You are on page 1of 1

Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 1990

PERMOHONAN CUTI REHAT

Kepada : $=+$1%,16+8.5,
7LPEDODQ3HJDZDL3HQGLGLNDQ'DHUDK3HJDZDL
3HUNKLGPDWDQ3HQGLGLNDQ*UHG'*'*
.83 -DZDWDQ+DNLNL3HJDZDL3HUNKLGPDWDQ
3HQGLGLNDQ*UHG'*
Ketua Bahagian / Unit

Saya memohon kebenaran cuti rehat selama .............3....... hari mulai * daripada / pada

.............28/08/2017.................. hingga ...............30/08/2017.............

Catatan** Tandatangan Pemohon :


Dalam Negeri Nama Penuh : ANUAR BIN MAMAT
Pengetua, Sekolah Menengah Gred B, Pegawai
Jawatan : Perkhidmatan Pendidikan, Gred DG52/DG54
(KUP) Jawatan Hakiki, Gred DG52

Tarikh : 22/08/2017

No. Kad Perakam Waktu :

Kepada : SYED MAHIZAN BIN SYED HASHIM

Pegawai Yang Meluluskan Cuti

Tarikh : 23/08/2017 Permohonan cuti di atas Disokong

Tarikh : 23/08/2017 Permohonan cuti di atas Diluluskan

Untuk Kegunaan Pejabat


Baki cuti pemohon .......28......... hari. (Diisi dan ditandatangan ringkas sebelum borang diserahkan kepada
pemohon).

Pemohon diberitahu dan cuti direkod. (Tindakan ini hendaklah diambil setelah cuti diluluskan).

Tarikh : 23/08/2017
b.p. Pegawai Pentadbiran
Nota : 3RWRQJPDQD\DQJWLGDNEHUNHQDDQ
.HWHUDQJDQPHQJHQDLFXWL\DQJGLDPELO

Kepada : ANUAR BIN MAMAT


(Nama Pemohon)

Permohonan cuti tuan/puan telah diluluskan selama .....3.... hari dari ..........28/08/2017............

hingga ..........30/08/2017......... Baki cuti rehat .........25......... hari.

* Cetakan komputer tidak perlu tandatangan b.p. Pegawai Pentadbiran