă

ş

Ńă

Ń

Ń

ă

ă

Ń

ă

ă

Ń

ş

Ńă

ăŃ

Ń

ş ăŃ ă

Ń

Ń ş

ş

ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ş

ă

Ń

ă

ş

ăŃ

ă

ă

ş

ăŃ

ă

ă

ş

ă

Ń

ă

ă

ă

Ń

Ń

ă

ă

ă

ă

M voi referi din nou la vremea când Isus mi-a ap rut în 1959 în El Paso, Texas. În timpul acelei apari ii El mi-a spus, „Du-te i înva poporul Meu cum s fie condus de Duhul Meu!“ Fusesem lene în aceast privin . Dar de acum încolo voi înv a mai mult despre aceasta. Cartea de fa este determinat de acela i motiv.
ă ş ă ăŃ ăŃ ă ş ă ăŃ ş Ń ă Ńă

76

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Călăuzire Prin Proorocire
„Urm ri i dragostea. Umbla i i dup darurile duhovnice ti, dar mai ales s prooroci i.“ 1 Corinteni 14:1 „Oare to i sunt apostoli? To i sunt prooroci? To i sunt înv tori? To i sunt f c tori de minuni?“ 1 Corinteni 12:29 Pavel, vorbind b trânilor bisericii din Efes în mesajul s u de desp r ire, spunea: „ i acum, iat c , împins de duhul, m duc la Ierusalim, f r s tiu ce mi se va întâmpla acolo. Numai, Duhul Sfânt m în tiin eaz din cetate în cetate c m a teapt lan uri i necazuri.“ (Fapte 20:22,23) Apoi, în capitolul 21, în timpul c l toriei sale, Pavel a debarcat la Tir. Luca, cel ce a scris Faptele Apostolilor, era cu Pavel. El scrie: „Acolo am g sit pe ucenici, i am r mas apte zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel s nu se suie la Ierusalim.“ (vers.4) Pavel i-a continuat îns c l toria: „A doua zi, am plecat i am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei apte, i am g zduit la el. El avea patru fete fecioare cari prooroceau. Fiindc st team de mai multe zile acolo, un prooroc, numit Agab, s'a pogorât din Iudea, i a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, i-a legat picioarele i mânile, i a zis: „Iat ce zice Duhul Sfânt: «A a vor lega Iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta, i-l vor da în mânile Neamurilor.» Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât i cei de acolo am rugat pe Pavel s nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a r spuns: «Ce face i de plânge i a a, i-mi rupe i inima? Eu sunt gata nu numai s fiu legat, dar chiar s i mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus.” Dac am v zut c nu-l putem îndupleca, n'am mai st ruit, i am zis: «Fac -se voia Domnului!»“ Faptele Apostolilor 21:8-14 Unii poate s-au gândit c Pavel a gre it. Dar când a ajuns acolo i a fost prins, Isus a stat noaptea lâng Pavel. El i s-a ar tat într-o vedenie. Nu l-a mustrat. Nu i-a spus lui Pavel c a gre it. Isus i-a spus, „Îndr zne te, Pavele; c ci, dup cum ai m rturisit despre Mine în Ierusalim, tot a a trebuie s m rturise ti i în Roma.” (Fapte 23:11) Nu, Pavel nu a gre it. Ceea ce a f cut Dumnezeu a fost s -l preg teasc pe Pavel în vederea celor ce-l a teptau. 77
ă ă Ń ă ş ă Ń ăŃă ş Ń ă ş Ń Ń Ń Ń ă Ń ă ă

Ńă

ă

ş

ă

şă ă ă

ş

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ş

ă

ă

ă

ă ă ş

ă

ă

ă

ş ş

ş

Ń

ş

ş

ş

ă

ă ş

ă

ş

ă ă

ăă

ă

ă

Ń

ş

ăă ă

ş

ă

ş

ă

ş

ş ă

ş

ă

ş

ă ă

ş

ă

ă

ş

ş

ă

ş

Ń

ă

ş

ă ă

ş

Ń

ă

Ş

ă ş

ă

ş

Observa i aici dou lucruri: 1. Darul proorociei, 2. Slujba de prooroc. Ele nu reprezint acela i lucru. i de i este o gre eal s le confund m, acest lucru se întâmpl de multe ori. Faptul c cineva prooroce te nu face din acela un prooroc. Cuvântul lui Dumnezeu înva clar c fiecare ar trebui s doreasc s prooroceasc (1 Corinteni 14:1). Dac a prooroci te face prooroc, atunci ar fi trebuit ca Domnul s spun c fiecare ar trebui s doreasc s fie prooroc. Dar Pavel întreab , „To i sunt apostoli? To i sunt prooroci?…“ R spunsul este negativ. Cum nu to i pot fi prooroci, Dumnezeu nu near spune s c ut m ceva ce n-am putea ob ine. Darul proorociei propriu-zis const în a vorbi oamenilor spre zidire, sf tuire i mângâiere (1 Corinteni 14:3). Proorocia este o vorbire supranatural într-o limb cunoscut – propria ta limb . (Vorbirea în limbi este o vorbire supranatural într-o limb necunoscut – o limb necunoscut ie.) Proorocia poate fi rostit în rug ciune, la fel ca i vorbirea în limbi. Câteodat , când prooroce ti, ai impresia c exist dou persoane. Mie mi se pare c stau lâng mine însumi. Vede i, asta vine din omul interior, unde locuie te Duhul lui Dumnezeu care prooroce te. Eu ascult cu urechile mele naturale ca s v d ce spune El. Slujba de prooroc Exist deci slujba de prooroc. F r s intru în am nunte, vom vedea leg tura pe care o are cu c l uzirea. Dac cineva este prooroc, el st în aceast slujb i lucreaz . Pe lâng proorocire, i alte daruri spirituale trebuie s opereze în lucrarea lui. Simplul dar al proorociei, a a cum am mai spus, este de a vorbi oamenilor spre zidire, sf tuire i mângâiere. În acest dar al proorociei nu este nici o prezicere, nici o prevestire sau altceva de acest fel. Totu i, în lucrarea unui prooroc exist prezicere i prevestire. El are darurile descoperirii (darul în elepciunii, darul cuno tin ei, i/sau darul descoperirii duhurilor) operând împreun cu proorocia. Este important de tiut c lucrurile spirituale pot fi gre it folosite, exact cum i lucrurile naturale, fire ti, pot fi gre it folosite. Unii oamenii nu- i dau seama niciodat de acest lucru. Ei cred c dac un lucru este spiritual, atunci el trebuie s fie perfect, n-are cum s existe o folosire gre it . Am cunoscut oameni c rora într-o vreme o duceau bine, iar acum sunt fali i pentru c au ascultat de cineva care le-a proorocit cum s - i investeasc banii. Îmi amintesc de un om scump care venea la adun rile mele. tiam cine era, dar nu îl cuno team cu adev rat. Nu tiam c n-ar fi încheiat nici o afacere f r s apeleze la a a-zisul s u prooroc pentru ca acesta s -i prooroceasc ce s fac . I-am spus, „Sunt mi cat c trebuie s - i spun asta. Vei pierde tot ce ai i vei ajunge la faliment dac vei continua s -l ascul i pe cel care te sf tuie te.“ N-a ascultat. Bietul om, care o dusese foarte bine, i-a pierdut casa i tot ce mai avea. Am v zut asemenea lucruri întâmplându-se nu o dat , ci de multe ori. Am v zut slujitori ai lui Dumnezeu care i-au pierdut slujbele din cauza proorociilor false. 78
ă ş ă Ń ă ş ă ă ăă şă ş ă ş ă ş ş Ş ă Ń ă ş ă ş ă ş ă ă ş ă şă ă ă ă ă ş Ń Ńă ă ăă ă ă ă Ń ă ă ş ş ă ş ă ă ă ă ş ş ş ă ă ă ş ş ş ăă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ş ă ş ă ă ă ş
Ń

ă ă

ă

ă ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

ă

ă ă

ă

ă

ă

Ń

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
ă ă ă Ńă ă Ń ş Ń ş ş ş ş ă ă Ş ă ă ă ă ă ă ăŃ ă ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ă ă ş ă ă

