You are on page 1of 143

Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.

net Ngy : 05/09/2017

Gi cha Gi Bo
Tn sn phm Khuyn mi Tnh nng VAT VAT hnh
(x1000) (x1000)

Phn Mm Win Server (OEM) .


Phn mm Win Ser2012 64bit 1pk Win Server Std 2012 64bit English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 06165)., Dng cho doanh nghip, 15 500 15 500 0T
DSP OEI DVD 2CPU/2VM P73-06165
(P73-06165) [1402341]
Phn mm WinSvrCAL 2016 English WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-05225)., Dng cho doanh nghip, R18-05225 850 850 0T
1pk DSP OEI 1 Clt User CAL
(R18-05225) [1701803]
Phn mm WinSvrCAL 2016 English WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (R18-05206)., Dng cho doanh nghip, R18-05206 3 000 3 000 0T
1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
(R18-05206 ) [1701801]
Phn mm WinSvrCAL 2016 English WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-05244)., Dng cho doanh nghip, R18-05244 4 000 4 000 0T
1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
(R18-05244) [1701802]

Phn Mm Win Server (OLP) .


Phn mm WinRmtDsktpSrvcsCAL WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016, SNGL OLP NL DvcCAL, 6VC-03222 2 120 2 120 0T
2016 SNGL OLP NL DvcCAL
(6VC-03222) [1603302]
Phn mm WinRmtDsktpSrvcsCAL WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016, SNGL OLP NL UsrCAL, 6VC-03224 2 730 2 730 0T
2016 SNGL OLP NL UsrCAL
(6VC-03224) [1603303]
Phn mm WinSvrCAL 2016 SNGL WinSvrCAL 2016, SNGL OLP NL DvcCAL, R18 - 05121 630 630 0T
OLP NL DvcCAL (R18-05121)
[1603285]
Phn mm WinSvrCAL 2016 SNGL WinSvrCAL 2016, SNGL OLP NL UsrCAL, R18-05123 820 820 0T
OLP NL UsrCAL (R18-05123)
[1603286]
Phn mm WinSvrDCCore 2016 WinSvrDCCore 2016, SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (s lng t ti thiu 8 bn), 9EA-00124 23 670 23 670 0T
SNGL OLP 2Lic NL CoreLic
Qlfd(9EA-00124) [1603237]
Phn mm WinSvrSTDCore 2016 WinSvrSTDCore 2016, SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (s lng t ti thiu 8 bn), 9EM-00124 2 290 2 290 0T
SNGL OLP 2Lic NL CoreLic
(9EM-00124) [1602919]

Phn Mm SQL Server (OLP) .


Phn mm SQLCAL 2016 SNGL OLP SQLCAL 2016, SNGL OLP NL DvcCAL, 359-06320 4 290 4 290 0T
NL DvcCAL (359-06320) [1603298]
Phn mm SQLCAL 2016 SNGL OLP SQLCAL 2016, SNGL OLP NL UsrCAL, 359-06322 4 290 4 290 0T
NL UsrCAL (359-06322) [1602882]
Phn mm SQLSvrEntCore 2016 SQLSvrEntCore 2016, SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (s lng t ti thiu 2 bn), 7JQ-01013 281 940 281 940 0T
SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
(7JQ-01013) [1603300]
Phn mm SQLSvrStd 2016 SNGL SQLSvrStd 2016, SNGL OLP NL, 228-10817 18 400 18 400 0T
OLP NL (228-10817) [1603297]
Phn mm SQLSvrStdCore 2016 SQLSvrStdCore 2016, SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (s lng t ti thiu 2 bn), 7NQ-00806 73 530 73 530 0T
SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
(7NQ-00806) [1603301]

Phn Mm Win (OEM) .


(1)Phn mm Win 10 Home 32bit Gim: 50,000 VND ng Win 10 Home 32bit, 1pk DSP OEI DVD (KW9-00185). Dng cho c nhn, trng hc, KW9-00185 2 250 2 250 0T
1pk DSP OEI DVD (KW9-00185) chn
[1502078]
Phn mm Win 10 Home 64bit 1pk Gim: 50,000 VND ng Win 10 Home 64bit, 1pk DSP OEI DVD (KW9-00139). Dng cho c nhn, trng hc, KW9-00139 2 300 2 300 0T
DSP OEI DVD (KW9-00139) chn
[1502077]
Phn mm Win 10 Pro 64bit 1pk Gim: 50,000 VND ng Win 10 Pro 64bit, 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929). Dng cho doanh nghip, FQC-08929 3 200 3 200 0T
DSP OEI DVD (FQC-08929) chn
[1502075]
(2)Phn mm Win 8.1 Pro 32 bit Tng: Th co Mobi 200.000 Win 8.1 Pro 32 bit, 1pk DSP OEI DVD (FQC-06987), FQC-06987 3 110 3 110 0T
1pk DSP OEI DVD (FQC-06987)
[1303435]

Phn Mm Win (FPP)


Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 4
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

(1)Phn mm Win 10 Home 32/64 Win 10 Home 32/64 bit Eng, Intl USB (KW9-00017). Dng cho c nhn, KW9-00017 2 500 2 500 0T
.
bit Eng Intl USB (KW9-00017)
[1502080]
Phn mm Win 10 Pro 32/64 bit Gim: 50,000 VND ng Phn mm Win 10 Pro 32/64 bit Eng, Intl USB (FQC-08789). Dng cho doanh nghip, FQC-08789 4 300 4 300 0T
Eng Intl USB (FQC-08789) chn
[1502079]

Phn Mm Win (OLP) .


Phn mm Win 10 Pro OLP NL Win 10 Pro, OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478), FQC-09478 3 880 3 880 0T
Legalization GetGenuine
(FQC-09478) [1502142]
Phn mm Win 10 Pro SNGL Upgrd Win 10 Pro, SNGL Upgrd OLP NL (FQC-09525), FQC-09525 3 870 3 870 0T
OLP NL (FQC-09525) [1600776]

Phn Mm Office (FPP) .


Phn mm Office 365 Home Tng: Th co Mobi 50.000 Gi phn mm Office 365 Home Premium 32 bit / 64 bit English, Thu bao 1 nm cho ngi tiu dng 1 350 1 350 0T
English APAC EM Subscr 1YR gia nh, phi thng mi, ci ti a 5PCs/Macs (+5 Mobile). Tng 1TB OneDrive/ user (Nng cp ln c
2016). Dng cho c nhn, h gia nh (5 users) 6GQ-00757
Medialess P2 (6GQ-00757)
[1602245]
(1)Phn mm Office 365 Personal Gi phn mm Office 365 Personal 32 bit / 64 bit English, Thu bao 1 nm cho ngi tiu dng gia nh, 950 950 0T
English APAC EM Subscr 1YR phi thng mi, ci ti a 1PCs/Macs + 1 Tablet. Tng 1TB OneDrive/ user (Nng cp ln c 2016).
Dng cho c nhn, QQ2-00570
Medialess P2 (QQ2-00570)
[1602189]
Phn mm Office Home and Tng: Th co Mobi 50.000 Office Home and Business 2016 32B/64, APAC EM DVD (T5D-02695). Dng cho doanh nghip, T5D-02695 4 500 4 500 0T
Business 2016 32B/64 APAC EM
DVD (T5D-02695) [1601834]
Phn mm Office Home and Tng: Th co Mobi 50.000 Office Home and Student 2016 Win English, APAC EM Medialess (79G-04679). Dng cho h gia nh, sinh 2 000 2 000 0T
Student 2016 Win English APAC EM vin, 79G-04679
Medialess (79G-04679) [1602182]
(1)Phn mm Office Mac Home Tng: Th co Mobi 50.000 Office Mac Home and Business 1PK 2016 English, APAC EM Medialess (W6F-00476). Dng cho doanh 4 540 4 540 0T
Business 1PK 2016 English APAC nghip, W6F-00882
EM Medialess P2 (W6F-00882)
[1602260]
(1)Phn mm Office Mac Home Tng: Th co Mobi 50.000 Office Home and Student 2016 Win English, APAC EM Medialess Mac (GZA-00980). Dng cho doanh nghip, 2 030 2 030 0T
Student 2016 English APAC EM GZA-00980
Medialess P2 (GZA-00980)
[1602259]

Phn Mm Office (OLP) .


Phn mm Office 365 Cho 1 thit b, Office Online: Word, Excel, PowerPoint, Email vi hp th 50GB. Dung lng lu tr trn 1 230 1 230 0T
BsnessEssentials ShrdSvr SNGL OneDrive 1TB, Skype for Business, S lng cp php ti a di 300 User., 9F5-00003 Dung lng lu tr
trn OneDrive 1TB, Skype for Business, S lng cp php ti a di 300 User.
SubsVL OLP NL Annual
Qlfd(9F5-00003) [1600777]
Phn mm Office 365 Business 1 user Cho 5 PC/Mac, 5 My Tnh Bng v 5 in thoi, Office Offline: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 2 030 2 030 0T
Opn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Outlook, Publisher. Office Online: Word, Powerpoint, Excel., Dung lng lu tr trn OneDrive 1TB, S lng
cp php ti a di 300 User., J29-00003
Qualifiel Annual (J29-00003)
[1403784]
Phn mm Office 365 Cho 5 PC/Mac, 5 My Tnh Bng v 5 in thoi, Office Offline: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 3 090 3 090 0T
BusinessPrem ShrdSvr SNGL Publisher. Office Online: Word, Powerpoint, Excel., 9F4-00003 Dung lng lu tr trn OneDrive 1TB, Skype
for Business, Email vi hp th 50GB, S lng cp php ti a di 300 User.
SubsVL OLP NL Qualified
Annual(9F4-00003) [1600778]
Phn mm Office 365 PE1Open Cho 01 thit b, Office Online: Word, Excel, PowerPoint., Dung lng lu tr trn OneDrive 1TB, Skype for 1 970 1 970 0T
ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Business, Email vi hp th 50GB, Mng x hi doanh nghip Yammer, S lng cp php khng gii
hn., Q4Y-00003
Annual Qlfd (Q4Y-00003)
[1600779]
Phn mm Office 365 PlanE3Open Cho 5PC/Mac, 5 My Tnh Bng v 5 in thoi, Office Offline: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 4 950 4 950 0T
ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Publisher, Access. Office Online: Word, Excel, PowerPoint., Q5Y-00003 Dung lng lu tr trn OneDrive 1TB,
Skype for Business, Email vi hp th 50GB, Mng x hi doanh nghip Yammer, S lng cp php
Annual Qlfd (Q5Y-00003) [1600781]
khng gii hn.
Phn mm Office 365 ProPlusOpen Cho 5PC, 5 My Tnh Bng v 5 in thoi, Office Offline: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 2 950 2 950 0T
ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Publisher, Access. Office Online: Word, Excel, PowerPoint., Q7Y-00003 Dung lng lu tr trn OneDrive 1TB,
Skype for Business, S lng cp php khng gii hn (Khng dng cho Mac).
Annual Qlfd (Q7Y-00003)
[1600780]
Phn mm OfficeProPlus 2016 OfficeProPlus 2016, Office Offline: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access. Office Online: 10 420 10 420 0T
SNGL OLP NL (79P-05552) Word, OneNote, Powerpoint, Excel. Skype for Business, 79P-05552
[1600785]
Phn mm OfficeStd 2016 SNGL OfficeStd 2016, Office Offline: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher. Office Online: Word, 7 640 7 640 0T
OLP NL (021-10554) [1600012] OneNote, Powerpoint, Excel., 021-10554

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 5
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

Phn Mm Dit Virut .


Phn mm Kaspersky Antivirus 1 Kaspersky Antivirus, Cho 1 my tnh (KL1142MBAFS) 170 170 0T
my tnh [1203139]
Phn mm Kaspersky Antivirus 3 Kaspersky Antivirus, Cho 3 my tnh (KL1142MBCFS) 290 290 0T
my tnh [1203140]
Phn mm Kaspersky Internet Kaspersky Internet Security, Cho 1 my tnh (KL1842MBAFS) 270 270 0T
Security 1 my tnh [1203141]
Phn mm Kaspersky Internet Kaspersky Internet Security, Cho 3 my tnh (KL1842MBCFS) 570 570 0T
Security 3 my tnh [1203142]
Phn mm Kaspersky Internet Kaspersky Internet Security, Cho 5 my tnh (KL1941MUEFS) 780 780 0T
Security 5 my tnh [1303773]
Phn mm Kaspersky Internet Kaspersky Internet Securitydng cho h iu hnh Android 2.3-4.2, MTB hoc TD c phn gii mn 200 200 0T
Security for Android [1701556] hnh ti thiu 320x480.
Phn mm Kaspersky KSOS 1 Kaspersky KSOS, KSOS 1 Server + 10PCs 3 050 3 050 0T
Server+10PCs [1203143]
Phn mm Kaspersky KSOS 1 Kaspersky KSOS, KSOS 1 Server + 5PCs 2 300 2 300 0T
Server+5PCs [1203144]
Phn mm Kaspersky Total Kaspersky Total Security, Dnh cho 1 my tnh - 1 nm s dng 400 400 0T
Security 1 my tnh [1700764]
Phn mm Trend Micro Internet Gim: 100,000 VND ng Phn mm Trend Micro Internet Security 1 my tnh, Phn mm dit Virus s 1 Nht Bn cho 1 PC (1 260 260 0T
Security 1 my tnh [1701811] chn (2/8->15/9) nm), ting Vit. Tng thch: Windows 7->10, Mac
Phn mm Trend Micro Internet Gim: 100,000 VND ng Phn mm Trend Micro Internet Security 1 my tnh- Key, Phn mm dit Virus s 1 Nht Bn cho 1 PC (1 240 240 0T
Security 1 my tnh (- Key) chn (29/8->15/9) nm), ting Vit. Tng thch: Windows 7->10, Mac
[1702472]
Phn mm Trend Micro Internet Gim: 200,000 VND ng Trend Micro Internet Security 3 my tnh, Phn mm dit Virus s 1 Nht Bn cho 3 PC (1 nm), ting 520 520 0T
Security 3 my tnh [1701813] chn (2/8->15/9) Vit. Tng thch: Windows 7->10, Mac
Phn mm Trend Micro Maximum Gim: 50,000 VND ng Phn mm Trend Micro Maximum Security 1 my tnh, Phn mm dit Virus cao cp s 1 Nht Bn cho 1 360 360 0T
Security 1 my tnh [1701814] chn (2/8->15/9) PC (1 nm), ting Vit. Tng thch: Windows 7->10, Mac
Phn mm Trend Micro Maximum Gim: 100,000 VND ng Phn mm Trend Micro Maximum Security 3 my tnh, Phn mm dit Virus cao cp s 1 Nht Bn cho 3 720 720 0T
Security 3 my tnh [1701816] chn (2/8->15/9) PC (1 nm), ting Vit. Tng thch: Windows 7->10, Mac
T in Anh-Viet 2009 EAV9 (12 T in Anh-Viet 2009 EAV9 (12 thng), T in Anh - Vit (New Version). Bn quyn 1 nm, dng cho 1 130 130 0T
thng) [1208001] my tnh.

in thoi iPhone .
(2)in thoi iPhone 7 Plus 32GB Mn hnh : IPS LCD, 1080x1920, 5.5 inch, Camera sau : 12MP, 2160p 30fps, 1080p 30/60 / 120fps, 720p 19 354 21 290 12T
(en/Vng) [1602790] 240fps, Camera trc : 7 MP, iOS 10.0, Apple A10 Fusion, Quad-core 2.34 GHz, 6 Li, 3 GB, 32 GB, 3G, 4G,
S khe sim : SIM Nano, Wifi AC, GPS, Lightning Bluetooth 4.2, C (Ch c khi thanh ton vi Apple), Jack :
Khng c jack cm m thanh 3.5mm, Bo mt vn tay : Ph kin bo hnh 6 thng Qu khch vui
lng ghi nh user name/ password ca TK Icloud, Apple ID trn my s dng khi cn

My tnh bng iPad .


(1)My tnh bng Apple iPad 2017 Gim: 100,000 VND ng Mn hnh : LED-backlit Retina Display, (1536x2048) 16 triu mu, 9.7" ,, Multi-Touch display with IPS 8 090 8 900 12T
Wifi 32GB chn (29/8->15/9) technology, Camera sau : Camera sau 8MP, F2.4, AF, HDR, 720p, Camera trc : 1,2Mp, F2.2, HDR, 720p,
iOS, 1.5 GHz, PowerVR GX6650, B nh : 2GB, 3G Gn th a l, T ng ly nt, Chm ly nt, Nhn
(-MP2F2TH/A/-MP2G2TH/A/-MPGT2TH/A
din khun mt, Nhn din n ci, HDR, Panorama, A9 chip with 64-bit architecture Embedded M9
) , (Xm/Bc/Vng) [1702077]
coprocessor, b nh trong 32GB, khng h tr SIM, GPS and GLONASS, Bluetooth 4.2 technology, Lightning
4G LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41), Wi-Fi
(802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO, Jack tai nghe : 3.5 mm, 469 - 478
gram Bo mt vn tay : C , Cm bin nhn dng vn tay c tch hp vo nt HOME
My tnh bng Apple iPad 2017 Gim: 200,000 VND ng Mn hnh : LED LCD, 1536x2048, 9.7", Cm ng a im, Camera sau : 8 MP, 1080p 30fps, 720p 120fps, 13 627 14 990 12T
Wifi Cellular 128GB (-MPG52TH/A) , chn (30/8->15/9) HDR, m thanh stereo, Chm vo ly nt, pht hin khun mt / n ci, HDR (nh / panorama), Camera
trc : 1.2MP, IOS 10.3, Apple A9, Dual-core 1.84 GHz 6 li, B nh : 2GB, 128GB, 3G, 4G, Sim Nano, Wifi
(Vng) [1701737]
AC, Bluetooth 4.2, Lightning, Jack tai nghe : C jack m thanh 3.5mm, 478 g
(1)My tnh bng Apple iPad 2017 Gim: 100,000 VND ng Mn hnh : LED LCD, 1536x2048, 9.7 inch, Cm ng a im, Camera sau : 8MP, 1080p 30fps, 720p 11 536 12 690 12T
Wifi Cellular 32GB (-MPG42TH/A) , chn (22/7->15/9) 120fps, HDR, m thanh stereo, T ng ly nt, chm vo ly nt, pht hin khun mt / n ci, HDR
(nh / panorama), Camera trc : 1.2 MP, IOS 10.3, 6 li Apple A9, Dual-core 1.84 GHz, B nh : 2GB,
(Vng) [1701590]
32GB, 3G, 4G, Sim Nano, Wifi AC, Bluetooth 4.2, Lightning, Jack tai nghe : C jack m thanh 3.5mm, 478 g
(1)My tnh bng Apple iPad Mini Gim: 200,000 VND ng Mn hnh : Retina LCD, 2048x1536, 7.9 inch, Cm ng a im, Camera sau : 8MP, 1080p 30fps, 720p 13 172 14 490 12T
4 Wifi Cellular 128GB chn (22/7->15/9) 120fps, HDR, m thanh stereo, T ng ly nt, pht hin khun mt / n ci, HDR (nh / panorama),
Camera trc : 1.2 MP, iOS 9, Apple A8, B nh : 2GB Dual-core 1.5 GHz, quad-core graphics, 128GB, Wifi
(-MK782TH/A/-MK772TH/A) ,
AC, Lightning, Jack tai nghe : C jack m thanh 3.5mm, 299 g, Bo mt vn tay :
(Vng/Bc) [1602512]
My tnh bng Apple iPad Pro Gim: 200,000 VND ng Mn hnh : Retina, 1668x2224, 10.5 inch, Cm ng a im, Camera sau : 12MP, Quay phim FHD 18 172 19 990 12T
2017 10.5" Wifi 4G 64GB chn (11/8->15/9) 1080p@60fps, F/1.8, chng rung, t ng ly nt, chm ly nt, pht hin khun mt / n ci, HDR,
Panorama, Camera trc : 7MP, iOS, Apple A10X Fusion, 6-Core B nh : 4GB, 64GB, 3G, 4G, Sim Nano (1
(-MQF12ZA/A) , (Vng) [1702226]
SIM), Wifi AC, GPS, BT 4.2, Lightning, Jack tai nghe : Jack 3.5mm, 477 g
(1)My tnh bng Apple iPad Pro Gim: 2,000,000 VND ng Mn hnh : LED backlit LCD, 1536x2048, 9.7 inch, Cm ng a im, Camera sau : 12MP, 2160p 30fps, 16 354 17 990 12T
9.7" Wifi 4G 32GB (-MLPY2LL/A) , chn (22/7->15/9) 1080p 30/60fps, 1080p 120fps, 720p 240fps, Camera trc : 5MP, iOS 9.3.2, Apple A9X, Dual-core 2.16
GHz, 12-core graphics, B nh : 2GB, 32GB, 3G, 4G T ng ly nt t ng pha, ghi hnh hnh nh 4K
(Vng) [1701653]
ng thi quay video 8MP, ly nt trc tip, pht hin khun mt / n ci, HDR (nh / panorama), Sim
Nano, Lightning, Jack tai nghe :, 437 g

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 6
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

MacBook .
My xch tay/ Laptop MacBook 12" Intel Core M3, 8G, DDR3, 1866 Intel HD 12 Inch, 2304 Wi-Fi 802.11ac, USB 3.1, 282 MAC OS 27 090 29 800 12T
MLHA2SA/A (Bc) [1602167] Dual Core, onboard, SSD, Graphics 515, x 1440, Retina Bluetooth, x 197 x 15 X
1.1GHz, 4M 256GB Share Webcam 480p, mm, 0.92Kg
LED Keyboard
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Intel Core M3, 8GB, LPDDR3, Intel HD 12 inch, 2304 802.11 ac, USB-C, Mac OS 30 181 33 200 12T
12" MNYH2SA/A (Bc) [1702320] Dual-core, 1866MHz, SSD, Graphics 615, x 1440, Retina Bluetooth, Thunderbolt, X
1.2GHz, 4M 256GB Share Webcam 720p, Dual
LED Keyboard microphones,
0.92Kg
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Intel Core M3, 8GB, LPDDR3, Intel HD 12 inch, 2304 802.11 ac, USB-C, Mac OS 30 181 33 200 12T
12" MNYK2SA/A (Vng ng) Dual-core, 1866MHz, SSD, Graphics 615, x 1440, Retina Bluetooth, Thunderbolt, X
[1702057] 1.2GHz, 4M 256GB Share Webcam 720p, Dual
LED Keyboard microphones,
0.92Kg
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Intel Core M3, 8GB, LPDDR3, Intel HD 12 inch, 2304 802.11 ac, USB-C, Mac OS 30 181 33 200 12T
12" MNYM2SA/A (Vng hng) Dual-core, 1866MHz, SSD, Graphics 615, x 1440, Retina Bluetooth, Thunderbolt, X
[1702319] 1.2GHz, 4M 256GB Share Webcam 720p, Dual
LED Keyboard microphones,
0.92Kg
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Core i5, 1.3GHz 1x 8GB, SSD, Intel HD 12 inch Bluetooth 4.0 Mac OS 36 818 40 500 12T
12" MNYN2SA/A (Vng hng) 512GB Graphics 615, X
[1702341] Share
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Intel Core i5, 8GB, DDR3, Intel HD 13.3. Inch, AC, Bluetooth, USB - C, MAC OS 41 081 45 190 12T
13.3" MNQF2SA/A (Xm) [1700966] Skylake, 6267U6, 2133GHz, SSD, Graphics 550, 2560 x 1600, Webcam 720p, Touch Bar - X
2.9GHz 512GB Share Retina, Touch LED Keyboard ID, 1.49 x
Bar 30.41 x 21.24
cm (HxWxD),
1.37Kg
My xch tay/ Laptop MacBook Core i5, 2.3GHz 1x 8GB, SSD, Intel HD 13.3 inch USB-C Mac OS 30 818 33 900 12T
13.3" MPXQ2SA/A (Xm) [1702328] 128GB Graphics 640, X
Share
My xch tay/ Laptop MacBook Core i5, 2.3GHz 1x 8GB, SSD, Intel HD 13.3 inch USB-C Mac OS 30 818 33 900 12T
13.3" MPXR2SA/A (Bc) [1702326] 128GB Graphics 640, X
Share
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Intel Core i5, 8GB, LPDDR3, Intel Iris 13.3 inch, Bluetooth, USB-C, 2x Mac OS 33 354 36 690 12T
13.3" MPXT2SA/A (Xm) [1702060] Dual-Core, 2.3 2133MHz, SSD, Graphics 640, 2560 x 1600, Webcam, LED Thunderbolt 3,
GHz, 4M 256GB Share Retina Keyboard 1.7 x 32.5 x
22.7 cm,
1.37Kg
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Intel Core i5, Khng h tr Intel Iris 13.3 inch, Wi-Fi 802.11 USB-C, 2x Mac OS 33 354 36 690 12T
13.3" MPXU2SA/A (Bc) [1702059] Dual-core, 2.3Ghz nng cp, 8GB, Graphics 640, 2560 x 1600, a/b/g/n/ac, Thunderbolt 3,
LPDDR3, 2133MHz, Share LED Backlit Bluetooth, 1.7 x 32.5 x
SSD, 256GB Webcam, LED 22.7 cm,
Keyboard 1.37Kg
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Core i5, 3.1GHz 1x 8GB, SSD, Intel HD 13.3 inch, USB-C Mac OS 42 990 47 290 12T
13.3" MPXV2ZP/A (Xm) [1702338] 256GB Graphics 650, Touch Bar-ID X
Share
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Core i5, 3.1GHz 1x 8GB, SSD, Intel HD 13.3 inch, USB-C Mac OS 48 045 52 850 12T
13.3" MPXW2ZP/A (Xm) [1702339] 512GB Graphics 650, Touch Bar-ID X
Share
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Intel Core i7, 16GB, LPDDR3, Radeon Pro 15.4 inch, 802.11ac, USB-C, 4x Mac OS 49 500 54 450 12T
15.4" MLH32SA/A (Xm) [1702321] Quad- core, 2133MHz, SSD, 450, 2GB 2880 x 1800, Bluetooth, Thunderbolt 3,
2.6GHz, 8M 256GB Retina Display Webcam, LED Touch Bar -
Keyboard ID, 1.55 x
34.93 x 24.07
cm, 1.83Kg
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Intel Core i7, 1x 16GB, SSD, Radeon Pro 15.4 inch, AC/B/G/N, USB-C, 1.83kg Mac OS 49 500 54 450 12T
15.4" MLW72SA/A (Bc) [1702087] 2.6GHz 256GB 450, 2GB 2880 x 1800, Bluetooth X
Touch Bar - ID Bluetooth,
Webcam
1.3MP, LED
Keyboard
(2)My xch tay/ Laptop MacBook (Hng trng by)(Khng km Intel Core i5, Khng h tr Intel HD 13.3", Led 802.11a/b/g/n, 2xUSB 3.0, Mac OS 19 090 21 000 12T
Air MJVE2ZP/A [1500954] ti)Tng th co in thoi 5250U, 1.6GHz, nng cp, 4GB, Graphics 6000, (1440x900), 802.11ac, 1.7 x 32.5 x X Lion
2.000.000 VND 3M DDR3L, 1600 Share LED backlit Bluetooth, 22.7 cm,
onboard, Flash, Webcam, LED 1.35Kg
128GB Keyboard
(1)My xch tay/ Laptop MacBook Intel Core i5, 8GB, DDR3 Intel HD 13.3 Inch, Wifi AC, 2x USB 3.0, Mac OS 24 818 27 300 12T
Air MMGG2ZP/A [1601700] Dual Core, onboard, Graphics 6000, 1440 x 900 Bluetooth, Thunderbolt 2 X Lion
1.6GHz, 3MB 1600MHz, Flash Share Pixels, Webcam HD, port, 1.7 x
Storage, 256GB LED-backlit LED Keyboard 32.5 x 22.7
cm, 1.35Kg
My xch tay/ Laptop MacBook Air Intel Core i5, Khng h tr Intel HD 13.3 inch, Wifi, Bluetooth, 2x USB 3.0, Mac OS 21 718 23 890 12T
Dual - Core, nng cp, 8GB, Graphics 6000, WXGA+ (1440 x Webcam 1 MP, Thunderbolt X
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 7
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
MQD32SA/A [1702056] 1.8GHz DDR3L, 1600 MHz, Share 900), LED LED Keyboard ,MagSafe 2,
(On board), SSD, Backlit 314 x 219 x
128GB 18 mm,
1.06Kg
My xch tay/ Laptop MacBook Air Intel Core i5, Khng h tr Intel HD 13.3 inch, Wifi, Bluetooth, 2x USB 3.0, Mac OS 25 318 27 850 12T
MQD42ZP/A [1702503] Dual - Core, nng cp, 8GB, Graphics 6000, WXGA+ (1440 x Webcam 1 MP, Thunderbolt X
1.8GHz DDR3L, 1600 MHz, Share 900), LED LED Keyboard ,MagSafe 2,
(On board), SSD, Backlit 314 x 219 x
256GB 18 mm,
1.06Kg

(1) My bn iMac .
My tnh bn/ PC iMac Intel Core i5 1x 8GB, Intel HD LAN 1 GB, Wifi HDMI, VGA, Mac OS 25 090 27 600 12T
MK142ZP/A [1602112] 1.6GHz (up to DDR3/1867, 1TB Graphics 6000 AC, Bluetooth DVI, mini X
2.7GHz) displayport,
2x thunderbolt
My tnh bn/ PC iMac Intel Core i5 1x 8GB, Intel HD LAN 1 GB, HDMI, Mac OS 29 863 32 850 12T
MK442ZP/A [1600806] 2.8GHz-3M (up to DDR3/1867, 1TB Graphics 6200 WIFI, Bluetooth ThunderBolt X
3.2GHz)
My tnh bn/ PC iMac Intel Core i5 1x 8GB, Khng., Intel LAN 1 Gb, WIFI DVI, 2x Mac OS Tm ht 12T
MK452ZP/A [1600602] 3.1GHz-4M (up to DDR3/1867, 1TB Iris Pro AC, Bluetooth thunderbolt, X
3.6GHz) 5400rpm Graphics 6200 mini
displayport
My tnh bn/ PC iMac Intel Core i5 2x 4GB, ADM Radeon LAN 1 GB, Wifi 2x thunderbolt Mac OS 40 909 45 000 12T
MK462ZP/A [1602113] 3.2GHz-4M (up to DDR3/1867, 1TB R9 M380 2GB AC, Bluetooth X
3.6GHz) 7200rpm DDR5
My tnh bn/ PC iMac Intel Core i5 2x 4GB, ADM Radeon LAN 1 GB, WIFI 2x Mac OS 45 354 49 890 12T
MK472ZP/A [1602114] 3.2GHz (up to DDR3/1867, 1TB R9 M390 2GB AC, Bluetooth Thunderbolt X
3.6GHz) 7200rpm DDR5
My tnh bn/ PC iMac Intel Core i5 2x 4GB, ADM Radeon LAN 1 GB, WIFI 2x Mac OS 52 863 58 150 12T
MK482ZP/A [1602447] 3.3GHz (up to LPDDR3/1867, 2TB R9 M395 2GB AC, Bluetooth Thunderbolt, . X
3.9GHz)

Ph kin Apple .
B cp ngun/ Adaptor Apple 29W Adaptor Apple 29W cng USB-C MJ262ZA/A, Sc dng cho Mac Retina 12 cng USB-C 1 354 1 490 12T
cng USB-C MJ262ZA/A [1602601]
Chut my tnh Apple Magic 2 Magic 2 MLA02ZA/A, Bluetooth, chut quang khng dy 1 991 2 190 12T
MLA02ZA/A [1601136]
Chn JCPAL Folding Aluminium JCPAL Folding Aluminium-JCP6113 (Xm), Chn 17 dng Laptop, Tablets, Sch, E-Readers 809 890 3T
(-JCP6113/-JCP6111/-JCP6110) ,
(Xm/Vng/Bc) [1701928]
Cp Apple Component AV Apple Component AV MC917ZM/A, B kt ni truyn d liu Apple Thunderbolt 1 186 1 305 12T
MC917ZM/A [1602599]
Cp Apple HDMI to HDMI (1.8M) ITP ITP MC838ZP/B, Cp Apple HDMI to HDMI (1.8m) ITP 726 799 12T
MC838ZP/B [1602610]
Cp Apple thunderbolt to Gigabit Ethernet MD463ZM/A, Cp thunderbolt to Gigabit Ethernet 863 950 0T
Ethernet MD463ZM/A [1200716]
(1)Cp USB mini Display Port -> MB570 Z/A, Cp chuyn t cng display port sang cng DVI for MAC 809 890 12T
DVI For Mac MB570 Z/A [1200856]
Remote iu khin t xa Apple Remote Apple, iu khin t xa Apple MG2Q2ZA/A 1 909 2 100 12T
MG2Q2ZA/A [1602609]

My Tnh Bng Samsung .


(2)My tnh bng Samsung (Galaxy Gim: 500,000 VND ng Mn hnh : 1024x600, 7 Inch, TFT, 2.0 MP, VGA (640 x 480) 24fps, 2.0 MP, Android 4.4, Spreadtrum 2 718 2 990 12T
Tab 3V)-SM-T116NYKUXXV (en) chn (31/8->15/9) SC8830 Quad Core, 1.3GHz ( 4 nhn ), 1GB, 8GB,, Th nh ngoi : MicroSD, 32GB, 3G: 3G, 4G: 4G, S khe
sim : 1, Loi sim : Micro SIM, GPS, Glonass, Lin Bluetooth : Bluetooth v4.0, Pin : 3600mAh Ph kin bo
[1500511]
hnh 6 thng
(1)My tnh bng Samsung (Galaxy Gim: 300,000 VND ng Mn hnh : 1920 x 1200 pixels, 10.1 Inch, TFT, 8 MP, FHD (1920 x 1080) 30fps, LED Flash, 2 MP, Android 8 172 8 990 12T
Tab A 10.1" 2016)-SM-P585Y chn (22/7->15/9) 6.0 (Marshmallow), Exynos 7870, 1.6 GHz (8 nhn), Mali-T830, 3 GB, 16 GB, Th nh ngoi : Micro SD, 256
GB, 3G: 3G UMTS, 4G: 4G FDD LTE, Pin : 7300 S khe sim : 1 khe sim, Loi sim : SIM Nano, GPS, Glonass,
(ZWAXXV/ZKAXXV) , (Trng/en)
Beidou, Bluetooth : Bluetooth v4.2, Lin Ph kin bo hnh 6 thng
[1602930]
(1)My tnh bng Samsung (Galaxy Gim: 100,000 VND ng Mn hnh : 1280 x 800 pixels, 7 Inch, TFT, 5.0MP, HD (1280 x 720) 30fps, 2.0MP, Android 5.1, 1.5GHz (4 3 264 3 590 12T
Tab A6 7")-SM-T285 chn (22/7->15/9) nhn), 1.5 GB, 8 GB, Th nh ngoi : MicroSD, Ln n 200GB, 3G: 3G UMTS, 4G: 4G FDD LTE, 4G TDD LTE,
S khe sim : 1 khe, Loi sim : SIM Micro, Lin GPS, Glonass, Bluetooth : Bluetooth v4.0, Pin : 4000 mAh
(NZKAXXV/NZWAXXV) , (en/Trng)
Ph kin bo hnh 6 thng
[1601059]
(1)My tnh bng Samsung (Galaxy Gim: 200,000 VND ng Mn hnh : 1280 x 800 pixels, 9.6 Inch, TFT, 5.0 MP, HD (1280 x 720) 30fps, 2.0 MP, Android, 1.3GHz ( 4 4 536 4 990 12T
Tab E)-SM-T561Y (ZWAXXV/ZKAXXV) , chn (22/7->15/9) nhn ), 1.5 GB, 8 GB, Th nh ngoi : Micro SD, Ln n 128GB, 3G: 3G UMTS, 4G: 4G, S khe sim : 1
Khe, Loi sim : SIM Micro, GPS, Glonass, Lin Bluetooth : Bluetooth v4.0, Pin : 5000 mAh Ph kin bo
(Trng/en) [1502865]
hnh 6 thng

My Tnh Bng Acer .


(2)My tnh bng Acer B1-733 Mn hnh : 1280 x 720 pixels, 7 inches, 5 MP, 2 MP, Android 6.0 (Marshmallow), MediaTek MT 8321 4 1 954 2 150 12T
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 8
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
MTK8321-LDDSV.0001 (Vng) nhn, 1.3 GHz, 1 GB, 16 GB, Th nh ngoi : Micro SD, 64 GB, 3G: C 3G (tc Download 21Mbps/42
[1700795] Mbps; Upload 5.76 Mbps), 4G: Khng h tr 4G, A-GPS S khe sim : 2 Khe sim, Loi sim : Tt c,
Bluetooth :, Pin : 3400 mAh, Lithium - Ion

My Tnh Bng Lenovo .


My tnh bng Lenovo Ideapad Gim: 2,000,000 VND ng Mn hnh : HD (1366x768), 10.1 inch, IPS, TouchSreen, 5MP, 2MP, Windows 10 Home EM, Intel Antom 6 809 7 490 12T
Miix 310-80SG00DAVN (Bc) chn (31/8->15/9) X5-Z8350, 1.44GHz, Intel HD Graphics, 2GB, 32 GB eMMC, S khe sim : 1 khe SIM, Bluetooth : Bluetooth 4.0,
(Hng trng by) Pin : 2Cell
[1603735]
(1)My tnh bng Lenovo Ideapad Gim: 100,000 VND ng Mn hnh : HD (1280x800), 10.1 inch, IPS, TouchSreen, 5MP, Khng Flash, 2MP, Windows 10 Home SL 5 627 6 190 12T
Miix 320-80XF009XVN (Bc) chn (19/7->15/9) 64bits, Intel Atom X5-Z8350, 1.44GHz, Intel HD Graphics 400, 4GB (No upgrade), 32GB eMMC (No upgrade),
Th nh ngoi : H tr th nh Micro SD, Ti a 128GB Bluetooth : 4.2, Pin : 2Cell, Lin
[1701837]
(1)My tnh bng Lenovo TB3-710I Mn hnh : 1024x600, Mn hnh 7" IPS, 2MP, 0.3MP, Android 5.1, Mediatek MT8321, CPU 4 nhn 1.3GHz, 1 990 2 190 12T
MT8321 (-ZA0S0055VN) , (en) GPU Mali-400MP, 1 GB, 16GB, Th nh ngoi : Micro SD, 32GB, 3G:, S khe sim : 1, Loi sim : Micro Sim,
A-GPS, Bluetooth :, Pin : 3450mAh, Li-ion
[1701551]
(1)My tnh bng Lenovo TB3-730X Gim: 100,000 VND ng Mn hnh : 1024x600, 7 inch, 5MP, 2MP, Android 6.0 (Marshmallow), MediaTek MT 8735 4 nhn, 1Ghz, 2 081 2 290 12T
MT8735P chn (29/3->15/9) Mali-400MP, 1GB, 16GB, Th nh ngoi : Micro SD, 64GB, 3G:, 4G:, S khe sim : 1 khe sim, Loi sim :
Micro SIM, Bluetooth :, Pin : 3450mAh, Li-Ion
(-ZA130063VN/-ZA130086VN) ,
(Trng/en) [1602075]
(1)My tnh bng Lenovo TB3-850M Gim: 100,000 VND ng Mn hnh : 1280 x 800, 8 inch, 5 MP, 2 MP, Android 6.0, MTK MT8735P, Quad-core (4x1.0GHz), Mali T720, 2 900 3 190 12T
MT8735P chn (7/7->15/9) 2GB, 16GB, Th nh ngoi : Micro SD, 64GB, 3G:, 4G:, S khe sim : 2 Sim, Loi sim : Micro SIM, A-GPS,
Bluetooth :, Pin : 4.290 mAh, Li-Ion
(-ZA180071VN/-ZA180001VN) ,
(Trng/en) [1603280]
(1)My tnh bng Lenovo Yoga Tng: Phn mm Kaspersky Mn hnh : 1920 x 1200, 10.1 IPS LED, 8 MP, 2 MP, Windows 10 Home, Intel Atom X5-Z8550, 1.44GHz up 11 809 12 990 12T
Book-ZA150059VN (en) [1700939] Internet Security 1 my tnh to 2.4GHz - 2M, Intel HD Graphics 400, 4GB DDR3/1600, 64GB, Th nh ngoi : Micro SD, ., ., Bluetooth :,
(28/2->15/9) Pin : 8500 mAh, Li-ion Polymer

in Thoi Nokia .
(2)in thoi Nokia 105 Dual sim Mn hnh: LCD Transmissive, 128 x 128, 1.4 Inch, Flashlight, OS: Series 30 +, B nh: 4MB, Th nh: C 390 429 12T
(Cyan/en) [1502021] h tr, Sim: 2 Khe, Pin: 800 mAh, Ri Ph kin bo hnh 6 thng
in thoi Nokia 105 Dual sim Mn hnh: TFT, 120x160, 1.4 inch, Sim: 2 SIM thng, Pin: 800 mAh, Pin ri Ph kin bo hnh 6 326 359 12T
2017 thng
(-NO105DS.1-WHE/-NO105DS.1-BLE/-N
O105DS.1-BLK) , (Trng/Xanh/en)
[1702351]
(2)in thoi Nokia 105 Single Sim Mn hnh: LCD, 128 x 128, 1.4 Inch, OS: Series 30+, B nh: 4 MB, Sim: 1 khe SIM, Pin: 800 mAh, Pin ri 381 419 12T
(en/Cyan) [1601799] Ph kin bo hnh 6 thng
in thoi Nokia 105 Single Sim Mn hnh: TFT, 120x160, 1.4 inch, Camera sau: 0.3MP, Sim: 1 SIM thng, Pin: 800 mAh, Pin ri Ph 317 349 12T
2017 kin bo hnh 6 thng
(-NO105SS.1-WHE/-NO105SS.1-BLE/-N
O105SS.1-BLK) , (Trng/Xanh/en)
[1702354]
(1)in thoi Nokia 130 (/en) Mn hnh: QQVGA, 160 x 128, 1.8 Inch, Flashlight, OS: Series 30+, B nh: 4 MB, Th nh: MicroSD, Ti a 563 619 12T
[1403551] 32GB, Sim: 2 Khe SIM, Bluetooh 3.0, Pin: 1020 mAh, Pin ri Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Nokia 150 Dual sim Mn hnh: QVGA, 240 x 320 pixels, 2.4 Inch, Camera sau: VGA (480x640), LED, OS: Series 30+, Th nh: 645 710 12T
(Trng/en) [1700180] Micro SD, Ti a 32GB, Sim: 2 Khe SIM, Wifi: Dual band 900/1800 MHz, Bluetooth 3.0, Pin: 1020mAh, Lithium
- Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Nokia 216 Mn hnh: LCD, QVGA (320 x 240), 2.4 Inch, Camera sau: VGA (480x640), LED, Camera trc: VGA 0.3 MP, 726 799 12T
(Xanh/en) [1700105] OS: Series 30+, B nh: 16 MB, Th nh: Micro SD, Ti a 32GB, Sim: 2 Khe SIM, Bluetooth 3.0, Pin:
1020mAh., Lithium - Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Nokia 230 (Bc/Dark Mn hnh: LCD Transmissive, QVGA (320 x 240), 2.8 Inch, Camera sau: 2.0 MP, LED, Camera trc: 2.0 MP, 1 227 1 350 12T
silver) [1600014] OS: Series 30+, B nh: 16 MB, Th nh: Micro SD, Ti a 32GB, Sim: 2 Khe SIM, Bluetooth 3.0, Pin: 1200
mAh, Lithium - Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Nokia 3310 Dual sim Mn hnh: TFT, 320x240, 2.4 Inch, Camera sau: 2MP, LED, OS: Series 30+, 16MB, Th nh: Micro SD, Ln 954 1 050 12T
(Xanh) [1701660] n 32GB, Sim: 2 Khe SIM, Bluetooth 3.0, Pin: 1200mAh, Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng

Smartphone Nokia .
(1)in thoi Nokia 3 Mn hnh: IPS LCD 2.5D, 720x1280, 5 Inch, Knh Corning Gorilla, Camera sau: 8MP, Flash LED, Camera 2 718 2 990 12T
(Trng/Xanh/en) [1701896] trc: 8MP, OS: Android 7.0, MTK 6737, 1.3 GHz, Mali-T720MP1, B nh: 2GB, 16 GB, Th nh: Micro SD, Ti
a 128GB, 3G: WCDMA: Band 1, 2, 5, 8, Li-Ion 4G: LTE Cat. 4, Sim: 2 Micro SIM, Wifi: 802.11 b/g/n,
dual-band, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth 4.0, Pin: 2630 mAh Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Nokia 3 Copper White Mn hnh: IPS LCD 2.5D, 720x1280, 5 Inch, Knh Corning Gorilla, Camera sau: 8MP, Flash LED, Camera 2 718 2 990 12T
(Trng cam) [1702099] trc: 8MP, OS: Android 7.0, MTK 6737, 1.3 GHz, Mali-T720MP1, B nh: 2GB, 16GB, Th nh: Micro SD, Ti
a 128GB, 3G: WCDMA: Band 1, 2, 5, 8, Li-Ion 4G: LTE Cat. 4, Sim: 2 Micro SIM, Wifi: 802.11 b/g/n,
dual-band, WiFi Direct, hotspot Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Nokia 5 Gim: 100,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD 2.5D, 720x1280, 5.2 Inch, Knh Corning Gorilla, Camera sau: 13MP, Flash LED, Camera 3 863 4 250 12T
(Trng/Xanh/en) [1702026] chn (18/7->15/9) trc: 8MP, OS: Android 7.1, Qualcomm Snapdragon 430, 1.4 GHz, Adreno 505, B nh: 2 GB, 16 GB, Th
nh: Micro SD, Ti a 128GB, Sim: 2 Nano SIM 3G: WCDMA: Band 1, 2, 5, 8, 4G: LTE: Band 1, 3, 5, 7, 8,
20, 28, 38, 40, Wifi: 802.11 b/g/n, hotspot, Bluetooth 4.0, Pin: 3000 mAh Ph kin bo hnh 6 thng
in thoi Nokia 6 (Bc/en) Gim: 200,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, 1920x1080, 5.5 Inch, Knh cng lc Gorilla Glass 3, Camera sau: 16MP, Flash LED, 5 081 5 590 12T
[1702254] chn (3/8->15/9) Camera trc: 8MP, OS: Android 7.0, Qualcomm Snapdragon 430, 1.4 GHz, Adreno 505, B nh: 3 GB, 32
GB, Th nh: Micro SD, Ti a 128GB, Sim: 2 Nano SIM 3G: WCDMA: Band 1, 2, 5, 8, 4G: LTE: Band 1, 3, 5,

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 9
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
7, 8, 20, 28, 38, 40, Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot, Bluetooth 4.2, Pin: 3000 mAh, Li-Ion
Ph kin bo hnh 6 thng

in Thoi Samsung .
(1)in thoi Samsung E1200 Mn hnh: TFT, 128 x 128 Pixels, 1.52 Inch, OS: SGP, 156MHz, 32Mb, Sim: 1 SIM, Pin: 800mAh, Li-lon 308 339 12T
(ZKYXXV/ZWYXXV) , (en/Trng) Ph kin bo hnh 6 thng
[1209155]

Smartphone Samsung .
(2)in Thoi Samsung (Galaxy J2 Gim: 100,000 VND ng Mn hnh: PLS TFT LCD, 540x960, 5 Inch, Cm ng in dung PLS TFT, Camera sau: 8MP, OS: Android 6.0 2 445 2 690 12T
Prime)-SM-G532 (ZIDXXV/ZDDXXV) , chn (18/7->15/9) (Marshmallow), Mediatek MT6737, 4 nhn, 1.4GHz, Mali T720, B nh: 1.5GB, 8GB, Th nh: Micro SD, H
tr ti a 256 GB, 3G: 3G UMTS, 4G: 4G FDD LTE Sim: 2 Khe SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi
(Vng hng/Vng) [1603802]
hotspot, Bluetooth 4.2, Pin: 2600mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 12 thng
(2)in Thoi Samsung (Galaxy J5 Gim: 600,000 VND ng Mn hnh: PLS TFT LCD, 720 x 1280 (HD), 5 Inch, Cm ng in dung, a im, Camera sau: 13MP, LED, 4 081 4 490 12T
Prime)-SM-G570 (YZKDXXV/YWDDXXV) chn (3/8->15/9) Camera trc: 5MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), Exynos 7570, 4 nhn 64 bits, 1.4GHz, Mali T720, B
(Hng trng by) nh: 2GB, 16GB, Th nh: Micro SD, 3G: 3G UMTS 4G: 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, Sim: 2 Nano SIM, Wifi:
, (en/Vng) [1603799]
802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2, Pin: 2400mAh, Lithium - Ion Ph kin bo hnh 12 thng
(2)in Thoi Samsung (Galaxy J7 Gim: 2,000,000 VND ng Mn hnh: PLS TFT LCD, 1080 x 1920 (FHD), 5.5" Inch, Cm ng in dung, Camera sau: 13MP, LED, 5 445 5 990 12T
Prime)-SM-G610F (WDGXXV) , (Vng) chn (30/8->15/9) Camera trc: 8MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), Exynos, 8 nhn, 1.6GHz, Mali-T830, B nh: 3GB, 32GB,
(Hng trng by) Th nh: Micro SD, H tr ti a 256GB, 3G: 3G UMTS 4G: 4G FDD LTE, Sim: 2 Nano SIM, Wifi: 802.11 b/g/n
[1602398]
2.4GHz, Bluetooth 4.1, Pin: 3300mAh, Li-Ion Ph kin bo hnh 12 thng
(1)in Thoi Samsung Galaxy J3 Gim: 100,000 VND ng Mn hnh: PLS TFT LCD, HD (720x1280), 5.0 Inch, Knh thng, Camera sau: 13 MP, LED, Camera trc: 5 4 081 4 490 12T
Pro SM-J330G chn (8/8->15/9) MP, OS: Android 7.0, Exynos 7570, 4 nhn (1.4GHz), Mali T720, B nh: 2 GB, 16 GB, Th nh: Micro SD,
Ti a 128GB, 3G: WCDMA, 4G: LTE FDD, LTE TDD Sim: 2 Nano SIM, Wifi: 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth
(-ZSDXXV/-ZDDXXV/-ZKDXXV) , (Xanh
4.2, Pin: 2400 mAh, Li-Ion Ph kin bo hnh 12 thng
Bc/Vng/en) [1702054]
(1)in Thoi Samsung Galaxy J7 Gim: 300,000 VND ng Mn hnh: Supper AMOLED, mt knh cong 2.5D, 1080x1920, 5.5" FHD, Gorilla Glass 4, Camera sau: 13MP, 6 354 6 990 12T
Pro SM-J730G chn (15/7->15/9) LED, Camera trc: 13MP, OS: Android 7.0, Exynos 7870, 8 nhn (1.6GHz), Mali-T830 MP2, B nh: 3 GB,
32 GB, Th nh: Micro SD, H tr th nh 256 GB Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct,
(-ZSGXXV/-ZDGXXV/-ZKGXXV) ,
hotspot, Bluetooth 4.1, Pin: 3600mAh, Li-lon Ph kin bo hnh 12 thng
(Bc/Vng/en) [1701917]
(2)in thoi Samsung (Galaxy A7 Gim: 1,000,000 VND ng Mn hnh: Super AMOLED, 1920 x 1080 (FHD), 5.7 Inch, Knh Corning Gorilla 4, Camera sau: 16 MP, LED, 9 081 9 990 12T
2017)-SM-A720F (ZIDXXV/ZDDXXV) , chn (11/7->15/9) Camera trc: 16 MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), Exynos 7880 8 nhn 64-bit, 1.9 GHz, Mali-T830, B
nh: 3 GB, 32 GB, Th nh: Micro SD, Ti a 256 GB 3G: 3G UMTS, 4G: 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, Sim: 2
(Vng hng/Vng) [1700685]
SIM 2 sng (Nano SIM), Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz, Bluetooth 4.2, Pin: 3600 mAh, Pin chun Li-Ion
Ph kin bo hnh 6 thng
(2)in thoi Samsung (Galaxy S7 Gim: 2,000,000 VND ng Mn hnh: Super AMOLED Cong trn hai cnh, 2560 x 1440 (Quad HD), 5.5 Inch, Knh Corning Gorilla 4, 14 081 15 490 12T
Edge)-SM-G935 (FZKUXXV) , (en) chn (16/7->15/9) Camera sau: 12 MP, LED, Camera trc: 5.0 MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), Exynos 8890, 8 Nhn
64-bit ( 4 nhn 2.3 GHz v 4 nhn 1.6 GHz ), 32 GB Mali-T880 MP12, Th nh: Micro SD, Ti a 256 GB,
[1600657]
3G: 3G UMTS, 4G: 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, Sim: 1 Nano SIM, Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
MU-MIMO, Bluetooth 4.2, Pin: 3600 mAh, Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(2)in thoi Samsung (Galaxy Gim: 800,000 VND ng Mn hnh: Super AMOLED Cong trn hai cnh, 2960 x 1440 (Quad HD+), 5.8 Inch, Corning Gorilla Glass 5, 16 809 18 490 12T
S8)-SM-G950F (ZKDXXV) , (en) chn (23/5->15/9) Camera sau: 12MP, LED Flash, Camera trc: 8.0 MP, OS: Android 7.0 (Nougat), Exynos 8895 8 nhn 64bit,
(Khuyn mi khng p dng 4 nhn 2.3 GHz, 4 nhn 1.7 GHz, Mali G71, 64 GB B nh: 4 GB, Th nh: Micro SD, Ti a 256GB, 3G: 3G
[1701441]
km Tr gp li sut 0%) WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G: 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, Sim: 2 Nano Sim, Wifi: Wifi AC, Dual-band, DLNA, Wi-Fi
Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.0, Pin: 3000 mAh, Li-lon Ph kin bo hnh 6 thng

Smartphone Sony .
(2)in thoi Sony (Xperia C4 Dual Gim: 2,000,000 VND ng Mn hnh: IPS, 1920x1080 pixel, 5.5 Inch, Knh c kh nng chng xc, Camera sau: 13 MP, LED, 5 445 5 990 12T
) E5333 (VN/G/VN/W) , (Xanh/Trng) chn (30/6->15/9) Camera trc: 5 MP, OS: Android 5.0, MediaTek MTK6752, 1.7 GHz, ARM Mali760 MP2, B nh: 2 GB, 16 GB,
[1501498] (Khuyn mi khng p dng Th nh: Micro SD, Ti a 200GB, 3G: UMTS HSPA, 4G: LTE Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
km Tr gp li sut 0%) Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.1, Pin: 2600 mAh, Pin Li-Ion Ph kin bo hnh 6
thng
in thoi Sony (Xperia L1 Dual ) Gim: 200,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, HD (720x1280), 5.5 Inch, Knh chng xc, Camera sau: 13 MP, LED, Camera trc: 5 4 081 4 490 12T
G3312 (VN/P/VN/W) , (Hng/Trng) chn (4/8->15/9) MP, OS: Android 7.0, MT6737T 4 nhn, 1.4 GHz, Mali T720, B nh: 2 GB, 16 GB, Th nh: Micro SD, Ti a
256GB, 3G: UMTS HSPA+, 4G: 4G LTE Cat 9 Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot,
[1702029]
Bluetooth 4.2, Pin: 2620 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(2)in thoi Sony (Xperia XA Gim: 1,000,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, 1080 x 1920 pixels, 6.0 Inch, Knh cm ng chng xc, Camera sau: 21.5MP, LED, 6 354 6 990 12T
Ultra) (-F3216VN/W) , (Trng) chn (22/6->15/9) Camera trc: 16 MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), MediaTek MT6755 Helio P10 8 nhn 64 bit, 4x2.0
(Khuyn mi khng p dng GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53, Mali-T860MP2 B nh: 3 GB, 16 GB, Th nh: Micro SD, Ti a
[1601953]
km Tr gp li sut 0%) 200GB, 3G: UMTS HSPA+, 4G: LTE 4G / Cat 4, Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct,
hotspot, Bluetooth 4.1, Pin: 2700 mAh, Pin Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Sony (Xperia XA) Gim: 500,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, 720 X 1280, 5.0 inch, Cm ng a im, Camera sau: 13MP, n LED flash, Camera 3 627 3 990 12T
(-F3116VN/P/-F3116VN/W/-F3116VN/B chn (5/8->15/9) trc: 8MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), Helio P10, 4x2,0 GHz Cortex-A53 v 4x1,0 GHz Cortex-A53,
(Hng trng by) Mali-T860MP2, B nh: 2GB, 16GB, Th nh:, 3G: 3G 4G: 4G, Sim: 2 Sim Nano, Wifi: Wifi N, Pin: 2300 mAh,
) , (Vng hng/Trng/en)
Pin Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng
[1601668]
(1)in thoi Sony (Xperia XA1 Gim: 1,000,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, FHD (1080x1920), 6 Inch, Knh Corning Gorilla, Camera sau: 23 MP, LED, Camera trc: 8 172 8 990 12T
Ultra) (-G3226VN/N/-G3226VN/B) , chn (22/7->15/9) 16 MP, OS: Android 7.0, Mediatek MT6757 Helio P20 8 nhn, 4x 2.3GHz Cortex-A53, 4x 1.6GHz Cortex-A53,
Mali-T880MP2, B nh: 4 GB, 64 GB, Li-lon Th nh: Micro SD, Ln n 256 GB, 3G: UMTS HSPA+, 4G: LTE
(Vng/en) [1701963]
(4G) Cat4/Cat6, Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Ph kin bo
hnh 6 thng
(2)in thoi Sony (Xperia XZ) Gim: 1,000,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, Full HD (1080 x 1920 pixels), 5.2 Inch, Knh cng lc Corning Gorilla, Camera sau: 23 9 990 10 990 12T
(-F8332VN/B) , (en) [1602725] chn (28/5->15/9) MP, LED, Camera trc: 13 MP, OS: Android 7.0, Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 4 nhn 64-bit, 2x
2.15GHz Kryo & 2x 1.6GHz Kryo, Adreno 530, 64 GB B nh: 3 GB, Th nh: Micro SD, Ti a 256GB, 3G:
UMTS HSPA+, 4G: 4G LTE Cat 9, Sim: 2 nano sim, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot,
Bluetooth 4.2, Pin: 2900 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 10
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

(1)in thoi Sony (Xperia XZs) Gim: 1,000,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, Full HD (1080 x 1920 pixels), 5.2 Inch, Knh cng lc Corning Gorilla, Camera sau: 19 13 627 14 990 12T
(-G8232VN/B) , (en) [1701308] chn (19/4->15/9) MP, LED, Camera trc: 13 MP, OS: Android 7.0, Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 4 nhn, 2 nhn 2.15
GHz Kryo & 2 nhn 1.6 GHz Kryo, Adreno 530 B nh: 4 GB, Th nh: Micro SD, Ti a 256GB, 3G: UMTS
HSPA+, 4G: 4G LTE Cat 9, Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA,
hotspot, Bluetooth 4.2, Pin: 2900 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng

Smartphone Oppo .
(1)in thoi Oppo A37 (- A37FG/- Mn hnh: IPS LCD, HD (720 x 1280 pixels), 5 Inch, Corning Gorilla Glass 4, Camera sau: 8 MP, LED Flash, 2 990 3 290 12T
A37FG) , (Vng/Vng hng) Camera trc: 5 MP, OS: Android 5.1 (Lollipop), Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 4 nhn 64 bit, 1.2
GHz, Adreno A306, B nh: 2 GB, 16 GB, 3G: Th nh: Micro SD, H tr ti a 256GB, 4G: 4G LTE Cat 4,
[1601976]
Sim: 2 Nano SIM, Wifi: 2.4GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, Pin: 2630 mAh, Lithium - Ion Ph kin bo
hnh 6 thng
in thoi Oppo A37 (- A37FG) , Gim: 200,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, Cong 2.5D, HD (720x1280), 5.0 inch, Knh cng lc Gorilla Glass 4, Camera sau: 8MP, 3 172 3 490 12T
(en) [1702367] chn (17/8->15/9) LED Flash, Camera trc: 5MP, OS: Android, Qualcomm Snapdragon 410, 1.2GHz, Adreno A306, B nh:
2GB, 16GB, Th nh: Micro SD, H tr ti a 128GB 3G: WCDMA, 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 Nano SIM, Wifi:
802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, Pin: 2630mAh, Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(2)in thoi Oppo A39 (- Gim: 300,000 VND ng Mn hnh: IPS TFT, HD (720 x 1280 pixels), 5.2 Inch, Gorilla Glass 4, Camera sau: 13 MP, LED, Camera 3 900 4 290 12T
CPH1605G) , (Vng) [1603425] chn (2/6->15/9) trc: 5MP, OS: Android 5.1 (Lollipop), Mediatek MT6750 8 nhn, 1.5GHz, Mali-T860 MP2, B nh: 3 GB, 32
(Khuyn mi khng p dng GB, Th nh: Micro SD, Ti a 256GB, 3G: 3G 4G: LTE 4G Cat 4, Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n,
km Tr gp li sut 0%) Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, Pin: 2900 mAh, Li-lon Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Oppo A57 (- Gim: 500,000 VND ng Mn hnh: IPS, mt knh cong 2.5D, 1280x720, 5.2 Inch HD, Corning Gorilla Glass 3, Camera sau: 13 MP, 4 990 5 490 12T
CPH1701/- CPH1701) , (Vng/en) chn (8/7->15/9) LED, Camera trc: 16MP, OS: ColorOS 3.0, Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435, Octa-Core 1.4GHz
Cortex-A53, Adreno 505, B nh: 3 GB, 32 GB, Ti a 256GB Th nh: Micro SD, 3G: HSDPA+, 4G: LTE 4G,
[1701851]
Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, Bluetooth 4.1, Pin: 2.900 mAh, Li-Ion Ph kin bo
hnh 6 thng
(2)in thoi Oppo F1S 64GB Gim: 1,000,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, HD (720 x 1280 pixels), 5.5 Inch, Corning Gorilla Glass 4, Camera sau: 13 MP, LED, 6 354 6 990 12T
(-A160164GBGR/-A160164GBG) , chn (16/6->15/9) Camera trc: 16 MP, OS: ColorOS 3.0, Mediatek MT6750 8 nhn, 1.5 GHz, Mali-T860 MP2, B nh: 4 GB,
(Khuyn mi khng p dng 64 GB, Th nh: Micro SD, Ti a 256 GB, 3G: 3G 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11
(Vng hng/Vng) [1700744]
km Tr gp li sut 0%) b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, Pin: 3.075 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6
thng
(2)in thoi Oppo F1S Gim: 1,000,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, HD (720 x 1280), 5.5 Inch, Gorilla Glass 4, Camera sau: 13 MP, LED, Camera trc: 4 536 4 990 12T
(-A1601GR/-A1601G) , (Vng chn (23/7->15/9) Chm ly nt, Nhn din khun mt, HDR, Panorama, OS: Android 5.1, MT6750, 8 nhn 1.5GHz, Mali-T860
(Hng trng by) MP2, B nh: 3 GB, 32 GB, Th nh: Micro SD, 3G: Ti a 128GB, Sim: 2 Nano SIM, Wifi: 802.11a/b/g/n
hng/Vng) [1602170]
2.4GHz, 5GHz, Bluetooth 4.0, Pin: 3.075 mAh, Li-Po Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Oppo F3 Plus Gim: 1,500,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, Full HD (1080 x 1920 pixels), 6 Inch, Corning Gorilla Glass 5, Camera sau: 16 MP, LED, 9 718 10 690 12T
(-CPH1613/-CPH1613B) , (Vng/en) chn (17/8->15/9) Camera trc: 16 MP + 8 MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), Qualcomm MSM8976 Pro Snapdragon 653 8
(Khuyn mi khng p dng nhn 64-bit, Adreno 510, B nh: 4 GB, 64 GB 4 x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.44 GHz Cortex-A53, Th nh:
[1701210]
km Tr gp li sut 0%) Micro SD, Ti a 256 GB, 3G: 3G, 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct,
Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.1, Pin: 4000 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Oppo F3 Gim: 500,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, FHD 1080 x 1920 pixels, 5.5 Inch, Corning Gorilla Glass 5, Camera sau: 13 MP, LED 6 354 6 990 12T
(-CPH1609GR/-CPH1609Gold/-CPH160 chn (27/5->15/9) Flash, Camera trc: Dual Camera 16MP + 8MP, OS: Android 6.0 Marshmallow, Mediatek MT6750T, 1.5GHz,
9B) , (Hng/Vng/en) [1701538] (Khuyn mi khng p dng Mali-T860MP2, B nh: 4 GB, 64 GB, Th nh: Micro SD 128GB, 3G: 3G, 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 Nano Sim,
km Tr gp li sut 0%) Wifi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth 4.0, Pin: 3.200mAh, Li-lion Ph kin bo hnh 6
thng

Smartphone Asus Zenfone .


(1)in thoi Asus X00BD Zenfone Mn hnh: IPS TFT, FWVGA (854 x 480), 5 Inch, Knh cng lc Gorilla Glass 3, Camera sau: 8 MP, LED, 1 809 1 990 12T
Go - ZB500KG-1G074WW (Vng) Camera trc: 2 MP, OS: Android 5.1 (Lollipop), Qualcomm Quad-Core ProcessorSnapdragon 200 4 nhn
64-bit, 1.4 GHz, Adreno 305, B nh: 1 GB, 8 GB Th nh: MicroSD, Ti a 128 GB, 3G: WCDMA: Band:
[1701133]
1/2/5/8, 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 Micro SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth
4.0, Pin: 3010 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Asus X00BD Zenfone Mn hnh: IPS TFT, FWVGA (854 x 480), 5 Inch, Knh cng lc Gorilla Glass 3, Camera sau: 8 MP, LED, 1 809 1 990 12T
Go ZB500KG-1A001WW (en) Camera trc: 2 MP, OS: Android 5.1 (Lollipop), Qualcomm Quad-Core ProcessorSnapdragon 200 4 nhn
64-bit, 1.4 GHz, Adreno 305, B nh: 1 GB, 8 GB Th nh: Micro SD, Ti a 128 GB, 3G: WCDMA: Band:
[1701134]
1/2/5/8, 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 Micro SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth
4.0, Pin: 3010 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6 thng
(2)in thoi Asus Z017D Zenfone Gim: 1,000,000 VND ng Mn hnh: IPS, FHD(1920 x 1080), 5.2 Inch, Corning Gorilla Glass 2.5D, Camera sau: 16 MP, LED, Camera 7 263 7 990 12T
3 - ZE520KL (-1A010WW) , (en) chn (23/6->15/9) trc: 8 MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), Snapdragon 625 8 nhn 64-bit, 2.0Ghz, Adreno 506, B nh: 4
GB, 64 GB, Th nh: Micro SD, Ln n 256GB 3G: WCDMA: Bng tn: 1/2/5/8, 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 SIM
[1602076]
(1 Nano + 1 Micro), Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.2, Pin: 2650 mAh, Pin
chun Li-Po Ph kin bo hnh 6 thng
(2)in thoi Asus Z017D Zenfone Gim: 1,000,000 VND ng Mn hnh: IPS, FHD(1920 x 1080), 5.2 Inch, Corning Gorilla Glass 2.5D, Camera sau: 16MP, LED, Camera 7 263 7 990 12T
3 - ZE520KL (-1B011WW) , (Trng) chn (23/6->15/9) trc: 8 MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), Snapdragon 625 8 nhn 64-bit, 2.0Ghz, Adreno 506, B nh: 4
GB, 64 GB, Th nh: Micro SD, Ti a 256GB 3G: WCDMA: Bng tn: 1/2/5/8, 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 SIM
[1602373]
(1 Nano + 1 Micro), Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.2, Pin: 2650 mAh, Pin
chun Li-Po Ph kin bo hnh 6 thng
(1)in thoi Asus Zenfone Live - Gim: 200,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, HD (720 x 1280 pixels), 5 Inch, Knh c vin bo 2.5D, Camera sau: 13 MP, LED, 2 718 2 990 12T
ZB501KL (-4G007A/-4A015A) , chn (26/4->15/9) Camera trc: 5 MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), Qualcomm Snapdragon 400 4 nhn 32-bit, 1.4 GHz,
Adreno 305, B nh: 2 GB, 16 GB, Th nh: MicroSD, 3G: 3G Ti a 128 GB, 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2
(Vng/en) [1701343]
Nano SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, Pin: 2650 mAh, Lithium - Ion
Ph kin bo hnh 6 thng

in Thoi Philips .
(1)in thoi Philips E105 Mn hnh: TFT, 128 x 160 Pixels, 1.77 Inch, Camera sau: Camera VGA ( 480 x 640 pixels ), 32 MB, Th 290 319 12T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 11
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(en/Xanh) [1601373] nh: Micro SD, H tr th nh ti a 32GB, Sim: 2 Khe SIM, Pin: 800 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin
bo hnh 6 thng

Smartphone VIVO .
(2)in thoi Vivo V5 (Hng Gim: 800,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, HD (1280 x 720 pixels), 5.5 Inch, Knh cng lc Gorilla Glass, Camera sau: 13 MP, 5 445 5 990 12T
kim/Vng ng) [1603579] chn (8/7->15/9) LED, Camera trc: 20 MP, OS: Android 6.0 (Marshmallow), MT6750, 8 nhn, 1.5 GHz, B nh: 4 GB, 32 GB,
Th nh: Micro SD, Ti a 128 GB, 3G: 3G 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 SIM (Nano SIM + Nano SIM + MicroSD),
Wifi: 802.11a/b/g/n 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth 4.1, Pin: 3000 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6
thng
(2)in thoi Vivo Y31 (Trng) Gim: 700,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, HD (720 x 1280 pixels), 4.7 Inch, Knh thng, Camera sau: 8 MP, Camera trc: 2 MP, 2 445 2 690 12T
[1602859] chn (7/3->15/9) OS: Android 5.1 (Lollipop), Mediatek MT6580 4 nhn 32-bit, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, Mali-400 MP2, B
(Hng trng by)Tng p nh: 1 GB, 8 GB, Th nh: Micro SD, 3G: 3G Ti a 256GB, 4G: Khng h tr, Sim: 2 Khe SIM, Wifi: Wi-Fi
in thoi Vivo Y31 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth, Pin: 2100 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6
(01/05->15/09) thng
(2)in thoi Vivo Y51 (Trng) Gim: 300,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, DVGA (540 x 960 pixels), 5 Inch, Knh thng, Camera sau: 8 MP, LED, Camera trc: 5 2 990 3 290 12T
[1602860] chn (1/4->15/9) MP, OS: Android 5.0 (Lollipop), Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, 1.2 GHz, Adreno 306, B nh: 2 GB,
Tng p in thoi Vivo Y51 16 GB, Th nh: Micro SD, Ti a 256GB, 3G: 3G 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: 2 Khe SIM, Wifi: Wi-Fi 802.11
(01/05->15/09) b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, Pin: 2350 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin bo hnh 6
thng
(2)in thoi Vivo Y55 (Vng kim) Gim: 500,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, 1280 x 720 HD, 5.2 Inch, Knh thng, Camera sau: 8 MP, LED, Camera trc: 5 MP, 3 627 3 990 12T
[1603214] chn (8/7->15/9) OS: Android 6.0 (Marshmallow), Qualcomm Snapdragon 430 8 nhn 64 bit, 1.4 GHz, Adreno 505, B nh: 2
GB, 16 GB, Th nh: Micro SD, Ti a 128GB, 3G: 3G 4G: 4G LTE Cat 4, Sim: Nano SIM & Micro SIM, Wifi:
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.1, Pin: 2720 mAh, Pin chun Li-Ion Ph kin
bo hnh 6 thng

Smartphone Xiaomi .
(1)in thoi Xiaomi Redmi 4A Gim: 200,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, 1280 x 720 pixels, 5 Inch, Knh thng, Camera sau: 13 MP, LED Flash, Camera trc: 2 718 2 990 12T
(Vng/Xm) [1701584] chn (11/5->15/9) 5 MP, OS: Android 6.0 Marshmallow, Snapdragon 425, 4 nhn 1.4GHz, Adreno 308, B nh: 2 GB, 32 GB,
Tng: Th co Mobi 50.000 Th nh: Micro SD, 256 GB, 3G: WCDAMA, Pin: 3120mAh 4G: FDD-LTE, TD LTE, Sim: 2 Khe SIM (Micro SIM/
(11/6->15/9) (Khuyn mi Nano SIM), Wifi: 801.11 b/g/n, 2.4GHz Wi-Fi, Li-lon Ph kin bo hnh 6 thng
khng p dng km Tr
gp li sut 0%)
(1)in thoi Xiaomi Redmi 4X Gim: 200,000 VND ng Mn hnh: IPS LCD, 1280 x 720 pixels, 5 Inch, Knh cng lc Corning Gorilla, Camera sau: 13 MP, LED 3 354 3 690 12T
(Vng/en) [1701583] chn (11/5->15/9) Flash, Camera trc: 5 MP, OS: Android 6.0 Marshmallow, Snapdragon 435, 8 nhn 1.4GHz, Adreno 505, B
Tng: Th co Mobi 100.000 nh: 3 GB, 32 GB, Th nh: Micro SD, Ti a 128GB 3G: WCDAMA, 4G: FDD-LTE, TD LTE, Sim: 2 Khe SIM
(11/6->15/9) (Nano SIM / Micro SIM), Wifi: Wi-Fi 801.11 b/g/n, 2.4GHz, Bluetooth 4.1, Pin: 4100 mAh, Li-Ion Ph kin
bo hnh 6 thng
(1)in thoi Xiaomi Redmi Note 4 Gim: 300,000 VND ng Mn hnh: IPS, FHD 1080 x 1920 pixels, 5.5 Inch, Knh cng lc, Camera sau: 13MP, Dual-LED, Camera 4 536 4 990 12T
64GB (Xm/Vng) [1701995] chn (29/6->15/9) trc: 5 MP, OS: Android 6.0 Marshmallow, Snapdragon 625, 8 nhn 2.0GHz, Adreno 506, B nh: 4 GB, 64
Tng: Th co Mobi 200.000 GB, Th nh: Micro SD, 128 GB, 3G: WCDMA, Li-Po 4G: FDD-LTE, TDD-LTE, Sim: Micro SIM/ Nano SIM, Wifi: Wi-Fi
(12/7->15/9) 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.1, Pin: 4100 mAh Ph kin bo hnh 6 thng

Laptop Acer Option 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


My xch tay/ Laptop Acer Tng: Ti ng laptop 15'' Celeron, N3350, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Linux 5 445 5 990 12T
A315-31-C8GB (NX.GNTSV.001) 1.1GHz, 2M, DDR3, 2133MHz, Graphics 500, 1366x768, AC, Reader, USB 3.0,
(en) [1702435] 2.4GHz (No upgrade), Share Webcam HD 381.6(W) x HDMI, BT 4.1,
500GB 5400rpm, 259(D) x 2Cell, 1.87Kg
H tr: M.2 2280 21.6(H) mm
Sata
My xch tay/ Laptop Acer Tng: Ti ng laptop 15'' Pentium, N4200, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Linux 6 354 6 990 12T
A315-31-P66L (NX.GNTSV.002) (en) 1.1GHz, 2M, DDR3, 2133MHz, Graphics 505, 1366x768, AC, Reader, USB 3.0,
[1702434] 2.5GHz (No upgrade), Share Webcam HD 381.6(W) x HDMI, BT 4.1,
500GB 5400rpm, 259(D) x 2Cell, 1.86Kg
H tr: M.2 2280 21.6(H) mm
Sata
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Linux 10 908 11 999 12T
A315-51-53ZL (NX.GNPSV.019) (en) phong cch (ti xch, nn 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1366x768, AC, Reader, USB 3.0,
[1702412] bo him, n bn, o 3.1GHz 1 Slot, 1TB Share Webcam HD 381.6(W) x HDMI, BT 4.1,
ma) (SLCH) ,Ti ng 5400rpm, H tr: 259(D) x 2Cell, 2.1Kg
laptop 15'' M.2 2280 (Sata, 21.6(H) mm
PCIe Gen3 x4)
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i3, 7100U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, No OS 9 999 10 999 12T
A515-51G-39GT (NX.GPASV.003) phong cch (ti xch, nn 2.4GHz, 3M, . DDR4, 2400MHz, Graphics 620, 1920x1080, AC, Reader, USB 3.0, USB
(Xm) [1702104] bo him, n bn, o 1 Slot, 500GB Share Webcam HD 381.6 (W) x 3.1 Type C
ma) (SLCH) ,Ti ng 5400rpm, H tr: 263 (D) x 21.6 Gen1, HDMI,
laptop 15'' M.2 2280 (Sata, (H) mm BT 4.0, 4Cell,
PCIe Gen3 x4) 2.2Kg
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i5, 7300HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA GTX 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Linux 18 180 19 999 12T
AN515-51-5775 (NH.Q2SSV.004) phong cch (ti xch, nn 2.5GHz, 6M, 2400MHz, 2 Slots, 1050 // Intel 1920x1080, AC, Reader, USB 3.0,
(en) [1702429] bo him, n bn, o 3.5GHz 1TB 5400rpm, H HD Graphics Webcam HD, 390(W) x USB-C, BT 4.2,
ma) (SLCH) ,Ba l Predator tr: M.2 2280 630, 2GB Led_KB 266(D) x 4Cell, 2.7Kg
(2/9->10/9) (PCIe Gen3 x4, 26.75(H) mm
Sata)
My xch tay/ Laptop Acer AS Gim: 700,000 VND ng Core i5, 7300HQ, 1x8GB, DDR4, NVIDIA Geforce 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Linpus 19 263 21 190 12T
VX5-591G-52YZ (NH.GM2SV.002) chn (25/6->15/9) 2.5GHz, 6M, 2400MHz, 2 Slots, GTX 1050 // 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB Linux

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 12
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(en) [1700896] Tng: B qu tng Acer 3.5GHz 128SSD + 1TB Intel HD Webcam Reader, 3.1 Type C, (Khng
phong cch (ti xch, nn 5400, H tr: Graphics 630, 1.0MP, Led_KB 389(W)x265.5( HDMI, BT 4.0, h tr
bo him, n bn, o M.2.2280 4GB D)x28.9(H)mm 3CELL, 2.5 KG Windows
ma) (SLCH) ,Ba l Acer 7/8)
My xch tay/ Laptop Acer AS Gim: 300,000 VND ng CORE I7, 7700HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA Geforce 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Linpus 22 081 24 290 12T
VX5-591G-70XM (NH.GM2SV.001) chn (25/6->15/9) 2.8GHz, 6M, 2400MHz, 2 Slots, GTX 1050 // 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB Linux
(en) [1700773] Tng: B qu tng Acer 3.8GHz 128SSD + 1TB Intel HD Webcam Reader, 3.1 Type C, (Khng
phong cch (ti xch, nn 5400, H tr: Graphics 630, 1.0MP, Led_KB 389(W)x265.5( HDMI, BT 4.0, h tr
bo him, n bn, o M.2.2280 4GB D)x28.9(H)mm 3CELL, 2.5 KG Windows
ma) (SLCH) ,Ba l Acer 7/8)
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer CORE I3, 6006U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Linux N1 8 081 8 890 12T
E5-475-31KC (NX.GCUSV.001) (Xm) phong cch (ti xch, nn 2.0GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, GRAPHIC 520, 1366x768, AC/B/G/N, USB 2.0, VGA, (Khng
[1701256] bo him, n bn, o 2.0GHz 500GB 5400rpm SHARE Webcam 1.0MP Reader, 343 HDMI, BT, h tr
ma) (SLCH) ,Ba l Acer Sata3, H tr: (W) x 248 (D) 4CELL, 2.1KG Windows
M.2.2280 x 23.7/30 (H) 7/8)
mm
(1)My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 inch, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x Acer 10 900 11 990 12T
E5-475-58MD (NX.GCUSV.006) (Xm) phong cch (ti xch, nn 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, Graphics 620, 1920x1080, AC, Reader USB 3.0, Linux N1
[1702195] bo him, n bn, o 3.1GHz 1TB 5400rpm, H Share DVD-RW, SD, 343 (W) x D-Sub, HDMI,
ma) (SLCH) ,Ti ng tr: M.2 2280 Webcam HD 248 (D) x 30 BT 4.0, 4Cell,
laptop 14'' (Sata, PCIe Gen3 (H) mm 2.0Kg
x4)
(2)My xch tay/ Laptop Acer Gim: 100,000 VND ng CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Acer 9 000 9 900 12T
E5-575-359T (NX.GE6SV.005) (en) chn (4/8->15/9) 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB Linux N1
[1603669] Tng: B qu tng Acer 2.4GHz 500GB 5400rpm, SHARE DVD-WR, Reader, 3.1, VGA, (Khng
phong cch (ti xch, nn H tr: M.2 2280 Webcam 1.0MP 381(W)x259(D) HDMI, BT 4.0, h tr
bo him, n bn, o x30.4(H)mm 4CELL, 2.23KG Windows
ma) (SLCH) ,Ba l Acer 7/8)
(2)My xch tay/ Laptop Acer Gim: 100,000 VND ng CORE I3, 7100U, 2x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB Linpus 9 163 10 080 12T
E5-575-35L8 (NX.GLBSV.007) (Xm) chn (25/7->15/9) 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, GRAPHIC 620, 1920x1080, AC/B/G/N, 2.0, VGA, Linux Lite
[1701576] Tng: B qu tng Acer 2.4GHz 500GB 5400rpm SHARE DVDWR, Reader, HDMI, BT, (Khng
phong cch (ti xch, nn Sata3, H tr: Webcam 1.0MP 381(W) x 4CELL, 2.3KG h tr
bo him, n bn, o M.2.2280 256(D) x 25(H) Windows
ma) (SLCH) ,Ba l Acer mm 7/8)
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 200,000 VND ng Core i3, 6006U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x Acer 8 818 9 700 12T
E5-575-35M7 (NX.GLBSV.010) (Xm) chn (9/8->15/9) 2.0GHz, 3M, 2133MHz, 2 Slots, Graphics 520, 1920x1080, AC, Reader USB 3.0, Linux N1
[1702194] Tng: B qu tng Acer 3.1GHz 500GB 5400rpm, Share DVD-RW, SD, 381(W) x USB-C, D-Sub,
phong cch (ti xch, nn H tr: M.2 2280 Webcam HD 259(D) x HDMI, BT 4.0,
bo him, n bn, o (Sata, PCIe Gen3 30.4(H) mm 4Cell, 2.2Kg
ma) (SLCH) ,Ti ng x4)
laptop 15''
(1)My xch tay/ Laptop Acer Gim: 100,000 VND ng CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Acer 9 000 9 900 12T
E5-575-37QS (NX.GLBSV.001) (Xm) chn (4/8->15/9) 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, GRAPHIC 620, 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB Linux N1
[1603668] Tng: B qu tng Acer 2.4GHz 500GB 5400rpm, SHARE DVDWR, Reader, 3.1, VGA, (Khng
phong cch (ti xch, nn H tr: M.2 2280 Webcam 1.0MP 381(W)x259(D) HDMI, BT 4.0, h tr
bo him, n bn, o x30.4(H)mm 4CELL, 2.23KG Windows
ma) (SLCH) ,Ba l Acer 7/8)
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 200,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x8GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Linux N1 11 081 12 190 12T
E5-575-5730 (NX.GLBSV.008) (Xm) chn (6/8->15/9) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB (Khng
[1701255] Tng: B qu tng Acer 3.1GHz Slots, 1TB SHARE DVDWR, Reader, 3.1, VGA, h tr
phong cch (ti xch, nn 5400rpm Sata3, Webcam 1.0MP 381(W)x259(D) HDMI, BT 4.0, Windows
bo him, n bn, o H tr: M.2.2280 x30.4(H)mm 4CELL, 2.23KG 7/8)
ma) (SLCH) ,Ba l Acer
(1)My xch tay/ Laptop Acer Gim: 200,000 VND ng CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 2.0, 2x Linux N1 9 990 10 990 12T
E5-575G-39QW (NX.GDWSV.005) chn (6/8->15/9) 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, GEFORCE 1920x1080, AC/B/G/N, USB 3.0, 1x (Khng
(en) [1603521] Tng: B qu tng Acer 2.4GHz 500GB 5400rpm, 940MX // Intel DVDWR, Reader, USB 3.1, VGA, h tr
phong cch (ti xch, nn H tr: M.2.2280 HD Graphics Webcam 1.0MP 381(W)x259(D) HDMI, BT 4.0, Windows
bo him, n bn, o 620, 2GB x30.4(H)mm 4CELL, 2.23KG 7/8)
ma) (SLCH) ,Ba l Acer
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 300,000 VND ng CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Acer 11 990 13 190 12T
E5-575G-50TH (NX.GL9SV.003) chn (30/5->15/9) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, GEFORCE 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB Linux N1
(Xm) [1603671] Tng: B qu tng Acer 3.1GHz 1TB 5400rpm, H 940MX // Intel DVDWR, Reader, 3.1, VGA, (Khng
phong cch (ti xch, nn tr: M2 2280 HD Graphics Webcam 1.0MP 381(W)x259(D) HDMI, BT 4.0, h tr
bo him, n bn, o 620, 2GB x30.4(H)mm 4CELL, 2.23KG Windows
ma) (SLCH) ,Ba l Acer 7/8)
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 500,000 VND ng CORE I7, 7500U, 1x8GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Acer 15 445 16 990 12T
E5-575G-73SG (NX.GDWSV.008) chn (11/6->15/9) 2.7GHz, 4M, 2133 MHz, 2 GEFORCE 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB Linux N1
(en) [1700852] Tng: B qu tng Acer 3.5GHz Slots, 1TB 940MX // Intel DVD-WR, Reader, 3.1, VGA, (Khng
phong cch (ti xch, nn 5400rpm Sata3, HD Graphics Webcam 1.0MP 381(W)x259(D) HDMI, BT, h tr
bo him, n bn, o H tr: M.2.2280 620, 2GB x30.4(H)mm 4CELL, 2.23KG Windows
ma) (SLCH) ,Ba l Acer 7/8)
(2)My xch tay/ Laptop Acer Gim: 100,000 VND ng CELERON, N3350, 1x 4GB, DDR3L, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 2.0, Linpus 5 445 5 990 12T
ES1-533-C5TS (NX.GFTSV.001) (en) chn (30/5->15/9) 1.1Ghz, 2M, 1600 MHz, 1 Slot, GRAPHIC 500, 1366x768, AC/B/G/N, USB 3.0, Linux
[1603278] Tng: Ba l Acer 2.4GHz 500GB 5400rpm SHARE DVD-WR, Reader, HDMI, BT 4.2, (Khng
Webcam 0.3MP 381.8(W)x258( 4CELL, 2.4KG h tr
D)x24.6(H)mm Windows
7/8)

