You are on page 1of 11

UBND TiNH LAO CAI <^>NGHdAXAHQlCHlFNGHlA VI^TNAM

Sd VAN HOA, THE THAO VA DU LICH Dc l|ip - Ty do - Hanh phiic

S6: ^/SVHTTDL-QLDL Lao Cai, ngay ^^ thdng8 nam 2017


V/v ph6i hop tuyen truyen, v^n dng tham gia
cuc thi "Thi^t kS san phto luu ni?m, qu& tting SOVAN HOA ,TT VA DL T.PHU THO
tinh Lao Cai ntai 2017" CONG ^AN BEN

Kinhgiii

Can cii K^ hoach s6 74/KH-UBND ngay 16/3/2017 ciia Uy ban Nhan dan
tinh Lao Cai v6 vi^c To chiic Cuqc thi Thi^t ke san phdm luu niem, qua t^ng tinh
Lao Cai nam 2017;
Nh3m phat huy tinh thin sang tao ngh^ thuat ciia cac t6 chuc, ca nhan
trong viec tham gia sang tac, thiet ke, san xuat, lam phong phu them mau san
pham luu niem, qua tng du lich, kich cau chi tieu ciia du khach khi den voi tinh
Lao Cai cung nhu lam qua tang ngoai giao, la dip de cac tac gia, cac n^he nhan
trong va ngoai tinh tham gia giao luu, hoc tap kinh nghiem san xuat che tac cac
san pham qua tang du lich, UBND tinh Lao Cai to chuc cuoc thi thiet ke san
pham luu niem, qua tang tinh Lao Cai nam 2017.

Be cuqc thi thu hut dupe sir quan tarn ciia dong dao pac thanh phan tham
gia, S6 Van hoa, The thao va Du lich thdng bao den cac to chuc, ca nhan hoat
d^ng trong Hnh vuc nghe thu^t, dieu khac, my thu^t, tao hinh, lang nghe trong va
ngoai tinh Lao Cai dupe biet va nhi^t tinh tham gia huong ung cupc thi.
Be nghi Quy co quan, don vi phoi hpp tuyen truyen va van dong cac to
chuc, ca nhan tham gia cuoc thi "Thiet ke san pham luu niem, qua tang tinh Lao
Cai nam 2017"
(co The I? cuqc thi kern theo)
So VSn hoa The thao va Du lich tinh Lao Cai rlt mong nhan dupe sp quan
tam ph6i hpp ciia Quy co quan, don vj, sir hudng ling nhiet tinh ciia cac tdc gia./.

Nffi nhpi:
-Nhir tren;
KT.GIAMBOC
-Liru VT, QLDL.Thuyr^
UBNDliNHLAOCAICONG HOAxAHQlCHfJNGHlAVE^T NAM
BTC CUQC THI Ttatr K&Bfc l^p - Ty do - H^nh phiic
SAN PHAM LlTU NI^M, QUA TANG
/TL-BTCLao Cai, ngay^A thong 8 nam2017

4
Cufc thi Thiet ke sin pham lira nifm, qua tang tinh Lao Cai nam 2017

Can cii KS ho^ch so 74/KH-UBND ngiy 16/3/2017 ciia ^jy ban Nhan din
tinh Lao Cai ve vif c To chiic Cuf c thi Thiit ke san pham lira nifm, qua tng tfah
Lao Cai nim 2017 (g<?i tit la Cufc thi); Ban T6 chiic Cufc thi Thiet kl san phim
lini nifm, qui t^ng tinh Lio Cai nim 2017 ban hanh Thi I^ Cupc thi nhu sau:

