You are on page 1of 13

..

API8MOl: AnO<DAl:Hl: .it4 /2017

TO MONOME/\El: nPOTOLliKEIO TPIKAI\ON

(EILliKH LliMIKAZ::IA nEPIOYZ::IAKON LliA<DOPON)

AnOTE/\OYMENO OTTO H] LliKOOT~ BaOIAIK~ MuAWVcl, npwroofK11, T11V


orrofo 6plcrE 11 np6Eopoc; npwTOOIKWV KOI T11 lpaj.Jj.JOTEQ Mapfa KapaKwcrra.

l:YNELlPIAl:E 0111-JOOIO crro oKpoor~p16 mu TI1V 8fl Moprfou 2017 y1o va


OIKdcrEI TI1V ovaKoTT~ Kord o1oray~c; TTAr]PWIJ~<; ~Era~u :

TON ANAKOnTONTQN : 1. navoyiWTr] t iOVVOKOU TOU LTE<pavou, IJE


A<DM 052462984 , 2. Xp~crrou l1ovvaKou rou LTE<pdvou , IJE A<DM 052463089,
3. MapfKo<; X~PO LTE<pclVOU JIQVVOKOU , j.JE A<DM 066334291 ' 4. BOOIAIK~<;
JIQVVOKOU TOU LTE<pclVOU , j.JE A<DM 052462984 KOI 5. Avvo<; narmoupo TOU
A8ovacrfou , ~E A<DM 054172720, KaTOfKWV 6AWV n11VEIOOO<; TpiKclAWV, 01
orrofo1 rropocrra811Kov 010 rou TTA11PE~oumou OIK11y6pou roue; Kwvcrravrfvou
Tcr6yKa (AM 118 Lll: TpiKaAwv) , KaTOIKO TpiKdAwv, oo6c; I . 0Au!Jrrfou op.3, o
OTTOfO<; KOTE8EcrE TTpOTclOEI<;.

THl: KA8 ' Hl: H ANAKOnH : Avwvuwl<; TpoTTE~IK~<; Ermpfo<; IJE r11v
ETTWVU~fo TPAnEZA nEIPAIOl:, TTOU EOpEUEI OTI1V A8~vo KQI
EKTTpocrwrrEfrm VOIJIIJO , 11 orrofo rropocrrd811KE 010 HJ<; TTA11PE~oumo<;
OIK11y6pou r11<; E>Eoowpa<; Nrp11 (AM 124 !::..2. TpiKaAwv). KclTOIKO TpiKdAwv,
000<; lapl~clA011 ap .7, 11 OTTOfO KOTE8Ecr TTpOTclOEI<;.

01 OVQKOTTTOVTE<; si1TOUV vo yfV1 OEKT~ 11 OTTO 25 .10.2016 OVOKOTT~


TOU<;, TTOU KQTaTE811KE OTI1 tpO!Jj.JaTEfO TOU L11KQOTI1piou OUTOU j.JE Op18j.J6
rrpa~11c; Kora8Ecr11<; 194/25.10.2016 , '1 orroio rrpocro1opfcrrr]KE y1a T'l OIKOOIIJO
TTOU OVO<pEpETal OTI1 OPX~ Tr]<; TTOpoucro<; KOI ypd<pr]KE crTO TTIVOKIO.

Kora T'l crus~T'10'1 Tr]<; urr68Ecr11<;, 01 TTAr]pE~OUOIOI OIKr]y6p01 TWV


OIOOiKwv avtrrru~ov roue; IOXUPIOIJOU<; roue; Kal ~~Tr]crE va yfvouv OEKrd 6cro

ovo<pEpoVTC11 crra 1TPCiKTIKd KOI OTI~ yypacpE~ TTPOTOOEI~ TOU~.


/
./ l

.. ,~.
. .''\. ~

A<t>OY ME/\ETHL::E TH ~IKOIPA<t>IA

L:KE<t>GHKE L:YM<t>ONA ME TO NOMO

01 OVOKOTTTOVT~ , YIO TOU~ f..oyou~ TTOU K8ETOUV OTilV avaKOTT~ TOU~ ,

~llTOUV va OKUpW8f ll ~ 0p18~o 94/2016 OIOTOY~ TTAilpW~~~ TOU ~IKOOT~ TOU

Movo~Aou~ npwTOOIKfou TplKdAwv, IJE H'IV OTTOfa UTTOXPW81lKOV va


Kora~df..ouv OTilV Ko8' ll~ . 1~ oAoKAilPO EKocrTo~ . TO XPil~OTJKo TTocro TWV

28.637,90 wpw, TTMov ToKwv Ka J ~oowv , y1o arrafTilOil TTpOEPXOIJEVIl orro


cru~~OOil TTIOTWOEW~ ~ QVOIXTO (oAAilAOXP0) AoyoplOO~O , TllV OTTOJO
KOT~pTIO ll Ka8' ll~ ~ TOU~ TTpWTO KOJ 0UTpo OVOKOTTTOVT~, TllV T~PilOil
TWV OpWV Til~ OTTOfO~ KQJ TllV KQTa~Of..~ TOU KOTOf..OfTTOU OUT~<; Eyyu~81lKOV OJ
TpfTil , TETOPTil KOJ TTE~TTTil Twv ovoKOTTTOVTWV, Kard ra EJOJKon:po
OVOq>pO~Va OTilV OVQKOTT~ . ZllTOUV, TTfOil~ . VO KOTOOJK008f ll Ko8' ll~ OTO
OJKocrnKd roue; t~ooa .

ME TETOIO TTEPIXOIJEVO KOI arnwa, ll avaKOTT~ op~oofwc; EJcrdyETaJ TTpO~

OU~~TilOil EVWTTIOV OUTOU TOU ~IKOOTilpfou (dp8pa 22 , 25 TTap. 2 KOI 33


KnoA~). KaTd TllV rrpoKf~VIl JOJK~ OJOOIKocrfo TWV dp8pwv 623 , 624, 632 ,
583 , 584 KnoM , ocrK~81lK 5 vo~f~w~ KOI ~TTpo8cr~w~ . VTO~ Til~
TTp08EOIJ[a~ TWV 15 EpydaJIJWV ll~EpWV (An 421/2005 Ef..A~VIl 46 .1076, An
419/2005 T.N.n. b.L:A, ~E TTOpOTTO~TT~ O~q>OTEpWV OTI<; An 1634/2002 KaJ An
1179/2001 ), TTOU opf~ETOI OTilV OIQTO~Il TOU dp8pou 632 TTap.1 KnoMl (ll
OIOTOY~ TTAilPWIJ~<; TTJ0081lKE TllV 4.1 0.2016, OTTW<; TTpOKUTTT1 OTTO TllV
ETTIOil~EfWcrll TOU OIKQOTIKOU ETTI~EAilT~ O"TO npwTOOJKfO TplKclAWV lwdVVIl
AA~avop~ , ETTf rou ou<:oypa<pou aur~<; . KOI '1 avaKoTT~ aaKrl8'1K-IJ TflV

KOT080il KQJ TllV ETTJOOO"~ Tll~-TilV 25.10.2016 , OTTW~ TTpOKUTTTEI OTTO TllV UTT'
ap18~. 8'5450/25.1 0.2016 EK80"1l TT[0001l~ Til~ OIKOOTIK~~ TTI~f..~Tpla~ OTO

npwTOOIKEfO TpiKaAwv Mopfo~ AvocrTocrfou . ETTo~vw~ . TTPETTEJ va yfVEI


TUTTJKcl OEKT~ KaJ va EpEUVIl8Ef TTEpOITEpW W~ TTpO~ Til VO~IK~ KaJ OUaJOOTIK~

~OaJ~OTilTO TWV f..oywv Til~ -

I. LU~q>wva ~ Til OlclTO~Il TOU ap8pou 623 KnoA~. KaTd TllV EIOJK~
OIOOIKOcrfa TWV ap8pwv 624 EW~ 634 KnoA/1 ~TTopEf vo ~llTil8Ef ll EKOOO"Il :..
Olaray~~ TTA~pw~~~ yla XP~~OTIK~~ QTTQIT~O"EIS ~ OTTQIT~OEJ~ TTap~~~- ;~~ . ' ..
Q0 <puMo Tr]<; urr' ap181JJt~/2017 arr6<pOOI']<; TOU MOVOIJEAOU<; npwTOOIKiou TpiKOAWV
(EIOIK~ LliOOIKOOfa nEpiOUOIOKWV Llia<popwv)

XPEoypacpwv Ecpocrov ~ arrafr~cr~ Km TO oq>EIAOIJEVo rrocro arrooEJKVUETOJ 1-JE


O~IJOCJIO ~ JOJWTIKO yypacpo, ra yypacpa OE aura , arro TO orrofa rrpoKUTTTEI ~
arrafT~CJ~ KOI TO TTOCJO T~<; , rrpETTEI, KaTa T~ OIOTOS~ TOU ap8pou 626 rrap. 3

.rou fo1ou KWOJKa, va EmcruvarrTOvrm crr~v afr~cr~ y1a r~v Koocr~ oJaTOy~c;

----- rr..\~pwiJ~c; (An 299/2003). npTTEI oE auro (EKKa8aplcriJvo) va TTpoKuTTTEI


arroKAEICJTJKa KaJ IJOVO aTTo ro rrEplEXOIJEVO r~c; 01aray~c; TTA~PWIJ~c; .