Tu trebuie s judeci proorociile cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dac nu sunt în concordan cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu e în regul . În al doilea rând, trebuie s judeci proorociile care te privesc, prin ceea ce ai în duhul t u. Dac nu se potrive te cu duhul t u, nu le primi. Ani de zile am c l torit în slujba Domnului. Peste tot pe unde am fost a existat întotdeauna cineva care avea un „cuvânt“ din partea Domnului pentru mine – uneori chiar dou sau trei. În to i ace ti ani numai unul sau dou dintre ele au fost corecte. Nu v construi i via a pe proorocii. Nu v ghida i via a dup proorocii. Construi i-v via a pe Cuvântul lui Dumnezeu! L sa i celelalte moduri de c l uzire pe planul doi. Pune i pe primul plan Cuvântul lui Dumnezeu! Câteodat oamenii spun, „Dac Dumnezeu vorbe te prin cineva, atunci a a trebuie s fie.“ Trebuie s î i dai seama c nu este exclusiv Dumnezeu cel care o face, ci omul sub inspira ia Duhului lui Dumnezeu. Tot ce face omul este imperfect. Duhul lui Dumnezeu este perfect. Darurile Duhului în sine sunt perfecte. Dar ele nu sunt perfecte întotdeauna în manifestarea lor, pentru c ele se exprim prin ni te vase imperfecte. Acesta este motivul pentru care proorocia i t lm cirea limbilor trebuiesc judecate dup Cuvânt. „Cât despre prooroci, s vorbeasc doi sau trei, i ceilal i s judece. i dac este f cut o descoperire unuia care ade jos, cel dintâi s tac .“ 1 Corinteni 14:29,30 „Cât despre prooroci, s vorbeasc …“ Aici el vorbe te despre prooroci – nu despre oricine care prooroce te. Nu accepta ceva doar pentru c a spus-o un prooroc. Trebuie judecat dup Biblie. Noi nu judec m oamenii. Noi judec m ceea ce spun ei. Acum observa i versetul 30. „ i dac este f cut o descoperire unuia care ade jos (prooroc)….“ Proorocii au descoperiri. Al ii pot avea descoperiri ocazional, dar proorocii au o astfel de slujb . „Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor.“ 1 Corinteni 14:32 Unii spun, „Dumnezeu m-a f cut s spun asta. N-am putut s nu spun.“ Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor. Asta înseamn c tu nu e ti obligat s spui. Ce vine, vine din duhul t u i i se supune. Darul vorbirii în limbi, t lm cirea limbilor i proorocia opereaz sub ungerea Duhului. i s-ar putea ca prin aceste metode Dumnezeu s dea un cuvânt de cunoa tere, un cuvânt de în elepciune sau de descoperire, dup cum avem nevoie. Dar noi suntem cei ce trebuie s deschidem gura. De multe ori când Duhul lui Dumnezeu lucreaz , oricine are darul proorociei poate prooroci – dar asta nu înseamn c i trebuie s o fac . De asemenea, când Duhul se manifest , oricine are darul vorbirii în limbi i al t lm cirii poate s vorbeasc – dar asta nu înseamn c i trebuie s o fac . Mai întâi s ai ungerea 79
ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ş ă Ş ă ă ă ş ă ş ă ă ş ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă ş ă
ş Ş ă ă ă Ń

ericoroorP nirP erizuălăC ericoroorP nirP erizuălăC
ş
ăă

ş

ă

ă

ă

Ń

ă

ă

ă

ş

Ń

ş

ă ş

ş

ă

ă

ă
Ń

ă

ă

ă

ă

ş

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ş

ă

ă

ă

ă

ş

ş

ă

ş

Ń

ăă

Ń

ă

Ń

Ń ă

Ń

ă

ă

Ń ă

Ń

ă

ă

ă

ă ă

ă

ăŃ Ń

ă

ă

Ń

ă

Duhului care s te împuterniceasc s lucrezi, c ci altfel e mai bine s stai jos i s la i pe Dumnezeu s se manifeste prin altcineva care o are. Cu mai mul i ani în urm am inut o serie de adun ri care se întindeau pe o perioad de 7 s pt mâni. În fiecare sear , cam la aceea i or , în aceea i parte a serviciului i înainte de strângerea colectei, o femeie se ridica i începea s vorbeasc în limbi. Sear de sear , ea spunea în limbi acela i lucru. Dup o vreme a fi putut i eu s spun lucrurile pe care le spunea ea. Pentru c nimeni nu putea s t lm ceasc , t lm cea ea. Ceea ce spunea ea era ca apa rece aruncat peste mul ime. Stingea complet toat adunarea. Într-o zi pastorul m-a rugat s in cursul de coal duminical în locul lui pentru c trebuia s plece din ora . De i era ceva neobi nuit, am reu it s m încadrez în timp. Unul dintre diaconi mi s-a adresat, „Frate Hagin, îmi dai voie s te întreb ceva?“ „Da, te rog“, am spus. M gândeam c trebuie s fie în leg tur cu lec ia. „Când mesajele în limbi i înso ite de t lm cire au loc în public, n-ar trebui ele s fie o binecuvântare pentru adunare? E normal ca un astfel de mesaj s omoare serviciul?“ Biata femeie st tea chiar în fa a mea. „Aceasta n-are leg tur cu lec ia. Nu-mi face nici o pl cere s intru în acest subiect acum“, am r spuns. Dar al ii, printre care i unii din conduc torii bisericii au insistat, „Frate Hagin, ar trebui s d m un r spuns.“ „Dac mesajul este din Duhul, va în l a serviciul. Nu-l va ap sa.“ Femeia a fost destul de inteligent ca s în eleag aluzia. A venit la mine i m-a întrebat, „Am gre it, nu?“ „Da, sor , a a este.“ „A a m-am gândit tot timpul. Era ceva în l untrul meu care tia asta. Dar am vrut s fiu folosit de Domnul. Am s m opresc.“ I-am spus, „V mul umesc. Sunte i o adev rat binecuvântare pentru biseric .“ Mul i s-ar fi sup rat i ar fi spus, „Ace tia nu-L las pe Dumnezeu s lucreze.“ Unii oameni vorbesc în Numele Domnului, ca i femeia aceasta, f r s aib ungerea Duhului. Asta nu înseamn c vorbirea ei în limbi era fals . Era vorba de o folosire gre it . Am avertizat oamenii s fie foarte aten i cu proorocirile cu adres personal . Foarte multe vie i au e uat i s-au ruinat din cauza neaten iei în aceast privin . Nu te c s tori cu cineva doar pentru c a a i s-a profe it. Am auzit atâtea a a-zise proorocii de-a lungul anilor. Nu am v zut înc nici una împlinindu-se. Multe c mine au fost destr mate de aceste a a-zise proorocii. Nu intra într-o lucrare doar pentru c cineva i-a proorocit s o faci. Pentru lucrurile care te privesc intr mai întâi în l untrul t u. i dac o proorocie confirm ceea ce ai deja în inim , atunci e bine. Isus mi-a spun în 1959 când mi s-a ar tat, „Dac proorocia confirm ceea ce tu ai deja în duhul t u, accept-o. Dac nu, n-o accepta.“ 80
ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ş ăŃ ă ăă ă ş Ń ă ă ă ş ă ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă Ń ă ă Ş Ń ş ş ş ă ă Ń ă ă ă ă ă ş ă ă Ń Ń ă ă ă ă ş ă ă ă Ń Ńă ă ş Ń ă ă ă ş Ń ă ă ă ă ă ă ă Ń Ń Ń Ń ş ă ş ă ă ş ă ă ş ş ş ă Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă Ń ş ă ş ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ă ş Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Duhul Sfânt a spus, „Pune i-mi deoparte pe Barnaba i pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat“ (Fapte 13:2). El îi chemase deja. Aceasta era doar confirmarea chem rii. În ultima biseric pe care am p storit-o era un tân r cu o frumoas cre tere spiritual . So ia mi-a spus, „Cred c mâna Domnului este peste el. Dumnezeu îl cheam în lucrare.“ „ i eu am aceast convingere“, i-am r spuns. „Dar eu nu voi chema pe nimeni. Nu voi spune nim nui c este chemat, chiar dac a ti c este.“ Motivul vi l-am spus. Când cineva intr în lucrare, nu-i întotdeauna prea u or. Pavel îi spune tân rului Timotei, „Sufer greul ca un bun osta .“ Când drumul devine greu – i va veni; po i avea biruin e, dar va fi greu – cel care nu este convins de chemarea sa ar putea spune, „M-am dus pentru c a a a spus tata.“ Sau, „Mi-a proorocit cineva. Eu chiar nu tiu dac am fost chemat.“ Dar cel ce se va dedica din duhul s u, care tie c Dumnezeu l-a chemat, va trece cu bine prin toate încerc rile. A a c nu i-am spus nimic tân rului. Într-o duminic seara, la rug ciune, am mers s -mi pun mâinile peste cei aduna i lâng amvon i s m rog pentru fiecare a a cum m c l uzea Domnul. M-am oprit în spatele acestui tân r îngenuncheat care se ruga intens. Am deschis gura s m rog, dar am auzit aceste cuvinte ie ind, „Aceasta este o confirmare a celor pe care i le-am spus în dup -amiaza asta la ora 3, când te rugai în c m ru a ta. Ai cerut o confirmare pe care acum ai primit-o. Eu, Domnul, î i vorbesc.“ Dup serviciul de rug ciune l-am întrebat, „Te-ai rugat în c m ru a ta la ora 3 dup -amiaza?“ (Voiam s verific – dac gre eam, doream s m corectez. Dac gre esc, recunosc, „Am gre it.“ Nu te teme s spui „Am gre it.“ Când am început s înv s conduc, am gre it de câteva ori ie ind din curb . Dar nu am renun at s ofez pentru c am f cut ni te gre eli. Nu-i a a? La fel trebuiesc privite i lucrurile spirituale. Numai pentru c am gre it într-o lucrare, nu trebuie s abandonez. Voi merge înainte, încercând s în eleg unde am gre it i c utând s evit o nou gre eal . Astfel c i acum voiam s verific cele întâmplate.) Tân rul mi-a spus, „Da, m-am rugat. tii, frate Hagin, de un timp încoace simt c Dumnezeu are o chemare pentru mine. N-am spus înc da sau nu. A a c am petrecut un timp în c m ru rugându-m , meditând, citind Biblia i a teptând pe Domnul. Am sim it cum Domnul mi-a vorbit i mi-a spus, «Te-am chemat în lucrare i î i voi confirma aceasta disear .» Dar nu tiam cum o va face.“ Aminte te- i – dac o proorocie care i se adreseaz personal nu aduce o înt rire sau nu confirm ceva ce tu ai primit deja în duhul t u, s n-o prime ti. Atâta timp cât darul proorociei lucreaz spre zidire, sf tuire i mângâiere este minunat. Încuraja i acest lucru! Dar de multe ori cineva care prooroce te î i închipuie c lucrarea de prooroc este o lucrare de prevestire. Apoi începe s gândeasc , „Eu proorocesc; deci i eu pot face asta.“ Astfel, el iese din locul în care trebuie s stea i trece în altul. Pe vremea când ineam o serie de seminarii la Tulsa, a venit la mine o femeie. Venise împreun cu un grup dintr-un ora învecinat. Mi-a spus, „Frate Hagin, acest 81
ă Ńă ş ş ş ă Ń ş ş ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ş ş şă Ń ă ă ă ş ş ş ş ă
ş

