You are on page 1of 8

KARTA MODUU KSZTACENIA

I. Informacje oglne
I.
1 Nazwa moduu ksztacenia
Autonomia i trening strategii uczenia si w edukacji jzykowej dzieci

2 Nazwa jednostki prowadzcej modu (naley wskaza nazw zgodnie ze Statutem PSW Instytut,
Zakad)
Zakad Neofilologii
3 Kod moduu 4 Grupa treci ksztacenia 5 Typ moduu
(wypenia koordynator (modu moe by realizowany w ramach (obowizkowy, fakultatywny)
ECTS) treci ksztacenia oglnego, fakultatywny ograniczonego
podstawowego, kierunkowego, wyboru
specjalnociowego, innych, np. praktyki)
grupa treci moduu
wybieralnego
6 Poziom studiw 7 Liczba punktw ECTS 8 Poziom przedmiotu (podstawowy,
(studia I, II, III stopnia) rednio- zaawansowany, zaawansowany)
Studia I stopnia 4 rednio-zaawansowany

9 Rok studiw, 10 Liczba godzin w semestrze 11 Liczba godzin w tygodniu


semestr (rok, semestr,
semestry na ktrych jest Wyk. w. Lab. Sem. Proj. Wyk. w. Lab. Sem. Proj.
przedmiot) (np. I rok
semestr I zimowy, II
rok semestr IV letni)
III rok semestr VI
- letni
studia stacjonarne 30 2

12 Jzyk wykadowy: jzyk angielski

13 Wykadowca (wykadowcy) (imi i nazwisko, stopie naukowy oraz adres e-mailowy


wykadowcy/wykadowcw prowadzcych zajcia)
dr Magorzata Dbrowska, malda@vp.pl

II. Informacje szczegowe

14 Wymagania wstpne
1. Zaliczony semestr V

15 Cele przedmiotu
C1 Przedstawienie idei uczenia si, jak si uczy oraz uczenia si przez cae ycie i
promowania autonomii w ksztaceniu jzykowym; zapoznanie z dokumentami
europejskimi i polskimi, z podstawowymi pojciami, wybranymi aspektami oraz
terminologi waciw ww. problematyce.
C2 Zachcenie studentw do pogbiania wiedzy o samym sobie jako uczcym si
jzyka obcego poprzez zastosowanie wybranych metod i narzdzi diagnozy: cech
osobowoci, preferencji i stylw poznawczych, strategii uczenia si i komunikacji
jzykowej, opinii, postaw i motywacji oraz poprzez autorefleksj.
C3 Zapoznanie studentw z moliwociami wykorzystywania teorii i wynikw bada
dotyczcych roli cech indywidualnych, preferencji i stylw uczenia si w doborze
i/lub projektowaniu wicze jzykowych wspomagajcych proces uczenia si.
C4 Przedstawienie zagadnienia strategii uczenia si i treningu strategii w nauczaniu i
uczeniu si jzyka obcego (definicje, typologie, teorie i wyniki bada
uzasadniajce potrzeb treningu strategii rnych typw; integracja treningu
strategii w nauczaniu jzyka angielskiego - schematy i procedury).
C5 Przeprowadzenie analizy wybranych programw i podrcznikw szkolnych w celu
omwienia przydatnoci wybranych strategii uczenia si w rozwijaniu sownictwa,
struktur i sprawnoci jzykowych, z uwzgldnieniem strategicznych celw uczenia
si na I i II etapie edukacyjnym.
C6 Wspomaganie studentw w adaptowaniu i/lub projektowaniu wicze
jzykowych zintegrowanych ze strategiami uczenia si w celu rozwijania
autonomii ucznia w wieku przedszkolnym, w nauczaniu klas 1-3 oraz 4-6.
C7 Ksztatowanie postaw otwartoci na nowe idee i dowiadczenia edukacyjne,
rzetelnoci i sumiennoci w podejciu do wykonywanej pracy oraz gotowoci do
wsppracy z innymi uczestnikami procesu ksztacenia.
C8 Podniesienie wiadomoci studenta co do wartoci i wagi rozwijania umiejtnoci
uczenia si jzykw obcych przez cae ycie.

