You are on page 1of 3

7/16/2015 SyrizaiperspektiveSBPeriskop

Naslovnica Drutvoipolitika Kulturaizabava Kolumne KolumneII Intervju Biznis Sport

SBP Facebook profil Posljednje komentirano


Syriza i perspektive
SRP.

16 odsbperiskop ogledalceoVukPerii:Ljevicase
2015
ispucala:Boljiipravednijisvijetje
nemogu
Pretraga
IvanMarioVukPerii:Ljevicase
Pretraga
ispucala:Boljiipravednijisvijetje
nemogu

Registracija / Prijava dapsaroAnaRajkovi:Grka:


medijskiuvjetovanadvaparalelna
Registrirajse svijeta

Prijava LaraoStriborUzelac
Schwendemann:Brodskilist(1947
1992)Trinaestidio

LaraoSnienjecijenaiovce

Drukijereeno,irevolucijaimasvojucijenu,naalostsuviekrvavu
kakonaspovijestpoduava.Sutinskepromjeneokviraukojem
ivimosununemnogimajetojasnoalimnogomanjeodgovor
napitanje:tkoikakoeihprovesti.Syrizausvojojzemlji,oitone Tjedni najitaniji
onajeveprolost,anjenavlastmakolikotrajalanijedolikraa
povijesnogvremena. AnaRajkovi:Grka:medijski
Tag Cloud Svojedobnosamnapisaonetousmisludaprosjaknemoeucjenjivati uvjetovanadvaparalelnasvijeta
milijardera,semakoosimpraznognovanikaimanekimnogojai
BiznisBroani Crkva Drutvo argument.PokazalosedaTsiprasnijeimaonikakav,anjegovzadnji
Podvanestiputzasjedate
GradskovijeeSlavonskogBroda:
DravaEkologijaEuropaEx pokuajucjeneEUiTrojk ebiojereferendum.Pristajuinajoteeuvjete Nadnevnomredu13toakaihrpa
JugoslavijaFaizam FilmGlazba noprijenjega,Syrizajeizdalasvojebiraeionekojisunareferendumu podtoaka
biraliOXIuvjerenidasempraznoslovlja(kakosepokazalo)Tsipras
Gospodarstvo raspolaeiorujemkojeemoisuprotstavitineoliberalnomkoceptu Zagrebakiatentat
Hrvatska Informiranje tednje.Demokracija,pokazalose,jesamozamisaopukeitoprazne
Mrane90e:HDZovapolitika
Kapitalizam
InternetIntervju urukamanaroda.Baremjekapitalistikaelitatojasnoshvatila.Uostalom,
unitilajeispalila2,8milijuna
povijestnasui,daonaviedridodemokracijenegolisvojihprofitanebi
KnjievnostKrizaKultura biloniHitlera,Mussolinija,Franca,Pinocheta,paniovesuvremenegrke
knjiga
LikovnostManjine Mediji razvalinenastalenaruevinamastareantikecivilizacijekojanamjesvima Malipojaivazavaeuivanjeu
Meunarodniodnosi poklonilademokratskimodel.Nikadanisamshvaaootmiarekojiucjenjuju ovomdanu(154)
NacionalizamNovinari Novinarstvo drutvoiliporodiceotetihivotimatalaca,anisuspremniostvaritisvoje
prijetnjepaulazeubesplodnepregovore(kaoSyriza?)kojihjerezultat
ObrazovanjePoezijaPolitiari
unaprijedpoznat.Naravnodanepodravamotmice,samoelimukazatina
Politikestranke Politika injenicuda,nematelisredstavaibeskompromisnespremnostida
Tjedni najkomentiraniji

PovijestPsihologija djelovanjempotkrijepitezahtjeve,neulaziteuotmice,revolucijeiliblefiranja
SlavonskiBrod kakvoseukonanicizbilougrkojfarsi. AnaRajkovi:Grka:medijski
uvjetovanadvaparalelnasvijeta
Sloboda SolidarnostSportSvijet Piuiogrkojsituaciji,podravaosamSyirizinezahtjeve,izraavajui (45)
UmjetnostVladaZabavaZdravlje dubokuskepsuusutinske,revolucionarnepromjenekojebiovaljeviarska
apokazalose,populistikagrkastranka,moglaizazvatiuGrk oji
ivotZnanost ire,slueikaoindukcionimodelzaevropskestrankekojesuse
Zagrebakiatentat(37)

