You are on page 1of 1

Dengue fever is passed on by a mosquito bit, mostly the Aedes aegypti mosquito (or tiger mosquito).

There are four types of the dengue virus, and the infection causes a wide range of symptoms, including
fever, headache, pain behind the eyes, muscle and joint pain, and rash. People infected with dengue
often also experience long-term fatigue.

Dengue occasionally develops into a life-threatening form (known as severe dengue), which causes
abdominal pain and vomitting, breathing difficulty and a decrease in of blood platelets that can lead to
internal bleeding.

W hat is dengue?
Ang dengue fever ay ipinasa ng lamok, karamihan ay lamok ng Aedes aegypti (o "lamok ng tiger").
Mayroong apat na uri ng virus na dengue, at ang impeksiyon ay nagdudulot ng malawak na hanay ng
mga sintomas, kabilang ang lagnat, sakit ng ulo, sakit sa likod ng mga mata, kalamnan at joint pain, at
pantal. Ang mga taong nahawaan ng dengue ay madalas na nakakaranas ng pangmatagalang
pagkapagod.
Ang dengue ay paminsan-minsan na nagiging sanhi ng isang pagbabanta sa buhay na form (kilala bilang
malubhang dengue), na nagiging sanhi ng sakit ng tiyan at pagsusuka, kahirapan sa paghinga at
pagbaba ng platelet ng dugo na maaaring humantong sa panloob na pagdurugo.