You are on page 1of 32

I ~

a p

2

'In, a

i P

i m i

i

,

o

fl.

-

I r2.t P 1

p

.p

1 ..

op 0 e

.~

lV------ -

lJ

~

- .-. ~ - - - -.

(i)

1

a P 2

m (l

t aa

It: P i

a ~ z

o

!1}I- - - -- -

.p__ i m a

1 •

..... ~ ~--

am Z

o

a

m P

..

,

••

! III - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

I~ t·

M... .-- t·

0
mllll' 77·

... t
• r
I
- o

o

Q, Pz.

peo

I

.... - .... ~~~--

e

.! VIr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~2

I 2 . ~o J:l.

FY&

r

06

1;- --- ----

f)'V

,.

d I .....

- ~-

r

o

o

J

a

..

m i m i m

I

o

3

1 VII • .. ..
2 \
a 'In a 111 1111 I
P m t) 2 uz,
2 -
..
1 0 l
o

· 0

BVTI~~~~~~ __ ~~ ll)

1

-~ --,.._._-

1

o

o

1111 2

1

a p

o

m

! BII 2

m

p

p

a '*

m 2

e 3

;.

o

i V-----....,_...... .. ~~j ~ vn

1

os -

o

I

oo

o

of2. ·o

1

1 VII -- ---._...._......, 2 ,*1

o

o

o

611 · CD

,

(I

a

f.'..

1

II-

'I

o

o

o

1

® Slower.

@ .:

l@a m

..

l

P P P P P

....__.. ~ ....... ___.- ....... - ... ---- ......... ---

a

m

..

1

B II - - ~ ~ ~ .. ~ - ~

I® .

p p

p..3 1

1

a a tl
~ ........
• •
- , .'t
, .
,
p • • .-
1• @

I

,

1

@

I

1

~1

"1

t

®

1

o

1

11. ± • ,., ,
a 2.
a
a •
p m m
• p P
1 m p p It ®
m, p
2 P p
.® p • m ..
p l
l

..

0"0


3 •
0
........... 8VU

BII~-_"""'_~, Ito

t"U®

00

...

,

--- .....

o

®t I a .J

11

a VII I

1
r
a a
pO a 0 pO ~
pm
mit
3 til I , 3
.. 111 ..
I II 1 til ... t 1 i '" 0
, •

avn III I

a
3 im pP ..
1
3
® .. I
1 I
a B VII - - - - - - - - - - - - - I I

J 3 It _ I

I l m) - I

~ 1 ~ ,~ 'In

1

...

?

3 m '* .

. P I

®

®® r;-.

!£) ® r,,!~

.......... -

--"""oIIIIfIIIIIIo - -- ...... ___

,

+

m £1- ~ ~

,- m · I m / ....

JI '2 ." l 1n.p p

..

- p m I p m~ I

o

'to, _/

:zba F

..

m P I Tn]1 i

I 3 I r · a

3

12

fi:\O \31 'V

301

l :1 _ _ J

:1 I

I . _

Slower

,

B II ......-.----. ---"',--

r· r·

3BII r IP i m

77111p

II-~~

1

B IV -----..-..----...

II •
..............
• ..
• • •

• •
..
1 ®
• •
.... • @ 0
r- •

.. a
z~ m
m 1

611

.11-----

,

CD

3

2

1

oB 1 I -----~"____..,

BII--~------------~

"

-,l1'li .. --
0 -


.. 16·

i
~ 11 1

'lll!zl ...........
/
• ---

_.

o

o

SuI. Pont i -ma

"

ill ..................... ~--_....,. ..... t 3

o II

3

1 ..

I

o

BI------------~~~--~l

2

..

P?,. P .,. _ pam P Jl a p- t pz .. hJt

~ (m p 'l P Ii II·

~ I t

a

1 @ 0

, t

....... _--- --

o

3 2

o

o

10

'Sf

II-

II.

BV

I

I

.._.. -

I

B V __ "'~III" _..,..... ....... ,

o

®---------

1

<i>

1

....

@---------

o

®

(is V)--........~-----~---~~ ........ ..-.-.......-----.,

--®-----

BV-------------------

(2, 2L~

-

BI------~~~ __ ~

BVI~---~:~~~~~rr~~-~~~~~d~,~~~.------------------------~1

I I I

1

.. -

-

I

li r 10
BV - I '-'

" __ ... _ ........ iIIIIo
..
3 :1--3
rit

mo l t.o r-tt

9

,

3p

..

l

p

pm

p p

.. P I

a m

B VII .., m i p

~

a m

a

m

..

1

P

~ ""

a

p

a iJ ....