ETTITpETTOIJEV~<; T~<; CJUIJTTA~pwcr~<; KOI OTTO TO yypacpa IJE l3acr~ TO orrofa

EKoo8~KE ~ TEAEUrafa KOI 13pfcrKOVTOI CJTO CJXETIKO cpaKEAO. OrroJao~rrorE a..\..\~


CJUIJTTA~pwcr~ OTTO TTpOCJKOIJICJ~ Eyypaq>WV EKTO<; q>OKEAOU, ~TOI Eyypacpwv,
TTou oEv xp~m1Jorror~8~Kav aTTo TOV anouvra y1a r~v Koocr~ r~c; oJaTOy~c;
TTA~PWIJ~c; OEV ETTITPETTETOI (13..\. ETTf TOU ape. 916 MTTpfvla OTT. CJEA. 210 , TOIJO<;
E' TTap. 1008a CJEA. 72, <t>payKfcrTO M~rcrorrou..\ou NoB 20/441 Err,
0JKOVOIJOTTOUAOU L1fK~ 3/413). LT~V oucrfa TO EKKa8apiCJ1-JEVO avaq>EpETOI CJT~V

OTTOITOUIJEV~ Eyypacp~ OTTOOEI~~ T~<; arrafr~cr~c; KOI 8E1JEAIWVETOI , OTOV Kara


T~V EKOfKOCJ~ T~<; OVOKOTT~<; IJE l3acr~ TO yypacpa, TTOU EK008~KE ~ OJaray~
rr..\~pWIJ~c;. KpfvETOI aTTo TO OJKacrr~plo , on OEv arroOEJKVUETOI ~ aKp1l3~c;
rrocror~TO r~c; arrafr~cr~c; . a..\..\a urrapXEI a1Jcpll3o..\fa y1a ro li4Joc; aur~c; KOI
urrapXEI 1-JOVO, orav, rrpocr8ETO , oJamcrrwvEraJ on o avaKorrrwv EIJTTOof~EraJ

IJE l)acr~ TO CJTOIXEfO TOU <pOKEAOU va rrpol)a..\..\EI 1-JE TTA~pOT~TO ..\oyouc; IJE[WCJ~<;

r~c; arrafr~cr~c; y1a IJEPIK~ aKupwcr~ r~c; oJaray~c; TTA~PWIJ~c; . nEpmrpw , orav

1-JE TOV ..\oyo r~c; avaKorr~c; OIJq>lcrl)~rEfrm ~ urrap~~ ~ TO U4JO<; r~c;


arrmr~crEwc; , o ..\oyoc; auroc; EXEI apv~TJKo xapaKr~pa , acpou o Ka8' ou ~

avaKorr~ , o orrofoc; ETTEXEI 8cr~ EvayovTOc;, EXEI TO urroKEIIJEVJKo l)apoc;, Kara


TO YEVIKO OIKOVOIJIKO KOVOVO TOU ap8pou 338 rrap. 1 Kno..\.L1, y1a T~V OTTOOEI~~
1-JE 0~1-JOCJIO ~ IOIWTIKO yypacpo, T~<; Orrap~~c; KOI TOU TTOCJOU T~<; OTTOIT~CJEW<;

TOu (An 1861/2011 5~1-J- TNn No!Joc;). Efvm oE EmrpETTT~ ~ cru1Jcpwvfa IJE r~v
orrofa ~ Oq>EIA~ TOU TTICJTOUXOU CJT~V TTICJTWTpla rparrE~a , TTOU 8a rrpoKU4JEI
OTTO TO OplCJTIKO KAEfCJIIJO T~<; TTICJTWCJEW<;, 8a OTTOOEIKVUETOI OTTO TO
OTTOCJTTaCJIJOTO TWV EIJTTOplKWV l31l3..\fwv T~<; rparrE~ac; (An 370/2012, An
925/2006, O~IJ . TNn NOMOl:). M r~v V ..\oyw cruiJcpwvfa TTpocroforaJ avu
Erpou CJE JOJWTJKa yypacpa rr..\~p~c; arroOEJKTIK~ 1crxuc; r~v oTTofa OlacpopnKa
8a EfXOV 1-JOVO UTTO T~ CJUVOpOIJ~ TWV rrpo0rro8ECJEWV TOU ap8pou 448 Kno..\.L1
EAAEf4JEI rwv orrofwv Sa rrEpiETTirrrav CJE arr..\a OJKOCJTJKa TEKIJ~pla (339
~-"'

I
;:->>~:J.
.. .. /
I ' "'..-

Kno,\ll), ITArJV 61-Jw<; oEv avncrrp<pTal ro ~apoc; arr6oEI~rJ<; , Ka8wc; p


!
OOVEIOA~TTTr]<; OIOTr]pEf TO OIKOlWIJO OVTOITOOEI~r]<; , OKOIJO KOI av OU!J<pWVr]8t\ f '
I
. '
\
~
ro avri8ETo (An 430/2005 OrJIJ. TNn N61Jo<;). H o avraiT6o1~~
avr1o1acrr,\,\nm EVVOIOAOYIKO aiT6 Tr]V KUpla aiT60EI~rJ, Or],\ao~ aiT6 TrJV
OITOOEIKTIK~ OIOOIKOOia TTOU OIE~clV1 0 OlclOIKO<; TTOU <pEp1 TO ~apo<; OITOOEI~r]<;

(~,\ . K. MITEr]/ noAITIK~ .lliKOVOIJfa/ Ep!Jr]VEfa TWV ap8pwv/ OEA. 1568) KOI
cruvfcrrara1 Kara TTEPIEXOIJEVO OTrJ OIKOVOIJIK~ ouvar6Tr]Ta rou avnofKou va
KaTappflj.J1 Tr]V OTTOOEIKTIK~ a~fa TWV OTTOOEIKTIKWV 1-JEOWV ITOU
XPrJOIIJOITOiouvrar aiT6 TOV <pE:povra TO ~apoc; Tr]<; KUpla<; aiT60EI~rJ<; OIOOIKO,
KmaOEIKVUOVTa<; Tr]V ava~IOTTIOTfa TOUTWV, EfT Ka8' OUTcl EfT IJE Tr]V EITfKAr]Or]
KOI ITpOOKOIJIOr] fOIWV OITOOEIKTIKWV 1-JEOWV (~,\ . NIKOAOITou,\o/.lliKOIO
AITooEf~Ew<;/ B' KoocrrJ/ a,\ . 151 ), xwpf<; va XPEIO~Eral va ITEfcr1 TO .lliKacrr~

y1a Tr]V avaKpf~10 TWV OITOOEIKTEWV IOXUPIOIJWV, rrapa IJOVO va Or]IJIOUpy~cr1


01-J<pi~O,\fa W<; ITpO<; Tr]V a,\~810 TOU<;, OITOT KOI Sa arropp1<p8f r] EKKpEIJ~<;

OJTr]Or] W<; 0~0011-Jr] , a<pOU TOV KJVOUVO OIJ<pi~O,\fa<; W<; TTpO<; Tr] OUVOpO!J~ TWV
l-..

