You are on page 1of 364

--------------------------------- ------------------

FLAVΠ ΙΟSΕΡΕΠ

Ο Ρ Ε Ρ Α ο ΜΝΙΑ

ΑΒ

RΕΟΟΟΥΝΊΤΑ. -

ΞΕ

--- LIPSΙΑΕ,
SUΜΡΤΙΒUS ΕΤ ΤΥΡIS B, C, ΤΕΙΡΕΝΕRΙ,
ΜDCCΟLΙVΙ,

PR Α.Ε.Ε. Α Τ Ι Ο.

Ρ. 3 ν. 18. δέ*: τε 7 6. έστασίασενή και 29. κατα
στάσεις: * 2015. εύνοούν *: εύνουν 16. πεζοί *: πεζών
223, έγκλίνουσι*: έκκλίνουσα 324, τήν deerat*
44-4- γε°ετε 43 5. τε*: τόν 57 7. καταλείποντος. -
**οιπο 65 13. περί πρός 94 66 2. τούτο και τούτο και
16 υποπεπτηρότες*: ύποπεπτη κότες , 67 32, και
λοιπόντων* καταλιπόντων 7821. ένεκεν, είδε το φως
άμυνόμενος*: άμυνόμενος π7 9. έπαφες» και ως
**ς τών έν 86 26. ώστε *: ώς δέ - 93 10, συνολικά
"S*ή συνοικήσας 96 27. προέπεσεν *: προσέπεσεν -
28 διαδοχήν% * 99 15. φιλίαν δέ "Αλεξάνδρου και
Φόρος αυτός. * 103 32, δέ*: τε 107 6, διακόπηκε

Φδοξη Dindorfus: παραδοΐvel παραδιδου 119 311 -----
* , 12 7, ώφελώμαι: * 124 6. κτημάτων? an χρω
Φωμάτων". * 126 19, τε*: δέ 131 6. έπιάβρωση και
134, 17 et 139 2. ούδέ*: ούτε 142 16. δυστυχεϊν, δή
έθους'' πίSί τού mavis duplex 143 18, δείας. -
147 26, μήθ'*: μηδ’ , 148 15. ών*: παρ’ ών 153 5.
Φυταν*.. δ δίαιταν 30. έφοράν] μή δράν Groning
154 4. άλλους 2% - 157 10. πρόεστι% - 15ο ga,
τρός Dindorfus: περί 166 28, δίδωσι": δίδωσι μεν
168 7- προαγωγών Dindorfus: παραγαγών 176 23. ---
Φγίνοντο": παρεγένοντο 178 4. συνεισέπιπτονη και
98- αύτός*: αύτόν 199 8. καθ' ύμών suspecta 13.

ήν*: έν 200 1. Τύριοι συχνούς μέν% * 9. αύτών τά 2%
216 4. έώρα ' 218 29. οΐς ? * 240 20. δή*: δέ.
cf. 246 1. 245 16. δέ*: τε 255 20. τώ*: τών
260 5. ύπό*: άπό 278 23. έμήν όρμήν? * 281 25.
τώ Αγρίππα πλούτω*: τών Αγρίππα πλούτων - 295 3.
φύσει τε όχυρόν ? * 298 12. κάν*: καί 301 17. τόν
μέν*: μέν τόν 312 30. συνασπίζον; αύτός γούν μέχρι 2*
314 2. δτε?* 21. προηκίσαντο? * 318 18. κατει
λημένον*: κατειλημμένον 319 20. συντάξεσθαι.*: συντά
ξασθαι 320 19. τρόπος ? * 325 17. έπανέστησαν **
έπανίστησαν 327 3. έπιστρέψειν*: έπιστρέφειν "339 13.
μελαίνας*: μέλανας 345 20. ώς – πλήθος] Haec tran
sposni olim ante illa 21. δίχα – μυριάδες sita 350 6.
τάκι? * 352 12. διαδοχάς ? * 354 2. ό"Αλεξανδρείας. **
an Aλεξάνδρεια. * 358 14, μέν*: δέ

------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------

ΦΛΑ & ΤΟΥ ΓΙΩΣΗ Π Ο Υ

----- - ----- ---- - - --
" - -

-

-
-

-
-

-
-
-
-

---- - - -
- " -
-
- , -
.-
-- . - -
- -

- - - --
--

-
-

-
.. "
-
- , - - -
-
-
- --

-
-
-
- -
-

ΠΙΕΡΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η

ΠΟΥ ΛΑΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΑΛΩΣΕΩΣ
ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ,

Έπειδή τόν Ιουδαίων πρός"Ρωμαίους πόλεμον συ-(1)
στάντα μέγιστον ού μόνον τών καθ’ ήμάς, σχεδόν δέ
καί ών άκοή παρελήφαμεν ή πόλεων πρός πόλεις ή
έθνών έθνεσι συρραγέντων, οΐμένού παρατυχόντες τους
56 πράγμασιν, άλλ’ άκοή συλλέγοντες είκαΐα καί άσύμ
φωνα διηγήματα, σοφιστικώς άναγράφουσιν, οΐ παρα
γενόμενοι δέή κολακεία τή πρός "Ρωμαίους ή μίσει τώ
πρός Ιουδαίους καταψεύδονται τών πραγμάτων, πε–
ριέχει δέ αύτοϊς δπου μέν κατηγορίαν δπου δέ έγκώ
10 μιοντά συγγράμματα, τό δ’ άκριβές τής ιστορίας ούδα
μού, προυθέμην έγώ τους κατά τήν "Ρωμαίων ήγεμο
νίαν, "Ελλάδι γλώσση μεταβαλών, άτοϊς άνω βαρβάροις
τή πατρίω συντάξας άνέπεμψα πρότερον, άφηγήσα
σθαι, Ίώσηπος Ματθίου παΐς, γένει "Εβραϊος έξ
5 "Ιεροσολύμων, ιερεύς, αύτός τε"Ρωμαίους πολεμήσας
τά πρώτα καί τους ύστερον παρατυχών έξι άνάγκης,
γενομένου γάρ, ώς έφην, μεγίστου τούδε τού κινήμα– 2
τος, έν"Ρωμαίδις μέν ένόσει τά οικεΐα, Ίουδαίων δέ
τό νεωτερίζον τότε τεταραγμένοις έπαινέστη τοϊς και–
κοροϊς, άκμάζον κατά τε χείρα καί χρήμασιν, ώς δι'
ύπερβολήν θορύβων τους μέν έν έλπίδι κτήσεως τους
- 1 και

-----,-- - , -----,-----,-----, -

. ----.----.-----... ταύτα καί "Ρωμαίων τούς μή έπιστρατευσαμένους. ------------. ----.----. έντυγχάνοντας ή κολακείας ή 15 πλάσμασι. . άλλά τά μέν έργα μετ’ άκριβείας έκατέρων διέξειμι. έν αΐς πρός τώ μηδέν ύγιές δηλούν καί τού σκοπού δο κούσιν έμοιγε διαμαρτάνειν. τά στρατιω τικά δέ ήρα μεταβολής έλπίδι λημμάτων. τούς δ’ έπί 30 τοϊς πράγμασι λόγους άνατίθημι τή διαθέσει. άτοπον ούν ήγησάμην περιδεϊν πλαζομένην έπί τηλικούτοις πράγ μασι τήν άλήθειαν. 4 ού μήν έγώ τους έπαίρουσι τά"Ρωμαίων άντιφι– λονεικών αύξειν τά τών όμοφύλων διέγνων. ---------. 3 καίτοι γε ίστορίας αύτάς έπιγράφειν τολμώσιν. καταβάλλουσι δέ 2ο άεί τά Ίουδαίων καί ταπεινούσιν· ούχ όρώ δέπώς άν είναι μεγάλοι δοκοΐεν οΐμικρούς νενικη κότες· καί ούτε τό μήκος αϊδούνται τού πολέμου ούτε τό πλήθος τής καμούσης"Ρωμαίων στρατιάς ούτε τό μέγεθος τών στρα τηγών. καί 5 πολλούς μέν βασιλειάν ό καιρός άνέπειθε. έπειδή "Ιουδαϊοι μέν άπαν τό ύπέρ Εύφράτην όμόφυλον συνεπαρθήσεσθαι σφίσιν ήλπισαν. 4 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ δ’ έν άφαιρέσεως δέει γίνεσθαι τά πρός τήν άνατολήν. 25 οϊμαι.. οΐ πολλά περί τους Ιεροσολύμοις ίδρώσαντες. άγνοεΐν δέ Έλληνας. μεστά δέήν πάντα θορύβων μετά Νέρωνα. --------------------------------------------------------------------------------. καί Πάρθους μέν καί Βαβυλω νίους "Αράβων τε τούς πορρωτάτω καί τό ύπέρ Εύ– 10 φράτην όμόφυλον ήμιϊν Άδιαβηνούς τε γνώναι διά τής έμής έπιμελείας άκριβώς δθεν τε ήρξατο καί δι’ δσων έχωρησε παθών ό πόλεμος καί δπως κατέστρεψεν. καί τούς έμαυτοϋπάθεσι διδούς έπολοφύρεσθαι ταϊς τής πατρί– ------------.. -----Α.. βούλονται γάρ μεγάλους μέν τούς "Ρωμαίους άποδεικνύειν. "Ρωμαίους δέ οΐτε γείτονες Γαλάται παρεκίνουν καί τό Κελτικόν ούκ ήρέ μει. ταπεινουμένου τού κατορθώματος αύτους άδο ξούσιν.

αύτοί δέ τά 'Ασσυ– ρίων ή τά Μήδων συγγράφουσιν ώσπερ ήττον καλώς ύπό τών άρχαίων συγγραφέων άπηγγελμένα. εΐ δέ τις δσα πρός τούς τυράννους ή τόληστρικόν αύτών κατηγορικώς λέγομεν. τούτων μέν κάθηνται κριταί τούς φιλοτιμουμένους έπηρεάζοντες. τά μέν πράγματα τήΐστορία προσκρινέτω. καί τούτων αϊτιος ούδείς άλλόφυλος. τά γούν πάντων άπ’ αιώνος άτυχήματα πρός τά ΄Ιουδαίων ήττάσθαί μοι δοκεϊ κατά σύγκρισιν. ώστε άμήχανον ήν όδυρμών έπικρα τεΐν. πολλάκις δέ έκών τήν άλωσιν τής πό– λεως ύπερτιθέμενος. εΐ δέτις οίκτου σκληρότερος εΐη δικαστής. ά κατά σύγκρισιν έλαχίστους άποδείκνυσι τούς πάλαι πολέμους. ώνεϊ καί τώλόγω πλεο νεκτούσι. μάρτυς αύτός ό πορθήσας Τίτος Καϊσαρ. δτι γάρ αύτήν στάσις οικεία καθεϊλε. τάιγάρ καθ' αύτούς έσπού– δαζoν έκαστοι γράφειν. καίτοι τοσούτον τής έκείνων ήττώνται δυνάμεως έντώ γρά– φειν δσον καί τής γνώμης. τάς δ’ όλοφύρσεις τώ γράφονται. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 5 δος συμφοραΐς. τους άτυχήμασι τής πατρίδος έπιστένοντες. συκοφαντοίη. καί τάς "Ρωμαίων χείρας άκούσας καί τό πύρ έπί τόν άγιον ναόν είλκυσαν οΐ Ιουδαίων τύραννοι. λείπονται τή προαιρέσει. διδότω παρά τόν τής ιστορίας νόμον συγγνώμην τώ πάθει· πόλιν γάρ δή τών ύπό "Ρωμαίους πασών τήν ήμετέραν έπί πλεΐστόν τε εύδαιμονίας συνέβη προελ θεϊν καί πρός έσχατον συμφορών αύθις καταπεσεΐν. όπου καί τό παρατυχεϊν τοϊς πράγμασιν έποίει τήν άπαγγελίαν έναργή καί τό ψεύ– . έν παντί "τώ πο δή λέμω τόν μέν δήμον έλεήσας ύπό τών στασιαστών φρουρούμενον. οΐ τηλικούτων κατ' αύτούς πραγμάτων γε γενημένων. καίτοιγε έπιτιμήσαιμ’ άν αύτός δικαίως τους Έλλή-5 νων λογίοις. καί διδούς τή πολιορκία χρόνον είς μετάνοιαν τών αιτίων.

δπου δέ οΐτε τούτων συγγραφείς έπαύσαντο καί οΐήμέτεροι προφήται. έπειθ’ ώς oϊ τούτων . πεφίμων ται. τίνες τε δντες καί δπως άπανέστησαν Αιγυπτίων.6 " ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ δεσθαι παρ’ ειδόσιν αισχρόν ήν. τούτων δέ τά μέν τοϋ κατ’ έμαυτόν πολέμου διεξοδικώτερον καί μεθ’δσης άν έξερ γασίας δύνωμαι δίειμι. χώραν τεδσην έπήλ θον άλώμενοι καί πόσα έξής κατέλαβον καί πώς μετ– ανέστησαν. πρός δέ τήν ίστορίαν. καίτινες Ελλήνων έκεΐνα τή πατρίω φωνή μεταβαλόντες ούπολύ τής άλη θείας διήμαρτον.15 λεϊται. ώς "Αντίοχος ό κληθείς έπι– φανής έλών κατά κράτος "Ιεροσόλυμα καί κατασχών 30 έτεσι τρισί καί μησίν έξ ύπό τών Ασαμωναίου παί– δων έκβάλλεται τής χώρας. παρέντες τους άσθενεστέροις καί μηδέγινώσκουσι τάς πράξεις τών ήγεμόνων γράφειν. τό γεμήν μνήμη τά μή προϊστορηθέντα διδόναι καί τά κατά τόν ίδιον χρό– νον τους μεθ’ έαυτόν συνιστάνειν έπαίνου καί μαρτυρίας άξιον φιλόπονος δέ ούχ ό μεταποιών οικονομίαν καί τάξιν άλλοτρίαν. έπειδή καί Ιουδαίων πολλοί πρό έμού τά τών προ– γόνων συνετάξαντο μετ’ άκριβείας. ένθα χρήτάληθή λέγειν καί μετά πολλού πόνου τά πράγματα συλλέγειν. " άρχαιολογεΐν μέν δή τά ΄Ιουδαίων.10 ται. έπεί παρ’Έλλησιν άμε. τά δέ προγενέστερα τής έμής ήλι κίας έπιδραμώ συντόμως. κάγώ μέν άνα λώμασι καί πόνοις μεγίστοις άλλόφυλος ών Έλλησίτε καί "Ρωμαίοις τήν μνήμην τών κατορθωμάτων άνατί θημι· τοϊς δέ γνησίοις πρός μέν τά λήμματα καί τάς δίκας κέχηνεν εύθέως τό στόμα καί ή γλώσσα λέλυ. νύν άκαιρον ώήθην είναι καί άλλως περιτ. τήν άρχήν έκείθεν 25 ποιήσομαι τής συντάξεως. τιμάσθω δή παρ’ ήμΐν τό τής ιστορίας άληθές. άλλ’ ό μετά τοϋ καινά λέγειν καί τό και σώμα τής ίστορίας κατασκευάζων ίδιον.20 τόν.

τής τε Γαλιλαίας έκατέρας τά διαστήματα καί αυτήν φύσιν. καί δσα παρά τάς πρώτας όρμάς έπήλθον οΐ 10 Ιουδαϊοι τους διπλοις. Κουιντιλίου δέ (8άρου κατά τήν χώραν δντος. καί ώς έτει. καί ώς αύτός ύπό τών στρατιωτών 30 άκων αύτοκράτωρ άποδείκνυται. έπειθ’ ώς ήδη καμνόντων Ιουδαίοις τών 9 πραγμάτων θνήσκει μέν Νέρων. δίειμι· ούδέ γάρ τών έμαυτού τι συμφορών άποκρύψομαι. δπως τε τάς περιοίκους έτειχί-8 · σαντο. καί τάς έπί "Ρώμης καταβάσεις.. τά τε συμβάντα κατά Κέστιον. Θεσπασιανός δέ έπί Ιεροσολύμων ώριμημένος ύπό τής ήγεμονίας άνθέλκεται τάτε γενόμενα περί ταύτης αύτώ σημεία. καί ώς τών πόλεων αύτής άς μέν κατά κράτος άς δέ δι’ όμολογίας έλαβεν. καί ώς Νέρων έπί τοϊς Κεστίου πταίσμασι δεί– σας περί τών δλων "βεσπασιανόν έφίστησι τώ πολέμω. έτι τε τής χώρας τήν ιδιότητα. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 7 έκγονοι περί τής βασιλείας διαστασιάσαντες εΐλκυσαν εις τά πράγματα "Ρωμαίους καί Πομπήιον. ένθα δή καί τά περί τής τών "Ρωμαίων έν πολέμους εύταξίας καί τήν άσκησιν τών ταγμάτων. καί ώς ούτος μετά τού πρεσβυτέρου τών παίδων εις τήν Ιουδαίων χώραν ένέβαλεν. καί τά περί έκάστην πόλιν τών άλισκομένων πάθη μετ' άκριβείας. μέλλων γε πρός 15 ειδότας έρεϊν. καί δσοι σύμμαχοι έκόπησαν εις δλην τήν Γα λιλαίαν.. ώς είδον ή έπαθον. λίμνας τε καί πηγάς τάς έν αύτή. δωδεκάτω τής Νέρω νος άρχής ό πόλεμος άνερράγη. καί τούς τής Ίουδαίας δρους. καί ώς τούτου άπο χωρήσαντος έπί διοικήσει τών δλων είς τήν Αίγυπτον έστασιάσθη τά ΄Ιουδαίων. δση τε χρώμενος "Ρωμαίων Η στρατιά. δπως τε έπιανέστησαν αύ– . καί ώς Ηρώδης ό Αντιπάτρου κατέλυσε τήν δυναστείαν αύ– τών έπαγαγών Σόσσιον. Αύγούστου μέν "Ρωμαίων ήγεμονεύοντος. δπως τε ό λαός μετά τήν και Ηρώδου τελευτήν κατεστασίασεν.

.. καί οΐονήν τού ναού τό άγιον. ούδέν ούτε άποκρυπτόμενος ούτε προστιθείς τους πεφωραμέ 11 νοις. καί δσα τών ιερών κειμηλίων έκ τού πυρός ήρπάγη. πάντα μετ’ άκριβείας. τών τε άνδραποδισθέντων τό πλήθος. τήν τετής δλης πόλεως άλωσιν. διακρινώ δέ τά πάθη τού δήμου καί τάς συμ φοράς. καί τήν αιχμαλωσίαν 255 τών τυράννων. καί τάς τούτων πρός άλλήλους διαφο 10 ράς. τήν τε τής πόλεως όχυρότητα καί τούΐερού καί τού ναού τήν διάθεσιν. δπως τε ό ναός άκοντος ένιεπρήσθη Καίσαρος.. ----.2 τοϊς οί τύραννοι. καί όπως έκ τής στάσεως ή πόλις διέκειτο παρόντος αύτού. τών αιχμαλώτων κολάσεις.1 .----. καί ώς άρας άπό τής Αιγύπτου Τίτος δεύτερον εις τήν χώραν ένέβαλεν. καί ώς "Ρωμαίοι μέν έπεξήλθον τά λείψανα τού πολέμου καί τά έρύματα τών χωρίων καθεϊλον. 8 ΤΟΥ ΤΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ -----.---------.* ------------. καί τά πρόταύτης σημεία καί τέρατα. προσβολάς τε δσας έποιήσατο καί πόσα χώματα. καί μηδε– . καί όσάκις Τίτος σώσαι τήν πόλιν καί τόν ναόν έπιθυμών έπί δεξιάς τούς στασιάζοντας προυκα λέσατο. ούδέ τάς. έθη τε έορτών ένια καί τάς έπτά άγνείας καί τάς τών ιερέων λειτουργίας. περιβόλους τε τών τριών τειχών καί τά μέτρα τούτων. έπειτα διέξειμι τήν τετών τυράννων πρός τούς όμοφύλους ώμότητα καί τήν "Ρωμαίων φειδώ πρός τούς 15 άλλοφύλους. 12 ταύτα πάντα περιλαβών ένέπτά βιβλίοις. δπως τε τάς δυνάμεις καί δπου καί πόσας συνήγαγε. καί εις ήν έκαστοι τύχην διενεμήθησαν. δσατε ύπό τού πολέμου καί δσα ύπό τής στά σεως καί δίσα ύπό τοϋ λιμού κακωθέντες έάλωσαν. έτι δέ καί τού– των καί τού βωμού τά μέτρα. Τίτος δέ πάσαν έπελθών τήν χώ– ραν κατεστήσατο. έτι δέ τάς έσθήτας τών ιερέων καί τού άρχιερέως.---. πα– ραλείψω δέ ούδέ τάς τών αύτομόλων άτυχίας. τήν τεύποστροφήν αύτού τήν εις Ίτα λίαν καί τόν θρίαμβον..

.---------------.. άνέγραψα. καί παρ' αύτοϋλαβών τόπον έντώ"Ηλιοπολίτη νομώ. βρέφη τε αύτών φυλάττειν άπερίτμητα καί σύς έπιθύειν τώ βωμών πρός ά άπαντες μέν ήπεί θουν. τή φυσική προσ– . . ήνάγκαζεν ΊΙουδαίους.. άλλά μή πρός ήδονήν. καί μετά πλείστης δυνάμεως αύτός όρμήσας τήν τεπόλιν αίρεϊ κατά κράτος καί πολύ τι πλήθος τών Πτολεμαίω προσεχόντων άνεϊλε. στάσεως τους δυνατοϊς Ιουδαίων έμπεσούσης καθ’ δν καιρόν. ό δέ άρχιερεύς Όνίας πρός Πτολεμαΐον δια φυγών. --------------------------------------------------- . 9 "---------. καταλύσαν τας τά πάτρια. ΛΟΓΟΣ : ΠΡΩΤΟΣ . ποιήσομαι δέ ταύτην τής έξηγήσεως άρχήν ήν 5 καί τών κεφαλαίων έποιησιάμην. καί κατά μνήμηνών περί τήν πολιορκίαν έπαθεν. καί Βακχίδης ό πεμφθείς ύπ’ Αντιόχου φρούραρχος. τοϊςγε τήν άλήθειαν άγαπώσιν.. Όνίας μέν είς τών άρχιερέων έπικρατήσας έξέβαλετής πόλεως τούς Τωβία υΐούς. έκάστου τών έν άξιώματι μή φέροντος τους όμοίoις ύποτετάχθαι). οΐδέκαταφυγόντες πρός Αντίοχονΐκέτευσαν αύ– τους ήγεμόσι χρώμενον εις τήν Ίουδαίαν εισβαλεϊν. --. έσφάττοντο δέ οΐ δοκιμώτατοι. ύπό δέ άκρασίας παθών.-------------------. -----.---. ταϊς τε άρπαγαΐς άνέδην έπαφείς τούς στρατιώτας αύ– τός καί τόν ναόν έσύλησε. πολίχνην τε τοϊς Ιεροσολύμοις είκασμένην καί ναόν έκτισεν δμοιον· περί ού αύθις κατά χώραν δη– λώσομεν. καί τόν ένδελεχισμόν τών καθ' ήμέραν έναγισμών έπαυσεν έπ’ έτη τρία καί μή– νας έξ. "Αντιόχω γεμήν ούτε τό παρ’ έλπίδα κρατήσαι τής 2 πόλεως ούθ’ αϊ άρπαγαί καί ό τοσούτος φόνος ήρκεσεν.------------.* – * μίαντοΐς έπισταμένους τά πράγματα καί παρατυχούσι τώ πολέμω καταλιπών ή μέμψεως άφορμήν ή κατηγορίας.----. Αντίοχος ο κληθείς έπιφανής διεφέρετο περί δλης Συρίας πρός Πτολεμαΐον τόν έκτον (ή φιλοτιμία δ' ήν αύτούς περί δυναστείας. πεί θεται ό βασιλεύς ώρμημένος πάλαι. ----.---. ----.

καί κατ’ άνδρα τούς άξιολόγους ακιζόμενος. καί κοινή καθ’ ήμέραν ένδει κνύμενος διψιν άλώσεως τή πόλει.. καί συμβαλών μάχη νικά τούς "Αντιόχου στρατηγούς καί τής Ίουδαίας έξελαύνει. άπό δέ θερμού τού κατορθώματος ώρμησεν έπί τήν έντή πόλειφρουράν (ούπω γάρ έκκέκοπτο). τών ιερέων εΐς. . τελευτά μέν Αντίοχος. καί έκβαλών άπό τής άνω πόλεως συνωθεϊτούς στρατιώτας εις τήν κάτω (τούτο δέ τού άστεως τό μέρος άκρα κέκλη– ται). κληρονόμος δέ τής . . καί διά τήν άπαλλαγήν τών άλλοφύλων άρξας τών σφετέρων έκόντων. 3 Ματθίας γούν υΐός Ασαμωναίου. καί τά πρός τάς λειτουργίας σκεύη καινά κατασκευάσας εις τόν ναόν εΐσήνεγκεν ώς τών προτέρων μεμιασμένων. βωμόν τε ώκοδόμησεν έτερον καί τών ένα γισμών ήρξατο. . προσγενομένων δέ άπό τού δήμου πολλών αύτώ άναθαρρήσας κάτεισι.λαμβανούσης δέ άρτι τόϊερόν κατάστημα τής πόλεως. συνασπίσας μετά χειρός: οικείας (πέντε γάρ υΐεις ήσαν αύτώ) κοπίσιν άναιρεϊ τόν Βακχίδην· καί παραχρήμα μέν δείσας τό πλήθος τών φρουρών είς τά δρη καταφεύγει. μέχρι ταϊς ύπερβολαΐς D τών άδικημάτων τούς πάσχοντας εις άμύνης τόλμαν και ήρέθισε. . 1Ο Λ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ λαβών ώμότητι τά άσεβή παραγγέλματα. καί πρός"Ρω 20 μαίους πρώτος έποιήσατο φιλίαν. . . τελευτά "Ιούδα τώ πρεσβυτάτω τών παίδων καταλιπών τήν αρχή». . δ δέ (ούδέ γάρ ήρεμήσειν Αντίοχον ύπελάμβανε) τάς τε έπιχωρίους συνεκρότει δυνάμεις... παρανομίας ούδεμίαν παρέλιπεν ύπερβολήν. 4. . καί τόν Έπιφανή πά λιν εις τήν χώραν εισβαλόντα μετά καρτεράς πληγής άνέστειλεν. . κυριεύσας δέτοϋϊερού τόν τειχώρονέκάθηρε πάντα καί περιετείχισε.. άπό κώμης Μωδεείν δνομα. παρελθών δέ άπό τής εύ– πραγίας είς δυναστείαν. .

πρός δέ τήν ύποχώρησιν τού βασιλέως Ιούδας ούκ 6 . στενής ούσης τής παρόδου. καταλιπών μέν φρουράν δσην άποχρήσειν ύπελάμβανε. Έλεάζαρος ό . πρίν δέσυνάψαι τάς φάλαγγας. άδελφός αύτοϋ προϊδών τόνύψηλότατον τών έλεφάντων 10 πύργω τε μεγάλω καί περιχρύσοις προτειχίσμασι κε κοσμημένον. έλέφαντας δέ όγδοήκοντα. ύπολαβών έπ’ αύτού τόν"Αντίοχον είναι. θέμενος εύκλείας έν δευτέρω τό ζήν. έμβάλλει διά 5 τής Ιουδαίας εις τήν όρεινήν. γίνεται δέκαί κληδών τάδελφό τής δλης παρατάξεως· καρτερώς μέν γάροϊΊουδαίοι και μέχρι πολλού διηγωνίσαντο. Βηθσουράνμέν ούν πο– λίχνην αίρεϊ. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 1-1 βασιλείας αύτού καί τής πρός Ιουδαίους άπεχθείας ό υΐός Αντίοχος γίνεται. καί πολλών άναιρεθέντων τούς λοιπούς έχων Τούδας είς τήν Γοφνιτικήν τοπαρχίαν φεύγει. δ γεμήν κυβερνών τόν έλέφαντα ιδιώ– της ήν· κάνεΐσυνέβη δέ είναι τόν"Αντίοχον. μηδέν πλέον δράσας τού μεγάλοις έπιβαλέσθαι. τών τε ιδίων προεκτρέχει πολύ καί διακόψας τό στίφος τών πολεμίων έπί τόν έλέφαντα διήνυσεν. κατά δέ τόν τόπονδς καλείται Βεθζαχαρίας. κατά σπάνιν τών έπιτηδείων άπανίσταται. και καθίσας όλίγας ήμέρας έν αύτή. έφικέσθαι μέν ούν τοϋ δοκούντος είναι βασιλέως ούχοΐός τε ήν διά τό 15 ύψος· δ δέ τό θηρίον ύπό τήν γαστέρα πλήξας έπι κατέ σεισεν έαυτώ καί συντριβείς έτελεύτησε. Αντίοχος δέ παρελθών εις Ιεροσόλυμα. Ίούδας ύπήντα μετά τής δυ– νάμεως. συναγαγών ούν πεζών μυριάδας πέντε. ίππεϊς δέ εις 5 πεντακισχιλίους. αυτήν δέ λοιπήν δύναμιν άπαγαγών χειμεριούσαν εις τήν Συρίαν. πλήθει δέ ύπερέχοντες οι βασιλικοί και δεξιά χρησάμενοι τύχη 25% κρατούσι. ούδέν πλέον 20 ήνυσεν άν ό τολμήσας τού δοκεϊν έπ’ έλπίδι μόνη λαμ προϋκατορθώματος έλέσθαι τόν θάνατον.

. . W. / χος Κενδεβαΐον τόν αύτού στρατηγόν μετά δυνάμεως δηώσoντα τήν Ίουδαίαν έπεμψε καί καταδουλωσόμε– τον 9 .. .. 92 Σίμων δέ γενναίως άφηγούμενος τών πραγμάτων αίρεϊμέν Γάζαράτε καί Ίόπην καί Ίάμνειαν τών προσοί κων.. .. . .. . προσγενομένων δ’ έκ τού έθνους πολλών. ήκοντα τόν Ιωνάθην σύν όλίγοις είς Πτολεμαΐδα πρός Αντίοχον δόλω συλ λαμβάνει.. . . δς ήν άδελφός τού Ίωνά θου. . Κ. . .. .. . ών. .... ... . .. 12 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ήρέμει. άλλ’ ούκ έδυσώπησε τήν τού βασιλέως πλεο νεξίαν. καί τούς διασωθέντας έκ τής μάχης έπισυγκροτήσας. καίμεθ’ ήμέρας όλίγας ότιΤ) άδελφός αύτού Ιωάννης έπιβουλευθείς ύπό τών τά"Αν– τιόχου φρονούντων τελευτά. . έπίτροπος μέν ών τού Αντιόχου παιδός. . . καί πρός τήν ήτταν ώργισμένος κτείνει τόν Ίω νάθην.Σίμωνα. .. καίτοι . . .. .. . . .. . . κατέσκαψε δέκαί τήν"Ακραντών φρουρών κρατή– σας. .. . . αύθις δέ γίνεται καί Αντιόχω σύμμαχος κατά Τρύ– φωνος. . . . . . . . 2 άφηγήσατο τού πολέμου· τούς μέντοιγε υΐεϊς έπ' αύτόν μετά τών έρρωμενεστάτων προεκπέμπει. ού μήντι τούτων ήρκεσεν αύτώ πρός άσφάλειαν· Τρύφων γάρ ό τύραννος. . . . . καί τή πρός"Ρωμαίους φιλία τήν άρχήν έκρατύνατο. καί δήσας έπί Ιουδαίων στρατεύει είτ’ άπελαθείς ύπό τοϋ Σίμωνος. . έπιβουλεύων δ’ αύτώ καί πρόσθεν άποσκευάζεσθαι. .. .νεανικώτερον . . καίφανείς άριστος κατά τήν μάχην πολλούς τετών πολε μίων άποκτείνας άναιρείται. . .διδέ. . . . . . αύτός δέ μοί . . .. . .. . .. . . συνεξελών Τρύφωνα· μετ’ ούπολύ γάρ Αντίο– -.. . . γηραιός . .. πρός τε τόν"Αντίοχον παΐδα διαλλαγάς έποιήσατο. ... . . .. τούς φίλους αύτού πειρώμενος. . .. κατά κώμην Aδασάν συμβάλλει τους Αντιόχου στρατηγούς. . . δν έν Δώροις πρό τής έπί Μήδους στρατείας - έπολιόρκει. 2 διαδεξάμενος δέ τούτον ό άδελφός Ίωνάθης τά τε άλλα πρός τούς έπιχωρίους διά φυλακής ήγεν έαυτόν..

διηπείλει. έξεκρούσθη γε μήν ύπό τού δήμου ταχέως. τιμωρήσων τήμητρί καί τοϊς άδελφοΐς. μετά τάχους έπί Πτολεμαΐoν ώρμησε. τούς άναιρήσοντας έπεμψε. καί νικήσας λαμπρώς άρχιε– ρεύς άποδείκνυται. καί τής τών Μακεδόνων έπικρα– τείας μετά έκατόν καί έβδομήκοντα έτη Ίουδαίους άπαλ λάττει. ώρμησε δέ καί Πτολεμαϊος εΐσελ Ι55 θεϊν καθ’ έτέραν πύλην. καί διακρημνιεϊν. θνήσκει δέ καί αύτός έπιβουλευθείς έν συμποσίων 3 ύπό Πτολεμαίου τού γαμβροϋ. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 1-3 ραν τής δυνάμεως άναλαβών έπήει κατ’ άλλο μέρος. τόνμέν"Υρκανόν όργής πλείων οίκτος εΐσήει καί δέος.δεδεγμένων ήδη τον Τακανόνι και διμεν παραχρήμα άνεχώρησεν έπί τι τών ύπέρ Ιεριχούντος έρυμάτων. πρός ά. προγνούς δέ τήν έφοδον ό νεανίσκος παραγενέσθαι εις τήν πόλιν ήπείγετο. _ ______________________________---------------------------- . καί θύσας τώ θεώ. εΐμήθάττον άπανασταίη. πλείστον τώ λαώ πεποιθώς κατάτε μνήμην τών πατρώων κατορθωμάτων καί μίσος τής Πτο λεμαίου παρανομίας. προσβαλών δέ τώ φρουρίω τά μέν άλλα κρείττων ήν. ώς αύτή γε κρείττονα τόν έκ Πτολεμαίου θάνατον άθανασίας είναι. δς αύτού τήν τε γυναίκα καί τούς δύο παΐδας έγκαθείρξας έπί τόν τρίτον Ιωάν 10 νην. ή δέ μήτηρ ούδέν ούτε πρός τάς αϊκίας ούτε πρός τόν άπειλούμενον αύτή θάνατον ένδιδούσα χείρας ώρεγε. δ Δαγών καλείται κομισάμενος δέ τήν πα τρώαν άρχιερωσύνην "Τρικανός. πολλούς δέ πολλαχού κάν τους δρεσι προλοχίσας πά σας κρατείταϊς έπιβολαΐς. ήττάτο δέ δικαίου πάθους. τήν τε μητέρα καί τούς άδελφούς αύτού προανάγων έπί τού τείχους είς εύσύνοπτον ήκίζετο. ός καί Τρικανός έκαλεΐτο. όγάρ Πτολεμαϊος όπότε καταπονοϊτο. 30 καί κατηντιβόλει τόν παΐδα μή πρός τήν αύτής ύβριν έπικλασθέντα φείσασθαι τοϋ δυσσεβούς.

έπεί δέ κατίδοι τυπτομένην τε καί σπαραττομέ νην. . έτι δέ Σίκιμα καί Γαριζίναύτός αίρεϊ πρός αΐς τό Χουθαίων έθνος.... γ. εύθέως ώρμησεν έπί τάς έν Συρία πόλεις. ... . τόν τε"Αν τίοχον άπανίστησι τής πολιορκίας πείσας τριακοσίοις τα λάντοις.. .. "Αντίοχος δέκατ' όργήνώνύπό Σίμωνος έπαθεστρα τεύσας εις τήν Ιουδαίανέπολιόρκει τόν Υρκανόν.14 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ διδόντος δίκας έφ’ οΐς είς τόνοϊκοναύτών παρηνόμησεν. Άρι στόβουλον καί "Αντίγονον· ών ούδέν άνιέντων.. . . . .. . . . οι περιώκουν τό εικασθέντώ έν και "Ιεροσολύμοις ίερώ. . αίρεϊ δέ καί τής Ίδoυμαίας άλλας τε ούκ όλίγας καί Άδωρεόν καί Μάρισσαν. Μηδάβην μέν ούν καί Σαμαίαν άμα ταϊς πλησίον. .------------------------------------------------------- . . προσκα θεζόμενος τους Ιεροσολύμοις.. ... προελθών δέ καί μέχρι Σαμαρείας.. αύθίς γεμήν ώς Αντίοχος έπί Μήδους στρατεύσας και καιρόν άμύνης αύτώ παρεϊχεν. . . .. --. . . δπερ ήν. . . .. κενάς... .. .. . δ κατά έπταετίαν άργείται παρά Ίουδαίοις όμοίως ταϊς έβδομάσιν ήμέραις.. ... τών μαχιμωτέρωνύπολαμ ν. έθηλύνετο καί τού πάθους δλος ήν. . .... λιμού μέν εις τοσούτον προήλθον οΐ κατά τήν πόλιν ώς άψα . . καί ύφε λόμενος ύπέρ τρισχίλια τάλαντα χρημάτων..... . τριβομένης δέ διά ταύτα τής πολιορκίας έπέστη τό άργόν έτος. καί φεύγει πρός Ζήνωνα τόν έπικληθέντα Κοτυλάν" Φιλαδελφείας δ’ ήν τύραννος. . . . .. ώρμητο προσβα λεϊν. ... δς δή πλουσιώτατος βασιλέων έγένετο. . .Α. καί πάντοθεν αύ– τήν άποτειχίσας. καί δή καί ξενοτροφεϊν πρώτος Ίουδαίων έκτής περιουσίας ήρξατο.. . .. ."ν βάνων εύρήσειν... δδέ τόν Δαυίδου τάφον άνοίξας. . π.Ο γ... . ν.. ένθα δή νύν έστι Σεβαστή πόλις ύφ’ "Ηρώδου κτισθεϊσα τού βασιλέως. τούς υΐεϊς έπέστησε τή πολιορκία. ό δέ"Ιωάννης όπότε μέν ένθυμηθείη τό παράστημα τής μητρός καί κατακούσειε τής ίκεσίας.. . 5. .. . κάν τούτω Πτολεμαϊος άνεθείς τής πολιορκίας άναιρεϊτούς άδελφούς Ίωάννου σύντή μη τρί. ...

περιτίθεται μένδιάδημα πρώτος μετά τετρακοσιοστόνικαί έβδομηκοστόν πρώτον έτος. μακαριστότατος όντως καί κατά μηδέν έάσας έφ’ έαυτώ μεμφθήναι τήν τύχην. καί τήνέντός Καρμήλου τού δρους χώραν άπασαν κατε– πρός δέ τάς εύπραγίας αύτού τε"Ιωάννου καί τών 8 παίδων φθόνος έγείρει στάσιν τών έπιχωρίων. τήν τε άρχήν τού έθνους καί τήν άρχιερωσύνην καί προφητείαν· ώμίλει γάρ αύτό τό δαιμόνιον ώς μηδέν τών μελλόν των άγνοεΐν. έπί πέντε υΐέσι τελευτά. τήν άρχήν είς βασιλείαν μεταθείς. τό λοι πόν δ’ έπιβιούς έν εύδαιμονία Ίωάννης. κάκεϊνος έτοίμως ύπακούσας ύπό τών περί Αριστόβουλον ήττάται. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . Αν– τίοχον τόν έπικληθέντα Ασπένδιον. οΐ δ΄ έπί τής Σαμαρείας ύποστρέψαντες τότε πλήθος πάλιν εις τό τείχος συγκλείουσι.. καί τά κατά τήν άρχήν κάλλιστα διοικήσας έντρισί καί τριάκοντα δλοις έτεσιν. δς γε καί περί δύο τών πρεσβυτάτων και υΐών. μέχρι καί πρός φανερόν πόλεμον έκριπισθέντες ήττώνται. πρός δέμήνας τρεις. έξού . προεϊδέ τε καί προεφήτευσεν· ών τήν καταστροφήν άξιον άφη γήσασθαι. δτιμή διαμενούσι κύριοι τών πραγμάτων. άλλά προελθόντες άμα τή Π0 δυνάμει μέχρι τής Σκυθοπόλεως ταύτην τε κατέδραμον. παρ' δσον τής πατρώας εύδαιμονίας άπέ κλιναν. καί πολ λοί κατ’ αύτών συνελθόντες ούκ ήρέμουν. καί τήν πόλιν έλόντες αύτήν τε κατασκάπτουσι καί τούς ένοικούντας έξηνδραποδίσαντό.. 15 σθαι καί τών άηθεστάτων. τρία γούν τά κρατιστεύοντα μόνος είχε. καί δ μέν μέχρι Σκυθοπόλεως διωχθείς ύπό τών άδελφών έκ ξ5 φεύγει. έπεκαλούντο δέ βοηθόν. μετά γάρ τήν τού πατρός τελευτήν ό πρεσβύτερος 3 30 αύτών Αριστόβουλος. προχωρούντων δέ τών κατορθωμά– των τήν όρμήν ού κατέψυξαν.

καί προνοιών τού μήθ’ ύποπτεύων φανε ρός γενέσθαι καί προησφαλίσθαι πρός τό άδηλον. προστάξας άνό πλουμέν άπέχεσθαι. τά μέν ούν πρώτα διηπίστει τους λεγομένοις ό Αριστόβουλος. παρόν 3 αύτήν κατασχεϊν. " 2 περιέρχεται δέαύτώ ήτίσις εις τόν άδελφόν Αντί γονον. δτι τε παρείη μετά μεγίστων συνταγμάτων άναιρήσων αύτόν· ούγάρ άνέχεσθαι τιμήν μόνον έκβασιλείας έχειν. διί στησι μέν τούς σωματοφύλακας έν τινι τών ύπογαίων άλαμπεϊ (κατέκειτο δ’ έντή βάρει πρότερον καλουμένη. 16 τor forΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜor κατήλθεν δ λαός είς τήν χώραν άπαλλαγείς τής έν Βα βυλώνι δουλείας· τών δέ άδελφών τόν μέν μεθ’ έαυ– τόν "Αντίγονον (έδόκει γάρ άγαπάν) ήγεν ισοτίμως. καί μέχρι το– σαύτης ώμότητος προήλθεν ώστε καί λιμώ διαφθεϊραι δεδεμένην. δεσμεϊ δέ καί τήν μη τέρα διενεχθεϊσαν περί τής έξουσίας (ταύτην γάρ δή κυρίαν τών δλων όΊΙωάννης άπολελοίπει). τούτοις κατά μικρόν άκων έπίστευσεν Αριστόβουλος. συνέβη μέν κατ’ έκείνας τάς ήμέρας νόσω χρήσασθαι τόν Αριστόβουλον. 30 αύθις δ’’Αντωνία μετονομασθείση). δν ήγάπα τε καί τής βασιλείας κοινωνόν είχε κτείνει γάρ καί τούτον έκ διαβολών. άς οΐ πονηροί τών κατά τό βασίλειον ένεσκευάσαντο. ώς ένήν μάλιστα κεκοσμημένον. κάν τούτω προσιόντες οι πονηροί τώ βασιλεϊ τήν τε πομπήν τών όπλιτών έδήλουν καί τό παράστημα τό "Αντιγόνου μείζον ή κατ’ ιδιώτην. κτείνειν δέ τόν Αντίγονονεϊ μετά . τούς δ’ άλλους εΐργνυσι δήσας. τόν δέ Αντίγονον έπί τέ λει τής έορτής άναβάντα μετά τών περί αύτόν όπλιτών. προσκυνήσαι τό πλέον ύπέρ τάδελφού. άτε δή καί τόν άδελφόν άγαπών καί διδούς φθόνω τά πολλά τών λογοποιουμένων· ώς δ’ ό Αντίγονος λαμπρός άπό τής στρατείας ήλθεν εις τήνέορτήν ένή σκηνοποιεϊσθαι πά τριoν τώ θεώ.

καί μετ’ όλίγον άνηρημένος Αντίγονος ήγγέλλετο κατά τό ύπόγαιον χωρίον διδή καί αύτό Στράτωνος έκαλείτο πύρ πosΈΡΗ. . διά μέν τήν άσθένειαν αύτός έπιδεΐν έκαστα κωλυθείη. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 17 δπλων πρoσίοι. . βέβαιον άποδείξας δτι πάσαν εύ– 15 νοιαν καί φύσιν κόπτει διαβολή. . θεάσαιτ’ άν ήδιστά σε έν τους διπλοις” ταύτ’ άκούσας 4 το ό"Αντίγονος (ένήγε δ’ ή τού άδελφού διάθεσις μηδέν ύποπτεύειν πονηρόν) έχώρει μετά τών δπλων ώς πρός έπίδειξιν. . 2 . . . 5 λέγειν δέπρός τόν Αντίγονονώς ό άδελφός άκούσας δίπλα τε αύτώ κατεσκευακέναι κάλλιστα καί πολεμικόν κόσμον έν τή Γαλιλαία. θαυμάσαι δ’ άν τις έντούτω καί "Ιούδαν (Έσσαϊος 5 ήν γένος. ούκ έστιν δτε πταίσας ή ψευσθείς έν προαγ– και γέλμασιν). . πρός τούτο πάνυ πανούργως ή βασί λισσα συντάσσεται μετά τών έπιβούλων· τούς γάρ πεμ φθέντας πείθουσι τά μέν παρά τού βασιλέως σιωπήσαι. v. δτε μοι πρoτέθνηκεν ή άλήθεια καί τι τών ύπ’ έμού προρ και ρηθέντων διέψευσται. καί ούδέν ούτωτών άγαθών παθών ισχυρόν δ τώ φθόνω μέχρι παντός άντέχει. γενόμενος δέ κατά τήν σκοτεινήν πάροδον ή Στράτωνος έκαλείτο πύργος. καί πρός αύτόν έπεμψε τούς προερούν τας άνοπλονέλθεΐν. χωρίον δ' αύτώ πρός σφαγήν Στράτωνος πύργος εΐμαρτον καί τούτο μέν άφ’ έξακο σίων σταδίων έντεύθεν έστίν. πρός τούς γνωρίμους άνέκρα γεν (ήσαν δ’ ούκ όλίγοι παρεδρεύοντες αύτώ τών μαν θανόντων)“παπαϊ· νύν έμοί καλόν” έφη"τό θανεΐν. ώραι δέ τής ήμέρας ήδη τέσσαρες· όδή χρόνος έκκρούει τό μάντευμα” ταύτ’ εΐ και πών σκυθρωπός έπί συννοίας ό γέρων διεκαρτέρει. ύπό τών σωματοφυ– λάκων άναιρείται. . ζή γάρ Αντίγονος ούτοσί σήμε ρον όφείλων άποθανεΐν. . δς έπειδή καί τότε τόν Αντίγονον έθεάσατο παριόντα διά τούΐερού. "νύν δ’ έπεί καί χωρίζεσθαι μέλλεις.