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 13
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, 2x Linpus 8 172 8 990 12T
ES1-572-32GZ (NX.GKQSV.001) (en) phong cch (ti xch, nn 2.4GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, AC/B/G/N, USB 2.0, Linux
[1700772] bo him, n bn, o 2.4GHz Slots, 500GB SHARE Webcam 0.3MP Reader, HDMI, BT, (Khng
ma) (SLCH) ,Ba l Acer 5400rpm 381.8(W) x 4CELL, 2.4KG h tr
258(D) x Windows
24.6(H)mm 7/8)
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 350,000 VND ng Core i3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Linpus 9 172 10 090 12T
F5-573-36LH (NX.GFKSV.003) (Bc) chn (25/7->15/9) 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, GRAPHIC 620, 1366x768, AC/B/G/N, USB 2.0, 1x Linux Lite
[1603740] Tng: B qu tng Acer 2.4GHz 500GB 5400rpm, SHARE DVD-WR, Reader, USB-C, D-Sub, (Khng
phong cch (ti xch, nn H tr: M.2.2280 Webcam 1.3MP 381(W) x HDMI, BT 4.0, h tr
bo him, n bn, o 256(D) x 25(H) 6CELL, 2.3KG Windows
ma) (SLCH) ,Ba l Acer mm 7/8)
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 600,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB Linpus 12 536 13 790 12T
F5-573G-55PJ (NX.GD8SV.004) (Bc) chn (25/7->15/9) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GEFORCE 1920x1080, AC/B/G/N, 2.0, 1x USB-C, Linux Lite
[1603736] Tng: B qu tng Acer 3.1GHz 500GB 5400rpm, 940MX // Intel DVD-WR, Reader, D-Sub, HDMI, (Khng
phong cch (ti xch, nn H tr: M.2.2280 HD Graphics Webcam 381(W)x256(D) BT 4.0, 6CELL, h tr
bo him, n bn, o 620, 2GB 1.3MP, Led_KB x25(H)mm 2.3KG Windows
ma) (SLCH) ,Ba l Acer 7/8)
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i7, 7500U, 2x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Linpus 16 990 18 690 12T
F5-573G-74XO (NX.GD8SV.008) (Bc) phong cch (ti xch, nn 2.7GHz, 4M, 2133 MHz, 2 GEFORCE 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, Linux Lite
[1700803] bo him, n bn, o 3.5GHz Slots, 1TB 940MX // Intel DVDWR, Reader, USB-C, D-Sub, (Khng
ma) (SLCH) ,Ba l Acer 5400rpm, H tr: HD Graphics Webcam 381(W)x256(D) HDMI, BT 4.0, h tr
M.2.2280 620, 2GB 1.3MP, Led_KB x25(H)mm 6CELL, 2.3KG Windows
7/8)
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i5, 7300HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA GTX 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Linux 25 445 27 990 12T
G3-572-50XL (NH.Q2CSV.001) (en) phong cch (ti xch, nn 2.5GHz, 6M, 2400MHz, 2 Slots, 1050Ti // Intel 1920x1080, AC, Reader, USB 3.0,
[1702433] bo him, n bn, o 3.5GHz 1TB 5400rpm + HD Graphics Webcam HD, 390(W) x USB-C, BT 4.2,
ma) (SLCH) ,Ba l Predator 128GB M.2 2280, 630, 4GB Led_KB 266(D) x 4Cell, 2.7Kg
(2/9->10/9) ,Voucher Office H tr: M.2 2280 26.75(H) mm
365 (26/8->30/9) (PCIe Gen3 x4,
Sata)
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i7, 7700HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA GTX 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Linux 27 263 29 990 12T
G3-572-70J1 (NH.Q2CSV.003) (en) phong cch (ti xch, nn 2.8GHz, 6M, 2400MHz, 2 Slots, 1050Ti // Intel 1920x1080, AC, Reader, USB 3.0,
[1702432] bo him, n bn, o 3.8GHz 1TB 5400rpm + HD Graphics Webcam HD, 390(W) x USB-C, BT 4.2,
ma) (SLCH) ,Ba l Predator 128GB M.2 2280, 630, 4GB Led_KB 266(D) x 4Cell, 2.7Kg
(2/9->10/9) ,Voucher Office H tr: M.2 2280 26.75(H) mm
365 (26/8->30/9) (PCIe Gen3 x4,
Sata)
My xch tay/ Laptop Acer Nitro Tng: B qu tng Acer Core i7, 7700HQ, 1x 16GB, DDR4, NVIDIA GTX 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, No OS 35 445 38 990 12T
VN7-593G-782D (NH.Q23SV.003) phong cch (ti xch, nn 2.8GHz, 6M, 2400MHz, 2 Slots, 1060 // Intel 1920x1080, AC, Reader, 2x USB 3.0,
(en) [1702230] bo him, n bn, o 3.8GHz 1TB + 256GB, H HD Graphics Webcam 720p, 391 x 266 x 1x USB-C Gen
ma) (SLCH) ,Ti ng tr: M.2 2280 630, 6GB Led_KB 24.9 mm 1 with
laptop 15'' (PCIe Gen3 x4 // ThunderBolt 3,
SATA) HDMI, BT 4.1,
4Cell, Finger
print, 2.5Kg
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i5, 5200U, 1x 4GB, DDR3L, Intel HD 13.3 inch, LAN : 1G, USB 3.0, USB Linpus 10 908 11 999 12T
V3-371-560K (NX.MPGSV.021) (Xm) phong cch (ti xch, nn 2.2GHz, 3M, 1600MHz, 2 Slots, Graphics 5500, 1366x768, AC/B/G/N, 2.0, BT, Linux
[1702049] bo him, n bn, o 2.7GHz 500GB 5400rpm Share Webcam 1.0MP Reader, 4CELL, 1.5Kg
ma) (SLCH) ,Ti ng 327(W) x 228
laptop 14'' (Km cp HDMI (D) x 19.65(H)
to D-Sub) mm
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i5, 5200U, 1x 4GB, DDR3L, Intel HD 13.3 inch, LAN : 1G, USB 3.0, USB Linpus 10 908 11 999 12T
V3-371-59JX (NX.MPFSV.018) phong cch (ti xch, nn 2.2GHz, 3M, 1600MHz, 2 Slots, Graphics 5500, 1366x768, AC/B/G/N, 2.0, BT, Linux
(Trng) [1702050] bo him, n bn, o 2.7GHz 500GB 5400rpm Share Webcam 1.0MP Reader, 4CELL, 1.5Kg
ma) (SLCH) ,Ti ng 327(W) x 228
laptop 14'' (Km cp HDMI (D) x 19.65(H)
to D-Sub) mm

Laptop Acer Win 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, NVIDIA GeForce 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Windows 13 362 14 699 12T
A515-51G-578V (NX.GP5SV.003) phong cch (ti xch, nn 2.5GHz, 3M, DDR4, 2400MHz, 940MX // Intel 1920x1080, AC, Reader USB 3.0, USB 10 Home
(en) [1702102] bo him, n bn, o 3.1GHz 1 Slot, 1TB HD Graphics Webcam HD SD, 381.6 (W) 3.1 Type C SL 64bits
ma) (SLCH) ,Voucher Office 5400rpm, H tr: 620, 2GB x 263 (D) x Gen1, HDMI,
365 (23/8->30/9) ,Ti ng M.2 2280 (Sata, 21.6 (H) mm BT 4.0, 4Cell,
laptop 15'' PCIe Gen3 x4) 2.2Kg
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, NVIDIA GeFore 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Windows 13 362 14 699 12T
A515-51G-58MC (NX.GPDSV.006) phong cch (ti xch, nn 2.5GHz, 3M, DDR4, 2400MHz, 940MX // Intel 1920x1080, AC, Reader USB 3.0, USB 10 Home
(Xm) [1702103] bo him, n bn, o 3.1GHz 1 Slot, 1TB HD Graphics Webcam HD SD, 381.6 (W) 3.1 Type C SL 64bits
ma) (SLCH) ,Voucher Office 5400rpm, H tr: 620, 2GB x 263 (D) x Gen1, HDMI,
365 (23/8->30/9) ,Ti ng M.2 2280 (Sata, 21.6 (H) mm BT 4.0, 4Cell,
laptop 15'' PCIe Gen3 x4) 2.2Kg
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 400,000 VND ng Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Windows 10 536 11 590 12T
E5-575G-37WF (NX.GDWSV.006) chn (4/8->15/9) 2.4GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GEFORCE 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB 10 Home
(en) [1701035] Tng: B qu tng Acer 2.4GHz Slots, 500GB 940MX // Intel DVD-WR, Reader, 3.1, VGA, SL 64bits
phong cch (ti xch, nn 5400rpm Sata3, HD Graphics Webcam 1.0MP 381(W)x259(D) HDMI, BT,
bo him, n bn, o H tr: M.2.2280 620, 2GB x30.4(H)mm 4CELL, 2.23KG
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 14
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
ma) (SLCH) ,Voucher Office
365 (23/8->30/9) ,Ba l Acer
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 300,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x 8GB Onboard, Intel HD 13.3 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, Windows 18 090 19 900 12T
S5-371-57G7 (NX.GHXSV.001) (en) chn (29/8->15/9) 2.5GHz, 3M, DDR3L, 1600MHz, Graphics 620, 1920x1080, AC, Reader, 1x USB-C, 10 Home
[1603277] Tng: B qu tng Acer 3.1GHz No upgrade, Share Webcam 327 x 288 x HDMI, BT 4.2, SL 64bits
phong cch (ti xch, nn 256GB, H tr: 1.0MP, Led_KB 14.58 mm 3Cell, Finger
bo him, n bn, o M.2 2280 SATA print, 1.3Kg
ma) (SLCH) ,Voucher Office
365 (23/8->30/9) ,Ba l Acer
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i3, 7100U, 1x4GB, DDR4 INTEL HD 14 INCH, AC/B/G/N, USB 3.0, USB Windows 13 627 14 990 12T
SF314-51-32EX (NX.GKKSV.006) phong cch (ti xch, nn 2.4GHz, 3M, Onboard (No GRAPHIC 620, 1920x1080, Reader, 344m 2.0, 1x USB-C, 10 Home
(Vng) [1701053] bo him, n bn, o 2.4GHz upgrade), 2133 SHARE Webcam x 255mm x HDMI, BT, SL 64bits
ma) (SLCH) ,Voucher Office MHz, Onboard, 1.3MP, Led_KB 14mm 4CELL, Finger
365 (23/8->30/9) , cng 128 GB, H tr: print, 1.5KG
HDD Seagate 500GB M.2.2280 (PCI-x4)
Expansion Portable (USB 3.0)
(30/8->25/10) ,Ba l Acer
(1)My xch tay/ Laptop Acer Gim: 500,000 VND ng Core I5, 7200U, 1x 8GB Onboard, Intel HD 14 INCH, AC/B/G/N, 2x USB 3.0, Windows 19 991 21 990 12T
SF514-51-51PT (NX.GNHSV.001) chn (25/7->15/9) 2.5GHz, 3M, LPDDR3, 1866MHz, Graphics 620, 1920x1080, Reader, 327 USB-C 3.1 10 Home
I5-7200U (Trng) [1701420] Tng: B qu tng Acer 3.1GHz NO UPGRADE, SHARE Webcam 1.0MP (W) x 228 (D) (Gen1), HDMI, SL 64bits
phong cch (ti xch, nn 256GB M.2 2280, (HDR), Led_KB x 14.58 (H) BT 4.0, 3CELL,
bo him, n bn, o H tr: M.2 2280 mm Finger print,
ma) (SLCH) ,Voucher Office 1.3KG
365 (23/8->30/9) ,Ti ng
laptop 14''
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 700,000 VND ng Core I5, 7200U, 1x 8GB, DDR3LP, INTEL HD 14 INCH, AC/B/G/N, 2x USB 3.0, Windows 20 172 22 190 12T
SF514-51-56F3 (NX.GLDSV.004) chn (12/7->15/9) 2.5GHz, 3M, 1866MHz, NO GRAPHIC 620, 1920x1080, Reader, 1x USB 3.1 10 Home
I5-7200U (en) [1603632] Tng: B qu tng Acer 3.1GHz UPGRADE, 256GB SHARE Webcam 327mm x Type C (Gen SL 64bits
phong cch (ti xch, nn M.2 2280, H tr: 1.3MP, Led_KB 228mm x 1), HDMI, BT,
bo him, n bn, o M.2.2280 14.58mm 3CELL, Finger
ma) (SLCH) ,Voucher Office print, 1.3KG
365 (23/8->30/9) ,Ba l Acer
(1)My xch tay/ Laptop Acer Gim: 600,000 VND ng Core I7, 7500U, 1x 8GB, LPDDR3, INTEL HD 14 INCH, AC/B/G/N, 2x USB 3.0, Windows 21 809 23 990 12T
SF514-51-72F8 (NX.GLDSV.003) chn (25/6->15/9) 2.7GHz, 4M, 1866MHz, NO GRAPHIC 620, 1920x1080, Reader, 1x USB 3.1 10 Home
I7-7500U (en) [1603631] Tng: B qu tng Acer 3.5GHz UPGRADE, 256GB SHARE Webcam 327mm x Type C (Gen SL 64bits
phong cch (ti xch, nn M.2 2280, H tr: 1.3MP, Led_KB 228mm x 1), HDMI, BT,
bo him, n bn, o M.2.2280 14.58mm 3CELL, Finger
ma) (SLCH) ,Voucher Office print, 1.3KG
365 (23/8->30/9) ,Ba l Acer
(2)My xch tay/ Laptop Acer Gim: 1,900,000 VND ng Core i3, 5005U, 1x4GB, DDR3L, INTEL HD 13.3 INCH, LAN : 1G, USB 2.0, USB Windows 9 991 10 990 12T
V3-371-38M5 (NX.MPFSV.015) chn 2.2GHz, 3M, 1600 MHz, 2 GRAPHIC 5500, 1366x768, NO AC/B/G/N, 3.0, BT, 10 Home
(Trng) [1603290] Tng: B qu tng Acer 2.2GHz Slots, 500GB SHARE DVD, Webcam Reader, 3CELL, 1.5KG SL 64bits
phong cch (ti xch, nn 5400rpm + SSD 1.0MP 327.6mm x
bo him, n bn, o 8GB 2.5" 228.6mm x
ma) (SLCH) ,Voucher Office 19.5
365 (23/8->30/9) ,Ba l Acer
(Hng trng by)

Laptop Acer Win 2.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


My xch tay/ Laptop Acer Tng: Voucher Office 365 Pentium, N3710, 1x4GB, DDR3L, INTEL HD 11.6 INCH, LAN : 1x USB 3.0, Windows 7 900 8 690 12T
R3-131T-P55U (NX.G0ZSV.003) (23/8->30/9) ,Ba l Acer 1.6GHz, 2M, 1600MHz, 1 Slot, GRAPHIC 405, 1366x768, 10/100Mbps, 1x USB2.0, 10 Home
(Trng) [1603574] 2.56GHz 500GB 5400rpm SHARE Touch Screen, AC/B/G/N, HDMI, BT, SL 64
Sata3 Webcam 0.3MP Reader, 4CELL, 1.58KG bits
298mm x
211mm x
20.9mm
My xch tay/ Laptop Acer Tng: Voucher Office 365 Pentium, N3710, 1x4GB, DDR3L, INTEL HD 11.6 INCH, LAN : 1x USB 3.0, Windows 7 900 8 690 12T
R3-131T-P70K (NX.G0YSV.003) (23/8->30/9) ,Ba l Acer 1.6GHz, 2M, 1600MHz, 1 SLOT, GRAPHIC 405, 1366x768, 10/100Mbps, 1x USB2.0, 10 Home
(Xanh) [1603509] 2.56GHz 500GB 5400rpm SHARE Touch Screen, AC/B/G/N, HDMI, BT, SL 64
Sata3 Webcam 0.3MP Reader, 4CELL, 1.58KG bits
298mm x
211mm x
20.9mm
My xch tay/ Laptop Acer Gim: 2,500,000 VND ng Core i7, 6700U, 8GB, LPDDR3 Intel HD 14 inch, LAN : 1G, 2x USB 3.0, Windows 18 090 19 900 12T
R5-471T-7387 (NX.G7WSV.001) chn (24/8->15/9) 2.5GHz, 4M, Onboard, Graphics 520, 1920x1080, AC/B/G/N, 1xType C 10 Home
(en) [1601271] Tng: B qu tng Acer 3.1GHz 1600MHz, No Share Touch Screen, Reader, 344 port, USB 2.0, SL 64bits
phong cch (ti xch, nn upgrade, 128GB, Webcam HD (W) x 245 (D) HDMI,
bo him, n bn, o H tr: M.2 2280 x 19 (H) mm DisplayPort,
ma) (SLCH) ,Voucher Office BT, 4 Cell,
365 (23/8->30/9) ,Ba l Acer 1.9 Kg
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core I3, 6100U, 1x 4GB, LPDDR3 INTEL HD 12 INCH, AC/B/G/N, USB 3.0, Windows 16 180 17 799 12T
SA5-271-31TG (NT.LCDSV.002) phong cch (ti xch, nn 2.3GHz, 3M, Onboard, GRAPHIC 520, 2160x1440, Reader, USB-C, BT, 10 Home
I3-6100U (Xm) [1701574] bo him, n bn, o 2.3GHz 1866MHz, NO SHARE Touch Screen, 292mm x 2CELL, 1.2KG SL 64bits
ma) (SLCH) ,Voucher Office UPGRADE, 128GB Webcam 1.3MP 200mm x
365 (23/8->30/9) ,Ba l Acer Onboard 15.2mm
(Km Stylus Pen + Cp
USB-C to HDMI)

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 15
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
My xch tay/ Laptop Acer Tng: B qu tng Acer Core i5, 6200U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 12 Inch, 802.11ac, USB 3.0, Windows 20 180 22 199 12T
SA5-271P-53CQ (NT.LB9SV.003) phong cch (ti xch, nn 2.3GHz, 3M, LPDDR3 Onboard, Graphics 520, 2160x1440, Reader, 292 USB-C, BT 4.0, 10 Pro
I5-6200U (Bc) [1603075] bo him, n bn, o 2.8GHz 1600MHz, No Share Touch Screen, (W) x 200 (D) 2Cell, 1.2Kg 64bits
ma) (SLCH) ,Voucher Office upgrade, 256GB Webcam Front x 15.2 (H) mm
365 (23/8->30/9) ,Ti ng Onboard 2.0MP + Rear
laptop 14'' (Km Stylus 5.0MP
Pen ASA610) (Km Cable
USB-C->HDMI)

Laptop Asus Option 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Ti ng laptop 14'' Core I5, 7200U, 1x 4GB ONBOARD, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 2.0, USB No OS 10 818 11 900 24T
A456UA-FA108D (I5-7200U) (Vng) (Km Mouse USB MM-5113) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, GRAPHIC 620, 1920x1080, B/G/N, Reader, 3.0, USB-C (Khng
[1603086] 3.1GHz 1 SLOT, 500GB SHARE DVD-WR, 348mm x (Gen 1), VGA, h tr
5400rpm Sata3 Webcam 1.0MP 242.8mm x HDMI, BT, Windows
25.3mm 2CELL, 2.1KG 7/8)
(2)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Ti ng laptop 15'' Core I5, 6200U, 1x 4GB ONBOARD, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.1 Type No OS 10 445 11 490 24T
A556UA-DM366D (I5-6200U) (Vng) (Km Mouse) 2.3GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, GRAPHIC 520, 1920x1080, AC/B/G/N, C, USB 3.0, (Khng
[1602555] 2.8GHz 1 SLOT, 500GB SHARE DVDWR, Reader, USB 2.0, VGA, h tr
5400rpm Sata3 Webcam 1.0MP 382mm x HDMI, BT, Windows
256mm x 2CELL, 2.3KG 7/8)
25.5mm
(2)My xch tay/ Laptop Asus Gim: 1,500,000 VND ng Core i5, 6200U, 1x4GB ONBOARD, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 2.0, USB No OS 10 536 11 590 24T
A556UA-DM367D (I5-6200U) (Xanh) chn 2.3GHz, 3M, DDR4, 2133 MHz, GRAPHIC 520, 1920x1080, AC/B/G/N, 3.0, USB-C (Khng
[1602766] Tng: Ti ng laptop 15'' 2.8GHz 1 SLOT, 500GB SHARE DVDWR, Reader, (Gen 1), VGA, h tr
(Hng trng by)(Km 5400rpm Sata3 Webcam 1.0MP 382mm x HDMI, BT, Windows
Mouse Asus MM-5113) 258mm x 2CELL, 2.3KG 7/8)
25.5mm
(2)My xch tay/ Laptop Asus Gim: 200,000 VND ng Core i3, 6100U, 1x4GB ONBOARD, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB No OS 9 536 10 490 24T
A556UA-DM723D (I3-6100U) (Vng) chn (26/7->15/9) 2.3GHz, 3M, DDR4, 2133 MHz, GRAPHIC 520, 1920x1080, AC/B/G/N, 2.0, USB-C (Khng
[1603764] Tng: Ti ng laptop 15'' 2.3GHz 1 SLOT, 500GB SHARE DVDWR, Reader, (Gen 1), VGA, h tr
(Km Mouse MM-5113) 5400rpm Sata3 Webcam 1.0MP 382mm x HDMI, BT, Windows
258mm x 2CELL, 2.3KG 7/8)
25.5mm
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Ti ng laptop 14'' Pentium, N4200, 1x 4GB, DDR3L Intel HD 14 ", LAN : 10/100 USB 3.0, USB ENDLESS 6 190 6 810 24T
E402NA-GA025 (N4200) (Xanh) 1.1GHz, 2M, Onboard, 1600 Graphics 505, (1366x768), Mbps, 2.0, USB 3.1 (Khng
[1701423] 2.5GHz MHz, NO UPGRADE, Share Webcam 1.0MP 802.11b/g/n, Type C, HDMI, h tr
HDD 500GB Reader, 339 x BT 4.0, 2 Windows
5400rpm Sata3 235 x 21.9 Cell, 1.65kg 7/8)
mm
(2)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Ti ng laptop 15'' Celeron, N3350, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 Inch, LAN : 1x USB 3.0, ENDLESS 5 445 5 990 24T
E502NA-GO021 (N3350) (Xanh en) 1.1GHz, 2M, DDR3L, 1600, Graphics 500, 1366x768, 10/100Mbps, 1x USB 2.0,
[1702020] 2.4GHz 500GB 5400rpm Share Webcam VGA B/G/N, Reader, 1x USB-C,
383 (W) x 258 HDMI, BT 4.1,
(D) x 22.1 4Cell, 1.86 Kg
(H)mm
(2)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Ti ng laptop 15'' Core i7, 7700HQ, 1x8GB, DDR4, NVIDIA Geforce 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, ENDLESS 21 172 23 290 24T
GL553VD-FY305 (I7-7700HQ) (en) (Km Mouse) 2.8GHz, 6M, 2133MHz, 2 SLOT, GTX 1050 // 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB (Khng
[1700964] 3.8GHz 1TB 7200rpm Intel HD DVDWR, Reader, 3.1 Type C h tr
Sata3, H tr: Graphics 630, Webcam 383mm x (Gen 1), HDMI, Windows
M.2.2280 (PCI-x4) 4GB 1.0MP, Led_KB 255mm x BT, 4CELL, 2.5 7/8)
30mm KG
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Ti ng laptop 15'' Core i7, 7700HQ, 1x16GB, DDR4, NVIDIA Geforce 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, ENDLESS Tm ht 24T
GL553VE-FY096 (I7-7700HQ) (en) (Km Mouse) 2.8GHz, 6M, 2400MHz, 2 SLOT, GTX 1050TI // 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, USB OS 3
[1700962] 3.8GHz 1TB 7200rpm Intel HD DVDWR, Reader, 3.1 Type C, (Khng
Sata3, H tr: Graphics 630, Webcam 383mm x HDMI, BT, h tr
M.2.2280 (PCI-x4) 4GB 1.0MP, Led_KB 255mm x 4CELL, 2.5 KG Windows
30mm 7/8)
(1)My xch tay/ Laptop Asus (Km Mouse) (Khng ti) Core i7, 7700HQ, 1x16GB, DDR4, NVIDIA Geforce 17.3 INCH, LAN : 1G, 3x USB 3.0, ENDLESS 37 263 40 990 24T
GL702VM-BA235 (I7-7700HQ) 2.8GHz, 6M, 2400MHz, 2 SLOT, GTX 1060 // 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB-C 3.1 (Khng
[1701604] 3.8GHz 256SSD+1TB Intel HD DVD, Webcam Reader, (Gen 2), Mini h tr
7200RPM, H tr: Graphics 630, 1.0MP, Led_KB 420mm x DisplayPort, Windows
M.2.2280 PCIE 6GB 275mm x HDMI, BT, 7/8)
22/24.7mm 4CELL, 2.73KG
(1)My xch tay/ Laptop Asus (Km Mouse) (Khng ti) Core i7, 7700HQ, 1x8GB, DDR4, NVIDIA Geforce 17.3 INCH, LAN : 1G, 2x USB 2.0, ENDLESS 23 409 25 750 24T
GL753VE-GC059 (I7-7700HQ) 2.8GHz, 6M, 2400MHz, 2 SLOT, GTX 1050TI // 1920x1080, AC/B/G/N, 3x USB 3.0, (Khng
[1701605] 3.8GHz 1TB 7200rpm Intel HD DVDWR, Reader, USB-C 3.1 h tr
Sata3 Graphics 630, Webcam 1.0MP 415mm x (Gen 1), Mini Windows
4GB 273mm x DisplayPort, 7/8)
30/32mm HDMI, BT,
4CELL, 3KG
(2)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Ti ng laptop 15'' Core i5, 6200U, 1x8GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 2.0, 3x No OS 11 627 12 790 24T
P2530UA-DM0525D (I5-6200U) (en) (Km Mouse) 2.3GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 520, 1920x1080, B/G/N, Reader, USB 3.0, VGA (Khng
[1602591] 2.8GHz SLOT, 500GB SHARE DVDWR, 380mm x (D-Sub), HDMI, h tr
7200rpm Sata3 Webcam 1.0MP 256mm x BT, 6CELL, Windows
22.3~22.6mm Finger print, 7/8)
2.17kg

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 16
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i3, 7100U, 1x4GB, DDR4, Intel HD 15.6 INCH, Wifi AC, USB 3.0, 2x ENDLESS 11 172 12 290 24T
S510UA-BQ300 (I3-7100U) (Vng ng h (19/8->30/9) ,Ba l 2.4GHz, 3M, 2400, 2 Slot, 1TB Graphics 620, 1920x1080, Reader, 361 USB 2.0, (Khng
ng) [1701860] tng (Km Mouse) 2.4GHz 5400rpm, H tr: SHARE Webcam (W) x 243 (D) USB-C 3.1 h tr
M.2 2280 Sata 1.0MP, Led_KB x 17.9 (H) mm (Gen 1), HDMI, Windows
BT 4.1, 3 7/8)
Cell, 1.7Kg
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i7, 7500U, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA 940MX 15.6 inch, Wifi AC, 2x USB 2.0, Linux 17 263 18 990 24T
S510UQ-BQ216 (I7-7500U) (Vng ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.7GHz, 4M, 2400MHz, 2 Slots, // Intel HD 1920x1080, Reader, USB 3.0,
ng) [1702342] ng laptop 15'' 3.5GHz 1TB 5400rpm, H Graphics 620, Webcam VGA, 361(W) x USB-C, HDMI,
tr: M.2 2280 2GB Led_KB 243(D) x BT 4.1, 3Cell,
17.9(H) mm Finger print,
2.0Kg
(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i5, 7200U, 1x4GB ONBOARD, INTEL HD 14 INCH, AC/B/G/N, 2x USB 2.0, ENDLESS 13 909 15 300 24T
UX410UA-GV063 (I5-7200U) (Xm) ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133 MHz, GRAPHIC 620, 1920x1080, Reader, USB 3.0, OS3
[1603885] ng laptop 14'' (Km 3.1GHz 1 SLOT, 500GB SHARE Webcam 323mm x USB-C, HDMI, (Khng
Mouse) 5400rpm Sata3, 1.0MP, Led_KB 223mm x BT 4.2, 3CELL, h tr
H tr: M.2.2280 18.95mm 1.4KG Windows
7/8)
(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i5, 7200U, 1x 8GB, DDR4, Intel HD 14 INCH, Wifi AC, USB 3.0, USB ENDLESS 17 636 19 400 24T
UX430UA-GV049 (I5-7200U) (Xanh) ng h (19/8->30/9) ,Ming 2.5GHz, 3M, 2400MHz, (No Graphics 620, 1920x1080, Reader, 2.0, USB-C (Khng
[1701699] dn bo v MTXT Asus 3.1GHz upgrade), 256GB SHARE Webcam 1.0 324(W) x 3.1 (Gen 1), h tr
(19/8->15/9) ,Ti ng SSD, H tr: M2 MP, Led_KB 225(D) x Micro HDMI, Windows
laptop 14'' (Km Mouse) 2280 (NVME PCIe 15.9(H) mm BT 4.1, 3 7/8)
Gen3 x4//SATA) Cell, Finger
print, 1.3Kg
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i5, 7200U, 1x 8GB Onboard, NVIDIA 940MX 14 inch, Wifi AC, USB 2.0, USB ENDLESS 19 081 20 990 24T
UX430UQ-GV212 (I5-7200U) (Xm) ng h (2/9->30/9) ,Ba l 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, // Intel HD 1920x1080, Reader, 3.0, USB-C,
[1702487] tng 3.1GHz (No upgrade), Graphics 620, Webcam HD, 324(W) x Micro HDMI,
256GB M.2 2280, 2GB Led_KB 225(D) x BT 4.1, 3Cell,
H tr: M.2 2280 15.9(H) mm Finger print,
Sata 1.3Kg
My xch tay/ Laptop Asus Gim: 500,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, NVIDIA GTX 15.6 Inch, AC/B/G/N, 2x USB 3.0, ENDLESS 16 354 17 990 24T
UX510UX-CN204 (I5-7200U) (Xm) chn (2/8->15/9) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, 950M // Intel 1920x1080, Reader, 382 2x USB 2.0, (Khng
[1702021] Tng: Voucher Asus i 3.1GHz 1 Slot, 1TB HD Graphics Webcam (W) x 255 (D) 1x USB-C, h tr
ng h (19/8->30/9) ,Ti 5400rpm, H tr: 620, 2GB 1.0MP, Led_KB x 19.9 (H)mm HDMI, BT 4.1, Windows
ng laptop 15'' M.2 2280 (Sata, 3Cell, 2.0 Kg 7/8)
NVMe PCIe Gen3
x4)
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i3, 7100U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 14 inch, LAN : 1GB, Wifi 1x USB 3.0, ENDLESS 9 718 10 690 24T
X405U-BV327 (I3-7100U) (Xm en) ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.4GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1366x768, AC, Reader, 2x USB 2.0,
[1702019] ng laptop 14'' 2.4GHz 1 Slot, 500GB Share Webcam VGA 326(W) x 1x USB-C,
5400rpm, H tr: 226(D) x HDMI, BT 4.2,
M.2 2280 Sata 18.8(H) mm 3Cell, 1.42Kg
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i3, 7100U, 1x4GB ONBOARD, INTEL HD 14 INCH, LAN : USB 3.0, USB ENDLESS 8 900 9 790 24T
X441UA-GA070 (I3-7100U) (en) ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.4GHz, 3M, DDR4, 2133 MHz, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, 2.0, USB-C OS3
[1701359] ng laptop 14'' 2.4GHz 1 SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, 3.1, VGA, (Khng
5400rpm Sata3 Webcam 1.0MP 348mm x HDMI, BT 4.0, h tr
242.8mm x 3CELL, 1.75kg Windows
27.6mm 7/8)
(2)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i3, 6006U, 1x 4GB Onboard, INTEL HD 14 INCH, LAN : USB 3.0, USB ENDLESS 8 000 8 800 24T
X441UA-WX111 (I3-6006U) (en) ng h (19/8->30/9) ,Ba l 2.0GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, GRAPHIC 520, 1366x768, 10/100Mbps, 2.0, USB-C (Khng
[1701522] tng 2.0GHz 1 Slot, 500GB SHARE DVD-RW, B/G/N, Reader, 3.1 Gen 1, h tr
5400rpm Sata3 Webcam 1.0MP 348(W) x VGA, HDMI, BT Windows
242(D) x 4.0, 3CELL, 7/8)
27.6(H) mm 1.75kg
(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 inch, Wifi AC, 2x USB 2.0, Linux 12 081 13 290 24T
X510UA-BR081 (I5-7200U) (Xm) ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, Graphics 620, 1366x768, Reader, USB 3.0,
[1702344] ng laptop 15'' 3.1GHz 1TB 5400rpm, H Share Webcam VGA 361.4(W) x USB-C, HDMI,
tr: M.2 2280 243.5(D) x BT 4.1, 3Cell,
19.4(H) mm 1.7Kg
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i3, 7100U, 1x 4GB Onboard, AMD Radeon 15.6 inch, LAN : USB 2.0, USB No OS 9 809 10 790 24T
X540UP-GO106D (I3-7100U) (en) ng h (25/8->30/9) ,Ti 2.4GHz, 3M DDR4, 2133MHz, R5 M420 // 1366x768, 100Mbps, Wifi 3.0, USB-C,
[1702414] ng laptop 15'' 1 Slot, 1TB Intel HD Webcam VGA N, Reader, D-Sub, HDMI,
5400rpm Graphics 620, 381.4(W) x BT 4.0, 3Cell,
2GB 251.5(D) x 2.0Kg
27.2(H) mm
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i3, 7100U, 1x 4GB Onboard, AMD Radeon 15.6 inch, LAN : USB 2.0, USB No OS 9 809 10 790 24T
X540UP-GO142D (I3-7100U) (Bc) ng h (25/8->30/9) ,Ti 2.4GHz, 3M DDR4, 2133MHz, R5 M420 // 1366x768, 100Mbps, Wifi 3.0, USB-C,
[1702413] ng laptop 15'' 1 Slot, 1TB Intel HD Webcam VGA N, Reader, D-Sub, HDMI,
5400rpm Graphics 620, 381.4(W) x BT 4.0, 3Cell,
2GB 251.5(D) x 2.0Kg
27.2(H) mm
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Ti ng laptop 15'' Celeron, N3350, 1x 4GB, DDR3L, Intel HD 15.6 inch, LAN : 10/100 USB 3.0, USB ENDLESS 5 627 6 190 24T
X541NA-GO008 (Celeron N3350) 1.1GHz, 2M, 1600MHz, 1 Slot, Graphics 500, 1366x768, DVD Mbps, (802.11 2.0, USB-C (Khng
(en) [1701982] 2.4GHz HDD 500GB Share WR, Webcam b/g/n), Reader, (Gen 1), VGA, h tr
5400rpm Sata3 0.3 MP 381.4 (W) x HDMI, BT 4.0, Windows
251.5 (D) x 3 Cell, 2 Kg 7/8)

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 17
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
27.6 (H) mm
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i3, 6006U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 Inch, LAN : USB 2.0, USB Linux 8 627 9 490 24T
X541UA-GO1345 (I3-6006U) (en) ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.0GHz, 3M 2400MHz, 1 Slot, Graphics 520, 1366x768, 100Mbps, Wifi 3.0, USB-C,
[1702258] ng laptop 15'' 1TB 5400rpm Share DVD-WR, N, Reader, HDMI, D-Sub,
Webcam VGA 381.4(W) x BT 4.0, 3Cell,
251.5(D) x 2.0Kg
27.6(H) mm
(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i CORE I3, 7100U, 4GB, DDR4, 2133 INTEL HD 15.6 INCH, LAN : USB 2.0, USB ENDLESS 8 718 9 590 24T
X541UA-GO1373 (I3-7100U) (en) ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.4GHz, 3M, MHz, Ch 1 Slot, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, 3.0, USB-C (Khng
[1701772] ng laptop 14'' 2.4GHz 500GB 5400rpm SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, 3.1 (Gen 1), h tr
Sata3 Webcam 1.0 381mm x VGA, HDMI, BT Windows
MP 252mm x 4.0, 3CELL, 7/8)
27.6mm 2.0kg
(2)My xch tay/ Laptop Asus Gim: 300,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x4GB ONBOARD, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : USB 2.0, USB No OS 10 681 11 750 24T
X541UA-GO508D (I5-7200U) (en) chn (26/7->15/9) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133 MHz, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, 3.0, USB 3.1 (Khng
[1700765] Tng: Voucher Asus i 3.1GHz 1 SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, Type C (Gen h tr
ng h (19/8->30/9) ,Ti 5400rpm Sata3 Webcam 1.0MP 381mm x 1), VGA, HDMI, Windows
ng laptop 15'' 252mm x BT 4.0, 3CELL, 7/8)
27.6mm 2.0kg
(2)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i3, 6100U, 1x 4GB ONBOARD, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : USB 3.0, USB No OS 8 354 9 190 24T
X541UA-XX106D (I3-6100U) ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.3GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, GRAPHIC 520, 1366x768, 100Mbps, Wifi 2.0, USB 3.1 (Khng
[1602233] ng laptop 15'' 2.3GHz 1 Slot, 500GB SHARE DVD-RW, N, Reader, Type C, VGA, h tr
5400rpm Sata3 Webcam 1.0MP 381mm x HDMI, BT 4.0, Windows
252mm x 3CELL, 1.84KG 7/8)
27.6mm
(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i7, 7500U, 1x8GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : USB 2.0, USB No OS 14 082 15 490 24T
X541UJ-DM143 (I7-7500U) (en) ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.7GHz, 4M, 2133 MHz, 1 GEFORCE 920M 1920x1080, 10/100Mbps, 3.0, USB 3.1 (Khng
[1700952] ng laptop 15'' 3.5GHz SLOT, 500GB // Intel HD DVDWR, B/G/N, Reader, Type C (Gen h tr
5400rpm Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0MP 381.4mm x 1), VGA, HDMI, Windows
2GB 251.5mm x BT 4.0, 3CELL, 7/8)
27.6mm 2.0kg
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 100M, USB 3.0, USB ENDLESS 11 809 12 990 24T
X541UJ-GO058 (I5-7200U) (en) ng h (19/8->30/9) ,Ti 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 1 SLOT, GEFORCE 920M 1366x768, B/G/N, Reader, 2.0, USB-C (Khng
[1701644] ng laptop 15'' 3.1GHz 500GB 5400rpm // Intel HD DVDWR, 381mm x 3.1 (Gen 1), h tr
Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0MP 252mm x VGA, HDMI, BT Windows
2GB 27.6mm 4.0, 3CELL, 7/8)
2.0kg
(1)My xch tay/ Laptop Asus Gim: 150,000 VND ng Core i3, 6006U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : USB 3.0, USB ENDLESS 9 263 10 190 24T
X541UJ-GO421 (I3-6006U) (en) chn (6/8->15/9) 2.0GHz, 3M, 2400MHz, 1 SLOT, GEFORCE 920M 1366x768, 10/100Mbps, 2.0, USB 3.1, (Khng
[1701523] Tng: Voucher Asus i 2.0GHz 500GB 5400rpm // Intel HD DVDWR, B/G/N, Reader, VGA, HDMI, BT h tr
ng h (19/8->30/9) ,Ti Sata3 Graphics 520, Webcam 1.0MP 381.4mm x 4.0, 3CELL, Windows
ng laptop 15'' 2GB 251.5mm x 2.0kg 7/8)
27.6mm

Laptop Asus Win 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Office 365 Core i3, 6006U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 14 inch, LAN : USB 3.0, USB Windows 9 000 9 900 24T
A441UA-WX156T (I3-6006U) (ng) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.0GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 520, 1366x768, 100Mbps, Wifi 2.0, USB-C 10 Home
[1702370] laptop 14'' 2.0GHz 1 Slot, 500GB Share Webcam VGA N, Reader, 3.1 Gen 1, SL 64bits
5400rpm 348(W) x VGA, HDMI, BT
242(D) x 4.0, 3Cell,
27.6(H) mm 1.75Kg
(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Office 365 Core i3, 7100U, 1x4GB ONBOARD, AMD RADEON 15.6 INCH, LAN : USB 2.0, USB Windows 10 818 11 900 24T
A540UP-DM094T (I3-7100U) (Bc) (23/8->30/9) ,Ba l tng 2.4GHz, 3M, DDR4, 2133 MHz, R5 M420 // 1920x1080, NO 10/100Mbps, 3.0, USB-C 10 Home
[1701721] 2.4GHz 1 SLOT, 500GB Intel HD DVD, Webcam B/G/N, Reader, 3.1 (Gen 1), SL 64bits
5400rpm Sata3 Graphics 620, 1.0MP 381mm x VGA, HDMI, BT
2GB 252mm x 4.0, 3CELL,
27.2mm 2.0kg
(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Office 365 Core i7, 6700HQ, 2x16GB, DDR4, NVIDIA Geforce 17.3 INCH, LAN : 1G, 4x USB 3.0, Windows 45 454 50 000 24T
G752VM-GC066T (I7-6700HQ) (Xm) (23/8->30/9) (Km Mouse), 2.6GHz, 6M, 2400MHz, 4SLOT, GTX 1060, 6GB 1920x1080, AC/B/G/N, USB 3.1 Type 10 Home
[1603517] (Khng ti) 3.5GHz 256SSD+1TB DVDWR, Reader, C, Mini SL 64bits
7200RPM, H tr: Webcam 428mm x DisplayPort,
M.2.2280 1.0MP, Led_KB 333mm x HDMI, BT 4.2,
23~51mm 6CELL, 4.4KG
(1)My xch tay/ Laptop Asus Gim: 5,000,000 VND ng Core i7, 6820HK, 2x16GB, DDR4, NVIDIA Geforce 17.3 INCH, LAN : 1G, 4x USB 3.0, Windows 59 081 64 990 24T
G752VS-GC175T (Xm) [1602551] chn (5/7->15/9) 2.7GHz, 8M, 2400MHz, 4SLOT, GTX 1070, 8GB 1920x1080, AC/B/G/N, 1x USB 3.1 10 Home
Tng: Voucher Office 365 3.6GHz 512SSD+1TB DVDWR, Reader, Type C/ SL 64bits
(23/8->30/9) (Khng ti), 7200RPM, H tr: Webcam 428mm x Thunderbolt 3
(Km Mouse) M.2.2280 1.0MP, Led_KB 333mm x Combo,
23~51mm PCI-EX 4, Mini
DisplayPort,
HDMI, BT 4.1,
8CELL, 4.4KG
(1)My xch tay/ Laptop Asus Tng: Ti ng laptop 15'' Core i7, 7700HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA GTX 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, Linux 22 909 25 200 24T
GL553VE-FY329 (I7-7700HQ) (en) 2.8GHz, 6M, 2400MHz, 2 Slots, 1050Ti // Intel 1920x1080, AC, Reader, USB 2.0,
[1702343] 3.8GHz 1TB 7200rpm, H HD Graphics DVD-RW, 383(W) x USB-C, HDMI,
tr: M.2.2280 630, 4GB Webcam HD, 255(D) x 30(H) BT 4.0, 4Cell,
(PCIE Gen3 x4, Led_KB mm 2.5Kg
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 18
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
Sata)
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 inch, Wifi AC, 2x USB 2.0, Windows 14 536 15 990 24T
S510UA-BQ002T (I5-7200U) (Vng ng h (26/8->30/9) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, Graphics 620, 1920x1080, Reader, USB 3.0, 10 Home
ng) [1702430] ,Voucher Office 365 3.1GHz 1TB 5400rpm, H Share Webcam VGA, 361(W) x USB-C, HDMI, SL 64bits
(26/8->30/9) ,Ti ng tr: M.2 2280 Led_KB 243(D) x BT 4.1, 3Cell,
laptop 15'' Sata 17.9(H) mm Finger print,
2.0Kg
My xch tay/ Laptop Asus Tng: Voucher Asus i Core i5, 7200U, 1x4GB, DDR4, Intel HD 14 inch, Wifi AC, USB 3.0, USB Windows 17 727 19 500 24T
UX430UA-GV126T (I5-7200U) (Xanh) ng h (19/8->30/9) ,Ming 2.5GHz, 3M, 3.1 2133, No Graphics 620, 1920x1080, Reader, 324 2.0, USB 3.1 10 Home
[1701829] dn bo v MTXT Asus GHz upgrade, SSD SHARE Webcam 1.0 (W) x 225 (D) Type C (Gen SL 64bits
(30/8->15/9) ,Voucher Office 256GB M.2, H MP x 15.9 (H) mm 1), Micro
365 (23/8->30/9) ,Ti ng tr: M.2 (NVME HDMI, BT 4.1,
laptop 14'' (Km Mouse) Gen 3 x4-SATA) 3 Cell, Finger
print, 1.3KG

Laptop Asus Win 2.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(1)My xch tay/ Laptop Asus Gim: 500,000 VND ng M3, 7Y30, 1.0 1x4GB ONBOARD, INTEL HD 13.3 INCH, AC/B/G/N, 2x USB 3.0, Windows 14 809 16 290 24T
UX360CA-C4234T (M3-7Y30) (ng) chn (29/8->15/9) GHz, 4M, 2.6GHz LPDDR3, 1600 GRAPHIC 615, 1920x1080, Reader, USB-C 3.1 10 Home
[1701603] Tng: Voucher Office 365 MHz, NO UPGRADE, SHARE Touch Screen, 323mm x (Gen 1), SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ba l tng 256GB M.2 2280, NO DVD, 220mm x Line-in Jack,
H tr: M.2.2280 Webcam 1.0MP 13.9mm Micro HDMI,
BT, 3CELL,
1.3KG

Laptop Dell Option 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(1)My xch tay/ Laptop Dell Tng: Chut my tnh CORE I5, 7200U, 4GB, DDR4, 2133 INTEL HD 14 INCH, LAN : 2x USB 3.0, No OS 11 718 12 890 12T
Inspiron 14 3467-C4I51107 (en) Genius NX7005 (en) 2.5GHz, 3M, MHz, 2 SLOT, 1TB GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
[1701547] (30/7->15/9) ,Ti ng 3.1GHz 5400rpm Sata3 SHARE DVDWR, AC/B/G/N, HDMI, BT 4.1, h tr
laptop 14'' Webcam 1.0 Reader, 4CELL, 1.81KG Windows
MP 345mm x 7/8)
243mm x
21.4mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Ti ng laptop 14'' CORE I3, 6006U, 4GB, DDR4, 2133 INTEL HD 14 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Ubuntu 9 354 10 290 12T
14 3467-M20NR1 (I3-6006U) (en) 2.0GHz, 3M, MHz, 2 SLOT, 1TB GRAPHIC 520, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, 16.04
[1700850] 2.0GHz 5400rpm Sata3 SHARE DVDWR, AC/B/G/N, HDMI, BT 4.1, (Khng
Webcam 1.0 Reader, 4CELL, 1.81KG h tr
MP 345mm x Windows
243mm x 7/8)
23.35mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Ti ng laptop 14'' CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : USB 2.0, 2x Ubuntu 9 627 10 590 12T
14 3467-M20NR2 (en) [1603884] 2.4GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 3.0, 16.04
2.4GHz SLOT, 1TB SHARE DVDWR, AC/B/G/N, HDMI, BT 4.1, (Khng
5400rpm Sata3 Webcam 1.0 Reader, 4CELL, 1.81KG h tr
MP 345mm x Windows
243mm x 7/8)
23.35mm
(2)My xch tay/ Laptop Dell Gim: 600,000 VND ng CORE I7, 6500U, 1x4GB, DDR3L, AMD RADEON 14 INCH, LAN : USB 3.0, 2x Ubuntu 15 445 16 990 12T
Inspiron 14 5459 chn (26/8->15/9) 2.5GHz, 4M, 1600 MHz, 2 R5 M335 // 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
(F5459-70088615) (en) [1603542] Tng: Ti ng laptop 14'' 3.1GHz SLOT, 1TB Intel HD DVDWR, AC/B/G/N, HDMI, BT 4.0, h tr
5400rpm Sata3 Graphics 520, Webcam Reader, 4CELL, 1.92KG Windows
4GB 1.0MP, Led_KB 345mm x 7/8)
243mm x
23.35mm
(1)My xch tay/ Laptop Dell Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, AMD RADEON 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Ubuntu 12 900 14 190 12T
Inspiron 15 3567 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 R5 M430 // 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
(F3567-70093474) (en) [1700797] 3.1GHz SLOT, 500GB Intel HD DVDWR, AC/B/G/N, HDMI, BT 4.0, h tr
5400rpm Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0MP Reader, 4CELL, 2.3KG Windows
2GB 380mm x 7/8)
260.3mm x
23.65mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Chut my tnh CORE I3, 6006U, 1x4GB, DDR4, AMD RADEON 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, No OS 9 990 10 990 12T
3567-C5I31120 (en) [1701231] Genius NX7005 (en) 2.0GHz, 3M, 2133 MHz, 2 R5 M430 // 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
(25/7->15/9) ,Ti ng 2.0GHz SLOT, 1TB Intel HD DVDWR, AC/B/G/N, HDMI, BT 4.0, h tr
laptop 15'' 5400rpm Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0MP Reader, 4CELL, 2.3KG Windows
2GB 380mm x 7/8)
260.3mm x
23.65mm
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Gim: 350,000 VND ng CORE I7, 7500U, 1x 4GB, DDR4, AMD RADEON 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, Ubuntu 15 718 17 290 12T
15 3568-XF6C621 (I7-7500U) (en) chn (21/7->15/9) 2.7GHz, 4M, 2133MHz, 2 Slots, R5 M420 // 1920x1080, AC, Reader, USB 2.0, VGA, 16.04
[1700846] Tng: Ti ng laptop 15'' 3.5GHz 1TB 5400rpm Intel HD DVD-RW, 380mm x HDMI, BT 4.2, LTS
Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0 260.3mm x 4CELL, Finger (Khng
2GB MP, Led_KB 23.65mm print, 2.18kg h tr
Windows
7/8)
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Gim: 250,000 VND ng CORE I3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x Ubuntu 10 081 11 090 12T
3468 (F3468-70087405) (en) chn (21/7->15/9) 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, GRAPHIC 620, 1366x768, AC, Reader, USB 3.0, VGA, (Khng

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 19
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1603422] Tng: Ti ng laptop 14'' 2.4GHz 1TB 5400rpm SHARE DVD-RW, 345mm x HDMI, BT 4.0, h tr
Sata3 Webcam 1.0 243mm x 4CELL, Finger Windows
MP 23.35mm print, 1.95Kg 7/8)
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Ti ng laptop 14'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x Ubuntu 12 172 13 390 12T
3468 (F3468-70088614) (en) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, AC, Reader, USB 3.0, VGA, (Khng
[1603607] 3.1GHz SLOT, 1TB SHARE DVDWR, 345mm x HDMI, BT 4.1, h tr
5400rpm Sata3 Webcam 1.0MP 243mm x 4CELL, Finger Windows
23.35mm print, 1.95KG 7/8)
(1)My xch tay/ Laptop Dell Tng: Ti ng laptop 14'' CORE I5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, AMD RADEON 14 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, Ubuntu 12 718 13 990 12T
Vostro 3468-K5P6W11 (I5-7200U) 2.5GHz, 3M, 2133MHz, 2 Slots, R5 M420 // 1366x768, AC, Reader, USB 2.0, VGA, 16.04
(en) [1700847] 3.1GHz 1TB 5400rpm Intel HD DVDWR, 345mm x HDMI, BT 4.1, LTS
Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0 243mm x 4CELL, Finger (Khng
2GB MP 23.35mm print, 1.96Kg h tr
Windows
7/8)
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Gim: 300,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, AMD RADEON 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x Ubuntu 13 354 14 690 12T
3568-V3568A (en) [1700953] chn (13/8->15/9) Gim: 2.5GHz, 3M, 2133MHz, 2 Slots, R5 M420 // 1366x768, AC, Reader, USB 3.0, VGA, (Khng
200,000 VND ng chn 3.1GHz 1TB 5400rpm Intel HD DVD-RW, 380mm x HDMI, BT 4.0, h tr
(6/8->15/9) Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0 260mm x 4CELL, Finger Windows
Tng: Ti ng laptop 15'' 2GB MP 23.65mm print, 2.18KG 7/8)
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Chut my tnh Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, No OS 10 081 11 090 12T
3568-VTI35037 (en) [1701546] Genius NX7005 (en) 2.4GHz, 3M, 2133MHz, 2 Slots, GRAPHIC 620, 1366x768, AC, Reader, USB 2.0, VGA, (Khng
(30/7->15/9) ,Ti ng 2.4GHz 1TB 5400rpm SHARE DVD-RW, 380mm x HDMI, BT 4.1, h tr
laptop 15'' Sata3 Webcam 1.0 260mm x 4CELL, 2.18Kg Windows
MP 23.65mm 7/8)
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Ti ng laptop 15'' Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x Ubuntu 12 263 13 490 12T
3568-XF6C61 (en) [1603447] 2.5GHz, 3M, 2133MHz, 2 Slots, GRAPHIC 620, 1366x768, AC, Reader, USB 3.0, VGA, 16.04
3.1GHz 1TB 5400rpm SHARE DVD-RW, 380mm x HDMI, BT 4.1, (Khng
Sata3 Webcam 1.0 260mm x 4CELL, 2.18KG h tr
MP 23.65mm Windows
7/8)

Laptop Dell Win 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i3, 6006U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 Iinch, LAN : 100, Wifi 2x USB 3.0, Windows 10 263 11 290 12T
14 3467-M20NR11 (I3-6006U) (en) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.0GHz, 3M, 2.0 2133MHz, 2 Slots, Graphics 520, 1366x768, AC, Reader, USB 2.0, 10 Home
[1700851] laptop 14'' GHZ 1TB 5400rpm Share DVD-RW, 345(W) x HDMI, BT 4.1, SL 64bits
Webcam 1.0MP 243(D) x 4Cell, 1.81Kg
23.35(H) mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i3, 7100U, 1x4GB, DDR4, Intel HD 14.0 Inch, LAN : 10/100 USB 2.0, 2x Windows 10 445 11 490 12T
14 3467-M20NR21 (I3-7100U) (en) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.4GHz, 3M, 2400, 2 SLOT, Graphics 620, (1366 x 768), Mbps, AC, USB 3.0, 10 Home
[1700087] laptop 14'' 2.4Ghz 1TB SATA3 SHARE DVD WR, Reader, 345 HDMI, BT BT, SL 64bits
(5400rpm) Webcam 1.0 (W) x 243 (D) 4 CELL, 1.81
MP x 23.35 (H) kg
mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i7, 7500U, 8GB, DDR4, 2400, AMD Radeon 14 Inch, HD LAN : 10/100 USB 3.0, 2x Windows 17 990 19 790 12T
14 5468 (F5468-70119161) (Bc) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.7GHz, 4M, (up (2 slots), 1TB R7 M440 // (1366 x 768), Mbps, AC, USB 2.0, 10 Home
[1701698] laptop 14'' to 3.5GHz) 5400rpm Sata Intel HD DVD WR, Reader, 345 HDMI, BT 4.1, SL 64bits
Graphics 620, Webcam 1.0MP (W) x 243 (D) 4Cell, 2.11
2 GB x 23.35 (H) Kg
mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Gim: 300,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x4 GB, DDR4, AMD Radeon 14 Inch, HD LAN : 10/100 USB 3.0, 2x Windows 14 081 15 490 12T
14 5468-K5CDP1 (Bc) [1701095] chn (16/8->15/9) 2.5GHz, 3M, (up 2400, 2 SLOT, R7 M440 // (1366 x 768), Mbps, AC, USB 2.0, 10 Home
Tng: Voucher Office 365 to 3.1GHz) 500GB Intel HD DVD WR, Reader, 345 HDMI, BT 4.1, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng (5400rpm)SATA 3 Graphics 620, Webcam 1.0MP (W) x 243 (D) 4 CELL, 2.6
laptop 14'' 2 GB x 23.35 (H) Kg
mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i7, 7500U, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA 940MX 14 inch, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x Windows 21 809 23 990 12T
14 7460-338KP1 (Vng) [1603498] (23/8->30/9) ,Ti ng 2.7GHz, 4M, 2400MHz, 2 Slots, // Intel HD 1920x1080, AC, Reader, USB 3.0, 10 Home
laptop 14'' 3.5GHz 1TB 5400rpm + Graphics 620, Webcam HD, 323.3 (W) x HDMI, BT 4.2, SL 64bits
128GB, H tr: Share Led_KB 227.1 (D) x 3Cell, 1.649Kg
M.2 2280 18.95 (H) mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1 x 4GB, DDR4, NVIDIA 940MX 14 Inch, (1920 LAN : 1G, WIFI 2x USB 3.0, Windows 18 172 19 990 12T
14 7460-N4I5259W (ng) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, (up 2400MHz, (2 // Intel HD x 1080), AC, Reader, USB 2.0, 10 Home
[1701412] laptop 14'' to 3.1GHz) slots), 128G SSD Graphics 620, Webcam 1.0MP 323.3 (W) x HDMI, BT 4.2, SL 64bits
(M.2 2280) + 2GB 227.1 (D) x 3Cell, 1.7Kg
500GB SATA 3 18.95 (H) mm
(5400rpm), H
tr: (M.2 2280)
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, AMD Radeon 15.6 Inch , LAN : 100M, USB 3.0, USB Windows 13 627 14 990 12T
15 3567 (F3567-70119158) (en) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, (up 2400, 2 slots, R5 M430 // DVD-RW, HDMI, Wifi AC, 2.0, HDMI, BT 10 Home
[1701697] laptop 15'' to 3.1GHz) HDD 500GB Intel HD Webcam HD, Reader, 380 4.1, 4 Cell, SL 64bits
5400rpm Graphics 620, HD (1366 x (W) x 260.3 2.3Kg
2 GB 768), DVD WR, (D) x 23.65
Webcam 1.0 (H) mm
MP
(2)My xch tay/ Laptop Dell Gim: 400,000 VND ng Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Windows 12 454 13 700 12T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 20
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
Inspiron 15 5567 chn (26/8->15/9) 2.4GHz, 3M, 2400, 2 slots, Graphics 620, 1366 x 768, 10/100Mbps, 1x USB 2.0, 10 Home
(F5567-70087403) (en) [1603376] Tng: Voucher Office 365 2.4GHz 1TB 5400rpm Share DVD-RW, AC, Reader, HDMI, BT 4.2, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng Webcam 1.0 390 (W) x 259 3Cell, 2.36Kg
laptop 15'' MP (D) x 23.3 (H)
mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Gim: 300,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 Inch, LAN : 2x USB 3.0, Windows 13 900 15 290 12T
15 5567-CWJK61 (Xm) [1701421] chn (19/8->15/9) 2.5GHz, 3M, up 2400, 2 slots, Graphics 620, 1366 x 786, 10/100Mbps, USB 2.0, 10 Home
Tng: Voucher Office 365 to 3.1GHz 1TB 5400rpm Share DVD-RW, AC, Reader, HDMI, BT 4.2, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng Sata3 Webcam 1.0 390 (W) x 259 3Cell, 2.3Kg
laptop 15'' MP, Led_KB (D) x 23.3 (H)
mm
(2)My xch tay/ Laptop Dell Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, AMD Radeon 15.6 Inch, LAN : USB 2.0, 2x Windows 14 809 16 290 12T
Inspiron 15 5567-M5I5384W (Xm) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, up 2400, 2 slots, R7 M445 // 1920 x 1080, 10/100Mbps, USB 3.0, 10 Home
[1700044] laptop 15'' to 3.1GHz 1TB 5400rpm Intel HD DVD-RW, AC, Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0 390 (W) x 259 3Cell, 2.32Kg
2GB MP (D) x 23.3 (H)
mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i7, 7500U, 1x 8GB, DDR4, AMD Radeon 15.6 Inch, LAN : 10/100M, 2x USB 3.0, Windows 18 627 20 490 12T
15 5567-N5567A (Xm) [1603429] (23/8->30/9) ,Ti ng 2.7GHz, 4M, up 2400, 2 slots, R7 M445 // 1366 x 786, AC, Reader, USB 2.0, 10 Home
laptop 15'' to 3.5GHz 1TB, H tr: Intel HD DVD-RW, 390 (W) x 259 HDMI, BT 4.2, SL 64bits
5400rpm 2.5 Graphics 620, Webcam 1.0 (D) x 23.3 (H) 3Cell, 2.36Kg
Sata3 4GB MP, Led_KB mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i7, 6700HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA 15.6 inch, LAN : 1G, Wifi 3x USB 3.0, Windows 23 627 25 990 12T
15 7566-N7566A (en) [1701564] (23/8->30/9) ,Ti ng 2.6GHz, 6M, up 2400, 2 slots, GTX960M // 1920 x 1080, AC, Reader, eSATA, HDMI, 10 Home
laptop 15'' to 3.5GHz HDD 500GB Intel HD Webcam 1.0MP 384.9 (W) x BT 4.2, 6Cell, SL 64bits
5400rpm + SSD Graphics 530, 274.7 (D) x 2.65Kg
128GB, H tr: 4GB 25.3 (H) mm
M.2 NVMe Gen3
x4
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i3, 7100U, 6GB, DDR4, 2133, Intel HD 15.6 inch, HD LAN : 1G, Wifi USB 2.0, 2x Windows 11 263 12 390 12T
3567-N3567B (en) [1700175] (23/8->30/9) ,Ti ng 2.4GHz, 3M, Tng 2 slots, 1TB Graphics 620, (1366 x 768), AC, Reader, USB 3.0, 10 Home
laptop 15'' 2.4GHz 5400rpm Sata3 Share DVD-RW, 380 (W) x 260 HDMI, BT 4.0, SL 64bits
Webcam 1.0MP (D) x 23.65 4Cell, 2KG
(H) mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i3, 6006U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 inch, HD LAN : 1G, Wifi 2x USB 3.0, Windows 10 627 11 690 12T
3567-N3567D (en) [1701226] (23/8->30/9) ,Ti ng 2.0GHz, 3M, 2133, 2 slots, Graphics 520, (1366 x 768), AC, Reader, USB 2.0, 10 Home
laptop 15'' 2.0GHz 1TB 5400rpm Share DVD-RW, 380 (D) x 260 HDMI, BT 4.0, SL 64bits
Sata3 2.5 Webcam (W) x 23.65 4Cell, 2.3Kg
1.0MP, Led_KB (H)
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 8GB, DDR4, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1G, Wifi 2x USB 3.0, Windows 13 627 14 990 12T
3567-N3567F (en) [1701227] (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, up 2133, Tng 2 Graphics 620, (1366 x 768), AC, Reader, USB 2.0, 10 Home
laptop 15'' to 3.1GHz slots, 1TB Share DVD-RW, 380 (W) x 260 HDMI, BT 4.0, SL 64bits
5400rpm 2.5 Webcam 1.0MP (D) x 23.65 4Cell, 2.3Kg
Sata3 (H) mm
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 inch, HD LAN : 1G, Wifi USB 2.0, 2x Windows 13 173 14 490 12T
15 3568-XF6C611 (I5-7200U) (en) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, up 2133, 2 slots, Graphics 620, (1366 x 768), AC, Reader, USB 3.0, VGA, 10 Home
[1700086] laptop 15'' to 3.1GHz 1TB 5400rpm 2.5 Share DVD-RW, 380 (W) x 260 HDMI, BT 4.1, SL 64bits
Sata3 Webcam 1.0, (D) x 23.65 4Cell, Finger
Led_KB (H) mm print, 2.18Kg
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Gim: 300,000 VND ng Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 INCH, LAN : 1G, AC, USB 3.0, USB Windows 11 081 12 190 12T
3468 (F3468-70090697) (en) chn (6/8->15/9) 2.4GHz, 3M, 2400, 2 slots, Graphics 620, 1366x768, Reader, 345 2.0, D-Sub, 10 Home
[1701508] Tng: Voucher Office 365 2.4GHz 1TB 5400rpm Share DVD-RW, (W) x 243 (D) HDMI, BT, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng Webcam 1.0 x 23.35 (H) 4Cell, Finger
laptop 14'' mm print, 1.95Kg
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 INCH, LAN : 1G, AC, USB 3.0, USB Windows 12 990 14 290 12T
3468 (F3468-70090698) (en) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2400, 2 slots, Graphics 620, 1366x768, Reader, 345 2.0, D-Sub, 10 Home
[1701509] laptop 14'' 3.1GHz 1TB 5400rpm Share DVD-RW, (W) x 243 (D) HDMI, BT, SL 64bits
Webcam 1.0 x 23.35 (H) 4Cell, Finger
mm print, 1.95Kg
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, AMD Radeon 14 Inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Windows 13 445 14 790 12T
3468-K5P6W12 (I5-7200U) (en) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, R5 M420 // 1366x768, AC, Reader, USB 3.0, 10 Home
[1702257] laptop 14'' 3.1GHz 500GB 5400rpm Intel HD DVD-WR, 345(W) x HDMI, D-Sub, SL 64bits
Sata3 Graphics 620, Webcam HD 243(D) x BT 4.0, 4Cell,
2GB 23.35(H) mm Finger print,
1.96Kg
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, AMD Radeon 15.6 INCH, LAN : 1G, AC, 2x USB 3.0, Windows 14 354 15 790 12T
3568-V3568B (en) [1603431] (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2133, 2 slots, R5 M420 // 1366 x 768, Reader, 380 USB 2.0, VGA, 10 Home
laptop 15'' 3.1GHz 1TB 5400rpm Intel HD DVD-RW, (W) x 260 (D) HDMI, BT 4.0, SL 64bits
Sata3 Graphics, 2GB Webcam 1.0 x 23.65 (H) 4Cell, Finger
mm print, 2.29Kg
(1)My xch tay/ Laptop Dell Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, NVIDIA 940MX 14 INCH, 1366 LAN : 1G, AC, 3x USB 3.0, Windows 16 445 18 090 12T
Vostro 5468-V5468B (Vng ng) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2400, 2 slots, // Intel HD x 768, Reader, 340 HDMI, BT 4.2, 10 Home
[1603291] laptop 14'' 3.1GHz 1TB 5400rpm, H Graphics, 2GB Webcam 1.0, (W) x 240 (D) 3Cell, Finger SL 64bits
tr: C h tr ( Led_KB x 18.5 (H) mm print, 1.7Kg
M.2 2280 Sata )
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 inch, LAN : 1GB, Wifi 3x USB 3.0, Windows 12 172 13 390 12T
5468-VTI35008W (Vng ng) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.4GHz, 3M 2400MHz, 2 Slots, Graphics 620, 1366x768, AC, Reader, D-Sub, HDMI, 10 Home
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 21
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1702259] laptop 14'' 500GB 5400rpm, Share Webcam HD, 340(W) x BT 4.2, 3Cell, SL 64bits
H tr: M.2 2280 Led_KB 240(D) x Finger print,
Sata 18.45(H) mm 1.6Kg
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Chut my tnh Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 INCH, 1366 LAN : 1G, AC, 3x USB 3.0, Windows 14 990 16 490 12T
5468-VTI5019W (Vng ng) Genius NX7005 (en) 2.5GHz, 3M, 2133, 2 slots, Graphics 620, x 768, Reader, 340 HDMI, BT 4.2, 10 Home
[1701230] (30/7->15/9) ,Voucher Office 3.1GHz 500GB 5400rpm Share Webcam 1.0, (W) x 240 (D) 3Cell, Finger SL 64bits
365 (23/8->30/9) ,Ti ng Sata3, H tr: Led_KB x 18.5 (H) mm print, 1.7Kg
laptop 14'' M2.2280
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 INCH, LAN : 1G, AC, USB 2.0, 2x Windows 15 354 16 890 12T
5568 (F5568-70087068) (Xm) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2133, 2 slots, Graphics 620, 1366 x 768, Reader, 380 USB 3.0, VGA, 10 Home
[1603026] laptop 15'' 3.1GHz 500GB 5400rpm, Share Webcam 1.0 (W) x 252.5 HDMI, BT 4.2, SL 64bits
H tr: C h tr (D) x 19.2 (H) 3Cell, Finger
( M.2 2280 ) mm print, 1.98Kg
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1G, USB 2.0, 2x Windows 15 354 16 890 12T
5568 (F5568-70087069) (Vng) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2133MHz, 2 SLOT, Graphic 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, USB 3.0, VGA, 10 Home
[1603024] laptop 15'' 3.1GHz 500GB 5400rpm, Share DVD, Webcam Reader, HDMI, BT 4.2, SL 64bits
H tr: M.2 2280 1.0 380mm x 3 CELL, Finger
252.5mm x print, 1.98Kg
19.2mm
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 940MX 15.6 inch, LAN : 1G, 3x USB 3.0, Windows 13 445 14 790 12T
5568-077M512 (I3-7100U) (Vng) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.4GHz, 3M, 2133MHz, 2 Slot, // Intel HD 1366x768, NO AC/B/G/N, USB 2.0, VGA, 10 Home
[1700849] laptop 15'' 2.4GHz 1TB 5400rpm Graphic 620, DVD, Webcam Reader, HDMI, BT 4.2, SL 64bits
Sata3, H tr: M.2 2GB 1.0, Led_KB 380mm x 3 CELL, Finger
2280 252.5mm x print, 1.98Kg
19.2mm
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 940MX 15.6 inch, LAN : 1G, USB 2.0, 3x Windows 15 990 17 590 12T
5568-077M52 (I5-7200U) (Vng) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2400GHz, 2 Slot, // Intel HD 1366x768, NO AC/B/G/N, USB 3.0, VGA, 10 Home
[1603274] laptop 15'' 3.1GHz 1TB 5400rpm, H Graphic 620, DVD, Webcam Reader, HDMI, BT 4.2, SL 64bits
tr: M.2 2280 2GB 1.0 380mm x 3 CELL, Finger
252.5mm x print, 1.98Kg
19.2mm
(2)My xch tay/ Laptop Dell Gim: 2,500,000 VND ng Core I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 940MX 15.6 inch, LAN : 1G, USB 2.0, 3x Windows 15 990 17 590 12T
Vostro 5568-077M521 (I5-7200U) chn 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slot, // Intel HD 1366x768, NO AC/B/G/N, USB 3.0, VGA, 10 Home
(Xm) [1603519] Tng: Voucher Office 365 3.1GHz 1TB 5400rpm Graphic 620, DVD, Webcam Reader, HDMI, BT 4.2, SL 64bits
(1/9->30/9) ,Ti ng laptop Sata3, H tr: M.2 2GB 1.0, Led_KB 380mm x 3 CELL, Finger
15'' (Hng trng by) 2280 252.5mm x print, 1.98Kg
19.2mm
My xch tay/ Laptop Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Core I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, Intel HD 15.6 INCH, LAN : 1G, 3x USB 3.0, Windows 12 718 13 990 12T
5568-V5568E [1701565] (23/8->30/9) ,Ti ng 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, Graphic 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, USB 2.0, VGA, 10 Home
laptop 15'' 2.4GHz 500GB 5400rpm SHARE DVD, Webcam Reader, HDMI, BT, 3 SL 64bits
Sata3, H tr: M.2 1.0 380mm x CELL, Finger
2280 252.5mm x print, 2.0Kg
19.2 mm
(1)My xch tay/ Laptop Dell Tng: Ti ng laptop 14'' CORE I7, 7500U, 1x8GB ONBOARD, INTEL HD 13.3 INCH, LAN : NO LAN, 1.29Kg - Windows 39 990 43 990 12T
XPS13 9360-99H101 2.7GHz, 4MB LPDDR3, 1867MHz, GRAPHIC 620, 3200x1800, AC/B/G/N, 4Cell, 2x USB 10 Home
(I7-7500U-SSD256G) (Bc) CACHE, 3.5GHz NO UPGRADE, SHARE Touch Screen, Reader MULTI 3.0, 1x SL 64
256GB M.2 2280, NO DVD, SD, 304mm x Thunderbolt 3 bits
[1603452]
H tr: M.2 Webcam 200mm x 9 ~ Type C, 1x
PCI-Ex4 1.0MP, Led_KB 15mm USB-C to
HDMI, BT, 4
CELL, 1.29Kg
(1)My xch tay/ Laptop Dell Tng: Voucher Office 365 CORE I7, 7500U, 1x16GB ONBOARD, INTEL HD 13.3 INCH, AC/B/G/N, 2x USB 3.0, Windows 44 536 48 990 12T
XPS13 9360-99H102 (23/8->30/9) ,Ti ng 2.7GHz, 4MB, LPDDR3, 1867MHz, GRAPHIC 620, 3200x1800, Reader, 1x 10 Home
(I7-7500U-SSD512G) (Bc) laptop 14'' 3.5GHz NO UPGRADE, SHARE Touch Screen, 304mm x Thunderbolt 3 SL 64
512GB, H tr: NO DVD, 200mm x 9 ~ Type C, 1x bits
[1603451]
M.2 PCI-Ex4 Webcam 1.0, 15mm USB-C to
Led_KB HDMI, BT 4.1,
4 CELL,
1.29Kg

Laptop Dell Win 2.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(2)My xch tay/ Laptop Dell Tng: Voucher Office 365 Core I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, Intel HD 13.3 inch, AC/B/G/N, 2x USB 3.0, Windows 17 264 18 990 12T
Inspiron 13 5378-26W971 (Xm) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, Graphic 620, 1920x1080, Reader, USB 2.0, 10 Home
[1603089] laptop 14'' 3.1GHz 128GB, H tr: Share Touch Screen, 324.8mm x HDMI, BT 4.2, SL 64bits
Sata3 NO DVD, 224.4mm x 3 CELL,
Webcam 1.0, 19.5 ~ 1.62Kg
Led_KB 20.4mm
My xch tay/ Laptop Dell Inspiron Tng: Voucher Office 365 Core I7, 7500U, 1x8GB, DDR4, Intel HD 13.3 inch, AC/B/G/N, USB 3.0, USB Windows 21 809 23 990 12T
13 5378-C3TI7007W (Xm) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.7GHz, 4M, 2133MHz, 2 Slots, Graphic 620, 1920x1080, Reader, 2.0, HDMI, BT 10 Home
[1701228] laptop 14'' 3.5GHz 256GB, H tr: Share Touch Screen, 324.8mm x 4.2, 3 CELL, SL 64bits
Sata3 NO DVD, 224.4mm x 1.68Kg
Webcam 1.0 20.4mm

Laptop Lenovo Option 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(2)My xch tay/ Laptop Lenovo Tng: Ti ng laptop 14'' Pentium, N3710, 1x 4GB Onboard, Intel HD 14 inch, LAN : USB 2.0, USB No OS 5 627 6 190 12T
Ideapad 110-14IBR-80T6004TVN 1.6GHz, 2M, DDR3L, 1600MHz, Graphics 405, 1366x768, 100Mbps, Wifi 3.0, HDMI, BT

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 22
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(N3710) (en) [1702203] 2.56GHz No upgrade, Share Webcam HD N, Reader SD, 4.0, 3Cell,
500GB 5400rpm 340 (W) x 245 2.0Kg
(D) x 22.9 (H)
mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 200,000 VND ng Core i3, 6006U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 14 Inch, LAN : USB 2.0, USB No OS 7 718 8 490 12T
Ideapad 110-14ISK-80UC006AVN chn (1/9->30/9) Gim: 2.0GHz, 3M DDR4, 2133MHz, Graphics 520, 1366x768, 100Mbps, Wifi 3.0, HDMI, BT
(I3-6006U) (en) [1702260] 200,000 VND ng chn 1 Slot, 1TB Share Webcam 0.3 AC, Reader, 4.1, 4Cell,
(26/8->15/9) 5400rpm 340(W) x 2.1Kg
Tng: Ti ng laptop 14'' 245(D) x
22.9(H) mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Tng: Ba l Lenovo Pentium, N3710, 1x4GB ONBOARD, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : USB 3.0, USB No OS 5 900 6 490 12T
Ideapad 110-15IBR-80T700AYVN 1.6GHz, 2M, 2.56 DDR3L, 1600 MHz, GRAPHIC 405, 1366x768, NO 10/100Mbps, 2.0, HDMI, BT (Khng
(N3710) (en) [1603450] GHz NO UPGRADE, SHARE DVD, Webcam AC/B/G/N, 4.2, 3CELL, h tr
500GB 5400rpm 1.0 Reader, 2.2KG Windows
Sata3 378mm x 7/8)
265mm x
22.9mm
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 200,000 VND ng CORE I3, 6100U, 1x4GB ONBOARD, AMD RADEON 15.6 INCH, LAN : USB 2.0, USB No OS 8 172 8 990 12T
Ideapad 110-15ISK-80UD00JEVN chn (1/9->30/9) 2.3GHz, 3M, DDR4, 2133 MHz, R5 M430// Intel 1366x768, NO 10/100Mbps, 3.0, HDMI, BT (Khng
(I3-6100U) (en) [1603635] Tng: Ba l Lenovo 2.3GHz 1 SLOT, 1TB HD Graphics DVD, Webcam AC/B/G/N, 4.0, 4CELL, h tr
5400rpm Sata3 520, 2GB 1.0 Reader, 2.3KG Windows
377mm x 7/8)
264mm x
22.9mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 200,000 VND ng Core i3, 6006U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 Inch, LAN : 1x USB 3.0, No OS 7 809 8 590 12T
Ideapad 110-15ISK-80UD00RDVN chn (1/9->30/9) 2.0GHz, 3M, . DDR4, 2133MHz, Graphics 520, 1366x768, 10/100Mbps, 1x USB 2.0,
(I3-6003U) (en) [1702022] Tng: Ti ng laptop 15'' 1 Slot, 1TB Share DVD-RW, AC/B/G/N, HDMI, BT 4.1,
5400rpm Webcam 0.3 Reader, 377 4Cell, 2.3 Kg
(W) x 264 (D)
x 22.9 (H)mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 200,000 VND ng Core i3, 6006U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 inch, LAN : USB 2.0, USB No OS 7 809 8 590 12T
Ideapad 110-15ISK-80UD018YVN chn (1/9->30/9) 2.0GHz, 3M DDR4, 2133MHz, Graphics 520, 1366x768, 100Mbps, Wifi 3.0, HDMI, BT
(I3-6006U) (en) [1702232] Tng: Ti ng laptop 15'' 1 Slot, 1TB Share Webcam 0.3MP AC, Reader, 4.1, 4Cell,
5400rpm 377 (W) x 264 2.3Kg
(D) x 22.9 (H)
mm
(2)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng CORE I5, 7200U, 1x4GB ONBOARD + INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, 2x No OS 10 718 11 790 12T
Ideapad 310-14IKB 80TU00C6VN chn (2/9->30/9) 2.5GHz, 3M, 1x2GB, DDR4, GRAPHIC 620, 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB 2.0, VGA, (Khng
(i5-7200U) (Bc) [1701638] Tng: Ti ng laptop 14'' 3.1GHz 2400MHz, 1TB SHARE DVD, Webcam Reader, HDMI, BT 4.1, h tr
5400rpm Sata3 1.0 341.8mm x 2CELL, 2.2KG Windows
249.9mm x 7/8)
22.7mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng Core i5, 7200U, 6 GB (1 x 2GB NVIDIA 920MX 15 Inch, 1920 LAN : 1G, AC, USB 3.0, USB No OS 11 900 13 090 12T
Ideapad 310-15IKB 80TV01Y9VN chn (1/9->30/9) Gim: 2.5GHz, 3M, up + 4GB Onboard ), 2GB // Intel HD x 1080, Touch Reader, 379 2.0, VGA, (Khng
(i5-7200U) (Bc) [1701859] 300,000 VND ng chn to 3.1GHz DDR4, 2400, 1 Graphics 620, Screen KHNG, (W) x 260 (D) HDMI, BT 4.0, h tr
(3/8->15/9) SLOT, 1TB 2 GB Webcam 1.0 x 22.9 (H) mm 2 CELL, 2.1 Windows
Tng: Ti ng laptop 15'' 5400rpm Kg 7/8)
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 200,000 VND ng Core i3, 6006U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 14 Inch, 1920 LAN : 1G, Intel USB 2.0, No OS 8 718 9 590 12T
Ideapad 320-14ISK 80XG001RVN chn (1/9->30/9) 2.0GHz, 3M, DDR4, 2400MHz, Graphics 520, x 1080, Dual Band USB-C, HDMI,
(i3-6006U) (Xm) [1702040] Tng: Ti ng laptop 14'' 2.0GHz 1 Slot, 1TB SHARE Webcam 0.3 Wireless-AC BT 4.1, 2
3165, Reader, Cell, 2.1 Kg
33.8.3mm x
249.9mm x
22.7mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi USB-C, HDMI, No OS 11 718 12 890 12T
Ideapad 320-15IKB 80XL03ARVN chn (1/9->30/9) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1920x1080, AC, Reader, BT 4.1, 2Cell,
(i5-7200U) (en) [1702456] Tng: Ti ng laptop 15'' 3.1GHz 1 Slot, 2TB Share Webcam HD 378(W) x 2.2Kg
5400rpm 260(D) x
22.9(H) mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 200,000 VND ng Core i3, 6006U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi USB-C, HDMI, No OS 8 990 9 890 12T
Ideapad 320-15ISK 80XH01JPVN chn (1/9->30/9) 2.0GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 520, 1920x1080, AC, Reader, BT 4.1, 2Cell,
(i3-6006U) (en) [1702457] Tng: Ti ng laptop 15'' 2.0GHz 1 Slot, 2TB Share Webcam HD 378(W) x 2.2Kg
5400rpm 260(D) x
22.9(H) mm
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 200,000 VND ng Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 inch, Wifi AC, USB 2.0, USB No OS 9 909 10 900 12T
Ideapad 320S-14IKB-80X4003CVN chn (1/9->30/9) 2.4GHz, 3M 2400MHz, 1 Slot, Graphics 620, 1920x1080, Reader, 3.0, USB-C,
(i3-7100U) (Xm) [1702283] Tng: Ti ng laptop 14'' 1TB 5400rpm, H Share Webcam HD 327.4(W) x HDMI, BT 4.0,
tr: M.2 2280 236.5(D) x 2Cell, 1.7Kg
PCIe Gen3 x4 19.3(H) mm
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng CORE I7, 6500U, 1x4GB, DDR3L, AMD RADEON 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, No OS 14 545 16 000 24T
Ideapad 500-15ISK 80NT003JVN chn (1/9->30/9) 2.5GHz, 4M, 1600 MHz, 2 R7 M360// Intel 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, BT, (Khng
(i7-6500U) (en) [1600048] Tng: Ti ng laptop 15'' 3.1GHz SLOT, 1TB HD Graphics DVDWR, Reader, 4CELL, 2.3KG h tr
5400rpm Sata3 520, 4GB Webcam 1.0, 384mm x Windows
Led_KB 265mm 7/8)
24.6mm
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng CORE I7, 7500U, 1x4GB ONBOARD+ NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 2.0, 2x No OS 17 081 18 790 24T
Ideapad 510-15IKB-80SV00QSVN chn (1/9->30/9) 2.7GHz, 4M, 1x8GB, DDR4, GEFORCE 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB 3.0, VGA, (Khng

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 23
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(i7-7500U) (Bc) [1701771] Tng: Ba l Lenovo 3.5GHz 2400MHz, 1TB 940MX// Intel DVD, Webcam Reader, HDMI, BT, h tr
5400rpm Sata3 HD Graphics 1.0 MP, 379mm x 2CELL, 2.2KG Windows
620, 2GB Led_KB 260mm x 7/8)
22.9mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng Core i5, 7200U, 4GB + 4GB NVIDIA GT 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, No OS 14 727 16 200 12T
Ideapad 520-15IKB 80YL005FVN chn (1/9->30/9) 2.5GHz, 3M, Onboard, DDR4, 9400MX // Intel 1920x1080, AC, Reader, USB-C, HDMI,
(i5-7200U) (Vng) [1702419] Tng: Ti ng laptop 15'' 3.1GHz 2400MHz, 1 Slot, HD Graphics Webcam HD 378(W) x BT 4.2, 2Cell,
1TB 5400rpm 620, 4GB 260(D) x 22(H) Finger print,
mm 2.2Kg
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng CORE I7, 7700HQ, 1x8GB, DDR4, NVIDIA Geforce 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, No OS 21 817 23 999 12T
Ideapad Y520-15IKBN 80WK00GBVN chn (1/9->30/9) 2.8GHz, 6M, 2400MHz, 1 SLOT, GTX 1050// 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB 2.0, (Khng
(i7-7700HQ) (en) [1701580] Tng: Ba l Lenovo 3.8GHz 128SSD+1TB 5400 Intel HD DVD, Webcam Reader, USB-C, HDMI, h tr
RPM, H tr: Graphics 630, 1.0 380mm x BT, 3CELL, Windows
M.2.2280 4GB 256mm x 2.4KG 7/8)
25.8mm
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng CORE I5, 7300HQ, 1x8GB, DDR4, NVIDIA Geforce 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, No OS 19 090 20 999 12T
Ideapad Y520-15IKBN 80WK00GCVN chn (1/9->30/9) 2.5GHz, 6M, 2400MHz, 2 SLOT, GTX 1050// 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB 2.0, (Khng
(i5-7300HQ) (en) [1701579] Tng: Ba l Lenovo 3.5GHz 128SSD+1TB 5400 Intel HD DVD, Webcam Reader, USB-C, HDMI, h tr
RPM, H tr: Graphics 630, 1.0 380mm x BT 4.2, 3CELL, Windows
M.2.2280 4GB 256mm x 2.4KG 7/8)
25.8mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Tng: Ti ng laptop 14'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, No OS 12 900 14 190 12T
Thinkpad E470-20H10033VA (en) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, USB 2.0, (Khng
[1700948] 3.1GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam Reader, 339 x HDMI, BT 4.1, h tr
7200rpm Sata3 1.0 239 x 22.1 6CELL, Finger Windows
mm print, 1.9KG 7/8)
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 3.0, No OS 12 718 13 990 12T
Thinkpad E570-20H5A02FVA (en) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, USB 2.0, VGA, (Khng
[1700949] 3.1GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam Reader, 379 x HDMI, BT 4.1, h tr
7200rpm Sata3 1.0 261 x 22.9 4CELL, Finger Windows
mm print, 2.2KG 7/8)

Laptop Lenovo Win 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


My xch tay/ Laptop Lenovo Tng: Voucher Office 365 Celeron, N3350, 1x 2GB Onboard, Intel HD 11.6 inch, Wifi AC, 2x USB 3.0, Windows 4 727 5 200 12T
Ideapad 120s-81A40072VN (N3350) (23/8->30/9) ,Ti ng 1.1GHz, 2M, DDR4, 2400MHz, Graphics 500, 1366x768, Reader, USB-C, HDMI, 10 Home
(Xm) [1702345] laptop 14'' 2.4GHz No upgrade, 32GB Share Webcam HD 288(W) x BT 4.0, 2Cell, SL 64bits
200(D) x 1.27Kg
20.9(H) mm
(2)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 2,000,000 VND ng CORE I5, 7200U, 1x4GB ONBOARD, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, 2x Windows 12 445 13 690 12T
Ideapad 310-15IKB 80TV00YXVN chn Gim: 400,000 VND 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133 MHz, GEFORCE 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB 2.0, VGA, 10 Home
(i5-7200U) (Bc) [1701036] ng chn (1/9->30/9) 3.1GHz 1 SLOT, 1TB 920MX// Intel DVD, Webcam Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
Tng: Voucher Office 365 5400rpm Sata3 HD Graphics 1.0 379mm x 2CELL, 2.2KG
(23/8->30/9) ,Ba l Lenovo 620, 2GB 260mm x
(Hng trng by) 22.9mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Windows 11 081 12 190 12T
Ideapad 310-15IKB 80TV02E7VN chn (1/9->30/9) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133, 1 Graphics 620, 1920x1080, AC, Reader USB 3.0, VGA, 10 Home
(i5-7200U) (en) [1702201] Tng: Voucher Office 365 3.1GHz Slot, 1TB Share Webcam HD SD, 379 (W) x HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ba l Lenovo 5400rpm, H tr: 260 (D) x 22.9 2Cell, 2.2Kg
. (H) mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, NVIDIA GeForce 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, Windows 12 445 13 690 12T
Ideapad 310-15IKB 80TV02E8VN chn (1/9->30/9) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, 920M // Intel 1920x1080, AC, Reader, USB 3.0, 10 Home
(i5-7200U) (en) [1702105] Tng: Voucher Office 365 3.1GHz 1 Slot, 1TB HD Graphics Webcam 0.3 379 (W) x 260 D-Sub, HDMI, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ba l Lenovo 5400rpm 620, 2GB MP (D) x 22.9 (H) BT 4.1, 2Cell,
mm 2.2Kg
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 200,000 VND ng Core i3, 7100U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 13.3 Inch, Wifi AC, 2x USB 3.0, Windows Tm ht 12T
Ideapad 710S-13IKB 80VQ0095VN chn (1/9->30/9) 2.4GHz, 3M No upgrade, SSD Graphics 620, 1920x1080, Reader, Micro HDMI, 10 Home
(I3-7100U) (Vng) [1702261] Tng: Voucher Office 365 128GB, H tr: Share Webcam HD, 307(W) x BT 4.2, 4Cell, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Chut my tnh M.2 2280 (PCIe Led_KB 214(D) x 1.2Kg
Lenovo Wireless N700 ,Ti Gen3 x4) 13.9(H) mm
ng laptop 14''
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 600,000 VND ng CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 13.3 INCH, LAN : NO LAN, 3x USB 3.0, Windows 18 173 19 990 12T
Thinkpad 13 G2 chn (2/8->15/9) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB-C, HDMI, 10 Home
20J1A00HVN(I5-7200U) (Bc) Tng: Chut my tnh 3.1GHz 256GB, H tr: SHARE DVD, Webcam Reader, BT 4.2, 3CELL, SL 64bits
Lenovo Bluetooth Laser M.2.2280 1.0 322.4mm x 1.44KG
[1701544]
OA36407 (14/7->30/9) 222.8mm
,Voucher Office 365 19.1~19.8mm
(23/8->30/9) ,Ba l Lenovo
My xch tay/ Laptop Lenovo Tng: Voucher Office 365 CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB Windows 13 809 15 190 12T
Thinkpad E470-20H10034VN (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, 2.0, HDMI, BT, 10 Home
(I5-7200U) (en) [1701577] laptop 14'' 3.1GHz 500GB 7200rpm SHARE DVD, Webcam Reader, 6CELL, Finger SL 64bits
Sata3 1.0 339mm x print, 1.87KG
242mm x
22.4mm
My xch tay/ Laptop Lenovo Tng: Voucher Office 365 CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB Windows Tm ht 12T
Thinkpad E570-20H5A02GVN (en) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GEFORCE 1366x768, AC/B/G/N, 2.0, VGA, 10 Home
[1701578] laptop 15'' 3.1GHz 500GB 7200rpm 940MX// Intel DVDWR, Reader, HDMI, BT, SL 64bits

