You are on page 1of 16

SRPSKI SRPS EN ISO 544

STANDARD Jul 2007.


Identian sa EN ISO 544:2003

Potroni materijal za zavarivanje Uslovi


isporuke za dodatne materijale za zavarivanje
Vrsta proizvoda, mere, tolerancije i
obeleavanje

Welding consumables Technical delivery conditions for welding


filler materials Type of product, dimensions, tolerances and
markings

I izdanje

Referentna oznaka
INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE SRPS EN ISO 544:2007 (sr)
Autorska prava za srpske standarde i srodne dokumente pripadaju Institutu za standardizaciju Srbije. Umnoavanje, u
celini ili delimino, kao i distribucija srpskih standarda i srodnih dokumenata, dozvoljeni su samo uz saglasnost
Instituta za standardizaciju Srbije.

ISS
Izdaje Institut za standardizaciju Srbije

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE


11030 Beograd, Stevana Brakusa 2, p.f. 2105

Telefoni: (011) 35-41-260, 35-41-261


Telefaks: (011) 35-41-257
Prodaja: (011) 25-47-496
Informacioni centar: (011) 25-47-293
jus1@jus.org.yu
prodaja@jus.org.yu
www.jus.org.yu
ISS SRPS EN ISO 544:2007

Ovaj standard doneo je direktor Instituta za standardizaciju Srbije reenjem br. 3026/24-52-01/2007
od 25 jula 2007. godine.

Ovaj standard je identian sa evropskim standardom EN ISO 544:2003 i objavljen je uz dozvolu


Evropskog komiteta za standardizaciju CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

CEN i njegove lanice u potpunosti zadravaju sva prava reprodukovanja i umnoavanja evropskih
standarda u bilo kom obliku i na bilo koji nain i oni se ne mogu umnoavati bez pisanog odobrenja
CEN-a Institutu za standardizaciju Srbije.

This standard is identical with EN ISO 544:2003 and is reproduced by permission of CEN, rue de Stassart 36,
B-1050 Brussels.

All exploitation rights of the European Standards in any form and by any means are reserved world-wide to
CEN and its National Members, and no reproduction may be undertaken without the expressed permission in
writting by CEN through the Institute for Standardization of Serbia.

Nacionalni predgovor
Ovaj standard je pripremila Komisija za standarde iz oblasti zavarivanja i srodnih postupaka, KS M044.

Ovaj standard predstavlja prevod evropskog standarda EN ISO 544:2003 sa engleskog na srpski jezik.

U ovom standardu navedena su najnovija izdanja citiranih evropskih standarda.

"Evropski standard" u tekstu ovog standarda treba shvatiti kao "srpski standard".

Veza citiranih evropskih i srpskih standarda

EN ISO 4063:2000 idt SRPS EN ISO 4063:2007

Sledei evropski standard primenjuje se za potrebe ovog standarda poto nema odgovarajueg srpskog
standarda:

EN 10204:2004

Citirani srpski standard

SRPS EN ISO 4063:2007, Zavarivanje i srodni postupci Lista postupaka i njihovo oznaavanje

Citirani evropski standardi

EN ISO 4063:2000, Welding and allied processes Nomenclature of processes and reference numbers
EN 10204:2004, Metallic products Types of inspection documents

i
EVROPSKI STANDARD EN ISO 544
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPENNE
Decembar 2003.
EUROPISCHE NORM
ICS 25.160.20 Zamenjuje EN 759:1997
Verzija na srpskom jeziku

Potroni materijal za zavarivanje Uslovi isporuke za dodatne materijale


za zavarivanje Vrsta proizvoda, mere, tolerancije i obeleavanje
(ISO 544:2003)

Weling consumables Technical Produits consommables pour Schweizustze Technische


delivery conditions for welding le soudage Conditions Lieferbedingungen fr metallische
filler materials Type of product, techniques de livraison des Schweizustze Art des
dimensions, tolerances and matriaux dapport pour le Produktes, Mae, Grenzabmae
markings soudage Type de produit, und Kennzeichnung
(ISO 544:2003) dimensions, tolrances et marquage (ISO 544:2003)
(ISO 544:2003)

Ovaj evropski standard odobrio je CEN 16. maja 2003. godine.

lanice CEN-a obavezne su da se pridravaju Internih pravila CEN/CENELEC u kojima su definisani uslovi
pod kojima evropski standard, bez izmena, stie status nacionalnog standarda. Aurirani spiskovi i
bibliografske reference koje se odnose na te nacionalne standarde mogu se dobiti od Centralnog sekretarijata
ili od lanica CEN-a.