δδέ τούς τε όφθαλμούς έμπίπλησι δακρύων. λαβέτωσαν άθρόον τούτο. καί μηδενός τολμώντος είπεϊν μάλλον ένέκειτο μαθεΐν έθέλων. δδέ παρελθών εις τήν έξουσίαν τόν έτερον μέν τών άδελφών βασιλειώντα κτείνει. βασιλεύσας ού πλεϊον ένιαυτού. τούτό τις τών έντή θεραπεία παίδων έκφέρων. 2 γίνεται διαύτώ καί πρός τόν Λάθουρον έπικληθέντα . 4 λύσασα δ' ή γυνή τούς άδελφούς αύτού. βασιλέα κα– θίστησιν Αλέξανδρον τόν καθ’ ήλικίαν καί μετριότητα πρoύχειν δοκούντα. εΐ γχεν ζέν τιμή». δαιμονίω προνοία σφάλλεται καθ’ δν τόπον ό"Αντίγονος έσφακτο. 10 ήρθη δ’ εύθύς οιμωγή τών θεασαμένων. είπεν" ούκ άρα θεού μέγαν όφθαλμόν έπ’ έργοις άθεμίτοις λήσειν έμελλον. τέλος δ' άπειλούντι καί βιαζομένω τάληθές είπον. μέχρι πού δ' αύτός έπισπείσω κατά μέρος τούμόν αίμα. τούτο γούντόν μάντιν διετάραξεν. τήν άδελφό και μητρί κατάκριτον ψυχήν καθέξεις. καί φαινομένοις έτι τους άπό τού φόνου σπίλοις τό αίματοϋκτείναντος έπεξέχεεν. ώσπερ έπίτηδες τού παιδός έκεϊ έπισπείσαντος τό αίμα· τής δέ βοής άκούσας ό βασιλεύς τήν αϊτίαν έπυνθάνετο. καί στενάξας δσον ήν αύτώ δύναμις. άγαπώντα τό ζήν δίχα πραγμάτων. καί μηκέτι ταϊς έκ τών έμών σπλάγχνων χοαΐς έπειρωνευέσθω τό δαιμόνιον" ταύτ’ είπών εύθέως τελευτά. καί πρός έννοίας τού φόνου τήν ψυχήν έχων άεί τεταραγμένην συνετήκετο. τόν δέ καταλειπόμενον. σώμα άναιδέστα τον. μέχρι τών σπλάγχνων ύπ’ άκράτου τής λύπης σπαραττομένων άθρόον αίμα άναβάλλει. άλλά με ταχεία μέτεισι δίκη φόνου συγγενούς. μέχρι πού μοι. Αριστοβούλω γεμήνεύθύς ή περί τού μύσους με ταμέλεια νόσον ένσκήπτει. όμωνύμως τή παραλίω Καισαρεία. 18 ΤΟΥ ΤΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ γος.

έξανδραποδισαμένω δέ ταύτας έπιανίσταται τόΊου 9 δαϊκόν έντή έορτή· μάλιστα γάρ ένταϊς εύωχίας αύ– τών στάσις άπτεται. έπεί δ’ ούτος ύπό τής μητρός Κλεο πάτρας διωχθείς εις Αίγυπτον άνεχώρησεν. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 19 Πτολεμαΐoν συμβολή. καί τραπόμενος εις τήν παράλιον αίρεϊ"Ραφίαν τε καί Γά– ζαν καί Ανθηδόνα τήν αύθις ύφ’ Ηρώδου τού βασιλέως Άγριππιάδα έπικληθεϊσαν. ή δέ νίκη πρός τόν Πτο λεμάϊονιέρρεψεν. γίνεται δέκαί τότε κρείττων. δια υφυγών δ’ αύτός είς"Ιεροσόλυμα. γίνεται δ’ έπάνω τής πληγής Αλέξανδρος. τών τε"Ιουδαίωνείς μυ– 9 ρίoυς κτείνει. έρημον λαβών τό φρούριον κατέ 25 σκαψεν. ένέδρας αύτώ γενομένης πάσαν άποβάλλει τήν στρατιάν. φόρον τε αύτους έπιτάξας. τά τιμιώτατα δέ τών Θεοδώρου τού Ζήνωνος κτημάτων ήν έναύτώ.. έπειτα συμβαλών Όβέδα τώ"Αράβων βασιλεϊ προλο-4 χίσαντι κατά τήν Γαυλάνην. πόλιν Άσωχιν ήρηκόταν και πολ– λούς μέν άνεϊλε τών πολεμίων. καί ταύτης έλών Γαλααδίτας τε καί Μωαβίτας. εΐ μή τό ξενικόν αύτώ παρεβοήθει. διδή μέ γιστον μένήνέρυμα τών ύπέρ Ιορδάνην. Θεοδώρου δέ πρός τάς εύπραγίας αύ– τού καταπλαγέντος. άνέστρεψεν έπί Αμαθούντα.. καί μάχαις έπαλλήλοις ούκ . Αλέξανδρος " Γιάδάρων τε πολιορκία κρατεΐ καί Αμαθούντος. καί έδόκειμή άν κρείττων γενέσθαι τής έπιβουλής. τώμεγέθει τής συμφο ράς πάλαι μισούν τό έθνος ήρέθισεν εις έπανάστασιν. έπελθών δ’ έξαίφνης ό Θεόδωρος τάτε σφέτερα καί τήν τού βασιλέως άποσκευήν αίρεϊ. κτείνας δέ τών έπαναστάντων ύπέρ έξα– κισχιλίους Αραβίας ήπτετο. συνωσθεϊσαν κατά βα θείας φάραγγος καί πλήθει καμήλων συντριβεϊσαν. Πισίδαι καί Κίλικες ήσαν" Σύρους γάρ ούκ έδέχετο μισθοφόρους διά τήν έμφυτον αύτών πρός τό έθνος 9 άπέχθειαν.

καί τί άνποιήσας καταστείλει ενιαύτούς. κρατεΐ δέ τή μάχη Δημήτριος. 2ο ώς δ’ ούτε οΐΊΙουδαϊοι θυμών ούθ’ οΐΈλληνες έπαύοντο πίστεως. μεταρρεϊν δέ καί πάν τό έθνος είς αύτόν. διεκρίνοντο ήδη τους διπλοις συμπεσόντες. οΐδέ μάλ λον έμίσουν τήν μετάνοιαν αύτού καί τού τρόπου τό 5 άνώμαλον. Δη μήτριος μέν τούς Αλεξάνδρου μισθοφόρους Αλέξανδρος δέ τούς άμα Δημητρίω Ίουδαίους μεταπείσειν έλπίσας. πεζοί δέ μύριοι τετρα κισχίλιοι.. άνεχώρησεν.----. άμα δέ καί τόν Εύκαιρον έπικληθέντα Δημήτριον έπεκαλούντο. καίπερ πολλά τών Αλε ξάνδρου μισθοφόρων καί ψυχής έργα καί χειρός έπι δειξαμένων. βαδίως δ’ ύπακούσαντος κατ' έλπίδα μειζόνων.15 τίων ίππεϊς μέν ήσαν τρισχίλιοι. " -. άλλ’ ύπολαβών ήδη μέν άξιόμαχον είναι 30 πάλιν "Αλέξανδρον. ταύτην τήν βοπήν ούκ ήνεγκε Δημήτριος. συνέμισγον οΐ Ίουδαϊοι τους συμμάχοις περί Σίκιμα. καί κατ’ οίκτον τής μεταβολής Αλεξάνδρω προσεχώρησαν εις τά δρη καταφυγόντι ΊΙουδαίων έξακισχίλιοι. ούμήν ηύφραίνετόγεταΐς νίκαις. "άποθανών” έλεγoν νεκρώγάράν διαλλαγήναι μόλις τώ τοσαύτα δράσαντι. τών δ’ έναν. καί πρίν εις χείρας έλθεΐν διακηρύσσοντες οΐ βασιλείς έπειρώντοτών παρ’ άλλήλοις άποστάσεων. μισθοφόροις δέ πεζοϊς όκτακυσχιλίοις· παρήν δέ αύτώ καί τό εύνοούνΊΙουδαϊκόνες μυρίους. καί μετά στρα. . χωρεϊ δέ τό τέλος τής παρατάξεως παρά 25 δόξαν άμφοτέροις· ούτε γάρ Δημητρίω παρέμειναν νι κώντι οΐ καλέσαντες.20 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ έλαττον πεντακισμυρίων Ιουδαίων άνεϊλεν ένιέξ έτέσιν. τήν έαυτού βασιλείαν άναλίσκων" δεν παυσάμενος τών όπλων λόγοις έπεχεί ρει διαλύεσθαι πρός τούς ύπoτεταγμένους.. πυνθανομένω δέ τό αίτιον.10 τιάς ήκοντος. * δέχεται δ’ έκατέρoυς "Αλέξανδρος ίππεύσι μέν χι– λίοις.

τό μέν με ταξύ τής ύπέρ Αντιπατρίδος παρορείου καί τών Πόπης αιγιαλών διαταφρεύει φάραγγι βαθεία. - γίνεται δέ αύτώ πάλιν άρχή θορύβων "Αντίοχος ό 7 καί Διόνυσος έπικληθείς.35% . Δημητρίου μέν άδελφός ών. γυναί κάς τε καί τέκνα αύτών άπέσφαξε ταϊς όψεσιζ καί ταύτα ΠΟ πίνων καί συγκατακείμενος ταϊς παλλακίσιν άφεώρα. τάς εύμαρεΐς έμβολάς άπόφράττων. καί 5 ταύτην καταστρεψάμενος αιχμαλώτους άνήγαγεν εις "Ιεροσόλυμα. συνεχής δέ πρός Αλέξανδρον ήν αύτους ό πόλεμος. έως τον περσινών artia. τών δέ ό βασιλεύς άνα χωρών είς τά χρησιμώτερα τής χώρας πρός τήν μάχην. θέμενος δ’ έν δευτέρω τήν πρός τόν κωλύσαντα άμυναν εύθύς έπί τούς Άραβας ήει. προύκοψε δ' αύτώ δι’ ύπερβολήν όργής εις άσέβειαν τό τής ώμότητος· τών γάρ ληφθέντων εις όκτακοσίους άνασταυρώσας έν μέση τή πόλει. τούτον γάρ δείσας στρατεύεσθαι έπί τούς"Άραβας ώρμημένον. ζ% . οΐς δρος τής φυγής ό "Αλεξάνδρου θάνατος κατέστη. τελευταίος δέ τών άπό Σελεύκου. καρτερός εξτρεμένης γενομένης. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : 21 ούμήν τό γε λοιπόν πλήθος άναχωρησάντων τών 6 συμμάχων κατέθεντο τάς διαφοράς. τοιούτοις έργοις όψέ 15 καί μόλις ήσυχίαν τή βασιλεία πορίσας. καίξυλίνους πύργους ένε τεκτήνατο. πρό δέ τής τά φρου τείχος ήγειρενύψηλόν. τοσαύτη δέ κατάπληξις έσχε τόν δήμoν ώστε τών άν– τιστασιαστών κατά τήν έπιούσαν νύκτα φυγείν όκτα κισχιλίους έξι Ιουδαίας δλης. μέχρι πλείστους άπο κτείνας τούς λοιπούς άπήλασεν εις Βεμέσελιν πόλιν. άνεπαύσατο τών διπλων. έπειτα τήνΐππον έξαίφνης έπιστρέψας (μυρία δ’ ήντόν άριθμόν) άτάκτοις έπιπίπτει τους περί τόν Αντίοχον. ούμήν 25 εϊρξαίγετόν"Αντίοχονίσχυσεν: έμπρήσας γάρ τούς πύρ γους καί τήν τάφρον χώσας διήλαυνε μετά τής δυνάμεως.

τούς δέλοιπούς καταφυγόν τας εις Κανά κώμην σπάνει τών έπιτηδείων άναλωθήναι συνέβη πλήν όλίγων άπαντας. έπιάνεισιν εις τήν Ίουδαίαν. πεπεισμένος ταύτη μάλιστ’ άν ύπακούσαι τούς Ίουδαί– 30 ους.. τόν άρχοντα Δημήτριον έναύτώ περιδύσας έκι πολλών έγκλημάτων. έπειδή τής ώμότητος αύτοϋ μακράν άποδέουσα καί ταϊς παρανομίας ένισταμένη τόν δήμoν είς εύνοιαν . άσμένως δ’ ύπό τού έθνους προσεδέχθη διά τήν εύπραγίαν. καί τρισί τούς φρουρούς περιβόλοις άποτειχίσας διά μά χης τό χωρίον παραλαμβάνει.. καταστρέφεται δέ καί Γαυλάνην καί Σελεύκειαν καί τήν Αντιόχου φάραγγα καλουμένην· πρός οΐς Γάμαλα φρούριον καρτερόν έλών. άπήλλαξε. καί μάχη νικήσας Αλέξανδρον κατά συνθήκας άνεχώρησεν.. 22 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τίοχος. καί βιαζόμενος παρά δύναμιν τό σώμα πρός τάς ένεργείας. στρατεύεται δ’ ούτος έπί τήν Του δαίαν. διό δή στρα τείαις άκαίροις έαυτόν έπιδιδούς. τρία πλη ρώσας έτη τής στρατείας. τελευτά γούν έν μέσοις τους θορύβοις στρεφόμενος. και καθιστώσι Κοι λης Συρίας βασιλέα.. καίπερ άνέδην ύπό τών Αράβων φονευόμενοι· πεσόντος δέ(καί γάρ προε– κινδύνευενάεί τοϊς ήττωμένοις παραβοηθών) έγκλίνουσα πάντες. καί τό μέν πλείστον αύτών έπί τετής παρατάξεως 5 κάν τή φυγή διαφθείρεται. τών Θεοδώρου κτημάτων γλιχόμενος. 8 έκ τούτου Δαμασκηνοί διά τό πρός Πτολεμαΐοντόν Μενναίου"μίσος Αρέταν έπάγονται. καί λαμβάνει τήν άνά παυσιν τού πολεμεϊν άρχήν νόσου. άντεϊχεν ή δύναμις αύτού. τεταρταίαις δέπε ριόδους πυρετών ένοχλούμενος ώήθη διακρούσεσθαι τήν άρρωστίαν πάλιν άψάμενος πραγμάτων. Αλέξανδρος δέΠέλλαν έλών έπί Γέρασαν ήκει πάλιν. βασιλεύσας έπτά πρός τους είκοσινέτη. καταλείπει δέ τήν βασιλείαν Αλεξάνδρα τή γυναικί.

-----. ... --------------------------------------------------ππππππππ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.. . . . . . ώς μή μόνον κρατύνασθαι τό οί κεϊoν έθνος.. .. .. . σύνταγμά τι Ιουδαίων δοκούν εύσεβέστερον είναι τών άλλων καί τούς νόμους άκριβέστερον άφηγεΐσθαι. . λύειν τε καί δεσμεϊν.. Φαρισαϊοι δ΄ αύτής. . . καί τούς πλημμε– λούντας εις τούς ίερούς νόμους έξ άρχής άπεβάλλετο. ένήγον δέ τήν Αλεξάνδρανείς τό καί τούς άλλους διαχειρίσασθαι τών παροξυνάντων έπ' 80 έκείνους τόν Αλέξανδρον.... . . .. . οΐδέ τήνάπλότητα τής άνθρώπου κατά μικρόν 15 ύπιόντες ήδη καί διοικηταί τών όλων έγίνοντο. άνήρουν ούς έθέλoιεν αύτοί. ένδιδούσης δ’ ύπό δεισιδαι μονίας. σεβομένη τό θεϊον..... προσφεύγουσι δ’ "Αριστοβούλωτών κινδυνευόντων οί προύχειν δοκούν . καί ού διήμαρτε τής έλπίδος· έκράτησε γάρ τής άρχής τό γύναιον διά δόξαν εύσεβείας· ήκρίβου γάρ δή τού έθνους μάλιστα τά πάτρια. . το παραφύονται δέ αύτή είς τήν έξουσίαν Φαρισαίοι. Διογένην γούν τινά τών έπισήμων. 5 δύο δ’ αύτή παίδων όντων έξ Αλεξάνδρου. . κτείνδυσιν αύτοί. τά δέ άναλώματα καί αϊ δυσχέρειαι τής Αλε ξάνδρας. τόν δέ νεώτερον Αριστόβουλον διά θερμότητα κατείχεν ιδιώτην. δεινή δ’ ήντά μείζω διοικεΐν.. σύμβουλον έγκα λούντες γεγονέναι περί τών άνασταυρωθέντων ύπό τού βασιλέως όκτακοσίων. . ... . . .. τόν μέν πρεσβύτερον"Υρκανόν διά τε τήν ήλικίαν άποδείκνυσιν άρχιερέα. φίλον Αλεξάν δρω γεγενημένον. τού τοις περισσόν δή τι προσεϊχεν ή Αλεξάνδρα. . ... διώ– κειντε καί κατάγεινούς έθέλoιεν.. . άλλά καί φοβεράν τους έξωθεν είναι δυ νάσταις. . καί άλλως όντα νωθέστερον ή ώστε ένοχλεΐν περί τών δλων. . καθόλου δ’ αϊμέν άπολαύσεις τής βασιλείας έκείνων ήσαν.. .. . .. . δύναμίν τε άεί 2ΙΟ συγκροτούσα διπλασίονα κατέστησε καί ξενικήν συνή– γαγεν ούκ όλίγην. έκράτει δέ τών μέν άλλων αύτή.. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 23 προσηγάγετο.

γενομένης δέ αύτους 30. κάν τούτω νοσούσης Αλεξάνδρας ό νεώτερος τών παίδων "Αριστόβουλος τόν καιρόν άρπάσας μετά τών οί κετών (είχε δέ πολλούς. 20 πάλαι μέν.έσκεδάσθησαν άνά τήν χώραν.-. ώς έφην. φθάνει δ’ έκεϊνος άπαναστάς διά τάς οίκοι ταραχάς. έμβεβληκότος εις τήν Αρμενίαν Λευκούλλου. τελευτά.-. καταλιπόν τες οΐ πλείστοι τόν "Τρικανόν μεταβαίνουσι πρός τόν . βάρις όνομαζόμενον. οϊμέν ούν δοθείσης άδείας . διοικήσασα τήν άρχήν έτεσιν και κληρονόμος μέν ήν τών δλων"Τρικανός. καθάπερ άπό τετού Σεβαστού καί Αγρίππα Σεβαστή καί Αγριππιάς πόλεις έτεραι μετωνομάσθησαν. Αλεξάνδρα δέ έκπέμψασα έπί Δαμασκόνστρατιάν (πρόφασις δ’ ήν Πτολεμαϊος άει θλίβων τήν πόλιν) ταύτην μέν άπεδέξατο μηδέν άξιό λογον έργασαμένην. 24 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ----.--. έκ τής πόλεως. δυνάμει δέ καί φρονή ματι προεΐχεν ό Αριστόβουλος. έκπέμψαι δ' αύτούς.. ώ και ζώσα τήν βασιλείαν ένεχείρισε. ----. περί τών δλων συμβολής περί "Ιεριχούντα. . . τους δ’ έκ τούτων χρήμασι μισθοφόρους άθροίσας έαυτόν άποδεί κνυσι βασιλέα.. πρός ταύτα όδυρόμενον τόν"Τρικανόν ή μήτηρ οίκτείρασα.. εΐμή καθαρούς ύπείληφεν.- τες. καί πάντας εύνους διά τήν θερ μότητα) κρατεΐ μέντών έρυμάτων άπάντων. αύθις δέταύ της τυχόν τής προσηγορίας έπικρατήσαντος Αντωνίου.. τήν τε γυναίκα καί τούς παϊδας τούς Αριστοβούλου καθείργνυσιν εις τήν Αντωνίαν· φρού ριον δ’ ήντώ βορείω κλίματι τού ιερού προσκείμενον. κάκείνος πείθει τήν μητέρα φείσασθαι μέν διά τό άξίωμα τών άνδρών. Τιγράνην δέ τόν Αρμενίων βασιλέα προσκαθεζόμενoν Πτολεμαΐδι καί πολιορκούντα Κλεο πάτραν συνθήκας και δώροις ύπηγάγετο. πρίν δ’ έπεξελθεΐν Αλεξάνδραν τόν Αριστόβουλον τής τάδελ φού καταλύσεως.

. πρός -.. εΐη τόν ούτω λαμπράς προεστώτα βασιλείας ύπερέχειν χείρα τώ άδικουμένων άδικεΐσθαι δέ"Τρ κανόν στερηθέντα τής κατά πρεσβεϊoν αύτώ προση– 25 κούσης άρχής... γένος δ’ ήν Ίδουμαϊος... διήμειψαν τάς οικίας" Αριστόβουλος μέν γάρ είς τά 10 βασίλεια. ----............. καί τόν Άρέταν δέξασθαι τε τόν"Τρικανόν καί καταγαγεΐν έπί τήν άρχήν.... καί συντόνω φυγή χρώμενος εις τήν καλουμέ wην Πέτραν διασώζεται η βασίλειον αύτη τής Αραβίας έστίν. έπί τούτοις διαλλαγέντες έντώΐερώ. “Τρικανός δ’ άνεχώρησεν εις τήν "Αριστοβού– λου οίκίαν..."Υρκανόν δ’ έκστάντα τής άλλης άπολαύειν τιμής ώσπερ άδελφόν βασιλέως. "Αρέτα προσφυγόντα τώ βασιλεϊ τής Αραβίας. 15 προγόνων τε ένεκα καί πλούτου καί τής άλλης ισχύος πρωτεύων τού έθνους.... Αρέτα τόν"Υρκανόν έγχειρίσας. καί τού λαού περιεστώτος φιλοφρόνως άλλήλους άσπασάμενοι... καί κυριεύσας τών πρός σωτηρίαν όμήρων (ταύτα δ’ ήν ή "Αριστοβούλου γυνή μετά τών τέκνων) άμέλει πρίν άνηκέστου πάθους διε– 5 λύθησαν.. δούναι δύναμιν αύτώ πείθει τήν κατάξουσαν αύτόν. ώστε βασιλεύειν μέν Αριστόβουλον.. καί μάλιστα "Αντι πάτρω πάλαι διαμισουμένω. δ δέ μετά τών συμμεινάντων φθάνει συμφυγών έπί τήν Αντωνίαν... και πιο πολλά μέν καθομιλήσας πολλούς δέ δώροις ύπελθών............ νύ κτωρ άναλαβών τόν"Τρικανόν έκ τής πόλεως άποδιδρά σκει..... προκατασκευάσας δέ άμφοτέρους..... ούτος άμα καί τόν Υρκανόν.. ένθα τώ.... - δέος δέ τούς τε άλλοις τών Αριστοβούλου διαφόρων 2 έμπίπτει παρ’ έλπίδα κρατήσαντος.. καί ώς πρέπον.. πολλά δ’ έπαινών τόν “Τρικανόν [παρήνει δέξασθαι)... ήν δ’ αύτη πεζών τε καί ίππέων πέντε μυριάδες.... πολλά και μέν τόν Αριστόβουλον εις τό ήθος διαβάλλων.------------------------------------------------------------ .. άνακτή σασθαι τήν βασιλείαν έπειθε. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Αριστόβουλον.......----......

κάν έφθη κατά κράτος ληφθείς. Φαλ λίωνα. καλούμενον Πα– πυρώνα συμβαλών αύτοϊς ύπέρ έξακισχιλίους κτεί νει.30 λείαν τόν καί τώ τρόπω καί καθ’ ήλικίαν προσήκοντα. έλυσε τήν πολιορ κίαν» δις έπέμφθη μένεις Συρίαν άπό Αρμενίας ύπό Πομπηίου Μάγνου πολεμούντος πρός Τίγράνην. έπαναστάς αύτών τους καιρούς. έπειδή τά κατά τήν Ίουδαίαν έπύθετο. κατηντιβόλουν μισήσαι μέν τήν Αριστοβούλου βίαν. ούτμήν ούδ’ ό Αριστόβουλος ύστέρει. - παρελθόντος γούν εις τήν χώραν πρέσβεις εύθέως ήκον παρά τών άδελφών. άλλ’ έντή πρώτη συμ βολή λειφθείς εις Ιεροσόλυμα συνελαύνεται. Ύρικανός δέ καί Αντίπατρος τών Αράβων άφαι ρεθέντες. έπ' αύτόν καταφεύγουσιν καί δίχα δώρων. καί έπειδή Πομπήιος έπιών τήν Συρίαν εις Δαμασκόν ήκεν. "Αριστοβούλω δ’ ούκ άπέχρησε τό μή άλώναι. άπειλών "Ρωμαίους καί Πομπήιον. μετέφερον έπί τούς έναντίους τήν έλπίδα. μεθ’ ών καί τόν άδελφόν τόν Αντιπάτρου. καί περί τόν. άνεχώρησε δ’ έκ τής Ίουδαίας εϊς Φιλαδέλφειαν Αρέτας καταπλαγείς. καθάπερ έφ’ έρμαιον ήπείχθη. καί τούτους μεταστήσας. 26 ΤΟΥ ΤΟΥΡΛΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ήν ούκ άντέσχεν Αριστόβουλος. έκατέρου βοηθεΐν αύτώ δεο μένου. πεποιθώς τή . πάσαν δέ τήν δύναμιν έπισυλλέξας είπετο τοϊς πολεμίοις. παρα γενόμενος δέ είς Δαμασκόιν έαλωκυίαν προσφάτως ύπό Μετέλλου καί Λολλίου. εΐμή Σκαύρος ό"Ρωμαίων στρα τηγός. αϊς καί πρός Αρέταν δικαιολογίας χρώμενοι. εΐμή λύ σειαν τήν πολιορκίαν. κατάγειν δ’ έπί τήν βασι. γίνεται δ΄ έπίπροσθεν τού δικαίου τά παρά "Αριστοβούλου τριακόσια τάλαντα· τοσούτον γάρ λαβών Σκαύρος έπικηρυκεύεται πρός τε"Τρικανόν καί τούς "Άραβας. καί πάλιν εις Δαμασκόν Σκαύρος. 4.

· ρίων έκέλευσεν αύτώ. πάλιν τε τάδελφού προκαλουμένου καταβάς. δθενή Ιουδαίων άρχεται χώρα κατά τήν μεσόγειονάνιόντων. καί μή φέρων δουλεύειν ταϊς χρείαις ταπεινότερον τού σχήματος. καί παρεσκευάζετο πολεμεϊν πρός Πομπήιον.. 15 τώδέήνμέν όρμή. πέμψας καταβαίνειν αύτόν έκέλευσε. το ποιεϊμέν τό προσταχθέν. άδοξήσας δέ πρός τάς θεραπείας. . οΐς πεισθείς κά– τεισιπρός Πομπήιον. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 27 Σκαύρου δωροδοκία.. άγανακτήσας δέ άνεχώρη σεν εις Ιεροσόλυμα. πρός ταύτ’ άγανακτήσας Πομπήιος. ήνάγκαζεν αύτόν έκάστοις γράφειν έκχωρεϊν. άπεισιμή κωλύοντος τού Πομπηίου. άπό Δίου πόλεως χω 5 ρίζεται. καθεώρα δέ τό πλή– θος όρρωδούν. καλουμένων δεσποτικώτερον. ύπέρ δρους ύψηλού κείμενον). ώς μή προκαταλύειν δόξειεν έαυτόν. πολλά καί τών περί "Υρκανόνΐκετευόντων. πάλιν δ’ 25 άνέβαινεν εις τήν άκραν. . ώρμησεν έπ’ Αριστόβουλον άναλαβών τήν τε"Ρωμαϊκήν δύναμιν καί πολλούς έκ τής Συρίας συμμάχους. . . καί παρήνουν οι φίλοι σκέπτεσθαι τήν "Ρωμαίων ισχύν ούσαν άνυπόστατον. καί παράγγελμα τών φρουράρ χων έχόντων μόναις πειθαρχεΐν ταϊς αύτογράφοις έπι στολαΐς.. έπεί δέ παρελαύνων Πέλλαν καί 10 Σκυθόπολιν ήκενές Κορέας. παρήν δέ καί αύτός ώς οΐόντε ήν βασιλικώτατα κεκοσμηκώς έαυτόν. μέ σος δ’ ήν έλπίδος καί δέους. έπεί μέντοι Πομπήιος έξίστασθαί τετών φρου. . και κατήει μέν ώς δυσ– ωπήσων Πομπήιον πάντ’ έπιτρέπειν αύτώ. διακιν δυνεύειν μάλλον ή ύπακούσαι. καί διαλεχθείς περί τών δικαίων. άκούσας συμπεφευ– γένιαι τόν Αριστόβουλον εις Αλεξάνδρειον (τούτο δέ έστι φρούριοντών πάνυ φιλοτίμως έξησκημένων. καί πολλά περί τοϋ δικαίως άρ 20 χειν άπολογηθείς ύπέστρεψε πρός τό έρυμα. .

... . διαπορούντος δ’ έπί πο– λύν χρόνον στάσις τους ένδον έμπίπτει. καί προσεπέρρωσε τήν όρμήν ό Μίθρα δάτου θάνατος. δ' (ού γάρ έδίδου χρόνον ταϊς παρασκευαΐς) εύ– θέως εΐπετο. . . 7 πρός ταύτα άγανακτήσας Πομπήιος Αριστόβουλον 15 μέν έφρούρει... άφορών– 25 · τας είς τήν τών "Ρωμαίων εύταξίαν. Πίσωνα είσπέμπει μετά στρατιάς. χρημάτων τε ύποσχέσει καί τώ μετά τής πόλεως. καί τήν συνάπτουσαν άπ’ αύτού τή πόλει γέφυραν άποκόψαν– ΚΕΕ ρων δέχομένων "Ρωμαίους τή. πόλεις καί τά βασίλεια 3Ο παραδιδόντων. έωθεν ήπείγετο πρός τά ''Ιεροσόλυμα. τών μέν Αρι στοβούλου πολεμεϊν άξιούντων καί δύεσθαι τόν βασιλέα. ήττώμενον δέ τό Αριστοβούλου μέρος εις τό ίερόν άνεχώρει. . ένθα τό τής Ιουδαίας πιότατον φοίνικά τε πάμπολυν καί βάλσαμον τρέφει τούτο λίθοις όξέσιν έπιτέμνοντες τά 5 πρέμνα συλλέγουσι. κατά τάς τομάς έκδακρύον... έπιτρέπειν καί 10 έαυτόν χαλεπαίνοντα καταστέλλει τόν Πομπήιον. καί στρατοπεδευσάμενος έντώ χωρίω μίαν έσπέραν. έπι μέν ταύτα Πομπήιος ένα τών ύφ’ έαυτόν στρατηγών.6 ---------------- .. πρός δέ τήν πόλιν έλθών περιεσκόπιει ποϊ προσβαλεϊ τήν τε γάρ όχυρότητα τών τειχών δυσμετα χείριστον έωρα καί τήν πρό τούτων φάραγγα φοβεράν. δ. τό τείερόν έντός τής φάραγγος όχυρώτατα τετειχισμέ νον. τών δέ τά"Τρικανού φρονούντων άνοίγειν Πομπηίωτάς πύλας· πολλούς δέ τούτους έποίει τό δέος. ρύ μήντι τών ώμολογημένων έπραττε τόν γάρ έπί τή κο– μιδή τών χρημάτων πεμφθέντα Γαβίνιον οΐτά Αριστο βούλου φρονούντες ούδέ τή πόλει δέχονται. . καταπλαγείς δέ τήν έφοδον Αριστόβουλος ικέτης ύπαντά. . ώστε τού άστεος άλισκομένου δευτέραν είναι κατα– 20 2 φυγήν τούτο τους πολεμίοις.. άγγελθείς αύτώ περί "Ιεριχούντα.

καί τών "Ιουδαίων πάντα τρόπον εϊργόντων άνωθεν. τό χώμα ύψου. καί μάλιστα τού μηδέν παραλύσαι τής θρη σκείας έν μέσοις τους βέλεσιν άνειλουμένους. περί τώ βωμώ φονευόμενοι καθ’ ήμέραν.. " 29 δς διαλαβών φρουρά τήν πόλιν. εΐμή τάς έβδομάδας έπιτηρών ό Πομπήιος. ό Πομπήιος τάτε άλλα τής καρτερίας τούς Ιουδαίους άπε– θαύμασε. έπειράτο τού τείχους. έπειδή τών εις τό ίερόν καταπεφευγότων ούδένα λόγοις έπειθε συμβήναι. είπε-------. τρίτω γάρ 30 μηνί τής πολιορκίας μόλις ένα τών πύργων καταρ ρίψαντες εισέπιπτον εις τό ίερόν. ύλην συμφο– ρούσης τής δυνάμεως. μεγέθει τε καί κάλλει 20 ένθα δή τών "Ρωμαίων πολλά κακοπαθούντων. ήδη δ’ άναπεπληρωμένης τής φάραγγος. άνέστελλον δέ οΐ πετροβόλοι τούς - καθύπερθε κωλύοντας· άντεϊχον δ’ έπί πλείστον οΐ κατά τούτο τό μέρος πύργοι. έν αΐς παντός έργου διά τήν θρησκείαν χείρας άπίσχουσιν Τόυδαΐου. ό δέ πρώτος ύπερ βήναι τολμήσας τό τείχος Σύλλα παΐς ήν Φαύστος Κορ . τής κατά χείρα συμβολής εΐρ γων τούς στρατιώτας· ύπέρ μόνου γάρ τού σώματος άμύνονται καί τούς σαββάτοις. καί προσαγαγών τάς έκ Τύρου κομισθείσας μηχανάς. πύργους ύψηλούς έπιστήσας τώχώματι. κάν άτέλεστος έμεινε τους Ρωμαίους ό πόνος. ώσπερ γάρ ειρήνης βαθείας κατεχούσης τήν πόλιν. αύτός δέ κατά τό προσάρκτιον κλίμα τήν τε 3 τάφρον έχου καί τήν φάραγγα πάσαν.πε... ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . τά πέριξ είς προσβολάς ηύτρέπιζεν. έχων τούς περί τόν "Τρικανόν εΐς τε τάς έπινοίας καί τάς ύπηρεσίας προ 5 θύμους. τών νομίμων εις τήν θρησκείαν άπέστησαν. αϊ τε θυσίαι καθ’ ήμέραν καί οΐέναγισμοί καί πάσα θεραπεία κατά τάκριβές έξετελείτο τώ θεώ· καί ούδέ κατ' αύτήν τήν άλωσιν. -------------------------------------------. χαλεπόν δ’ ήν τό άναπληρούν διά βάθους άπειρον.

. τραυματίαι δ΄ έγένοντο πλείους. μανιώντες ένταϊς άμηχανίας. και διότι τό κατά τήν χώραν πλήθος άπέστη σεν Αριστοβούλου συμπολεμεϊν ώριμημένον. τά ένδον έθεάσατο. 6 ούδέν δ’ ούτως έντας τότε συμφοραϊς καθήψατο τού έθνους ώς τό τέως άόρατον άγιον έκκαλυφθέν ύπό τών άλλοφύλων. Ρω μιαίων δέ όλίγοι μέν πάνυ νεκροί. ένθα μόνω θεμιτόν ήν πα ριέναι τώ άρχιερεί. 30 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ νήλιος. είπετο δέ έκάστω τό ίδιον στίφος. 5 ένθια. καί τών ιερών χρημάτων εις τάλαντα δισχίλια. ξιφήρεις τούς πολεμίους έπι 30 όντας βλέποντες. και μετ' αύτόν έκατοντάρχαι δύο. όλόχρυσα πάντα. ούς δέ άμυνομένους πρός όλίγον. ούτε δέ τούτων ούτ' άλλου τινός τών ιερών κειμηλίων ήψατο. άλλά καί μετά μίαν τής άλώσεως ήμέραν καθάραΐτε τό - ϊερόν τους νεωκόρους έκέλευσε καί τάς έξι έθους έπι τελεϊν θυσίας. λυχνίαν τε καί - λύχνους και τράπεζαν και σπονδεΐα καί θυμιατήρια. τά τε άλλα προθυμότατον έαυτόν έντή πολιορκία παρα σχόντα. και περισχόν τες πανταχή τούς Ιουδαίους έκτεινον. η δίπερ ήν προσήκον άγαθώ στρατηγών. πολλοί τών ιερέων. σπένδοντες δέ καί θυμιώντες άπεισφάττοντο. τόν λαόν εύ– νοία πλέον ήδέει προσηγάγετο. πλήθός τε άρωμάτων σεσωρευμένων. ούς μέντώ ναώ προσφεύγοντας. παρελθών γούν σύν τους περί αύ– τόνιό Πομπήιος εις τόν ναόν.. ένδέ τούς αιχμαλώτους . ύπιέπρησαν και συγκαταφλέγονται. Φούριος και Φάβιος. και τής πρός τό θεϊoν θεραπείας έν δευτέρω τήν σωτηρίαν τιθέμενοι πλείστοι δ’ ύπό τών όμοφύλων άντιστασια στών άνηρούντο. Ήουδαίων μένιούν άνηρέθησαν μύριοι καί δίσχίλιοι. καί κατά τών κρημνών έρρίπτουν έαυ– Ο τούς άπειροι καί τά περί τό τείχος δ’ ένιοι. αύθις άποδείξας “Τρικανόν άρχιερέα. έκ τούτου. άθορύβως έπί τής θρησκείας έμει ναν.

άς πάσας τους γνησίοις άποδούς πολί ταμς κατέταξεν εις τήν Συριακήν έπαρχίαν. σάμενος. ήλευθέρωσε δ’ άπ' αύτών και τάς έντή μεσογείω πόλεις. τή τε χώρα καί τούς "Ιεροσολύμους έπιτάττει φόρον. Γαδαρίτη τινί τών ιδίων άπελευθέρων Δημητρίων χαριζόμενος. ύστερον δέ μετακιτισθεϊσαν ύφ’ "Ηρώδου βασι λέως λαμπροτάτους κατασκευάσμασι και μετονομασθεί σαν Καισάρειαν. έπιόρθει δέ τά περί Πέλλαν. δσας μή φθάσαντες κατέσκα ψαν. κάν τούτω δέκακοπαθών έλύμωττεγάρη στρα τα καθαρά τουριστικούς επενδύσει οι αυταπάτων . ύπέταξε τώ κατ' έκείνο καιρού "Ρω μαίων στρατηγό κατατεταγμένω.ΓΓΠΠΠΠΠΠΠΠ 1 ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 31 έλήφθη καί ό Αριστοβούλου πενθερός ό δ' αύτός ήν και θείος αύτώ. σύν δέταϊς άδελφαΐς όνεώτερος Αντίγονος εΐς Ρώμην έκομίζετο. Ίππον Σκυθόπoλίν τε καί Πέλλαν καί Σαμάρειαν και Μάρισσαν. δύο δ' ήσαν αύτώ θυγατέρες και δύο υΐείς. ών δέτερος μέν Αλέξανδρος έκ τής δίδού διαδιδράσκει. καί τούς μέν αϊτιωτάτους τού πολέ μου πελέκει κολάζει. άφειλόμενος δέ τού έθνους καί τάς έν Κοίλη Συρία 7 πόλεις δσας είλεν. παραδούς δέ ταύτην τε καί τήν Ήουδαίαν καί τά μέχρις Αιγύπτου και Εύφράτου Σκαύρωδιέπειν. και δύο τών ταγμάτων. Η κάν τούτω Σκαύρος είς τήν "Αραβίαν έμβαλών τής 8 ΑΝΟ μέιν Πέτρας εΐργετο ταϊς δυσχωρίας. αύ τός διά Κιλικίας εΐς Ρώμην ήπείγετο. άνακτίζει δέ καί Γάδαρα. και τους ιδίοις όροις περιέκλεισεν. καί τήν πάλαι μέν Στράτωνος πύργον καλου μένην. όμοίως δέ καί τάς παραλίους. τόν Αριστόβουλον άγων μετά τής γενεάς αιχμάλωτον. Φαύστον δέ καί τούς μετ' αύτού γενναίως άγωνισαμένους λαμπρούς άριστείους δωρη– 5. ύπό Ιουδαίων κατεστραμμένην. Γάζαν Τόπην Δώρα. πρός αϊς"Άζωτον και Ίάμνειαν και Αρέ θουσαν.

----..τε καί Τρικάνειoν καί Μαχαιρούνται πρός τούς Αραβίους δρεση.. 2 ό δ' άποδράς τών Αριστοβούλου παίδων Πομπήιον Αλέξανδρος.. εΐμή Γαβίνιος εΐς Συρίαν πεμφθείς Σκαύ ρου διάδοχος τάτε άλλα γενναίον άπέδειξεν έαυτόν έν πολλούς και έπ’ "Αλέξανδρον ώρμησεν. και πλησίον ήδη Ιεροσολύ. . ύπήντων Αλε ξάνδρω. κάπί τούτοις Σκαύρος έξήγε τής Αραβίας τήν δύναμιν.Γαβίνιος δέ μετά μέρους τής στρατιάς Μάρκον Αν τώνιον προπέμψας.. και κατά τήν μά χην έξαχισχιλίους άποβαλών. Γαβίνιος δέ πρός τό "Αλεξάνδρειονέλθών.. βαρύς ήν . ένουμένην δέ τήν τών πολεμίων δύναμινούχ ύπο μείνας Αλέξανδρος άνεχώρέι. πείθεται δ' ό"Άραψ τριακόσια δούναι τάλαντα. δς γεήδη καί τό καταρριφθέν ύπό Πομπηίου τείχος έν"Ιεροσολύμους άνακτίζειν έθάρρει προσελθών. έδόκευ δ΄ άντα χέως καταλύσαι αύτόν.. έπειράτο συγγνώ μης ύποσχέσει περί τών ήμαρτημένων πρό μάχης αύ . φεύγει σύντους καταλειφθεί σιν εις Αλεξάνδρειον.. ιών. Αλεξάνδρειόν . ών τρισχίλιοι μέν έπεσον τρισχιλιοι δέ έζωγρήθησαν. καί τά έπιτήδεια τών χωρίων έτείχιζεν.Τ Υ Τ Υ . έπειδή πολλούς εύρεν έστρατοπεδευμένους. δν και καθίηση Σκαύρος όντα συνήθη πρός Αρέταν.... και μετ' ού πολύ παρήνάμα τή φάλαγγι. οϊδέ περί Αντίπατρον έπίλεκτοι καί τό άλλο τάγμα τών Σ0 - Ιουδαίων. Μάλιχος ήρχε και Πειθόλαος. ώς γενέσθαι μυρίους μέν όπλίτας χιλίους δέκαί πεντακοσίους ιππείς.-----.καιΣύ μων γενόμενος άναγκάζεται συμβάλεϊν. αύτός είπετο τήν διλην έχων δύναμιν. . ----. δδέ δείσας πρός τήν έφοδον δύναμίν τε πλείω συνέλεγεν.ΓΓ -- τάπιτήδεια πέμπων. -- "Τρικανώ καί τήν Τουδαίαν κατέτρεχεν. -----. χρόνου συναγαγών χείρα συχνήν. ----. Γαβί νιος.. . . Α Ν Τ Υ--.. όπως έπί χρήμασι διαλύσαντο τόν πόλεμον.. -----. συμμάξαντες τους περί Μάρκου Αντώνιον ήγεμόσιν. - 3 . - 4.

πανταχού μέν γενναίος άει φανείς. πάντα Γαβίνιος. ά. καθίστησι τήν άλλην πολιτείαν έπί προστασία τών άρίστων. πosΈΡΗ. τών οίκητόρων άσμένως έφ’ έκάστην συνθεόντων. τούς λοιπούς κατέκλεισεν εις τό έρυμα. μετά δέ τήν τούτων έπιμέλειαν έπανελθών πρός τό Αλεξάνδρειον έπέρρωσε τήν πολιορκίαν. παρήν δέ μειλισσομένη τόν Γαβί νιον κατά δέος τών έπί τής"Ρώμης αιχμαλώτων. καί αυτώ πέμπτω Σέπφωρις άπεδείχθη πόλις τής Γαλιλαίας. 5 ούδαμού δ’ ούτως. οΐδ’ϊνα συντελώσιν εις Αμα θούντα· τό δέ τέταρτον εΐς"Ιεριχούντα κεκλήρωτο. μηδέν δέ μέτριον φρονούντων άποκτείνας πολλούς. διεϊλε δέ πάν τό έθνος εις πέντε συνόδους. συγγνωσθήναίτε τών ήμαρτημένων δεόμενος καί τά συμμένοντα φρούρια παραδιδούς. δευτέρου πολέμου. τούτε άνδρός καί τών άλλων τέκνων. ώστε "Αλέξαν– 15 δρος άπογνούς περί τών δλων έπικηρυκεύεται πρός αύ τόν. άσμένως δέ τής έξ ένός έπικρατείας έλευθερωθέντες τό λοιπόν άριστοκρατία διώκούντο. v. καί τήν τού 25 ιερού παραδούς κηδεμονίαν αύτώ. κατέσκαψεν. Γαβίνιος δέ τούς έξαιρήσοντας τό φρούριον καταλιπών αύτός άπήει. συνεπολίσθησαν γούν τούτου κελεύσαντος Σκυ– θόπολίς τε καί Σαμάρεια καί Ανθηδών καί Απολλωνία 10 καί Ίάμνεια καί "Ραφία καί Μάρισσά τε καί Αδώρεος καί Γάμαλα καί "Άζωτος άλλαι τε πολλαί. τό δέΓαδάροις. μετά δέ ταύτα εις Ιερο σόλυμα Γαβίνιος "Τρικανόν καταιγαγών. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 33 τούς προσαγαγέσθαι. "Υρκάνειον καί Μαχαιρούνται αύθις δέ καί τό "Αλεξάνδρειον ένεχείρι σεν. έναγούσης τής Αλεξάνδρου 20 μητρός. 3 . τάς μέν άπορθήτους πόλεις καθιστάμενος. κατά ταύτην άριστεύει τήν μάχην ό ήγεμών Μάρκος Αντώνιος. ώς μή πάλιν όρμητήριον γένοιτο. τάς δέ κατεστραμμένας άνακτί ζων. τό μέν"Ιεροσολύμoις προσ– τάξας.

. καί γενομένης συμβολής μέχρι πολλού μέν οί περί τόν Αριστόβουλον διεκαρτέ ρουν γενναίως άγωνιζόμενοι. τούτον μένιούν ή σύγκλητος εΐρξε. γνούς άνεχώ– ρει έπί Μαχαιρούντος. προσπεσόντων δέ "Ρωμαίων έπί δύο ήμέρας άντισχών ύπέρ δύναμιν άλίσκεται. Γαβινίου δι’ έπιστολών δηλώσαντος τή Αριστοβούλου γυναικί τούτο άντί τής παραδόσεως τών έρυμάτων ώμολογηκέναι. 7 Γαβινίω δ’ έπί Πάρθους ώρμημένω στρατεύειν γί 30 νεται Πτολεμαϊος έμπόδιον. έπιτηδείοις εις άπαντα . καί τό φρούριον κακώς ώχύρου. όντας εις όκτακισχιλίους.. μόνους δ’ έπήγετο τούς ώπλισμένους. περί δέ δισ– χιλίους άνέφυγον εις τινα λόφον. δν ύποστρέψας άπ’ Εύ φράτου κατήγεν είς Αίγυπτον. καί άπό Γαβινίου πάλιν εις"Ρώ– 25 μην. 20 άνοχήν τού πολέμου διδόντος. καί τό μέν πρώ– τον καταλαβόμενος τό"Αλεξάνδρειον άνατειχίζειν έπει ράτο· ώς δέ Γαβίνιος ύπό Σισέννα καί Αντωνίω καί Σερφιλίω στρατιάν έπεμψεν έπ’ αύτόν. καί μετ’ Αντιγόνου τοϋ παιδός. δς άπό "Ρώμης αύτώ συναπέδρα. τέλος δέ βιασθέντες ύπό τών "Ρωμαίων πίπτουσι μέν πεντακισχίλιοι. Αριστοβούλω. δεσμώτης έπί Γαβίνιον άνήχθη. oϊ δέ λοιποί χίλιοι σύν. διακόψαντες τήν φάλαγγα τών"Ρω μαίων. 34 ΤΟΥ ΤΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 6 μετ' ού πολύ γε μήν αύτοϊς άρχή γίνεται θορύ βων Αριστόβουλος άποδράς έκ"Ρώμης. έν οίς καί Πειθόλαος ήν ό έξ "Ιεροσολύμων ύποστράτηγος αύτομολήσας μετά χιλίων. "Ρωμαϊοι δ’ έπηκολούθουν. τούς μέν έπιθυμούντας μεταβο λής. ένθα δή τήν πρώτην έσπέρανό βασιλεύς τους έρειπίοις έναυλισάμε– νος έν έλπίσι μέν ήν άλλην συναθροίσειν δύναμιν. εΐς Μαχαιρούντα συνελαύνονται. τούς δ’ άγαπώντας αύτόν πάλαι. δς αύθις πολλούς "Ιουδαίων έπισυνίστη. τά τέκνα δ’ αύτοϋ διήγεν είς Ίουδαίαν. καί τόν μέν άχρηστον όχλον άπεφορτίσατο.