ericoroorP nirP erizuălăC ericoroorP nirP erizuălăC
ş Ń
ş

ş

ă

ă

ă ă ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş ă

ă

ş

ă

ă

ă

ş

şş ă

ă

ă

Ń

ş

ă

ă

ă

Ş

ă

ş

ă

ă

ş

Ń

ă

ă

Ń

ă

ă

ă ş

ă

ş

Ń

Ń ă ă

ş ş

ş

ă

ă

ş

ăŃ ă ă

ă

Ń

ă

ş

ă ă

ă

ă

Ń

ş

ă

ă

ş

ă

ă

Ń

Ń

Ń

ş

ă

ă

Ń ă ş ş

ş

Ń ă ă

ş

ă

ş

Ń

ăă ă ă ă ş ă

ă

ă

ă

ă

ă

Ş ă

ă

ă

Ń ş

ă ă

ă

grup este ceva cu totul nou pentru noi. În ora ul nostru avem un grup de rug ciune în care ne întâlnim s pt mânal. Vreau s te întreb ceva. Unii din grup cred c eu gre esc, dar eu cred c ceea ce facem noi nu e bine. De fapt, la adun rile de rug ciune – nici nu tiu dac s le numesc a a – tot ce fac ei este s - i pun mâinile unul peste altul i s prooroceasc . Î i petrec toat dup -amiaza proorocindu- i unul altuia. i tot ce mi s-a proorocit mie a fost numai de r u.“ „Mi-au proorocit c mama va muri peste ase luni. Au trecut optsprezece luni i mama tot n-a murit. Mi-au proorocit c so ul m va p r si. El nu e mântuit, dar este un om minunat i eu îl iubesc. Este foarte grijuliu i între noi nu sunt nici un fel de nepl ceri. i acestea sunt numai dou exemple. Totdeauna mi se prooroce te c ceva r u mi se va întâmpla – dar niciodat nu mi s-a întâmplat ceva r u.“ I-am spus, „Nu, i nici nu i se va întâmpla. Tu e ti un copil al lui Dumnezeu.“ „Nu este aceasta o întrebuin are gre it a unui dar?“ – m-a întrebat ea. „Ba da.“ Noi trebuie s cunoa tem aceste lucruri. Este foarte u or ca un copil s fie indus în eroare sau îndrumat gre it. Putem p r si foarte u or drumul. De aceea a scris Pavel bisericii din Corint despre aceste lucruri.
ă ă Ş ă ă ă ş ă ş ă ă ş şă ăă ş ş ş ă ş ăă ş ă ş Ń ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ş Ń ş ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ş Ş ş ă ş ă ş ă ş

82

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Călăuzire Prin Vedenii
„În Cezarea era un om cu numele Corneliu, suta din ceata de osta i numit ’Italiana’. Omul acesta era cucernic i tem tor de Dumnezeu, împreun cu toat casa lui. El f cea multe milostenii norodului, i se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pela ceasul al nou lea din zi, a v zut l murit într'o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu c a intrat la el, i i-a zis: «Cornelie!»“ Faptele Apostolilor 10:1-3 Câteodat Dumnezeu c l uze te prin vedenii. Corneliu era un om credincios, dar nu era n scut din nou. El nu tia nimic despre I sus. Era un prozelit al evreilor. Îngerul care i s-a ar tat în vedenie nu-i putea predica Evanghelia. Dumnezeu n-a chemat pe îngeri s predice Evanghelia, ci pe oameni. Îngerul i-a spus unde s trimit dup cineva care s -i predice Evanghelia i s -i spun cum s fie mântuit. Corneliu a v zut un înger într-o vedenie. Dac Dumnezeu le îng duie, îngerii au capacitatea de a lua o form care poate fi v zut cu ochiul firesc, a a cum vezi o persoan oarecare. „S nu da i uit rii primirea de oaspe i, c ci unii, prin ea au g zduit, f r s tie, pe îngeri.“ Evrei 13:2 Dar Biblia nume te experien a lui Corneliu vedenie (Fapte 10:3). A fost, cu alte cuvinte, o vedenie duhovniceasc . El a v zut în lumea spiritual . i în aceast lume spiritual exist îngeri. Dac altcineva ar fi fost de fa , n-ar fi v zut nimic. i dac îngerul ar fi luat o form vizibil , nimeni altcineva nu l-ar fi putut vedea. Exist trei feluri de vedenii: vedenii duhovnice ti, r piri i vedenii cu ochii deschi i. Într-o vedenie duhovniceasc , tu vezi cu ochii duhului t u, nu cu ochii fire ti. Când Pavel L-a v zut pe Domnul în Fapte cap.9, el a avut o vedenie duhovniceasc . El nu L-a v zut cu ochii fire ti. „Saul s'a sculat dela p mânt; i m car c ochii îi erau deschi i, nu vedea nimic. L-au luat de mâni, i l-au dus în Damasc.“ Fapte 9:8 Când Domnul i-a vorbit, ochii lui erau închi i. De aceea oricând i orice va fi v zut Pavel, el n-a v zut cu ochii s i fire ti. Iar când avea ochii deschi i, era orb.
ş ş ş ş ă ă ă
ş ă ă ş ş ă ă ă Ń ş ş ă ş ă ă ă ş ş ă ă

83

Ş ă

ă

ş

ş

ă Ş ă

ş ă

ş

ă

ă

ă

ă

ăŃ

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

Ń

ă

ă

ă

ăă

ă

ă

ş

ă

ş

ă

ă

ă ă

ă

Ń

ă

ă

şă ă ă ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ş

Petru.

Când cineva cade într-o r pire, sim urile sale fizice sunt anulate. El nu mai tie exact unde se g se te. Nu este incon tient, dar nu tie ce se petrece în jurul s u. El este mai con tient de lucrurile spirituale decât de cele naturale. Al treilea tip de vedenie este cel pe care l-am numit vedenie cu ochii deschi i. Vedenia la care m-am referit destul de des în aceast carte a avut loc în El Paso, în 1959, i a fost una cu ochii deschi i. Sim urile mele erau neatinse. Nu am c zut într-o r pire. Isus a intrat în camera mea. L-am v zut cu ochii mei fire ti. Din toate vedeniile pe care le-am avut, numai dou au fost cu ochii deschi i i trei s-au petrecut în starea de r pire. Restul au fost vedenii duhovnice ti. În cartea Faptelor Apostolilor exist diferite tipuri de vedenii. La fel se întâmpl i azi. În vedenii, o serie de lucruri sunt prezentate simbolic. Ca în vedeniile lui Petru. El a v zut tot felul de animale curate i necurate, i a trebuit s se gândeasc la ceea ce v zuse (Fapte 10:19). Duhul i-a vorbit pe când se gândea i l-a îndemnat s mearg cu cei trei oameni în casa lui Corneliu. El nu în elesese înc ce însemna vedenia pe care o avuse. Dar dup ce s-a dus, s-au petrecut unele lucruri care l-au f cut s în eleag c Dumnezeu a chemat i neamurile la mântuire. „Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, i i-a zis: «Scoal -te, i du-te spre miaz zi, pe drumul care pogoar spre Ierusalim la Gaza, i care este pustiu.» Filip s'a sculat i a plecat. i iat c un Etiopian, un famen cu mare putere la împ r teasa Candace a Etiopienilor, i îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca s se închine, se întorcea de acolo, i edea în carul lui, i citea pe proorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: «Du-te, i ajunge carul acesta!»” Fapte 8:26-29 Unii cre tini admit c Dumnezeu a vorbit apostolilor, ca de pild Petru, dar ei sus in c astfel de lucr ri au fost numai pentru apostoli. Filip nu era un apostol. El a fost ales mai întâi diacon (Fapte 6:5). Cea mai înalt lucrare în care a fost chemat a fost cea de evanghelist (Fapte 21:8). Nu este trist c în biserica universal am fost jefui i de binecuvânt rile i de manifest rile supranaturale pe care le-am fi putut avea, 84
ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă Ń Ń
ş ş ă ş ă ă ă ş Ş ă ş ş ă ă ş ă ş ş

