You are on page 1of 5

UBND TINH PHU THQC0NG HOA XA HOI CHU NGfflA VIET NAM

SOVANHOA,THETHAOVADULICHDoc lap- Tu- do- Hanh phiic

S6: Zfi> /KH - SVHTTDLPhu Tho, ngay 23 thdng 6 nam 2017

KE HOACH
To chiic Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phii Tho Ian thii nhat - Nam 2017

Can cur Kg hoach s6 02/KH-VITEA ngay 11/01/2017 cua Hiep hoi Dao tao
Du lich Viet Nam v/v To chiic Hoi thi tay nghe Du lich Viet Nam 2017; Thuc hi en
Ke hoach s6 1889/KH-UBND ngay 15 thang 5 nam 2017 vg viec trien khai hoat
dong Chuong trinh hop tac phat trign du lich 8 tinh TBMR va huang ung Nam du
lich quoc gia 2017 - Lao Cai - Tay BSc. So Van hoa, Thg thao va Du lich Phii Tho
xay dung Kg hoach To chiic Hoi thi tay nghg Du lich tinh Phii Thp Ian thii nhdt -
Nam 2017 voi noi dung nhu sau:

I. MUC DICH YEU CAU


1.Muc dich
-G6p phan nang cao chat luong nguon nhan luc du lich Phii Tho noi rigng
va nguon nhan luc du lich Viet Nam noi chung dap ling ygu c&u phat trign nganh
Du lich tro thanh nganh kinh tg mui nhon cua dat nuoc; timg buoc tiin toi chu^n
hoa nguon nhan lire du lich Viet Nam dap ung ygu cau hoi nhap quoc tg.

-Tao ca hoi giao luu nghg nghiep, trao doi kinh nghiem lam viec va ngudn
cam hung lao dong sang tao cho doi ngu nhan lire du lich trgn dia ban tinh.
-Lira chpn duoc cac thi sinh dat giai cap tinh tham du Cuoc thi toan qu6c.
Dong thai gop phan danh gia thuc trang trinh do nghiep vu du lich cua dpi ngu can
bp, nhan vign lao dong tai cac don vi kinh doanh dich vu du lich trgn dia ban.

2.Yeu cau

-To chiic Hpi thi thiet thuc, hieu qua, tigt kiem, hinh thuc to chiic phii hop
voi moi nganh nghg.

-Tao phong trao thi dua soi ngi, tich cue hucmg ling va tham gia Hpi thi vai
tinh than trach nhiem cua cac dan vi kinh doanh du lich dich vu trgn dia va cac thi
sinh tham du Hpi thi.
H. NQl DUNG
1. Then gian, dia diem to chiic:
1.1. Dang ky thi sinh dir thi:
-Thai gian: Tir ngay 15/7 - 05/8/2017.
-Dia digm: Phong quan ly Du lich - So VH,TT&DL Phii Tho

(Duong Iran Phu Gia Cam - Viet Tri - Phu Tho. DT: 02103852377,
Email: du Iichphuthol08@gmail.com)
-Cac dan vi kinh doanh du lich, cac trudng dao tao du lich lira chon can bo,
nhan vien trong dan vi du dieu kien ve ky nang nghiep vu cung nhu cac thi sinh tu
do dam bao cac tieu chi dang ky vai Ban to chiic Hoi thi (moi dan vi chon eve tit
01 - 02 dai dien cho 1 nghe thant gia Hoi thi)
1.2.To chiic hie&ng dan on luyen va ky nang thant gia Hoi thi:
-Thai gian: Tir ngay 21/8 - 25/8/2017.
-Bia diem: Khach san Viet Tri Garden
(Duong Nguyln Tdt Thanh - P. Trung Vuong - TP. Viet Tri - Tinh Phu Tho)

-Ban to chiic xay dung bo tai lieu on thi gui cac don vi, to chiic, ca nhan da
dang ky thi sinh tham gia Hoi thi, dong thai to chiic huang dan on luy?n cho cac
thi sinh ky nang co ban, each thiic tham gia Hoi thi theo ttrng nganh nghe
1.3.To chiic thi vong loai:
-Thai gian: Du kign ngay 24/8 - 25/8/2017
-Dia diem: Khach san Viet Tri Garden
(Duong Ngityin Tat Thanh - P. Trung Vuong - TP. Viet Tri - Tinh Phu Tho)

1.4.To chiic thi vong chung ket:


-Thai gian: Du kien trong 02 ngay vao dau thang 9/2017
-Dia diem: Khach san Muang Thanh Phii Tho
(Dai 16 Hung Vuong - P. Gia Cam - TP. Viet Tri - Tinh Phu Tho)
2.Doi tiromg dtr thi:
-La cong dan Viet Nam hien dang song va lam viec tai tinh Phii Tho, tuoi tir
18 - 55, da hoac dang lam viec trong nganh du lich, dich vu du lich a mot trong 05
linh vuc nghe duac to chiic thi, tu nguyen tham gia Hoi thi va tuan thu cac quy
dinh ciia Ban to chiic.
-Thi sinh du thi phai co xac nhan ciia dan vi du lich, dich vu du lich, cac
khoa co ma nganh du lich ciia cac Trucrng dao tao nai thi sinh da va dang lam viec,
hoc tap tren dia ban tinh Phii Tho giai thieu.
-Thi sinh tu do co the dang ky true tiep vai Ban to chiic, phai co giay tcr
chung minh da hoac dang lam viec trong nganh du lich.
3.Noi dung thi:
Hoi thi Tay nghg Du ljch tinh Phii Tho Ian thu nhat - Nam 2017 lira chon 05
nghe de to chiic Hoi thi tai tinh Phii Tho gom:
STT Nghe Noi dung thi
1. Phuc vu ban Nghiep vu phuc vu nha hang
2. Bar, pha che do uong Nghiep vu Bar va pha che, bieu dien pha che

3. Le tan Nghiep vu le tan va bo phan tien sanh

4. Phuc vu buong/phong Nghiep vu buong/phong


5. Huang dan vien du lich Nghiep vu huang dan du lich noi dia va quoc te
5.Phong Ke hoach- Tai chinh:
-Tong hop, thSm dinh du toan kinh phi Hoi thi Nghe du lich tinh Phii Tho
1^n thu nhat - Nam 2017 trmh cac cap phe duyet.

-Quan ly, cap phat, kiem tra viec chi tieu va thanh quyet toan theo quy dinh.

6.Tnrong Trung cap Van hoa, Nghe thu at Du lich:

-Phoi hop vbi Phong Quan ly Du lich xay dung noi dung, chuong trinh to
chuc Hoi thi.

-Chu tri, phoi hpp voi cac don vi lien quan to chuc chuong trinh van nghe
chao mimg khai mac Hoi thi.

-Phoi hop tuyen truyen Hoi thi toi dong dao cac doi tupng du thi; phoi hop
xay dung bo tai lieu on luyen theo de cuong, huong dan cac don vi va thi sinh on
luyen noi dung du thi.

7.Trung tam Thong tin Xiic tien Du lich:


-To chuc tuyen truyen ve Hoi thi tren Website Du lich Phu Tho va Website
Du lich Tay Bac. Tuyen truyen, van dong cac don vi kinh doanh du lich, dich vu
du lich cii can bo tham gia Hoi thi.

-Phoi hop voi Phong quan ly Du lich van dong tai tro cho to chuc Hoi thi,
chuan bi cac dieu kien phuc vu xay dung tai lieu, video clip gioi thieu tuyen, diem
du lich phuc vu thi nghe Huong dan vien du lich.

-Cu can bo thuc hien cac nhiem vu do Ban to chuc Hoi thi yeu cau. Chon
cu can bo cua don vi dap ung cac tieu chi tham gia Hoi thi.

8. Hiep hoi Du lich:


-Phoi hop voi Phong Quan ly Du lich to chuc tuyen truyen, van dong cac
doanh nghiep kinh doanh du lich, dich vu du lich cu can bo, nhan vien tham gia
Hoi thi dam bao noi dung, yeu cau Ke hoach de ra.

-Van dong cac don vi tai tro kinh phi to chuc Hoi thi.

-Phoi hop xay dung bp tai lieu on luyen cho cac thi sinh; don doc, huong
dan cac don vi to chuc dao tao, on luyen va ho tro thi sinh tham gia Hoi thi.
-Phoi hop chu^n bi cac di^u kien co so vat chit ky thuat t6 chuc Hoi thi.

9. Phong Van hoa thong tin cac huyen, thanh, thi:

-Phoi hop to chuc tuyen truyen Hoi thi den cac don vi kinh doanh du lich,
dich vu tren dja ban, huong dan cac don vi chpn cii can bp, nhan vien cua don vi
dap ung cac tieu chi tham gia Hoi thi.

-Phoi hop voi Phong quan ly Du lich chuan bi cac dieu kien phuc vu xay
dung tai lieu, video clip gioi thieu tuyen, diem du lich cua dia phuong phuc vu thi
nghe Huong dan vien du lich.
4.The le Hoi thi (Co van ban rieng)

m. KENH PHI TO CHUt HOI THI


Kinh phi to chuc Hoi thi: cap tir nguon ngan sach su nghiep VHTTDL nam 2017 va
cac nguon tai try, xa hoi hoa khac.

-Kinh phi & lai, an a va cac dieu kien phuc vu tham gia Hoi thi ciia thi sinh: do don
vi cii di dai thp.
V. TO CHU"C THlTC HIEN
1.Phong Quan ly Du lich:
-Tham mini cho lanh dao So thanh lap Ban to chiic Hoi thi; Ban giam khao,
To thu ky Hoi thi; xay dung ke hoach, du toan kinh phi; xay dung the le Hoi thi
Tay nghe Du lich tinh Phii Tho Ian thii nhat nam - 2017 trinh Lanh dao So phe
duyet. La bo phan thuong true ciia Ban to chuc ket noi cac don vi lien quan trien
khai thuc hien cac noi dung theo ke hoach de ra.

-Chu tri tham mini cac van ban lien quan noi dung to chiic Hoi thi; tham
mini to chuc tuyen truyen Hoi thi; tong hop danh sach dang ky Hoi thi; chuan bi cac
dieu kien can thiet to chiic Hoi thi (dja diem to chiic Hoi thi va cac dieu kien phuc
vu, van dpng tai try, mdi Ban giam khao, giai thuong...).

-Phoi hop voi Hiep hoi Du lich van dong cac doanh nghiep kinh doanh du
lich, dich vu du lich cii can bo, nhan vien tham gia Hoi thi.

-Xay dung bo tai lieu on luyen theo de cuong, to chiic huong din on luyen
cho cac thi sinh tham gia Hoi thi.

2.Phong To chiic - Phap chl:


-Chii tri tham mini de xuat ban hanh cac quyet dinh thanh lap Ban to chiic,
Ban giam khao, To thu ky; quyet dinh ban hanh The le Hoi thi; quyet dinh cong
nhan cac giai thuong ciia Hoi thi...

-Phoi hop voi Phong Quan ly Du lich chuan bi cac dieu kien to chiic Hoi thi.
3.Van phong So:

-To chuc tuyen truyen ve Hoi thi tren website ciia So Van hoa, The thao va
Du lich Phii Tho. Phoi hyp voi Phong Quan ly Du lich chuan bi cac dieu kien hau
can to chiic Hoi thi: dja diem to chiic, don tiep khach, bo tri an, nghi cho Ban giam
khao va khach mdi du Hoi thi tai tinh Phii Tho.
-Phan cong, bo tri phuong tien xe 6 - to phuc vu Ban to chiic, Ban giam
khao Hoi thi khi co yeu cau.

4. Phong Phat trien Tai nguyen Du lich:


-Phoi hop to chiic tuyen truyen Hoi thi tdi dong dao cac doi tuong du thi.

-Phoi hyp xay dung bo tai lieu on luyen theo de cuong, huong dan cac
don vj va thi sinh on luyen npi dung du thi. Phoi hyp chuan bj co so vat chat to
chiic Hoi thi.
40 Cac khu, diem du lich; Cac dom vi kinh doanh lira tru du lich, lir
hanh, dich vu du lich tren dia ban:
-Chon cu can bo cua don vi dap ung cac tieu chi tham gia Hoi thi theo
nganh nghe kinh doanh cua don vi.

-T6 chute dao tao, huong dan thi sinh du thi, bo tri thai gian hop ly cho thi
sinh on luyen va tham gia Hoi thi; tao dieu kien, dong vien giup do ve vat chat,

tinh than cho cac thi sinh cua don vi tham gia Hoi thi.

-Tao dieu kien thuan loi, ho tro cho Ban to chuc Hoi thi cac dieu kien co so
vat chat ky thuat phuc vu va giai thuong to chiic Hoi thi.

Tren day la npi dung Ke hoach to chiic Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phu
Tho ihn thu nhlt - Nam2017, So Van hoa, The thao va Du lich Phu Tho dl nghi
cac don vi co lien quan triln khai thuc hien dam bao noi dung yeu cau ke hoach

de r

Nffinhan:
GIAMDOC
-UBND tinh Phu Tho (B/cao);
-TCDLVi?tNam(B/c);
-Hoi Bao tao Ngh6 DL VN (P/hop);
-Trirong Bai hoc Hung Vuong (P/hop);
-Lanh dao So (Chi dao);
-Hiep hoi Bu ljch Phu Tho (P/hop);
-Cac don vj lien quan (t/hien);
-Ltru: VT, QLBL (KH.lOOb).J^

Nguyen Ngoc An