16 Efekty ksztacenia w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych

nr student, ktry zaliczy przedmiot potrafi: odniesienie do celw


przedmiotu
EK01 uzasadni potrzeb realizacji idei uczenia si, jak si uczy, C1
uczenia si przez cae ycie i promowania autonomii w
ksztaceniu jzykowym oraz zdefiniowa podstawowe pojcia
i omwi wybrane aspekty ww. problematyki posugujc si
waciw terminologi
EK02 zastosowa wybrane metody i narzdzia diagnozy cech C2
indywidualnych i preferencji w uczeniu si, aby wiadomie
pogbia wiedz o sobie samym jako uczcym si jzyka
obcego (tj. dokona autorefleksji)
EK03 dobra i/lub zaprojektowa wiczenia jzykowe C3
wspomagajce nauk jzyka obcego wykorzystujc wiedz o
roli indywidualnych cech, preferencji i stylw uczenia si
EK04 omwi rol strategii uczenia si i treningu strategii w C4
nauczaniu i uczeniu si jzyka obcego (przedstawi wybrane
definicje, typologie, teorie i wyniki bada interwencyjnych
uzasadniajce potrzeb i moliwoci integrowania treningu
strategii z nauczaniem jzyka angielskiego)
EK05 dokona analizy programw i podrcznikw szkolnych pod C5
ktem oceny przydatnoci wybranych strategii uczenia si w
rozwijaniu sownictwa, struktur i sprawnoci jzykowych,
uwzgldniajc strategiczne cele uczenia si na I i II etapie
edukacyjnym
EK06 zaproponowa i/lub zaprojektowa wiczenia jzykowe w C6
integracji ze strategiami uczenia si w celu rozwijania
autonomii ucznia w wieku przedszkolnym, w nauczaniu klas
1-3 oraz 4-6, w tym: zastosowa model CALLA
EK07 wykazywa postawy otwartoci na nowe idee i C7
dowiadczenia edukacyjne, rzetelnoci, sumiennoci w
podejciu do wykonywanej pracy oraz gotowoci do
wsppracy z innymi uczestnikami procesu ksztacenia;
EK08 wykaza wiadomo wartoci i wagi rozwijania umiejtnoci C8
uczenia si jzykw obcych przez cae ycie.