YEYOVOTWV OTO OTTOfa OTr]pf~ETal r] ETTIOIWKO!JEVr] EVVO!Jr] OUVEIT10 <pEp1 0


txwv To Kup1o ~apoc; aiT60EI~rJ<; Km ox1 o avTfOIK6<; rou ITou OIE~ay 1 TrJV
OVTOITOOEI~r] . EITO!JEVW<;, TO EV ,\6yw OIKOVO!JIKO OIKOiW!JO OVTIOIOOTEAAETOI KQI
:~
W<; ITpO<; Tr]V OTTOOEI~r] TOU OVTI8ETOU TTOU K081EpWVEI TO ap8po 338 rrap . 2
Kno,\.ll W<; ITpO<; TO VO!JIIJO TEK!J~pla, OITOTE KOI 0 OVTfOIKO<; TOU OITOUVTO<;
<pEp1 TO ~apo<; Tr]<; KUpla<; OITOOEI~r]<; TOU OVTI8ETOU EKEJVOU TTOU TEKIJOlp1 0
VOIJO<;, Tr]<; OrJIJIOUpyfa<; 011,\ao~ rr,\~pouc; OIKOVIK~<; ITETTof8r]crll<; Km ox1 arr,\wc;
a!J<pl~o,\fac;. EK rwv we; avw ITpoKUTTT1 6r1 ov ucpfcrrarm ~apoc; ITapa 1J6vo

OIKafw!Ja avrarr60EI~rJ<; (~,\. K. MITEr]/ noAITIK~ .lliKOVOIJia/ Ep!JrJVEfa TW.V


ap8pwv/ OEA. 1568,1569). Ta W<; clVW OXETIKcl IJE TO ~apo<; OTTOOEI~r]<; KOI Tr]
ouvar6rr]ra avraiT60EI~rJ<; 1crxuouv KOI we; ITpoc; Tl<; rrpo0rro8cr1<; E<pap!JOY~<;
TWV OIKOVOIJIKWV KOVOVWV OIKOJOU , Kcl8 0 OlclOIKO<; <pEp1 TO ~apo<;

OTTOOEI~r]<; TWV VEYOVOTWV TO OITOfa OTr]pf~OUV TO OIKOVOIJIKcl OIT~!JaTcl TOU (~,\.

K. MITEr]/ noAITIK~ .lliKOVO!Jia/ EP!JilVEfa TWV ap8pwv/ OEA. 1508,1509.151 0) .


npoKEIIJEVOU 0 va EK008f 11 OlaTay~ ITAr]pW!J~<; OTTOITElTOI r] OWpEUTIK~
OUVOpO!J~ TWV 8ETIKWV TTp00IT08EOWV TOU ap8pou 623 Kno,\ll KOI TWV
apvllTIKWV ITpoOITo8crwv rou ap8pou 624 KnoM. Av o ,\6yoc; avaK9;rT ~c;_
, : . ;,'

OT~pf~ETOI OT~V a~<piO~~T~O~ TWV WS clVW ITp00IT08EOEWV TOTE 0 OOVEIOT~<;


......
- _

EX1 urroxpE:wcrrJ va aiTooEi~1 TrJ auvopo!J~ rou~. 016n 01 rrpoOITo8E:a8,1~ .. aurtc;