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 24
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
Sata3, H tr: HD Graphics Webcam 1.0 379mm x 4CELL, Finger
M.2.2280 PCIE 620, 2GB 261mm x print, 2.3KG
22.9mm

Laptop Lenovo Win 2.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng CORE I7, 7500U, 1x8GB ONBOARD, INTEL HD 13.9 INCH, LAN : NO LAN, USB 2.0 Type Windows 39 909 43 900 24T
Ideapad Yoga910-13IKB chn (1/9->30/9) 2.7GHz, 4M, DDR4, 2133 MHz, GRAPHIC 620, 3840 x 2160, AC/B/G/N, C, USB 3.0 10 Home
80VF00C2VN (i7-7500U) (ng) Tng: Voucher Office 365 3.5GHz NO UPGRADE, 512 SHARE Touch Screen, 323mm x Type C, USB SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ba l Lenovo GB SSD sata, H NO DVD, 224.5mm x 3.0, HDMI, BT
[1700974]
tr: PCIE3x4 Webcam 1.0, 14.3mm 4.1, 78Wh,
Led_KB Finger print,
1.38KG
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 1,000,000 VND ng CORE M, 5Y71, 1x4GB ONBOARD, INTEL HD 13.3 INCH, LAN : NO LAN, 2x USB 3.0, Windows 24 636 27 100 24T
YoGa3 Pro-1370-80HE00XVVN chn (25/7->15/9) Gim: 1.2GHz, 4M, DDR3L, 1600 MHz, GRAPHIC 5300, 2560 x 1640, AC/B/G/N, Micro 10 Home
(M-5Y71) (Vng) [1503567] 400,000 VND ng chn 2.9GHz NO UPGRADE, SHARE Touch Screen, Reader, HDMI-Out, BT, SL 64 Bit
(1/9->30/9) 256GB SSD NO DVD, 330mm x 4CELL, 1.2KG
Tng: Voucher Office 365 Webcam 1.0, 228mm
(23/8->30/9) ,Ti m Led_KB 12.8mm
Lenovo 13"
My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng CORE I3, 6100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 2.0, 2x Windows 10 536 11 590 24T
YoGa510-15ISK 80S8003PVN chn (2/8->15/9) Gim: 2.3GHz, 3M, 2400MHz, 1 SLOT, GRAPHIC 520, 1920x1080, AC/B/G/N, USB 3.0, 10 Home
(i3-6100U) (en) [1701403] 200,000 VND ng chn 2.8GHz 500GB 5400rpm SHARE Touch Screen, Reader, HDMI, BT, SL 64bits
(1/9->30/9) Sata3 NO DVD, 378mm x 3CELL, 2.08KG
Tng: Voucher Office 365 Webcam 1.0, 253mm x
(23/8->30/9) ,Ti ng Led_KB 21.4mm
laptop 15''
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 200,000 VND ng Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 inch, Wifi AC, USB 3.0, Windows 11 354 12 490 12T
Yoga 520-14IKB-80X8005RVN chn (1/9->30/9) 2.4GHz, 3M 2133MHz, (No Graphics 620, 1366x768, Reader, USB-C, HDMI, 10 Home
(I3-7100U) (Vng) [1702369] Tng: Voucher Office 365 upgrade), 1TB Share Touch Screen, 330(W) x BT 4.1, 3Cell, SL 64bits
(26/8->30/9) ,Ti ng 5400rpm, H tr: Webcam HD 235(D) x Finger print,
laptop 14'' M.2 2280 (PCIe 19.9(H) mm 2.5Kg
Gen3 x4)
My xch tay/ Laptop Lenovo Yoga Gim: 400,000 VND ng CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 2.0, USB Windows 14 454 15 900 12T
520-14IKB-80X8005SVN (I5-7200U) chn (1/9->30/9) 2.5 GHz, 3M, 3.1 2400MHz, 1 SLOT, GRAPHIC 620, 1920x1080, AC/B/G/N, 3.0, USB-C, 10 Home
(Vng) [1701770] Tng: Voucher Office 365 GHz 1TB 5400rpm SHARE Touch Screen, Reader, HDMI, BT, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ba l Lenovo Sata3, H tr: NO DVD, 330mm x 3CELL, Finger
PCIe NVME Gen3 Webcam 1.0, 235mm x print, 1.74KG
x4 Led_KB 19.9mm
(1)My xch tay/ Laptop Lenovo Gim: 400,000 VND ng Core i5, 7200U, 1x 8GB Onboard, Intel HD 13.3 inch, Wifi AC, 310(W) USB-C with Windows 23 545 25 900 12T
Yoga720-13IKB-80X60084VN chn (1/9->30/9) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1920x1080, x 213(D) x Thunderbolt, 10 Home
(i5-7200U) (ng) [1702282] Tng: Voucher Office 365 3.1GHz (No upgrade), Share Touch Screen, 13.9(H) mm USB-C, USB SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng 256GB SSD, H Webcam HD, 3.0, Adapter
laptop 14'' tr: M.2 2280 Led_KB USB-C to
PCIe Gen3 x4 HDMI, BT 4.2,
4Cell, Finger
print, 1.28Kg

Laptop Hp Option 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(2)My xch tay/ Laptop HP Gim: 1,500,000 VND ng CORE I3, 6100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : USB 3.0, 2x No OS 8 818 9 700 12T
14-am050TU (X1G97PA) (Bc) chn 2.3GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 520, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, BT (Khng
[1602439] Tng: Ti ng laptop 15'' 2.3GHz SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, 4.0, 4CELL, h tr
(Hng trng by) 5400rpm Sata3 Webcam 1.0 345.4mm x 1.94KG Windows
241.5mm x 7/8)
23.9mm
(2)My xch tay/ Laptop HP Gim: 1,000,000 VND ng CORE I3, 6006U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : USB 3.0, 2x No OS 8 445 9 290 12T
14-am097TU (Z6Y20PA) (Bc) chn 2.0GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 520, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, VGA, (Khng
[1700767] Tng: Ti ng laptop 15'' 2.0GHz SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
(Hng trng by) 5400rpm Sata3 Webcam 1.0 345.4mm x 4CELL, 1.94KG Windows
241.5mm x 7/8)
23.9mm
My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 inch, LAN : USB 3.1, USB No OS 10 900 11 990 12T
14-am121TU (Z4Q99PA) (Trng) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5GHz, 3M, 2133MHz, 2 Slots, Graphics 620, 1366x768, 100Mbps, Wifi 2.0, VGA,
[1702317] ,Ti ng laptop 14'' 3.1GHz 500GB 5400rpm Tch hp DVD-RW, N, Reader, HDMI, BT 4.0,
Sata Webcam HD 345.4(W) x 4Cell, 1.94Kg
241.5(D) x
23.9(H) mm
My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' Pentium, N3710, 1x 4GB, DDR3L, Intel HD 14 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, No OS 6 445 7 090 12T
14-bs561TU (2GE29PA) (en) 1.6GHz, 2M, 1600MHz, 1 Slot, Graphics 405, 1366x768, N, Reader, D-Sub, HDMI,
[1702356] 2.56GHz 500GB 5400rpm Share Webcam HD 340(W) x BT 4.0, 4Cell,
240(D) x 1.6Kg
23.7(H) mm
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 2.0, No OS 8 809 9 690 12T
15-ay128TU (Z4R02PA) (Bc) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 3.0, (Khng
[1700033] ,Ti ng laptop 15'' 2.4GHz 500GB 5400rpm SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
Sata3 Webcam 1.0 378mm x 4CELL, 2.19KG Windows
259mm x 7/8)

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 25
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
25.3mm
My xch tay/ Laptop HP Gim: 1,290,000 VND ng CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : USB 3.0, 2x No OS 11 081 12 190 12T
15-ay131TU (Z4R05PA) (Bc) chn (3/8->15/9) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
[1603676] Tng: Pin sc d phng Hp 3.1GHz 500GB 5400rpm SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) Sata3 Webcam 1.0 378mm x 4CELL, 2.1KG Windows
,Ti ng laptop 15'' 259mm x 7/8)
25.3mm
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, AMD RADEON 15.6 INCH, LAN : USB 3.0, 2x No OS 11 172 12 290 12T
15-ay166TX (Z4R07PA) (Bc) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, R5 M330// Intel 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
[1603680] ,Ti ng laptop 15'' 3.1GHz 500GB 5400rpm HD Graphics DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
Sata3 620, 2GB Webcam 1.0 378mm x 4CELL, 2.1KG Windows
259mm x 7/8)
25.3mm
My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' Pentium, N3710, 1x 4GB, DDR3L, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x No OS 6 536 7 190 12T
15-bs553TU (2GE36PA) (en) 1.6GHz, 2M, 1600MHz, 2 Slots, Graphics 405, 1366x768, N, Reader, USB 3.0,
[1702287] 2.56GHz 500GB 5400rpm Share DVD-RW, 340(W) x D-Sub, HDMI,
Webcam HD 240(D) x BT 4.0, 4Cell,
23.7(H) mm 1.9Kg
My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' Core i3, 6006U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x No OS 8 990 9 890 12T
15-bs554TU (2GE37PA) (en) 2.0GHz, 3M 2400MHz, 2 Slots, Graphics 520, 1366x768, N, Reader, USB 3.0,
[1702286] 500GB 5400rpm Share DVD-RW, 340(W) x D-Sub, HDMI,
Webcam HD 240(D) x BT 4.0, 4Cell,
23.7(H) mm 1.9Kg
My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, 2 Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, No OS 11 809 12 990 12T
15-bs559TU (2GE42PA) (Bc) 2.5GHz, 3M, Slots, 1TB Graphics 620, 1366x768, N, Reader, USB 2.0,
[1702280] 3.1GHz 5400rpm Share DVD-RW, 340(W) x D-Sub, HDMI,
Webcam HD 240(D) x BT 4.0, 4Cell,
23.7(H) mm 1.9Kg
My xch tay/ Laptop HP 250 Tng: Ti ng laptop 15'' Core i3, 6006U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x No OS 9 081 9 990 12T
G6-2FG16PA (Bc) [1702200] 2.0GHz, 3M, . 2400MHz, 2 Slots, Graphics 520, 1366x768, AC, Reader, USB 3.0,
1TB 5400rpm Share Webcam HD 380 (W) x D-Sub, HDMI,
253.8 (D) x BT 4.2, 4Cell,
23.8 (H) mm 1.95Kg
My xch tay/ Laptop HP 348 Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 4x USB No OS 9 900 10 890 12T
G4-Z6T25PA (Bc) [1701195] 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, 3.0,VGA, HDMI, (Khng
2.4GHz 500GB 5400rpm SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, BT 4.2, 4CELL, h tr
Sata3 Webcam 1.0 345.4mm x 2.0KG Windows
241.5mm x 7/8)
23.9mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Pin sc d phng Hp CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 2x USB 3.1, No OS 9 718 10 690 12T
14-AL114TU (Z6X73PA) (Bc) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.4GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, NO 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
[1700013] ,Ti ng laptop 14'' 2.4GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
5400rpm Sata3 1.0 338.6mm x 3CELL, 1.7KG Windows
224.3mm x 7/8)
19.5mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Pin sc d phng Hp CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : USB 2.0, 2x No OS 9 727 10 700 12T
14-AL115TU (Z6X74PA) (ng) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.4GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, NO 10/100Mbps, USB 3.1,HDMI, (Khng
[1603818] ,Ti ng laptop 14'' 2.4GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam B/G/N, Reader, BT 4.0, 3CELL, h tr
5400rpm Sata3 1.0 338.6mm x 1.7KG Windows
224.3mm x 7/8)
19.5mm
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : USB 2.0, 2x No OS 11 636 12 800 12T
Pavilion 14-AL116TU (Z6X75PA) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, NO 10/100Mbps, USB 3.0,HDMI, (Khng
(Bc) [1700034] ,Ti ng laptop 15'' 3.1GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam B/G/N, Reader, BT 4.0, 3CELL, h tr
5400rpm Sata3 1.0 384.5mm x 1.58KG Windows
260mm x 7/8)
23.9mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Ti ng laptop 14'' Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 14 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, No OS 11 172 12 290 12T
14-bf014TU (2GE46PA) (Vng) 2.4GHz, 3M 2400MHz, 2 Slots, Graphics 620, 1920x1080, AC, Reader, USB-C, HDMI,
[1702421] 1TB 5400rpm, H Share Webcam HD 324(W) x BT 4.2, 3Cell,
tr: M.2 2280 227.6(D) x 1.63Kg
Sata 19.9(H) mm
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, No OS 9 809 10 790 12T
Pavilion 15-au117TU (Z6X63PA) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.4GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
(Bc) [1701264] ,Ti ng laptop 15'' 2.4GHz SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
5400rpm Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg Windows
243mm x 7/8)
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Pin sc d phng Hp CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, No OS 9 718 10 690 12T
15-au118TU (Z6X64PA) (Vng) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.4GHz, 3M, 2400 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
[1603760] ,Ti ng laptop 15'' 2.4GHz SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
5400rpm Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg Windows
243mm x 7/8)
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Pin sc d phng Hp CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, No OS 11 809 12 990 12T
15-au119TU (Z6X65PA) (Bc) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0,HDMI, (Khng
,Ti ng laptop 15'' 3.1GHz 500GB 5400rpm SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, BT 4.0, 2CELL, h tr
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 26
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1701262] Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2.0kg Windows
243mm x 7/8)
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Pin sc d phng Hp CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : USB 2.0, 2x No OS 11 809 12 990 12T
15-au120TU (Z6X66PA) (Vng) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 3.0, (Khng
[1700016] ,Ti ng laptop 15'' 3.1GHz SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
5400rpm Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg Windows
243mm x 7/8)
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Pin sc d phng Hp CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, No OS 12 718 13 990 12T
15-au633TX (Z6X67PA) (Bc) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GEFORCE 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
[1603758] ,Ti ng laptop 15'' 3.1GHz 500GB 5400rpm 940MX// Intel DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg Windows
2GB 243mm x 7/8)
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Gim: 200,000 VND ng CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, No OS 12 718 13 990 12T
15-au634TX (Z6X68PA) (Vng) chn (27/7->15/9) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GEFORCE 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
[1603759] Tng: Pin sc d phng Hp 3.1GHz 500GB 5400rpm 940MX// Intel DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) Sata3 Graphics 620, Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg Windows
,Ti ng laptop 15'' 2GB 243mm x 7/8)
22.5mm
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp CORE I7, 7500U, 1x8GB, DDR4, NVIDIA 940MX 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, No OS 16 354 17 990 12T
Pavilion 15-au635TX (Z6X69PA) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.7GHz, 4M, 2133MHz, 2 SLOT, // Intel HD 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
(Bc) [1700771] ,Ti ng laptop 15'' 3.5GHz 1TB 5400rpm Graphics 620, DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT, 2 h tr
Sata3 4GB Webcam 1.0 383mm x CELL, 2.0kg Windows
243mm x 7/8)
22.5mm
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp CORE I7, 7500U, 1x8GB, DDR4, NVIDIA 940MX// 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, No OS 16 354 17 990 12T
Pavilion 15-au636TX (Z6X70PA) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.7GHz, 4M, 2133MHz, 2 SLOT, Intel HD 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, (Khng
(Vng) [1700768] ,Ti ng laptop 15'' 3.5GHz 1TB 5400rpm Graphics 620, DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, h tr
Sata3 4GB Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg Windows
243mm x 7/8)
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I7, 7500U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 13.3 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB No OS 16 627 18 290 12T
430 G4-1RR41PA (Bc) [1701631] 2.7GHz, 4M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, 2.0, USB-C, (Khng
3.5GHz 256GB, H tr: SHARE DVD, Webcam Reader, Sata3, VGA, h tr
M.2.2280 1.0 330mm x HDMI, BT, Windows
233.5mm 3CELL, Finger 7/8)
x19.8mm print, 1.49KG
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 13.3 INCH, LAN : 1G, USB 2.0, USB No OS 13 536 14 890 12T
430 G4-Z6T07PA (Bc) [1700017] 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, AC/B/G/N, 3.0, USB-C, (Khng
3.1GHz 500GB 7200rpm SHARE Webcam 1.0, Reader, VGA, HDMI, BT h tr
Sata3, H tr: Led_KB 330mm x 4.0, 3CELL, Windows
M.2.2280 233.5mm Finger print, 7/8)
x19.8mm 1.49KG
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 13.3 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB No OS 14 718 16 190 12T
Probook 430 G4-Z6T09PA (Bc) 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, AC/B/G/N, 2.0, USB-C, (Khng
[1701630] 3.1GHz 256GB, H tr: SHARE Webcam 1.0, Reader, VGA, HDMI, BT h tr
M.2.2280 Led_KB 330mm x 4.0, 3CELL, Windows
233.5mm Finger print, 7/8)
x19.8mm 1.49KG
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB No OS 11 500 12 650 12T
440 G4-Z6T11PA (I3-7100U) (Bc) 2.4GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, 2.0, 1x USB-C, (Khng
[1603674] 2.4GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam Reader, HDMI, BT, h tr
7200rpm Sata3, 1.0 339.2mm x 4CELL, Finger Windows
H tr: M.2.2280 244mm x print, 1.64KG 7/8)
23.1mm
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB No OS 13 627 14 990 12T
Probook 440 G4-Z6T12PA (Bc) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, 2.0, USB-C, (Khng
[1603731] 3.1GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam Reader, HDMI, BT, h tr
7200rpm Sata3, 1.0, Led_KB 339.2mm x 4CELL, Finger Windows
H tr: M.2.2280 244mm x print, 1.64KG 7/8)
23.1mm
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 14 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB No OS 14 500 15 950 12T
440 G4-Z6T14PA (I5-7200U) (Bc) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GEFORCE 1366x768, NO AC/B/G/N, 2.0, 1x USB-C, (Khng
[1603672] 3.1GHz SLOT, 500GB 930MX// Intel DVD, Webcam Reader, HDMI, BT, h tr
7200rpm Sata3, HD Graphics 1.0 339.2mm x 4CELL, Finger Windows
H tr: M.2.2280 620, 2GB 244mm x print, 1.64KG 7/8)
23.1mm
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB No OS 14 809 16 290 12T
Probook 440 G4-Z6T15PA (Bc) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1920x1080, NO AC/B/G/N, 2.0, USB-C, (Khng
[1603732] 3.1GHz SLOT, 256GB, H SHARE DVD, Webcam Reader, HDMI, BT, h tr
tr: M.2.2280 1.0, Led_KB 339.2mm x 4CELL, Finger Windows
244mm x print, 1.64KG 7/8)
23.1mm
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I7, 7500U, 1x 8GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB No OS 17 590 19 350 12T
Probook 440 G4-Z6T16PA 2.7GHz, 4M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1920x1080, NO AC/B/G/N, 2.0, 1x USB-C, (Khng

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 27
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(I7-7500U) (Bc) [1603675] 3.5GHz 500GB 7200rpm SHARE DVD, Webcam Reader, HDMI, BT, h tr
Sata3, H tr: 1.0 339.2mm x 4CELL, Finger Windows
M.2.2280 244mm x print, 1.64KG 7/8)
23.1mm
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x8GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB No OS 13 718 15 090 12T
Probook 440 G4-Z6T33PA 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, 2.0, USB-C, (Khng
(I5-7200U) (Bc) [1700804] 3.1GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam Reader, HDMI, VGA, BT h tr
7200rpm Sata3, 1.0, Led_KB 343.2mm x 4.2, 3CELL, Windows
H tr: M.2.2280 239mm x Finger print, 7/8)
20.3mm 1.64KG
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Ti ng laptop 15'' Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 15.6 Inch, LAN : 1G, 2x USB 2.0, No OS 11 718 12 890 12T
450 G4-Z6T17PA (Bc) [1701980] 2.4GHz, 3M, 2400, (2 slots), Graphics 620, 1920 x 1080, AC/B/G/N, USB 3.0, (Khng
2.4GHz 500GB 7200rpm SHARE Webcam 1.0, Reader, 382 USB-C, VGA, h tr
Sata3 with HP 3D Led_KB (W) x 263 (D) HDMI, BT 4.0, Windows
DriveGuard, H x 24.4 (H) mm 3Cell, Finger 7/8)
tr: M.2 2280 print, 2.04Kg
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, 2x No OS 13 772 15 150 12T
Probook 450 G4-Z6T18PA (Bc) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB 2.0, 1x (Khng
[1603532] 3.1GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam Reader, USB-C, VGA, h tr
7200rpm Sata3, 1.0, Led_KB 374mm x HDMI, BT, Windows
H tr: M.2.2280 262mm x 3CELL, Finger 7/8)
23.1mm print, 2.04KG
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x8GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, 2x USB 2.0, No OS 14 172 15 590 12T
Probook 450 G4-Z6T19PA (Bc) 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB 3.0, (Khng
[1700018] 3.1GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam Reader, USB-C (3.0), h tr
7200rpm Sata3, 1.0, Led_KB 330mm x VGA, HDMI, BT Windows
H tr: M.2.2280 233.5mm x 4.0, 3CELL, 7/8)
19.8mm Finger print,
2.04KG
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, 2x No OS 14 354 15 790 12T
450 G4-Z6T21PA (Bc) [1700841] 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB 2.0, USB (Khng
3.1GHz SLOT, 256GB, H SHARE DVD, Webcam Reader, 3.0 Type C, h tr
tr: M.2.2280 1.0, Led_KB 378mm x VGA, HDMI, BT, Windows
259mm x 3CELL, Finger 7/8)
25.3mm print, 2.04KG
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, 2x No OS 14 263 15 690 12T
450 G4-Z6T22PA (Bc) [1603533] 2.5GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GEFORCE 1920x1080, NO AC/B/G/N, USB 2.0, 1x (Khng
3.1GHz SLOT, 500GB 930MX// Intel DVD, Webcam Reader, USB-C, VGA, h tr
7200rpm Sata3, HD Graphics 1.0, Led_KB 374mm x HDMI, BT, Windows
H tr: M.2.2280 620, 2GB 262mm x 3CELL, Finger 7/8)
23.1mm print, 2.04KG
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Ti ng laptop 15'' Core i5, 7200U, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA 930MX 15.6 inch, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 2.0, No OS 16 263 17 890 12T
450 G4-Z6T23PA (Bc) [1702199] 2.5GHz, 3M, 2400MHz, 2 Slots, // Intel HD 1920x1080, AC, Reader, USB 3.0,
3.1GHz 500GB 7200rpm, Graphics 620, Webcam HD 382 (W) x 263 USB-C, D-Sub,
H tr: M.2 2280 2GB (D) x 24.4 (H) HDMI, BT 4.2,
Sata mm 4Cell, Finger
print, 2.04Kg
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Ti ng laptop 15'' CORE I7, 7500U, 1x8GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, 2x No OS 18 354 20 190 12T
450 G4-Z6T24PA (Bc) [1603534] 2.7GHz, 4M, 2133 MHz, 2 GEFORCE 1920x1080, AC/B/G/N, USB 2.0, 1x (Khng
3.5GHz SLOT, 500GB 930MX// Intel Webcam 1.0, Reader, USB-C, VGA, h tr
7200rpm Sata3, HD Graphics Led_KB 374mm x HDMI, BT, Windows
H tr: M.2.2280 620, 2GB 262mm x 3CELL, Finger 7/8)
23.1mm print, 2.04KG

Laptop Hp Win 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 100, Wifi USB 3.0, USB Windows 12 354 13 590 12T
14-am120TU (Z4Q98PA) (Bc) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5 GHz, 3M, 3.1 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, N, Reader, 2.0, VGA, 10 Home
[1701646] ,Voucher Office 365 GHz SLOT, 500GB SHARE DVD-WR, 345.4mm x HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng 5400rpm Sata Webcam 1.0 241.5mm x 4CELL, 1.94KG
laptop 14'' Tng th co 23.9mm
Mobi 700.000 (25/07->15/09)
My xch tay/ Laptop HP Envy Tng: Voucher Office 365 CORE I5, 7200U, 1x 4GB ONBOARD, INTEL HD 13.3 INCH, Wifi AC, 2x USB 3.0, Windows 18 172 19 990 12T
13-ab010TU (Z4Q36PA) (Bc) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5 GHz, 3M, 3.1 LPDDR3, 1866MHz, GRAPHIC 620, 3260x2160, Reader, USB 3.1 Type 10 Home
[1700080] laptop 15'' GHz NO UPGRADE, SHARE Webcam 1.0, 326mm x C (Gen 1), SL 64bits
128SSD, H tr: Led_KB 226mm HDMI, BT 4.0,
M.2.2280 x13.9mm 3CELL, 1.43KG
My xch tay/ Laptop HP Envy Tng: Voucher Office 365 CORE I5, 7200U, 1x 4GB ONBOARD, INTEL HD 13.3 INCH, Wifi AC, 2x USB 3.1, Windows 19 081 20 990 12T
13-ab011TU (Z4Q37PA) (Bc) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5 GHz, 3M, 3.1 DDR4, 2133MHz, GRAPHIC 620, 3260x2160, Reader, 1x USB 3.1 10 Home
[1700131] laptop 15'' GHz NO UPGRADE, SHARE Webcam 1.0, 326.5mm x Type C, HDMI, SL 64bits
256GB SSD, H Led_KB 226mm BT 4.2, 3CELL,
tr: M.2.2280 x12.9mm 1.36KG
My xch tay/ Laptop HP Envy Tng: Voucher Office 365 Core i7, 7500U, 1x 8GB Onboard, Intel HD 13.3 inch, Wifi AC, USB 3.0, 2x Windows 23 627 25 990 12T
13-ad074TU (2LR92PA) (Vng (26/8->30/9) ,Ti ng 2.7GHz, 4M, LPDDR3, 1866MHz, Graphics 620, 1920x1080, Reader, USB-C, BT 4.2, 10 Home
ng) [1702431] laptop 15'' 3.5GHz 256GB M.2 2280, Share Webcam HD, 305.4(W) x 6Cell, 1.23Kg SL 64bits
H tr: M.2 2280 Led_KB 215.6(D) x
(PCIe Gen3 x4) 13.9(H) mm

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 28
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(1)My xch tay/ Laptop HP Envy Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 13.3 inch, Wifi AC, USB 3.0, 2x Windows 19 081 20 990 12T
13-ad075TU (2LR93PA) (Vng (26/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, LPDDR3, 1866MHz, Graphics 620, 1920x1080, Reader, USB-C, Cable 10 Home
ng) [1702436] laptop 15'' 3.1GHz 256GB M.2 2280, Share Webcam HD, 305.4(W) x USB-C to VGA, SL 64bits
H tr: M.2 2280 Led_KB 215.6(D) x BT 4.2, 6Cell,
(PCIe Gen3 x4) 13.9(H) mm 1.23Kg
(2)My xch tay/ Laptop HP Envy Gim: 2,500,000 VND ng CORE I5, 6200U, 1x 4GB ONBOARD, INTEL HD 13.3 INCH, Wifi AC, 3x USB 3.0, Windows 16 081 17 690 12T
13-d020TU (P6M19PA) (Bc) chn 2.3GHz, 3M, DDR3L, 1600 MHz, GRAPHIC 520, 3260x2160, Reader, HDMI, BT, 10 Home
[1503426] Tng: Voucher Office 365 2.8GHz NO UPGRADE, SHARE Webcam 1.0, 326.5mm x 3CELL, Finger SL 64bits
(1/9->30/9) ,Ti ng laptop 128SSD, H tr: Led_KB 226mm print, 1.36KG
15'' (Hng trng by) M.2.2280 x12.9mm
My xch tay/ Laptop HP Envy Tng: Voucher Office 365 CORE I5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, Wifi AC, 3x USB 3.1 Windows 17 990 19 790 12T
15-as104TU (Y4G00PA) (Bc) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5 GHz, 3M, 3.1 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1920x1080, NO Reader, (Gen 1), 10 Home
[1701645] laptop 15'' GHz Slots, 128SSD + SHARE DVD, Webcam 380mm x USB-C 3.1 SL 64bits
1TB 5400rpm, H 1.0, Led_KB 255mm x (Gen 1), HDMI,
tr: M.2.2280 17.9mm BT 4.2, 3CELL,
1.94KG
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp CORE I7, 7500U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 14 INCH, LAN : USB 2.0, 2x Windows 15 627 17 190 12T
Pavilion 14-AL115TX (Y4G13PA) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.7GHz, 4M, 2133 MHz, 2 GEFORCE 1366x768, NO 10/100Mbps, USB 3.0, 10 Home
(ng) [1700172] ,Voucher Office 365 3.5GHz SLOT, 1TB 940MX// Intel DVD, Webcam B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng 5400rpm Sata3 HD Graphics 1.0 338.6mm x 3CELL, 1.58KG
laptop 14'' 620, 4GB 224.3mm x
19.5mm
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Voucher Office 365 CORE I3, 6100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Windows 9 536 10 490 12T
Pavilion 15-au025TU (X3B98PA) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.3GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 520, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, 10 Home
(Bc) [1602769] laptop 15'' 2.3GHz SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
5400rpm Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg
243mm x
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Voucher Office 365 CORE I3, 6100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Windows 9 536 10 490 12T
15-au026TU (X3B99PA) (Vng) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.3GHz, 3M, 2133 MHz, 2 GRAPHIC 520, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, 10 Home
[1602768] laptop 15'' 2.3GHz SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
5400rpm Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg
243mm x
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Pin sc d phng Hp CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Windows 10 900 11 990 12T
15-au109TU (Y4G14PA) (Bc) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, 10 Home
[1701265] ,Voucher Office 365 2.4GHz 500GB 5400rpm SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg
laptop 15'' 243mm x
22.5mm
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Windows 10 900 11 990 12T
Pavilion 15-au110TU (Y4G15PA) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.4GHz, 3M, 2133MHz, 2 Slots, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, 10 Home
(Vng) [1701267] ,Voucher Office 365 2.4GHz 500GB 5400rpm SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg
laptop 15'' 243mm x
22.5mm
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp Core i5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Windows 13 354 14 690 12T
Pavilion 15-au111TU (Y4G16PA) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5GHz, 3M, 3.1 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, 10 Home
(Bc) [1700770] ,Voucher Office 365 GHz SLOT, 500GB SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng 5400rpm Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg
laptop 15'' 243mm x
22.5mm
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Pin sc d phng Hp CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Windows 12 809 14 090 12T
Pavilion 15-au112TU (Y4G17PA) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5 GHz, 3M, 3.1 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, 10 Home
(Vng) [1603762] ,Voucher Office 365 GHz 500GB 5400rpm SHARE DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng Sata3 Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg
laptop 15'' 243mm x
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Pin sc d phng Hp CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, NVIDIA 15.6 INCH, LAN : 2x USB 3.0, Windows 13 990 15 390 12T
15-au119TX (Y4G52PA) (Bc) Xlive 7800 mAh (24/8->14/9) 2.5 GHz, 3M, 3.1 2400MHz, 2 SLOT, GEFORCE 1366x768, 10/100Mbps, USB 2.0, 10 Home
[1603761] ,Voucher Office 365 GHz 500GB 5400rpm 940MX// Intel DVDWR, B/G/N, Reader, HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(23/8->30/9) ,Ti ng Sata3 HD Graphics Webcam 1.0 383mm x 2CELL, 2.0kg
laptop 15'' 620, 2GB 243mm x
22.5mm
My xch tay/ Laptop HP Probook Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 13.3 Inch, LAN : 1GB, Wifi USB 3.0, USB Windows 14 354 15 790 12T
430 G4-Z6T08PA (Bc) [1603756] (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, up 2400MHz, 2 Slots, Graphics 620, 1366 x 768, AC, Reader, 2.0, USB-C, 10 Home
laptop 15'' to 3.1GHz HDD 500GB Share Webcam 1.0, 330 (W) x VGA, HDMI, BT SL 64bits
7200rpm Sata3 Led_KB 233.5 (D) x 4.0, 3 Cell,
with HP 3D 19.8 (H) mm Finger print,
DriveGuard, H 1.49 Kg
tr: M.2 2280
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Voucher Office 365 CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 14 INCH, LAN : 1G, USB 3.0, USB Windows 14 627 16 090 12T
Probook 440 G4-Z6T13PA (Bc) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5 GHz, 3M, 3.1 2133 MHz, 2 GRAPHIC 620, 1366x768, NO AC/B/G/N, 2.0, USB 3.0 10 Home
[1700842] laptop 15'' GHz SLOT, 500GB SHARE DVD, Webcam Reader, Type C, HDMI, SL 64bits
7200rpm Sata3, 1.0, Led_KB 339mm x BT, 3CELL,
H tr: M.2.2280 244mm x Finger print,
20.9mm 1.64kg

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 29
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Voucher Office 365 CORE I3, 6100U, 1x4GB, DDR3L, INTEL HD 15.6 INCH, LAN : 1GB, Wifi 2x USB 3.0, Windows 9 536 10 490 12T
Probook 450 G3-T9S19PA (en) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.3GHz, 3M, 1600 MHz, 2 GRAPHIC 520, 1366x768, N, Reader, 2x USB 2.0, 10 Home
[1600162] laptop 15'' 2.3GHz SLOT, 500GB SHARE DVD-RW, 378mm x HDMI, BT 4.0, SL 64bits
5400rpm Sata3, Webcam 1.0 264.3mm x 4CELL, Finger
H tr: M.2 2280 23.8~24.8mm print, 2.15KG

Laptop Hp Win 2.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Voucher Office 365 CORE I5, 7200U, 1x8GB ONBOARD, INTEL HD 13.3 INCH, LAN : NO LAN, 2x USB 3.0, Windows 32 718 35 990 12T
EliteBook X360 1030 G2 (1GY36PA) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5 GHz, 3M, 3.1 DDR4, 2133 MHz, GRAPHIC 620, 1920x1080, AC/B/G/N, USB-C, HDMI, 10 Pro
(Bc) [1701726] laptop 14'' GHz NO UPGRADE, SHARE Touch Screen, Reader, BT, 3CELL, 64bits
256GB NVMF NO DVD, 316.9mm x Finger print,
Webcam 1.0 218.5mm 1.28KG
14.9mm
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Voucher Office 365 Core i7, 7600U, 1x 8GB, DDR4 Intel HD 13.3 Inch, Wlan AC, USB-C with Windows 39 081 42 990 12T
EliteBook X360 1030 G2 (1GY37PA) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.8GHz, 4M, up Onboard, 2133, Graphics 620, 1920 x 1080, Reader, 316.9 Thunderbolt, 10 Home
(Bc) [1701983] laptop 14'' to 3.9GHz No upgrade, Share Touch Screen, (W) x 218.5 2x USB 3.1, SL 64bit
256GB M.2 2280, Webcam 1.0, (D) x 14.9 (H) 1x Micro SIM,
H tr: S/p Led_KB mm HDMI, BT 4.2,
PCI-Ex4 NVMe 3Cell, Finger
print, 1.28Kg
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Loa Creative A60 2.0 Core i3, 7100U, 1x 4GB, DDR4, Intel HD 11.6 inch, Wifi AC, 3x USB 3.0, Windows 12 263 13 490 12T
X360 11-ad026TU (2GV32PA) (Bc) (31/8->31/10) ,Voucher Office 2.4GHz, 3M 2400MHz, 1 Slot, Graphics 620, 1366x768, Reader, HDMI, BT 4.0, 10 Home
[1702420] 365 (25/8->30/9) ,Ti ng 500GB 5400rpm Share Touch Screen, 295(W) x 2Cell, 1.39Kg SL 64bits
laptop 14'' (Km bt) Webcam HD 201.5(D) x
19.3(H) mm
(2)My xch tay/ Laptop HP Tng: Voucher Office 365 CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 11.6 inch, LAN : NO LAN, USB 2.0, 2x Windows 11 445 12 590 12T
Pavilion X360 11-u104TU (Z1E19PA) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.4GHz, 3M, 2133 MHz, 1 GRAPHIC 620, Xoay 360 , B/G/N, Reader, USB 3.1, 10 Home
(ng) [1700171] laptop 14'' 2.4GHz SLOT, 500GB SHARE 1366x768, 306mm x HDMI, BT 4.0, SL 64bits
5400rpm Sata3 Touch Screen, 208mm x 3CELL, 1.41KG
NO DVD, 19.3mm
Webcam 1.0,
Led_KB
(2)My xch tay/ Laptop HP Gim: 1,500,000 VND ng CORE I3, 7100U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 13.3 inch, LAN : NO LAN, 2x USB 3.0, Windows 11 809 12 990 12T
Pavilion X360 13-u106TU chn 2.4GHz, 3M, 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, Xoay 360 , B/G/N, Reader, USB 2.0, 10 Home
(Y4G03PA) (Bc) [1603757] Tng: Voucher Office 365 2.4GHz 500GB 5400rpm SHARE 1366x768, 326.4mm x HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(1/9->30/9) ,Ti ng laptop Sata3 Touch Screen, 222mm 3CELL, 1.58KG
15'' (Hng trng by) NO DVD, x19.8mm
Webcam 1.0
(2)My xch tay/ Laptop HP Gim: 2,000,000 VND ng CORE I5, 7200U, 1x4GB, DDR4, INTEL HD 13.3 inch, LAN : NO LAN, USB 2.0, 2x Windows 14 263 15 690 12T
Pavilion X360 13-u107TU chn 2.5 GHz, 3M, 3.1 2400MHz, 2 SLOT, GRAPHIC 620, Xoay 360 , B/G/N, Reader, USB 3.0, 10 Home
(Y4G04PA) (Bc) [1603638] Tng: Voucher Office 365 GHz 500GB 5400rpm SHARE 1366x768, 326.4mm x HDMI, BT 4.0, SL 64bits
(1/9->30/9) ,Ti ng laptop Sata3 Touch Screen, 222mm 3CELL, 1.58KG
14'' (Hng trng by) NO DVD, x19.8mm
Webcam 1.0
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Voucher Office 365 Core i3, 7100U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 14 inch, Wifi AC, 2x USB 3.0, Windows 12 263 13 490 12T
X360 14-ba062TU (2GV24PA) (Bc) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.4GHz, 3M DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1920x1080, Reader, USB-C, HDMI, 10 Home
[1702357] laptop 15'' (No upgrade), Share Touch Screen, 334.8(W) x BT 4.2, 3Cell, SL 64bits
500GB 5400rpm Webcam HD 226.9(D) x 1.63Kg
19.9(H) mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 14 inch, Wifi AC, 2x USB 3.0, Windows 15 445 16 990 12T
X360 14-ba065TU (2GV27PA) (Bc) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1920x1080, Reader, USB-C, HDMI, 10 Home
[1702359] laptop 15'' 3.1GHz No upgrade, Share Touch Screen, 334.8(W) x BT 4.2, 3Cell, SL 64bits
500GB 5400rpm Webcam HD 226.9(D) x 1.63Kg
19.9(H) mm
My xch tay/ Laptop HP Pavilion Tng: Voucher Office 365 Core i5, 7200U, 1x 4GB Onboard, Intel HD 14 inch, Wifi AC, 2x USB 3.0, Windows 15 445 16 990 12T
X360 14-ba066TU (2GV28PA) (23/8->30/9) ,Ti ng 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1920x1080, Reader, USB-C, HDMI, 10 Home
(Vng) [1702358] laptop 15'' 3.1GHz No upgrade, Share Touch Screen, 334.8(W) x BT 4.2, 3Cell, SL 64bits
500GB 5400rpm Webcam HD 226.9(D) x 1.63Kg
19.9(H) mm
(1)My xch tay/ Laptop HP Tng: Voucher Office 365 CORE I7, 7500U, 1x8GB ONBOARD, INTEL HD 13.3 inch, LAN : NO LAN, 2x USB-C 3.1 Windows 38 172 41 990 12T
Spectre x360-ac028TU (1HP09PA) (23/8->30/9) (Km ti da) 2.7GHz, 4M, LPDDR3, 1866MHz, GRAPHIC 620, Xoay 360 , AC/B/G/N, Gen2, 1x USB 10 Home
(en) [1701451] 3.5GHz NO UPGRADE, SHARE 1920x1080, Reader, 3.1 Gen1, BT SL 64bits
256GB M.2 2280, Touch Screen, 307mm x 4.2, 3CELL,
H tr: M.2.2280 NO DVD, 218mm 1.32KG
NVME PCIe Gen3 Webcam 1.0, x13.9mm
x4 Led_KB

Laptop MSI Option 1.1 - Khi mua km ti (*) s c gim 49% gi ti .


(1)My xch tay/ Laptop MSI Tng: Ba l MSI Core i7, 7700HQ, 1x 16GB, DDR4, NVIDIA GeForce 15.6 inch, LAN : 1GB, USB 2.0, 2x No OS 26 809 29 490 24T
GP62M 7REX-1497XVN (I7-7700HQ) 2.8GHz, 6MB, 2400MHz, 2 Slots, GTX 1050Ti // 1920x1080, AC/B/G/N, USB 3.0,
[1702065] 3.8GHz 1TB 7200rpm + Intel HD Webcam HD, Reader, 380 USB-C, Mini
128GB M.2 2280 Graphics 630, Led_KB (W) x 260 (D) DisplayPort,
PCIe Gen3 x4, H 4GB x 27 (H) mm BT 4.2, 6Cell,
tr: M.2 2280 2.2Kg
PCIe Gen3 x4 //
Sata

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 30
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
My xch tay/ Laptop MSI GP72M Tng: Ba l MSI Core i7, 7700HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA GTX 17.3 inch, LAN : 1GB, Wifi USB 2.0, 2x No OS 25 445 27 990 24T
7REX-873XVN (I7-7700HQ) 2.8GHz, 6MB, 2400MHz, 2 Slots, 1050Ti // Intel 1920x1080, AC, Reader, USB 3.0,
[1702409] 3.8GHz 1TB, H tr: M.2 HD Graphics Webcam HD, 419 (W) x 287 USB-C, Mini
2280 (PCIe Gen3 630, 4GB Led_KB (D) x 29-32 DisplayPort,
x4 // Sata) (H) mm HDMI, BT 4.2,
6Cell, 2.7Kg
(1)My xch tay/ Laptop MSI GS63 Tng: Ba l MSI Core i7, 7700HQ, 1x 16GB, DDR4, NVIDIA Geforce 15.6 inch, LAN : 1GB, USB 2.0, 3x No OS 39 081 42 990 24T
7RE-038XVN (I7-7700HQ) [1702061] 2.8GHz, 6MB, 2400MHz, 2 Slots, GTX 1050TI // 1920x1080, AC/B/G/N, USB 3.0,
3.8GHz 1TB 5400rpm + Intel HD Webcam HD, Reader, 380 USB-C, Mini
128GB M.2 2280 Graphics 630, Led_KB (W) x 249 (D) DisplayPort,
(PCIe Gen3 x4), 4GB x 17.7 (H) mm BT 4.1, 3Cell,
H tr: M.2 2280 1.8Kg
(PCIe Gen3 x4) //
Sata
My xch tay/ Laptop MSI GV62 Gim: 700,000 VND ng Core i7, 7700HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA GeForce 15.6 inch, LAN : 1GB, USB 2.0, 2x No OS 22 718 24 990 24T
7RD-1499XVN (I7-7700HQ) chn (5/8->13/9) 2.8GHz, 6MB, 2400MHz, 2 Slots, GTX 1050 // 1920x1080, AC/B/G/N, USB 3.0,
[1702062] Tng: Ba l MSI 3.8GHz 1TB 7200rpm, H Intel HD Webcam HD, Reader, 383 USB-C, Mini
tr: M.2 2280 Graphics 630, Led_KB (W) x 260 (D) DisplayPort,
PCIe Gen3 x4 // 4GB x 27 (H) mm BT 4.2, 6Cell,
Sata 2.2Kg
My xch tay/ Laptop MSI GV62 Gim: 700,000 VND ng Core i5, 7300HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA GeForce 15.6 inch, LAN : 1GB, USB 2.0, 2x No OS 20 900 22 990 24T
7RD-1600XVN (I5-7300HQ) chn (5/8->13/9) 2.5GHz, 6MB, 2400MHz, 2 Slots, GTX 1050 // 1920x1080, AC/B/G/N, USB 3.0,
[1702240] Tng: Ba l MSI 3.5GHz 1TB 7200rpm, H Intel HD Webcam HD, Reader, 383 USB-C, Mini
tr: M.2 2280 Graphics 630, Led_KB (W) x 260 (D) DisplayPort,
(PCIe Gen3 x4, 4GB x 22-29 (H) HDMI, BT 4.2,
Sata) mm 6Cell, 2.2Kg
(1)My xch tay/ Laptop MSI GV72 Gim: 700,000 VND ng Core i7, 7700HQ, 1x 8GB, DDR4, NVIDIA GeForce 17.3 inch, LAN : 1GB, USB 2.0, 2x No OS 22 263 24 490 24T
7RD-874XVN (I7-7700HQ) [1702063] chn (5/8->13/9) 2.8GHz, 6MB, 2400MHz, 2 Slots, GTX 1050 // 1920x1080, AC/B/G/N, USB 3.0,
Tng: Ba l MSI 3.8GHz 1TB 7200rpm, H Intel HD Webcam HD, Reader, 419 USB-C, Mini
tr: M.2 2280 Graphics 630, Led_KB (W) x 287 (D) DisplayPort,
PCIe Gen3 x4 // 4GB x 32 (H) mm HDMI, BT 4.2,
Sata 6Cell, 2.7Kg

Laptop LG Option 1.1 .


(1)My xch tay/ Laptop LG (Km ti m) Core i5, 7200U, 1x 8GB Onboard, Intel HD 13.3 inch, LAN : Adapter 2x USB 3.0, No OS 22 272 24 500 12T
13ZD970-G.AX51A5 (I5-7200U) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1920x1080, USB-C to Lan USB-C, HDMI,
(Trng) [1702247] 3.1GHz 1 Slot, 256GB M.2 Share Webcam HD, 100, Wifi AC, BT 4.1, 4Cell,
2280, H tr: M.2 Led_KB Reader, 940g
2280 (PCIe Gen3 305.9(W) x
x4, Sata) 211.8(D) x
14.5-15.5(H)
mm
(1)My xch tay/ Laptop LG (Km ti m) Core i5, 7200U, 1x 8GB Onboard, Intel HD 14 inch, LAN : Adapter 2x USB 3.0, No OS 22 909 25 200 12T
14ZD970-G.AX52A5 (I5-7200U) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1920x1080, USB-C to Lan USB-C, HDMI,
(Trng) [1702248] 3.1GHz 1 Slot, 256GB M.2 Share Webcam HD, 100, Wifi AC, BT 4.1, 4Cell,
2280, H tr: M.2 Led_KB Reader, 970g
2280 (PCIe Gen3 323.4(W) x
x4, Sata) 211.8(D) x
14.5-16.7(H)
mm

Laptop LG Win 1.1 .


(1)My xch tay/ Laptop LG (Km ti m) Core i5, 7200U, 1x 8GB Onboard, Intel HD 14 inch, LAN : Adapter 2x USB 3.0, Windows 25 636 28 200 12T
14Z970-G.AH52A5 (I5-7200U) (Xm) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1920x1080, USB-C to Lan USB-C, HDMI, 10 Home
[1702249] 3.1GHz 1 Slot, 256GB M.2 Share Webcam HD, 100, Wifi AC, BT 4.1, 4Cell, SL 64bits
2280, H tr: M.2 Led_KB Reader, 970g
2280 (PCIe Gen3 323.4(W) x
x4, Sata) 211.8(D) x
14.5-16.7(H)
mm
(1)My xch tay/ Laptop LG (Km ti m) Core i5, 7200U, 1x 8GB Onboard, Intel HD 15.6 inch, LAN : Adapter USB 2.0, 2x Windows 29 545 32 500 12T
15Z970-G.AH55A5 (I5-7200U) (Xm) 2.5GHz, 3M, DDR4, 2133MHz, Graphics 620, 1920x1080, USB-C to Lan USB 3.0, 10 Home
[1702250] 3.1GHz 1 Slot, 512GB M.2 Share Webcam HD, 100, Wifi AC, USB-C, HDMI, SL 64bits
2280, H tr: M.2 Led_KB Reader, BT 4.1, 4Cell,
2280 (PCIe Gen3 357(W) x 1090g
x4, Sata) 228(D) x 17(H)
mm

Bao da - p lng iPhone .


(2)Bao da iPhone 5/5S,SE KAT Gim: 120,000 VND ng Bao da iPhone 5/5S,SE KAT Classic (), Bao da iPhone 5/5S 290 320 0T
Classic (/Nu/Xanh) [1602648] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 6/6S KAT Classic Gim: 190,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S KAT Classic (), Bao da iPhone 6/6S 400 440 0T
() [1602651] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 6/6S KAT Diary Gim: 190,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S KAT Diary (Trng), Bao da iPhone 6/6S 400 440 0T
(Trng/Nu/en) [1602664] chn (22/7->30/9)

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 31
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(2)Bao da iPhone 6/6S KAT Envo Gim: 190,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S KAT Envo (Trng), Bao da iPhone 6/6S 400 440 0T
(Trng) [1602655] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 6/6S KAT Gim: 190,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S KAT N-Views (Cam), Bao da iPhone 6/6S 400 440 0T
N-Views (Cam) [1602652] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 6/6S KAT Twin Gim: 190,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S KAT Twin Light (), Bao da iPhone 6/6S 400 440 0T
Light () [1602665] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 6/6S Plus KAT Gim: 200,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S Plus KAT Classic (Nu), Bao da iPhone 6/6S Plus 453 499 0T
Classic (Nu) [1602669] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 6/6S Plus KAT Gim: 200,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S Plus KAT Diary (Nu), Bao da iPhone 6/6S 453 499 0T
Diary (Nu/Hng/Xanh) [1602686] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 6/6S Plus KAT Gim: 200,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S Plus KAT Envo (Trng), Bao da iPhone 6/6S Plus 453 499 0T
Envo (Trng) [1602677] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 6/6S Plus KAT Gim: 200,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S Plus KAT N-Views (Cam), Bao da iPhone 6/6S Plus 453 499 0T
N-Views (Cam) [1602676] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 6/6S Plus KAT Gim: 200,000 VND ng Bao da iPhone 6/6S Plus KAT Twin Light (Xanh), Bao da iPhone 6/6S Plus 454 499 0T
Twin Light (Xanh) [1602688] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 7 KAT Twin Light Gim: 170,000 VND ng Bao da iPhone 7 KAT Twin Light (), Bao da iPhone 7 448 493 0T
(/Xanh) [1603405] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da iPhone 7 Plus KAT Twin Gim: 180,000 VND ng Bao da iPhone 7 Plus KAT Twin Light (), Bao da iPhone 7 Plus 503 554 0T
Light () [1603410] chn (22/7->30/9)
(2)Vin iP6/6S JCPAL [1600756] Vin iP6/6S JCPAL, Vin iP6/6S 36 40 0T
(2)p iP6 Usams Fancy-BO (Trong p iP6 Usams Fancy-BO (Trong sut), p iPhone 6 27 30 0T
sut) [1403579]
(2)p iPhone 6 Plus Remax Raptor Gim gi 20% p iPhone 6 Plus Remax Raptor (Hnh Cheetah), p iPhone 6S Plus 299 329 0T
(Hnh Cheetah/Hnh Tiger) (20/04->30/09)
[1603242]
(2)p iPhone 6 Plus Remax Raptor p iPhone 6 Plus Remax Raptor (Hnh Peafowl), p iPhone 6/ 6S Plus 299 329 0T
(Hnh Peafowl/Hnh Lion) [1603241]
p iPhone 6 Plus Remax Sparkle p iPhone 6 Plus Remax Sparkle Gold (Hnh Star), p iPhone 6/ 6S Plus 190 209 0T
Gold (Hnh Star/Hnh Circle)
[1603254]
p iPhone 6 Remax Sparkle Gold p iPhone 6 Remax Sparkle Gold (Hnh Star), p iPhone 6/ 6S 180 199 0T
(Hnh Star/Hnh Flower-2/Hnh
Flower-1) [1603246]
p iPhone 6 Remax Wear Me p iPhone 6 Remax Wear Me (Clock), p iPhone 6/ 6S c h tr vng eo 162 179 0T
(Clock) [1603029]
p iPhone 7 Plus Polo Rainbow p iPhone 7 Plus Polo Rainbow, p iPhone 7 Plus lm t nha do TPU 118 130 0T
[1702170]
p iPhone 7 Plus JCPAL (- p iPhone 7 Plus JCPAL- JCP3625, p iPhone 7 Plus Slim TPU 227 250 0T
JCP3625) [1701113]
p iPhone 7 Plus Polo Chevron p iPhone 7 Plus Polo Chevron (Nu), p iPhone 7 Plus lm t cht liu Synthetic Leather + PC/ TPU 271 299 0T
(Nu) [1702181]
p iPhone 7 Plus Remax Carbon p iPhone 7 Plus Remax Carbon, p iPhone 7 Plus 108 119 0T
[1603461]
p iPhone 7 Plus Remax Jet p iPhone 7 Plus Remax Jet, p iPhone 7 Plus 108 119 0T
[1603462]
p iPhone 7 Plus Remax Saman p iPhone 7 Plus Remax Saman, p iPhone 7 Plus 108 119 0T
[1603464]
p iPhone 7 Plus Remax Sinche p iPhone 7 Plus Remax Sinche RM-278, p iPhone 7 Plus 95 105 0T
RM-278 [1603465]
p iPhone 7 Polo Chevron p iPhone 7 Polo Chevron (Nu), p iPhone 7 lm t cht liu Synthetic Leather + PC/ TPU 263 290 0T
(Nu/en) [1702178]
p iPhone 7 Polo Jockey p iPhone 7 Polo Jockey (), p iPhone 7 lm t cht liu Synthetic Leather + Embroider + PC/ TPU 281 310 0T
(/Nu/en) [1702185]
p iPhone 7 Polo Plaide (Nu) p iPhone 7 Polo Plaide (Nu), p iPhone 7 lm t cht liu Synthetic Leather + PC 263 290 0T
[1702173]
p iPhone 7 Polo Rainbow p iPhone 7 Polo Rainbow, p iPhone 7 lm t nha do TPU 113 125 0T
[1702167]
p iPhone 7 Polo Rainbow (Dark p iPhone 7 Polo Rainbow (Dark Blue), p iPhone 7 lm t nha do TPU 113 125 0T
Blue) [1702166]
p iPhone 7 Remax Carbon p iPhone 7 Remax Carbon, p iPhone 7 108 119 0T
[1603453]
p iPhone 7 Remax Feeling p iPhone 7 Remax Feeling, p iPhone 7 117 129 0T
[1603454]
p iPhone 7 Remax Sinche p iPhone 7 Remax Sinche RM-277, p iPhone 7 95 105 0T
RM-277 [1603457]
p iPhone 7 Remax Sinche p iPhone 7 Remax Sinche RM-278, p iPhone 7 95 105 0T
RM-278 [1603458]
p iPhone 7 Remax Sinche p iPhone 7 Remax Sinche RM-279, p iPhone 7 95 105 0T
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 32
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
RM-279 [1603459]
(2)p lng bng da iPhone 6/6S Gim: 110,000 VND ng p lng bng da iPhone 6/6S KAT (Xanh), p lng da iPhone 6/6S 300 330 0T
KAT (Xanh/en) [1602694] chn (22/7->30/9)
(2)p lng bng da iPhone 6/6S Gim: 120,000 VND ng p lng bng da iPhone 6/6S Plus KAT (Nu), p lng da iPhone 6/6S Plus 327 360 0T
Plus KAT (Nu/en) [1602698] chn (22/7->30/9)

Bao da - p lng iPad Air .


Bao da iPad 10.5" iPearl Cooplay Bao da iPad 10.5" iPearl Cooplay + Stylus () Bao da iPad Pro 9.7 inch thit k mng nh vi mt lng 481 530 0T
+ Stylus (Hng/Vng) [1702160] trong nhm chng try xc khoe mu my, thit k kiu ch Y Origami chc chn gip chng my
ngang dc u vng vng (Tng bt cm ng chnh hng iPearl)
Bao da iPad 9.7" 2017 iPearl Bao da iPad 9.7" 2017 iPearl Cooplay + Stylus (en) Bao da iPad Pro 9.7 inch thit k mng nh vi mt 481 530 0T
Cooplay + Stylus (en//Vng) lng trong nhm chng try xc khoe mu my, thit k kiu ch Y Origami chc chn gip chng
my ngang dc u vng vng (Tng bt cm ng chnh hng iPearl)
[1702158]
Bao da iPad 9.7" 2017 iPearl Bao da iPad 9.7" 2017 iPearl L-Folio + Stylus (Vng), Bao da iPad Pro 9.7 inch c 2 mt u lm bng da 654 720 0T
L-Folio + Stylus (Vng/) PU cao cp, thit k dng Stand Case tin li khi thao tc dng my, mt trong c lt n da sang
trng.
[1702165]
(1)Bao da iPad Air 2 Targus Gim gi 10% Bao da iPad Air 2 Targus 46902AP-51, Thit k vi v cng ba sau gi thit b. Ming chng trt 966 1 063 0T
46902AP-51 [1701946] (12/07->30/09) pha trc v gp li khi s dng, vi dy cho gip gi khi gp v bo v li, gim thiu khong
cch va chm gia cc tc ng bn ngoi.
(1)Bao da iPad Air 2 Targus Gim gi 10% Bao da iPad Air 2 Targus 52201AP-50, Cht liu gn gip ngi dng d cm, ch t kha mn hnh 987 1 086 0T
52201AP-50 [1701949] (12/07->30/09) khi gp li. Kh nng chng nc cng vi cht liu c lt bn trong gip gi sn phm khng b
trt v va chm mnh.
(1)Bao da iPad Air 2 Targus Gim gi 10% Bao da iPad Air 2 Targus 634GL-50 tng thch vi cc th h Air/ Air 2 Np n hi c nh gi cho thit 1 033 1 137 0T
634GL-50 [1701952] (12/07->30/09) b an ton, hin th xoay 360 gia cc v tr dc v ngang, v tr g bn phm thoi mi, cc phm iu
khin - cng truy cp - ng knh my nh chnh xc.
(1)Bao da iPad Air 2 Targus Gim gi 10% Bao da iPad Air 2 Targus 46901AP-51, Thit k vi v cng ba sau gi thit b. Ming chng trt 966 1 063 0T
46901AP-51 [1701945] (12/07->30/09) pha trc v gp li khi s dng, vi dy cho gip gi khi gp v bo v li, gim thiu khong
cch va chm gia cc tc ng bn ngoi.
(1)Bao da iPad Air 2 Targus Gim gi 10% Bao da iPad Air 2 Targus 47101AP-50 Ch xoay vng 360 to gc nhn thoi mi khi s dng. Vi h 1 365 1 502 0T
47101AP-50 [1701947] (12/07->30/09) thng tng cng bin m thanh v cht lng khi xem phim v nghe nhc. H thng ng kn ca
sn phm c ch n hi ring bit gi an ton cho thit b
(1)Bao da iPad Air 2 Targus Gim gi 10% Bao da iPad Air 2 Targus 471AP-50 Ch xoay vng 360 to gc nhn thoi mi khi s dng. Vi h 1 365 1 502 0T
471AP-50 [1701948] (12/07->30/09) thng tng cng bin m thanh v cht lng khi xem phim v nghe nhc. H thng ng kn ca
sn phm c ch n hi ring bit gi an ton cho thit b.
(1)Bao da iPad Air 2 Targus Gim gi 10% Bao da iPad Air 2 Targus 522AP-51, Cht liu gn gip ngi dng d cm, ch t kha mn hnh khi 987 1 086 0T
522AP-51 [1701950] (12/07->30/09) gp li. Kh nng chng nc cng vi cht liu c lt bn trong gip gi sn phm khng b trt v
va chm mnh.
(1)Bao da iPad Air 2 Targus Gim gi 10% Bao da iPad Air 2 Targus 63403GL-50 tng thch vi cc th h Air/ Air 2 Np n hi c nh gi cho 1 033 1 137 0T
63403GL-50 [1701951] (12/07->30/09) thit b an ton, hin th xoay 360 gia cc v tr dc v ngang, v tr g bn phm thoi mi, cc phm
iu khin - cng truy cp - ng knh my nh chnh xc.
(1)Bao da iPad Air 2 Targus Gim gi 10% Bao da iPad Air 2 Targus 637GL-50 tng thch vi cc th h Air/ Air 2/ Air 3 Thit k chng thm nc 710 782 0T
637GL-50 [1701956] (12/07->30/09) 3D v ta nhit TPU, cc ng vin v gc bo v cng, lp bo v Non-Slip bo v chng try
xc mn hnh, phm ngun v ng knh Camera tng thch chnh xc.
(1)Bao da iPad Multi-Gen 3D Gim gi 10% Bao da iPad Multi-Gen 3D Targus 63503GL-50 tng thch vi cc th h Air/ Air 2/ Air 3 Thit k chng 897 987 0T
Targus 63503GL-50 [1701953] (12/07->30/09) thm nc 3D v ta nhit TPU, cc ng vin v gc bo v cng, lp bo v Non-Slip bo v
chng try xc mn hnh, phm ngun v ng knh Camera tng thch chnh xc.
(1)Bao da iPad Multi-Gen 3D Gim gi 10% Bao da iPad Multi-Gen 3D Targus 63511GL-50 tng thch vi cc th h Air/ Air 2/ Air 3. Thit k chng 897 987 0T
Targus 63511GL-50 [1701954] (12/07->30/09) thm nc 3D v ta nhit TPU, cc ng vin v gc bo v cng, lp bo v Non-Slip bo v
chng try xc mn hnh, phm ngun v ng knh Camera tng thch chnh xc.

Bao da - p lng My Tnh Bng Khc .


(2)Bao da Macbook 11'' KAT Envo Gim: 490,000 VND ng Bao da Macbook 11 KAT Envo, Bo v Macbook 990 1 090 0T
(Xanh) [1602707] chn (22/7->30/9)
(2)Bao da Macbook 12'' KAT Envo Gim: 490,000 VND ng Bao da Macbook 12 KAT Envo, Bo v Macbook 990 1 090 0T
(Nu) [1602705] chn (22/7->30/9)
p MBA12'' Tucano HSNI MB12 Tucano HSNI MB12,p MBA12 445 490 0T
[1701594]

Bn phm My Tnh Bng .


Bn phm Genius Luxepad 9100 Bn phm Genius Luxepad 9100 Bluetooth, Bn phm bluetooth, h tr: Win XP, Vista, 7, iOS, Android 367 404 12T
Bluetooth [1501297]
Bn phm Logitech Bluetooth K380 Bn phm Logitech Bluetooth K380 (Xanh), Dng cho my tnh bng, Smart Phone, Ipad..Tnh nng vt tri 664 730 12T
(Xanh/Xm) [1503117] cho php kt ni cng lc 3 thit b. Phm vi bluetooth 10m, tng thch MAC, Windows, Linux, Chrrome
OS
(2)Bn phm Logitech Bluetooth Bn phm Logitech Bluetooth K480 (en), Dng cho my tnh bng, Smart Phone, Ipad..Tnh nng vt tri 727 800 12T
K480 (en/Trng) [1503243] cho php kt ni cng lc 3 thit b. Phm vi bluetooth 10m, tng thch MAC, Windows, Linux, Chrrome
OS
Bn phm Rapoo E6500 Bluetooth Bn phm Rapoo E6500 Bluetooth (en) Bn phm khng dy bluetooth, khong cch 10m, Phm cu trc 536 590 12T
(en) [1302761] dng ko m v bn b, Phm chc nng Media, ch in laser khng phai. Siu mng 5.6mm, trn nn
thp khng g, Thit k mini chuyn dng cho tablet android.
Bn phm Zadez Bluetooth ZK536BT Bn phm Zadez Bluetooth ZK536BT (en), Cng ngh kt ni Bluetooth 3.0, tch hp 3 inches touchpad, 900 990 12T
(en) [1602131] s dng pin sc 280mA, chuyn dng cho my tnh bng, Smart phone v Smart TV

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 33
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

Sim Card .
(2)Sim Mobifone [1207275] Sim, Mobifone 36 40 0T
(2)Sim Mobifone 3G [1207274] Sim Mobifone, 3G 36 40 0T
Sim Viettel 3G (Kit Laptop) Viettel, 3G 36 40 0T
[1207281]
Sim Viettel Tomato [1207276] Viettel, Tomato 36 40 0T
(2)Sim Vinaphone DATA (9G) Sim Vinaphone DATA (9G) 36 40 0T
[1701190]

Th Co .
Th co Mobi 100.000 [1207651] Th co Mobiphone, Np 100.000 88 97 0T
Th co Mobi 20.000 [1207652] Th co Mobiphone, Np 20.000 18 20 0T
Th co Mobi 200.000 [1207653] Th co Mobiphone, Np 200.000 176 194 0T
Th co Mobi 300.000 [1207654] Th co Mobiphone, Np 300.000 264 291 0T
Th co Mobi 50.000 [1207655] Th co Mobiphone, Np 50.000 44 49 0T
Th co Mobi 500.000 [1207656] Th co Mobiphone, Np 500.000 440 485 0T
Th co Viettel 100.000 [1304021] Th co Viettel, Np 100.000 88 97 0T
Th co Viettel 20.000 [1304023] Th co Viettel, Np 20.000 18 20 0T
Th co Viettel 200.000 [1304020] Th co Viettel, Np 200.000 176 194 0T
Th co Viettel 300.000 [1304019] Th co Viettel, Np 300.000 264 291 0T
Th co Viettel 50.000 [1304022] Th co Viettel, Np 50.000 44 49 0T
Th co Viettel 500.000 [1500814] Th co Viettel, Np 500.000 440 485 0T
Th co Vina 100.000 [1304012] Th co Vinaphone, Np 100.000 88 97 0T
Th co Vina 20.000 [1304013] Th co Vinaphone, Np 20.000 18 20 0T
Th co Vina 200.000 [1304015] Th co Vinaphone, Np 200.000 176 194 0T
Th co Vina 300.000 [1304016] Th co Vinaphone, Np 300.000 264 291 0T
Th co Vina 50.000 [1304014] Th co Vinaphone, Np 50.000 44 49 0T
Th co Vina 500.000 [1500345] Th co Vinaphone, Np 500.000 440 485 0T

Tai nghe Bluetooth .


(1)Tai nghe Bluetooth Bose Tai nghe chp kt ni Bluetooth v NFC, Kh ting n ch ng cho m thanh tuyt ho, lithium-ion, Pin 8 180 8 999 12T
Quietcomfort 35 (Bc/en) sc cho 20 ting s dng khng dy, 40 ting s dng c dy, S lng thit b kt ni: 1
[1700163]
(1)Tai nghe Bluetooth Bose Tai nghe kt ni Bluetooth, phm vi hot ng: 10m., lithium-ion, Thi gian sc: 3 gi, thi lng pin: 10 6 999 7 699 12T
Quietcontrol 30 (en) [1701749] gi khi sc y., S lng thit b kt ni: 1
(1)Tai nghe Bluetooth Bose Tai nghe chp kt ni Bluetooth, kh ting n khi thoi, cho m thanh trung thc., lithium-ion, Pin sc 6 727 7 400 12T
Soundlink AE2 (Trng/en) cho 15 ting s dng, c cp kt ni khi ht pin hoc dng cho thit b khng kt ni Bluetooth, S
lng thit b kt ni: 1
[1700165]
(1)Tai nghe Bluetooth Bose Tch hp Mic v Remote nghe nhc v thoi, Tai nghe kt ni Bluetooth v NFC, cn bng m thanh 3 453 3 799 12T
Soundsport (Vng chanh/Xanh mi mc m lng, s dng m tai StayHear+ cho s n nh v thoi mi, chu c m hi v thi
tit, lithium-ion, S lng thit b kt ni: 1 Pin sc cho thi gian s dng n 6 gi
dng/en) [1700160]
(1)Tai nghe Bluetooth Bose Tch hp Mic v Remote nghe nhc v thoi, lithium-ion, pin sc cho thi gian s dng n 6 gi, S 4 536 4 990 12T
Soundsport Pulse () [1700161] lng thit b kt ni: 1
Tai nghe Bluetooth Jabra Boost Kt ni Bluetooth.Truy xut trc tip vi Siri cng nh Google Now., Lithium, S dng lin tc n 9h, S 908 999 12T
(Gold/en) [1602573] lng thit b kt ni: 1
Tai nghe Bluetooth Jabra Classic Kt ni Bluetooth 4.0, h tr kt ni 2 thit b cng lc, Thng bo kt ni v tnh trng pin bng ging 999 1 099 12T
(/Trng/en) [1602577] ni. Cng ngh DSP cho m thanh r rng, micro lc ting n, Lithium, S lng thit b kt ni: 2 Pin s
dng lin tc n 6 gi, thi gian ch 8 ngy. C n hin th lu lng pin
Tai nghe Bluetooth Jabra HALO Micro tch hp cng c kh nng loi b ting gi, Jabra Halo Smart c thit k tin dng vi h iu 1 599 1 759 12T
SMART (Xanh//en) [1602580] hnh cung cp cht lng m thanh tt, phong ph. Jabra Halo Smart c th chng vy nc, c th kt
ni Siri v Google Now, Lithium Pin nghe nhc lin tc 17 ting, S lng thit b kt ni: 1
Tai nghe Bluetooth Pisen VN002 Kt ni Bluetooth 4.0, Sc, m thoi: 5 gi. Thi gian ch: ln n 120 gi, S lng thit b kt ni: 1 286 315 12T
[1500122]
Tai nghe Bluetooth Rapoo H6020 Kt ni Bluetooth 4.1 phm vi 10m, Lithium, Pin 350mAh s dng lin tc 16 gi., S lng thit b kt 568 625 12T
(Xanh Sng/en Sng) [1701503] ni: 1
(2)Tai nghe Bluetooth Remax Kt ni Bluetooth v4.1. Khong cch kt ni 10m. Giao tip sc thng qua Micro USB. H tr nghe nhn 434 477 12T
RB-T6C (Vng kim/Trng) cuc gi, thit k nh gn c thit b gi khi s dng xe hi, Lithium, 5 gi, S lng thit b kt ni: 1
[1603197]
(2)Tai nghe Bluetooth Remax Kt ni Bluetooth 4.1, Lithium, 6-8 gi, S lng thit b kt ni: 1 610 671 12T
Sporty RB-S2 (Bc) [1603199]
(2)Tai nghe Bluetooth Skull Candy S dng cng ngh taptech iu chnh m thanh, stop/play..., Kt ni khng dy bng Bluetooth. Tn s: 1 326 1 459 12T
S5UR (JW557) [1603788] 20-20.000Hz, Lithium, 10 ting, S lng thit b kt ni: 1
(2)Tai nghe Bluetooth Sony XB50BS Tch hp phm iu khin v Microphone m thoi HD, Kt ni Bluetooth, 1 chm NFC. S dng nt m 1 440 1 585 12T
(/en) [1603708] bng Silicon mm mi. Tnh nng chng nc IPX5/7, chng m hi, Lithium, 7-9 gi, S lng thit b kt
ni: 1
Tai nghe Bluetooth Soundmax F2 Kt ni Bluetooth 4.0, khong cch 10m. Kiu dng th thao, lc ting n, m thanh stereo, extra bass. 420 463 12T
[1602413] S dng IC CLASS II, Xenium, 3-4 gi, S lng thit b kt ni: 1
(2)Tai nghe Bluetooth Tuxedo S350 Tai nghe kt ni Bluetooth 4.1, phm vi hot ng: 10m, Lithium, 5 gi, S lng thit b kt ni: 2 286 315 12T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 34
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(Trng) [1700897]
(2)Tai nghe Bluetooth Tuxedo S380 Tai nghe kt ni Bluetooth 4.1, phm vi hot ng: 10m, Lithium, 5 Gi, S lng thit b kt ni: 2 336 370 12T
(Hng/Vng) [1700901]

Pin Sc D Phng Mili - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Pin sc d phng Mili Power Dung lng 5000mAh, Thi gian sc 2.5 gi, Cng ra Smart USB1: 5V/ 2.1 A , Smart USB2 :5V/ 2.1 A, LED 362 399 12T
Miracle I (HB-Q05) 5000 mAh C ,Tng thch vi cc Smart Phone, h tr Quick Charge 3.0, QC 2.0, QC 1.0, Cong vao 5V/ 2A
(Hng) [1700125]
Pin sc d phng Mili Power Dung lng 5000mAh,, Thi gian sc 2.5 gi., Cng ra USB 1 :DC 5V/2.1A ,USB 2 : DC 5V/2.1A, LED C , 453 499 12T
Miracle I (HB-Q05) 5000 mAh Tng thch vi cc Smart Phone, h tr Quick Charge 3.0, QC 2.0, QC 1.0, Cong vao 5V/ 2A
(Xm/en/Vng) [1603643]
(1)Pin sc d phng Mili Power Dung lng 10000mAh, Thi gian sc 4 gi, Cng ra u ra Quick Charge 3.0: USB1 6 - 6.5V/ 3A, 6.5 - 745 820 12T
Miracle III (HB-Q10) 10000 mAh 9V/ 2A, 9 - 12V/ 1.5A, Smart USB2 5V/ 3A, LED C ,Tng thch vi cc Smart Phone, h tr Quick Charge
3.0, QC 2.0,, Cong vao 3.7V/37Whr
(Vng/Xm) [1603640]
Pin sc d phng Mili Power Dung lng 15.000mAh, Thi gian sc 10 ting, Cng ra USB1: DC 3.6,6.5/3A,6.5->9/3A ,9->12/3A ( Quick 973 1 070 12T
Miracle IV (HB-Q15) 15000 mAh Charge 3.0 ) ,USB 2: DC 5V/3A, Cong vao DC 5V/2A ,9V/1.67A ( Sc nhanh ) LED C ,Tng thch vi hu
ht my tnh bng v smartphone: iPhone, iPod, iPad, smart phones(samsung, HTC, Blackberry, Nokia,
(Xm) [1700120]
Sony v my tnh bng (Samsun*, HTC, Blackberry)
(2)Pin sc d phng Mili Power Gim: 225,000 VND ng Dung lng 10400mAh, Thi gian sc 6 gi, Cng ra USB1:5V/1A , USB2:5V/2.4A (Max) T ng iu chnh 681 750 12T
Ocean II- 10400 mAh (Trng-Xanh chn (2/8->30/9) dng, Cong vao 5V/ 2A LED C , Tng thch vi hu ht my tnh bng v smartphone: iPhone, iPod,
iPad, smart phones(samsung, HTC, Blackberry, Nokia, Sony v my tnh bng (Samsun*, HTC, Blackberry)
da tri) [1500442]
(2)Pin sc d phng Mili Power Gim: 680,000 VND ng Dung lng 10.500mAh, Thi gian sc 6 gi, Cng ra USB 1: DC 5V/1A ,USB 2 : DC 5V/2.1A, Cong vao 1 354 1 490 12T
Queen Plus (HB-D80-2)-10500 mAh chn (2/8->30/9) Micro 5V/ 2.1A LED C ,Tng thch vi hu ht my tnh bng v smartphone: iPhone, iPod, iPad, smart
phones(samsung, HTC, Blackberry, Nokia, Sony v my tnh bng (Samsun*, HTC, Blackberry)
(Trng) [1701784]

Pin Sc D Phng Pisen - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Pin sc d phng Pisen LCD Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 8 gi, Cng ra USB1: 5V-1A; USB2: 5V-2A, LED C Tng thch vi 534 588 12T
Power Station 10000mAh New cc Smart Phone, Cong vao Micro USB Ph kin bo hnh 6 thng
[1502033]
(1)Pin sc d phng Pisen LCD Dung lng 20.000 mAh, Thi gian sc 15 gi, Cng ra OUT1: 5V-2.4A; OUT2: 5V-1A, LED C , Tng thch 677 745 12T
Power Station II 20000mAh vi cc Smart Phone, Cong vao Micro USB Ph kin bo hnh 6 thng
[1602431]
Pin sc d phng Pisen Portable Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 8 gi, Cng ra 1 cng USB t nhn 1A, 2A, s dng cho 326 359 12T
Power III(Hp giy)10000mAh smartphone, ipad cc loi, LED, Cong vao Micro USB 5V Ph kin bo hnh 6 thng
[1603647]
(1)Pin sc d phng Pisen Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 8 gi, Cng ra 1 cng USB t nhn 1A, 2A, s dng cho 326 359 12T
Portable Power III(Hp smartphone, ipad cc loi, LED, Cong vao Micro USB 5V Ph kin bo hnh 6 thng
knh)10000mAh [1502032]
(1)Pin sc d phng Pisen Led Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 8 gi, Cng ra USB 5V-2A, LED C , mn hnh LCD biu hin 635 699 12T
Color Power 10000mAh [1603100] trng thi pin, s dng v hp kim, km cp Micro USB, Cong vao Micro USB Ph kin bo hnh 6
thng

Pin Sc D Phng Remax - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


(2)Pin sc d phng Remax 10000 Dung lng 10.000mAh, Thi gian sc 5 gi, Cng ra Output1: DC 5V 1.5A ,Output2: DC 5V 2A, LED C 648 713 12T
mAh Colourful (/Vng/Xanh) ,Tng thch vi cc Smart Phone, Cong vao DC 5V 1A
[1603154]
(2)Pin sc d phng Remax 10000 Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 5 gi, Cng ra C 2 cng ra 5V 1A v 2.1A ,, LED C ,Tng 299 329 12T
mAh Ice-Cream PPL-18 thch vi cc Smart Phone ,Li pin: Lithium-polymer, Cong vao 5V - 1A
(en/Hng/Xanh) [1603127]
(2)Pin sc d phng Remax 10000 Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 5 gi, Cng ra u ra 1: 5V / 1A ,u ra 2: 5V / 1A, LED C 524 577 12T
mAh Tape (en) [1603151] ,Tng thch vi cc Smart Phone, Cong vao 5V - 1A
(2)Pin sc d phng Remax 10000 Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 5 gi, Cng ra C 2 cng ra 5V 1A v 2.1A, LED C ,C 2 cng 480 529 12T
mAh Youth RPL-19 (en ra 5V 1A v 2.1A, Cong vao 5V - 2.4A
vng/Hng trng/Xanh trng)
[1603160]
(2)Pin sc d phng Remax 2400 Dung lng 2400 mAh, Thi gian sc 1.5 gi, Cng ra Ngun ra USB : DC5V-1A, LED C ,Tng thch vi 161 178 12T
mAh Lip-max RPL-12 (/Tm) cc Smart Phone, Cong vao 5V - 1A
[1603156]
(2)Pin sc d phng Remax 5000 Gim gi 20% Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 5 gi, Cng ra Ngun ra USB : DC5V-1A, LED C,Tng thch vi 474 522 12T
mAh Alien RPP-20 (en) [1603159] (02/07->30/09) cc Smart Phone, Cong vao Micro USB
(2)Pin sc d phng Remax 6000 Dung lng 6000 mAh, Thi gian sc 2.5 gi, Cng ra Output: DC 5V- 2.1A x2, LED C ,Tng thch vi 381 420 12T
mAh RPP-30 (Trng) [1602980] cc Smart Phone, Cong vao Micro USB
(2)Pin sc d phng Remax 10000 Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 5 gi, Cng ra Output 1: DC 5V - 1.5A. Output 2: DC 5V - 2A, LED 372 410 12T
mAh RPP-34 (Trng) [1602984] C ,Tng thch vi cc Smart Phone, Cong vao Micro USB

Pin Sc D Phng Khc - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


(1)Pin sc d phng Cheero Dung lng 10050mAh, Thi gian sc 5 ting, Cng ra u ra: 2x USB (DC 5V/ 3.4A), LED, Cong vao DC 1 172 1 290 12T
Che-066 (10050mAh) (Hng) 5V/ 2A
[1702197]
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 35
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
Pin sc d phng Cheero Che-066 Dung lng 10050mAh, Thi gian sc 5 ting, Cng ra u ra: 2x USB (DC 5V/ 3.4A), LED, Cong vao DC 1 172 1 290 12T
(10050mAh) 5V/ 2A
(Trng/Nu/Vng/Tm/Xanh
dng/Xanh l) [1702198]
Pin sc d phng Cheero Dung lng 6.000mAh, Thi gian sc 3.5 gi, Cng ra u ra: 5V/ 2.4A vi chc nng AUTO-IC (t ng 809 890 12T
Nyanboars Version CHE-073 pht hin thit b c kt ni, thc hin ti u 2.4A), LED, Cong vao DC 5V/ 2A
(6000mAh) (Mix/Trng/Nu/Trng
en/en/Trng cam) [1701350]
(2)Pin sc d phng Energizer Dung lng 10.000mAh, Thi gian sc 3.5 gi, Cng ra 2 cng ra 2.0A c th sc c 2 thit b cng 627 690 12T
UE10004 (10.000mAh) [1602426] lc, LED, Cong vao 5V-1.5A
(2)Pin sc d phng Energizer Dung lng 20000mAh, Thi gian sc 3.5 gi, Cng ra USB u ra l 2.0A, sc 3 cng USB cng lc tng 955 1 050 12T
UE20001 (20.000mAh) [1602880] 3 u ra ti a l 4.5A, LED, Cong vao 5V/2.0A
(2)Pin sc d phng Energizer Dung lng 7800mAh, Thi gian sc 3.5 gi, Cng ra 2 cng ra USB 2.1 c th sc 2 thit b cng lc, 545 600 12T
UE7802 (7800mAh) [1602425] LED, Cong vao 5V/1.5A
Pin sc d phng Energizer Dung lng 8000mAh, Thi gian sc 3.5 gi, Cng ra 1cng ra USB 2.0A, LED, Cong vao 5V/1.5A 372 410 12T
UE8001M (8000mAh) [1602424]
(2)Pin sc d phng Rapoo P20 Dung lng 5000mAh, Thi gian sc T 2->4h, Cng ra DC 5V/2.1A, LED, Cong vao DC 5V/2.1 244 269 12T
(en) [1600171]
(2)Pin sc d phng Rapoo P200 Dung lng 10000mAh, Thi gian sc 4->6h, Cng ra DC5V/2.4A, LED, Cong vao DC5V/2.1A 453 499 12T
(en) [1701091]
(2)Pin sc d phng Rapoo P500C Dung lng 10400mAh, Thi gian sc 6->8h, Cng ra USB1 - 5V/ 1A, USB2 - 5V/ 2.1A, LED, Cong vao DC 500 550 12T
(en) [1701093] 5V/ 2.1A
(2)Pin sc d phng Tuxedo TX66 Dung lng 6600 mAh, Thi gian sc 3-4 gi, Cng ra Output 5V/1A, LED, Cong vao 5V Dc 345 380 12T
6600 mAh (Xanh dng)
[1500096]
Pin sc d phng Xiaomi Mi 2 Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 5 gi, Cng ra 5.1V - 2.4A, LED, Cong vao 5V-2.0A Tm ht 12T
10000mAh (Bc) [1701747]
(1)Pin sc d phng Xiaomi Mi 2 Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 5 gi, Cng ra 5.1V - 2.4A, LED, Cong vao 5V-2.0A 318 350 12T
10000mAh (en) [1701748]
(1)Pin sc d phng Xiaomi Mi Dung lng 20.000 mAh, Thi gian sc 15 gi, Cng ra 5V - 2A, LED, Cong vao Micro USB 681 750 12T
20.000mAh (Trng) [1701288]
Pin sc d phng Xiaomi Mi Dung lng 5000 mAh, Thi gian sc 2.5 gi, Cng ra Micro USB, LED, Cong vao Micro USB 227 250 12T
5000mAh (Bc) [1701287]
Pin sc d phng Xiaomi Mi Pro Dung lng 10.000 mAh, Thi gian sc 8 gi, Cng ra cng USB-C, LED, Cong vao USB Type - C 572 630 12T
10000mAh (Xm) [1701410]
(1)Pin sc d phng Sony 10000 Dung lng 10.000mAh, Thi gian sc 5 gi, Cng ra 5V-1.5A, LED, Cong vao 5V-1.5A 908 999 12T
mAh (CP-V10A/WC ULA/CP-V10A/BC
ULA) [1602451]

Cable in thoi Elecom .