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 3. καί Μιθραδάτην καί Όρσάνην φυγόντας έκ Πάρθων και κρύφα μέν άπέπεμψε. καί συμβαλόντων περί τό 15 Ίταβύριον δρος μύριοι μέν άναιρούνται. μεγίστην δέ συγ– κροτήσας δύναμιν ώρμητο πάντας τούς κατά τήν χώραν "Ρωμαίους άνελεϊν. κάν τούτω Κράσσος αύτώ διάδοχος έλθών παρα. φρου ρούντας τάς κατά τό Πηλούσιον έμβολάς. συνέμενον δέ Αλεξάνδρω τρεις μυριάδες. παρεάσαι 5 Γαβίνιον έπεισε. καί τούς ταύτη Ιουδαίους. ένθεν όρμήσας Ναβαταίων τε μάχη κρατεί.5 χρώμενος κατά τήν στρατιάν"Τρκανώ και Αντιπάτρων καί γάρ χρήματα καί δίπλα καί σΐτον καί έπικούρους ό Αντίπατρος προσήγε. καί Ίουδαίους πάλιν άπέ στησεν Αλέξανδρος ό Αριστοβούλου. τής δ’ άλλης Συρίας πρός τόν Γαβt νίου χωρισμόν κινηθείσης. καί Ταριχέας μέν έλών εις τρισμυρίους Που 3 και . περί ών ού νύν καιρός λέγειν. Πάρθους δέ μετά τόν Κράσσον έπιδιαβαίνειν εις 9 και Συρίαν ώρμημένους άνέκοπτε Κάσσιος είς τήν έπαρχίαν διαφυγών. καί Γαβίνιος έλθών εΐς"Ιερο σόλυμα πρός τό "Αντιπάτρου βούλημα κατεστήσατο τήν πολιτείαν.8 λαμβάνει Συρίαν. παρά δέ τους στρατιώτας έλεγεν άποδράναι. τό δέ λοιπόν πλήθος έσκεδάσθη φυγή. περιποιησάμενος δ’ αύτήν έπί Tουδαίαν ήπείγετο. καί τά δισχίλια τάλαντα ήρεν ών άπέ σχετο Πομπήιος. διαβάς δέ τόν Εύφράτην αύτός τε άπώλετο καί ό στρατός αύτοϋ. κάκεϊνος ώρμητο πολεμεϊν. πρός δ Γαβίνιος δείσας (ήδη δέ 10 παρήν άπ’ Αιγύπτου τους τήδε θορύβοις ήπειγμένος) έπί τινάς μέν τών άφεστώτων Αντίπατρον προπέμψας μετέπεισε. ούτος εις τήν έπί Πάρθους στρα τείαν τόν τε άλλον τού έν Ιεροσολύμοις ναού χρυσόν και πάντα περιείλε. ούτως έξεισι πρός μάχην ύπήντων δ’ οΐ Ιουδαϊοι.

τούτω γήμαντι γυναίκα τών έπισήμων έξΑραβίας. Πομπηίου τούτ’ έπιστεί λαντος καί γενομένης κατηγορίας πρό τού βήματος ών "Ρωμαίους έβλαψε. τούς δ’ άδελφούς αύτού Πτολεμαϊος 30 ό Μενναίου παραλαβών. τούς "Αριστοβούλου στασιαστάς έπισυνιστάντα· τού φόνου δέ ήν σύμβουλος Αντίπατρος. έκείνω παρακαταθήκην έπεμψε τά τέκνα.. έως ύπ’ Αντωνίου Ίουδαίοις έπέμφθη τοϊς βα 5255 σιλικούς μνημείοις ένταφησόμενος. Φιλιππίωνα τόν υΐόν έπ’ αύτούς εΐ . μέχρι πολλού μέν ούδέ ταφής έντή πατρώα χώρα μετείχεν. κτείνει δέ καί Πειθόλαον. Λι– βάνω Χαλκίδος. ός έκράτει τής ύπό τώ. Πάρθους διαβαίνειν άνείρξων· περί ών έν έτέροις έρoύμεν. Καϊσαρ δέ Πομπηίου καί τής συγκλήτου φυγόντων ύπέρ τόν Ίόνιον "Ρώμης τε καί τών δλων κρατήσας. μάλιστα προσηγάγετο τόν Αράβων βασιλέα διά τήν έπιγαμίαν" κάπειδή τόν πρός Άρι στόβουλον άνείλετο πόλεμον. Κάσσιος δέ κατά συνθήκας ήσυχά– ζειν Αλέξανδρον άναγκάσας έπί τόν Εύφράτην ύπέ στρεψε. παραδούς δ' αύτώ δύο τάγματα κατά τάχος έπεμψεν εις Συρίαν. άνίησι μέν τών δεσμών τόν Αριστόβουλον. πρός οίς Ίώσηπος καί Φερώρας. νίες γίνονται. Φασάηλος και ο βασιλεύς αύθις Ηρώ δης.36 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ δαίων άνδραποδίζεται. έκειτο δ’ έν μέλιτι συντηρούμενος ό νεκρός αύτοϋ. ταύτην τε βαδίως έλπίσας καί τά περί τήν Ίουδαίαν δι’ αύτού προσάξεσθαι. άναιρείται δέ καί ό υΐός αύτού Αλέξανδρος πελέκει ύπό Σκιπίωνος έν"Αντιοχεία. Κύπροντούνομα.. έξοικειούμενος δέ τούς πανταχού δυνατούς φι λίαις τε καίξενίαις. τέσσαρες μέν 5. καί Σαλώμη θυ γάτηρ. φθάνει δέ ό φθόνος καί τήν Αρι– 20 στοβούλου προθυμίαν καί τάς Καίσαρος έλπίδας· φαρ μάκω γούν άναιρεθείς ύπό τών τά Πομπηίου φρονούν– των.

καί μετά ταύθ’ ύπό τού πατρός δι’ αύτήν 5 κτείνεται· γαμεϊγάρ Πτολεμαΐoς τήν Αλεξάνδραν. τούς τε"Άραβας ξένος ών έπεισεν έπι κουρήσαι.. τούτους δέ Αντίπατρος ούμόνον μή κωλύειν έπεισεν. καί διά τόν γάμον κηδεμονικώτερος ήν πρός τούς αύτής άδελφούς.. καί Πηλούσιον μέν έάλω. κάκεϊνος άποσπάσας τής Αριστο βούλου γυναικός Αντίγονον καί τάς άδελφάς αύτού πρός τόν πατέρα άνήγαγεν. έκούσιοι δέ προσέθεντο Μιθραδάτη. άλλά καί τά έπιτήδεια τή δυνάμει παρασχεϊν. άνε λών τόν υΐόν. κινδυνεύοντα δέ αύτόν έν τή . τών τ’ έποίκων τού Λιβάνου Πτολεμαΐον καί Ιάμβλιχον. μεθ' ής ήγεν έπ’ Αίγυπτον δυνάμεως. πρόσω δ’ αύτούς ίόντας 4 και εΐργον αύθις οΐ τήν Όνίου προσαγορευομένην χώραν κατέχοντες "Ιουδαϊοι Αιγύπτιοι. 30 κάκεϊνος ήδη τό Δέλτα περιελθών συνέβαλλε τους λοι ποϊς Αιγυπτίους εις μάχην κατά χώρον δς Ιουδαίων στρατόπεδον καλείται. εϊργόμενος τών κατά τόν Πηλούσιον έμβολών έν"Ασκά λωνι κατείχετο. δι’ούς αϊταύτη πόλεις έτοί μως συνεφήψαντο τού πολέμου. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 37 Ασκάλωνα πέμπει. καί αύτός ήκεν άγων Ιουδαίων εις τρισχι λίους όπλίτας. άλούς δ’ έρωτιγαμεϊτήν νεωτέραν. παρώρμησε δέ καί τούς έν Συρία δυ 15 νατούς έπί τήν βοήθειαν. δθεν ούδ’ οΐ κατά τήν Μέμφινέτι εις χείρας ήλθον. κωλυόμενός τε διεξελθεΐν έπο 20 λιόρκει τήν πόλιν. γίνεται δέ κάν τή προσβολή διασημό τατος "Αντίπατρος· τό γάρ καθ’ αύτόν μέρος τού τείχους διαρρήξας πρώτος εισεπήδησεν εις τήν πόλιν μετά τών σύναύτώ. Αντίπατρος δέ μετά τήν Πομπηίου τελευτήν με-3 ταβάς έθεράπευε Καίσαρα· κάπειδήπερ Μιθραδάτης ό 19 Περγαμηνός. καί θαρρών ήδη Μι θραδάτης τή προσγενομένη δι’ "Αντίπατρον ισχύι πρός τό Πηλούσιον έξελαύνει.

καί τήν άρχιερω σύνην δέ δι' αύτόν έπεκύρωσεν "Τρικανώ. έπειτα προσπεσών τους διώκουσι Μιθραδάτην άπέκτεινέ τε πολλούς. 38 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ παρατάξει σύνδλω τώ δεξιώ κέρατι δύεται περιελθών Αντίπατρος παρά τόν αιγιαλόν τού ποταμού· τών γάρ καθ’ έαυτόν έκράτει τό λαιόν έχων κέρας. καί Μιθραδάτης έν τήτροπή περί όκτακοσίους. μάρτυς άβάσκανος γίνεται πρός Καίσαρα τών Αν τιπάτρου κατορθωμάτων. καί δτι τήνείς Αίγυπτον συμμαχίανούκέπ’ εύνοία αύτώπέμψειαν. γίνεται παραδόξως Αντιπάτρω μεί ζονος προκοπής αϊτιος. καί πολλά τρωθείς καθ’ όλου σχεδόν τού σώματος είχε τά σημεία τής άρετής· αύθις δέ καταστησάμενος τά κατά τήν Αϊ. σωθείς δ' αύτός παρ' έλ πίδα. ένοϊς πάσι παραβολώτατος άγωνιστής γενόμενος. δέον γούν άποδύρεσθαι περί τού πατρός πεφαρμάχθαι δοκούντος έκ τών πρός Πομπήιον διαφορών. πολλά δ’ εις τό έθνος αύτοί διά κόρον έξυβρίζοιεν. τής τε άλλης τιμής καί φι λοφρονήσεως ένεκεν ζηλωτόν έποίησε. καί μηδέν εις τόν έλεoν παραμtξαι φθονερόν και πάθος. 10 κατ' αύτό δέ καί Αντίγονος ό"Αριστοβούλου πρός του τόν Καίσαρα παρών. καί τήν πρός Πομπήιον φιλίαν άποσκευαζόμενοι. - 5 διδέ τότε μέν τόν άνδρα τους έπαίνοις καί ταϊς έλ πίσιν εις τούς ύπέρ έαυτού κινδύνους έπέρρωσεν. δδ’ έπί τούτοις"Υρικανού καί Αντιπάτρου κατη– γόρει παρελθών.15 γυπτον. άλλά 30 κατά δέος τών πάλαι διαφορών. - . καί περί τάδελφού τήν Σκιπίωνος ώμότητα μέμφεσθαι. ώς παρανομώτατα μέν αύτόν μετά τών άδελφών πάσης άπελαύνοιεν τής πατρίου γής. πολιτεία τε αύτόν τή "Ρωμαίων έτίμησε καί άτελεία. καί μέχρι τοσούτου τούς καταλειπομένους και έδίωξεν ώς καί τό στρατόπεδον αύτών έλεϊν· όγδοή– κοντα δέ μόνους τών ιδίων άπέβαλε. ώς έπανήκεν είς Συρίαν.

τούτων Καϊσαρ άκούσας Ύρικανόν μέν άξιώτερον 3 τής άρχιερωσύνης άπεφήνατο. δτι τά μένΎρ κανού φρονούντες ένδλβω καί καθ’ ήσυχίαν βιώσονται.. δέον άγαπάν ότι ζή· καί γάρ νύν έφίεσθαι πραγμάτων 10 ού τοσούτον δι’ άπορίαν. "Ρωμαίους γε μήν και Καίσαρα πολεμίους άνθ’ ηγεμόνων καί φίλων· ού γάρ άνέξεσθαι μετακινούμε . καί πειράται τυχεΐν άγαθού τινός. αύτόν τε πειράσουσιν άντί 30 κηδεμόνος δεσπότην καί Τρικανόν άντί βασιλέως τύραν νον. καί τό νεωτεροποιός είναι καί στασιώδης αύτός πατρώον έχων. εΐ πολεμίου "Ρωμαίων υΐός ών και Ρωμαίωνδρα πέτου. 39 πρός ταύθ’ ό"Αντίπατρος άπορρίψας τήν έσθήτα τό 2 πλήθος έπεδείκνυετών τραυμάτων. εϊ δέ πείθοιντο ταϊς ψυχραϊς έλπίσιτών νεωτερίζειν έπί κέρδεσιν οικείοις έθελόντων. τών τε ιδίων κτημάτων καί κοινής ειρήνης άπολαύοντες. δδ’ έπίτώ τιμήσαντι τό μέτρον τής τι μής ιθέμενος πάσης έπίτροπος Ίουδαίας άποδείκνυται. παρά τώ"Ρωμαίων ήγεμόνι κατηγορεϊν έπικεχείρηκεν έτέρων. καί τούς άνά τήν χώραν θορύβους έπιών κατέστελλεν. τάς μέν δή τιμάς ταύτας Καϊσαρ έπέ στελλενέντώ Καπετωλίω χαραχθήναι. Λί ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . άπει 25λητής άμα καί σύμβουλος ών έκάστοις. καί πρώτον μέν τό τείχος άνεδεί ματο τής πατρίδος ύπό Πομπηίου κατεστραμμένον. καί προσεπιτυγχάνει τά τείχη τής πατρίδος άνακτίσαι κατεστραμμένα.. καί περί μέντής εις Καίσαρα εύνοίας ούκ έφη λόγου δεΐν αύτώ (κεκραγέναι γάρ τό σώμα σιωπώντος). Αντιγόνου δέ θαυμάζειν τήν 5 τόλμαν. Αντιπάτρω δέ δυναστείας 15 αίρεσιν έδωκεν. άλλ’ ίνα Ιουδαίους διαστα σιάση παρελθών καί χρήσηται κατά τών δόντων ταϊς άφορμαΐς. τής τε αύτού δι– 20 καιοσύνης σημεϊον καί τής τού άνδρός άρετής έσόμενον: Αντίπατρος δέ Καίσαρα προπέμψας έκ τής Συρίας εις 4 Ίουδαίαν ύπέστρεψεν.

καί δι' αύτού μέν έχων τήν πόλιν.. τών παίδων τόν πρεσβύτατον. δδή μάλιστα τους Σύρους κατώρθωκε κεχαρισμένον ύμνεϊτογούν άνάτε τάς κώμας καί ένταϊς πόλεσιν "Ηρώδης ώς είς ειρήνην αύτους παρών καί τάς κτήσεις άνασεσωκώς. . άμήχανον δ’ έν εύπραγίας φθόνον δια– φυγεΐν. . γίνεται δ’ έκ τούτου καί Σέξτω Καίσαρι γνώριμος. ... άμα δέ ταύτα λέγων δι’ έαυτού καθίστατο τήν χώραν. . τούς έν τους Ιεροσολύμοις εύνουστέρους καθιστά μενος. . . μηδέν δ’ άπει ροκάλως είς τήν έξουσίαν έξυβρίζων. όντι συγγενεΐ τού μεγάλου Καίσα ρος καί διοικούντι τήν Συρίαν. . Φασάηλον μέν δή. . καί καταλαβών Έζεκίαν τόν άρχι ληστήν τά προσεχή τή Συρία κατατρέχοντα μετά με γίστου στίφους. λέγοντες ώς "Αντιπάτρω καί τοϊς υΐοϊς αύτού παραχωρήσας τών πραγμάτων καθέζοιτο τούνομα μόνον βασιλέως έχων . "Ιεροσολύμων καί τών πέριξ στρατηγόν καθίστηση. . ... .. . . πολλοί δέιτών έντους βασιλείας βασάνων ήρθιζον. . μάλιστα δ’ έλύ– πει τά"Ηρώδου κατορθώματα· καί κήρυκες έπάλληλοι τής καθ' έκαστον εύδοξίας προστρέχοντες. αύτόντε συλλαβών άποκτείνει καί πολ ΠΟ λούς τών ληστών. όριών τόν"Τρ κανόν νωθή τε καί βασιλείας άτονώτερον. ένθεν 'Αντιπάτρω θεραπεία τε ήν έκ τού έθνους βασιλική καί τιμαί παρά πάντων ώς δεσπότη τών δλων· ούμήν αύτός τής πρός "Τρικανόν εύνοίας ή πίστεώς τι 6 μετεκίνησεν.. . τόν δέ μετ' αύτόν 55 "Ηρώδην έπί τούς ίσοις έστειλεν εις τήν Γαλιλαίαν κο– 5 μιδή νέον. νον έκτής άρχής δν αύτοί κατέστησαν. .. πρός δέ τόν άδελφόν εύδοκιμούντα καί Φασάηλος έφιλοτιμείτο τήν άγαθήν έριν. δ δέ ών φύσει δραστήριος ύλην εύθέως εύ– ρίσκει τώφρονήματι. οίς ήτό των παι δων ήτό Αντιπάτρου σωφρονικόν προσΐστατο. "Τρικανός γούν ήδη μέν καί καθ’ έαυτόν ήσυχή πρός τό κλέος τών νεανίσκων έδάκνετο...

. μήτε γυμνός έμπέσοι τώ φθόνω. δεΐν έπί δίκηνήκειν. εΐγε μήτε έντολάς δόντος μήτε 5. .. ... καί τήν 7 όργήν τελευταΐον έκρήξας έκάλει κριθησόμενον τόν "Ηρώδην. είς Δαμασκόν άνεχώρησε πρός Σέξτον. .. τούτοις κατά μικρόν "Τρικανός έξεκαίετο. . εις έσχατον δέους κατέπεσεν. δ δέ καί τού πατρός παραινούντος καί τών πραγμάτων διδόντων παρρησίαν άνήει. πιστεύων δ’ ό βασιλεύς ούκ είχενδτιχρή δράν. φρουραΐς δια λαβών πρότερον τήν Γαλιλαίαν.. ". μήτιπαρά τους εχθρούς άποληφθείς πάθη. ΛοτοΣ ΠΡΩΤΟΣ - έρημον έξουσίας και μέχρι πούπλανηθήσεται καθ' έαυ– τού βασιλείς έπιτρέφων. έπιστείλαντος αύτού τοσούτους παρά τόν Ιουδαίων νό μον άνήρηκεν "Ηρώδης· δν. εΐ μή βασιλεύς έστιν άλλ’ έτι ιδιώτης. . . . ήει δέ μετά καρτερού 15 στίφους.. . . ----. Σέξτος δε καισαριδείσας περί του νεανία. ούδέ γάρ είρωνεύεσθαι τήν έπιτροπήν αύτούς έτι. 41 - -. - --. έπεί δέ ύπό Σέξτου Καίσα ρος στρατηγός άνεδείχθη Κοίλης Συρίας καί Σαμαρείας. . παρα σκευαζόμενος ούδ’ αύθις ύπακούσαι καλούντι. δσον ούπω προσδοκών έπ’ αύτόν όρμήσειν μετά στρατιάς. άποδώσoντα λόγον αύτιώτε και τους πατρίους νόμους. οΐκτείνειν άκρίτως ούκ άφιάσι. ό δέκαί άλλως ώριμημένος (ήγάπα γάρ "Ηρώδην) άποψηφίζεται. . ώς έώρα μείζονα τόν διάφορον. . καί πά 25 λινοϊ πονηροί παρώξυνον Υρκανόν. .. φανερούς δ' είναι δεσπότας πα ρωσαμένους έκείνον. πέμπει πρός τόν Υρκανόντούς παραγ– γελούντας διαρρήδην άπολύειν "Ηρώδην τής φονικής δίκης. - καί δς ύπολαμβάνων άκοντος τού βασιλέως δια-8 φυγεΐν. ώς μήτε καταλύειν δόξευεν "Τρικανόν άδράν άγων δύναμιν. . 30 ούμόνον τε κατ’ εύνοιαν τήν έκτοϋέθνους άλλά καί δυ– νάμει φοβερός ήν. . . . . κατ’ όργήντε οΐχε– σθαι τόνι"Ηρώδην λέγοντες καί παρεσκευασμένον κατ' αύ– τοϋ. .

ύπολαβών εις τάς έλπίδας αύταρκες είναι καί τό τήν ισχύν έπιδείξασθαι τώ έθνει. συνίστα ται δέ"Ρωμαίοις κατά τούτον τόν καιρόν ό μέγας πόλε– μος. 42 ΤΟΥ ΤΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 καί ού διήμαρτε τής οΐήσεως· όγάρ"Ηρώδης κατ’ όργήν τής περί τήν δίκην άπειλής στρατιάν άθροίσας έπί "Ιεροσολύμων ήγε. κάν έφθη τούτο ποιήσας. εϊ δέ δή λογιστέον εΐη καί πολέμου βοπάς βραβεύεσθαι τώ θεώ. τών δ’ άλλων Καίσαρος στρατηγών έπί τιμωρία τού φόνου Βάσσω συμβαλόντων μετά πάσης τής δυνάμεως. ό"Αντίπατρος διά τών παίδων έπεμψε συμμαχίαν. εΐ μή προεξελθόντες δ τε πατήρ καί άδελφός έκλασαν αύτού τήν όρμήν. χαλεπώ δέ ούδέποτε. ΠΟ κάν τούτω γίνεται περί Απάμειαν ταραχή"Ρωμαίων "ΩΟ καί πόλεμος έμφύλιος. . οΐς καί διά τόν άνηρημένον καί διά τόν περιόντα Καίσαρα. πείθεται τούτοις "Ηρώδης. διόδή καί περί τής νίκης ού χρήναι κατά πάνεύελπιν είναι. φίλους δν– τας άμφοτέρους. Καικιλίου μέν Βάσσου διά τήν εϊς Πομπήιον εύνοιαν δολοφονήσαντος Σέξτον Καίσαρα καί τήν έκείνου δύναμιν παραλαβόντος. Κασσίου καί Βρούτου κτεινάντων δόλιω Καίσαρα. καί μή πρός μέν τό σκυ– θρωπόν άπαντάν. παρακαλούντες αύ– τόν άπειλή καίάνατάσει μόνη μετρήσαι τήν άμυναν. εΐ κληθείς έπί δίκην παρώξυνται. καί περί τής άφέσεως εύχαριστεϊν. φεί σασθαι δέτοϋ βασιλέως ύφ' ού μέχρι τοσαύτης δυνάμεως προήλθε δεϊντε. καταλύσων τόν"Υρκανόν. πλήν δσον πονη– ροϊς συμβούλοις χρώμενος έπισείσειεν αύτώ σκιάν άδι κήματος. μηκυνομένου δέ τού πολέμου Μούρκος μέν 11 άπό τής Ιταλίας Σέξτου παραγίνεται διάδοχος. κατασχόντα τήν άρχήν έπ’ έτη τρία καί μήνας έπτά. πλεϊον είναι τής στρατιάς τό άδικον. μέλ λοντάιγε συμβάλλειν βασιλεϊ καί συντρόφω καί πολλάκις μένεύεργέτη. περί δέ τής σωτηρίας άχάριστον είναι.

κατά δέ τού πολλά κις σωτήρος έπιβουλήν ένεσκευάζετο. . δείσας Αντίπατρος τήν άπειλήν τού Κασ– σίου τοϊς τε υΐοϊς διεϊλεν είσπράττειν τά χρήματα καί τισιν άλλοις τών έπιτηδείων κατά τάχος. ένοϊς καί Μα– λίχω τινί τών διαφόρων. στρατόν άθροίσων είς τήν τής έπι τω βουλής άμυναν. Αντιπάτρω. . σπεύδων άνελεϊν τόν έμπόδιοναύτούτοις άδικήμασιν δντα. άναχωρήσαντος Κασσίου. Αντίπατρος δέ τήν τε ισχύν καί τό πανούργον τάνδρός ύποδείσας δια βαίνει τόν Ιορδάνην. καί διά τούτο έν τους μάλιστα φίλος ήν.ούμήν Μάλιχος. ταχέως έκατόν ταλάντοις θεραπεύσας Κάσσιον. έκαστος έλπίσιν οικείαις έχώρει πρός δσυμφέρεινύπελάμβανε. τήνέαυτού μοϊραν έκ τής Γαλιλαίας κομίσας έκατόν τάλαντα. τούς δέ λοιπούς εις βραδυ τήτα κακίσας αύταϊς έθυμούτο ταϊς πόλεσι. κελευσθέν δέ καί Ίουδαίοις εΐσενεγκεϊν έπτακόσια τάλαντα. ήγούμενος δ' αύτός τής στρατιάς έπήει φο ρολογώντάς πόλεις. φωραθείς δέ Μάλιχος άναιδεία τών Αν τιπάτρου παίδων περιγίνεται» τόν τε γάρ Ιεροσολύμων φρουρόν Φασάηλον καί Ηρώδην πεπιστευμένοντάδπλα. έλευθερoϊμέν Απάμειαν τής πο– λιορκίας. ούτως ήπειγενή άνάγκη. Γόφιναν γούν καί Άμμαούν καί δύο έτέρας τών ταπεινοτέρων 20 έξανδραποδισάμενος έχώρει μέν ώς καί Μάλιχον άναι ρήσων. ένθα Βάσσω τε Μούρκον καί τά διεστώτα τάγματα διαλλάξας. τής χά– 5 ριτος άπεμνημόνευσεν. καί δή ήκε Κάσ– σιος είς Συρίαν. καί παρά δύναμιν τάς είσπράξεις ποιούμενος. καταληψόμενος τάς περί Απάμειαν 55 δυνάμεις.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 43 μεγίστου δέ έπί τώφόνω γενομένου κινήματος καί δια στασιασθέντων τών δυνατών. δτι μή σπεύσας εισέπραξεν· έπιέσχε δέ τήν τε τούτου καί τήν τών άλλων πόλεων άπώλειαν Αντί πατρος. πρώ– τος δ' άπεμειλίξατο Κάσσιον"Hρώδης.

τούς όπλίτας άγων. τότε μέν άπολογούμενόν τε πρoσίεται τόν Μάλιχον καί τής ύπονοίας άπολύειν όμο– λογεί. Κάσσιος καί Μούρκος στρατιάν άθροίσαντες έκ τής Συρίας.4. Φασαήλου δέ τοϋ άδελφού συμβουλεύ– 25 σαντος αύτώ μή φανερώς τόν άνδρα μετιέναι (διαστα σιάσειν γάρ τό πλήθος). λαμπράντε πομπήν έπί τή πατρική κηδεία έτέλε– 6 σεν. τά τε άλλα δραστήριος άνήρ έν άφηγήσει πραγμάτων καί τήν άρχήν άνακτησάμενός 5 τε"Υρκανώ καί διαφυλάξας· Μάλιχος δέ καθ’ ύπόνοιαν 20 τής φαρμακείας όργιζόμενον τό πλήθος άρνούμενος έπειθεν. ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ πολλαΐς άπολογίας καί δρκοις έκγοητεύσας. μετά δέ τήν τού πολέμου κατάλυσιν άποδείξειν Κάσσιος ύπέσχετο καί Ιουδαίας βασιλέα. καί δμέν άγώνισμα τής Μαλίχου παρανομίας γενόμενος κατά τό συμπόσιον θνήσκει. διαλλακτάς αύτώ πρός τόν πατέρα πείθει γενέσθαι. τραπείς δ’ έπί Σαμάρειαν στάσει τεταραγμένην 30 κατεστήσατο τήν πόλιν· έπειτα καθ’ έορτήν ύπέστρεφεν είς Ιεροσόλυμα. τότε μέν αύτόν Συρίας άπάσης έπιμελητήν καθιστάσι. . δς ώρμητο κτεΐναι Μάλιχον έφ’ οϊς ένεωτέρισε. δούναι φάρμακον Αντιπάτρω. δς δή καί παρήναύτίκα στρατόν άγων έπί τιμωρία τού πατρός. 5 4 συστάντος δέ τού πρός Κάσσιον καί Βρούτον πο– λέμου Καίσαρί τε τώ νέω καί Αντωνίω. καί δυνατώτερον έαυτόν κατεσκεύαζεν όπλί τας συγκροτών. 10 δύναμιν πεζήν τε καί ίππικήν δόντες. πάλιν γούν ύπ’ "Αντιπάτρου σώζεται. ταύτα γάρ δείσας ό Μάλιχος διαφθείρει τινά τών βασι ΑΟ λικών οινοχόων χρήμασι. συνέβη δ’ Αντιπάτρω τήν τεϊσχύν τού παιδός καί τήν έλπίδα αϊτίαν άπωλείας γενέσθαι. - 4. ού γάρ ήρεμήσειν "Ηρώδην ύπελάμβα– νεν. πείσαντος Μούρκoν τόν τότε στρατηγούντα Συρίας. καί πέμπων"Υρκα . έπειδή μέγα μέρος εις τάς χρείας "Ηρώδης έδοξε συμβεβλήσθαι.

καί τούς ύφ’ έαυτόν χιλιάρ 10 χοις λάθρα προσέταξενΉρώδη βοηθεΐνείς πράξιν δι καίαν. Κασσίου τώ πρός Αντώ 20 νιον πολέμω περισπωμένου. καί Κασσίω δι’ έπι στολών τήν τού πατρός άναίρεσιν άπωδύρετο. Μάλιχος δ’ ύποπτεύσας. "Υρικανός δέ παραχρήμα μέν έκλυθείς ύπ’ έκπλήξεως έπεσε. καί αύτός είς τήν Ίουδαίαν άποδράναι πα ρεσκευάζετο. ώς έν Τύρω γίνεται. δ δέ τής προφάσεως καταφρονήσας καί τού πρoστάσσοντος εισέρχεται διά νυκτός. καί άλ– λως μισούντι Μάλιχον. ένθα περιστάντες τόν Μάλιχον πολλούς τραύμασιν «υ άναιρούσιν. παρεστώτα δ’ έπειτα τών οίκετών τινά πρός έαυτόν κα– Φλέσας έξέπεμψεν ώς έπί τήν τού δείπνου παρασκευήν. ό γούν Ηρώδης προϊδόμενος αύτού τήν όρμήν τόν τε"Τρικανόν κάκεϊνον έπί δείπνον καλεί. δδ' αύτώ μετιέναι τόν φονέα τού πατρός άντεπιστείλας. έπεγέλα δέ άρα τό χρεών 8 αύτού ταϊς έλπίσιν. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 45 νός (ένήγε γάρ δεδοικώς τήν έφοδον Μάλιχος) έκώλυε τούς άλλοφύλους εισαγαγεΐν έφ’ άγνεύοντας τούς έπι χωρίους. μόλις δ’ άνενεγκών "Ηρώδην διηρώτα τις ό κτείνας είη Μάλιχον. "Ηρώδης μέν τούτον τή τιμωρία τόν καιρόν άφώρισε. άποκριναμένου δέ τινος . κάπειδή Λαοδίκειαν έλόντος αύτού συνήεσαν οΐ7 πανταχόθεν δυνατοί δωρεάς τε καί στεφάνους φέροντες. παρώξυνε δ’ αύτόν ή τής σωτηρίας άπό γνωσις ένθυμείσθαι καί μείζονα· τότε γάρ έθνος έπα– ναστήσειν "Ρωμαίοις ήλπισε. καί βασιλεύσειν αύτός"Υρ κανόν καταλύσας εύμαρώς. τώ δέ δντι προειπεϊν τοϊς χιλιάρχοις έξελθεΐν έπί τήν ένέδραν. καί πάλιν Μά– και λιχος προσιών έκλαιεν Αντίπατρον· άνθυπεκρίνετο δέ μόλις "Ηρώδης τόν θυμόν έπέχων. τόντε 15 υΐόν όμηρεύοντα παρά τοϊς Τυρίοις ύπεξαγαγεΐν έγνω λάθρα. κάκεϊνοι τών Κασσίου προσταγμάτων άναμνη σθέντες έπί τόν πρό τής πόλεως αιγιαλόν έξήεσαν ξιφή– ρεις.

άδη λον ήν. τόν άμφοτέρων έπίβουλον άνελών” είτε δέ φρονών "Τρικανός ούτως εϊθ’ ύπό δέους όμόσετή γε πράξει χωρών είπεν. κάν τούτω Φασάηλος καθ’ έαυτόν Έλικος περι γενόμενος "Τρικανόν ώνείδιζεν εις άχαριστίαν. ό δέ Μαρίων ήξίωτο μέντής τυραννίδος ύπό Κασσίου. καί τό πάντων όχυρώτατον Μα σάδα. ήδη τρία κα– τεσχηκότατών έρυμάτων· τούς δέ ληφθέντας Τυρίους έσωσε μέν πάντας. καί τό πλέον διά Φάβιον. ούμήν αύτώ τι πρός τήν Ηρώδου βίαν ήρκεσεν. καί κατά τήν ύπέρ Μαλίχου τι– μωρίαν άμύνεσθαι θέλοντος "Ηρώδην εις τόν άδελφόν. χορηγός δ’ ήν άπάντων δικη– δεστής Πτολεμαϊος "Αντιγόνω. τυραννίσι πάσαν δια λαβόντος τήν Συρίαν· κατά δέ τό πρός"Hρώδην έχθος κατήγαγεν Αντίγονον τόν"Αριστοβούλου. κάκεϊνον έκ τής Μασάδας ικέτην άφήκεν.” “Κάσσιος άρα” έφη "κάμέ καί τήν πατρίδα μου σώζει. έστι δ’ ούς καί δωρησάμενος άπέ πεμψεν. δς άναρρωσθείς τάτε άλλα παραλαμβάνει. ------------------ . ών τε Έλικι συμπράξειε. 46 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τών χιλιάρχων" τό Κασσίου πρόσταγμα. άλλά γάρ Μάλιχον μέν ούτως "Ηρώδης μετήλθεν - 12 Κασσίου δέ άναχωρήσαντος έκ τής Συρίας πάλιν στάσις έν "Ιεροσολύμοις γίνεται. δν Αντίγονος χρήμασι προσποιησάμενος : βοηθόν είχε τής καθόδου. "Ηρώδης δέ έτυχε μέν ών παρά Φαβίω τώ στρατηγώ κατά Δαμασκόν. Έλικος μετά στρατιάς έπα ναστάντος Φασαήλω. καί δτι περιορώη τόν άδελφόν τόν Μαλίχου τά φρούρια καταλαμβάνονται πολλά γάρ ήδη κατείληπτο. έξήλασε δέκαί έκ τής Γα– λιλαίας Μαρίωνα τόν Τυρίων τύραννον. εύνοιαν έαυτώ παρά τής πόλεως καί τώ τυ– ράννω μίσος παρασκευαζόμενος. ώριμημένος δέ βοηθεΐν ύπό νόσου κα– τείχετο.

Η Ν τούς περί τόν Ηρώδην προκρίναντος.. πάσιν άγαπητός ών έπί τώ κατορθώματι. . καί γάρ οΐμή προσέχοντες πάλαι 5. καί τότε μέν ούτω διελύθησαν. . . . . . ούτω διέθηκεν ώς μηδέ λόγου τών έχθρών άνέχεσθαι. . Μαριάμμην.. πρότερον μέν γάρ ήκτο γυναίκα τών έπιχωρίων ούκ άσημον (Δωρίς έκαλείτο). προσαγανακτούντων 6 . . . . . καί Αντώνιος άκούσας έκατέρων"Τρικανού διε– πυνθάνετο τούς έπιτηδειοτέρους δντας άρχειν. .Ν. . . 5.. . ύπήντα δέ Μεσσά 25 λας άπολογούμενος. θυγατριδήν τε"Τρικανού. . τότε ώκείωντο διά τήν πρός"Υρκανόν έπιγαμίαν αύτώ. . . τού δέ ν' . . . κατη– γορούντες Φασαήλου τε καί Ηρώδου..1 ν.. . . αύθις δέοϊ έν τέλει Ιουδαίων έκατόν άν-5 δρες ήκον εις τήν πρός Αντιόχειαν Δάφνην έπ’ Αντώ νιον... ν . . .. . . - παρέβαλε) τετράρχας άποδείκνυσι τούς άδελφούς. στη 1 . . ήδη τώ Κλεοπάτρας έρωτι δεδουλωμένον· οΐ προστησάμενοι τούς άξιώματι καί λόγω σφών δυνατω τάτους κατηγόρουν τών άδελφών... ----. . .1 . . δεχθείς ύπ’ Αντιπά το τρου φιλοφρόνως δτε εις τήν Ίουδαίαν σύν Γαβινίω w ..--------------------. . . Δ. --- ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : 47 πρός ούς Ηρώδης άντιταξάμενος έπί τών έμβολών 3 τής Ιουδαίας κρατεϊτή μάχη. πρεσβευομένων τών άλλων πόλεων πρός Αντώ νιονείς Βιθυνίανήκον και Ίουδαίων οΐδυνατοί. πρός ά παρών Ηρώδης. .. . ν ο ς και ν' ". καί τόν Αντίγονον έξε λάσας ύπέστρεψεν εις Ιεροσόλυμα. . πάσαν διοικεΐν τήν Ίουδαίαν έπιτρέπων. βία μέν αύτούς κρατεΐν τών πραγμάτων. . όνομα δέμόνον περιεϊναι"Τρ κανώτίμιον. έξής έγέννησεν Αντίπατρον» τότε δέγήμας τήν Αλεξάνδρου τού Αριστοβούλου θυ– γατέρα. - έπεί δέ Κάσσιον περί Φιλίππους άνελόντες άνεχώ– ρησαν είς μένΊταλίαν Καϊσαρ έπί δέ τήν Ασίαν Αντώ νιος. ήσθείς (ήν γάρ ήδη καί ξένος αύτους πατριώος. ... . . συμπαρεστώτος "Τρικανού διά τό κήδος.. . . καί τεθεραπευ κώς ούκ όλίγοις Αντώνιον χρήμασιν. οικείος τώ βασιλεϊ γίνεται..

ένθα διέτριβεν Αντώνιος έπί"Ιεροσολύμων ξ5 ώρμημένος. τούς δέ λοιπούς μεθ’ ύβρεως άπήλασε. συγκατασκευάζειν τε τήν άρχήν τους ύπ’ αύτού καταστα 7 θεϊσι τετράρχαις. χιλίους γούν πάλιν έπεμψαν πρέσβεις εϊς Τύρον. 48 ΤΟΥ ΙΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ δέ τών πρέσβεων πεντεκαίδεκα μέν συλλαβών εΐργνυ– σιν. κατασκεψό– μενόν τετά τών πολεμίων καί πρός ά δέοι βοηθήσοντα . καταλύσαι δέ τόν"Υρκανόν. Βαρζαφάρ νην δέ διά τής μεσογείου προσέταξεν έμβαλεϊν. ούς καί άνελεϊν ώρμησε. τών δ’ έπιθαλαττίων Τύριοι Πάκορον ούκ έδέξαντο. 13 μετά δέ έτη δύο Βαρζαφάρινου τού Πάρθων σατρά– που σύν Πακόρωτώ βασιλέως υΐώ Συρίαν κατασχόντος. δδέ οίνοχόω τινί τών βασιλικών όμωνύμω μοϊραν τής ίππου παρα 30 δούς έμβαλεϊν έκέλευσεν εις τήν Ιουδαίαν. άλλά τά κατά τήν πόλιν συνταράσσοντες παρώξυναν τόν Αντώνιον ώστε καί τούς δεσμώτας άποκτεϊναι. Λυσανίας διαδεδεγμένος ήδη τήν άρχήν τού πατρός τε– λευτήσαντος (Πτολεμαϊος δ’ ήν ούτος ό Μενναίου) πεί θει τόν σατράπην ύποσχέσει χιλίων ταλάντων καί πεν τακοσίων γυναικών καταγαγεΐν έπί βασιλεία τόν Αντί γονον. τών δέ έτι μάλλον άγανα κτούντων Αντώνιος έκπέμψας όπλίτας πολλούς μέν άπέκτεινε πολλούς δέ έτρωσεν· ών οΐτε πεσόντες τα φής καί οί τραυματίαι θεραπείας ήξιώθησαν ύπόΎρκα νού. ού μήν οΐ διαφυγόντες ήρέμουν. καίτοι Πτολεμαέων καί Σιδωνίων δεδεγμένων. τούτοις ύπαχθείς 25 Πάκορος αύτός μέν ήει κατά τήν παράλιον. φιλονεικούντας άκρίτως. μήθ’ έαυτούς 10 άπωλείας αιτίους μήτε τή πατρίδι πολέμου γίνεσθαι. πρό δέ τούτου πολλά παρήνει προελ θών έπίτόν αιγιαλόν "Ηρώδης σύν"Υρκανώ. έπί τούτους κεκραγότας έκπέμπει τόν άρ χοντα τών Τυρίων. πρός δ μείζων έν τοϊς"Ιεροσολύμοις γίνεται ταραχή. κολάζειν προστάξας ούς άν λάβη.

καί Φα δυ σάηλος μέν τό τείχος. Φασάηλος δέ πεισθείς τή τε πόλει καίξενία τόν Πάρθον είσδέχεται μετά πεντακοσίων ίπ πέων. τόνγούν Φασάηλον ένε υδρεύων άνέπεισε πρός Βαρζαφάρνην πρεσβεύσασθαι περί καταλύσεως. Ήρώδης δέ τού δήμου πολλούς κατ’ όργήν τών άπο 9 λωλότων άναιρεϊ συμβαλών. άλλά μή . καθ’ ήν τρεψάμε 10 νοι τούς πολεμίους οΐπερί “Ηρώδην κατακλείουσιν εις τό ίερόν. καίτοιγε πολλά άποτρέποντος Ήρώ δου και παραινούντος άνελεϊν τόν έπίβουλον. τών δέληζομένων τόν Κάρμηλον. δδ’ αύτούς έπί τόν καλούμενον Δρυμόν προέπεμψε. καί φρουρούς αύτών άνδρας έξήκοντα ταϊς πλησίον οικίας έγκατέστησαν. πολλοί 2 Ιουδαϊοι "συνδραμόντες πρός Αντίγονον προθύμους έαυτούς έπί τήν εισβολήν παρεϊχον. καί τούς μέν είς τήν πόλιν τούς δέ εις τό ιερόν τούς δέ εις τό έξω χαράκωμα συγκλείει. τά τε περί τόϊερόν πάντα καί ή πόλις δλη πλήθους τών άπό τής χώρας άναπίμπλαται. τούτους μέν ούν ό στα σιάζων πρός τούς άδελφούς λαός έπελθών έμπίπρησιν. καί καθ' ήμέραν έπεκθεόν– των άλλήλοις κατά λόχους φόνος ήν άδιάλειπτος. ΛΟΓΟΣ" ΠΡΩΤΟΣ : 49 Αντιγόνω. τό πλέον όπλιτών. τό χωρίον καταλα η βεΐν· έν ώ γενομένης συμβολής ώσάμενοι τούς πολε μίους καί διώξαντες έπί"Ιεροσολύμων έθεον. και κάν τούτω διαλλακτήν μέν Αντίγονος παρακαλεϊ Πά κορον είσαφεΐναι. Ηρώδης δέ μετ' ού πολλών έφρού ρει τά βασίλεια. "Υρικανού δέ καί Φασαήλου δεξαμένων αύτούς κρατερώ στίφει. τό δ' άληθές "Αντιγόνω βοηθόν. μάχη κατά τήν άγοράν συρρήγνυται. ένστάσης δέ έορτής ή πεντηκοστή καλείται. γενόμενοι δέπλείους μέχρι τών βασιλείων προήλθον. τρέπεται δέ πάντας. καί τούς πολεμίοις έπιδραμών άσυν τάκτοις κατά τό προσάρκτιον πλείστους μέν άναιρεϊ. προφάσειμένήκοντα τού παύσαι τήν στάσιν.

καί ώς Αντίγονος τάς πλείστας τών παρ’ αύτοϊς γυναικών ένταϊς πεντακοσίαις καθω– 5% σίωσε Πάρθοις. άλλά καί φύ λακας ήδη πόρρωθεν αύτών έβλεπον. τοϊς δέ αίσθησις γίνεται τής έπιβουλής. 4 ώς δ’ έγένοντο κατά τήν Γαλιλαίαν. καί καταλιπών παρ’ "Ηρώδη τινάς τών έλευθέρων καλουμένων ίππέων. δικα λείται Έκδίππων· έκεϊ γάρ τήν τε ύπόσχεσιν ήκουσαν τών χιλίων ταλάντων. καίτοι πολλά παραινούντος Όφελλίου φεύγειν (πέπυστο γάρ ούτος παρά Σαρα μάλλα τού πλουσιωτάτου τότε Σύρων τήν σύνταξιν τής έπιβουλής δλην). καί μάλισθ’ δτι γένοιτο τοιούτος χρημάτων ένε– κεν· πλείω γε μήν αύτός ύπέρ σωτηρίας δώσειν ιών "Αντίγονος ύπέρ βασιλείας ύπέσχηται. δτι τε προελοχίζοντο μέν αύτοϊς αϊ νύ κτες ύπό τών βαρβάρων άεί. άλλά τώ σατράπη προσελθών άντικρυς ώνείδιζε τήν έπιβου λήν.. καταχθεϊσιν εις τι τών παραθαλασσίων χωρίων. καί ταϊς φιλοφρονήσεσι τάς έπιβουλάς καλύπτειν ένεκελεύοντο. εΐμή περιέμενον έν Ιεροσολύμοις "Ηρώδην πρότερον λαβεΐν. έξεισι δ’ "Τρικανόν παραλαβών καί Πάκορος. 5' ού μήν Φασάηλος.. ΤΟΥΡ ΤΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ταϊς έπιβουλαΐς έαυτόν έκδιδόναι φύσει γάρ άπίστους είναι τούς βαρβάρους. εύ– θέως δέ τών καταλειφθέντων. δώρα γούν δούς αύτοϊς. ώς ήττον ύποπτεύοιτο. τους λοιπούς προέπεμπε Φασάηλον. τούς μέν έπι χωρίους άφεστώτας καί έντους δπλοις όντας καταλαμ βάνουσι. τώ σατράπη δ’ ένετύγχανον πανούργως σφό– δρα. καταλιπεϊν"Υρκανόν ύπέμεινεν. έπειτ’ άναχω– ρούντας έλόχα. ταύτ’ ούκέτι λόχος ήν μόνον. πρός ταύτα πανούργως ό Πάρθος άπολογίας τε καί δρκοις άπο 30 σκευασάμενος τήν ύποψίαν ώχετο πρός Πάκορον. ώς μή προπυθόμενος τά κατ' αύτούς φυλάξατο. Πάρθων οΐς προσετέ . πάλαι δ' άν καί συνελή φθησαν.