ă

ş ş

ş

ş

ă

ă

ă

„A doua zi, când erau pe drum i se apropiau de cetate, Petru s'a suit s se roage pe acoperi ul casei, pela ceasul al aselea. L-a ajuns foamea, i a vrut s m nânce. Pe când îi preg teau mâncarea, a c zut într'o r pire sufleteasc . A v zut cerul deschis, i un vas ca o fa de mas mare, legat cu cele patru col uri, coborându-se i slobozindu-se în jos pe p mânt.“ Fapte 10:9-11
ăŃ ă ş ş ş ă

ă

ă

ă

ş

ş

ă

ş

ă

Ń

ă

ă

ş

ş

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
Al doilea fel de vedenii este r pirea. Corneliu nu a avut o r pire, ca în cazul lui
ă ă ă ş Ń Ń
ş

ş

ş

Ń

ă

ş

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ş ă

ă ă

ă

ă

ş

ă

Ń

şă

ă ş

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă

pentru c oamenii au închis Biblia spunând: „Aceste lucruri au fost pentru apostoli. Toate acestea au încetat când apostolii au murit.“ „În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într'o vedenie: «Anania!» «Iat -m Doamne,» a r spuns el. i Domnul i-a zis: «Scoal -te, du-te pe uli a care se cheam ’Dreapt ,’ i caut în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. C ci iat , el se roag ; i a v zut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el, i punându- i mânile peste el, ca s - i capete iar vederea.” Fapte 9:10-12 Anania nu era diacon. El era doar un ucenic. Era ceea ce am putea numi un cre tin oarecare. Totu i Domnul l-a folosit. Noi to i ar trebui s ne punem în starea în care Dumnezeu ne-ar putea folosi când ar crede El de cuviin . Nu trebuie s a tept m o vedenie ca s facem ceva. Dumnezeu ne poate da o vedenie sau nu. Un înger ar putea s ni se arate sau nu. A fost o mare onoare pentru mine s predic în biserica unui mare om al lui Dumnezeu, pe când acesta împlinea aptezeci de ani. El fusese umplut cu Duhul Sfânt cu mul i ani în urm , la începutul secolului, i fusese misionar în China din 1912. El mi-a povestit multe din experien ele sale extraordinare. În biserica pe care o conducea, în fiecare vineri se inea studiu biblic. (Cred c era unul dintre cei mai mari înv tori din lume – i eu pot s spun c am auzit câ iva.) Iar ce v spun acum tiu de la el. El mi-a spus c preda anumite teme a a cum îl c l uzea Domnul, dar l sa ca adunarea s sugereze subiectele scriindu-i-le pe o buc ic de hârtie. Cu o astfel de ocazie, cei mai mul i au scris, „Am vrea s înv m ceva despre îngeri. Nu am auzit nimic despre acest subiect.“ El petrecuse câ iva ani predând într-una dintre cele mai bune coli biblice penticostale i s-a gândit c ar putea acoperi acest subiect în dou s pt mâni. Dar mia spus, „Cu cât studiam mai mult, cu atât studiul devenea mai mare. Studiasem ase s pt mâni i tot nu epuizasem subiectul.“ El era unul dintre conduc torii grup rii Evangheliei Totale. Curând dup ce inuse studiul despre îngeri a avut o întâlnire cu conduc torii acestei grup ri. Unul dintre subiectele discutate a fost un raport conform c ruia un slujitor al denomina iunii pretindea c a v zut un înger. El spunea c îngerul i-a dat instruc iuni referitoare la slujba lui. Iar conduc torii erau pe punctul de a-l exclude din denomina iune. B trânul mi-a spus, „St team acolo i ascultam. Nici m car n-am comentat. Niciodat n-am vorbit dac nu am fost întrebat. Am v zut spre ce tindeau. Voiau s -l exclud .“ În cele din urm , unul dintre fra i s-a sculat i a spus, „Eu cred c ar trebui s -l ascult m i pe fratele S… . El a fost cu noi de la începutul mi c rii. Este unul dintre cei mai capabili înv torii ai Bibliei. S auzim ce are s ne spun .“ Mi-a spus c a început prin a le spune de studiul despre îngeri pe care tocmai îl încheiase în biserica sa. Apoi a spus, „Nu sunt deloc îngrijorat c unul din miile de 85
ă ă ă ă ăŃă ş ă Ń ş ă ă ă ş ă ă ă ă ăŃ ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ş ş Ń ş Ń ă ş ă ă Ń ă ă ş Ń ăŃă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ş ăŃă ă ă ă Ń ş ş ş Ń Ń ă ă ă Ńă ăă ă ă ă ă ă ş Ń ş Ń
ă ş ş ă ă ş ă Ş ş ă ă ă ă şă Ń ă ă şă ă

iinedeV nirP erizuălăC iinedeV nirP erizuălăC
ă

slujitori ai no tri a v zut un înger. Lucrul care m deranjeaz este c numai unul dintre noi a v zut a a ceva.“ „ i în al doilea rând“, le-a zis, „dac noi îl vom exclude pe acest om pentru c a v zut un înger care l-a înv at lucruri privitoare la slujba sa, cu ce vom motiva noi înaintea oamenilor? Avem noi oare ceva mai bun s le oferim? Ceva mai supranatural? Ceva mai scriptural? Dac nu, atunci cred c ar fi mai bine s r mânem cu ce avem.“ Imediat, cineva a s rit în picioare spunând, „Cred c ar trebui tergem totul cu buretele.“ Au votat cu to ii s -l lase în pace. În 1963, biroul meu ocupa un loc mic într-o cas din Garland, Texas. Nici nu ar ta a birou. Câ iva oameni din alt ora m-au c utat i mi-au spus, „Dac v ve i muta cu biroul în ora ul nostru, noi vom aranja un loc foarte bun. Vom cump ra tot echipamentul necesar, vom angaja secretare i le vom pl ti salariile. Dumneavoastr nu va trebui s pl ti i nimic. Vrem doar s public m unele din materialele dumneavoastr .“ Un altul, care era tehnician electronist, mi-a spus, „Frate Hagin, dac îmi vei da voie, voi înregistra toate predicile dumneavoastr . Nu v cost nimic. Toate materialele necesare m privesc pe mine.“ Ofertele erau foarte tentante. Ai fi putut crede c veneau de la Dumnezeu. Dar în acea perioad m rugam împreun cu un grup. Aveam un serviciu special de închinare. Atmosfera era ca cea despre care se vorbe te în Fapte 13:1 i 2 – o atmosfer în care Dumnezeu se manifesta. St team pe platform , lâng un scaun i m rugam, când deodat Isus a ap rut exact în fa a mea. Aveam ochii închi i. Era o vedenie duhovniceasc . La circa o jum tate de metru în spatele lui Isus i un metru în dreapta Sa, st tea un înger mare. Mai v zusem îngeri i înainte – dar niciodat unul atât de mare. Trebuie s fi avut peste 2,5 metri în l ime. Isus mi-a vorbit despre unele lucruri. ( i tot ce a spus s-a împlinit.) Din când în când, în timp ce vorbea, aruncam câte o privire spre înger. Când o f ceam, îngerul deschidea gura i începea s spun ceva. Când îmi întorceam privirea la Isus, se oprea. Dup ce Isus i-a încheiat convorbirea cu mine, L-am întrebat, „Cine este acea persoan ? Ce semnifica ie are?“ „Este îngerul t u,“ a r spuns Isus. „Îngerul meu?“ „Da, “ a spus „îngerul t u. Ai citit în scriptur c am spus c îngerii copiilor stau în permanen înaintea fe ei Tat lui Meu. Tu nu- i pierzi îngerul doar pentru c ai crescut.“ (Nu este minunat! Eu am acest înger care m urmeaz neîncetat. Slav Domnului!) Am întrebat, „Ce dore te?“ Isus a spus, „Are un mesaj pentru tine.“ „Dar Tu tocmai vorbe ti cu mine; de ce nu mi-l spui Tu? De ce trebuie s -l ascult din gura unui înger? Pe deasupra, Cuvântul lui Dumnezeu c to i cei ce sunt 86
ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă Ń ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş Ş ş ă ş ă ş ă ş ă ă ă Ń ă Ńă ş ă ş ă ă ă ă Ń Ń ă Ń ă ă ş ş ă ă ş ş Ńă ăŃ Ń ă ş ă ă ş ă Ń ă ă ă Ş ă ă ă ă ă

