You are on page 1of 9

YAPIM SÜRECİNDE KİLİT

YÖNETİM ALANLARI
“ŞANTİYE YÖNETİMİ”
Esra Tanrıkulu
Sevda Çalışkan
Canan Babuç
YAPIM SÜRECĠNDE KĠLĠT YÖNETĠM ALANLARI
“ŞANTĠYE YÖNETĠMĠ”

Şantiye, ana işletmenin yüklendiği her tür yapıyı ya da kısımlarını, anlaşma şartnamelerine ve
garanti edilmiş fiyatlara göre üreten, tamir ya da tadili istenen işleri kendisine verilen proje esasları
içinde yürütüp, yapıyı fennin, estetiğin, ahlakın istediği esaslar çerçevesinde bitirip ana işletmeye
para kazandıran, işverenle ana işletmeyi anlaşmazlığa götürmemeye çalışan bir örgüttür.

Şantiyenin kurulma amacı; bir iş programı çerçevesinde yapılacak sonuç ürünün (imalatın)
aşamaları için gerekli olan malzeme, işçilik, araç-gereç ve para kaynağını sağlama
organizasyonudur.

Şantiye yönetiminin görevi: "Kendisine görev olarak devredilen işi, bir işletme birimi ya da
maliyet merkezi olarak sorumlu, ekonomik ve sözleşmeye uygun olarak yapmaktır" olarak
tanımlanmaktadır. (Çizelge 1.)
YAPIM SÜRECĠNDE KĠLĠT YÖNETĠM ALANLARI
“ŞANTĠYE YÖNETĠMĠ”

Hedefleri İnşaat İşletmesi Mal Sahibi Şantiye Resmi


n Yönü Makamlar
Hedef Ekonomiklik Kalite Gerekli sosyal Standartlar
donatım
Ġnşaat Ġşletmesinin Temin Güvenlik Ġş güvenliği
Ġmaj Ġşçilerle
sözleşmeye Şantiye
dayanan ilişki sorumluluğu
Ġnşaat Şantiye işletmesi Ġlişki Yapım izni
Öncesinde hazırlıkları
Ġmalat listeleri Danışma Telefon, gaz, su,
Sözleşmenin elektrik kullanma
incelenmesi bildirimi
Ġş hazırlığı, Alternatif
öneriler Yol kullanımları
Düzenlemeler
Planın yürütülmesi Planın
Taşeronlar yürütülmesi

Ġnşaat sınırları
YAPIM SÜRECĠNDE KĠLĠT YÖNETĠM ALANLARI
“ŞANTĠYE YÖNETĠMĠ”

Ġnşaat Gözlem Ġlişki Hizmet için; - Ġmar


Sırasında Taşeronlar - moral Yönetmeliklerine
Dokümantasyon Danışma - finansal - Ġmar planlama
Raporlama sistemi - motivasyon - Yapım iznine
Şantiye Ġşletmesi Ġç - ödüller uygunluk
verileri - primler
Şantiye günlüğü - hediyeler Plan denetimi
Yazışma Trafiği
Ölçüm/Kesin Düzen Çevrenin
hesaplar korunması
Şantiye kapatma
likidite/hesap işleri
Ġnşaat Taşeronlar Ġlişki Şantiyenin
Sonrasında Sonuç raporu kapatılması
Kesin hesap Proje evrakının
Son hesaplama teslim edilmesi
Şantiyenin kapatılması

Çizelge 1. Şantiye yönetiminin temel görevleri (kaynak:


http://www.1insaat.com/uploads/TrbBlogs/pdfs_3/35908_1223034610_390.pdf)
YAPIM SÜRECĠNDE KĠLĠT YÖNETĠM ALANLARI
“ŞANTĠYE YÖNETĠMĠ”

Belirlenen amaca ve göreve yönelik bir örgütlenme modeli geliştirilemezse sonuç ürünün kalitesi,
maliyeti, güvenliği ve estetiği konusunda olumsuzlukların yaşanması ve çeşitli aksaklıkların ortaya
çıkması söz konusu olabilmektedir:
- Gerekli olandan fazla malzeme kullanımı
- Gerekli olandan fazla işçilik kullanımı ya da çalışanlardan gerekli verimin alınamaması
- Gereğinden fazla araç-gereç ve makine kullanımı
- Ġş için planlanan sürenin geç tamamlanması