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 51 τακτο Φασάηλόν τε καί "Υρκανόν συνελάμβανον. . θ' προελθεϊν. τά τε άλλα πρός τή έπιορκία καί τό άπιστον αύτους καταρω έν δέ τούτω καί τόν "Ηρώδην ό πεμφθείς οίνο– 6 χόος έπεβούλευε συλλαβεΐν.. . . καί πολλούς κατά πά σαν προσβολήν άποκτείνας εις Μασάδαν τό φρούριον 30 καί βαρυτέρους κατά τήν φυγήν Πάρθων Του 8 δαίους έπείρασεν. .. .. έτι δέ τών περί Πάκορον σκεπτομένων πώς άν 2 κρύφα τήν έπιβουλήν άπαρτίσειαν (ού γάρ έκ τούφα νερού οΐόντε ήν άνδρός ούτω συνετού περιγενέσθαι). . δ. αύτός άσφαλώς μετά τών θεραπόν των άνέκοπτε τούς βαρβάρους.. 3'. ... ένοχλήσαντας μέν διηνεκώς. . . . ----. . . δ΄ άπ’ άρχής ύπο πτεύων τούς βαρβάρους. έξω τού τείχους άπατήσας . καί 15 προσήει ή “Τρικανού θυγάτηρ Μαριάμμη. .-- 10 άξιοπίστως τού Πακόρου φάσκοντος δεΐν αύτόν ύπαν– τήσαι τους τάς έπιστολάς κομίζουσιν· ούτε γάρ έαλωικέ να τους πολεμίοις αύτάς. . . . έτυχε δέ παρ’ άλλων προακηκοώς τόν άδελφόν συνειλημμένον. Υ. . -. .. -----------. . κάκεϊνος τήνμέν μητέρα καί τήν άδελφήν καί τήν καθωμολογημένην παΐδα μετά τής μητρός καί τού νεωτάτου τών άδελφών προστάξας όδεύειν.. «Λ ως 29 20 -20 % .2.---. . .ΤΤ----------.. . καταντιβολούσα μή προϊέναι.. . 4 και . η Μ. . . συνετωτάτη γυναικών. καίτοι μάλα & P. προλαβών "Ηρώδης μετά τών οίκειοτάτων προσώπων νύκτωρ έπί Ίδoυμαίας έχώρει λάθρα τών πολεμίων. καί περιέχειν ούκ έπιβου λήν άλλ’ όπόσα διεπράξατο Φασάηλος. . . .. ώσπερ έντολάς είχεν. μηδ’ έμπι στεύειν έαυτόν ήδη φανερώς έπιχειρούσι τους βαρ βάροις. . ... και τότε πεπυσμένος εις τούς πολεμίους έμπεπτωκέναι τά μηνύοντα τήν έπιβουλήν αύτώ γράμματα. ... προελθεΐν ούκ έβούλετο. αίσθόμενοι δ’ οΐΠάρθοι κατεδίωκον. .---------------.. . . . άπό δ’ . . .

55 "Ηρώδειόν τε έκάλεσεν άφ’ έαυτού. ώς μηδέ αύθις έν μεταβολή . μή μόνον τε καταστήσαι βασιλέα Αντίγονον. καί κατάΘρήσαν γενομένω τής Ίδουμαίας Ιώσηπος άδελφός ύπαντήσας συνεβούλευε τούς πολλούς τών έπομένων άποφορτίσασθαι· μή γάρ άν τοσούτον όχλον δέξασθαι τήν Μασάδαν.. μετά δέ τών άναγκαιο τάτων τούς άλκιμωτάτους κατασχών εις τό φρούριον διασώζεται. ήσαν δ’ ύπέρ έννεακισχιλίους. άπεχόμενοι μόνον τών"Τρικανού χρημάτων ήν δ' ού πλείω τριακοσίων ταλάντων. εις τήν Ίδoυμαίαν τά λαμπρότατα τών κειμηλίων προανε σκεύαστο. καταλιπών δ’ ένταύθα ταϊς γυναιξίν όκτα κοσίους φύλακας καί διαρκή τάπιτήδεια πρός πολιορ κίαν. έπετύγχανον δέ καί τών άλλων ούχ δσοις ήλπισαν· όγάρ "Ηρώδης έκ πολλού τήν άπιστίαν τών βαρβάρων ύφορώμενος.. ένθα κρατήσας "Ηρώδης καί πολ λούς αύτών άποκτείνας. καί άκρόπολιν όχυρωτάτην άνεδείματο. 9 Πάρθοι δ’ έν"Ιεροσολύμοις έφ' άρπαγήν τραπόμε νοι τών φυγόντων εις τάς οικίας εισέπιπτον καί τό βα– σίλειον. πεισθείς ούν "Ηρώδης τούς μέν βαρυτέρους τής χρείας διαφήκεν άνά τήν Ίδoυμαίαν. Πάρθοι δέ μετά τάς άρπαγάς έπί τοσούτον ύβρεως έχώ ρησαν ώς έμπλήσαι μέν άκηρύκτου πολέμου τήν χώραν άπασαν. δούς έφόδια. τηνικαϋτά γεμήν φεύγοντες καθ’ ήμέραν αύτώ προσεγίνοντο πολλοί. δ δέ"Τρικανού μέν προσπεσόντος αύτός τά ώτα λωβάται τους όδοϋσιν. καί τών αύτώ προσεχόντων όμοίως έκαστος. 52 Τor forΛΑΓκor ποΛΕΜor έξήκοντα τής πόλεως σταδίων καί παραταξιαμένους έπιει– κώς πολύν χρόνον. άλλά καί παραδούναι αύτώ Φασάηλον καί "Τρικανόν δεσμώτας 30 αϊκίσασθαι. αύτός είς τήν "Αραβικήν Πέτραν ήπείγετο. αύθις εις μνήμην τού κατορ θώματος έκτισε τό χωρίον καί βασιλείοις πολυτελέστά τοις έκόσμησε. άνάστατον δέ ποιήσαι τήν Μαρισσαίων πόλιν.

τάλαντα δέ ήν έτοιμος τριακόσια δούναι. ώς άνενέγκαι μέν έκ τής τότε πληγής. κάκεϊνος μέν. καί Φασαή– λου τεθνηκότος είς κενόνΉρώδης φιλάδελφος ήν. καθι στάσι μέν έν Ιεροσολύμος Αντιγόνω τά πράγματα. τήν άρχήν έχει λαμπράν. 20 "Ηρώδης δέ συντονώτερον ήλαυνεν εις τήν Αρα 14 βίαν. 7 ώς γε σιδήρου καί χειρών εΐργετο. ποιησάμενος τήν καταστροφήν τους κατά τόν βίον έργοις πρέπουσαν· κα τέχει δέ καί άλλος λόγος. ώς έτι τάδελφού ζώντος έπειγόμενος χρήματα παρά τού βασιλέως λαβεΐν. 15 τόν μετελευσόμενον τούς έχθρούς ζώντα καταλιπών. άνδρειότατα θνήσκει. ού μήν ούδέ παρά "Άραψιν εύρισκε φιλίαν μένουσαν· ό . όπότερον δ’ άν άληθές ή. δεσμώτην δ’ Τρικανόν άνάγουσιν εις τήν Παρθυηνήν. εΐ τής πατρώας φιλίας άμνημονέστερος ό 25"Αραψ γένοιτο καί τού δούναι δωρεάν μικρολογώτερος. έμπλήσειε τό τραύμα δηλητηρίων φαρμάκων καί διαφθείρειεν αύτόν. πεμφθείς δ’ ιατρός ύπ’Αντιγόνου. πυθόμενον παρά γυναίου τινός ώς Ηρώδης διαφύγοι. φθάσαντος πέτρα προσαράξαι τήν κεφαλήν. Ηρώ 5 δου γνήσιον έαυτόν άποδείξας άδελφόν καί "Υρκανόν άγεννέστατον. βύσιον θείς τόντού λυτρουμένου παϊδα· και γάρ έπήγετο τόν άδελφιδούν όντα έτών έπτά. δανείσασθαι παρ’ αύτού τά λύτρα. οΐς μόνοις πείσειν ύπέρ Φα σαήλου τήν τών βαρβάρων ήλπισε πλεονεξίαν. “νύν" είπεϊν “εύθυμος άπειμι. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 53 ποτέ δύναιτο τήν άρχιερωσύνην άπολαβεΐν· δεϊ γάρ όλοκλήρους άρχιεράσθαι· τής Φασαήλου δέ άρετής 10 ύστερίζει. θεραπεύ– 10' σαι δήθεν αύτόν. προστησάμενος Τυρίους παρακαλούντας. τό 30 χρεών δ’ άρα τήν αύτού σπουδήν έφθάκει. καίτοι διη– 11 μαρτηκότες ών μάλιστα έπεθύμουν γυναικών. Πάρθοι δέ.” δ μέν ούν ούτω τελευτά. έλογί ζετο γάρ. φασί γούν αύτόν καί πρίν έκπνεύσαι.

ώς άπεθήκατο φροντίδας. δεχθείς δέ ύπό Πτολεμαίου καί Σαπφινίου . τώ δέ δντι προαιρούμε νος κατασχεϊντά. σφόδρα τώ πρός Κάσσιον πολέμω τετρυ– χωμένην. και δή βραδέως ό Άραψ μετανοήσας έπεμψε διά τάχους τούς άνακαλέσοντας τόν ύβρισμένον. καί τού φόρτου τό πλεϊον έκβαλών. ύπέστρεφεν έπ’ Αιγύπτου. καί τήν μέν πρώτην έσπέραν κατά τι τών έπιχωρίων ϊερών αύλίζεται.. κινδυνεύσας δέ περί τήν Παμφυλίαν. κάκεϊνοι τήν τε φήμην καί τό άξίω– μα τάνδρός αιδεσθέντες προπέμπουσιν αύτόν εις Αλε ξάνδρειαν. δ δέ παρελθών εις τήν πόλιν έδέχθη μέν λαμπρώς ύπό Κλεοπάτρας. τούς άπολειφθέντας άναλαβών· τή δ’ έξής εΐς"Ρινοκούρουραν προσελθόντι τά περί τήν τά 15 δελφού τελευτήν άπαγγέλλεται. μόλις είς "Ρόδον 30 διασώζεται. 2. συμβούλοις δ’ έχρήτο τής άναιδείας τους όμοίως άποστερεϊν τάς Αντιπάτρου παρακαταθήκας έθέλουσιν ήσαν δέ περί αύτόν οΐδυνατώτατοι. έφθανε δέ καί τούτους "Ηρώδης είς Πηλούσιον άφικόμενος. 54 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ γούν βασιλεύς αύτών Μάλιχος προπέμψας κατά τάχος έκ τής χώρας προσέτασσεν άναστρέφειν. προσλαβών δέ πένθους δσον ήν. καί μηδέν εις τάς έκείνου δωρεάς άντιπαρασχεϊν χρήζουσι τους τέκνοις δυσωπεΐσθαι. προφάσειμέν χρώμενος Πάρθοις (έπικηρυκεύσασθαι γάρ αύτούς έκ βαλεϊν Ηρώδην τής Αραβίας).. ένθα τής παρόδου μή τυγχάνων ύπότών έφορμούντων τους ήγε μόσιν έντυγχάνει. παρεσκευάζετο· διακρoυσάμενος δέ τάς παρα– κλήσεις τής βασιλίδος. καί τούς άγγέλοις άποκρινάμενος ώς ύπηγόρευε τό πάθος. "Ηρώδης μέν δή πολεμίους τούς Άραβας εύρών δι’ άφιλτάτους ήλπισε. Αντιπάτρου χρέα. 3 έπί"Ρώμης έπλει. στρατηγόν έλπιζούσης έξειν είς ά. καί μήτε τήν άκμήν τού χειμώ νος ύποδείσας μήτε τούς κατά τήν Ιταλίαν θορύβους. ήει προσωτέρω.

. καίπερέν άπορία χρημάτων ών. . τάς Αντιπάτρου στρατείας άνανεούμενον. . .. . . ..... . 2 . λυθείσης δέ τής βουλής Αντώνιος μέν καί Καϊσαρ μέσον έχοντες "Ηρώδην έξήεσαν.Υ . . . .. . ? Α .Λ.. . . . . έπιψηφί ζονται πάντες. .-. . τάς τε πατρώας εύεργεσίας καί τήν αύτού πρός "Ρωμαίους εύνοιαν διεξήεσαν.. Αντωνίου ίου δέ ήπτετο πρός δέ ήπτετο πρός τήν τήν μεταβολήν οίκτος.. σ... .. τήν τε ξενίαν καί τήν έν άπασιν εύνοιαν. . .2 . .5 Φπτη. . .. στην . Φυ η . . .. . συνήγε δέ καί τήν βουλήν. Ρ_ _ _ _ __ «Λ . καί τάς 5 τε αύτού καί τού γένους συμφοράς έκδιηγείτο. .. προήγον 30 δέ σύνταϊς άλλαις άρχαϊς οΐύπατοι. 15 σαρα μέν ούν είχεν έτοιμότερον αύτού. Αντώνιος είστία αύτόν... . . όρώντά γε μήν καί τό ''Ηρώδου δραστήριον. . .. . .. . ένήγε δ’ ούκ έλαττον τής εΐς"Ήρώ– δην φιλοτιμίας ή πρός Αντίγονον διαφορά· τούτον γάρ δή στασιώδη τε καί "Ρωμαίων έχθρόν ύπελάμβανε.. . . . 4 μεταβολήν οΐ καί κατά μνήμην μέν τής Αντιπάτρου ξενίας.. .-ναν 1 . .. Y σιον καταπλεύσας. "Ρωμαίους ύπερ 25 ιδών. ναυπηγεϊ ται τριήρη μεγίστην... .. . .. τό δέ 10 δλον καί διά τήν αύτού τού παρόντος άρετήν. - έποίησε τετράρχην. ν _ _ _ _ _ _ 7 . έγνωκε τότε βασιλέα καθιστάν Ιουδαίων δν πρότερον αύτός 9 .. . . άς κατ’ Αίγυπτον αύτού τώ πατρί συνδιήνεγκε.. . . .. .. άποδεικνύντες άμα καί πολέμιοντόν Αντίγονον έξ ών ού μόνον διηνέχθη τάχιον. η την Ηρώδου τής βασιλείας ήμέραν.. .. θύσοντές τε καί τό δόγμα άναθήσοντες εις τό Καπετώλιον. . . .. Υ. Δο . . . έν ή μετά τών φίλων είς Βρεντέ Υ . ν & . .. παραστησάμενοι τόν"Hρώδην. .. . . . έν ή Μεσσάλας καί μετ' 10 αύτόν Ατρατίνος. .. . δτι τε τούς οίκειοτάτους έν φρουρίω καταλιπών πολιορκουμέ νους διά χειμώνος πλεύσειεν έπ’ αύτόν ικέτης.. τής δέ συγκλήτου πρός ταύτα κεκινημένης. . πρώτω διά τήν πατρώαν φιλίαν ένετύγχανεν Αντωνίω.. . . ..ν... . . ώς παρελθών Αντώνιος καί πρός τόν κατά Πάρθων πόλε μον βασιλεύειν"Ηρώδην συμφέρειν έλεγεν.. .. .. . . . . . .2 ... . . Υ__ _ _ _ -. κάκεϊθενείς Ρώμηνέπειχθείς. . . . .. .. τήν δέπρώ– Crr_ _Υ ως» .. . άλλ’ ότι καί τότε διά Πάρθων λάβοι τήν άρχήν.. Καί– 73' της Φ.1 . . Αν τών φίλων.. .

. συλλαμβανόντων (βεντιδίου τε καί Σίλωνος. μετ’ έκείνους είς Ίουδαίαν παρέβαλε.-. άκηκοώς τών εις Ηρώδην άμαρ τημάτων Μαλίχω μεταμέλειν. Ίώσηπον. διό καί Ίώσηπος ό άδελφός "Ηρώδου σύν διακοσίοις τών οικείων δρασμόν έβουλεύετο εις Άραβας.. κάν έφθη καταλιπών τό φρούριον. . αύτός μέν άνεχώρει μετά τής πλείστης δυνάμεως. -. τον Αλικού πολιτικοη -. Σίλωνα δέ σύν μέρει τινίκαταλέλοιπεν. .. ούς Δέλλιος ύπ’ Αντωνίου πεμφθείς "Ηρώδην συγκατάγειν έπεισεν. έργω δ’ Αντίγονον άργυριούμενος. . . προϊόντι δέαύτώ καθ’ ήμέραν .. ----. . .. καί τά μέν φανερώς συμπλεκόμενοι τά δέλο χώντες συχνούς διέφθειρον. και συναγηοχώς δύναμινούκ όλίγην ξένων 2ή τε και όμοφύλων. . . τους μέν άλλοις έπιτηδείοις διαρκου μένους. ώς ένεπλήσθη χρημά– των. 2 κάν τούτω βεντίδιος ό "Ρωμαίων στρατηγός. ού μήν έν άπασιν εύστό χουν. Αντίγο 20 νος δέ πάλιν έλπίζων Πάρθους έπαμύνειν αύτώ... καί . . σπανίζοντας δέ ύδατος. πεμ φθείς έκ Συρίας Πάρθους άνεργειν. ήλαυνε διά τής Γαλιλαίας έπ’ Αντί γονον. έγγιστα γούν Ιεροσολύμων αύλισάμενος. εΐμή περί τήν νύκτα τής έξόδου συνέβη πλεϊ στον ύσαι· τών γάρ έκδoχείων ύδατος άναπλησθέντων ούκέτ’ έχρηζε φυγής. 36 του. έστι δ’ δπη καί αύτοί πταίοντες άνέστρεφον. Σίλωνατέως έθεράπευσεν. άλλ’ έπεξήεσαν ήδη τους περί Αν– τίγονον. έτύγχανε δέ βεντίδιος μέν ένταϊς πόλεσιτάς διά Πάρθους ταραχάς καθιστάμενος. . . . ούμήν "Ηρώδης ισχύος ήπόρει. .-- 15 παρά δέ τόν χρόνον τούτον Αντίγονος έπολιόρκει τούς έν Μασάδα. . ώς μή κατάφω ρον τό λήμμα ποιήσειε πάντας άπαναστήσας. ώς μηδέν ένοχλοίηπρός τάς Τήδη δέΉρώδης καταπεπλευκώς έκ τής Ιταλίας εις Πτολεμαΐδα. . λόγω μέν ώς βοηθήσων τους περί . Σίλων δ’ έν Του– 30 δαία χρήμασιν ύπ’ "Αντιγόνου διεφθαρμένος.

δυσκίνητος δέήδη δύνα μις ήθροιστο. . oύς δέ τό αύτού κλέος.. ΛΟΓΟΣ πΡΩΤΟΣ . "Ηρώδης δέ τό μέν πρώ– τον κηρύσσειν περί τό τείχος έκέλευεν ώς έπ’ άγαθώ τε παρείη τού δήμου καί έπί σωτηρία τής πόλεως. έπειτα Ίόπην έλών πρός τήν Μασάδαν δυσόμενος 4 τούς οικείους ήπείγετο. έπεί δέ άντιπα ρηγορούντες οΐ περί τόν "Αντίγονον ούτε κατακούειν . στρατοπεδευσαμένου δέ κατά τό πρός δύσιν κλίμα 5 9 τού άστεος. . οΐταύτη φύλακες έτόξευόν τε καί έξηκόν τιζονείς αύτούς· άλλοι δέκατά στίφος έκθέοντες άπε πειρώντοτών προτεταγμένων. ώς δέ προσέκειντο Ιουδαίοι διώκοντες. καί τό δύσασθαι πρώτον τούς οί κείους έκ τής πολιορκίας. τάπι τήδεια τών παρόδων προλοχίζων. έπί τούτους Ήρώδης η έκδραμών μετ’ όλίγου στίφους τρέπεται ταχέως. μη– 90 δέν μηδέ τούς φανερούς έχθρούς άμυνόμενος. πλείστους γεμήν έλ πίς ώς έκ βασιλέως βεβαίου. συνήπτε δέ αύτώ τό μετά Σίλωνος στρατιωτικόν. 57 - τίποτα τις δυνάμεων και των δώρων που ήταν λιλαία προσέθετο.. . καί πολλοί τών έκ τής πό λεως τήν ισχύν καταπλαγέντες... . προύκειτο μένιούντό άναγκαιότατον άγώνισμα Μασάδα.. ούς δέ 16 τής έξάμφοΐν εύεργεσίας άμοιβή. -.--. γίνεται δ’ έμπόδιον Ίόπη· και ταύτην γάρ έχρήν πολεμίαν ούσαν έξελεϊν πρότερον.. . . δώσων δέ καί τούς διαφορωτάτοις άμνηστίαν. "Ηρώδης δέ τούς τε έκ Μα αν σάδας οικείους παραλαβών βαδίως καί "Ρήσαν τό φρού ριον. . ένοϊς ούδέν ή μικρά τούς πολεμίους έβλαπτεν. . ώς μήχωρούντος έπί "Ιεροσολύμων κατά νώτου τι τους έχθρούς έρυμα καταλείποντο. καί τών έπιχωρίων ούς μέν πατρώα φιλία προσήγεν. ήει πρός τά ''Ιεροσόλυμα. . καί Σίλωνα διασώζει κακώς άμυνόμενον. συνήπτε δέ καί Σίλων άσμένως τής άπαναστάσεως πρόφασιν εύρών.προϊόντα δ’ Αντίγονος ένήδρευε. . ..

.. . •ν 29 . έχουσαι καί μισθοφόρους μιγάδας. Ήρώ δης δ’ έντυγχάνων τους τε ύπό τόν Σίλωνα ήγεμόσι καί κατά πλήθος τους στρατιώταις. . καί τήν 30 μέν πόλιν καταλελειμμένην εύρίσκει. πρός οίς όλίγους τών ίππέων. oϊ δ’ ύπήκουον. 58.. . . 6 ένθια δή καί Σίλων άπεκαλύψατο τήν δωροδοκίαν. τό λοιπόν άμύνασθαι τούς άπό τού τείχους έπέτρεπε τους σφετέροις· οΐ δέ ταχέως άπαντας άπό τών πύργων έτρέψαντο τοϊς βέλεσιν.. . . τοσαύτην αύτους έπιτηδείων άφθονίαν έκό– μισεν ώς πάσας άποκόψαι τάς Σίλωνος προφάσεις. εις τετάς έξής ήμέρας μή διαλιπεϊν τήν χορηγίαν προνοού– . έπί τών όρέων παραφυλάσσοντες τούς τάπιτήδεια έκκο μίζοντας. . . .. ....2. . . εΐργειν καί λοχάν τούς σιτηγούς κελεύων. ούμήν"Hρώδης ήρέμει. έπισκευασάμενος γάρ πολλούς τών στρατιωτών σπάνιν έπιτηδείων άναβοάν. . αύτούς . . ΤΟΥ ΤΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τών κηρυγμάτων εΐων τινάς ούτε μεταβάλλεσθαι. .. λύσειν γάρ αύθημερόν αύτών τάς άπορίας. . . . . πάντα τών περί Αντίγονον προανασκευασαμένων. δέκα δέ σπείρας άνα λαβών. έπέστελλε τους περί Σαμάρειαν (ώκείωτο δέ ή 20 Η πόλις αύτώ) σΐτον καί οίνον καί έλαιον καί βοσκήματα "Η κατάγειν εις Ιεριχούντα. ών πέντε μέν Ρωμαϊκαί πέντε δ’ Ιουδαίων ήσαν. έκί νει τετό στρατόπεδον καί άναχωρεϊν έπειράτο.. έδεΐτο μή καταλιπεϊν αύτόν ύπότε Καίσαρος καί Αντωνίου καί τής συγκλή του προπεμφθέντα. καί μετά τήν δέησιν εύθέως όρμήσας αύτός εις τήν χώραν. άπαγαγεΐν τεσφάς χειμεριούντας εις τούς έπιτη δείους τόπους. . .. . 2 . ταύτ’ άκούσας Αντίγονος διέ Η πεμψε περί τήν χώραν. πεντακοσίους δέ τά άκρα κατειληφότας σύν γυναιξί καί γενεαϊς.. . .... καί χρήματά τε εις τροφάς άπαι τεΐν.μενος. έπειδή τά περί τήν πόλιν ήν έρημα. . έπί τήν Ιεριχούντα παραγίνεται. καί πολύπλήθος όπλιτών ύπό τήν Ιεριχούντα συνηθροίσθη· διεκαθέζοντο δ’ 25 5 ν.

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 59 μέν ούν άπολύει λαβών· "Ρωμαϊοι δ’ είσπεσόντες τό λοιπόν άστυ διήρπασαν. συμβαλόντες γούντώ σφετέρω δεξιώ τό εύώνυμον κέρας τών "Ηρώδου τρέπονται. τήν το μέν έμπειρίαν πολεμικήν έχοντες. τό δέθράσος ληστρι κόν. καί χειμεριούσαν 5 τήν "Ρωμαίων στρατιάν και εις τάς προσκεχωρηκυίας δι– αφήκεν Ίδoυμαίαν καί Γαλιλαίαν καί Σαμάρειαν. καί 15 δσους έκ Μασάδας οικείους έξήγαγε.. προ πέμψας δέ πεζών τρία τέλη καί μίαν tλην ίππέων πρός "Άρβηλακώμην. ένθα τούς έπομένους ύπό τοϋ χειμώνος κακωθέντας άναλαβών (πολλή δ’ ήν άφθονία τών έπιτηδείων) έπί τούς έν τοϊς σπηλαίοις ώρμητο ληστάς. άλλά τήν μένΉδου– .. αύτός μετά τεσσαράκοντα ήμέρας έπήλθε μετά τής λοιπής δυνάμεως. πρό τής έφό– δου τών φυλάκων έκφυγόντων. ώς μή τι νεω τερισθείη πρός Αντίγονον· αύτός δέ τήν μητέρα. θερα– πεύων Αντώνιον. - 10 ή καί "Ρωμαϊοι μέν έν άφθόνοις διήγον άνειμένοι 16 τών δπλων. πρός δέ τήν Σέπφωριν έννιφετώ σφοδροτάτω δια-2 20 νύσας άκμητί παραλαμβάνει τήν πόλιν. πλήρεις καταλαμβάνοντες τάς οϊκίας παντοίων κειμηλίων. περιελθών δέ ταχέως . οΐπολλήν τής χώρας κατατρέχοντες ούκ 25 έλάττω κακά πολέμου διετίθεσαν τούς έπιχωρίους. ού μήν πρός τήν έφοδον έδεισαν οι πολέμιοι. έπέ τυχε δέ καί Αντίγονος παρά τής Σίλωνος δωροδοκίας ύποδέξασθαι τού στρατού μοϊραν έν Λύδδοις. ήει τά λοιπά τής Γαλιλαίας καταστρεψόμενος καί τάς Αντιγόνου φρουράς έξελάσων. μεταγαγών εις Σαμάρειαν καί καταστησάμενος άσφαλώς. . πέμψας τόν άδελφόν Ίώσηπον. Περιχούντος μένιούν φρου ράν ό βασιλεύς καταλιπών ύπέστρεψε. "Ηρώδης δ’ ούκ ήρέμει.μαίαν δισχιλίοις πεζοϊς καί τετρακοσίοις ίππεύσι διε– λάμβανε. μετά δέ τών δπλων άπήντων.

αύτός έπί τούς έντους σπηλαίοις έστράτευσεν. τό τελευταΐον δ’ έπινοία χρήσασθαι σφαλερωτάτη. καί τό μέν οίκεϊoν έπέστρεφεν έκ τής φυγής. μέχρι τάς κατά στόμα προσβολάς μή φέροντες ένέκλιναν. διανέμων έκάστω δραχμάς έκατόν πεντήκοντα άργυρίου. κάκεϊνος άμφοτέ 155 ρων έπεμελήθη. ούδαμόθεν προσιτά. όρθιος έπιρρέπουσα ταϊς χαράδραις. καταστήσασθαι πρότερον έπιστέλλων τά περί Ίουδαίαν. καί έπί τούτοις έδει διατριβής. βεντίδιος δ’ έπί τόν πρός Πάρθους πόλεμον Σίλωνάτε καί “Ηρώδην μετεπέμπετο. καί πολύ μέν 55 αύτών μέρος διέφθειρεν. Φερώρα δέ τώ νεωτάτω τών άδελφών έπέστελλε τής τε άγοράς αύτοϊς ποιεϊσθαι πρόνοιαν καί τειχίζειν Αλεξάνδρειον. διό δή. καί πύρένίε– και σαν τους άμυνομένοις. "Ηρώδης δέ άσμένως Σί– λωνα πρός βεντίδιον άπολύσας. 4. πλαγίας δέ άνόδους μόνον έχοντα στενωτάτας· ή δέ κατά μέτω ποναύτών πέτρα κατέτεινεν εις βαθυτάτας φάραγγας. τούς γούν άλκίμους καθιμών έν λάρναξιν ένίει τους στομίοις οϊ δέ άπέσφαττόντε αύτούς σύν γενεαϊς. 60 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ "Ηρώδης έκ τοϋ καθ’ έαυτόν δεξιού προσεβοήθει. ώστε τόν βασιλέα μέχρι πολλού μέν άπορεϊν πρός τό άμήχανοντού τόπου. δ δέ έως Ιορδάνου κτείνων είπετο. οΐλοιποί δ’ ύπέρ τόν ποταμόν έσκεδάσθησαν. . τοϊς δέ διώ– κουσιν έμπίπτων άνέκοπτε τήν όρμήν. . έν δέ τούτω περί μέν Αθήνας διήγεν Αντώνιος. βουληθείς δ’ έξ αύτών καί περι– σώσαί τινας "Ηρώδης έκήρυξεν άποχωρεϊν πρός αύτόν. πρώτον τοϊς στρατιώταις τάς έκ τών πεπονημένων έπικαρπίας άπεδίδου. ώστε τήν Γαλιλαίαν κεκαθάρθαι φόβων. καί τούς ήγεμόσι πολυπλασίονα διέπεμψεν είς ούς έχειμέριζον σταθμούς. . πλήν καθ’ όσον οΐτους σπηλαίοις έμφωλεύοντες ύπελεί ποντο. τά δέ σπήλαια ταύτα πρός άπoκρήμνοις δρεσιν ήν.

ήδη δέ Πάρθων. μετά τής μητρός δεομένους τούς παϊδάς έπιτρέψαι σφί 5 σιν έξελθεϊν έπί δεξιά κτείνει τρόπω τοιώδε· καθ' ένα προϊέναι κελεύσας αύτός ϊστατο παρά τό στόμιον. έπτά παίδων πατήρ. έξ άπόπτου δέ . τά φρούρια δέ πάντα πολιορκίας έξελών. συμ και μάχους πέμπει "Ηρώδη κατά "Αντιγόνου χιλίους ίππεϊς καί δύο τάγματα. έπί Σαμάρειανύπέστρεφεν. καί και πολύ μέναύτών πλήθος διέφθειρε. άνηρημένου 6 δέΠακόρου. καί καταβαλών κατά τού κρη μνού τούς νεκρούς τό τελευταΐον καί έαυτόν έρριψεν. ποιούμενοι τάς άναφυγάς είς τά έλη καί τά δυσερεύνητα τών χωρίων. φείσασθαι τών τέκνων παρακαλών το διδέπρός ούδέν ένδούς τών λεγομένων. έπιτίμιον τής μεταβολής εισεπρά ξατο παρά τών πολεμίων έκατόν τάλαντα. ένθια πρός τήν άποχώρησιν αύτού λαβόντες άδειαν το οΐς έθος ήν θορυβείν τήν Γαλιλαίαν. έπιστείλαντος Αντωνίου. άλλά και προσ– ονειδίσας τόν"Hρώδην είς ταπεινότητα. τούτων τόν στρατηγόν Μαχαιράν "Αντίγονος ικέτευε δι' έπιστολών έαυτώ βοηθόν άφικέ .--------------------------. έπόρθουν δέ τήν χώραν. πυθόμενος δέ "Ηρώδης τήν έπανάστασιν διά τάχους έπεβoήθει. καί Πτο λεμαΐον έπ’ αύτής. έπί τους παισιν άναιρεϊ καί τήν γυναίκα. μέν έξεληλαμένων. κτείνουσι μέν Πτολεμαΐoν τόν στρατηγόν άδοκήτως προσπεσόντες. ένθα καί τών γηραιών τις. όπλίτας μέν τρισχιλίους ίππεϊς δέ άγων έξακοσίους έπ’Αντίγο νον. η χειρούται μέν ούτω τά σπήλαια καί τούς έν αύτους 5 15"Ηρώδης· καταλιπών δέ τού στρατού μοϊραν δσην άπο χρήσειν ύπελάμβανε πρός τάς έπαναστάσεις. βεντίδιος.---------------------------------ππππππππππππππππππππππππππππππα-Ρ------------------------- ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 61 τών δέ έθελούσιος μέν ούδείς προσέθετο. Ηρώδης έπιβλέπων τώτε πάθει συνεχεΐτο καί τώ πρε σβύτη δεξιάν ώρεγε. καί τών βια ζομένων δέ πολλοί τής αιχμαλωσίας προείλοντο θάνα τον. καί τόν άεί προϊόντα τών υΐών άπέσφαττεν.

. 62 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ σθαι. . . Δ. δί δέ έν διαλογισμό τών ήμαρτημένων γενόμενος τα– χέως μεταδιώκει τε τόν βασιλέα καί πολλά δεηθείς έαυτώ διαλλάττει. . τότε μάλλον ούτως έχειν. . . . . καί πρός τήν δια Ο μαρτίαν τεθυμωμένος δίσοις έπετύγχανενΊουδαίοις άνή ρει. . . . .. μέχρις αϊδούμενος Μαχαιράς εις Αμμαούντα πρός "Ηρώδην έχώρει. .Λ. . . m n Ν.. . . 2. πολλήν δέ άποτεμόμενος λείαν" ώστε τόνμέν"Αντώνιον θαυμάζοντα καί πάλαι τής άρε– τής αύτόν. . . . τόν και ρόν έπιτήδειον όρών πρός τε έπίδειξιν άνδρείας καί τού μάλλον άρέσασθαι τόν"Αντώνιον. . . . . άλλως τε καί πλέον "Ηρώδου διδόντος) είς μέν τήν προδοσίαν ούχ ύπήκουσεν. . . . ούμήν "Ηρώδης έπαύσατο τής πρός Αντώνιον όρμής· άκηκοώς δέ αύτόν μετά πολλής δυ– νάμεως προσπολεμούντα Σαμοσάτος (πόλις δέ έστιν Εύφράτου πλησίον καρτερά) θάττον ήπείγετό. . γίνεται γούν έπελ θών τέλος αύτοϊς τής πολιορκίας.. . κρατήσας δέ τής όργής ήλαυνε 55 πρός Αντώνιον κατηγορήσων τής Μαχαιρά παρανομίας. .. προαισθόμενος δέ αύτού τήν διάνοιαν "Αντίγονος τήν τε πόλιν άπέκλεισε καί άπό τών τειχών ώς πολέμιον ήμύνατο. . δδέ (ού γάρ κατεφρόνει τοϋ πέμψαντος. . πολλούς μέντών βαρ. ώς Αντιγονείοις χρώμενος άπασιν.. Αντίοχον δέ τόν βασιλέα άναγκασθήναι τά Σαμόσατα παραδούναι.ν βάρων άποκτείνας. άλλ’ . . . καί χρήματαδώσειν ύπισχνού– μενος. . μηδεμίαν τών "Ηρωδείων φειδώ ποιούμενος. .και Υ . . ύποκρινόμενος δέ φιλίαν κατάσκοπος ήει τών "Αντιγόνου πραγμάτων. "Ηρώδη μή πεισθείς - άποτρέποντι. . 17 κάν τούτω θραύεται τά κατά τήν ΊουδαίανΉρώ 'Α .. .. .. . κ. . πολλά περί τετής Ηρώδου βίας και έπηρείας τής βασιλείας άποδυρόμενος. . καί πολύ προσ– θεϊναι ταϊς τε άλλαις τιμαΐς αύτού καί ταϊς είς τήν βα σιλείανέλπίσιν. . . 2 . . . . . ... 7 έφ’ οΐς χαλεπήνας Ηρώδης ώρμησε μέν άμύνασθαι Μαχαιράν ώς πολέμιον.

αύτός δέ μετά τής λοιπής δυνάμεως ήκολού θει σχεδόν. μετά γάρ τήν Σαμoσάτων άλωσιν Αντώνιος μέν καταστήσας έπί τής Συρίας Σόσσιον. καί ούδέν αύταϊς άνεκέκρατο τών πάλαι στρατιωτών καλουμένων. αύτός εις Αίγυπτον άνεχώρησε.. ένθα Μαχαιράς άνετείχιζέτι τών έρυμάτων· Γιτίθά καλείται. άς συνέπεμψε Μαχαιράς. καί προστάξας "Ηρώδη βοηθεΐν έπ’ "Αντίγονον. έπιθεμένων δ’ έν τους δρεσι καί ταϊς δυσχωρίαις τών έναντίων αύτός τε 10 θνήσκει. παραγγείλας μηδέν μέχρι τής ύποστροφής αύτού παρακινεΐν πρός Αντίγονον· ούγάρ δή βέβαιον είναι Μαχαιράν σύμμαχον έξ ών έδρασεν και διδέ ώς ήκουσεν δντα πορρωτάτω τόν άδελφόν. 15 τούτων δέ ούδέν πω πέπυστο “Hρώδης. καί τό "Ρω– μαϊκόν πάν διαφθείρεται η νεοσύλλεκτοι γάρ έκ τής Συρίας ήσαν αίσπεϊραι. τά δέ τής Γαλιλαίας και μετά τήν "Αντιγόνου νίκην ένεωτερίσθη πρός τοσούτον ώστε τούς τά"Ηρώδου φρονούντας τών δυνατών προσ– άγοντες εις τήν λίμνην κατέδυσαν οΐ προσέχοντες. έπαμύνειν τους άπείρους πολέμου δυνάμενον. μάλα γενναίος έντή μάχη φανείς. καίτοι πεντήκοντα τάλαντα λύτρον αύ– τής Φερώρα τάδελφού διδόντος. 63 δου πράγματα. όντι δέ"Ηρώδη κατά τήν πρός Αντιόχειαν 3 Δάφνην δνειροι σαφείς τόντού άδελφού θάνατον προ .. κατελελοίπει μέν γάρ Τώσηπον τόν άδελφόν έπί τών δλων. προήλθε δέ εις τοσούτον όργής ώστε καί νεκρόν αϊκίσασθαι τόνΊώ σηπον· κρατήσας γούν τών σωμάτων άποτέμνει τήν κεφαλήν αύτού. - και Αντιγόνω δέ ούκ άπέχρησεν ή νίκη. Αν– τιγόνω. άμε λήσας τών παραγγελμάτων έπί Ιεριχούντος έχώρει μετά πέντε σπειρών. μετεβάλλετο δέ πολλά καί τής Ίδουμαίας. ήει δέ τόν σΐτον άρπάσων έν άκμή τού θέρους. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . Σόσσιος δέ δύο μέν τάγματα προαπέστειλεν εις Ίουδαίαν "Ηρώδη ο συμμαχών.

.. διαλυθέντος δέ τού συμποσίου μετά τό πάντας έξελθεϊν εύθέως ό οίκος συνέπεσεν. "Ρωμαίων δέ έν τάγμα ταύτη συνήψε. ένώ καί αύτός Ηρώδης παρελαύνων παλτώ κατά τήν πλευράν άκοντίζεται. --- 64 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ σημαίνουσι. 5 βουλόμενος δέ ό "Αντίγονος μή μόνον τόλμη τών σφετέρων άλλά καί πλήθει περιέϊναι δοκεϊν. πρίν δέ έλεϊν. πόρρωθεν δέ χερμάσι καί παλτοϊς έβαλλον ώστε συχνούς κατατιτρώσκειν. καί προσέβαλλε μέν συνεχώς τώ φρου– ρίω. δείσαντες τήν ισχύν οι πολέμιοι διά νυκτός έξέλιποντό έρυμα. --. και διανύσας έπι τόν Λίβανον.. έπί τούς έχθρούς ήπείγετο. μεθ’ ών ού περιμείνας ήμέραν εις τήν Γαλιλαίαν ένέβαλε. 56 όκτακοσίους μέν τών περί τό δρος προσλαμβάνει συμ μάχους. τόπλεϊον δέ τού πένθους ύπερθέμε νος. καί τών έναντίων εις έξακισχιλίους άπό τών όρών κα– 2. καί τό λοιπόν ήει διά "Ιεριχούντος. τούς τε πολεμίους ύπαντιάσαντας είς δκαταλελoίπεσαν χω– ρίoν τρέπεται. 4. έπεί δ' αύτώ μετ’ όλίγας μέν ήμέρας καί τό δεύτερον παρ’ Αντωνίου τάγμα συνέμιξε. δ δέ όλίγον μέν προσοι μώξας τώπάθει. πολλοί μέν γάρ αύτώ τών έν τέλει κατ’ έκείνην συνειστιάθησαν τήν έσπέραν. Πάππον --------------------------------------------------------. ύπό τήν έω διεκίνει τήν στρατιάν. τούτο καί κινδύνων καί σωτηρίας κοινόν έπί τώ μέλλοντιπολέμω κρίνας είναι σημείον. έξ ού παρ' έλπίδα σωθείς άνδρός θεοφιλεστάτου δόξαν άπηνέγκατο. τατρέχοντες άπεπειρώντο τών προτεταγμένων. ένθα καί δαι– μόνιον αύτώ συμβαίνει τέρας. σπεύδων ώς τάχιστα τούς τάδελφού φονεϊς μετελθεϊν. .-- .. κατά χεϊρα μέν συμπλέκεσθαι τους "Ρωμαίοις ού σφόδρα θαρ ρούντες.. ποιούμενος δέ τήν πο– ρείαν ύπέρ δύναμιν. καί μετά ταραχής έκθoρόντι τής κοίτης είσ– ήεσαν άγγελοι τής συμφοράς. χειμώνι βιασθείς χαλεπωτάτω ταϊς πλησίον ένστρατοπεδεύεται κώμαις.

. προσεγίνετο δ’ αύτώ καθ’ ήμέραν πολύ πλήθος 6 Ιουδαίων έκ τε αύτής Περιχούντος και τής άλλης χώρας. τούς ύποφυγόντας δέ τών έρειπίων οΐ στρατιώται ξιφήρεις άνεδέχοντο. τάς οϊκή σεις σπαράττων είλκετούς ένδοθεν.. δισχιλίους δέτών έναύταϊς διαφθείρει. φόνος τε ήν πολύς. v. . ΦΥ . . καί μετ’ έκείνους έπί τό συνεστός άεί τρεπόμενος άπαντας διώκει.Λ .. ....2. . . . . . τούς γε μήν πολλούς ένήγεν έπιθυμία μεταβολής άλογος... 2 30 τήν πληγήν ούκ ήνεγκαν oί πολέμιοι" τό γούν έπισυλ λεγόμενον αύτών πλήθος ώς έθεάσατο τούς άνά τήν κώμην διεφθαρμένους. οί δέ περί Πάππον ούτε πρός τό πλήθος ούτε περί τήν όρμήν ύποδείσαντες αύτοϋ προθύμως άν τεπεξήλθον. . . συν εισπίπτει δέ τούς πολεμίοις εΐσω. . 5 .-.. Ήρώ δης δέ τήν πολεμίαν καταδραμών πέντε μέν πολίχνας καταστρέφεται. . . . . ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ -" ... _ _ _ _ _ Λ . οϊμέν διά μίσος τό πρός Αντίγονον. καί πάσα μέν όπλι τών οίκία νένακτο. . τούτων μέν ούν ήν Μαχαιράς άγώνισμα. . .. τών μέν εις τήν κώμην συνεξωθουμένων έξιής ώρμηντο. 65 τινά τών έταίρων μετά στρατιάς έπί Σαμάρειαν έπι πέμπει. κάπειδή περιήν τών έξωθεν. 5 καί τάς οικίας έμπρήσας ύπέστρεψεν έπί τό στρατόπε δον· ηϋλιστο δέ περί τήν καλουμένην Κανά κώμην. . τά τέγη δέήν ύπερθεν άμυνομέ νων κατάπλεα. καί τούς μέν πολ λοϊς έπικατασείων τούς δρόφους άθρόως άνήρει.. . ...... οΐ δ’ έπί τοϊς αύ– 10 τού κατορθώμασι κεκινημένοι.. εις φυγήν διεσκεδάσθη. και δ μέν ήπείγετο συμβάλεϊν. .. "Hρώδης δέκατά μήνιν τού φονευθέντος άδελφού παραβαλλόμενος.. τού δέ προσ– κειμένου τους ύστάτοις καί κτείνοντος άπείρους.. . ταύτην Υ. . .. κάνει 1os EΡΗ... καί τοσούτον έσωρεύθη νεκρών πλήθος ώστε τάς όδούς άποφραγήναι τοϊς κρατούσι. ώς άντίσαιτο τούς αιτίους τού φόνου. .. . γενομένης δέ τής παρατάξεως τά μέν άλλα μέρη πρός όλίγον άντέσχον. ταχέως τών καθ’ έαυτόν έκρά τει. ..

καί πρίν εις τό βαλανείον εισελθεϊν. καί αύτός ώς ήν έτι θερμός έκ τών δπλων λουσόμενος ήει στρατιω– τικώτερον εις γούν αύτώ παΐς είπετο. λυθέν– τες ύπ’ έκπλήξεως αύτόν μέν παρέτρεχον γυμνόν όντα 15 τρέμοντες. έπειτα δεύτερος καί τρίτος καί έξής πλείους. εΐμή χειμώνι διεκωλύθη σφοδροτάτω. έναντίον αύτού τις έκτρέχει τών το πολεμίων ξιφήρης.----------------------------. ----. ώς έθεάσαντο τόν βασιλέα. καί μέχρι τού τείχους άναγαγών τήν 25 δύναμιν (συνήγετο δέαύτώ τρίτον έτος έξ ού βασιλεύς έν"Ρώμη άπεδέδεικτο) πρό τού ιερού στρατοπεδεύεται· ταύτη γάρ ήν έπίμαχον. 5 7 "Ηρώδης δέ πρός έσπέραν ήδη τούς φίλους κεκμη κότας έπί θεραπεία τού σώματος διαφείς. τούτο έμπόδιον έκείνω τε παντελούς κατορθώματος καί ήττης τώ "Αντιγόνω κατέστη. βουλευομένω καταλιπεϊν ήδη τήν πόλιν. ούτοι καταπεφεύγεσαν μέν έκτής παρατάξεως εις τό βαλανεϊον ώπλισμένοι· τέως δέ ύποπεπτηχότες καί διαλανθάνοντες. - 8 τή δ’ ύστεραία Πάππον μέν τόν "Αντιγόνου στρα. τών μένιούν.. 66 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ εύθέως τή νίκη τεθαρρηκώς "Ηρώδης έπί"Ιεροσολύμων ήλασεν. - . αύτός είς Σα ________ --------. διελών δέ είς έργα τήν στρατιάν καί τεμών τά προάστεια. καταλιπών τούς άνυστι κωτάτους τών έταίρων έπί τών έργων. καί πύργους 80 έποικοδομεϊν αύτους κελεύσας. ποινήν τού φονευθέντος αύτών άδελφού· και γάρ ούτος ήν ό τόν Ίώσηπονάνελών. ----. τρία μέν έγείρει χώματα. "Hρώδη δέ άπέχρη τό μηδέν παθεΐν. λωφήσαντος δέ τού χειμώνος ήλαυνεν έπί Ιεροσολύμων. πέμπει τήν κεφαλήν Φερώρα τώ άδελφώ.20 τηγόν καρατομήσας (άνήρητο δέ έπί τής παρατάξεως). καθ’ δικαί πρίν είλε Πομπήιος τήν πόλιν. άλλων ούδείς παρήν κατά τύχην ό συλληψόμενος τούς άνδρας.. ώστε δια φεύγουσι πάντες. έπί δέ τάς έξόδους έχώρουν.

