You are on page 1of 14

Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

"அகா, ராமசாமி
ஒ த ேபா பண இ தா. அவ
கெபன இேக எதிக நாலாவ" க#டட"ல,
இ கி%ைலயா? அக, வற ெவ)ள கிழைம ஒ பா#,
இ கா. அ"- மதிய சா.பா/ ஐப" ேப -
ச.ைள ெச1ய2மா. ப" மண- வ" உகேளாட ேபச
ெசா ேன . அ"-)ேள, ந4க ெம
தயா ெச1", வைல
வவர ெர,யா வ5சிகலா இ%ைலயா? அதா ....."

"7......", ஏேதா நிைன9கள% ெமா"/ இ,ப#/ :ரேத


இ%லாம% ெவள வத கனெமாழிய பதிைல ேக#ட"
ெகௗ<ய = வக) ேயாசைனய% ெந<த".

உ)ேள ெச > ஒ மசாலா ? எ/" ெகா/ வ"


கனெமாழிய @க"- ேநேர பரத#சணமாக A >
@ைறB அ.பரத#சிணமாக A > @ைறB :Cறி, "@த%ல
இத ?ைய -,க...... -,5: @,5சி#/ இ.ேபா எைத பCறி
இDவள9 கவைல. படற4க எ > ெசா%Eக....மCற
ேவைலெய%லா அ.பற பாகலா", எ > ெசா%லி
ெகா, - ேபாேத கைடய வாசைல சஹானா
அ2-வ" ெத<த".

"கா..........கா......", G/வாHேச< ேபசHெச ரய% ேபால


சாவதானமாக ெதாடகி சதா.தி எIபரI'ைச வட
ெவ- வைரவ% உரத -ரலி% -ழைதக) இ வ  G#/
இைச அைம" அவகள வயC>. பா#ைட நிைன9. ப/த
ெதாடகி வ#டன.

"அடாடா..... வேர வேர ..... உகJ- பசிB தாக


மா#ேட-", இத ெச ைனயல #ராப- -ைறய
மா#ேட-"...... கால வ  ேபா" நா எ.ப, சீ<ய%
கல.ேப ? இக வத" கலகலா
பாதா அ"-)ேள
உகJ- பரபர.=....... ெகள<, ெகாHச ஆறின ெவந4
ெகா/ வாேய ...... ஹா1 கன, எ.ப, இ ேக?....... ெகாHச

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 1 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

இ ...... இத ெர/ ல9# 5பMக - @த%ல ெகாHச


சா.பட ெகா/"டேற ...... அவக அ.பா மாதி<ேய
இ காக..... ஹா ..... ேதI ெகள<...... அ.ப,ேய இத
வாைழ பழைத மிசியல ேபா#/ அைர5: ெகா/"ேட ,
.ளI....",
4 ர ன கெமட<ைய ப)ைளகள% ெதாடகி,
ெச ைன ,ராப, ஆறின ெவந4 எ > பயண" மN /
-ழைதகள பசிய% வ" நி>தினா) சஹானா. ந/ேவ
வ#ட -ைற ெதா#ட -ைறயாக கணவ
- ஒ ெச%ல
ெஷா#/.....

"ேஹ.....ேஹ...... எ னடா ப)ைளகளா? பசி தாகைலயா?


இ%ைல, இத அமா நைம ல9# 5பMக

ெசா%லி#டாகேள
அழற4களா? ேபானா ேபாறாகடா.......
அைத இ ேகடா உகJ-...... ", எ > ெசா%லி
-ழைதகேளா/ வைளயா, ெகாேட அ.ேபாைத-
ெகௗ<யடமி " எழG,ய ேக)வக) த)ள.
ேபாட. ப#டதி% நிமதியாக ெப A5: வ#டா) கனெமாழி.