Cp Micro USB Elecom Cp Micro USB Elecom MPA-AMBCL12GN (Xanh l), Cp sc v truyn d liu cho Smartphone, cng USB 99 109 12T
MPA-AMBCL12 (GN/BU/WH/BK) , 2.0 v micro USB, tc truyn 480mbps
(Xanh l/Xanh da tri/Trng/en)
[1500948]

Cable in thoi Pisen - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Cp 3 in 1 (iP4/iP5/Micro ) Pisen Cp 3 in 1 (iP4/iP5/Micro ) Pisen, Cp 3 in 1 c th sc cng lc Iphone 6/6 Plus, Iphone 5/5S, Iphone 98 108 12T
[1500759] 4/4S, android
Cp Lightning Pisen 1000mm Cp Lightning Pisen 1000mm, Cp USB dng cho Iphone 5, IPad mini 91 100 12T
[1301679]
(2)Cp Lightning Pisen 1000mm Cp Lightning Pisen 1000mm (hp giy), Cp USB dng cho Iphone 5, IPad mini 63 70 12T
(hp giy) [1701887]
Cp Lightning Pisen Flat Apple Cp Lightning Pisen Flat Apple 800mm (Xanh da tri), Cp 2 trong 1 (D liu v sc) cao cp cho Iphone 99 109 12T
800mm (Xanh da tri/Xanh 5, Iphone 5s, Iphone 6, Iphone 6 plus, Ipad mini v Ipad 4
ngc/Tm/Vng) [1500127]
(1)Cp Lightning Pisen Flat Apple Cp Lightning Pisen Flat Apple 800mm (Xanh l), Cp 2 trong 1 (D liu v sc) cao cp cho Iphone 5, 99 109 12T
800mm (Xanh l) [1500125] Iphone 5s, Iphone 6, Iphone 6 plus, Ipad mini v Ipad 4
(1)Cp Micro USB Pisen 800mm Cp Micro USB Pisen 800mm, Cp sc v truyn d liu Micro USB 36 40 12T
[1301682]
Cp iPhone 4 Pisen 800mm Cp iPhone 4 Pisen 800mm, Cp kt ni USB dng cho IPad, IPhone, IPod, 1.0m 45 50 12T
[1301680]

Cable in thoi Mili - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


(1)Cp sc 8-Pin Lightning Mili Cp sc 8-Pin Lightning Mili (20 cm) (Xanh l), Cp sc v ng b d liu cho Ip5, Ip6, Ip6 Plus v cc 209 230 12T
(20 cm) (Xanh l) [1500880] sn phm ca Apple, di 20cm, kt ni USB 2.0, mu sc tin dng, thi trang khi mang theo, c th
dng trang tr nh mc kha, vng eo tay
(1)Cp sc 8-Pin Lightning Mili (20 Cp sc 8-Pin Lightning Mili (20 cm) (Cam), Cp sc v ng b d liu cho Ip5, Ip6, Ip6 Plus v cc sn 209 230 12T
cm) (Cam) [1500878] phm ca Apple, di 20cm, kt ni USB 2.0, mu sc tin dng, thi trang khi mang theo, c th dng
trang tr nh mc kha, vng eo tay

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 36
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(1)Cp sc 8-Pin Lightning Mili Cp sc 8-Pin Lightning Mili (Cam), Cp USB dng cho Iphone 5, Ipad mini, cc thit b c cng Lightning 209 230 12T
(Cam) [1600892]

Cable in thoi Belkin - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Cp Lightning Belkin 15cm Cp Lightning Belkin 15cm F8J144bt06INSLV (Bc), Cp Lightning Sync & Charge 15cm, bn hp kim nhm 638 702 24T
F8J144bt06IN (SLV) , (Bc) cao cp
[1600492]
(1)Cp Lightning Belkin 2.4A 1.2m Gim: 100,000 VND ng Cp Lightning Belkin 2.4A 1.2m F8J023bt04-PUR (Tm), Cp Lightning Sync & Charge 2.4A, 1.2m 436 480 24T
F8J023bt04 (-PUR/-GRN/-BLK) , chn (11/7->30/9)
(Tm/Xanh l/en) [1600505]
Cp Lightning Belkin 2.4A 1.2m Gim: 100,000 VND ng Cp Lightning Belkin 2.4A 1.2m F8J023bt04-RED (), Cp Lightning Sync & Charge 2.4A, 1.2m 436 480 24T
F8J023bt04 (-RED/-PNK/-BLU/-WHT) , chn (11/7->30/9)
(/Hng/Xanh dng/Trng)
[1600506]
Cp Micro USB Belkin 1.2m Cp Micro USB Belkin 1.2m F2CU021bt04GRY (Xm), Cp Micro USB Sync & Charge 1.2m, bn hp kim 583 642 24T
F2CU021bt04 (GRY/BLK) , nhm cao cp
(Xm/en) [1600517]
Cp Micro USB Belkin 2.4A 1.2m Gim: 26,000 VND ng Cp Micro USB Belkin 2.4A 1.2m F2CU012bt04BLU (Xanh), Cp Micro USB Sync & Charge 2.4A, 1.2m 169 186 24T
F2CU012bt04 chn (11/7->30/9)
(BLU/BLK/RED/PUR/PNK/GRN) ,
(Xanh/en//Tm/Hng/Xanh l)
[1701104]

Cable in thoi Khc - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Cp Lightning JCPAL (-JCP6107) , Cp Lightning JCPAL-JCP6107 (Vng), Cp Lightning Sync & Charge 2.4A, 1.5m Tm ht 12T
(Vng) [1700186]
Cp Lightning JCPAL Cp Lightning JCPAL-JCP6108 (Bc), Cp Lightning Sync & Charge 2.4A, 1.5m 272 300 12T
(-JCP6108/-JCP6109) , (Bc/Vng
hng) [1700188]
Cp Lightning Orico USB 3.0 LTF-10 Cp Lightning Orico USB 3.0 LTF-10 (Vng), Cp USB 3.0 dng cho Iphone 5 n Iphone 7, Ipad 4/ Mini/ 86 95 12T
(Vng/Bc) [1702300] Air, di 1m. Dng ti a 2.4A
(2)Cp Lightning Remax Full Speed Cp Lightning Remax Full Speed 1500mm (Xanh), Dy cp dng cho in thoi iOS 118 130 6T
1500mm (Xanh/Tm) [1603227]
(2)Cp Lightning Remax Lesu Cp Lightning Remax Lesu RC-050i (Xanh), Dy cp dng cho in thoi iOS 56 62 6T
RC-050i (Xanh) [1603233]
Cp Micro USB Orico ADC-10-V2 Cp Micro USB Orico ADC-10-V2 2.4A (Trng), Cp sc in thoi USB 2.0, cht liu Nha PVC, chu dng 63 70 12T
2.4A (Trng/en) [1701326] ti a 2.4A, dy di 1m. Tng thch cc thit b Android chun Micro B
(2)Cp Micro USB Remax Fast Data Cp Micro USB Remax Fast Data (Xm), Dy cp dng cho in thoi Android - USB 59 65 6T
(Xm) [1603220]
(2)Cp Micro USB Remax Lesu Cp Micro USB Remax Lesu RC-050 (Xanh), Dy cp dng cho in thoi Android - USB 53 59 6T
RC-050 (Xanh/Hng/Trng)
[1603232]
Cp Type C Orico ECU-10 2.4A Cp Type C Orico ECU-10 2.4A (en), Cp sc in thoi USB 2.0, cht liu Nha TPE, chu dng ti a 54 60 12T
(en) [1701327] 2.4A, dy di 1m. Tng thch cc thit b Android chun Type C
(2)Cp USB -> IP4 Remax 1m Fast Cp USB -> IP4 Remax 1m Fast (Trng, Cp sc USB Remax 2.0 di 1m - dy trn - tng thch 50 55 12T
(Trng) [1601535] Iphone 4/4s
(2)Cp USB -> IP6 + Micro Remax Cp USB -> IP6 + Micro Remax Armor RC-067t (Xanh), Dy cp dng cho in thoi Remax 180 199 12T
Armor RC-067t (Xanh/Vng)
[1701149]
(2)Cp USB -> IP6 + Micro Remax Cp USB -> IP6 + Micro Remax Lesu2 2i RC-050t (en), Dy cp dng cho in thoi Remax 135 149 12T
Lesu2 2i RC-050t (en) [1701156]
(2)Cp USB -> IP6 Remax 1m Cp USB -> IP6 Remax 1m (Gold), Cp sc USB Remax 2.0 di 1m , dy trn - tng thch Iphone 118 130 12T
(Gold) [1601543] 5/5c/5s/6/6plus/iPad Air 2
(2)Cp USB -> IP6 Remax Emperor Cp USB -> IP6 Remax Emperor RC-054i (Bc), Dy cp dng cho in thoi Remax 135 149 12T
RC-054i (Bc) [1701317]
(2)Cp USB -> Micro Remax 1m Cp USB -> Micro Remax 1m (Gold), Cp sc USB Remax 2.0 di 1m - tng thch 118 130 12T
(Gold) [1601542] Samsung/HTC/Huawei/Xiaomi - sc truyn d liu nhanh
(2)Cp USB -> Micro Remax 1m Cp USB -> Micro Remax 1m Martin RC-028m (Trng), Cp sc USB Remax 2.0 di 1m - tng thch 50 55 12T
Martin RC-028m (Trng) [1601537] Samsung/HTC/Huawei/Xiaomi - sc truyn d liu nhanh
(2)Cp USB -> Micro Remax 1m Cp USB -> Micro Remax 1m Puff RC-045m (Trng), Cp sc chuyn i t cng USB sang Micro. di 77 85 12T
Puff RC-045m (Trng) [1602027] cp sc 1m. Dy sc c thit k phng, dp siu bn chng ri. Thit k sc cc dng in thoi
Android (Samsung, Tables,...)
(2)Cp USB -> Micro Remax Cp USB -> Micro Remax Emperor RC-054m (Bc), Dy cp dng cho in thoi Remax 126 139 12T
Emperor RC-054m (Bc/Vng
kim/en) [1701155]

Sc in Thoi Mili - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Sc xe hi mili Smart Dual Sc xe hi mili Smart Dual (HC-C10), Sc trn xe hi dng cho in thoi di ng, my tnh bng.. 209 230 12T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 37
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(HC-C10) [1401728]

Sc in Thoi Khc - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


(2)Sc Remax Alien CR-3XP Sc Remax Alien CR-3XP (Trng), Sc dng cho in thoi Remax 299 329 12T
(Trng) [1701158]
(2)Sc Remax Coffee CR-2XP Sc Remax Coffee CR-2XP (Trng), Sc dng cho in thoi Remax 300 330 12T
(Trng/en) [1701160]
(2)Sc xe hi Remax 3.4A Sc xe hi Remax 3.4A RCC-103, Ngun in vo DC 12V-24V, h tr sc 1 cng USB ln ti 3.4A, tch 200 220 12T
RCC-103 [1602025] hp thm dy sc pin cho in thoi, cp dp 1m. C th sc cho 2 h iu hnh Android & IOS
(Samsung, iPhone 5/6, Tablet...). Cht li.
(2)Sc xe hi USB Tech Mate Sc xe hi USB Tech Mate TMDC-02, Sc xe hi 80 89 12T
TMDC-02 [1600689]
Sc in thoi Orico Androi USB Sc in thoi Androi USB 2.0 Type C Orico HCU-10 (Vng), Cp sc in thoi Android USB 2.0 Type C di 172 190 12T
2.0 Type C HCU-10 1m , dng ti a 2.4A. S dng cht liu dy d chng b xon v t gc, li ng sc nhanh hn
30%, thit k si an mng nhn chng b ko dn.
(Vng/Hng//en) [1702146]
Sc in thoi Orico DCV-4U 4 Sc in thoi Orico DCV-4U 4 cng 2.4A, Sc in thoi 4x USB (5V-2.4A), cng sut: 20W, t ng chn 240 265 12T
cng 2.4A (en/Trng) [1701331] dng in ph hp cho tng loi in thoi/Tablet
Sc in thoi Orico DCW-4U 4 Sc in thoi Orico DCW-4U 4 cng 2.4A (Trng), Sc in thoi USB 4 cng 5V-2.4A, cng sut 30W, b 359 395 12T
cng 2.4A (Trng) [1701329] x l t ng chn dng ph hp cho tng thit b, khng cn cp ngun - cm trc tip vo in
Sc in thoi Orico USB 2 cng Sc in thoi Orico USB 2 cng 2.4A, Sc in thoi USB 2 cng 5A & 2.4A. Cng sut: 12W, sc 2 thit 135 149 12T
2.4A (WHA-2U) [1701713] b cng lc, cm trc tip vo in.
Sc in thoi Orico USB 4 cng Sc in thoi Orico USB 4 cng 2.4A, Sc in thoi 4x USB (5V-2.4A), cng sut: 20W, c th lm gi 345 380 12T
2.4A (CHK-4U) [1701007] in thoi - Tablet khi sc
Sc in thoi Orico USB 6 cng Sc in thoi Orico USB 6 cng Type C, Sc in thoi 6x USB-C tch hp 2 cng sc nhanh QC2.0 (1x 750 825 12T
Type C (TSL-6U) [1701008] USB-C 5V-3A + 1 cng QC 2.0 + 4 cng 5V-2.4A, cng sut: 50W
Sc in thoi Pisen Dual USB Sc in thoi Pisen Dual USB Ipad Charger 2.4A, B Adapter 2 cng USB, chuyn ngun sc cho Ipad v 226 249 12T
Ipad Charger 2.4A [1601517] my tnh bng. S kt hp cho sc 1A & 2A, Ngun ra 2.4A gip sc nhanh hn.
Sc in thoi Pisen I Charger 1A Sc in thoi Pisen I Charger 1A, Sc in thoi di ng 108 119 12T
[1400443]
Sc in thoi Pisen Ipad Charger Sc in thoi Pisen Ipad Charger 2.4A, B Adapter 2.4A, chuyn ngun sc cho Ipad v my tnh bng. 181 199 12T
2.4A [1601516] Ngun ra 2.4A gip sc nhanh hn.
(2)Sc in thoi Tech Mate Sc in thoi Tech Mate, Sc in thoi 80 89 12T
TMDC-01 [1600688]

Ph Kin Khc .
(1)B combo n led usb , qut B dng c, B combo n led usb , qut usb 53 59 3T
usb PIG01 [1603287]
Gear 360 2017-R210N (Trng) Gear 360 2017, Gear 360 quay phim vi cht lng 4K 4 354 4 790 12T
[1701573]
(2)Gy chp hnh D12S [1601614] Gy chp hnh D12S, Gy di 20-97 cm, lc nng: 500g, tay cm chng trn trt, remote bluetooth chp 40 45 1T
ring, tng thch vi HH Android, iOS
(2)Gy chp hnh Dispho WS-SQB Gy chp hnh Dispho, Kt ni Bluetooth 3.0, khong cch giao tip 10m, c th xoay v nt Bluetooth 245 270 1T
956 Bluetooth (Xanh l/) chp c th hot ng 1 cch c lp, cht liu hp kim nhm, kch thc gp gn 55mm, kch thc
ko di 90cm
[1503462]
Gy chp hnh Macaron M1-BT Gy chp hnh Macaron, Cht liu hp kim nhm, kt ni Bluetooth. Chiu di: 20cm - 80cm, chu c 90 99 3T
Bluetooth (Xanh l/Xanh trng lng: 500gram tr xung. Tng thch hu ht cc loi in thoi (Android 4.2, iOS 7.0)
dng/en) [1701695]
Gy chp hnh Macaron M2 (Xanh Gy chp hnh Macaron M2, Cht liu hp kim nhm, kt ni cp. Di: 20cm-80cm, chu c trng lng 62 69 1T
ngc/Xanh dng/en) [1701252] di 500gram. Tng thch vi hu ht cc in thoi.
Knh thc t o Gear VR (Hng trng by) Knh thc t o Gear, Kng thch Galaxy S8, S8+, S7, S7 edge,Note5, S6 edge+, S6, S6 edge , cng 2 263 2 490 12T
2017-R324N (en) [1701572] kt niUSB Type-C ,Micro USB
Knh thc t o Gear VR SM-R323 (Hng trng by) Knh thc t o Gear VR SM-R323, Knh thc t o- Tng thch Galaxy S7, S7 edge, Note5,S6 edge+, 1 990 2 190 12T
(en) [1603322] S6, S6 edge , Lu Gear VR khng tng thch vi Galaxy Note7 .
Micro mini Remax RMK-K01 Micro mini Remax thit b karaoke, kt ni 2 u jack 3.5mm headphone & mic ra cng AUX, tng 135 149 12T
(Bc/) [1601604] thch cc dng smartphone/ Tablet/ iPad (khng h tr PC & Laptop).
Micro mini Remax RMK-K02 Micro mini Remax, Ngun in u vo: 10 mW. Tn s hot ng: 100Hz - 10KHz. Micro c tch hp 627 690 12T
[1603036] pin Lithium ngay trong thn Mic. Ngun in sc: DC 5V
(1)Smartwatch Samsung Gear S3 lch, m bc chn, chng nc - bi IP 68 xem bn , ra lnh bng ging ni H iu hnh Tizen. 7 264 7 990 12T
Classic SM-R770 (-NZSAXXV) , (Bc) Mn hnh Super AMOLED 1.3 (360x360) knh cng lc Corning Gorilla Glass 3, CPU: Dual-Core 1.0GHz. V
lm bng thp khng g nghe - gi, thng bo tin nhn/ gi nh/ bo thc, o nhp tim
[1700840]
Vng eo Tay Thng Minh Xiaomi Vng eo Tay Thng Minh giao din Mi Fit 2.0. Kt ni Bluetooth 4.0 th h th 2 Mn hnh OLED 0.42 590 650 12T
Mi 2 (en) [1701501] inch tit kim nng lng, chng bm vn tay , chng nc - bi tiu chun IP67. Tnh nng: hn gi,
bo thc, cm bin o nhp tim, thut ton m bc i kim tra lng Calo tiu th. Pin: 70mAh
gi in thoi Iring [1602620] gi in thoi Iring, Mc dn , bo v in thoi a nng gip trnh b ri hoc b cp git. Gip 44 49 1T
lt web, xem phim, chi game,... gn in thoi ln xe hi d dng hn.
(2) ui kh in thoi NYTP ui kh in thoi, Gi xoay 360 , un o, nng cao, h thp, quay tri, quay phi ty thch . 80 89 0T
(03) [1600692] Cht liu thp khng g. Ph hp vi nhiu dng in thoi

Ming Dn in Thoi .
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 38
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
Ming dn mn hnh iP5/5S Zadez Ming dn mn hnh iP5/5S Zadez ZP-GSP653 (en), Knh cng lc, chng try, dy 0.33mm. Ch 144 159 0T
ZP-GSP653 (en) [1701705] ngi dng mi nhn thy ni dung trn mn hnh. Dng cho iPhone 5/5S
Ming dn mn hnh iP6 Plus Ming dn mn hnh iP6 Plus Zadez ZP-GSP653 (en), Knh cng lc, chng try, dy 0.33mm. Ch 153 169 0T
Zadez ZP-GSP653 (en) [1701707] ngi dng mi nhn thy ni dung trn mn hnh. Dng cho iPhone 6 Plus
Ming dn mn hnh iP6 Zadez Ming dn mn hnh iP6 Zadez ZP-GSP653 (en), Knh cng lc, chng try, dy 0.33mm. Ch ngi 153 169 0T
ZP-GSP653 (en) [1701706] dng mi nhn thy ni dung trn mn hnh. Dng cho iPhone 6 Plus
Ming dn mn hnh iP6/6S JCPAL Gim: 160,000 VND ng Ming dn mn hnh iP6/6S JCPAL Perfect (Black) - JCP3502, Ming dn mn hnh iP6/6S 245 270 0T
Perfect (Black) - JCP3502 chn (1/9->30/9)
[1600551] Mua 10 tng 1
(01/09->30/09)
Ming dn mn hnh iP6/6S JCPAL Gim: 160,000 VND ng Ming dn mn hnh iP6/6S JCPAL Perfect (White) - JCP3503, Ming dn mn hnh iP6/6S 245 270 0T
Perfect (White) - JCP3503 chn (1/9->30/9)
[1600552] Mua 10 tng 1
(01/09->30/09)
Ming dn mn hnh Gim: 160,000 VND ng Ming dn mn hnh iP6plus/6Splus JCPAL Perfect (Black) - JCP3504, Ming dn mn hnh iP6 Plus/6S Plus 245 270 0T
iP6plus/6Splus JCPAL Perfect chn (1/9->30/9)
(Black) - JCP3504 [1600554] Mua 10 tng 1
(01/09->30/09)
Ming dn mn hnh Gim: 160,000 VND ng Ming dn mn hnh iP6plus/6Splus JCPAL Perfect (White) - JCP3505, Ming dn mn hnh iP6 Plus/6S Plus 245 270 0T
iP6plus/6Splus JCPAL Perfect chn (1/9->30/9)
(White) - JCP3505 [1600553] Mua 10 tng 1
(01/09->30/09)
Ming dn mn hnh Gim: 80,000 VND ng Ming dn mn hnh iP6plus/6Splus JCPAL iClara - JCP3500, Ming dn mn hnh iP6 Plus/6S Plus 172 190 0T
iP6plus/6Splus JCPAL iClara - chn (1/9->30/9)
JCP3500 [1600549] Mua 10 tng 1
(01/09->30/09)
(1)Ming dn mn hnh iP7 JCPAL Gim: 140,000 VND ng Ming dn mn hnh iP7 JCPAL Glass Screen (0.26mm)- JCP3663 (). Gm: 1 ming dn cng lc mn 227 250 0T
Glass Screen (0.26mm)- JCP3663 chn (1/9->30/9) hnh, 1 ming dn bo v mt sau, b khn lau chi v ly bi Knh c lm t nguyn liu Gorilla siu
Mua 10 tng 1 bn. cng v bn vng. Gia cng bng cng ngh CNC vi cc cnh cong v thit k 3D.Cng ngh
() [1701560]
(01/09->30/09) cm ng ID v bo v ng knh camera iPhone. Lp ph chng vn tay, chng chi.
(1)Ming dn mn hnh iP7 JCPAL Gim: 140,000 VND ng Ming dn mn hnh iP7 JCPAL iClara- JCP3587 (en) . Gm: 1 ming dn cng lc mn hnh, 1 ming 227 250 0T
iClara (- JCP3587/- JCP3586) , chn (1/9->30/9) dn bo v mt sau, b khn lau chi v ly bi Knh c lm t nguyn liu Gorilla siu bn. cng
Mua 10 tng 1 v bn vng. Gia cng bng cng ngh CNC vi cc cnh cong v thit k 3D.Cng ngh cm ng ID v
(en/Trng) [1602802]
(01/09->30/09) bo v ng knh camera iPhone. Lp ph chng vn tay, chng chi.
(1)Ming dn mn hnh iP7 Plus Gim: 170,000 VND ng Ming dn mn hnh iP7 Plus JCPAL Glass Screen (0.26mm)- JCP3664. Gm: 1 ming dn cng lc mn 254 280 0T
JCPAL Glass Screen (0.26mm)- chn (1/9->30/9) hnh, 1 ming dn bo v mt sau, b khn lau chi v ly bi Knh c lm t nguyn liu Gorilla siu
Mua 10 tng 1 bn. cng v bn vng. Gia cng bng cng ngh CNC vi cc cnh cong v thit k 3D.Cng ngh
JCP3664 () [1701561]
(01/09->30/09) cm ng ID v bo v ng knh camera iPhone. Lp ph chng vn tay, chng chi.
(1)Ming dn mn hnh iP7 Plus Gim: 170,000 VND ng Ming dn mn hnh iP7 Plus JCPAL iClara- JCP3589 (en). Gm: 1 ming dn cng lc mn hnh, 1 254 280 0T
JCPAL iClara (- JCP3589/- JCP3588) chn (1/9->30/9) ming dn bo v mt sau, b khn lau chi v ly bi Knh c lm t nguyn liu Gorilla siu bn.
Mua 10 tng 1 cng v bn vng. Gia cng bng cng ngh CNC vi cc cnh cong v thit k 3D.Cng ngh cm
, (en/Trng) [1602804]
(01/09->30/09) ng ID v bo v ng knh camera iPhone. Lp ph chng vn tay, chng chi.

Dch V Dn in Thoi - My Tnh Bng .


Ming dn Blank Film trong Ming dn Blank Film trong (5.0-7.0), Trang tr bo v mt sau tablet, in thoi c Size t 5 - 7 inch, 109 120 1T
(5.0-7.0'') [1204047] gip chng try xc, khng b vng. Sn xut ti Vit Nam, siu mng, khng bm keo (70% l t
tnh, 30% l cht to dnh).
Ming dn Blank Film trong Ming dn Blank Film trong (7.0-10), Trang tr bo v mt sau galaxy tab, iPad, c Size t 7 - 10 inch, 127 140 1T
(7.0-10'') [1301400] gip chng try xc, khng b vng. Sn xut ti Vit Nam, siu mng, khng bm keo (70% l t
tnh, 30% l cht to dnh).
Ming dn Combo (Plastis t Ming dn Combo (Plastis t dnh+Blank film trong). Dn trang tr bo v mt trc v mt sau my 190 210 1T
dnh+Blank film trong) (5.0-7.0'') Tablet c size t 5 - 7 inch. Gip bo v cho my, chng try xc cho my, tng sng, nhy
cm ng i vi my cm ng, khng b vng. Sn xut ti Vit Nam, siu mng, khng bm keo.
[1300887]
Ming dn Combo (Plastis t Ming dn Combo (Plastis t dnh+Blank film trong). Dn trang tr bo v mt trc v mt sau my 209 230 1T
dnh+Blank film trong) (7.0-10'') Galaxy Tab, IPad c size t 7.1 - 10 inch. Gip bo v cho my, chng try xc cho my, tng
sng, nhy cm ng i vi my cm ng, khng b vng. Sn xut ti Vit Nam, siu mng,
[1301402]
khng bm keo.
Ming dn mn hnh Plastic t Ming dn mn hnh Plastic t dnh (100% l t tnh), Dng dn bo v mn hnh tablet, in thoi c 90 100 1T
dnh (5.0-7.0'') [1204071] size t 5 - 7 inch, chng try xc, tng sng, nhy cm i vi mn hnh cm ng, ch dn
c trn mn hnh phng. Nhp khu Hn Quc, Nht.
Ming dn mn hnh Plastic t Ming dn mn hnh Plastic t dnh (100% l t tnh) Dng dn bo v mn hnh tablet, galaxy tab, 109 120 1T
dnh (7.1-10 '') [1204072] iPad c size t 7 - 10 inch, chng try xc, tng sng, nhy cm i vi mn hnh cm ng, ch
dn c trn mn hnh phng. Nhp khu Hn Quc, Nht.
Ming dn in thoi (Blank Flim Ming dn in thoi (Blank Flim trong), Trang tr bo v mt sau in thoi, gip chng try xc, khng 36 40 1T
trong) [1204075] b vng, sn xut ti Vit Nam, siu mng, khng bm keo (70% l t tnh, 30% l cht to dnh).
Ming dn in thoi (Pix Flim Ming dn in thoi (Pix Flim hnh), Trang tr bo v mt sau in thoi, gip che vt try xc, bn 100 110 1T
hnh) [1204076] caoto phong cch mi cho in thoi, sn xut ti Vit Nam, siu mng, khng bm keo (70% l t
tnh, 30% l cht to dnh).
Ming dn in thoi Smartphone Ming dn in thoi Smartphone Plastic t dnh (100% l t tnh), Dng dn bo v mn hnh mn 72 80 1T
(Plastic t dnh) [1204077] hnh in thoi, chng try xc, tng sng, nhy cm i vi mn hnh cm ng, ch dn c
trn mn hnh phng. Nhp khu Hn Quc, Nht.
Ming dn in thoi thng dng Ming dn in thoi thng dng (Plastic t dnh), Ming dn dnh cho in thoi thng dng 45 50 1T
(Plastic t dnh) [1204078]

Ming Dn Laptop
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 39
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

Ming dn bn phm laptop Ming dn bn phm laptop (14",15"), Ming dn bo v bn phm dnh cho laptop khng c bn phm 13 15 0T
.
(14",15") [1204053] Numpad
Ming dn bn phm laptop Ming dn bn phm laptop (16",17"), Ming dn bn phm dnh cho Laptop c bn phm Numpad 18 20 0T
(16",17") [1204054]
Ph Phm MB13"15" JCPAL Physkin- Ph Phm MB13"15" JCPAL Physkin- 3128 (Trong sut), Ming lt bn phm dnh cho Macbook Pro 13", 209 230 3T
3128 (Trong sut) [1404420] 15", cht liu silicon, mng 9mm
Ph Phm MBP12'' JCPAL Fitskin Ph Phm MBP12 JCPAL Fitskin clear- JCP2176, Ph phm 12" 331 365 3T
clear (- JCP2176) [1502215]

Dch V Dn Laptop .
Ming dn Blank Film trong (Trn Ming dn Blank Film trong (Trn 10 inches), Trang tr bo v mt sau Laptop c size trn 10 inch, gip 136 150 1T
10 inches) [1301401] chng try xc, khng b vng. Sn xut ti Vit Nam, siu mng, khng bm keo (70% l t tnh,
30% l cht to dnh).
Ming dn Combo (Plastis t Ming dn Combo (Plastis t dnh+Blank film trong) (Trn 10 inches), Gip bo v cho my, chng try 254 280 1T
dnh+Blank film trong) (Trn 10 xc cho my, tng sng, nhy cm ng i vi my cm ng, khng b vng. Sn xut ti Vit
Nam, siu mng, khng bm keo.
inches) [1300886]
Ming dn Combo (Plastis t Ming dn Combo (Plastis t dnh+Pix film hnh) (Trn 10 inches, Gip bo v cho my, chng try xc 254 280 1T
dnh+Pix film hnh) (Trn 10 cho mn hnh, che ch try cho Laptop c (mt sau) tng sng, nhy cm ng i vi my cm
ng. Sn xut ti Vit Nam, siu mng, khng bm keo.
inches) [1300888]
Ming dn lt bn phm [1500184] Ming dn lt bn phm, Dn trang tr bo v cho my, chng try xc. Sn xut ti Vit Nam, siu 80 89 1T
mng, khng bm keo
Ming dn mn hnh Plastic t Ming dn mn hnh Plastic t dnh (Trn 10 inches) Ming dn t dnh (100% l t tnh). Dng dn 136 150 1T
dnh (Trn 10 inches) [1204070] bo v mn hnh Laptop c size trn 10 inch, chng try xc, tng sng, nhy cm i vi mn
hnh cm ng, ch dn c trn mn hnh phng. Nhp khu Hn Quc, Nht.

Ram Laptop .
(1)B nh laptop DDR3L Corsair 4GB, 1600MHz, DDR3L, CL11, 1.35v 763 840 36T
4GB (1600) C11 CMSO4GX3M1C
[1501970]
B nh laptop DDR3 G.Skill 2GB 2GB, 1333Mhz, DDR3, Timings 9-9-9-24 (8 Chip), 1.5v 506 557 36T
(1333) F3-10666CL9S-2GBSQ
[1402364]
B nh laptop DDR3 G.Skill 2GB 2GB, 1600MHz, DDR3, 9-9-9-28, 1.5v 506 557 36T
(1600) F3-12800CL9S-2GBSQ
[1401683]
B nh laptop DDR3 G.Skill 4GB 4GB, 1333Mhz, DDR3, Timings 9-9-9-24 (16 Chip), 1.5v 738 812 36T
(1333) F3-10666CL9S-4GBSQ
[1402365]
B nh laptop DDR3 G.Skill 4GB 4GB, 1600MHz, DDR3, Timings 11-11-11-28, 1.5v 759 835 36T
(1600) F3-12800CL11S-4GBSQ
[1401684]
B nh laptop DDR3 G.Skill 8GB 8GB, 1333Mhz, DDR3, Timings 9-9-9-24 (16 Chip), 1.5v 1 476 1 624 36T
(1333) F3-10666CL9D-8GBSQ
(2x4GB) [1701552]
B nh laptop DDR3 G.Skill 8GB 8GB, 1333Mhz, DDR3, Timings 9-9-9-24 (16 Chip), 1.35v 1 476 1 624 36T
(1333) F3-10666CL9S-8GBSQ
[1402923]
B nh laptop DDR3 G.Skill 8GB 8GB, 1600MHz, DDR3, CL11, 1.35v 1 455 1 601 36T
(1600) F3-1600C11S-8GRSL
[1401687]
B nh laptop DDR3 G.Skill 8GB 8GB, 1600MHz, DDR3, Timings 11-11-11, 1.35v 1 497 1 647 36T
(1600) F3-1600C11S-8GSQ
[1403133]
B nh laptop DDR3L G.Skill 4GB 4GB, 1600MHz, DDR3, CL11, 1.35v 727 800 36T
(1600) F3-1600C11S-4GRSL
[1401686]
(1)B nh laptop DDR4 G.Skill 16GB 16GB, 2133Mhz, DDR4, CL15, 1.35v 2 952 3 248 36T
(2133) F4-2133C15S-16GRS
[1600995]
B nh laptop DDR4 G.Skill 16GB 16GB, 2400MHz, DDR4, CL16, 1.2v Tm ht 36T
(2400) F4-2400C16S-16GRS
[1701482]
B nh laptop DDR4 G.Skill 4GB 4GB, 2133Mhz, DDR4, CL15, 1.2v 864 951 36T
(2133) F4-2133C15S-4GRS
[1600329]
B nh laptop DDR4 G.Skill 8GB 8GB, 2133Mhz, DDR4, CL15, 1.2v 994 1 094 36T
(2133) F4-2133C15D-8GRS (2x4GB)
[1600996]

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 40
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
B nh laptop DDR4 G.Skill 8GB 8GB, 2133Mhz, DDR4, CL15, 1.2v 1 560 1 717 36T
(2133) F4-2133C15S-8GRS
[1600994]
B nh laptop DDR3 Kingmax 2GB 2GB, 1600MHz, DDR3, N/A, 1.35v 409 450 36T
(1600) (DDR3L) [1403005]
(1)B nh laptop DDR3 Kingmax 4GB, 1600MHz, DDR3, N/A, 1.35v 713 785 36T
4GB (1600) (DDR3L) [1402615]
B nh laptop DDR3 Kingmax 8GB 8GB, 1600MHz, DDR3, N/A, 1.35v 1 354 1 490 36T
(1600) (DDR3L) [1402753]
B nh laptop DDR4 Kingmax 4GB 4GB, 2400Mhz, DDR4, Loi BGA (Board xanh), 1.35v 813 895 36T
(2400) [1602894]
B nh laptop DDR4 Kingmax 8GB 8GB, 2400MHz, DDR4, Loi BGA (Board xanh), 1.35v 1 550 1 705 36T
(2400) [1602895]
B nh laptop DDR3 Transcend 4GB, 1600Ghz, DDR3, CL11, 1.5v 700 770 36T
4GB (1600) (JM1600KSH-4G)
[1702209]
B nh laptop DDR3 Transcend 8GB, 1600Ghz, DDR3, CL11, 1.35v 1 431 1 575 36T
8GB (1600) (TS1GSK64W6H)
[1702210]
(1)B nh laptop DDR3L Kingston 2GB, 1600MHz, DDR3L, CL11, 1.35v 418 460 36T
2GB (1600) (KVR16LS11S6/2)
[1501246]
(1)B nh laptop DDR3L Kingston 4GB, 1600MHz, DDR3L, CL11, 1.35v 727 800 36T
4GB (1600) (KVR16LS11/4)1.35V
[1501247]
(1)B nh laptop DDR3L Kingston 8GB, 1600MHz, DDR3L, CL11, 1.35v 1 381 1 520 36T
8GB (1600) (KVR16LS11/8)1.35V
[1501248]
B nh laptop DDR4 Kingston 16GB 16GB, 2400MHz, DDR4, CL17, 1.2v Tm ht 36T
(2400) (KVR24S17D8/16) [1701516]
(1)B nh laptop DDR4 Kingston 4GB, 2133Mhz, DDR4, CL15, 1.2v 850 935 36T
4GB (2133) (KVR21S15S8/4)
[1600886]
(1)B nh laptop DDR4 Kingston 4GB, 2400MHz, DDR4, CL17, 1.2v 859 945 36T
4GB (2400) (KVR24S17S8/4)
[1701514]
(1)B nh laptop DDR4 Kingston 8GB, 2133Mhz, DDR4, Vol 1.2V - CL15 1 590 1 750 36T
8GB (2133) (KVR21S15S8/8)
[1600887]
B nh laptop DDR4 Kingston 8GB 8GB, 2400MHz, DDR4, CL17, 1.2v Tm ht 36T
(2400) (KVR24S17S8/8) [1701515]
B nh laptop DDR4 Transcend 4GB, 2133Ghz, DDR4, CL15, 1.2v 840 925 36T
4GB (2133) (TS512MSH64V1H)
[1702208]

Cng Laptop .
cng HDD HGST 1TB 2.5" 1T, Sata 3 - 2.5", 5400rpm, 8MB Cache, cng gn trong dnh cho Notebook 1 227 1 350 24T
(5400rpm) [1402647]
cng HDD HGST 500GB 2.5" 500G, Sata 2 Loi 2.5", 5400rpm, 8MB Cache, cng gn trong dnh cho Notebook 945 1 040 24T
(5400rpm) [1301585]
(1) cng HDD HGST 500GB 2.5" 500 GB, Sata 3 - 2.5", 7200rpm, 8MB Cache, cng gn trong dnh cho Notebook 1 036 1 140 24T
(7200rpm) [1404160]
cng HDD Seagate 1TB 2.5" Sata 1TB -, Sata 3 - 2.5, 5400rpm, 128MB Cache, cng gn trong dnh cho Notebook - 1 172 1 290 12T
3 5400 (ST1000LM048) [1700021]
cng HDD Seagate 500GB 2.5" 500GB, 2.5" Sata 3, 5400, 128 MB, cng gn trong dnh cho Notebook 879 967 12T
Sata 3 5400 (ST500LM030)
[1603342]
cng HDD Seagate 500GB 2.5" 500GB, 2.5" Sata 3, 7200, 32MB, cng gn trong dnh cho Notebook 1 031 1 135 12T
Sata 3 7200 (ST500LM021)
[1501531]
cng HDD Seagate Firecuda 1TB (+ 8GB SSD Nand Flash), Sata3- 2.5 ", 5400rpm, 128MB Cache, cng gn trong dnh cho High 1 572 1 730 36T
1TBGB 2.5" Sata 3 5400 Performance, Gaming
(ST1000LX015) [1603875]
cng HDD Seagate Firecuda 2TB 2TB, Sata3 - 2.5", 5400rpm, 128MB, cng gn trong dnh cho High Performance, Gaming 2 445 2 690 36T
2.5" Sata 3 5400 (ST20000LX001)
[1701718]
cng HDD Seagate Firecuda 500GB, 2.5" Sata 3, 5400, 128MB, cng gn trong dnh cho High Performance, Gaming 1 263 1 390 36T
500GB 2.5" Sata 3 5400
(ST500LX025) [1603874]
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 41
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

cng HDD WD 1TB 2.5" Sata 3 1TB, Sata3 - 2.5", 7200rpm, 32MB, cng gn trong dnh cho Notebook 1 476 1 624 36T
(WD10 JPLX) (en) [1601233]
cng HDD WD 1TB 2.5" Sata 3 1TB, Box 2.5 - Sata3, 5400rpm, 128MB, cng gn trong dnh cho Notebook 1 201 1 322 12T
5400 (WD10 SPZX) (Xanh)
[1701913]
(1) cng HDD WD 500GB 2.5" 500GB, Sata3 - 2.5 "(7mm), 5400rpm, 16MB Cache, cng gn trong dnh cho Notebook 922 1 015 12T
Sata 3 5400 (WD5000 LPCX)
(Xanh) [1502935]
cng HDD WD 500GB 2.5" Sata 3 500GB, Sata3 - 2.5", 7200rpm, 32MB, cng gn trong dnh cho Notebook 1 223 1 346 36T
7200 (WD500 LPLX) (en)
[1500713]
(1) cng HDD WD 750GB 2.5" Gim: 20,000 VND ng 750GB, Sata3- 2.5", 5400rpm, 8MB, cng gn trong dnh cho Notebook 1 139 1 253 12T
Sata 3 5400 (WD7500 BPVX) chn (22/8->15/9)
(Xanh) [1303213]

Adapter Laptop Acbel .


B cp ngun/ Adaptor Acbel B cp ngun/ Adaptor Acbel 120w, 240v/ 1.8A/ 50-60Hz, output 18 - 20V/ 6.32A, Dng cho Sony, 693 763 24T
120w [1502087] Toshiba, Asus, IBM- HP, Samsung, Dell, ultrabook...
B cp ngun/ Adaptor Acbel 45w B cp ngun/ Adaptor Acbel 45w, 240v/ 1.4A/ 50-60Hz, output 18 - 20V/ 2.37A, Dng cho Sony, Toshiba, Tm ht 24T
[1502086] Asus, IBM- HP, Samsung, ultrabook
B cp ngun/ Adaptor Acbel B cp ngun/ Adaptor Acbel AD9014 65W, 18V->20V - 3.42A, dng cho Sony// Toshiba// ASUS// Acer// IBM// 345 380 24T
AD9014 65W [1300007] HP// Dell// Samsung
B cp ngun/ Adaptor Acbel B cp ngun/ Adaptor Acbel AD9014 65W, 18V->20V - 4.74A, dng cho Sony // Toshiba // ASUS // Acer // 481 530 24T
ADB002 90W [1300009] IBM // HP // Dell // Samsung

Adapter Laptop Khc .


(1)B cp ngun/ Adaptor Dell 65W B cp ngun/ Adaptor Dell 65W (NQ), Adaptor Dell 65W 350 385 12T
(NQ) [1501929]
B cp ngun/ Adaptor Dell 90W B cp ngun/ Adaptor Dell 90W (NQ), Adaptor Dell 90W 481 530 12T
(NQ) [1501930]
B cp ngun/ Adaptor HP u B cp ngun/ Adaptor HP u kim 65W (NQ), Adaptor HP u kim 65W 350 385 12T
kim 65W (NQ) [1501913]
B cp ngun/ Adaptor HP u B cp ngun/ Adaptor HP u kim 90W (NQ), Adaptor HP u kim 90W 481 530 12T
kim 90W (NQ) [1501912]

Fan Laptop - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Tn nhit/ Fan laptop CM C3 Tn nhit/ Fan laptop CM C3, Dng ngun t USB, 14" up to 15", 1 Fan 20cm 190 210 6T
[1206495]
Tn nhit/ Fan laptop CM I100 Tn nhit/ Fan laptop CM I100 (en), Dng ngun t USB, 14" up to 15", 1 Fan 14cm 313 345 12T
(en) [1206505]
Tn nhit/ Fan laptop CM L1 Tn nhit/ Fan laptop CM L1, Dng ngun t USB, 14" up to 17", 1 Fan 16cm, mu en 250 276 12T
[1206509]
Tn nhit/ Fan laptop CM X Slim Tn nhit/ Fan laptop CM X Slim, Dng ngun t USB, 14" up to 17", 1 Fan 16cm 323 356 12T
[1206519]
Tn nhit/ Fan laptop Deep cool Tn nhit/ Fan laptop Deep cool N400, Dng ngun t USB, tng thch my tnh 15.6, 1 Fan 14cm 190 210 12T
N400 [1402051]
Tn nhit/ Fan laptop Deep cool Tn nhit/ Fan laptop Deep cool Windpal Mini, Dng ngun t USB, tch hp qut 14cm, n Led dng 227 250 12T
Windpal Mini [1302464] trng li lim mu xanh, dnh cho Laptop di 15.6"
Tn nhit/ Fan laptop HZT 720 Tn nhit/ Fan laptop HZT 720, Gi notebook 10" up to 15" bng Nha, c 1 fan led 14cm, kt ni 131 145 3T
[1500361] qua cng USB, mu en
Tn nhit/ Fan laptop HZT 988 Tn nhit/ Fan laptop HZT 988, Gi notebook 10" up to 15" bng Nha, c 2 fan led 14cm, kt ni Tm ht 3T
[1403967] qua cng USB
(1)Tn nhit/ Fan laptop HZT T100 Tn nhit/ Fan laptop HZT T100, Gi notebook 10" up to 15" bng Nha, c 1 fan led 20cm, kt ni 131 145 3T
[1500360] qua cng USB, mu en

Kha Laptop .
(1)Kha laptop CP 1300 [1203164] Kha laptop CP 1300, Kha my tnh xch tay Kingmaster 183 202 1T

Ti Chng Sc Targus .
(1)Ti Targus TBM 566AP-50 Ti Targus TBB 566AP-50, Ti ng 1 155 1 271 0T
[1702048]
(1)Ti Targus TCG460-70 [1702045] Ti Targus TCG460-70, Ti ng 15.6 vi s bo v Demo chng thm nc v chng mi mn. Lp m 1 233 1 357 0T
Ergonomic pha sau, ngn Tablet vi tm lt chng xt, quay cm c bc m.
(1)Ti Targus TSS 109AP-50 Ti Targus TSS 109AP-50, Ti ng dnh cho Netbook 10.2 v Laptop chng try xc v bi kt hp 377 415 0T
[1702042] thm pad m vi cht liu li thng gi. Cht liu cao su neoprene bn v vt liu bt Nha cng
nghip c kh nng chu nc.
(1)Ti Targus TSS 111US-01 Ti Targus TSS 111US-01, Ti ng dnh cho Netbook 10.2 chng try xc v bi. Cht liu cao su 377 415 0T
neoprene bn v vt liu da trt mm mi.
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 42
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1702043]
(1)Ti Targus TSS 55418AP Ti Targus TSS 55418AP, Ti ng 15" (Xanh l) 500 550 0T
[1207852]
(1)Ti Targus TSS 568AP [1603718] Ti Targus TSS 568AP, Ti bo v 13 462 509 0T
(1)Ti Targus TSS 57002AP Ti Targus TSS 57002AP, Ti bo v 12 420 462 0T
[1603719]
(2)Ti Targus TSS 59001AP Ti Targus TSS 59001AP, Ti ng 15" - Mu nu 840 924 0T
[1301513]
(1)Ti Targus TSS 592AP [1301516] Ti Targus TSS 592AP, Ti ng 11" - Mu xanh 756 832 0T
(1)Ti Targus TSS 593AP [1301518] Ti Targus TSS 593AP, Ti bo v iPad - Mu xanh 693 763 0T
(1)Ti Targus TSS 66204AP Ti Targus TSS 66204AP, Ti ng 14" 525 578 0T
[1501198]
(1)Ti Targus TSS 663AP [1501199] Ti Targus TSS 663AP, Ti ng 13.3" 462 509 0T
(1)Ti Targus TSS 83902 [1403836] Ti Targus TSS 83902, Ti ng 13" 840 924 0T
(1)Ti Targus TSS 83903-71 Ti Targus TSS 83903-71, Ti ng 13" 920 1 012 0T
[1701467]
(1)Ti Targus TSS 83905-71 Ti Targus TSS 83905-71, Ti ng 13" 920 1 012 0T
[1701468]
(1)Ti Targus TSS 84003-71 Ti Targus TSS 84003-71, Ti ng 15" 1 035 1 139 0T
[1701469]
(1)Ti Targus TSS 84004-71 Ti Targus TSS 84004-71, Ti ng 15" 1 035 1 139 0T
[1701470]
(1)Ti Targus TSS 845AP [1502284] Ti Targus TSS 845AP, Ti ng 15.6" 1 322 1 455 0T
(1)Ti Targus TSS 846AP [1501717] Ti Targus TSS 846AP, Ti ng 14" 1 322 1 455 0T
(1)Ti Targus TSS 847AP [1501718] Ti Targus TSS 847AP, Ti ng 12" 1 218 1 340 0T
(1)Ti Targus TSS 867 [1600403] Ti Targus TSS 867, Ti ng 13 - 14" 627 690 0T
(1)Ti Targus TSS 900GL [1702044] Ti Targus TSS 900GL, Ti ng dnh cho iPad Pro 12.9 vi 4 lp bo v: cao su chng sc, PU da, bt 1 254 1 380 0T
xp v lt nyflex. Mt ngoi m lt kt hp tnh nng thot m.

Ti Chng Sc JCPAL .
Ti JCPAL 12'' NeopreneJCP10027 Ti JCPAL 12 Neoprene, Vi lp chng sc thng minh gip bo v my ca bn khi va p v try 718 790 0T
[1503305] xc, c thit k ph hp vi Macbook 13", c kh nng chng thm nc ti u, cung cp thm
ngn ph kin cho bn mang theo cp, tai nghe.
Ti JCPAL 13'' Neoprene Ti JCPAL 13 Neoprene, Ti dnh cho Macbook 13" 750 825 0T
(JCP10022/JCP10021) [1500841]
Ti JCPAL 13'' Nylon Business Style Ti JCPAL 15 Nylon Business Style Sleeve, Ti ng Macbook Pro 13/ Ultrabook 13/ Retina 13/ Macbook Pro 599 659 0T
Sleeve (JCP2270/JCP2269) , 2016 c lm bng Vi Nylon Hydrophobic, tay cm lm bng da PU, bn trong c lp nhung siu mm
chng try xc va p.
(Xm/en) [1702115]
Ti JCPAL 15'' Nylon Business Style Ti JCPAL 15 Nylon Business Style Sleeve, Ti ng Macbook Pro 15/ Ultrabook 15/ Retina 15/ Macbook Pro 635 699 0T
Sleeve (JCP2274/JCP2273) , 2016 c lm bng Vi Nylon Hydrophobic, tay cm lm bng da PU, bn trong c lp nhung siu mm
chng try xc va p.
(Xm/en) [1702113]

Ti Chng Sc Khc .
Ti chng xc OFIYAA 13" Athena- Ti chng xc OFIYAA 13" Athena- OFI18838 (Xm), Ti ng Macbook 13 c lm bng Vi Denim cao 636 700 0T
OFI18838 (Xm) [1702116] cp, chng sc, chng try xc va p tuyt i cho Macbook.
Ti chng xc OFIYAA 13" Ti chng xc OFIYAA 13" Tutanium- OFI8807 (Xm), Ti ng Macbook 13 c lm bng Neoprene, 500 550 0T
Tutanium- OFI8807 (Xm) chng sc, chng try xc va p tuyt i cho Macbook.
[1702117]
Ti xch Gearmax Slim bags 11"- Ti xch Gearmax Slim bags 11"- GM0147 (Xanh), Ti xch 11.6 s dng cht liu nylon chng thm. 418 460 0T
GM0147 (Xanh) [1701765]
Ti xch Gearmax Universal bags Ti xch Gearmax Universal bags 15"- GM2141 (en), Ti xch 15.6 s dng cht liu nylon chng thm. 627 690 0T
15"- GM2141 (en) [1701766]
Ti eo cho OFIYAA 10" Apollo- Ti eo cho OFIYAA 10" Apollo- PFI1706 (Xm), Ti ng Tablet 10, s dng vi Oxford trt nc, lp lt 572 630 12T
PFI1706 (Xm) [1701767] chng sc cho Laptop, my tnh bng, in thoi ...
Ti m 10'' [1207881] Ti m 10, Ti bo v 10" 45 50 0T
Ti m 12'' [1207882] Ti m 12, Ti bo v 12" 54 60 0T
Ti m 13" (I) [1207883] Ti m 13" (I), Ti bo v 13" 118 130 0T
Ti m 13'' [1207884] Ti m 13, Ti bo v 13" 54 60 0T
Ti m 14" [1207885] Ti m 14", Ti bo v 14" 54 60 0T
Ti m 14" (I) [1207886] Ti m 14" (I), Ti bo v 14" 136 150 0T
Ti m 15'' [1207888] Ti m 15, Ti bo v 15" 54 60 0T
Ti m 15'' (I) [1207889] Ti m 15 (I), Ti bo v 15" 154 170 0T
Ti m 17" [1207890] Ti m 17", Ti bo v 17" 72 80 0T

Ti Laptop .
(1)Ba l Targus TBB 017AP-70 Ba l Targus TBB 017AP-70, Ba l ng 15.6" 840 924 0T
[1701460]
(1)Ba l Targus TBB 574 [1600399] Tng: o ma cho balo Ba l Targus TBB 574, Ba l ng 15.6" 1 860 2 047 0T
targus (12/7->15/9)

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 43
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(1)Ba l Targus TBB 575 [1600400] Ba l Targus TBB 575, Ba l ng 15.6" 2 070 2 277 0T
(1)Ba l Targus TCG 660 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TCG 660, Ba l ng 15.6" 1 233 1 357 0T
[1600401] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 290AP Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 290AP, Ba l ng 14" 1 722 1 895 0T
[1303403] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 750 (01AP) Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 75001AP, Ba l ng 16" 1 470 1 617 0T
[1303400] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 78503AP Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 78503AP, Ba l ng 15.6" 861 947 0T
[1502280] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 787 (AP/01AP) Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 787AP, Ba l ng 15.6 1 050 1 155 0T
[1603715] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 798AP Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 798AP, Ba l ng 15.6" 1 008 1 109 0T
[1403828] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 799 (AP) Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 799AP, Ba l ng 15.6" 1 008 1 109 0T
[1403829] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 800AP Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 800AP, Ba l ng 15.6" 1 050 1 155 0T
[1403830] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 803 (04AP/AP) Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 80304AP, Ba l ng 15.6" 1 490 1 640 0T
[1501187] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 818AP Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 818AP, Ba l ng 15.6" 1 029 1 132 0T
[1403832] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 819AP Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 819AP, Ba l ng 15.6" 1 239 1 363 0T
[1403833] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 822AP Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 822AP, Ba l ng 15.6" 1 029 1 132 0T
[1403834] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 827-70 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 827-70, Ti ng dnh cho Macbook 15 cn c ngn chuyn dng cho iPad vi lp vi 1 029 1 132 0T
[1702046] targus (12/7->15/9) bng nhung to s nh nhng, pha sau l h thng li m thot kh, quai eo c th iu chnh khi
di chuyn.
(1)Ba l Targus TSB 82703 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 82703, Ba l ng 15 1 036 1 140 0T
[1603717] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 82704-71 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 82704-71, Ba l ng 15 1 035 1 139 0T
[1701461] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 82705-71 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 82705-71, Ba l ng 15 1 035 1 139 0T
[1701462] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 828-70 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 828-70, Ba l ng 15 1 218 1 340 0T
[1701463] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 82801-70 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 82801-70, Ba l ng 15 1 218 1 340 0T
[1701464] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 82803-71 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 82803-71, Ba l ng 15 1 380 1 518 0T
[1701465] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 82804-71 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 82804-71, Ba l ng 15 1 380 1 518 0T
[1701466] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 845 Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 845, Ba l ng 15.6" 1 449 1 594 0T
(08AP/AP/06AP) [1501716] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 848AP Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 848AP, Ba l ng 16" 1 954 2 150 0T
[1502281] targus (12/7->15/9)
(1)Ba l Targus TSB 850AP Tng: o ma cho balo Ba l Targus TSB 850AP, Ba l ng 16" 2 835 3 119 0T
[1502283] targus (12/7->15/9)
(1)Ti Targus CN 514AP [1303407] Tng: o ma cho balo Ti Targus CN 514AP, Ti ng 13-14.1" 777 855 0T
targus (12/7->15/9)
(1)Ti Targus CN 515AP [1603713] Tng: o ma cho balo Ti Targus CN 515AP, Ti ng 15 840 924 0T
targus (12/7->15/9)
(1)Ti Targus TSM 67102AP Tng: o ma cho balo Ti Targus TSM 67102AP, Ti ng 14" 1 254 1 380 0T
[1600406] targus (12/7->15/9)

Ti ng laptop Tucano .
Ti Xch Tucano - WO-MB154 (- B) Ti Xch Tucano - WO-MB154- B (Xanh), Ti xch 13" 1 136 1 250 3T
, (Xanh) [1500692]
Ti Xch Tucano - WO-MB154 (-M) Ti Xch Tucano - WO-MB154-M (en), Ti xch 13" 900 990 3T
, (en) [1404428]
Ti Xch Tucano - WO2C-MB15 Ti Xch Tucano - WO2C-MB15 (en), Ti xch 15 1 162 1 279 3T
(en) [1701648]
Ti Xch Tucano - WOV-MB133 (- Ti Xch Tucano - WOV-MB133- PP (Xanh tm), Ti xch 13" 1 081 1 190 0T
PP/- M) , (Xanh tm/en) [1603000]

Ti Laptop Khc .
Ba l Gearmax Backpack Ba l Gearmax BackpackGM4902-B (Xanh) Thit k thng minh va lm ba-l va bin thnh ti. S dng 900 990 0T
(GM4902-B) , (Xanh) [1602324] cht liu vi Polyester cao cp v ph sn du chng thm nc v chng sc ti a. 1 ngn ln + 1
ngn laptop 15 v 1 s ngn nh. Thng hiu GearMax (M)

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 44
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
Ba l Tucano 13'' Studio (-BStuck2) Ba l Tucano 13 Studio-BStuck2 (en), Ba l ng Laptop 13 1 063 1 170 0T
, (en) [1702119]
(1)Ba l Tucano 15'' BKFOR (en) Gim gi 49% khi mua km Ba l Tucano 15 BKFOR (en), Ba l cao cp dnh cho Notebook v Ultrabook 15, c ngn ring ng 817 899 0T
[1701109] Laptop bt k Laptop 15. S dng cht liu Nylon chng thm nc kt hp vi si. Lp lt mm, cc gc lm bng
(15/08->15/09) vt liu cng gip gim shock, c dy eo
Ba l Tucano 15'' BKFOR-V (Xanh) Gim gi 49% khi mua km Ba l Tucano 15 BKFOR-V (Xanh), Ba l cao cp dnh cho Notebook v Ultrabook 15, c ngn ring ng 817 899 0T
[1701110] Laptop bt k Laptop 15. S dng cht liu Nylon chng thm nc kt hp vi si. Lp lt mm, cc gc lm bng
(15/08->15/09) vt liu cng gip gim shock, c dy eo
Ba l Tucano 15'' BKUG (-M-B) , Ba l Tucano 15 BKUG-M-B (Xanh en), Macbook 15, Ultrabook 15 1 372 1 510 0T
(Xanh en) [1603625]
Ba l Tucano 15'' Tech-Yo-Up Ba l Tucano 15 Tech-Yo-Up BKTYU (en), Ba l ng Macbook/ Ultrabook 15 s dng cht liu Nylon 1 081 1 190 0T
BKTYU (en) [1702118] chng thm nc, lp lt mm gip thit b trnh va chm, c lt thm vt liu cng gip gim shock,
2 bn hng c ti ng bnh nc chc chn.
Balo OFIYAA Laptop 15" Defender OFIYAA Laptop 15" Defender- OFI5868 (Xm), Ba l 15 thit k m sau d mang theo vt nng, gc m 1 136 1 250 0T
(- OFI5868/- OFI5858) , (Xm/en) c th iu chnh, kha ko an ton chng trm, chng sc ti u.
[1701769]
(2)Ti Camera Tucano Bella Ti Camera Tucano Bella CBBEL-HL-V (Xanh), Ti my nh Tucano Bella CBBEL-HL-V 635 699 0T
CBBEL-HL (-V) , (Xanh) [1601772]
Ti xch Gearmax Briefcase 13" Ti xch Gearmax Briefcase 13"-GM1953 (Xm), Ti Macbook Air 13 Macbook Pro 13 Ultrabook. Chng sc, 627 690 3T
(-GM1953) , (Xm) [1603004] thit k thi trang
Ti xch Gearmax Briefcase 15" Ti xch Gearmax Briefcase 15"-GM1991 (Xanh), Ti Macbook Pro 15 Ultrabook 15. Chng sc, thit k thi 655 720 3T
(-GM1991/-GM1960) , (Xanh/Xm) trang
[1603007]
Ti xch Gearmax Slim bag 13" Gim gi 48% khi mua km Ti xch Gearmax Slim bag 13-GM3322 (), Ti ng Macbook Air/ Macbook Pro/ Ultrabook 13 c lm 472 520 0T
(-GM3322/-GM0154/-GM3315) , Laptop bt k bng Jacquard Nylon chng thm nc cng vi ming lt mm bn trong gip chng sc tuyt i.
(/Xm/en) [1702111] (15/08->15/09)

Bn Laptop .
Bn NB A9 [1600616] Bn NB A9, Bn laptop s dng cht liu g vi 1 thanh chn laptop + 1 qut tn nhit (ngun USB) 318 350 1T
Bn NB ZS 11F [1600613] Bn Laptop tin gn iu chnh cao, cht liu g Bamboo, 2 qut tn nhit (ngun cm USB), 1 ngn 362 399 1T
ko, 1 ch nht trn bn bn trong c rnh trn dng ly, tch, in thoi...Kch thc 55x35x23 ->
33cm tin gn iu chnh cao.
Bn NB ZS 9F [1600614] Bn Laptop tin gn iu chnh cao, cht liu g Bamboo, 1 qut tn nhit (ngun cm USB), 1 ngn 363 399 1T
ko, 1 ch nht trn bn bn trong c rnh trn dng ly, tch, in thoi...Kch thc 55x35x23 ->
33cm tin gn iu chnh cao.
(2)Bn laptop Phong V [1602624] Bn laptop Phong V, Bn laptop 173 190 1T

My Chiu Epson .
(1)My chiu Epson EB-1751 Cng sng: 2,600 Lumen- 1,400 Lumen (economy)Cng ngh 3 LCD, XGA, 1024 x 768, 4:3, Kch 20 500 22 550 24T
[1701847] thc vng chiu: 30 inches - 300 inches, 2,000 : 1, 230W - Tui th 4.000 gi, 1.66 kg, Loa: 1 Watt
Cng kt ni: HDMI in, Stereo mini jack audio in, Component in (optional), Composite in, VGA in, USB 2.0
Type B Bng n hnh bo hnh 1000 gi hoc 12 thng (ty theo iu kin no n trc)
My chiu Epson EB-2040 Cng sng: 4.200 Lumen. Cng ngh 3 LCD, XGA, 1024x768, Kch thc vng chiu: 30 inches - 300 16 170 17 787 24T
[1702301] inches, 15.000:1, Cng kt ni: 3x VGA, 2x HDMI, LAN, USB, Wireless option ELPAP10, Composite in, 3x RGB,
MHL, 2x Stereo mini jack audio, 4.2Kg 215W - Tui th 10.000 gi, Loa: 16 Watt Bng n hnh bo
hnh 1000 gi hoc 12 thng (ty theo iu kin no n trc)
My chiu Epson EB-S04 Tng: Mn chiu treo Apollo Cng sng: 3,000 Lumen- 2,100 Lumen (economy), SVGA, 800 x 600, 4:3, Kch thc vng chiu: 30 8 900 9 790 24T
[1503064] 70"x70" (31/8->30/9) inches - 350 inches, 15,000 : 1, UHE, 200 W - Tui th 5,000 h, 2.4 kg Cng kt ni: USB 2.0 Type A,
USB 2.0 Type B, VGA in, HDMI in, Composite in, Audio in, S-Video in, Wifi (option V12H731P01) loa m
thanh 1W, chc nng t khi ng (Auto Power On), t ng nhn tn hiu u vo (Auto Source Search),
chc nng QR Code kt ni khng dy, Multi-PC trnh chiu 4 thit b cng lc Bng n hnh bo hnh
1000 gi hoc 12 thng (ty theo iu kin no n trc)
(1)My chiu Epson EB-W31 Cng sng: 3,200 Lumen- 2,240 Lumen (economy)Cng ngh 3 LCD, WXGA,1280 x 800, Kch thc 14 000 15 400 24T
[1701846] vng chiu: 33 inches - 320 inches, 15,000 : 1, UHE, 200 W - Tui th 5,000 h, 2.4 kg, Cng sut loa:
2W, Wireless ty chn ELPAP10. Cng kt ni: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, Wireless LAN IEEE
802.11b/g/n (optional), VGA in, HDMI in, Composite in, S-Video in, MHL, Audio in Bng n hnh bo hnh
1000 gi hoc 12 thng (ty theo iu kin no n trc)
My chiu Epson EB-X04 Tng: Mn chiu treo Apollo Cng sng: 2,800 Lumen- 1,960 Lumen (economy), XGA, 1024 x 768, 4:3, Kch thc vng chiu: 30 9 409 10 350 24T
[1601674] 70"x70" (31/8->30/9) inches - 300 inches, 15,000:1, UHE, 200 W- Tui th 5,000 h, 2.4 kg Cng kt ni: VGA in, HDMI in,
Composite in, S-Video in, Audio in, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type
A Wireless: V12H731P01. Chc nng t khi ng. T ng d tm tn hiu u vo. T ng chnh vung
hnh nh. Multi-PC trnh chiu 4 thit b cng lc. Trnh chiu hnh nh t USB. Cng USB-B (3 trong 1)
trnh chiu hnh nh Bng n hnh bo hnh 1000 gi hoc 12 thng (ty theo iu kin no n
trc)
My chiu Epson EB-X31 Cng sng: 3,200 Lumen- 2,240 Lumen (economy), XGA, 1024 x 768, 4:3, Kch thc vng chiu: 30 11 627 12 790 24T
[1600628] inches - 300 inches, 15,000 : 1, UHE, 200 W- Tui th 5,000 h, 2.4 kg Cng kt ni: USB 2.0 Type A, USB
2.0 Type B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in, HDMI in, Composite in, S-Video in, Cinch audio
in Chc nng A/V Mute tm dng trnh chiu, tit kim in nng, Wireless (Option V12H731P01), t ng
cn chnh vung hnh nh, m thanh, trnh chiu hnh nh t USB, cng USB 3.1 v iu khin . Bng
n hnh bo hnh 1000 gi hoc 12 thng (ty theo iu kin no n trc)
(1)My chiu Epson EH-TW5350 Cng sng: 2,200 Lumen- 1,500 Lumen (economy)Cng ngh 3 LCD, Full HD 1080p, 1920 x 1080, 23 200 25 520 24T
[1701848] 16:9, Kch thc vng chiu: 34 inches - 332 inches, 35,000:1, UHE, 200 W - Tui th 4,000 h, 3.1 kg,
Cng sut loa: 5W Cng kt ni: Audio in, MHL, Stereo mini jack audio out, Composite in, HDMI in (2x), VGA
in, USB 2.0 Type Mini-B, USB 2.0 Type A Bng n hnh bo hnh 1000 gi hoc 12 thng (ty theo
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 45
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
iu kin no n trc)
My chiu Epson EH-TW570 Cng sng: 3,000 Lumen- 2,100 Lumen (economy), WXGA, 1280 x 800, 16:10, Kch thc vng chiu: Tm ht 24T
[1602298] 33 inches - 320 inches, 15,000 : 1, Cng kt ni: Audio in, Stereo mini jack audio out, S-Video in, VGA in,
USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, HDMI in UHE, 200 W-Tui th 5,000 h, 2.4 kg - np A/V mute tm dng
trnh chiu, tit kim in nng, t ng cn chnh vung hnh nh. Trnh chiu hnh nh trc tip t USB
m khng cn my Wifi (ty chn ELPAP07), loa: 2W, HDMI h tr MHL cho php trnh chiu bng in
thoi (ty in thoi), tnh nng chia tch mn hnh, cng USB-B trnh chiu hnh nh, m thanh v iu
khin t xa Bng n hnh bo hnh 1000 gi hoc 12 thng (ty theo iu kin no n trc)

My Chiu Sony .
My chiu Sony VPL-EX230 Cng sng: 2800 Ansi Lumens ,Cng ngh 3 LCD, XGA,1024 x 768, Kch thc vng chiu: 30 inches 11 045 12 150 24T
[1403196] - 300 inches, 3300:1, Cng kt ni: HDMI, 3 RGB (2 In - 1 Out), Video, USB type A, USB type B, RS232, kt
ni Wireless (option), mng Lan, 10.000 gi 3.8 Kg, Kt ni vi my tnh bng v in thoi thng minh.
iu chnh gc nghing v chnh vung hnh. Ring khi lng knh bo hnh 12 thng , bng n bo
hnh 06 thng
My chiu Sony VPL-EX235 Cng sng: 2800 Ansi Lumens.Cng ngh 3 LCD, XGA, 1024 x 768, Kch thc vng chiu: 30 inches 11 760 12 936 24T
[1603203] - 300 inches, 3300:1, Cng kt ni: HDMI, DVI-D, D-Sub, Mini D-Sub, S-Video, RGB, Wireless (Options), USB,
LAN, 10.000 gi, 3.9 Kg iu chnh gc nghing v chnh vung hnh t ng. Ring khi lng knh bo
hnh 12 thng , bng n bo hnh 06 thng
My chiu Sony VPL-EX340 Cng sng: 4200 Ansi Lumens.Cng ngh 3 LCD, XGA, 1024 x 768, Kch thc vng chiu: 30 inches 20 718 22 790 24T
[1603375] - 300 inches, 3300:1, 10.000 gi, 3.9 Kg Cng kt ni: 1x HDMI, 3x VGA (2in, 1out), ideo, USB-A, USB-B,
RS232. c bit trnh chiu Wireless qua IFU-WLM3 (Option), trnh chiu qua mng LAN (RJ45), trnh chiu
nh qua USB Cng ngh BrightEraTM gip tng cng nh sng. kt ni my tnh bng v in thoi
thng minh. iu chnh gc nghing v chnh vung hnh: +/- 30 Ring khi lng knh bo hnh 12
thng , bng n bo hnh 06 thng
My chiu Sony VPL-EX435 Cng sng: 3200 Lumens., XGA (1024 x 768), Kch thc vng chiu: 30 inches - 300 inches, 15 272 16 800 24T
[1701936] 20.000:1, Cng kt ni: 2x HDMI, 2x D-Sub, S-Video, Video, USB-A, USB-B, LAN, Audio., 10.000 gi, 3.9 Kg,
Speaker 16W, Wireless option: IFU-WLM3. Ring khi lng knh bo hnh 12 thng , bng n bo hnh
03 thng

My Chiu Panasonic .
My chiu Panasonic PT LB280A Cng sng: 2800 Ansi Lumens, XGA, 1024 x 768, Kch thc vng chiu: 30 inches - 300 inches, 10 263 11 290 12T
[1403416] 10.000:1, Cng kt ni: HDMI, Serial, Audio, Video, RGB, t ng d tn hiu u vo,, 230W UMH - Tui
th 8000 gi, 2.8Kg Loa gn trong 2W , t ng d tn hiu u vo, chc nng chnh vung hnh nh.
Bng n hnh bo hnh 500 gi hoc 03 thng (ty theo iu kin no n trc)
(1)My chiu Panasonic PT LB300A Cng sng: 3100 Ansi Lumens, XGA, 1024 x 768, Kch thc vng chiu: 30 inches - 300 inches, 11 445 12 590 12T
[1501351] 10.000:1, Cng kt ni: HDMI, Serial, Audio, Video, RGB, t ng d tn hiu u vo,, 230W UMH - Tui
th 8000 gi,, 2.8Kg Loa gn trong 2W ,chc nng chnh vung hnh nh Bng n hnh bo hnh 500
gi hoc 03 thng (ty theo iu kin no n trc)
My chiu Panasonic PT LB303A Cng sng: 3100 Ansi Lumens, XGA, 1024 x 768, Kch thc vng chiu: 30 inches - 300 inches, 11 760 12 936 12T
[1701798] 16000:1, Cng kt ni: HDMI, Video, Audio, LAN, SERIAL, USB-A, USB-B., 230W UHM - Tui th 10.000 gi
(Eco 2), 2.8 KG .iu chnh gc nghing v chnh vung hnh. Bng n hnh bo hnh 500 gi hoc
03 thng (ty theo iu kin no n trc)
My chiu Panasonic PT LB382 Cng sng: 3800 Ansi Lumens, XGA, 1024 x 768, Kch thc vng chiu: 30 inches - 300 inches, 13 627 14 990 12T
[1603781] 12.000:1, Cng kt ni: Lan, HDMI in, 2 Computer in, Computer out, Video in, Serial, 2 Audio in, Audio out,
USB A&B, 230W UHM- Tui th 10000 gi, 2.9 Kg Cng sut: 300W,Loa gn trong 10W ,iu chnh gc
nghing v chnh vung hnh Bng n hnh bo hnh 500 gi hoc 03 thng (ty theo iu kin no
n trc)
My chiu Panasonic PT VX420 Cng sng: 4500 Ansi Lumens, XGA, 1024 x 768, Kch thc vng chiu: 30 inches - 300 inches, 19 408 21 349 12T
[1603783] 12.000:1, Cng kt ni: Lan, HDMI in, 2 Computer in, Monitor out, Video in, S-Video in, Serial in, 3 Audio
in, Audio out ,(1 Mic in), 3.4 Kg 240W UHM - Tui th 7000 gi, Loa gn trong 10w,, iu chnh gc
nghing v chnh vung hnh Bng n hnh bo hnh 500 gi hoc 03 thng (ty theo iu kin no
n trc)

Mn Chiu .
Mn chiu chn Apollo 70"x70" Mn chiu chn Apollo 70"x70", Mn chiu ng Apollo 70" x 70" (1.78m x 1.78m) 727 800 12T
[1204589]
Mn chiu chn Apollo 84"x84" Mn chiu chn Apollo 84"x84", Mn chiu ng Apollo 84" x 84" (2.13m x 2.13m) 1 227 1 350 12T
[1204590]
Mn chiu chn Apollo 96"x96" Mn chiu chn Apollo 96"x96", Mn chiu ng Apollo 96" x 96" (2.44m x 2.44m) 1 670 1 837 12T
[1204591]
Mn chiu treo Apollo 70"x70" Mn chiu treo Apollo 70"x70", Mn chiu treo tng Apollo 70" x 70" (1.78m x 1.78m) 690 760 12T
[1204596]
Mn chiu treo Apollo 84"x84" Mn chiu treo Apollo 84"x84", Mn chiu treo tng Apollo 84" x 84" (2.13m x 2.13m) 1 109 1 220 12T
[1204598]
Mn chiu treo Apollo 96"x96" Mn chiu treo Apollo 96"x96", Mn chiu treo tng Apollo 96" x 96" ( 2.44m x 2.44m) 1 450 1 595 12T
[1204599]
Mn chiu in t Apollo 70"x70" Mn chiu in t Apollo 70"x70", Mn chiu in t Apollo 70"x70" (1.78m x 1.78m) 1 618 1 780 12T
[1204605]
Mn chiu in t Apollo 84"x 84" Mn chiu in t Apollo 84"x 84", Mn chiu in t Apollo 84"x84" (2.13m x 2.13m) 1 881 2 070 12T
[1204607]
Mn chiu in t Apollo 96"x 96" Mn chiu in t Apollo 96"x 96", Mn chiu in t Apollo 96"x96" (2.44mx2.44m) 2 090 2 300 12T
[1204608]

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 46
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

Gi Treo .
Gi treo my chiu 60 cm Gi treo my chiu 60 cm, a nng, dng cho tt c my chiu Panasonic, cu to nhm cht lng 363 400 0T
[1201680] cao, sn tnh in, chu lc 1-30KG, p, gn
Gi treo my chiu 120cm Gi treo my chiu 120cm, a nng, dng cho tt c my chiu Panasonic, cu to nhm cht lng 472 520 0T
[1201678] cao, sn tnh in, chu lc 1-30KG, p, gn
Gi treo my chiu 180-200cm Gi treo my chiu 180-200cm, a nng, dng cho tt c my chiu Panasonic, cu to nhm cht lng 1 090 1 200 0T
[1201679] cao, sn tnh in, chu lc 1-30KG, p, gn

Bt Trnh Chiu .
(1)Thit b trnh chiu Laser Thit b trnh chiu Laser Abcnovel LS07, kt ni USB 2.0, chuyn slide trnh chiu, khong cch xa, c 340 375 3T
Abcnovel LS07 [1601088] n laser, mouse 360 , HH tng thch: 7/Vista/XP/2000
Thit b trnh chiu Lexma PR7 Thit b trnh chiu Lexma PR7, Cordless Presenter, Phm vi 15m, s dng 1 pin AAA 400 440 12T
[1204397]
Thit b trnh chiu Logitech R400 Thit b trnh chiu Logitech R400, Cordless Presenter, Phm vi 15m 759 835 36T
[1203783]
Thit b trnh chiu Logitech R800 Tng: Th co Logitech Thit b trnh chiu Logitech R800, Cordless Presenter, Phm vi 30m, LCD, bo rung 1 463 1 610 36T
[1203784] back to school (5/9->30/9)
Thit b trnh chiu Wireless Thit b trnh chiu Wireless Abcnovel A186 C nt iu khin, chc nng ch laser, chc nng mn hnh 245 270 3T
Abcnovel A186 [1601087] tm ngh (blank), on/off ngun, iu khin trang ln xung, cng ngh iu khin tia hng ngoi, khong
cch laser: 10m, HH tng thch: 7/8/NT/Mac...

(1) Server Lenovo - BHTN lin h 12060101 hoc gi mail services@vn.ibm.com .


My ch/ Server Lenovo X3100M5 LENOVO, 1 x Intel Xeon E3-1220 v3 3.1 GHz 4C 8 MB 1600 MHz 80W (8MB Cache, 4 Core, 4 Thread), Intel 21 327 23 460 36T
(5457-B3A) [1501504] Xeon E3-1200 v3 series processor (up to 3.7 GHz/8 MB/1600 MHz) Number of processors 1/1 Cache (max)
8 MB (processor and model dependent), DVD ROM 1x4GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM,
Max 32 GB 1600 MHz DDR-3 UDIMMs via 4 DIMM slots, RDIMMs are not supported, 4 cng 3,5 inch hoc
8 2,5 inch (HDDs), 1x 350 W (1/1) 350 W fixed or 80-PLUS certified 300 W fixed (4U model with 3.5
ServeRAID-C100 for System x supports integrated RAID-0, -1 Software RAID 0, 1, or 10 with ServeRAID C100
controller, upgradeable to RAID 5. Optional hardware RAID with ServeRAID H1110 (RAID 0, 1, 1E, or 10) or
M1115 (RAID 0, 1, 10, optional RAID 5, or 5 Integrated two-port Gigabit Ethernet (Broadcom BCM5717). One
port is shared with the Integrated Management Module (IMM)., Microsoft Windows Server 2012/2008/R2, SBS
2011, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, VMware (subject to availability)
My ch/ Server Lenovo X3500M5 LENOVO, 1 x Intel Xeon E5-2609 v3 1.9 GHz 6C 15 MB 1600 MHz 85W (15MB Cache, 6 Core, 6 Thread), 54 018 59 420 36T
(5464-B2A) [1600111] Number of processors 1/2, 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM, DVD
ROM, Tower 5U, Chipset Intel C612 With RDIMMs: Up to 768 GB with 24x 32 GB RDIMMs and two
processors With LRDIMMs: Up to 1.5 TB with 24x 64 GB LRDIMMs and two processors, 4 Port Integrated
Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45) based on Broadcom BCM5719 controller Up to 32x 2.5-inch
hot-swap SAS/SATA HDDs Up to 12x 3.5-inch hot-swap SAS/SATA HDDs or SSDs Up to 6x 3.5-inch hot-swap
HDDs + 16x 2.5-inch hot-swap drives HDDs/SSDs Up to 6x 3.5-inch simple-swap SATA HDDs
ServeRAID-M1215 for System x supports integrated levels 0, 1, and 10 standard; support for RAID 5, 50
with optional FoD upgrade, Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2.1. Maximum
resolution is 1600x1200 at 75 Hz with 16 M colors.
My ch/ Server Lenovo X3500M5 LENOVO, 1 x Intel Xeon E5-2620 v3 2.4 GHz 6C 15 MB 1866 MHz 85W (15MB Cache, 6 Core, 6 Thread), 57 927 63 720 36T
(5464-C2A) [1601472] Intel Xeon E5-2600v3 series processor (up to 3.5 Ghz/45MB/2133 MHz) Number of processors 1/2 Cache
(max) 45 MB (processor and model dependent), DVD ROM 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000
CL15 2133MHz LP RDIMM, Khng c HDD, ServeRAID-M1215 for System x supports integrated levels 0, 1,
and 10 standard; support for RAID 5, 50 with optional FoD upgrade, 1x 550 W Hot-Swap(1/2), Tower 5U
Up to 24 DIMM sockets (12 DIMMs per processor). RDIMMs and LRDIMMs are supported. Memory types
cannot be intermixed. Memory speed up to 2133 MHz. RDIMMs: Up to 768 GB with 24x 32 GB RDIMMs and
two processors LRDIMMs: Up to 1.5 TB with 24x 64 GB LRDIMMs Available configurations: Up to 32x 2.5-inch
hot-swap SAS/SATA HDDs Up to 12x 3.5-inch hot-swap SAS/SATA HDDs or SSDs Up to 6x 3.5-inch hot-swap
HDDs + 16x 2.5-inch hot-swap drives HDDs/SSDs Up to 6x 3.5-inch simple-swap SATA HDDs Additional drive
bays
My ch/ Server Lenovo X3650M5 LENOVO, CPU: 1x 6 Core E5-2620 v3 (2.4Ghz, 15M Cache), RAM: 16GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 51 354 56 490 36T
(5462-C2A) [1601334] Data Width, Khng c HDD, Up to 26x 2.5, Front: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 (8x 3.5, 2U Rack., Intel C612.
Up to two Intel Xeon processor E5-2600 v3 product family CPUs with 18 or 16 cores (2.3 GHz core
speeds); or 14, 12, or 10 cores (up to 2.6 GHz core speeds); or 8 cores (up to 3.2 GHz core speeds); or
6 cores (up to 3.4 GHz core speeds); or 4 cores (up t With RDIMMs: Up to 384 GB with 24x 16 GB RDIMMs
and two processors With LRDIMMs: Up to 1.5 TB with 24x 64 GB LRDIMMs and two processors (support for
64 GB LRDIMMs is planned for a later date) ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller 0, 1 & 10 std optional
Raid 5,6,50,60 optional upgrades to RAID 5, 50 are available (zero-cache; 512 MB battery-backed cache;
512 MB or 1 GB flash-backed cache). Optional upgrade to RAID 6, 60 is available for M5110e
My ch/ Server Lenovo X3650M5 LENOVO, Intel Xeon Processor E5-2630 v3 8C 2.4GHz 20MB Cache 1866MHz 85W, 16GB TruDDR4 Memory 67 172 73 890 36T
(5462-D2A) [1601335] (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM, ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller with 1GB
Flash/RAID 5 Upgrade (Support RAID 0,1,10,5,50), 2U Rack. Up to two Intel Xeon processor E5-2600 v3
product family CPUs with 18 cores (2.3 GHz core speeds) or up to 12 cores (up to 2.6 GHz core speeds).
Two QPI links up to 9.6 GT/s each. Up to 2133 MHz memory speed. Up to 45 MB L3 cache., Intel C612.
With RDIMMs: Up to 384 GB with 24x 16 GB RDIMMs and two processors With LRDIMMs: Up to 1.5 TB with
24x 64 GB LRDIMMs and two processors (support for 64 GB LRDIMMs is planned for a later date), Front: 2x
USB 2.0, 1x USB 3.0 (8x 3.5 Up to 26x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive bays, or up to 14x 3.5" + 2x 2.5"
hot-swap SAS/SATA drive bays, or up to 16x 2.5" Simple Swap SATA bays, or up to 8x 3.5" Simple Swap
SATA bays.

(1) Server HP - BHTN 1 nm lin h hng 08-44582390 hoc mail support.egvn@hpe.com


Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 47
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

My ch/ Server HP DL120 Gen9 HP, CPU Intel Xeon E5-2609v4 (1.7GHz/20MB), 1, 1x 16GB, 8 khe Ram + maximum 256GB (max), No HDD, 8 35 990 39 590 36T
.
4LFF CTO (E5-2609v4)-777427-B21 SFF SAS/SATA/SSD ho?c 4 LFF SAS/SATA/SSD, Raid 5 , Dynamic Smart Array B140i, 1Gb 361i Ethernet
Adapter 2 Ports per controller, ngun 550W, Dng Rack 1U PCIe LP standard/up to 3 PCIe slots (optional),
[1701965]
1xVGA, 1xUSB 2.0 Trc 2x USB 3.0 sau, 1x 1USB 3.0 bn trong,, 2x1GbE, Matrox G200eH2, Intel C610 iLO
Management (standard), Intelligent Provisioning (standard), iLO Essentials(optional), iLO Scale-Out(optional) iLO
Advanced (optional) Microsoft Windows Server -Citrix XenServer-VMware-Oracle Linux-SUSE Linux Enterprise
Server (SLES)-Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-Canonical Ubuntu
My ch/ Server HP DL120 Gen9 HP, CPU Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/20MB), 1, B nh: 1x 16GB, 8 khe Ram + maximum 256GB (max), 39 500 43 450 36T
4LFF CTO (E5-2620v4)-777427-B21 No HDD, 8 SFF SAS/SATA/SSD hoc 4 LFF SAS/SATA/SSD, Dynamic Smart Array B140i ( RAID 0,1,1+0,5 ),
1Gb 361i Ethernet Adapter 2 Ports per controller PCIe LP standard/up to 3 PCIe slots (optional), 1xVGA,
[1701959]
1xUSB 2.0 Truc, 2x USB 3.0 sau, 1x 1USB 3.0 bn trong,, 2x1GbE, ngun 550W, dng Rack 1U, Matrox
G200eH2, Intel C610 iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard), iLO Essentials(optional),
iLO Scale-Out(optional) iLO Advanced (optional) Microsoft Windows Server -Citrix XenServer-VMware-Oracle
Linux-SUSE Linux Enterprise Server (SLES)-Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-Canonical Ubuntu
My ch/ Server HP ML10 HP, CPU Intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz/8MB), 1, 1x8GB DDR4, 4, HDD 1TB 3.5, cng: 4 LFF, ti da 6 17 727 19 500 36T
Gen9-845678-375 [1602199] LFF. Max 6x4TB NHP SATA. Non-Hot Plug Sata, Intel RST SATA RAID. Max 6 cng SATA 6Gbp/s, RAID
0-1-10-5, Optional DVD-ROM, DVD/CD RW, 300W, Tower 4U HP Ethernet 1Gb 1-port Adapter, 4 khe PCIe 3.0
FH/HL, 2 khe x8, 1 khe x4, 1 khe x1, 2xDisplayPort, 2xUSB 2.0 trc, 4x USB 3.0 sau, 1x 1USB 2.0 bn
trong, 1xRJ45, Intel Active Management Technology (Intel AMT 11.0), Option, Intel C236 Microsoft
Windows Server ,Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ,SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Tch hp sn, ch
h trcc CPU dng Xeon

(1) Server Robo .


My ch/ Server Robo SR130F E3 ROBO, CPU Intel Xeon E3-1220 V6 3.0GHz/8MB, 1, 1x 8GB RAM DDR4 Ecc, 2 slot, 1x HDD 500GB Enterprise 18 627 20 490 36T
1220V6 [1702012] Sata, ., 0,1,5,10 for Windows - 0,1,10 for Linux, No DVD, 2 x 1 GB, ., 350W, Rack 1U, ., ., ., ., Intel C232
Chipset, .
My ch/ Server Robo SR130F E3 ROBO, CPU Intel Xeon E3-1230 V6 3.5GHz/8MB, 1, 1x 8GB RAM DDR4 Ecc, 2 slot, 1x HDD 500GB Enterprise 20 172 22 190 36T
1230V6 [1702013] Sata, ., 0,1,5,10 for Windows - 0,1,10 for Linux, No DVD, 2 x 1GB, ., 350W, Rack 1U, ., ., ., ., Intel C232
Chipset, . 1 x CPU; 4 x DIMM 288-pin; 1 x PCIe 3.0 x16 ( x8 mode ); 1 x PCIe 3.0 x8 ( x8 mode ); 1 x
PCIe 3.0 x8 ( x4 mode )
My ch/ Server Robo ST ROBO, CPU Intel Xeon E3-1220 V6 3.0GHz/8MB, 1, 1x 8GB RAM DDR4 Ecc, 2 slot, 1x HDD 500GB - SATA, ., 16 627 18 290 36T
E3-1220v6 [1702010] 0,1,5,10 for Windows - 0,1,10 for Linux, DVD SATA, 2 x 1 GB, ., 550W, Case Tower, ., ., ., ., Intel C232
Chipset, . 1 x CPU; 4 x DIMM 288-pin; 1 x PCIe 3.0 x16 ( x8 mode ); 1 x PCIe 3.0 x8 ( x8 mode ); 1 x
PCIe 3.0 x8 ( x4 mode )
My ch/ Server Robo ST ROBO, CPU Intel Xeon E3-1230 V6 3.5GHz/8MB, 1, 1x 8GB RAM DDR4 Ecc, 2 slot, 1x HDD 500GB Enterprise 18 172 19 990 36T
E3-1230v6 [1702011] Sata, ., 0,1,5,10 for Windows - 0,1,10 for Linux, DVD SATA, 2 x 1 GB, ., 550W, Case Tower, ., ., ., ., Intel
C232 Chipset, . 1 x CPU; 4 x DIMM 288-pin; 1 x PCIe 3.0 x16 ( x8 mode ); 1 x PCIe 3.0 x8 ( x8 mode );
1 x PCIe 3.0 x8 ( x4 mode )
My ch/ Server Robo ST ROBO, 1 x Intel Xeon Processor E5-2620 v4 2.10 GHz (20M Cache, 8Core, 16 Threads ) LGA2011-3, Up to 31 900 35 090 36T
E5-2620V4 [1701045] 2 x processor Support Intel Xeon E5-2600 v3 product family Up to 6.4 / 8.0 / 9.6 GT/s, 1 x 8 GB RAM
DDR4 RDIMM 2133, Option, DVD ROM, 550W, Option Maximum slot 8 + Maximum up to 512GB Support
DDR4 2133 /1866/1600/1333; DDR3 1600/1333, 1 x HDD 1TB - SATA (6Gb/s) -7200 Rpm, Cache 64MB RE,
2 x Intel I210AT 10/100/1000Mbps + 1 x Mgmt LAN, Tower 5U- ColdSwap, Aspeed AST2400 32MB, Intel
C612 Chipse Intel RSTe (for Windows only; Support software RAID 0, 1, 10 & 5) LSI MegaRAID driver
supports software RAID 0, 1& 10(Windows & Linux) + SAS Controller (optional): 2008 8-port SAS HBA
card(Optional) 3108 8-port SAS HW RAID card(Optional) Slot Location 3: PCI-E x16 (Gen3 X16 Link), Auto
switch to x8 link if slot 4 is occupied Slot Location 5: PCI-E x16 (Gen3 X16 Link), Auto switch to x8 link if
slot 6 is occupied Slot Location 1: PCI-E x8 (Gen2 X4 Link) Slot Location 2: PCI-E x8 (Gen3 X
My ch/ Server Robo ST ROBO, 1 x Intel Xeon Processor E5-2620 v4 2.10 GHz (20M Cache, 8Core, 16 Threads ) LGA2011-3, Up to 38 263 42 090 36T
E5-2630V4 [1701046] 2 x processor Support Intel Xeon E5-2600 v3 product family Up to 6.4 / 8.0 / 9.6 GT/s, 1 x 8 GB RAM
DDR4 RDIMM 2133, Option, DVD Sata,550W, Option Maximum slot 8 + Maximum up to 512GB Support DDR4
2133 /1866/1600/1333; DDR3 1600/1333, 1 x HDD 1TB - SATA (6Gb/s) -7200 Rpm, Cache 64MB RE + Up to
max: 10TB via Five SATA ports (6Gbps) via Intel C612 chipset with Intel, Tower 5U- ColdSwap Intel RSTe
(for Windows only; Support software RAID 0, 1, 10 & 5) LSI MegaRAID driver supports software RAID 0, 1&
10(Windows & Linux) + SAS Controller (optional): 2008 8-port SAS HBA card(Optional) 3108 8-port SAS HW
RAID card(Optional) 2 x Intel I210AT 10/100/1000Mbps + 1 x Mgmt LAN, Microsoft Windows Server - Red
Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware, Aspeed AST2400 32MB, Intel C612
Chipset

(1) Ram Server .