τώ δέ βασιλεϊ πρός μέν τάς ληστείας άντεπενοήθη– σαν λόχοι. πρός δέ * τήν τών έπιτηδείων άπορίαν αϊ πόρρωθεν συγκομιδαί. % καί τούς όργάνοις άντιμηχανώμενον άεί τι κώλυμα και νότερον. καί γάρ περί τόν ναόν άθροιζόμενον τό άσθενέστερον εύδαίμονα καί πολλώ θειωδέστεροντόν τελευτήσαντα πρός τούς καιρούς έλoγοποίει· καί τών το τολμηροτέρων κατά στίφος ήσαν ληστεϊαι πολύτροποι. φανερώς 5 και . εις 10 ένδεκα μέν τέλη πεζών. καί πάρεργον ποιεϊται τής πολιορκίας τόν γάμον ήδη γάρύπερηφάνει τούς πολεμίους. τούς τεχωννύντας εΐργον άπό τού τείχους. τήν Αλεξάνδρου τού Αριστοβούλου με– τιών θυγατέρα. έπειδή μήτε ίπποις μήτε άνδράσιν ύπελέλειπτο τροφή. καταστρατοπεδεύονται τού βορείου τείχους πλησίον. έν ούδενί δέ ούτως ώς ένταϊς μεταλλείαις πε– ριήσαν τών πολεμίων. καί μάλιστα περί τήν πόλιν άρπαζόντων. ίππεϊς δέ έξακισχιλίους δίχα τών άπό Συρίας συμμάχων. "ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 67 μάρειαν ήει. αύτός μέν πεποιθώς τους τής συγκλήτου δόγμασι. ίππέων τε καί πεζών. καθωμολογημένην. 5 γήμας δέ ύπέστρεψεν έπί"Ιεροσολύμων μετά μείζο νος δυνάμεως· συνήπτε δέ αύτώ καί Σόσσιος μετά πλείστης στρατιάς. τού γεμήν μαχίμου τό εύτακτότερον έτέτακτο πρός άμυναν τής πολιορκίας. συναθροισθείσης δέ τής δλης δυνάμεως. τών δέ άνά τήν πόλιν ΊΙουδαίων τό πλήθος ποικί λως έτετάρακτο. τών δέμαχομένων περιήν τή"Ρωμαίων έμπειρία. οι μέρος ούκ όλίγον ήσαν. ώς έφαμεν. ήν προεκπέμ ψας διά τής μεσογείου τήν πορείαν αύτός διά Φοινίκης έποιήσατο. αύτώ. Σόσσιος δέ Αντωνίω τώπέμ 15 ψαντι τήν ύπ’ αύτώ στρατιάν "Ηρώδη σύμμαχον. δι’ ών άνέστελλε τάς διεκδρομάς. δι' ών βασιλεύς άπεδέδεικτο. καίτοι τόλμης ούδεμίαν καταλειπόντων ύπερβολήν.

καί τής δυνάμεως έπεισχυθείσης πανταχού φόνος ήν μυρίος. κάκεϊνος μηδέν αύτόν οίκτείρας πρός τήν μεταβο λήν. πρώτα δέ τά περί τό ίερόν ήλίσκετο. πρόνοια δέ ήν Ηρώδη κρατούντι τών πολεμίων τότε κρατήσαι καί τών άλλοφύλων συμμάχων· ώρμητο γάρ τό ξενικόν πλήθος έπί θέαν τε τού ίερού καί τών κατά τόν ναόν άγίων. ένθα καί Αντίγονος. έστι δέ ούς καί τούς δπλοις άνέστελλεν.68 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μένoύνού συνερρήγνυντο τους Ρωμαίοις έπί προύπτω τώ θανάτω. κά– τεισι μέν άπό τής βάρεως. άλλ’ ώσπερ με μηνότες πάσαν ήλικίαν έπεξήεσαν. άλλη 25 δμέν δεθείς έφυλάττετο. έσφάττοντο δέπαμπληθείς. άλλά καίτοι γε περιπέμποντος τού βασιλέως καί φείδεσθαι παρακα– λούντος ούδείς έκράτησε τής δεξιάς. άμέλει τηλικιαύτης δυνάμεως περικαθεζομένης πέντε μησί διήνεγκαν τήν πολιορκίαν. oύ μήνώς γυναϊκάγε καί φρουράς έλεύθερον άφήκεν. έν" τε τους στενωποϊς καί κατά τάς οικίας συνωθούμενοι καί τώ ναώ προσφεύγοντες· ήν δέ ούτε νηπίων ούτε γη– ραιών έλεος ούτε άσθενείας γυναικών. τού δέ περί "Ηρώδην Ίουδαϊκού μηδένα ύπολιπέσθαι σπεύδοντος άντίπαλον. τών μέν "Ρωμαίων έπί τή τριβή τής πολιορκίας διωργισμένων. προσπίπτει δέ τοϊς Σοσσίου ποσί. έως τών Ηρώδου τινές έπιλέκτων έπιβήναι τού τείχους θαρρήσαντες είσπί– πτουσιν εις τήν πόλιν. καί πρίν κατασεισθήναίτι τού τείχους έτερον άντωχύρουν καθόλου τε είπεϊν ούτε χερσίν ούτε έπινoίαις έκαμνον. έφ’ οΐς έκατοντάρχαι Σοσσίου. έπεγέλασέτε άκρατώς καί Αντιγόνην έκάλεσεν. ήττης χαλεπωτέραν τήν νίκην ύπολαμβά– . μήτε τής πάλαι μήτε τής τότε τύχης έννοιαν λαβών. διά δέ τών ύπονόμων έν μέσοις αύτους έξαπί– νης έφαίνοντο. ό δέ βασιλεύς τούς μέν παρακα 30 λών. τους δέ άπειλούμενος. εις έσχατον άντισχεϊν διεγνωκότες.

. τάς ύποσχέσεις έπλήρωσε: λαμπρώς μέν γάρ έκαστον στρατιώτην. εΐχρημάτων τε καί άνδρών τήν πόλιν "Ρωμαϊοι κενώσαντες καταλείψουσιν αύτόν έρη και μίας βασιλέα. άξιος τής άγεννείας πέλεκυς έκδέχε– ται· βασιλεύς δέ"Ηρώδης διακρίνας τό κατά τήν πόλιν 4 πλήθος. τούτον μέν ούν. Σόσσιος δέχρυσούν άναθείς τώ θεώ στέφανον άνέζευξεν 15 άπό "Ιεροσολύμων. ώς μηδένα χρημάτων άπελθεΐνδεόμενον. 30 έτι δέέκτείνουσα τήν πλεονεξίαν έπί Ιουδαίους καί Άρα βας. άμα λόγως δέ τούς ήγεμόνας. ύπειργάζετο τούς έκατέρων βασιλείς Ηρώδην και Μάλιχον άναιρεθήναι. Αντωνίω καί τούς περί αύτόν άνέπεμψεν. φιλοψυχήσαντα μέχρις έσχάτου διά ψυχράς έλπίδος. τό λοιπόν περί τούς έξωθεν έφόνα. ώς άντών κτήσεων έκάστου βαδίως γενομένη δεσπότις. καί κατά σπάνιν ήδη χρημάτων δσον είχε κόσμον κατα– νομιστεύσας. καί ώς έπί τοσούτων πολιτών φόνω βραχύ καί τήν τής οικουμένης ήγεμονίαν άντάλλαγμα κρίνοι. τού δέ άντί τής πολιορκίας τάς άρπαγάς δικαίως τους στρατιώταις έπιτρέπειν φαμένου. καί τούς έν τέλει Σύ ρων διαβάλλουσα πρός τόν Αντώνιον άναιρεϊν έπειθεν. πολλά διατει νάμενος πρός Σόσσιον. Κλεοπάτρα δέ διεξελθούσα τήν γε– νεάν τήνέαυτής ώς μηδένατών άφ΄αΐματος ύπολιπέσθαι. άγων δεσμώτην Αντίγονον Αντωνίω. εΐτι τών άθεάτων παρ' αύτών όφθείη. ούτω 10 τε τήν λοιπήν έξωνησάμενος πατρίδα. τούς δέ Αντιγονείους άνήρει. ούμήνεϊσάπαξ έξωνήσατο τό μηδέν παθεΐν· ήδη γάρ Αν– τώνιος τώ Κλεοπάτρας έρωτι διεφθαρμένος ήττων ήν έν 25 πάσι τής έπιθυμίας. νων. διεκώλυσε δέ ήδη καί τάς κατά τήν πόλιν άρπαγάς. αύτός έφη διανεμεϊν έκ τών ιδίων χρημάτων τούς μισθούς έκάστος. βασιλικώτατα δέ αύτόν έδώρή σατο Σόσσιον. τούς μέν τά αύτού φρονήσαντας εύνουστέρους 20 ταϊς τιμαΐς καθίστατο.

καί δή καί τόν έν"Ιεριχούντι φοινικώνα. πάση θεραπεία καταχρώμενος. ίν’ ή κρατήσαντος Αραβίας ή κρατηθέντος Του– δαίας γένηται δεσπότις. μισθούται δέ καί τά τής βασιλείας άπορραγέντα χω– ρία διακοσίων ταλάντων εις έκαστον ένιαυτόν. δώρον Κλεοπάτρα· μετά γάρ τών χρημάτων καί τής λείας άπάσης ό Πάρθος εύθύς αύτή έχαρίσθη. τό δέ τούτων έγγιον φίλος είναι διεκρούσατο. ήκεν εις Ίουδαίαν δι’ Απαμείας καί Δαμασκού. ώς έφαμεν. καί προπέμψασα μέχρις Εύφράτου τόν Αντώνιον έπιστρατεύοντα Πάρθοις. Πάρθων Αντώνιος. ών γενομένη κυρία. πρώ– τον μέν γάρ δύσια πολεμίων άγων καί πολύ συγκρο τήσας ίππικόν έπαφίησιν αύτοϊς περί Διόσπολιν. προ– πέμπει δέ αύτήν μέχρι Πηλουσίου. καί κεκρατηκώς "Υρκανίας. τάς έντός Ελευθέρου ποταμού πάσας. 70 ΤΟΥ ΤΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 5 μέχρι γούν τών προσταγμάτων έπινεύσας Αντώνιος τό κτεΐναι μέν άνδρας άγαθούς καί βασιλείς τηλικού τους άνόσιον ήγεΐτο. καί θατέρω τών δυναστών καταλύση τόν έτερον. διεκλείσθη γε μήν πανούργως ύπό τής Κλεοπάτρας συμμετασχεϊντών κινδύνων Αντωνίων τους γάρ βασιλεύσιν. έκρά . πόλεις τε. πολλά δέ τής χώρας αύτών άποτεμόμενος. πλήν Τύρου καί Σιδώνος. ώς ήδη τών τε άλλων τών κατά Ίουδαίαν άπηλλαγμένος θορύβων. 2 έρρεψε μέντοι καθ’ "Ηρώδην τό βούλευμα. δ δή χωρίον ή Αντιγόνου κα– τεΐχεν άδελφή. άγων αιχμάλωτον 'Αρταβάζην τόν Τιγράνου παΐδα. καί μετ' ού πολύ παρήν έκ. 19 τούδέ Ακτιακού πολέμου συνερρωγότος παρεσκεύα στο μένΉρώδης Αντωνίω συνεξορμάν. ένώ γεννάται τό βάλσαμον. έπιβουλεύουσα. δίδωσιν αύτή. κάνταύθα μεγάλαις μέν αύτής τήν δυσμένειαν δωρεαΐς"Hρώδης έκμειλίσσεται. πείθει τόν "Αντώνιον "Ηρώδη έμπιστεύσαι τόν πρός Άραβας πό– λεμον.

. ..αν . . . . .. . . . . άμυνομένω δέ τούς έχθρούς έπιπίπτει συμφορά δαιμόνιος άλλη.. πρός δέ τήν ήτταν γίνεται μέγα κίνημα τών Αράβων και συν αθροισθέντες είς Κάναθα τής Κοίλης Συρίας άπει– ροι τό πλήθος τούς Ιουδαίους έμενον. . C . άλλά τή προ– τέρα νίκη τεθαρρηκότες ώρμησαν έπί τούς Άραβας.. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 71 τησέ τε καίτοι καρτερώς άντιπαραταξαμένων. οΐδέ διασωθέντες έκ τής μάχης είς Όρμιζα καταφεύγουσιν.. πρός γάρ τήν τούτων έπίθεσιν άναθαρρήσαντες οΐΆραβες έπι στρέφονται. . . . κάν τούτω τούς "Άραβας έπί .. κατ’ έτος μέντής βασιλείας έβδομον. δς ήν αύτώ τών Κλεοπάτρας στρατηγών άεί διάφορος. καί συνάψαντες τό πλήθος περί πετρώδη 55 καί δύσβατα χωρία τρέπονται τούς "Ηρώδου. . ένθια μετά τής 5% δυνάμεως Ηρώδης έπελθών έπειράτο προμηθέστερον άφηγεΐσθαι τού πολέμου. . άκμάζοντος δέ τού περί "Άκτιον πολέμου. ... .. ... ... πλεϊστόν τε αύτών φόνον εΐργάσαντο. . Ο έπιβουλεύεται δέ "Ηρώδης έν τή διώξει. . . .. .. .. .... καί πρός τήν πρώτην έμβολήν τραπέντας έδίωκον. καί στρατόπεδον έκέλευσε τειχίζειν. .. ού μήν ύπήκουσε τό πλήθος. .. . . . . ... . . . τούς έκ τών Κανάθων έπιχωρίους άνέντος Αθηνίωνος..... ..ν.. .. . . ... ώς άνακαλέσασθαι τήν μίαν αύτους νίκην πολλάκις.1Ν. . . . 2ΑΟ5 τήν χώραν κατατρέχων. δπου καί τό στρα τόπεδον αύτών περισχόντες αύτανδρον εΐλον οΐ"Άρα βες... τό δέ στρατιωτικόν έμεινεν άβλαβές ύπαιθρον γάρ ηύλίζετο. ? . άρχομένου γάρ έαρος ή γή σεισθεϊσα βόσκη μάτων μέν πλήθος άπειρον άνθρώπων δέ τρεϊς διέ φθειρε μυριάδας. .. . μετ' ού πολύ δέ τής συμφοράς βοήθειαν άγων 3 2Θ "Ηρώδης παρήν τής χρείας ύστερος. . έτιμωρήσατο μέντοι τούς "Άραβας αύθις άεί W . .. ταύτης τής πληγής αϊτιον αύτό τό τών ταξιαρ χών άπειθές κατέστη μή γάρ έξαπιναίου τής συμ βολής γενομένης. ούκ άν "Αθηνίων εύρε καιρόν έπι βουλής..

έν δέ τούς έρ γοις έγείραι τά φρονήματα καί πεϊσαι τούς άσεβεστά . πρός μέν γε τάς δαιμονίους πληγάς άθυμεϊν εϊκός ήν· τό δ’ αύτό καί πρός άνθρωπίνην έφοδον πάσχειν άνάνδρων. 4. πρός δέ τήν έμβολήν καταπλαγέν τό έθνος καί μεγέ θει συμφορών έπαλλήλων έκλυτον συναγαγών Ήρώ δης έπειράτο παρορμάν έπί τήν άμυναν. παρά τήν έμήν γνώμην έξορμήσαντες. ---------.-----. λέγων τοιάδε.------------------------------------------- πολέμιοι. δοκεϊ τό παρόν ύμών καθά πτεσθαι δέος. καιρόν έσχεν ή Αθηνίωνος ένέδρα· νυνί δέ ό δκνος ύμών καί τό δοκούν άθυμον άσφάλειαν έμοί νίκης έγγυάται. τή γούν προτέρα μάχη κρατούντων έκράτησαν ήμών οΐ -----. δτε γάρ έθρασύνεσθε πέρα τού δέοντος κατά τών έχθρών. προθυσάμενοι τούς πρέ σβεις οι παρά Ιουδαίων έτυχον ήκοντες πρός αύτούς. Οιηθέντες γούν έρήμου τής χώρας κρα τήσειν ώρμησαν εις αύτήν. νύν άλώσονται κρατή σειν δοκούντες. άλλ’ έστιν ιδεΐν έπαμειβομένην εις έκάτερον τήν τύχην. οΐφόβοι δέδιδάσκουσι προμήθειαν" ώστε έμοιγε κάκι τού δεδοικότος ύμών παρίστασθαι θαρρεϊν. ούτε δέ τό δυσ– τυχεϊν ούτε τό έναντίον έν άνθρώποις βέβαιον. ---. τό μέν γάρ άγαν πεποιθός άφύλα κτον. προσλoγοποιούσα τους σκυθρωποϊς άεί τι χαλεπώτερον ώς πάσης Ιουδαίας κατερριμμένης. "παραλογώτατά μου. καί τούτο μάθοιτε άν έξ οικείων ύποδειγμάτων. έγώγάρ τοσούτον άποδέω κατεπτηχένα τούς πολεμίους μετά τόν σεισμόν ώσθ’ ύπολαμβάνειν τόν θεόν "Αραψι δέλεαρ τούτο καθεΐναι τού δούναι δίκας ήμύν· ού γάρ τοσούτον δπλοις ή 1ξύ χερσί πεποιθότες δσον ταϊς αύτομάτοις ήμών συμφο ραϊς ήκον· σφαλερά δέ έλπίς ούκ έξ ιδίας ισχύος άλλ’ έξ άλλοτρίας ήρτημένη κακοπραγίας. χρή μέντοι μέχρι τού μέλλειν ούτως έχειν. 72 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μείζον θάρσος ήρεν ή φήμη. καί κατά τό είκός.

προκινδυνεύσω δέ κάγώ χρώμενος ύμών πειθηνίοις· εύ γάρ ίστε τήν έαυτών άνδρείαν άνυπόστατον. 30 θύμους. δν παρά λόγον 55 πολλάκις αιχμάλωτον έλαβεν. οι πρέσβεις ήμετέρους παρά τόν πάντων άνθρώπων νόμον ώμώς άπέκτειναν.. . .. . ούδέ περιόψεταί τις "Αραβατών έαυτού άγαθών δεσπότην γενόμενον. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . έφ’ όσον τάς ψυχάς έχουσιν. έθυετώ θεώ. έπεί τί δύναται τού σεισμού μείζον ήμάς βλάψαι και κρατήσας ό πόλεμος. λοι 10 μού μέν γάρ καί λιμού καί τών χθονίων βρασμών προγένοιτο άν τι σημείον βραχύτερον· αύτά δέ ταύτα περιγραφήν έχει τό μέγεθος. άλλ' ού διαφεύξονται τόν μέγαν όφθαλμόν αύτού καί τήν άνίκητον δεξιάν. -. μηδέ ύμάς ταρασσέτω τά τών άψύχων κινήματα. άν τι τού πατρίου φρονήματος ένεκεν σπεύσαντες τιμωροί τών παρεισπονδημένων άνα φανώμεν. ώς έώρα προ-5 . άλλ’ ύπέρ τών πρέσβεων άμυνόμενος. δώσουσι δέ 20 ήμύν αύτίκα δίκας. καί τοιαύτα τώ θεώ θύματα περί τούπο λέμου κατέστεψαν. τέρας μέντοι μέγιστον άλώσεως γέγονε τοϊς έχθρούς. . έκείνοι στρατηγούσι τού πο 255 λέμου τών ζώντων ήμών άμεινον. στρατοπεδευ σάμενος δέ περί Φιλαδέλφειαν. . . iτω τις ούχ ύπέρ γυναικός ούδέ τέκνων ούδ’ ύπέρ κινδυνευούσης πατρίδος. 73 - τους ώς ούτε άνθρώπιειόν τι κακόν ούτε δαιμόνιόν ποτε ταπεινώσει τήν Ιουδαίων άνδραγαθίαν. καί ούδέν άν θρώποις πλέον ή τήν έναύτους βλάβην έπιφέρει.. μηδέ ύπoλαμβάνετε τόν σεισμόν έτέρας συμφοράς έτερον γεγονέναι σημείον». 15 ούκ αύτομάτως ούδέ διά χειρός άλλοτρίας. και μετά τήν θυσίαν διέβαινετόν ΊΙορδάνην ποταμόν μετά τής δυνάμεως. - φυσικά γάρ τά τών στοιχείων πάθη. έάν μή προπετεία "τινί βλαβήτε” τούτοις παρακροτήσας τόν στρατόν. έγγύς τών πολεμίων.

πλήθειμένούν τών Ιουδαίων περιήσαν. προσελθών έσπάρασσεν αύτών τό χαράκωμα. 74. ούπολύς ήν αύτών φόνος· ώς δέ ύπέδειξαν άύτών τά νώτα. τού– τους περισχών έπολιόρκει· καί μέλλοντας άλώσεσθαι τους διπλοις προκατήπειγεν ή δίψα. τού δέ δίψους έκκαίοντος. έλείποντο δέταϊς προθυμίαις" καίτοι διά τήν 6 άπόγνωσιν τής νίκης ήσαν καί αύτοί παράβολοι.. πολλοί μέν ύπό τών Ίου– δαίων πολλοί δέ ύπό σφών αύτών συμπατούμενοι διε– φθείροντο. ώς δέ ούδείς έπεξήει (δεινή γάρ τις αύτούς κατάπληξις είχε. έξιόντες κατά πλή– θος ένεχείριζον σφάς αύτούς τους Ίουδαίοις έκόντες. διό μέχρι μέν άντεϊχον. βουλόμενος έν τάχει συμβαλεΐν· έτυχον γάρ κάκεϊνοί τινας προπεπομφότες τούς καταληψομένους τό έρυμα. τών ύδάτων έπιλι πόντων. ΤΟΥΡ ΠΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ περί τού μεταξύ φρουρίου πρός αύτούς ήκροβολίζετο. τή δέ έκτη τό λειπόμενον πλήθος ύπ’ άπογνώσεως έξελ θεϊν έπί μάχην. και ώς πέντε μέν ήμέραις τετρακισχιλίους δεθήναι. τηλικαύτη δέ πληγή τήν "Αρα– βίαν άμυνάμενος καί σβέσας τών άνδρών τά φρονή 30 ματα προύκοψεν ώστε καί προστάτης ύπό τού έθνους . πεντακισχίλιοι γούν έπεσον έντή τροπή. οΐς συμβαλών "Ηρώδης πάλιν εις έπτακισχιλίους κτείνει. καί τόν λόφον κατέσχον· αύτός δέ καθ’ ήμέραν προάγων τήν δύναμιν εις μάχην παρέτασσε. τό δέλοιπόν πλήθος έφθη συνωσθέν εις τό χαράκωμα. καί προυκαλεΐτο τούς Άραβας. καί λύτρα διδόντων πεντακόσια τάλαντα μάλλον ένέ κειτο.. ύπερηφάνει δέ πρεσβευομένους ό βασιλεύς. κάν τούτω συναναγ– κασθέντες έξίασιν έπί τήν μάχην άτακτοι καί πεφυρμέ νοι τους ιππεύσινοί πεζοί. τούτους μέν ούν άπεκρούσαντο ταχέως οΐπεμφθέντες ύπό τοϋ βασιλέως. καί πρό τού πλή θους ό στρατηγός Έλθεμος αύος ήντώδέει).

παρείχε μέν– τοι δέους πλέον ή έπασχεν. εΐμή διεκώλυσαν Άραβες. τήν μέν έσθήτα καί τό σχήμα ιδιώτης. Καϊσαρ. έν πάσιν όμο– λογώ γεγονέναι βασιλεύς χρήσιμος Αντωνίω. άλλ’ ούδέ μετά τήν έν"Ακτίω πληγήν κατέλιπον τόνεύεργέτην. τόν Κλεο πάτρας θάνατον. Ηρώδου συμμένοντος. δ γεμήν βασιλεύς δμόσεχωρήσαι τώ κινδύνω διέγνω· καί πλεύ– σας εις "Ρόδον ένθα διέτριβε Καϊσαρ.” πρός ταύτα Καΐσαρ" άλλά σώζουγε” έφη" καί βασί-2 30 λευε νύν βεβαιότερον· άξιος γάρ εΐ πολλών άρχειν. συνήττημαι δή Αντωνίω. δτι πάντως άν με μετά τών όπλων έπείρασας. μίαν είναι λέγων τών πταισθέντων διόρθωσιν. πρός σέ δέ ήλ θον έχων τήν άρετήν τής σωτηρίας έλπίδα. ύπ’ ‘Αντω νίου τών "Ιουδαίων βασιλεύς γενόμενος. καί 15 συμμαχίαν μέντοι γε αύτώ κατά τό δυνατόν καί σίτου πολλάς έπεμψα μυριάδας. πρόσεισιν αύτώ δίχα διαδήματος. καί τέθεικα 2ΑΟ5 μετά τής έκείνου τύχης τό διάδημα. πειρώ δέ καί τούς εύτυχεστέροις διαμένειν πιστός· ώς έγωγε λαμπροτάτας ύπέρ τού σού . ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . οϋπω γάρ έαλωκέναι Καϊ σαρ Αντώνιον έκρινεν. καί ούδέ τούτο άνύπεστειλάμην είπεϊν. ώς ούκέτι χρήσιμος ήμην σύμμαχος. μηδέν γούν τής άληθείας ύπο 10 στειλάμενος άντικρυς είπεν "έγώ. τό δέφρόνημα βασιλεύς. ήνάνελόντι καί χρήματα καί τείχη πρός άσφάλειαν καί στρατιάν καί έμαυτόν ύπισχνούμην κοι– νωνόντού πρός σέ πολέμου. 75 μεταλαμβάνει δέ αύτόν εύθέως ή περί τών δλων 20 πραγμάτων φροντίς διά τήν πρός Αντώνιον φιλίαν. έγενόμην δέ σύμβου– λος άριστος. ούτω φιλίας προϊστάμενος. τού δέ άρα τάς άκοάς άπέ φραξαν οΐΚλεοπάτρας Ιϊμεροι καί θεός όσοί τό κρατεΐν χαρισάμενος. ούτίνος έγε νόμην. Καίσαρος ήδη περί "Άκτιον νενικηκότος. καί πρού λαβον έξετασθήσεσθαι ποταπός φίλος.

οΐς διεκρούσατο τήν δέησιν. μετά δέ ταύτα πορευόμενον έπ’ Αιγύπτου διά Συρίας Καίσαρα παντί τώ βασιλικό πλούτω δεξάμενος "Ηρώδης τότε πρώτον καί συνιππάσατο ποιουμένω περί Πτολε– μαΐδα τής δυνάμεως έξέτασιν. ώς μήζη– τοίης Αντώνιον. νύν μένoύνδόγματι τό βέβαιόν σοι τής βασιλείας έξαγγέλλων πειράσομαι δέ καί αύθις άγαθόνισέ τι ποιείν. καλώς μέντοιγε έποίησεν Αν– τώνιος Κλεοπάτρα πεισθείς μάλλον ή σοί καί γάρ σέκε κερδήκαμενέκ τής άνοίας αύτού. εΐστίασέτε σύν άπασι τους φίλοις μεθ’ ούς καί τή λοιπή στρατιά πρός εύω χίαν πάντα διέδωκε. άλλά καί τή βασιλεία προσέθηκε τήν τε ύπό Κλεοπάτρας άποτιμηθεϊσαν χώραν καί έξωθεν Γάδαρα καί "Ιππον καί 30 Σαμάρειαν.. ΙΟ έν ώ πολλά μεγαλοφρόνως εις έπαινον τού άνδρός έφθέγξατο. δόγματι διεσήμαινε τήν δωρεάν. πολλά καί χαλεπά μεμ φομένου τόν έξαιτούμενον. ού μόνον αύτοϋ ταϊς άλλαις τιμαΐς. ήδη Κλεοπάτρας καί Αντωνίου τεθνεώτων. διά τούτο. ώς ήκεν εις Αίγυπτον. ικέτην γενόμε– νον ένίκα δέή Καίσαρος όργή. δ δέ δώροις έπιμελιξάμενος αύτόν έξητεϊτό τινα τών Αντωνίου φίλων Αλέξανδρον. ώς έοι κεν. έδωρή– .. καί περι θείς αύτώ τό διάδημα. πρός δέ τούτοις τών παραλίων Γάζαν καί "Ανθηδόνα καί Ίόπην καί πύργον Στράτωνος. 76 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ φρονήματος έλπίδας έχω. δόξαγούν αύτότε Καίσαρι καί τούς στρατιώταις παρέστη.” 3 τούτοις φιλοφρονησάμενος τόν βασιλέα. πολλώ βραχυτέραν "Ηρώδη περιεϊναι βασιλείαν πρός άπαρέσχεν. κατάρχεις δέ. προυνόησε δέ καί διά τής άνύδρου πορευομένοις μέχρι Πηλουσίου παρασχεϊν ύδωρ άφθο– νον. έπανιούσίτε όμοίως· ούδέ έστιν δ τι τών έπιτη– δείων ένεδέησε τή δυνάμει. εύποιίας· διόμοι γράφει Κύιντος Δίδιος συμμα χίαν σε πεπομφέναι πρός τούς μονομάχους αύτώ.

καί τήν περί αύτόν άνετειχίσατο χώραν τής ούσης διπλασίαν. έπεί δέ τελευτά 20 Ζηνόδωρος. ώς μηδέν έξείη δίχα τής έκείνου συμβουλίας τοϊς έπιτρόποις διοικεΐν. έτει δεκάτω πάλιν έλ θών είς τήν έπαρχίαν. προσένειμεν αύτώ καί τήν μεταξύ Τράχω– νος καί τής Γαλιλαίας γήν άπασαν. Ζηνόδωρος ό τόν Λυσανίου μεμισθωμένος οίκον ού. άμέτρους μέν χρησάμενος 30 τοϊς άναλώμασιν. άνυπερβλήτω δέ τή πολυτελεία. "Ηρώδη δίδωσιν. τε κμήριονδέήσαναΐμεγάλαι στοαί περί τόϊερόνικαί τό βό ρειον έπ’ αύτό φρούριον· άς μέν γάρ άνωκοδόμησεν έκ ----- . κατέστησε δέαύ– τόν καί Συρίας δλης έπίτροπον. ώς μή γένοιτο πάλιν όρμητήριον τους λησταϊς έπί τήν Δαμασκόν. είς μείζον δέ έξήρθη 25 φρόνημα. - 5 μετά δέ τήν πρώτην Άκτιάδα προστίθησιν αύτού τή 4 βασιλεία τόν τε Τράχωνα καλούμενον καί τήν προσεχή Βατανιαίαν τε καί Αύρανΐτιν χώραν έξ αιτίας τοιάσδε. ύπ’ ‘Αγρίππα δέ μετά Καίσαρα. δδέ τούτων Ηρώδη μείζον ήν. ήν ύστερον 15 Καϊσαρ. ύπό μέν Καίσαρος έφιλεϊτο μετ’ Άγρίπ παν. πεντεκαιδεκάτω γούν έτει τής βασιλείας αύτόν τε:21 τόν ναόν έπεσκεύασε. οΐδέ έπί 8άρρωνα τόν ήγεμόνα τής Συρίας κατα φυγόντες έδεήθησαν δηλώσαι τήν συμφοράναύτών Καί σαρι. διέ λειπεν έπαφείς τούς έκ τοϋ Τράχωνος ληστάς Δαμασκη– 10 νοϊς. ούδένδέ ούτως ένήγεν αύτόν εις τάς δωρεάς ώς τό μεγα λόφρον τού λαμβάνοντος. στρατεύσας ούν 8άρρων έκάθηρέτε τών άν δρών τήν γήν καί άφαιρεϊται Ζηνόδωρον. ένθεν έπί πλεϊ στον μέν εύδαιμονίας προύκοψεν. Καϊσαρ δέ γνούς άντεπέστελλεν έξαιρεθήναι τό ληστήριον. καί τό πλέον τής μεγαλονοίας έπέτεινεν είς εύσέβειαν. οΐ πρότερον έδορυφόρουν Κλεοπάτραν. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 77 σατο δέαύτώ καί πρός φυλακήν τού σώματος τετρακο σίους Γαλάτας.

καί καταγαγών έξακισχιλίους είς αύτήν οικήτορας. δύο τούς μεγίστους καί περι καλλεστάτους οίκους. . τό γεμήνέαυτού βασίλειον κατά τήν άνω δειμάμενος πόλιν. 3 έπί τούτοις δωρησαμένου τού Καίσαρος αύτόν έτέ ρας προσθέσει χώρας. προσηγόρευσεν άπό τών φίλων. τό δέ άκριβές έν τοϊς έξής δηλώσομεν. οΐς ούδ’ ό ναός πη συνεκρίνετο. κατ’ ού δέν τών βασιλείων έλαττον· δ'Αντωνίαν έκάλεσεν εις τήν ‘Αντωνίου τιμήν. τού δέ άντρου κατά τάς έξωθεν βίζας άνατέλλουσιν αϊ πηγαί· καί γένεσις μέν. διδέ κάν ταύτη ναόν αύτώ λευκής μαρμάρου καθιδρύσατο παρά τάς Ιορδάνου πηγάς· καλείται δέΠάνειον ό τόπος. ώς ένιοι δοκούσιν. πλήθειτε ύδατος άσαλεύτου. γήν τε τούτοις πρoσνείμας λιπαρωτάτην. ένθεν Ιορδάνου. δι' ού βαρα θρώδης κρημνός είς άμέτρητον άπορρώγα βαθύνεται. καί τούς καθιμώσίτι πρός έρευνανγής ούδέν μήκος έξαρκεϊ. καί έν μέσω τώ κτίσματι ναόν τε ένιδρυσάμενος τώ Καίσαρι μέγιστον καί περί αύτόν τέμενος άποδείξας τριών ήμισυ σταδίων. τό δέ έπεσκεύασε πλούτω δαψιλεϊ. τόνμέν Καισάρειoν τόν δέ Αγρίππειον. έν μέν γε τή Σαμαρείτιδι πόλιν καλλίστω περιβόλω τειχισάμενος έπί σταδίους είκοσι. έξαίρετον δέ τούς έναύτώπα ρέσχεν εύνομίαν. 2 άλλά γάρ ούκ οίκοις μόνον τήν μνήμην αύτών καί τάς έπικλήσεις περιέγραψε. τό άστυ Σεβαστήν έκάλεσεν. 78 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ θεμελίων. διέβη δέ είς δλας πόλεις αύτώ τό φιλότιμον. ένθα καί κορυφή μέντις όρους εις άπειρον ύψος άνατείνεται. 4 ό δέ βασιλεύς καί έν"Περιχοϊ μεταξύ Κύπρου τού φρουρίου καί τών προτέρων βασιλείων άλλα κατασκευα σάμενος άμείνω καί χρησιμώτερα πρός τάς έπιδημίας. παρά δέ τήν ύπώ– ρειον λαγόνα συνηρεφές άντρονύπανοίγει.

τό δέ λοιπόν ύπόκειται τώ περιθέοντι λιθίνω τείχει. έπειδή δέ τήν ίδίαν χώ– ραν έπλήρωσε ναών. έν ή μάλιστα τό φύσει μεγαλόνουν έπεδείξατο. ώ καί με. ών ή πόλις μέση κεϊται. καθίει λίθους έπ’ όργυιάς είκοσιν εις τό πέλαγος. ούκ έστιν δντινα τής βασιλείας έπιτήδειον τόπον τής πρός Καίσαρα τιμής γυμνόνεϊασεν. διά δέ εύφυΐαντούχω ρίου δέξασθαι δυναμένην τό φιλότιμον αύτού. άλλ’ ό βασιλεύς τους άναλώμασι καί τή φιλοτιμία νικήσας τήν φύσιν μείζονα μέντοϋΠειραιέως λιμένα κατεσκεύασεν. ώς πάντατόν τήν Φοινίκην έπ’ Αιγύπτου παραπλέοντα σα– λεύειν ένπελάγει διά τήν έκ λιβός άπειλήν. ών ήσαν οι πλείστοι μήκος πο δών πεντήκοντα. κατιδών δέ κάν τοϊς παραλίοις πόλιν ήδη μέν κάμνουσαν 3 (Στράτωνος έκαλείτο πύργος). ένδέ τοϊς μυ– τωχούς αύτού βαθεϊς δρμους έτέρους. ούτως ήδη τό ύπερέχον τού πελάγους τείχος έπί διακοσίους πόδας το ηύρύνετο. εύρος δέκα. συμμετρησάμενος γάρ δσον 25 ειρήκαμεν τώ λιμένι μέγεθος. ώς τήν μέν όχυρότητα τής δομήσεως δυσά– λωτον είναι τή θαλάσση. είς τήν έπαρχίαν αύτού τάς τιμάς και ύπερεξέχεε. τό δέ κάλλος ώς έπί μηδενί δυσκόλω κεκοσμήσθαι. μεταξύ γάρ Δώρων καί Ίόπης. τινές δέ καί μείζoυς.- 16 τρίως έπαυρίζoντι τηλικoύτoν έγείρεται κύμα πρός ταϊς πέτρας ώστε τήν ύποστροφήν τού κύματος έπί πλείστον έξαγριούν τήν θάλασσαν. βάθος έννέα. έφιλονείκησε πρός τήν δυσ– χέρειαν. πάσαν είναι συμβέβηκε τήν παραλίαν άλίμενον. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 79 άπό τών αύτών ώνόμασε φίλων. καθόλου τε είπεϊν. καθ’ άπαν δέ έχων 6 άντιπράσσοντα τόν τόπον. πάσαν άνέκτισε λευκώ λίθω καί λαμπροτάτοις έκόσμησε βασι 1ο λείοις. καί πολλαΐς πόλεσιν ένιδρύσατο Καισάρεια. έπεί δέ άνεπληρώθη τό βάθος. . ών οϊμέν έκατόν προυδεδόμηντο πρός τήν άνακοπήν τού κύματος (προκυμία γούν έκλήθη).

λευκού καί αύ– ταί λίθου. ώ και προσείκασται. κάλλει καί μεγέθει διάφορος έν δέαύτώ κολοσσός Καίσαρος. ψαλίδες δέπυκναί πρός καταγωγήν τών ένορμιζομένων καί τό πρό αύτών πάν κύκλω νάγμα τοϊς άποβαίνουσι πλατύς περίπατος. άξια τής προσηγορίας ένι δρύσατο. τους ταύτη δέπλοϊζομένοις τόν λιμένα.. . καί κατατείνοντες έπ’ αύτόν οΐστενωποί τού άστεος. έν οίς ού μόνον οΐ νικώντες άλλά και καί οί μετ' αύτούς καί οΐτρίτοι τού βασιλικού πλούτου μετελάμβανον.20 τρον καί θέατρον καί άγοράν.. Αγρίππειον προσηγόρευσεν· τού δέ αύτού φίλου δι’ ύπερβολήν εύνοίας καί έπί τής ο πύλης έχάραξε τό όνομα. 80 ΤΟΥ ΙΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τούτο δέ πύργοις διεϊληπται μεγίστοις. ό δέεϊσπλους βό 5 ρειος (αίθριώτατος γάρ άνέμων τώ τόπω βορέας). "Ρώ μης δέϊσος Ήρατήκατ’ Άργος. πρώτος αύτός άθλα μέγιστα προθείς έπί τής έκατοστής ένενηκοστής καίδευ τέρας όλυμπιάδος. ήν αύτός έντώ ναώ κατε– σκεύασεν. - άνακτίσας δέκαί Ανθηδόνα τήν παράλιον καταρρι φεϊσαν έν πολέμους. Καίσαρι δέ τήν τιμήν τού κτίσματος· Καισάρειανγούν 8 ώνόμασεν αύτήν. άνέθηκε δέ τή μέν έπαρ χία τήν πόλιν. καί έπί τοϋ στόματος κολοσσοί τρεϊς έκατέρωθεν ύπεστη ριγμένοι κίοσιν. πρός έν διάστημα μεμετρημένοι. καί πενταετηρικούς άγώνας καταστησάμενος όμοίως έκάλεσεν άπό τού Καίσαρος. καί τού στό ματος άντικρυς ναός Καίσαρος έπί γηλόφου. τάγε μήνλοιπά τών έργων. άμφιθέα. ών ό προύχων καί περικαλλέστατος άπό τού Καίσαρος προγόνου Δρού 7 σειoν κέκληται. ούκ 15 άποδέων τού Ολυμπίασι Διός. τούς δέ έκ δεξιού δύο όρθοί λίθοι συνεζευγμένοι. προσεχείς δέ οικίαιτώλιμένι. τού κατά θάτερον χεΐλος πύργου 10 μείζονες. ών τούς μέν έκλαιάς χειρός είσπλέον τος πύργος ναστός άνέχει.

ώστε τώ μέν πάντα έχειν πόλιν είναι δοκεϊν τό έρυμα. καί γάρ τώ 9 πατρί μνημείον κατέστησε πόλιν. άνέ θηκε τή μητρί προσειπών Κύπρον. τόν δέμαστοειδή κολωνόν όντα χει– ροποίητον. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 81 φιλοπάτωρ γε μήν. · 6 .. Βύβλω δέτείχος. καί τό ύπέρ Ιεριχούντος 5 φρούριον όχυρότητι καί κάλλει διάφορον τειχίσας. Τριπόλει μέν καί Δα μασκώ καί Πτολεμαΐδι γυμνάσια. v. τήν τεάποσκευήν καί τούς φίλους δέξασθαι δυνά μενα. Φασαήλιω δέ τώ άδελφώ τόν έν"Ιεροσολύμοις όμώνυμον πύργον. καί πόλιν άλλην κτίσας κατά τόν άπό "Ιεριχούς ιόντων αύλώνα πρός βορέαν Φασαηλίδα παραδούς δέ αιώνι τούς τε οικείους καί φίλους. ώς μή μόνον τήν ένδον τών οικημάτων όψιν είναι λαμπράν. έξήσκησε δέ φιλοτιμότερον. άλλά φρούριον έπι τειχίσας τώ πρός Αραβίαν δρει προσηγόρευσεν "Ηρώ 15 δειον άφ’ έαυτού. πόρρωθεν δέ μεγί– στοις άναλώμασιν ύδάτων πλήθος εισήγαγε. κατεσκεύασε δέ καί περί τάς βίζας άλλα βασί λεια. ού τό τε σχήμα καί τήν έν τώ μεγέθει πολυτέλειαν διά τών έξής δηλώσομεν. ήν έντώ καλλίστωτής βασιλείας πεδίω κτίσας ποταμούς τε καί δένδρεσι πλου– σίανώνόμασεν Άντιπατρίδα. έξέ IosΈΡΗ. τοσαύτα δ’ ούν κτίσας πλείσταις καί τών έξω πό 11 λεων τό μεγαλόψυχον έπεδείξατο. έπλήρωσε δέ τόν περίβολον βασιλείοις πολυτελεστάτοις. έκάλεσεμέν όμοίως. τή περιγραφή δέ βασίλειον. έξηκοντα σταδίων άπωθεν "Ιεροσολύμων. ούδέ τής αύτού μνήμης ήμέλησεν.. άλλά καί τούς έξωθεν τοίχοις καί θριγκοϊς καί στέγαις περικεχύσθαι τόν πλούτον δαψιλή. καί βαθμούς διακοσίοις λευκοτάτης μαρμάρου τήν άνοδον διέλαβεν - 25 ήν γάρ δή τό γεώλοφονέπιεικώς ύψηλόν καί πάν χειρο– ποίητον. στρογ– γύλοις μέν γάρ τήν άκραν πύργοις περιέσχεν. εΐ καί τις έτερος.

πολλαί δέ πό– λεις. άλλά καί πρός τό διηνεκές πόρους χρημάτων και ύπέδειξεν. ώσπερ Κώοις.ϊνα μηδέποτε έκλείπη τό γέρας. καί τή"Ρόδω χρήματα μένεις ναυτικού κατασκευήν παρέσχε πολλαχού και πολ λάκις. "Ασκαλωνίτας δέβαλανεΐα καί κρήνας πολυτελείς. καί πρός τάς ύετών άποφυγάς έκόσμησεν ισομή κει στο ά. εις ήν ή και δόξα τών Όλυμπίασιν άγώνων δικνεϊται· τούτους γάρ δή καταλυομένους άπορία χρημάτων όρών. έμπρησθέν δέ τό Πύθιον ιδίοις άναλώμασινάμει– νον άνεδείματο. ώσπερ κοινωνοί τής βασιλείας. δαψίλειαν. τήν δέ Αντιοχέων τών έν Συρία πλατείαν ούφευκτήνούσαν ύπό βορβόρου κα– τέστρωσέτε. σΐτόν γεμήν 10 πάσιν έχορήγησε τους δεομένοις. πρός δέπερίστυλα θαυμαστά τήν τε έργασίαν καί τό μέγεθος· 5% εϊσί δέ οΐς άλση καί λειμώνας άνέθηκεν. σταδίων είκοσι τό μήκος ούσαν. ή τήν δι’ δλης τής Ίωνίας. ξεστή μαρ.το μάρω. ούμόνον άγω– νοθέτης ής έπέτυχε πενταετηρίδος εις"Ρώμην παραπλέων έγένετο. καί τό μόνον λείψανον τής άρχαίας Ελλάδος ύπορρέον. 12 ταύτα μέν άν τις εΐποι ίδια τών εύπαθόντων δή μων έκάστου· τό δέΉλείοις χαρισθένιού μόνον κοινόν τής Ελλάδος άλλ’ δλης τής οικουμένης δώρον. άλλ’ Αθηναίοι καί Λακεδαιμόνιοι Νικοπολίταίτε καί τό κατά Μυσίαν Πέργαμον ού τών "Ηρώδου γέμουσιν άναθημάτων. Σιδώνίγειμήν καί Δαμασκώθέα τρα. Λαοδικεύσι δέ τούς παραλίοις ύδάτων εισαγωγήν. τίδεϊ λέγειν τάς είς Λυκίους ή Σαμίους δωρεάς. 82 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ δρας τε καί στοάς καί ναούς καί άγοράς Βηρυτώ κατα– σκευάσας και Τύρω. ώς μηδέποτε άγωνοθετούσαν τήν μνήμην αύτοϋ έπιλιπεϊν. καίχώρανέλαβον παρ' αύτού γυμνασιαρχίας δέ άλλας έπετησίοις τε καί διηνεκέσιν έδωρήσατο προσόδοις κατατάξας. έν οΐς έδεήθησαν 15 έκαστοι. άνήνυτον δ’ άνεΐη χρεών διαλύσεις .

ή γένος ήνέξ Ιεροσολύμων. .. . . αύγαμεϊ Μαριάμμην τήν Αλεξάνδρου τού Αριστοβούλου θυγατέρα. τό πλέον δ’ έλάφων καί δνων άγρίων εύπορος. -τύχη· . .. . δν ήχμαλωτίσατο μέν Βαρ 6% . . δι’ ήν αύτώ στασιασθήναι συνέβη τόν οίκον. κυνηγέτης μέν άριστος άεί γενόμενος. Λκαί.. πλεϊστόν γεμήν αύτού τής με– γαλονοίας έθραυσεν ό φόβος. εύεργετών τάς πόλεις πλέον τών έχόντων. 15 πρός δέ τους ψυχικούς καί τούς σωματικούς προτερήμα σιν έχρήσατοw δεξιά . 20 τάς γεμήν ύπαίθρους εύπραγίας ή τύχη τους κατ’ 22 οίκον άνιαρούς ένεμέσησε. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ S3 ή φόρων έπεξιέναι. . έχρήσατο δέ καί σώματι πρός τήν ψυχήν άναλόγω. . άκοντιστήν τε ιθυβολώτατον καί τοξότην εύστοχώτατον ίδόντες. καθάπερ Φασαηλίταις καί Βαλανεώ ταις καί τούς περί τήν Κιλικίαν πολιχνίοις τάς έτησίους εισφοράς έπεκούφισεν. μάλιστα δέ μετά τήν έκ"Ρώμης άφιξιν. άποπεμψάμενος ήν ιδιώτης ών ήκτο γαμετήν. δι’ ύπόνοιαν έπιβουλής άνεϊλεν. . έστι δέ καί συοτρόφος μέν ή χώρα. Δωρίς όνομα. γάρ . έπειτα τόν πάππον τής γυ ναικός"Υρκανόν. πρώτον μέν γάρ τόν έκ τής Δωρίδος υΐόν Αντίπατρον διά τούς έκ Μαριάμμης έφυγάδευσε τής πόλεως.. πολεμιστής δέ άνυπόστατος· πολλοί γούν κάνταϊς γυμνασίαις αύτόν κατεπλάγησαν.καί . __ __ σπανίως _ _2__ ___2 έπται– W σεν έν πολέμω. καί κακοδαιμονεϊνέκ γυναι κός ήρξατο. περί ήν μάλιστα έσπούδασεν. ένώ μάλιστα δι’ έμπειρίας ίππικής έπετύγχανε μιά γούν ήμέρα ποτέ τεσσαράκοντα θηρίων έκράτησεν. μόνας και ταϊς έορταϊς άφείς κατιέναι. καί τών πταισμάτων ούκ αύτός αϊ τιος άλλ’ ή προδοσία τινών ή προπέτεια στρατιωτών έγένετο. έπειδή γάρ εις τήν άρχήν παρήλθεν. ώς μή δόξειεν έπίφθονος 5 ή τι θηράσθαι μείζον. έκ Πάρθων πρός αύτόν έλθόντα. καί τάχιονμέν.