-

i

r

2

or

-1

111 ~~~

~ . I

. ,

o

.....

11... ,.• •12

P i » i

.P1

B IV --------

....

18

Itt.. I ~

_ d I

,

BII~----------------~l

t

• •

• •

••

..1

1

B IV ---------_._....'-__....."

SVII_,...,.

II:

2

1®

... .. ....1

..
• ..

...

:lei

~ II ----..

BIV~ _ _.....,_.

-I II .__...............-_~:ztI:q ------I

2 I

1 V._--__".

-

'" ...

...

. ,.

1

t

I

\~ 11~--------------------------------------------------~--------~

....

777JIIIIIW 'P' - - ...... .... V _I :;-~ I
.~
P •
1 J) 'ilL P

..
.. •

,.

mp

,. -m I'

t

_au

oil-

0 ..
I
\.:I
19 •WECTMCTPYH- -HAl rMTA'PA

o

3

3

a m (I (/
.. m m m.
Z 'In m m
..
.. 1
Z ([. • m ..
• 1 7
1-
P
1


..

• o

3

3

, t

~v - - - -

.. m I

}n .---~____.- .• t

i r 3

P m---

4; \.::1

- -11!'1 Z

P

3

4: a

CD

m

4:

~

m l

1

1

m

1

®o

o

..

o

o

~v - - - -.

4--.~ ~

m

,-

-- --

,

o

o

3

1

o

-------

,

3o

® ,

---------._ --1

o

1

o

1

®

®---"--

Bm ....... - - ~ - ...... -

~ ---_

,

- - - -

........ - -

~ - -

3

am

t

....

. " ..

.... J 'fl' •••

~

11

-

11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

III a m a 'Tn

112 ·

v p

1

I L

,.

1

• IIIIIIbc

• ii!I&& ,

2

u

a m

..

l o

a p

o

ml

m

..

z

a p

t

a

3@

3

..

z

m p

®..

1

3

or 1.

F

f1

F

a

.,

.. 6

t(B 111)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:-. - - - - - - -.

CD

1 •

t

1

-
...
,
a ..
a 'In 'Tn m
17£
.. III ..
.. Z l Z
Z
P P P P
.. •I

3

RF I

I

a

IT.

J

BIll ---------------........,__.....,,_.._--.

,0

a a«

B~V~--~~.~.~--~--~m~~~.--~.----~m~--~~i~--a~~1 a m

t p t p® i ® i

_......;__..._,.......-+-~....-~.......,_- ............... ~----- .............. -~-_....,_-----~

m

p

1

3

@

3

4

o It 0

o It 0

pm

P .11

3• FF

m

p

®

P

i It: CD P1

p!

o

e. -7@

o

o

o

rrr

a 'In

P

1 f2.

m

o

• •

1 0

o

rp

.,.,,-3 3

....

10o

3

1

o

22

o

ad __

v

o

~ -

lIX

2 -,

"

" I

Sf

., , ...

...pp

o

t

..

o

o

o

-

-

.,

-

o

o

Repeat ad lib Fade..

----

o

23

a ~III .. ~11 2 ITT
1
III ... W ,
~3 (I 3 ..... ~.L
3
1
p. 1 •
.. • !v m a a P
_
: .. m'
..
_. , a .()
J.
m ..
. P ® " 1
P
P .. 1n

.,. It1

-to

., 2

3

3

'I

BIV m g IV !v ....
1
, 3
..
a • p. ~ l iff e
I
m. II 3'
...
P I
,P ®

--

~_

1

., 3

--

II

-1- ?

a m
t
• m I (I
t.
_I)
I) •
~IV .. I 11l·
BIll
• ® I
I ., .

~ ..

-

.,

1

1

27

2

~IV aV

sl «s

-

I~vn

I

a 1 m

....

. Z

a

p

mp

m. ?

o 2

:.

1

3-

p

BIll

,

~-

1

1

&2

- .

,o

.,

.,

• F _

1 V = 2

1o

3

3

(

ml

P

BIll

1

(~) - - ... ,

t P1

B IV ----...... BIll ~. _____ . j®-

l ..... 1111

39 I

7iISf _

28

BIll

o

BV

o

1 .,

m

1

l..._.___.,t

BV............,_~

BIll .........- ........... 1 1 B II ......----- ........... ~ ....... i

1 •

-(D

1

o

1

1

1

9

It.

3

o

3~.

!BV 2

1

I

112.

B ni..-...:aa ............................ ~

l)

o

1

1

t .®

10

®

B Tl r.---..3' __ ........... IIIiIIMIIIIT ...._._....., B V m

• V'

ill

P l

m

---- .... ~--~

I

BII a

,

. t 'In1

a

8m

. ,

J-'_

18

®

2

BIll ...---------------.....--...