I.
\ !.
.S!)Oyllo 3rl lwl.J1JOllO lpuyoAn.o l.J1 9llD .Sn01 ~.o3djodm l.J 10)1 S9rlD1dmXo1Q
o S01)11<f>~Ao ID1D1DJ80)I OA Ol3ll~An.o 3rl 'J38.DI)I01DAOll3 10)1 J38UIOllOIDyD<f>3)1
'J38.DI)I01DAD AnoX~ DJOllO 01 ogo~~ ID)I SnO)I91 5Mll9 ' noJoyod>3)1
n01 AOd~ll l;:>.OOll 1;:>)111Drll.JdX AO~Ylllll3 3rl n01 ~V13d>O l.J J38Andnglll3 13X~
.SoJOllO Sl.J1 13rll;:>AnQ 'Sl.J.ongrl!).o Sl.J1 Sod9 Sodn)ll;:> IDAJ3 119 13~J3QOllO ID)I no1
~llO)IOAo AU1 3rl J31D3YO)IIll3 ' .S~rlmd l.Jyll ~Amn1Q A\111l;:>rl.Ooll.Dolln A\111 13Dl;:>g
J380Q)I3 13X~ noJOllO n01 Sod1;:>g 3.0 ' .Sl.J1~V13<ho o OJOllO AU1 1;:>10)1 l.J.0\111llJd3ll
AI.H.o 'AM]yg1g Ac;J)IIdollrl3 A\111 n10rl.Ol;:>ll.OOllD m 9llO Smd~yll ID13!)A)II3QOllD
'A\11)1JQOIQ A\111 OJAM<f>rln.o ~)llrlOAO)IIQ 1;:>10)1 ' DJOllO l.J 'Soi3lll;:>d1 l.J.Ol.J1j0ll0
l;:>dod>n 3Q o.oo Sl.J1 s~~I3Q9ll0 Sodl;:>g 9)11A3rl13)1 11AD 10)1 9)1 1A3rll3)10lln 01
AMX~ Sm Sl.J1 9AnQAJ)I A01 13d~d> 119dnll DJyogld>rln ~)1113X.o l.J1 13dl;:> DA ~llO)IDAO
l.J no ,eo)! o 13X!)11ll3 Al.Jrl OA md~11nd31L JD)I Sl.J1 ~rlodQAn.o l.J1 3rl 1;:>)1113X.o
Old~1.0m11V 01.0 Ojyogl<hrln 13.0~AdnolrlUQ OA SOI3d~Xn3 n01 )~)111)113QOllD1AD
Sl.J1 OI.OJOYll 01.0 U.0389llQOdll ~1no ~)IUUAdn AU1 SmAc;>1l.Jg.o1d>rlo
OA9rl j3>Jdn ' OA~rl.Oido IDAJ3 A3Q Sl.J1 9.00ll 01 ~QOYUQ 119 'U1.Didl;:>8D)I)I3AD IDAJ3
l.J.ol.J1j0ll0 l.J 119 311)0 13~]3QOllD OA 1013ll;:>l3dX A3Q no1 ~llO)IDAO l.J 13.0~rli)I0Qn3
OA noA~rli3)10dll A\111ll9>JDAD o S~1.DI3AOQ o 13d~d> S~rlmdl.Jyll S~An101Q
Sl.Joog)l~ A\113D~80llQOdll Ac;J)IIlUAdo ID)I A<;l)lll38 A\111 S~rlodQAn.o Sl.J1 Sod1;:>g
01 ' 3)1U8~1)130dll Smll9 'Sc;>eo)l ' C:~OLAJON UN.l rll.JQ ~ ~02:/S d i3U<h3 ' ~ ~oz:n ~L
d13U<h:::J) UA~rl.OidD80)1)13 ADl~ ~1n0 AD l.J.ol.J1jDllO l.J AD19Xd3AO 08 OJOllO
01.0 )Orhl) 01 10>1 13.DjdOIQ.OOdll OA !)OlnO noA9y no1 OA~rl.01d0 01 DIA ID1J3110ll0
A3Q S~rlmdl.Jyll ~An101Q 3)1U89Q)I3 OJOllo AU1 o1A Sl.J.ol.J1JOllo Sl.J1 oA~rl.oldoeo)l)l3
01 .S~llO)IDAD oA9y 3rl 13.0~1l.Jg.o1d>rln Sl.J1~V13<ho o n01 5910rlc;JID)IIQ !)O)IIBX.o
n01 U.OU)ID1;:>A3 1;:>10)1 A\;f (v6 y3.o /LQZ:-~ JI3~1;:>101Q )~)IIA3A ID)I l.Jrh~>J.O ~)llrlOAO)IIQ
l.J1.o ~AmAo.o13 fAMdSdl;:> A\111 DJ3Al.J rl d:::J /DJrlOAO)IIV ~)IUIYOU tl.J~llLAJ )!
3.0 .Sl.J~l;:>dll )~)lll.OD)IIQOIQ Sl.Jrli.Ol;:>gD l;:>)l lrlOAO)IIQ .Sl.J1 DIOAA~ AU1 DIA yg) l.Jrli.Ol;:>gD
OJ.ono l;:>>JirlOAO)IIQ Am~ 3)1U89Q)I3 SnJollo Sl.J1 Jll3 l.J.ol.J1JD l.J 119 J38X13QOlln
13X~ ne 1191Q J38Mdn)ID ne S~rlmdl.Jyll ~A0101Q l.J A(Y)3.0~80llQOdll Md~1\11AD
A\111 )13 OJrl 3X3d1~An.o A3Q 119 J38Ml.DillDIQ VYOU)! l9 nodedl! no1 S~llO)IDAn
su.ou)l.ol! Alll91D)I nJollo Al.J1 1!10)1 LJ.oM1llJd3ll ALJ11 (vvl v3.o tS3J.oo>JIQDIV "'(~
.s~)IIQ13 tAmdedl! A\111 npAl.Jrld3 toJrloAo)JIV 1})1111VOU tll~llii'J >! vs) Sl}rlmdl.Jy11. ~
;~ _
.
S~AD1DIQ Sl.Jdn)IA~ Sl.J.oog)l~ Sl.J1 101~ Snl3ll~An.o Sl.JrloAA~ n01 5M3.D~11r:t:
,-
s~)II13X.o Sl.J1 DIQ Sl.JA3rl9)1\111Qill3 Sl.J1 l.J.omy~ll3 AU1 OIA 531U1JOdDllO IDAJ~
(Af!)dodmriJ J\C~T>tOIDnO i d3U OJDO:>I IQOI"IJ ~ :>I IQI::J )
AMY9:>i ld.l nop :>I IQOlMdu Sooy3rloAOV\I no1 Slwod:>Qlin HOZ4-l:tTrle1d o ,lin Sl.J1 oyyf)d:l a:;
1
.... _:"'
- ..
. '
-.
- Arr>l ~.OUJO!lododmiQ 38Yl,Jll3 5l,J33<h3 10:>1 norl9A no1 l.J.omJ.oorll.JQ l.J1 9llO
119.' IRJ3A~)/\n.o Sf!)<ho.o S~1no 5133J;.HOIQ S11 911v .. t)Olno norl9A I)O)IIA(T}Anol3
/ - . ' -"~-
.....,.... '/
~(0'?i )ri>~ >N n01 S1339m1Q S~:>~lnX.o 10 Anoi)X.OI 'oorl.oi:>I0!0/\0 OJArr><hrln.o
;3Xd.~lln A3Q "9:3 '>i\7'N.Ol:::J n01 z ~ ~ nodedl) no1 LJ3o191Q l.J I013)9rldo<h3
9lliOY Dl 91D)i oorl.on1doAoy no3dX9yl.Jyyo 513.09lrln.o n1A 31]3 Arr>J3AOQ
513.09lrln.o DIA ID113:>19dll 31]3 'o1d9 Ol.01Xl)y3 _10)1 Of1Url933 l)/\D omyp<h3)1
orl.o389dlll3l.Jy 01.0 IO!A38Jl.OOdll Anollli):>~Odll noll 10:>191 10 su.ol.Jd~1.oneo>~
Sl.J1 nd~rll.J l.J!f!1dll All! 9110 'J38UArr><hrln.o Oli)01 A0.09<h3 'ID!AOjJ)IO!OAO
10:>191 l.J.ol.Jd~l.OnSD:>I 3.0 D!Drll)dQI 9:>11lrrl1Dill D1.0 I0/\3rl9YI3<ho 10 'norl9A
So1A9doll no1 oXo1 Ala 9llo '(966 ~H9 ,V X3ct>) 966 ~ -vog ~ 9llD 131)X.ol Dfl
3.01Xd9 no11 ' 866~H09Z 'N no1 ~ do11z~ nodedp n01 l.J3olp1Q l.J1 3rl oArr><hrloo
'novv93:3 11 su1 l,J.oog:>~~ Al.Jl n1A Sl.Jo3891lOOdll Sl,J)IIrloAO)IIQ 5l,J)IIlllAdn
rr>A9y /\3 Sl.J1 Sl,JrlodgAno l.Jrl rr>A9y Sl.J1 9YOAI)D 01.0 D~!rr>dn)lo I0/\]3 Sl,Jrlrr>dl.Jyll
l,JAomiQ l.J Smyy9 ' o<hodAA~ n01 l,J.oll!JO AU! 3rl OA3rl9)1rlo:>~.ood!l 01 9110 91)11<h3
IDAJ3 91no o1og~g A0.09<h3 'no1 l,J.ol.JlJDllO l.J l.JA~rl.oldneo)l:>~3 IOAJ3 Snorhl) no1o11
1dX~rl 133J3QOllO D/\ 10)1 J31.03VO)IIll3 0/\ 13ll~dll 08 noll S91n0 IO/\j3 no ,80)1
0 'Sl,Jrl.rr>dl.Jyll l,JA0101Q lJ 3:>1U89Q>I3 DJOllO /\U1 OIA Sl.JDU!JOllD Sl.Jl Ol.Oid980)1)13/\0
01 133J3QOllO noll l.J.orr>ll!Jd31! 3.0 'oA9y oAojprl 910)1 ID)I I3.ol,J1l.Jgo1<hrlo
Arr>lll9>1DAD o no11 l.Jorr>11!Jd3ll 3D 'noli)01 :>13 Srr> 'IO:>I Arr>~1:>1I3QO!lo
Arr>l Sl.J.ol.JY:>~Jll3 Sodp8 01 IO)I 13d~<h Sl.J313Q91lo Sodp8 01 Arr>d~<h o Smrlo S1,J1no
oA~rloldoso)l:>l3 10:>~ 0108~8 01 Srr><h9dAA3 133J3QOllO o/\ IO)I no1 Sl,Jol.J!Jollo
Sl.J1 Sorhl) S~81d:>1o 01 J3l.03YO>II!l3 OA Sl,Jrlmdl.Jyll Sl,JAnmiQ l.J.oOQ)I~ AU! So1AI)O!ID
ID:>I l,JllO:>ID/\D lJ no ,8D>I n01 U.Orr>~dXolln l.J D1fiOlllQ:>ID/\D /\01.0 10!38Jl0!3rl
Oll9d1 AOl A91no JO:>I I)O<ho Sl.J313Q9llO Snod98 n01 l,J<hod!.OI!Ao l.JA~rlrlnyo)l3:>1
U1113d!Jll3/\0 AU! Iol3A9ll3An.o ' Sl,Jllo:>~nAo SoA9y 5Q:>I113X.o o SoA~rloido
IOAJ3 oA noA~rll3:>~od!l LJ.olllJOllo l.J l.Jloldpso)I)I3Ao IOAJ3 OJOllo o1 910:>1
9.0011 01 13.0jdOIQ.OOdll D/\ ID)I /\O~Ylllll3 9YYD SLJ.ol.J!jDllD Sl.J1 01.0id9SD:>I)I3/\D
01 j31.03VO>IIll3 0/\ 0/\Qrl 1X9 13ll~dll /\rrlll!Q:>I0/\0 0 OJOllO /\Ul 910)1 l.Jrho11p
Ul38J1AO H Sl.J! Snorhl) SI)Ogld)IO n01 l.J3I3Q9ll0 l.J<hndAA~ /\U1 3rl Sl,J)II13Xo
Sl.J1 Sl.J.0389llQOdll Sl,J:>~I138 Sl.J1 10:>~ 9YYO 'l.Jl.old98D:>I:>I3/\D l,J1nn l,Jgoyl.Jg IOAJ3
.._._ Al.Jrl OA 01 'SLJ.ol.J!JD!lo Sl.J1 9.0011 OA~rl.o1do 01 3rl ID13)JnX.o noll SlJ.o3891lOOdll
-';1 ...........
., Sl,J:>~IlUAdo Sl.J1 l,JrlodgAn.o l.J1 0/\Qrl 1X9 pll.Jg.ol<nrlo 'morl.091l.OOllO Sl,Jrlrr>dl.Jyll
.... \ Sl,JAolOIQ l.J.oog)l~ All! o1A OA3rl9.21rlo:>~.oodl! 01 QllO Sl.J1 Sorhl) S~g1d:>~o
'\' \
'-.':;::. : ,~) 01 ID13t)A:>~ I3QOllo Al.Jrl oA nolt)Ol )13 Srr> IO)I Sl)orl.oiAoyolln Soo>~llorll.Jeorl
....,.:,..; '-i
,I. ~-;
'~ ''/
. Y
~ o <puA.Ao nv; urr' ap181J . fy12017 aTT6<paar]<; TOU MoVOIJEAOU<; npwTOOIKEfOU TpiKOAWV
(EIOIK~ b.IOOIKOO[a nEpiOUOIOKWV .6.1a<popc..iJv)

t
1axuovrwv ETTi ooviwv Kar TTian.l.Jawv a oAArJAOXP0 AoyopiOai-JO we; TTpoc;