ஆனா%, -ழைதகJ- ெவந4, மசித வாைழ.பழ


ஆகியவCைற ெகா/த ைகேயா/ சஹானா9- ,ராபகி%
வத அE.= த4ர ஒ க. மசாலா ? ெகா/"வ#/, கன
சிரைதயாக நிைன9 ப/தினா), "ஹா ..... ? -,5:
@,5ச" ெசா%Eக
ெசா ேனேன!!! எைத பCறி
நிைன5சி#/ அ.ப, கவைலயா இ த4க?"

இ.ேபா" சஹானா9 மசாலா ?ய =ணயதி% ெதபாக


கைத ேக#க உ#காதா).

"கவைலெய%லா ஒ2 இ%ைல. நா எ.ேபா


ெசா ேன கவைலய
?"

"ச< எ னதா ேயாசைன


ெசா%Eகேள ?"

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 2 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

"ேயாசைனB இ%ல.... ப%ைல க,5சி#/ ேகாவைத


அடகிகேற ... பரமN ளா கி#ட பாகி ட.பா ஆட ெச1ய
ெசா%லி ஆராதனா ெசா%லி இ காக ேபால இ -. ெப<ய
ைசI'சி% ஐப" சி ன ைசI'சி% Q> ஆட ெசா%லி
இ காக. அத கெபன'ய% =" ஆஃ.ஹ எ > மN ,ய
ைசI ஒ > அறி@க. ப/தி அ"- ந%ல ,Iக9/
ெகா/கறாக எ > அக ேச%I ெச1யறவக ெசா%லிB
இவ 'ெகா-- ஒேண மதி'கற மாதி< அைத எ%லா
கா"ைலேய ேபா#/காம ஆட ெச1ய ெசா னைத ம#/
ெசா%லி#/ வதி கா. அத =" ைசI ஆட'ல ெசா%லி
இ தா நம- கி#டத#ட எ#/ ெபெச # பண மி5ச
ெச1தி கலா. 'க#, ெகா/த ேசா> ெசா%லி ெகா/த
வாைதB ெராப நா) நிகா"'
:மாவா
ெசா னாக..... ஒ ேவைல-
ேபானா, நாைலB
ேயாசி5: அ"- த-த மாதி< நட"க2
ெத<ய
ேவடாமா?"

"இ"-. ேபாயா ப%ைல க,கிற அள9 ேகாவ வத"


உன-?", எ > சஹானா ஆ5ச<யமாக9 ெகள<
சேதகமாக9 நிைனதன.

ேவெற ன ெசா%Eவா) கனெமாழி!!! இத மைல@Sகி


மகாேதவ (நம வச தா ) இ ைன- சாயதிர
வேர
ெசா%லி இ கா .... அவ ெசா%லறைத பாதா
இ" இ ைன- ஒ நாேளாட நிகா" ேபால இ -.... எ >
=லபவா @,B?

ேவலியல ேபாற ஓணான எ/" கா"-)ள வ#/.பாேன !


இ.ேபா அ" -"" -ைடB"
=ல=வாேன !! உ ேனாட
அதா
- அ, ப#டா எனெக ன ேபா5:....ேவ2மானா
இேக " சா.பா/ வாகி ெகா/ ேபா1 ந4ேய
ெகா/"ேகா எ > ெசா%லி இ க2. ச< அைத
வ/....அவJ- க%யாண"- உதவ ெச1யைல

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 3 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