-

f

o

t@

a

a rftt Ie Sower

1

1

\

Q.
I
t:

1 611
a I

P - amp
1m
m • ""
.. a 1
Z .. m m
0 p p m p 1 m

B IV~""""""_--~w-""'l--""""1 BII - 1

1

BII~cl-----------------~ t 'In aim

a

a p

m P i

2

a

~ imp i m

@

':.JI-

3 t

?'I-

1

..

o

. ~

1 mal

a

1

..

1 m

m..

3

3 1

3 1 0 3 t

3 t._...

2..

...

B IV -----------_ gIl-___".

1 1

o i m

1 .

• 1

II

3

a 611~~--T----------_-m~·--~1 1~~

1

1

o

116

7!i.tBIV~----------~I

1

1m

P i

a

a » r ":>,

oB II ...........,..,n --.

I

BV BIV Bl1
, ... ,
1
It ~ II ,
til It It
0 2-
• •

..t

-

B I I ~AR.-..........,....._.,_......__.t ~ B 11 ------...--... ...... , It

1 v-

o

3

()2• B I I ~-......lillllz:zt ... -----...

I

o

o1 JI.

11 1·

·1

o

o

3

1

o ·

a ~p

B I I ~n T~ ............. __.... 'I .......... , I~,..IIW~ ........... l1li_-.,

It

im· ]JimP im (/ . $S

_.. ~~-,.-____,.__ I m~

I' ,.

231

! IX 1':\ '2

3

17

t

III F

I

-Peo

...

, I

B 1.-........ ................. - ...... 1

III

m

1

3

@

o

r.

...3 - 3

1 .8111

& .,

o

SI

III

,

1

1 X ----.-....-....., 2

It

I

I

I

1

a

1

3

....

I

I

a

2

o

avnr

I

.

1 ®

o

o

oo

. It

t 3 3

®_----------,

o24

1@

BI_ -, BnI~1o

n .. _

/

.. 1

Vllpos ~,

1

!.nl ............. ____..._.........., 2 ' 3

@----

r'

1

oo

e o

o

o

1 V.-... ........... v ----, 2

1$S

2

,-.....

,

®

1

3 J

T

1

o

,

3

o

1

1

1

r

1@ 2

tv

®--------.©

It It

CD

1-

00

o

o

a

2

! VIII ---""'1

.a"')

~

~ 111-..-., 3

1

~ -~ -.-. ..... ~ ......... -...",..._.. -- - - -- - - ~ - --- .--. - ~ --

,

-~-~-.-..- ~-~-

@1

I

I

'II

25-- ........... ~--

o

o

o

o

3

Ii.

1 I 'WiI'

....

:II'

...

3

o

o

o

II

-

J

12.

II ~ .......... ~ ~ ~ .-. .-. ,_... - ~ ... .- ~ -- ~ ~ .-. .-.._. ~ ..... .-. ._. ~ _. ~ .-. ..-. .-. ..-. ~ ..-. ~ ,.... ~ _. .-. ~ .- .... ~ ...... ,_ .-. ._ .... .-. ....

-

o

~ ....... ,.......... ---

,

3

1

o

(I

m p I~

a m

P :1 PiP

Faster-J : 1.10 p

a

1n p

J)

1

o

o

o

o

13

2 3

o

o

1 0r

..

..o

II..

ooIP""

'Sf ...

••

..

-

! 1-, 2

(I P

p

mZ

1

p

c

II

.. *

o

3

o

-

o

o

o

2

o

a p

p

m

i P

..

..

..

-21 IlL, ~ II..,

o

14

1 .. mUm .I)1

~ VD~ V ~ TIl

1 1

2

o 0

o

1! JI 2

~III ~ 11 _

• l1li&

o

.. ! II
~ 11 7 I
I 2
2
P tl-
l •••

'.
1,
0 0 0


, •-

£lilli'

'I'e mpo l

12 .___......-........_.~,

2 ev------..

:ra,ll. - - - - .. - - - - - ... .. - - - - -

o

o

249

..

1

3

Io

3

1

m

-

..

:r

00---- ---

o

3 .,.

I

2

o~

I3

1Io

1 II

-

2

m

3 1

.0 ·0

-

o

15

-

-

-

-

a m

..

1

m i

m

,.

l

p--

p-----etc.

3

p

p p p

p---

P----a---i p

m z· .