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. Eu am Duhul Sfânt. De ce n-ar putea Duhul Sfânt s -mi vorbeasc ?“ Isus a avut mil i r bdare cu mine. El mi-a spus, „Ai citit vreodat în Cuvântul Meu acolo unde îngerul Domnului îi spune lui Filip s mearg pe drumul care coboar spre Gaza? Nu era aceasta o îndrumare? Nu era o c l uzire? Nu i-a ap rut îngerul Meu lui Corneliu, care nici m car nu fusese n scut din nou? Nu i-a spus îngerul ce s fac ?… .“ i mi-a mai dat i alte exemple din Noul Testament. În final am spus, „Este suficient. Îl voi asculta.“ Apoi m-am uitat la înger i am spus, „Care este mesajul t u?“ El a început astfel, „Am fost trimis din Prezen a Atotputernicului Dumnezeu ca s - i spun s nu le îng dui acelor oameni ( i le-a rostit numele) s - i aranjeze vreun birou. Ei au un motiv în viitor. Î i vor controla lucrarea pentru c vor investi în ea to i banii lor.“ Apoi a rostit numele celui care era tehnician radio i electronist i a spus, „Nu-l l sa s înregistreze nici o band . Are un motiv ulterior. Dac va avea aceste benzi în mân , le va controla. Am fost trimis din Prezen a Atotputernicului Dumnezeu ca s - i spun aceste lucruri.“ „Apoi am mai fost trimis din Prezen a Atotputernicului Dumnezeu ca s - i spun i aceasta: Î i vor veni bani astfel încât s po i s - i aranjezi un birou al t u, s ai c r ile tale, benzile tale. Tu vei fi singurul st pân peste toate acestea, pentru c Eu î i voi spune ce s faci, i nu un om. La 1 decembrie, dup ce totul va fi pl tit i achitat, î i vor r mâne în mân $4000 pentru a conduce în bune condi iuni. Pentru c Eu am trimis îngerii mei ca s fac s - i parvin ace ti bani.“ Când a sosit vremea, aveam exact banii pe Domnul a spus c -i voi avea. Acesta a fost începutul acestei lucr ri. A putea spune mai multe lucruri; dar cred c este destul pentru a ilustra faptul c astfel de lucruri se întâmpl i azi. Dar da i-mi voie s subliniez aceasta – de i Dumnezeu ne conduce prin vedenii i alte manifest ri supranaturale, NU v voi încuraja s umbla i dup vedenii. A i putea ajunge dincolo de Cuvânt, acolo unde diavolul v poate în ela. Adesea, noi vrem s avem un cuvânt de c l uzire mai direct, dar nu îl primim întotdeauna. A a c nu încerca i s -l fabrica i dac el nu vine. Nic ieri în Biblie nu scrie c cineva a c utat s aib vedenii. Ele doar s-au petrecut, f r ca cineva s le caute. Fii mul umit, dac asta-i tot ce ai primit pân acum, s urmezi m rturia l untric . Dar formeaz - i i antreneaz - i i dezvolt - i duhul, unde aceast m rturie devine din ce în ce mai real pentru tine. Apoi, dac Dumnezeu g se te c e momentul potrivit pentru o cercetare supranatural sau o manifestare a Duhului, atunci mul ume te-I lui Dumnezeu pentru ele. S tii c îngerii lui Dumnezeu sunt cu tine. Îngerul t u este cu tine, fie c -l vezi fie c nu.
ş Ńă Ń ă Ńă Ń ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş Ńă Ń ăă ă ă ă ăă ă Ń ă ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă Ńă Ńă Ń ă Ń Ń ă Ń ă Ń Ń ă ă Ń ş ă ş ş Ńă ă ă ă ă ă ş ă Ń ş ă ş ş ă Ń ă Ńă ă ă ă ş Ńă ă ă ă ă şă ă ă ă ş ă ă ş ş Ń ă Ń ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă Ş Ń ă ş ă ăă ă ăă Ńă ă Ńă ă ă Ń

iinedeV nirP erizuălăC iinedeV nirP erizuălăC
87

Ascultă-Ńi Inima
„Trecuse destul de mult vreme, i c l toria pe mare se f cea primejdioas , pentru c trecuse chiar i vremea «postului». De aceea Pavel a în tiin at pe ceilal i, i le-a zis: «Oamenilor, c l toria v d c nu se va face f r primejdie i f r mult pagub , nu numai pentru înc rc tur i pentru corabie, dar chiar i pentru vie ile noastre.»“ Fapte 27:9-10 Pavel nu spune, „Domnul mi-a vorbit.“ El spune simplu, „v d.“ În duhul s u, Pavel avea o percep ie l untric , o presim ire interioar , un îndemn l untric. Acesta este modul fundamental prin care ne c l uze te Dumnezeu. Pavel nu a perceput mental mesajul . El nu a avut ceva în genul unei „vibra ii.“ Mie unul nu-mi place treaba asta cu vibra iile. Face parte din domeniul psihic. Nici nu-l g se ti în Biblie. Pavel nu a perceput fizic mesajul. El în duh a primit m rturia. Acest mod apar ine tuturor. Duhul Sfânt care locuie te în duhul nostru trebuie s comunice cu noi prin duhul nostru – nu prin mintea noastr . De aceea duhul t u tie unele lucruri pe care mintea ta nu le cunoa te. Dar noi n-am fost înv a i s ascult m de duhul nostru. i câteodat ov im s o facem. Motivul pentru care noi, cre tinii umplu i cu Duhul, pierdem în continuu, facem gre eli i c dem este c duhul nostru care ar trebui s fie c l uza noastr este inut sub cheie ca s nu vorbeasc . Cuno tin ele sau intelectul au pus mâna pe tron. Orice om care închide gura duhului lui i nu ascult niciodat de el – deoarece duhul omului este o lumin de la Domnul – devine un infirm i o prad u oar pentru egoism i clevetire. Dac fiecare dintre noi am asculta de inima noastr – de îndemnul l untric sau vocea interioar – n-am face gre elile pe care le-am f cut. Am pierdut mult pentru c nu am ascultat. Am tiut în inima mea c nu trebuie s fac a a. De ce am f cut-o? Dar tu? Dar numai pentru c ai f cut o gre eal nu înseamn c trebuie s renun i. Dac telefonul sun în miez de noapte i te împiedici i cazi încercând s r spunzi, nu r mâi întins pe podea. Te ridici i r spunzi la telefon. Un obstacol fizic nu de face s renun i. La fel, o poticnire spiritual nu trebuie s te fac c abandonezi. A a cum am mai spus, dac cineva î i ine duhul sub cheie i nu-l ascult niciodat , el devine infirm din punct de vedere spiritual. Cel ce ascult de duhul s u este o persoan care urc neîncetat spre culmi! Dac cre tinii i-ar controla cu aten ie înl untrul lor, ar ti mai bine ce s fac în cele mai multe chestiuni ale vie ii. Nu trebuie s cau i alt c l uzire când Biblia î i spune cum s procedezi. F ce spune Scriptura. Biblia î i spune cum s ac ionezi în fiecare circumstan a vie ii. Spune so ilor cum s se poarte cu so iile. Spune so iilor cum s se poarte cu so ii lor. 89
ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă Ń Ń Ńă ă ă Ń ă Ń ă ăŃ ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ăă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă Ń ş Ń ş Ń ă Ń ş ă ă ş Ń ş ă Ń Ń Ń ă Ń ă ăă ş ş ş şă Ń ă ă ă ş ş ăă ă Ń ă ă ş ă ă ă Ş ă ă Ń ă ă Ń Ń ă ş Ń ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ş ş ă Ń ă ş ş ş ă Ń ă ş ă ă Ń
ă ă ă ăă Ń ă ăă ă ş ş ş ă ă ş ş Ń ă ă ă ă Ń şă ă ş ă ă

Spune p rin ilor cum s se poarte cu copiii lor. Spune copiilor cum trebuie s se comporte fa de p rin i. Biblia ne spune tuturor s umbl m în dragoste – dragostea divin . i aceast dragoste divin , care cu caut folosul propriu, este i ea o problem care ine de inim .
ă ă ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ăŃ Ń ă Ń Ş ă

90

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

Cum Să Educăm Duhul Nostru
„Duhul omului este o lumin a Domnului… .“
ă

Proverbe 20:27
ş ă ş ăă Ń

Domnul ne lumineaz i ne c l uze te prin duhul nostru. Dac a a stau lucrurile – i cu siguran c a a stau – atunci noi trebuie s devenim mai con tien i de duhul nostru. Trebuie s devenim mai con tien i de faptul c suntem fiin e duhovnice ti, nu doar fiin e ra ionale sau biologice. Avem nevoie s ne educ m duhul pân când va deveni un ghid din ce în e mai bun. Unul din lucrurile care au inut în loc lumea cre tin ca un tot, este faptul c noi suntem mai con tien i de capacit ile noastre mentale i fizice, cu alte cuvinte suntem mai mult fiin e suflete ti i fire ti. Noi am dezvoltat trupul i sufletul, dar am l sat duhul aproape neatins. Duhul t u poate fi educat la fel cum poate fi educat mintea ta. Duhul t u poate fi antrenat i înt rit în putere, la fel cum poate fi antrenat trupul. Iat aici patru reguli prin care tu î i po i antrena i dezvolta duhul t u:
Ń