1.Boi tir^-ng dv thi


-Mqi tS chiic, doanh nghifp cua Vift Nam tren toan qu6c trvrc tiep san xuit
cdc san phim thu cong my nghf, tang pham hni nifm du ljch.
-Mqi cong dan Vift Nam dang sinh sing, hqc t|p va lam vifc trong vi
ngoii nuoc, khdng phan bift Ilia tuii, thinh phan, dan tpc, nghi nghiep,... diu c6
quyen d\r thi vdi tu each cd nhin.
-Thinh vien Ban To chiic, Ban Giam khio cufc thi duqc quyen dy thi
nhung khong du^c tham gia dinh gii va cho diem san pham cua minh.
2.Nfi dung vi hinh thiic du thi
-San pham d\r thi li nhfing sin pham hing hiu nifm, qui tng du l;ch tinh
Lio Cai duoi hinh thiic li sin pham da hoin chinh. Moi tic gia co the tham gia
mpt ho^c nhieu sin phim dy thi.
-Ban To chiic nh^n ho so sin phim cua cic tic gii giti vi tham gia Cufc
thi; Ban Giim khio tien hinh cham so khio, chung khio, cong bo ket qui chim
diem; khieu n^ii ciia tic gii (niu co) gui tryc tiep bing vin bin vi Ban Ti chiic
trong vong 03 ngiy sau ngiy cong bo giii. Ban To chiic xem xit khiiu n^i trong
th^^i gian 03 ngiy. Quyet dinh cua Ban To chiic s li quyet djnh cuoi chng kit thiic
khieu n^i.
3.Yeu cau doi vdi san pham dy thi
3.1.Cic loyi sin pham lira nifm, thii c6ng m^ nghf hoin chinh, da dgng vi
chat lifu, miu sic.
3.2.San pham duyc thiet ke, san xuat che tic hoin chinh dl lim qua luu
nifm, qui t^ng cho du khich phii mang duyc y nghia, nfi dimg Idiii quit gi6i
thifu, quing bi hinh inh ciia thih Lio Cai, typ trung vio mft so chii d^:
a) Quing bi hinh inh du Ijch Lio Cai, hinh inh nh^n difn ciia du ljch Lio
Cai thong qua sin phim ding k^ dy thi.
1
b)Cdc di^m den, cdc diem tham quan, cdc danh lam thing cdnh mang d^m
ndt vSn h6a d^c trung ciia tinh Lao Cai.
c)C6ng trinh kien tnic, di tich ljch sii, di sdn v3n h6a mang diu in ngh
thu(tt xua vd nay ciia tinh Ldo Cai.
(Ggi ^i Binh Fansipan cao 3143m, dinh Ky Quan San, rupng bc thang Sa
Pa, Bit Xdt, quan th di tich B^n Thupng, Bin Bao Hd, Dinh Hodng A Tudng, BSi
dd ci Sa Pa, cdc phien chg vung cao noi tieng, di tich danh thing nui Ham Ring,
Thdc Bye, thdc Tinh y^u,...).

4. Tieu chf ddnh gid san phim dy thi


4.1.Tinh sdngtyo:
Ld sdn pham mdi, hojic san pham dupe cdi tien tir cdc sdn pham dd co sin
dupe thiet ke vd sdn xuat; thi hi^n sy khdc bift r5 r^t vi mat ky thu^lt so v6i cdc
san pham cung loai trucrc d6.

4.2.Tinh tham my:


Sdn phim c6 gid t4 ngh^ thu^it, thim m^ cao, c6 thiet ke kieu ddng, hoa vdn,
hpa tiet vd mau sic d^p, dpc ddo mang d^c trung cua van hoa Lao Cai.

4.3.Tinh biiu trung:


. Cdc sdn phlm dy thi mang bdn sic vdn h6a ciia Ldq Cai; uu tien qudng bd
hinh dnh du ljch Ldo Cai, cdc diim tham quan, danh lam thing cdnh mang dm ndt
vdn h6a d^c trung ciia tinh Ldo Cai, cdc cfing trinh kien tnic, di tich l}ch sii, di sdn
vdn h6a mang dau in ngh^ thuit xua vd nay cua Ldo Cai.
4.4.Tinh thuong n^ii:
a)Sdn phim c6 khd ndng sdn xuit hdng lo^t, uu tien sii dyng nguySn li^u
trong nude (chit li^u de tim, cd ngu^n cung cip ldu ddi, 6n djnh), sdn pham de ung
dvmg dua vdo sdn xuit hdng lo^t, cd khd ndng xuit khau vd cd gid thdnh hpp 1^.
b)Sdn phim cd bao bl ddng gdi d^p, an todn, kich thudc gpn nhp dl v?n
chuyin, phu hpp vdi thj hieu, nhu cau thj trudng sdn phim luu ni^m vd qua tng
phyc vy du ljch.
4.5.Tinh thin thi^n vdi moi trudng:
Cdng ngh^ sdn xuit gidm thieu 6 nhiim m6i trudng, khuyen khich sdn phim
cd nguyen li^u sii dyng tur nguyen li^u tdi che.
(Trong Thi 1$ c6 gid kim logo ciia du Ifch Lao Cai di ngudri dye thi tham
khdo)
5.Ho sff dy thi
Ho so dy thi dugc lp tren kho gily A4, gM den thudng tryc Ban Ti chiic 02
b^ (01 b^ gic va 01 b$ pho t6), gim:
-Phiiu dang ky dy thi (mlu s6 01);
-Ban mo td, thuyet minh s^n phim (mau so 02) kdm theo it nhat 03 nh mau
kich thudc 15-20 cm chyp d 03 g6c d^ khac nhau (ghi r6 tdn tdc phim d g6c
phai ben du^i khung nh);
-San pham hoan chinh tham gia dy thi;
-Ban sao Giay chung nhn dang ky kinh doanh doi vdi t6 ch^c, doanh
nghi?p ho^ic ban sao CMND/hp chieu nguci tham gia dy thi vdi tu c^ch c&
nhan;
-File mem ban thuyet minh ^ tudng va mo ti tac pham/san ph^m dy thi.
(Luu ^: Ban T6 chdrc khdng tri l^ii hh so sin phim dy thi).
6.ThM gian, dja diem tiep nhan ho sff dy thi
6.1.Thdi gian, hinh thiic tiep nhin hi so vi cham giai:
a)Thdi gian tiep nh^n ho so: Tie ngay phdt dgng Cugc thi din hit ngdy
25/10/2017;
b)Hinh thdrc tiep nh^in ho sava chim gii:
-Guri hi so dy thi tryc tiep hoflc gui qua buu di^n den dja diem tiep nh^n hi
so theo quy djnh;
(Luu f: Trudng hgrp gui hi so qua buu di^n, ngay gui hi sa dy thi dupe tinh
theo dau buu di^n).
-Thdi gian cham so khao: 28/10/2017;
-Thdi gian cham chung khao: 30/10/2017;
-Ting ket va trao giM Cu^c thi: Ti chiic ling ghdp ^^ong chuong trinh Hpi
chp Thuong mai quoc ti Vipt - Trung ngay 10/11/2017.
6.2.Dja diim nh^n hi so dy thi:
-Phdng Quan ly Du ljch, Sd V3n hda, Thi thao va Du Ijch tinh Lao Cai;
-Bja chi: Tang 5-Khii 4, Phudng BSc L^nh - Tp. Lao Cat.

7. Cff cau va gia trj giai thu&ng


Cac to chuc, cd nhn d^t giai dupe Ban Ti chiic trao t^ng Giay chiing nhan
d^t gidi vd kem theo tien thudng:
-01 giai Nhit: 10.000.000d (Mudi triu ding);
-02 giai Nhi moi giai: 7.000.000d (Bdy tri^u ding);
-03 giai Ba moi gidi: 5.000.000d (NSm tripu ding);
-04 gidi khuyin khich mSi giai: 3.000.000d (Ba tri^u ding).
3
8.Cach thu-c chain diem

-Cdc sdn pham d\r thi dupe Ban Tl chiic ddnh md so. KhOng cong khai tdc
gid trong qua trinh cham thi dl dam bao tinh khdch quan.
-Thdnh vien Ban Gidm khdo stir dyng Phieu cham diem do Ban Tl chtirc
phdt hanh de cham diem sdn phlm. Si diem du<?c cham cho phep mtirc d$ id id 0,5
diem.
-Si dilm chenh l?ch giiia cdc thdnh vien Ban Gidm khdo trong ting mpt
philu diem khong qud 10 diem. Neu vugt qud si dilm chenh l|ch quy djnh cua
Ban To chtirc thi nhirng gidm khao d6 se t\i thurong lu<?ng. Trong tnr^ng hgp khong
thucmg lm^ig du<?c, Trudng Ban Tl chtirc sS c6 quyen quyet dinh.
- Bli vtii nhiing stin phlm dat gitii mti c6 tong diem b^ng nhau, Ban Giam
khtio se danh giti theo tieu chi uu tien stin pham stir dyng chat lieu c6 xuit xtir t^i dja
phuong d\ra tren nghe thu cong truyen thong cua dja phuong.
9.Quyen 191 cua tl chirc, cti nhan dw thi
-Moi to chtirc, cd nhin dupe quyen tham gia nhilu tdc pham/san pham d\r thi
theo quy djnh ctia Cuqc thi. Cac san pham d^t giai t^u Cuqc thi dugrc tng thuting
theo quy djnh t^d. Biem 7 cua The 1^ nay.
-Ban quyen sang tac stin pham thu^c ve tdc gia, tdc gid c6 quyen dang ky bao
h quyen so hiiu tri tu^, kilu ddng cong nghi^p theo quy djnh cua phdp ludt Vi^t
Nam va ede Thong I^ quoc te.