இ.ேபா யா அ,5சா? உனெக ன ேவைலேய இ%லாம


ெசக% எண#/ உ#கா"#/ இ கியா? காதலிக
ைத<ய இ கிறவJ- அைத அமாகி#ட ெசா%லி சமத
வாகற சாமதிய@ இ க2
ெசா%லி#/ ேபாய#ேட
இ க ேவ,ய" தாேன. உ மன:ல இ கிறைத
ெசா%ல9 ைத<ய இ%ல.... ச< வரைல னா அைத
மற"#/ ேபாய#ேட இ க9 @,யல..... உ காதேல
வா5சா ெபாழ5சா
இ கிறேபா", ந4 ேபாய அவJ-
உதவ பணேற
இ.ேபா ேவடாத தைல வலிய இS"
வ#/#/ இ க.... க%பனாேவாட அமா வச உ ைன
காதலிகிறா
அத பண#/ உ ைன வாWதின
ேபா" உ ேனாட வாயல எ ன ெகாழக#ைடயா அைட5:
வ5சி த? ப#/
ெசா%லி இ க ேவ,ய" தாேன.....
அத ஆJ இ
 உக ெப<ய ெபாைண நிைன5சி தா
Q% ேகா"#/ இ கா
.... அத சாகச கார

(இ"9 வச தா ) இதா சா-
உ ைன சாயதிர
வ" பாகேற
ெசா%லி#/ ேபாறா ....

வர#/ இ ைன-, எ"வா இ தாE ேநரா ஆன,


க%பனா ெர/ ேபேராைடB ேபசிேகா அ.ப,

ெசா%லிட ேபாேற . என- தைல- ேமல ேவைல இ -.


இவகJ- சாமர வசி#/
4 நிக @,யா". 7....

தி?ெரன அ.ேபா" தா த ைன :Cறி சஹானா9 ெகௗ<B


கவைலயாக பா" ெகா, தைத உணதா) கனெமாழி.
= வைத Xகி, "எ ன?" எ ப" ேபால ேக)வயாக அவகைள
பாக, சஹானா ேதாைள -Eகி, "ந4 தா ெசா%ல2. ந4
@ைற5: பாதி#/ இ தைத பாதா, அ/.=
இ%லாமேலேய இத ? இ ெனா @ைற ெகாதி5சி -
ேபால. அ.ப, யாைர ேபா#/ பாைவயேலேய வதகி#/
இ ேத?", எ > ேகலியாக ேக#ப" ேபால ேக#டாE அதி%
ஆவ ஊ/பாவாக Zைழ" ெவள வத" ெதளவாக
ெத<த".

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 4 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

அட க[டேம! அவைன தி#டேற ேபவழி


இ.ேபா
இவக கி#ட ேவற மா#,யா5சா? இ.ேபா சஹானா ேபா1
ஆராதனா, இளமாற , நாகமா அைத எ > எ%லா கி#டB
ேபா#/ ெகா/தி/வாேள. சகடைத மைற", "வதகE
இ%ல, ெபா<யE இ%ல, :மா எதானா கCபைன
பணகாேத சஹானா. ச<, நா ேக#ட ேக)வ- ந4

 பதிேல ெசா%லைலேய. வழகமா கைட. பக
ஆராதனா தாேன வ வாக. இ ைன- ந4 வதி கிேய!
எ ன வஷய? அ"9 -#?I ெரைடB ேவற
G#,#/?"

கனெமாழிய ேப5: மாC> வைதைய எதெவா


@2@2.= இ%லாம% அ.ப,ேய ஏC> ெகாட
சஹானா9, "ஆராதனா இ ைன- -ழைதகள அவக பா#,
வ#/-,
4 அதாவ" நியா அணேயாட அமா வ#/-
4
அைழ5சி#/ ேபா1 வ#/#/ வர ேபா1 இ காக. கிர,
கிேஷா Gட தியா ஆதியா9 ேச" ேபாேவா
அட
ப,5ச"னால, அணேய அைழ5சி#/ ேபா1 இ காக.
ஆராதனா அ.ப,ேய இ ைன- பவான அைதைய பாதி#/
வ வாக. எ ைனB G.ப#டாக. என- இ ைன-
இக பக"ல டாட கி#ட அ
பமாைவB அ
ராைகB
கா#, த/.\சி ேபாட2. அதா அக ேபாய#/ அ.ப,ேய
உ ைனB பாதி#/. ேபாகலா
வேத . ஒ நிமிஷ
இ . இக வத" இளா9- ஒ ேபா பண
ெசா%லேற
ெசா%லி இ ேத . மறேத ேபா5:", எ >
ெசா%லிவ#/, இளமாறைன அவ) ைகேபசிய% அைழதா).