έχουσα δέ τήν μέν άπέχθειαν έκτών πραγ– μάτων εύλογον. καί εΐγε τούτοις έπείσθη παραινούσι μή διαβήναι πρός Ηρώδην. άλλ’ δ μέν πεφίμωτο τους μέρος. άλλ’ έπειδή τό βασιλεύειν έπέβαλλεν αύτώ. δούς μέν αύτώ τήν άρχιερωσύνην. έπειδή τήν ίεράν έσθήτα λαβόντι καί τώβωμώ προσελ θόντι καθ’έορτήνάθρουν έπεδάκρυσε τό πλήθος. διά τε τήν μητρώαν εύγένειαν καί δτι βασιλεύοντι γεγόνεισαν αύτώ. έξητήσαντο δέ κατ' οΐκτον οΐύπέρ Εύφράτην όμοεθνεϊς. ούδέιγάρ τούτου καίπερδν τος παιδός έφείσατο. τό δέ τούτων ισχυρότερον. διά ταύτα "Ηρώδην τεώνείδιζεν ή Μαριάμμη. καί πρός δμάλιστα κινή . τήν δέ παρρησίαν έκ τού φιλεΐσθαι.και δορίας. τών δέ έκ Μαριάμμης πέντε τέκνων αύτώ γενομέ νων δύο μέν θυγατέρες τρεις δέ ήσαν υΐεϊς. δεινή δέ τάς γυναίκας άγανάκτησις εισήει. καί τούτων ό νεώτατος μέν έν"Ρώμη παιδευόμενος τελευτά· δύο δέ τούς πρεσβυτέρους βασιλικώς ήγε. παρώξυνε δέΗρώδην ούκ αύ– τός άντιποιούμενος βασιλείας. καθ’ ήμέραν έκκαίων "Ηρώδην λαβρότερον. τοσούτον δέήν μίσος εις αύτόν τής Μαριάμμης δσος έκείνου πρός αύτήν έρως. πέμ πεται μέν ούν όπαϊς διά νυκτός εις Ιεριχούντα. καί τήν άδελφήν αύτού καί τήν μητέρα δειναΐς έξύβριζε λοι. ΤΟΥΡ ΠΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ζαφάρνης καταδραμών Συρίαν. φα νερώς ώνείδιζεν αύτώ τά κατά τόν πάππον Τρικανόν καί 20 τόνάδελφόν Αριστόβουλον. ώς μηδενός τών διά τήν στεργομένην λυπηρών αίσθάνεσθαι. έκεϊ δέ κατ’ έντολήν ύπό τών Γαλατών βαπτιζόμενος ένκολυμ βήθρα τελευτά. μετά δέ τήν τιμήν κτείνας εύθέως. δέλεαρ δέαύτώ θανάτου τής υίωνής όγά μος κατέστη· τούτω γάρ πεποιθώς καί περισσόν τι τής πατρίδος έφιέμενος ήκε. ούκ άν παραπώλετο. έπτακαιδεκαέτει. ---------------------- - 84. ό Μαριάμμης έρως συνήργει.

τό άπόρρητον έκφέρει. άλλα τε πολλά πρός τό πιθανόν ένσκευαζόμεναι. καί κα τηγορούσαι διότι τήν εικόνα τήνέαυτής πέμψειενεΐς Αϊ γυπτον Αντωνίω. καί ούκ 25 άν ποτε τόν Ιώσηπονιέξαγγεϊλαι τήν έντολήν φάμενος εΐ μήδιαφθείρειεν αύτήν. άλλά θανάτω. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 85 σειν τόν"Hρώδην έμελλον. λογιζόμενον δέ καί τήν Κλεοπάτρας δεινότητα. είς μοιχείαν διέβαλλον αύτήν. κρύφα δούς έντολάς 15 άναιρεϊν αύτήνεϊ κάκεϊνον Αντώνιος. μετάνοια δ’ εύθέως εΐ– πετο τώ πάθει. τούτο ώσπερ σκηπτός έμπεσών έτά– ραξεν"Hρώδην. μάλιστα μέν διά τόν έρωτα ζηλοτύπως έχοντα. ό δέΊώσηπος ού τι κακοήθως. καί τού θυμού πεσόντος ό έρως πά . δι’ ήν Λυσανίας τε ό βασιλεύς άνήρητο καί Μάλιχος 10 ό"Άραψ· ού γάρ άφαιρέσει γαμετής έμέτρει τόν κίν– δυνον. καί τής κοί της έξαλλόμενος άνέδην έν τους βασιλείοις άνειλεϊτο. καί δι’ ύπερβολήν άσελγείας άπού και σαν δείξειεν έαυτήν άνθρώπω γυναικομανούντι καί βιά ζεσθαι δυναμένω. θα διδέ ύπ’ άκράτουζηλοτυπίας έκμανείς παραχρήμα κτεί νειν προσέταξεν άμφοτέρους. άλλά τόν έρωτα τού βασιλέως παραστήσαι τή γυναικί βουλόμενος. κάκείνη πρός έπανήκοντα τόν"Hρώδην. πολλά τε περί τού πρός το αύτήν συμπαθούς ένταϊς όμιλίαις έπομνύμενον καί ώς ούδέ έρασθείη ποτέ γυναικός άλλης. ώς ούδέ άποθανών αύτής ύπο μένοι διαζευχθήναι. κάν τούτω Σαλώμη ή άδελφή τόν καιρόν εις τάς διαβο λάς άρπάσασα τήν εις τόν Ιώσηπονέβεβαίωσεν ύποψίαν. κτεΐναίμε προστάξας” έκφρωνεύθέως άκούσας τό άπόρρητονήν. μέλλων ούν άποδημήσειν Ιωσήπω τώ άνδρί Σαλώ μης τής άδελφής αύτού (πιστός δέήν καί διά τό κήδος εύ– νους) παρατίθεται τήν γυναίκα. ένεθουσία τώπάθει. "πάνυ γούν” είπε "ταϊς πρός Ίώσηπον έντολαΐς έπεδείξω τόν είς ήμάς έρωτα.

ό δέ Αντίπατρος ήδη καί δι’ αύτόν έσπουδάζετο. ή τής μητρός αύτών κατηγόρησεν. δεινότατος μέν ών ένταϊς πρός τόν πατέρα κολακείαις. διά τήν αύτών εύγέ νειαν ούκ έκράτουν τής άγανακτήσεως. μέ χρι παντάπασι τούς άδελφούς άπέρρηξε τής βασιλικής . διδέ έγημεν “Αρχελάου τοϋ Καππαδοκών βασιλέως θυγατέρα. έφ’ έκάστου δέ και τών άνιαρών τήν όργήν έξέφαινον. καί τόν έξιδιώτι δος μητρός δρώντες προκόπτονται. έπεί δέ γάμων έχοντες 10 ώραν. καί τού μύσους έννοιαν λαμβάνοντες ώς πολέμιον ύφεώρων τόν πατέρα. καί τά μέν αύτός λο– 30 γοποιώντά δέ τούς έπιτηδείους φημίζειν καθιείς. ίνα έπί Καίσαρος αύ– τού κατηγορήση. καί πάντα τρόπον προτιμάν άρ χεται. πλέον δέ ώς εις Ίουδαίαν ύπέστρεψαν. 86 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ λιν άνεζωπυρείτο. τώ πενθερώ πεποιθώς. διαβολάς δέ κατά τών άδελ– φών ποικίλας ένσκευαζόμενος. τοσαύτη δέήν φλεγμονή τής έπι θυμίας ώς μηδέτεθνάναι δοκεϊν αύτήν. ώς έπιβουλεύοιτο μέν ύπ’ άμφοτέρων τών υΐών. ό δέ"Αρχελάω κηδεύσας καί φεύγειν παρασκευ άζοιτο. καί φανερώτερον ήδη τώ βασιλεϊ 15 διελέγοντό τινες. δμέντής τηθίδος Σαλώμης. άναπλησθείς δέ τών διαβολών "Ηρώ– δης ώσπερ έπιτείχισμα τοϊς υΐοϊς κατάγει τόν έκ τής 20 Δωρίδος "Αντίπατρον. 5 23 κληρονομούσι δέ τής μητρώας οΐπαϊδες όργής. καί πρότερον μέν έπί Ρώμης παιδευόμενοι. συνηνδρούτο δ’ αύτώνταϊς ήλικίας ή διάθεσις. έκ δέ τού θράσους αύτών άφορμάς οΐδια βάλλοντες έλάμβανον. ώς τε οϊμέν καθ’ ήμέραν προσίσταντο μάλλον. προσελάμβανον ήδη τώμίσει καί παρρησίαν. μέχρι τώ χρόνω διδαχθείς τό πένθος άνάλογον τήν λύπην έσχετή πρός περιούσαν διαθέσει. ύπό δέ κακώ– σεως ώς ζώση προσλαλεϊν. και τους δέ άφόρητος ήν ή μεταβολή.

ύπέρ τής τού . τής δέ ύπονοίας ούκ άπηλλαγμένος· παρηκολούθει γάρ Αντί πατρος ή τού μίσους ύπόθεσις. ούτως ήδη τότε Αντιπάτρου πανούργον καί τήν αύτών άτιμίαν άπωδύρετο. τόνγούν Αλέξανδρον σύρας μέχρι "Ρώμης ό πατήρ 10 τής έφ’ έαυτώ φαρμακείας έκρινεν έπί Καίσαρος. τόν δέ τήν βασι * λείαν καταλιπεϊνώ βούλεται. τόν δέ Καίσαρα διέθηκεν ούτως ώς άπο γνώναι μέν αύτών τά κατηγορημένα. δδέεύ– ρών μόλις όλοφυρμού παρρησίαν καί δικαστήν έμπειρό τερον Αντιπάτρου καί Ηρώδου φρονιμώτερον. κολακεία καί διαβολή. προήγαγε μένεις δά κρυα πάντας. τών μέν έγκλημάτων άφει κέναι τούς υίεϊς δοκών. ώστε έκεί νους μέντώ πατρί πάντα πειθαρχεΐν. χρόνω δέ έξίσχυσεν είσ– 5 αγαγεΐν έπί τήν Μαριάμμης κοίτην τήν μητέρα· δυσί δέ δπλοις κατά τών άδελφών χρώμενος. εί στία μέν αύτούς φιλοφρόνως Αρχέλαος. διαλλάξαι δέΉρώ δηνεύθέως. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 87 έλπίδος. τά μέν άμαρτήματα τού πατρός αιδημόνως ύπεστείλατο. μετά ταύτα δέ άπό Ρώμης ύπέστρεφενό βασιλεύς. συνήργει δέαύτώ μετά καθαρού τού συνει δότος ή περί λόγους ισχύς· ήν γάρδή δεινότατος είπεϊν. τόν βασιλέα καί περί θανάτου τών υΐώνύπειρ γάσατο. τάς δέ αύτού διαβολάς ισχυρώς άπεδύσατο· καθαρόν δέκαί τόν 15 άδελφόν άποδείξας κοινωνούντα τών κινδύνων. τόν διαλλακτήν αϊδούμενος. τώ τε κόσμω καί ταϊς άλλαις θεραπείας πλήν διαδήματος χρώμενος. ώς δέ τήν Κιλικίαν παραπλέων κατήρενείς Έλεούσαν. άλλ’εϊςγετό φανερόντήν «υ άπέχθειαν ούκ έξέφερε. καί γάρ ένταϊς διαθήκας καί φανερώς αύτός ήν ήδη διάδοχος· ώς βασιλεύς γούν έπέμφθη καί πρός Καίσαρα. καί τό τελευταΐον φάμενος ώς τώπατρίκτείνειν αύτούς * έστιν. αΐδιαλλαγαί δέ έπί τούτοις ήσαν. είδή προτίθεται τό έγκλημα.

τους δέ εύγένεια τήν διαδοχήν προξενεΐ. ούς γεμήν έκάστω σύνεϊναι δεήσει συγ γενείς και φίλους. δ μέν γάρ κύριον έμέ τής άρχής καί δικαστήν τού διαδόχου κατέστησεν.. 88 . τό βάρος δέτών πραγμάτων . τώ μέν γάρ ήλικία. "ήναύτός” έφη"συναρμόσω μάλλον. συναγα γών τόν λαόν καί τούς τρεις υΐείς παραστησάμενος άπε λογείτο περί τής άποδημίας. μήτε άδίκους μήτε άνωμάλους τάς τιμάς διδόντες. πολλά δέ Καίσαρι καταστησαμένω τόν οίκον αύ– τού τεταραγμένον. ύμείς τηρή σατε. σαφώς έπιστάμενος δτι τάς στάσεις καί τάς φιλονεικίας γεννώσιναϊτών συνδια τριβόντων κακοήθειαι· κάν ώσιν ούτοι χρηστοί.. καί μεϊζόν τι τους υΐοϊς παρασχόντι τής βασιλείας τήνόμόνοιαν. ώς άνικαί τάχιονγεγραφώς τους έπί Ρώμης φί λοις συλλαμβάνεσθαι περί τήν δίκην Αλεξάνδρω. τη ρούσι τάς στοργάς. καί πολλά μέν ηύχαρίστει τώ θεώ. καί τής γνώμης πρώτον τόν θεόν σύμψηφον. oύς δέ Καϊσαρ μέν ήνωσε. τούσδε τούς τρεις παϊδας άποδείκνυμιβασιλέας. 5 ώς δέ εις Ιεροσόλυμα"Hρώδης άφικνείται. προ πέμπει δέ μέχρι Ζεφυρίου. δώρα δούς μέχρι τριάκοντα ταλάντων. τό γε μήν μέγεθος τής βασιλείας άρκεϊ καί πλείoσιν. έγώ δέ μετά τού συμφέροντος έμαυτώ κάκεϊνον άμειβόμενος. έπειτα καίύμάς παρακαλώ γενέσθαι. καί τής όμονοίας έκεί νους έγγυητάς καταστήσομαι. ούγάρ βασιλείαν άλλά τι– μήν βασιλείας τοϊς υΐοϊς παραδίδωμι· καί τών μέν ήδέων ώς άρχοντες άπολαύσουσι. έκάστω δέκατά πρεσβεϊον· ού γάρ τοσούτον εύφρανεϊ τις τόν παρ’ ήλικίαν θεραπευόμενον δσον όδυνήσει τόν άτιμούμενον. καθίστησι δέ πατήρ. ΤΟΥ ΙΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ γαμβρού σωτηρίας εύχαριστών καί ταϊς διαλλαγαΐς έφη δόμενος. άξιώδέ ού μόνον τούτους άλλά καί τούς έντή στρατιά μου ταξιάρχους έν έμοί μόνιωτάς έλ πίδας έχειν έπί τού παρόντος. έγώ διανεμώ.

τρίτον 20 έμέ τόν έν οΐς έξεστιν έπιτάσσειν παρακαλούντα. ό δέ τούς έμούς παϊδας θε ραπεύων έπί τή έμή καταλύσει. Αλέ * ξανδρος μέν καί Αριστόβουλος όδυνώμενοι κεκυρωμέ νον Αντιπάτρω τό πρεσβεϊον. δίδωμι δέ ύμΐν έσθήτάτε ήδη καί θερα– πείαν βασιλικήν· έπεύχομαι δέ καί τώ θεώ τηρήσαι τήν έμήν κρίσιν. σκεπτέσθω δέ έκαστος τήν τε ήλικίαν μου καί τήν άγωγήν τού βίου καί τήν εύσέβειαν. συναπήει δέ τούς άδελφούς ή στάσις. --- έμόν έστι. δσοι δέ έπεθύμουν μεταβολής. έπι 10 στάμενος δέ τοϊς νέοις γίνεσθαι τάς σπουδάς θράσους έφόδιον. κάν μή θέλω. Αντίπατρος δέ καί τού δευτερεύειν νεμεσών τοϊς άδελφοΐς. ούτε γάρ ούτως ειμί γέρων ώστάν άπελπισθήναι ταχέως. έπειτα τόν ποιησάμενον ήμών τάς διαλλαγάς Καίσαρα. ής καί παρά θηρίοις αϊ στοργαί μένουσιν. ώπαϊ δες άγαθοί.89 Λ. πάντας οΐμαι τά έμά φρονήσειν. ού γάρ έγώ φθονών τοϊς έξ έμού γε– γεννημένοις άνακόπτω τήν εις αύτούς φιλοτιμίαν. του 15 τέστι τά τών έμών υΐών· καί γάρ τούτοις συμφέρει κρατεΐν έμέ κάμέ τούτοις όμονοεΐν. ή καί νέους έπιτέμνε 6 ται· τότε θεϊον ούτω τεθεραπεύκαμεν ώστε άν έπί μή– κιστον βίον προελθεϊν. στασιάζων δέ καί παρά τώ θεραπευομένω τό κακόηθες άνόνητον έξει. μεί νατε άδελφοί. εΐγε μήνέκαστος ένθυμηθείητών προσιόντων δτι χρηστός μέν ών παρ’ έμού λήψεται τήν άμοιβήν. δώσει μοι καί περί έκείνων δίκας. διέλυσε 5 τό πλήθος. καί χείρους 24 τάς έπ’ άλλήλοις ύπονοίας έχοντες άπηλλάγησαν. πρώτον μέν ένθυμούμενοι τήν ιεράν φύ σιν. άν όμονοήτε” ταύτα είπών. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . άλλ’ό μέν ποικιλώ– ---- . καί φιλο φρόνως έκαστον κατασπασάμενος τών υΐών. τούς μέν συνευχομένους τους είρημένοις. ούτε εις τρυφήν έκδιαιτώμενος. μηδέ άκηκοέναι προσ– ποιουμένους. ύμείς δέ.

αύτός μέν άδελφού προσωπεϊον έπικείμενος. καί πρός άγανάκτησιν έξήγετόν βασιλέα. τοσούτον Αν . πάντα δ'είς έπιβουλήν άνήγετο. πάν δέ τό παρ’ Αλεξάνδρω 5 λαληθέν εύθέως ήν παρ’ Αντιπάτρω. αϊς πάντα κα– τειργάσατο. άλλ’ είς διαβολήν τό δηθέν έστρέφετο. ούτε δ’ άπλώς φθεγξάμενος ό νεανίας άνυπεύθυνος ήν. τούς γάρ Αλεξάνδρω συνόντας χρή– μασι διαφθείρων ή κολακείαις ύπιών. δσον ύφήρει καθ’ ήμέραν τής πρός τά μειράκια στοργής. . καί μετρίως παρρη σιασαμένου μέγιστα τους έλαχίστοις προσεπλάττετο. έχεμυθεϊν τεήδει και πολλώ τώπα νούργιωχρώμενος τό πρός αύτούς έκάλυπτε μίσος τους δέ δι’ εύγένειαν πάντό νοηθέν ήν έπίγλώσσης. Αντίπα τρος ύπέρ αύτού. πλείους δέτών φίλων παρεδύνοντο κατάσκοποι. . 30 2 τούτοις "Ηρώδης έξαγριούμενος. καί τό δοκεϊντή σφαγή τού πατρός έφεδρεύειν"Αλέξανδρον· ούδέν γάρούτωπί στιν έχορήγει ταϊς διαβολαΐς ώς άπολογούμενος. ή κατε σκευάζετο δωρεαΐς.ώς μηδέν έκφέρεσθαι τών άπορρήτων 15 καί τόν Αντιπάτρου βίον ούκ άν άμάρτοι τις είπών κα– κίας μυστήριον. παρελθών ύπεκρί νετο. κα– 10 θίει δέ Αντίπατρος άεί τούς έρεθίζοντας. καθιείς δέ μηνυτάς έτέρους. καί διασύρειν τό δηθέν άρξάμενος έπειτα κατε– 25 σκεύαζενήσυχή. . καί τών μέν αύ– τού φίλων ή φύσει στεγανώτατος ήν έκαστος. ------------ 90 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τατος ιών τό ήθος. καί μετά προσ– θήκης μετέβαινεν άπό Αντιπάτρου πρός Ηρώδην. κάπειδάν άπαγγελθείη τι κατ’ Αλεξάνδρου. δπως αύτό τό ψεύδος έχoιτάς άφορμάς άληθεϊς" κάκτών φημιζομένων έντι διελεγχθέν άπασι πίστιν έπετίθει. καί πα– ροξύνοντες μέν ένέκειντο πολλοί. έπεποιήκει προδότας καί τών πραττομέ νων ή λαλουμένων φώρας. πάντα δέ περιεσκεμμένως 20 δραματουργών τάς πρός Ηρώδην όδούς ταϊς διαβολαΐς έποιεϊτο τεχνικωτάτας.

τά δέμειράκια τάς μέν διαβολάς ήγνόει. ών έκάστη δι’ εύμορφίαν. . παραγγείλαντος τοϊς τιμιωτάτους μήτε προσιέναι μήτε προσέχειν τους περί Αλέξανδρον. σύμβουλος κατ' αύτών μητρυιάς χαλεπωτέρα. πάντα ήν ή Αντιπάτρου μήτηρ. καί τήν τηθίδα Σαλώμην. συναφίστα δέ έκαστον τά τού βασι– 10 λέως προστάγματα. παρ’ δικαί μάλλον άφυλάκτως ένέπιπτον αύταϊς (ούδενί γάρ ό πατήρ φανερώς άπε– μέμφετο). γενεαλο γούσα τήν αύτής εύγένειαν. συνήργει δέ καί πρός τήν ταύ– της άπέχθειαν ή Αλεξάνδρου γυνή Γλαφύρα. οΐτε άδελφοί τού βασιλέως καί πάσα ή γενεά. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 91 τιπάτρω προσετίθει. αϊ πάσαιδιά τό μεγάλαυχoντής Γλαφύρας καί τάς λοιδορίας έμίσουν Αλέξανδρον. ώς άνέφιεμέ * νου τε πατρίως Ιουδαίοις γαμεϊν πλείους. καί πλεΐόντι προγόνων μισούσα τούς έκ βασιλίδος. πάντες μένούν έπίταϊς έλπίσιν έθεράπευον Αντίπατρον ήδη. καί τό πικρότατον Αλεξάνδρω. ώσπερ Πτολεμαϊος ό τιμιώτατος τών φίλων. συναπέκλιναν δέ καί τών κατά τό βασίλειον οϊμέν έκόντες οΐδέ έξέπιτάγματος. διέθηκε δέπρός αν αύτά καί τόν θεϊον Φερώραν Αντίπατρος έχθρωδώς. φοβερός δέήν ού μόνον τους έκ τής βασιλείας άλλά καί τοϊς έξωθεν φίλοις· ούδενί γάρ βασιλέων τοσαύτην Καϊσαρ έδωκε τιμήν ώστε τόν άπ’ αύτού φεύγοντα 15 καί μή προσηκούσης πόλεως έξαγαγεΐν. καθομι– λών άεί καί παροξύνων. πολλαί δέ ήσαν. ούκ άπό γένους ήρέθη. καί τού βασι– λέως ήδομένου πλείοσιν. πάντα γάρ Αντίπα τρος ήν. καί ώς πασών τών κατά τό 25 βασίλειον εΐη δεσπότις. κατά πατέρα μέν άπό Τημένου κατά μητέρα δέ άπό Δαρείου τού "Υστάσπεως ούσαν πολλά δέ ώνείδιζενείς δυσγένειαν τήν τε άδελφήν τήν Ηρώδου καί τάς γυναίκας. ώς άν γαμετήν ούσαν. συνίει δέ κατά μικρόν έκ τού ψύγματος καί δτι πρός τό λυπούν μάλλον έτραχύνετο.

καί τις έτέρα διαβολή συνέδρα μεν ή τόν θυμόν ύπεκκαύσασα τού βασιλέως· ήκουσε γάρ αύτούς συνεχώς άνακαλείσθαι μέν τήν μητέρα. ό δέ άδελφός αύτού"Αλέξανδρος γήμαι βασιλίδα. πρός ά τήν όργήνού κατέχουσα Σα λώμη πάντα διήγγειλεν "Ηρώδη· σφόδρα διήνάξιόπιστος κατάγαμβροϋλέγουσα. αύ– τούς δέκωμών γραμματείς. έπειδάν παραλάβωσι τήν βασιλείαν. πολλάκις δέ αύ– τού διαδιδόντος τών Μαριάμμης έσθήτων τινά ταϊς μεταγενεστέραις γυναιξίν. άλλά προσκαλεσάμενος αύτούς (καί γάρ εΐς"Ρώμην έκ πλεύσειν έμελλε) βραχέα μέν ήπείλησεν ώς βασιλεύς. έως άν όπειθόμενος ή. ώργισμένην καί πρό τερον έπί ταϊς έκ. ίστουργούς άμα ταϊς δούλας ποιήσειν. δμως ούκ άπέκοπτε τήνέλπίδα τής διορθώσεως. Γ------------------------------------------------ 92 ΤΟΥ ΙΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 3 τήν δέδή Σαλώμην. καί ώς αύτός μέν ϊδιώτιν. ώνείδιζε γάρ τή γυναικί συνεχώς τήν ταπεινότητα. αύτός Αριστόβουλος έαυτώ διεστασίασεν. διά ταύτα καίτοι τό φρόνημα τών νεανίσκων ύπο δείσας. . καί φιλεϊν τούς άδελ 25 φούς παρεκάλει. διδούς τών προημαρτημένων άφεσιν. οΐδέ τάς μέν δια βολάς άπεσκευάζοντο. καί 15 κατοιμώζειν δέ έπαρωμένους αύτώ. έπισκώπτοντες ώς παιδευ 10 ομένους έπιμελώς. άπειλεϊν ώς άντί τών βα σιλικών έν τάχει περιθήσουσιν έαυταϊς έκ τριχών πε ποιημένας. εϊ πρός τό μέλλον άμείνους γένοντο. προσ– ετίθει δέ δτι καί τών άλλων άδελφών τάς μέν μητέρας άπειλοϊεν οΐπερί Αλέξανδρον. Γλαφύρας βλασφημίαις. ψευδείς είναι λέγοντες. καίτοι πενθεράν ούσαν. τά πολλά δέ ένουθέτησεν ώς πατήρ. 5 τούτο κλαίουσατή Σαλώμη διήγγειλενή θυγάτηρ. 20 4. πιστώ– σεσθαι δέ τήν άπολογίαν τους έργοις έφασκον· δεΐν μέν τοι κάκεϊνον άπoφράττειν τάς λογοποιίας τώ μή πιστεύ– 30 εινόαδίως· ούγάρ έπιλείψειν τούς καταψευσομένους αύ– τών.

δς αύτόν έποίησε καί τετράρχην. δς πάσης μέν έκοι νώνει τής βασιλείας πλήν διαδήματος. συμμέτοχος δέ τού σκέμματος αύτώ καί τής φυγής Κοστόβαρος ό Σαλώμης άνήρ. βασιλικών τε γάμων ήξίωσε συνοικίσας άδελφήν τής ιδίας γυναικός. Φερώρα δέ μετ' ού πολύ τήν όργήν άνίει. διδούς συγγνώμην τή"νόσω. τήν δέ είς τά μέλλοντα λύ πην προσέλαβον· έγνωσαν γάρ τήν τεΣαλώμην έχθράν καί τόν θεϊον Φερώραν. έπιβουλεύειν αύτώ φαρμάκοις· τότε δέπλείστοι μη νυταί προσήεσαν. δτι δέ τήν έρωμένην άρπασάμενος εις Πάρθους άποδράναι παρεσκευάζετο. ώς καίπερ φιλαδελφότατονόνταΉρώ δηνείς πίστιν ύπαχθήναι τών λεγομένων καί δέος. έτι ζώσης τής βασιλί και δος. μετά δέ τήν έκείνης τελευτήν καθω σίωσε τήν πρεσβυτάτην τών αύτού θυγατέρων έπί προικί τριακοσίοις ταλάντοις. διεβάλλετο δέ καί πάλαι μέν. προσόδου δέϊδίας έκατόν είχε τάλαντα. πολ λούς δέ τών ένύπoνοία βασανίσας τελευταίον ήλθεν έπί τούς Φερώρα φίλους. έφ’ ώ χαλε 15 πήνας Ηρώδης τήν μέν θυγατέρα τώ πρός Πάρθων ύστερον άναιρεθέντι συνέζευξεν άδελφιδώ. Φερώρας δέ μείζων. άλλ’ άπέδρα Φερώρας τόν βασιλικόν γάμον πρός έρωτα δούλης. αίτησάμενος παρά Καί και σαρος. συνθήκας περί γάμου ποιουμένης πρός Συλλαΐον τόν Όβόδα τού Αράβων βασιλέως έπίτρο– . ώ συνώκισεν αύτήν ό βασιλεύς έπί μοιχεία τού προτέρου διαφθαρέντος. ών έπιβουλήν μένάντικρυς ώμολό– και γησεν ούδείς. τήν δέ πέραν ΊΙορδάνου πάσαν έκαρπούτο χώραν. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 93 τούτοις ώς πατέρα πείσαντες ταχέως τόν μέν έν 5 χερσί φόβον διεκρούσαντο. ήσαν δέ βαρείς μέν άμφότεροι 5 καί χαλεποί. ήν δέ έλευθέρα διαβολής οι ούδέ Σαλώμη· καί γάρ αύτής Φερώρας ό άδελφός κατηγόρει. λαβών παρά τάδελφού δώρον.

καί τήν μέν συνουσίαν εύθέως ώμο– λόγουν. καί δήλον έξιών έλειτούργουν· τώ μέν γάρ οίνοχοεΐν προσετέτακτο. είναι δέ καί θεραπείαν "20 τών δυνατών περί τόν Αλέξανδρον λαθραίαν. δυν τρόπον άπατηθεϊεν ύπ’ "Αλεξάνδρου λέγοντος ώς ούκ έν Ήρώδη δέοι τάς έλπίδας έχειν. κατά γάρ έχθραν ή μίσος ίδιον έκα στος έπλασσε τάς διαβολάς. αϊ κολάσεις δέτών . άλλά κατα σκόπους ύποπέμπων νύκτωρ καί μεθ’ ήμέραν έκαστα τών πραττομένων ή λεγομένων διηρεύνα. ούκ είς μακράν τετούς μέν έχθρδύς άμυνεϊται τούς φίλους δ’ εύδαίμονας ποιήσει καίμακα ρίους. ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ πον. αύτώ δέ προσέχειν. εΐμή διά τούτο αύτόν οΐονται καί νέρν. δς ήν έχθρότατος "Ηρώδη. πρό πάντων δ' αύτούς. τώ δέ δείπνον προσφέρειν. δεινής δή άνομίας έπλή– σθητό βασίλειον. τούτους εις τά παιδικά δώρoις μεγά– λοις ύπήγετο ό"Αλέξανδρος. τούς τε ήγεμόνας τού στρατιωτικού καί τούς ταξιάρχους κρύφα πρός αύτόν συνιέναι. συγγινώσκε– ται. διελεγχθείσα δέ καί τούτο καί πάντα δίσα Φερώρας ένεκάλει. μηνυθέν δέτώ βασιλεϊ διη– λέγχοντo βασάνοις. έξέφερον δέ καί τάς εις αύτήν ύποσχέσεις. καί αύτόν δέ Φερώραν ό βασιλεύς άπέλυσε τών έγκλημάτων. καί τό μέν ψεύδος είχε παραχρήμα πίστιν. καί τούς έν ταϊς ύποψίαις εύθέως άνήρει. δς καί παρά άκοντος διαδέξε– ται τήν βασιλείαν. μετέβαινε δέ έπ’ Αλέξανδρον ό χειμώντής οικίας. καί πολλοί πρός τούς δια– 30 φόρους φονώντι τώ βασιλικώ θυμώ κατεχρώντο. τρεΐς ήσαν εύνούχοι τώ βασιλεϊ τιμιώτατοι. 94. 8 ταύτα τόν "Ηρώδην ούτως έξεφόβησεν ώς μηδέ παραχρήμα τολμήσαι τάς μηνύσεις έκφέρειν. διδέ αύτόν κατεκοίμιζέ τε καί συγκατεκλίνετο. άναιδεϊ γέροντι καί βα πτομένω τάς κόμας. καί περί τήν έκείνου κεφαλήν δλος άπηρείσατο.

προήχθη γέ τοι πρός τοσούτον δέους ό βασιλεύς ύπό τής τερα– τείας αύτοϋ καί τών συνταγμάτων ώστε έφεστάναι δο– κεϊν αύτώ τόν Αλέξανδρον ξιφήρη. ό βασιλεύς έπίστευεν ήδέως. τούτοις.. καί τώ πρός αύτού διελεγχθέντι συναπή γετο. καί πρός βάσανον έχώρει τών φί 15 λων αύτοϋ. κατηγόρητο γούν τις άρτι κατηγορήσας. κοινωνούς δέ άπεδείκνυε τούς πλείστους αύτών. προύβη δέ είς τοσούτον πικρίας και ώς μηδέ τών άκαταιτιάτων τινί προσβλέπειν ήμέρως. τάς γάρ έξετάσεις τού βασιλέως όπερί τής ψυχής κίνδυνος ύπετέμνετο. ό δέ"Αλέξανδρος έπεί τόν πατέρα μεταπείθειν άμή-25 25 χανον έωρα. καί διά τάχους είς Ίουδαίαν “Αρχέλαος . τους δεινοϊς όμόσε χωρεϊν διέγνω. πα ραμυθίαν λαμβάνων τού δήσαι τόν υΐόν τό μή δοκεϊν άδίκως. καί στίφος ποιήσας τών 10 συγγενών ούκ έστινήντινα διαβολήν παρέλιπε. αΐτειούν βίβλοι παρή σαν εις χείρας "Ηρώδη.. είναι δέκαί τούς φίλοις άπηνέστατος. τώλόγω χαλεπός ήν. καί τέσσαρας κατά τών έχθρών βίβλους συνταξάμενος προσ– ωμολόγειμέν τήν έπιβουλήν. πολλά καί δεινά κατά τών δυνα τών βοώσαι. πολλούς γούν αύ– τών άπεϊπε τό βασίλειον καί πρός ούς ούκ είχε χειρός έξουσίαν. σιγώντες δέ άπέθνησκον οΐπολλοί καί μη– δέν ύπέρ τό συνειδός είπόντες· οΐ δέ ύπό τών άλγη– δόνων ψεύσασθαι βιασθέντες έλεγον ώς έπιβουλεύοι τε αύτώ μετά Αριστοβούλου τού άδελφοϋ. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 95 διαβολών ήσαν ώκύτερα. συνεπέβηδέ Αντίπατρος ένταϊς συμφοραΐς Αλεξάνδρω. συλλαβών γούν αύ– τόν έδησεν έξαπίνης. νύκτωρ εισβιασαμένην. καίπερ ού πιθανούς ούσιν άλλ’ ύπό τής άνάγ κης έσχεδιασμένοις. πρό δέ πάντων Φερώραν καί Σαλώμην ταύτην γάρ δή καί μιγήναίποτε αύτώ μή 30 θέλοντι. καί παρα φυλάττοι κυνηγούντα κτείνας είς "Ρώμην άποδράναι.

. καί καθ’ έκαστον έφιστάς κεφάλαιον συνεσκέπτετο. δτι τοιούτου γέγονε γυνή. καί κατά μικρόν είς τούς έγγεγραμμένους καί Φερώραν μετήγε τήν αιτίαν.” έβόα “πού δέ τήν πατροκτόνονδψομαι κεφαλήν. έλπίζον δέ καί διαδοχής. καί τέχνη τήν τοϋ βασιλέως άπειλήν διεκρούσατο. “σκεπτέον” έφη “μήποτε τό μειράκιον ύπό τοσούτων εΐη πονηρών έπι. οΐ– κους δέλαμπροτάτους καί βασιλείας δλας άνατρέπεσθαι. θαυμάζω δέ καί σέ τόν έπιβουλευθέντα τής άνεξικακίας. συμβαλών γάρ εύ θέως αύτώ “πού ποτέ έστιν ό άλιτήριός μου γαμβρός. ώς δέ έώρα πιστεύοντα τόν βασιλέα. ούχύπό τοϋ μειρακίου σύ” καίγάρούδέ όράν αιτίαν έξιής άν είς τηλικούτον μύσος προέπεσεν.και βουλευόμενον. λαμβάνει δέ ό Αρχέ λαος άφορμήν τού στρατηγήματος. ένεγύησα. με μίανται... εϊμή τινες ήσαν άναπείθοντες καί τό τής ήλικίας εύκο λον έπί κακώ μεταχειριζόμενοι διά γάρ τών τοιούτων : έξαπατάσθαιμένού νέους μόνον άλλά καί γέροντας. έγώ γάρ ήπειγόμην άπό Καππαδοκίας ώς τόν μένεύρήσων πά– λαι δεδωκότα δίκας. κάν ής λίαν πατήρ τού κολάζειν υΐόν έπίβουλον άτονώτερος. εΐζή μέχρι νύν Αλέξανδρος. μετά δέ σού περί τής θυγατρός έξετάσων. άπολαύον μέν ήδη βασιλείας. περί τιώγαμβρώ καί τή θυγατρί δείσας. 55 άμείψωμεν τάς δεξιάς καί γενώμεθα τής άλλήλων όργής τούτοις περικομπήσας καίπερ παρατεταγμένον "Ηρώδην ύπάγεται. νύν δέ περί άμφοΐν ήμϊν βουλευτέον. ήνταϊς έμαυτοϋχερσί διασπαράξω. γί νεται δέ βοηθός αύτούς μάλα προμηθής. προσθήσω δέ καί τήν θυ γατέρα μου τώ καλώ νυμφίων καί γάρ εΐ μή κεκοινώ νηκε τοϋ σκέμματος.96 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ άφικνείται. δίδωσι γούν αύτώ τάς συνταχθείσας ύπ’ "Αλεξάνδρου βίβλους άναγνώναι. σέ καί τό σόν άξίωμα βλέπων. ήν κάκείνω.

τήν δι’ άναιδείας έπο– ρίζετο.. θεραπεύειν δέ πραό πολλά τοιαύτα λέγων "Ηρώδην μέν έπί Φερώραν 5 μειλίσσεται. διέμενε δ’ αύτός άγανακτών πρός Αλέξαν --------------=-=-======-=-=-= . τής άμύνης έπίπροσθεν τίθεσθαι τό τής φύσέως δί καιον. πρός δέΦερώ ραν παρωξύνετο· τών γάρ τεσσάρων βιβλίων ούτος ήν ή ύπόθεσις.. καταλείψας γούν Αλέξανδρον προσέφυγεν Αρχε λάω. μελαίνη τε έσθήτι καί δακρύοις. προσπίπτει τους "Ηρώδου ποσίν.. παραστή σας δέ κατήγορον καί μάρτυν αύτοϋ Φερώραν Άρχέ λαος ούτως ήδη παρητεΐτο. καί κατασκευ-4 άσας αύτόν. έξιών σαφώς άποδεί 10 κνυται τού βασιλέως έπίβουλος καί τών παρόντων τώ μειρακίω κακών αϊτιος γεγονώς. συγγνώμην δέ αιτήσασθαι παρά τάδελφού και φιλούντος· εις γάρ τούτο πάντα τρόπον rs αύτώ συνεργήσειν. καί μιαρόν μέν έαυτόν όμολογών (δεδρακέναι γάρ πάντα δσα κατη– 20 γόρητο). ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . δπερ άποκόπτειν μέν ού χρήναι. ώς ούκ ένήν εύσχήμων σωτηρία.. ώς πολλάκις έτυχε. άεί τι μέρος φλεγμαίνειν ύπό τού βάρους. 97 συνήνει τους λεγομένοις Ηρώδης. κάκεϊνος ούχόράν έφη πώς άναύτόν έξαιτήσαιτο τοσούτοις ένεχόμενον έγκλήμασιν... εΐμή βούληται τό παν ούργον καί τάς άρνήσεις άφείς προσομολογήσαι μέν τά κατηγορημένα. έν γάρ ταϊς βασιλείας. ώς άν οίκτρότατος φανείη. ής αίτιον είναι τόν έρωτα τής γυναικός έλεγε. συγγνώμην αιτούμενος. πείθεται Φερώρας. καί τήν μέν πρός 3 Αλέξανδρον όργήν έπανίει κατ’ όλίγον. ώσπερ έν μεγάλοις σώμασιν. δς κατιδών τότε τού βασιλέως όξύρροπον 5 καί τήν"Αρχελάου φιλίαν παρ' αύτώπάντων κρατούσαν. παρακοπήν δέφρενών καί μανίαν όδυρόμενος. χρώμενος οικείοις ύποδείγμασιν καί γάρ 25 αύτός πολλώ χαλεπώτερα πάσχων ύπό τού άδελφού. καί τήν Ηρώδου κατέστελ λεν όργήν.

. τάς ύπ’ έκείνου πολιτευθείσας Αλεξάνδρου και διαλλαγάς άνέτρεψεν. Καίσαρι διαλεξόμενον· γεγραφέναι γάρ αύτός έκείνω περί πάντων. ήν παραμένουσαν μέν έσεσθαι δυσώπημα 10 τών ήμαρτημένων. δι' ού τόν γαμβρόνιέρρύσατο. πάντες Αρχελάω λαμπρά δώρα έδοσαν. θρόνω τε χρυσώ διαλίθω καί εύνούχοις καί παλλακίδι. . δς ήν Λάκων. . φαμένου δέ τού βασιλέως δώρονέξειν παρ' αύτού τόν υΐόν. ΠΟΛΕΜΟΥ δρον. πόθω χρη . εΐμή λύσειε τόν γάμον. - προεπέμφθη δέ ύπότε Ηρώδου καί τών δυνατών μέχρις Αντιοχείας. . δεΐν μέντοι πάντως έφη πέμπειν αύ– 15 τόν εις"Ρώμην. . . . καί πάλιν αύτώ μνηστεύεσθαι τήν θυγατέρα. δς ού μόνον. καί τήν θυγατέρα διαζεύξας άπάξειν έφασκεν. έως περιέστησεν "Ηρώδην άντιπαρακαλεΐν ύπέρ τού μει ρακίου. . 6 .. 98 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ. ήτις έκαλεΐτο Παννυχίς.. στεργομένης δ’ ούτως ύπό τού μειρακίου τής γυναικός.τό μέν ούν Αρχελάου στρατήγημα. . όμοίως δέ καί οί συγγενείς. άπορραγεϊσαν δέ αιτίαν τής εις άπαντα άπογνώσεως (μαλακωτέρας γάρ γίνεσθαι τάς τόλμας πάθεσιν οικείοις περισπωμένας). . πλήν Αλεξάνδρου περί πλείστου γάρ και ποιεϊσθαι τηρεϊν πρός αύτόν τά τής έπιγαμίας δίκαια. . κατανεύσας μόλις Αρχέλαος διαλλάσσεταίτε καί διαλλάσσει τώ νεα– νίσκω τόν πατέρα. 26 μετ’ού πολύ δέ εις τήν Ιουδαίαν παρέβαλεν άνήρ πολύ τών Αρχελάου στρατηγημάτων δυνατώτερος. άπιόντα δέ αύ– και τόνΉρώδης δωρείται ταλάντων έβδομήκοντα δώρους. . σφόδρα δέ άξιοπίστως Αρχέλαος ώβούλεται συνοικίζειν αύτήν έπέτρεπε. Εύρυκλής τούνομα. . . . τών τε φίλωνέτίμησεν έκαστον κατ’ άξίαν. άλλά καί άπωλείας αίτιος αύτώ κατέστή. πέρας είχε. προστάξαντος τού βασιλέως. μετά δέ τάς διαλλαγάς έν εύωχίας καί φιλοφρονήσεσι διήγον. όντων μέν αύτους ήδη καί τέκνων.

περιέρ χεται γούν τόν βασιλέα κολακεία και δεινότητι λόγων και περί αύτού ψευδέσιν έγκωμίοις. . διό δή καί ταχέως ώς δεδοκιμασμένος έδέχθη· συνίστα δέ έαυτόν εύθέως και Αριστοβούλω τώ άδελφώ. δι’ δίμηδέν ύποστελλόμενος Αλέξαν δρος τά τε κατ’ Αντίπατρον άπωδύρετο πρός αύτόν. Αλε ξάνδρω δέ εΐ γεγενημένος έκ βασιλίδος. τήν "Αρχελάου φι λίαν πλασάμενος. φίλος έν τους πρώτοις γίνεται 10 καί γάρ ό βασιλεύς διά τήν πατρίδα καί πάντες οι περί αύτόν ήδέως προετίμων τόν Σπαρτιάτην. καί πάντα λέγων τε καί πράττων τά πρός ήδονήν αύτό.. ψευσάμενος έταΐρον αύτόν είναι καί Αρχελάου πάλαι. και ταύτα μεγίστην άφορμήν έχων Αρχέλαον. καί βασιλίδι συνοικιών. πάντων δέ άποπειρα θείς τών προσώπων άλλον άλλως ύπήει. τώ μέν όνειδίζων εΐ πρεσβύτατος ών πε– ριόψεται τούς έφεδρεύοντας αύτού ταϊς έλπίσιν. τάς τε 2 τών άδελφών διαφοράς. και είμή δι' αίματος έμπορεύσαντο τήν βασιλείαν. καί ώς "Ηρώδης αύτών τήν μητέρα κτείνας ού παράδοξον ευεϊ καί αύτούς άφαιρείται τήν έκείνης βασιλείαν. δέλεαρ ών έθηράτο. 15 φιλία δέ"Αλέξανδρον ύπεκρίνετο. ούδέν ήγεΐτο τήν καθαράν δόσιν. ταχέως δέ συνιδών τόν''Ηρώδου τρόπον. καί δπως διέκειτο πρός έκα στον δ πατήρ. 99 μάτων εις τήν βασιλείαν προσφθαρείς· ούγάρ άντεϊχεν έτι ή Ελλάς αύτού τή πολυτελεία. ό δέ έπεί τά σαθρά τής οικίας κατέμαθε. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . ήν δέ πιστός τώ μειρακίω σύμβουλος. . έάσει διαδέχεσθαι τήν άρχήν τόν έξιδιώτι και δος. γίνεται δέ 20 προηγουμένως μισθωτός Αντιπάτρου καί προδότης Αλεξάνδρου. . τά δέ αύτά καί τόν Αριστόβουλον είπεϊν δελεά 7 και . Αντιπάτρου μένξενία προκατειληπτο. έφ’ οϊς ό Εύρυκλής οίκτείρειν τε και συναλγεΐν ύπεκρί νετο. και παραχρήμα πολλαπλασίω λαβών. λαμπρά δέΉρώδη δώρα προσενεγκών.