Ovaj evropski standard postoji u tri zvanine verzije (na engleskom, francuskom i nemakom jeziku). Verzija
na nekom drugom jeziku, nastala prevoenjem na nacionalni jezik pod odgovornou lanice CEN-a i
prijavljena Centralnom sekretarijatu, ima isti status kao zvanina verzija.

lanice CEN-a su nacionalne organizacije za standardizaciju Austrije, Belgije, eke Republike, Danske,
Finske, Francuske, Grke, Holandije, Irske, Islanda, Italije, Luksemburga, Maarske, Malte, Nemake,
Norveke, Portugala, Slovake, panije, vajcarske, vedske i Ujedinjenog Kraljevstva.

CEN

Evropski komitet za standardizaciju


European Committee for Standardization
Comit Europen de Normalisation
Europisches Komitee fr Normung

Centralni sekretarijat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

2003 CEN Sva prava reprodukovanja i umnoavanja u bilo kom obliku i na bilo koji nain zadravaju lanice CEN-a
u svim zemljama.
Ref. oznaka EN ISO 544:2003 E
SRPS EN ISO 544:2007 ISS

Sadraj

Strana

Predgovor .......................................................................................................................................................... 3

1 Predmet i podruje primene.................................................................................................................... 5

2 Normativne reference ............................................................................................................................. 5

3 Vrste proizvoda i odgovarajui postupci zavarivanja............................................................................. 5

4 Mere i tolerancije.................................................................................................................................... 6
4.1 ice, obloene elektrode i ipke ............................................................................................................. 6
4.2 Elektrodne trake...................................................................................................................................... 8
4.3 Punjene elektrodne trake ........................................................................................................................ 8

5 Kvalitet dodatnih materijala ................................................................................................................... 8


5.1 Obloene elektrode ................................................................................................................................. 8
5.2 ice, ipke i elektrodne trake.................................................................................................................. 8

6 Obeleavanje ........................................................................................................................................ 11
6.1 Obeleavanje na proizvodu .................................................................................................................. 11
6.1.1 Obloene elektrode ............................................................................................................................... 11
6.1.2 ice i elektrodne trake .......................................................................................................................... 11
6.1.3 ipke ..................................................................................................................................................... 11
6.2 Obeleavanje na pakovanju .................................................................................................................. 11

7 Pakovanje ............................................................................................................................................. 11

8 Dokumenti o kontrolisanju ................................................................................................................... 11

2
ISS SRPS EN ISO 544:2007

Predgovor
Ovaj dokument (EN ISO 544:2003) pripremio je Tehniki komitet CEN/TC 121, Zavarivanje, iji je
sekretarijat u nadlenosti DS-a, u saradnji sa Tehnikim komitetom ISO/TC 44, Zavarivanje i srodni
postupci.

Ovaj evropski standard mora da dobije status nacionalnog standarda ili objavljivanjem identinog teksta ili
proglaavanjem najkasnije do maja 2004. godine, a svi nacionalni standardi koji su u suprotnosti sa njim
moraju se povui najkasnije do maja 2004. godine.

Ovaj dokument zamenjuje EN 759:1997.

Prema Internim pravilima CEN/CENELEC, nacionalne organizacije za standardizaciju sledeih zemalja


obavezne su da primenjuju ovaj evropski standard: Austrije, Belgije, eke Republike, Danske, Finske,
Francuske, Grke, Holandije, Irske, Islanda, Italije, Luksemburga, Maarske, Malte, Nemake, Norveke,
Portugala, Slovake, panije, vajcarske, vedske i Ujedinjenog Kraljevstva.

3
ISS SRPS EN ISO 544:2007

Potroni materijal za zavarivanje Uslovi isporuke za


dodatne materijale za zavarivanje Vrsta proizvoda,
mere, tolerancije i obeleavanje

1 Predmet i podruje primene


Ovaj standard utvruje tehnike uslove isporuke za potrone materijale za zavarivanje topljenjem. Ovaj
standard se ne odnosi na pomona sredstva, kao to su zatitni gasovi.