1. MEDITA IA ASUPRA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU. Cei mai duhovnice ti oameni pe care i-am cunoscut au fost cei care acordau timp i importan Cuvântului lui Dumnezeu. Tu nu po i dezvolta în elepciunea duhovniceasc f r medita ie. Dumnezeu i-a f cut cunoscut acest lucru lui Iosua, chiar la începutul slujbei lui, dup moartea lui a murit. „Cartea aceasta a legii s nu se dep rteze de gura ta; cuget asupra ei zi i noapte, c utând s faci tot ce este scris în ea; c ci atunci vei izbândi în toate lucr rile tale, i atunci vei lucra cu în elepciune.“ Iosua 1:8 Dac Dumnezeu nu voia ca Iosua s izbândeasc , atunci de ce i-a spus ce trebuie s fac ? Dac n-ar fi vrut s aib succes, atunci de ce i-a spus cum s aib succes? El a vrut ca Iosua s aib succes – i el vrea ca i tu s ai succes i s fii biruitor. Parafrazând acest adev r în limbajul nou-testamental, am putea spune, „Cuvântul lui Dumnezeu – în special Noul Testament – s nu se dep rteze de gura ta. 91
ă ă ă ş ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă
ă ă Ń ă ş ă ă ă ă ş

ş

Ń

ăŃ

ă

Ń

ă

ă

1. 2. 3. 4.

Prin medita ie asupra Cuvântului lui Dumnezeu Prin punerea în aplicare a Cuvântului Prin punerea Cuvântului pe primul loc în via Prin supunerea imediat la vocea duhului t u.
ł

ă

Ń Ń

ş

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ş ă

ă

ă

ş

Ń

ş

ş

Ń

ş Ńă

Ń

ş ş

ă

Ń Ń ă ş ă ăŃ ş ă Ń Ń

Ń ş

ăă ă

ă

ă

ş

ş

ş

ăŃ ş

ă

ă

ă

Mediteaz asupra lui zi i noapte, urm rind s ac ionezi în concordan cu tot ce este scris acolo; c ci atunci vei izbândi în toate lucr rile tale, i vei lucra cu în elepciune.“ Dac ai dorit vreodat s faci ceva m re în via , dac ai vrut vreodat s ajungi la un rezultat, f - i timp pentru medita ie. F - i timp ca s meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Începe cu cel pu in 10 sau 15 minute pe zi – apoi m re te acest timp. Am p r sit ultima biseric pe care am p storit-o în 1949 i de atunci am lucrat ca misionar. Posteam mult mai mult decât acum i f ceam altfel de rug ciuni decât acum. (Înve i anumite lucruri o dat cu trecerea timpului.) Aveam dou servicii pe zi – asta era ceva obi nuit pentru mine, i uneori aveam chiar trei – ceea ce m cam epuiza atât fizic cât i spiritual. Diminea a studiu biblic, toat dup -amiaza rug ciune cu voce tare i în fiecare sear predic . Mâncam o singur dat pe zi între adun ri i depusesem atâta efort fizic încât sl bisem mult. Apoi mai erau i dou zile de post pe s pt mân – mar ea i joia – când nu mâncam i nu beam nimic timp de 24 de ore. Într-o zi Domnul mi-a spus, „A vrea mai degrab ca tu s duci o via de post în loc s ii zile de post.“ Am spus, „Cum adic ? N-am auzit pe nimeni zicând a a ceva.“ Dar El mi-a r spuns, „În loc s ai anumite zile de post i apoi s m nânci tot ce vrei, mai bine ai tr i o via de post. Postul nu m schimb pe Mine cu nimic. Eu sunt acela i înainte ca tu s poste ti, în timp ce poste ti i dup ce poste ti. Postul nu schimb Cuvântul. El te ajut doar s ii trupul în frâu. A a c nu mai mânca tot ce pofte ti. Ci ine- i trupul sub control tot timpul.“ Apoi a spus, „Nu- i petrece toat dup -amiaza rugându-te i consumându-te înaintea serviciilor de sear . Întinde-te în pat i mediteaz .“ A a ca am început ca dup -amiezile s m întind în pat i s meditez. i am ajuns mai departe meditând decât ajunsesem vreodat rugându-m i postind. Am crescut duhovnice te mai mult. Aceasta înseamn ceea ce a spus El în Iosua 1:8. „…atunci vei izbândi în toate lucr rile tale…“ Am vrut s fiu un bun slujitor al Domnului i am dorit s izbândesc în aceast lucrare. Aceast regul func ioneaz fie c e ti în slujba Domnului, fie c e ti cresc tor de vite, sau vânz tor de automobile, sau orice alt ceva. Acest Cuvânt al lui Dumnezeu s nu se dep rteze de gura ta. Vorbe te despre el. cuget asupra lui. Gânde te-te la el. Cuvântul evreiesc care a fost tradus prin a medita poart i în elesul de a murmura. Murmur Cuvântul. Spune i-L ie însu i. Domnul m-a condus, înainte ca s aud vreodat pe cineva înv ând despre medita ie, s m întind în pat i s murmur Cuvântul. Pur i simplu îl rostesc pentru mine. i am avut unele servicii extraordinare. Am crescut din punct de vedere spiritual, i în acela i timp mi-am p strat puterea fizic . Îmi place o alt traducere a versetului Iosua 1:8 care în ultima sa parte sun cam a a, „…vei fi capabil s tratezi cu în elepciune problemele vie ii.“ Nu po i avea succes dac nu tii s lucrezi cu în elepciune în toate domeniile vie ii. De ce vei fi tiut s lucrezi cu în elepciune în toate domeniile vie ii? Pentru c ai cugetat la Cuvântul lui Dumnezeu i ai umblat în lumina acestui Cuvânt. 92
ă ă ă ă ş ş ă ă Ş ă ă ă Ń ăŃ ş ă ă Ńă ă Ń Ń ş Ń ă ăŃ ş ă ă ă ă ş ă ş ă
Ń

ă

Ń

ş

ă

ă

ş

ş ă

ă

ş

ă

ş ş

ă

ş

ş

ă

ăŃ ş ă

ă

ă

ă

ş ă

ă

ş

Ńă

ă

ş

ă

ş

ă

Ń

Ń ă ă ă
Ń

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
Ń ă ă ş ă ş ă ă Ń ă ă Ń Ń ă
Ń

ş

ă

Ń

Ń

Ńă

ă

ş

ă

ş

ă

Ń

ă

ă

ă

Ń

ă

ă

ă

ă ă ş ş ă ă ă

ă

ş

ă

ăŃ

ă Ń

ă

ă

Ń ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ş

ş ş

ă

ă

ş

ă

ă

ş

Ń

Ń

ă

ş

ăă

ă ş

Ń

ă

Ń

ă

ă

ş

ă

ă

ă ă

Ńă
ă

ş

ă

Ş Ń

ş

ş

ă

ă ă ş ş

ş

„Fi i împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascult tori… “ Iacov 1:22 Avem mul i „vorbitori ai Cuvântului,“ i chiar mul i „care se bucur de Cuvânt,“ dar nu avem prea mul i „împlinitori ai Cuvântului.“ Începe s practici împlinirea Cuvântului, f când în fiecare situa ie ceea ce Cuvântul î i spune s faci. Unii cred c a fi împlinitori ai Cuvântului înseamn s ii Cele 10 Porunci. Nu asta vrea s spun Iacov 1:22. i apoi, noi cei care suntem sub Noul Leg mânt avem doar o singur porunc – porunca iubirii. Isus spunea, „V dau o porunc nou : S v iubi i unii pe al ii; cum v-am iubit Eu, a a s v iubi i i voi unii pe al ii“ (Ioan 13:34). Un împlinitor al Cuvântului a a va face. Dac iube ti pe cineva nu îl vei fura. Nu vei spune minciuni la adresa lui. Noul Testament spune ca dragostea este împlinirea Legii. Dac umbli în dragoste nu vei c lca nici o lege care a fost dat pentru a pune frâu p catului. A fi împlinitor al Cuvântului înseamn c trebuie s faci în primul rând ceea ce este scris în Epistole. Ele sunt scrisori scrise c tre noi, Biserica. Ca un exemplu al împlinirii Cuvântului, s privim la unele îndrum ri ce ne sunt date într-una din Epistole. „Nu v îngrijora i de nimic; ci în orice lucru, aduce i cererile voastre la cuno tin a lui Dumnezeu, prin rug ciuni i cereri, cu mul miri.“ Filipeni 4:6 F deci a a cum este scris. Acum, noi nu în elegem s împlinim par ial acest verset – partea care se refer la rug ciune. Dar dac practici doar aceast parte, dar nu i prima, tu nu împline ti Cuvântul. În traducerea Amplificat a Bibliei, Filipeni 4:6 începe astfel, „Nu v nec ji i sau nu v nelini ti i de nici un lucru….“ Mai întâi ni se spune s nu ne nec jim. Dac te vei nec ji si te vei nelini ti, aceasta nu te va ajuta cu nimic atunci când î i vei aduce cererile. Acest fel de rug ciune este f r rezultat. O rug ciune plin de îngrijor ri i team nu va avea nici o urmare. Mi-a p rut foarte r u pentru un slujitor al lui Dumnezeu care a venit la mine cu câ iva ani în urm . Dar uneori nu-i po i da cuiva r spunsul doar pentru c ai compasiune pentru el. Furtuni i încerc ri erau în via a lui. Avea stomacul afectat; respingea tot ce mânca. Nu putea s doarm . Nervii îi erau zdruncina i din cauza unui incident personal. Venise la mine s caute ajutor. Am început s -i ar t ce spunea Cuvântul i cum s se roage pentru acel lucru. Când l-am sf tuit s ia Biblia i s fac ce era scris, s-a revoltat. A spus, „Da, Bine, dar nu oricine are credin a pe care o ai tu.“
ă ş
Ń ă ă ă