...

z- -

a mZ

a m l~

,_ """" -

- '_""- ....

o

3

o

3

! V-----"I 2

'*

p-----i »<:: lI~-"""i

2

o

o

:zt

3

3

o

3

11-$----..

-- 1

2

t v---., f

FF

.,

o

~- -- 1

l1l1 ,P

p

Bf

III I ..

(il BIll . --

P I}

I ill

-- .. BI-.. I

m p i

t

®

3

1

3

3

BIII----~1

12liliiii

-

1

3

3

3

10

·3

!v~--~------~==~------. 2

B V UI t:-\.-....... ........ ,

:zI •

- ..... -

- -

4:

o

,

~ ---

(J

!lI--~----~b--~'

.") ,;""

• It-

111~~~~~----~ ~.., ~

3

o~

------

••

-

o

&&! 11 ... .,
J
2 a ..
p a
't •
0 1·
... ,.,

.......... - 1 3

o

o

o! ]1 I Lv _.
,
'")
.t) .....
.. &'t
....-...
IJ B II

h.

o

o

o

.L

1 ...

Sf

11

- -

o

"'*" •

- - -

<"'-0

..

o

1

®

-- - - .....

o

~.-a (I " a

.. 11::1 .. ..

7 l I 1

rt.

112 ·

o

o~

o

-

o

..

.... ::zI&

31

1. II..,_· ~~ .......................... ~ 2

o

o

o

..

o

o

1

3

It 1

-

---

a
am a m U4 U P pma. . ~(I a a
m am ~ II b - '"1 P
P • P P
P .. l a
, p
p m 3
Pmp
3 0 o~

I, ...

t:-

...

o

1o

~II --:--~~----~~, :1

g_ II .. 3

a

1 V ......... _· - ....... --~- ... ,

2 z·

..

o

o

3

o

o

o

o

..

1

([ mP

o t

8111

o

11

, ..

+

1

..

.1 .3

1 II ~-"~"'T___"_. ~~1 2

3

o~

2

o

o

qp wv

........

b

...

o

o

1

o

3

..

o

o

, .

@

- - --32

..

r

· 1

a 2 4:

:.-..1_ _ s,...,

-

p

o

o

o

p

®

I

I ®

'. /

b 2 ; 2!

..o

an ,- --

lV·

2 -- ....... ,

~~-.....lt

...... -

1®

z:zI&

,

r

a

I

! 0 •
* .,
I ~
h ~ 0 I@I


:10
I
;V--. Q a
m
m
p
.. 4 Z II
- AI.. 1
....... ~
3 ~ ... •

7 0

o

!V~~--~~~~~~~--~

2

,.

".

o

o

2

1

o

...

7

lII~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 m

. ..

i

o

®to D.p----- ---- - - -- --

p

p

------- ............... '\ ~ III ._._.... ............ ,_.., ~ II

..

..

.@ ~ I

a~-. __ ~

1

* Mil I

BII

.....

1IIIiUIIIIIII" ... d"'-: sq •1

1

®

1

..

pi mPi mi

~~--~~----~~~~~~~~~~~~3V~~.--~

B 11- ,

--

1.} ....- 2

1

o..

11_. 111 FBI 1

,

3

,

....

., La i

3

·m

p

a u i i P

m

'In

a

m im

26

oI _

o

o

.-.-...,& 0

3

~ II ------___" 3

Ito

3

D.S. at CODA a ............... 't

~II------~'~·~'~~~~~M~··~·----~l

3

ill

l

.. -

o

~II~~--~~~----------------------------------------~------~~~--~~~

3

Hepea t ad, l io ..

• •m a

1

oBI-

1

o

FF _

CD

1

o

-

t

..

1

BVlII t

Ii

p aim aim t

v v

., 2

..

r EW

1

t

1

®

1

1111 2

1,

..aa

Moderate Bossa Nova lVII~~"""""""""-----"""--"""""""'-'1 ~v_

J 2 - - - -. l

Tenl po mm - =- 92 · _ _ _ _ - -' - - -

t

! III ----..p ........ 1 . 2

i »:»

o

..

• • •

3

o

l1li..

a

i m i P

3

o

o

-m i p « m

o

" ,

..

o1

1

3

1

-------.., BVIll --, B V

Freel'l. a·d IiI). ,

®

1

1

2

®

~ ~ .....

~--------

®

3

B II .- .......... -.-.-.... ....... 1

®--------- .J

30

- - - ® _- - - - - - - - - -'

BV

® ®----, ®-

..

BY- - -.

'1 4.

1

tID

o

B VIII~-~.--....JIII"""

B V .......---.. B VII _-...-__,..._-.,

BIll I

't (1)

®---------

t

3

1

3@ 1

,