"ஹேலா, நா தா .... டாட அ.பாய #ெம # @,5:


ப)ைளகள இக கனBைடய கைட- அைழ5சி#/
வதி ேக "

".............", இவக) இ வ - ேப:வதC- தனைம ெகா/"

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 5 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

ெகௗ<B கனெமாழிB ஆபMI அைறைய வ#/ ெவளேய


வதன. ெகள< உ)பக ேவைலைய பாக ெச%ல,
கனெமாழி அ.ேபா" கைட-) வத இர/ நபகJ-
ேவ,யைத எ/" ெகா/த ப, இ த கைட ஆ#களட
ஒ க2; அ
பமா அ
ரா இ வ< பரா இ த
இடதி% இ ெனா க2மாக கவன" ெகாடா).

"..... நாம @ னால ேபசி வ5ேசாேம நிைனவ கா?",


அவக) எS" ேபா1வ#டாE அைறய ெவளேய
காதி - கனெமாழி- ேப:வ" ேக#கலா எ ற
ஊகதி% சஹானா -ரைல ெகாHச -ைழேத ேபசினா).
ஆனா%, அெத%லா இளமாற
-ெத<யாதி%ைலயா?

"ேஹ...எ ன ஆ5: உன-? காலகாதால ேபா பண,


ஜ4ரா. பா- மாதி< -ைழ5: -ைழ5: ேபசேற?", எ >
உலகாயத -ழ.பமாக ேக#டா . அவ -ழ.பைத க/
ெகா)ளாம%, ேம% ெகா/ ேபசெதாடகினா) சஹானா.

"அேத தா . அைத பCறி நா ேயாசி5:. பாேத . ந4க


ெசா ன" தா ச<
ப/""

"அட ேத9டா. என- ஒ2ேம =<யல. <.ேடாேலாஜி


கிளாI'ல ேபா1 உ#காத மாதி< இ -. தாேய, ெகாHச
=<யற மாதி< ேப:மா?"

"ெசா ேனேன மாற , நா கனேயாட கைட-


வதி ேக
. இேக " தா ேபசேற "

"ைஹேயா...... மா<யமா, மகமாய...... யாராவ" உன- ப%லி


^னய எதானா வ5சி#டாகளா? ஒ மாகமாேவ ேபசறிேய!
ெவதைலயல ைம ேபா#/ பாதா தா ....... இ இ , கன
ெமாழிேயாட கைடயல இ " ேபசறியா? இ"- @ னா,
நா ெசா ன" எ ன? அ" உன- ச<
படற"-?
ஹா ....... கனெமாழி, வச பCறி தாேன! அட எ ராசாதி......

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 6 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

இ.ேபா கன பக"ல தா இ காளா? ந4B நாேபசறைத வ5: அவகJ- ெஹ%. பண


ேபசி#ேடாேம..... ஓேக ஓேக, வ" ேச"#ேட ..... இன


ெவJ" க#,டேற பா ..... இத சா-ல என- ெதாைல
ெதாட=கிI ெகாேட ..."

"ஹா ...!!!!"

"அதாமா ெடலிேபா கிI"

"படவா ராIக%", எ > மனதி


) ைவ" ெகாடாE,
":மா இ க மாற , நா தா ெசா ேனேன கைடயல
இ ேக
. ச<, ந4க இ ைன- ெராப சீகிரேம
கிளப#?களா? அ/த ேபாI, எேக எ.ேபா
ேபாக2
இ ைன- ெத<B
ெசா ன 4கேள.
ெத<H:தா? ெராப நா) ெவள_ ேபாகிற மாதி< ேவடா
மாற . ப)ைளக @க பா" சி<க ெதாடகி#டாக.
இனேம% தாேன அவக ஒDெவா வைளயா#/ ெச1B
ேபா" ந4க பக"ல இ " பாக2. ^.ப'ஆ
இ -. கிர கிேஷா, தியா ஆதியா நாE ேப ேம சீகிர
உ#கா", நடதி#டாக. ேபச ெதாடகின" Gட சீ கிர
தா .அ
9 அ
ரா- அைதெய%லா ெச1B ேபா" ந4க
பக"ல Gடேவ இ க2 ெசா%லி#ேட "