93

ă

ă

2. PUNEREA ÎN APLICARE A CUVÂNTULUI. A practica Cuvântul înseamn a fi un împlinitor al Cuvântului.
ă Ń

urtsoN luhuD măcudE ăS muC urtsoN luhuD măcudE ăS muC
ş ă ă ă
ă ă ă

Ń

Ń ă

Ń

ă

ă

ă

ă

Ń

ş

ă

Ń

ăŃ

ă

Ń

Ńă ă

ă

Ń

ă

ş

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

ă

ş Ń

ă

ă

ă

ă Ń

ă

ă

ş

ă

ş

ă ă

ă ă

ă

Ń

ă

ă

ăă

ş

ş

ă

ă

ş

Ş

ă

Ń

ă

ş

ă

ă

ă

ă

Ń

ş

ă

ă

ă

ă

ă

Ń ş

ă ă

Ń

ş

Ń

ă

Ń

ă

ă

ă

ş

ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

Ń

Ń

ş

„ i pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, v va p zi inimile i gândurile în Hristos Isus.“ Filipeni 4:7 Mul i oameni vor ceea ce men ioneaz acest verset 7 – dar ei nu vor s practice ceea ce spune versetul 6. În traducerea Amplificat a Bibliei versetul 7 spune, „ i pacea lui Dumnezeu… care întrece orice în elegere, va ridica ziduri pe ap rare i va pune straj în jurul inimilor i gândurilor voastre în Isus Hristos.“ Pacea lui Dumnezeu va ridica ziduri pe ap rare i va pune straj în jurul inimii i gândurilor tale. Dar ai putea avea acela i rezultat f r s fii un împlinitor al Cuvântului? Nu, cu siguran c nu. Versetul 6 ne spune s nu ne îngrijor m. Oamenii care se îngrijoreaz i se tem, privesc mereu la partea rea a vie ii. Versetul 8 ne spune la ce s ne gândim: „Încolo, fra ii mei, tot ce este adev rat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este 94
ă Ń Ş ş

Ş ş ă Ń
ă

ă

ă

ă

ş ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

Ń

ş

ş

ă ă

ă

ă

Ń

Ń

ă

ă

ă

ă

ş

ăŃ ă

ş

ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ăŃ

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
I-am explicat c nu este vorba de a avea mult credin , ci de a ne da silin a s împlinim Cuvântul. I-am spus c dac va împlini Cuvântul, credin a lui va cre te. i i-am spus cum s împlineasc versetul pe care i-l ar tasem. Când sunt singur, citesc acest verset cu voce tare i-i spun Domnului c Cuvântul S u este adev rat i c eu Îl cred. I-am spus acelui frate c poate este tentat s spun c nu poate s nu se îngrijoreze i s se fr mânte. Dar c Dumnezeu nu ne cere s facem ceva ce noi nu putem face. Când Dumnezeu spune s nu ne fr mânt m – înseamn c st în puterea noastr s nu ne fr mânt m. Dumnezeu este un Dumnezeu drept care nu ne va cere s facem ceva pe care s nu-l putem face. Când pentru prima dat am început s aplic acest verset a fost u or s cred c putem aduce cererile la cuno tin a lui Dumnezeu, dar era greu de crezut c puteam s nu m îngrijorez. Totu i, dac Dumnezeu spune c nu trebuie s ne îngrijor m, atunci voi spune, „Refuz s m îngrijorez sau s m fr mânt indiferent care ar fi problema.“ Îi spun Domnului c Îi aduc la cuno tin cererile mele. Apoi Îi mul umesc pentru r spuns. Aceasta lini te te i d pace duhului meu pe care diavolul a încercat s -l tulbure. Apoi m scol i m duc la treburile mele. Totu i, pe nesim ite, diavolul încearc din nou s m prind . Atunci, m întorc pus i simplu la acest verset, îl citesc din nou i p strez m rturisirea f cut . Acel slujitor al lui Dumnezeu a început s aplice Filipeni 4:6 i Domnul l-a ajutat s ias cu bine din toate problemele lui. Este posibil s devii atât de îngrijorat încât s nu mai po i dormi sau mânca. Dar tot ce trebuie s faci este s aplici Cuvântul i s culegi rezultatele. Filipeni 4:7 este un rezultat al punerii în practic a versetului din Filipeni 4:6.
ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ş ă ş ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă
Ş

ă

ă ăă

ă

Ń

ş

Ń

Ń

ă

ş

ş

ă

ă

ă ăŃ

Ń

ă ă ă
ş

ă

ă

ă

ă

Filipeni 4:8
ş
ă

ÎMPLINE TE versetul 8. Aplic acest verset. Gânde te-te la lucrurile bune. Mul i dintre oameni se gândesc la r u. Po i ti ce gândesc ei dac observi despre ce lucruri vorbesc. Biblia spune, „C ci din prisosul inimii vorbe te gura.“ Ei se îngrijoreaz i se tem în continuu i se gândesc la parte rea a vie ii, exprimându- i astfel necredin a lor. Nu se poate s fii un împlinitor al Cuvântului i în continuu s roste ti numai necredin . Cu cât vorbe ti mai mult despre un lucru, cu atât el mai devine mare. Dac ceva nu întrune te toate aceste calit i – adev rat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit – nu te gândi la el i nu vorbi despre el! În traducerea Amplificat a Bibliei versetul din 1 Corinteni 13:7 spune, „Dragostea… este întotdeauna gata s cread tot ce e mai bun despre cineva.“ De-a lungul anilor am constatat c cele mai multe zvonuri pe care le-am auzit despre unele persoane nu îndeplinesc primul dintre calificative. Adic nu sunt adev rate. A a c nu discuta despre zvonurile pe care le auzi. Nici m car nu te gândi la ele. Unele lucruri pe care le auzi pot fi adev rate, dar s-ar putea ca ele s nu fie curate sau pl cute - sau noteaz - vrednice de primit. De aceea nici nu trebuie s ne gândim la ele. Gândindu-ne la asemenea lucruri, noi facem loc diavolului. Ceam mai puternic arm a lui este puterea sugestiei. Întotdeauna el încearc s intre în via a ta, în gândurile tale. De aceea ni se spune nou în Cuvântul lui Dumnezeu s ne gândim „la lucrurile de sus.“ În Epistole, în mod deosebit, Dumnezeu Duhul Sfânt vorbe te Bisericii. Cuget la aceste epistole i la ceea ce vrea El s spun – i fii un împlinitor la Cuvântului. Astfel, vei cre te spiritual. 3. PUNEREA CUVÂNTUL PE PRIMUL LOC. Educarea, dezvoltarea, i antrenarea duhului nostru începe prin a pune Cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc în via a noastr . „Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleac - i urechea la vorbele mele! S nu se dep rteze cuvintele acestea de ochii t i, p streaz -le în fundul inimii tale! C ci ele sunt via pentru cei ce le g sesc, i s n tate pentru tot trupul lor.“ Proverbe 4:20-22 Dumnezeu spune în aceste versete, „…Ia aminte la cuvintele mele (D -le întâietate – Pune-le pe primul plan), pleac - i urechea la vorbele mele! (Ascult ce vreau s - i spun); S nu se dep rteze cuvintele acestea de ochii t i (Uit -te mereu în Cuvântul lui Dumnezeu), p streaz -le (Cuvintele Mele) în fundul inimii tale!“ Sunt multe lucruri mari de câ tigat f când astfel. De ce ne spune Dumnezeu s d m întâietate Cuvântului S u, s ascult m ce vrea El s ne spun , s cercet m mereu 95
ă ă ă ă ă ă
ă ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ăŃ ă ă ă

