You are on page 1of 8

Naslovnica Drutvoipolitika Kulturaizabava Kolumne KolumneII Intervju Biznis Sport

SBP Facebook profil Posljednje komentirano


Ladislav Babi: Vole li Vukovarci i Pariani
KOL.

16
2016 podjednako svoj grad? LamzaoLadislavBabi:Voleli
VukovarciiParianipodjednako
odLadislavBabi
svojgrad?
Pretraga
LamzaoIzbornapreviranjau
Pretraga
brodskomSDPu,netolikozbog
principa,kolikozbogosobnih
interesaitatine
Registracija / Prijava
VitrinaoLadislavBabi:Voleli
Registrirajse VukovarciiParianipodjednako
svojgrad?
Prijava
VitrinaoIzbornapreviranjau
brodskomSDPu,netolikozbog
principa,kolikozbogosobnih
interesaitatine

BrunooIzbornapreviranjau
brodskomSDPu,netolikozbog
principa,kolikozbogosobnih
interesaitatine

Tjedni najitaniji
Tag Cloud
Kosovsk ibojjevjekovimasvetinjazaSrbe,Vuk ovaretostoljeimabiti
BiznisBroani CrkvaDrutvo zaHrvate,iakoseuobasluajaradioizgubljenojbitcisarazliitim MartaLucPolanc:elimdravukoja
seskrbioosobamasinvaliditetom
DravaEkologijaEuropaEx naknadnimposljedicama.Svetinjeimitovenevolim,iakosupogonsko
gorivozaveinunajveidiopopulacijenacionalistamakoje VanjaKrni:Pitanjadostavljena
Jugoslavija Faizam Film Glazba provenijencije,estonesvijesnihdanjihovodomoljubljenijenegoprikrivemi veinistranka,aodgovoristigli
Gospodarstvo nacionalizam.Problematiziratunekoliko,nekimavrlodvojbenih,stvario samoodtri
Hrvatska Informiranje
Vuk ovaru,padaizbjegnem(jalovaposla)atribuiranjeantihrvatomisvimeto
takvizasluujuunaprijedureiitimesevienebaviti.Usluajukoji StjepoMartinovi:Slom!
InternetIntervjuKapitalizam razmatram,nepobitnesudvijeinjenice.Radiseoratnomzloinupoboja
KnjievnostKnjievnostKultura ranjenikaizvukovarskebolniceibranitelja/branitelja,bezikakvogsuenja, Danijebiloantifaista,naabi
predsjednicadanasbilaTalijanka!
LikovnostManjineMediji ioprisilnomraseljavanjustanovnitvanakonpadagrada.Nijeseradiloo
genocidu,tojepotvrenopresudomMeunarodnogsudapravde(ICJ)u Izbornapreviranjaubrodskom
Meunarodniodnosi
uzajamnimtubamaHrvatsk eiSrbijezagenocid.Sveostalojepodlono SDPu,netolikozbogprincipa,
NacionalizamNovinari Novinars tvo itekakvompropitivanju,zatoveinapripadnikaoveiiduih,nacionalizmom kolikozbogosobnihinteresai
ObrazovanjePoezijaPolitiari nafiksanihgeneracijaHrvatanaprostonijesposobna.Dokkrozkaljuu tatine
Politikestranke Politika nacionalizmajednomubudunostineproklijaistina.Bavitusesamo
razmatrenjemdvijuinjenica,kojesuivuimgeneracijamazamagljene
PovijestPsihologija pozivanjemnarazaranja,rtve,svetinjeiinerealneilismiljeneinjeniceo Tjedni najkomentiraniji
SlavonskiBrodSloboda kojimasenamjernonedajupodaciujavnost,madasusasvimsigurno
SolidarnostSportSvijetUmjetnost poznationimakojiihtaje.Iznoenjefakataiproblematiziranjestvarine
znaiipomanjkanjepijetetapremanevinimrtvamainjihovimnajmilijima. MartaLucPolanc:elimdravu
VladaZabavaZdravljeivot
kojaseskrbioosobamas
Znanost Poimoodtogadanijedangradnijenihrvatski,nisrpski,niameriki,ni invaliditetom(94)
nikaragvanski,,veiskljuivovlastitihstanovnika.Madaseon,stjecajem
povijesnihprilika(recimo,predotprilikeetvrtstoljeaVuk ovarsemogao Danijebiloantifaista,naabi
atribuiratijugoslavenskimgradom)moenalazitinamakojemdravnom predsjednicadanasbila
teritoriju.Takoer,dagradneininiteritorijkojizauzima,ninjegovezgrade Talijanka!(46)
veiskljuivoljudi,bezobziranafiktivnuinebitnuetnikupripadnost
stanovnitva.Povijestjedinamina,iakotoshvatimobitenamjasnoda StjepoMartinovi:Slom!(45)
semijenjaietnikastruktura(komejetoiolevano)stanovnitvagradova.
KakoLondona,Pariza,Berlina,NewYork ailiJak arte,takoiVuk ovara. Izbornapreviranjaubrodskom
Premapopisuiz(pred)ratne(?)godineVuk ovar(samgrad,jernjegai SDPu,netolikozbogprincipa,
posmatramo)jebrojio44639stanovnika.Etnikastrukturabilamuje kolikozbogosobnihinteresai
(ograniavamsenaHrvateiSrbe): tatine(13)
Godina Hrvati Srbi Ostali
VanjaKrni:Pitanjadostavljena
1991. 47.2% 32.3% 20.5% veinistranka,aodgovoristigli
samoodtri(9)
Meuostalima9,5%zauzimajuJugoslaveni,tojevrlovanonaglasiti,jer
ihhrvatskiekstremistiapriornosvrstavajuuSrbeprilagoenesustavu.
Daklemsu,gledajuietnikustrukturu,Hrvatiza5%do15%premaivali
srpskostanovnitvo.Kadjebivudravuzahvationacionalistiki
ekstremizampotaknutMiloevievompolitikom,alibujajuinaposei
meuHrvatima,k osovsk imAlbancimaimanjeizraenmeuSlovencima,
Vuk ovarjejobiousastavuSFRJ.PremasrpskohrvatskojWik ipediji:

Bitk azaVuk ovarbilaje87dnevnaopsadaVuk ovaranaistok uHrvatsk e


k ojujeprovodilaJNA,uzpotporuparavojnihformacijaSrbije,izmeu25.8.i
18.11.1991.PrijeRatauHrvatsk ojovajbarok nigradjebilaprosperitetna,
multietnik azajednicaHrvata,Srbaiostalih.Prilik omraspadaSFRJ,
srbijansk ipredsjednik SlobodanMiloeviihrvatsk ipredsjednik Franjo
Tumansupoelislijeditinacionalistik upolitik u.1990.izbilajeoruana
pobunamilitanataSrbaHrvatsk euzpotporusrbijansk evladeiparavojnih
formacija,k ojisupostepenopreuzimalisvevieteritorijaHrvatsk e.JNAje
poelainterveniratinastranipobune,tejeizbiosuk obuSlavonijipredk raj
proljea1991.Potk raj8.mjeseca,JNAjezapoelapotpuninapadna
istok uHrvatsk e,uk ljuujuiiVuk ovar.Vuk ovarjebranilook o1.800lagano
naoruanihvojnik aZboranarodnegarde(ZNG)idobrovoljaca,nasuprot
36.000vojnik aJNAisrbijansk ihparavojnik ak ojisuimalitek onaoruanje
iok lopnavozila.Tijek ombitk e,topovsk imetciiahuresuispaljenena
gradstopomk ojajeznaladoseiido12.000ahuradnevno.Utom
razdoblju,tojebilanajeabitk auEuropiod1945.,aVuk ovarjebioprvi
veieuropsk igradpotpunounitenodDrugogsvjetsk ograta.Kadaje
Vuk ovarpao18.11.,stotinehrvatsk ihvojnik aicivilajemasak riranoa
31.000civilajedeportiranoizgradaiok olice.VeinaVuk ovarajeetnik i
oienaodnesrpsk ihstanovnik atejepotomgradprik ljuen
samoproglaenojRepubliciSrpsk ojKrajini(RSK).Nek olik osrpsk ihvojnihi
politik ihslubenik a,meunjimaiMiloevi,jek asnijeoptuenoau
nek olik osluajevaiosuenozaratnezloinetijek ominak onbitk e.

Tosufakti,alitostojiizanjih?MeunarodnopriznanjeRHsastrane
tadapriznatih(legalnih)svjetskihdravadatiraod11.decembra1991.
godine,bezobziratosuHrvatsk aiSlovenijaveranijeproglasilesvoju
nezavisnost.DaklemjeJNAkakvabiladabila,ititilainteresekojeje
titilauoimasvjetskejavnostijouvijekbilalegalnavojska,jouvijek
legalnedravelaniceUN.IprijepoetkaopsadeVuk ovaraodstraneJNA,
unjemususedeavalizloininadsrpskimstanovnitvom(opirnijeovdje)
jugoslavenskavojskaimalajedaklemopravdanje,drugojepitanjedali
etiko,zaintervenciju.Timprijetosuseunjemuokupljaleilegalno
naoruaneparavojnejedinice.
NisamMerepnijeseutimvremenimalibiogovoritioleevimau
Dunavu.Neposrednonak onpadaVuk ovaraustudenom1991.jeizjavio:
Nek aemdauVuk ovarunijezaplivaonijedanle.Natak ovelik om
podruju,utak vojsituaciji,svatk ojemogaouinititojehtio.Meutim,mi
smotouVuk ovarudobrok ontrolirali,tak odatoganijebilounek ojznatnijoj
mjeri.

Vuk ovarjetijekomopsadeodskorotrimjeseca,branilooko1800ljudi,itu
sejavljaprvaoddvijudvojbikojerazmatram,zasadabezodgovora.No,prije
togatekdausputspomenemonedvojbenasvjedoenjaiodsamih
braniteljagrada,paihrvatskihvojnihzapovjednikaotomedajegrad
zajednosasvojimstanovnitvomrtvovanuimeraanjahrvatskedrave
(tonije,interesarazbijaastareistvaranjanovedrave).Otomejemogue
naimasupodatakanainternetu,aovdjespomenimotekpismoSinie
Glavaevia(ovdjejeoriginalniaudiozapis)kojegseperfidnokoristikao
ikonuhrvatskertvepreuujuinjegoveoptubeprotivhrvatskihvlasti,ajo
perfidnijedifamiranjegovogsinakojishvaatkojeitojebionjegovotac,
nasuprotonihkojinjegovlikeksploatirajuusvojesvrhe.Samzapovjednik
obranegradaMileDedak oviJastrebsvjedoionekimstvarima(vidi
originalniaudiozapis),alakojepronaiiinasvjedoenjaizredova
tadanjegvojnogicivilnoghrvatskogrukovodstva.SamJastrebbioje
uhapenodhrvatskihredarstvenikaibrutalnomuenpainjegovnasljednik
uobranigrada,Bork ovinakonegasuseobakomformistikipovuklau
mirovinuprilagodivisepostojeemstanjustvari,iuglavnomzautjelao
stvarnimzbivanjimalicemjernoseprepustivistrujikojajoidanasvlada
Hrvatsk om.Obraunekstremistasanepoudnimosobamaiznajueg
vojnog,obavjetajnogicivilnogvodstva,zaslunihzanezavisnudravu,bez
kojihbijetekoibilo(Mesi,pegelj,Manoli,Boljk ovac,Degoricija,
Dedak ovi,Perk ovi,Musta,)slijedipoznatumatricu.imdotini
progovorebilooistini,bilodaponupostavljatipravapitanjaoprijepornim
hrvatskimpostupcimatijekomrata,naprostoihsejavnoekskomunicirakao
udbae,komunjare,etnike,jugonostalgiare,,nezavisnoodprethodnih
zaslugakojesuimali.Korproustakih,nacionalistikihiovinistikih
privrenikauistiaspruapodrkuobjedama,nemareizaistinuniti
doprinosenaknadnooptuenih.Napravitemokratkiiskorak,snamjerom
daukaemokakobezhrvatskihkomunista(kolikosvijesnihtojesasvim
drugopitanje)nebibilosamostalneHrvatsk e,amodanioneusklopu
Jugoslavije:
k omunistisuobraniliJugoslavijuodfaista(k aovodstvopok retaotpora)

k omunistisuzaslunizaprik ljuenjeIstreiMeimurjaHrvatsk oj
k omunistisuzaslunizadefiniranjehrvatsk ihgranicaidentinima
dananjim
FranjoTumanbiojeistak nutik omunistigeneralJNA
Tumanjeodravaok ontak te(amodaibiosuradnik )shrvatsk im
dijelomUdbe
k omunistisumuvesedamdesetihgodinadalipasozaputovanjeu
inozemstvo
k omunistisuomoguilipovratak politik eemigracijeuzemlju

hrvatsk ik omunistisurask inulivezesaSKJ


hrvatsk ik omunistsuomoguiliviestranaje
vodeihrvatsk ik omunistibilisulanoviprvevladesamostalnedrave
k omunistajebioprvipremijersamostalnedrave

hrvatsk ik omunistik igeneraliprelisunastranuHrvatsk eupotonjem


ratu

hrvatsk ik omunistisumasovnopreliizSKHuHDZ(tosuzaista
bilek omunjare)