B nh DDR3 HP 16GB (1600) B nh DDR3 HP 16GB (1600) 713985-B21, DDR3, 1600, 16GB Dual Rank x4, PC3L, Dng cho Server 9 853 10 839 12T
713985-B21 [1602201] 12800R
B nh DDR3 HP 4GB (1333) B nh DDR3 HP 4GB (1333) 647893-B21, DDR3, 1333, 4GB (1x4GB) Single Rank, PC3L, Dng cho Server 2 074 2 282 12T
647893-B21 [1602202] 10600R
B nh DDR3 HP 8GB (1333) B nh DDR3 HP 8GB (1333) 647897-B21, DDR3, 1333, 8GB (1x8GB) Dual Rank, PC3L, Dng cho Server 4 408 4 849 12T
647897-B21 [1602203] 10600R
B nh DDR3 HP 8GB (1600) B nh DDR3 HP 8GB (1600) 713983-B21, DDR3, 1600, 8GB (1x8GB) Dual Rank, PC3L, Dng cho Server 5 704 6 275 12T
713983-B21 [1602200] 12800R
B nh DDR3 IBM 4GB (00D5012) B nh DDR3 IBM 4GB (00D5012), DDR3, 1600MHz, 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V), PC3L-12800 CL11 ECC, Dng 2 872 3 160 12T
[1502202] cho Server X3250 M5, X3100 M5
B nh DDR3 IBM 8GB (00D5016) B nh DDR3 IBM 8GB (00D5016), DDR3, 1600MHz, 8GB (1x8GB, 2Rx8, PC3L-12800 CL11 ECC, Dng cho 3 872 4 260 12T
[1502449] Server X3250 M5, X3100 M5
B nh DDR3L Adata ECC 8GB B nh DDR3L Adata ECC 8GB (1600) (1600W-8G11-BMIE), DDR3L, 1600, 8GB, N/A, Dng cho Server 1 872 2 060 36T
1600W-8G11-BMIE
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 48
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(1600) (1600W-8G11-BMIE)
[1502425]
B nh DDR3L Kingston ECC 8GB B nh DDR3L Kingston ECC 8GB (1600) KVR16LE11/8I (1.35V), DDR3L, 1600, 8GB, KVR16LE11/8I (1.35V), 2 136 2 350 36T
(1600) KVR16LE11/8I (1.35V) Dng cho Server N/A
[1403006]
B nh DDR4 HP 8GB (2133) B nh DDR4 HP 8GB (2133) 805669-B21, DDR4, 2133, 8GB, N/A, Dng cho Server For ML10-1225v5 3 454 3 800 12T
805669-B21 [1602339]
B nh DDR4 IBM 16GB (46W0796) B nh DDR4 IBM 16GB (46W0796), TruDDR4, 2133MHz, 16GB, LP RDIMM, Dng cho Server X3650 M5, X3500 6 809 7 490 12T
[1601337] M5

(1) Cng Server .


cng HDD HP 2.5'' 1TB 6G SATA cng HDD HP 2.5 1TB 6G SATA 7.2K (655710-B21), 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD 9 542 10 497 12T
7.2K (655710-B21) [1602212]
cng HDD HP 2.5'' 300GB 12G cng HDD HP 2.5 300GB 12G SAS 10K (785067-B21), 300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD 5 704 6 275 12T
SAS 10K (785067-B21) [1602206]
cng HDD HP 2.5'' 300GB 12G cng HDD HP 2.5 300GB 12G SAS 15K (759208-B21), 300GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD 10 371 11 409 12T
SAS 15K (759208-B21) [1602207]
cng HDD HP 2.5'' 500GB 6G cng HDD HP 2.5 500GB 6G SATA 7.2K (655708-B21), 500GB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD 5 574 6 132 12T
SATA 7.2K (655708-B21) [1602214]
cng HDD HP 2.5'' 600GB 12G cng HDD HP 2.5 600GB 12G SAS 10K (781516-B21), 600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD 7 390 8 129 12T
SAS 10K (781516-B21) [1602208]
cng HDD HP 2.5'' 600GB 12G 600GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD, 600GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD 12 187 13 406 12T
SAS 15K (759212-B21) [1602209]
(2) cng HDD HP 3.5'' 1TB 6G cng HDD HP 3.5 1TB 6G SATA 7.2K (657750-B21), 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL HDD 3 627 3 990 12T
SATA 7.2K (657750-B21) [1602216]
cng HDD HP 3.5'' 1TB 6G SATA cng HDD HP 3.5 1TB 6G SATA 7.2K (861691-B21), 1TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD 4 418 4 860 12T
7.2K (861691-B21) [1701960]
cng HDD HP 3.5'' 2TB 6G SATA cng HDD HP 3.5 2TB 6G SATA 7.2K (658079-B21), 2TB 6G SATA 7.2k 3.5in SC MDL HDD 7 260 7 987 12T
7.2K (658079-B21) [1602218]
cng HDD IBM 2.5'' 300GB cng HDD IBM 2.5 300GB (00WG685), cng SAS 2.5in Hot-swap dung lng 300GB tc vng quay 4 127 4 540 12T
(00WG685) [1601340] 10krpm chun giao tip SAS 12Gbps) - Dng cho model server X3650 M5, X3500 M5
cng HDD IBM 2.5'' 600GB cng HDD IBM 2.5 600GB (00WG690), cng SAS 2.5in Hot-swap dung lng 600GB tc vng quay 5 000 5 500 12T
(00WG690) [1601341] 10krpm chun giao tip SAS 12Gbps) - Dng cho model server X3650 M5
cng HDD IBM 2.5'' 900GB cng HDD IBM 2.5 900GB (00WG695), cng SAS 2.5in Hot-swap dung lng 900GB tc vng quay 6 500 7 150 12T
(00WG695) [1601342] 10krpm chun giao tip SAS 12Gbps) - Dng cho model server X3650 M5
cng HDD IBM 3.5'' 1TB cng HDD IBM 3.5 1TB (81Y9806), cng SATA 3.5 Simple-swap dung lng 1TB tc vng quay 3 872 4 260 12T
(81Y9806) [1502092] 7.2krpm chun giao tip SATA 6Gbps (Dng cho model server X3500 M5, X3250 M5, X3100 M5)
cng HDD IBM 3.5'' 2TB cng HDD IBM 3.5 2TB (81Y9810), cng SATA 3.5 Simple-swap dung lng 2TB tc vng quay 4 750 5 225 12T
(81Y9810) [1601343] 7.2krpm chun giao tip SATA 6Gbps (Dng cho model server X3500 M5, X3650 M5, X3250 M5, X3100 M5)
cng HDD Lenovo 2.5'' 1TB 12G cng HDD Lenovo 2.5 1TB 12G SAS 7.2K (00NA491), 1TB 12G SAS 7.2K 2.5in NL G3HS HDD 6 872 7 560 12T
SAS 7.2K (00NA491) [1602462]
cng HDD WD 10TB WD101KRYZ cng HDD WD 10TB WD101KRYZ, cng gn trong dnh cho Desktop - 10TB - Sata3 - 7200rpm - 256MB 13 636 15 000 36T
[1701512] Cache (Gold)
cng HDD WD 1TB WD1005FBYZ cng HDD WD 1TB WD1005FBYZ Sata, cng gn trong dnh cho Desktop - 1TB - 3.5 - Sata3 - 2 772 3 050 12T
Sata [1700070] 7200rpm - 128MB Cache - RE Dual Processor
(1) cng HDD WD 2TB cng HDD WD 2TB WD2000F9YZ, cng gn trong dnh cho Desktop - Sata 3 - 7200rpm - 64MB Cache 3 363 3 700 36T
WD2000F9YZ [1402603] - 3.5" - Dual Procesor
cng HDD WD 2TB WD2005FBYZ cng HDD WD 2TB WD2005FBYZ Sata, cng gn trong dnh cho Desktop - 2TB - 3.5 - Sata3 - 3 454 3 800 12T
Sata [1700071] 7200rpm - 128MB Cache - RE Dual Processor
cng HDD WD 4TB WD4002FYYZ cng HDD WD 4TB WD4002FYYZ, cng gn trong dnh cho Desktop - 4TB - Sata3 - 7200rpm - 128MB 6 318 6 950 36T
[1601839] Cache - GOLD
(1) cng HDD WD 500GB cng HDD WD 500GB WD5003ABYZ, cng gn trong dnh cho Desktop - 500GB - 3.5 - Sata3 - 2 181 2 400 36T
WD5003ABYZ [1600987] 7200rpm - 64MB Cache - RE Dual Processor
cng HDD WD 6TB WD6002FRYZ cng HDD WD 6TB WD6002FRYZ, cng gn trong dnh cho Desktop - 6TB - Sata3 - 7200rpm - 128MB 8 363 9 200 36T
[1601840] Cache - GOLD
cng HDD WD 8TB WD8002FRYZ cng HDD WD 8TB WD8002FRYZ, cng gn trong dnh cho Desktop - 8TB - Sata3 - 7200rpm - 128MB 10 454 11 500 36T
[1701511] Cache (Gold)
cng SSD IBM 2.5'' 120GB cng SSD IBM 2.5 120GB (00AJ171), SSD 120GB 2.5"" SATA HS G3HS 5 290 5 820 12T
(00AJ171) [1601345]
cng SSD IBM 2.5'' 240GB cng SSD IBM 2.5 240GB (00AJ400), cng SSD 2.5 Hot-swap dung lng 240GB (Dng cho model 6 818 7 500 12T
(00AJ400) [1601346] server X3650 M5, X3500 M5)

(1) T - Linh Kin T .


Khay c nh Amada D600 Amada, Khay c nh D600 312 344 0T
[1700865]
Khay c nh Amada D800 Khay c nh Amada, D800 420 463 0T
[1700866]
Khay c nh su 450mm Vietrack Fix Shelf Depth 450, y (Khay c nh dng cho t su 600), (Khay c nh dng cho t su 600), 500 550 0T
Light Gre, Khay c nh su 450mm (VRFS45)
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 49
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(VRFS45) [1301075]
Khay c nh su 650mm Vietrack Fix Shelf Depth 650,, (Khay c nh dng cho t su 800), Light Grey, Khay c nh su 650mm 572 630 0T
(VRFS65) [1404677]
Khay c nh su 850mm VRFS85- Vietrack Fix Shelf Depth 850,, (Khay c nh dng cho t su 800), Light Grey, Khay c nh su 850mm 631 695 0T
1 [1602185] (VRFS85)
Khay trt Amada D600 [1700867] Khay trt Amada D600, D600, Khay trt Amada D600 346 381 0T
Khay trt Amada D800 [1700868] Khay trt Amada, Loi D800, D800 400 440 0T
Khay trt su 450mm VRSS45 Vietrack Slide Shelf Depth 450, Khay trt dng cho t su 600, , Light Grey, Khay trt su 450mm 709 780 0T
[1301331] VRSS45
Khay trt su 650mm VRSS65 Vietrack Slide Shelf Depth 650,, Khay trt dng cho t su 800, Light Grey, Khay trt su 650mm 799 879 0T
[1404676] VRSS65
Thanh ngun VRP106-MCB16 Vietrack Rack Power Strip (6) Universal Outlets,32A, 220V, CB ( Thanh ngun gm 6 cm) 700 770 0T
[1301327]
T cha thit b 6U VRW06 Vietrack, Dng trong phng cha thit b mng, vn phng, ti nh ., 6 U, 600 (mm), 450 (mm), Trng 1 909 2 100 12T
[1404678] kem, Nguyn liu Thp Nippon Steel nhp khu trc tip t Nht, tiu chun JIS G3141, RoSH, Eco-,
ELV,..., 100 kg, Bo Hnh 12 Thng Ca trc 1.2mm - Khung t 1mm Thanh treo thit b 1.5 mm
T cha thit b 9U VRW09 Vietrack, Dng trong phng cha thit b mng, vn phng, ti nh, 9U, 600mm, 450mm, Trng xm, en, 2 118 2 330 12T
[1301324] ANSI/EIA 310-D, kiu A, 1U = 1.75" = 44,45mm, DIN 41494, BS5954 Part 2, IEC 60297-1, IEC 60297-2,
100Kg, 12 Thng, 44 x 60 x 45.7 mm, Ca Mica
T cha thit b Amada 15U D600 AMADA, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 580 mm, 800 (mm), 600 (mm), Option: 2 440 2 684 12T
[1700858] en, trng kem, Thp tm dy 1.2mm. Sn tnh din, chng g, tnh thm m cao, 32 Kg, 12 Thng, 800
x 580 x 600 mm, Ca knh - 2 qut
T cha thit b Amada 15U D800 AMADA, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 580 mm, 800 mm, 800 mm, Option: 2 935 3 229 12T
[1700859] en, trng kem, Thp tm dy 1.2mm. Sn tnh in, chng g, tnh thm m cao, 37.5 Kg, Bo hnh 12
Thng, (800 x 580 x 800 mm), Ca knh - 2 qut
T cha thit b Amada 20U D600 AMADA, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 1000 mm, 870 mm, 600 mm, Option: 4 877 5 365 12T
[1700860] en, trng kem, Thp tm dy 1.2mm. Sn tnh in, chng g, tnh thm m cao, 62.5 Kg, 12 Thng,
870 x 1000 x 600 mm, Ca st c li - 2 qut
T cha thit b Amada 20U D800 Amada, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 1000 mm, 870 mm, 800 mm, en, V 5 210 5 732 12T
[1700861] t sn tnh in, 67.5kg, 12 Thng, 870 x 1000 x 800 mm, Ca st c li - 2 qut
T cha thit b Amada 27U D600 AMADA, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 1350 mm, 870 mm, 600 mm, Option: 5 613 6 175 12T
[1700862] en, trng kem, Thp tm dy 1.2mm. Sn tnh din, chng g, tnh thm m cao, 300 Kg, 12 Thng,
870 x 1350 x 600 mm, Ca st c li - 3 qut
T cha thit b Amada 27U D800 AMADA, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 1350 mm, 870 mm, 800 mm, Option: 5 942 6 537 12T
[1700863] en, trng kem, Thp tm dy 1.2mm. Sn tnh din, chng g, tnh thm m cao, 300 Kg, 12 Thng,
870 x 1350 x 800 mm, Ca st c li - 3 qut
T cha thit b Amada 36U D800 AMADA, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 1850 mm, 870 mm, 800 mm, Option: 6 431 7 075 12T
[1700864] en, trng kem, Thp tm dy 1.2mm. Sn tnh in, chng g, tnh thm m cao, 360 kg, 12 Thng,
870 x 1850 x 800 mm, Ca st c li - 3 qut
T cha thit b Amada 6U AMADA, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 350 mm, 583 mm, 400 mm, Trng - 1 452 1 598 12T
[1700856] kem, Thp tm dy 1.2mm. Sn tnh in, chng g, tnh thm m cao, 15 Kg, 12 Thng, 350 x 583 x
425 mm, Ca trc gn knh - 1 qut
T cha thit b Amada 9U AMADA, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 350 mm, 580 mm, 400 mm, Trng - 1 693 1 863 12T
[1700857] kem, Thp tm dy 1.2mm. Sn tnh din, chng g, tnh thm m cao, 20Kg, 12 Thng, 480 x 580 x
475 mm, Ca trc gn knh - 1 Qut
T cha thit b dng 15U VIETRACK, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 800 (mm), 600 (mm), en, ANSI/EIA 6 500 7 150 12T
(600x600) VRV15-660 [1603305] 310-D, kiu A, 1U = 1.75, Trn bnh xe: 1000 kg .Trn chn : 1200 kg, 12 Thng, 789 x 600 x 650
(mm)
T cha thit b dng 27U VIETRACK, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 600 mm, 1000 mm, en, ANSI/EIA 10 245 11 270 12T
(600x1000) VRS27-6100 [1602183] 310-D, kiu A, 1U = 1.75, Trn bnh xe: 1000 kg. Trn chn : 1200 kg, Bo hnh 12 Thng, 1333 x
600 x 1057 (mm), Ca li, mt thng thong 80%
T cha thit b dng 27U VIETRACK, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 600 (mm), 800 (mm), en, ANSI/EIA 9 436 10 380 12T
(600x800) VRV27-680 [1404685] 310-D, kiu A, 1U = 1.75, Trn bnh xe: 1000 kg Trn chn : 1200 kg, 12 Thng, 1333 x 600 x 857
(mm), Ca li
T cha thit b dng 42U VIETRACK, Dng trong phng cha my ch hoc trung tm d liu, 600 (mm), 1000 (mm), en, ANSI/EIA 12 563 13 820 12T
(600x1000) VRV42-6100 [1602184] 310-D, kiu A, 1U = 1.75, Trn bnh xe: 1000 kg Trn chn : 1200 kg, Bo hnh 12 Thng, 2000 x
600 x 1057 (mm), Ca li, mt thng thong 56%

My Bn AIO HP .
My tnh bn/ PC HP 22-b201d Tng: Voucher Office 365 Intel Core i3 1x 4GB (NB), 2 Intel HD 21.5" FHD IPS, HDMI Out, Km theo Windows 14 627 16 090 12T
AIO (Z8F51AA) [1702000] (23/8->30/9) 7100U 2.4GHz - Slots, DDR4 2133, Graphics 620 Touch, Sata, 2x USB Keyboard + 10 Home
3M 1TB 7200rpm Webcam HD, 2.0, 2x USB Mouse SL 64bits
Sata3 DVD-RW, 3.0, LAN :
Reader 1GB, Wifi N, BT
4.0
My tnh bn/ PC HP AIO 19.5" Intel Core i3 1x 4GB, 2 Slots, Intel HD 19.5" FHD, HDMI, 2x USB Km theo No OS 13 609 14 970 12T
C203L(Z8E89AA) [1702488] 7100U 2.4GHz - DDR4/2133, 1TB Graphics 630 DVD-RW, 2.0, 2x USB Keyboard +
3M 7200rpm Sata Reader 3.0, LAN : 1GB Mouse
My tnh bn/ PC HP EliteOne Tng: Voucher Office 365 Intel Core i5 1x 8GB, 2 Slots, Intel HD 23.8" FHD IPS HDMI, Km theo Windows 26 081 28 690 36T
800 G3 Touch AIO 23.8" (1MF29PA) (2/9->30/9) 7500 3.4GHz - DDR4/2400, 1TB Graphics 630 Touch DisplayPort, 4x Keyboard + 10 Home
[1702486] 6M (up to 7200rpm Sata USB-A 3.1, 1x Mouse SL 64bits
3.8GHz) Security Lock
Slot, LAN : 1GB

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 50
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

My Bn AIO Dell .
(2)My tnh bn/ PC Dell AIO Intel Core i3 1x 4GB NB, 2 Intel HD 19.5 HD+ HDMI out, 2x Km theo Ubuntu 14 355 15 790 12T
Ins3059-TXT4R21 (I3-6100U) 6100U 2.3GHz - slots, Up to : 16 Graphics 520 Touch, DVD-RW USB 2.0, 2x Keyboard + 14.04
(Trng) [1700871] 3M GB, DDR3L/1600, (NB), Reader USB 3.0, 2 x Mouse
1TB 5400rpm SATA, LAN : 1
Sata3 GB, Wifi N,
Bluetooth 4.0
(1)My tnh bn/ PC Dell AIO Intel Core i3 1 x 4GB (NB), 2 Intel HD 19.5 HD+ HDM out, 2x Km theo Ubuntu 13 627 14 990 12T
Ins3064-2X0R01 (I3-7100U) (en) 7100U 2.4GHz - slots, Up to : 16 Graphics 620 Glare, Webcam USB 2.0, 2x Keyboard + 16.04
[1701618] 3M GB, DDR4/2400, HD, DVD-RW, USB 3.0, 2x Mouse
1TB 5400rpm Reader Sata, LAN :
Sata3 100 Mbps, Wifi
N, Bluetooth
4.0
My tnh bn/ PC Dell AIO Intel Core i3 1 x 4GB NB, 2 Intel HD 19.5 HD, HDMI, 2x USB Km theo Ubuntu 14 536 15 990 12T
Ins3064T-2X0R02 (I3-7100U) (en) 7100U 2.4GHz - slots, Up to : 16 Graphics 620 Touch, 2.0, 2x USB Keyboard + 16.04
[1701617] 3M GB, DDR4/2400, DVD-RW, 3.0, 2x Sata, Mouse
1TB 5400rpm Reader Webcam, LAN :
Sata3 100 Mbps, WIFI
N, Bluetooth
4.0

My Bn AIO Asus .
(1)My tnh bn/ PC Asus AIO Intel Core i3 1x 4GB (NB), 2 Intel HD 21.5 FHD, HDMI, 2x USB Km theo ENDLESS 12 718 13 990 24T
ZN220ICUK-RA304D (I3-7100U) 7100U 2.4GHz - slots, Up to : 16 Graphics 620 Webcam HD, 2.0, 4x USB Keyboard +
(Xm) [1701968] 3M GB, DDR4/2400, Reader 3.0, LAN : 1 Mouse
500 GB 5400rpm GB, WIFI AC,
(NB) Bluetooth 4.1
My tnh bn/ PC Asus AIO Intel Core i5 2x 4GB (NB), 2 Intel HD 21.5 FHD, HDMI, 2x USB Km theo ENDLESS Tm ht 24T
ZN220ICUK-RA508D (I5-7200U) 7200U 2.5GHz - slots, Up to : 16 Graphics 620 Webcam HD, 2.0, 4x USB Keyboard +
(Xm) [1701967] 3M (up to GB, DDR4/2400, Reader 3.0, LAN : 1 Mouse
3.1GHz) 1TB 5400rpm GB, Wifi AC,
Bluettoth 4.1

My b Phong V Option - Giao hng min ph v BHTN 1 nm khu vc ni thnh (*) .


My tnh bn Phong V Intel Core I3 4GB DDR3, 1600, VGA 2GB 8x USB , 1x D-SUB, LAN: 1G Km theo No OS 7 990 8 790 36T
K4160-2 [1502832] 4160 3.6GHz - 500GB(HDD bo PCIe (16x), 2x Keyboard +
3M hnh 24 thng), PCIe 2.0 (1x) Mouse
DVDRW
My tnh bn Phong V Intel Core I3 4GB DDR3, 1600, VGA onboard 8x USB / 1x D-Sub, LAN: 1G Km theo No OS 6 359 6 995 36T
K4160-4 [1600970] 4160 3.6GHz - 500GB(HDD bo (no PCI) PCIe (16x) / 2x Keyboard +
3M hnh 24 thng) PCIe 2.0 (1x) Mouse
My tnh bn Phong V Intel Core I3 4GB DDR3, 1600, VGA onboard 6x USB 2.0, 2x D-Sub / DVI, Km theo No OS 6 590 7 250 36T
K4160-6 [1700819] 4160 3.6GHz - 1 TB 7200rpm USB 3.0, 1x LAN: 1G Keyboard +
3M Sata3(HDD bo PCIe (16x), 2x Mouse
hnh 24 thng) PCIe 2.0 (1x)
(2)My tnh bn Phong V Intel Core I5 8GB DDR3, 1600, VGA onboard 8x USB , 1x D-Sub, LAN: 1G Km theo No OS 8 918 9 810 36T
K4460-1 [1502833] 4460 3.2GHz - 1T(HDD bo hnh (no PCI) PCIe (16x) , 2x Keyboard +
6M 24 thng) PCIe 2.0 (1x) Mouse
(2)My tnh bn Phong V Intel Core I5 4GB DDR3, 1600, VGA onboard 8x USB / 1x D-Sub, LAN: 1G Km theo No OS 8 254 9 080 36T
K4460-2 [1600620] 4460 3.2GHz - 500GB(HDD bo (no PCI) PCIe (16x) / 2x Keyboard +
6M hnh 24 thng) PCIe 2.0 (1x) Mouse
(2)My tnh bn Phong V Intel Core I3 8GB DDR4, 2133, VGA onboard 6x USB 2.0, 4x D-Sub, LAN: 1G Km theo No OS 7 263 7 990 36T
K6100-2 [1602340] 6100 3.7GHz - 1T Sata3(HDD bo USB 3.0, 1x Keyboard +
3M hnh 24 thng) PCIe (16x), 2x Mouse
PCIe 2.0 (1x),
4x Sata3, 1x
COM, 1x LPT
2x PS2
My tnh bn Phong V Intel Core i3 1x 8GB DDR4, VGA Onboard 6x USB 2.0, 4x D-Sub, 2x Km theo No OS 7 809 8 590 36T
K7100-1 [1702482] 7100 3.9GHz - 2133MHz, 1TB USB 3.0, 1x PS/2, LAN: 1GB Keyboard +
3M 7200rpm Sata3 PCIe (16x), 2x Mouse
(HDD bo hnh PCIe (1x), 4x
24 thng) Sata3

My b Phong V Win 10 - Giao hng min ph v BHTN 1 nm khu vc ni thnh (*) .


My tnh bn Phong V Tng: Voucher Office 365 Intel Pentium 4GB DDR3, 1600, VGA onboard 8x USB , 1x D-Sub, LAN: 1G Km theo Windows 5 954 6 550 36T
F3260-2 [1601013] (23/8->30/9) Dual G3260 500GB(HDD bo (no PCI) PCIe (16x) , 2x Keyboard + 10 Home
3.3Ghz hnh 24 thng) PCIe 2.0 (1x) Mouse SL
My tnh bn Phong V Tng: Voucher Office 365 Intel Pentium 4GB DDR3, 1600, VGA onboard 8x USB , 1x D-Sub, LAN: 1G Km theo Windows 5 954 6 550 36T
F3260-7 [1702394] (29/8->30/9) Dual G3260 500GB(HDD bo (no PCI) PCIe (16x) , 2x Keyboard + 10 Home
3.3Ghz hnh 24 thng) PCIe 2.0 (1x) Mouse SL
My tnh bn Phong V Tng: Voucher Office 365 Intel Core i3 4GB DDR3, 1600, VGA onboard 8x USB / 1x D-Sub, LAN: 1G Km theo Windows 7 900 8 690 36T
F4160-4 [1600978] (23/8->30/9) 4160 3.6GHz 500GB(HDD bo (no PCI) PCIe (16x) / 2x Keyboard + 10 Home

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 51
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
hnh 24 thng) PCIe 2.0 (1x) Mouse SL
My tnh bn Phong V Tng: Voucher Office 365 Intel Core i3 4GB, DDR3 1600, VGA onboard 8x USB / 1x D-Sub, DVI, Km theo Windows 8 954 9 850 36T
F4160-6 [1603304] (23/8->30/9) 4160 3.6GHz 3M 500GB(HDD bo PCIe (16x) / 2x LAN: 1G Keyboard + Pro 10
hnh 24 thng) PCIe (1x) Mouse OLC
OA3-EM
(FQC-087
97)
(2)My tnh bn Phong V Tng: Voucher Office 365 Intel core i36100 4GB, DDR3 1600, VGA onboard 1x D-Sub, LAN: 1G Km theo Windows 8 509 9 360 36T
F6100-1 [1601789] (23/8->30/9) (3.7GHz) 1T Sata3(HDD bo (no PCI) PCI-E(3.0/2.0) Keyboard + 10 Home
hnh 24 thng) (x16), 2x PCI-E Mouse SL
(1x), 1x PS/2,
4x USB 3.0
boost UASP, 6x
USB 2.0,
1xLPT, 1xCOM
(2)My tnh bn Phong V Tng: Voucher Office 365 Intel Core i3 4GB DDR3, 1600, VGA onboard 1x D-Sub, DVI, Km theo Windows 8 536 9 390 36T
F6100-2 [1602735] (23/8->30/9) 6100 (3.7GHz)-3M 1T Sata3 (HDD (no PCI) PCI-E(3.0/2.0) HDMI, LAN: 1G Keyboard + 10 Home
bo hnh 24 (x16), 2x PCI-E Mouse SL OLC
thng) (1x) Lan 1G, OA3-EM
2x PS/2, 6x (KU9-000
USB 3.0 boost 01)
UASP, 6x USB
2.0, 6x Sata3
My tnh bn Phong V Tng: Voucher Office 365 Intel Core I3 4GB DDR4, 2133, VGA onboard 4x USB 3.0 , D-SUB / DVI, Km theo Win 10 8 500 9 350 36T
F6100-3 [1701657] (23/8->30/9) 6100 3.7GHz - 1T (HDD bo 6x USB 2.0 , LAN: 1G Keyboard + Home SL
3M hnh 24 thng) 4x Sata3 , 1x Mouse OLC
PCIe (16x) , 2x
PCIe 2.0 (1x)
My tnh bn Phong V Tng: Voucher Office 365 Intel Core I3 4GB DDR4, 2133, VGA onboard 4x USB 3.0 , D-SUB / DVI, Km theo Win 10 9 809 10 790 36T
F7100-2 [1701690] (23/8->30/9) 7100 3.9GHz - 1T(HDD bo hnh 6x USB 2.0 , LAN: 1G Keyboard + Pro OLC
3M 24 thng) 4x Sata3 , 1x Mouse C
PCIe (16x) , 2x
PCIe 2.0 (1x)

My b Phong V Win10+Office365 - Giao hng min ph v BHTN 1nm khu vc ni thnh (*) .
My tnh bn Phong V Tng: Voucher Office 365 Intel Pentium 4GB DDR3, 1600, VGA onboard 8x USB , 1x D-Sub, LAN: 1G Km theo Windows 6 627 7 290 36T
F3260-O5 [1600617] (23/8->30/9) G3260 3.3GHz - 500GB(HDD bo (no PCI) PCIe (16x) , 2x Keyboard + 10 Home
3M hnh 24 thng) PCIe 2.0 (1x) Mouse C SL +
Office
365
Personal
(Bn
quyn
12
Thng)

My b Phong V chuyn ha 3D-dng phim - Giao hng min ph ni thnh (*) .


My tnh bn Phong V Intel Xeon E3 - 8GB ECC, NVIDIA Quadro 6x USB 2.0, 6x 4x Mini DP, No OS 18 781 20 660 36T
Worstation K1230v6-1 [1702108] 1230V6 3.4 GHz - 2400MHz, 1TB P600 2GB USB 3.1 gen LAN: 1G
8M (HDD bo hnh 1, 1x PCIe
36 thng), DVD (16x), 2x PCIe
rom 3.0 (1x), 4x
Sata3

My B Dell Win .
(1)My tnh bn/ PC Dell Tng: Voucher Office 365 Intel Core i3 1 x 4GB, DDR4 Intel HD 4 x USB 2.0, 2 D-SUB, HDMI, Km theo Windows 9 354 10 290 12T
Ins3268ST-5PCDW11 (I3-7100) (23/8->30/9) 7100 3.9Ghz-3M 2400, 1TB Graphics 630 x USB 3.0, 3 x LAN: 1GB, Keyboard + 10 Home
(en) [1701621] 7200rpm, DVD-RW SATA, PCIEx Chun N, Mouse SL 64
16, PCIEx 1 Bluetooth 4.0, BIT
Reader
(2)My tnh bn/ PC Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Intel Core i5-6400 1 X 4GB, DDR3L Intel HD 2x USB 3.0 / D-SUB, LAN: Km theo Windows 11 109 12 220 12T
3650MT-PYYPD2 (I5-6400) (en) (5/9->30/9) 2.70 GHz -6M 1600, 1TB Graphics 530 4x USB 2.0 / 1GB, Chun N, Keyboard + 10 Home
[1600546] 7200rpm, DVD-RW 4x Sata3 / 1x Bluetooth 4.0, Mouse SL 64 bit
PCIe x 16 / 2x Reader
PCIe x 1
My tnh bn/ PC Dell Vostro Tng: Voucher Office 365 Intel Core I7 1 x 8GB, DDR4 Intel HD 2 xUSB 3.0 ,4 D-SUB , HDMI, Km theo Windows 17 172 18 890 12T
3668-V3668B (en) [1701724] (23/8->30/9) 7700 3.6GHz - 2400, 1TB Graphics 630 x USB 2.0 , 1x LAN: 1GB, Keyboard + 10 Home
8M (up to 7200rpm, DVD-RW PCIe x 16 , 1x Chun N, Mouse SL 64 bit
4.2GHz) PCIe x 1 Bluetooth 4.0,
Reader

My B Dell option .
(2)My tnh bn/ PC Dell Gim: 800,000 VND ng Intel pentium 1 X 4GB, DDR3L Intel HD 4 x USB 2.0 , D-SUB, HDMI, Km theo Ubuntu 6 355 6 990 12T
Ins3252SFF-F4XV11 (J3710) (en) chn J3710 1.6GHZ - 1600, 1TB Graphics 405 2 x USB 3.0, 2 LAN: 1GB, Keyboard + Linux
[1701015] (Hng trng by) 2M (up to 7200rpm, DVD-RW SATA 3 Chun N, BT Mouse

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 52
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
2.64GHZ) 4.0, Reader
(1)My tnh bn/ PC Dell Intel Core i3 1x 4GB, Intel HD 4x USB 2.0, 2x D-SUB, HDMI, Km theo Ubuntu 8 081 8 890 12T
Ins3268ST-5PCDW1 (I3-7100) (en) 7100 3.9GHz - DDR4/2400, 1TB Graphics 630 USB 3.0, 3x LAN: 1 GB, Wifi Keyboard + 16.04
[1701969] 3M 7200rpm Sata3 Sata N, Bluetooth Mouse
(Khng h tr 4.0, Reader
gn thm
cng), DVD-RW
(NB)
(1)My tnh bn/ PC Dell Intel Core i3 1 X 4GB, DDR3L NVIDIA GT 705 2x USB 3.0 , DVI-D, HDMI, Km theo Ubuntu 8 809 9 690 12T
Inspiron 3250ST-W0CK43 (I3-6100) 6100 3.7Ghz-3M 1600, 1TB 2GB 4x USB 2.0 , LAN: 1GB, Keyboard +
[1602378] 7200rpm (Khng 4x Sata3 , 1x Chun N, Mouse
h tr gn thm PCIe x 16 , 1x Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW PCIe x 1 Reader
My tnh bn/ PC Dell Inspiron Intel Core i5-7400 1 X 8GB, DDR4 Intel HD 2x USB 3.0 , D-Sub, HDMI, Km theo No Os Tm ht 12T
3268SFF STI58015-8G-1TB 3.0 GHz -6M 2400, 1TB Graphics 630 4x USB 2.0 , LAN: 1GB, Keyboard +
[1701614] 7200rpm (Khng 4x Sata3 , 1x Chun N, Mouse
h tr gn thm PCIe x 16, 2x Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW PCIe x 1 Reader
My tnh bn/ PC Dell Inspiron Intel Core i5-7400 1 x 8GB, DDR4 NVIDIA GT 710 2x USB 3.0, 4x D-SUD, HDMI, Km theo No Os 12 081 13 290 12T
3268SFF STI58015-8G-1TB VGA 2G 3.0 GHz -6M 2400, 1TB 2GB USB 2.0, 4x LAN: 1GB, Keyboard +
[1701615] 7200rpm (Khng Sata3, 1x PCIe Chun N, Mouse
h tr gn thm x16 / 2x PCIe Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW x1 Reader
My tnh bn/ PC Dell Inspiron Intel Core 1x 4GB, DDR4 Intel HD 4x USB 2.0, 2x D-Sub, HDMI, Km theo Ubuntu 6 990 7 690 12T
3268SFF-70126165 [1702265] Pentium G4560 2400, 1TB Graphics 610 USB 3.0, PCIe LAN: 1GB, Wifi Keyboard + Linux
3.5GHz - 3M 7200rpm (Khng x1, PCIe x16 N, BT 4.0, Mouse
h tr gn thm Reader
cng), DVD-RW
(2)My tnh bn/ PC Dell Intel core i3 1 X 8GB, DDR3L Intel HD 2x USB 3.0 , D-SUB, HDMI, Km theo No Os 9 081 9 990 12T
Inspiron 3650MT MTI33207-8G-1TB 6100 3.7Ghz-3M 1600, 1TB Graphics 530 4x USB 2.0 LAN: 1 GB, Keyboard +
[1700041] 7200rpm (Khng Chun N, Mouse
h tr gn thm Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW Reader
My tnh bn/ PC Dell Inspiron Intel Core i3 1x 8GB, DDR3L NVIDIA 705 2GB 4x USB 2.0, 2x D-SUB / HDMI, Km theo No OS 9 718 10 690 12T
3650MT MTI33227-8G-1TB-2Gb 6100 3.7GHz - 1600, 1TB USB 3.0 , 2x LAN: 1GB, Wifi Keyboard +
Geforce [1603332] 3M 7200rpm Sata PCI-Ex 1, 1x N, Bluetooth Mouse
(Khng h tr PCI-Ex 16 4.0, Reader
gn thm
cng), DVD RW
(NB)
My tnh bn/ PC Dell Inspiron Intel Core i3-6100 1 X 4GB, DDR3L Intel HD 4x USB2.0, 2x D-Sub, HDMI, Km theo No Os 8 172 8 990 12T
3650MT MTI35234-4G-500GB (3.70GHz,3MB) 1600, 500GB Graphics 530 USB 3.0, 1x LAN: 1GB, Keyboard +
[1701303] 7200rpm (Khng PCIE x16, 2x Chun N, Mouse
h tr gn thm PCIE x1 Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW Reader
My tnh bn/ PC Dell Inspiron Intel Core i3 1x 4GB, DDR4 Intel HD 4x USB 2.0, 2x D-Sub, HDMI, Km theo Ubuntu 8 354 9 190 12T
3668MT MTI31233-4G-1TB 7100 3.9GHz - 2400, 1TB Graphics 630 USB 3.0, PCIe LAN: 1GB, Wifi Keyboard + Linux
[1702191] 3M 7200rpm (Khng x16, PCIe x1, N, BT 4.0, Mouse
h tr gn thm Sata Reader
cng), DVD-RW
My tnh bn/ PC Dell Inspiron Intel Core I3 1 x4GB, DDR4 Nvidia GT 730 4 x USB 2.0 , D-SUB , HDMI, Km theo Ubuntu 9 536 10 490 12T
3668MT MTI31233-4G-1TB-2Gb 7100 3.9GHz - 2400, 1TB 2GB 2 x USB 3.0, LAN: 1GB, Keyboard + Liux
[1701670] 3M 7200rpm (Khng 1x PCIE x16, Chun N, Mouse 16.04
h tr gn thm 1x PCIE x1 Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW Reader
My tnh bn/ PC Dell Inspiron Intel Core I3 1 x 8GB, DDR4 Intel HD 4 x USB 2.0 , D-SUB , HDMI, Km theo No OS 9 263 10 190 12T
3668MT MTI33208-8G-1TB 7100 3.9GHz - 2400, 1TB Graphics 630 2 x USB 3.0, LAN: 1GB, Keyboard +
[1701671] 3M 7200rpm (Khng 1x PCIE x16, Chun N, Mouse
h tr gn thm 1x PCIE x1 Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW Reader
(2)My tnh bn/ PC Dell Intel Core I3 1 x4GB, 2133, Intel HD 4 x USB 2.0 , D-Sub , Km theo Linux 8 445 9 290 12T
Optiplex 3046MT(I3-6100) 6100 3.7GHz - 500GB 7200rpm, Graphics 530 4 x USB 3.0, Display Port, Keyboard +
[1701108] 3M DVD-RW 1x PCIE x16, LAN: 1GB, Mouse
PCIE x1 Chun N,
Bluetooth 4.0,
Reader
My tnh bn/ PC Dell Optiplex Intel Core i5 1x 4GB, DDR4 Intel HD 4x USB 2.0, 4x D-Sub, HDMI, Km theo Ubuntu 10 654 11 720 12T
3050MT (I5-7500) [1702268] 7500 3.4GHz - 2400, 1TB Graphics 630 USB 3.0, PCIe DisplayPort, Keyboard + Linux
6M (up to 7200rpm, DVD-RW x16, 3x PCIe LAN: 1GB Mouse
3.8GHz) x1, M.2 2280
PCIe Gen3 x4
My tnh bn/ PC Dell Optiplex Intel Core i3 1x 4GB, DDR4 Intel HD 4x USB 2.0, 4x D-Sub, HDMI, Km theo Ubuntu 8 150 8 965 12T
3050SFF (I3-7100) [1702267] 7100 3.9GHz - 2400, 1TB Graphics 630 USB 3.0, PCIe DisplayPort, Keyboard + Linux
3M 7200rpm, DVD-RW x16, PCIe x1, LAN: 1GB Mouse
M.2 2280 PCIe
Gen3 x4

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 53
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(1)My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core i3 1x 4GB, Intel HD 4x USB 2.0, 2x VGA, HDMI, Km theo No OS 8 354 9 190 12T
3268SFF STI31506-4G-1TB 7100 3.9GHz - DDR4/2400MHz, Graphics 630 USB 3.0 LAN: 1GB, Wifi Keyboard +
[1702036] 3M 1TB 7200rpm N, Bluetooth Mouse
(Khng h tr 4.0, Reader
gn thm
cng), DVD-RW
(1)My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core I5 1 x4GB, DDR4 Intel HD 4 x USB 2.0 , D-SUB , HDMI, Km theo Ubuntu 10 081 11 090 12T
3268SFF-70119899 (I5-7400) 7400 3.0GHz - 2400, 1TB Graphics 630 2 x USB 3.0, LAN: 1GB, Keyboard +
[1701703] 6M up to 3.5GHz 7200rpm (Khng 1X PCIE x16, Chun N, Mouse
h tr gn thm PCIE x1 Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW Reader
My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core i5 1x 4GB, DDR4 Intel HD 4x USB 2.0, 2x D-Sub, HDMI, Km theo Ubuntu 10 681 11 750 36T
3268SFF-70119900 (I5-7400) 7400 3.0GHz - 2400, 1TB Graphics 630 USB 3.0, PCIe LAN: 1GB, Wifi Keyboard + Linux
[1702264] 6M (up to 7200rpm (Khng x1, PCIe x16 N, BT 4.0, Mouse
3.5GHz) h tr gn thm Reader
cng), DVD-RW
My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Pentium 1 x4GB, DDR4 Intel HD 4 x USB 2.0 , D-SUB , HDMI, Km theo Ubuntu 6 718 7 390 12T
3268ST-9C32X1 G4560 (en) G4560 3.5Ghz - 2400, 500GB Graphics 610 2 x USB 3.0 , LAN: 1GB, Keyboard + Liux
[1701622] 3M 7200rpm (Khng 3 x Sata, 1X Chun N, Mouse 16.04
h tr gn thm PCIE x16, Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW PCIE x1 Reader
My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core I7 1 x 8GB, DDR4 Intel HD 2 xUSB 3.0 ,4 D-SUB , HDMI, Km theo Ubuntu 14 809 16 290 12T
3668-V3668A (en) [1701725] 7700 3.6GHz - 2400, 1TB Graphics 630 x USB 2.0 , 1x LAN: 1GB, Keyboard + Liux
8M (up to 7200rpm (Khng PCIe x 16 , 1x Chun N, Mouse 16.04
4.2GHz) h tr gn thm PCIe x 1 Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW Reader
My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Pentium 1x 4GB, DDR4 Intel HD 4x USB 2.0, 2x D-Sub, HDMI, Km theo Ubuntu 7 172 7 890 12T
3668MT MTG4560-4G-500 [1702192] G4560 3.5GHz - 2400, 500GB Graphics 610 USB 3.0, PCIe LAN: 1GB, Wifi Keyboard + Linux
3M 7200rpm (Khng x16, PCIe x1, N, BT 4.0, Mouse
h tr gn thm Sata Reader
cng), DVD-RW
(1)My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core i7 1x 8GB, DDR4 AMD Radeon 4x USB 2.0, 2x 2x HDMI (1 Km theo Ubuntu 16 627 18 290 12T
3668MT MTI71116-8G-1TB-2Gb 7700 3.6GHz - 2400, 1TB HD R9 360 USB 3.0, 1 x Onboard), Keyboard + Linux
[1702227] 8M (up to 7200rpm (Khng PCIE x16, 2x D-Sub Mouse
4.2GHz) h tr gn thm PCIE x1 Onboard,
cng), DVD-RW DVI-D,
DisplayPort,
LAN: 1GB, Wifi
N, BT 4.0,
Reader
My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core i3 1x 4GB, NVIDIA GeForce 4x USB 2.0, 2x VGA, HDMI, Km theo Ubuntu 9 000 9 900 12T
3668MT-70119903 (i3-7100) 7100 3.9GHz - DDR4/2400MHz, GT 710 2GB USB 3.0 DVI-D, LAN: Keyboard +
[1702034] 3M 1TB 7200rpm GDDR3 1GB, Wifi N, Mouse
(Khng h tr Bluetooth 4.0,
gn thm Reader
cng), DVD-RW
My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core i3 1x 4GB, DDR4 Intel HD 4x USB 2.0, 2x D-Sub, HDMI, Km theo Ubuntu 7 900 8 690 12T
3668MT-70126168 (i3-7100) 7100 3.9GHz - 2400, 500GB Graphics 630 USB 3.0, 2x LAN: 1GB, Wifi Keyboard + Linux
[1702266] 3M 7200rpm (Khng PCIe x1, PCIe N, BT 4.0, Mouse
h tr gn thm x16 Reader
cng), DVD-RW
My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core I5 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 xUSB 3.0, 4 D-SUB, HDMI, Km theo Ubuntu 10 263 11 290 12T
3668MT-PWVK41 (I5-7400) (en) 7400 3.0GHz - 2400, 1TB Graphics 630 x USB 2.0, 1x LAN: 1GB, Wifi Keyboard + 16.04
[1701425] 6M (up to 7200rpm (Khng PCIe x 16, 1x N, Bluetooth Mouse LTS
3.5GHz) h tr gn thm PCIe x 1, 4x 4.0, Reader
cng), DVD-RW SATA
(1)My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core I3 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 xUSB 3.0 , D-SUB , HDMI, Km theo Ubuntu 8 100 8 910 12T
3669 (I3-7100-4G-1TB) [1701436] 7100 3.9GHz - 2400, 1TB Graphics 630 USB 2.0 , 1x LAN: 1GB, Wifi Keyboard + Liux
3M 7200rpm (Khng PCIe x 16 , 2x N, Bluetooth Mouse 12.04
h tr gn thm PCIe x 1, 1 x 4.0, Reader
cng), DVD-RW PCI
My tnh bn/ PC Dell Vostro Intel Core I5 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 xUSB 3.0 , D-SUB, HDMI, Km theo Ubuntu 10 214 11 235 12T
3669 (I5-7400-4G-1TB) [1701406] 7400 3.0GHz - 2400, 1TB Graphics 630 USB 2.0 , 1x LAN: 1GB, Wifi Keyboard + Liux
6M (up to 7200rpm (Khng PCIe x 16 , 2x N, Bluetooth Mouse 12.04
3.5GHz) h tr gn thm PCIe x 1, 1 x 4.0, Reader
cng), DVD-RW PCI

My B HP option .
(1)My tnh bn/ PC HP Intel Pentium 2GB, DDR3L/1600, Intel HD 4 x USB 2.0, 2 1 x D-Sub; 1 Km theo No OS 5 809 6 390 12T
260-a056L (W2T48AA) [1603378] J3710 1.60GHz 1TB SATA3 Graphics 405 x USB 3.0 x HDMI, LAN: Keyboard +
(up to 2.64GHz) 7200rpm (Khng 10/100/1000 Mouse
h tr gn thm Mbps, WIFI N,
cng), DVD-RW Bluetooth 4.0,
Reader
My tnh bn/ PC HP 260-p057L Intel Core i7 4GB, DDR4 2133, AMD Radeon 4x USB 2.0, 2x D-SUB, HDMI, Km theo No OS 14 536 15 990 12T
(W2S92AA) [1603819] 6700T 2.80GHz - 1TB SATA3 R5 330 2GB // USB 3.0, 2x LAN: Keyboard +

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 54
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
8M (up to (7200rpm) (Khng Intel HD SATA, 1 x PCIE 10/100/1000 Mouse
3.60GHz) h tr gn thm Graphics 530 x16 Mbps, WIFI N,
cng), DVD-RW Bluetooth 4.0,
Reader
My tnh bn/ PC HP 270-P001L Intel Core I3 4GB, DDR4 2400, Intel HD 2x USB 2.0, 3x D-Sub, HDMI, Km theo No OS 8 172 8 990 12T
(Z8H40AA) (en) [1701426] 7100T 3.4GHz - 1TB SATA3 Graphics 630 USB 3.0, LAN: Keyboard +
3M 7200rpm (Khng USB-C, 2x 10/100/1000 Mouse
h tr gn thm SATA, PCIE Mbps, WIFI N,
cng), DVD-RW x16, M.2 2280 Bluetooth 4.0,
(PCIe Gen3 x4) Reader
My tnh bn/ PC HP 270-P002L Intel Pentium 1x 4GB, Intel HD 2x USB 2.0, 3x VGA, HDMI, Km theo No OS 6 718 7 390 12T
(Z8H41AA) (en) [1702032] G4560T 2.9GHz DDR4/2400MHz, Graphics 610 USB 3.0, LAN: 1GB, Wifi Keyboard +
1TB 7200rpm USB-C, 2x Sata N, Bluetooth Mouse
Sata3 (Khng h 4.0, Reader
tr gn thm
cng), DVD-RW
My tnh bn/ PC HP 270-P003L Intel Core i5 4GB, DDR4/2400, Intel HD 2x USB 2.0, 3x D-Sub, HDMI, Km theo No OS 10 263 11 290 12T
(Z8H42AA) (en) [1701709] 7400T 2.4Ghz - 500GB (Khng h Graphics 630 USB 3.0, LAN: Keyboard +
6M (up to tr gn thm USB-C, 2x 10/100/1000 Mouse
3.0GHz) cng), DVD-RW SATA, PCIE Mbps, WIFI N,
x16, M.2 2280 Bluetooth 4.0,
(PCIe Gen3 x4) Reader
My tnh bn/ PC HP 280 G3 Intel Pentium 1x 4GB, Intel HD 4x USB 2.0, 4x D-Sub, HDMI, Km theo No OS 6 954 7 650 12T
1RX78PA (G4560) [1702438] G4560 3.5GHz - DDR4/2400MHz, Graphics 610 USB 3.0, 1x LAN: 1GB Keyboard +
3M 500GB 7200rpm PCIe x16, 1x Mouse
(Khng h tr PCIe x1, PCI
gn thm
cng), DVD-RW
My tnh bn/ PC HP 280 G3 Intel Core i3 1x 4GB, Intel HD 4x USB 2.0, 4x D-Sub, HDMI, Km theo No OS 8 709 9 580 12T
1RX80PA (I3-7100) [1702439] 7100 3.9GHz - DDR4/2400MHz, Graphics 630 USB 3.0, 1x LAN: 1GB Keyboard +
3M 1TB 7200rpm PCIe x16, 1x Mouse
(Khng h tr PCIe x1, PCI
gn thm
cng), DVD-RW
My tnh bn/ PC HP 280 G3 Intel Core i5 1x 4GB, Intel HD 4x USB 2.0, 4x D-Sub, HDMI, Km theo No OS 10 681 11 750 12T
1RX82PA (I5-7500) [1702440] 7500 3.4GHz - DDR4/2400MHz, Graphics 630 USB 3.0, 1x LAN: 1GB Keyboard +
6M (up to 1TB 7200rpm PCIe x16, 1x Mouse
3.8GHz) (Khng h tr PCIe x1, PCI,
gn thm COM
cng), DVD-RW
(1)My tnh bn/ PC HP 400 G3 Intel Pentium 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 x USB 2.0 , Display Port, Km theo No OS 6 950 7 645 12T
1DH93PA (G4560T) [1701904] G4560T 2.9Ghz - 2400, 500GB Graphics 610 4 x USB 3.1 LAN: 1GB, N/A, Keyboard +
3M 7200rpm (Khng GEN 1 N/A, Reader Mouse
h tr gn thm N/A
cng), N/A
(1)My tnh bn/ PC HP 400 G3 Intel Core I3 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2x USB 2.0, 4x Display Port, Km theo No OS 8 750 9 625 12T
1DH94PA (i3-7100T) [1701905] 7100T 3.4GHz 3M 2400, 500GB Graphics 630 USB 3.1 GEN LAN: 1GB Keyboard +
7200rpm (Khng 1, M.2 2280 Mouse
h tr gn thm (PCIe Gen3 x4)
cng)
(1)My tnh bn/ PC HP 400 G3 Intel Core I5 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 x USB 2.0 , Display Port, Km theo No OS 10 772 11 850 12T
1DH95PA (i5-7500T) [1701906] 7500T 2.7GHz up 2400, 500GB Graphics 630 4 x USB 3.1 LAN: 1GB Keyboard +
to 3.3 GHz 6M 7200rpm (Khng GEN 1, M.2 Mouse
h tr gn thm 2280 (PCIe
cng) Gen3 x4)
(2)My tnh bn/ PC HP 400 G3 Intel Core I3 1 x4GB, DDR4 Intel HD 4x USB 2.0, 4x D-Sub , Km theo No OS 8 809 9 690 12T
T8V64PA (I3-6100) [1701111] 6100 3.7GHz - 2400, 500GB Graphics 530 USB 3.0, 2x Display Port, Keyboard +
3M 7200rpm (Khng PS/2, 3x LAN: 1GB Mouse
h tr gn thm Sata3, COM,
cng), DVD-RW RS-232, PCIE
x16, 3x PCIE
x1, M.2 2280
(PCIe Gen3 x4)
(1)My tnh bn/ PC HP 400 G4 Intel Core I3 1 x4GB, DDR4 Intel HD 4 x USB 2.0 , D-SUB, Display Km theo No OS 9 500 10 450 12T
1AY73PT(i3-7100) [1701907] 7100 3.9GHz - 2400, 1TB Graphics 630 4 x USB 3.1 Port, LAN: 1GB Keyboard +
3M 7200rpm (Khng GEN 1 , M2 Mouse
h tr gn thm 2230, 2x PCIE
cng), DVD-RW x 16
My tnh bn/ PC HP 400 G4 Intel Core I5 1 x4GB, DDR4 Intel HD 4 x USB 2.0 , D-SUB, Display Km theo No OS 11 418 12 560 12T
1AY74PT(i5-7500) [1701908] 7500 3.4GHz up 2400, 1TB Graphics 630 4 x USB 3.1 Port, LAN: 1GB Keyboard +
to 3.8 GHz- 6M 7200rpm (Khng GEN 1 , M2 Mouse
h tr gn thm 2230, 2x PCIE
cng), DVD-RW x 16
My tnh bn/ PC HP 400 G4 Intel Pentium 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 x USB 2.0 , D-SUB, Display Km theo No OS 7 536 8 290 12T
1HT52PA (G4560) (en) [1701834] G4560 3.5 GHz 2400, 500GB Graphics 610 4 x USB 3.1 Port, LAN: 1GB Keyboard +
3M 7200rpm (Khng GEN 1 , M2 Mouse
h tr gn thm 2230, PCIE x

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 55
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
cng), DVD-RW 16, PCIE x 1,
3 xSATA 3,
COM
My tnh bn/ PC HP 400 G4 Intel Core I3 1 x4GB, DDR4 Intel HD 4 x USB 2.0 , D-SUB, Display Km theo No OS 9 172 10 090 12T
1HT53PA (I3-7100) (en) [1701623] 7100 3.9GHz - 2400, 500GB Graphics 630 2 x USB 3.1 Port, LAN: 1GB Keyboard +
3M 7200rpm (Khng GEN 1 , M2 Mouse
h tr gn thm 2230, PCIE x
cng), DVD-RW 16, PCIE x 1,
COM
My tnh bn/ PC HP 400 G4 Intel Core I5 1 x4GB, DDR4 Intel HD 4 x USB 2.0 ,4 D-SUB, Display Km theo No OS 10 990 12 090 12T
1HT54PA (I5-7500) (en) [1701424] 7500 3.4GHz - 2400, 500GB Graphics 630 x USB 3.1 GEN Port, LAN: 1GB Keyboard +
6M (up to 7200rpm (Khng 1 , M2 2230, Mouse
3.8GHz) h tr gn thm PCIE x 16,
cng), DVD-RW PCIE x 1, COM
(1)My tnh bn/ PC HP Pavilion Intel Pentium 1x 4GB, DDR4 Intel HD 2x USB 2.0, 3x VGA, HDMI, Km theo No OS 6 718 7 390 12T
570-p011L (Z8H69AA) [1702229] G4560 3.5GHz - 2400, 1TB Graphics 610 USB 3.0, 1x LAN: 1GB, Wifi Keyboard +
3M 7200rpm (Khng USB Type C, 1 N, Bluetooth Mouse
h tr gn thm x PCIE x16, 1x 4.0, Reader
cng), DVD-RW M2
My tnh bn/ PC HP Pavilion Intel Pentium 1x 4GB, DDR4 Intel HD 2 x USB 2.0, VGA, HDMI, Km theo No OS 6 627 7 290 12T
570-p012L (Z8H70AA) [1702228] G4560 3.5GHz - 2400, 500GB Graphics 610 3x USB 3.0, 1x LAN: 1GB, WIFI Keyboard +
3M 7200rpm Sata USB Type C, 1 N, Bluetooth Mouse
(Khng h tr x PCIE x 16, 4.0, Reader
gn thm 1x M2
cng), DVD-RW
(1)My tnh bn/ PC HP Pavilion Intel Core I3 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 x USB 2.0 ,3 D-SUB , HDMI, Km theo No OS 8 354 9 190 12T
570-p013L (Z8H71AA) [1701356] 7100 3.9GHz - 2400, 1TB Graphics 630 x USB 3.0, USB LAN: 1GB, WIFI, Keyboard +
3M 7200rpm (Khng TYPE C , PCIE Bluetooth, Mouse
h tr gn thm x 16 Reader
cng), DVD-RW
My tnh bn/ PC HP Pavilion Intel Core I5 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 x USB 2.0 , D-SUB , HDMI, Km theo No OS 10 627 11 690 12T
570-p016L (Z8H74AA) [1701358] 7400 3.0GHz - 2400, 1TB Graphics 630 3 x USB 3.0 , LAN: 1GB, Keyboard +
6M (up to 7200rpm (Khng 1 USB-C, M2, Chun N, Mouse
3.5GHz) h tr gn thm 1x PCIE x 16 Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW Reader

My B Asus option .
(1)My tnh bn/ PC Asus Intel Pentium 1 x4GB, 2133, Intel HD 2 x USB 2.0 , D-SUB,HDMI,Dis Km theo No OS 6 355 6 990 24T
D320MT-0G44000190 (G4400) G4400 3.3Ghz - 500GB 7200rpm Graphics 510 2 x USB 3.0 , playPort, LAN: Keyboard +
[1601268] 3M (Khng h tr 2 x PS/2 1GB, Reader Mouse
gn thm
cng), DVD-RW
(1)My tnh bn/ PC Asus Intel Core I3 1 x4GB, DDR4 Intel HD 4 x USB 2.0 , D-SUB , HDMI, Km theo No OS 8 173 8 990 24T
D520MT-I361000110 (I3-6100) 6100 3.7GHz - 2400, 500GB Graphics 530 4 x USB 3.0, 1x Keyboard +
(en) [1701268] 3M 7200rpm (Khng 1x COM, 1 x DisplayPort, Mouse
h tr gn thm PCI Ex 16, 1 x LAN: 1GB,
cng), DVD-RW PCI Ex 1, 4 x Reader
SATA 6G, 2 x
PS/2
My tnh bn/ PC Asus Intel Core i5 1x 4GB, DDR4 NVIDIA GT720 4x USB 2.0, 4x 2x D-Sub (1 Km theo ENDLESS 10 900 11 990 24T
K31CD-K-VN012D (I5-7400) 7400 3.0GHz - 2400, 1TB 2GB USB 3.0, 1x Onboard), 2x Keyboard +
[1702269] 6M (up to 7200rpm (Khng PCI-Ex 16, 4x HDMI (1 Mouse
3.5GHz) h tr gn thm Sata Onboard),
cng), DVD-RW DVI-D, LAN:
1GB, Wifi AC,
BT 4.1, Reader
My tnh bn/ PC Asus Intel Core I3 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 x USB 2.0 , HDMI, LAN: Km theo No OS 8 081 8 890 24T
K31CD-K-VN168D (I3-7100) (en) 7100 3.9GHz - 2400, 500GB Graphics 630 4 x USB 3.0 , 1GB, WIFI AC, Keyboard +
[1701833] 3M 7200rpm (Khng 2X USB 3.1, 1 Bluetooth 4.1, Mouse
h tr gn thm x PCI Ex 16, 1 Reader
cng), DVD-RW x PCI Ex 1, 4
x SATA 6G
(2)My tnh bn/ PC Asus Intel Core I5 1 x4GB, DDR4 Intel HD 2 x USB 2.0 , D-SUB, HDMI, Km theo No OS 10 536 11 590 24T
M32CD-VN024D (I5-6400) (en) 6400 2.7GHz - 2133, 1TB Graphics 530 4 x USB 3.0 , LAN: 1GB, Keyboard +
[1600201] 6M (up to 7200rpm (Khng 2 x USB 3.1, Chun AC, Mouse
3.3GHz) h tr gn thm 1x PCIEx 16, Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW 1x PCIEx 1, 4x Reader
SATA

My B Acer option .
My tnh bn/ PC Acer Intel Core I5 1 x4GB, 2400, Nvidia GT 720 4x USB 2.0, 3 VGA Onboard Km theo No OS 10 990 12 090 12T
AS-XC780 (DT.B8ASV.006) GT720 7400 3.0GHz - 1TB 7200rpm 2GB x USB 3.0, , 2 x HDMI (1 Keyboard +
(en) [1701625] 6M (up to (Khng h tr cable DVI-D to onboard) , Mouse
3.5GHz) gn thm D-Sub, 2x DVI-D, LAN:
cng), DVD-RW SATA, M2 2280 1GB, Chun
Sata AC, Bluetooth

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 56
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
4.2
(1)My tnh bn/ PC Acer Intel Core I5 1 x4GB, 2400, Nvidia GT 720 USB 2.0 , 2 x DVI , HDMI, Km theo No OS 11 173 12 290 12T
TC780 (DT.B89SV-003) I5-7400 7400 3.0GHz - 1TB 7200rpm 2GB USB 3.0 , PCIE LAN: 1GB, Keyboard +
(en) [1701496] 6M (up to (Khng h tr (16X), PCIE Chun AC, Mouse
3.5GHz) gn thm (1X), cable DVI Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW to D-Sub, M.2 Reader
2280
(2)My tnh bn/ PC Acer Intel Core I3 1 x4GB, 2400, Intel HD USB 2.0 , 2 x D-SUB , HDMI, Km theo No OS 7 809 8 590 12T
TC780 (DT.B89SV-005) I3-7100 7100 3.9GHz - 1TB 7200rpm Graphics 630 USB 3.0 , PCIE LAN: 1GB, Keyboard +
(en) [1701710] 3M (Khng h tr (16X), PCIE Chun AC, Mouse
gn thm (1X), M.2 2280 Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW Reader
My tnh bn/ PC Acer TC780 Intel Core I3 1 x4GB, 2400, Intel HD USB 2.0 , 2 x D-SUB , HDMI, Km theo No OS 7 809 8 590 12T
(DT.B89SV-008) I3-7100 (en) 7100 3.9GHz - 1TB 7200rpm Graphics 630 USB 3.0 , PCIE LAN: 1GB, Keyboard +
[1702325] 3M (Khng h tr (16X), PCIE Chun AC, Mouse
gn thm (1X), M.2 2280 Bluetooth 4.0,
cng), DVD-RW Reader
(2)My tnh bn/ PC Acer Gim: 500,000 VND ng Intel Pentium 1 x 2GB (ram Intel HD 2 x USB 2.0 , 2 x HDMI, LAN: Km theo No OS 5 445 5 990 12T
XC704 (DT.B3YSV-004) J3710 (en) chn J3710 1.6GHz - NB), DDR3L 1600, Graphics 405 2 x USB 3.0 , 1GB, Chun Keyboard +
[1701624] (Hng trng by)(Km cp 2M (up to 1TB 7200rpm, 2 x Sata , 1 AC, Bluetooth Mouse
HDMI->VGA) 2.64GHz) DVD-RW x PCI Ex 16x , 4.2, Reader
1 x HDMI to
VGA cable
(1)My tnh bn/ PC Acer Intel Celeron 1 x 2GB, Intel HD 2 x USB 2.0 , DVI , HDMI, Km theo No OS 4 809 5 290 12T
XC704 (DT.B40SV.006) J3060 (en) J3060 1.6GHz -2M 1600/DDR3L, 1TB Graphics 400 2 x USB 3.0 , LAN: 1GB, Keyboard +
[1701413] up to 2.48 GHz 7200rpm (Khng 2 x Sata , 1 Chun AC, Mouse
h tr gn thm x PCI Ex 16X , Bluetooth 4.2,
cng), DVD-RW 1 x HDMI to Reader
VGA cable
(2)My tnh bn/ PC Acer Gim: 900,000 VND ng Intel Core I5 1 x4GB, 2400, Nvidia GT 730 4x USB 2.0, 3x VGA Onboard Km theo No OS 10 545 11 600 12T
XC780 (DT.B5ASV-004) I5-6400 chn 6400 2.7GHz - 1TB 7200rpm 2GB USB 3.0, , 2 x HDMI (1 Keyboard +
(en) [1700031] (Hng trng by) 6M (up to (Khng h tr PCI-Ex 1X, onboard) , Mouse
3.3GHz) gn thm PCI-Ex 16X, 2X DVI-D, LAN:
cng), DVD-RW SATA, M.2 1GB, Chun
2280 AC, Bluetooth
4.2, Reader
(1)My tnh bn/ PC Acer Intel Core I3 1 x4GB, 2400, Intel HD 4x USB 2.0, 3x D-SUB, HDMI, Km theo No OS 7 809 8 590 12T
XC780 (DT.B8ASV-003) I3-7100 7100 3.9GHz - 1TB 7200rpm Graphics 630 USB 3.0, LAN: 1GB, Wifi Keyboard +
(en) [1701114] 3M (Khng h tr PCI-Ex 1X, AC, Bluetooth Mouse
gn thm PCI-Ex 16X, 2X 4.2, Reader
cng), DVD-RW SATA, M.2
2280

My B Lenovo option .
My tnh bn/ PC Lenovo Intel Pentium 1x 4GB (NB), Intel HD 4x USB 2.0, 2x D-Sub, HDMI, Km theo No OS 6 090 6 700 12T
IdeaCentre 310S-08IAP J4205 1.5GHz (up DDR3L 1600, 1TB Graphics 505 USB 3.0, LAN: 1GB, Wifi Keyboard +
90GA000WVN [1702270] to 2.6GHz) 7200rpm (Khng PCI-Ex 16, AC, BT 4.0, Mouse
h tr gn thm PCI-Ex 1, 2x Reader
cng) Sata
My tnh bn/ PC Lenovo Intel Core I3 1 x 4GB, DDR4 Intel HD 2 x USB 2.0 , D-SUB , HDMI, Km theo No OS 7 900 8 690 12T
IdeaCentre 510S-08IKL 7100 3.9GHz - 2400, 1TB Graphics 630 2 USB 3.0 , LAN: 1GB, WIFI, Keyboard +
90GB007MVN [1701852] 3M 7200rpm (Khng PCIE x16, PCIE Bluetooth 4.1, Mouse
h tr gn thm x1 Reader
cng), DVD-RW
(2)My tnh bn/ PC Lenovo Intel Pentium 1x 4GB (NB), Intel HD 2x USB 2.0, 4x VGA, HDMI, Km theo No OS 5 536 6 090 12T
IdeaCentre IC300S-11IBR J3710 1.6GHz - DDR3L 1600, Graphics 405 USB 3.0, PCIe LAN: 1GB, Wifi Keyboard +
90DQ006KVN (en) [1700014] 2M (up to 500GB 7200rpm x16, PCIe x1, AC, BT 4.2, Mouse
2.64GHz) Sata3 (Khng h 2x Sata Reader
tr gn thm
cng), DVD-RW
(NB)

Mainboard Asus .
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110., 2 x DDR4 - Tm ht 36T
H110M-A/ M2 [1603335] 2133. S/p Intel (XMP). Max 32GB., 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1., 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M. 2(
2242/2260/2280 SATA & PCIE)., Intel I219V 1G Realtek ALC887, 4 x USB 3.1, 6 x USB 2.0., Windows 10 ,
64bit Windows 8.1 , 64bit Windows 7 , 32bit/64bit, 2 x PS/2, DVI-D, D-Sub, HDMI, RJ45, 2 x USB 3.1, 4 x
USB 2.0, 3 x Audio., 4 x SATA 6Gb/s, 1 x USB 3., 2 x USB 3.1, 1 x M.2,... ASUS 5X Protection II, ASUS
EPU, ASUS Exclusive Features, ASUS Quiet Thermal Solution, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110, 2 x DIMM, Max. 32GB, 1 518 1 670 36T
H110M-D [1600931] DDR4 2133 MHz Khng ECC, 1 x PCIe 3.0, 2 x PCIe 2.0 x1., 4 x Cng SATA 6Gb /s., Realtek RTL8111H.,
Realtek ALC887. 4 x Cng USB 3.0, 6 x Cng USB 2.0., Windows 10 , 64bit Windows 8.1 , 64bit Windows 7
, 32bit/64bit, 2 x PS /2, D-Sub, HDMI, RJ45, 1 x cng COM, 1 x cng Parallel, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 3
x audio., 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0,4 x SATA 6Gb / s, ... ASUS 5X Protection II , ASUS EPU, tnh nng c
quyn ca ASUS, ASUS Quiet , HomeCloud Tng tc, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design...
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110, 2 x DIMM, Max. 32GB, 1 536 1 690 36T
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 57
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
H110M-E/M2 [1602921] DDR4 2133 MHz Non-ECC, 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1., 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 Socket 3., Realtek
RTL8111H., Realtek ALC887 8. 4 x USB 3.1, 6 x USB 2.0., Windows 10 , 64bit Windows 8.1 , 64bit Windows
7 , 32bit/64bit, 2 x PS/2, D-Sub 1, HDMI, RJ45, 2 x USB 3.1, 4 x USB 2.0, 3 x Audio., 1 x USB 3.1, 1 x
USB 2.0, 1 x M.2 Socket 3, 4 x SATA 6Gb/s,... ASUS 5X Protection II , ASUS EPU, tnh nng c quyn ca
ASUS, ASUS Quiet , HomeCloud Tng tc, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design...
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110, 2 x DIMM, Max. 32GB, 1 381 1 520 36T
H110M-K [1603538] DDR4 2133 MHz Khng ECC, 1 x PCIe 3.0, 2 x PCIe 2.0 x1., 4 x Cng SATA 6Gb /s., Realtek RTL8111H,
Realtek ALC887., 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 Windows 10 , 64bit Windows 8.1 , 64bit Windows 7 ,
32bit/64bit, 2 x chut PS / 2, DVI-D, D-Sub, RJ45, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x audio., 1 x USB 3.0, 1
x USB 2.0 , 4 x SATA 6Gb / s. ASUS 5X Protection II , ASUS EPU, tnh nng c quyn ca ASUS, ASUS
Quiet , HomeCloud Tng tc, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design...
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1150. S/p 4th Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron. Intel Turbo Boost 2.0., Intel H81, 2 x DIMM DDR3 1 201 1 322 36T
H81M-K [1501266] 1600/1333/1066 MHz. Khng ECC. Max 16GB., 1 x PCIe x16, 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x SATA 6Gb/, 2 x SATA
3Gb/s., Realtek 8111G, 1., Realtek ALC887. 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0., Windows 10, Windows 8.1, Windows
7, 2 x PS/2, DVI, D-Sub, RJ45, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 3 x Audio., 2 x USB 2.0,2 x SATA 6Gb/s, 2 x
SATA 3Gb/s.... ASUS EPU, tnh nng c quyn ca ASUS, Gii php gii nhit ASUS Quiet, ASUS EZ DIY,
ASUS Q-Design.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270, 4 x DIMM 6 116 6 728 36T
Maximus IX Code [1701204] 2133/2400,....(XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI. Way CrossFireX., 3 x PCIe 3.0 x16, 3 x PCIe 3.0 x1.,
Intel I219V LANGuard. 6 x SATA 6Gb /s, 2 x M.2 ( 2242/2260/2280/22110 SATA & PCIE). RAID 0,1,5,10., ROG
SupremeFX 8-knh CODEC m thanh HD., 3 x USB 3.1 ( 1 Type C), 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0., Windows
10/8.1 64-bit, Windows 7 32/64-bit. DP Port, HDMI, RJ45, 1 x USB 3.1 Gen 2 , 1 x USB 3.1 Gen 2 (type C),
4 x USB 3.0, 1 x S/PDIF, 4 x USB 2.0, 5 x audio, 1 x nt Clear CMOS, 2 x cng ng-ten Wi-Fi, 1 x Nt
USB BIOS Flashback., 6 x SATA 6Gb / s, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x M.2,.... Dual Intelligent Processor 5,
tnh nng c quyn ca ASUS , p Xung-bo v p xung, ASUS EZ DIY , ASUS Q-Design .
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus Intel Socket 1151. S/p 7th/6th Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron.Turbo Boost 2.0, Intel Z270, 4x DDR4 - 4133/ .../ 12 232 13 456 36T
Maximus IX Extreme [1702235] 2400. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX, Cng ngh NVIDIA SLI, 3x PCIe 3.0/2.0 (x16), 1x PCIe
3.0 (x4)., Intel Gigabit LAN 8x Sata (6Gb/s), 2x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata, PCIe), ROG
SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220, 4x USB 2.0, 6x USB 3.0, 2x USB 3.1 Gen 2 (Type
A+C), Windows 7 32/64-bit, Windows 8.1/10 64-bit, Wifi AC, BT 4.1 1x DP, 1x HDMI, Lan, 6x USB 3.0, 2x USB
3.1 Gen 2 (Type A+C), S/p DIF, 5x Audio, 4x USB 2.0, 3x PCIe 3.0/2.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus sk LGA 1151, S/p Intel 7th - 6th Core i3/ i5/ i7. Turbo Boost (2.0),, Intel Z270 Express Chipset -, 4x DDR4 - 10 545 11 600 36T
Maximus IX Formula [1701832] 2133/.../ 4133, S/p Intel (XMP), Max. 64GB, NVIDIA 2-Way SLI ,AMD 3-Way CrossFireX ,, 3x PCI-E (3.0) (x16),
3x PCI-E (1x),, Intel I219V 1G ,6x Sata3, 2x M.2 Sk3 (1 S/p: Sata & PCI-E), ROG SupremeFX 8-knh CODEC
m thanh HD, 6 x Cng USB 3.0,6 x Cng USB 2.0, Windows 7 32-bit/7 64 Bit/8.1/10 64 Bit, 1 x USB 3.0,
2 x USB 2.0, 4 x SATA 6Gb / s.... 6x USB 3.0, 6x USB 2.0, 3x USB 3.1 (Type A+C). S/p: Optical S/p DIF ,LAN
(RJ45),HDMI,5 x gic cm m thanh ,2 x cng ng-ten Wi-Fi,, Sn sng cho B nh Intel Optane ,Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac : 2.4/5 GHz ,Gic cm m vng,Raid (0, 1, 5, 10)
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270., 4x DDR4 - 5 905 6 496 36T
Maximus IX Hero [1701203] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI. Way CrossFireX., 3 x PCIe 3.0 x16, 3 x
PCIe 3.0 x 1., Intel I219V. 6 x SATA 6Gb/s, 2 x M2 Socket 3 ( 2242/2260/2280/22110 SATA & PCIE 3.0
x4). RAID 0,1,5,10., ROG SupremeFX 8-knh CODEC m thanh HD., 6 x USB 2.0, 6 x USB 3.0, 3 x USB 3.1 (
1 Type C)., Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32/64-bit. 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1, 1 x USB
3.1 Type C , HDMI, DP Port,J45, 1 x S/PDIF, 1 x nt USB BIOS Flashback, 5 x audio., 6 x SATA 6Gb / s, 1
x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 2 x M.2,.... Dual Intelligent Processor 5, tnh nng c quyn ca ASUS , p
Xung-bo v p xung, ASUS EZ DIY , ASUS Q-Design, Gamers Guardian .
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel B250., 4 x DIMM 2 235 2 459 36T
Prime B250-Plus [1701196] 2133/2400,....(XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0 x16 , 2 x
PCIe 3.0 x1 2 x PCI., Realtek RTL8111H. 6 x cng SATA 6Gb/s, 2 x M2 Socket 3 ( 2242/2260/2280 SATA &
PCIE/PCIE 3.0 x4 )., Realtek ALC887., 6 x USB 2.0, 5 x USB 3.0 (1 Type C)., Windows 10 64-bit, Windows
8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit. 1 x PS / 2, DVI-D, D-Sub, HDMI, RJ45, 1 x USB 3.0 (Type
C), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x audio., 6 x SATA 6Gb / s, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0,... ASUS 5X
Protection III. ASUS EPU. Gii php gii nhit ASUS Quiet. ASUS EZ DIY . ASUS Q-Design. Digi+VRM. Tnh
nng c quyn ca ASUS .
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel B250., 2 x DIMM DDR4 1 750 1 926 36T
Prime B250M-K [1700975] 2133/2400 (XMP). MHz. Khng ECC, Max 32GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 30. x1., 6 x SATA
6Gb/s, 1 x M2 Socket 3 ( SATA & PCIE) Realtek RTL8111H., Realtek ALC887., 6 x USB 2.0, 6 x USB 3.0.,
Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32/64-bit., 2 x PS/2, DVI-D, D-Sub, RJ45, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 3
x audio., 6 x SATA 6Gb / s, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0,... ASUS 5X Protection III, ASUS EPU, Gii php gii
nhit ASUS Quiet, ASUS EZ DIY, Tnh nng c quyn ca ASUS.
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H270., 4 x DIMM 2 868 3 155 36T
Prime H270-Plus [1700097] 2133/2400,....(XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0 x16, 4 x PCIe
3.0 x1., Realtek RTL8111H, Realtek ALC887 8. 6 x SATA 6Gb /s, 2 x M.2 ( 2242/2260/2280/22110 SATA &
PCIE x 4/x2). RAID 0,1,5,10., 6 x USB 2.0, 8 x USB 3.0., Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32/64-bit., 2 x
PS/2, DVI-D, D-Sub, HDMI, RJ45, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 3 x audio. 6 x SATA 6Gb / s, 2 x USB 3.0, 2 x
USB 2.0, 2 x M.2,...., ASUS 5X Protection III, ASUS EPU, Gii php gii nhit ASUS Quiet, ASUS EZ DIY, ASUS
Q-Design, Tnh nng c quyn ca ASUS.
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H270., 4 x DIMM 3 205 3 526 36T
Prime H270-Pro [1701198] 2133/2400,....(XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe
3.0 x1, 2 x PC., Intel I219V., Realtek ALC887. 6 x SATA 6Gb /s, 2 x M.2 ( 2242/2260/2280/22110 SATA &
PCIE). RAID 0,1,5,10., 2 x USB 3.1, 1 x USB Type C, 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0., Windows 10/8.1 64-bit,
Windows 7 32/64-bit., 6 x SATA 6Gb / s, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x M.2,.... 1 x PS/2, DVI-D, DP Port,
HDMI, RJ45, 1 x USB Type C, 2 x USB 3.1, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 3 x audio., ASUS 5X Protection III,
ASUS EPU, Gii php gii nhit ASUS Quiet, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design, Tnh nng c quyn ca ASUS.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 2066 Core X-Series Processors, Intel X299, 8x DDR4 - 2133/.../4000. S/p Intel Core X-Series (6-Core). 8 173 8 991 36T
Prime X299-A [1702297] Non ECC. Max 128GB // 4x DDR4 - 2133/.../4000. S/p Intel Core X-Series (4-Core). Non ECC. Max 64GB., H
tr Cng ngh AMD CrossFireX, NVIDIA SLI 3x PCIe 3.0/2.0 x16, 2x PCIe x4, 1x PCIe x1, 8x SATA 6Gb/s, 2x

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 58
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
M.2 (Sata, PCIe 3.0 x4 // PCIe 3.0 x4), Intel Gigabit LAN, Realtek ALC S1220A 8-CH Audio Codec, 8x USB
3.0, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen2 (Type A+C), Windows 10 64-bit 2x USB 3.1 Gen2 (Type A+C), 4x USB
3.0, 2x USB 2.0, S/DIF, 5x Audio, LAN, 1x USB 3.1 Gen2, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 8x SATA 6Gb/s, Aura
Lighting, ASUS Exclusive Features, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design, Gaming Aesthetics
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270., 4 x DIMM 4 218 4 640 36T
Prime Z270-A [1700099] 2133/2400,....(XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI. AMD CrossFireX., 3 x PCIe 3.0 x16, 4 x PCIe 3.0 x1.,
Intel I219V., Realtek ALC S1220A. 6 x SATA 6Gb /s, 2 x M.2 ( 2242/2260/2280/22110 SATA & PCIE/PCIE x 4).
RAID 0,1,5,10., 2 x Cng USB 3.1 ( 1 Type C), 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0., Windows 10/8.1 64-bit, Windows
7 32/64-bit., 6 x SATA 6Gb / s, 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 2 x M.2,.... 1 x PS/2, DVI-D, DP Port, HDMI, RJ45,
2 x USB 3.1 ( 1 Type C ) , 4 x USB 3.0, 1 x S/PDIF, 5 x audio. Thit k OC - Cng ngh ASUS PRO Clock,
Dual Intelligent Processor 5, ASUS 5X Protection III, ASUS TPU, ASUS EPU, tnh nng c quyn ca ASUS,
ASUS Quiet, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design , Turbo APP....
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270 Express Chipset ., 3 670 4 037 36T
Prime Z270-K [1701201] 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2x PCIe (3.0)
(x16/2x8), 2x PCIe (1x), 2x PCI. 6 x Sata (6Gb/s), 2 x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110 SATA & Ch PCIE
X4)., Intel 219V Gigabit LAN., Realtek ALC887., 6x USB 2.0, 6x USB 3.0, 2x USB 3.1 Type A, 1x USB-C,
Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32/64-bit. DVI, HDMI, D-Sub, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x USB 3.1 Type
A, 1x USB-C, 1x PS/2, J45, 3 x audio., 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 6SATA 6Gb/s... ASUS 5X Protection III, ASUS
EPU, Gii php gii nhit ASUS Quiet, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design, Tnh nng c quyn ca ASUS.
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270 Express Chipset., 3 353 3 689 36T
Prime Z270-P [1701200] 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX, 2x PCIe (3.0) (x16),
4x PCIe (1x)., Realtek RTL8111H. 4x Sata (6Gb/s), 2x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe).
Raid 0,1,5,10., Realtek ALC887 8-knh CODEC m thanh HD, 8 x USB 3.0, 6 x USB 2.0,, Windows 10 64-bit,
Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit 2 x PS/2, DVI-D, HDMI, RJ45, 4 x USB 3.1, 2 x USB
2.0, 3 x gic cm m thanh., 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x SATA 6Gb / s...., ASUS 5X Protection III,
ASUS EPU, Tnh nng c quyn ca ASUS, ASUS Quiet, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design.
Bo mch chnh/ Mainboard Asus Intel Socket 2011-v3 Core i7 X-Series. Intel Turbo Boost 3.0., Intel X99., 8x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel 12 212 13 434 36T
Rampage V Edition 10 [1701431] (XMP). Khng ECC. Max 128GB., NVIDIA SLI. AMD CrossFireX., 4x PCIe 3.0 (x16), 1 x PCIe 2.0 (x4), 1 x PCIe
2.0 x1 10x Sata (6Gb/s), 1x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe). 1 x Cng U.2. Raid
0,1,5,10., 1x Intel I218V, 1x Intel I211-AT., ROG SupremeFX 8-knh CODEC m thanh HD, 8 x USB 3.0, 6 x
USB 2.0, 4 x USB 3.1 . Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, 1 x
PS/2, 2x RJ45, 4 x USB 3.1 (A+C) 4 x USB 3.1 Gen 1, 1 x S/PDIF, 2 x USB 2.0, 3 x cng ng-ten Wi-Fi, 1
x nt Clear CMOS, 1 x Nt USB BIOS Flashback, 5 x Audio. 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 10 x SATA 6Gb /
s...., UEFI BIOS, B cng c p xung ROG Extreme OC, Dual Intelligent Processor 5, Tnh nng c quyn
ca ASUS, ASUS Quiet, HomeCloud, ASUS Wi-Fi GO!, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design...
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel B250., 4x DDR4 - 2 910 3 202 36T
Strix B250F-Gaming [1701297] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX, 2x PCIe (3.0) (x16), 4x PCIe
(1x)., Intel I219V 6x Sata (6Gb/s), 2x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe). Raid 0,1,5,10.,
ROG SupremeFX 8-knh CODEC m thanh HD, 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 ., Windows 10
64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit 1 x PS/2, DVI-D, DP Port, HDMI, RJ45, 2 x
USB 3.1 (A+C) 2 x USB 3.1, 1 x S/PDIF, 4 x USB 2.0, 5 x Audio., 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 4 x SATA
6Gb / s...., Gamers Guardian, Tnh nng c quyn ca ASUS, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design...
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151, S/p Intel 6th/7th Core i3, i5, i7.Turbo Boost (2.0), Intel B250 Express Chipset, 4 x DIMM, Max. 2 136 2 350 36T
Strix B250G-Gaming [1701831] 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC ,, 1 x PCIe 3.0/2.0 x1 (x16 mode),2 x PCIe 3.0/2.0 x1,, Intel Gigabit
LAN, SupremeFX 8-Channel 6 x SATA 6Gb/s,1 x M.2 Socket 3, with M key,1 x M.2 Socket 3, with M key(PCIE
3.0 x 4 mode), 6x USB 3.0, 6x USB 2.0., Window 7 32/64 Bit , 8.1/10 64 Bit, 6x Sata3, 1x M.2 Sk3 (S/p
PCI-E x4 & Sata) ..... 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s),1 x DVI,1 x HDMI,1 x LAN,4 x USB 2.0,2 x
USB 3.1 Gen 1,3 x Audio jack
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151, S/p Intel 6th/7th Core i3, i5, i7, Pentium, Celeron, Intel B250 Express Chipset, 4x DDR4 2 650 2 915 36T
Strix B250H-Gaming [1702106] 2400/2133, NON ECC, Max 64GB, 2x PCIe (3.0) (x16), 4x PCIe (1x), 6x Sata 6Gb/s, 1x M.2 Sk3 S/p (Sata,
PCIe), 1x M.2 Sk3 S/p (PCIe 3.0 x4), Intel I219V, . ROG SupremeFX 8-Channel, 6x USB 3.1, 6x USB 2.0, 2x
USB 3.1 Gen 1, 4x USB 2.0, DVI-D, HDMI, 1x S/PDIF, 5x Audio, 1x PS/2, 6x Sata 6Gb/s port, 4x USB 3.1 Gen
1, 2x USB 2.0 DIGI+ VRM, AI Suite 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Design, ASUS
Exclusive Features, ASUS EZ DIY, Gamers Guardian
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H270, 4x DDR4 - 3 260 3 586 36T
Strix H270F-Gaming [1701199] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX 2 Chiu, 2x PCIe
(3.0) (x16), 4x PCIe (1x)., Intel I219V 6x Sata (6Gb/s), 2x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/
PCIe). Raid 0,1,5,10., ROG SupremeFX 8-knh CODEC m thanh HD, 6 x USB 3.0, 8 x USB 2.0, 2 x USB
3.1 ., Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit 1 x PS/2, DVI-D, DP Port,
HDMI, RJ45, 2 x USB 3.1 (A+C) 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x S/PDIF, 4 x USB 2.0, 5 x Audio., 2 x USB 3.0, 2
x USB 2.0, 6 x SATA 6Gb / s.... Gamers Guardian, ASUS EPU, Tnh nng c quyn ca ASUS, ASUS Quiet,
ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 2066 Core X-Series Processors, Intel X299, 8x DDR4 - 2133/.../4000. S/p Intel Core X-Series (6-Core). 8 730 9 603 36T
Strix X299-E Gaming [1702298] Non ECC. Max 128GB // 4x DDR4 - 2133/.../4000. S/p Intel Core X-Series (4-Core). Non ECC. Max 64GB., H
tr Cng ngh AMD CrossFireX, NVIDIA SLI 3x PCIe 3.0/2.0 x16, 2x PCIe x4, 1x PCIe x1, 8x SATA 6Gb/s, 2x
M.2 (Sata, PCIe 3.0 x4 // PCIe 3.0 x4), Intel Gigabit LAN, Realtek ALC S1220A 8-CH Audio Codec, 8x USB
3.0, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen2 (Type A+C), Windows 10 64-bit, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 2x USB 3.1
Gen2 (Type A+C), 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, S/DIF, 5x Audio, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth V4.2, Aura
Lighting, ASUS Exclusive Features, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design, Gaming Aesthetics
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus Intel Socket 2011, Intel X99, 8x DDR4 - 3333/ .../ 2133. Max 128GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX, 7 698 8 468 36T
Strix X99 Gaming [1702236] Cng ngh NVIDIA SLI, 4x PCIe 3.0/2.0 (x16), 2x PCIe 2.0 (1x)., Intel Gigabit LAN, ROG SupremeFX 8-Channel
High Definition Audio CODEC, Wifi AC, BT 4.1 8x Sata (6Gb/s), 1x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p
(PCIe), 1x U.2, S/p PCIe 3.0 x4 NVM, 1x SATA Express, 8x USB 2.0, 8x USB 3.0, 2x USB 3.1 Gen 2 (Type A
+ C), Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit 1x PS/2, Lan, 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x
USB 3.1 Gen 2 (Type A+C), S/p DIF, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x U.2, S/p PCIe 3.0 x4 NVM
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270 Express Chipset., 5 272 5 800 36T
Strix Z270E-Gaming [1701355] 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh NVIDIA SLI 2 Chiu. H

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 59
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
tr Cng ngh AMD 3-Way CrossFireX. 3x PCIe (3.0) (x16), 4x PCIe (1x)., 6x Sata (6Gb/s), 2x M.2 Sk3
(2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe). Raid 0,1,5,10., Intel I219V., ROG SupremeFX 8-knh CODEC m
thanh HD ., 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 3 x USB 3.1 . Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7
32-bit, Windows 7 64-bit ., 1 x PS/2, DVI-D, DP Port, HDMI, RJ45, 2 x USB 3.1 (A+C) 4 x USB 3.1 Gen 1, 1 x
S/PDIF, 1 x M-un ASUS Wi-Fi GO!, 5 x Audio., 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 6 x SATA 6Gb / s.... Thit k OC
- Cng ngh ASUS PRO Clock, Dual Intelligent Processor 5, TPU, Gamers Guardian, ASUS EZ DIY, ASUS
Q-Design, Digi+VRM.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270., 4x DDR4 - 4 260 4 686 36T
Strix Z270F-Gaming [1701354] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI. AMD CrossFireX., 3x PCIe (3.0) (x16), 4x
PCIe (1x)., Intel I219V. 6x Sata (6Gb/s), 2x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe). Raid
0,1,5,10., ROG SupremeFX 8-knh CODEC m thanh HD., 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 .,
Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit . 1 x PS/2, DVI-D, DP Port,
HDMI, RJ45, 2 x USB 3.1 (A+C) 4 x USB 3.1 Gen 1, 1 x S/PDIF, 5 x Audio., 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 6
x SATA 6Gb / s.... Thit k OC - Cng ngh ASUS PRO Clock, Dual Intelligent Processor 5, TPU, Gamers
Guardian, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design, Digi+VRM.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270., 4x DDR4 - 3 690 4 060 36T
Strix Z270H Gaming [1700098] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI. AMD CrossFireX., 3x PCIe (3.0) (x16), 3x
PCIe (1x)., Intel I219V. 6x Sata (6Gb/s), 2x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe). Raid
0,1,5,10., ROG SupremeFX 8-knh CODEC m thanh HD ., 8 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 .,
Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit . 1 x PS/2, DVI-D, HDMI, RJ45,
2 x USB 3.1 (A), 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x S/PDIF, 5 x Audio., 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 6 x SATA
6Gb / s...., Thit k OC, Dual Intelligent Processor 5, TPU, Gamers Guardian, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design,
Digi+VRM.
Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270., 4x DDR4 - 5 399 5 939 36T
Tuf Z270-Mark I [1701202] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI. AMD CrossFireX., 3x PCIe (3.0) (x16), 3x
PCIe (1x). 6x Sata (6Gb/s), 2x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe). Raid 0,1,5,10., 1 x Intel
I219V, 1 x Intel I211., Realtek ALC S1220A 8-knh CODEC m thanh HD, 6 x USB 3.0, 8 x USB 2.0, 1 x
USB 3.1 (A), 1 x USB 3.1 (C). Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit
., DP Port, HDMI,2 x RJ45, 2 x USB 3.1 (A+C), 2 x USB 3.0, 1 x S/PDIF, 4 x USB 2.0, 1 x Nt USB BIOS
Flashback, 1 x Cng USB TUF Detective, 5 x Audio. 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 6 x SATA 6Gb / s...., Thit
k OC - Cng ngh ASUS PRO Clock, TUF ENGINE, TPU, EPU, Ultimate COOL, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design....
(2)Bo mch chnh/ Mainboard Asus LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z170., 4x DDR3 2133/ 2 320 2 552 36T
Z170-P D3 [1502798] 2400/... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0 (x16), 2 x
PCIe (1x), 2 x PCI., Realtek 8111GR. 4 x Sata (6Gb/s), 1 x M.2 Sk3 (2242/2260/2280 ) S/p (Sata/ PCIe).
Raid 0,1,5,10., Realtek ALC887 8-knh CODEC m thanh HD., 8 x USB 3.0, 6 x USB 2.0,, Windows 10 64-bit,
Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit . 1 x PS/2, DVI-D, HDMI, 1 x RJ45, 4 x USB 3.1
Gen 1, 2 x USB 2.0, 3 x audio., 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x SATA 6Gb / s...., ASUS 5X Protection II,
ASUS EPU, Tnh nng c quyn ca ASUS, ASUS Quiet, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design, Media Streamer.