":த..... கன ெமாழி ேக#கறா


#/ இ.ப, அள"#/
ேபாய#ேட இ கிேய. நா ெச1யற ேவைல எ ன? அைத
வ#/#/ உ ேனாட உ#கா" நா.ப மாC>வைத பCறியா
ேபசி#/ இ க @,B? மாச ெபாறதா சபள வதா
தாேனமா =வா கிைட-?"

"அெத%லா பா"கலா. அ"-)ேள -ழைதகள அ.பா


அமாகி#ட வ#/#/ ெசக# ஹனA ேபானா ந%லா
இ -மா? -ழைதகJ- ஒ வய: @,யாம அவகள
வ#/#/ ேபாக Gடா" மாற . ப,வாத ப,காத4க.

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 7 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

ெசா னா =<H:ேகாக"

"ஆஆஆஆஆ..... .. ெசக# ஹனA 'ஆ? @,யல சாமி


@,யல...... உ ேனாட அராஜக தாக @,யல..... இ"-
ேமல எ னால ைட ேவI# பண @,யா". நா ேபாைன
ைவகிேற . ைப, சாயதிர பாகலா. லD B", எ >
ெசா%லி ைகேபசி இைண.ைப ",தா .

அட.பாவ அ"-)ேள வ5சி#டேய எ > மனதி


)
ைவதாE அைத ெவள கா#டாம%, "ஓேக ைப ,ய, சீ _",
எ > @," ைகேபசிைய ைக ைபய
) ைவதா).

சிறி" ேநர கழி" அேக வத கன, "எ ன சஹானா, ேபசி


@,5சா5சா?", எ > ேக#டா).

"ஒ எI, ேபசியா5:"

"சஹானா, நா உ கி#ட பசன%'ஆ ஒ2 ேக#டா% த.பா


எ/"க மா#,ேய?"

"ஏ..... எ ன இ", எ"- இதைன பM,ைக ேபா#/ ேபசேற!


எ ன ேக#க2ேமா ேகJ. எ னால பதி% ெசா%ல G,யதா
இ தா% ெசா%லேற . இ%ைல னா, சா< ெசா%ல @,யா"
எ > ெசா%லி#/ ேபாேற "

"....... இ%ல, உக ெர/ ேப ல, யா @த%ல உக


மன:ல இ கிறைத ெசா ன 4க?"

"ெவள.பைடயா ெசா%லைல னாE @த%ல மன:ல


இ கிற ஆவைத காபத" நா தா . ஆனா%,
கைடசிய% க%யாண
.ேராேபாI ெச1த" உக அண
தா . ஏ ேக#கிற?"

"ஒ......... ந4 உ ேனாட மன:ல இ கிறைத ெசா ன"


அணா ச<
ெசா னாரா?"

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 8 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

"ந4 ேவற, நா எக மன:ல இ கிறைத ெசா ேன .


ெசா%லற"- @ னா,ேய உக அணாேவ அைத ஊகி5:,
அெத%லா ேவடா, கவ ெம # ெசவ #.... வசதிக)
ேபாதா".... அ.ப, இ.ப, எ > அ#ைவI பணனா. ந4 Gட
அ ைன- இ திேய, பா#,ைய ேஹா5படலி% அ#மி#
பண#/ எ ைன வ#/-
4 G#,#/ வ ேபா" தா
நடத""

"7..... ஆமா, நிைனவ -. அ.ப, னா, அ"க.பற


எ.ப, மன: மாறினா?"