Sadsevratimotemi.Hrvatsk omsuseproirileprie,snamjeromdasene
samooptuiJNAveicjelokupnosrpskikorpus(takonacionalistiradeza
tuezloinekrivisusvipripadnicietnijekojojpripadajuzloinci,doksu
vlastitizloiniuvijeksamoindividualni,simenomiprezimenompoinitelja
alisedotihpodatakasmiljenotekodolazi),kakojeprijeopsade
Vuk ovaraiseljenosvosrpskopuanstvograda,aonikakvivegadovisvi
Srbijesu,upercepcijiekstremistautkesuprekonoinestali.Opsadaje
moglapoeti!Naravnodaprianedrivodu,iznajmanjedvarazloga:meu
graanimaopsjednutoggradabilojeiSrba,adrugosobziromna
predopsadnezloinenadnjima,jeliudnodasunastojalitodaljeotiiiz
takvogokruenja?Semtoga,cijelapriajeukontradikcijisaporatnim
zahtjevimadasrpsk ek omijeprokauzloincesOvareiotkrijumasovne
grobnice.Kojesrpsk ek omije,akosuonenavodnouhvatilemaglupreko
noi?No,nacionalistikimumovimalogikajeoduvijekbilamanjkava.
Promotrimocijelutupriusdiskursanacionalistikelogike:srpski
nacionalistigledalisupotedjetivlastitoljudstvoteganavrijemeevakuirati,
ahrvatskinacionalisti:
Jabihvaspodsjetio,tamoje2000djece,toemostomdjecom?,pitao
jeJastrebTumana,apredsjednik mujeodgovoriosljedee:Ajdeviradite
svoje.Idemjavidittoje.Nedolaziuobzirnik ak voizvlaenje,poruioje
Tuman.
Modajostranijeodovakvogrezoniranjaovjekaprotivkojegjevrena
istragazaratnezloine,adanasmusepodiuspomeniciiromzemljei
imenujezagrebakiaerodrom,jeutnjaroditeljadjecekojasuslijedom
predsjednikoveodlukepoginula,bilaosakaenailidoivjelapsiholoke
traume.PoputJastreba,ionisuselicemjernopredalimaticihrvatske
nacionalivinistikestruje,ilibaremlinijimanjegotpora:nevrijedises
rogatimbosti!.Dalibisemrtvadjecaiinocivilnostanovnitvoevakuirano
ovakobeutnom,cininomineljudskomodlukomsalicazemljeu
podzemlje,sloila,nadamedaeprogonitisavjestnjihovihnajbliihsvedo
smrti.
Zavaenoiodabralistetopleimek epok rivae,njimasteprepustili
mok reismrdljivedek e.Zarzaistamislitedasuzatosvioviljudidalisvoj
glas?Zatostenaebebeinaudjecuosudilinak rastavost,pitaoje
Glavaevi.
Dolazimosaddobitnogpitanja.Uzoko21000hrvatskihiteljagrada
zanemarimoliostalenacionalnostipretpostavimolidajeakpolovicabila
premladailiprestarazaobranu,kakotodajegradbranilosvega1800
branitelja?Kakosetekuapredsjednicadraveepiriuvojnojuniformi,
nemarazlogadatuneubrajamoiene.Jesulizaistastanovnicibranili
vlastitigradilitobijahuubaeniekstremisti,posebnosobziromnapoznate
injenicedasegradomgomilaloilegalnonabavljanoorujejoiprijenjegove
opsade.Interesantno(isasvimiluzorno,sobziromnaonekojimatonijeu
interesu)bilobidoznatipodatkeoprebivalitima1800braniteljaVuk ovara,u
godinikadsugradomvoeneborbe.Naime,spoznajaotomedalabi
odgovorna,mnogimanezamislivoprovokativnoiantihrvatskopitanje:jesuli
zaistaVuk ovarcivoljelisvojgrad?Pitanjenemoebitinihrvatskoni
antihrvatsko,samonedostatakargumentiranogodgovorananjegalegitimira
onekojiganeeledati,vegazaobilazekojekakvimkvazidomoljubnim
floskulama.Umomgradunalazise74spomenploahrvatskimbraniteljima
izjedneodnajmanjihupanija,odegajeak13poginulougradunaVuk i
(usporedberadispomenimodajenaspomenikupoginulimatijekom
1.svjetsk ogratasvega72imena).

Ekstrapoliramolirazmiljanjanacijeluzemlju,saupanijamaveimaod
autorove,postavljenopitanjejevienoopravdano.Neradiseovdjeotome
jesulidobrovoljciobraneVuk ovarapohrlilitamoizhumanihili
ekstremistikihrazloga(obasurezultiralaunitenjemgrada)konano,i
panskidobrovoljcisuseokupljaliiromsvijetauobranuRepublik e,ali
bijahumanjinauodnosunadomae,panjolskostanovnitvo.Upogledu
Vuk ovaratojevienegoliupitno.Prijenoproblematiziramostvar,
pokuajmovidjetijeliJNAimalaikakvolegalno(nisamrekaomoralno)
opravdanjezaopsadugrada,semvespomenutoganapoetkudajejo
uvijekbilalegalnaoruanasilameunarodnopriznatedrave.Premalanu
25Pravilnik aozak onimaiobiajimaratanak opnu(uzIVHak u
k onvenciju):Zabranjenojenapadatiilibombardovatibilok ojimsredstvom
nebranjenegradove,sela,naseljailizgrade..Pravilo37Obiajnog
meunarodnoghumanitarnogpravagovori:Usmeravanjenapadana
nebranjenamestajezabranjeno..Neovisnoodtogatoseuvrijeme
napadadeavalo,ovilanciodnosnopravilapruajuopravdanjezanapadna
Vuk ovar,sobziromdanisuzadovoljenenjihovepretpostavke,torjeito
potvrujei1800njegovihnaoruanihbranitelja.Neradiseovdjeoautorovom
etikompravdanjunapada,venaprostonavoenjeinjenicekojujeJNA
moglakoristitiuvlastitompravdanjuopsade.

OvojenjemakigradDresden,nakonsravnjivanjasazemljomodstrane
Saveznik eavijacije,tijekomrazdobljaod13.do15.januara1945.:

Kritiarisunak onratatvrdilik ak onijebilostvarnograzlogaza


bombardiranjegrada,tvrdeik ak oonnijebiovojnosredite,tedaje
odluk aobombardiranjudonesenautrenutk uk adajenjemak avojnasila
vebilanak oljenima,arusk asearmijapribliavalagradusistok a.No
vojnisuizvoritvrdilik ak ojegradbiologistik osreditezaopsk rbu
njemak evojsk evrloblizulinijamafronte,otk udasuNijemciopsk rbljivali
svojesnageuborbamasRusima.

Poginulojeoko25000ljudi,civila,initkonijedodanasoptuenzaratni
zloin.Gradoitonijebiobranjen,jerlogistilosrediteznainaprosto
srediteopskrbevojnihsnagadaklem,industrijakojaradizavojsku.
SlikaprvertvenuklearnognapadaodstraneAmerik anacaHiroshima
iste1945.godine:

Gradnijebionikakavvaanvojnicilj,aveinustanovnitvainilisucivili.
Mnogikaudajegradizabranupravostogatojedotadabiopoteen
razaranja,kakobisevidjeliefektidjelovanjanovogoruja.Utoime,nalicu
mjestajepoginulooko70000stanovnikagrada,aodposljedicaradijacijeu
narednimgodinamaskoro300000.Stanovnitvonislutitinijemoglokolika
imopasnostprijetiodjednogjedinogaviona(zakojisumislilidaje
izviaki)tonadlijeegrad.
IzborjepaonaHiroimu,prijesvegazbogurbanistik ogpoloajagrada.
Procijenjenojedae,zbogk oncentrinearhitek ture,bacanjebombena
Hiroimurezultiratinajveimrazaranjem.
Nitkododanasnijesuenzaratnizloin,sobziromdanajveasvjetska
velesilajouvijeknalazilogikaopravdanjapobojacivila,madajeJapan
vepraktikibionakoljenima.Mimobilokojegmeunarodnogprava,logika
opravdanjaizgledaovako:dazatitiomonaevojnikeprihvatljivojeubijati
protivnikovecivile!
Vuk ovar,godine1991.nakonpadagrada:

Jednakostranaslika,kojauprvimahizazivaisteosjeajepoput
prethodnih.Kaotonepostojiljubavnaprvipogled,takojepotrebnoi
prvotneemocijesmiritiipokuatiracionalnopriistvari.Prema
meunarodnimprocjenama,uVuk ovarujestradalook o4000hrvatsk ih
rtava,civilaibranitelja,dok jenasrpsk ojstranipoginulook o7000ljudi..
DresdeniHiroshimarazorenisuodSaveznik asasvimjeludotvrditidaje
razaranjeVuk ovaraizazvalasamoJNA,madasetikoggleditaonasnosi
najveuodgovornost,asobziromnavrstunaoruanjainajveiudiou
razaranju.Naime,borbesuvoeneugradu,kuazakuu,pasuvaljdai
braniteljskimeci,granateizoljetakoeruestvovaleuruenjugrada!Za
zloineizvrenenakonpadaVuk ovaraMeunarodnisudzaratnezloine
poinjenenapodrujubiveJugoslavije(ICTY)jedonionekepresude.No,
stiemoidonajstranijeslike:
Pariz,nakonosloboenjagrada1944.godine:

Zatojeovaslikanajstranija,madauodnosunaprethodnepokazuje
praktikinetaknutgrad?Upravozatotoprednaspostavljadilemu
naznaenunapoetkuteksta:jesuliParianivievoljelisvojgradod
Vuk ovaraca?

MartirijstanovnikaVuk ovarainjegovosravnjivanjesazemljompravdase
rtvomgradakakoHrvatsk anebipala,kakobiseuspjelaorganiziratiza
obranuisprijeilaulazakjugoslavenskevojskeuZagreb.Zatojertvovan
jedangradi4000tonjegovihstanovnika,tobraniteljaneraunamoli
vojnikeJNAiprotjeranoatoulogorimazavrenostanovnitvo.Za
domoljubadovoljanrazlogdananjemugradistoljetnimitpoputkosovskog,
daseklanjasvetinjamakojezaovogautormogubitizamijenjenesamo
istinom,adasepritomneomalovaavajunevineljudskertve.Naalost,
veinitodanasnijejasno,nitieuskorotobitidresurabilnojpopulaciji
velik ihHrvata.Ipak,radimanjineprisebnijihduhom,nastavimo
razmatranje.Godine1940.kadasuenglesk etrupetrailespaskod
Dunk erqueauzmiuizajednosFrancuzima,ovisu12.junaproglasiliPariz
otvorenimgradom,tojeznailodaganenamjeravajubranitinipocijenu
daFrancusk adoiviporaz,kakobisprijeilinjegovorazaranje.tosei
desilo,tejepodijeljenananjemakuokupacionuzonuiPtainovukvislinku
Vichyevsk uFrancusk u.ZacijeluzemljujeParizsasvojomkulturnomi
umjetnikompovijeuibatinomznaiomnogovienegoliokupacija
zemlje,zakojujesanjanodaekadtadbitiosloboena.Nijesamoza
Francuzeovajgradsvjetlabiosvetinja.Nakonnezaustavljivognapredovanja
Saveznik a,poslijeinvazijenaNormandiju1944.godine
HitlerovazapovijedbilajedaseParizbranidoposljednjegovjek a.Velik i
mostovigradabilisupripremljenizaruenje.Hitlerjeizjavio,ak oPariz
padneuneprijateljsk eruk e,damorapastiupepelu.Njemak izapovjednik
ParizageneralpjeatvaDietrichvonCholtitzpostavioje20.000vojnik a
uobrambeniobruok ogradatejejook o5000vojnik ausreditegrada.
Meutim,Choltitznijehtiounitititak olijepgrad.Voliojenjegovfizik i
izgledtek ulturnuvanost.BiojezaprepatenHitlerovomzapovijedida
izravnagrad.Nijemogaopojmitidabigasudbinamoglanavestidabaon
unitiPariz.
Gradjetakodrugiputatijekomrataproglaenotvorenim(nebranjenim),ovaj
putodokupatora,sobziromdajevonCholtitzpredaoParizbezruenja
grada,potedivigatakoveegmaterijalnograzaranja.Vratimosemi
Vuk ovaruinjegovimstanovnicima.Nanekinainjeslogikestrane
shvatljivo(logikabainebaratashumanizmom)daneprijateljugradkoji
osvajaneznainita,alinjegovimstanovnicima?Ponavljamdaklempitanje:
jesuliParianivievoljelisvojgradnoVuk ovarcisvoj,uzvelikuogradu
ovogautorakojismatradasuoniustvaribilitaoci1800ekstremistaipolitike
hrvatskognacionalistikogvodstvakojejenjihkoristilo,agradrtvovaloza
vlastite(nanehrvatske!)ciljeve.

