You are on page 1of 2

EDUP3053 TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SENARAI SEMAK UNTUK PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

Nama kumpulan: Tarikh Penilaian:


Jenis media *pengajaran / pembelajaran: (Nyatakan format)
Subjek / Kemahiran yang terlibat:
Tajuk pengajaran / pembelajaran:
Kumpulan sasaran:
Senarai semak ini terdiri daripada Skala Likert yang mana 1=Kurang Memuaskan 2= Memuaskan 3= Baik 4=
Cemerlang
Sila tandakan skala yang berkenaan dengan kriteria yang dinillai dan berikan komen/cadangan yang sesuai bagi
tujuan penambahbaikan.

Bil. Kriteria Penilaian Skala Bil. Kriteria Penilaian Skala


1 2 3 4 1 2 3 4
1. Kriteria Umum 3. Kualiti audio (sambungan)
1.1 Bersesuaian dengan gaya 3.2 Kadar kelajuan
pembelajaran murid penyampaian adalah
sesuai.
1.2 Fakta / Maklumat yang 3.3 Penerangan adalah
tepat. sistematik dan mudah
diikuti
1.3 Kesesuaian laras Bahasa. 3.4 Terdapat muzik latar /
kesan bunyi yang sesuai
dan menarik
1.4 Olahan yang sistematik 4. Kualiti video
dan logikal
1.5 Bahan ataupun aktiviti 4.1 Visual adalah jelas dan
bersesuaian dengan menampakkan butiran
objektif pembelajaran. yang sesuai.
1.6 Memerlukan peralatan 4.2 Dapat menerangkan
yang mudah didapati konsep/proses secara
untuk menyokong proses berkesan.
penggunaan.
2. Kualiti visual 4.3 Olahan adalah menarik.
2.1 Mudah dibaca. 5. Kualiti pakej
pembelajaran
multimedia interaktif
2.2 Penggunaan warna yang 5.1 Arahan adalah jelas dan
kontras. mencukupi.
2.3 Susun atur elemen grafik 5.2 Memberikan maklum
yang menarik. balas semerta.
2.4 Penekanan kepada idea 5.3 Murid dapat mengawal
ataupun konsep utama. kelajuan pelaksanaan
aktiviti dengan fleksible.
3. Kualiti audio 5.4 Mengandungi semua
elemen multimedia
seperti teks, grafik/imej,
video, animasi dan
interaktiviti.
3.1 Volum adalah sesuai dan 5.6 Berorientasikan tugas
jelas kedengaran. /penyelesaian masalah.
Page 1|2
EDUP3053 TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SENARAI SEMAK UNTUK PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

Catatan:

Senarai semak ini diubahsuai daripada:


Samldino, Russell, Heinich & Molenda. (2002). Product Rating Checklist Chapter 4 & 5, Selection Rubric - Multimedia
Chapter 6 in Instructional technology and media for learning. New Jersey:Pearson-Merrill Prentice Hall.

Kelebihan media ini:


1. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cadangan untuk penambahbaikan:
1. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tandatangan Penilai:

(Nama penilai: )

Page 2|2