Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: ‡perlakuan tidak menentu (unoccupied behavior) - kanak-kanak

bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain -main sendirian (solitary play) - kanak-kanak bermain sendirian, tidak melibatkan kanakkanak lain yang duduk berhampiran dengannya;

‡main pemerhatian (onlooker play) - kanakkanak ini berdiri memerhati kanakkanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan; ‡main selari (parallel play) ‡main asosiatif (associative play) - kanakkanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktiviti main; dan

‡main koperatif (cooperative play) - kanakkanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti.

(d) Permainan lakonan atau olok-olok Permainan ini melibatkan interaksi verbal antara kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam permainan tersebut. Permainan ini melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. Ia juga melibatkan fantasi dan imaginasi kanak-kanak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful