You are on page 1of 4

S^VHITDL PHUTHOCONG HOAXA HOI CHUNGfflA VIET NAM

BTC HOI Tffl TAY NGHE DU LICHDoc lap- Tu do- Hanh phiic
TiNHIHUTHQLANTHtrNHATNAIV12017~:::
_Phii Tho, ngayO^^hang^nam 2017
S6: ^^/SVHTTDL - BTC^

PHAN CONG NHIEM VU BAN TO CHlTC


Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phu Tho Ian thir nhat nam 2017

Thuc hien Ke hoach so 28/KH-SVHTTDL ngay 23/06/2017; QuySt dinh


so 381/QD-SVHTTDL ngay 29/8/2017 cua So Van hoa, Th6 thao va Du lich
Phii Tho, Tnrong ban t6 chiic Hoi thi tay nghe Du lich tinh Phii Tho lSn thti
nhat nam 2017 phan cong nhiem vu thanh vien Ban to chute nhu sau:

1.6ng Nguyen Die Thuy - Pho giam doc So1 VHTTDL - Truwng ban:

Chiu trach nhiem chi dao to chuc Hgi thi tay nghe Du ljch tinh Phii
Tho Ian thii nhat nam 2017 dam bao cac noi dung, yeu cau Ke hoach de ra. Bao
cao ket qua Hoi thi sau khi ket thiic Hoi thi theo quy djnh.
2.Ong Nguyen Manh Than - Chu tich Hiep hoi Du lich Phii Tho -
Pho trirffng ban:

Chi dao Hi^p hoi Du lich phoi hop So Van hoa, The thao va Du lich to
chuc tuyen truyen, van dong cac doanh nghiep kinh doanh du lich, dich vu du
ljch tich cue huong ling tham gia Hoi thi; phoi hop chuan bi cac dieu kien can
thiet to chiic Hoi thi; Van dong cac don vj tai trq kinh phi to chuc Hoi thi.
3.Ong Le The Vang - Pho chu tich Hiep hoi Du ljch - Thanh vien

To chuc tuyen truy&i, van dong cac doanh nghiep kh6i dich vu nha hang
tham gia Hoi thi va tao dieu kien thuan lqi cho thi sinh on luyen, du thi dat ket
qua tot. Van dong cac don vi tai tro va ho trq co so vat chat t6 chuc Hoi thi.

4.Ong Tran Thanh Son - Pho chu tich Hiep hoi Du lich - Thanh vien
Tuyen truyen, van dong cac doanh nghiep khoi co so luu tni du lich tham gia
Hoi thi va tao dieu kien thuan lqri cho thi sinh on luyen, du thi dat ket qua tot.
Phoi hop xay dung bp tai lieu on luyen cho cac thi sinh; don doc, huong din cac
dem vi t6 chuc dao tao, on luyen va ho tro thi sinh tham gia Hoi thi.

5.Ba Vu Thi Hoai Phtrong - Truong phong Quan ly Du lich So


VHTTDL - Thanh vien:
- Tham muu, xay dung ke hoach, du toan kinh phi; xay dung the le, thanh
lap Ban to chiic, Ban giam khao, To thu ky Hoi thi Hoi thi Tay nghe Du lich
tinh Phii Tho Ian thu nh4t nam - 2017 trinh Lanh dao So phe duyet. La bo phan
thudng true ciia Ban to chiic ket noi cac don vj lien quan trien khai thuc hien cac
noi dung theo ke hoach de ra.

-CM tri tham muu cac van ban lien quan noi dung t6 cMrc Hoi thi; tham
mini to chiic tuyen truyen Hoi thi; tong hop danh sach dang ky Hoi thi; chuan bi
cac dieu kien can thiet to chuc Hoi thi (dia diem to chiic Hoi thi va cac dieu kien
phuc vu, van dong tai tro, mdi Ban giam khao, giai thuong...).

-Phoi hop vdi Hiep hoi Du lich van dong cac doanh nghiep kinh doanh
du lich, dich vu du lich cu can bo, nhan vien tham gia Hoi thi.

-Xay dung bo tai lieu on luyen theo de cuong, to chiic hudrng dan on
luyen cho cac thi sinh tham gia Hoi thi.

6.Ba Tran Thi Minh Hien - Trirong phong Ke hoach- Tai chinh
So VHTTDL - Thanh vien:
Chiu trach nhiem tong hop, tham dinh du toan kinh phi Hoi thi Nghe du
lich tinh Phu Tho lSn thii nMt - Nam 2017 trinh cac dip phe duyet- Quan ly, cap
phat, kiem tra cac khoan chi va thanh quyet toan theo quy dinh.
7.6ng Hoang Trung Kien - Truong phong To churc - Phap che
So- VHTTDL - Thanh vien:
-Tham muu ban hanh cac quyet dinh thanh lap Ban to chiic, Ban giam
khao, T6 thu ky, ban hanh Thi le Hoi thi.
-Cii can bo tham gia To thu ky Hoi thi. Phoi hop vdi Phong Quan ly Du
lich chuln bj cac dilu kien t6 chiic Hoi thi.

