You are on page 1of 4

UBNDTINHPHUTHOCONG HOA XA HOI CHUNGfflA VIET NAM

SOVAN HOA THE THAO VADULICHHoc lap - Ttr do - Hanh phuc

S6:(32^(/SVHTTDL - QLDLPhu Thp, ngay ^^jhdng 8 nam 2017


V/v thong bao k^t qua thi Vong so khao
Hoi thi Tay ngM Du lich ttoh Phu Thp
lin thii nhat nam 2017

Kinh giii:.

Tri&i khai K6 hoach so 28/KH-SVHTTDL ngay 23/06/2017 cua So Van


hoa, Th6 thao va Du lich Phii Thp v/v To chiic Hoi thi Tay ngM Du lich tinh Phii
Thp Ian thii nhat nam 2017.
So Van hoa, The thao va Du lich Phu Thp da to chiic Cupc thi Vong so khao
Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phii Thp Ian thii nhat nam 2017 tai Khach san Viet
Tri Garden trong 03 ngay 22,24,29/8/2017 vdi 05 nghS: Nghiep vu Le tan, Nghiep
vu Ban, Nghiep vu Buong, Nghiep vu pha che do uong va Nghiep vu Huong dan
vien du lich. Ket qua Cupc thi Vong so khao da co 41 thi sinh cua 27 don vi hoat
dpng trong llnh vuc du lich tren dia ban tinh dupe lira chpn tham gia Vong chung
ket Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phii Thp ln thii nhdt nam 2017.
So Van hoa, The thao va Du lich thong bao ket qua Cupc thi Vong so khao
Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phii Thp Ian thii nhat nam 2017 theo danh sach giii
kem, de nghi don vi co thi sinh du thi Vong chung ket Hoi thi Tay nghe Du lich
tinh Phii Thp Ian thii nhat nam 2017 tao mpi dieu kien ve thdi gian, dpng vien ve
tinh than, vat chat, cac dieu kien can thiet khac cho thi sinh on luyen va tham du
Hoi thi dat ket qua tot, dong thdi thong bao den thi sinh du thi ciia don vi thdi
gian, dia diem to chiic Hoi thi.
-Thdi gian:
+ Ban t6 chiic Hoi thi gap mat cac thi sinh du thi: 13h30', ngay 14/9/2017
+Ktmm^^ibi(Ihisinhdentru6c^idigianldiaimacl5'): 7h30',ngityl5^^/2017
+ Be mac Hoi thi: 16h00', ngay 139/2017
-Bja diem: Khach san Mudng Thanh Phii Thp
(Dai 16 Hung Vucmg-P. Gia Cdm - TP. Viet Tri - Tinh Phu Thp)
Be nghi don vi quan tarn trien khai thuc hien, cu can bp nhan vien tham gia
co vu Hoi thi va quan triet, don doc thi sinh du thi ciia don vi tham gia day du,
chap hanh nghiem npi quy, the le cua Ban to chiic Hoi thi Tay nghe Du lich tinh
Phii Thp Ian thii nhat nam 2017 - Vong chung ket./. ^

Nffi nhpn:
-LSnh dao Sd (B/c);
-Lanh dao HHDL Phii ThQ;
-Thanh vien BTC Hoi thi;
-Cac Hoi, Chi hpi thupc HHDL;
-Cac don vj co thi sinh dtr thi;
-Lira: VT, QLDL.
D I TRtlNG TUYfiN VONG SO KHAO VA THAM GIA
VO U LICH TINH PHU THQ LAN THlTNHAT NAM 2017
QLDLngqy^dJ 8/2017 cua so VHTTDLPMTho)

"n-"