17 Treci programowe
forma zaj - wiczenia liczba liczba odniesienie do efektw
godzin S godzin NS ksztacenia dla
przedmiotu
W1 Wprowadzenie do przedmiotu: idee 2 - EK01, EK07, EK08
uczenia si, jak si uczy, uczenia si
przez cae ycie i promowania
autonomii w ksztaceniu jzykowym;
W2 Celowo poznawania samego siebie 2 - EK02, EK07, EK08
jako uczcego si jzyka obcego:
diagnozowanie wasnych cech
osobowoci, preferencji i stylw
poznawczych oraz strategii uczenia
si i komunikacji jzykowej; badanie
opinii, postaw i motywacji
wasnej/ucznia - wykorzystanie
przykadowych metod i narzdzi;
W3 Rozwijanie autonomii ucznia w 2 - EK01, EK07, EK08
procesie nauczania i uczenia si
jzyka obcego: definicja pojcia;
zalety i trudnoci wdraania uczniw
w rnych grupach wiekowych do
autonomii; techniki przygotowania
ucznia do autonomii;
W4 Cechy indywidualne, style i strategie 2 - EK03, EK07, EK08
uczenia si a sukces w nauce jzyka
obcego; sposoby wykorzystywania
informacji o uczniach i ich
preferencjach w nauczaniu/uczeniu
si jzykw obcych wiczenia
praktyczne;
W5 Strategie uczenia si jzyka obcego: 2 - EK04, EK07, EK08
definicje, strategie uczniw w
rnych grupach wiekowych,
strategie dobrych i mniej
skutecznych uczniw; typologie
strategii uczenia si ktr wybra?
W6 Trening strategii: definicje; 2 - EK04, EK07, EK08
kognitywne i spoeczno-poznawcze
modele uczenia si a potrzeba
treningu rnych strategii, wyniki
bada interwencyjnych - przydatno
treningu strategii uczenia si w
nauczaniu sownictwa i sprawnoci
jzykowych w rnych grupach
wiekowych, ze szczeglnym
uwzgldnieniem nauczania dzieci;
W7 Planowanie i organizacja 2 - EK04, EK07, EK08
efektywnego treningu strategii:
schematy i procedury; odniesienie do
wynikw bada
W8 Kolokwium 1. 2 - EK01, EK02, EK03,
EK04
W9 Strategie jako cele uczenia si na I i II 2 - EK05, EK07, EK08
etapie edukacyjnym: strategie
bezporednie i ich rola w procesie
rozwijania sownictwa, struktur i
sprawnoci jzykowych; analiza
przykadw treningu wbudowanego
do programw i podrcznikw
szkolnych;
W10 Strategie jako cele uczenia si na I i II 2 - EK05, EK07, EK08
etapie edukacyjnym: strategie
porednie i ich rola w procesie
rozwijania sownictwa, struktur i
sprawnoci jzykowych; analiza
przykadw treningu wbudowanego
do programw i podrcznikw
szkolnych;
W11 Integracja treningu strategii i 2 - EK06, EK07, EK08
nauczania jzyka angielskiego:
strategiczne uczenie si sownictwa,
struktur i rozwijanie sprawnoci
jzykowych, strategie
kompensacyjne projektowanie
wicze z wykorzystaniem modelu
CALLA;
W12 Moliwoci rozwijania autonomii 2 - EK06, EK07, EK08
ucznia w wieku przedszkolnym i w
nauczaniu klas 1-3 poprzez trening
strategii uczenia si propozycje i
projekty uczestnikw kursu;
W13 Moliwoci rozwijania autonomii 2 - EK06, EK07, EK08
ucznia w wieku przedszkolnym i w
nauczaniu klas 1-3 poprzez trening
strategii uczenia si propozycje i
projekty uczestnikw kursu;
W14 Moliwoci rozwijania autonomii 2 - EK06, EK07, EK08
ucznia w nauczaniu klas 4-6 poprzez
integracj treningu strategii uczenia
si z nauczaniem jzyka angielskiego
propozycje i projekty uczestnikw
kursu;
W15 Moliwoci rozwijania autonomii 2 - EK06, EK07, EK08
ucznia w nauczaniu klas 4-6 poprzez
integracj treningu strategii uczenia
si z nauczaniem jzyka angielskiego
propozycje i projekty uczestnikw
kursu; podsumowanie kursu.
suma godzin 30 -
18 Narzdzia/metody dydaktyczne
1. metoda podajca/objaniajca i/lub komentarze i wskazwki prowadzcego zajcia
2. metoda aktywizujca - analiza i dyskusja wybranych zagadnie - praca w grupach oraz w parach
3. metoda konfrontatywna (odniesienie do dowiadcze studentw)
4. autorefleksja
5. metoda praktyczna - projektowanie dziaa dydaktycznych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
6. metoda aktywizujca - analiza programw nauczania na I i II etapie edukacyjnym oraz analiza
podrcznikw szkolnych
7. wybrane narzdzia diagnozy (rnice indywidualne style, strategie, cechy osobowoci, opinii,
postaw, motywacji, itp.)

19 Sposoby oceny (F formujca, P podsumowujca)


F1. Biece przygotowanie studentw do zaj (zapoznanie si z wyznaczon parti materiau
pytania sprawdzajce) ocenianie cige
F2. Aktywno na zajciach i udzia w pracy w grupach oraz w parach
F3. Przygotowanie i prezentacja zada praktycznego zastosowania teorii i wynikw bada nad
strategiami uczenia si w nauczaniu jzykw obcych
F4. Propozycja/projekt rozwijania autonomii ucznia w nauczaniu przedszkolnym, w klasach 1-3 i/lub
4-6 poprzez integracj treningu strategii uczenia si z nauczaniem jzyka angielskiego
F5. Testy rdsemestralne
P1. Zaliczenie z ocen na koniec semestru
20 Obcienie prac studenta
forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci
S NS
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 -
Przygotowanie si do zaj 35 -
zapoznanie si z materiaem i
wykonanie notatek w konspektach
Przygotowanie zada praktycznych z 6 -
zastosowaniem zdobytej wiedzy
Przygotowanie wasnej 6 -
propozycji/projektu
Poszukiwanie materiaw 6 -
dodatkowych
Indywidualne konsultacje z 4 -
wykadowc
Konsultacje grupowe 4 -
Przygotowanie do testw 14 -
SUMA 105 -
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTW 4 -
ECTS DLA PRZEDMIOTU