usporeivalesanjom.Mislimdaje,poslijeovehrpejadakojujegrka Podvanestiputzasjedate
ljevicaizvojevalapredlicemcijelogasvijeta,sudbinapanjolskog GradskovijeeSlavonskog
Podemosanapredstojeimparlamentarnimizborimasasvimizvjesna,dane Broda:Nadnevnomredu13
govorimoosamojSyrizikojaakoipreivisvojmandatbezprijevremenih toakaihrpapodtoaka(16)
izboraodlaziupovijestkaooitiprimjerkakoljevicanetrebapostupati!
GradskovijeeSlavonskog
Kolikogodmnogiljudiosuivalirevolucionarnonasiljekaonajobinijutuuu Broda:Umjestodamanjkavo
balkanskojkrmi,praenupljakomnjenihuesnika,zasadajedinarealna Izvjeeoraduifinancijsko
opcijaruenjakapitalizmaupravoonopreostaje.Zamanjesklonepovijesnim izvjeePosavskeHrvatskenije
poukamaifilozofiji,tojednostavnomoepotvrditiodvijanjetuzlansk ih nistavljenodnevnired...(11)
dogaanjaprolegodine,kadajenasilje(tonijebilorevolucionarno,ve
sasvimbesmislenonasilje)jedinoutjeralostrahukosti SlavicaLemai:Gradonaelnika
bosanskohercegovakihelita,aimjeuspjenoobuzdanonastavilesupo Dusparutrebaopozvatizatoto
starom.Svakakodauprincipu,zasadainisesamoteorijski,ostajena kriiignoriraodlukeGradskog
izborimirnoprovoenjerevolucionarnihpromjena,samomipokaiteonoga vijeaijerprikrivaistinuo
(one)kojieihuspjenoidjelatnoprovesti.Svakasuvremenasocijalna stvarnom...(10)
revolucija,dabiseodrala,morabitiglobalnailiizbitiuzemljidovoljnojakoj
dabisemoglaobranitiodatakiranjakapitalausvrhunjenogslamanja.I
naravno,omoguitinjenoirenje.Podsjealitonekogananainirenja
sovjetskogmodelasocijalizma,odmahtrebanapomenutidvijestavri.Prva
je,dairenjeidejanesmijebitinasilnonametnuto,jerondaseneiriideja
veinteresnasilnika.Drugastvarjeta,daseikapitalizamiriizsvojih
centaramoiuostalezemlje,itoupravopreestonanasilnenaine,pa
programeribirekli:gotonaprvustvar!
Razgovaramsainteligentnimovjekomkojijevrloskeptianumogunost
postojanjazrnak ristalizacijeokokojegabiseokupilenezadovoljnemase,

http://www.sbperiskop.net/drustvo/world/syrizaiperspektive 1/3
7/16/2015 SyrizaiperspektiveSBPeriskop
sposobnedjelatnoizvritisutinskepromjeneuokruenjukojejeda
previenekompliciramoslomiloSyrizu.Kaedagladibijedatoteko
mogubiti,sobziromda(premanjemu)nikadusvijetunijebilomanje
gladnihibijednih.Samsamuvjerendaonimapreviesuenvidokrug,kako
geografskitakoipovijesni,idatekorazlikujepovijesnoodfizikalnog
vremena,kaoikompleksnostuzajamnepovezanostizbivanjauljudskom
drutvu.No,zaista,totouovovrijememoeizazvatitolikonezadovoljstvo
masadasruisustavkojiupropatavaljude,zrak,vodu,hranu,resurse
planetunakojojzajednoplovimosvemiromneotrenjujuiseusvom
pijanomsamozadovoljstvu?Tekojerei,madanasprimjermoepotaknuti
narazmiljanje.

Jugoslavijajeuperioduod1945.dosvojepropasti,slovilabaremnazivno
kaosocijalistika,radnikazemlja,gdjenjensocijalizampoznavatelji
nikakoneeusporeivatisarealsocijalizmomzemaljaokupljenihoko
Sovjetsk ogsaveza.Nakojijetonain,bivanaazajednikadomovina
izvrilatajprevrat,revolucijuprijelazizkapitalizmausocijalizam,bioon
kakavjeveunasbio?tojetookupilomaseokospomenutogzrna
kristalizacijekojejenaraslodopromjenedrutvenopolitikogsistema
predratnedrave?Akoemozrelorazmisliti,odgovorjejednostavannita,
iligotovonita!KomunistikapartijaJugoslavijebilajenadravnomnivou
jakaparlamentarnastranka(partija)k raljevineJugoslavije:
Naoptinsk imizborimaumartuiavgustu1920.partijajeosvojilamnoge
gradove(Beograd,Zagreb,Osijek ,Sk oplje,Niidr.),anaizborimaza
Ustavotvornusk uptinu,novembra1920,dobilaje59mandata,oduk upno
419poslanik ihmandataimejepostalatreestrank apobrojuposlanik au
Sk uptini.GledajuipodananjimdravamaKPJjesvojnajboljirezultat
imalauCrnojGoris38%glasova,potomuSrbijis15%dok jeuBosnii
Hercegovini,Hrvatsk ojiSlovenijiosvojilapomanjeod10%glasova.Uleto
1920.godineKPJjeimalaprek o65.000lanova,ujedinjenisindik atiok o
210.000,aujednojepobedilanaizborima,osvojilavlastugraduBeogradu
iak oejojpotomk raljzabranitiformiranjegradsk evlasti.