8.Ba Nguyen Thi Bach Tuyet - Pho chanh Van phong Sdr
VHTTDL - Thanh vien:
-T6 chiic thuc hien cong tac tuyen truyen ve Hoi thi tren website cua So
Van hoa, The thao va Du lich Phu Tho.
-Tham muu ban hanh quyet dinh cong nhan cac giai thuong cua Hoi th i
Cu can bo tham gia To thu ky Hoi thi. Cii can bo tham gia To thu ky Hoi thi.
-Phoi hop vdi Phong Quan ly Du lich chuan bi cac dieu kien hau can to
chiic Hoi thi: dia diem to chuc, don tiep khach, bo tri an, nghi cho Ban giam
khao va khach mdi du Hoi thi tai tinh Phii Th^.
-Phan cong, bo tri phuong tien xe 6 - to phuc vu Ban to chiic, Ban giam
khao Hoi thi khi co yeu cau.

9.Ba Ducmg Nhi Ha Trirdng phong Phat trien Tai nguyen Du


lich Sd VHTTDL - Thanh vien:
-Phdi hop voi Phong Quan ly Du lich to chiic tuyen truyln Hoi thi tai
dong dao cac doi tuqng du thi.
-Cu can bo tham gia Ban giam khao, To thu ky va chup anh tuyen truyen

Hpi thi.
-Phoi hop xay dung bp tai lieu on luyen theo de cuong, huong dan
cac don vi va thi sinh on luyen npi dung du thi. Phoi hop chuan bi co so vat
chit t6 chuc Hpi thi.
10. 6ng Hosing Ty Dung - Hieu tra&ng Tracing Trung cap Van
hoa, Nghe thuat Du lich - Thanh vien:
-Chu tri, phoi hop voi cac don vj lien quan to chuc chuong trinh van

nghe chao mirng khai mac Hpi thi.


-Phoi hpp tuyen truyen Hpi thi toi cac doi tupng du thi.

ll.Ba Phung Thi Hoa Le - Giam doc Trung tam Thong tin Xuc

tien Du lich:
-Chju trach nhiem to chuc tuyen truyen ve Hpi thi tren Website Du lich
Phii Thp va Website Du lich Tay Bac. Tuy^n truyen, van dpng cac don vi kinh

doanh du lich, dich vu du lich. Cu can bp tham gia Hpi thi.


-Ph6i hpp voi Phong quan ly Du lich van dpng tai tro cho t6 chuc Hpi thi,
. chuan bi cac di^i kien phuc vu xay dung tai lieu, video clip gioi thieu tuy^n,
diem du lich phpC vu thi nghe Huong dan vien du lich. To chuc chup anh tu lieu

tuyen truyen Hpi thi.


-Cu can bp thpc hien cac nhiem vu do Ban to chuc Hpi thi yeu cau. Chpn
cu can bp cua don vi dap ling cac tieu chi tham gia Hpi thi.
12.6ng Nguyen Ich Hieu - Giam doc Khach san Muong Thanh

Phu Tho - Thanh vien:


-Chi dao don vi ho trp cho Ban to chiic Hpi thi, chuan bi cac dieu kien
dia diem, Hpi trudng, co so vat chat ky thuat, trang can thiet phuc vu to chuc
Hpi thi Tay nghS du lich Phii Thp ln thu nhit nam 2017 - Vong chung k^t.

-Chpn cu can bp tham gia Ban giam khao Hpi thi.


13.6ng Dao Kim Vien - Pho Giam doc Khach san Viettri Garden -

Uy vien BCH Hipp hoi Du lich - Thanh vien:


Chi d^io don vi ho trp cho Bern to chuc Hpi thi, chuan bi cac dieu kien dia
diem, Hpi truong, co so v^t chat k^ thuat, trang can thiet phuc vu to chuc Hpi thi

Tay nghl du lich Phii Thp ISn thii nh^t nam 2017 - Vong so khao.
14.6ng Nguyln Van Tuyen - Giam doc Cong ty CP Tap doan Lien
ket Hung Vuong Pho chu tich Hoi Lir hanh Phu Thp - Thanh vien:
-Tuyen truyen, vSn dpng cac doanh nghiep khoi lu hanh van chuyln

khach du lich cut can bp tham gia Hpi thi.


-Tuyen truyen van dpng cac don vi tham gia tai trp Hpi thi.
15. 6ng Le Manh Tirong - Giam doc Cong y TNHH Du lich &
Thirorng mai Turomg Anh - Uy vien BCH Hiep hoi Du lich:

-Tuyen truyen, van dong cac doanh nghiep khoi 1G hanh van chuyen
khdch du lich cu can bo tham gia Hoi thi.
-Van dong cac huohg dan vien du lich dam bao tieu chi theo Thi le Hoi
thi tham gia du thi. Phoi hop xay dung bo tai lieu on luyen cho cac thi sinh tham
du Hoi thi.

-Tuyen truyen van dong cac don vi tham gia tai tro Hoi thi.

Tren day la Phan cong nhiem vu thanh vien Ban to chuc Hoi thi Tay
nghe Du lich tinh Phu Tho Ian thu nhat nam 2017, yeu cau cac thanh vien
trien khai thuc hien dam bao noi dung yeu cau ke hoach de ra, trong qua trinh
thuc hien co van de phat sinh bao cao Truong ban to chuc kip thai dieu chinh
de Hoi thi duac to chuc thanh cong./^-

AW nhgn: TRl/dNG BAN T6 CHlT


-UBND tinh Phu Thp (B/cao);
-Lanh d?o Sct (Chi dao);
-Thanh vien BTC (t/hien);
-Luu: VT, QLDL (KH.25b).

Nguyen Dae Thuy