Nesamodesni,veiiumjerenitelijevimedijiproglaavajuVuk ovar
simbolomotporaiherojstva,airomzemljeskupljajusedonacijeza
nekovrsnuobnovuvodotornjaizretanogmecimaigranatama(jelpada
nekomenapametzato?),doktuitamoponekistanovnicigradakojeje
stvarnostranijeoddrugihprivelapameti,radijetraeotvaranjeradnihmjesta
negonjegovanjesimbolike.Samo,mitomanimasimbolivieznaenoijedno
radnomjestozanjih(dodueprividno,jertobijaeizistokoristoljubivih
razloga)suirtvovalicijeligradsasvojimstanovnicima,doketvrtstoljea
nakonratamalotortvujuzaobnovugradaihumanogivotaunjemu.
Mitovisestvarajuzaidiote,aonisebezglavorazmnoavaju,polakoumirui
jopolaganijeevoluiraju.Ikosovskommitujetrebalostoljeadasepone
preispitivatiusvjetluzbiljskihdogaanja,pajejasnodaepotpuna(ane
parcijalna)istinaogradunaVuk i,joekatiiekatidokneproklijau
mozgovebistrijihpotomakadananjihoboavateljasvetinja.Onenepostoje,
nitismijupostojati.Njihovajenamjenasprijeitiistraivanjeobjektivnih
okolnosti,zauvijekzauzdatiljudskuspoznaju.Glavaevievaoptunica
jasnopokazujezatojetohrvatskimelitamauinteresu.Prebrojimoli
kriminalceunjihovimredovimakojisepolakoprikazujujavnostiupravom
svjetlu,postajejasnozatojeVuk ovarpostaortva,joivietkoizato
jenajpriljenijerazbijaostaruistvaraonovudravunepitajuizacijenu,jer
sujezanjegadrugiljudiplaali.Vuk ovarjezaistartva,samojepitanje
dalisvojomvoljomilijertvovan.Onikojisugartvovalisebisunaplatili,a
Vuk ovarjezanagradudobionazivgradaherojaiproglaensvetinjomu
kojuhodoasteljudi,nineshvaajuitosezaista,izatosetuzbilo.
Dakako,osimstradanjanevinihkojisupostalitaociviestranihinteresa,a
tosekoristikaokrinkazasvetostgrada,dasesprijeidaljnje
istraivanje.CijelaistinaokoVuk ovarajednogedanaionakoizaiu
javnost,dokjemalobrojniveodavnoznajuiiznose,samoimjeglas
priguensvetoukojaucijelomsvemirunepostoji.Gandhije
svojevremenoizjavio:Istinajebog!.Veasvetinjaodnjenikomenije
potrebna,aliista,cijelainepatvorenaistina,nesamooVuk ovaruve
bilokojemzbivanjuuvasioni.Tkotonijesposobanpodnijeti,ilijepsihiki
bolesnik,iliimaneistusavjest.SobziromdajeGlavaevievaoptunica
veskoroetvrtstoljeapoznata,upravosvehrvatskevladeodratnedo
sadanjesnosekrivicuiodgovornostizamanipulacijujavnou.Jednog
dana,stiietonanaplatuijasionomekogazahvatibijesnaroda.Zasada
gaodnjegaponajboljeititesvetinje.Iljudikojijonisushvatili.Vuk ovar
jertva(svijesnailinesvijesna)asvakakonijesvetinja.Svakinevinopoginuli
(anaposeakojeskonaokaotaocekstremistikepolitike)svakako
zasluujealjenjeipijetetnajmilijih,prijateljaisvihgraana,alitonesmije
umanjitiiliakzabranitispoznajufakatakojisudovelidotragedije.Sviali
seoniilineprethodnospomenutima.OkoVuk ovarainjegovesudbine
svakakopostojeuHrvatsk oj(daneidemodalje)kontroverze,oemu
svjedoenesamonekilinkoviizteksta,veisvojevremenorazdvojene
kolonesjeanjarazdvojenenesamoizideolokihveiizinterpretativnih
(naalost,manje)razloga.Jer,daponovim,istinajejediniBog.Aonaese
kadtadsvakaodoznati,unatomitomanimainjihovimstremljenjima.