,,TOV OVOTOKiai-JO TWV TOKWV TTOU O<pfAovrar ara TTiaTWTIKcl 10pU1-JOTa, YIO
, aUI-J~da1<; TTOU Karoprisovrar uTTo TrJV 1axu rou VOI-JOU, roao we; TTpoc; ro
- .. -"'"" f .;

~/ ap8po 112 E1aNAK oao KOI TTPO<; TO dp8po 35 , 36 , 47, 48, 64-67 TOU N.~.
177/13.08.1923 TTpi EIOIKWV OIOTcl~EWV OVWVUI-JWV T01p1WV", TTOU
TTpo~AtTTOUV TTp1001KO KAEfmi-JO TOU AoyopiOai-JOU ova rpli-Jr]VO KOr' AaxlaTO
1-JE TOKiai-JO EKTOT TOU TTpOaWpiVOU UTTOAOJTTOU KOI aUVETTW<; OVOTOKiai-JO TWV
1-JEXPI TOT KOVOUAiWV TWV TOKWV, oAAd KOI W<; TTpO<; Tr]V OTTO<pOar]
289/30.10.1980 Tr]<; NOI-Jiai-JOTIK~<; ETTITpOTT~<; (<t:>EK A' 269/1980), TTOU
K008r]K KOTOTTIV ~0Uai000Tr]ar]<; TTOU Tr]<; TTOpoax8r]K 1-JE TO ap8po 8 TTOp .
6 rou N 1083/1980, ~daEI TrJ<; orrofo<; ETTITpTTorav o ovaTOKiai-Jo<; a
OTTOIOO~TTOTE XPOVIKO OldaTrJI-JO, <poaov rouro EiX aui-J<pWVrJ8Ei aTTo roue;
aui-J~oAAoi-JEVouc; (~A . Kar OAAn 8/1998 Kar 9/1998 EAA~vrJ 39.72 Kar NoB
46.496 , OTTO<paaEI<; 1-JE Tl<; OTTOiE<; OVOTpclTTr]K rJ 1-JEXPI TOTE Kporouao
VOI-JOAoyfo , KOTcl Tr]V OTTOJO OEV OTTQITElTO TETOIO aUI-J<pWVfo). npo~AETTETOI

TTA0V OTI 01 O<pEIAOIJEVOI ara TTiaTWTIKa IOpUIJOTa aUI-J~OTIKO[ TOKOI


OVOTOKisOVTOI OTTO Tr]V TTpWTrJ lli-JEpa Tr]<; K08UaTEpr]arJ<; KOTcl Tr] OlclpKEIO
AEITOUpylo<; TOU 00Viou ~ TOU oAArjAOXPEOU AoyopiOai-JOU, 1-JOVOV E<poaov OUTO
aUI-J<pWVr]8Ef 1-JETO~U TWV aUI-J~OMOI-JEVWV KOI 1-JOVOV E<pOaOV Eyypa<pOVTOI W<;
KovouAio aro Aoyop1oai-Jo Kd8 ~01-JrJVO , Kor EAax1aro op1o. 2:uvETTW<;,
aUIJ<pWVJO TTOU KOTOpTfaTrJKE 1-JETcl Tr]V EVOp~r] laXUO<; TOU VOIJOU KOI TTpo~AETTEI
Tov ovoTOKiai-Jo y1o XPOVIKO OldarrJI-JO 1-JIKpOTEpo rou ~01-J~vou, ovrlK1Tal aTrJV
ovoyKoanKou OIKoiou TTpoovo<pp01-JEVrJ 01ara~rJ KOI 1axuE1 y1o rov
TTpo~AETTOI-JEVo aro VOI-JO ovoTOKiai-Jo ova E~OI-JrJVO. Av Ov uTTdPXEI 0
K08oAou aUIJ<pWViO OVOTOKiai-JOU , OUT6<; OIETTETOI OTTO Tl<; OIOTO~EI<; TOU AK KOI
rou E1aNAK (An 74/2002 EAA~vrJ 43.771 , An 1781/2011 OrJI-J . TNn NOM02:.
E<pA8 1778/2010 Api-J . 2011.251 , MovnpA8 207/2013 Ofli-J . TNn NOM02:,
nov. Mdsr] , YVWI-JOOOTrJarJ a ~EE 06 .1119 KQI 1-JEAETrJ aE NoB 47 .1525).
npOITEpw, ETT10~ OTTO TO N. 128/1975 OEV rrpo~ATTTal PrJTcl we; aUIJ~OTIKcl
OUVOT~ , oMa OUT KOI OTToyopUTal , rJ aUI-J~OTIK~ 1-JETOKUAiarJ Tr]<; Ela<popd<;

TTou 8arrisnm 1-JE ro vo1-1o ouro, ylvral OKTo, oTI rJ 1-JETOKuAiarJ TrJ<; 1a<popac;
aTOU<; OOVEIOA~TTTE<; ETTITpETTETal , 1-JE ~dar] Tr]V apx~ Tr]<; IOIWTIK~<; OUTOVOI-J[O<;
Km, <poaov OV oTToyopuTal oTTo dMrJ OldTO~rJ, we; TETOIO<; vooUIJEVrJ<; TrJ<;
;/
9EOTTIOI1<; OVWTclTOU opfou TTITOKfOU , TO OTTO[O 80 UTTpE~OIV 11 1o<popd OUT~ ~~1:/:
KOI IJOVO ov OV UTT~PX ovTf9T11 pu91JIOrJ . L K09oTw<; EAU9Epou (~:1~~ '
TTpOoOIOplo~OU TWV ETTITOK[WV, dAAWoT, 11 8EOTTIOI1 O~TOU TOU EfOOU<; T11<; \:<>'<.
OTTOyopEUOEW<; T11<; j.JTOKUAfoW<; OEV EfVOI E<piKT~ KOI OTTO Tl1 <pU011 TOU \."'-.. --...._
'-, Jt.
rrpdy~oroc;. Kar rouro y1orf oro ~rpo rrou 01 Tpdrr~<; j.Jrropouv EAE08Epo vo --~
K09opf~OUV TO TTITOKIO TWV OOVfWV, 80 IJTTOpOUV KOI VO UTTOAOyf~OUV TO
TTOOOOTO Tl1<; Elcr<popd<; TOU V. 128/1975 OTO U4JO<; TOU ETTITOKfOU TTOU
TTpOo<pEpOUV, XWpf<; E I OIK~ OVO<popd Tl1<; EIO<popd<; OUT~<; OTI1 OOVEIOK~
ouj.J~ocr11. Tor O!JW<; 11 orroy6pwcr11 , ov y1vorav OEKTO OTI EXEI OTToyopEUTIK6
xopOKT~po 11 EV ..\6yw OlclTO~rJ , eo E~OpTIOTOV OTTO TO ov eo OVO<pEpOTOV OTrJ
0Uj.J~OOI1 0 TpOTTO<; UTTOAOYIOIJOU TOU TTITOKfou KOI OUVTTW<; 11 V ..\oyw
Elo<popd ~ OXI. AA..\d KOI OV 11 IJETOKUAIOrJ Tr}<; Elo<popa<; TOU V. 128/1975,
EV04JEI KOI Tl1<; 010Tcl~Wc,; TOU dp9pou 293 AK EfX W<; OUVETT10 TI1V OU~110il
TOU OUj.J~OTIKcl K090pi~Oj.JEVOU ETTITOKfOU TTEpOV TOU TTpO~AETTOIJEVOU OVWTOTOU
opfou, Kard TO TTooocrr6 Til<; Erocpopd<;, Kar TOT O!JW<; ll oTToy6pe:ucr11 oe:v eo
TTpOEKUTTT OTTO TOV V. 128/1975, OAAcl OTTO TrJ O l clTO~I1 TTOU 80 Opl~ OVWTOTO
6p10 ETTITOK[OU . ETTOj.JEVW<;, 0 UTTOAOYIOj.JO<; TOU TTOOOOTOU Til<; Elo<popd<; TOU N.
128/1975 YIO TOV K090piOIJO TOU ETTITOK[OU EfVOI VOIJIIJO<;", YIOT[ OEV OVTfKEITOI
OTI1 OlclTO~I1 TOU dp9pou 1 TTOp. 3 TOU N. 128/1975, ll OTTOfO K091EpWVEI
oTToyopEUTIKO Kovovo OIKofou Kor' dp9po 174 AK ouT a a..\..\ov
OTToyopEUTIKO KOVOVO OIKOfou. H ETTI~OA~ T11<; Elo<popd<; OUT~<; OTO
OOVIOA~TTTI1 j.JTTOpEf vo AYX9Ef 1-16vo OTTO aTT04JrJ orocpav10<;, rofw<; 6rav
TTI~d..\ATOI XWPf<; TTPOI1YOUj.JEV11 ETTOpK~ EVIlj.JEpWOI1 ~ KOTa TpOTTO
KEKOAUj.JIJEVO (An 430/2005 ~EE 2005.460 , EcpA9 227/2012 OrJj.J . TNf'1
NO MOl:, Ecp8o 492/2010 EmoKEj.JTT~ 2010 .1143 , E<pA8 1558/2007 E/\1\LlvrJ
49.902 , EcpAcrp 114/2006, EcpnoTp 195/2007, EcpA9 776/2006 , no..\npAyp
68/2007, noAnp8o 31919/2007, noAnp8o 36104/2006 , MovnpA9
207/2013 , 6.TT. , MovnpA9 889/2007, MovnpPoo 23/2006, MovnpPoooTT
90/2006 0111-l TNn NOMO~). OcrT6cro , o ovoTOKIO!JO<; Tl1<; Elocpopa<; rou v.
128/1975 OEV EfVar VOj.JIIJO<;, <pOOOV, TOOO KOTcl TO TTpo'ioxuov (~,.\ ap9po 8
TTEp. 6 V. 1083/80 KOI T11V UTT' Op19j.J . 289/80 OTTO<pOOil Til<; NOj.JIOj.JOTIK~<;
ETTITpOTT~<;), 000 KOI KOTcl TO U<piOTcliJEVO VOj.J09TIKO K090TW<; (v. 2601/98 _.
apepo 12, v. 2789/2000 dp9po 30, v. 2783/2000 dp9po 47 , v. 2912/20q.1. r.:. .> .
. ~ ~" .'
dp9po 42 KOI V. 3259/2004 dp9po 39) , OVOTOKIO'j.JO<; TTITpETTTOI j.JOVOV ~f'~y
: - ..
. . . ,.
;._,~ .; _\-:- jl ' .
\ ~ ~. ,:\ ' I '