Mainboard Gigabyte .
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel B250., 4x DDR4 - 2 086 2 295 36T
Gigabyte B250M-D3H [1700005] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX, 2 x PCIe 3.0
(x16), 2 x PCI., Realtek ALC892 codec. 6x Sata (6Gb/s), 1 x SATA Express, 1x M.2 Sk3
(2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe)., Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)., 6 x USB 3.1 Gen 1, 6 x
USB 2.0., Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit . 1 x PS/2, D-Sub,
DVI-D, DisplayPort, HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x RJ45, 6 x audio jacks., 1 x USB 3.0, 2 x
USB 2.0, 6 x SATA 6Gb / s...., APP Center, 3TB+ Unlock, Q-Flash, Xpress Install.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel B250., 4x DDR4 - 1 955 2 150 36T
Gigabyte B250M-Gaming 3 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0
(x16), 2x PCIe (1x)., Realtek ALC892 codec. 6x Sata (6Gb/s), 1x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/
[1701299]
PCIe)., Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)., 6 x USB 3.1 Gen 1, 6 x USB 2.0., Windows 10 64-bit,
Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit . 1 x PS/2, D-Sub, DVI-D, HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1,
2 x USB 2.0, 1 x RJ45, 6 x audio jacks., 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 6 x SATA 6Gb/s..., APP Center, Q-Flash,
Xpress Install.
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel B250 Express Chipset., 2 831 3 115 36T
Gigabyte Gaming B8 [1701300] 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX, 3x PCIe
3.0 (x16), 2x PCIe (1x). 6x Sata (6Gb/s), 1x M.2 Sk3 (2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe)., Intel GbE
LAN chip (10/100/1000 Mbit)., Realtek ALC1220 codec., 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2(A), 6 x USB
3.1, 5 x USB 2.0., 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 6 x SATA 6Gb / s.... Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit,
Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit ., 1 x PS/2, DVI-D, HDMI, 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2(A), 4 x
USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 2.0, 1 x RJ45, 1 x S/PDIF, 5 x audio jacks. APP Center, 3TB+ Unlock, Q-Flash,
Xpress Install.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard sk LGA 1151, S/p Intel 7th/ 6th, . Chipset Intel H110,, 2x DDR4 2133MHz, S/p UDIMM ECC, 1 x PCI Express 2 045 2 250 12T
Gigabyte H110-D3A [1701940] x16(3.0),5 x PCI Express x1(2.0), 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA SSD
support),4 x SATA 6Gb/s,, 4x USB 3.1, 6x USB 2.0 Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), Realtek ALC887
Codec,2/4/5.1/7.1-channel,, Windows 10 64-bit (7th) ,10 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 7 32-bit /
64-bits (6th), 1x PCI-E x16 (3.0), 5x PCI-E x1 (2.0), 1x M.2 1 x D-Sub,1 x serial,1 x parallel,2xPS/2,1 x
RJ-45,3 x audio,2 x USB 2.0,2 x USB 3.1
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110 Express Chipset., 1 440 1 585 36T
Gigabyte H110M-DS2 DDR4 2x DDR4 - 2133. Khng ECC. Max 32GB., Khng., 1x PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe (1x)., 4 x SATA 6Gb/s., Realtek
GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit). Realtek ALC887 codec., 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0., Windows 10 64-bit,
[1600666]
Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit ., 2 x PS/2 , 1 x parallel port, 1 x serial port,
D-Sub, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x R-45, 3 x audio jacks 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x SATA 6Gb /
s...., APP Center, Smart Switch, Q-Flash, Xpress Install.
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110 Express Chipset., 1 509 1 660 36T
Gigabyte H110M-Gaming 3 2x DDR4 - 2133. Khng ECC. Max 32GB., Khng., 1x PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe (1x)., 4 x SATA 6Gb/s., Intel
GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit). Realtek ALC892 codec., 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0., Windows 10 64-bit,
[1602374]
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 60
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit ., 2 x PS/2, D-Sub, HDMI, 2 x USB 3.0, 2 x USB
2.0, 3 x audio jacks., 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x SATA 6Gb / s.... APP Center, Smart Switch, Q-Flash,
Xpress Install.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110 Express Chipset., 1 509 1 660 36T
Gigabyte H110M-S2PV DDR4 2x DDR4 - 2133. Khng ECC. Max 32GB., Khng., 1x PCIe 3.0 (x16), 1x PCIe (1x), 2 x PCI., 4 x SATA
6Gb/s., Realtek ALC887 codec. Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)., 4 x USB 3.0, 5 x USB 2.0.,
[1600667]
Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit ., 1 x PS/2, D-Sub, DVI-D, 1 x
serial port, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, RJ45, 3 x audio. 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x SATA 6Gb / s....,
APP Center, Smart Switch, Q-Flash, Xpress Install.
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H270 Express Chipset., 3 117 3 429 36T
Gigabyte H270 Gaming 3 DDR4 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX, 2 x
PCIe 3.0 (x16), 2 x PCIe (1x), 2 x PCI. 6x Sata (6Gb/s), 2 x SATA Express, 2 x M.2 Sk3
[1700106]
(2242/2260/2280/22110) S/p (Sata/ PCIe), RAID 0, 1, 5, 10., Killer E2500 LAN chip (10/100/1000 Mbit).,
Realtek ALC1220 codec., 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2(A), 8 x USB 3.1 Gen 1, 6 x USB 2.0.
Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit ., 1 x PS/2, 1 x USB Type-C, 1
x USB 3.1 Gen 2(A), DVI-D, HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0, RJ45, 6 x audio jacks., APP Center,
3TB+ Unlock, Q-Flash, Xpress Install. 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 2 x SATA Express,6 x SATA 6Gb / s....
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1150. S/p Intel 4th Core i3/ i5/ i7/Pentium/Celeron., Intel H81 Express Chipset., 2 x 1.5V DDR3, 1 268 1 395 36T
Gigabyte H81M-DS2 [1304046] 1600/1333 (XMP). Khng ECC. Max 16GB., Khng., 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1., 2 x SATA
6Gb/s, 2 x SATA 3Gb/s., Realtek ALC887 codec. Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)., 2 x USB 3.0, 6
USB 2.0., Windows 10/8.1/8/7., 2 x PS/2, 1 x parallel port, 1 x serial port, D-Sub, 2 x USB 3.0, 2 x USB
2.0, RJ45, 3 x audio., 2 x SATA 6Gb/s, 2 x SATA 3Gb/s, 2 x USB 2.0. APP Center, Q-Flash, Xpress Install,
ON/OFF Charge.
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110 Express Chipset., 1 631 1 795 36T
Gigabyte P110-D3 [1701696] 2x DDR4 - 2133. Khng ECC. Max 32GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 (x16), 3 x PCIe (1x), 3 x PCI., Realtek GbE
LAN chip (10/100/1000 Mbit). 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280)., Realtek
ALC887 codec., 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0., Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit., 1 x USB 3.0, 2
x USB 2.0, 4 x SATA 6Gb / s.... 2 x PS/2 , 1 x parallel port, 1 x serial port, D-Sub, HDMI, 2 x USB 3.0, 2 x
USB 2.0, 1 x R-45, 3 x audio jacks., APP Center, Smart Switch, Q-Flash, Xpress Install.
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel Xeon E3-1200 v5/E3-1200 v6/Intel Core/Pentium/Celeron., Intel C232 Chipset., 4 x DDR4 2 509 2 760 36T
Gigabyte X150-Plus WS (Rev 1.0) - 2133. Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX, 2 x PCI Express x16, 2 x PCI Express
x1, 2 x PCI., Realtek ALC892 codec. 6 x SATA 6Gb/s, 1 x SATA Express, 1 x M.2 ( type 2242/2260/2280
[1600963]
SATA and PCIe). RAID 0,1,5,10., Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)., 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0., Windows
10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit. 2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, RJ45, 6 x audio., 1 x USB 3.0,
2 x USB 2.0, 1 x SATA Express,6 x SATA 6Gb / s...., APP Center, Smart Switch, Q-Flash, Xpress Install.
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel Xeon E3-1200 v5/E3-1200 v6/Intel Core/Pentium/Celeron., Intel C232 Chipset., 2 x DDR4 2 086 2 295 36T
Gigabyte X150M-Plus WS (Rev 1.0) - 2133. Khng ECC. Max 32GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1., 6 x SATA 6Gb/s. RAID
0,,1,5,10., Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit). Realtek ALC887 codec., 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0,,
[1600962]
Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit., 2 x PS/2, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, RJ45, 3 x audio., 1 x
USB 3.0, 2 x USB 2.0, 6 x SATA 6Gb/s..., APP Center, Q-Flash, Smart Switch, Xpress Install.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard LGA 2066., Intel X299 Express Chipset., 8x DDR4 - 2133/.../4400 Max 128GB (6-Core). 4x DDR4 - 7 081 7 790 36T
Gigabyte X299 Aorus Gaming 3 2133/.../4400 Max 64GB (4-Core), NVIDIA SLI. AMD CrossFireX., 2x PCIe 3.0 (x16), 1x PCIe (x8), 2x PCIe (x4),
Intel GbE LAN, Realtek ALC1220 Codec 8x SATA 6Gb/s, 2x M.2 2260/2280/22110 (SATA & PCIe x4/x2), Raid
[1702355]
0, 1, 5, 10, 2x USB 3.0 Gen2 (Type A+C), 10x USB 3.0, 4 x USB 2.0, Windows 10 64-bit, 1x PS/2, 2x USB
3.0 Gen2, 6x USB 3.0, 6x jack audio, 8x SATA 6Gb/s, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0 Intel VROC, RGB FUSION,
Q-Flash, V-Tuner ....
(1)Bo mch chnh/ Mainboard LGA 2066, Intel X299 Express Chipset, 8x DDR4 - 2133/.../4333 Max 128GB (6-Core). 4x DDR4 - 6 354 6 990 36T
Gigabyte X299 UD4 Pro [1702366] 2133/.../4333 Max 64GB (4-Core), NVIDIA SLI. AMD CrossFireX, 2x PCIe 3.0 (x16), 1x PCIe (x8), 2x PCIe (x4),
Intel GbE LAN, Realtek ALC1220 Codec 8x SATA 6Gb/s, 2x M.2 2260/2280/22110 (SATA & PCIe x4/x2), Raid
0, 1, 5, 10, 2x USB 3.1 Gen2, 10x USB 3.0, 4x USB 2.0, Windows 10 64-bit, 1x PS/2, 2x USB 3.1 Gen2, 6x
USB 3.0, 6x jack audio, 8x SATA 6Gb/s, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0 Intel VROC, RGB FUSION, Q-Flash, V-Tuner
....
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270 Express Chipset., 4 017 4 419 36T
Gigabyte Z270-Gaming 3 [1701040] 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI , AMD CrossFireX., 3 x PCI
Express x16, 3 x PCI Express x1. 6 x SATA 6Gb/s, 2 x SATA Express, 1 x M.2 (type 2242/2260/2280/22110
SATA & PCIe). RIAD 0, 1, 5, 10., Killer E2500 LAN chip (10/100/1000 Mbit)., Realtek ALC1220 codec., 1 x
USB Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2(A), 8 x USB 3.1 Gen 1, 6 x USB 2.0. Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7
32-bit/64-bit., 1 x PS/2, DVI-D, HDMI , 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2(A), 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x
USB2.0, RJ45, 6 x audio., 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 2 x SATA Express,6 x SATA 6Gb / s.... APP Center,
3TB+ Unlock, Q-Flash, Xpress Install.
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270 Express Chipset., 3 576 3 934 36T
Gigabyte Z270-HD3 [1700212] 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 3x
PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe (1x), 1 x PCI. 6 x SATA 6Gb/s, 1 x SATA Express, 1 x M.2(type
2242/2260/2280/22110 SATA & PCIe). RIAD 0, 1, 5, 10., Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)., Realtek
ALC887 codec., 8 x USB 3.1 Gen 1, 6 x USB 2.0., Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit. 1 x PS/2,
D-Sub, DVI-D, HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0, RJ45, 6 x audio., 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x
SATA Express,6 x SATA 6Gb / s...., APP Center, 3TB+ Unlock, Q-Flash, Xpress Install.
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270 Express Chipset., 3 282 3 611 36T
Gigabyte Z270M-D3H [1700006] 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x
PCIe 3.0 (x16), 2 x PCI. 6 x SATA 6Gb/s, 3 x SATA Express, 1 x M.2(type 2242/2260/2280/22110 SATA &
PCIe). RIAD 0, 1, 5, 10., Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)., Realtek ALC892 codec., 8 x USB 3.1 Gen 1,
4 x USB 2.0, 1 x USB Type-C. Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit., 1 x PS/2, D-Sub, DVI-D,
HDMI, 1 x USB Type-C, 6 x USB 3.1 Gen 1, RJ45, 6 x audio., 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 3 x SATA
Express,6 x SATA 6Gb / s...., APP Center, 3TB+ Unlock, Q-Flash, Xpress Install.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270 Express Chipset., 4 861 5 348 36T
Gigabyte Z270X-Gaming 5 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI. AMD CrossFireX., 3x PCIe 3.0
(x16), 3x PCIe (1x). 6 x SATA 6Gb/s, 3 x SATA Express, 2 x M.2(type 2242/2260/2280/22110 SATA & PCIe),
[1700008]
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 61
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
1 x U.2 connector, RIAD 0, 1, 5, 10., 1 x Intel GbE LAN, 1 x Killer E2500 LAN., Realtek ALC1220 codec.,
Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit. 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2(A), 8 x USB 3.1 Gen 1,
6 x USB 2.0., 1 x PS/2, DP Port, HDMI, 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2(A), 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x
USB 2.0, 2 x RJ45, 1 x S/PDIF, 5 x audio., APP Center, 3TB+ Unlock, Q-Flash, Xpress Install. 2 x USB 3.1, 2
x USB 2.0, 3 x SATA Express,6 x SATA 6Gb / s, 1 x U.2 connector....
(1)Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270 Express Chipset., 9 613 10 575 36T
Gigabyte Z270X-Gaming 8 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI. AMD CrossFireX., 4 x PCIe 3.0
(x16), 2 x PCIe (1x). 8 x SATA 6Gb/s, 2 x SATA Express, 2 x M.2(type 2242/2260/2280/22110 SATA & PCIe),
[1700802]
2 x U.2 connector, RIAD 0, 1, 5, 10., 1 x Intel GbE LAN, 1 x Killer E2500 LAN., Creative Sound Core 3D
chip., Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit. 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2(A), 9 x USB 3.1
Gen 1, 4 x USB 2.0., 1 x PS/2, 2 x MMCX antenna connectors, DP Port, HDMI, 1 x Thunderbolt3 (USB
Type-C), 1 x USB 3.1 Gen 2(A), 5 x USB 3.1 Gen 1, 2 x RJ45, 1 x S/PDIF, 5 x audio. 2 x USB 3.1, 2 x USB
2.0, 2 x SATA Express, 8 x SATA 6Gb / s, 2 x U.2 connector...., APP Center, 3TB+ Unlock, Q-Flash, Xpress
Install.
Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel Z270 Express Chipset., 3 865 4 252 36T
Gigabyte Z270X-UD3 [1700007] 4x DDR4 - 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., NVIDIA SLI. AMD CrossFireX., 3x PCIe 3.0
(x16), 3x PCIe (1x). 6 x SATA 6Gb/s, 1 x SATA Express, 1 x M.2(type 2242/2260/2280/22110 SATA & PCIe),
RIAD 0, 1, 5, 10., Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)., Realtek ALC1220 codec., 1 x USB Type-C, 1 x
USB 3.1 Gen 2(A), 10 x USB 3.1 Gen 1, 4 x USB 2.0. Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit., 2 x
PS/2, HDMI, 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2(A ), 6 x USB 3.1 Gen 1, RJ45, 6 x audio., 2 x USB 3.1,
2 x USB 2.0, 1 x SATA Express,6 x SATA 6Gb / s, ... APP Center, 3TB+ Unlock, Q-Flash, Xpress Install.

Mainboard Intel .
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Intel LGA1150. S/p Intel Xeon Processor E3-1200 v4 Family., Intel C226 Chipset., 4 x DDR3L ECC UDIMM 5 054 5 560 36T
S1200 V3RPL [1501358] 1333/1600. Max 32GB., Khng., 6x SATA 3Gb, RAID 0,1,10,5, ESRT2 0,1,10., 2 x 1GbE., Khng., 4 x USB
3.0, 4 x USB 2.0., Mainboard server. 1 x PCIe x16 ( 8x Gen 3), 1 x PCIe x8 (8x Gen 2.0). 1 x PCIe x8 (4x
Gen 2.0), 1 x PCIe x8 (1x Gen 2.0), 1 x connector for Intel Integrated RAID Module., Windows server
2003/2008/2012, Red Hat, SuSE, VMWARE., 6x SATA 3Gb, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, ..... 1 x serial port, 1 x
VGA, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x J45.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Intel LGA1150. S/p Intel Xeon processor E3-1200 v3 Product Family., Intel C222 Chipset., 4 x DDR3L ECC 3 091 3 400 36T
S1200 V3RPS [1403489] UDIMM 1333/1600, Max 32GB., Khng., 4x SATA II 3Gbps, 2 SATA III 6Gbps, RAID 0,1,10,5, ESRT2 0,1,10., 2x
1GbE., Khng., 6 x USB 2.0., Mainboard server. 1 x PCIe x16 ( 8x Gen 3), 1 x PCIe x8 (8x Gen 2.0). 1 x
PCIe x8 (4x Gen 2.0), 1 x PCIe x8 (1x Gen 2.0), 1 x connector for Intel Integrated RAID Module., Windows
server 2003/2008/2012, Red Hat, SuSE, VMWARE. 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, D-Sub, 1 x serial port, 2 x
J45., 4x SATA II 3Gbps, 2 SATA III 6Gbps, 1 x USB 2.0.

Mainboard Asrock .
(1)Bo mch chnh/ Mainboard LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel B150., 4x DDR4 - 2 172 2 390 36T
Asrock B150M Pro4/Hyper 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0 x16,
1 x PCIe 3.0 x1, 1 x PCI. 6 x SATA3 6.0 Gb/s, 1 x Ultra M.2 Socket., Giga PHY Intel I219V., Realtek ALC892
[1602387]
Audio Codec., 6 x USB 3.0, 4 x USB 2.0,, Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit., 1 x PS/2, D-Sub,
DVI-D, HDMI, 4 x USB 3.0, RJ45, 6 x Audio. 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 6 x SATA3 6.0 Gb/s, 1 x Ultra M.2....,
ASRock Super Alloy, ASRock Ultra M.2, ASRock Full Spike Protection, ASRock Live Update & APP Shop.
Bo mch chnh/ Mainboard Asrock LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel B250., 4x DDR4 - 2 317 2 549 36T
B250M Performance [1701305] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0 x16,
2 x PCIe 3.0 x1., Giga PHY Intel I219V. 6 x SATA3 6.0 Gb/s, 2 x Ultra M.2 Socket., Realtek ALC892 Audio
Codec., 5 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type-C., Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit., 2
x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 6 x SATA3 6.0 Gb/s, 2 x Ultra M.2.... 2 x PS/2, D-Sub, DVI-D, HDMI, 3 x USB 3.0, 2
x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type-C, RJ45, 6 x Audio., ASRock Super Alloy, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL,
ASRock Steel Slots, ASRock Ultra M.2, ASRock Full Spike Protection, ASRock Live Update & APP Shop
Bo mch chnh/ Mainboard Asrock LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel B250., 4x DDR4 - 2 126 2 339 36T
B250M Pro 4 [1701304] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0 x16,
1 x PCIe 3.0 x1, 1 x PCI. 6 x SATA3 6.0 Gb/s, 2 x Ultra M.2 Socket., Giga PHY Intel I219V., Realtek ALC892
Audio Codec., 5 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type-C., Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7
32-bit/64-bit. 2 x PS/2, D-Sub, DVI-D, HDMI, 3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type-C, RJ45, 6 x
Audio., ASRock Super Alloy, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL, ASRock Ultra M.2, ASRock Full Spike
Protection, ASRock Live Update & APP Shop.
Bo mch chnh/ Mainboard Asrock LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110., 2 x DDR4 - 1 272 1 400 36T
H110M-DVS R2.0 [1603653] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 32GB., Khng., 1 x PCI Express 3.0 x16, 2 x PCI Express
2.0 x1., 4 x SATA3 6.0 Gb/s. Realtek RTL8111GR/RTL8111C., Realtek ALC887 Audio Codec., 4 x USB 3.0, 8 x
USB 2.0,, Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit., 1 x PS/2, D-Sub, DVI-D, 2 x USB 3.0, 4 x USB
2.0, RJ45, 3 x Audio., 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 4 x SATA3 6.0 Gb/s,.... ASRock Super Alloy, ASRock Full
Spike Protection, ASRock Live Update & APP Shop.
Bo mch chnh/ Mainboard Asrock LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H110., 2 x DDR4 - 1 318 1 450 36T
H110M-HDS R3.0 [1603652] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 32GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1., 4 x
SATA3 6.0 Gb/s., Realtek RTL8111C. Realtek ALC887 Audio Codec., 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0,, Windows
10/8.1 64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit., 2 x PS/2,, DVI-D, HDMI, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, RJ45, 3 x Audio.,
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 4 x SATA3 6.0 Gb/s,.... ASRock Super Alloy, ASRock Full Spike Protection, ASRock
Live Update & APP Shop.
Bo mch chnh/ Mainboard Asrock LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H170., 4x DDR4 - 2 727 3 000 36T
H170 Performance [1600311] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0 x16,
3 x PCIe 3.0 x1., Giga PHY Intel I219V. 6 x SATA3 6.0 Gb/s, 1 x Ultra M.2 Socket, 1 x SATA Express. RAID
0,1,5,10., Realtek ALC1150 Audio Codec., 7 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type-C., Windows 10/8.1
64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit., 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 6 x SATA3 6.0 Gb/s,.... 1 x PS/2, DVI-D, HDMI, 1
x Optical SPDIF, 5 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type-C, RJ45, 5 x Audio., ASRock Super Alloy,
ASRock Ultra M.2, ASRock Full Spike Protection, ASRock Live Update & APP Shop.

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 62
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
Bo mch chnh/ Mainboard Asrock LGA 1151. S/p Intel 6th/ 7th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H170., 4x DDR4 - 2 677 2 945 36T
H170 Pro4/Hyper [1602388] 2133/2400/.... S/p Intel (XMP). Khng ECC. Max 64GB., H tr Cng ngh AMD CrossFireX., 2 x PCIe 3.0 x16,
3 x PCIe 3.0 x1., Giga PHY Intel I219V. 6 x SATA3 6.0 Gb/s, 1 x Ultra M.2 Socket, 1 x SATA Express. RAID
0,1,5,10., Realtek ALC892 Audio Codec., 8 x USB 3.0, 4 x USB 2.0,, Windows 10/8.1 64-bit, Windows 7
32-bit/64-bit., 1 x PS/2, DVI-D, HDMI, 6 x USB 3.0, RJ45, 6 x Audio. 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 6 x SATA3
6.0 Gb/s, 1 x Ultra M.2...., ASRock Super Alloy, ASRock Ultra M.2, ASRock Full Spike Protection, ASRock Live
Update & APP Shop.
Bo mch chnh/ Mainboard Asrock LGA 1150. S/p Intel 4th Core i3/ i5/ i7Pentium/Celeron, Turbo Boost (2.0)., Intel H81., 2 x DDR3/DD3L 945 1 040 36T
H81M-VG4 R2.0 [1603484] (1600/1333/1066). (XMP). Khng ECC. Max 16GB., 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1., 2 x SATA3 6.0 Gb/s, 2
x SATA2 6.0 Gb/s., Realtek RTL8111GR., UEFI. Realtek ALC662 Audio Codec., 2 x USB 3.0, 8 x USB 2.0,,
Microsoft Windows 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit., 1 x PS/2,
D-Sub , 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ45, 3 x Audio. 2 x USB 2.0 , 2 x SATA3 6.0 Gb/s, 2 x SATA2 6.0
Gb/s....
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Intel Quad-Core Processor J1900 (2 GHz)., Intel Quad-Core Processor J1900 (2 GHz)., 2 x DDR3/DDR3L 1 463 1 610 36T
Asrock Q1900M [1501922] (1333/1066), Khng ECC. Max 16GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1., 2 x SATA2 3.0 Gb/s,
Realtek RTL8111GR., Realtek ALC662 Audio Codec. 1 x USB 3.0, 6 x USB 2.0,, Microsoft Windows 10 64-bit /
8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit., 2 x PS/2, D-Sub, DVI-D, HDMI, 1 x USB 3.0,
3 x USB 2.0, RJ45, 3 x Audio., 2 x SATA2 3.0 Gb/s, 2 x USB 2.0.... CPU nh km theo mainboard, ASRock
Full Spike Protection, ASRock Cloud

Mainboard Chip Amd .


Bo mch chnh/ Mainboard Asus AMD Socket FM2+ Athlon/A- Seri. AMD Turbo Core 3.0 ., AMD A68H FCH (Bolton D2H)., 2 x DIMM, Max. 32GB, 1 209 1 330 36T
A68HM-K [1602858] DDR3 2400(O.C.)/2133/1866/1600/1333 MHz Khng ECC., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x
PCI., 4 x SATA 6Gb /s, Raid 0, 1, 10, JBOD. Realtek 8111GR., Realtek ALC887-VD 8-knh CODEC m thanh
HD., 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0., Windows 8.1 , 32bit/64bit Windows 8 , 32bit/64bit Windows 7 , 32bit/64bit
Windows XP , 32bit., 2 x PS/2, DVI, D-Sub, RJ45, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 3 x audio. 2 x USB 2.0, 4 x
SATA 6Gb /s., ASUS EPU, tnh nng c quyn ca ASUS, ASUS Quiet, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design.
Bo mch chnh/ Mainboard Asus AMD Ryzen/ AMD 7th Generation A-series/ Athlon Processor, AMD X370, 4x DDR4 2133/2400. Non ECC. Max 6 727 7 400 36T
Crosshair VI Hero [1702275] 64GB, AMD CrossFireX, NVIDIA 2-Way SLI, 3x PCIe x16, 3x PCIe x1, 1x M.2 Sk3, 8x SATA 6Gbps (RAID
0,1,10), Intel Gigabit LAN, Audio 8-CH Codec S1220 2x USB 3.1 (Type A+C), 10x USB 3.0, 6x USB 2.0,
Windows 10 64-bit, 2x USB 3.1 (Type A+C), 8x USB 3.0, 4x USB 2.0, LAN, S/PDIF, 5x Audio, Clear CMOS, 2x
USB 3.0, 2x USB 2.0, 8x SATA 6Gbps, 1x TPM
Bo mch chnh/ Mainboard Asus AMD Ryzen/ AMD 7th Generation A-series/ Athlon Processor, AMD B350, 4x DDR4 2133/2400. Non ECC. Max 2 413 2 655 36T
Prime B350M-A [1702277] 64GB, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 1x M.2 Sk3, 4x SATA 6Gbps (RAID 0,1,10), Intel Gigabit LAN, Realtek ALC887
8-CH Audio Codec, Windows 10 64-bit 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI, D-Sub, DVI-D, 2x USB 3.1
Gen2, 4x USB 3.0, 2x P/S2, LAN, 3x Audio, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 4x SATA 6Gbps, 1x COM
Bo mch chnh/ Mainboard Asus AMD Ryzen/ AMD 7th Generation A-series/ Athlon Processor, AMD B350, 4x DDR4 2133/2400. Non ECC. Max 3 318 3 650 36T
Strix B350-F Gaming [1702276] 64GB, AMD 3-Way CrossFireX, 3x PCIe x16, 3x PCIe x1, 1x M.2 Sk3, 4x SATA 6Gbps (RAID 0,1,10), Intel
Gigabit LAN, Audio 8-CH Codec S1220A 2x USB 3.1 Gen2(A), 4x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0, Windows 10
64-bit, HDMI, Display Port, 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, LAN, S/PDIF, 5x Audio, 2x USB 3.0, 2x USB
2.0, 4x SATA 6Gbps, 1x TPM, 1x COM
Bo mch chnh/ Mainboard AMD Ryzen processor. AMD 7th Generation A-series/ Athlon processor, AMD B350., 4 x DDR4 2 800 3 081 36T
Gigabyte AB350-Gaming 3 2133/2400...(XMP). Khng ECC. Mac 64GB., AMD CrossFire., 3 x PCIe x16, 2 x PCIe x1., 1 x M.2, 6 x SATA
6Gb/s, RAID 0,1,10., Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit). Realtek ALC1220 codec., 2 x USB 3.1 Gen
[1701642]
2(A), 6 x USB 3.1 Gen 1, 5 x USB 2.0., Windows 10 64-bit, Windows 7 64-bit., 1 x PS/2, DVI-D, HDMI, 2 x
USB 3.1 Gen 2(A), 4 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 2.0, RJ45 , 1 x optical S/PDIF, 5 x audio. 1 x USB 3.1 Gen
1, 2 x USB 2.0, 6 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2, ..., APP Center, Q-Flash, Xpress Install.
Bo mch chnh/ Mainboard MSI AMD FX. S/p AMDFXTM/ Phenom II/ Athlon II and Sempron processors for the AM3/ AM3+ socket. 2 524 2 777 36T
970 Gaming [1701063] HyperTransport 3.0., AMD 970 and SB950 Chipset., 4 X DDR3 1066/1333/1600/1866/2133*(*OC). Khng ECC.
Max 32GB., AMD CrossFire., 6 x SATA 6Gb /s, Raid 0, 1, 5, 10. 2 x PCIe 2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x
PCI., Killer E2205 Gigabit LAN controller., Realtek ALC1150 Codec., 14x USB 2.0, 4 x USB 3.0., Windows
10/8.1/8/7/Vista/Xp 32bit/64bit., 1 x PS/2, 8 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Optical S/PDIF, RJ45, 6 x audio. 6
x SATA 6Gb/s, 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0....., Khng.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard MSI Supports FM2+ Socket for AMD A-series/ Athlon Series Processor., AMD A68H., 2 X DDR3 1333/1600 (XMP). 1 163 1 280 36T
A68HM-E33 V2 [1701061] Khng ECC. Max 16GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI., 4 x SATA 6Gb/s. RAID
0,1,10., Realtek RTL8111G Gigabit LAN., Khng. Realtek ALC887 Codec., 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0., Windows
10/8.1/8/7/Xp 32bit/64bit., 2 x PS/2, VGA, HDMI, 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, RJ45, 3 x audio., 2 x USB 2.0, 4 x
SATA 6Gb/s....
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Msi Supports AMD RYZEN series processors and 7th Gen A-series/ Athlon processors for Socket AM4., AMD B350 2 908 3 199 36T
B350 Tomahawk [1701170] Chipset., 4 x DDR4 1866/ 2133/ 2400....Khng ECC. Max 64GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0
x16, 2 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI. 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 (2242/ 2260 /2280/ 22110 PCIe 3.0 x4 & SATA
6Gb/s, RAID 0,1,10., 1 x Realtek 8111H Gigabit LAN controller., 1 x Realtek 8111H Gigabit LAN controller., 8
x USB 3.1 Gen1, 6 x USB 2.0., Windows 10/8.1/8/7-32bit/64bit. 1 x PS/2, 2 x USB 2.0, VGA, DVI-D, HDMI, 3 x
USB 3.1, 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C, RJ45, 6 X audio., 4 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 2.0 , 2 x USB 3.1,..... VR
Ready, GAMING LED, Turbo M.2, Audio Boost, Military Class 4, Guard-Pro, Game Boost, GAMING Hotkey,
X-Boost, Xsplit Gamecaster, EZ Debug LED, Click BIOS 5.
Bo mch chnh/ Mainboard Msi Supports AMD RYZEN series processors and 7th Gen A-series/ Athlon processors for Socket AM4., AMDB350 2 050 2 255 36T
B350M Gaming Pro [1701632] Chipset., 2x DDR4 1866/ 2133/ 2400....Khng ECC. Max 64GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1.,
1 x Realtek 8111H Gigabit LAN controller. 4 x SATA 6Gb/s. 1 x M.2 (2242/ 2260 /2280 PCIe 3.0 x4 & SATA
6Gb/s), RAID 0,1,10., Realtek ALC887 Codec., 6 x USB 3.1, 6 x USB 2.0 ., Windows 10/8.1/8/7-32bit/64bit., 1
x PS/2, VGA, DVI-D, HDMI, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.1, RJ45, 3 x audio. 4 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 2.0 , 1 x
USB 3.1,....., VR Ready, Turbo M.2, Audio Boost, Military Class 4, Guard-Pro, Game Boost, GAMING Hotkey,
X-Boost, Xsplit Gamecaster, EZ Debug LED, Click BIOS 5.
Bo mch chnh/ Mainboard Msi Supports AMD RYZEN series processors and 7th Gen A-series/ Athlon processors for Socket AM4., AMDB350 2 259 2 485 36T
B350M Mortar [1701633] Chipset., 4 x DDR4 1866/ 2133/ 2400....Khng ECC. Max 64GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0
x16, 2 x PCIe 2.0 x1., Realtek ALC892 Codec. 4 x SATA 6Gb/s. 1 x M.2 (2242/ 2260 /2280 PCIe 3.0 x4 &
SATA 6Gb/s), RAID 0,1,10., 1 x Realtek 8111H Gigabit LAN controller., 7 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Type
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 63
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
C, 6 x USB 2.0., Windows 10/8.1/8/7-32bit/64bit. 1 x PS/2, 2 x USB 2.0, DVI-D, DP Port, HDMI, RJ45, 3 x USB
3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C,5 x audio, 1 x Optical S/PDIF, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 2.0 , 2 x
USB 3.1,..... VR Ready, GAMING LED, Turbo M.2, Audio Boost, Military Class 4, Guard-Pro, Game Boost,
GAMING Hotkey, X-Boost, Xsplit Gamecaster, EZ Debug LED, Click BIOS 5.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Msi Supports AMD RYZEN series processors and 7th Gen A-series/ Athlon processors for Socket AM4., AMD X370 4 817 5 299 36T
X370 Gaming Pro Carbon Chipset., 4 x DDR4 1866/ 2133/ 2400....Khng ECC. Max 64GB., AMD CrossFire, NVIDIA SLI., 2 x PCIe 2.0
x16, 1 x PCIe 2.0 x16, 3 x PCIe 2.0 x1. 6x SATA 6Gb/s, 2x M.2 (2242/ 2260 /2280/ 22110 PCIe 3.0
[1701090]
x4/PCIe 2.0 x4 & SATA 6Gb/s ), RAID 0,1,10., 1 x Intel I211AT Gigabit LAN controller., Realtek ALC1220
codec., 1 x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen2(A), 8 x USB 3.1, 6 x USB 2.0. Windows
10/8.1/8/7-32bit/64bit., 1 x PS/2, 2 x USB 2.0, DVI-D, HDMI, 4 x USB 3.1, RJ45, 1 x USB 3.1 Gen2(A), 1 x
USB 3.1 Type-C, 5 x audio, 1 x Optical ., 6 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0..... VR Ready, Turbo
M.2, Audio Boost, Military Class 4, Guard-Pro, Game Boost, GAMING Hotkey, X-Boost, Xsplit Gamecaster, EZ
Debug LED, Click BIOS 5.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Msi Supports AMD RYZEN series processors and 7th Gen A-series/ Athlon processors for Socket AM4., AMD X370 7 908 8 699 36T
X370 Xpower Gaming Titanium Chipset., 4 x DDR4 1866/ 2133/ 2400....Khng ECC. Max 64GB., AMD CrossFire, NVIDIA SLI., 2 x PCIe 2.0
x16, 1 x PCIe 2.0 x16, 3 x PCIe 2.0 x1. 6x SATA 6Gb/s, 2x M.2 (2242/ 2260 /2280/ 22110 PCIe 3.0
[1700970]
x4/PCIe 2.0 x4 & SATA 6Gb/s ), 1 x U.2 port, RAID 0,1,10., 1 x Intel I211AT Gigabit LAN controller., Realtek
ALC1220 codec., 2 x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen2(A), 8 x USB 3.1, 7 x USB 2.0. Windows
10/8.1/8/7-32bit/64bit., 1 x PS/2, 1 x Clear CMOS, DP Port, HDMI, RJ45, 3 x USB 2.0, 4 x USB 3.1, 1 x USB
3.1 Gen2(A), 1 x USB 3.1 Type-C, 5 x audio, 1 x Optical S/PDIF., 6 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 2 x USB
3.0, 1 x USB 3.1 Type C..... Steel Armor, VR Ready v VR Boost, Mystic Light Extension v Mystic Light
Sync, Turbo M.2 , Audio Boost, BIOS Flashback+, Military Class 5, Guard-Pro, EZ Debug LED,.

(1) Mainboard NUC .


Bo mch chnh/ Mainboard NUC Mainboard NUC BOXNUC5i3RYH, S/p Intel Core i3 5010U 2.1GHz - 3M. Intel HD Graphics 5500 - 2x 6 627 7 290 36T
BOXNUC5i3RYH [1501354] DDR3L/1600, S/p 2.5 Drive/ M.2 (Sata/PCIe). I/O: HDMI, Display Port, 1x Sata3, 1x GbE LAN, Wifi AC, Bluetooth
4.2, 4x USB 3.0, Line Out.
Bo mch chnh/ Mainboard NUC Mainboard NUC BOXNUC6CAYH, S/p Intel Celeron J3455 1.5GHz - 2M (up to 2.3GHz). Intel HD Graphics 500 - 3 990 4 390 36T
BOXNUC6CAYH [1701937] 2x DDR3L/1600, S/p 2.5 Drive. I/O: HDMI, VGA, 1x Sata3, 1x GbE LAN, Wifi AC, Bluetooth 4.2, Reader (slot),
4x USB 3.0, SPDIF.
Bo mch chnh/ Mainboard NUC Mainboard NUC BOXNUC7I3BNN, S/p Intel Core i3 7100U 2.4GHz - 3M. Intel HD Graphics 620 - 2x DDR4/2133, 7 136 7 850 36T
BOXNUC7I3BNH [1701939] S/p 2.5 Drive/ M.2 (Sata/PCIe). I/O: HDMI, 1x Sata3, 1x GbE LAN, Wifi AC, Bluetooth 4.2, Reader (slot), 4x USB
3.0, USB-C, Line Out.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard NUC Mainboard NUC BOXNUC7I5BNHX1, S/p Intel Core i5 7260U 2.2GHz - 4M. Intel Iris Plus Graphics 640 - 2x 10 181 11 200 36T
BOXNUC7I5BNHX1 [1702361] DDR4/2133, S/p: 2.5 Drive, S/p Windows 10 64bits. I/O: HDMI, 2x Sata3, 1x GbE LAN, Wifi AC, BT 4.2, Reader
(slot), 4x USB 3.0, DP, Thunderbolt3
(1)Bo mch chnh/ Mainboard NUC Mainboard NUC BOXNUC7I5BNHX1, S/p Intel Core i5 7260U 2.2GHz - 4M. Intel Iris Plus Graphics 640 - 2x 9 136 10 050 36T
BOXNUC7I5BNN [1702360] DDR4/2133, S/p: 2.5 Drive/ M.2 (PCIe x4)/ Windows 10. I/O: HDMI, 2x Sata3, 1x GbE LAN, Wifi AC, BT 4.2,
Reader (slot), 4x USB 3.0, DP, Thunderbolt3

Mainboard MSI .
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Msi LGA1151. S/p 6th/7th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors., Intel 3 090 3 399 36T
B250 Gaming M3 [1700815] B250 Chipset., 4 x DDR4 2133/2400MHz (XMP). Khng ECC. Max 64GB., AMD CrossFire., 2 x PCIe 3.0 x16,
4 x PCIe 3.0 x1., Realtek ALC1220 Codec. 6 x SATA 6Gb/s, 2x M.2 (2242/ 2260 /2280/ 22110, S/p PCIe
3.0 x4, PCIe 3.0 x4 NVMe, SATA 6Gb/s)., Killer E2500 Gigabit LAN controller., 1 x USB 3.1 Type C, 1 x USB
3.1 Gen2, 6 x USB 3.1, 6 x USB 2.0 ., Windows 10/8.1/8/7-32/64bit. 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 , DVI-D, 1 x USB
3.1 Gen2, 1 x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, HDMI, RJ45, 1 x Optical S/PDIF, 5 x audio,, 6 x SATA 6Gb/s,
2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0,.... DDR4 Boost, VR Ready, Audio Boost 4, LAN Protect, Military Class 5,
Guard-Pro, LED EZ Debug.
Bo mch chnh/ Mainboard Msi LGA1151. S/p 6th/7th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors., Intel 2 117 2 329 36T
B250M Mortar [1701068] B250 Chipset., 4 x DDR4 2133/2400MHz (XMP). Khng ECC. Max 64GB., AMD CrossFire., 2 x PCIe 3.0 x16,
2 x PCIe 3.0 x1., Realtek ALC892 Codec. 6 x SATA 6Gb/s, 1x M.2 (2242/ 2260 /2280/ 22110, S/p PCIe 3.0
x4, SATA 6Gb/s)., Intel I219-V Gigabit LAN controller., 6 x USB 3.1 (1 Type C), 6 x USB 2.0., Windows
10/8.1/8/7-32/64bit., 6 x SATA 6Gb/s, 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0,.... 1 x PS/2, HDMI, DP Port, DVI-D, 2 x USB
2.0, 1 x USB 3.1 Type C, 3 x USB 3.1, RJ45, 6 x audio,, DDR4 Boost, VR Ready, Audio Boost 4, LAN
Protect, Military Class 5, Guard-Pro, LED EZ Debug.
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Msi LGA1151. S/p 6th/7th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors., Intel 2 544 2 799 36T
B250M Mortar Arctic [1701069] B250 Chipset., 4 x DDR4 2133/2400MHz (XMP). Khng ECC. Max 64GB., AMD CrossFire., 2 x PCIe 3.0 x16,
2 x PCIe 3.0 x1., Realtek ALC892 Codec. 6 x SATA 6Gb/s, 1x M.2 (2242/ 2260 /2280/ 22110, S/p PCIe 3.0
x4, SATA 6Gb/s). RIAD 0,1,5,10., Intel I219-V Gigabit LAN controller., 6 x USB 3.1 (1 Type C), 6 x USB 2.0.,
Windows 10/8.1/8/7-32/64bit., 6 x SATA 6Gb/s, 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0,.... 1 x PS/2, HDMI, DP Port, DVI-D,
2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Type C, 3 x USB 3.1, RJ45, 6 x audio,, DDR4 Boost, VR Ready, Audio Boost 4,
LAN Protect, Military Class 5, Guard-Pro, LED EZ Debug.
Bo mch chnh/ Mainboard Msi LGA1151. S/p 6th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors., Intel H110 1 509 1 660 36T
H110M ECO [1600993] Chipset., 2 x DDR4 2133. Khng ECC. Max 32GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1., 4 x SATA
6Gb/s., Intel I219V Gigabit LAN controller. Realtek ALC887 Codec., 4 x USB 3.1, 6 x USB 2.0., Windows
10/8.1/8/7-32/64bit., 2 x PS/2, 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, DVI-D, HDMI, VGA, RJ45, 3 x audio., 4 x SATA
6Gb/s, 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0,.... ECO Genie, ECO Center Pro and Eco Meter, DDR4 Boost, VGA Armor,
Military Class 4, Guard-Pro, EZ Debug LED, Overvoltage Protection.
Bo mch chnh/ Mainboard Msi LGA1151. S/p 6th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors., Intel H110 1 772 1 950 36T
H110M Gaming [1600817] Chipset., 2 x DDR4 2133. Khng ECC. Max 32GB., Khng., 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1., 4 x SATA
6Gb/s., Intel I219V Gigabit LAN controller. Realtek ALC887 Codec., 6 x USB 3.1, 6 x USB 2.0., Windows
10/8.1/8/7-32/64bit., 2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.1, DVI-D, HDMI, VGA, RJ453 x audio., 4 x SATA 6Gb/s,
1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0,.... DDR4 Boost, GAMING DNA, LAN Protect, Military Class 4, Guard-Pro, OBS
Streaming software, Game Boost, EZ Debug LED, Overvoltage Protection, GAMING Hotkey, SteelSeries
Certified, GAMING CERTIFIED.

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 64
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Msi LGA2011-3. S/p Intel Core i7 Processor Extreme., Intel X99 Chipset., 8 x DDR4 2133/2400/2600(OC) MHz... 8 990 9 890 36T
X99A Gaming Pro Carbon (XMP). Khng ECC. Max 128GB., AMD CrossFire. NVIDIA SLI., 4x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1., Intel I218-V
Gigabit LAN controller. 10 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 (2242/ 2260/ 2280 PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s), 1 x U.2,
[1603079]
1 x SATA Express., Realtek ALC1150 Codec., 2 x USB 3.1 Gen2 ( 1 Type C), 9 x USB 3.1 Gen1 ( 1 Type
C), 8 x USB 2.0 ., Windows 10/8.1/8/7-32/64bit. 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 1 x Clear CMOS, 4 x USB 3.1 Gen1,
RJ45, 1 x USB 3.1 Gen2, 1 x USB 3.1 Gen2 (Type C), 1 x Optical S/PDIF, 5 x audio., 10 x SATA 6Gb/s, 1 x
SATA Express, 2 x USB 2.0 , 2 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen1 (Type C).... Mystic Light, Mystic Light
Extension, Audio Boost 3, Nahimic Audio Enhancer, LAN Protect, XSplit Gamecaster V2, Military Class 5,
Guard-Pro, MULTI-GPU with Steel Armor, Game Boost, EZ Debug LED, Overvoltage Protection, GAMING Hotkey,
SteelSeries Certifi
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Msi LGA1151. S/p 6th/7th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors., Intel 5 271 5 799 36T
Z270 Gaming M5 [1700195] Z270 Chipset., 4 x DDR4 2133/2400MHz (XMP). Khng ECC. Max 64GB., AMD CrossFire. NVIDIA SLI., 3 x PCIe
3.0 x16, 3 x PCIe 2.0 x1. 6 x SATA 6Gb/s, 2x M.2 (2242/ 2260 /2280/ 22110, S/p PCIe 3.0 x4, PCIe 3.0
x4 NVMe, SATA 6Gb/s), 1 x U.2 . RAID 0,1,5,10., KillerTM E2500 Gigabit LAN controller., Realtek ALC1220
Codec., Windows 10/8.1/8/7-32/64bit. 1 x USB 3.1 Gen2 (Type C), 1 x USB 3.1 Gen2, 6 x USB 3.1, 7 x USB
2.0., 1 x PS/2, 3 x USB 2.0, 1 x Clear CMOS, DP Port, HDMI, 1 x USB 3.1 Gen2, 1 x USB 3.1 Gen2 (Type
C), RJ45, 2 x USB 3.1, 1 x Optical S/PDIF, 5 x audio 6 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x U.2,
2 x M.2
(1)Bo mch chnh/ Mainboard Msi LGA1151. S/p 6th/7th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors., Intel 4 682 5 150 36T
Z270 Gaming Pro Carbon Z270 Chipset., 4 x DDR4 2133/2400MHz (XMP). Khng ECC. Max 64GB., AMD CrossFire. NVIDIA SLI., 3 x PCIe
3.0 x16, 3 x PCIe 2.0 x1. 6 x SATA 6Gb/s, 2x M.2 (2242/ 2260 /2280/ 22110, S/p PCIe 3.0 x4, SATA
[1700194]
6Gb/s). RAID 0,1,5,10., Intel I219-V Gigabit LAN controller., Realtek ALC1220 Codec., 1 x USB 3.1 Gen2
(Type C), 1 x USB 3.1 Gen2, 8 x USB 3.1, 6 x USB 2.0. Windows 10/8.1/8/7-32/64bit., 1 x PS/2, 2 x USB
2.0, DVI-D, 1 x USB 3.1 Gen2, 1 x USB 3.1 Gen2 (Type C), 4 x USB 3.1, HDMI, RJ45, 1 x Optical S/PDIF,5 x
audio., 6 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0,.... DDR4 Boost v Steel Armor, VR Ready v VR Boost,
Mystic Light v Mystic Light Sync, Audio Boost 4 vi Nahimic 2, LAN Protect, Military Class 5, Guard-Pro, LED
EZ Debug:...
Bo mch chnh/ Mainboard Msi LGA1151. S/p 6th/7th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors., Intel Tm ht 36T
Z270 Tomahawk [1700193] Z270 Chipset., 4 x DDR4 2133/2400MHz (XMP). Khng ECC. Max 64GB., AMD CrossFire., 3 x PCIe 3.0 x16,
3 x PCIe 2.0 x1., Realtek ALC892 Codec. 6 x SATA 6Gb/s, 2x M.2 (2242/ 2260 /2280/ 22110, S/p PCIe 3.0
x4, SATA 6Gb/s). RAID 0,1,5,10., Intel I219-V Gigabit LAN controller., 1 x USB 3.1 Gen2 (Type C), 1 x USB
3.1 Gen2, 8 x USB 3.1, 6 x USB 2.0., Windows 10/8.1/8/7-32/64bit. 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 , DVI-D, 1 x USB
3.1 Gen2, 1 x USB 3.1 Type C, 4 x USB 3.1, HDMI, RJ45, 1 x Optical S/PDIF, 5 x audio,, 6 x SATA 6Gb/s,
2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0,.... DDR4 Boost, VR Ready, Audio Boost 4, LAN Protect, Military Class 5,
Guard-Pro, LED EZ Debug.

Cpu Amd .
B vi x l/ CPU AMD A10 7860K AMD, A10, FM2+, 3.6GHz ( Tng tc 4.0 GHz), DDR3 2133, 4 nhn, 4MB cache L2, AMD Radeon R7 Graphics 2 609 2 870 36T
[1701057]
B vi x l/ CPU AMD A4 7300 AMD, A4, FM2+, 3.8GHz ( Tng tc 4.0 GHz), DDR3 1600, 2 Nhn, 1MB cache L2, AMD Radeon HD 8470D 1 000 1 100 36T
[1701058] Graphics
B vi x l/ CPU AMD A6 7400K AMD, A6, FM2+, 3.5GHz ( Tng tc 3.9GHz), DDR3 1866, 2 Nhn, 1MB cache L2, AMD Radeon R5 Graphics 1 374 1 512 36T
[1700028]
B vi x l/ CPU AMD A8 7600 AMD, A8, FM2+, 3.1GHz ( Tng tc 3.8GHz), DDR3 2133, 4 nhn, 4MB cache L2, AMD Radeon R7 Graphics 1 863 2 050 36T
[1404713]
B vi x l/ CPU AMD A8 7650K AMD, A8, FM2+, 3.3GHz ( Tng tc 3.8GHz), DDR3 2133, 4 nhn, 4MB cache L2, AMD Radeon R7 Graphics 2 090 2 300 36T
[1701060]
(2)B vi x l/ CPU AMD Athlon II AMD, Athlon X4, FM2+, 3.5GHz ( Tng tc 3.8GHz), DDR3 2133, 4 nhn, 2MB cache L2, Khng GPU 1 436 1 580 36T
X4 845 [1601313]
B vi x l/ CPU AMD FX 8370 AMD, FX, AM3+, 4GHz (Tng tc 4.3GHz), DDR3 1866, 8 Nhn, 8MB cache L2 / 8MB cache L3, Khng GPU 4 881 5 370 36T
[1701059]
B vi x l/ CPU AMD Ryzen R5 AMD, Ryzen R5, AM4, 3.5GHz ( Tng tc 3.7GHz), DDR4, 4 nhn 8 lung, 2 MB cache L2, Khng GPU 4 581 5 040 36T
1500X (3.5/3.7GHz) [1701601]
B vi x l/ CPU AMD Ryzen R5 AMD, Ryzen R5, AM4, 3.2GHz ( Tng tc 3.6GHz), DDR4, 6 nhn 12 lung, 3MB cache L2 / 16MB cache L3, 5 250 5 775 36T
1600 (3.2/3.6GHz) [1701600] Khng GPU
B vi x l/ CPU AMD Ryzen R5 AMD, Ryzen R5, AM4, 3.6GHz ( Tng tc 4GHz), DDR4, 6 nhn 12 lung, 3MB cache L2 / 16MB cache L3, 6 060 6 666 36T
1600X (3.6/4.0GHz) [1701599] Khng GPU
(1)B vi x l/ CPU AMD Ryzen R7 AMD, Ryzen R7, AM4, 3.0GHz ( Tng tc 3.7GHz), DDR4, 8 Nhn 16 lung, 4MB cache L2 / 16MB cache L3, 7 726 8 499 36T
1700 (3.0/3.7GHz) [1700973] Khng GPU
(1)B vi x l/ CPU AMD Ryzen R7 AMD, Ryzen R7, AM4, 3.4GHz ( Tng tc 3.8GHz), DDR4, 8 Nhn 16 lung, 4MB cache L2 / 16MB cache L3, 9 362 10 299 36T
1700X (3.4/3.8GHz) [1700972] Khng GPU
(1)B vi x l/ CPU AMD Ryzen R7 AMD, Ryzen R7, AM4, 3.6GHz ( Tng tc 4.0GHz), DDR4, 8 Nhn 16 lung, 4MB cache L2 / 16MB cache L3, 13 635 14 999 36T
1800X (3.6/4.0GHz) [1700971] Khng GPU

Cpu Intel th h 4 .
B vi x l/ CPU Core I3-4160 Intel, Haswell, 1150, 3.60 GHz, DDR3-1600, 2 Cores - 4 Threads, 3 MB, Intel HD Graphics 4400 2 400 2 640 36T
(3.6GHz) [1501285]
B vi x l/ CPU Core I5-4460 Intel, Haswell, 1150, 3.2 GHz ( Max Turbo 3.40GHz ), DDR3-1600, 4 Cores - 4 Threads, 6 MB SmartCache, 3 954 4 350 36T
(3.2Hz) [1401928] Intel HD Graphics 4600
(1)B vi x l/ CPU Pentium Intel, Haswell, 1150, 3.30 GHz, DDR3-1333, DDR3L-1333 ,1.5V, 2 Cores, 3 MB, Intel HD Graphics 1 172 1 290 36T
Dual-G3260 (3.3GHz) [1600579]

Cpu Intel th h 5
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 65
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

(1)B vi x l/ CPU Core I7-5820K Intel, Broadwell, 2011-V3, 3.3 GHz ( Max Turbo 3.6GHz), DDR4 1333/1600/2133..., 6 Cores - 12 Threads, 8 891 9 780 36T
.
(3.3GHz) [1403930] 15MB, Khng GPU

Cpu Intel th h 6 .
B vi x l/ CPU Core I3-6100 Intel, Skylake, 1151, 3.7 GHz, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600,1.35V, 2 Cores - 4 Threads, 3 MB Tm ht 36T
(3.7GHz) [1502957] SmartCache, Intel HD Graphics 530
B vi x l/ CPU Core I5-6400 Intel, Skylake, 1151, 2.7 GHz, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600,1.35V, 4 Cores - 4 Threads, 6 MB 3 936 4 330 36T
(2.7GHz) [1502424] SmartCache, Intel HD Graphics 530
(1)B vi x l/ CPU Core I5-6500 Intel, Skylake, 1151, 3.2 GHz, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600,1.35V, 4 Cores - 4 Threads, 6 MB 4 463 4 910 36T
(3.2GHz) [1502423] SmartCache, Intel HD Graphics 530
(1)B vi x l/ CPU Core I5-6600 Intel, Skylake, 1151, 3.3 GHz, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 ,1.35V, 4 Cores - 4 Threads, 6 MB 4 981 5 480 36T
(3.3GHz) [1502422] SmartCache, Intel HD Graphics 530
(2)B vi x l/ CPU Core I7-6700 Intel, Skylake, 1151, 3.4GHz ( Max Turbo 4.0GHz), DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600,1.35V, 4 Cores - 8 6 936 7 630 36T
(3.4GHz) [1502421] Threads, 8 MB SmartCache, Intel HD Graphics 530
(1)B vi x l/ CPU Core I7-6800K Intel, Intel Core X-series Processors, FCLGA2011-3, 3.40 GHz ( Max Turbo 3.60 GHz), DDR4 2400/2133, 6 9 972 10 970 36T
(3.4GHz) [1701519] Cores - 12 Threads, 15 MB, Khng GPU
(1)B vi x l/ CPU Core I7-6850K Intel, Intel Core X-series Processors, FCLGA2011-3, 3.6GHz ( Max Turbo 3.8GHz), DDR4 2400/2133, 6 Cores - 14 318 15 750 36T
(3.6GHz) [1701520] 12 Threads, 15 MB, Khng GPU
(1)B vi x l/ CPU Core I7-6950X Intel, Intel Core X-series Processors, FCLGA2011-3, 3.0GHz ( Max Turbo 3.5GHz), DDR4 2400/2133, 10 Cores 38 818 42 700 36T
(3.0GHz) [1701521] - 20 Threads, 25 MB, Khng GPU
B vi x l/ CPU Pentium G4400 Intel, Skylake, 1151, 3.3GHz, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 1.35V, 2 Cores - 2 Threads, 3 MB 1 109 1 220 36T
(3.3GHz) [1502958] SmartCache, Intel HD Graphics 510
B vi x l/ CPU Xeon E3-1220V6 Intel, CPU Xeon E3-1220V6 (3.0GHz), LGA 1151, 3.0GHz, DDR4-2400, DDR3L-1866, 4 Cores - 4 Threads, 8 4 590 5 050 36T
(3.0GHz) [1701892] MB, No Graphics (Ch chy vi MBO Server hoc X150/K171)
B vi x l/ CPU Xeon E3-1230V6 Intel, CPU Xeon E3-1230V6 (3.5GHz), LGA 1151 (Socket H4), 3.5 GHz, DDR4-2400, DDR3L-1866, 4 Cores - 8 5 900 6 490 36T
(3.5GHz) [1701893] Threads, 8 MB, No Graphics (Ch chy vi MBO Server hoc X150/K171)

Cpu Intel th h 7 .
(1)B vi x l/ CPU Celeron G3930 Intel, Celeron G3930 (2.9GHz), Socket H4 (LGA 1151), 2.9GHz, DDR4 2133, DDR3L 1333/1600,1.35V, 2 Cores 813 895 36T
(2.9GHz) [1701819] - 2 Threads, 2MB, Intel HD 610
B vi x l/ CPU Core I3-7100 Intel, Kabylake, 1151, 3.9 GHz, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 2 Nhn 4 Lung, 3 MB 2 509 2 760 36T
(3.9GHz) [1700826] SmartCache, Intel HD Graphics 630 - Ch chy c vi Windows 10
B vi x l/ CPU Core I3-7300 Tng: Ti Intel (29/8->15/9) Intel, Kabylake, 1151, 4.0 GHz, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 2 Nhn - 4 Lung, 4 MB 3 286 3 615 36T
(4.0GHz) [1700827] SmartCache, Intel HD Graphics 630 - Ch chy c vi Windows 10
B vi x l/ CPU Core I3-7350K Tng: Ti Intel (29/8->15/9) Intel, Kabylake, 1151, 4.2 GHz, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 2 Nhn - 4 Lung, 4MB, Intel HD 4 063 4 470 36T
(4.2GHz) [1700828] Graphics 630 - Ch chy c vi Windows 10
B vi x l/ CPU Core I5-7400 Intel, Core I5-7400 (3.0GHz), Socket 1151, 3.0GHz, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 4 Cores - 4 3 963 4 360 36T
(3.0GHz) [1701820] Threads, 6MB Cache, Intel HD 630
B vi x l/ CPU Core I5-7500 Intel, Kabylake, 1151, 3.4GHz ( Max Turbo 3.8GHz), DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 4 Nhn - 4 4 500 4 950 36T
(3.4GHz) [1700829] Lung, 6 MB SmartCache, Intel HD Graphics 630 - Ch chy c vi Windows 10
(1)B vi x l/ CPU Core I5-7600 Intel, Core I5-7600 (3.5GHz), Socket 1151, 3.5GHz, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 4 Cores - 4 5 000 5 500 36T
(3.5GHz) [1701821] Threads, 6MB Cache, Intel HD 630
B vi x l/ CPU Core I5-7600K Intel, Kabylake, 1151, 3.8GHz ( Max Turbo 4.2GHz), DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 4 Nhn - 4 5 463 6 010 36T
(3.8GHz) [1700830] Lung, 6 MB SmartCache, Intel HD Graphics 630 - Ch chy c vi Windows 10
B vi x l/ CPU Core I7-7700 Intel, Core I7-7700 (3.6GHz), Socket 1151, 3.6GHz, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 4 Cores - 8 7 000 7 700 36T
(3.6GHz) [1701822] Threads, 8MB Cache, Intel HD 630
B vi x l/ CPU Core I7-7700K Intel, Kabylake, 1151, 4.2GHz ( Max Turbo 4.5GHz), DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 4 Nhn - 8 7 845 8 630 36T
(4.2GHz) [1700831] Lung, 8 MB SmartCache, Intel HD Graphics 630 - Ch chy c vi Windows 10
(1)B vi x l/ CPU Core I7-7740X Intel, I7-7740X, LGA 2066, 4.3GHz, 4 Cores - 8 Threads, 8MB 8 363 9 200 36T
(4.30GHz) [1702290]
(1)B vi x l/ CPU Core I7-7820X Intel, I7-7820X, LGA 2066, 3.6GHz, 8 Cores - 16 Threads, 11MB 14 454 15 900 36T
(3.60GHz) [1702289]
(1)B vi x l/ CPU Core I9-7900X Intel, I9-7900X, LGA 2066, 3.3GHz, 10 Cores - 20 Threads, 13.75MB 24 181 26 600 36T
(3.30GHz) [1702288]
B vi x l/ CPU Pentium Dual Intel, Kabylake, 1151, 3.6GHz, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600,1.35V, 2 Nhn - 4 Lung, 3 MB, Intel HD 1 900 2 090 36T
Core-G4600 (3.6GHz) [1700824] Graphics 630 - Ch chy c vi Windows 10

Ram G Skill .
B nh DDR2 G.Skill 2GB (800) G.Skill, DDR2, 2GB, 800, 1.80v 614 675 36T
F2-6400CL5S-2GBNT [1402366]
B nh DDR3 G.Skill 4GB (1600) G.Skill, DDR3, 4GB, 1600, 1.50V ,S/p Intel XMP heatsink aluminium - AEGIS 738 812 36T
F3-1600C11S-4GIS [1402368]
B nh DDR3 G.Skill 4GB (1600) G.Skill, DDR3, 4GB, 1600, 1.50V , upgrade for Dell and HP 717 789 36T
F3-1600C11S-4GNT [1302835]
(1)B nh DDR3 G.Skill 8GB (1600) G.Skill, DDR3, 8GB, 1600, 1.50V , S/p Intel XMP heatsink aluminium - AEGIS 1 370 1 508 36T
F3-1600C11S-8GIS [1403228]
(1)B nh DDR3 G.Skill 8GB (2400) G.Skill, DDR3, 8GB (2x4GB), 2400, 1.65v , S/p Intel XMP heatsink Blue - RipjawsX 1 476 1 624 36T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 66
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
F3-2400C11D-8GXM (2x4GB)
[1303106]
(1)B nh DDR4 G.Skill 16GB G.Skill, DDR4, 16GB (4x4GB), 2400, 1.20v , S/p Intel XMP tn nhit Red 3 500 3 851 36T
(2400) F4-2400C15Q-16GVR (4x4GB)
[1503112]
B nh DDR4 G.Skill 16GB (2400) G.Skill, DDR4, 16GB (2x8GB), 2400MHz, 1.2V - S/p Intel XMP Tn nhit Red 3 248 3 573 36T
F4-2400C16D-16GFXR (2x8GB)
[1702410]
(1)B nh DDR4 G.Skill 16GB G.Skill, DDR4, 16GB (4x4GB), 2666, 1.20v ,S/p Intel XMP tn nhit Red 3 332 3 666 36T
(2666) F4-2666C15Q-16GVR (4x4GB)
[1600679]
B nh DDR4 G.Skill 16GB (2800) G.Skill, DDR4, 16GB (2x8GB), 2800, 1.35V,S/p Intel XMP Headsink Black-Grey - Dng Trident - Hng cao cp 3 500 3 851 36T
F4-2800C15D-16GTZB (2x8GB)
[1600331]
B nh DDR4 G.Skill 16GB (2800) G.Skill, DDR4, 16GB (2x8GB), 2800, 1.25v,S/p Intel XMP Tn Nhit Red 3 248 3 573 36T
F4-2800C15D-16GVRB (2x8GB)
[1600905]
(1)B nh DDR4 G.Skill 16GB G.Skill, DDR4, 16GB (2x8GB), 3000, 1.35v,S/p Intel XMP Headsink Black-Grey - Dng Trident - Hng cao cp 3 543 3 898 36T
(3000) F4-3000C15D-16GTZB
(2x8GB) [1601460]
B nh DDR4 G.Skill 16GB (3000) G.Skill, DDR4, 16GB (2x8GB), 3000, 1.35V,S/p Intel XMP Tn nhit Black-Grey. Dng Trident Z RGB LEDs - 3 585 3 944 36T
F4-3000C16D-16GTZR (2x8GB) Hng cao cp
[1700894]
(1)B nh DDR4 G.Skill 16GB G.Skill, DDR4, 16GB (2x8GB), 3200, 1.35V,S/p Intel XMP Tn Nhit Black-Grey - Dng Trident - Hng cao cp 3 374 3 712 36T
(3200) F4-3200C16D-16GTZB
(2x8GB) [1503033]
(1)B nh DDR4 G.Skill 16GB G.Skill, DDR4, 16GB (4x4GB), 3200, 1.35v, S/p Intel XMP Tn Nhit Black 4 218 4 640 36T
(3200) F4-3200C16Q-16GVKB
(4x4GB) [1503383]
(1)B nh DDR4 G.Skill 32GB G.Skill, DDR4, 32GB (2x16GB), 2400, 1.20v,S/p Intel XMP Tn Nhit Trident Z - RGB LED - Hng cao cp 6 327 6 960 36T
(2400) F4-2400C15D-32GTZR
(2x16GB) [1701830]
(1)B nh DDR4 G.Skill 32GB G.Skill, DDR4, 32GB (2x16GB), 2400, 1.2V, S/p Intel XMP 5 990 6 589 36T
(2400) F4-2400C15D-32GVR
(2x16GB) [1702101]
(1)B nh DDR4 G.Skill 32GB G.Skill, DDR4, 32GB (4x8GB), 3000, 1.35v,S/p Intel XMP Tn Nhit Red 6 749 7 424 36T
(3000) F4-3000C15Q-32GVRB
(4x8GB) [1502820]
(1)B nh DDR4 G.Skill 32GB G.Skill, DDR4, 32GB (4x8GB), 3200, 1.35V,S/p Intel XMP Tn nhit Black 7 972 8 770 36T
(3200) F4-3200C15Q-32GVR (4x8GB)
[1601406]
B nh DDR4 G.Skill 32GB (3200) G.Skill, DDR4, 32GB (2x16GB), 3200, 1.35v,S/p Intel XMP tn nhit Red-Black-Grey - Dng Trident - Hng cao Tm ht 36T
F4-3200C16D-32GTZ (2x16GB) cp
[1603124]
(1)B nh DDR4 G.Skill 32GB G.Skill, DDR4, 32GB (4x8GB), 3466, 1.35v, S/p Intel XMP 2.0. Tn Nhit Red 8 436 9 280 36T
(3466) F4-3466C16Q-32GVR (4x8GB)
[1700814]
B nh DDR4 G.Skill 4GB (2133) G.Skill, DDR4, 4GB, 2133, 1.25v,S/p Intel XMP 780 858 36T
F4-2133C15S-4GIS [1600587]
B nh DDR4 G.Skill 4GB (2133) G.Skill, DDR4, 4GB, 2133, 1.20v,S/p Intel XMP Tn nhit Red 907 998 36T
F4-2133C15S-4GVR [1701295]
B nh DDR4 G.Skill 4GB (2400) G.Skill, DDR4, 4GB, 2400, 1.20v,S/p Intel XMP Tn Nhit Aluminium 801 882 36T
F4-2400C15S-4GIS [1701270]
(1)B nh DDR4 G.Skill 4GB (2400) G.Skill, DDR4, 4GB, 2400, 1.20v, S/p Intel XMP Tn Nhit Red 928 1 021 36T
F4-2400C15S-4GVR [1700843]
(1)B nh DDR4 G.Skill 8GB (2133) G.Skill, DDR4, 8GB (2x4GB), 2133, 1.20v,S/p Intel XMP Tn Nhit Red 1 708 1 879 36T
F4-2133C15D-8GVR (2x4GB)
[1503024]
B nh DDR4 G.Skill 8GB (2133) G.Skill, DDR4, 8GB, 2133, 1.25v,S/p Intel XMP 1 518 1 670 36T
F4-2133C15S-8GIS [1600792]
(1)B nh DDR4 G.Skill 8GB (2400) G.Skill, DDR4, 8GB, 2400, 1.20v,S/p Intel XMP heatsink aluminium 1 540 1 694 36T
F4-2400C15S-8GIS [1600997]
B nh DDR4 G.Skill 8GB (2400) G.Skill, DDR4, 8GB, 2400, 1.20v,S/p Intel XMP Tn nhit Red 1 687 1 856 36T
F4-2400C16S-8GFXR [1701296]
(1)B nh DDR4 G.Skill 8GB (2666) G.Skill, DDR4, 8GB (2x4GB), 2666, 1.25v,S/p Intel XMP Tn Nhit Red 1 602 1 763 36T
F4-2666C15D-8GVR (2x4GB)
[1603078]
(1)B nh DDR4 G.Skill 8GB (2666) G.Skill, DDR4, 8GB, 2666, 1.2V 1 666 1 833 36T
F4-2666C15S-8GVR [1702202]
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 67
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
B nh DDR4 G.Skill 8GB (2800) G.Skill, DDR4, 8GB (2x4GB), 2800, 1.25v,S/p Intel XMP. Tn Nhit Red 1 729 1 902 36T
F4-2800C15D-8GVRB (2x4GB)
[1700812]
(1)B nh DDR4 G.Skill 8GB (2800) G.Skill, DDR4, 8GB, 2800, 1.20v,S/p Intel XMP Tn Nhit Aluminium 1 560 1 717 36T
F4-2800C17S-8GIS [1700844]

Ram Kingmax .
B nh DDR3 Kingmax 2GB (1600) Kingmax, DDR3, 2GB, 1600, 1.50v 400 440 36T
(8 chip) [1201374]
B nh DDR3 Kingmax 4GB (1600) Kingmax, DDR3, 4GB, 1600, 1.50v 704 775 36T
(8 chip) [1201390]
B nh DDR3 Kingmax 8GB (1600) Kingmax, DDR3, 8GB, 1600, 1.50v 1 345 1 480 36T
[1201420]
B nh DDR4 Kingmax 16GB Kingmax, DDR4, 16GB, 2400, 1.35v,Tn nhit (Heatsink) 3 049 3 354 36T
(2400) (Heatsink) (ZEUS) [1700109]
B nh DDR4 Kingmax 4GB (2400) Kingmax, DDR4, 4GB, 2400, 1.2v 804 885 36T
(8 chip) [1600502]
B nh DDR4 Kingmax 4GB (2400) Kingmax, DDR4, 4GB, 2400, 1.35v,Tn nhit (Heatsink) 850 935 36T
(Heatsink) (ZEUS) [1700107]
B nh DDR4 Kingmax 8GB (2400) Kingmax, DDR4, 8GB, 2400, 1.2v 1 540 1 695 36T
(8 chip) [1600503]
B nh DDR4 Kingmax 8GB (2400) Kingmax, DDR4, 8GB, 2400, 1.2v,Tn nhit (Heatsink) 1 586 1 745 36T
(Heatsink) (ZEUS) [1700108]

Ram Kingston .
(1)B nh DDR3 Kingston 2GB Kingston, DDR3, 2GB, 1600, 1.5v 400 440 36T
(1600) (KVR16N11S6A/2-SP)
[1302743]
B nh DDR3 Kingston 4GB (1600) Kingston, DDR3, 4GB, 1600, 1.50v 704 775 36T
(KVR16N11S8/4) [1301876]
(1)B nh DDR3 Kingston 4GB Kingston, DDR3, 4GB, 1600, 1.50v,HyperX Fury en 772 850 36T
(1600) Hyper X Fury
(HX316C10FB/4) (en) [1401692]
(1)B nh DDR3 Kingston 4GB Kingston, DDR3, 4GB, 1600, 1.50v,HyperX Fury 772 850 36T
(1600) Hyper X Fury
(HX316C10FR/4) () [1403542]
(1)B nh DDR3 Kingston 8GB Kingston, DDR3, 8GB, 1600, 1.50v 1 345 1 480 36T
(1600) (KVR16N11/8) [1502298]
(1)B nh DDR3 Kingston 8GB Kingston, DDR3, 8GB, 1600, 1.50v,HyperX Fury Xanh 1 431 1 575 36T
(1600) Hyper X Fury
(HX316C10F/8) (Xanh) [1501249]
(1)B nh DDR3 Kingston 8GB Kingston, DDR3, 8GB, 1600, 1.50v, HyperX Fury en 1 431 1 575 36T
(1600) Hyper X Fury
(HX316C10FB/8) (en) [1501457]
(1)B nh DDR3 Kingston 8GB Kingston, DDR3, 8GB, 1600, 1.50v,HyperX Fury 1 431 1 575 36T
(1600) Hyper X Fury
(HX316C10FR/8) () [1502912]
(1)B nh DDR4 Kingston 4GB Kingston, DDR4, 4GB, 2133, 1.20V 881 970 36T
(2133) (HX421C14FB/4) [1600763]
(1)B nh DDR4 Kingston 8GB Kingston, DDR4, 8GB, 2133, 1.20v 1 663 1 830 36T
(2133) (HX421C14FB2/8) [1600980]

Ram Corsair .
(1)B nh DDR3 Corsair 4GB Corsair, DDR3, 4GB, 1600, 1.50V,C9 - CMZ4GX3M1A 754 830 36T
(1600) C9 CMZ4GX3M1A [1201389]
(1)B nh DDR3L Corsair 8GB Corsair, DDR3L, 8GB, 1600, 1.35V,CML8GX3M1C (c tn nhit) 1 509 1 660 36T
(1600) C9 CML8GX3M1C 1.35v
[1601459]
B nh DDR4 Corsair 16GB (2400) Corsair, DDR4, 16GB, 2400, 1.2V,CMK16GX4M2A Ven LPX - (2x8GB) 3 654 4 020 36T
C14 CMK16GX4M2A Ven LPX
(2x8GB) [1500890]
(1)B nh DDR4 Corsair 16GB Corsair, DDR4, 16GB, 2666, 1.2V,CMK16GX4M2A Ven LPX - (2x8GB) 3 681 4 050 36T
(2666) C16R CMK16GX4M2A Ven
LPX (2x8GB) [1602353]
(1)B nh DDR4 Corsair 8GB Corsair, DDR4, 8GB (2X4GB), 2400, 1.2v,CMK8GX4M2A Ven LPX - (2x4GB) 1 990 2 190 36T
(2400) C14 CMK8GX4M2A Ven LPX
(2x4GB) [1500889]
B nh DDR4 Corsair 8GB (2400) Corsair, DDR4, 8GB (2X4GB), 2400, 1.2V,CMK8GX4M2A Ven LPX - (2x4GB) 1 990 2 190 36T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 68
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
C14R CMK8GX4M2A Ven LPX
(2x4GB) [1601500]

Ram Adata .
B nh DDR4 Adata ECC 8GB ADATA, DDR4, 8GB, 2133, 1.2V 1 727 1 900 36T
(2133) AD4E2133 W8G15-BHYA
[1601706]

Ram Transcend .
B nh DDR4 Transcend 4GB Transcend, DDR4, 4GB, 2133, 1.20v 800 880 36T
(2133) (TS512MLH64V1H) [1702204]
B nh DDR4 Transcend 4GB Transcend, DDR4, 4GB, 2400, 1.20v 800 880 36T
(2400) (JM2400HLH-4G) [1702206]
B nh DDR4 Transcend 8GB Transcend, DDR4, 8GB, 2133, 1.20v 1 545 1 700 36T
(2133) (TS1GLH64V1H) [1702205]
B nh DDR4 Transcend 8GB Transcend, DDR4, 8GB, 2400, 1.20v 1 545 1 700 36T
(2400) (TS1GLH64V4H) [1702207]

SSD Western .
cng SSD WD 120GB Tng: D (25/8->30/9) 120GB, Khe c 540MB/s -Ghi 430MB/s, 2.5 inch, sata 3 1 201 1 322 24T
WDS120G1G0A [1603282]
(1) cng SSD WD 120GB Tng: D (25/8->30/9) 120GB, Khe c 540MB/s -Ghi 430MB/s (IOPS: 37K/63K), 22*80mm, M2 Sata 3 1 223 1 346 24T
WDS120G1G0B (M2-2280) [1603476]
cng SSD WD 1TB My Passport Tng: Tai nghe Plantronics 1TB, USB 3.1 Type C 9 081 9 990 24T
External [1702218] Gamecom 318 (1/9->30/9)
cng SSD WD 240GB Tng: D (25/8->30/9) 240GB, Khe c 545MB/s -Ghi 465MB/s, 2.5 inch, sata 3 Tm ht 24T
WDS240G1G0A [1603283]
cng SSD WD 240GB Tng: D (25/8->30/9) 240GB, Khe c 540MB/s -Ghi 465MB/s (IOPS:37K/68K), 22*80mm, M2 Sata Tm ht 24T
WDS240G1G0B (M2-2280) [1603355]
cng SSD WD 250GB Tng: D (25/8->30/9) 250GB, Khe c 545MB/s -Ghi 500MB/s (IOPS:97K/79K), 2.5 inch, Sata 3 Tm ht 24T
WDS250G1B0A [1603477]
cng SSD WD 250GB Tng: D (25/8->30/9) 250GB, Khe c 540MB/s -Ghi 500MB/s (IOPS:97K/79K), 22*80mm, M2 Sata 2 214 2 436 24T
WDS250G1B0B (M2-2280) [1603356]
cng SSD WD 256GB My Tng: Tai nghe Plantronics 256GB, ., 10 x 90 x 45 mm, USB 3.1 Type C 2 718 2 990 24T
Passport External [1702216] Gamecom 318 (1/9->30/9)
cng SSD WD 256GB Tng: D (25/8->30/9) 256GB, Khe c 2050MB/s -Ghi 700MB/s (IOPS:170K/130K), 22*80mm, NVME GEN 3 (PCIE x4) 2 826 3 109 36T
WDS256G1XOC (M2-2280) [1701432]
cng SSD WD 500GB Tng: D (25/8->30/9) 500GB, Khe c 545MB/s -Ghi 525MB/s (IOPS:100K/80K), 2.5 inch, Sata 3 Tm ht 24T
WDS500G1B0A [1603284]
cng SSD WD 512GB My Tng: Tai nghe Plantronics 512GB, ., ., USB 3.1 Type C 4 990 5 490 24T
Passport External [1702217] Gamecom 318 (1/9->30/9)
cng SSD WD 512GB Tng: D (25/8->30/9) 512GB, Khe c 2050MB/s -Ghi 800MB/s (IOPS:170K/134K), 22*80mm, M2 NVME GEN 3 (PCIE x4) 5 314 5 846 36T
WDS512G1XOC (M2-2280) [1701433]
cng SSD WD 1TB WDS100T1B0A Tng: D (25/8->30/9) 1TB, Khe c 545MB/s -Ghi 525MB/s (IOPS: 100K/80K), 2.5 inch, Sata 3 7 044 7 749 24T
[1700075]

SSD Kingston .
cng SSD Kingston 120GB 2.5" Tng: Khay ng cng 120GB, Khe c 500Mb/s (IOPS : 85K/52K), 2.5 inch, Sata 3 Tm ht 24T
Hyper X Fury SHFS37A [1501250]
cng SSD Kingston 120GB 2.5" Tng: Khay ng cng 120GB, Khe c 450Mb/s - Ghi 450Mb/s, 2.5 inch, Sata 3 Tm ht 24T
Now V300 Sata3 (SV300S37A)
[1401531]
(1) cng SSD Kingston 120GB 120GB, Khe c 550Mb/s - Ghi 350Mb/s (IOPS: 90K/15K), 2.5 inch, Sata 3 1 427 1 570 24T
2.5" Sata3 (SUV400S37) [1601897]
(1) cng SSD Kingston 120GB 120GB, Khe c 550Mb/s - Ghi 520Mb/s, 2.5 inch, Sata 3 1 381 1 520 24T
SM2280S3G2 (M2) [1601748]
cng SSD Kingston 240GB 2.5" Tng: Khay ng cng 240GB, Khe c 500Mb/s (IOPS: 85K/41K), 2.5 inch, Sata 3 Tm ht 24T
Hyper X Fury SHFS37A [1501251]
(1) cng SSD Kingston 240GB (Km khay) 240GB, Khe c 560Mb/s - Ghi 530Mb/s, 2.5, Sata 3 km khay 2 754 3 030 24T
2.5" Hyper X Savage SHSS37A
[1501748]
(1) cng SSD Kingston 240GB Tng: Khay ng cng 240GB, Khe c 550Mb/s - Ghi 490Mb/s (IOPS: 95K/25K), 2.5 inch, Sata 3 2 200 2 420 24T
2.5" Sata3 (SUV400S37) [1601745]
(1) cng SSD Kingston 240GB 240GB, Khe c 550Mb/s - Ghi 520Mb/s (IOPS: 66K/65K), 22*80mm, M2 Sata 2 281 2 510 24T
SM2280S3G2 (M2) [1601749]
cng SSD Kingston 480GB 2.5" 480GB, Khe c 560MB/s -Ghi 530MB/s, 2.5 inch, sata 3 Tm ht 24T
SHSS37A Sagave [1502914]
(1) cng SSD Kingston 480GB Tng: Khay ng cng 480GB, Khe c 550MB/s -Ghi 500MB/s, 2.5 inch, sata 3 3 872 4 260 24T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 69
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
2.5" Sata3 (SUV400S37) [1601746]

SSD Transend .
cng SSD Transcend 220S Tng: Phiu bc thm '' n 120GB, Khe c 550MB/s -Ghi 420MB/s, 2.5 inch, sata 3 1 285 1 414 24T
120GB [1601779] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9)
cng SSD Transcend 220S Tng: Phiu bc thm '' n 240GB, Khe c 550MB/s -Ghi 450MB/s, 2.5 inch, sata 3 2 118 2 330 24T
240GB [1601780] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9)
cng SSD Transcend 220S Tng: Phiu bc thm '' n 480GB, Khe c 550MB/s -Ghi 450MB/s, 2.5 inch, sata 3 3 745 4 120 24T
480GB [1601781] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9)
cng SSD Transcend 370S Tng: Phiu bc thm '' n 128GB, Khe c 560MB/s -Ghi 460MB/s, 2.5 inch, sata 3 1 490 1 640 24T
128GB [1501931] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9) (Km khay)
cng SSD Transcend 370S Tng: Phiu bc thm '' n 256GB, Khe c 560MB/s -Ghi 460MB/s, 2.5 inch, sata 3 2 581 2 840 24T
256GB [1501932] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9) (Km khay)
cng SSD Transcend 370S Tng: Phiu bc thm '' n 512GB, Khe c 560MB/s -Ghi 460MB/s, 2.5 inch, sata 3 4 500 4 950 24T
512GB [1503500] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9) (Km khay)
cng SSD Transcend External Tng: Phiu bc thm '' n 128GB, Khe c 410MB/s -Ghi 380MB/s, 1,8 Inch, USB 3.0 1 590 1 750 24T
ESD400 128GB [1700062] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9)
cng SSD Transcend External Tng: Phiu bc thm '' n 256GB, Khe c 410MB/s -Ghi 380MB/s, 1,8 Inch, USB 3.0 2 754 3 030 24T
ESD400 256GB [1700063] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9)