Örgütlenme kapsamında ele alındığında şantiye örgütü de kendi içinde bir bütün
oluşturmaktadır ve bir örgütlenme şeması ortaya çıkmaktadır:

KURULUġ MERKEZĠ

ġANTĠYE ġEFLĠĞĠ ĠġVEREN KONTROLLÜĞÜ

TĠCARĠ BÖLÜM TEKNĠK BÖLÜM

MUHASEBE DEPO SATIN ALMA ĠNġAATBÜROS U HESAP-HAKEDĠġ MAKĠNE


YAPIM SÜRECĠNDE KĠLĠT YÖNETĠM ALANLARI
“ŞANTĠYE YÖNETĠMĠ”

Örgütlenme şeması dikkate alındığında şantiyenin iki yönlü bir denetim altında olduğu
gözlenmektedir:

- İşveren makam kontrollüğü: Ġşverenin imalatı güvenlik, estetik, maliyet ve zaman


ölçütleriyle değerlendirmesidir.
Güvenlik: Yapılan işin teknik şartname koşullarına, bilimsel kurallara uygun olarak
tamamlanarak projede belirlenen emniyet katsayısının sağlanmasının kontrolü
Estetik: Yapılan işin projede belirlenen malzemelerin estetik kurallara uygun olarak imalinin
kontrolü
Maliyet: Yapım aşamasında maliyet unsuru işveren makam kontrollüğünü genellikle
ilgilendirmez. Çünkü bu işin birim maliyeti ya da toplam maliyeti sözleşmelerle karara
bağlanmıştır.
Zaman: Ġşveren makam kontrollüğü açısından işin belirlenen zamanda tamamlanması çok
önemlidir. Olası gecikmeler için şantiyeyi uyarabilir.
YAPIM SÜRECĠNDE KĠLĠT YÖNETĠM ALANLARI
“ŞANTĠYE YÖNETĠMĠ”

- Ana işletme kontrolü (Kuruluş Merkezi): Ana işletme genellikle bir ticari kuruluş
olduğundan denetimin önemli maddesini maliyet oluşturur.

Maliyet: Şantiye üzerinde mali denetimin verimli yapılabilmesi için şantiyenin kendi içinde
tamamen bağımsız bir şirket gibi özgür hareket edebilme olanağının tanınması gerekir. Bu
serbestlik ise iş programına uygun çalışma ve aylık gelir-gider hesap bilançolarıyla
denetlenmelidir. Şantiye şirket merkezinden aldığı paraları borç olarak düşünmeli, yaptığı hak
edişlerden merkeze aktardıklarını da alacak olarak düşünmelidir. Aynı ilişki şirketin diğer
işyerleriyle yapılan malzeme ve para giriş-çıkışlarında da bu şekilde yürütülmelidir.

Zaman: Ana işletme “vakit nakittir” göz önünde tutarak çalışmalı; zaman kayıplarına ve iş
programına yönelik aksamalara karşı şantiyeyi uyarmalı ve denetlemelidir.
YAPIM SÜRECĠNDE KĠLĠT YÖNETĠM ALANLARI
“ŞANTĠYE YÖNETĠMĠ”

Sonuç olarak şantiyelerde yönetimsel işlevler şu şekilde sıralanabilir;

Planlama: Şantiyelerde çeşitli alanlarda yapılacak işlemlerin nasıl, hangi malzemeyle ve


hangi zaman birimlerinde yapılacağına ilişkin kararların alınmasıdır.

Organizasyon: Planlama aşamasında alman kararların kimler tarafından nasıl, hangi


malzeme ile hangi ilişki düzeninde uygulanacağının belirlenmesi ve kişilerin görevlendirilmesidir.

Yürütme: Planlanan ve örgütlenen şantiyede, yapımın yürütülmesine ait görevlerdir.

Denetim: Yapının plan ve kararlara, değişik mevzuata göre yürütülmesinin de


denetlenmesine ilişkin işlevlerdir.
Kaynaklar

•http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/16041.pdf

•http://www.1insaat.com/uploads/TrbBlogs/pdfs_3/35908_1223034610_390.pdf