-Tac gid cua ede sdn pham dat giai sS ducrc uu tien xem xdt trong ede dgt
phong t^ng Nghe nhan trong ngtinh thu cong my ngh^.
-Cdc sdn phlm tham gia d^t giai tai Cuc thi sS duqrc Ban To chtirc l\ra chpn
ffung bay, gitii thieu, quang bd vd lam qua tang cho d^i bieu trong vd ngodi nutic t^d
Le Bl m^ic Nfim Du ljch quoc gia 2017 diln ra t^i thanh phi Ldo Cai.
-Cdc sdn phlm cua cdc don vj, cd nhdn d^t gidi se du<?c Ban Tl chtirc chap
thu^n cho tham gia cdc Chuong trinh phdt trien sdn pham luu ni?m du_lich tr&i dja
ban tinh Lao Cai vd khu v^c, uru tien xem xdt de hu6ng chinh sdeh hi teg ve khdri
nghi^p, dang k^ sd huu tri tu^, nhdn hieu hang htia, stir him kilu ddng cong nghi|p...
nhdm dau tu phdt triln sdn xuat thdnh hang h6a.
-Cdc sdn pham/tdc pham dat gidi s dugrc qudng bd tren cdc phuong tien
th6ng tin d^i chting (Bdi Phdt thanh - Truyln hinh Ldo Cai, Bdo Ldo Cai, Cong
thong tin di^n ttir Ldo Cai,...); tren website Du ljch Ldo Cai vd So Vdn htia, The
thao vd Du ljch Ldo Cai.

- Ban T6 chiic khong chju trdch nhi^m ve nhiing tranh chap bdn quyen tdc
gid vd quyen lien quan. Nlu sdn pham do^it gidi vd du<?c ch<?n trung bay triln lam
vi ph^m bdn quyln tdc gid vd quyen li&i quan theo quy djnh cua phdp hi^, Ban Tl
chtirc se thu hoi gidi thudng.
-Ban To chuc khong chju trdch nhi$m ve cdc san pham tham gia d\r thi sai
quy dinh vd nhttng hu hong that l^ic trong qud trinh v^n chuy^n qua dudng buu
di?n.
-Ban T^ chuc se trd l^i sdn pham dy thi nu tdc gia ySu cau.

Tren day Id The 1? Cu$c thi Thiet ke san pham luu ni^m, qua tng tinh Lao
Caindm2017.
Mpi thong tin v Cu^c thi, de nghj lien h? phong Quan ly Du l^ch - So Van
hda, Thd thao vd Du Uch tinh Lao Cai; Di^n tho^i: 0214 3846586; Fax: 0214
3540706 - Email: pqldl-svhttdl@laocai.gov.vn./.
Nainhpt: TM.BANT6CHtfC
-TCDL;
TRl/OfNG BAN
-S^ VHTTDL/Sd DL cfc finh, th^nh;
-T^p chf DL, B4o DL;
-Hi VHNT c4o tinh, th^nh ph6;
-H$i 14ng ngh^ Vit Nam;
-Lien minh hvp t^c x3 cic tinh, th^nh ph6;
-B4o, Bai PTTH thih Lao Cai;
-Cia s^, ban, ng^nh thuOc UBND thih;
-Cdc ccr quan bdo chi TW thudng tru t^ti tinh;
-UBND cdc huy$n vd thdnh ph6;
-Thdnh viSn BTC, BGK Cuc thi; PHCHU TJCH UBND TINH
-Hi?p h$i Doanh nghicp tinh;
-Hi?p h$i DL Ldo Cai;
Nguyin Hfru The
- Hi^p h$i DL Sa Pa;
-ChdnhVP,PCVP2;
Miii so 01

CONG H6A Xk H^ICHU NGBflA VI^T NAM


floe lap- Tit do - Hanh phuc

PHIEUDANGKY
THAM DV^ CUOC Tffl TBDOfeT K SAN PHAM LlTU NI^M, QUA T^NG
TINH LAO CAI NAM 2017

l.TencdnMn/tochiic/cosdsdnxuitdSngkydvrthi:
2.S6 CMT (doi v6i ede nhdn d\r thi):Noi dip:,
s6GPKD(d6ivdicosdsdnxut):Noicip:...