SSD Plextor .
(1) cng SSD Plextor 128GB 128GB, Khe c 550MB/s -Ghi 500MB/s, 3.98 x 1.24 x 0.34 inch, USB 3.1 Gen 2 Type C 1 940 2 134 24T
EX1-128 External (Vng/Bc)
[1700091]
cng SSD Plextor 128GB 128GB, Khe c 550MB/s - Ghi 500MB/s, 2.5 inch, Sata3 1 391 1 531 24T
PX-128S3C 2.5" sata3 [1702241]
cng SSD Plextor 1TB 1TB, Khe c 2500MB/s -Ghi 1400MB/s (IOPS: 280K/240K), 22*80mm, M2 NVMe 10 334 11 368 36T
PX-1TM8PEG (M2-2280) [1700799]
(1) cng SSD Plextor 256GB Gim: 100,000 VND ng 256GB, Khe c 550MB/s -Ghi 500MB/s, 3.98 x 1.24 x 0.34 inch, USB 3.1 Gen 2 Type C 3 121 3 434 24T
EX1-256 External (Bc/Vng) chn (5/9->20/9)
[1700095]
cng SSD Plextor 256GB 256GB, Khe c 2400MB/s - Ghi 1000MB/s, ., PCIe NVMe Gen3 (x4) 3 901 4 292 24T
PX-256M8SEY [1702137]
(1) cng SSD Plextor 256GB 256GB, Khe c 510MB/s -Ghi 470MB/s (IOPS: 74K/79K), 22*80mm, M2 Sata 2 109 2 320 24T
PX-256S1G (M2-2280) [1603216]
cng SSD Plextor 256GB 256GB, Khe c 550MB/s - Ghi 510MB/s, 2.5 inch, Sata3 2 404 2 645 24T
PX-256S3C 2.5" sata3 [1702242]
(1) cng SSD Plextor 512GB 512GB, Khe c 550MB/s -Ghi 500MB/s, 3.98 x 1.24 x 0.34 inch, USB 3.1 Gen 2 Type C 5 020 5 522 24T
EX1-512 External (Vng)
[1700093]
(1) cng SSD Plextor 512GB 512GB, Khe c 2450MB/s - Ghi 1000MB/s, ., PCIe NVMe Gen3 (x4) 6 327 6 960 24T
PX-512M8SEY [1702138]
cng SSD Plextor 512GB 512GB, Khe c 550MB/s - Ghi 520MB/s, 2.5 inch, Sata3 Tm ht 24T
PX-512S3C 2.5" sata3 [1702243]
cng SSD Plextor 512GB 512GB, Khe c 770MB/s - Ghi 625MB/s, 80 x 22 mm, M.2 2280 (PCIe Gen2 x2) 4 745 5 220 36T
PX-G512M6EA (M2-2280) [1702244]

SSD Samsung .
cng SSD Samsung 120GB 2.5" Tng: Nn bo him 120GB, Khe c 540MB/s -Ghi 520MB/s (IOPS: 100K/90K), 2.5 inch, Sata 3 1 571 1 729 24T
750Evo (Mz-750120BW) [1602901] Samsung (29/7->15/9)
(1) cng SSD Samsung 128GB Tng: Th nh Micro 128GB, Khe c 550MB/s -Ghi 470MB/s (IOPS: 100K/90K), 2.5 inch, Sata 3 2 140 2 355 24T
2.5" 850Pro (Mz-7KE128BW) Samsung Evo plus 16GB
[1602905] (Class 10)(SDMSS16EVO)
(19/4->30/9)
cng SSD Samsung 1TB 2.5" T3 Tng: Chut my tnh Trust 1TB, Khe c 450MB/s -Ghi 450MB/s, 71 x 9.2 x 53.2 mm, USB Type-C (USB TYPE C TO USB 3.1) Tm ht 24T
Portable (MU-PT1T0B/WW) [1603479] YVI Wireless (16/8->30/9)
cng SSD Samsung 1TB 850Evo Tng: Chut my tnh Trust 1TB, Khe c 540MB/s -Ghi 520MB/s (IOPS: 98K/90K), 2.5 inch, Sata 3 9 512 10 464 24T
(Mz-75E1T0BW) [1603478] YVI Wireless (16/8->30/9)
cng SSD Samsung 250GB Tng: Chut my tnh Trust 250GB, Khe c 540MB/s -Ghi 520MB/s (IOPS: 97K/88K), 0.2 x 1.2 x 2 inches, mSATA 2 609 2 870 24T
(Mz-M5E250BW) mSata [1603651] YVI Wireless (16/8->30/9)
cng SSD Samsung 250GB 2.5" Tng: Chut my tnh Trust 250GB, Khe c 540MB/s -Ghi 520MB/s (IOPS: 97K/88K), 2.5 inch, Sata 3 2 541 2 795 24T
850Evo (Mz-75E250BW) [1602903] YVI Wireless (16/8->30/9)
cng SSD Samsung 250GB 2.5" Tng: Chut my tnh Trust 250GB, 450MB/s, 71 x 9.2 x 53.2 mm, USB Type-C (USB TYPE C TO USB 3.1) 3 118 3 430 24T
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 70
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
T3 Portable (MU-PT250B/WW) YVI Wireless (16/8->30/9)
[1602907]
(1) cng SSD Samsung 250GB Tng: Chut my tnh Trust 250GB, Khe c 540MB/s -Ghi 500MB/s (IOPS: 97K/89K), 22*80mm, M2 Sata3 2 651 2 916 24T
850Evo M2 (Mz-N5E250BW) YVI Wireless (16/8->30/9)
[1602910]
(1) cng SSD Samsung 256GB Tng: Chut my tnh Trust 256GB, Khe c 550MB/s -Ghi 520MB/s (IOPS: 100K/90K), 2.5 inch, Sata 3 3 318 3 650 24T
2.5" 850Pro (Mz-7KE256BW) YVI Wireless (16/8->30/9)
[1602906]
cng SSD Samsung 500GB 2.5" Tng: Chut my tnh Trust 500GB, Khe c 540MB/s -Ghi 520MB/s (IOPS: 97K/88K), 2.5 inch, Sata 3 4 636 5 100 24T
850Evo (Mz-75E500BW) [1602904] YVI Wireless (16/8->30/9)
cng SSD Samsung 500GB 2.5" Tng: Chut my tnh Trust 500GB, 450MB/s, 71 x 9.2 x 53.2 mm, USB Type-C (USB TYPE C TO USB 3.1) 5 000 5 500 24T
T3 Portable (MU-PT500B/WW) YVI Wireless (16/8->30/9)
[1602908]
cng SSD Samsung 500GB Tng: Chut my tnh Trust 500GB, Khe c 540MB/s -Ghi 500MB/s (IOPS: 97K/89K), 22*80mm, M2 Sata3 4 763 5 240 24T
850Evo M2 (Mz-N5E500BW) YVI Wireless (16/8->30/9)
[1700101]

SSD Khc .
cng SSD Intel Optane 16GB 16GB, Khe c 900MB/s - Ghi 145MB/s, 22*80mm, NVME GEN 3 (PCIE x2) 1 136 1 250 36T
(MEMPEK1W016GAXT) [1702030]
cng SSD Intel Optane 32GB 32GB, Khe c 1350MB/s - Ghi 290MB/s, 22*80mm, NVME GEN 3 (PCIE x2) 1 909 2 100 36T
(MEMPEK1W032GAXT) [1702031]
(1) cng SSD Kingmax 120GB 120GB, Khe c 540MB/s - Ghi 150MB/s, ., Sata 3 1 227 1 350 24T
Sata III SME [1402758]
cng SSD Kingmax 240GB Sata 240GB, Khe c 540Mb/s - Ghi 300Mb/s, 2.5 inch, Sata 3 2 063 2 270 24T
III SME [1402759]

Cng 3.5'' Seagate .


cng HDD Seagate 500GB Sata SEAGATE - cng gn trong dnh cho Desktop, 500GB, 7200rpm, Sata3 - 3.5, 32MB Cache 988 1 087 12T
[1201874]
(1) cng HDD Seagate 10TB cng dng cho thit b ghi hnh - 10TB - 3.5 - Sata3 - 7200rpm - 256MB Cache 9 727 10 700 24T
Skyhawk Sata [1701720]
cng HDD Seagate 1TB Firecuda SEAGATE - cng gn trong dnh cho Desktop Gaming, 1TB (+ 8GB SSD Nand Flash), 7200rpm -, 1 781 1 960 24T
Sata [1603872] Sata3 - 3.5, 64MB Cache
cng HDD Seagate 1TB Sata Seagate cng gn trong dnh cho Desktop, 1TB, 7200rpm -, Sata3 - 3.5, 64MB Cache 1 001 1 102 12T
[1201747]
cng HDD Seagate 1TB Skyhawk cng dng cho thit b ghi hnh -, 1TB -, 5900rpm -, Sata3 - 3.5 -, 64MB Cache 1 122 1 235 24T
Sata [1700733]
cng HDD Seagate 2TB Firecuda SEAGATE cng gn trong dnh cho Desktop Gaming -, 2TB (+ 8GB SSD Nand Flash) -, 7200rpm -, Sata3 2 445 2 690 24T
Sata [1603873] -3.5, 64MB Cache
cng HDD Seagate 2TB Skyhawk SEAGATE cng dng cho thit b ghi hnh -, 2TB, 5900rpm -, Sata3 - 3.5, 64MB Cache 1 704 1 875 24T
Sata [1603343]
cng HDD Seagate 3TB Sata cng gn trong dnh cho Desktop -, 3TB, 7200rpm -, Sata3 -- 3.5, 64MB Cache 2 089 2 298 12T
[1303322]
cng HDD Seagate 3TB Skyhawk cng dng cho thit b ghi hnh, 3TB, 5900rpm, Sata3- 3.5, 64MB Cache 2 272 2 500 24T
Sata [1603765]
cng HDD Seagate 4TB Sata cng gn trong dnh cho Desktop -, 4TB, 5900rpm -, Sata3 - 3.5, 64MB Cache 2 836 3 120 12T
[1401821]
cng HDD Seagate 4TB Skyhawk cng dng cho thit b ghi hnh -, 4TB, 5900rpm, Sata3 -- 3.5, 64MB Cache 3 136 3 450 24T
Sata [1700746]
cng HDD Seagate 6TB Skyhawk cng dng cho thit b ghi hnh -, 6TB, 7200rpm, Sata3 -- 3.5, 256MB Cache 5 318 5 850 24T
Sata [1603766]
(1) cng HDD Seagate 8TB cng dng cho thit b ghi hnh, 8TB, 7200rpm, Sata3 -- 3.5, 256MB Cache 7 090 7 800 36T
Skyhawk Sata [1603749]
(1) cng NAS Seagate Ironwolf cng NAS Seagate Ironwolf 10TB 3.5" Sata 3 (ST10000VN0004), cng gn trong dnh cho Desktop - 9 727 10 700 24T
10TB 3.5" Sata 3 (ST10000VN0004) 10TB - Sata3 - 7200rpm - 256MB Cache (512e)
[1701787]
(1) cng NAS Seagate Ironwolf cng NAS Seagate Ironwolf 2TB 3.5" Sata 3 (ST2000VN004), cng gn trong dnh cho Desktop - 2TB - 2 042 2 247 24T
2TB 3.5" Sata 3 (ST2000VN004) Sata3 - 5900rpm - 64MB Cache
[1701778]
(1) cng NAS Seagate Ironwolf cng NAS Seagate Ironwolf 3TB 3.5" Sata 3 (ST3000VN007), cng gn trong dnh cho Desktop - 3TB - 2 578 2 836 24T
3TB 3.5" Sata 3 (ST3000VN007) Sata3 - 5900rpm - 64MB Cache
[1701779]
(1) cng NAS Seagate Ironwolf cng NAS Seagate Ironwolf 4TB 3.5" Sata 3 (ST4000VN008), cng gn trong dnh cho Desktop - 4TB - 3 501 3 852 24T
4TB 3.5" Sata 3 (ST4000VN008) Sata3 - 5900rpm - 64MB Cache
[1701780]
(1) cng NAS Seagate Ironwolf cng NAS Seagate Ironwolf 6TB 3.5" Sata 3 (ST6000VN0041), cng gn trong dnh cho Desktop - 6TB - 5 350 5 885 24T
6TB 3.5" Sata 3 (ST6000VN0041) Sata3 - 7200rpm - 128MB Cache

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 71
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1701781]
(1) cng NAS Seagate Ironwolf cng NAS Seagate Ironwolf 8TB 3.5" Sata 3 (ST8000VN0022), cng gn trong dnh cho Desktop - 8TB - 7 295 8 025 24T
8TB 3.5" Sata 3 (ST8000VN0022) Sata3 - 7200rpm - 256MB Cache
[1701786]

Cng 3.5'' Western .


cng HDD WD 500GB-5000AZLX cng gn trong dnh cho Desktop, 500GB, 7200rpm, Sata3 - 3.5, 32MB Cache 1 066 1 173 12T
(Xanh) [1503035]
cng HDD WD 500GB-5000AZRZ cng gn trong dnh cho Desktop, 500GB, 5400rpm, Sata3 - 3.5, 64MB Cache 1 075 1 183 12T
(Xanh) [1502925]
cng HDD WD 500GB-5003AZEX cng gn trong dnh cho Desktop, 500GB, 7200rpm, Sata3 -- 3.5, 64MB Cache - Dual Processor- Hiu 1 518 1 670 36T
(en) [1209624] sut cao dnh cho thit k, game th, nhip nh
(1) cng HDD WD 10TB cng gn trong dnh cho Desktop, 10TB, 5400rpm, 3.5 inch - Sata3, 256MB Cache - Intellipower - Red 9 280 10 208 24T
WD100EFAX Sata 3 () [1702245]
cng HDD WD 1TB WD1003FZEX cng gn trong dnh cho Desktop, 1TB, 7200rpm, 3.5 - Sata, 3 64MB Cache - Dual Processor - Hiu 1 792 1 972 36T
(en) [1303536] sut cao dnh cho thit k, game th, nhip nh
cng HDD WD 1TB WD10EFRX cng gn trong dnh cho Desktop, 1TB, Intellipower, 3.5 - Sata3, 64MB Cache - Intellipower - Chy 24/7 1 518 1 670 24T
Sata 3 () [1201765]
cng HDD WD 1TB WD10EZEX cng gn trong dnh cho Desktop, 1TB, 7200rpm, 3.5 - Sata3, 64MB Cache 1 131 1 245 12T
Sata 3 (Xanh) [1201762]
cng HDD WD 1TB WD10EZRZ cng gn trong dnh cho Desktop, 1TB, 5400rpm, 3.5 - Sata3, 64MB Cache 1 145 1 260 12T
Sata 3 (Xanh) [1503326]
(1) cng HDD WD 2TB cng gn trong dnh cho Desktop, 2TB, 7200rpm, 3.5 - Sata3, 64MB Cache - Dual Processor - Hiu sut 2 952 3 248 36T
WD2003FZEX Sata 3 (en) cao dnh cho thit k, game th, nhip nh
[1400549]
cng HDD WD 2TB WD20EFRX cng gn trong dnh cho Desktop, 2TB, Intellipower, 3.5 - Sata3 -, 64MB Cache - - Chy 24/7 2 256 2 482 24T
Sata3 () [1201791]
cng HDD WD 2TB WD20EZRZ cng gn trong dnh cho Desktop -, 2TB, 5400rpm -, 3.5 - Sata3 -, 64MB Cache 1 572 1 730 12T
(Xanh) [1503185]
cng HDD WD 3TB WD30EFRX cng gn trong dnh cho Desktop, 3TB, Intellipowe, 3.5 - Sata3, 64MB Cache -r - Chy 24/7 2 783 3 062 24T
Sata 3 () [1201825]
cng HDD WD 3TB WD30EZRZ cng gn trong dnh cho Desktop, 3TB, 5400rpm, 3.5 - Sata3, 64MB Cache 2 256 2 482 12T
Sata 3 (Xanh) [1503269]
cng HDD WD 4TB WD4004FZWX cng gn trong dnh cho Desktop -, 4TB, 7200rpm, Sata3 -3.5 -, - 128MB Cache - Dual Processor - Hiu Tm ht 36T
Sata 3 (en) [1602249] sut cao dnh cho thit k, game th, nhip nh
cng HDD WD 4TB WD40EFRX cng gn trong dnh cho Desktop, 4TB, Intellipower, 3.5 - Sata3, 64MB Cache - - Chy 24/7 3 627 3 990 24T
Sata 3 () [1402595]
cng HDD WD 4TB WD40EZRZ cng gn trong dnh cho Desktop -, 4TB, 5400rpm - Intellipower, 3.5 - Sata3, 64MB Cache 2 910 3 202 12T
(Xanh) [1503193]
(1) cng HDD WD 6TB cng gn trong dnh cho Desktop -, 6TB, 7200rpm -, 3.5 - Sata3, 128MB Cache - Red Pro - Chy 24/7 6 643 7 308 24T
WD6002FFWX Sata 3 ()
[1601408]
(1) cng HDD WD 6TB WD60EFRX cng gn trong dnh cho Desktop, 6TB, Intellipower, 3.5 - Sata3, 64MB Cache - - Chy 24/7 5 736 6 310 24T
Sata 3 () [1500082]
(1) cng HDD WD 6TB WD60EZRZ cng gn trong dnh cho Desktop, 6TB, 5400rpm, 3.5 - Sata3, 64MB Cache 5 314 5 846 12T
Sata 3 (Xanh) [1600031]
(1) cng HDD WD 8TB WD80EFZX cng gn trong dnh cho Desktop, 8TB, Intellipower, 3.5 - Sata3, 128MB Cache - Intellipower - Red - 7 592 8 352 24T
Sata 3 () [1601685] Chy 24/7

Cng Gn Ngoi Seagate .


cng HDD Seagate 500GB Tng: Ti chng sc HDD Seagate Expansion Portable (USB 3.0), cng gn ngoi, 500GB, Box 2.5 - Portable - USB 3.0, 5400, 1 127 1 240 24T
Expansion Portable (USB 3.0) seagate (18/7->30/9) Maximum Data Transfer Rate 4800 megabytes, OS: Windows, MacOS, Linux
[1201864]
cng HDD Seagate 1TB Backup Tng: Chut my tnh HDD Seagate Backup Plus 3.0, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0~5GB, 5400 rpm, PC / Laptop qua 1 490 1 640 24T
Plus 3.0, 2.5'' Anitech W214 khng dy USB 2.0: c~ 33 MB/s,Ghi ~ 26 MB/s-USB 3.0: c~ 112MB/s,Ghi ~ 116 MB/s, OS: Windows, MacOS, Linux
(/en/Bc/Vng/Xanh) [1201740] (6/8->15/9) ,Ti chng sc
seagate (18/7->31/10)
cng HDD Seagate 1TB Backup Tng: Chut my tnh HDD Seagate Backup Plus Ultra Slim 3.0 (Siu Mng), cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0~5GB, 5400 1 668 1 835 24T
Plus Ultra Slim 3.0, 2.5'' Anitech W214 khng dy rpm, PC / Laptop qua USB 2.0: c~ 33 MB/s,Ghi ~ 26 MB/s-USB 3.0: c~ 112MB/s,Ghi ~ 116 MB/s, OS:
(Bc/Vng) [1601096] (6/8->15/9) ,Ti chng sc Windows, MacOS, Linux
seagate (18/7->31/10)
cng HDD Seagate 1TB Tng: Chut my tnh HDD Seagate Expansion Portable 3.0, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - Portable - USB 3.0, 5400rpm, OS: 1 440 1 585 24T
Expansion Portable 3.0, 2.5'' Anitech W214 khng dy Windows, MacOS, Linux
[1201741] (26/7->30/9)
cng HDD Seagate 2TB Backup Tng: Chut my tnh HDD Seagate Backup Plus 3.0, cng gn ngoi, 2TB, Box 2.5 - USB 3.0, 5400 rpm, 8MB, OS: Windows, 2 722 2 995 24T
Plus 3.0, 2.5'' Anitech W214 khng dy MacOS, Linux
(en/Hng/Bc/Vng) [1502039] (6/8->15/9) ,Ti chng sc
seagate (18/7->31/10)
cng HDD Seagate 2TB Tng: Tai nghe Bluetooth HDD Seagate Expansion Portable 3.0, 2TB, Box 2.5 - Portable - USB 3.0, 5400 rpm, 8M, OS: Windows, 2 409 2 650 24T
Expansion Portable 3.0, 2.5'' Plantronics ML15 MacOS, Linux

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 72
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1502100] (26/7->30/9)
cng HDD Seagate 3TB Backup Tng: Chut my tnh HDD Seagate 3TB Backup Plus 3.0, cng gn ngoi, 3TB, Box 3.5 - USB 3.0, 7200 rpm, 16M, OS: 2 750 3 025 24T
Plus 3.0, 3.5'' [1201819] Anitech W214 khng dy Windows, MacOS, Linux
(6/8->15/9)
(1) cng HDD Seagate 3TB Tng: Chut my tnh HDD Seagate Expansion Portable 3.0, 3TB, Box 3.5 - Portable - USB 3.0, 5400 rpm, 8M, OS: Windows, 2 672 2 940 24T
Expansion Portable 3.0, 3.5'' Anitech W214 khng dy MacOS, Linux
[1201820] (6/8->15/9)
cng HDD Seagate 4TB Backup Tng: Ti chng sc HDD Seagate 4TB Backup Plus 3.0, 2.5, cng gn ngoi, 4TB, Box 2.5 - USB 3.0, 5400 Rpm, Max 4 227 4 650 24T
Plus 3.0, 2.5'' (en) [1600824] seagate (18/7->30/9) 220MB/s, OS: Windows, MacOS, Linux
(1) cng HDD Seagate 4TB Tng: Chut my tnh HDD Seagate Backup Plus 3.0, 4TB, 3.5Inch,USB3.0, 7200rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 3 613 3 975 24T
Backup Plus 3.0, 3.5'' (en) Anitech W214 khng dy
[1502040] (6/8->15/9)

Cng Gn Ngoi Western .


(1) cng HDD WD 500GB Tng: Ti chng sc HDD WD 500GB Elements+Box 3.0, cng gn ngoi, 500GB, Box 2.5 - USB 3.0, 5400 rpm, 1 136 1 250 24T
Elements+Box 2.5"3.0 [1201895] Western (12/2->31/12) 8M-480Mb/s~5Gb/s, OS: Windows, MacOS, Linux
(1) cng HDD WD 1TB Tng: Ti chng sc cng HDD WD 1TB Elements+Box 2.5"3.0, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0, 5400 rpm, 1 500 1 650 24T
Elements+Box 2.5"3.0 [1201758] Western (12/2->31/12) 8M-480Mb/s~5Gb/s, OS: Windows, MacOS, Linux
cng HDD WD 1TB My Passport Tng: Ti chng sc HDD WD My Passport Ultra, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup, bo mt, 5400rpm, 1 681 1 850 24T
Ultra [1702219] Western (30/7->31/12) ,Phiu 8M, OS: Windows, MacOS, Linux
siu th 100.000
(15/8->15/9)
cng HDD WD 1TB Passport 2.5", Tng: Ti chng sc HDD WD 1TB Passport, 3.0, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup, 5400rpm, 8M, OS: 1 536 1 690 24T
3.0 (Vng/Cam/Trng//Xanh/en) Western (12/2->31/12) ,Phiu Windows, MacOS, Linux
[1603472] siu th 100.000
(15/8->15/9)
(1) cng HDD WD 1TB Passport Tng: Ti chng sc HDD WD Passport Ultra Metal Edition, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup + bo mt 1 773 1 950 24T
Ultra Metal Edition (Xanh en/Bc) Western (3/3->31/12) 256bits, Soft s dng free, Sao lu t ng v sao lu m my, 5400 rpm, OS: Windows, MacOS, Linux
[1403532]
cng HDD WD 2TB Elements+Box Tng: Ti chng sc HDD WD Elements+Box 3.0, cng gn ngoi, 2TB, Box 2.5 - USB 3.0, 5400rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 2 681 2 950 24T
2.5" 3.0 [1303806] Western (12/2->31/12)
cng HDD WD 2TB Elements+Box HDD WD Elements+Box 3.5", cng gn ngoi, 2TB, Box 3.5 - USB 3.0, 7200 rpm, OS: Windows, MacOS, 2 090 2 300 24T
3.5" [1201787] Linux
(1) cng HDD WD 2TB My Cloud My Cloud Multi-CityAsia , cng gn ngoi, 2TB - Box 3.5 - USB 3.0., 7200 rpm, 64MB Cache, OS: Windows, 3 263 3 590 12T
Multi-CityAsia [1400822] MacOS, Linux Tng thch 2.0, 1x LAN, 1x USB, m my c nhn ring, h tr truy cp bt c ni u,
chia s d liu. Bo mt phn cng, kt hp vi phn mm sao lu d liu WD Smartware. T ng sao
lu d liu vi Dropbox cc nhanh.
cng HDD WD 2TB My Passport Tng: Ti chng sc HDD WD My Passport Ultra , cng gn ngoi, 2TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup, bo mt, 5400 rpm, 2 990 3 290 24T
Ultra [1702220] Western (30/7->31/12) ,Phiu 8M, OS: Windows, MacOS, Linux
siu th 100.000
(15/8->15/9)
(1) cng HDD WD 2TB My cng gn ngoi - 2TB - Box 2.5 - USB 3.0, Tch hp khe cm th nh SD, pin sc rt thun tin di 4 909 5 400 12T
Passport Wireless Pro [1701755] chuyn. Kt ni khng dy ti cc thit b di ng, chia s Internet, qun l a. Pin: 6400mAh s dng
lin tc 10h., 256M OS: Tng thch: Android, Apple iOS,Windows 7/ 8.1/ 10 v Mac OS X,Soft:WD My Cloud,
WD Backup, WD Access
cng HDD WD 2TB Passport 2.5", Tng: Ti chng sc HDD WD 2TB Passport, 3.0, cng gn ngoi, 2T, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup, 5400rpm, 8M, OS: 2 836 3 120 24T
3.0 (Cam/Vng/Trng//Xanh/en) Western (12/2->31/12) ,Phiu Windows, MacOS, Linux
[1603474] siu th 100.000
(15/8->15/9)
cng HDD WD 2TB Passport Ultra Tng: Ti chng sc HDD WD 2TB Passport Ultra 2.5", 3.0, cng gn ngoi, 2TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup + bo mt 2 818 3 100 24T
2.5", 3.0 (/Xanh) [1303743] Western (11/7->31/12) 256bits, Soft s dng free, 5400rpm, OS: Windows, MacOS, Linux
cng HDD WD 2TB Passport Ultra Tng: Ti chng sc HDD WD Passport Ultra Metal Edition, cng gn ngoi, 2TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup + bo mt 3 172 3 490 24T
Metal Edition (Vng ng/Xanh Western (3/3->31/12) 256bits, Soft s dng free, Sao lu t ng v sao lu m my, 5400rpm, OS: Windows, MacOS, Linux
en/Bc) [1601420]
cng HDD WD 3TB Elements+Box HDD WD Elements+Box 3.0, cng gn ngoi, 3TB, Box 3.5 - USB 3.0, 7200rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 2 863 3 150 24T
3.5" 3.0 [1201823]
cng HDD WD 3TB My Book Multi HDD WD My Book Multi, cng gn ngoi, 3TB, Box 3.5 - USB 3.0 - Tng thch 2.0, bo mt phn cng, 3 045 3 350 12T
[1402080] kt hp vi phn mm sao lu d liu WD SmartWere, nng cao tnh an ton vi Acronis True Image WB
Edition., 5400rpm, OS: Windows, MacOS, Linux
cng HDD WD 3TB My Cloud HDD WD My Cloud Multi-CityAsia, cng gn ngoi, 3TB Box 3.5 - USB 3.0., 5400rpm, OS: Windows, MacOS, 4 172 4 590 12T
Multi-CityAsia [1400823] Linux Tng thch 2.0, 1x LAN, 1x USB, m my c nhn ring, h tr truy cp bt c ni u, chia s
d liu. Bo mt phn cng, kt hp vi phn mm sao lu d liu WD Smartware.T ng sao lu d
liu vi Dropbox cc nhanh.
cng HDD WD 3TB My Passport Tng: Ti chng sc HDD WD My Passport Ultra, cng gn ngoi, 3TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup, bo mt, 54t00rpm, 3 900 4 290 24T
Ultra [1702221] Western (30/7->31/12) ,Phiu OS: Windows, MacOS, Linux
siu th 100.000
(15/8->15/9)
cng HDD WD 3TB My Passport My Passport Wireless Pro, cng gn ngoi, 3TB - Box 2.5 - USB 3.0, Tch hp khe cm th nh SD, pin 5 818 6 400 12T
Wireless Pro [1701756] sc rt thun tin di chuyn. Kt ni khng dy ti cc thit b di ng, chia s Internet, qun l a.
Pin: 6400mAh s dng lin tc 10h OS: Windows, MacOS, Linux
cng HDD WD 3TB Passport 2.5", Tng: Ti chng sc HDD WD 3TB Passport3.0, cng gn ngoi, 3TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup, OS: Windows, MacOS, 3 809 4 190 24T
3.0 (en/Vng/Trng//Cam/Xanh) Western (18/3->31/12) ,Phiu Linux
siu th 100.000
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 73
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1700878] (15/8->15/9)
(1) cng HDD WD 3TB Passport Tng: Ti chng sc HDD WDPassport Ultra 3.0, cng gn ngoi, 3TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup, m ha phn cng, 3 727 4 100 24T
Ultra 2.5", 3.0 (Trng) [1502058] Western (12/2->31/12) OS: Windows, MacOS, Linux
cng HDD WD 4TB Elements+Box HDD WDElements+Box3.0, cng gn ngoi, 4TB, Box 3.5 - USB 3.0, OS: Windows, MacOS, Linux 3 772 4 150 24T
3.5" 3.0 [1600820]
cng HDD WD 4TB My Book Multi HDD WD 4TB My Book Multi, cng gn ngoi, 4TB - Box 3.5 - USB 3.0, Tng thch 2.0 - Auto Backup, 3 954 4 350 12T
[1400567] bo v d liu v m ha phn cng, gip bo v an ton t cc truy cp tri php, tc 5Gb/s
truyn d liu cc nhanh., OS: Windows, MacOS, Linux
cng HDD WD 4TB My Cloud HDD WD 4TB My Cloud Multi-CityAsia , cng gn ngoi -, 4TB - Box 3.5 - USB 3.0, OS: Windows, MacOS, 5 082 5 590 12T
Multi-CityAsia [1400821] Linux Tng thch 2.0, 1x LAN, 1x USB. m my c nhn ring, h tr truy cp bt c ni u, chia s
d liu. Bo mt phn cng, kt hp vi phn mm sao lu d liu WD Smartware. T ng sao lu d
liu vi Dropbox cc nhanh.
cng HDD WD 4TB My Passport Tng: Ti chng sc HDD WD My Passport Ultra, cng gn ngoi, 4TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Auto Backup, bo mt, OS: Tm ht 24T
Ultra [1702222] Western (30/7->31/12) ,Phiu Windows, MacOS, Linux
siu th 100.000
(15/8->15/9)
cng HDD WD 6TB My Book Multi HDD WD My Book Multi, cng gn ngoi, 6TB, Box 3.5 - USB 3.0 - Tng thch 2.0, OS: Windows, MacOS, 6 409 7 050 12T
[1600822] Linux
cng HDD WD 6TB My Cloud HDD WD My Cloud Multi-CityAsia, cng gn ngoi, 6TB, Box 3.5 - USB 3.0 - Tng thch 2.0, OS: Windows, 7 809 8 590 12T
Multi-CityAsia [1600823] MacOS, Linux

Cng Gn Ngoi Transcend .


cng HDD Transcend 500GB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend M3+Box, cng gn ngoi, 500GB, Box 2.5 - USB 3.0 - Chng sc - One Touch Backup, OS: 1 163 1 280 24T
M3+Box 2.5" [1201880] trng cngTranscend '' Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9) ,Ti chng sc
Transcend (19/7->30/9)
cng HDD Transcend 500GB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend StoreJet H3+Box, cng gn ngoi, 500GB, Box 2.5 - USB 3.0 - Chng sc - One Touch 1 163 1 280 24T
StoreJet H3+Box 2.5" [1201885] trng cngTranscend '' Backup, OS: Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9) ,Ti chng sc
Transcend (19/7->30/9)
cng HDD Transcend 1TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend 1TB 25C3N+Box 2.5", cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Extra Slim - V hp kim 1 554 1 710 24T
25C3N+Box 2.5" [1701074] trng cngTranscend '' nhm, OS: Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 1TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend 25H3+Box, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Chng sc - One Touch Backup, OS: 1 454 1 600 24T
25H3+Box 2.5" [1201749] trng cngTranscend '' Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 1TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend 25H3B+Box, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Chng sc - One Touch Backup, 1 454 1 600 24T
25H3B+Box 2.5" [1404017] trng cngTranscend '' OS: Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 1TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend 25MC+Box, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB Type C - One Touch Backup, OS: 1 518 1 670 24T
25MC+Box 2.5" [1701041] trng cngTranscend '' Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 1TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend M3+Box, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Chng sc - One Touch Backup, OS: 1 454 1 600 24T
M3+Box 2.5" [1201752] trng cngTranscend '' Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 1TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend M3B+Box, cng gn ngoi, 1TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Chng sc - One Touch Backup, OS: 1 454 1 600 24T
M3B+Box 2.5" [1404016] trng cngTranscend '' Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 2TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend 25C3N+Box, cng gn ngoi, 2TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Extra Slim v hp kim nhm, siu 2 681 2 950 24T
25C3N+Box 2.5" [1701663] trng cngTranscend '' mng, OS: Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 2TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend 25H3+Box", cng gn ngoi, 2TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Chng sc - One Touch Backup, 2 509 2 760 24T
25H3+Box 2.5" [1400563] trng cngTranscend '' OS: Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 2TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend 25H3B+Box, cng gn ngoi, cng gn ngoi, 2TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Chng sc - One 2 509 2 760 24T
25H3B+Box 2.5" [1404018] trng cngTranscend '' Touch backup, OS: Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 2TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD TranscendM3+Box , cng gn ngoi, 2TB, Box 2.5 - USB 3.0 - Chng sc - One Touch Backup, OS: 2 509 2 760 24T
M3+Box 2.5" [1402584] trng cngTranscend '' Windows, MacOS, Linux
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 3TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend 25H3, 3TB, USB 3.0, One Touch Backup, 5400 rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 3 318 3 650 24T
25H3+Box 2.5" [1601652] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9)
cng HDD Transcend 3TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend StoreJet 35T3, 3TB, USB 3.0, One Touch Backup, 5400 rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 2 636 2 900 24T
StoreJet 35T3+Box 3.5" [1700064] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9)
(1) cng HDD Transcend 4TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend 4TB Cloud 110K, 4TB, USB 3.0 - Sata3, OS: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X10.7 hoc cao 4 900 5 390 24T
Cloud 110K+Box 3.5" [1702428] trng cngTranscend '' hn.
(26/8->15/9)
cng HDD Transcend 4TB Tng: Phiu bc thm '' n HDD Transcend StoreJet 35T3, 4TB, USB 3.0, One Touch Backup, 7200 rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 3 227 3 550 24T
StoreJet 35T3+Box 3.5" [1503385] trng cngTranscend ''
(25/8->15/9)

Cng Gn Ngoi Lacie .


Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 74
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
cng HDD Lacie 1TB Porsche HDD Lacie 1TB Porsche Design P9220, 1TB, USB 3.0, 5400 rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 1 763 1 940 12T
Design P9220 USB 3.0 [1209744]
cng HDD Lacie 1TB Porsche HDD Lacie Porsche Design P9223, 1TB, USB 3.0, 5400 rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 1 970 2 167 12T
Design P9223 USB 3.0 [1602988]
(1) cng HDD Lacie 1TB Porsche HDD Lacie Porsche Design P9227, 1TB, USB Type-C, USB 3.1, OS: Windows , MacOS, Linux 2 675 2 943 12T
Design P9227 USB Type-C 3.1
[1701792]
cng HDD Lacie 2TB Porsche HDD Lacie Porsche Design P9220, 2TB, USB 3.0, 5400 rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 2 695 2 965 12T
Design P9220 USB 3.0 [1701794]
cng HDD Lacie 2TB Porsche HDD Lacie Porsche Design P9223, 2TB, USB 3.0, 5400 rpm, OS: Windows, MacOS, Linux 2 814 3 096 12T
Design P9223 USB 3.0 [1401008]
cng HDD Lacie 2TB Porsche HDD Lacie Porsche Design P9227, 2TB, USB Type-C, USB 3.1, OS: Windows, MacOS, Linux Tm ht 12T
Design P9227 USB Type-C 3.1
[1701793]

Ph Kin Cng .
Bao cng 2.5'' Orico PHB-25 Bao cng 2.5 Orico PHB-25, Thit k 2 lp chng sc, s dng cho c gn trong v gn ngoi chun 71 79 0T
(en/Hng/Xanh) [1701012] 2.5, mt trn
Bao cng 2.5'' Orico PHD-25 Bao cng 2.5 Orico PHD-25, Thit k 2 lp chng sc, s dng cho c gn trong v gn ngoi chun 71 79 0T
(Tm/Xanh l//Xanh/en) 2.5, mt nhm
[1701032]
Bao cng 3.5'' Orico PHP35-V1 Bao cng 3.5 Orico PHP35, Hp bo v cng SSD/HDD 3.5, thit k dn nhn d qun l cng 62 69 0T
(Cam/Xanh/Xm/Sutan) [1701335]
Box cng 2.5'' Orico 2569S3-V1 Box cng 2.5 Orico 2569S3-V1 Sata (3.0), Hp cng gn ngoi 2.5". H tr HDD/SSD 2TB Sata3, chun 190 209 6T
Sata (3.0) (Bc/en) [1700983] giao tip USB 3.0 (5Gbps), UASP tng 20% tc truyn d liu, n LED bo hiu. Tng thch: Windows
XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ Mac 9.1 tr ln
Box cng 2.5'' Orico 2579S3 Box cng 2.5 Orico 2579S3 Sata (3.0), Hp cng gn ngoi 2.5". H tr HDD/SSD 2TB Sata3, chun 317 349 6T
Sata (3.0) giao tip USB 3.0 (5Gbps), UASP tng 20% tc truyn d liu, n LED bo hiu. Tng thch: Windows
XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ Mac 9.1 tr ln
(Vng//Xanh/Trng/en)
[1700990]
Box cng 2.5'' Orico 2588US3 Box cng 2.5 Orico 2588US3 Sata (3.0), Hp cng gn ngoi 2.5". H tr HDD/SSD 2TB Sata3, chun 171 189 6T
Sata (3.0) (en) [1700991] giao tip USB 3.0 (5Gbps), UASP tng 20% tc truyn d liu, n LED bo hiu. Tng thch: Windows
XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ Mac 9.1 tr ln
(1)Box cng 2.5'' Orico 2599US3 Box cng 2.5 Orico 2599US3 Sata USB (3.0), Hp cng gn ngoi 2.5". H tr HDD/SSD 2TB Sata3, 153 169 12T
Sata USB (3.0) [1701322] chun giao tip USB 3.0 (5Gbps), UASP tng 20% tc truyn d liu, n LED bo hiu. Tng thch:
Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ Mac 9.1 tr ln
Box cng 2.5'' Orico 2789U3 Hp cng gn ngoi 2.5".Tng thch: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ Mac 9.1 tr ln, H tr HDD/SSD 2TB 263 290 12T
Sata USB (3.0) (Cam Bc) Sata3, chun giao tip USB 3.0 (5Gbps), UASP tng 20% tc truyn d liu, n LED bo hiu. Thit k
v nhm, c lp bo v chng sc Silicon.
[1701324]
Box cng 2.5'' SSK Sata USB 3.0 Box cng 2.5 SSK Sata USB 3.0 (G300), H tr cng ln n 750GB, tc 5Gbps Tm ht 6T
(G300) [1403152]
Box cng 2.5'' SSK Sata USB 3.0 Box cng 2.5 SSK Sata USB 3.0 (SHE 085), H tr cng ln n 2TB, cng 2.5" c dy ti a 263 290 6T
(SHE 085) [1403154] 9.5mm, SSD, tc 5Gbps
Box cng 2.5'' SSK Sata V300 Box cng 2.5 SSK Sata V300, USB 3.0 - Sata - 2.5" 209 230 6T
[1400024]
Box cng 2.5'' USB 3.0 Box cng 2.5 USB 3.0 Transcend, H tr kt ni USB 3.0/ 2.0, Sata 3, thit k v nhm, mng, nh, 313 345 12T
Transcend (Bc) [1403894] one touch backup
Box cng 3.5'' Orico 3588US3 Box cng 3.5 Orico 3588US3 Sata, Box ng cng gn ngoi 3.5", h tr HDD/ SSD ti a 4TB, chun 409 450 6T
Sata (3.0) [1502984] giao tip USB 3.0, n Led hin th ngun, hot ng trn Windows v MAC OS
Box cng 3.5'' SSK Sata USB 3.0 Box cng 3.5 SSK Sata USB 3.0, USB 3.0 - Sata - 3.5". H tr cng ln n 2TB 436 480 6T
(G130) [1302328]
(1)Docking cng Orico 2.5''+3.5'' Docking 1 khe cm: 2.5" v 3.5". Tng thch: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ Mac 9.1 tr ln, H tr 427 470 6T
6518US3 (3.0) [1402030] HDD/SSD 2.5-2TB/ 3.5-8TB Sata3, chun giao tip USB 3.0 (5Gbps). H tr: Hot-swap, n LED bo hiu,
thit k cng nm ngang
Docking cng Sharkoon Sata Dock Duo c kh nng kt ni 2 cng cng mt lc, Dock gn cng sata 2.5" -3.5" vi giao tip USB 772 850 12T
QuickPort XT Duo usb 3.0 3.0 tc ln n 5Gb/s Tch hp chc nng sao lu ch vi mt nt nhn bo v an ton d liu,
Cng tc m thun tin, n led 2 mu bo hiu trng thi hot ng, Ci t d dng, khng cn
[1501109]
Driver.
Docking cng Sharkoon Sata Dock gn cng sata 2.5" -3.5" vi giao tip USB 3.0 tc ln n 5Gb/s, Tch hp chc nng sao lu 527 580 12T
QuickPort usb 3.0 [1501108] ch vi mt nt nhn bo v an ton d liu, Cng tc m thun tin, n led 2 mu bo hiu trng
thi hot ng. Ci t d dng, khng cn Driver.
Khay cng 2.5'' Orico L127SS Khay cng 2.5 Orico L127SS, Khay gn cng qua CD Laptop, h tr HDD/ SSD 2.5" Sata 1/2/3 kch 222 245 12T
[1502981] thc 12.7mm v nh hn na
Khay cng 2.5'' Orico L95SS Khay cng 2.5 Orico L95SS, Khay gn cng qua CD Laptop, h tr HDD/ SSD 2.5" Sata 1/2/3 kch 222 245 12T
[1502982] thc 9.5mm v nh hn na
Khay cng 2.5'' dy [1501098] Khay cng 2.5 dy, Khay ng cng 345 380 12T
Khay cng 2.5'' slim [1501097] Khay cng 2.5 slim, Khay ng cng 345 380 12T
u c cng Orico 35UTS Sata u c cng 3.5 v 2.5" sata 3 USB 3.0 Orico 35UTS u c d liu cng: 3.5 + 2.5" SATA 3 USB 409 450 12T
3 USB (3.0) [1702147] 3.0. H tr HDD/SSD 2TB 2.5 - 8TB 3.5, chun giao tip USB 3.0 (5Gbps), UASP tng 20% tc truyn d
liu. Tng thch: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ Mac 9.1 tr ln

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 75
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

Card Mn Hnh Asus .


Card mn hnh Asus 1GB NVIDIA GeForce GT 730, 901 Mhz, 1252 Mhz ( 5010 Mhz GDDR5 ), 1 GB, GDDR5, PCI Express 2.0, 1x VGA, 1 265 1 392 36T
GT730-FML-1GD5 [1601410] 1x DVI, 1x HDMI, DVI phn gii Ti a: 2560x1600, Xut ra mn hnh: 3, Yu cu ngun: 400W
Card mn hnh Asus 2GB NVIDIA GeForce GTX 1050, GPU Clock tng cng : 1455 Mhz GPU Clock c bn : 1354 Mhz, 7008 Mhz, 3 235 3 559 36T
EX-GTX1050-02G [1603869] 2GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port, 7680x4320, Xut ra mn
hnh: 3, Yu cu ngun: 400w
Card mn hnh Asus 2GB NVIDIA GeForce GT 1030, 1506 MHz / 1266 MHz, 1468 MHz / 1228 MHz, 6008 MHz, 2GB, GDDR5, Bus: 64-bit, 1 845 2 030 36T
GT1030-SL-BRK [1701853] PCI Express 3.0, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1920x1200, Xut ra mn hnh: 2
Card mn hnh Asus 2GB AMD Radeon R7 250, GPU Clock tng cng : 925 Mhz GPU Clock c bn : 725 Mhz, 1125 Mhz, 2GB, 1 455 1 601 36T
R7250-2GD5 [1600930] GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x Display Port, 2560x1600, Xut ra mn hnh: 3,
Yu cu ngun: .
Card mn hnh Asus 4GB NVIDIA GeForce GTX 1050 TI, GPU Clock tng cng : 1392 Mhz GPU Clock c bn : 1290 Mhz, 7008 Mhz, 4 110 4 521 36T
EX-GTX1050TI-04G [1603815] 4GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, 7680x4320 u ra DVI : C x 1 (T nhin) (DVI-D) u ra HDMI :
C x 1 (T nhin) (HDMI 2.0) Cng hin th : C x 1 (T nhin) (DP thng thng) H tr HDCP : C
(1)Card mn hnh Asus 6GB Strix NVIDIA GeForce GTX 1060, OC Mode - GPU Boost Clock : 1811 MHz , GPU Base Clock : 1595 MHz, Gaming 7 350 8 086 36T
GTX1060-DC2O6G [1700947] Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1785 MHz , GPU Base Clock : 1569 MHz, 8008 MHz, 6GB, GDDR5, Bus:
192-bit, PCI-E 3.0 x 16, 7680x4320, Ngun ph: 6-pin*1 DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D) HDMI Output :
Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0) Display Port : Yes x 2 (Native) (Regular DP) HDCP Support : Yes
(1)Card mn hnh Asus 6GB Strix NVIDIA GeForce GTX 1060, Ch OC - Xung Tng cng GPU : 1873 MHZ , Xung Nn GPU : 1645 MHz, 8 419 9 261 36T
GTX1060-O6G-Gaming [1602922] Ch Chi Game - Xung Tng cng GPU : 1847 MHZ , Xung Nn GPU : 1620 MHz, 8208 Mhz, 6GB,
GDDR5, Bus: 192-bit, PCI-E 3.0 x 16, 7680x4320, Ngun ph: 8-pin*1 1 xDVI-D,2x(HDMI 2.0, 2.xDisplayport
H tr HDCP, n Aura RGB 16 triu mu, 6 hiu ng
(1)Card mn hnh Asus 8GB Strix NVIDIA GeForce GTX 1080, 1822 MHz / 1683 MHz, 1797 MHz / 1657 MHz, 11100 MHz (OC Mode)/11010 MHz 16 230 17 854 36T
GTX1080-A8G-11GBPS [1701911] (Gaming Mode), 8GB, GDDR5X, Bus: 256-bit, PCI Express 3.0, DVI-D, 2 x HDMI 2.0, 2 x Display port,
7680x4320, Xut ra mn hnh: 3, Yu cu ngun: 650W Ngun ph: 1 x 6-pin, 1 x 8-pin
(1)Card mn hnh Asus Dual NVIDIA GeForce GTX 1050, GPU Clock tng cng : 1518 Mhz GPU Clock c bn : 1404 Mhz, 7008 Mhz, 3 131 3 444 36T
2GB-GTX1050-02G [1701131] 2GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, u ra DVI : C x 1 (DVI-D) u ra HDMI : C x 1 (HDMI 2.0)
Cng hin th : C x 1. H tr HDCP : C, 7680x4320 Xut ra mn hnh: 2, Yu cu ngun: 350W
(1)Card mn hnh Asus Dual 3GB NVIDIA GeForce GTX 1060, Boost: 1809 MHz, Base: 1594 MHz, Boost: 1785 MHz, Base: 1569 MHz, 8008 6 240 6 865 36T
GTX1060-O3G [1700946] Mhz, 3GB, GDDR5, Bus: 192-bit, PCI-E 3.0 x 16, DVI-D, 2x HDMI, 2x DisplayPort, 7680x4320, Yu cu ngun:
450W
Card mn hnh Asus Dual 6GB NVIDIA GeForce GTX 1060, Ch OC - Xung Tng cng GPU : 1809 MHZ , Xung Nn GPU : 1594 MHz, Tm ht 36T
GTX1060-O6G [1603123] Ch Chi Game - Xung Tng cng GPU : 1785 MHZ , Xung Nn GPU : 1569 MHz, 8008 MHz, 6GB,
GDDR5, Bus: 192-bit, PCI-E 3.0 x 16, 7680x4320, N/A, N/A, N/A u ra DVI : C x 1 (T nhin) (DVI-D) u
ra HDMI : C x 2 (T nhin) (HDMI 2.0) Cng hin th : C x 2 (T nhin) (DP thng thng) H tr HDCP :
C

Card Mn Hnh Gigabyte .


(1)Card mn hnh Gigabyte 11GB GeForce GTX 1080 Ti, Boost: 1708 MHz / Base: 1594 MHz in OC mode, Boost: 1683 MHz / Base: 1569 MHz 20 354 22 390 12T
N108TAORUS X-11GD [1701543] in Gaming mode, 11010 MHz, 11 GB, GDDR5, Bus: 352 bit, PCI-E 3.0 x 16, 7680x4320, Xut ra mn hnh:
4, 2-way, VR (VR mode: DP*3, HDMI*3) Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*3, Display Port-1.4 *3, (Standard mode:
Dual-link DVI-D*1, DP1.4*3, HDMI 2.0b*1) (VR mode: DP*3, HDMI*3), RGB Fusion -- 16.8M customizable color
lighting, Yu cu ngun: 600W, Ngun ph: 8-Pin*1 & 8-Pin*1
(1)Card mn hnh Gigabyte 11GB GeForce GTX 1080 Ti, Boost: 1708 MHz / Base: 1594 MHz, Boost: 1683 MHz / Base: 1569 MHz, ., 11010 19 636 21 600 12T
N108TAORUS-11GD [1702041] MHz, 11 GB, GDDR5, Bus: 352 bit, PCI-E 3.0 x 16, DVI-D, 3x HDMI 2.0b, 3x Display Port 1.4., 7680x4320,
Xut ra mn hnh: 4, VR (VR mode: DP*3, HDMI*3) RGB Fusion -- 16.8M customizable color lighting, Yu cu
ngun: 600W, Ngun ph: 8 pin*2
(1)Card mn hnh Gigabyte 11GB GeForce GTX 1080 Ti, Boost: 1657 MHz / Base: 1544 MHz in OC mode, Boost: 1632 MHz / Base: 1518 MHz 18 890 20 780 12T
N108TGaming OC-11G [1701542] in Gaming mode, 11010 MHz, 11 GB, GDDR5X, Bus: 352 bit, PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*1,
Display Port-1.4 *3, 7680x4320, 2-way Xut ra mn hnh: 4, RGB fusion -- 16.8M customizable color
lighting, Yu cu ngun: 600W, Ngun ph: 8-Pin*1 & 6-Pin*1
Card mn hnh Gigabyte 1GB GeForce GT 710, 954 MHz (Standard: 954 MHz), v2.0 1600 MHz v1.0 1800 MHz, 1 GB, GDDR3, Bus: 64-bit, 763 840 36T
GT710-N710D3-1GL [1601978] PCI-E 2.0 x 16, Dual-link DVI-D*1 / HDMI*1 / D-Sub*1, 4096 X 2160, Xut ra mn hnh: 3, Yu cu ngun:
300W
Card mn hnh Gigabyte 2GB GeForce GT 1030, Boost: 1544 MHz/ Base: 1290 MHz, Boost: 1518 MHz/ Base: 1265 MHz, 6008 MHz, 2 GB, 1 895 2 085 36T
N1030OC-2GI [1701823] GDDR5, Bus: 64 bit, PCI-E 3.0 x 16, DVI-D, HDMI 2.0b, 4096 X 2160, Xut ra mn hnh: 2, Yu cu ngun:
300W
Card mn hnh Gigabyte 2GB GeForce GTX 1050, Boost: 1493 MHz/ Base: 1379 MHz in OC Mode, Boost: 1455 MHz/ Base: 1354 MHz in 3 059 3 365 36T
N1050D5-2GD [1603345] Gaming Mode, 7008 Mhz, 2GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*1, Display
Port-1.4 *1, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 3 Yu cu ngun: 300W
Card mn hnh Gigabyte 2GB GeForce GTX 1050, Boost: 1556 MHz/ Base: 1442 MHz in OC Mode, Boost: 1531 MHz/ Base: 1417 MHz in 3 727 4 100 36T
N1050G1 Gaming-2GD [1603347] Gaming, 7008 Mhz, 2GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-D *1, HDMI-2.0b*3, Display
Port-1.4 *1, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 4 16.8M Customizable Color RGB Lighting, Yu cu ngun:
300W, Ngun ph: 6-pin*1
Card mn hnh Gigabyte 2GB GeForce GTX 1050, Boost: 1518 MHz/ Base: 1404 MHz, Boost: 1493 MHz/ Base: 1379 MHz, 7008 MHz, 2 GB, 3 263 3 590 36T
N1050OC-2GD [1701824] GDDR5, Bus: 128 bit, PCI-E 3.0 x 16, DVI-D, HDMI-2.0b, Display Port-1.4, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 3,
Yu cu ngun: 300W
Card mn hnh Gigabyte 2GB GeForce GTX 1050, Boost: 1531 MHz/ Base: 1417 MHz in OC Mode, Boost: 1506 MHz/ Base: 1392 MHz in 3 431 3 775 36T
N1050WF2OC-2GD [1603346] Gaming, 7008 Mhz, 2GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*3, Display
Port-1.4 *1, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 4 Yu cu ngun: 300W, Ngun ph: 6-pin*1
(2)Card mn hnh Gigabyte 2GB GeForce GT 420, 700 MHz, 40 nm, 1600 MHz, 2GB, GDDR3, Bus: 128-bit, PCI-E 2.0 x 16, HDMI*1 DVI-I*1 986 1 085 36T
N420-2GI [1300791] D-sub*1, 2560 x 1600, Xut ra mn hnh: 2, Yu cu ngun: 300W
Card mn hnh Gigabyte 2GB GeForce GT 730, 902 MHz, 28 nm, 5000 MHz, 2GB, GDDR5, Bus: 64-bit, PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-D*1 / 1 454 1 600 36T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 76
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
N730D5-2GI [1404551] HDMI*1 / D-Sub*1, 4096 X 2160 (Through HDMI connector), Xut ra mn hnh: 3, Yu cu ngun: 300W
(1)Card mn hnh Gigabyte 2GB GeForce GTX 750Ti, Base / Boost clock:1020 / 1085 MHz, ., 28 nm, 5400 MHz, 2GB, GDDR5, Bus: 128-bit, 2 497 2 747 36T
N75TD5-2GI [1500073] PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*2, 4096 X 2160, Xut ra mn hnh: 4, Yu cu ngun: 400w
Card mn hnh Gigabyte 2GB AMD Radeon RX550, OC mode: 1195 MHz, Gaming mode: 1183 MHz, 14 nm, Memory Clock: 7000MHz.., 2 181 2 400 36T
RX550D5 -2GD [1701826] Memory 2GB, GDDR5, Bus: 128bit, PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-D *1, HDMI-2.0b*1, Display Port-1.4 *1,
7680x4320 60 Hz, Xut ra mn hnh: 3 Yu cu ngun: 400W cng sut tht.
(1)Card mn hnh Gigabyte 2GB Radeon RX550, 1219 MHz, 1206 MHz, 14 nm, 7000 MHz, 2 GB, GDDR5, Bus: 128 bit, PCI-E 3.0 x 16, DVI-D, 2 272 2 500 36T
RX550Gaming OC-2GD [1701880] HDMI-2.0b, Display Port-1.4, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 3, Yu cu ngun: 400W
(1)Card mn hnh Gigabyte 3GB GeForce GTX 1060, Boost: 1797MHz/ Base: 1582MHz in OC Mode, Boost: 1771MHz/ Base: 1556MHz in 6 209 6 830 36T
N1060WF2OC-3GD [1602568] Gaming Mode, 16 nm, 8008 MHz, 3GB, GDDR5, Bus: 192-bit, PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-D *2 HDMI-2.0b*1,
Display Port-1.4 *1, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 4 Yu cu ngun: 400w, Ngun ph: 6-pin*1
Card mn hnh Gigabyte 4GB GeForce GTX 1050Ti, Boost: 1430MHz/ Base: 1316MHz, Boost: 1392MHz/ Base: 1290MHz, 7008 MHz, 4 GB, 3 740 4 115 36T
N105TD5-4GD [1701825] GDDR5, Bus: 128 bit, PCI-E 3.0 x 16, DVI-D, HDMI 2.0b, Display Port, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 3, Yu
cu ngun: 300W
(1)Card mn hnh Gigabyte 4GB Boost: 1506 MHz/ Base: 1392 MHz in OC Mode, Boost: 1480 MHz/ Base: 1366 MHz in Gaming, 7008 MHz, 4 500 4 950 36T
N105TG1 Gaming-4GD [1603349] 4GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 4, 16.8M Customizable Color RGB
Lighting, Yu cu ngun: 300W, Ngun ph: 6-pin*1 Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*3 (Max Resolution:
4096x2160 @60 Hz) Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz)
Card mn hnh Gigabyte 4GB NVIDIA GTX 1050Ti, Boost: 1455MHz/ Base: 1341MHz, Boost: 1430MHz/ Base: 1316MHz, 7008 MHz, 4 GB, 3 990 4 390 36T
N105TOC-4GD [1700067] GDDR5, Bus: 128 bit, PCI-E 3.0 x 16, DVI-D, HDMI 2.0b, PCI-E 3.0 x16, DisplayPort., 7680x4320, Xut ra mn
hnh: 3, Yu cu ngun: 300W
Card mn hnh Gigabyte 4GB GeForce GTX 1050 Ti, Boost: 1468 MHz/ Base: 1354 MHz in OC Mode, Boost: 1442 MHz/ Base: 1328 MHz in 4 150 4 565 36T
N105TWF2OC-4GD [1603348] Gaming, 7008 MHz, 4GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*3, Display
Port-1.4 *1, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 4 Yu cu ngun: 300W, Ngun ph: 6-pin*1
Card mn hnh Gigabyte 6GB NVIDIA GeForce GTX 1060, 1797MHz/ Base: 1582MHz in OC Mode, 1771MHz/ Base: 1556MHz in Gaming 7 754 8 530 12T
N1060WF2OC-6GD [1602570] Mode, 16 nm, 8008 MHz, 6 GB, GDDR5, Bus: 192 bit, PCI-E 3.0 x 16, 2x Dual-link DVI-D, HDMI 2.0b, Display
Port 1.4, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 4 Yu cu ngun: 400W, Ngun ph: 6 pin*1
Card mn hnh Gigabyte 8GB GeForce GTX 1070, Boost: 1822 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode, Boost: 1784 MHz/ Base: 1594 MHz in 11 809 12 990 12T
N1070G1 Gaming [1601720] Gaming Mode, 16 nm, 8008 MHz, 8GB, GDDR5, Bus: 256-bit, PCI-E 3.0 x 16, Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*1,
Display Port-1.4 *3, 7680x4320, Xut ra mn hnh: 4 2-way SLI HB, 16.8M Customizable Color Lighting, Yu
cu ngun: 500W, Ngun ph: 8-pin*1
(1)Card mn hnh Gigabyte 8GB GeForce GTX 1070, Boost: 1771 MHz/ Base: 1582 MHz, Boost: 1746 MHz/ Base: 1556 MHz, 16 nm, 8008 11 081 12 190 12T
N1070WF2OC-8GD [1602571] MHz, 8 GB, GDDR5, Bus: 256 bit, PCI-E 3.0 x 16, DVI-D, HDMI-2.0b, 3 x Display Port-1.4, 7680x4320, Xut ra
mn hnh: 4, 2-way SLI HB, Yu cu ngun: 500W Ngun ph: 8 pin*1

Card Mn Hnh Msi .


Card mn hnh Msi 2GB GT1030 NVIDIA GeForce GT 1030, 1518 MHz / 1265 MHz, GT 1030, 6008 MHz, 2GB, GDDR5, Bus: 64-bit, PCI Express 1 963 2 160 36T
Aero ITX 2G OC [1701881] 3.0 x16, 1xDVI-D, 1xHDMI,HDCP ,Support2.2, Xut ra mn hnh: 2, Yu cu ngun: 300 W
Card mn hnh Msi 2GB RX460 2G Radeon RX 460, Boost Clock121 MHz, RX 460, 7000 MHz, 2GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x 16, 2 781 3 060 36T
OC [1701065] 1xDisplayPort/ 1xHDMI/ 1xDL-DVI-D,, Xut ra mn hnh: 3, 2-Way, VR, Yu cu ngun: 400w
Card mn hnh Msi 4GB GTX1050Ti NVIDIA GeForce GTX 1050Ti, 1455 MHz / 1341 MHz, 7008 MHz, 4GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x16, 3 908 4 299 36T
4GT OCV1 [1702316] DisplayPort, HDMI, DVI-D, Xut ra mn hnh: 3, Yu cu ngun: 300W
Card mn hnh Msi 4GB GTX1050Ti NVIDIA GeForce GTX 1050Ti, 1455 MHz / 1341 MHz, 7008 MHz, 4GB, GDDR5, Bus: 128-bit, PCI-E 3.0 x16, 3 718 4 090 36T
AERO ITX 4G OCV1 [1702315] DisplayPort, HDMI, DVI-D, Xut ra mn hnh: 3, Yu cu ngun: 300W
Card mn hnh Msi 4GB RX460 4G Radeon RX 460, 1210 MHz (OC Mode), 7000 MHz, 4GB, GDDR5, Bus: 128-bit, Display Port / HDMI / DVI-D, 3 152 3 468 36T
OC [1702279] Xut ra mn hnh: 3, Yu cu ngun: 400 W

Thng My Patriot .
(1)Thng my/ Case Patriot FC 200 en , mt n nhm, Thp, 456 di x 216 rng x 450 cao (mm), 3.6 kg, ATX, USB, Khe CD-DVD: 2, Khe 254 280 0T
(No power) [1601934] SSD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot Galaxy L en, Thp , plastic, 473*190*485MM, ATX, 1XUSB3.0+2XUSB2.0+HD AUDIO, 2x12cm Red LED trc, Khe 604 665 0T
(No power) [1601936] CD-DVD: 1, Khe SSD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot Galaxy en, Thp, Acrylic T, 420*185*415MM, Micro ATX/ATX, Audio & Mic , USB 1*USB 3.0, 2* USB 2.0, 2x12cm 409 450 0T
Q8 (No power) [1701477] RED LED Trc (Included) 1x12cm sau(Optional), Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot Galaxy S en, Thp , plastic, 360*180*385MM, ATX, USB 3.0, 1*12cm blue LED fan trc, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2 341 375 0T
(No power) [1601935]
Thng my/ Case Patriot HP3 (No en, Nhm, thng sn en, 360 x 170 x 345 mm, 2.5 kg, Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2, Khe CD-DVD: 1, 218 240 0T
power) [1502703] Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot HP4 (No en, mt n nhm, Nhm, thng sn en, 360 x 170 x 345 mm, 2.5 kg, Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2, 218 240 0T
power) [1502704] Khe CD-DVD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot HP5 (No en, mt n bng, Nhm, thng sn en, 360 x 170 x 345 mm, 2.5 kg, Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2, H 222 245 0T
power) [1701475] tr gn 2 fan 8cm, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot HP7 (No Case Mini Game, thng sn en, Nhm, thng sn en, 360 x 170 x 345 mm, 2.5 kg, Micro-ATX / ATX, 222 245 0T
power) [1701476] USB 2.0 x 2, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot LC 200 Case vn phng, thng sn en, mt n nhm., Nhm, Thp, 360 x 170 x 345 mm, 2.5 kg, Micro-ATX / 245 270 0T
(No power) [1601932] ATX, USB 2.0 x 2, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot LC 300 Case vn phng, thng sn en, mt n nhm., Nhm, thng sn en, 450 di x 220 rng x 450 cao Tm ht 0T
(No power) [1601933] (mm), 3.6 kg, ATX, USB 2.0, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot PK1 (No en, mt n nhm, Nhm, thp sn en tnh in, 380 x 179 x 405 mm, Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2, 213 235 0T
power) [1602746] gn fan 8cm bn hng, Khe CD-DVD: 1, Khe HDD: 4
(1)Thng my/ Case Patriot PK2 Thng sn en, mt n nhm, Nhm, thp sn en tnh in, 380 x 179 x 405 mm, 3.25 kg, Micro-ATX / 213 235 0T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 77
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(No power) [1602747] ATX, USB 2.0 x 2, gn fan 8cm bn hng, Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 4
Thng my/ Case Patriot PK3 (No Thng sn en, mt n nhm, Nhm, thp sn en tnh in, 380 x 179 x 405 mm, 3.25 kg, Micro-ATX / 213 235 0T
power) [1603312] ATX, USB 2.0 x 2, gn fan 8cm bn hng, Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 4
Thng my/ Case Patriot PK4 (No Thng sn en, mt n nhm, Nhm, thp sn en tnh in, 380 x 179 x 405 mm, 3.25 kg, ATX, USB 213 235 0T
power) [1602748] 2.0 x 2, gn fan 8cm bn hng, Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Patriot PT2 (No Khung thp, mt n bng, ng x bn hng, Nhm, thp khng r, 363 x 175 x 345, 2.5 kg, Micro-ATX / 186 205 0T
power) [1302465] ATX, USB 2.0 x 2, H tr gn 2 fan 8cm, Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 3

Thng My Deluxe .
(1)Thng my/ Case Deluxe Erosi en , mt n nhm, Thp (SECC 0.5mm), 415 (D) * 180 (W) * 416 (H) MM, 3.40 kg, ATX, FULL ATX, Micro 264 290 0T
X1 (No power) [1600932] ATX, 2 USB, 01 FAN Led 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Deluxe Erosi X3 en , mt n nhm, Thp (SECC 0.5mm), 415 (D) * 180 (W) * 416 (H) MM, 3.40 kg, ATX, FULL ATX, Micro 264 290 0T
(No power) [1600934] ATX, 2 USB, 01 FAN Led 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 2, Khe HDD: 2
(1)Thng my/ Case Deluxe Erosi en , mt n nhm, Thp (SECC 0.5mm), 415 (D) * 180 (W) * 416 (H) MM, 3.40 kg, ATX, FULL ATX, Micro 264 290 0T
X6 (No power) [1600937] ATX, 2 USB, 01 FAN Led 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 2, Khe HDD: 2
(1)Thng my/ Case Deluxe Erosi en , mt n nhm, Thp (SECC 0.5mm), 415 (D) * 180 (W) * 416 (H) MM, 3.40 kg, ATX, FULL ATX, Micro 264 290 0T
X7 (No power) [1600938] ATX, 2 USB, 01 FAN Led 12cm, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Deluxe MT 508 en , mt n nhm, sn tnh in, h tr gn fan m rng, thch hp my vn phng v my game, 222 245 0T
(No power) [1601137] 400 x 180 x 410 mm, C 2 USB, Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 5
Thng my/ Case Deluxe MV 381 en, mt n nhm, sn tnh in, h tr gn fan m rng, thch hp my vn phng v my game, USB 286 315 0T
(No power) [1702193] 3.0
Thng my/ Case Deluxe MV 383 en , mt n nhm, Thp (SGCC), 410(D) 183(W) 395(H) mm ,CPU cao 140mm ,Graphic card lenght di 286 315 0T
(No power) [1702093] 260mm, ATX, Micro ATX, 2 USB , jack Micro ,jack Loa, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Deluxe MV 388 en , mt n nhm, Thp (SGCC), 410(D)183(W)395(H) mm, ATX, Micro ATX, 2 USB , jack Micro ,jack Loa, 286 315 0T
(No power) [1702091] Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Deluxe Thor en, Case c lm t thp dy, sn tnh in nhm kh try - khng bm bi, 460x225x457, 3.2 kg, 377 415 0T
Erosi Hero (No power) [1502802] Main size ATX, 2 USb , Jack Micro . Jack Loa, i km 01 Fan Led Xanh Dng 12cm pha trc, c th
gn thm 01 Fan 12cm pha sau case, Khe CD-DVD: 2 Khe SSD: 1, Khe HDD: 3
Thng my/ Case Thor Erosi Cool en , mt n nhm,dy, Thp, 450x230x475, 3.9 kg, ATX, FULL ATX, Micro ATX, 2 USB, Mt trc c fan 309 340 0T
2 (No power) [1602487] 12cm cho sn v lc chn bi., Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 1, Khe HDD: 4
(2)Thng my/ Case Thor Erosi en, Thp, 377 x 178 x 420 mm, ATX, 2xUSB, Fan 12 Cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2 327 360 0T
Cool 3 (No power) [1602488]

Thng My Cooler Master .


(1)Thng my/ Case CM 5 (No en, Thp, 512(L) x 235(W) x 548(H) mm, 10.6 kg / 23.4 lb, ATX, mATX, Mini-ITX, USB 3.0 x2, Audio In & 2 345 2 580 12T
power) [1602749] Out (supports HD Audio), 1 fan 14cm trc , 1 fan 14 cm sau , m rng Ti a 6 fan, Khe CD-DVD: 2,
Khe SSD: 2+2, Khe HDD: 2
(1)Thng my/ Case CM Box 5 (No Trng, Steel body, Plastic front cover, 500 x 220 x 475mm, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, USB 3.0 x 2 Audio in / 1 518 1 670 12T
power) (Trng) [1601939] out, 2 fan 12cm , m rng Ti a 5 fan, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2
(1)Thng my/ Case CM Box 5T- en, Thp , V bc Nha, 541.2 x 220 x 513.5mm, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, USB 3.0 x 2 . audio x 1 , mic 1 990 2 190 12T
WINDOW (No power) (en) x 1 , iu khin tc fan, 2 fan 12cm , m rng Ti a 5 fan, Khe SSD: 1, Khe HDD: 2
[1701474]
Thng my/ Case CM Box Lite3 - en, Thp, 395 x 180 x 378mm, 3.65Kg, Micro-ATX, Mini-ITX, USB 3.0 x 2, 1 fan 12cm , m rng c 4 731 805 12T
no window (No power) [1603313] fan, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 1, Khe HDD: 1
(1)Thng my/ Case CM Maker 5- en, Thp, 528.6(L) x 235(W) x 548(H) mm, 12.3 kg / 27.2 lb, ATX, mATX, Mini-ITX, USB 3.0 x1, USB 3.0 3 636 4 000 12T
Window (No power) [1601820] (type C) x1, USB 2.0 x2, Audio In & Out (supports HD Audio), 2 fan 14cm pha trc , 1 fan 14cm pha
sau , m rng Ti a 7 fan, Khe CD-DVD: 2 Khe SSD: 5+2, Khe HDD: 5
(1)Thng my/ Case CM Pro 3 (No en, Thp, 467 x 235 x 505 mm, 9.1 Kg / 20.1 lbs, microATX, mini-ITX, USB 3.0 x 2, Audio In & Out 2 181 2 400 12T
power) [1603314] (supports HD Audio), 2 fan 14cm , m rng Ti a 5 fan, Khe CD-DVD: 1 Option, Khe SSD: 2+2, Khe HDD:
2
(1)Thng my/ Case CM Pro 5 (No en, Thp, 512(L) x 235(W) x 548(H) mm, 10.7 kg / 23.4 lb, ATX, microATX, Mini-ITX, USB 3.0 x 2, Audio In 2 981 3 280 12T
power) [1601171] & Out (supports HD-Audio), 2 Fan 14cm pha trc, 1 Fan 14cm pha sau, m rng ti a 6 Fan, Khe
CD-DVD: 2, Khe SSD: 2+2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case CM-N200 (No en, Plastic bezel with mesh, steel case body, 202 x 378 x 445 mm, 4.3 kg / 9.5 lbs, microATX, Mini-ITX, 872 960 12T
power) [1301873] N200: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Audio In & Out, 1 fan 12cm , h tr gn Ti a 5 fan, Khe CD-DVD: 1,
Khe SSD: 4, Khe HDD: 3
Thng my/ Case CM-N300 (No en, Polymer, mesh front bezel, 190 x 426 x 491.5 mm, 5.2 kg / 11.5 lbs, microATX, ATX, USB 3.0 x 2 927 1 020 12T
power) [1301874] (int.), Mic x 1, Audio x 1, 2 fan 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 1, Khe HDD: 1
Thng my/ Case CM-N400 (No en, Polymer, mesh front bezel, 190 x 426 x 501.4 mm, 5.6 kg / 12.3 lbs, microATX, ATX, USB 3.0 x 2 , 1 036 1 140 12T
power) [1302416] USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1, 2 qut 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 3, Khe HDD: 1
Thng my/ Case CM-N500 (No en, Polymer, mesh front bezel, 200 x 464.5 x 481 mm, 5.9 kg / 13.0 lbs, microATX, ATX, USB 3.0 x 2 , 1 354 1 490 12T
power) [1302417] Mic x 1, Audio x 1, 2 qut 12cm, Khe CD-DVD: 3, Khe SSD: 4, Khe HDD: 4
Thng my/ Case CM-RC 343 (No en, Nhm v thp cao cp, 183 x 356.7 x 445.8 mm, 4.0 kg/ 8.84 lbs, Micro-ATX, USB 2.0 x 2 , Spk x 1 618 680 12T
power) [1201125] , Audio x 1, 1 qut 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case CM-RC K280 (No en, SGCC, HIPS Plastic, Mesh front bezel, 219 x 429 x 480mm, 4.4 kg / 9.7 lbs, Micro-ATX, ATX, USB 3.0 763 840 12T
power) [1201141] x 1 , USB 2.0 x 1, Mic x1, Audio x 1, 1 fan 12cm, h tr gn thm 2 fan, Khe CD-DVD: 3, Khe SSD: 1,
Khe HDD: 1
Thng my/ Case CM-RC K281 (No en, SGCC (0.5T), HIPS Plastic, Mesh front bezel, 219 x 416 x 487mm, 5.0 kg / 11.0 lbs, Micro-ATX, ATX, 890 980 12T
power) [1301872] USB 3.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1, 2 fan 12cm, Khe CD-DVD: 3, Khe SSD: 1, Khe HDD: 7
Thng my/ Case CM-RC K350 (No en, SECC, Nha, mesh front panel, 200 x 424.6 x 479.5 mm, 4.6 kg / 10.14 lbs, microATX, ATX, USB 3.0 890 980 12T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 78
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
power) [1201142] x 1 , USB 2.0 x 1, Mic x 1, Audio x 1, trang b sn 1 fan 12cm led pha trc, Khe CD-DVD: 3, Khe HDD:
6
Thng my/ Case CM-RC K380 (No en, SECC, Nha, mesh front panel, 209 x 445 x 479 mm, 4.7 kg / 10.4 lb, Micro-ATX, ATX, USB 3.0 x 1 , 927 1 020 12T
power) [1201143] USB 2.0 x 1, Mic x1, Audio x 1, trang b sn 1 fan 12cm led pha trc, Khe SSD: 3, Khe HDD: 7
(1)Thng my/ Case CM-Storm en, Thp , Nha , li, 489 x 219 x 495.5, 8.7 kg / 19.23 lb, Micro-ATX, ATX, USB 2.0 x4 , Audio x1, 1 2 045 2 250 12T
Scout (No power) [1201146] qut 12cm, Khe CD-DVD: 4, Khe SSD: 1, Khe HDD: 5

Thng My Sama .
Thng my/ Case Sama CT02 (No thng en , mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 360 x 175 x 410mm, 3.6, Micro-ATX 318 350 0T
Power) [1701478] / ATX, USB 2.0 x 2, audio x 1, h tr gn thm 1 fan 12cm bn hng, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 1, Khe
HDD: 2
Thng my/ Case Sama G1 (No Thng en nhm, mt n en nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 453 x 185 x 425 mm, 4.5 422 465 0T
Power) [1502011] kg, Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2 ; USB 3.0 x 1, H tr gn 1 fan 12cm hng , 1 fan 8cm sau, Khe
CD-DVD: 2, Khe HDD: 1
Thng my/ Case Sama G3 (No Thng en nhm, mt n en nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 470 x 200 x 435mm, 4.9 527 580 0T
Power) [1302965] kg, Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2 ; USB 3.0 x 1, 1 fan mu 12cm pha trc, 1 fan mu 8cm bn hng,
Khe CD-DVD: 3, Khe HDD: 4
(1)Thng my/ Case Sama G4 (No Thng en nhm, mt n en nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 475 X 185 X 455, 5.5 kg, 527 580 0T
Power) [1502012] Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2 ; USB 3.0 x 1, 1 fan mu 12cm pha trc, 2 fan mu 8cm bn hng, Khe
CD-DVD: 3, Khe HDD: 2
(1)Thng my/ Case Sama G5 (No Thng en nhm, mt n en nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 445 x 180 x 455, 6.5 kg, 631 695 0T
Power) [1502013] Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2 ; USB 3.0 x 2, 1 fan mu 12cm xanh l pha trc, 1 fan mu 12cm bn
hng, Khe CD-DVD: 3, Khe HDD: 4
Thng my/ Case Sama Jax 08 Trng, Thp khng r, khung sn en tnh in, 460*206*470 mm, Mini-ITX, Micro ATX, Standard ATX, USB 650 715 0T
(No Power) (Trng) [1601937] 2.0 x2; USB 3.0 x1, 3 fan 12cm mu xanh trc, 1 fan 12 cm sau, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 2, Khe HDD:
2
Thng my/ Case Sama M1 (No en , mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 360 x 175 x 410mm, 3.6 kg, Micro-ATX / 250 275 0T
Power) [1601553] ATX, USB 2.0 x 2, H tr gn thm 1 fan bn hng, Khe CD-DVD: 1, Khe HDD: 2
(1)Thng my/ Case Sama M2 (No en , mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 360 x 175 x 410mm, 3.6 kg, Micro-ATX / 250 275 0T
Power) [1601554] ATX, USB 2.0 x 2, H tr gn thm 1 fan 12cm bn hng, Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Sama M3 (No en, mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 360 x 175 x 410mm, 3.6 kg, Micro-ATX / 240 265 0T
Power) [1701986] ATX, USB 2.0 x 2, h tr gn thm 1 fan 12cm bn hng, Khe CD-DVD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Sama S1 (No en, mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 410 x 175 x 410mm, 3.6 kg, Micro-ATX / 331 365 0T
Power) [1302967] ATX, USB 2.0 x 2, 1 Fan mu 12cm led xanh nm pha trc, h tr gn thm 1 fan 12cm bn hng,
Khe CD-DVD: 3, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Sama S2 (No en, mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 410 x 175 x 410mm, 3.6 kg, Micro-ATX / 331 365 0T
Power) [1302968] ATX, USB 2.0 x 2, 1 Fan mu 12cm led xanh nm pha trc, h tr gn thm 1 fan 12cm bn hng,
Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Sama S4 (No en , mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 410 x 175 x 410mm, 3.6 kg, Micro-ATX / 331 365 0T
Power) [1302969] ATX, USB 2.0 x 2 ; USB 3.0 x 1, 1 Fan mu 12cm led xanh nm pha trc, h tr gn thm 1 fan 12cm
bn hng - C kha sau ui, Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Sama S5 (No en , mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 410 x 175 x 410mm, 3.6 kg, Micro-ATX / 331 365 0T
Power) [1404064] ATX, USB 2.0 x 2, 1 Fan mu 12cm led xanh nm pha trc, h tr gn thm 1 fan 12cm bn hng,
Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Sama S6 (No en, mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 410 x 175 x 410mm, 3.6 kg, Micro-ATX / 331 365 0T
Power) [1501309] ATX, USB 2.0 x 2, 1 Fan mu 12cm led xanh nm pha trc, h tr gn thm 1 fan 12cm bn hng,
Khe CD-DVD: 1, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Sama SA03 (No en Nhm , mt n nhm, Thp khng r, khung sn en tnh in, 453 x 185 x 425 mm, 4.5 kg, 422 465 0T
Power) [1601317] Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2 ; USB 3.0 x 1, H tr gn 1 fan 12cm hng , 1 fan 8cm sau ui. Ngun
gn di, Khe CD-DVD: 2, Khe HDD: 1
Thng my/ Case Sama Volcano en, Nhm , li, 473x200x515 mm, Micro-ATX / ATX, USB 2.0 x 2 ; USB 3.0 x 1 , c u c th nh, 2 805 885 0T
(No Power) [1601938] fan 12cm mu xanh trc , 1 fan 12cm sau ui , iu chnh tc fan, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 4, Khe
HDD: 3

Thng My Khc .
Thng my/ Case Aero 300 en, Thp, 198 x 460 x 415 mm (W x H x D), 4.2kg, ATX, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HD Audio, 2 x Fan 554 610 0T
[1701931] Led 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 3, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Aero 800 en, Thp, 200 x 501 x 475.8mm (W x H x D), 6.15, ATX, USB3.0 x 2 / USB2.0 x 2 / Audio(HD)+Mic, 2 x 1 190 1 310 0T
[1701932] Fan Led 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 3, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Aerocool Battle en, Thp, 218 x 491 x 455 mm, 4.5Kg, ATX / micro ATX / mini ITX, 1 x USB3.0 , 2 x USB2.0 , HD Audio 872 960 0T
Hawk [1701492] + Mic., SD card reader, 2 fan 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 2, Khe HDD: 3
Thng my/ Case Aerocool Si en, Thp, 198 x 430 x 425 mm, 3.8Kg, ATX / micro ATX / mini-ITX, 2 x USB2.0 + 1 x USB3.0 + HD Audio 536 590 0T
5100 [1701491] & Mic., 2 fan 12cm, Khe CD-DVD: 1, Khe SSD: 3, Khe HDD: 2
Thng my/ Case Deepcool en, Thp, sn en tnh in, L482.7 x W202 x H504mm, 7.03kg, ATX, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, Audio(HD)x1, 1 172 1 290 0T
Dukase V3 (No power) [1701930] Mic x 1, 2 Fan Led 12cm, Khe CD-DVD: 2, Khe SSD: 3, Khe HDD: 2
Thng my/ Case SD1008 (No en, Nhm, 385 x 175 x 400 mm, Micro-ATX, USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1. audio x 1, Khe CD-DVD: 2, Khe Tm ht 0T
power)] [1602089] SSD: 2, Khe HDD: 3
Thng my/ Case SD1009 (No en, Nhm, 385 x 175 x 400 mm, 3.34Kg, USB 2.0 x 1 ; USB 3.0 x 1 ; audio x 1 ; mic x 1, Khe CD-DVD: 318 350 0T
power)] [1602090] 3, Khe SSD: 2, Khe HDD: 3

Ngun Arrow - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Ngun/ Power Arrow 500W 24P Arrow 500W, 500w, 230V, 2 Sata - 3 u cm ngun - 4p CPU 263 290 24T
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 79
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
(12cm) [1207091]
Ngun/ Power Arrow 500W 24P (8 500w, 2 Sata - 2 u cm ngun - 4p CPU 222 245 24T
cm) [1207092]
Ngun/ Power Arrow 550W 24P 550w, 2 Sata - 3 u cm ngun - 4p CPU 309 340 24T
(12cm) [1207093]
Ngun/ Power Arrow 650W 24P ATX, 650W, 220V, 2 Sata - 3 u cm ngun - 4+4p CPU - PCI-Ex 6p 372 410 24T
(12cm) [1207095]

Ngun ACbel - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Ngun/ Power Acbel 350W CE2 CE2, 287W, 220~230V, 3 Sata - 3 ATA - 4+4p CPU - 20+4 pin Main 468 515 36T
[1207101]
Ngun/ Power Acbel 370W Tora Tora, 289W, 6 Sata - 1 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 24 pin Main km cable ngun 545 600 36T
[1700902]
Ngun/ Power Acbel 400W CE2 CE2, 337W, 220~230V, 4 Sata - 3 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 20+4 pin Main km cable 559 615 36T
[1207103] ngun
Ngun/ Power Acbel 420W Tora Tora, 328W, 220~230V, 6 Sata - 1 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 24 pin Main km cable 645 710 36T
[1700903] ngun
Ngun/ Power Acbel 450W CE2 CE2, 386.4W, 220~230V, 4 Sata - 3 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 20+4 pin Main km cable 627 690 36T
[1207106] ngun
Ngun/ Power Acbel 470W E2 Plus E2 Plus, 376, 220~230V, 6 Sata - 1 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 20+4 pin Main km cable 681 750 36T
[1207109] ngun
(1)Ngun/ Power Acbel 470W Tora Tora, 376, 220~230V, 6 Sata - 1 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 24 pin Main km cable 718 790 36T
[1700904] ngun
Ngun/ Power Acbel 500W I 90M ATX 12V v2.0/Intel EPS 12V v2.1, 500W, 115 / 230 V, 7 Sata - 2 ATA - 4 PCIe km cable ngun 1 500 1 650 36T
[1501752]
(1)Ngun/ Power Acbel 500W I Tng: Chut my tnh TORA I-power G500, 405W, 220~230V, 4 Sata - 2 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 8 pin CPU km cable ngun 877 965 36T
G500 [1207107] 10M1 (23/8->22/9)
(1)Ngun/ Power Acbel 510W E2 E2 Plus, 431.5W, 110~115, 220~230V, 6 Sata - 2 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 24 pin Main 809 890 36T
Plus [1207113] km cable ngun
Ngun/ Power Acbel 550W I G550 Tng: Chut my tnh TORA I-power G550, 445.5W, 200-240V, 6 Sata - 2 ATA - 2 PCI-Ex (6+2) pin - 2 PCI-Ex 6 pin - 8 pin CPU - 24 1 118 1 230 36T
[1207111] 10M1 (23/8->22/9) pin Main km cable ngun
Ngun/ Power Acbel 570W Tora Tora, 444.6W, 220~230V, 6 Sata - 1 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 24 pin Main km cable 872 960 36T
[1700905] ngun
Ngun/ Power Acbel 600W I 90M iPower 90M 600W, 578.9W, 230V, 10 Sata - 2 ATA - 4PCIe km cable ngun 1 682 1 850 36T
[1501753]
Ngun/ Power Acbel 650W I G650 Tng: Chut my tnh TORA I-power G650, 583.9W, 230V, 6 Sata - 2 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - 8 pin CPU - 24 pin Main km cable 1 327 1 460 36T
[1403010] 10M1 (23/8->22/9) ngun
Ngun/ Power Acbel 700W I 90M 678.9W, 230V, 10 Sata - 2 ATA - 4 PCIe km cable ngun 1 927 2 120 36T
[1501754]
Ngun/ Power Acbel 700W I G700 Tng: Chut my tnh TORA I-power G700, 633.9W, 230V, 5 Sata - 3 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - 8 pin CPU - 24 pin Main - Single Rail 1 409 1 550 36T
[1403000] 10M1 (23/8->22/9) km cable ngun
Ngun/ Power Acbel HK350W HK 350W, 240W, 220~230V, 3 Sata - 3 ATA - 4 pin CPU - 20+4 pin Main 418 460 36T
[1402093]
Ngun/ Power Acbel HK400W HK 400W, 282W, 230V, 3 Sata - 3 ATA - 4 pin CPU - 20+4 pin Main 455 500 36T
[1402355]
Ngun/ Power Acbel HK450W HK450W, 450W, 115/230 V, 3 Sata - 3 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 20+4 pin Main 550 605 36T
[1402356]

Ngun Cooler Master - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


Ngun/ Power CM 350W Elite Elite 350W, 276W, 220~230V, 3 Sata - 3 ATA - 2x 12V - (4+4pin) CPU km cable ngun 472 520 36T
[1207128]
Ngun/ Power CM 400W Elite Elite 400W, 326, 220~230V, 4 Sata - 3 ATA - 2x 12V - (4+4pin) CPU - 1 PCI-Exp 6pin km cable ngun 577 635 36T
[1207131]
Ngun/ Power CM 450W Thunder Thunder 450W, 400W, 220~230V, 6 Sata - 3 ATA - 2x 12V - (4+4pin) CPU - 1 PCI-Exp 6 pin km cable 827 910 36T
[1207161] ngun
Ngun/ Power CM 460W Elite Elite 460W, 380W, 220~230V, 4 Sata - 3 ATA - 2x 12V - (4+4pin) CPU - 1 PCI-Exp 6pin km cable 654 720 36T
[1207133] ngun
Ngun/ Power CM 500W Elite Elite 500W, 400W, 200-240V, 4 Sata - 3 ATA - 2x 12V - (4+4pin) CPU - 1 PCI-Exp 6pin km cable ngun 818 900 36T
[1303504]
Ngun/ Power CM 550W Elite Elite 550W, 450W, 200-240V, 6 Sata - 3 ATA - 2x 12V - (4+4pin) CPU - 2 PCI-Exp 6pin km cable ngun 1 009 1 110 36T
[1303505]
(1)Ngun/ Power CM G650M G650M, 650W, 200-240V, 8 Sata - 6 ATA - 1x 12v 52A - 2x 12V - (4+4pin) CPU - 4 PCI-Exp (6+2) pin 1 854 2 040 36T
[1400925]
(1)Ngun/ Power CM G750M G750M, 750W, 200-240V, 8 Sata - 6 ATA - 1x 12v 62A - 2x 12V - (4+4pin) CPU - 4 PCI-Exp (6+2) pin 2 063 2 270 36T
[1400926]
Ngun/ Power CM MWE 400W MWE 400, 400W, 6 Sata - 3 ATA - 1x 12V/30A - (4+4pin) CPU - 2 PCI-E (6+2) pin km cable ngun 763 840 36T
[1702294]
(1)Ngun/ Power CM MWE 500W MWE 500, 500W, 6 Sata - 3 ATA - 1x 12V/38A - (4+4pin) CPU - 2 PCI-E (6+2) pin km cable ngun 990 1 090 36T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 80
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1702295]
Ngun/ Power CM Masterwatt Lite Lite 500, 500W, 6 Sata - 1x 12V/38A - (4+4pin) CPU - 3 u cm ngun - 2 PCI-E (6+2) pin km cable 1 072 1 180 36T
500W [1702291] ngun
Ngun/ Power CM Masterwatt Lite Lite 600, 600W, 6 Sata - 1x 12V/46A - (4+4pin) CPU - 3 u cm ngun - 2 PCI-E (6+2) pin km cable Tm ht 36T
600W [1702292] ngun
Ngun/ Power CM Masterwatt Lite Lite 700, 700W, 6 Sata - 1x 12V/54A - (4+4pin) CPU - 3 u cm ngun - 4 PCI-E (6+2) pin km cable 1 740 1 915 36T
700W [1702293] ngun
(1)Ngun/ Power CM V850W V850W, 850W, 200-240V km cable ngun 3 645 4 010 36T
[1301771]

Ngun Fsp .
Ngun/ Power FSP ATX 350W ATX 350W, 300W, 200-240V, 2 Sata - 2 ATA - 1 PCI-Ex 6 pin - (4+4) pin CPU - (20+4) pin Main km 426 469 36T
[1701240] cable ngun
Ngun/ Power FSP ATX 400W ATX 400W, 350W, 200-240V, 2 Sata - 2 ATA - 1 PCI-Ex 6 pin - (4+4) pin CPU - (20+4) pin Main km 544 599 36T
[1701241] cable ngun
Ngun/ Power FSP HYN 450W HYN 450W, 400W, 200-240V, 4 Sata - 2 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - (4+4) pin CPU - (20+4) pin Main km 671 739 36T
[1701280] cable ngun
Ngun/ Power FSP HYN 500W HYN 500W, 450W, 200-240V, 4 Sata - 3 ATA - 2 PCI-Ex (6+2) pin - (4+4) pin CPU - (20+4) pin Main km 771 849 36T
[1701281] cable ngun
Ngun/ Power FSP HYN 550W HYN 550W, 500W, 220~230V, 4 Sata - 3 ATA - 2 PCI-Ex (6+2) pin - (4+4) pin CPU - (20+4) pin Main 808 889 36T
[1701282] km cable ngun
Ngun/ Power FSP Hydro 500W Hydro 500W, 500W, 200-240V, 11 Sata - 6 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - (4+4) pin CPU - (20+4) pin Main Tm ht 36T
[1701284] km cable ngun
Ngun/ Power FSP Hydro 600W Hydro 600W, 600W, 200-240V, 11 Sata - 6 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - (4+4) pin CPU - (20+4) pin Main Tm ht 36T
[1701285] km cable ngun
Ngun/ Power FSP Hydro 700W Hydro 700W, 700W, 200-240V, 11 Sata - 6 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - (4+4) pin CPU - (20+4) pin Main Tm ht 36T
[1701286] km cable ngun
Ngun/ Power FSP Hyper 600W Hyper 600W, 600W, 200 - 240 V, 8 Sata - 2 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - (4+4) pin CPU - (20+4) pin Main 1 281 1 410 36T
[1701283] km cable ngun

Ngun Corsair - Bo hnh 1 i 1 trong 1 thng .