\_ .l~~ \ -
5o q>uAAo H)<; UTT' apiS~ .ffY/2017 aTT6q>aOfl<; TOU Movo~AOU<; npwroOIKiou TpiKOAWV
(EIOIK~ f:.IOOIKOO[O np10UOIOKWV l:.iaq>opwv)

Ko8UOTpOUIJEVWV TOKWV KQI OXI <popwv, EIO<popwv ~ O.AAwv TTP01Jil81WV (An

l
~
.#.

,-,\ '_;I''
J

4,;
" . "
'"
1782/2002 EMllvll 2002.1430, E<pA8 5824/2001, E<pn1p 526/2003 , E<p/\oj.J
.124/2007 ApiJ . (2009) 63.1190) .

M TOV TpiTO Aoyo Til<; UTTO KpiOfl OVOKOTT~c_;, KaT' EKTi!JilOfl TOU
OIKoypacpou Til<;, 01 avaKorrrovr<; 1oxupi~ovrm 6T1 ll rrpoo~aAAoiJEVfl OloTOy~

TTAilPWIJ~<; TTQOX1 OKUpOTflTO<; KOI TTpETT1 va OKUpw8i, Aoyw rrapaVOIJil<;


IJETOKUAIOil<; Tfl<; EIO<pOpa<; TOU V. 128/1975 EK IJEpouc_; Til<; Ko8' ~<; KQI TOU
TTopaVOIJOU EKTOKIOIJOU KQI OVOTOKIOIJOU TWV TTOOWV OUT~<; . 0 Aoyoc_; auroc_;,
TTOU a<popa OTil OUVOpOIJ~ TWV TTpOUTT08EOWV EKOOOil<; Til<; TTpOo~aMOIJEVIl<;

OloTOy~c; TTAilPWIJ~c;, Eivm opiOIJEvoc;, OUIJ<pwva IJE TO OlaAaiJ~av61JEVa OTilV


UTTO OTOIX. I VOIJIK~ OKE4Jfl , KQI VOIJIIJO<;, OTilPI~OIJEVO<; OTic_; OIOTQ~1<; TWV
ap8pwv 13 V. 128/1975, 8 rrap . 6 V. 1083/1980 -OTTW<; O~IJEpa IOXUEI- 623,
626 rrap . 3 Kal 628 rrap . 1 TTEpiTTT. a' KnoM. npETT1 , OUVTTW<;, va pUVfl8i,
TTEpolrE.pw, Kal Kar' ouoia.

Arro oAa TO Eyypa<pa, TTOU ll Ko8'~c_; TTpOOKOIJi~1 , 1-JEpiKQ OTTO TO


orroia ava<pE.povrm rrapaKarw, xwpic; wor6oo va EX1 rrapaA1<p8Ei KovEva y1a
TllV OUOIOOTIK~ KTf1Jil01l Til<; Olo<popac_;, OTTOOiX81lKOV TO ~~<;" : flUVQIJEI Til<;" IJE
op181JO 61/28.3 .2005 OUIJ~OOil<; TTIOTWOEW<;" IJE OVOIKTO aAAilAOXP0
AoyapiOOIJO KOI TWV UTT' op181J. 61/24.2.2006, 61/14.4.2008, 16.4.201 0,
61/004/19 .11.2012 rrpoo8Twv rrpa~Ewv aur~c; Km TllV urr' ap181J
61/19 .11.2012 OUIJ~OOfl VXUPOU , TTOU KoTOpTfOTilKOV Eyypa<pwc_; OTil
<f.>apKo06va TpiKaAwv IJETOsU Til<; Ka8 ' ~c_; KOI TWV rrpwrou KQI OEUTEpOU TWV
OVOKOTTTOVTWV, XOPilY~81lK OTOU<;" TEAEUTO[ouc_; TTiOTWOil IJEXPI TOU TTOOOU TWV
50 .000,00, IJE TOUc_; opouc_; KOI Tic_; OUIJ<pWV[Ec_; TTOU OloAoiJ~aVOVTQI 0 OUT~ ,
Ka8wc; Km or1c; arro avw rrpoo8rc; rrpa~EI<; aur~c; . l:TilV avwrEpw ou!J~aoll
KQI TTp008T<; rrpa~1<; OUT~<; OUIJ~A~81lKOV 01 TpfTil, TETOPTil KOI TTEIJTTTil TWV
OVOKOTTTOVTWV we_; EYYU~Tpl<;, EyyUWIJEV<; TllV TTA~Pil E~O<pAilOil TOU
KOTOAOfTTOU Til<; TTiOTWOil<; KOI TTOpOITOUIJEVE<; TWV OXETIKWV EVOTQOWV roue_; .
METO~U TWV OpWV Til<; OUj.J~OOil<; TTEpiAOIJ~QVOVTQI KQI 01 ~~<; : ap8po 13
<popol, TEAll , t~ooa K0.8 <popoc;, TO TEAll xapTOO~IJOU , O.AAO. TEAll , EIOO<ppE<;,
OIKOIWIJOTO ~ K0.8 O.Mou Efoouc; ETTI~apuvo1<; urrtp rou lllliJOofou ~
OTTOIOUO~TTOn; TpfTov, lTOV ~m~aMOVTal ~ ea ETTI~A~8ouv ETTi TOU KE<paAaiou ~
E~OOWV ~ OTTOIOO~TTOTE
.'J'::..
TWV TOKWV KOI TWV Tr]<; TTfOTWOr]<; TTOU EXOUV IJE TpOTTO
I'
OXEOI"] IJE Tl"] OUIJ~OOrJ OUT~, ~apUVOUV OTTOI<A10TIKcl KOI IJOVO TOV nlcrTOUXO,
orov orrofo TT1ppfrrrovrm . Ap8po 2 rrArJpWIJ~ r6Kwv, TTEPIOOIK6 KAEfOIIJO , -....._
avaTOKIOIJ6c; 2.1 0 morouxoc; y1a TO avaAaiJi3av61JEVa arr6 TrJV rrfoTWOrJ -- . . _. . . .,. i '.
rrooa, KaSwc; KOI YIO 6oa KOVOUAia Sa <ppoVTOI OE XPEWOrJ TWV AoyapiOOIJWV
Tl"]~ TTJOTWOr]~, OUIJ<pWVO IJE TOU~ 6pou~ Tr]~ rrapouoa~, OUIJ<pWVEfTar OTI 8a

O<pEfA1 T6Kouc; OUIJ<pWVO IJE TO rrapaKOTW . Errfor]c; Sa O<pEfAE:rm KOI


rrpo1J~8Eia, 6rrou ouiJ<pwva IJE arrocpdo1~ TWV VOIJIOIJOTIKwv apxwv,
ETT1i3dAAETOI ~ ETTITpETTETOI ~ OUIJ<pWVEfTOI I"] KOTOI3oA~ TTp01J~8EIO<; y1a Tr]
XP~Oil Tr]<; rrfcrrwoll~ 0 r6Koc; urroAoyf~ETOI roKap181JIKa, IJE roc; 360 rJIJEpwv.