3.Bja chi liSn hf:


4.Bifn tho^i: Email:
5.TSns^nph^mdvtthi:

Sau khi nghi^n oiu Id thl If cufc Ifai, t6i/ chting t6i tv nguyfn d^ng k^ tham
gia vh. cam ket th\rc hifn nghiem tuc ede di^u khodn <fi dugrc quy djnh trong the If
cuf c thi.
Chdng t6i cam kt Id chd sd hihi hgp phdp ctla sdn pham nSu tren; sdn pham
tham gia cufc thi khdng vi pham ban quyen vS sd hthi tri tuf, sd hthi cfng n^iifp;
th\rc hifn day du quy djnh ciia Ban t6 chiic; chiu trdch nhifm trade phdp luft v6 tinh
chinh xdc, trung th^tc d6i vdi ede thdng tin du^c cung cdp trong h6 ho ddng k^ tham

gia d\r thi. ^^

Lao Cai, ngay.... thdng ....ndm 2017

Cd nhdn/t6 chiic ddng k^ d\r thi


(kytfn)
M$us602

bAn m6 tA, thuy^t minh sAn phAm


THAM D\T CUQC THI THl^^T K SAN PHAm LtfU NI^M, QUA
TANG TINHLAOCAINAM 2017

TSn tic gii dy thi:...

lm6tAsAnphAm
-Kfch cd (dii, r$ng, cao):
-Tryng Iu<?ng sin phim (kg):.
-M^u s2c chil d^o c^a s^n ph^m:
-NguySn v|.t li^u chlnh stir dyng stin xuit stin ph^m:
-TInh nSng, c6ng dyng chlnh ctia sin phlm:
-Thtid gian dy ki^n de ho^^n thi?n sin phlm:,...^..

-Gitib^^ndykinctiastinpham:
-Lyinhund\rki^ncilalm$tstinph^m:
m. THUY^^T MINH Vt SAN PHAM: kh6ng qu^^ 400 tit. (g^i p. f tir^ng t?o ra
sin pham ttir diu? San pham the hifn n^i dung gl? Tyi sao du khich s^ chyn
mua sin pham niy....?)

Ldo Cai, ngdy.... thang ....nSrn 2017

C4nhan/to chticc dSng ky dy thi


PHI^U
THI THl^^T K SAN PHAM LlTU NI^M, QUA TANG
TINH LAO CAI NAM 2017
LAO CAI
M3 so sin pham:

Biem Biim BGK


TT Tieu chf ddnh gi^ toida chim
Tfnh sdng 0^c ddo 4
tyo KMc bi?t so vdi cdc dja phirong khdc
1 2
Uu tiin s^n phkm mdi
2
Miu m2 dyp, mdu sic s^n phim hii h6a
2
Tfnh 2
thim mf Hoa vSn, hpa ti^t mang d^c trung cila v8n h6a L^o Cai
2
C6 thuy^t minh sin ph^m xdc tfch, mang b^n s3c v3n h6a L^o
Cai 2
3 Tfnhbik Ph^i ph^n inh duyc n^t djc tnmg ho^c mang diu kn cfia tinh
tnrng
Lao Cai nhu: V&n h6a, di tfch ljch sir, danh lam thing cdnh,
dja danh, cdc bik tupng ti^u bik cila tinh Lao Cai 4
San ph^m di cim, di ddng gdi, v^n chuyk va bio quan
2
Sir dyng nguyen li|u sk cd t^i dja phucmg, di kiem, di tim
2
Tfnh Uu tiSn nhttng s^n phki di ting dyng de dua vao san xuit
thiromg hang loyt, c6 icha nSng xudt khau 4
4 myi
Gid thanh hyp I^ 2
Sin phkm phu hyp vdi myi doi tuyng tiiu dbng
2
V miu ma, chit liiu, m^u sic cda s^n phim phdi dim bdo
khbng bj bik dyng hay thay d6i do dnh hudng ctia thiti tiit vd
2
Tfnh bin khfhiu
vftag, Sdn phim an todn vdi siic kh6e con ngubi
5 2
than thifn
Sin phim mang tfnh thSn thifn vdi mdi tnrbng
mdi 2
^nrbng S^r dyng chit Ii^u cd xuit xii tyi dja phucmg
4
Uu tiin sdn phim dya trin nghi thd cdng truyin thing cda dja
phucmg. 4
Baobl C6 hinh dnh nhn diin thuong hiiu du ljch Ldo Cai
hOp/tui 2
dymg) ^^p/tiii dung thiit ki hdi hda vdi sdn phim
4
TONGBIEM
50
Ghi chfi: TSnz so diem chenh l$ch gida cdc thanh ^iin Ban Gidm khdo khdng qud 10 diem
GliMKHAO
(Ky vd ghi ro hp ten)