ă ş

ă

ş

ă

Ń

ş

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ş

ă ă

ş

Ń

ă

ş

ă

ă

Ńă

ă

ă

ă ă

ş

ă

ş

ă

ă

Ńă

ş Ń

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

vrednic de primit, orice fapt însufle easc .“
ă Ń

bun , i orice laud , aceea s

urtsoN luhuD măcudE ăS muC urtsoN luhuD măcudE ăS muC
v
ă

ş

ă

ă

ş

ă ş

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ăŃ

ă

ă

ş

Ş

Ń

ş

ă

ş ă ă

Ńă

ă

ă

ş

Ń

Ń

ă

Cuvântul S u i s -L p str m în inimile noastre? Pentru c „… ele (Cuvintele Sale) sunt VIA pentru cei ce le g sesc, i S N TATE pentru tot trupul lor.“ În notele de pe marginea traducerii King James a Bibliei ni se spune c s n tate este traducerea din ebraic a cuvântului medicament. Cuvântul S u este un „medicament pentru tot trupul lor. “ Exist vindecare în Cuvânt. În cei doisprezece ani de pastorat au fost membri care s-au îmboln vit, s-au dus la spital, ca dup aceea s cear s se fac rug ciuni pentru ei. Nu spun c este gre it s mergi la doctor, nicidecum. Avem încredere în medici i în spitale. Mul umim lui Dumnezeu pentru ele. Dar de ce s nu punem pe primul plan Cuvântul lui Dumnezeu, asta vreau s spun. Uneori, ca o ultim speran , cre tinii se întorc la Cuvânt. Un pastor baptist, care pe atunci nici m car nu credea în vindecarea divin , povestea ce probleme a avut cu amigdalele. Medicul s u tot insista ca el s le scoat . Au fixat chiar i data. Obiceiul familiei sale era ca în fiecare diminea , înaintea plec rii copiilor la coal , s citeasc din Biblie i s se roage împreun . Chiar în ziua în care el fusese programat pentru opera ie, pasajul din Scriptur pe care l-au citit a fost acela în care regele Asa, fiind bolnav de picioare, în loc s -L caute pe Domnul s-a dus la doctori i a murit (2 Cronici 16:12). Pastorul a fost mi cat de acest Cuvânt. i-a dat seama c nici m car nu se rugase pentru amigdalele sale. A împ rt it aceste lucruri cu so ia i copiii s i i le-a cerut s se roage împreun pentru problema sa. Când se rugau, Domnul i-a spus s nu trebuie s i le scoat . Spre mirarea lui, Domnul i-a vindecat amigdalele i de atunci n-a mai avut probleme cu ele. Aici este o lec ie de înv at. Biblia nu sugereaz c regele Asa ar fi murit pentru c a pus pe primul loc medicii, ci pentru c nu I-a dat întâietate Domnului. Trebuie s ne obi nuim s -I d m întâietate Domnului. Ar trebui s ne obi nuim s ne întreb m singuri în orice situa ie, „Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre asta?“ Ar trebui s ne întreb m ce are Dumnezeu de spus cu privire la orice lucru care ar putea s apar în via a noastr – i apoi s punem Cuvântul pe primul plan. Uneori familia sau prietenii vor încerca s ne gr beasc s lu m o anumit decizie – dar trebuie s ne gândim ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. În orice domeniu al vie ii, pune pe primul plan Cuvântul lui Dumnezeu. 4. SUPUNEREA IMEDIAT LA VOCEA DUHULUI T U. Duhul omului are o voce. Noi numim aceast voce con tiin . Alteori îi spunem intui ie, voce interioar , ori c l uzire. Lumea o nume te presim ire. Dar ea este vocea duhului t u care î i vorbe te. Duhul fiec rui om are o voce. Duhul omului, a a cum am v zut în capitolele precedente, este omul spiritual, un duh, omul ascuns dinl untru. El este imperceptibil sim urilor fizice. Nu-l po i vedea cu ochii fire ti i nici atinge cu mâinile acestea. Acesta este omul care a devenit o f ptur nou în Hristos (2 Corinteni 5:17). Când un om se na te din nou, duhul lui devine un duh nou. Dumnezeu a proorocit atât prin Ezechiel cât i prin Ieremia c va veni o vreme când El va da la o parte inima de piatr i îi va da în schimb o inim nou . El a spus 96
ă ă
ă

ă ă

ş

Ń

Ń

ş

ş ă

ă

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

Ń

ş

ă ă

ă ă

ş

ă

ă

Ń

ă

Ń

Ă

ă

Ń

ă ă

ă

ş

ă

Ń

şă

ăŃ

ă

ă

ă

ş

ş

ă ă

ă

Ş

uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC
ă ă ă ăŃ ă ă ă
Ă Ă

ă

ă

şă ă

ă

Ń ăŃ

şă

ă

ă

ă

ş

ş

ă

Ă

ă

ă ă

ă

Ńă ş

ş

ş

ă

Ń

ă

ă

ă

ş

ă

ş

ă

ă

ă

ă Ń

ă ş ş

ş

ă

Ń

ă

ă

ă ş

ă

ă

ă

ş ă ş ă

ă

Ăł

ă ă

ă

ăă

ă

ş

ă

ă ă

ă

ş

c va pune Duhul S u în noi. Sub Noul Leg mânt, aceast na tere din nou a devenit posibil . Na terea din nou este o rena tere a duhului omului. Dup cum se men ioneaz în Hristos 2 Corinteni 5:17, dac un om este în Hristos, el este o f ptur nou – tot ce a fost vechi în duhul s u, vechea natur , a fost înl turat i toate lucrurile au devenit noi. Dând acestui duh n scut din nou privilegiul de a medita asupra Cuvântului lui Dumnezeu, acesta devine sursa inform rii lui. Duhul t u se va înt ri i vocea interioar a con tiin ei tale, educat în duhul, va deveni o adev rat c l uz . A i observat c meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu, practicarea Cuvântului, punerea Cuvântului pe primul plan, se situeaz toate înaintea ascult rii de duhul t u? Vezi, dac duhul t u a avut privilegiul cuget rii la Cuvântul lui Dumnezeu, practic rii Cuvântului i situ rii Cuvântului pe primul loc – atunci duhul t u este o c l uz cu autoritate. „Duhul omului este o lumin a Domnului… .“ Duhul t u n scut din nouare în el Via a i Natura lui Dumnezeu. Duhul Sfânt locuie te în interiorul duhului t u. „…Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume“ (1 Ioan 4:4). Duhul Sfânt locuie te în duhul t u Dumnezeu trebuie s comunice cu tine prin intermediul duhului t u deoarece acolo locuie te El. Duhul t u prime te informa ii prin El. Înva s te supui vocii duhului t u. Dac nu e ti obi nuit s faci asta, desigur, nu vei ajunge s te supui prea curând. Dup cum am mai spus, duhul t u poate fi înt rit a a cum i trupul t u poate fi înt rit. Duhul t u poate fi educat a a cum i mintea ta poate fi educat . Dar tot a a precum tu nu ai f cut dou sprezece clase într-o s pt mân , tot a a i duhul t u nu va putea fi educat peste noapte. Dac vei urma aceste patru puncte i le vei aplica, atunci, dup o vreme vei cunoa te voia Tat lui chiar i în detaliile cele mai m runte ale vie ii. Vei primi c l uzire i vei afla imediat dac r spunsul este da sau nu. Vei ti în duhul t u ce ai de f cut.
ă ş ă ă ă ă ăă ă ă ă ă Ń ş ă ă ă Ń ă ă ăă ă ă ă ş ş Ń ş ă ă ă ş ă ş ă ă ş ă ă şă ă ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ş ş ă ă
ă

urtsoN luhuD măcudE ăS muC urtsoN luhuD măcudE ăS muC
ă ş ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ă ă ăŃ ş ş ş ă ş ă ş Ń ş ă Ń ă ă ş ă ă ăă ă

97

Rugăciunea În Duh
„Fiindc , dac m rog în alt limb , duhul meu se roag , dar mintea mea este f r rod. Ce este de f cut atunci? M voi ruga cu duhul, dar m voi ruga i cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta i cu mintea.“ 1 Corinteni 14:14-15 Unul dintre cele mai bune exerci ii spirituale este s te rogi în limbi în fiecare zi. Duhul t u va fi atunci în contact direct cu Tat l duhurilor. „În adev r, cine vorbe te în alt limb , nu vorbe te oamenilor, ci lui Dumnezeu; c ci nimeni nu-l în elege, i, cu duhul, el spune taine.“ 1 Corinteni 14:2 Duhul t u se roag când tu te rogi în alte limbi – Duhul Sfânt d aceast manifestare, dar cel ce se roag este duhul t u. Pavel spune, „Fiindc , dac m rog în alt limb , duhul meu se roag …“ Întotdeauna am urmat aceast metod de a m ruga mult în alte limbi în fiecare zi. Aceasta p streaz duhul meu în contact cu Tat l. M ajut s devin mai con tient din punct de vedere spiritual. Când te rogi în alte limbi, mintea este f r rod – deoarece nu te rogi cu mintea. Mintea fiind f r rod, tu devii mai con tient de propriul t u duh i de lucrurile duhovnice ti. Ie i din universul sim urilor. Ie i din universul c rnii. Ie i din universul gândirii omene ti. Intr în universul credin ei i în universul duhului. Credin a este a duhului – i acolo se petrec lucrurile cele mai mari!
ă
ş ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă

ş

ă

ă

ă

ş

ş

ă

Ń

ă ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ă

ăă

ă

ş

ă

ă

ş

ş

ă

Ń

Ń

ă

ş

ş

ă

Ń

Ń

ă

ă

ă

ă

ăă

ă

ş

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ş

ă

99