Q EKTOKIOIJO<; 8a yfVETOI Tr]V 30 11 louvfou KOI Tr]V 31 11 i}KEIJ~pfou Kcl8 ETOU<;,


6rav ETTEPXETaf TO KOTcl TO rrapaKclTW ava E~cliJI"]VO TTEplOOIKO KAElOIIJO TOU
AoyapiOOIJOU EfT rrp6K1TOI y1a rrpoowp1v6 t:frE y1a opiOTIKO KAEiOIIJO . 01 r6KOI
TOU TTpWTOU EKTOKIOIJOU KE<paAaJOTTOIOUVTOI KaJ 8a KOTO~aAAoVTaJ IJOsf IJE roue;
TOKOU<; TOU OEUTEpOU EKTOKIOIJOU. Eav KOTcl Tr]V rJIJEpOIJr]Vfa OUT~ OEV
KOTO~Ar]80UV 01 O<pEIAOIJEVOI TOKOI (a' KaJ W EKTOKIOIJOU) , OVE~apT~TW<; TWV

AOITTWV OUVETTEIWV OTTO Tr]V K08UOTEpr]OrJ, KE<pOAOIOTTOIOUVTOI ava E~cliJrJVO


KaJ OVOTOKf~OVTaJ, OUIJ<pWVO IJE TO rrapaKOTW , XWpic; EIOOTTOfr]Or]. TOU
......
nlorouxou .. ... a KelBE OE TTEpiTTTWOrJ UTTEpr]IJEpfm; TOU nlorouxou Sa XPEWVEI
TO 0 KaSUOTEpr]Ofl TTOOcl XWPf~ 6XAflOr] TOU niOTOUXOU KOI OUTOOiKaJa IJE
r6Ko urroAoyi:61-JEVO IJE ro 1oxuov ETTITOKIO UTTEPrJIJEpiac;, OVEPXOIJEVO o~IJEpo
IJE I3001"] KaJ Tr]V nl} TE 2393/96 0 2,5 EKOTOOTIOJE<; 1-JOVclOE<;, TTclVW arr6 TO
EKclOTOTE IOXUOV OUVOAIKO ETTITOKIO (~OOIKO +rrt:p18Wp10 rrpooau~r]Or]<;

+EIO<pOpd V.128/75) . 01 O<pEIAOIJEVOI 0 K08UOTEpr]Or] TOKOI OUIJ<pWVEiTaJ OTI


EKTOKf~ovrm arr6 TflV rrpwrr] r]IJEpa Ka8ucrrpr]crr]c; EfT acpopouv To xpoviK6
OlaOTr]IJO rrp1v arr6 ro opJOTIK6 KAt:fOIIJO rou AoyapiOOIJOU Til~ rrfcrTWOr]<; EfTE
ro OlaOTrJIJa IJETd ro op1or1K6 KAEfmiJo ourou. 01 r6Kol BE rrou rrpoKurrrouv
TTpOOTi8EVTaJ OTO KE<paAaJO ava E~cliJrJVO EiTE rrp6K1TaJ YIO TO rrpoowpiVO EiTE
y1a TO opJOTIK6 KAt:lOIIJO rou AoyapiOOIJOU TrJ<; rrfoTWOrJ<; KaJ avaroKf~ovrm .
ETT10~ Of OVOKOTTTOVTE<; 0 <pclVr]KOV OUVETTEf<; OTrJV EKTTA~pWOfl TWV
urroxpt:wcrwv roue; rrou rr~ya<:av arr6 TflV avw ouiJ~aoJl KaJ TJ~ rrp6oSErc;
OUT~<; TTpcl~1<;, I"] Ka8' ~c; EKA10 OpiOTIKcl OUT~ (OUIJI300I"] TTfOTWOr9~~~H.E~~;; ..:.:
OVOIKT6 aAA~A6Xpo AoyapiOOIJO) KaJ TOY E~UTTr]pETOUVTO OUT~ Aoyap100:1J~rr~v.~-
.' ' I

27.7.2016; KOIVOTTOIWVTO<; TOUTO OTOU~ OVOKOTTTOVTE<; IJE Tr]V OTTO 30 . 8.2,0~ 6

' -.........
.......
6 o <puf..Ao Tr]<; urr' api81J. H Yt2017 arr6<paar]<; rou MovOIJEAOO<; npwrooJKEfou TpiKdAwv
( EIOIK~ f:.laOJKaaia nEpiOUGIOKWV f:.Ja<popwv)

E~WOIKrJ ETTICJTOA~ TrJc; (f3A. 4583E', 4585E', 4587E', 4586E' KOI 4584E'/30.8 .2016
EK8ECJEic_; ETTIOOCJEWc; TOU OIKOCJTIKOU ETTij..JEArJT~ CJTO npwTOOIKElO TpiKaAwv
lwavv11 AAE~avop~) KOI KaAwvTOc; roue; TOuroxpova va E~O<pA~aouv TrJV oq>EIA~
roue;, auvoAIKOU rroaou 28 .637,90. Kar6mv, rrpof3'1 CJTrJV EKOOCJ'l TrJc;
avaKOTTTO!-IEVrJ<; OlaTOy~c; TTArJPW!-l~c;. nArJv, 61-1wc;, arr6 TO arr6orroo1-1o rwv
Ej..JTTOpiKWV f31f3Afwv TrJc; Ko8' rJc; TpaTTEsoc;, TTOU TE8rJKOV UTT04J'l TOU OIKOOT~
y1o TrJV OTTOOEI~'l TrJc; OTTOlTrJCJ'lc_; OTTO TrJ CJUj..Jf30CJ'l OOVElOU KOI Tic_; TTp6CJ8ETEc_;
rrpa~w; our~c; . 6rrwc; EKTE8rJKov ovaAUTIKa ovwrpw, rrpoKUTTTEI 6r1 '1 Ko8' 11c;
KE<poAmorro1ouoE TrJV Elo<popa mu N. 128/75, Ka8E <papa rrou xptwvE r6Kouc;
naarJc; q>UCJEWc_; KOI OVOTOKisE TO TTOOa TrJ<; (ocpo(J OTO Ka8E cpopa TTpOKUTTTOV
urr6Aomo KEcpa,\mo urro,\6ylsE r6Kouc; (EKTOKI0!-16c;) nEpltxovrEc; KOI rrooa
Elacpopac; rou N. 128/75, oro vto oE rrpoKurrrov EKaamrE KEcpaAmo urro,\6ylsE
VEOUc_; TOKOUc_; TTEpiEXOVTEc_; KOI EIOcpopa (EKTOKICJj..J6c_; KOI OVOTOKICJ!-10<; TrJ<;
EIO(j)Opac_;). 0 TTopaVOj..JOc_; OUT6c_; EKTOKICJj..JOc_; KOI OVOTOKICJj..JOc_; TWV TTOCJWV TrJ<;
EIOcpopac_; yfVETOI j..JE TrJV EVCJW!-laTWO~ TrJ<; CJTO ETTITOKIO UTToAoyiCJ!-IOU TWV
rraa11c; cpuaEwc; T6Kwv KOI rrpoKUTTTEI r6oo orr6 TO ovrfypocpo ,\oyopiOCJj..JOU,
oMa Kol orr6 roue; avw 6pouc; TrJc; oul-lf3oorJc; (f3A. ad hoc Ecp/\oj..J 124/2007
Apj..J. (2009) 63.1190 KOI TpNoj..JnA'lP !J.l.A). Arr6 TO ovwrpw, OEOO!-IEVOU 6TI '1
Ko8' '1<; opKEJTOI CJTrJV o6p10TrJ apVrJO'l TOU EKTOKICJ!-IOU KOI OVOTOKIO!-IOU TrJc;
EICJq>Opac_;, XWpfc_; VO ETTIKOAElTOI KOI VO OTTOOEIKVUEI 1-lEXPI TTOIOU U4JOUc_; EJVOI
EKK080p10j..JEVrJ '1 OTTOlTrJO~ TrJ<;, j..JE f3aa11 TO TTpOCJKOIJISOIJEVO j..JE TrJV OlTrJCJ~
TrJc; yypacpa , rrpoKUTTTEI 6T1 , '1 ETTJOJKaa8Eiaa IJE TllV avoKOTTTOIJEVIl 01aray~

rrArJPWIJ~c; orrofTrJO'l T'lc; Ko8' ~c; TTEpiEXEI XPEWCJEic_; TrJc; Elacpopac; mu v.


