You are on page 1of 1

DIN N TON HC VMF K THI TH OLYMPIC KHI 10 VMF

et
THI TH Bi thi: TON
( thi c 1 trang) Thi gian lm bi: 150 pht, khng k thi gian pht

H, tn th sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thi ln 1
Nick VMF:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c.n
Bi 1:
a) Gii h phng trnh:
(p p
5x2 + 2xy + 2y 2 + 2x2 + 2xy + 5y 2 = 3(x + y)

2x + y + 1 + 2 3 7x + 12y + 8 = 2xy + y + 5

o
b) Gi x1 , x2 l hai nghim ca tam thc: f (x) = x2 + ax + b vi a, b [1, 1]. Chng
minh:

nh
(|x1 | + 1)(|x2 | + 1) 6 2 + 5

Bi 2:
Tm tt c cc gi tr ca m bt phng trnh sau c nghim:
toa
p
4
x 1 2 x2 x + m x 6 0

Bi 3:
a) Cho tam gic ABC ni tip ng trn (O). Gi I l trung im ca AC v M l

im tho mn: OM = 2OA+ OB + OC . Bit rng OM vung gc vi BI v AC 2 = 3BC.BA.
Tnh ABC
[
b) Tam gic ABC c cc cnh a, b, c v bn knh ng trn ngoi tip, ni tip ln
an

lt l R, r tha mn ng thc: .
a3 + b3 + c3 2r
+ =4
abc R

Chng minh tam gic ABC u.


nd

Bi 4:
Trong mt phng vi h ta Oxy , cho tam gic ABC . Gi H, K ln lt l chn
ng cao h tcc nh
 B, C ca tam gic ABC . Tm ta cc nh ca tam gic ABC
1 3
bit H(5, 1), K , , phng trnh ng thng BC l x+3y +4 = 0 v im B c honh
5 5
m.
die

Bi 5:
Cho a, b, c dng. Chng minh rng:

a2 + b2 + c2 + a2 b2 c2 2(ab + bc + ca 1)

Ht

Bin son: Hong Quc Khnh - Nguyn Phc Tng