"உக அணா9- @த%ல இ ேத மன:ல ஆைச


இ தி -. ஆனா%, அைத ஒ"க மன: தா இ%ல.
ெகௗரவ, ஈேகா. ேவெற ன? ெகாHச வ#/. ப,5ேச .
அDவள9தா ."

7..... நா எ னைத வ#/ ப,கிற"? A2


வ ஷ"- @ னால வ#ேட , அ.ப,ேய கிளப#டா .
இ.ேபா9, மன:ல எ ன இ -
க%E)ள மக
ெசா%லேவ மா#ேடகறா ..... க%பனா க%யாண
நடக2கற"காக இ.ேபா க%பனா9ைடய அமா
ெசா%லற"ெக%லா :மா இ கா ..... .5... இ.ேபா நடக
ேவ,யைத பCறி ேயாசிக2. இ
 ெகாHச ேநர"ல
வச வ  ேபா", சஹானா9 இ தா அ.பற இவக
எ%லா மா ேக#கிற ேக)வகJ- பதி% ெசா%ல @,யா".
சீகிரமா சஹானாைவ கிள.ப2ேம!!!

"ேதI சஹானா, நா ேக#ட"- த.பா நிைன5:காம


ஈசியா எ/"கி#/ பதி% ெசா ன"-. :மா ஒ ஆவ
தா . அதா ேக#ேட . ஆமா, -ழைதக
பரா'ைலேயXகி#டாகேள, கS" வலிகாதா? எ.ேபா
அ/" சா.ப/வாக?"

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 9 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

"ேஹா..... ஆமா, கன. நா கிளப


. ெராப ேநர ெவளேய
இ க @,யா". ப)ைளக இ
 ெராப -#,
இ%ைலயா? ேநரேதாட வ#/-
4 G#,#/ ேபாகைல னா
பா#, என- , க#,/வாக. உ ேனாட ேபசி நாேள5ேச
எ > தா வேத . @ ன மாதி< இ.ேபா எ%லா ந4
வ#/.பக
4 வறேத இ%ைல", -ரலி% வாHைசேயா/ மிக9
பழகின ேதாழிைய மிI பணன ஆதகதி% ெசா னா)
சஹானா.

அவைள அகி " கிள.ப ேவ/ எ > நிைனத


கனெமாழிேக ஒ மாதி< ஆகிவ#ட". "சா< சகி, வர2

தா ஆைச. ஆனா%, ேநரேம இ%ைல. க,.பா வேர . இ


இ , ெகாHச -ழ% =#/ மா9 தேற .... இ ைன-
சாயதிர ,ப
- வ#/ல
4 ெச1" ெகா/. பா#,மா எ.ப,
இ காக. ைக -ழைதேயாட ந4 வ" எ ைன பாகிற
அள9 நா அேக வராமேல இ "#ேட . சா< சகி", எ >
ெவ-வாக வ த.ப#/ வ#டா) கனெமாழி.

"ேநா .ேரா.ள. உன- ேநர கிைட-ேபா" வ#/.பக


4
வா. அமா Gட ெசா%லி#/ இ தாக", எ > ெசா%லிவ#/
ப)ைளக), பரா, =#/ மா9 சகித காதி த கா<% ஏறி
கிளபனா) சஹானா.

ெந/ நா) கழி" பாத சஹானா கிளப ெச ற


வ தைதB மN றி, வச வ  @ னேர சஹானா அேக
இ " கிளபவ#ட நிமதிய% ஆ:வாச ெப A5: வ#டா)
கனெமாழி.

ஒ வழியாக ஏS மண- வச வ" ேசத


ேபா", கனெமாழி இதைன கவைல. ப#, கேவ ேவடா
எ ப" ேபால இ த". கைட ேவைலக) @," கைடசி ஆ)
Gட அ ைறய ேவைல @," வ#/-
4 =ற.ப#டாகி வ#ட".
ஆனாE கனெமாழி- கிளப மன வரவ%ைல.