Zak onomozatitidrave,onaje1921.otjeranauilegalu,imejesistem
onemoguionjenuparlamentarnuborbu.Odmahsepostavljapitanje:ako
steonemogueniujavnomdjelovanjuailegalajeprotuzakonita,tovam
preostaje?Samodvaizbora:sagnutiglavuilijeprkosnodii!
AtakomSilaOsovinenadravuinjenimraspadom,KPJorganiziraustanak
ijavljasekaopraktikijedinaobrambenasnaga.Jugoslavenskavojskaje
kapitulirala,kraljbjeiuinostranstvo,aetnicikojiprvihmjeseciizgledaju
kaojednaodopcijazapoinjupasiviziranje,odnosnoaktivirajusuradnjusa
okupatorom.TakouJugoslavijizapoinjekaodioiregokruenjaukojem
sevodi2.svjetskiratborbakojaimatrojakikarakter:
narodnooslobodilak irat,graansk iratisocijalnarevolucija.Danijebilo
prikladnihuvjetalokalnihiglobalnih(udioSSSRaupobjediSaveznik a)
kojejeTitovjetoiskoristio,tekodabisesocijalnarevolucijauopemogla
provesti.Ratbizavriokaooslobodilakiigraanski,izjednostavnog
razlogatousukobipromjenekojesutijekomnjegaizvrene,ljudenije
nagnalasocijalnasituacija!Akasnijapovijestjepokazala,daoni
optereenitabuima,predrasudama,dogmama,nacionalnim
(nacionalistikim)zaslijepljenostima,neobrazovanoumasa,
nepostojanjemklasnesvijesti,natouosnovinisunibilispremni.Mada
senekimauinilo,vrijemeoitojonijesazrelo.

Primjerjeiakoserezultatsviedesetljetnomodgodompokazaokao
propalipouan,jerukazujedanaezrnokristalizacijeokokojegje
mogueudananjimuvjetimaokupitiljudenadjelatnesutinskepromjene,
akoinijejasnopredoivo,bivaprisutnoulatentnomipotencijalnomstanju.
Kojeeonobiti,pokazateglobalnipolitikiodnosikojimogupostati
katalizatoromsveopih,bitnihineophodnihdrutvenihpromjenaelili
ljudskirodostvaritisanopolitik oj,ek onomsk ojisocijalnojdemok raciji.Taj
sannijeutopijatojepovijesnatenjanaevrste,maineshvaalaje
veinanjenihpripadnika,jerjojpoivaukolektivnojpodsvijesti.Hoelizrno
isklijatiizrastuenezaposlenostnakojuihtjerakompjuterizacijai
robotizacijaproizvodnjesrastomproizvodnostizanesluenefaktore,
rezultatkojegaelitepreusmjeravajuuvlastitedepove?Hoelitobiti
posljediceklimatskihpromjena,kadstanovnitvouvididasebogatisnjima
nosemnogolake,preputajuigolemojveiniglavniteretkrize(kaoiove,
bankarskofinacijske)?HoelinekinoviTito,Gubecbeg,Spartak ,Leninili
Marxisplutatiizmoguegsukobasvjetskihrazmjeraipreusmjeritivelikidio
nasnovimputevima?Jatoneznam.
Ali,znamovo,apitanjejedalijeveinatogasvjesna.Svakapromjenase
plaa,jernemabesplatnogruk a.Uvijekgajenetkomoraoplatiti,mada
konzumentuizgledadasehranibadava.ToniSyriza,nigrkinarod,niti
veinanarodasvijeta(uvjerensam)jouvijekneshvaaupotpunosti.
Drukijereeno,irevolucijaimasvojucijenu,naalostsuviekrvavukako
naspovijestpoduava.Sutinskepromjeneokviraukojemivimosunune
mnogimajetojasnoalimnogomanjeodgovornapitanje:tkoikakoe
ihprovesti.Syrizausvojojzemlji,oitoneonajeveprolost,anjena
vlastmakolikotrajalanijedolikraapovijesnogvremena.Osim,kaoto
nekikau,danasjeipaktajprimjerneempoduio.Stvarno?Nebihrekao
prednaimoimavjekovimasilujuuiteljicuivota,adaiznjenihkrikova
veinabainijenetospoznala.Akakvanamkoristurasponuod
sedamdesetakgodinaprosjenogljudskogivotaodspoznaje
malobrojnih?Semako,umjestobiofizikalnog,ivitepovijesnovrijeme!
tacno
http://www.sbperiskop.net/drustvo/world/syrizaiperspektive 2/3
7/16/2015 SyrizaiperspektiveSBPeriskop

Odgovori
Ukolikoeliteostavitikomentar,morateseprijaviti.

Opiuvjetikoritenja Pravilaprenoenjasadraja Zatitaprivatnosti Impressum Kontakt Newsletter

OmoguenosaWordPressiGrapheneTema

http://www.sbperiskop.net/drustvo/world/syrizaiperspektive 3/3