(1)Ngun/ Power Corsair 400W VS VS400, 350W, 220~230V, 4 Sata - 1x PCI-E (6-pin) - 1x Floppy - 1x ATX (24-pin) Compatible - 1x ATX 12V 772 850 36T
[1603492] (4-pin), 3x (4-pin) Peripheral km cable ngun
Ngun/ Power Corsair 500W VS VS500, 450W, 200-240V, 4 Sata - 4 ATA - 2x PCI-E (6+2) pin - 2 Floppy - 1x ATX (20+4) pin - 1x EPS/ATX 1 027 1 130 36T
[1603502] 12V (4+4pin) km cable ngun
Ngun/ Power Corsair 600W VS VS600, 550W, 200-240V, 7 Sata - 2 ATA - 2x PCI-E (6+2) pin - 1 Floppy - 1x ATX (20+4) pin - 1x EPS/ATX Tm ht 36T
[1701379] 12V (4+4) pin km cable ngun
Ngun/ Power Corsair CX550M CX550M, 500W, 200-240V, 5 Sata - 3 ATA - 2x PCI-E (6+2) pin - 1 Floppy - 1x ATX 20 (20+4) pin - 1x 1 527 1 680 36T
[1701381] EPS/ATX 12V (4+4) pin
Ngun/ Power Corsair CX650M CX650M, 600W, 200-240V, 6 Sata - 4 ATA - 2x PCI-E (6+2) pin - 1x Floppy - 1x ATX 20 (20+4pin) - 1x 1 863 2 050 36T
[1602638] EPS/ATX 12V (4+4pin)
Ngun/ Power Corsair CX750M CX750M, 700W, 200-240V, 6 Sata - 4 ATA - 2x PCI-E (6+2) pin - 1x Floppy - 1x ATX 20 (20+4pin) - 1x 2 136 2 350 36T
[1601891] EPS/ATX 12V (4+4pin)
Ngun/ Power Corsair RM850x RM850x, 850W, 200-240V, 10 Sata - 8 ATA - 6x PCI-E (6+2) pin - 2x Floppy - 1x ATX 20 (20+4pin) - 2x Tm ht 36T
[1600428] Floppy - 1x ATX 20 (20+4pin) - 2x EPS/ATX 12V (4+4pin)
(1)Ngun/ Power Corsair TX550M TX550M, 500W, 200-240V, Fan 12cm - 5 Sata - 4 ATA - 2x PCI-E (6+2) pin - 1 Floppy - 1x ATX 20 (20+4) 1 900 2 090 36T
[1701377] pin - 1x EPS/ATX 12V (4+4) pin
(1)Ngun/ Power Corsair TX650M TX650M, 600W, 200-240V, 6 Sata - 4 ATA - 4x PCI-E (6+2) pin - 1 Floppy - 1x ATX 20 (20+4) pin - 1x 2 263 2 490 36T
[1701378] EPS/ATX 12V (4+4) pin

Ngun Khc .
Ngun/ Power Aerocool Rave 600 Rave 600W, 550W, 200-240V, CPU (4+4) pin - 2 VGA (6+2) pin - 6 Sata - 3 ide- 80 Plus km cable 881 970 36T
[1701495] ngun
Ngun/ Power Aerocool VX 350 VX350, 300W, 200-240V, CPU (4+4) pin - 4 Sata - 3 ide km cable ngun 409 450 36T
[1701493]
Ngun/ Power Aerocool VX 400 VX400, 350W, 200-240V, CPU (4+4) pin - VGA (6+2) pin - 4 Sata - 3 ide km cable ngun 472 520 36T
[1701494]
Ngun/ Power SD - 600W ATX, 200W, 115/230 V, 2 Sata - 1 Floppy - 5 Peripheral - 1x 12V(P4) - 20 + 4pin Main km cable 218 240 36T
[1701037] ngun

Mn Hnh AOC .
(1)Mn hnh LCD AOC 19.5" LED HD, 19.5 inch, 200 cd/m2, 600:1 (Typical), 20,000,000:1 (DCR), 90 / 50, 5ms, 1600 x 900 Pixels, 1 545 1 700 36T
E2070SWN [1603309] 16.7M, VGA, 464.63 x 346.35 x 156mm, 2.11kg, (Km cp VGA)
Mn hnh LCD AOC 20.7" E2180SWN LED FHD, 20.7 Inch, 200 cd/m2, 20,000,000:1 (DCR), 600:1(Typical), 90/65, 5ms, 1920 x 1080, 16.7M, VGA, 1 681 1 850 36T
[1500796] 490.2 x 365.7 x 190 mm, 1.95kg, (Km cp: VGA)
Mn hnh LCD AOC 21.5'' WLED, 21.5 inch, 200 cd/m2, 5ms, 1920 x 1080, 16.7M, VGA, DVI, (Km cp: VGA, DVI) 2 090 2 300 36T
E2270SWDN [1702149]
Mn hnh LCD AOC 21.5'' WLED, 21.5 Inch, 200 cd/m2, 20000000:1 ( DCR ), 700:1, 90/65, 5ms, 1920 x 1080, 16.7M, VGA, 503.4 x 1 963 2 160 36T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 81
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
E2270SWN [1701669] 374.5 x 176mm, 2.7kg, (Km cp VGA)
Mn hnh LCD AOC 23" I2380SD LED FHD, 23 inch, 250 cd/m2, 20,000,000:1 (DCR), 1000:1 (Typical), 178/178, 6ms, FHD (1920x1080), 2 545 2 800 36T
[1602996] 16.7M, VGA (Analog), DVI, 532.6 x 393 x 200mm, 2.7kg, (Km: cp VGA, cp DVI)
Mn hnh LCD AOC 23" I2381FH IPS Ultra Slim, 23 Inch, 250 cd/m2, 50,000,000:1 (DCR), 1000:1 (Typical), 178/178, 5 ms, FHD (1920x1080), 3 000 3 300 36T
[1600313] 16.7M, VGA, HDMI, 533 x 400 x 150 mm, 3kg, (Km: cp VGA, cp HDMI)
Mn hnh LCD AOC 23.6" LED (MVA panel), 23.6 Inch, 250 cd/m2, 50,000,000:1 (DCR), 178/178, 4ms, FHD (1920x1080), 16.7M, VGA, 2 527 2 780 36T
M2461FWH [1500576] HDMI, 545.5 x 401.5 x 214.5 mm, 3.95kg, (Km: cp VGA, cp HDMI)
Mn hnh LCD AOC 23.6'' I2476VW IPS, 23.6 Inch, 250 cd/m2, 20,000,000:1 (DCR), 1000:1 (Typical), 178/178, 6ms, FHD (1920x1080), 16.7M, 2 590 2 850 36T
(Trng) [1502813] VGA, DVI, 558.1 x 427.8 x 183.4mm, 3.84kg, (Km: cp VGA, cp DVI)
(2)Mn hnh LCD AOC 24" LED TN, 24 Inch, 250 cd/m2, 80,000,000:1 (DCR), 170/160, 1ms, 1920x1080, 16.7M, VGA, HDMI, DisplayPort, 2 854 3 140 36T
G2460VQ6 [1601297] 565.4 x 411.6 x 219.3 mm, 4.27kg, (Km: cp VGA, cp HDMI, cp DisplayPort)
Mn hnh LCD AOC 25" I2579V Gim: 300,000 VND ng LED, IPS, 25 Inch, 250 cd/m2, 20.000.000:1, 178/178, 6ms, FHD (1920x1080), 16.7M, VGA, DVI, 576.9 x 427 3 272 3 600 36T
[1502194] chn (9/5->15/9) x 138.2 mm, 4.5kg, (Km: cp VGA, cp DVI)
(1)Mn hnh LCD AOC 31.5" LED, VA, Mn hnh cong, 31.5 inch, 250 cd/m2, 3000:1, 178/178 (H/V), 4ms, 1920x1080, 16.7 triu 8 395 9 235 36T
AG322FCX [1702372] mu, D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort, 721(W) x 243(D) x 530(H) mm, 11.7Kg, (Km cp: D-Sub, DVI-D, HDMI,
DP)

Mn Hnh Asus .
Mn hnh LCD Asus 19.5'' VS207DF Wide Led, 19.5 Inch, 200 cd/m2, 600: 1 (Typical), 80,000,000:1 (ASCR), 90/65, 5 ms, 1366 x 768, 16.7 1 663 1 830 36T
[1603513] triu mu, VGA (D-Sub), 468.0 x 355.5 x 185.0mm, 2.59 kg, (Km: 1x VGA Cable, 1x Chn , 1x Dy
ngun 2 chu trn)
Mn hnh LCD Asus 21.5" VZ229H Gim: 100,000 VND ng Wide Screen, 21.5 Inch, 250 cd/m2, 80,000,000:1 ( ASCR), 178/178, 5ms, Full HD (1920 x 1080 pixel), 16.7 2 990 3 290 36T
[1603009] chn (26/7->30/9) triu mu, HDMI, D-sub, 498 x 380 x 210 mm, 2.8kg, (Km: cp VGA, cp m thanh)
Mn hnh LCD Asus 21.5" VZ229HE LED IPS, 21.5 inch, 250 cd/m2, 80.000.000:1, 178/178 (H/V), 5ms, 1920x1080, 16.7 triu mu, D-Sub, 2 900 3 190 36T
[1702371] HDMI, 498(W) x 210(D) x 380(H) mm, 2.5Kg, (Km cp: VGA)
Mn hnh LCD Asus 23" MX239HR AH-IPS, Wide Screen, 23 Icnh, 250 cd/m2, 80,000,000 ( ASCR), 1.000:1, 178/178, 5ms, 1920 x 1080, 16.7 5 090 5 600 36T
[1502737] triu mu, VGA, 2x HDMI, 2x 3W Speaker, 522.2 x 392.2 x 207.2mm, 3.7, (Km cp: VGA, cp Audio, HDMI
-> DVI)
Mn hnh LCD Asus 23.6" VP247HA Gim: 500,000 VND ng LED Wide Screen, 23.6 Inch, 250 cd/m2, 100,000,000:1 (ASCR), 3000:1, 178/178, 5 ms, FHD (1920x1080), 3 172 3 490 36T
[1603514] chn (10/6->15/9) 16.7 triu mu, VGA (D-Sub), HDMI, 561.1 x 400.1 x 199.4 mm, 3.9kg, (Km: Cp VGA, Cp Audio, 1x Chn
, 2x Dy ngun)
(1)Mn hnh LCD Asus 23.6" Gim: 100,000 VND ng In-Plane Switch, LED Wide Screen, 24 Inch, 250 cd/m2, 80,000,000:1 ( ASCR), 1000:1, 178/178, 5 ms, FHD 3 427 3 770 36T
VZ249H [1603010] chn (26/7->30/9) (1920x1080), 16.7 triu mu, D-Sub / DVI-D / HDMI, 540 x 391 x 211 mm, 2.9 kg, (Km cp: VGA, cp m
thanh)
(1)Mn hnh LCD Asus 27" PG LED, 27 inch, 350 cd/m2, 1000:1, 170/160 (H/V), 1ms, 2560x1440, 16.7 triu mu, DisplayPort, USB 3.0, 13 536 14 890 36T
278Q [1403844] 619.77 x 362.96 x 237.9 mm, 7.0Kg, (Km cp: DisplayPort)
(2)Mn hnh LCD Asus 27" VC279H AH-IPS, Wide Screen, 27 Inch, 250 cd/m2, 80,000,000:1 (ASCR), 1000:1, 178/178, 5 ms, FHD (1920x1080), 4 536 4 990 36T
[1600856] 16.7 triu mu, VGA, DVI-D, HDMI, Speaker 2x 1.5W, 622.6 x 442 x 200mm, 4.4 kg, (Km: cp VGA, cp
DVI, cp loa)
Mn hnh LCD Asus 27" VZ279HE LED IPS, 27 inch, 250 cd/m2, 80.000.000:1, 178/178 (H/V), 5ms, 1920x1080, 16.7 triu mu, D-Sub, 2x 4 809 5 290 36T
[1702373] HDMI, 621(W) x 210(D) x 439.5(H) mm, 3.9Kg, (Km cp: VGA)
(1)Mn hnh LCD Asus 29" PB298Q AH-IPS, Wide Screen, 29 Inch, 300 cd/m2, 80,000,000:1 (ASCR), 1000:1, 178/178, 5 ms, 2560 x 1080, 16.7 10 909 12 000 36T
[1500649] triu mu, MHL+ HDMI, DVI-D, Display Port, Speaker 2x 3W, 700 x 376 x 218mm, 8.5kg, (Km cp:
DisplayPort, HDMI, DVI-D, Cable Audio)

Mn Hnh Dell .
Mn hnh LCD Dell 17'' E1715S Led-backlit, TFT Active Matrix, 17 Inch, 250 cd/m2, 1000: 1 (typical), 170/160, 5 ms, 1280x1024, 16.8M, 2 118 2 330 36T
[1402479] VGA, Display Port, 389.5 x 374.5 x 165.5 mm, 2.42kg, (Km: cp VGA)
(1)Mn hnh LCD Dell 18.5'' E1916H LED HD, 18.5 inch, 200 cd/m2, 600:1, 90/65, 5ms, HD (1366x768), 16.7M, VGA, Display Port, 359 x 445.4 x 1 809 1 990 36T
[1600341] 167 mm, 2.26kg, Km: cp Display port
Mn hnh LCD Dell 18.5'' E1916HV LED HD, 18.5 inch, 200 cd/m2, 600:1, 90/65, 5ms, HD (1366x768), 16.7M, VGA, 167 x 445 x 359 mm, 1 632 1 796 36T
[1503218] 3.6kg, (Km: cp VGA)
Mn hnh LCD Dell 19.5" E2016H LED, 19.5 Inch, 250 cd/m2, 1000:1, 170/160, 5 ms, 1600 x 900 Pixels, 16.7 triu mu, VGA, Display Port, 2 045 2 250 36T
[1502484] 368.9 x 471.5 x 167 mm, 2.22 kg, (Km cp: VGA, Display Port)
Mn hnh LCD Dell 19.5" E2016HV Backlight LED, 19.5 Inch, 200 cd/m2, 600:1, 170/160, 5 ms, 1600 x 900 Pixels, 16.7 triu mu, VGA, 368.9 Tm ht 36T
[1502539] x 471.5 x 167 mm, 2.2 kg, Cp VGA
(1)Mn hnh LCD Dell 21.5" E2216H LED IPS, 21.5 inch, 250 cd/m2, 1000:1, 178 / 178, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA / 2 445 2 690 36T
[1600342] Display Port, 396.7 x 512.2 x 180 mm, 2.84kg, (Km: cp Display Port)
Mn hnh LCD Dell 21.5" E2216HV LED, 21.5 Inch, 200 cd/m2, 600:1, 170/160, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, 396.24 x 513.1 2 263 2 490 36T
[1600185] x 180.34 mm, 3.35 kg, (Km: cp VGA)
Mn hnh LCD Dell 21.5" S2218H LED IPS, 21.5Inch, 250cd/m2, 8.000.000:1 (DCR), 1000:1, 178/178, 6ms, 1920x1080, 16.7 triu mu, 3 172 3 490 36T
[1701626] VGA, HDMI, 385.5 x 489.5 x 147.9 mm, 5kg, (Km cp: HDMI, Holder)
(1)Mn hnh LCD Dell 21.5'' P2217H LED IPS, 21.5 inch, 250 cd/m2, 1000: 1 (typical), 4,000,000:1 (Dynamic), 178/178, 6ms, FHD (1920x1080), 3 136 3 450 36T
[1602449] 16.7 triu mu, VGA, HDMI, Display Port, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 354.4 ~ 477.8 x 498.9 x 180 mm, 2.81
kg, (Km cp: VGA, Display port, cpUSB 3.0)
(1)Mn hnh LCD Dell 23" S2318H Active matrix - TFT LCD, 23 inch, 250 cd/m2, 1000:1, 8,000,000:1 (DCR), 178/178, 6 ms, FHD (1920x1080), 3 445 3 790 36T
[1701627] 16.7 triu mu, VGA, HDMI, 404 x 522.2 x 147.9 mm, 5.46 kg, (Km cp: HDMI)
(1)Mn hnh LCD Dell 23'' P2317H LED IPS, 23 inch, 250cd/m2, 1.000:1, 178 / 178, 6 ms, 1920 x 1080 Pixels, 16.7 triu mu, VGA / 3 355 3 690 36T
[1602629] HDMI / USB, 180x499x477 mm, 3.49gram, (Km cp: DisplayPort, USB, VGA)
Mn hnh LCD Dell 23.6" SE2417HG LED FHD, 23.6 inch, 300 cd/m2, 8M:1, 170(H)/160(V), 2 ms, 1920 x 1080 Pixels, 16.7 triu mu, VGA / 2 900 3 190 36T
HDMI, 180x555x422 mm, 4.51 kg, Km: cp VGA)
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 82
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1602436]
Mn hnh LCD Dell 23.8" S2417DG Anti-Glare, 23.8 Inch, 350 cd/m2, 1000: 1 (typical), 170/160, 1ms, QHD (2560x1440), 16.7 triu mu, HDMI, 10 445 11 490 36T
[1701668] Display Port, 5x USB 3.0, 369.9 ~ 493.9 x 540.4 x 180 mm, 3.78kg, (Km cp: DisplayPort, USB)
Mn hnh LCD Dell 23.8" S2418H LED, 23.6 inch, 250 cd/m2, 8,000,000:1 (DCR), 1.000:1 9typical), 178/178, 6ms, FHD (1920x1080), 16.7 4 990 5 490 36T
[1701628] triu mu, VGA , HDMI, Speaker Port, 412.4 x 539 x 162.2 mm, 4.51 kg, (Km: Cp HDMI, Speaker)
Mn hnh LCD Dell 23.8'' P2417H Anti-Glare, IPS, 23.8 inches, 250 cd/m2, 1000:1 (typical), 8,000,000: 1 (DCR), 178/178, 6ms, FHD 3 809 4 190 36T
[1602477] (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, HDMI, Audio, Display Port, 4x USB, 362.1 ~ 492.1 x 549.8 x 180 mm,
6.71kg, (Km cp: VGA, DisplayPort, cp USB 3.0)
(1)Mn hnh LCD Dell 23.8'' U2417H Led IPS, Anti-Glare, 23.8 inch, 250 cd/m2, 1000:1 (Typical), 178 / 178, 8ms, FHD (1920x1080), 16.7 5 091 5 600 36T
[1700045] triu mu, HDMI MHL / Display port, 355.3 ~ 485.3 x 537.6 x 188 mm, 3.18kg, (Km cp: DisplayPort, USB)
Mn hnh LCD Dell 23.8'' Ultrasharp In-plane Switching, Anti-Glare, 23.8 Inch, 250 cd/m2, 2.000.000:1 (DCR), 1000:1(Typical), 178/178, 8ms, FHD 4 536 4 990 36T
U2414H [1401661] (1920x1080), 16.7M, 2x HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini Display Port, Display port, Display Port out, Audio - Line
out, 4x USB, 3.61kg 355.8~485.8 x 539.1 x 185 mm, (Km cp: Mini Display port -> Display Port, USB)
Mn hnh LCD Dell 24" E2417H TN, Anti-Glare, 24 Inch, 250 cd/m2 (typical), 1000:1 (Typical), 178/178, 8ms, 1920 x 1080, 16.7 triu mu, 3 000 3 300 36T
[1700730] VGA, DisplayPort, 425.1 x 562.6 x 179.9 mm, 3.28kg, (Km cp: DisplayPort, VGA)
Mn hnh LCD Dell 24'' P2418HT LED IPS Touch, 23.8 inch, 250cd/m2, 1000:1, 178 (H) / 178 (V), 6ms, FHD (1920x1080), Display Port, 6 354 6 990 36T
[1701889] HDMI, VGA, 4x USB 3.0, 54.1mm x 321.4mm x 537.8mm, 3.12Kg, (Km cp: DisplayPort, USB, VGA)
Mn hnh LCD Dell 24'' U2412M Led IPS, Anti-Glare, 24 inch, 300 cd/m2, 1000:1 (Typical), 178/178, 8ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, 4 454 4 900 36T
[1203288] VGA, DVI (HDCP), 4x USB 2.0, Display Port, 361.6 x 556 x 64.9 mm, 3.97 kg, (Km: cp VGA, cp DVI, cp
USB 2.0)
Mn hnh LCD Dell 25'' U2515H Led IPS, Anti-Glare, 25 inch, 350 cd/m2, 2.000.000:1 (DCR), 1000:1 ( Typical), 178(H) / 178(V) IPS, 6 6 454 7 100 36T
[1600344] ms, 2560x1440, 16.78M, 5x USB 3.0, 2x HDMI, Display Port 1.2, Display Port out (MST), Audio line out, 398
~ 512.5 x 569 x 205 mm, 4.4kg (Km cp: Mini Display Port -> Display Port, USB)
(1)Mn hnh LCD Dell 27" S2718H IPS TFT LCD, 27 Inch, 250 cd/m2, 1000:1 (Typical), 8,000,000:1 (DCR), 178/178, 6 ms, 1920 x 1080, 16.7 7 081 7 790 36T
[1701629] triu mu, VGA , HDMI, Speaker Port, 453.6 x 612.7 x 162.2 mm, 8.55kg, (Km: Cp HDMI, Speaker)
(1)Mn hnh LCD Dell 27'' P2717H Led IPS, Anti-Glare, 27 Inch, 300 cd/m2, 1000: 1 (Typical), 4,000,000:1 (DCR), 178(H) / 178(V) IPS, 6 5 136 5 650 36T
[1602122] ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, HDMI, 2x USB 2.0 (bottom), 3x USB 3.0 (2 side + 1 upstream),
1x DP (ver 1.2), 4.58 kg 415.3 ~ 544.9 x 621.1 x 200.3 mm, (Km cp: VGA, DisplayPort, USB 3.0)
Mn hnh LCD Dell 27'' SE2717H Anti-Glare, IPS, 27 Inch, 300 cd/m2, 1000:1 (Typical) 8,000,000:1 (DCR), 178(H) / 178(V) IPS, 6 ms, 4 272 4 700 36T
[1701107] FHD (1920x1080), 16.7M, VGA, HDMI, 458.7 x 621.1 x 185.4 mm, 6.5 Kg, (Km cp: VGA)

Mn Hnh HP .
Mn hnh LCD HP 18.5'' 19ka LED Backlight, 18.5 Inch, 200 cd/m2, 600:1 ( Typical ), 6,000,000:1 (DCR), 90 / 65, 5ms, HD 1 590 1 750 36T
T3U82AA [1601131] (1366x768), 16.7 triu mu, VGA, 285 x 441 x 48 mm, 2.4kg, (Km: cp VGA)
Mn hnh LCD HP 18.5'' V194 Anti-glare, LED Backlights, 18.5 Inch, 600.1 (Typical ), 5,000,000:1 (DCR), 200 cd/m2, 90/65, 5ms, HD 1 590 1 750 36T
V5E94AA [1603584] (1366x768), 16.7 triu mu, VGA, 338.6 x 441.4 x 218.1 mm, 2.6kg, (Km cp: VGA)
(1)Mn hnh LCD HP 19.5'' 20kd Led IPS Backlit, 19.5 inch, 250 cd/m2, 6.000.000:1 (DCR), 1000:1 (Typical), 178 / 178, 8 ms, SXGA 1 727 1 900 36T
T3U84AA [1601632] (1440x900), 16.7M, VGA, DVI-D (support HDCP), 376.4 x 454.6 x 194.3 mm, 2.87kg, (Km: Dy ngun, cp
VGA)
(2)Mn hnh LCD HP 21.5'' 22kd Led TN, Anti-Glare, 21.5 inch, 200 cd/m2, 6M:1, 90 / 65, 5 ms, 1920 x 1080 Pixels, 16.7 triu mu, 2 181 2 400 36T
T3U88AA [1601631] VGA, DVI-D (support HDCP), 920x350x510 mm, 9.00 kg (thng), (Km: Dy ngun, 1 cp VGA, 2 chn )
Mn hnh LCD HP 21.5'' N220 IPS, 21.5 Inch, 250 cd/m2, 5,000,000:1 (DCR), 1000:1 (Typical), 178/178, 5ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu 2 727 3 000 36T
Y6P09AA [1701900] mu, VGA, HDMI (s/p HDCP), 301.4 x 498.6 x 36 mm, 3kg, (Km cp: VGA)
Mn hnh LCD HP 22'' 22es IPS w/ LED backlight, 21.5 inch, 250 cd/m2, 1000:1 (Typical), 1,000,000:1 (DCR), 178 / 178, 7ms, FHD 2 900 3 190 36T
T3M71AA [1601878] (1920x1080), 16.7 triu mu, 1 VGA/1 HDMI (with HDCP support), 384.5 x 497.8 x 183.5 mm, 2.44 kg,
(Km: cp VGA, cp HDMI)
Mn hnh LCD HP 23'' 23er IPS, Anti-Glare, 23 Inch, 250 cd/m2, 1000:1 (Typical); 5.000.000:1 (DCR), 178/178, 7ms, FHD (1920x1080), 3 318 3 650 36T
T3M77AA [1603379] 16.7 triu mu, Analog VGA (D-Sub), HDMI, 403.2 x 531 x 183.5 mm, 2.72kg, (Km: 1x cp VGA, 1x cp
HDMI, 2x Chn , 1x Dy ngun 3 chu vung)
Mn hnh LCD HP 23'' 23es IPS w/ LED backlight, 23 Inch, 250cd/m2, 1000:1 (Typical), 1000000:1 (DCR), 178 horizontal 178 3 318 3 650 36T
T3M75AA [1603275] vertical, 7ms, 1920 x 1080, 16.7 triu mu, VGA (D-Sub), HDMI, Adapter 30W, 403.2 x 531 x 183.5 mm,
2.72 kg (Km: 1x cp VGA, 1x cp HDMI, 2x Chn , 1x Dy ngun 3 chu vung)
Mn hnh LCD HP 23.8'' 24es IPS, LED backlight, 23.8 Inch, 250 cd/m2, 1000: 1 (Typical); 1,000,000: 1 (DCR), 178/178, 7ms, FHD Tm ht 36T
T3M79AA [1701667] (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, HDMI (s/p HDCP), 408.8 x 539.8 x 183.5 mm, 3.04kg
Mn hnh LCD HP 23.8'' N240 IPS, Anti-glare, LED Backlights, 23.8 Inch, 250 cd/m2, 1.000:1 ( Typical ); 5,000,000:1 (DCR), 178/178, 5ms, 3 227 3 550 36T
Y6P10AA [1701901] FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, HDMI (s/p HDCP), 402 x 539 x 152 mm, 3.4kg, (Km cp: VGA)
Mn hnh LCD HP 23.8'' V244H LED Backlights, Anti-glare, VA, 23.8 Inch, 250 cd/m2, 6.000.000:1 (DCR), 3000:1 (Typical), 178/178, 7ms, 2 754 3 030 36T
W1Y58AA [1701899] FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, DVI-D, HDMI (s/p HDCP), 406.8 x 552.4 x 231.9mm, 3.75kg, (Km
cp: VGA)
Mn hnh LCD HP 25'' 25er IPS LED Backlight, 25 Inch, 250 cd/m2, 1.000:1 static; 10.000.000:1 dynamic, 178/178, 7ms, FHD 3 954 4 350 36T
T3M85AA [1702033] (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, 2x HDMI, 576 x 194.5 x 425.5 mm, 3.37 Kg, (Km cp: VGA, HDMI, 2x
Chn , 1x Dy ngun 3 chu)
Mn hnh LCD HP 27'' 27er Gim: 100,000 VND ng IPS w/ LED backlight, 27 Inch, 250 cd/m2, 1000:1 static, 5000000:1 (DCR), 178/178, 7ms, FHD (1920x1080), 4 909 5 400 36T
T3M89AA [1603876] chn (6/5->30/9) 16.7 triu mu, Analog VGA (D-Sub), 2x HDMI (Km: 1x cp VGA, 1x cp HDMI, 455.6 x 620.9 x 194.5 mm,
3.79 kg (Km: 1x cp VGA, 1x cp HDMI, 2x Chn , 1x Dy ngun 3 chu vung)
Mn hnh LCD HP 27'' 27es Gim: 100,000 VND ng LED Backlights, Anti-Glare, IPS w/ LED backlight, 27 Inch, 250 cd/m2, 1000:1 static, 1000000:1 (DCR), 4 909 5 400 36T
T3M87AA [1603276] chn (6/5->30/9) 178/178, 7 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA (D-Sub), 2x HDMI, Adapter 30W (Km: cp VGA, cp
HDMI, 445.6 x 620.9 x 194.5 mm, 3.79kg (Km: cp VGA, cp HDMI, 2 chn , 1 dy ngun 3 chu
vung)
Mn hnh LCD HP 27'' N270 Anti-glare, LED Backlights, IPS, 27 Inch, 250 cd/m2, 1000:1 static, 5000000:1 ( DCR), 178/178, 5ms, FHD 4 454 4 900 36T
Y6P11AA [1701902] (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, HDMI (s/p HDCP), 451.6 x 622.1 x 151.9 mm, 4.4kg, (Km cp: VGA)
Mn hnh LCD HP 32'' V320 Tng: o ma (23/8->20/9) Anti-glare, LED Backlights, 32 Inch, 250 cd/m2, 1200:1 static, 6000000:1 (DCR), 178/178, 5ms, FHD 5 454 6 000 36T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 83
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
W2Z78AA [1701903] (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, DVI-D (s/p HDPC), 583.4 x 729.7 x 494.8 mm, 5.9kg, (Km cp: VGA)

Mn Hnh LG .
Mn hnh LCD LG 19.5'' 20MP48A-P Gim: 150,000 VND ng LED IPS, AH, 19.5 inch, 200 cd/m2, 1000:1 (mega), 178 / 178, 5 ms, WXGA (1440x900), 16.7M, D-Sub, 1 954 2 150 24T
[1601180] chn (5/9->30/9) 376.3 x 441.9 x 187.4 mm, 2.1 gram, (Km: cp VGA)
Tng: Th co Mobi 50.000
(26/8->20/9)
(2)Mn hnh LCD LG 21.5'' (Hng trng by) LED IPS, 21.5 inch, 250 cd/m2, 5M:1, 178(H) / 178(V) IPS, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, 1 818 2 000 24T
22M47D-P [1404586] VGA, 509x195x411 mm, 2.6 kg
Mn hnh LCD LG 21.5'' Gim: 200,000 VND ng LED IPS, AH, 21.5 inch, 250 cd/m2, 5.000.000:1 (DCR), 1000:1 static, 178 / 178, 5 ms, FHD 2 545 2 800 24T
22MP48HQ-P [1601429] chn (5/9->30/9) (1920x1080), 16.7 triu mu, D-Sub, HDMI, 387 x 508 x 187 mm, 2.7 kg, (Km cp: HDMI, VGA)
Tng: Th co Mobi 50.000
(26/8->20/9)
Mn hnh LCD LG 23.8" Gim: 200,000 VND ng LED IPS, AH, Anti-Glare, 23.8 inch, 250 cd/m2, 5.000.000:1 (DCR), 1000:1, 178/178, 5 ms, FHD (1920x1080), 3 081 3 390 24T
24MP58VQ-P [1600958] chn (5/9->30/9) 16.7 triu mu, D-Sub, DVI, HDMI, Headphone out, 419.1 x 551.18 x 187.96mm, 3.22 kg, (Km cp: VGA,
Tng th co Mobi 100.000 HDMI)
(26/08->20/09)
Mn hnh LCD LG 23.8" Gim: 500,000 VND ng AH - IPS, 23.8 inches, 250 cd/m2, 50.000:1 (DCR), 178/178, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, 3 727 4 100 24T
24MP68VQ-P [1601430] chn (5/9->30/9) HDMI, DVI, 442 x 375 x 168 mm, 2.1 kg, thit k 3 cnh khng vin (Km: cp HDMI).
Tng th co Mobi 100.000
(26/08->20/09)
Mn hnh LCD LG 23.8'' Gim: 390,000 VND ng AH - IPS, 23.8 inch, 250 cd/m2, 1000:1 (static), 5.000.000:1 (DCR), 178/178, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 Tm ht 24T
24MP58VQ-W [1600959] chn (5/9->30/9) triu mu, D-Sub, DVI, HDMI, Headphone out, 619x395x129 mm, 4.3 kg, (Km cp: VGA, HDMI)
Tng th co Mobi 100.000
(26/08->20/09)
(1)Mn hnh LCD LG 24'' Tng th co Mobi 100.000 AH-IPS, 24 Inch, 250 cd/m2, 5.000.000:1 ( DCR), 1000:1 ( Static), 178/178, 1ms, FHD (1920x1080), 16.7 3 627 3 990 24T
24MP59G-P [1701761] (26/08->20/09) triu mu, D-Sub, HDMI, Display Port, 419.9 x 550.5 x 204.1 mm, 3.2, (Km cp: HDMI)
Mn hnh LCD LG 24'' 24MP88 Gim: 200,000 VND ng AH-IPS, 24 Inch, 250 cd/m2, 5.000.000:1, 178/178, 5ms, FHD (1920x1080), sRGB over 99%, D-Sub, 2x HDMI, 4 090 4 500 24T
(HV-S) [1701868] chn (5/9->30/9) Headphone out, in, 414 x 541 x 185.4 mm, 3.22kg, (Km cp: VGA, HDMI)
Tng th co Mobi 100.000
(26/08->20/09)
Mn hnh LCD LG 27" 27UD58-B Tng th co Mobi 200.000 AH-IPS 4K, 27 inch, 250cd/m2, 5.000.000:1, 178/178 (H/V), 5ms, 3840x2160, H tr 1 t mu, 2x HDMI, 8 172 8 990 24T
[1702307] (26/08->20/09) DisplayPort, Tnh nng: chia mn hnh, bo v mt. (Km cp: HDMI, DisplayPort)
Mn hnh LCD LG 27'' 27MP59G-P Tng th co Mobi 100.000 AH-IPS, 27 inch, 250cd/m2, 5.000.000:1, 178/178 (H/V), 1ms, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DisplayPort, Tnh 4 627 5 090 24T
[1702304] (26/08->20/09) nng: FreeSync, bo v mt, cn bng ti. (Km cp: HDMI)
Mn hnh LCD LG 27'' 27MP68VQ-P Tng th co Mobi 100.000 AH-IPS, 27 Inch, 250 cd/m2, 1000:1 (mega), 178/178, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, HDMI, 5 182 5 700 24T
[1601431] (26/08->20/09) DVI, 457.4 x 613.8 x 204.6 mm, 5 kg, Km cp: HDMI)
Mn hnh LCD LG 27'' 27MP89HM-S Tng th co Mobi 200.000 AH-IPS, 27 Inch, 250 cd/m2, 5.000.000:1, 178/178, 5ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, D-Sub, 2x HDMI, 6 354 6 990 24T
[1701879] (26/08->20/09) 45.62 x 61.31 x 20.97 cm, 4.8 kg, (Km cp: D-Sub, HDMI)
Mn hnh LCD LG 29'' 29UM59-P Tng th co Mobi 200.000 AH-IPS, 29 inch, 250cd/m2, 5.000.000:1, 178/178 (H/V), 5ms, 2560x1080, mu sRGB over 99%, 2x 5 445 5 990 24T
[1702306] (26/08->20/09) HDMI, Tnh nng: chia mn hnh, bo v mt. (Km cp: HDMI)
(2)Mn hnh LCD LG 29'' 29UM68-P Gim: 500,000 VND ng AH - IPS, 29 Inch, 250 cd/m2, 5.000.000:1 (DCR), 1000:1, 178/178, 5 ms, FHD (2560x1080), 16.7 triu 6 081 6 690 24T
[1600864] chn mu, HDMI, Display Port, 414 x 703.6 x 205.7 mm, 5.2kg, Km: cp HDMI)
(Hng trng by)Tng th
co Mobi 200.000
(26/08->20/09)
Mn hnh LCD LG 29'' 29UM69G-B Tng th co Mobi 200.000 AH-IPS Ultralwide, 29 inch, 250cd/m2, 5.000.000:1, 178/178 (H/V), 1ms, 2560x1080, mu sRGB over 6 354 6 990 24T
[1702305] (26/08->20/09) 99%, HDMI, DisplayPort, USB, Tnh nng: FreeSync, bo v mt, cn bng ti. (Km cp: HDMI)
Mn hnh LCD LG 34" 34UC79G-B Tng th co Mobi 200.000 AH-IPS Ultralwide. Mn hnh cong chuyn game u tin trn th gii, 34 inch, 250cd/m2, 5.000.000:1, 13 627 14 990 24T
[1702303] (26/08->20/09) 178/178 (H/V), tn s qut 144Hz, 1ms, 2560x1080, mu sRGB over 99%, su mu 10bit, h tr
1 t mu, 2x HDMI, DisplayPort, USB 3.0 Tnh nng: chia mn hnh, bo v mt, cn bng ti. (Km cp:
HDMI, DisplayPort)
Mn hnh LCD LG 34" 34UC99 Tng th co Mobi 200.000 AH-IPS, 34 Inch, 300 cd/m2, 5.000.000:1 (DCR), 178/178, 5ms, QHD (3440x1440), 16.7 triu mu, 2x HDMI, 21 727 23 900 24T
[1701878] (26/08->20/09) Display Port, USB 3.0, USB-C, 482.6 x 817.9 x 259.1 mm, 6.4kg, (Km cp: HDMI, USB 3.0 Cable, Display
Port)

Mn Hnh Samsung .
Mn hnh LCD Samsung 18.5'' PLS, 18.5 inch, 250 cd/m2, 1000:1, 178/178, 14 ms, HD (1366x768), 16.7M, VGA (D-Sub), 355.3 x 442 x 1 731 1 905 24T
LS19F350HNEXXV [1601384] 174 mm, 2kg, Km: cp VGA)
Mn hnh LCD Samsung 19.5'' LED, 19.5 Inch, 200 cd/m2, 600:1 (Typical), 90 / 65, 5 ms, HD (1366x768), 16.7 triu mu, VGA 1 968 2 165 24T
LS20D300NHMXV [1500408] (D-Sub), 379.4 x 476.2 x 187 mm, 2.3kg, Km: cp VGA)
Mn hnh LCD Samsung 21.5'' PLS, 21.5 Inch, 200 cd/m2, 1000:1, 170 / 160, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, D-Sub (VGA), 2 445 2 690 24T
LS22F350FHEXXV [1601707] HDMI, 395.4 x 508.6 x 206.5 mm, 2.8kg, (Km: cp HDMI)
Mn hnh LCD Samsung 23.5'' VA, 23.5 Inch, 250 cd/m2, 3000:1, 178/178, 4ms, FHD (1920x1080), 16.7M, D-Sub (VGA), HDMI, Headphone 3 627 3 990 24T
LC24F390FHEXXV [1601721] out, 418.2 x 547.8 x 206.5 mm, 3.3kg, (Km: cp HDMI)
Mn hnh LCD Samsung 23.5'' VA, 23.5 Inch, 350 cd/m2, 3000:1 (Typical), 178/178, 1ms, FHD (1920x1080), 16.7M, Display Port, 2x HDMI, 9 081 9 990 24T
LC24FG70FQEXXV [1701920] 529.9 x 545 x 386.4 mm, 5.2kg, (Km cp: HDMI, Display Port)
Mn hnh LCD Samsung 23.5'' PLS, 23.5 Inch, 250 cd/m2, Mega, 178(H) / 178(V) IPS, 4 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, D-Sub 3 072 3 380 24T
LS24F350FHEXXV [1601383] (VGA), HDMI, 418 x 547.7 x 206.5 mm, 3.3kg, (Km: cp HDMI)
Mn hnh LCD Samsung 27'' VA, 27 Inch, 250 cd/m2, 3000:1 (Typical), 178/178, 4ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, D-Sub (VGA), 5 890 6 480 24T
LC27F581FDEXXV (Bc) [1700960] HDMI, Display Port, Audio 3.5, 457.3 x 614.2 x 270.4 mm, 4.3kg, (Km: cp HDMI)
Mn hnh LCD Samsung 27'' PLS, 27 Inch, 250 cd/m2, 1000:1, 178/178, 4ms, FHD (1920x1080), 16.7M, D-sub (VGA), HDMI, 462.4 x 4 727 5 200 24T
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 84
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
LS27F350FHEXXV [1602311] 626.2 x 247.7 mm, 4.8kg, (Km: cp HDMI)
Mn hnh LCD Samsung 28'' LED, 28 inch, 370cd/m2, 1000:1, 178 (H) / 160 (V), 1ms, 4K (3840x2160), 1.07 t mu, Display Port, 9 081 9 990 24T
LU28E590DS/XV [1702263] HDMI, (Km cp: Display Port, HDMI)
Mn hnh LCD Samsung 32'' Mn hnh cong VA, 32 Inch, 250cd/m2, 3000:1 (Typical), 178/178, 5ms, FHD (1920x1080), 16.7M, 7 163 7 880 24T
LC32F391FWEXXV [1700010] DisplayPort, HDMI, Headphone out, 522.2 x 724.3 x 247.7 mm, 6.2kg, (Km cp: HDMI)
Mn hnh LCD Samsung 32'' LED VA, 32 inch, 250 cd/m2, 5000:1, 178/178 (H/V), 5ms, 1920x1080, 16.7 triu mu, HDMI, 731.6(W) x 5 809 6 390 24T
LS32F351FUEXXV [1702368] 247.7(D) x 522.2(H) mm, 6.2Kg, (Km cp: HDMI)

Mn Hnh Acer .
Mn hnh LCD Acer 18.5" EB192QA IPS, Cng ngh Bluelight Filter bo v mt, 18.5 Inch, 250 cd/m2, 100.000.000:1, 170 / 160, 4ms, HD 1 590 1 750 36T
[1701909] (1366x768), 16.7M, VGA, DVI, 332 x 498 x 120 mm, 2.8kg, (Km: cp VGA)
(1)Mn hnh LCD Acer 19.5" LED, 19.5 Inch, 200 cd/m2, 100.000.000:1, 90 / 65, 5 ms, HD+ (1600x900), 16.7 triu mu, VGA, DVI, 1 754 1 930 36T
G206HQL [1500570] 334 x 446 x167 mm, 2.1kg, Km: cp VGA)
(1)Mn hnh LCD Acer 19.5" TN Film, Bluelight bo v mt, 19.5 Inch, 200 cd/m2, 100,000,000:1, 90 / 65, 5 ms, HD+ (1600x900), 1 663 1 830 36T
K202HQL [1404339] 16.7 triu mu, VGA, 363.2 x 462.3 x 190.5 mm, 2.9 kg, (Km: cp VGA)
(2)Mn hnh LCD Acer 19.5" Gim: 250,000 VND ng TN Film, LED, 19.5 Inch, 200 cd/m2, 100.000.000:1, 90/65, 5ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, 1 763 1 940 36T
S200HQL [1302317] chn DVI-D, 282.9 x 470.9 x 34.5 mm, 1.91 kg, (Km cp: VGA, DVI)
(Hng trng by)
Mn hnh LCD Acer 21.5" G227HQL Gim: 150,000 VND ng IPS, Anti-Glare, 21.5 Inch, 250 cd/m2, 100,000,000:1, 178 / 178, 4 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu 2 609 2 870 36T
[1501994] chn (8/6->15/9) mu, VGA, HDMI, 384 x 499.1 x 40.6 mm, 2.8 kg, Km: cp VGA)
(2)Mn hnh LCD Acer 21.5" Gim: 50,000 VND ng TN Film, Bluelight bo v mt, 21.5 Inch, 200 cd/m2, 100.0000.000:1, 90 / 65, 5 ms, FHD 2 172 2 390 36T
K222HQL [1402585] chn (24/5->30/9) (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA (D-Sub), DVI, 304.5 x 508 x 52.1 mm, 3.1 kg, (Km cp: VGA)
(2)Mn hnh LCD Acer 21.5" Gim: 350,000 VND ng Anti-Glare, TN Film, Bluelight Filter bo v mt., 21.5 Inch, 200 cd/m2, 100,000,000:1, 170/160, 5 ms, FHD 2 181 2 400 36T
KA220HQ [1601436] chn (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA (D-sub), DVI-D, 401.3 x 508 x 165.1 mm, 3.10 kg, Km cp: VGA, DVI,
(Hng trng by) dy ngun 3 chu dp)
Mn hnh LCD Acer 23.8'' ET241Y Gim: 300,000 VND ng LED, 23.8 inch, 250 cd/m2, 100.000.000:1, 178/178 , 4ms, 1920x1080 pixel, 16.7 triu mu, D-Sub, 3 081 3 390 36T
[1702073] chn (14/7->30/9) HDMI, ., (Km cp: VGA)
(2)Mn hnh LCD Acer 24" K242HL TN Film, Bluelight bo v mt,, 24 inch, 250 cd/m2, 100,000,000:1, 170/160, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 2 636 2 900 36T
[1402586] triu mu, VGA, DVI, 421.6 x 566.4 x 205.7 mm, 3.6 kg, (Km cp: VGA)
Mn hnh LCD Acer 27'' ET271 LED, 27 inch, 300 cd/m2, 100.000.000:1, 178/178 (H/V), 4ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, D-Sub, 3 900 4 290 36T
[1702475] HDMI, 612x464x230 mm, (Km: cp VGA)

Mn Hnh Philips .
Mn hnh LCD Philips 18.5" TFT-LCD, W-LED, 18.5 Inch, 200 cd/m2, 700:1, 90/65, 5 ms, 1366 x 768 Pixels, 16.7 triu mu, VGA, 338 x 1 418 1 560 36T
193V5LSB [1403024] 437 x 170 mm, 2.15kg, (Km: cp VGA)
(1)Mn hnh LCD Philips 19.5" LCD AH-IPS, W-LED, 19.5 inch, 250 cd/m2, 10.000.000:1 (DCR), 1000:1, 178/178, 5ms, 1440 x 900 60 Hz, 1 636 1 800 36T
206V6QSB [1701132] 16.7 triu, VGA, DVI, 371x 452 x 200 mm, 2.28 kg, (Km cp: VGA)
(1)Mn hnh LCD Philips 21.5" LCD AH-IPS, 21.5 Inch, 250 cd/m2, 10.000.000:1 (DCR), 1000:1, 178(H) / 178(V) IPS, 5ms, FHD 1 991 2 190 36T
223V5QSB6 [1500573] (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, DVI, 376 x 503 x 213 mm, 3.10 kg, (Km: cp VGA)
(2)Mn hnh LCD Philips 21.5" LCD AH-IPS, Flicker Free, 21.5 Inch, 250 cd/m2, 10.000.000:1 (DCR), 1000:1, 178/178, 8ms, FHD 2 227 2 450 36T
226V6QSB6 [1700734] (1920x1080), 16.7 triu mu, VGA, DVI, 372 x 500 x 200 mm, 2.50 kg, Km: cp VGA)
(2)Mn hnh LCD Philips 24" TFT-LCD (TN), 24 Inch, 350 cd/m2, 1000:1, 80.000.000:1 (DCR), 170/160, 1 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu 3 727 4 100 36T
242G5DJEB Gaming [1502555] mu, VGA, DVI, HDMI, HDMI-MHL, Display Port, Audio in/out, USB 3.0, 517 x 565 x 220 mm, 6.27 kg, (Km:
cp VGA, cp DVI, cp USB 3.0)
Mn hnh LCD Philips 24" TFT-LCD W-LED, 24 Inch, 250 cd/m2, 10.000.000:1 (DCR), 1000:1, 170/160, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 2 436 2 680 36T
246V5LSB [1603485] triu mu, VGA, DVI-D, 435 x 565 x 238 mm, 4.65 kg, Km: cp VGA)
Mn hnh LCD Philips 25" AH-IPS LCD, W-LED, 25 Inch, 250 cd/m2, 1000:1, 20.000.000:1 (DCR), 178/178, 5ms, 1920 x 1080 60Hz, 3 404 3 745 36T
257E7QDSB (en) [1502556] 16.7 triu mu, VGA (Tng t) DVI-D (k thut s, HDCP) MHL-HDMI (k thut s, HDCP), 436 x 577 x 213
mm, 3.73 kg, (Km: cp VGA)
Mn hnh LCD Philips 27" LCD AH-IPS, 27 Inch, 250 cd/m2, 10.000.000:1, 178 / 178, 5 ms, FHD (1920x1080), 16.7 triu mu, 4 200 4 620 36T
274E5QHSB [1501515] VGA, HDMI, 470 x 622 x 237 mm, 5.10 kg, (Km: cp VGA)

Mn Hnh Khc .
(1)Mn hnh LCD Haier 18.5" TN, 18.5 inch, 200 cd/m2, 2.000.000:1, 170/160, 5ms, HD (1366x768), 16.7M, VGA, N/A, N/A, (Km: cp 1 363 1 500 24T
H1865V [1601907] VGA)

Bn Phm Logitech .
Bn phm Logitech Gaming G810 Tng: Th co Logitech G Bn phm Logitech Gaming G810, Bn phm game vi 26 phm, thit k sang trng, h tr RGB Lighting, 3 454 3 799 24T
[1603528] Play Advanced (6/8->5/9) Ultra-Responsive, Romer-G Mechanical Key Switch
Bn phm Logitech Gaming G213 Tng: Th co Logitech G Bn phm Logitech Gaming G213 (en), Bn phm game vi hiu nng gp 4 ln, h tr RGB Lighting 954 1 050 24T
(en) [1701205] Play Advanced (6/8->5/9) Zones. Kt ni: USB 2.0. Tng thch: Windows 7/ 8/ 8.1/ 10
Bn phm Logitech Gaming G610 Tng: Th co Logitech G Bn phm Logitech Gaming G610 (Nu), Bn phm game vi 26 phm, thit k sang trng, h tr RGB 2 271 2 499 24T
(Nu/en) [1701884] Play Advanced (6/8->5/9) Lighting, Cherry MX Brown Mechanical Key Switch
Bn phm Logitech K120 [1202937] Bn phm Logitech K120, Cng USB 140 155 36T
Bn phm Logitech K270 [1202938] Bn phm Logitech K270, Khng dy - Receive siu nh, chng thm nc. 317 349 36T
Bn phm Logitech K375 [1701245] Tng: Th co Logitech Bn phm Logitech K375 Thit k chng n v chng nc, s dng cng lc nhiu thit b Cng ngh 450 495 12T
back to school (5/9->30/9) tin tin unifying recevier v Bluetooth Smart Technology (10m) khng c tr. Tng thch: Windows
7/8/10 hoc cao hn, Android 5.0, Chorme OS, Mac OS 10.10 tr ln, iOS 5 tr ln.
Bn phm Logitech K400 Plus Bn phm Logitech K400 Plus khng dy (Trng), Khng dy - Receive siu nh, c Touch Pad, tng 754 830 12T
thch Windows 7, 8, 10, Android 5.0, Chrome OS
Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 85
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
khng dy (Trng/en) [1503116]

Bn Phm A4 Tech .
Bn phm A4 Tech B.188 (USB) Bn phm A4 Tech B.188 (USB) Keyboard Gaming. Bn phm bn c, kt ni cng USB Chng bi, khng 627 690 24T
[1602478] miss phm, khng lag. Kh nng chng nc, 8 phm QWERASDF c lm bng silicon, bn phm
chng trt khi chi game. H thng n LED Neon Glare System, kt ni cng USB.
Bn phm A4 Tech B.740A (USB) Bn phm A4 Tech B.740A (USB) . Cc phm c chuyn i trc quang hc, n Neon glare, kh nng Anti 1 681 1 850 24T
[1603049] Ghosting Cc phm bm c lp trnh c cng tnh nng ghi Macro (2 b lp trnh). Tc x l
1000Hz, phm tt Fn a phng tin kt hp. Cng ni USB, dy cp bn si di 1.8m. Tng thch
Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1
Bn phm A4 Tech B.810R Bn phm A4 Tech B.810R. Gaming. Bn phm c c dy,, hit k chng nc, Blue Switch - m thanh 1 709 1 880 24T
[1701612] phm g mnh, iu chnh sng - 6 ch sng RGB. Thi gian p ng: 0.2ms, bn: 100 triu
ln g phm - 8 c.
(1)Bn phm A4 Tech B2278 Bn phm A4 Tech B2278, Bn phm bn c, thit k chng nc, Blue Switch - m thanh phm g 682 750 24T
[1701611] mnh, iu chnh sng - nh sng Neon. Thi gian p ng: 0.2ms, bn: 100 triu ln g phm,
dy di: 1.8m
Bn phm A4 Tech KR.83.U (USB) Bn phm A4 Tech KR.83.U (USB), Cng USB m, chng thm nc, khc Lazer chng m 113 125 12T
[1500646]

Bn Phm Trust .
Bn phm Trust Us GXT830 Gaming Bn phm Trust Us GXT830 Gaming. Bn phm game c n LED, 3 mu vi sng ty chnh 388 427 24T
[1701871] Anti-Ghosting ln n 6 phm nhn ng thi.
Bn phm Trust Us GXT850 Metal Bn phm Trust Us GXT850 Metal Gaming. Bn phm nhm c n LED, 3 mu vi sng ty chnh 914 1 006 24T
Gaming [1701870] Anti-Ghosting ln n 10 phm nhn ng thi.
Bn phm Trust Us GXT880 Bn phm Trust Us GXT880 Mechanial. Bn phm c cng ngh GTX - White, Ch n nn trng c 1 989 2 188 24T
Mechanial [1701869] phm chc nng ty chnh 100% Anti-Ghosting vi 104 phm rollover. bn: 50 triu ln bm.

Bn Phm Khc .
Bn phm Corsair K65 LUX RGB Bn phm Corsair K65 LUX RGB MX (), Bn phm c SW Cherry c. S dng cht liu nhm, trang b Tm ht 24T
MX () [1602932] Keycap WASD cho game FPS, MOBA. LED_KB, 1 cng USB Hub cm Mouse.
(1)Bn phm Corsair K70 LUX MX Bn phm Corsair K70 LUX MX (Nu), Bn phm c SW Cherry c. S dng cht liu nhm, trang b 2 718 2 990 24T
(Nu/) [1602999] Keycap WASD cho game FPS, MOBA. LED_KB, 1 cng USB Hub cm Mouse. Trng lng 1200g
(1)Bn phm Corsair K70 LUX RGB Bn phm Corsair K70 LUX RGB MX (), Bn phm c SW Cherry c. S dng cht liu nhm. Trang b 3 681 4 050 24T
MX (/Nu) [1602931] Keycap WASD cho game FPS, MOBA. LED_KB, 1 cng USB Hub cm Mouse.
(2)Bn phm Corsair K70 MX () Bn phm Corsair K70 MX (), Bn phm c MX RGB Red, kt ni qua 2 cng USB 3 718 4 090 24T
[1601381]
(1)Bn phm Corsair Strafe MX Bn phm Corsair Strafe MX (Xanh), Bn phm c Cherry MX RGB Blue, Bn phm s dng LED mu xanh, 2 445 2 690 24T
(Xanh/) [1601379] n led c kh nng tng gim hoc tt hn, dy cable c bc dy d 3 lp chng t, chng ri,
tch hp b chng nhiu.
(1)Bn phm Corsair Strafe RGB Bn phm Corsair Strafe RGB MX ( ), Bn phm c Cherry MX RGB Red, Bn phm s dng LED mu 3 409 3 750 24T
MX ( ) [1601115] xanh, n led c kh nng tng gim hoc tt hn, dy cable c bc dy d 3 lp chng t
(1)Bn phm Masterkey Pro S RGB Bn phm Masterkey Pro S RGB, Bn phm c switch Cherry MX, RGB lighting 16,7 triu mu, ty chnh v 2 354 2 590 24T
[1602134] thay i mu sc. 100% anti-ghosting with N-key rollover. Trang b chip ARM Cortex M3with 72Mhz,
tenkeyless
Bn phm Dell USB [1202903] Bn phm Dell USB, Cng USB 145 160 12T
Bn phm Dragon GK 007 Bn phm Dragon GK 007, Bn phm c ginh cho game th, n Led 6 mu, thay i nhiu ch mu, 1 636 1 800 12T
[1600192] N-key-Rollver, kt ni USB m vng
Bn phm Genius 110X USB Bn phm Genius 110X USB, Cng USB 100 110 12T
[1301129]
(2)Bn phm Infinity Zeus Bn phm Infinity Zeus (Xm), Bn phm chuyn dng cho chi game chuyn nghip, tnh nng 545 600 12T
(Xm/Gold) [1601004] Anti-Ghosting cho php n cng lc n 19 phm, dy cable c bc dy d 3 lp chng t, chng ri,
tch hp b chng nhiu.
(2)Bn phm Intex Starpower Bn phm Intex Starpower IT-2025, Kiu dng c o, c nhiu nt c bit dnh cho game th, cao 131 145 12T
IT-2025 [1401632] bn phm 0.9cm, c l thot nc chng trn, cng kt ni USB, thch hp dnh cho phng Net.
Bn phm Masterkey Pro L RGB Bn phm Masterkey Pro L RGB, Bn phm c Switch Cherry MX, RGB lighting 16.7 triu mu. Nhiu ch 2 990 3 290 12T
[1601560] chiu sng, ty chnh v thay i mu sc. trang b chip ARM, Cortex M3 with 72 Mhz
(1)Bn phm Masterkey Pro L Bn phm Masterkey Pro L, Bn phm c switch Cherry MX, Intelligent white leds. Nhiu ch chiu sng, 1 990 2 190 12T
[1602754] ty chnh. bn: 50 triu ln bm
(1)Bn phm Masterkey Pro M Bn phm Masterkey Pro M, Bn phm c switch Cherry MX, Intelligent white leds. Nhiu ch chiu sng, 1 809 1 990 12T
[1602753] ty chnh. bn: 50 triu ln bm
(1)Bn phm Mitsumi (KFK-EA4XT) Bn phm Mitsumi (KFK-EA4XT) USB (en), Keyboard Mitsumi USB - Black 160 176 12T
USB (en) [1302592]
Bn phm Rapoo E1050 Khng dy Bn phm Rapoo E1050 Khng dy (en), Bn phm khng dy sng 2.4Ghz, phm vi 10m, Cc nt Media 235 259 12T
(en) [1302758] control (Fn), Ch in Laser bn b khng phai, Chng trn nc.
Bn phm Rapoo E2710 Wireless Bn phm Rapoo E2710 Wireless (en), Bn phm khng dy, khong cch 10m. Phm cu trc dng ko 650 715 12T
(en) [1701972] m v bn b. Phm chc nng Media, ch in laser khng phai. Tch hp bn r chut cm ng.
Bn phm Sumtax Fox-1 [1502635] Bn phm Sumtax Fox-1, Kt ni USB, nn bn phm n Led pht sng, thay i nhiu mu 232 256 12T
Bn phm Sumtax Fox-3 [1701188] Bn phm Sumtax Fox-3, Kt ni USB, n Led pht sng trn k t - 3 mu, chng nc, dy bc d 290 320 12T
chng tnh in 1.6m
(1)Bn phm Sumtax Gaming Robot Bn phm c Sumtax Gaming Robot c LED a sc,, phm cao, cng USB, dy bc chng tnh in 1,6m 591 650 12T

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 86
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
[1701209]
Bn phm Zadez GT-03K [1701975] Gim: 700,000 VND ng Bn phm Zadez GT-03K, Bn phm full 104 phm, 12 phm a phng tin, tt c u c tnh nng nhn 1 536 1 690 12T
chn (3/8->30/9) cng lc. Nt kha Win, ngn chn nhng nh hng t Win lm gin on game. H thng LED nhiu
mu vi 7 ch chnh n LED
Bn phm s R8 1810 [1602542] Bn phm s R8 1810, Bn phm s, ngn ng Ting Anh, s dng cho Destop PC/ Laptop. Kt ni USB 70 77 12T
2.0. Mu en

Bn Phm + Chut Logitech .


Bn phm+Chut my tnh Logitech Bn phm+Chut my tnh Logitech MK120, Bn phm cng USB + Chut quang cng USB 218 240 36T
MK120 [1202982]
Bn phm+Chut my tnh Logitech Bn phm+Chut my tnh Logitech MK200, Bn phm cng USB + Chut quang cng USB - Multimedia 263 290 36T
MK200 [1202983]
Bn phm+Chut my tnh Logitech Bn phm+Chut my tnh Logitech MK235, Bn phm + Chut quang khng dy 2.4Ghz, khong cch 10m 377 415 12T
MK235 [1600597]
(1)Bn phm+Chut my tnh Bn phm+Chut my tnh Logitech MK240 (en), Bn phm + Chut quang khng dy, 1000 dpi, kt ni 389 428 36T
Logitech MK240 (en/Trng-) cng USB, khong cch 10m. Tng thch Windows Vista/ 7/ 8 hoc Windows RT
[1602869]
Bn phm+Chut my tnh Logitech Bn phm+Chut my tnh Logitech MK270r, Bn phm + Chut quang khng dy 450 495 36T
MK270r [1402281]
(1)Bn phm+Chut my tnh Bn phm+Chut my tnh Logitech MK345, Bn phm + Chut quang khng dy - 2.4Ghz, chut quang 517 569 12T
Logitech MK345 [1404127] phn gii 1000 dpi dng cng ngh khng nh sng, bn phm s dng 2 pin AAA cho thi gian s
dng 36 thng, u kt ni receiver siu nh.
Bn phm+chut my tnh Logitech Bn phm+chut my tnh Logitech MK520r, Bn phm + chut khng dy, siu mng, chng thm nc, 768 845 36T
MK520r [1403237] chut Laser, n bo pin

Bn Phm + Chut Khc .


Bn phm + Chut Wireless Rapoo Bn phm + Chut Wireless Rapoo 1830, Bn phm + chut khng dy sng 2.4Ghz, chut quang phn 308 339 12T
1830 [1701682] gii: 1000dpi - NANO receiver, khong cch kt ni: 10m. Tng thch: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ USB Port.
Tui th pin: 12 thng.
Bn phm + Chut Wireless Rapoo Bn phm + Chut Wireless Rapoo 8000 (en), Bn phm + chut khng dy sng 2.4Ghz, chut quang 308 339 12T
8000 (en/Xanh) [1701092] phn gii: 1000dpi. Ch in Laser bn b khng phai, chng trn nc. Tui th pin: 12 thng
Bn phm + chut Motospeed Bn phm + chut Motospeed S700, Bn phm giao tip: USB 2.0, Nha ABS, ch khc laser khng bay 144 159 15T
S700 [1601157] mu, dy di: 1.5m, bn: 10 triu ln bm, bng mch silicon 3 lp, chng trn nc, bao gm 1 b
keycap 8 phm mu xanh (A, S, D, W v 4 phm mi tn)
Bn phm+Chut my tnh A4 Bn phm+Chut my tnh A4 B1500 Bn phm gaming (B110): kt ni USB 2.0/3.0. Chc nng chng kt 727 800 24T
B1500 [1600712] phm, chng nc, thi gian p ng < 1ms, phm WASD c th thay th Chut gaming (V9C): 7 nt bm,
kt ni USB 2.0/3.0, phn gii 800 - 3200 CPI (5 mc iu chnh), tng s qut: 1000 Hz (c th iu
chnh), thi gian phn hi < 1ms, chn bng kim loi.
Bn phm+Chut my tnh CM Bn phm+Chut my tnh CM Storm Devastator, B i bn phm v chut thit k n tng, Keyboard 772 850 12T
Storm Devastator [1401524] MB24 v Mouse MS2K, Chut c cm bin 2000 DPI, c th iu chnh nhy, m cao su ln, bn
phm tch hp LED xanh rt n tng.
(1)Bn phm+Chut my tnh Bn phm+Chut my tnh Commander KB-CMC-PLBLUS-01 Tt Esports. Phin bn nng cp ca Commander 1 136 1 250 12T
Commander KB-CMC-PLBLUS-01 Tt vi nhiu mu Combo phm chut thch hp cho game-net, bn phm mang cm gic gn ging phm c
nht, thit k kim loi 4 gc, full led, nt bm thay th c keycaps ca bn phm c chuyn nghip,
Esports [1501569]
combo phm chut thch hp cho game-net.
Bn phm+Chut my tnh Genius Bn phm+Chut my tnh Genius Wireless Slimstar 8000ME, Kt ni Bluetooth - 2.4GHz, Pico reciever vi 2 326 359 12T
Wireless Slimstar 8000ME nt chnh m.
[1302907]
Bn phm+Chut my tnh Zadez Tng: Ming lt chut Zadez Bn phm+Chut my tnh Zadez ZMK122, Bn phm + chut c dy di 1.4m, 1000 dpi, 105 phm 190 210 12T
ZMK122 [1602130]

Lt Chut .
Ming lt chut [1204497] Ming lt chut, Lt chut nh 9 10 0T
Ming lt chut Assassins Hacker Ming lt chut Assassins Hacker, Lt chut 36 40 0T
[1600043]
Ming lt chut JCPAL comforpad Ming lt chut JCPAL comforpad-JCP6057 (en), Lt chut c tch hp m c tay to cm gic thoi mi 290 320 0T
(-JCP6057/-JCP6023) , (en/Trng) khi s dng thi gian di.
[1701723]
Ming lt chut Kingmaster Q6 Ming lt chut Kingmaster Q6, Lt chut 22 25 0T
[1501962]
Ming lt chut Kingmaster X2 Ming lt chut Kingmaster X2, Lt chut 27 30 0T
[1501960]
Ming lt chut Kingmaster X3 Ming lt chut Kingmaster X3, Lt chut 27 30 0T
[1503244]
Ming lt chut Swift-RX (Size XL) Ming lt chut Swift-RX (Size XL), Mouse pad chuyn game, ma st thp, thch hp c chut quang v 581 640 0T
[1602752] laser
Ming lt chut X88 [1501961] Ming lt chut X88, Lt chut 18 20 0T
Ming lt chut Zadez [1301721] Ming lt chut Zadez, Lt chut Zadez 22 25 0T
Thit b k tay - MOH-013 (GY/BK) Thit b k tay - MOH-013GY (Xm), Thit b k tay khi s dng chut, cht liu cao su mm gip c tay 108 119 12T
, (Xm/en) [1702455] hot ng thoi mi, m i, thit k dng l lm thot m hi.

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 87
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017

Chut Logitech .
Chut my tnh Logitech B100 Chut my tnh Logitech B100, Cng USB - Optical 68 75 36T
[1204431]
(1)Chut my tnh Logitech B170 Chut my tnh Logitech B170, Khng dy - Optical 2.4GHz, khong cch 10m, receiver Nano. Tng thch 226 249 12T
[1603308] hu ht cc h iu hnh
Chut my tnh Logitech B175 Chut my tnh Logitech B175 (en), Khng dy - Optical 2.4GHz, receive siu nh 145 160 36T
(en) [1204439]
Chut my tnh Logitech G102 Tng: Th co Logitech G Chut my tnh Logitech G102 Prodigy Gaming (en), Cng USB - 200-6000 DPI, c n. 536 590 24T
Prodigy Gaming (en) [1701254] Play Advanced (6/8->5/9)
Chut my tnh Logitech G302 Tng: Th co Logitech G Chut my tnh Logitech G302, Chut game, 240 - 4000 dpi, c th iu chnh sng ca n Led 635 699 24T
[1503525] Play Advanced (6/8->5/9)
Chut my tnh Logitech G402 Tng: Th co Logitech G Chut my tnh Logitech G402, Chut Lazer c dy, phn gii: 240-4.000 dpi, nhy: 1ms, bn: 999 1 099 24T
[1603527] Play Advanced (6/8->5/9) 20.000.000 ln nhn. H tr RGB Lighting
Chut my tnh Logitech G403 Tng: Th co Logitech G Chut my tnh Logitech G403 (en), Chut Lazer c dy, phn gii: 200-12.000 dpi, nhy: 1ms, 1 453 1 599 24T
(en) [1603525] Play Advanced (6/8->5/9) bn: 20.000.000 ln nhn. H tr RGB Lighting
Chut my tnh Logitech G403 Tng: Th co Logitech G Chut my tnh Logitech G403 Prodigy Wireless (en), Chut Lazer khng dy, phn gii: 200-12.000 1 864 2 050 24T
Prodigy Wireless (en) [1701499] Play Advanced (6/8->5/9) dpi, nhy: 1ms - 2.4GHz, Onboard memory, six programmable buttons.
Chut my tnh Logitech G502 Tng: Th co Logitech G Chut my tnh Logitech G502, Chut Lazer c dy, phn gii: 200-12.000 dpi, nhy: 1ms, bn: 1 536 1 690 36T
[1600178] Play Advanced (6/8->5/9) 20.000.000 ln nhn. H tr RGB Lighting
(1)Chut my tnh Logitech Gaming Tng: Th co Logitech G Chut my tnh Logitech Gaming G900, Chut Lazer khng dy, kt ni sng 2.4GHz, phn gii: 3 453 3 799 24T
G900 [1603526] Play Advanced (6/8->5/9) 200-12.000 dpi, nhy: 1ms, bn: 20.000.000 ln nhn. H tr RGB Lighting
Chut my tnh Logitech M105 Chut my tnh Logitech M105 (Trng), Cng USB - Optical, 1000 dpi 104 115 36T
(Trng/en) [1209623]
(1)Chut my tnh Logitech M105 Chut my tnh Logitech M105 (), Cng USB - Optical, 1000 dpi 104 115 36T
() [1209622]
Chut my tnh Logitech M171 Chut my tnh Logitech M171 (Xanh dng), Khng dy - Optical 2.4GHz, khong cch 10m, receive siu 209 230 12T
(Xanh dng/Xm/) [1600596] nh
Chut my tnh Logitech M185 Chut my tnh Logitech M185 (Xm), Khng dy - Optical, 1000 dpi, receive siu nh 195 215 36T
(Xm) [1204448]
(1)Chut my tnh Logitech M185 Chut my tnh Logitech M185 (), Khng dy - Optical, 1000 dpi, receive siu nh 195 215 36T
(/Xanh) [1204449]
Chut my tnh Logitech M187 Chut my tnh Logitech M187 (Xanh), Khng dy - Invisible Optical 2.4GHz, khong cch 10m, receive siu 226 249 36T
(Xanh/Cam//en/Trng) [1303165] nh
Chut my tnh Logitech M221 Tng: Th co Logitech Chut my tnh Logitech M221 khng dy (Xanh), Khng dy - Optical 2.4GHz, 1000 dpi, khong cch hot 254 280 36T
khng dy (Xanh/) [1603046] back to school (2/9->30/9) ng khng dy 10m, thi lng pin s dng 18 thng
(1)Chut my tnh Logitech M221 Tng: Th co Logitech Chut my tnh Logitech M221 khng dy (Xm en), Khng dy - Optical 2.4GHz, 1000 dpi, khong cch 254 280 36T
khng dy (Xm en) [1603882] back to school (2/9->30/9) hot ng khng dy 10m, thi lng pin s dng 18 thng
Chut my tnh Logitech M238 Tng: Th co Logitech Chut my tnh Logitech M238 Vn Trt (Xanh ngc), Khng dy - Optical, 1000 dpi, receive siu nh, 286 315 12T
Vn Trt (Xanh ngc) [1701738] back to school (2/9->30/9) khong cch hot ng khng dy 10m, tng thch MAC, Windows, Linux, Chrome OS
(2)Chut my tnh Logitech M238 Chut my tnh Logitech M238 (Hnh Kt), Khng dy - Optical, 1000 dpi, receive siu nh, khong cch 286 315 12T
(Hnh Kt/Hnh Cocktail/Hnh Kh hot ng khng dy 10m, tng thch MAC, Windows, Linux, Chrome OS
Gorilla/Hnh Phi Hnh Gia/Hnh Hng
Hc/Hnh Kem Que) [1602346]
Chut my tnh Logitech M238 Tng: Th co Logitech Chut my tnh Logitech M238 Bng n (Xm), Khng dy - Optical, 1000 dpi, receive siu nh, khong 286 315 12T
Bng n (Xm) [1701740] back to school (2/9->30/9) cch hot ng khng dy 10m, tng thch MAC, Windows, Linux, Chrome OS
Chut my tnh Logitech M238 Tng: Th co Logitech Chut my tnh Logitech M238 Kem ba tng (), Khng dy - Optical, 1000 dpi, receive siu nh, khong 286 315 12T
Kem ba tng () [1701741] back to school (2/9->30/9) cch hot ng khng dy 10m, tng thch MAC, Windows, Linux, Chrome OS
Chut my tnh Logitech M238 u Tng: Th co Logitech Chut my tnh Logitech M238 u Giy (Xanh dng), Khng dy - Optical, 1000 dpi, receive siu nh, 286 315 12T
Giy (Xanh dng) [1701739] back to school (2/9->30/9) khong cch hot ng khng dy 10m, tng thch MAC, Windows, Linux, Chrome OS
Chut my tnh Logitech M331 Tng: Th co Logitech Chut my tnh Logitech M331 (Xanh dng), Khng dy kt ni USB, 1000 dpi, receive siu nh, khong 290 320 12T
(Xanh dng) [1603047] back to school (2/9->30/9) cch hot ng khng dy 10m, tng thch Mac OS X, Windows 7/ 8/ 10 hoc cao hn, Linux, Chrome
OS
(1)Chut my tnh Logitech M331 Tng: Th co Logitech Chut my tnh Logitech M331 (en), Khng dy kt ni USB, 1000 dpi, receive siu nh, khong cch 290 320 12T
(en/) [1602867] back to school (2/9->30/9) hot ng khng dy 10m, tng thch Mac OS X, Windows 7/ 8/ 10 hoc cao hn, Linux, Chrome OS
Chut my tnh Logitech M337 Chut my tnh Logitech M337 (Xanh), Bluetooth - Cm bin quang laser, 1000 dpi, h tr Win 7, 8 ,10, 517 569 12T
(Xanh) [1600748] Mac OS X 10.8 tr ln, Android 3.2 tr ln.
(2)Chut my tnh Logitech M337 Chut my tnh Logitech M337 (en), Bluetooth - Cm bin quang laser, 1000 dpi, h tr Win 7, 8 ,10, 517 569 12T
(en) [1600746] Mac OS X 10.8 tr ln, Android 3.2 tr ln.
Chut my tnh Logitech M337 Chut my tnh Logitech M337 (), Bluetooth - Cm bin quang laser, 1000 dpi, h tr Win 7, 8 ,10, Mac Tm ht 12T
() [1600747] OS X 10.8 tr ln, Android 3.2 tr ln.
(2)Chut my tnh Logitech M545 Chut my tnh Logitech M545 khng dy (Xanh), Chut khng dy dng sng 2.4Ghz, nt cun 4 chiu, 431 475 36T
khng dy (Xanh) [1500640] nt back/ forward bn hng chut, dng pin AA
Chut my tnh Logitech M545 Chut my tnh Logitech M545 khng dy (), Chut khng dy dng sng 2.4Ghz, nt cun 4 chiu, nt 431 475 36T
khng dy () [1500639] back/ forward bn hng chut, dng pin AA
(1)Chut my tnh Logitech M557 Chut my tnh Logitech M557 (Trng), Kt ni Bluetooth - Optical, 1000 dpi, Windows 8 Start screen 540 595 36T
(Trng) [1603678] button, thi hn pin: 12 thng
Chut my tnh Logitech M557 Chut my tnh Logitech M557 (Xm), Kt ni Bluetooth - Optical, 1000 dpi, Windows 8 Start screen button, 540 595 36T
(Xm) [1603677] thi hn pin: 12 thng

Qu Khch vui lng kim tra sn phm, xem k quy nh bo hnh v i tr hng khi mua hng Trang: 88
Website: http://www.vitinhphongvu.com, http://phongvu.vn hoc http://phongvu.net Ngy : 05/09/2017
Chut my tnh Logitech M720 Chut my tnh Logitech M720 1 104 1 215 12T
[1603120]
Chut my tnh Logitech Mx Chut my tnh Logitech Mx Anywhere 2S, Chut Bluetooth (2.4GHz) hoc USB port, 200 - 4000 dpi, c LED 1 627 1 790 12T
Anywhere 2S [1702074] bo pin, Pin sc Li-Po 500mAh. H tr: Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 tr ln (port) hoc Windows 8 tr
ln, Mac OS X 10.10 tr ln (Bluetooth)
(2)Chut my tnh Logitech Mx Chut my tnh Logitech Mx Anywhere2, Chut Bluetooth hoc USB port, 400 - 1600 dpi, h tr: Windows 1 635 1 799 12T
Anywhere2 [1603281] 7, 8 , 10, Mac OS X 10.8 tr ln (USB port) hoc Windows 8 tr ln, Mac OS X 10.10 tr ln (Bluetooth)
Chut my tnh Logitech Pro Tng: Th co Logitech G Chut my tnh Logitech Pro Gaming (en), Chut c dy kt ni cng USB, phn gii: 200-12.000 dpi, 1 627 1 790 24T
Gaming (en) [1701440] Play Advanced (6/8->5/9) nhy: 1ms
(1)Chut my tnh Logitech T630 Chut my tnh Logitech T630, Kt ni Bluetooth - Cng ngh Laser, cm ng, 1000 dpi, khong cch 1 195 1 315 36T
[1402232] 10m

Chut Genius .
Chut my tnh Genius DX110 USB Chut my tnh Genius DX110 USB (en), Cng USB 65 72 12T
(en) [1503470]
(1)Chut my tnh Genius DX120 Chut my tnh Genius DX120 USB (en), Cng USB 65 72 12T
USB (en) [1601273]
Chut my tnh Genius NX7005 Chut my tnh Genius NX7005 (Xanh), Chut khng dy - 2.4GHz, 1200 dpi, Pico reciever, s dng cng 126 139 0T
(Xanh/en) [1702365] ngh Blue-Eye, tit kim pin v di chuyn trn nhiu a hnh.

Chut A4 Tech .
(1)Chut my tnh A4 N300 Chut my tnh A4 N300, Cng USB - Optical, 1000 dpi 90 100 12T
[1502693]
Chut my tnh A4-A60 [1701608] Chut my tnh A4-A60, phn gii: 4000dpi (5 mc tinh chnh), thi gian p ng: di 1ms, bn: 444 489 24T
50 triu ln click - 10 triu ln scroll. 8 nt chng trnh, 3 mode v kh, 4 ch chn Core cho uy lc
v kh, kim loi c xt >300Km.
Chut my tnh A4-A70 [1701609] Chut my tnh A4-A70, phn gii: 4000dpi (5 mc tinh chnh), thi gian p ng: di 1ms, bn: 444 489 24T
50 triu ln click - 10 triu ln scroll. 8 nt chng trnh, 3 mode v kh, 4 ch chn Core cho uy lc
v kh, kim loi c xt >300Km.
Chut my tnh A4-G3 280A.1 Chut my tnh A4-G3 280A.1, Khng dy - Optical, chy trn mi a hnh 153 169 12T
[1209672]
Chut my tnh A4-N-310 (en Chut my tnh A4-N-310 (en cam), Di chuyn trn mi b mt khng cn tm lt, thu knh nh t bi, 104 115 12T
cam) [1700113] n led
(2)Chut my tnh A4-N310R (.3) , Chut my tnh A4-N310R.3 (en hng), Cng ngh V track dy rt, di chuyn trn mi b mt khng cn 104 115 12T
(en hng) [1500644] tm lt, thu knh nh t bi, n led
Chut my tnh A4-N320 (.2/.1) Chut my tnh A4-N320.2, Cng USB - Optical, Mu vng 122 135 12T
[1204103]
Chut my tnh A4-N360 (.1/.2) , Chut my tnh A4-N360.1 (Xm), Cng USB - di 1.5m - n LED 122 135 12T
(Xm/ en) [1500645]
Chut my tnh A4-N500F.1 Chut my tnh A4-N500F.1, Cng ngh V track, di chuyn trn mi b mt khng cn tm lt, thu knh 140 155 12T
[1404060] nh t bi, mouse USB, chiu di dy 1.8m, c cng c Snipping
Chut my tnh A4-N70FX.1 Chut my tnh A4-N70FX.1, Cng USB - Optical, chy trn mi a hnh, cng ngh V-Track 140 155 12T
[1204098]
Chut my tnh A4-OP720U usb Chut my tnh A4-OP720U usb, Cng USB - Optical 63 70 12T
[1301135]
Chut my tnh A4-P81 [1701610] Chut my tnh A4-P81, phn gii: Ultra HD 5K (5 mc tinh chnh), thi gian p ng: 0.2ms, tn s: 490 539 24T
1.000 Hz/s. iu chnh 5 ch nh sng RGB khc nhau, 6 mode sniper, 5 mode v kh, 4 ch
chn Core cho uy lc v kh, kim loi c xt.
Chut my tnh A4-V7M [1404058] Chut my tnh A4-V7M, Chuyn dng cho game, 7 nt bm, chiu di dy 1.8m, cng USB, phn gii 380 419 24T
800-3200 CPI, nhiu ch thit lp, chn bng kim loi.
Chut my tnh A4-V8M [1701607] Chut my tnh A4-V8M, phn gii: 3200dpi (5 mc tinh chnh), tn s qut: 1.000Hz (4 mc tinh Tm ht 24T
chnh), thi gian p ng: di 1ms, bn: 10 triu ln click. 8 nt, b nh Onboard 160K bits, kim
loi.

Chut Elecom - Thng Hiu Nht .


Chut my tnh Elecom M-BL20DB Chut my tnh Elecom M-BL20DBSV (Bc), Chut khng dy 3 nt, sng 2.4GHz - 1000dpi (t chnh dpi), 335 369 6T
(SV/GN/BU/DR/PN) , (Bc/Xanh receiver nano, khong cch 10m. Cng ngh BlueLED, n bo pin.
l/Xanh dng/Cam/Hng)
[1303202]
(2)Chut my tnh Elecom Chut my tnh Elecom M-BL21DBWH (Trng), Khng dy - Optical 362 399 12T
M-BL21DB (WH/BK) , (Trng/en)
[1303608]
Chut my tnh Elecom M-DY10DR Chut my tnh Elecom M-DY10DRWH (Trng), Chut khng dy - 1000dpi, receiver 2.4GHz, khong cch 226 249 6T
(WH/PN/BUL/BK) , 10m.
(Trng/Hng/Xanh/en) [1702444]
Chut my tnh Elecom M-DY11DR Chut my tnh Elecom M-DY11DRWH (Trng), Chut khng dy - 1000dpi, receiver 2.4GHz, khong cch 226 249 6T
(NV/WH/BU/BK) , (Xanh 10m.
m/Trng/Trng-Xanh da tri/en)
[1702470]
Chut my tnh Elecom M-IR06DR Chut my tnh Elecom M-IR06DRGN (Xanh l), Khng dy - Optical, 1000 dpi