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 10 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

வ கிேற எ > ெசா னவ வ" பா- ேபா" \#,ன


கதைவ கடா% ேசாவாக இ -ேம எ > ெநா, சா-
ெசா%லி ெகா/ அ/த மாத @த% அ@E- ெகா/
வர தி#டமி#/ ைவதி த =" வைக பா#, ெம
மC>
அதCகான வைல. ப#,ய% மC> தயா<.பதCகான ெசல9.
ப#,யைலB மN / ஒ @ைற ச<பா"
ெகா, தா). கைடய வாசலி% அரவ ேக#க ஆவமாக
ெவளேய வ" பாதவJ-, அேக ேசாவான வசதி
@க அவன" அ ைறய ெபாS" எ.ப, ெச ற" எ >
ெதளவாக ெசா%லிC>.

ஒ > ேபசாம%, வரேவC- வதமாக ஒ ெம%லிய


= னைகைய வசிவ#/,
4 -ளத ந4ைர -,க ெகா/"
அவனாக ேபச காதி தா). ெமளனமாக -,தவ , "சா< கன,
ெராப ேநரமா காதி கியா? ேவைல @," வர ேல#
ஆகி,5:. எ%லா  கிளப. ேபான பற- உ ைன காக
வ5சி#ேட .... ெராப சா<", எ > வ தமாக ெசா னா .

நம கன- இ
 ேகாப ெகாதி"
ெகா, தாE ேசாதி .பவனட அதC-
ேம% வாதாடாம%, "அெத%லா அ.பற ேபசிகலா. @த%ல
ஏதாவ" சா.படற4களா?", எ > ேக#/வ#/ பதிE-
காதிராம%, ஒ த#ைட எ/" அவ @ ைவதா).

க @ னா% இ த த#/ Gட க தி% பதியாம%, "ஆமா


சா.பட2. மதிய Gட சா.படைல", எ > ஏேதா
ேயாசைனய% தன- தாேன ெசா%லி ெகாடா வச.

^டாக மசா% ேதாைசகைள ஊCறி அேதா/ Gட இர/ வைக


ச#,னகைளB ேச" ப<மாறினா). "சாபா த4"/5:.
ப .= ேச" ெச1யறதி%ைலயா? தின தின .ெர[ஷா
ெச1ேவா. மN த இ கிறைத ேவைலயா#கேள வ#/-
4
எ/"#/ ேபா1/வாக"

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 11 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

மசா% ேதாைச பாத ெதப%, "இ#I ஓேக கன, தகாள


ச#னB ெபாதினா ச#னB இ ேக. இ" ேபா"", எ >
ெசா%லி 'கா<யதி% க ைவயடா தாடவேகாேன' எ கிற"
ேபால, ேதாைசய% கவன ெசEதினா .

உனேகCறவ) நாேன எ கிற" ேபால, கனெமாழிB


கா<யதி% கணாக, அவ சா.ப#/ @,த", அதைன
ேநரமாக லகா ேபா#/ ைவதி த ேகாபைதB
சைடையB த4மானமாக த4" ெகாடா). காைலய%
இ " உழ ற மனைத ெவளேய ெகா#ட9 ஒ வ,கா%
ேதைவ தாேன! வசைத பE பEெவ > ப,"
ெகாடா).

"அ.ப, சா.டாம, எ ன ேவைல ேவ, கிட-? ஒSக ேநரா


கால"- சா.ப#/க2 எ கிற" Gட ெத<யாத சி ன
பா.பாவா ந4க? இ%ல, ெப சா கடைம வர

4 ேப வாக
ேபாற4களா?
இ.ேபாதாேன ெகாHச உட= ேதறி வதி -.... மாதிைர
ம " எ/"கேறா எ > ெகாHசமாவ" நிைனவ க
ேவடாமா? இ.ப,யா வயCைற காய. ேபா/வாக? ", மசா%
ேதாைசய% @>கைல வட வ>வ>.பாக
வத" கனெமாழிய ேக)வக).