2 Normativne reference
U ovaj evropski standard ugraene su, putem pozivanja na datirane i nedatirane reference, odredbe iz drugih
publikacija. Ove normativne reference citirane su na odgovarajuim mestima u tekstu, a spisak publikacija
dat je ovde. Kada se navode datirane reference, naknadne izmene ili revizije bilo koje od ovih publikacija
primenjuju se na ovaj evropski standard samo ako su u njega ukljuene putem izmene ili revizije. Kada se
navode nedatirane reference, primenjuje se najnovije izdanje publikacije na koju se poziva (ukljuujui i
izmene).

EN ISO 10204, Metalni proizvodi Vrste dokumenata za kontrolu


EN 4063, Zavarivanje i srodni postupci Lista postupaka i njihovo oznaavanje

3 Vrste proizvoda i odgovarajui postupci zavarivanja


Tabela 1 sadri vrste proizvoda na koje se odnose odredbe ovog standarda i postupke zavarivanja za koje se
mogu koristiti. U zagradama su navedene brojane oznake prema standardu EN ISO 4063.

5
SRPS EN ISO 544:2007 ISS

Tabela 1 Vrsta proizvoda i odgovarajui postupci zavarivanja


Vrsta proizvoda Postupak zavarivanja koji se koristia)
Punjena elektrodna traka EG, ES, S
Obloena elektroda E
ipka W, O, P
Puna elektrodna traka ES, S
Puna ica W, P, L, EB
Puna elektrodna ica EG, ES, G, S
Punjena ipka W, O, P
Punjena ica L, W
Punjena elektroda EG, ES, P, S, T
Tanka metalna folija L, EB
a) Odnos izmeu oznaka koje se koriste u ovom standardu i brojanih oznaka u EN ISO 4063 videti nie:
E Elektroluno zavarivanje obloenom elektrodom (111);
EB Zavarivanje elektronskim snopom (51);
EG Elektrogasno zavarivanje (73);
ES Zavarivanje pod troskom (72);
G Elektroluno zavarivanje MIG/MAG u zatiti gasova (131, 135);
L Zavarivanje laserom (52);
O Zavarivanje plamenom kiseonikgorivi gas (31);
P Elektroluno zavarivanje plazmom (15);
S Elektroluno zavarivanje pod prakom (12);
T Elektroluno zavarivanje u zatiti gasova koji nisu inertni sa punjenom elektrodnom icom (136, 114);
W Elektroluno zavarivanje sa volframovom (tungstenovom) elektrodom u zatiti inertnog gasa (TIG) (141).

4 Mere i tolerancije
4.1 ice, obloene elektrode i ipke

U tabeli 2 date su standardne mere i tolerancije za ice, obloene elektrode i ipke.

6
ISS SRPS EN ISO 544:2007
7
SRPS EN ISO 544:2007 ISS

4.2 Elektrodne trake

U tabeli 3 date su mere i tolerancije elektrodnih traka.

Tabela 3 Mere i tolerancije elektrodnih traka


Mere u milimetrima
Mere Tolerancije
Nazivna debljina 1,0 0,05
100 +0,5/0
Nazivna irina
>100 +0,8/0

4.3 Punjene elektrodne trake

Mere i tolerancije punjene elektrodne trake moraju se ugovoriti.

5 Kvalitet dodatnih materijala


5.1 Obloene elektrode

Obloga elektroda mora biti po celoj duini koncentrina i kompaktna, kako bi se spreilo neravnomerno
topljenje obloge u toku zavarivanja. Obloga elektrode ne sme da sadri bilo kakve nepravilnosti, prsilne ili
druge povrinske greke koje bi mogle delovati nepovoljno. Ona mora vrsto da prianja za icu (jezgro) i u
toku uobiajenog rukovanja i upotrebe ne sme da otpada.

Na jednom kraju elektrode, na duini od najmanje 15 mm ne sme se nalaziti obloga.

NAPOMENA Drugi kraj elektrode moe biti od materijala koji pomae uspostavljanju elektrinog luka.