128/75, '1 OTTOfo j..JEV VO!-ll!-IWc; ETTI[3A~8rJKE , KaTOTTIV CJU!-lq>WVfoc_; TWV
CJUj..Jj3a,\Aoj..Jvwv, rrapav61JW<; OIJW<; avaroKiarrJKE, a<pou oev rrepiA~cp811K

CJXETIK6c; 6poc; CJTilV OIKEfo auj..Jf3oa11 . auj..Jcpwvo KOI IJE 6oo OloAoj..Jf3avovrm we;
avw CJT'l 1-lEfsovo CJKE4J'l rou OIKOVIKou auMoylcriJOU . H oKUp6TrJTO oE rwv
ETTij..JEpouc; TTOCJWV ETTrJpEasEI TrJV OTTOOEIKTIKOTrJTO j..JE yypocpo TOU CJUVOAOU
rrJc; onofTilarJc;, ocpou OEv Efvm ouvor6c; o OIOXWPI0!-16c; rwv ETTI!-IEpouc; rroawv,
OcpEVOc_; A6yw TOU Efoouc_; Tile; Eyypocp~c_; , Oq>ETEpOU ,\6yw TrJc; EVCJW!-lclTWOrJ<; CJTO
AoyopiOOj..JO TWV TTOCJWV TrJc; EIOcpopac_; CJTO TTOCJa TWV TOKWV. E~aMou, TO
U4Joc; rwv rropavoj..Jwv XPEWCJEwv, ar11v rrpoKEfiJEV'l rrEpfrrrwa11 . 5Ev IJTTOpEf
vo rrpoa510pla8Ef orr6 rov EAAmwc; TrJPOU!-IEVO rrpoc; E~UnrJpETrJCJ'l rou oovEfou
'.'
Aoyaplaa1-J6 , Ka8wc; oEv rrpoKUTTTEI arr6 To arr6arraa1-1a auTOu ouT TO rt-. f.
~,,

ETTITOKIO UTTOf.Oylai-JOU TWV aUI-J~OTIKWV KOI UTTEpr]I-JEpfa<; TOKWV, 1-JE \<i~


\"\{,
\
arroTAEal-la va Ka8faraTm , rrpanpw, avEKKa8aprarr] 11 vi51K11 arrafT11a11 ,
KOTcl T11 OlclTO~r] TOU ap8pou 624 KnoAll. EV04JEI TWV W<; OVW EKTI8E1-JEVWV,
rrpoKUTTT1 6n TO rroa6 Tr]<; tvoiKrJ<; arrafrr]ar]<;, y1a TO orrofo Ko68r]K 11
rrpoa~af.f-61-JEVI"] Olaray~ lTAr]pWI-J~<; , OEV OTTOOEIKVUETOI OTTO TO
rrpoaKOI-Jia8vra OTTO TI1V Ka8' ~<; TpcllT~0 OTTOarraai-JOTO TWV .EI-JlTOpiKWV Tr]<;
~~~Afwv, A6yw Tr]<; aKup6TI1Ta<; Twv aui-JrrEprAai-J~avoi-JEVWV aTO Aoyap1aa1-J6
TTOaWV Tr]<; Ela<popa<; TOU V. 128/1975, E~anfa<; TOU OVOTOKiai-JOU OUTWV,
K08W<; I"] OKUpOTrjTO TWV ETTII-JEpOU<; rroawv ETTr]pE0~1 Tr]V yypa<pr]
OTTOOEIKTIKOTI"]Ta TOU auv6Aou Tr]<; arrafTr]ar]<;, a<pou OEV Ka8faTOTOI OUVOTO<; 0

OIOXWpla1-J6<; TWV ETTII-JEpouc; rroawv am arroarraai-JOTO TWV EI-JTTOpiKWV


~~~Afwv Tl1<; Ka8' ~<; KOI , KaT' aKoAou8ia, aKpl~~<; rrpoaOIOplai-JO<; TOU
rrpayi-JaTIKa o<pEIAOI-JEvou rroaou KOI avrfaTOIXa Tr]<; arrafTr]ar]c; Til<; Ka8' ~<;. ME
~aarJ Tl<; we; avw aKtlj.J1<;, rrpETT1 va yiv1 OKT6<; o axTIK6<; A6yoc; avaKorr~c;

KOI we; ouaia ~aari-Joc;, va yfv1 oEKT~ 11 avaKorr~ Km va aKupw8Ef 11


avaKOTTTOI-JEVr] 01aray~ ITArjpWI-J~<; , rrapEAKOUar]c; Tr]<; ~mar]<; TWV Aorrrwv
rrpo~aAA61-JEVWV A6ywv o16T1 , 1-JE TrJV wooKfi-JrJall Tou Kp18vTO<; A6you
OVOKOTT~<; IKOVOTTOIEJTOI rrA~pW<; TO EVVOI-JO OUI-J<pEpov TWV OVOKOTTTOVTWV
(E<pAS 1294/2009 EMllv11 2011.190, E<pGe:a 2292/2006 Xplo.Ll 2007 .156,
E<pAS 5824/2001 EMillvr] 2002 .189) . Ta o1Kaar1Ka ~ooa TWV avaKorrr6vTwv
Sa rrptrr1 va m~Afl8ouv a ~apoc; Tfl<; Ka8' r]c; 11 avaKorr~ . A6yw Tfl<; ~nac;
Tfl<; (ap8po 176 KnoA~) . KOTcl TO Opi~OI-JEVO aTO OIOTOKTIKO.

IIA TOYl:: 1\0IOYl:: AYTOY2:

~IKAZEI aVT'I..JWAia rwv o1aofKWV.


~EXETAI TUlTIKcl KOI KaT' ouaiav Tr]V avaKOlT~ .

AKYPONEI TflV l-IE ap181-16 94/2016 o1aray~ rrArJpWI-J~<; rou ~IKOOT~


TOU MoVOI-JEAouc; npwTOOIKEfou TpiKaAwv.
KATMIKAZEI TflV Ka8' I"]<; 11 avaKoTT~ aTflV rrAr]pWI-J~ TWV o1Kaar1Kwv
E~OOWV TWV OVOKOTTTOVTWV, TO OlTOJO opf~1 OTO TTOOO TWV TETpOKOOfWV
....,
(400,00) EUpW. .-..j ,.,,
KPIGHKE , arro<paafa8r]K Km OI"JI-JOO"IU8r]KE am TpfKaAa, .aro

OKpOaT~p16 TOU KOI 0 EKTOKTr] 01"]1-JOaiO OUTOU aUVEOpfaarJ , 1-JE Tr]V rrapo~h[d ,
:f o cpuMo H]<; urr' ap18~ . 114t2017 OTTOq>OOr]<; TOU MoVOIJEAOU<; npwTOOIKiou TpiKclAWV
.l (EIOIK~ LliOOIKOOia npiOUOIOKWV Lliacpopwv)

)
t
.
~ Kal Tfl<; lpa!JI..JOTta, xwpfc; va rrapEUpfoKovral o1 OldOIKOI Kal o1 rrAflpE~oumof
f roue; OIKfly6pol TflV .!H -8<z o!+.-
l

HJMHL