@,5சி#,யா எ கிற"ேபால காதி "வ#/, "இ%லமா,


அ/த வார ேஹா மினIட வரா இ%ைலயா? அவ
இேக தக.ேபா- ெர/
நாைள-மான ெச_<, ெமஷI மC> அவேராட .ேராரா
பCறின ேவ> சில வவர எ > அைத பCறி மN #, எ >
காைலயல இ " பசி. இெத%லா அ,க, நடகிற" தா .
ேநர"- Xகி, ேநர"- சா.பட

நிைனகிறவக
ேபாலN I ேவைலேக வர Gடா". எனெக ன?
அ.ப,ெய%லா கவன5:காம ப#,ன கிடகிற மாதி<யா
இ ேக ?"

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 12 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

"...................", ப%ைல க,.பைத தவர கனெமாழி- ேவ>


வழிய கவ%ைல.

"ச< வ/. ேவைல @,Hச" எ றா% கைடைய \#,#/ வா.


ெராப ேல# ஆகி,5சி. வ#/-
4 கிளபலா. க%பனா
க%யாண வஷயமா ேபசலா
நிைன5ேச ...... ", வச
@,- @ னா%, கனய -ர% கறாராக->கி#ட".

"அெத%லா இ ெனா நா) பா"கலா. இ.ேபா வ#/-


4
ேபா1 ந4க Xகி ெரI# எ/க, ஆமா ெசா%லி#ேட "

ைக க#, வா1 ெபாதி க#டைளைய நிைறேவCற வசதிC-


இ" ேபாதாதா?

கன கைடைய \#,வ#/ வர, இ வ மாக ேசேத


கிளபனாக).

தி ப ெச%E வழிய% ஆ#ேடாவ% இ வ  ஒ >


ேபசிெகா)ளவ%ைல. ெமளனமாக அவரவ சிதைனகள%
AWகியவகள% @தலி% மN ட" வச தா .

கனெமாழிைய பதிரமாக அவ) வ#,%


4 இறகி வ#டவ ,
"ேட ேக. -# ைந#", எ > ம#/ ெசா%லி வ#/
வதி தா%, கனெமாழிய வா1ெமாழிக) ெகாHச
கனதி கலா; காகி5ச#ைட- அெத%லா ேயாசி-
அள9 ேநரமி%ைலயா அ%ல" பழக இ%ைலயா
ெத<யவ%ைல. "கன, நாைள- என- ஆ> மண-
<.ேபா# பண2. அ"னால உ ைன பக. பண
@,யா". ப#, சாயதிர பாகலா"

வத ேகாபதி% அதிக ேயாசிகாம%, "இ%ல ேவடா.


நா நாைள- அைதைய பாகிற"- ேபாேவ . அ"னால,
ந4க நாைள- வர ேவடா", இதைன நா) வசதிட

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 13 of 14
Kaniyaadha Manamum Undo written by VPR

கா#டாத எதி.= இ > அவைளB மN றிெவள.ப#ட".

ஒ @ைற அவைள ஆW" பாத வச, "உன- நாைள-


அைதைய பாக ேபாக2மா? ..... ச<", எ > ம#/
ெசா%லிவ#/ ஒ ச%_# ெச1"வ#/ காதி த
ஆ#ேடாவ% ஏறிெச > வ#டா .

ஒ வழியாக அ/த நா) அவ


ைடய வ ைகைய, சதி.ைப
தவ"வ#ேடா எ ற நிமதிய% உறக ெச றா%
கனெமாழி. அ/த நா), இவ) அைதைய பாக ெச ற ேநர,
அவ
 அேக இ க. ேபாகிறா எ > இ.ேபாேத
ெத<தி தா%?

Copyright reserved to the author. Not to be copied or distributed electronically or


otherwise. Published on www.amuthas4u.net Page 14 of 14