5.2 ice, ipke i elektrodne trake

Povrine dodatnih materijala ne smeju biti prljave i ne smeju imati greke koje mogu nepovoljno delovati na
proces zavarivanja. Dozvoljena je bilo koja vrsta popravke povrine pod uslovom da nema uticaja na tok
zavarivanja i karakteristike dodatnog materijala. Kod svih punjenih proizvoda (elektroda) pojedine
komponente u puniocu moraju biti ravnomerno rasporeene po celoj duini, da ne bi dolo do tetnog uticaja
na izradu proizvoda, hemijski sastav i karakteristike navarenog materijala.

ice, iane i trakaste elektrode i punjene elektrode isporuuju se u obliku kolutova ili namotane u kolut
prema slici 1, tabeli 4. Ne smeju se pojaviti petlje, talasi, otre krivine ili neke druge nepravilnosti, koje bi
mogle spreiti kontinualno dodavanje ice. Poetak i kraj navijene ice moraju biti osigurani.

Dodatni materijali za zavarivanje savijeni u kolutove moraju biti povezani najmanje na etiri mesta.

ice i iane elektrode za zavarivanje elika ne smeju imati zavojnicu veu od one koja je opisana u daljem
tekstu. Zavojnica je definisana kao vertikalno odstupanje izmeu bilo kojeg dela jednog zavoja ice,
slobodno postavljenog na ravnu povrinu, i ravne povrine zavojnica. Ne sme biti vea od 25 mm kod
kalema sa spoljanjim prenikom do 200 mm (S 200) i vea od 50 mm kod kalema sa prenikom iznad
200 mm (videti tabelu 4).

Razmotavanje (nekoliko zavojaka ice slobodno poloenih na ravnu povrinu bez treenja) i stanje ostatka
ice moraju biti takvi da omoguavaju ravnomerno i neprekidno dodavanje na automatskom ili
poluautomatskom ureaju za zavarivanje.

8
ISS SRPS EN ISO 544:2007

Slika 1a) Obru (R) Slika 1b) Kalem (S) Slika 1c) Kotur (C)
NAPOMENA Kalem (S) moe imati dva
otvora za osovinice.

Slika 1d) iani obru (B) Slika 1e) iani kalem (BS)
Slika 1 Koturovi, kalemi, obrui

9
SRPS EN ISO 544:2007 ISS
10
ISS SRPS EN ISO 544:2007

6 Obeleavanje
6.1 Obeleavanje na proizvodu

6.1.1 Obloene elektrode

Obloene elektrode moraju biti trajno oznaene na oblozi blizu slobodnog kraja, a oznaka mora imati
najmanje identifikaciju koja upuuje na konkretnu vrstu proizvoda odreenog proizvoaa ili isporuioca.

NAPOMENA Pored identifikacione oznake preporuuje se da se koristi najmanje obavezna standardizovana oznaka
ili oznaka bojom.

6.1.2 ice i elektrodne trake

Dodatni materijali za zavarivanje namotani na bubnjeve ili koturove moraju biti trajno oznaeni na koturu ili
bubnju, znakom proizvoda od strane proizvoaa ili isporuioca.

6.1.3 ipke

Svaka ipka za zavarivanje postupkom TIG ili plazmom mora biti trajno oznaena oznakom proizvoda od
strane proizvoaa ili isporuioca.

NAPOMENA Pored identifikacione oznake preporuuje se da se koristi najmanje obavezna standardizovana oznaka
ili oznaka bojom.

6.2 Obeleavanje na pakovanju

Spoljanja strana svakog najmanjeg jedininog pakovanja mora biti jasno oznaena sledeim podacima:

imenom proizvoaa ili isporuioca;


trgovakim nazivom;
oznakom u skladu sa evropskim standardom;
merama u skladu sa takom 4;
brojem are ili serije;
vrstom struje i polaritetom, gde je to neophodno;
brojem komada ili nazivom neto mase;
uputstvom za naknadno suenje ili uputstvom na izvor informacija, ako je to potrebno;
odobrenjem, gde je neophodno;
upozorenjem koje se odnosi na zdravlje i bezbednost, kada je to potrebno.

7 Pakovanje
Dodatne materijale za zavarivanje mora da zapakuje proizvoa, isporuilac ili distributer, tako da prilikom
odgovarajueg transporta i skladitenja u suvom skladitu bude obezbeena dovoljna zatita od oteenja.

8 Dokumenti o kontrolisanju
Ako se za dodatni materijal za zavarivanje zahtevaju dokumenti o kontrolisanju, oni moraju biti utvreni u
skladu sa EN 10204, a detalji moraju biti prema zahtevima primenjenih standarda.

11
ICS 25.160.20 Klasifikaciona grupa C.T3
Deskriptori: zavarivanje
Descriptors: welding
Ukupno strana 13