21 Literatura podstawowa i uzupeniajca


Literatura podstawowa:
1. Brown, H.D., Strategies for Success. A Practical Guide to Learning English. White
Plains, NY 2002.
2. Chamot, A. U., Barnhardt, S., El-Dinary, P.B., and Robbins, J., The Learning Strategies
Handbook. White Plains 1999.
3. Griffiths, C. (ed.), Lessons from Good Language Learners. Cambridge 2008.
4. Oxford, R.L., Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston
1990.
5. Scharle, A. and Szabo, A., Learner Autonomy. A guide to developing learner
responsibility. Cambridge 2000.
6. Wybrane programy i podrczniki szkolne

Literatura uzupeniajca (wybrane zagadnienia):


1. Ellis, G. and Sinclair, B., Learning to Learn English. A course in learner training.
Cambridge 1989.
2. Oxford, R.L., Teaching and Researching Language Learning Strategies. Harlow 2011.
3. Nunan, D., Learner Strategy Training in the Classroom: An Action Research Study. W:
Methodology in Language Teaching, Richards, J.C., Renandya, W.A. (red.). Cambridge
2002, s. 133-143.
4. Pawlak, M. (ed.), Autonomia w nauce jzyka obcego ucze a nauczyciel. Pozna-
Kalisz-Konin 2011.
5. Szulc-Kurpaska M., Foreign Language Acquisition in the Primary School. Teaching and
Strategy Training. Wrocaw 2001.
6. Czasopisma dla nauczycieli jzyka angielskiego: Modern English Teacher, English
Teaching Professional, ESL Magazine, Forum, A Journal for the Teacher of English, The
Teacher, Jzyki Obce w Szkole, Guide to English Language Teaching artykuy
nawizujce do omawianych na zajciach zagadnie, do wyboru przez studentw i
nauczyciela.

22 Kryteria oceny *
W przypadku 50%-65,5% - 3,0
testw stosuje si 66%-75,5% - 3,5
jednolite dla 76%-83,5% - 4,0
Zakadu 84%-89,5% - 4,5
przedziay 90%-100% - 5,0
procentowe w
ocenianiu:

III. Inne przydatne informacje


23 Inne przydatne informacje o przedmiocie
1. Informacje na temat miejsca odbywania zaj - plan zaj, tablica informacyjna, strony
internetowe uczelni
2. Informacja na temat terminu zaj (dzie tygodnia/godzina) - plan zaj, tablica informacyjna,
strony internetowe uczelni
3. Informacja na temat konsultacji (godziny+miejsce) harmonogram dyurw pracownikw
dydaktycznych, tablica informacyjna, strony internetowe uczelni, pokj 300 lub 301

*do decyzji koordynatora


Tabela podsumowujca

Odniesienie
danego efektu do
efektw
Efekt Cele Treci Narzdzia/metody
zdefiniowanych Sposb oceny
ksztacenia przedmiotu programowe dydaktyczne
dla caego
programu
(kierunkowych)
EK01 K_W01,
F1, F2, F5,
K_W02, C1 W 1, 3 1, 2, 3, 4
P1
K_W12
EK02 K_U02, K_U04,
K_U05 C2 W 2 1, 2, 3, 4, 7 F1, F2
K_U10
EK03 K_U02, K_U04,
C3 W 4 1, 2, 3, 4, 5, 7 F1, F2, F5
K_U10
EK04 K_W01,
F1, F2, F5,
K_W02, C4 W 5, 6, 7 1, 2, 3
P1
K_W12
EK05 K_U02, K_U04,
K_U05, K_U06, C5 W 9, 10 1, 2, 6 F2, F3
K_U10
EK06 K_U02, K_U04,
W 11, 12,
K_U06 C6 2, 3, 5 F3, F4
13, 14, 15
K_U10
EK07 K_K01, K_K04,
C7 W 1-15 2, 3, 4, 5 F1-F4
K_K05
EK08 K_K01 C8 W 1-15 2, 3, 4, 5 F2-F4

Opracowanie: dr Magorzata Dbrowska