STT DON VFTHf SINH NGHfeDVTHI Ghi chu

Khu Du lich Bo Ngoc Xanh ***

LBdAnhKien Nghipp vu Li tto


1
2. Vu Thanh Ha Nghiep vu Ban

3 . Bui Thi Luu Nghiep vu Ban

Khach san Vi?t Tri Garden ***

1. Nguyen Thi Anh Ngpc Nghiep vu Li tan

2 2. Phung Thi Thu Mui Nghiep vu Ban

3 . Mai Thu Trang Nghiep vu Budng

Cty CP DL-DV- TM Phu Thp

3 Nghifp vu Ban
LPhamVanHung
Nghiep vu pha ch6 do uong

Khach san Royal **

4 l.HaThiTi&iTuyet Nghiep vu Li tan

2. Luu Thi Ngpc Bich Nghiep vu Bu6ng

Khach s^n Ruby**


5
l.Nguyln Thi Chin Nghiep vu Buong

Khach san Thanh Lara**


6
1. Phung Thi Thu Phuomg Nghiep vu Buong

Khach San Ha Npi*


7
l.Le Thi H6ng Tarn Nghi^p vu Bu6ng

Khach san Cau Tay*


8
1.D6 Thanh Nh^n Nghiep vu Bu6ng

Khach san Phi Long*

1. Trfin Manh Duong Nghiep vu Li t&i


9
2. Nguyln Thi Hing Nghiep vu Budng
Khach san Anh D^o*
10
Nghiep vu Ll tan
LNgoThuyHoa
Nghi^p vy Buong

Khach san Bai B3ng*


11
1 .Nguyln Thj Minh H6ng Nghiep vu Bulng

Khach san Van Xuan Vurong*


12
1. Dang Van Toan Nghiep vu Ll tan

Kh&ch san Budapest*

l.VuHSngCuang Nghiep vy Ll tan


13
2. BS Thj Thu H^ Nghiep vu Ban

Khach san Phu Thy*


14 LNgoThjThuNgoc Nghiep vu Ll tan

Nh3 hang Sen Vang PALACE


1. Nguyln Thj Thu Ngoc Nghiep vu Ll tan

15 2. Dang Thj Thuylt Nghiep vy Ban


3. Nguyen Thj Thu Hiln Nghiep vu Ban

4. Le Hoang Diep Nghiep vy ban

5. Nguy&i Thj Khanh Nghiyp vy pha che do uong

Trung tarn Du ljch Dich vu Den Hung

16 1. Tran Xuan Trucmg Nghi|p vy Ban


Cafe Start up
1. Nguyln Van Thiic Nghiep vy pha che do uong
17 2. Nguyln Manh QuSn Nghiep vy pha ch! dl ulng

Kimis Coffee

18 l.TaPhuccrngDong Nghiep vy pha chl d6 ulng


2. Nguyln Thiiy Hlng Nghiep vy pha che do uong
Nha hang iku nu-^ng Han Quoc

19 1. Nguyln Thi Thanh Huyln Nghiep vy pha che do uong

Truro-ng Dai hoc Hung Vutrng

20 l.LeVanHai Nghiep vy hirong dan du ljch


Tru^^ng Trung c^p VHNT&DL Phu Tho
21 1. Tran Hone Nean Nphien vn hirnme dan Hn lir.h
Cty CP TM&DL Du lich Binh Minh
22
l.TranTien Son Nghi?p vu huong dan du lich

Cty CP Dau tir va Du lich D&t Viet Xanh


23
l.LeThi Dung Nghiep vu huong din du lich

Cty TNHH TM - DL Tirong Anh


24
1. Nguyen Hoang Son Nghiep vu huong dan du lich

Cty TNHH TM DL Thai Binh Duwng


25
LQuy^nKimChinh Nghiep vu hudng dan du lich

Cty Cp Tap doan Lien ket Hung Vinmg


26
1. Nguyen Son Lam Nghiep vu hudng din du lich

2. Bui Ti6n Hung Nghiep vu hudng din du lich


Cty CP Van tSi 6 t6 Phu Tho
27
1. Luu Van Tuan Nghiep vy hudng dan du lich

(Tong so 27 don vi vdi 41 thi sinh du thi)