8 comments Skiptocommentform

Lara
16.08.2016u08:16(UTC2) Prijavitesezaodgovor
Kritikavukovarskogmitakaortvovanjakojejeinstitucionalizirano.Babihladno,
bezdomoljubnihogradaiaksiomausporeuje,vrednuje.

Popac
16.08.2016u08:27(UTC2) Prijavitesezaodgovor

DasenijertvovaoVukovarodnosnodanijetupruenotpor,poznatasudbina
zadesilabiVinkovcenaprimjer.Svemuprethodipovijesnaodlukahrvatskog
rukovodstvadaizaeizSFRJ.Kotapovijestisenemoeokrenutiunazad.

dapsar
16.08.2016u11:09(UTC2) Prijavitesezaodgovor

Izkutaslubenedravneistinetekstjerevizija,blasfemija.Izuglapovijesnog
propitivanjalanakjefokusiranjenamanipuliranjetragedijom.Poginulimaje
pristuppropitivanjaopradan.Iivima,akoneelebitidiointeresnihnastojanja.

sexpistol
16.08.2016u12:23(UTC2) Prijavitesezaodgovor

Imatikoristiodtragedije.TrebapitatiGlavaevievogsinaotome.

Hugo
16.08.2016u17:47(UTC2) Prijavitesezaodgovor

tonamvieraskrinkavalai,Babinamjemilijiidrai.
Jer,daponovim,istinajejediniBog.Aonaesekadtadsvakaodoznati,unato
mitomanimainjihovimstremljenjima.
Akoiistinuneprogutamrak,kaotolikenevineineduneljudestradaleu
bespuimapovijesnezbiljnosti.
JosipReihlKirnijeubijensluajno,negozatojerjebioprotivrata.Njegovoje
ubojstvoorganiziraoekstremnidioHDZauOsijeku,vjerojatnoudogovorusa
Zagrebom.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Josip_ReihlKir
https://sh.wikipedia.org/wiki/Josip_ReihlKir

IvanMari
17.08.2016u12:49(UTC2) Prijavitesezaodgovor

Jeliovopoanta?

Nesamodesni,veiiumjerenitelijevimedijiproglaavajuVukovar
simbolomotporaiherojstva,airomzemljeskupljajusedonacijeza
nekovrsnuobnovuvodotornjaizretanogmecimaigranatama(jelpadanekome
napametzato?),doktuitamoponekistanovnicigradakojejestvarnostranije
oddrugihprivelapameti,radijetraeotvaranjeradnihmjestanegonjegovanje
simbolike.Samo,mitomanimasimbolivieznaenoijednoradnomjestoza
njih(dodueprividno,jertobijaeizistokoristoljubivihrazloga)suirtvovali
cijeligradsasvojimstanovnicima,doketvrtstoljeanakonratamalotortvuju
zaobnovugradaihumanogivotaunjemu.

Svakinevinopoginuli(anaposeakojeskonaokaotaocekstremistike
politike)svakakozasluujealjenjeipijetetnajmilijih,prijateljaisvihgraana,ali
tonesmijeumanjitiiliakzabranitispoznajufakatakojisudovelidotragedije.
Svialiseoniilineprethodnospomenutima.

Babiotovoneokritizirakaotomitomaniotvorenozatakavaju.Vrijedan
doprinostdemitologizacijikaotakvoj.

Vitrina
17.08.2016u13:05(UTC2) Prijavitesezaodgovor

Babiakadomoljubnumeku!

Lamza
17.08.2016u14:15(UTC2) Prijavitesezaodgovor
Autorrezoniraustilu:Danijenosilaminisuknjuimahalarepomnebibila
silovana,atimejehtjeladokazatidajenasilnikkrme.
Autorustvaripuikaru,oboavateljilikuju.

Odgovori
Ukolikoeliteostavitikomentar,morateseprijaviti.

Opiuvjetikoritenja Pravilaprenoenjasadraja Zatitaprivatnosti Impressum Kontakt Newsletter

OmoguenosaWordPressiGrapheneTema