. τού πα– τρός λέγοντος "ό μόνος εύγενής Αλέξανδρος. τό δέ τελευταΐον έργο λαβήσας τόν"Αριστοβούλου καί "Αλεξάνδρου θάνατον. έπαινέσας δέ προσακούειν εϊρων. έπειτα . αύτός άλόγως ύβρίζεσθαι. πάλαι γάρ έπ’ αύτόν ήκονήσθαι ξίφος καί τήν Αλε– ξάνδρου τετονώσθαι δεξιάν. πανταχού δέ άμείλικτον εύρίσκειν τόν πατέρα. καί μόνον ούκ έπιφερόντων ήδη τά ξίφη. συνεργεΐν ύποκριθείς· φάναι γάρ τόν Αλέξανδρον ώς ούκ άγαπά βασιλεύσας αύτός Ηρώδης έν άλλοτρίοις.. Αντιπάτρω τώ φθόρω τήν παππώαν αύτών βασιλείαν προτείνων. τιμωρήσειν γεμήν αύτόν τούς Ύρικανού καί Μαριάμμης δαίμοσιν· ούδέ γάρ πρέπειν αύτόν διαδέξασθαι παρά τοιούτου πατρός τήν 20 άρχήν δίχα φόνου. προσεψεύδετο δ’ έπιβουλήν ώς ένεδρευόντων αύτόν τών άδελφών. καί μετά τόν τής μητρός αύτών φό νον τήν έκείνης άρχήν σπαθήσας. λα– βών δέ έπί τούτοις χρημάτων πλήθος. πολλά δέ είναι τά παροξύνονται καθ’ ήμέραν. καί τό φώς άμοιβήν τής ξενίας άντιπαρέχειν. έπαινέτης ήν Αντιπάτρου πρός τόν πατέρα. κτείναντι 30 δέ είναι σωτηρίας άφορμήν. πρώτον μέν Αρχέλαον όντα κηδεστήν. περί μέν γάρ εύγενείας έτέρων μνείας γινομένης. έμποδών δέ αύτός γεγο– νέναι τώ τάχει.100 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ σας. πρός δν διαφεύξεσθαι δαδίως. καί ταϊς κατά τού πατρός μέμψεσιν ένδησάμενος άμφοτέρους. κατήγορος αύτών έπί τού πατρός γίνεται. μή κρατήσας τής έπιβουλής. ώστε μηδέ λαλιάς τινά τρόπον άσυκοφάντη– τον καταλελεΐφθαι. καί μόνω φιλόστοργον Αντιπάτρων δι’ δν ήδέως καί τεθνήξεσθαι. καί προσελθών άντιδιδόναι τό ζήν έφασκεν "Ηρώδη τών εις αύτόν εύερ γεσιών. καί τόν πατέρα δι’ άγένειαν άδοξών" κατά δέ τάς θήρας προσκρούειν μέν σιωπών. ώχετο φέρων Αντιπάτρω τά άπόρρητα. άλλ’ έτι καί νόθον είσ– άγει διάδοχον.

παρακαλούντος Τίνα αύτόν δέξηται τώ φρουρίω μετ’ Αριστοβούλου τοϋ άδελφοϋκτείναντα τόν πατέρα. ούδέ φθέγξεσθαι περί τών αύτού μόνον έγκλημάτων. 10 καί τά τής βασιλείας μύση πάντα κηρύξειν· έφ’ οΐς ού κριθήσεσθαι πατροκτόνος. ταύτην "Αλέξανδρος μέν έλεγε τέχνασμα είναι Διοφάντου (γραμματεύς δ’ ήν ό Διό– 30 φαντος τού βασιλέως. καί πάλινλαβών καιρόν. προεκο– μίσθη δέ τις πρός τόν "Ηρώδου φρούραρχον έπιστολή και παρ' Αλεξάνδρου. έφ’ οΐς "Ηρώδης ύπεραγανακτήσας εύθέως έβασάνισε τούς άνδρας. τολμηρός άνήρ καί δεινός μιμή σασθαι πάσης χειρός γράμματα· πολλά γούν παραχα ράξας τελευταΐον έπί τούτω καί κτείνεται)· βασανίσας . λέγειν δτι Ίουκούνδω καί Τυράννω λάθρα διαλέγοντο. ούγάρ ώς πρότερον αύτώ παραστήσεσθαι πεφρικώς τόν έφεστώτα πατέρα. μέχρι νύν άγνοούντα τόν"Hρώδου τρόπον. έπί τί σιν· ζητήσειν δέ καί τόν πάππον έκεϊ καί τήν μητέρα. καί τάς θεραπευθείσας πόλεις. Αντίπατρος έτέρους κατά τών άδελ φών ύπέπεμπε κατηγόρους. τότε δ’ έκ τινών προσκρου σμάτων άποπεπτωκόσι τής τάξεως. άλλ' οϊμέν ούδέν τών διαβληθέντων ώμολόγουν. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 101 Καίσαρα. μήπω δέ καλώς ό βασιλεύς έπί τους πρώτοις κατεσταλμένος είς άνήκεστον όργήν έξαγριούται. τούς τε έξ ήμών πλου τήσαντας. οΐοι. άλλά πρώτον μέν κηρύξειντάς τού 5 έθνους συμφοράς καί τούς μέχρι ψυχής φορολογουμέ νους. ώς άρα μόνος τε εϊη φιλοπάτωρ καί διά τούτο μέχρι νύν τής έπιβουλής 15 έμπόδιον. τους ίππάρχοις μέν ποτε πω τού βασιλέως γενομένοις. και πάράσχη τους διπλοις χρήσασθαι και ταϊς άλλαις άφορμαΐς. έπειτα είς οΐας τρυφάς καί πράξεις τά δι’ αίματος πορισθέντα χρήματα άναλωθείη. τοιαύτα κατ’ Αλεξάνδρου τερατευσάμενος Ρό Εύρυ– κλής έπήνει πολλά τόν Αντίπατρον.

πυνθανομένω τώβασιλεϊ περί ών έκείνος διέβαλλεν δρκους μηδέν άκηκοέναι παρά τών μειρακίων έπιστώσατο. έτι μέντοι λελυμένους· τόν δέ λυμεώνα τής οικίας καί δραματουργόν δλου τού μύσους Εύρυκλέα. πεντήκοντα δωρείται ταλάντοις. δτι Συλλαίω τώ"Αραβι γήμασθαι σπουδά– ζουσα λάθρα τά τού βασιλέως άπόρρητα διαγγέλλοι 30 πρός αύτόν έχθρόν δντα. και κεχαρισμένος αύτώ πάς ό συμπιστεύων και 27 παρώξυνε δε αυτού και Σαλώμη τήν επί τους τέ κνοις ωμότητα. κάκεϊνον μέν ούτως ή Αριστοβούλου καί Αλε 5 ξάνδρου ποινή περιήλθεν. τολμή σας είπεϊν δτι καί διαλλάξειεν "Ηρώδην Αλεξάνδρω. καί κατά τόν αύτόν Εύ– ρυκλεϊ καιρόν έπιδημήσας. ταύτην γάρ συνδήσασθαι τους κινδύ– 25 νοις ό Αριστόβουλος θέλων. 102 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ δέ τόν φρούραρχον "Ηρώδης ούδέν ήκουσεν ούδέ παρ' έκείνου τών διαβεβλημένων. δδέ τήνάκριβή φήμην φθάσας εις Καππαδοκίαν άργυρίζεται καί παρ' Αρχελάου. άξιον δέ άντιθεϊναι τόν 15 Κώον Εύάρατοντώ Σπαρτιάτη καί γάρ ούτος ών έν τους μάλιστα φίλος Αλεξάνδρω. ούμήνώνησε γέτι τούς άθλίους· 20 μόνων γάρ ήν τών κακών άκροατής έτοιμότατος Ήρώ δης. '' 4 άλλά καίτοι τούς έλέγχους εύρισκωνιάσθενείς. σωτήρα καί εύεργέτην καλών. διάρας δέ εις τήν Ελλάδα τούς έκ κακών κτηθείσιν εις το δμοια κατεχρήσατο· δις γούν έπί Καίσαρος κατηγορη θείς έπίτιώστάσεως έμπλήσαι τήν Αχαΐαν καί περιδύειν τάς πόλεις φυγαδεύεται. ούσανέκυράν και τηθίδα. τούς υΐούς έκέλευσε τηρεϊν. τοϋθ’ ώσπερ τελευταία θύελ λα χειμαζομένους τούς νεανίσκους έπεβάπτισεν" ή γάρ . διαπέμπεται σώζειν αύτήν παραινών· παρεσκευάσθαι γάρ βασιλέα κτείνειν αύτήν διαβληθεϊσαν έφ’ οΐς καί πρότερον.

τούς γεμήν 25 υΐείς ού προήγαγεν εις τήν δίκην. μεθ' ούς οί πάσης Συρίας άριστοι. έγγράφως τάς μηνύ σεις φέροντας. καταστάς δέ ό βασιλεύς 3 πιο ώς πρός παρόντας διετείνετο. έφρουρούντο. ώς άν άπορούμενος εις αύτήν έλέγ χων. και διαχωρίζει άπ’ άλλήλων. ούμήν ώετο δεΐν άφελέσθαι τόν πατέρα τήν κατά τών υΐών έξουσίαν. 10 άντιγράφει γούν κύριον μέν αύτόν καθιστάς. και παραγενόμενος εις 2 Βηρυτόν. κώ μη Σιδωνίων. γραφέν αύτους ύπό Καίσαρος. Σαλώμη τε καί Φερώρας. Σατουρνΐνός τε καί οί περί Πεδάνιον 16 πρέσβεις· σύνοϊς καί βολούμνιος ό έπίτροπος. πέμπει δέ πρός Καίσαρα διά τάχους βολούμνιόντε τόν στρατοπε και δάρχην καί τόν φίλον Όλυμπον. έπειτα όϊ τού βασιλέως συγγενείς καί φίλοι. κολάσειν με 15 τριώτερον. κατηγόρειτε τήν μέν έπι βουλήν άσθενώς. κτείνειν. άλλ’ οϊμέν έν Πλατάνη. ει μετά κοινού συνεδρίου τών τε ιδίων συγγενών καί τών κατά τήν έπαρχίαν ήγεμόνων έξετά σειε τήν έπιβουλήν· κάν μέν ένέχωνται. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ . εύ μέντοι πόρήσειν λέγων. ένθα προσέταξε Καϊσαρ. δαδίως Αλέξανδρον άπολύσεσθαι τάς αιτίας. - -----τούτοις "Ηρώδης πείθεται. πλήν "Αρχελάου τού βασιλέως· τούτον γάρ όντα κηδεστήν Αλεξάνδρου δι’ ύποψίας είχεν "Ηρώδης. συνήγαγε τό δικα στήριον. λοιδορίας δέ καί σκώμματα καί ύβρεις καί πλημ . άν δέ μόνον ώσι δρασμόν βεβουλευμένοι. κάκεϊνος μηκέτι καρτερήσας δεσμεϊμέν άμφοτέ ρους τούς υΐεις. σφόδρα μέν ή χθέσθη Καϊσαρ έπί τους νεανίσκους. μάλα προμηθώς - ήδειγάρδτι καί μόνον όφθέντες έλεηθήσονται πάντως εϊ δέ δή καί λόγου μέταλάβοιεν. 103 Σαλώμη δραμούσα πρός βασιλέα τήν παραίνεσιν έμή νυσε. οΐδέ ώς εΐς"Ρώμην πλεύσαντες άπέδο σαν τά άπό τού βασιλέως γράμματα. προκαθιέζονται δέ οΐήγεμόνες.

τρόπον άναιρέσεως τους μειρακίοις έσκέπτετο.104 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μελείας μυρίας εις αύτόν. έκδεχόμενοι τό τέ λος τού δράματος . Φερώρα καί Σαλώμης καταγνούς πολλάκις θάνατον. καί τό μέν πρώτον έβόα περιuών πεπατήσθαι τό δίκαιον. τριών παρεστώτων τέκνων. κάκείθεν διαπλεύσας εις Καισάρειαν. καί πάνθ’ δσα μή φειδoμένω τού ζήν ύπηγόρευε τό πάθος. και πρώτος Σατουρνΐνος άπεφήνατο κατακρίνειν μέν τών νεανίσκων. δστις κατά τών φιλτάτων πείθη τους πονηροτάτους. . άνομίας γέμειντόν βίον. καί μετ' αύτόν πάντες θάνατον κατακρίνουσιτών μειρακίων. άπολωλέναι τήν άλή θειαν. “άλλ’ έμοί μέν” έφη "κακοδαιμονέστατος είναι δοκείς. βολούμνιος δέ τής σκυθρωπής άποφάσεώς ήρ 10 ξατο. σύμψηφοι δέαύτώ καί οΐδύο πρεσβευταί γίνονται. δι’ ύπερβολήν άγανακτήσεως έκφρων έγένετο. ά καί θανάτου χαλεπώτερα τους συνέδρους άπέφαινεν. καί αύτός ήγαπηκώς ήδία τά μειράκια. άλλ' ού θάνατον ούγάρι είναι θεμι τόν αύτώ. πιστεύεις τούτοις κατά τών τέκνων. καί τούτοις έτεροίτινες ήκολού θησαν.ούδείς μέντοι ύπελάμβαίνεν έσεσθαι Β. έτέρου τέκνοις άπώλειαν έπιψηφίσασθαι. έπειτα μηδενός άντιλέγον τος έποικτισάμενος ώς αύτός άλίσκοιτο καί νικών νίκην πικράν κατά τέκνων. οΐ σε τών γνησίων περικόπτοντες διαδόχων έπ΄ Αντιπάτρω καταλείπουσα μόνω. καί ούδείς δι΄ άγανάκτησιν. έχων υΐόν σφόδρα συνήθη καί φίλον "Αλεξάνδρω. τόν αύτους εύμεταχείριστον αϊρούμενοι βασιλέα. οι μέν κολακεύοντες οι δέιμισούντες Ήρώ δην. έπηρώτα τήν γνώμην έκαστον. μέχρι τεκνοκτονίας ώμόν "Ηρώδην. τέλος δέ καί τώ βασιλεϊ τολμήσας προσελθεϊν. παλαιός δέτις τού βασιλέως στρατιώτης όνομα Τή– ρων. ένθια δή μετέωρος ή τεΣυρία πάσα καί τό Ιουδαϊκόν ήν. συγκεχύσθαι τήν φύσιν. δ δέ σύρας τούς υΐεις εις Τύρον. εΐ γε.

στρεβλούν έκέλευσε τόν Τήρωνα σφοδρότερόν. εΐ Η χαρίσ αυτο τόν πατέρα αύτώ. "Ηρώδης γε 6 που ψήνέν έκκλησία τών τε ήγεμόνων καί Τήρωνος κατηγο– ΕΕ": ΑΥ και λίθοις. τινές δέ άληθές έλεγον. καί των μεν αρνουμένων. τούς νεκρούς εις Αλεξάνδρειον έκέλευσεν άνακομισθήναι τό φρούριον. Είν. ού . τούτο οΐμέν εις άπαλλαγήν τής τού πατρός Παίκας πεπλάσθαι. κάκείνου δόντος είπεν ώς όπατο αύτού.το δάχρήσασθαι. πεισθείς Αλεξάνδρω. πάντων έπι– σταμένων δτι τάς διαβολάς τους άδελφοΐς πάσας έπισυν . του δε μηδέν πλέον λέγοντας.. έφ' ώ τών έκ τής αύ-5 λής τις κουρέων. 3% καί τελεσθέντος αύτώ ταχέως τού προστάγματος. προεκπηδήσας έκτινος φρενοβλαβείας έαυτού μηνυτής γίνεται: "κάμέ” γάρ έφη “Τήρων ούτος άνέπειθεν. ό δέ Η υιός Μίκτείρας ύπέσχετο τώ βασιλεϊ πάντα μηνύσειν. πέμψας δέ καί τούς υΐεις εις Σεβαστήν. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 105 σκέψαμέντοι γεμήποτε κακείνο γένηται μίσος έντους στρατιώτας ότών άδελφών θάνατος· ούγάρ έστιν δστις ούκέλεεϊτά μειράκια. ό δέ βασιλεύς εύθέως έκείνους τε καί αύτόν καί τόν υΐόν αύτού συνελάμβανεν. συνταφησομένους Αλεξάνδρω τώ μητροπά τό μέν ούν "Αλεξάνδρου καί Αριστοβούλου τέλος 28 80 τοιούτον· Αντιπάτρω δέ άδήριτον έχοντι τήν διαδοχήν μίσος άφόρητον έκτού έθνους έπεγείρεται. θελήσειεν αύτόν άνελ. Τρύφων όνομα. δταν θεραπεύω τώξυρώ σε .. τών δέήγεμόνων καί φανερώς άγα νακτούσι πολλοί "ταύθ΄ άμα λέγων ώνόμαζετούς άγανα και κτoύντας. σαν ού πόρρω τής Καισαρείας. προσέταξεν άποπνίξαι. μεγάλας τέμοι παρ’ Αλεξάνδρου δωρεάς ύπισχνεΐτο" ταύτα άκούσας "Ηρώδης τόν τε Τήρωνα κύν τών παιδί καί τόν κουρέα βασάνους διήλεγχε.

και μετ' έμέ κηδεμόνας αύτους καταλιπείν τούς έμοί φιλτάτους. ύποικoύρει δέ καί δέος ού μέτριον. παραστησάμενός τετά παιδία και δακρύων έμ ΣΣΕ) πλήσας τούς όφθαλμούς. εΐ και πατήρ έγενόμην άτυχέστατος. καί τήν έπί τούς άνηρημένους μετάνοιαν έμφαίνονται δι’ ών ή λέει τούς έξ έκείνων. ------ τάξεμεν ούτος. Αριστοβούλω δέ έκ. Π) όριών τόν βασιλέα. αύ ξανομένην δρώντι τήν τών άνηρημένων γενεάν ήσαν γάρ Αλεξάνδρωμέν έκ Γλαφύρας υΐεϊς δύο. πειρώμαι δέ. συνέβαινε δή τούς μέν λαμβάνοντας ούδέν μάλλον εύ– νους γίνεσθαι. καί τούς Καίσαρος φίλους. τήν Αριστοβούλου διέ Βερενίκην συνοικισε θείω πρός φωτι τρός Αντιπάτρου: τήν γάρ Σαλώμην. Φερώρα. περιέθει δέκαί Φερώραν δώρους τε καί ταϊς άλλαις θεραπείας. συναγαγών γάρ ποτε Ηρώδης συγγενείς τε καί τούς φίλους. ώς άν ούκ έκ τού μεγαλοψύχου χαριζόμενος άλλ" άναλίσκων κατά δέος. ούκ όλt για πέμπών είς τήν"Ρώμην χρήματα. λαμπροτέρας δέ καθ' ήμέραν έποιείτο τάς διαδόσεις. τήν μένιούν Γλαφύραν Ηρώδης μετά τής προικός άπέ πεμψεν εις Καππαδοκίαν. οΐγε μήν περί Σα τουρνΐνονέν Συρία πάντές έπλήσθησαν τών άπ΄ αυτού δωρεών. ------------------------------ππππππ Γ. ταύτα δέμου μετά τής φύσεως συνίστησυνέλεος όρφανίας. ούσαν διάφοδού έξοικειούμενος ό"Αντίπατρος τούτον έπραγματεύσατο τόν γάμον. έγγυώ δέ τήν μέν σήν. θυγατέρες δέ"Ηρωδιάς και Μαριάμμη. Βερενίκης τής Σα λώμης θυγατρός Ηρώδης μέν και Αγρίππας και Αριστό βουλος υϊοί. έμισεΐτο δέδιδούς πλεϊον. έπαμε λούμενον τών όρφανών. πάππος γούν φανήναι μέτριώτερος. ώς άνεϊλεν Αλέξανδρον. χαλεπωτέρους δέ έχθρούς οίς μή διδώη. παρ'άς αύτός έλπίδας είχεν. Τιγράνης και Αλέξανδρος. είπεν "έμέ τούς πατέρας τού των σκυθρωπός άφείλετο δαίμων. θυγατέρα του πρεσβυτέρω τών άδελφών Αλεξάνδρου .

ήν διακόψη μηδείς έμέ φιλών· έπεύχομαι δέκαί τώ θεώ συναρμόσασθαι τούς γάμους έπί συμφέροντι τής έμής βασιλέίας καί τών έμών έκγόνων.---. Αλεξάνδρου παϊδες.γένοιο γάρ άν ούτω πατήρ τής όρφανής. ό άγαπών μένούν έμέταύτην έχέτω τήν γνώ μην. Αντίπατρε. ήσαν 30 γάρ δή τώ βασιλεϊ γυναίκες μέν έννέα. τέκνα δέ έκτών έπτά. εΐ πρός Αρχελάω καί Φερώραν δντα τετράρ χην βοηθόν έχoιεν οΐ. μηδέ αύτώ μέν όνομα βασιλείας. τά τε παιδία ταυτί γαληνοτέροις έπιδεΐν όμμασιν ή τούς πατέρας αύτών. έγνω δή πάντα τρόπον διακόπτειν τάς έγγύας. καί τό μέν 4 ύπιέναι πανούργως έδεισε τόν πατέρα χαλεπόν δντα καί πρός τάς ύποψίας κινούμενον εύθέως. καί δήλος ήν άπασιν όδυνώμενος· ύπε λάμβανε γάρ είναι καί παρά τώ πατρί τήν τών όρφανών 15 τιμήν έαυτού κατάλυσιν.------------------------------------------------- 20 Ιουδαίοις τών δι' αύτόν άπολωλότων ήν άδελφών. τήν Αριστοβούλου θυγατέρα . πρός μητρός ών άρχιερέως 5 πάππου. καί τήν άδελφήν αύ– τής ό έμός Ηρώδης λήψεται. τώσώδέπαι δί.” 11) έτι ταύτα είπών έδάκρυσέτε καί τών παίδων συν– 3 ήρμοσε τάς δεξιάς " έπειτα κατασπασάμενος έκαστον φιλοφρόνως διέλυσε τόν σύλλογον. Αντίπας δέ Λ . κατηντιβόλει δέ πολλής ούσης γενεάς κατά τό βασίλειον μεταθεϊναι τούς γάμους. έτόλμησε δέ προσ– ελθών ικετεύειν άντικρυς μήστερίσκειναύτόν ής ήξίω και σε τιμής. αύτός μέν Αντίπατρος έκ. συνελογίζετο δέ τό έαυτού μίσος καί τόν τών όρφανών έλεoν έκ τού έθνους. Δωρίδος. έπαχνώθη δ’ εύθύς Αντίπατρος. δύναμιν δέ ύπάρχειν άλλοις· ούγάρ κρατήσειν τών πραγμάτων. δση τε σπουδή ζώντων. Ηρώδης δέ έκ Μαριάμμης τής τού άρχιερέως θυγατρός. εΐ πρός/Αρχελάω πάππω καί Φερώραν κηδεστήνό Αλεξάν δρου παΐς προσλάβοι. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 107 παίδων. καί δση μνήμη παρά “τ------------. ίνα ής αύτώ κηδεμών άναγκαίος.------. αύθις τε κινδυνεύσειν περί τών δλων.

Μαριάμμης ζούσης δέπολυπροσώπου τής γενεάς ό Αντίπατρος έδεΐτο με 5 τατεθήναι τούς γάμους. καί τών και θυγατέρων αύτής τήν μέντώ Αλεξά παιδί.το νάκτησε καταμαθών αύτού τό πρός τούς όρφανούς ήθος. αύθις δ’ ύπαχθείς αύτού ταϊς κολακείαις μεθηρμόσατο. δύο δέ είχεν άτέκνους. 29 διακόψας δέ τάς τών όρφανών έλπίδας ό"Αντίπα. ήν ό άδελφιδούς αύτούΊώσηπος είχεν. τό δέ τελευ– ταΐον άκουσαν Αλεξάτινί τών φίλων συνώκισε. έκ δέ τής Ιεροσολυμίτιδος Κλεοπάτρας "Ηρώδης καί Φί– λιππος. 108 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και Αρχέλαος έκ Μαλθάκης τής Σαμαρείτιδος. καί αύτώ μέν τήν Αριστο βούλου συνιώκισε θυγατέρα. καί πρός τό συμφέρον αύτώ τάς έπιγαμίας ποιη– σάμενος. έννοιά τε αύτώ παρέστη περί τών άνηρημένων. ήδέ άδελφού Φασάηλον. έγένοντο δέαύτώ καί άλλαι θυγατέρες. έκ δέ Παλλάδος Φασάηλος. ταύτην γάρ δή. τών δέ έκ Μα– ριάμμης θυγατέρων ή μέν άδελφής υΐόν Αντίπατρον είχεν. προσ– . άνε ψιάν τε καί άδελφιδήν. τόν δέυϊόν αύτού τήΦε ρώρα θυγατρί. χωρίς δέ τούτων δύο άδελφάς Αλεξάνδρου καί Αριστοβούλουτάς έκ. τότε μέν τούν πολλά πρός όργήν άποκρινάμενος άπελαύνει τόν Αντίπατρον. τήν δέ έτέ ραντώ πρός μητρός Αντιπάτρου θείω.το τρος. καίπερ ούσαν άδελφήν καί πολλά διά Ίουλίας τής Καίσαρος γυναικός ικετεύουσαν γαμηθήναι τώΆραβι Συλλαίω. ή μέν έκ 5 Φαίδρας ήδέ έξΈλπίδος. Ρωξάνη τε καί Σαλώμη. μήποτε κάκεϊνοι γένοντο τών Αντιπάτρου διαβολών άγώνι σμα. 6 καταμάθοι δ’ άν τις δσον ίσχυσεν έντούτω κολα κεύων Αντίπατρος. ώς έπί βεβαίoις μέν ώρμει ταϊς έλπίσι. διωμόσατο μέν έχθρο τάτην έξεινεϊ μή παύσατο τής σπουδής. χαλεπώς δέ ό βασιλεύς ήγα. έκ τού Σαλώμην έν όμοίoις ούσαν 20 άποτυχεϊν. καί θυ γάτηρ Ολυμπιάς.

ένδησαμένη φαρμάκοις. έτόλμησε δέ καί τού βασιλέως ύβρίσαι δύο θυγατέρας· διό μάλιστα 10 αύτήν έκείνος προβέβλητο· μισούμεναί γεμήν ύπ’ αύ τού τών άλλων έπεκράτουν. ή αύτόν άδελφόν για ήν'τήν γυναι και τού δέθάττον άπολείψειν τό ζήν ή τήν γυναίκα . μετά τής μητρός καί τής άδελφής προσλαβούσα τήν Αντιπάτρου μητέρα. τούναντίον δέ ύπεκρίνοντο καί διαφέρεσθαι πρός άλλήλας άκούοντος βασιλέως. μόνη δέ τής όμονοίας αύ τών άντίπαλος ήν Σαλώμη. γίνεται δέ καί και γυναικών σύνταγμα κατά τήν αύλήν. . αϊς συνυπεκρίνετο καί "Αντίπατρος. συνήργειδε καί Φερώρας ώς άν ήδη βασιλεϊ βεβαίω.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. έν τώ φανερώ προσ– κρούων Φερώρα· συνουσίαι δέ ήσαν αύτών λάθρα το καί κώμοι νυκτερινοί. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 109 βαλών δέ τή κακία τό πεποίθός άφόρητος ήν τό γάρ έκάστου μίσος άποσκευάσασθαι μή δυνάμενος. έκ τού φοβερός είναι τήν άσφάλειαν έπoρίζετο. τε ωλευταίον δέ εΐς Φερώραν άπέστρεψε τόν λόγον. έξεκαετο δ’ έκείνος είς όργήν. ----. γνούσαι δέ έκεϊναι τήν διαβολήν.. πολλά μέν ήσέλγαινε κατά τό βασίλειον. άλλα τε πολλά τής άνθρώπου κατηγόρει καί τήν εις τάς αύτού θυγατέρας ύβριν. καί πάνθ' "Ηρώδη διήγγελλεν. και μάλιστα έπί τήν Φερώρα γυναίκα ταύτην γάρ πλέονή Σαλώμη διέβαλ 25 λεν. δτι τε Φαρισαίοις μέν χορηγήσειε μισθούς κατ' αύτοϋ. τήν τε όμόνοιαν ή παρατήρησις έπέτεινεν. ώς ούκ έπ’ άγαθώ τών αύτοϋ πραγμάτων είνη. καί βασιλεϊ διέβαλλε τήν σύνοδον.. δ νεωτέρους έκί νησε θορύβους. άθροίσας γούν συνέδριον τών τε φίλων καί συγ– γενών. ήγνόει δέ ούδέν Σαλώμη τών πραττομένων. τής μέν φανεράς συνόδου καί τών φι– λοφρονήσεων έπαύσαντο. καί ώς άγανακτή– 15 σειεν"Hρώδης. ή γάρ Φερώρα γυνή. καί τόν άδελφόν αύτώ κατασκευάσειε πολέμιον. δυοΐν θάτερον έλέσθαι λέγων. .

λάθρα δέδιε– νυκτέρευε δύν έκείνοις. άγωνιούμενος δέπρός Αντίπατρον περί ών έδεδίκαστο Νικολάω τά χιον. μετέβαινεν έπ΄ Αν τίπατρον. γένος δ' ήν Άραψ. δν δεΐφυλάττεσθαι. παρήγγειλε μήτε τήΦερώρα γυναικί μήτε αύτώ μήτε άλλοτινιτών εκείνης διαλέγεσθαι. - έπλευσε δέ καί Συλλαΐος ό"Άραψ έπί"Ρώμης. διοικητήν είναι λέγων ού. έφ’ οΐς όργισθείς Φαβάτος (ήν δέ έτι παρ’ "Ηρώδη μάλιστα τιμώμενος) γίνεται προδότης Συλλαίου τών άπορρήτων. διδέφα νερώς μέν ού μετέβαινε τό πρόσταγμα. Αν τιπάτρου δέ"Ηρώδης διάδοχος ό έκ Μαριάμμης τής τού άρχιερέως θυγατρός γεγονώς. γραψάντων γάρ έκεί– νων δεΐν Αντίπατρον πεμφθήναι διά χρόνου πρός Καί σαρα. τών έκεί– νου. καί δι' αύτού τά κελευσθέντα ύπό Καίσαρος εισέπρατ τεν. ήμε ληκώς μέν τών Καίσαρος προσταγμάτων. δ δέ μηδέν άποδούς έτι καί κατηγόρει Φαβάτου - πρός Καίσαρα. έχρήτο βοηθώ καί καθ’ "Ηρώδου. πλείονα δέ δούς "Ηρώδης άφίστησί. πείθεται δ΄ό βασιλεύς" καί γάρ έτέθραπτομένιό Κόριν– θος έντή βασιλεία. ού μικρός δέ αύτώ καί πρός Αρέταν ήν άγών τόν αύτού βασιλέα· τούτου γάρ άλλους τε φίλους άνη ρήκει καί Σόεμον. τότε βασιλεϊ φησίν δτι Συλλαΐος διαφθείρειεν αύτού τόν σωματοφύλακα Κόρινθον χρήμασιν. τε άπό Συλλαίου Φαβάτον. τήν τε διαθήκην κομίζειν. καί δεδοικώς έπιτηρούσαν τήν Σαλώμην πραγματεύεται διά τών έπί τής Ιταλίας φίλων τήνείς Ρώμην άποδημίαν αύτώ. τών δέ"Ηρώδου συμφερόντων. ούκ έχων ότι χρή δράν.110 τor forΛΑΓκor πολΈwor φήσαντος. διδέ ούτι μελλήσας έξέπεμψε. ένή βασιλεύς μέν Αντίπατρος έγέγραπτο. συλλαμβάνει δ' . τών έν Πέτρα τόν δυνατώτατον. θεραπείαν τελαμ πράν καί πλείστα δούς χρήματα. ώ. πείσας δέ πολλούς χρήμασι Φαβάτον τόν Καίσαρος διοι– κητήν.

Ηρώδης 4 δ’ ούκ άνίει Φερώραν βιαζόμενος άπαλλαγήναι τής γυ ναικός· ούδ’ έπενόει μηχανήν δι' ής άν τιμωρήσαντο τήν άνθρώπον. . .. . . άρχήν λαβούσα. καί κη θα δείας Γ. . καίτοι λιπαρώς μεταπεμπόμενον· έβούλετο γάρ αύτώ τινάς έντολάς καταλείψειν ώς τεθνηξόμενος. .. εύρών παρ' αύτώ. τόν άδελ φόν αύτού διεφθάρθαι φαρμάκοις έλεγον η προσε. . ένα μέν δή τών Αλεξάνδρου καί Αριστοβούλου φονέων τοιούτον περιέρχεται τέλος. . . .. . μετ' ού πολύ δέ νοσεϊ Φε ρώρας.. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 111 εύθέως ούκ αύτόν μόνον... . μετέβαινε δ΄ έπί 30 τόν αύθέντην Αντίπατρον ή ποινή. ούτοι . έχων αϊτίας.μένιούν άνακριθέντες και παρά Σατουρνίνωτώ διέ ποντι τήν Συρίαν άνεπέμφθησαν εις "Ρώμην. . . άλλ' δ μέν παρ' έλπίδα σώζεται. . * ήξίωσε * * . Φε ρώρας δέ άγαπήσας τήν ύβριν. . . λαμπροτάτης. . . . . .. τών τούτου γάρ τινες άπελευ το θέρων κατηφείς τώ βασιλεϊ προσελθόντες. . όμόσας έξειν ένα τής φυγής δρον τόν "Ηρώδου θάνατον καί μηδέποτε πρός ζώντα ύπο στρέψειν. . οι δέβασανιζόμενοι πείσαι Κόρινθον ώμο λόγησαν έπί πολλούς χρήμασιν "Ηρώδην άνελεϊν. . . άλλά καί δύο έτέρους"Άρα βας. έπανήλθε δέ ούδέπρός νοσούντα τόν άδελ με φόν.. πολλάς τού μίσους. " " .. . τόνμέν φίλον Συλλαίου τόν δέ φύλαρχον. γεμήν νεκρόν εις Ιεροσόλυμα κομίσας πένθος τε μέγιστον δλω τώ έθνει κατήγγειλε. τόν. . έως το ύπεραλγήσας σύναύτή καί τόν άδελφόν έκβάλλει. άπαλλάσσεται μέν εις τήνέαυτού τετραρχίαν. . εύρίσκεται δέ "Ηρώδης μετριώτερος· καί γάρ ήκει πρός αύτόν και συμπαθώς έθεράπευεν. δν καίπερ άγαπήσας "Ηρώδης μέχρι τελευταίας ήμέρας..• νεγκεϊνμέν γάρ αύτώ τι τήν γυναίκα τών ού συνήθως . . δμως καί αύτόν άνελεϊν έφημίσθη φαρμάκω.. ού μήν 20 ύπερίσχυσε τού πάθους· μετά γάρ ήμέρας όλίγας άπο θνήσκει Φερώρας. τόν Φερώρα θά νατον. .

112 Τor τorΛΑΙΚοια πολιτικοίr

έσκευασμένων, φαγόντα δέ εύθέως εις τήν νόσον κα–
ταπεσεΐν. άγηοχέναι τε πρό δυοΐν ήμερών τήν μητέρα
ταύτης καί τήν άδελφήν γύναιον έκ τής Αραβίας φαρ
μάκων έμπειρον, δπως φίλτρον σκευάση τώ. Φερώρα,
δεδωκέναι δέ άντί τούτου θανάσιμον Συλλαίου πραγμα– και
τευσαμένου· τούτω γάρ ήν γνώριμον. -
2... πληγείς ούν ό βασιλεύς ύποψίαις πλείοσι, θερα
παίνας τε καί τινας τών έλευθέρων έβασάνιζεν. έβόα
δέ τις ένταϊς άλγηδόσι “θεός όγήν καί ούρανόν διέ
πων μετέλθοι τήν τούτων ήμύν τών κακών αιτίαν, το
τήν Αντιπάτρου μητέρα” ταύτης τής άρχής ό βασι
λεύς λαβόμενος έπεξήει πρόσω τήν άλήθειαν έπιζη
τών. ή δέ γυνή τήν τε φιλίαν τής Αντιπάτρου μη–
τρός πρός Φερώραν καί τάς έκείνου γυναίκας έδήλου,
καί τάς λαθραίας αύτών συνόδους, ότι τε Φερώρας και
και Αντίπατρος σύν έκείνας πίνοιεν, ύποστρέφοντες
άπό τού βασιλέως, δι’ δλης νυκτός, μηδένα μήτε οί
κέτην μήτε θεράπαιναν έώντές παρατυγχάνειν. μία
δή τών έλευθέρων ταύτα μηνύει. . . . . . . . .. . .
3 τάς δέ δούλας χωρίς έκάστην Ηρώδης έβασάνι- 20
ζεν, έρρήθη δέ παρά πάσαις τά προειρημένα συμφώ–
νως, και διότι κατά συνθήκην Αντίπατρος μέν εις
Ρώμην Φερώρας δέ ύποχώρήσειεν εις τήν Περαίαν.
πολλάκις γάρ αύτούς διαλαλείν ώς μετ’ Αλέξανδρον,
καί Αριστόβουλον έπ' αύτούς Ηρώδης διαβήσεται καί 25
τάς αύτών γυναίκας· ού γάρ φείσεσθαι μετά Μαριάμ
μην καί τούς έξ έκείνης έτέρου τινός, ώστε άμεινον
είναι ώς πορρωτάτω φυγείν τού θηρίου, πολλάκις
δέ άποδυρόμενον πρός τήν μητέρα τόν"Αντίπατρον εί
πεϊν ώς αύτός μέν εΐη πολιός ήδη, νεάζοι δέ καθ' ήμέ- 30
ρανό πατήρ, φθάσαι δ’ άν τάχα και τελευτήσας πρίν
άρξασθαι βασιλείας άληθούς· εΐ δέ καί ποτε έκείνος

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : 113

τελευτήσειε (πότε δ’ άν γενέσθαι τούτο;) παντάπασιν
αύτώ τήν άπόλαυσιν τής διαδοχής γενέσθαι σύντομον.
ύπόβλαστάνειν δέ τάς τής ύδρας κεφαλάς, τούς Αρι
στοβούλου καί Αλεξάνδρου παϊδας. άφηρήσθαι δέ
5 αύτόν ύπό τοϋ πατρός καί τήν έπί τέκνοις έλπίδα· διά
δοχον γάρού τών αύτού τινά παίδων μετά τήν τελευ–
τήν, άλλά τόν Μαριάμμης "Ηρώδην γεγραφέναι. καί
κατά τούτό γε παντάπασι παραγηράν, οΐόμενον αύτού
καί διαθήκας μενεΐν κυρίας· αύτόν γάρ προνοήσειν μη
10 δένα τής γενεάς άπολιπεϊν. δντα γεμήν τών πώποτε
πατέρων μισοτεκνότατον "Ηρώδην πολλώ μάλλον είναι
μισάδελφον· δούναι γούν αύτώ πρώην έκατόν τάλαν
τα έπί τώ μή διαλέγεσθαι Φερώρα. τού δέ είπόντος
“τί γάρ αύτόν έβλάπτομεν;” άποκρίνασθαι τόν"Αντί
15 πατρον “εϊθε πάνθ' ήμάς άφελόμενος γυμνούς έάσειε
ζώντας, άλλ΄ άμήχανον έκφυγεΐν ούτω φονικόν θηρίον,
παρ' ώμηδέ φιλεϊν τινάς έξεστι φανερώς, λάθρα γούν
άλλήλοις σύνεσμεν, έξέσται δέ φανερώς, έάν σχώμέν
ποτε άνδρών φρόνημα καί χείρας.”
20 ταύτα έλεγον αϊ βασανιζόμεναι, καί δτι Φερώρας 4
βουλεύσαιτο φεύγειν μετ' αύτών είς Περαίαν, έπί
στευσε δέ πάσιν "Ηρώδης τους λεγομένοις έκ τών έκα
τόν ταλάντων· μόνω γάρ Αντιπάτρω διείλεκτο περί
αύτών. άποσκήπτει δέ είς τήν πρώτηνό θυμός Δωρίδα
25 τήν Αντιπάτρου μητέρα καί γυμνώσας αύτήν παντός
ού έδεδώρητο κόσμου (πολλών δ’ ήν ταλάντων) έκβάλ
λει δεύτερον. τάς δέ Φερώρα γυναίκας άπό τών βασά
νων έτημέλει διηλλαγμένος. έπτόητο δέ τώ φόβω, καί
πρός πάσαν ύπόνοιαν έξερριπίζετο, πολλούς τε τών ούκ
αν αιτίων είλκεν εις βασάνους, δεδοικώς μήτινα τών αι

κάν τούτω τρέπεται πρός τόν Σαμαρείτην Αντίπα- 5

1 1.4 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

τρον, δς ήν έπίτροπος Αντιπάτρου, βασανίζων δέ αύ–
τόν ήκουσεν δτι μεταπέμψαιτο μέν Αντίπατρος έξΑϊ
γύπτου δηλητήριον φάρμακον έπ' αύτόν διά τινος τών
έταίρων "Αντιφίλου, λάβοι δέ παρ' έκείνου Θευδίων δ
θείος "Αντιπάτρου, καί παραδοίη Φερώρα· τούτω γάρ
έντείλασθαι τόν Αντίπατρον"Hρώδην άνελεϊν, έως αύ–
τός έστιν έν"Ρώμη τής ύπονοίας κεχωρισμένος, Φερώ–
ραν δέ παραθέσθαι τή γυναικί τό φάρμακον. ταύτην δ
βασιλεύς μεταπεμψάμενος αύτίκα τό ληφθέν έκέλευσε
κομίζειν. ή δέ έξεισιν ώς κομιούσα, δίπτει δ’ έαυτήν
άπό τού τέγους, τόν τε έλεγχον καί τήν έκ τού βασι–
λέως αϊκίαν φθάνουσα. προνοία δέ, ώς έoικε, θεού με–
τιόντος Άντίπατρον ούκ έπί κεφαλήν άλλ’ έπίθάτερα
πεσούσα διασώζεται. κομισθεϊσαν δέ αύτήν ό βασιλεύς
άνακτησάμενος (κεκάρωτο γάρ έκ τού πτώματος) ήρώτα δή
δι’ ήν αιτίαν δίψειεν έαυτήν, είμέν είπoιτάληθές, άφή–
σειν πάσης τιμωρίας έπομνύμενος, εΐ δέ ύποστείλατο,
δαπανήσειν αύτής έν βασάνοις τό σώμα καί μηδέ τάφω
καταλείψειν.
πρός ταύτα ή γυνή διαλιπούσα μικρόν, “καί τί
γάρ” είπεν "έτι φείδομαι τών άπορρήτων, Φερώρα
τεθνεώτος, ή σώζουσα τόν άπολέσαντα πάντας ήμάς
"Αντίπατρον; άκουε, βασιλεύ, και μετά σού θεός, μάρ
τυς έμοί τής άληθείας, πλανηθήναι μή δυνάμενος, δτε
άποθνήσκοντι Φερώρα παρεκαθέζου δεδακρυμένος, τότε
με προσκαλεσάμενος έκείνος" ή πολύγε"έφη, "γύναι, τής
είς έμαυτόν διανοίας τού άδελφού διήμαρτον, τόν ούτω
στέργοντα μισήσας, καί κτεΐναι βουλευσάμενος τόνού–
τως έπ’ έμοί μηδέ τεθνεώτί πω συγχεόμενον. άλλ’ έγώ
μέν άπέχω τής άσεβείας τό έπιτίμιον» σύδέ διφυλάττεις το
9 - 9 . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . 2. * Α. -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ΑΝ
κατ' αύτού φάρμακον ύπ΄ Αντιπάτρου καταλειφθέν
ήμΐν φέρε, καί βλέποντός μου ταχέως άφάνισον,ϊναμή

-- , -----, ----------------------------------------------------------

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 115

καί καθ'Άδου φέροιμι τόν άλάστορα’’ κελεύσαντος έκό
μισα, καί πλείστονμέν εις τό πύρ όρώντος αύτού κατε–
κένωσα, βραχύ δέ έμαυτή πρός τά άδηλα καί τόν έκ σού
φόβον έτήρησα.” " " .
5 ταύτα είπούσα προκομίζει τήν πυξίδα, βραχύ παν-7
τάπασιν έχουσαν τού φαρμάκου. βασιλεύς δ’ έπί τήν
μητέρα τήν "Αντιφίλου καί τόν άδελφόν τάς βασάνους
μετέφερε κάκεϊνοι τόν"Αντίφιλον κομίσαι τε άπ’Αιγύ–
πτου τήν πυξίδα ώμολόγουν, καί λαβεϊν παρ’ άδελφού
10 τό φάρμακον έφασκον, ιατρεύοντος έν Αλεξανδρεία.
περιόντες δ’ οΐ. Αλεξάνδρου καί Αριστοβούλου δαίμο
νες άπαν τό βασίλειον, έρευνηταί τε καί μηνυταί τών
άδήλων έγένοντο, τούς τε πορρωτάτω τής ύποψίας δν
τας έσυρον εις τούς έλέγχους. εύρίσκεται γούν καί ή
μό τού άρχιερέως θυγάτηρ Μαριάμμη τής έπιβουλής συνί
στωρ" βασανιζόμενοι τούτο άπέδειξαν καί αύτής οΐ
άδελφοί, βασιλεύς δέ τής μητρώας τόλμης τόν υϊόν
ήμύνατο· τόν γούν έξι αύτής "Ηρώδην, όντα διάδοχον
Αντιπάτρου, τής διαθήκης έξήλειψεν.
10 έπί τούτοις καί Βάθυλλος εις τούς έλέγχους συνέ-31
δραμεν, ή τελευταία πίστις τών Αντιπάτρω βεβουλευ
μένων. ήν μέν γάρ άπελεύθερος αύτού, κομίζων δέ
ήκεν άλλο δηλητήριον, ιούς άσπίδων καί χυλούς έτέρων
έρπετών, ίν' εΐ τό πρώτον άσθενήσειε φάρμακον, τού–
και τωΦερώρας μετά τής γυναικός όπλίσαιτο κατά τούβα
σιλέως. πάρεργον δέ τής έπί τόν πατέρα τόλμης έκό
μιζε τάς κατά τών άδελφών έσκευωρημένας έπιστολάς
ύπ΄ Αντιπάτρου, ήσαν δέ“Αρχέλαος καί Φίλιππος βασι
λέως παϊδες έπί"Ρώμης παιδευόμενοι, μειράκιά τε ήδη
30 καί φρονήματος μεστοί. τούτους έπιανακύπτοντας αύ–
τοϋ ταϊς έλπίσιν άποσκευάσασθαι σπεύδων. Αντίπατρος
άς μέν πλάσσεται κατ' αύτών έπιστολάς έξ όνόματος
8 και

r Tr. --------------------- ,

116 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

τών έπί Ρώμης φίλων, ούς δέ πείθει γράψαι διαφθεί
ρας χρήμασιν, ώς πολλά μέν βλασφημοϊεν τόν πατέρα,
φανερώς δέ Αλέξανδρον καί Αριστόβουλον όδύροιντο,
πρός τε τήν μετάκλησιν άγανακτοϊεν. " ήδη δέαύτούς ό
πατήρ μετεπέμπετο, καί τούτο ήν μάλιστα ταράσσον
"Αντίπατρον. "
έτι δέ καί πρό τής άποδημίας, ένΊουδαία μένων,
τοιαύτας κατ' αύτών άπό "Ρώμης ήγόραζεν έπιστολάς,
καί προσιών τέως άνύποπτος ήν τώ πατρί, περί τών
άδελφών δέ άπελογείτο, τά μέν ψευδή λέγων είναι τών
γραφομένων, τά δέ νεότητος άμαρτήματα, την ικαϋτά
γεμήν τους γράφουσι κατά τών άδελφών πλείστα δούς
χρήματα, συμφύρειν έπειράτο τόν έλεγχον, έσθήτας
πολυτελείς καί στρωμνάς ποικίλας έκπώματά τε άργυρά
καί χρυσά συνωνούμενος, άλλα τε πολλά τών κειμη–
λίων, ίνα τώ πλήθει τής εις ταύτα δαπάνης τούς εις
έκεϊνα μισθούς έγκατακρύψη. διακόσια γούν άναλώμα
τος άνήνεγκε τάλαντα, καί τούτων μεγίστη πρόφασις
ήν ή πρός Συλλαΐον δίκη. πάντων δέ αύτού τότε καί
τών βραχυτέρων έν τώ μείζονι κακώ διακαλυφθέντων, 20
δτε αϊμέν βάσανοι πάσαι τήν πατροκτονίαν αϊ δέ έπι
στολαί δευτέρας άδελφοκτονίας κεκράγεσαν, δμως ού–
δείς τών εΐς Ρώμην άφικινουμένων άπήγγειλεν αύτώ τάς
έν Ίουδαία τύχας, καίτοι μεταξύ τών έλέγχων καί τής
έπανόδου διελθόντων έπτά μηνών· τοσούτον πρός αύ–
τόνιέκ πάντων μίσος ήν. τάχα δέκαί τούς άπαγγέλλειν
προαιρουμένους οΐ τών άνηρημένων δαίμονες άδελφών
έφίμουν, γράφει γούν άπό "Ρώμης άφιξιν αύτού ταχείαν
εύαγγελιζόμενος, καί ώς ύπό Καίσαρος μετά τιμής άπο
λυθείη.
ξ5 βασιλεύς δέ εις χείρας λαβεϊν σπεύδων τόν έπίβου
λον, καί δεδοικώς μήποτε προγνούς φυλάξηται, δι'

, ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - 117

έπιστολών άνθιυπεκρίνετο, τά τε άλλα φιλοφρονούμε
- νος καί σπεύδειν παρακαλών· θήσεσθαι γάρ αύτού καί
τάς πρός τήν μητέρα μέμψεις έπειχθέντος, ού γάρ
ήγνόει τήν έκβολήν τής μητρός Αντίπατρος, πρότερον
5 μέν ούνεϊλήφει τήν περί τής Φερώρα τελευτής έπιστο
λήν έν Τάραντι, καί μέγιστον έποιήσατο πένθος, δικαί
τινες ώς έπί θείω καθύμνουν. ήν δέ, ώς έoικεν, έπί
διαμαρτία τής έπιβουλής ή σύγχυσις, καί ού Φερώραν
κλαίοντος άλλά τόν ύπηρέτην, ήδη δέ καί φόβος έπήει
τις αύτόν τών τετελεσμένων, μή ποτε φωραθείη τό
φάρμακον, τότε δέ έν Κιλικία λαβών ήν προειρήκαμεν
παρά τού πατρός έπιστολήν, παραχρήμα μέν έσπευδεν
ώς δέ εις Κελένδεριν κατέπλει, λαμβάνει τις αύτόν έν
νοιατών περί τήν μητέρα κακών, προμαντευομένης ήδη
καθ' έαυτής τής ψυχής. οϊμέν ούν προμηθέστεροι τών
φίλων συνεβούλευον μή πρότερον έμπίπτειν τώ πατρί
πρίν πυθέσθαι σαφώς δι’ άς άϊτίας έξέβαλεν αύτού τήν
μητέρα· δεδιέναι γάρ μή ποτε προσθήκη γένοιτο τών
κατ’ έκείνης διαβολών. oϊ δέ άσκεπτότεροι, καί τήν
πατρίδα σπεύδοντες ιδεΐν μάλλον ή τό συμφέρον"Αντι
πάτρω σκοπούντες, έπείγεσθαι παρήνουν, καί μή τή
μελλήσει παρασχεϊν τώ πατρί μέν ύποψίαν φάύλήν τους
διαβάλλουσι δ’ άφορμήν· καί γάρ νύν εΐ τι κεκίνηται
κατ' αύτοϋ, παρά τήν άπουσίαν γεγονέναι - μηδέ γάρ
25 άν τολμήσαι παρόντος. άτοπον δέ είναι δι' άδήλους
ύποψίας προδήλων άγαθών στερίσκεσθαι, καί μή θάτ
τον άποδούναι μέν έαυτόν τώ πατρί, κομίσασθαι δέ τήν
βασιλείαν έπ' αύτώ μόνω σαλεύουσαν. πείθεται τού
τοις (ένήγεγάρ τό δαιμόνιον), καί διαπεράσας είς τόν
Σεβαστόν τόν λιμένα τής Καισαρείας κατάγεται. -
παρυπήντησε δέ αύτώ παρά δόξαν έρημία πολλή,
πάντων έκτρεπομένων καί μηδενός προσιέναι τολμών

118 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

τος· έμισεΐτο μέν γάρ έπ’ ίσης, καί τότε φανήναι τό
μίσος έσχε παρρησίαν. πολλούς δέ ό έκ τού βασιλέως
φόβος άπέστρεφεν, έπειδή πάσα πόλις ήδη τής κατ'Αν–
τιπάτρου φήμης πεπλήρωτο, καί μόνος ήγνόει τά καθ'
έαυτόν Αντίπατρος, ούτε γάρ προεπέμφθη λαμπρότε
ρόν τις έκείνου πλέοντος έπί"Ρώμης, ούτε άτιμότερον
ύπεδέχθη. δδέήδη μέν ύπενόει τάς οίκοι συμφοράς,
έτι δέ πανουργία ύπεκρύπτετο, καί τώ δέει τεθνηκώς
ένδοθεν σοβαρός είναι τό πρόσωπον έβιάζετο. φυγή δ'
ήν ούκέτι, ούδέ έκ τών περιεχόντων άνάδυσις. καί σα
φές μέν ούδέ έκεϊτι τών οίκοθεν άπηγγέλλετο διά τήν
έκ τού βασιλέως άπειλήν, ύπελείπετο δ’ έλπίς ίλαρω
τέρα, τάχα μέν μηδέν πεφωράσθαι, τάχα δ’ εΐ τι καί
περώραται, διασκεδάσειν άναιδεία καί δόλοις, άπερ ήν
αύτώ μόνα τής σωτηρίας έφόδια. 15
φραξάμενος ούν αύτους ήκεν εις τό βασίλειον δίχα
τών φίλων· ούτοι γάρύβρισθέντες έπί τού πρώτου πυ–
λώνος εΐρχθησαν. έτυχε δέ ένδον ών ότής Συρίας ήγε–
μών βάρος. δδέεΐσεισι πρός τόν πατέρα, καί τή τόλ
μη παρακρατήσας έαυτόν ήγγισεν ώς άσπασόμενος. κά– και
κεϊνος τάς χείρας προβαλών καί τήν κεφαλήν παρακλί
νας, “έστιν” έξεβόησε" και τούτο πατροκτόνου, τό
περιπλέκεσθαίμoι θέλειν έν τηλικιαύταις αιτίαις δντα.
φθείρου, δυσσεβεστάτη κεφαλή, μηδέ μου ψαύσης πρίν
άποσκευάσασθαι τά έγκλήματα. δίδωμι δέ σοι δικα–
στήριον καί δικαστήν εύκαίρως ήκοντα βάρον. ύθι, καί
σκέπτου τήν άπολογίαν εις αύριον· παρέχω γάρ σοι
καιρόν τους πανουργήμασι.” - πρός ταύτα μηδέν ύπ’ έκ–
πλήξεως άποκρίνασθαι δυνηθείς αύτός ύπέστρεψε. πα–
ραγενόμεναι δέ πρός αύτόν διηγήσαντο πάντας τούς
έλέγχους ή τε μήτηρ καί ή γυνή,
καί τότε μέν άνανήψας έν σκέψει τής άπολογίας ήν,

κάμέ κρίνης πάσης άξιον συμ. εΐμή διά πατροκτονίας. τό δέ μια ρόν τούτο θηρίον τής έμής ύπερεμπλησθέν άνεξικα κίας ήνεγκε κατ’ έμού τόν κόρον. καί τούς μηνυτάς άπαντας έκέλευσεν είσαγαγεΐν· έν οΐς εισή– 5χθησαν καί τής Αντιπάτρου μητρός οίκέται τινές ού πρό πολλού συνειλημμένοι. παρασχεϊν δέμιοι τάς άκοάς άκεραίους είς τήν άπολογίαν άποδεί ξω γάρ έμαυτόν καθαρόν. οι τεθνή και κασι τό πλέον Αντιπάτρω· νέω γάρ δντι καί διαδόχω τούτω μάλιστα τήν άσφάλειαν έποριζόμην. καί πάς δικαστής δσιος Αντίπατρον έξώλη κρινεϊ πέπεισμαι δέδοικα δέμή κά-. τούς μέν γάρ προ τέρους βασιλείας τε έτι νέους άξιώσας. πάτερ. εΐσκαλεΐ δέ καί τούς Αντιπάτρου. βάρε.” έφη" μηδέν μου προκατεγνωκέναι.. καί παρωσάμενος τούς έκ . γράμματα κομίζοντες άπ’ αύτής πρός τόν υϊόν τoιάδε "έπείπερ πεφώραται πάν τα έκείνα παρά τώπατρίσου. γενέ σθαι. καί πρός τούς έν"Ρώμη τροφείοις φίλους Καίσαρος ζηλωτούς τε ποιή σας βασιλεύσιν έτέροις.. Αντίπατρος εισέρχεται.. έδοξα γάρ αύτώ πολύν ζήν χρόνον.. δίκαιά γε βουλευσάμενος. ότι καταγαγών αύτόν έκ τής χώρας άπερριμμένον. προκαθέζεται δ' αύτός άμα (8άρω. τοιούτους υΐούς γεγεννηκότα. καί τό έμόν γήρας έβαρύνθη. άν μήτινα πορίση παρά Καίσαρος δύναμιν. καί πεσών πρηνής πρότών ποδών τού πατρός"ϊκετεύω. εύρον έπιβούλους.” τού 10 των σύντοις άλλοις είσηγμένων. χρή δέ με διά και τούτο έλεεϊσθαι μάλλον. μού μισήσης τήν τύχην.. βα και σιλεύς τζούχ ύπέμενεν. μή παραγίνου πρός αύ– τόν. φοράς. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : 119 τή δέν έπιούση συνέδριον μέν ό βασιλεύς άθροίζει τών 32 συγγενών καί φίλων. φίλους. άν σύ θέλης" 15 δδ’ αύτώ σιγάν έγκραγών πρός τόν βάρον είπεν 2 “άλλ’ δτι μέν καί σύ. δτι πρός ούτω μιαρούς καί φιλοστοργότατος πατήρ έγενόμην.

. ούτός έστιν ό παραινών έμοίποτε φυλάττεσθαι ζώντα Αλέξανδρον καί μή πάσι πιστεύειν τό σώμα· ούτος ό μέχρι τής κοίτης εισάγων. νοις λύπην καί διακρίνων τήν τών ζώντων εύνοιαν άδελφών. πλέοντι δέ νύν είς "Ρώμην έδωκα τριακόσια τάλαντα. άλλά φθέγγε σθαί τι τετόλμηκεν ό πατροκτόνος. καί πάλιν δόλοις τήν άλήθειαν έπικαλύψειν έλπίζει. τήν έμαυτοϋφρενο βλάβειαν. ό σωματοφύλαξ. καί τί μέν έκείνους ηύεργέτησα τηλικούτον ήλίκον τούτον. άπιστία με τού ζήν εισέρχεται. άπέδειξα τής άρχής διά δοχον.. ό παραμυθούμενος τήν έπί τοϊς άνηρημέ– . διαφεύξεται δ’ ούδείς διψήσας τού– . τό πανούργον έν έκάστω καί τήν ύπόκρισιν. ή τίς έλεγχος ήνέχθη κατ' αύτών ήλίκος άποδείκνυσι τούτον έπίβουλον. φανερώς δέ ταϊς διαθήκαις ένέγραψα τής άρ χής διάδοχον. 25 δταν άναμνησθώ. καί μή μέ τις ένεδρεύοι περι βλέπων· ούτος όταμίας τών ύπνων και χορηγός τής άμεριμνίας. άλλ’ έπεί δαίμων τις έξερημοϊ τόν έμόν οίκον καί μοι τούς φιλτάτους έπιανίστησιν άεί. κλαύσομαι μέν 30 έγώ τήν άδικον είμαρμένην καί κατ’ έμαυτόν στενά ξω τήν έρημίαν. καί πρόσοδον μέν ιδία πεντήκοντα ταλάν των ένειμα. τί δέ έκείνοι τοιούτον ήσέβησαν οϊον Αντίπατρος. έγώ τούς υΐούς έκείνους κατ' έμαυτού πα ρώξυνα.120 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ βασιλίδος μοι γεγεννημένους. έξομολογούμαί σοι. τών δέ έμών έχορήγησα χρημάτων άνέδην. ώγε ζών μέν όλίγου δεν παρεχώρησα τής έξουσίας. ’8άρε. "8άρε. καί θαυμάζω πώς ούτω βαθύν έπίβουλον διέφυγον. Καίσαρι δέ έξ δλης τής γενεάς μόνον ώς σωτήρα τού πατρός παρεθέμην. ό ύπερασπιστής ό έμός. 8άρε. δικαίας αύτών άποκόψας έλπίδας δι’ Αντίπα τρον. σοί φυλα κτέον· έγώ γάρ οίδα τό θηρίον. καί προορώμαι τήν μέλλουσαν άξιοπιστίαν καί τόν έπίπλαστον όλοφυρμόν.

τόν δέ άπ’ ούρανού δικαστήν άμήχανον. λέγειν τάς άποδείξεις έκέ 5 λευε. ύπόνοια μίσους. ταύτα τών ένθάδε διαβολών πιστότερα. μεταξύ δέ ό "Αντίπατρος έπάρας τήν κεφαλήν (έμενε γάρ δή βεβλημένος πρότών ποδών τού πατρός) έβόα “σύ. ώς πολύν έδωκα καιρόν τώ φθόνω καίμα κράν τοϊς έπιβουλεύουσι διωρίαν. πάτερ. ούγάρ έστερ γόμην. ώς έφης αύτός. τί δέ με καί παρώξυνε κατά σούς βασιλείας έλπίς. ύπέρ έμού πεποίησαι τήν άπολογίαν. 3 Νικολάω δέ. άλλά μήν σέ τηρών έτέροις φοβερός ήμην. ούς ό θεός ούτω μετήλθε τής είς σέκα κοβουλίας. κάν διά πάντων μου τών τέκνων ό έλεγχος τοιαύτα λέγων αύτός μέν ύπό συγχύσεως ένεκόπη. πάτερ. σοί δέ. λάβε. πάτερ. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : 121 μόν αίμα. καί τίνι μάλ 20 λoν έξήν άναλίσκειν. πώς γάρ έγώ πατροκτόνος. ό φιλοπάτορά με πολλάκις είπών. προέκρινας δέ τοσούτων τέκνων. δν όμολογείς αύτός φύλακα διά παντός έσχηκέναι. είδ’ έξωλέστατος πάντων άνθρώ– πων έγενόμην καί θηρίου ψυχήν είχον άνημέρου. ένί τών φίλων. ένδεια χρημάτων. πώς ούν ό πανούργος ούτως έν τοις άλλοις άφρων έγενόμην. "Ρώμη μοι μάρτυς τής εύσεβείας." φόβος έκ σού τις άλλος. δι’ ύπερβολήν δέ τών άλλων 25 άγαθών έποίησας έπίφθονον. ώς μή νοεΐν δτι λαθεΐν ούδέ άνθρώπους βάδιον τηλικούτον μύσος ένσκευαζό μενον. ταύτα . το καί ό τής οικουμένης προστάτης Καϊσαρ. ούκ άν ταϊς σαΐς εύεργεσίαις ένικήθην. άλλ’ έβασίλευον. δν κατήγαγες μέν. ίνα μή Συλλαΐος τού σού γήρως καταφρονήση. ή τότών άδελφών 15 τέλος ήγνόουν. δς έφο ρά πάντα καί πανταχού πάρειστιν. πάτερ. καί τοϊς σοϊς άγώσιν άπεδήμουν. τερατείαν δέ μου και ύπόκρισιν 10 λέγεις τήν εύσέβειαν. ώ τάλας έγώ τής πικράς άποδημίας. τά παρ' αύτοϋγράμ ματα. άπέδειξας δέζών βασιλέα.

τού βασιλέως κελεύσαντος. μή φεί δεσθε όλοφυρμού τού μιαρού σώματος. πάτερ κατεγνωσμένος δέ δέομαι μή ταϊς άλλων βασάνοις πιστεύειν. πάτερ. άποδεικνύς ταϊς έκείνου διαβολαΐς άπολωλό– τας. ούκ όφείλω θνήσκειν άβασάνιστος” τοι αύτα μετά όλοφυρμού καί δακρύων έκβοών τούς τε άλ– λους άπαντας καί τόν βάρον είς οίκτον προυκαλέσατο. άκων άπώλεσας. πάντα μέν τά κατά τήν βασιλείαν κακουρ γήματα περιτιθείς αύτώ. μέμνησο δέ ώς ούχ έκών έπλεον. τάς τε μηνύ σεις έξής άπεδείκνυε καί περί Φερώρα κατεσχετλίαζεν. εΐ γάρ εΐμι πατροκτόνος. άλλά μήπω τούτω ώφέλη μαι τώ τεκμηρίω. έν τούτω. όδευέτω διά τών έμών σπλάγχνων τά όργανα. άλλά κατ' έμού φερέσθω τό πύρ. πάρειμι διάγής καί θαλάσσης ούδέν ού δαμή παθών ό πατροκτόνος. σύδέμε. έπειτα πικράν κατηγορίαν κατετείνατο. τούς έλέγχους άληθείς έπιστάμενον. κατέγνωσμαι γάρ καί παράθεώ καί πα ρά σοί. έπιστάμενος τήν έμφωλεύουσαν τους βασιλείοις κατ' έμού δυσμένειαν.122 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ άπολογία μοι μόνη" τούτοις τής είς σέ φιλοστοργίας τεκμηρίοις χρώμαι. άλλα τε πολλά πρός τού τοις είπών καί άποδείξας καταπαύει τόν λόγον. άναγ– κάσας καιρόν διαβολής δούναιτώ φθόνω. Νικόλαος πολλά πρός τό πανούργον τό"Αντιπάτρου προειπών καί τόν έπ’ αύτώ διαχέας έλεoν. καί τούς φιλτάτους τώ βασιλεϊ διαφθείρας δλον τού μύ σους άναπλήσειε τόν οίκον. δτι κάκεϊνον Αντίπατρος ποιήσειεν άδελφοκτόνον. πάρειμιδέ έπί τούς έλέγχους. προελ θών δέ έπί τόν έλεγχον τής φαρμακείας. μόνον δέ ό θυμός "Ηρώδην άδακρυν διεκράτει. μάλιστα δέ τήν άναίρεσιν τών άδελφών. έπιβουλεύειν δέ αύτόν έλεγε καί τούς περιούσιν ώς έφέδροις τής διαδοχής· τόν γάρ παρασκευάσαντα πατρί φάρμακον πότε άν άδελφών άποσχέσθαι. - .

ταύτας δέ πλάσας *Αντίπατρος καί τήν Ακμήν διαφθείρας έπεισεν "Ηρώδη πέμψαι.. ούκέτι ούν άνεβάλλετο λαβείν τιμωρίαν ύπέρ άπάντων. τών γάρ Αντιφίλου τις οικετών ήκεν έπιστολάς κομίζων άπό "Ρώμης παρά Ίουλίας θε– ραπαινίδος. 10 μετά δέ ταύτα καί κατά Σαλώμης έπίβουλος Αντί-6 πατρος εύρίσκεται. περιαλγής δέ ήν ύπό τού πάθους ώς παρ' όλίγον και αυτήν άδελφήν άποκτείνας δι’ Αντίπατρον. Ακμής τοΰνομα.. καί τά περί τό συνέδριον Καίσαρι γράψας.. 5 ώς ούδέν πλέον έκεϊνος είπών ή “θεός έστί μοι τού μη δέν άδικεΐν μάρτυς” έκειτο σιγών. .” ταύτης φωραθείσης τής έπιστολής καί τών κατά 7 Σαλώμης ένσκευασθεισών. έπειδάν. πεπεισμένη τόν βασιλέα μή φείσεσθαι τής άδελφής. έννοιά μέν έμπίπτει τώ βα σιλεϊ τάχα καί κατ’ "Αλεξάνδρου πλαισθήναι γράμματα. πεπομφέναι τε αύτώ λά θρα δι’ εύνοιαν" αϊ δέ τής Σαλώμης λοιδορίας τετού βασιλέως περιείχον πικροτάτας καί κατηγορίαν μεγί στην... όμέν "βάρος άπορρήτους ποιήσας τάς πρός Ηρώδην όμιλίας. καλώς δέ ποιή– σεις. έγραψάσου τώ πατρί καί τάς έπιστολάς έκείνας έπεμψα.. καί παρά μέν ταύτης έπέσταλτο βασιλεϊ τάς παρά Σαλώμης έπιστολάς έν τοϊς 15 Ιουλίας εύρηκέναι γράμμασι. μετά μίαν ήμέραν χωρίζεται· δεσμεϊ δ’ ό βασιλεύς Αντίπατρον. δταν άναγνώ. μνημονεύσας ών 25 ύπέσχου. ώρμημέ νος δέ έπί τόν Αντίπατρον έπεσχέθη νόσω χαλεπή. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : 123 “βάρος δέ κελεύσας άπολογείσθαι τόν Αντίπατρον. άπαρτισθή πάντα. αϊτήσας τό φάρμα κον δίδωσί τινι τών έπί θανάτω κατακρίτων δεσμώτη και πιεϊν. τού δέ παραχρήμα τελευτήσαντος. καί πρός Καίσαρα τούς δηλώσoντας τήν συμφοράν έξέπεμψεν. διηλέγχθη δέ έκ 20 τής πρός αύτόν έπιστολής καί γάρ έκείνω τό γύναιον έγραψεν "ώς ήβουλήθης.

άμελών τών πρεσβυτάτων. 124 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ περί μέντοι τής Ακμής καί τών κατά Σαλώμης έσκευω ρημένων έπέστειλε Καίσαρι. τή τε γυναικί και τέκνοις αύτού καί φίλοις καί άπελευθέρoις περί πεντακόσια. . ώς μηδέ ένύγεία τιτών ήδέων πρoσίεσθαι. καί βασιλέα μέν άπεδείκνυεν Αντίπαν.. 33 προήει δ’ αυτό πρός τό χαλεπώτερον ή νόσος. . Καίσαρι δέ 5 σύν τους διά χρημάτων δώροις κατέλιπε χίλια τά λαντα. δν ούκ έν παρέργω. . οΐ τότε τόν βασιλέα πυνθανόμενοι ταϊς άθυμίας ύπεκρέοντα καί τή νόσω. . λόγον καθίεσαν εις τούς γνω τρίμους ώς άρα καιρός έπιτηδειότατός έβη τιμωρεϊν ήδη τώ θεώ καί τά κατασκευασθέντα παρά τούς πατρίους 30 νόμους έργα κατασπάν· άθέμιτον γάρ είναι κατά τόν ναόν ή εικόνας ή προτομάς ή ζώου τινός έπώνυμον . δαΐσας δέ προήρητο άνελεϊν. . δύο ήσαν σοφισταί κατά τήν πόλιν. καί διά τούτο έν άπαντι τώ έθνει μεγίστης ήξιωμένοι δόξης. μάλιστα δοκούντες άκριβούν τά πάτρια. άτε δή τών άρρωστημάτων ένγήραι καί άθυμία έπιπεσόντων" ήνμέν γάρ ήδη σχεδόν έτών έβδομήκοντα. τού– τοις ούκ όλίγοι προσήεσαν τών νέων έξηγουμένους τούς 25 νόμους. τής νόσου δέήν έπί τασις ζών"Αντίπατρος. . " γίνεται δ’ ένταϊς συμφοραϊς αύτού καί δημοτική 20 τις έπανάστασις. τεταπείνωτο δέ τήν ψυχήν ταϊς περί τών τέκνων συμφοραϊς. Αρχελάου καί Φιλίππου (διεβεβλήκει γάρ καί τούτους Αντίπατρος). άπένειμε δέ καί τούς άλλοις άπασι τής τε χώρας ούκ όλίγα καί τών χρη– μάτων.. . . λαμπροτάταις τε δωρεαϊς έτίμα Σαλώμην τήν άδελφήν. και συνήγονόσημέραι τών ήβώντων στρατόπε– δον. Τούδας τε υΐός Σεπφωραίου καί Ματθίας έτερος Μαργάλου. έν μέν ούν ταϊς διαθήκαις ταύτα διωρθώσατο. τήν τε διαθήκην αϊτήσιας μετέγραφε.

έπί τούτοις ό βασιλεύς δι’ ύπερβολήν όργής κρείτ-4 και των τής νόσου γενόμενος πρόεισιν εις έκκλησίαν. δν δή τότε παρήνουν έκκόπτειν οΐσοφισταί. κάκεϊνος μετά χειρός ούκ όλίγης άνα δραμών περί τεσσαράκοντα νεανίας συλλαμβάνει καίκα τήγαγε πρός τόν βασιλέα. ύπέρ τοϋ πατρίου νόμου θνήσκειν· και τους γάρ ούτω τελευτώσιν άθάνατόν τε τήν ψυχήν καί τήν έν άγαθοΐς αίσθησιν αιώνιον παραμένειν. τίνος κελεύσαντος. .. . τί δέ ούτω γεγήθασι διερωτήσαντος. τους λοιπούς τήν όργήν άφεΐναι. καλόν είναι λέγοντες. ώστε θαρραλεώτερον ήπτοντο τής έπιχει– ρήσεως οΐ νέοι· μέσης γούν ήμέρας. . έπειτα τούς έν αύτή συλληφθέντας κολάσαντα. καί πολλά τών άνδρών κατηγορήσας ώς ιεροσύλων καί προ– φάσει τού νόμου πειραζόντων τι μείζον. εΐ καί τις γένοιτο κίνδυνος. κατεσκευάκει δέ ό βασιλεύς ύπέρ τήν μεγάλην πύλην άετόν χρυσούν. . άναι– ρεΐσθαι μέλλοντες έλεγον. . δδέ δήμος δείσας μή διά πολλών ό έλεγ χος έλθη. και τούς μέν καθημήσαντας έαυ .. ήγγέλθη δέ εύθέως τώ βα σιλέως στρατηγώ. πείθεται μόλις 6 βασιλεύς. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : 125 έργον είναι. ώμολό– 20 γουν· έπειτα. . άπεκρίναντο τού πα τρίου νόμου. δτι πλειόνων άγαθών άπολαύ– σουσι μετά τήν τελευτήν. καί πολλών κατά τόϊερόν άναστρεφομένων. τόν χρυσούν έκείνον 15 άετόν έξέκοπτον πελέκεσιν. σχοίνοις παχείαις καθιμήσαν– τες σφάς αύτούς άπό τού τέγους. τούς δέ άγεννεϊς καί τής αύτών σοφίας άπείρους άγνοούντας φι– λοψυχεϊν καί πρό τού δι’ άρετής τόν έκ νόσου θάνατον αίρεΐσθαι. πυνθανομένω δέ αύτώ πρώ– τον εΐτολμήσειαν τόν χρυσούν άετόν έκκόπτειν. 10 ΄ άμα δέτους έκείνων λόγοις διεφημίσθηκαί θνήσκειν 3 ό βασιλεύς. παρεκάλει πρώτον μέν τούς ύποθεμένους αυτήν πράξιν. . .. κολάζειν ήξίου ώς άσεβείς..

προσκαλεσάμενος δέ Σαλώμην τήν άδελφήν καί τόν άνδρα ταύτης Αλεξάν.. πρός τούτοις όρ– θόπνοια καί δύσπνοια καί σπασμοί άπάντων τών μελών. τού τε ήτρου φλεγμονή. θορύβου δέ τών θεραπόντων γενομένου πρός μέν τήν φωνήν άνήνεγκεν. διαβάς γούν τόν"Ιορδάνην τοϊς κατά Καλλιρ ρόην θερμούς έκέχρητο. ταύτα δέ έξεισι μέν είς τήν "Ασφαλτύτιν λίμνην. καί αιδοίου σηπεδών σκώληκας γεννώσα. σωτηρίαν τε ήλπιζε και θεραπείας έπενόει. ώστε τούς έπιθειάζοντας ποινήν είναι τών σοφιστώντά νοσήματα λέγειν. “οΐδα” έφη “Ίουδαίους τόνμέν έμόν έορτάσοντας θάνατον. χαλασθέν εις έλαίου πλήρη πύελον. δδέπαλαίων τοσούτοις πάθεσιν δμως τού ζήν άντείχετο.126 ΤΟΥΡΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τούς άμα τους σοφισταϊς κατέκαυσε ζώντας. ύπό γλυκύτητος δ’ έστί καί πότιμα. πυρετός μέν γάρ ήν ού λά– βρος. δύνα . περί τετούς πόδας ώσπερ ύδρωπιώντος οιδήματα. μελαγχολών ήδη καί μόνον ούχίαύτώ τι τώθανάτω άπειλών προέκοψεν εις έπιβολήν άθεμίτου πράξεως. ένθεν αύτού τό σώμα πάν ή νόσος διαλαβούσα ποι– κίλοις πάθεσι διεμερίζετο.. τούς γάρ άφ’ έκάστης κώμης έπισήμους άνδρας έξιδλης Ιουδαίας συναγαγών εις τόν καλούμενον ίππόδρομον έκέλευσε συγκλεϊσαι. κνησμός δ’ άφόρητος τής έπιφανείας δλης. καί κώλου συνεχείς άλγηδόνες. τους τε στρατιώταις άνά δραχμάς πεντήκοντα έκέ λευσε διανείμαι και πολλά χρήματα τους ήγεμόσι καί τούς αύτός δέ ύποστρέφων ώς εις Ιεριχούντα παραγίνε ται. τούς λοι– πούς δέ τών συλληφθέντων παρέδωκε τους ύπηρέταις άνελεϊν. εις δέ τό λοιπόν άπογνούς τήν σωτη ρίαν. έκλύει τετούς όφθαλμούς καί ώς τεθνεώς άνέστρεψε. δόξαν δ’ ένταύθα τους ιατρούς έλαίω θερμώ πάν άνα θάλψαι τό σώμα.

καί διάδοχον μέν Αρχέλαον τόν πρεσβύτατον υΐόν.. γράφει. έπειτα περιαθρήσας μή τις ό κωλύων εΐη. άν ύμείς θελήσητε ταϊς έμαΐς έντολαΐς ύπουργή σαι. μετά δέ τήν άναίρεσιν τού παιδός έπιβιούς πέντε 8 ήμέρας τελευτά. τάχιστα κτείνατε. άλλά καί βασιλεϊ δραμών άνήγγειλε τήν έπιβουλήν. άνέκραγε δέ έκεϊνος ίσχυ 25. θανάτω δέ "Αντίπατρος κατά– ΠΟ κριτος· έγραφόν γε μήν ώς εΐ καί φυγαδεύειν αύτόν έθελήσειεν δ πατήρ. προσδραμών δέ έκώ λυσεν Αχίαβος ό άνεψιός αύτού. καί παραχρήμα πέμψας τούς δο ρυφόρους άπέκτεινε τόν Αντίπατρον. καί παρά τών έν"Ρώμη πρέσβεων ήκον έπιστολαί. ίνα πάσα "Ιουδαία καί πάς οίκος άκων έπ’ έμοί ταύτα ένετέλλετο. λαβών δέμήλον ήτησε καί μαχαίριον (εΐώθει γάρ άποτέμνων έσθίειν). περιστήσαντες τούς στρατιώ– δή τας. θάψαι δέ τόν νεκρόν αύτού προστάξας έν"Υρκανείω. τήν χειρα κατασχών. έπιτρέπoι Καϊσαρ. ----------- ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ μαι δέ πενθεϊσθαι δι’ έτέρων και λαμπρόν έπιτάφιον σχεϊν.ρότερον τής νόσου. έπειδάν έκ πνεύσω. αύθις δέ(καί γάρ ένδεία τροφής καί βηχί σπασμώδει διετείνετο) τών άλγηδό– νων ήττηθείς φθάσαι τήν είμαρμένην έπεβάλετο. έπήρε τήν δεξιάν ώς πλήξων έαυτόν.. δι’ ών Ακμή μέν άνηρημένη κελεύσαν τος Καίσαρος έδηλούτο. βασιλεύσας άφ’ ού μέν άποκτείνας . τούσδε τούς φρουρουμένους άνδρας. άδελφόν δέ"Αντίπα. ό δέήγε– μών ού μόνον έκώλυσεν. οίμωγή δ’ εύθύς ήρθη μεγίστη κατά τό βασίλειον ώς 20 οίχομένου τού βασιλέως» καί ταχέως άκούσας Αντί πατρος άνεθάρρει τε._-----------------------. πάλιν τάς δια θήκας έπανορθούται. καί γεγηθώς τούς φύλακας ίκέ τευεν έπί χρήμασιν έξαφιέναι λύσαντας αύτόν. τετράρ 30 χην δέ"Αντίπαν. δ δέ βραχύ μέν πρός τήν έπιθυμίαν άνήνεγκεν.

προελθούσα μετ’ άνδρός ή Σα– λώμη διαφήκε τούς δεσμώτας ούς κτείνειν ό βασιλεύς ένετείλατο. βασιλεύς δέ Αρχέλαος άπεδείκνυτο. μετά ταύτα πρός . τούτων δέ οίχομέ νων έδήλου ήδη τους στρατιώταις. τήν τε άπολειφθεϊσαν τους στρατιώτας άνεγίνωσκεν έπιστολήν. καί συνήγεν αύ– τούς είς έκκλησίαν μετά τοϋ λοιπού πλήθους έν τώ καθ’ "Ιεριχούντα άμφιθεάτρω. "Αντίγονον έκράτησε τών πραγμάτων έτη τέσσαρα καί τριάκοντα. καί τάς διοικήσεις τής βασιλείας σεσημασμένας κύριον γάρ άπάντων ών διατάξειε καί βεβαιωτήν τών διαθηκών εί– ναι Καίσαρα: τάγε μήν λοιπά κατά τάς προτέρας δια θήκας φυλάττειν. 12s ΤorrorΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και . καί πάλιν 1Θ άναπέμπειν έκαστον εις τά ίδια. καί κατά μέν τά άλλα πάντα τύχη δεξιά χρησάμενος.. ώς προείπομεν.. έν ή πολλά περί τής εις τόν διάδοχον εύνοίας παρεκάλει. Αντίπας. άφ’ ού δέ ύπό "Ρωμαίων άπεδείχθη βασι λεύς έπτά καί τριάκοντα. τούτω δέ τόν τε δακτύλιον τόν έαυτού Καίσαρι φέρειν ένετέλλετο. τετράρχης δέ. συνηύ χοντο δέ καί τήν παρά τού θεού. μετά δέ τήν έπιστολήν λύσας τάς διαθήκας άνεγίνωσκεν. " 9 βοή δέ εύθύς έγένετο τών Αρχελάω συνηδομένων. μεταπεισθήναι αύτόν λέγουσα. εΐ καί τις έτερος. πρίν δέ γνώναι τήν τελευτήν αύ– τού τό στρατιωτικόν. ένθα παρελθών Πτο λεμαϊος ό καί τόν σημαντήρα δακτύλιον παρά τούβα σιλέως πεπιστευμένος. τόν τε βασιλέα κατευδαιμονίζει καί τό πλήθος παρακαλεϊ. έναΐς Φί λιππος μέντοϋΤράχωνος καί τών γειτνιώντων χωρίων κληρονόμος. καί κατά στίφος οΐστρατιώται μετά τού πλήθους προσ– 30 ιόντες ύπισχνούντο μέν τήν έαυτών εύνοιαν. καί τοσούτω χρόνω φυλάξας ιδίοις τέκνοις κατέλιπεν. έν δέ τους κατ’ οί κον άτυχέστατος. δστις γε κατεκτήσατο βασιλείαν ιδιώτης ών.

δπου κατά τάς έν– τολάς έτάφη. Γερμανοί τε καί Γαλάται. άλλά πάντα τόν βασίλειον κόσμον προήνεγκε συμπομπεύσοντα τώ νεκρώ.`-Σ ---------.---. κλίνη μέν όλόχρυσος ήν διάλιθος.---. καί διάδημα μέν έπέκειτο τή κεφαλή.2–* -----------. ούχ δσιος). τό δέ σκήπτρον παρά τήν δεξιάν. στέφανος δέ ύπέρ αύτού χρυσούς. ---- ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Αρχελάω δέ νέων ήρξε θορύβων ή τής έπί"Ρώμην 1 άποδημίας άνάγκη. 129 ταφήν έτράποντο τού βασιλέως. πενθήσας γάρ ήμέρας έπτά τόν πα τέρα. καί τά μέν περί Ηρώδην τοιούτον έσχε πέρας.. ένθα ποικίλαις αύτόν 25 εύφημίαις ό λαός έκδέχεται..- 5 κίλη.. στρωμνή δέ άλουργής ποι Υπ. -.. κάκεϊνος τό πλήθος άφ’ ύψηλού βήματος καί χρυσού θρόνου δεξιωσάμενος. καί τής πρός αύτόν θεραπείας ώς πρός βέ . μεταλαμβάνει μέν έσθήτα λευκήν. πρόεισι δέ εις τό ίερόν. παρέλιπε δέ ούδέν ό Αρχέλαος εις πολυτέλειαν. και περί μέν τήν κλίνην οΐ' τε υΐεϊς καί τό πλήθος τών συγγενών. ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ .. σταδίους δέ έκομίσθη 15 τό σώμα διακοσίους είς "Ηρώδειον. καί τήνέπιτάφιον έστίασιν πολυτελή τώπλήθειπα ρασχών (έθος δέ τούτο παρά Ιουδαίοις πολλούς πενίας αϊτιον διά τό πλήθος έστιάν ούκ άνευ άνάγκης· εΐγάρ παραλίποι τις... έφ’ οΐς οΐ δορυφόροι καί τό Θράκιον στί φος. ώπλι σμένοι τους ήγεμόσι καί ταξιάρχοις άκολουθούντες έν κόσμων πεντακόσιοι δέ ύπ’ αύτοϊς τών οΐκετών και άπελευθέρων άρωματοφόροι. διεσκευασμένοι πάντες ώς είς πόλεμον. τό σώμα δέ έπ' αύτής πορφύρα κεκαλυμμένον.. προήγε δέ ή λοιπή δύναμις.-...... . τής τε σπουδής ήν ένεδείξαντο περί τήν κηδείαν τού πατρός εύχαριστεί.

δεδοικώς μήποτε τό πλήθος έκπολεμώσας κατασχεθείη τώ κινήματι. τιμωρεϊν δέ αύτους άνεβόων έκ τών ύφ’ 25 Ηρώδου τετιμημένων χρήναι. ΠΟ έπί τούτοις ήδόμενον τό πλήθος εύθέως άπεπει– ράτο τής διανοίας αύτού μεγάλοις αϊτήμασιν· οϊμέν γάρ έβόων έπικουφίζειν τάς εισφοράς. τινές δέ άπολύειν τούς δεσμώτας.. πρός ά... κατολοφυρόμενοι τούς κολασθέντας ύφ' "Ηρώδου διά τόν έκκοπέντα χρυσούν άετόν τής πύλης 20 τού ναού. ώσπερ τους στρα– τιώταις. δτε τό κοινόν έπί τώ βα σιλεϊ πέπαυτο.. ----. όπότ’άν ύπό τών κρατούντων βασιλεύς άποδειχθή βέβαιος· σπουδάσειν γάρ έν πάσι πρός αύτούς φανήναι . . τού μέντοι προθύμου καί τής εύνοίας.. έπειτα θύσας μετά τών φίλων έν εύωχία ήν. ώς άν έπ’ άνδράσιν ούς έφασκoν ύπέρ τών πατρίων νόμων καί τού ναού πα– ραπολέσθαι. ------------------ 130 . φείδεσθαίγεμήν έπί τού παρόντος ούμόνον έφη τής έξουσίας άλλά καί τών όνομάτων.----------------------------------------------------------------------------------------------------. ούτω καί τώδήμω πλήρεις άποδώσειν τάς άμοι– βάς. οΐδέ άναιρεϊντά τέλη.. έως άν αύτώ Καϊσαρ έπικυρώση τήν διαδοχήν.τοϋπατρός άμείνων. ----. ήν δέ τό πένθος ούχ ύπεσταλμένον. ένθα δή περί δείλην άθροι σθέντες ούκ όλίγοι τών νεωτερίζειν προαιρουμένων ήρξαντο τού ιδίου πένθους.ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ βαιον ήδη βασιλέα. διό πειθ0ϊ μάλλον ή βία καταστέλλειν έπειράτο τούς νεωτε . έπένευέδ’ έτοί μως άπασι. θεραπεύων τό πλήθος. έπείχετο δέ τήν άμυναν ύπό τής περί τήν έξοδον έπείξεως. άλλ’ οιμωγαί διαπρύσιοι καί θρήνος έγκέλευστος κοπετοί τε περιηχούντες δλην τήν πόλιν. ό κατά τάς διαθήκας τών δλων δεσπότης· ούδέ γάρ έν"Ιεριχούντι τής στρατιάς τό διάδημα περιαπτούσης αύτώ δέχεσθαι.. παρωξύνετο μέν Αρχέλαος. και πρώτον τόνύπ’ έκεί νου κατασταθέντα παύειν άρχιερέα· προσήκειν γάρ αύ– τοϊς εύσεβέστερον αίρεΐσθαι καί καθαρώτερον. --.. ----.

ύποπέμπει μετά σπείρας χιλίαρχον. -------------------- . ... δή λοί τε ήσαν ούκ ήρεμήσοντες εΐ πλήθους άπολάβοιντο. οΐδέ τούς σοφιστάς πενθούντες έντώ ίερώ συνειστήκεισαν. πολύ τι θυμάτων πλήθος έκ δεχομένη) κάτεισι μέν άπειρος έκ τής χώρας λεώς έπί 10 τήν θρησκείαν. 15 πρός ούς τό πλήθος άπαν παροξύνεται.ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ -" 131 ρίζοντας. καί τόν στρατηγόν ύποπέμψας παύσασθαι πα– ρεκάλει. προστάξας βία τούς έξάρχοντας τής στάσεως κατασχεϊν. καί τούς μετ' αύτόν έπί σωφρονισμώ προσιούσιν (ένίει δέπολ και λούς Αρχέλαος) πάντα πρός όργήν άπεκρίναντο. πρός δ δείσας Αρχέλαος. πρίν δι’ όλου τού πλήθους δραμεϊντήν νόσον. τό δέ λοιπόν πλήθος εις τά πλησίον δρη διεσκέδασαν 25 εΐποντο δέ κήρυκες Αρχελάου κελεύοντες έκαστον άνα χωρεϊν έπ’ οίκου.. κατα το λιπών έπίτροπόντε τών βασιλείων και κηδεμόνα τών οικείων Φίλιππον.--. τήν δέ στρατιάν έπαφίησιν αύτους δλην. τό 9 και . συνεξήει δέ άμα τους τέκνοις Σα λώμη καί οί τού βασιλέως άδελφοί τε καί γαμβροί. ού μήν "Αρχελάω δίχα φόνου καθεκτόν έτι τό το πλήθος έφαίνετο. τροφήν τή στάσει ποριζόμενοι. τούτον εις τό ίερόν παρελθόντα.. τούς μέν πεζούς διά τής πόλεως άθρόους. τούς δέ ίππεϊς άνά τό πεδίον· οΐ θύουσιν έκάστοις έξαί φνης προσπεσόντες διαφθείρουσι μέν περί τρισχιλίους. πρίν φθέγ– ξασθαί τι. καί τούς μέν πολλούς τής σπείρας βάλλοντες λίθοις διέφθειραν. λίθοις άπήλαυνον οΐ στασιασταί. έπειθ’ οΐ μέν ώς μηδενός δεινού γεγονότος έτράποντο πρός τήν θυσίαν. καί δή τής τών άζύμων ένστάσης έορτής (πάσχα παρά τους Ιουδαίους καλείται. ό δέ χιλίαρχος έκφεύγει τραυματίας μόλις.----------------------. καί πάντες ώχοντο τήνέορτήν άπο– αύτός δέ μετά τής μητρός καί τών φίλων Ποπλά καί 2 Πτολεμαίου και Νικολάου κατήει πρός θάλασσαν..

Αρχελάω. βοπήν εΐ– ναι δοκούντα διά τήν παρ’ Ηρώδη πίστιν· γεγόνειγάρ δή τών φίλων τιμιώτατος έκείνω. ώς δέ τών έμποδιζόντων διμέν εϊς Αντιόχειαν άπήρεν. έν ή βασιλεύς αύτός έγέγραπτο. μέχρι δέ τής Καίσαρος διαγνώσεως ήρεμήσειν ύπέσχετο.μέν δοκεϊν.. δν διά Πτολεμαίου πολλά δεηθείς Αρ χέλαος μετεπέμψατο. άξιών τής έπιδιαθήκης τήν διαθήκην είναι κυριωτέραν. ούμήνοί φρού ραρχοι τών Αρχελάου κατημέλουν έντολών. έπήγετο δέ τήν μη τέρα καί τόν άδελφόν Νικολάου Πτολεμαϊον. συλ λήψεσθαι δ' αύτώ προϋπέσχετο Σαλώμη καί πολλοί τών σύν"Αρχελάω πλεόντων συγγενών. κατηγορήσοντες περί τών κατά τό ϊερόν παρανομηθέντων. . Αρχέλαος δέ εΐς Ρώμην άνήχθη. συναγωνιούμενοι περί τής διαδοχής Αρχε λάω. τό δ' άληθές. δι’ όν καί τούς νουθετούντας είκειν Αρχελάω κατά τό πρε– σβεϊον καί τάς έπιδιαθήκας διεκρούσατο. διά τάχους έπί"Ιεροσολύμων όρμήσας παραλαμβάνει τά 55 βασίλεια. μεθίστατο δέ έν"Ρώμη πάντων πρός αύτόν ή σπουδή τών συγγενών. άνέμενον δέ φρουρούντες έκαστα καί τήν φρουράν άνατιθέντες Καί σαρι μάλλον ή"Αρχελάω. τότε μένιούν Σαβίνος (8άρω χαρι ζόμενος ούτ’ έπί τάς άκρας έσπευσεν ούτε τά ταμιεϊα 1Ο τών πατρώων χρημάτων άπέκλεισεν. . κάν τούτω πάλιν Αντίπας άμφισβητών περί τής βασιλείας έπιέξεισιν. συναντά δ’ αύτους κατά Καισάρειαν Σαβίνος ό τής Συρίας έπίτροπος εις Ίουδαίαν άνιών έπί φυλακή τών 5% "Ηρώδου χρημάτων. πλείστον μέντοι πε– πoίθει διά δεινότητα λόγων Ειρηναίω τώβήτορι. . τούτον έπιέσχε προσωτέρω χωρεϊν «βάρος έπελθών.. . καί μεταπεμπόμενος τούς τε φρουράρχους καί διοικητάς έπειράτο διερευνάν τούς τών χρημάτων άνα λογισμούς τάς τεάκρας παραλαμβάνειν. διέτριβε δέ έπί τής Καισαρείας.

προκαθίσας δέ έπίθρό νου και χρηματίσας ώς βασιλεύς. φάσκων τους μέν λόγοις άμφισβητεΐν άρτι περί βασιλείας Αρχέλαον. πρός οΐς τόν άριθ– μόν τής "Ηρώδου γενεάς. νύν ήκει παρά τού δεσπότου σκιάν . προσαναγνούς δέ καί τά 15 παρά 8άρου καί Σαβίνου περί τούτων έπεσταλμένα. τους δ’ έργοις πάλαι γεγονέναι βα σιλέα.. τάξεις τετής στρατιάς άμείψας καί προκοπάς χαρισάμενος. βασιλεύειν"Αν– τίπαν ήθελον. κατειρωνεύεσθαι δέ τών Καίσαρος άκοών. συντάξαντες δή τά έγκλή ματα οΐ περί Σαλώμην ένεχείρισαν Καίσαρι" καί μετ' αύτούς Αρχέλαος τά τε κεφάλαια τών έαυτού δικαίων το γράψας καί τόν δακτύλιον τού πατρός καί τούς λόγους είσπέμπει διά Πτολεμαίου. συνέδριον μέν άθροίζει τών έν τέλει "Ρωμαίων. στρατηγώ "Ρωμαίων διοι κουμένης· εΐ δέ τούτου διαμαρτάνοιεν. καί Σαβϊνος δι' έπι. εΐγε μετά τήν "Ηρώδου τελευτήν έγκαθέτους μένύποπέμψας τούς πε– ριθήσοντας αύτώ τό διάδημα. ---- * ΛΟΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ 133 οϊς διά μίσους ήν"Αρχέλαος.4 στολών. καί τούς έπί μεγίστας αϊτίαις ύπό τού πατρός δεδεμένους λύσας. . τότε μέγεθος τής βασι λείας καί τό πλήθος τής προσόδου. 5 συνήργει δέαύτοϊς είς τούτο. έν ώ καί τόν έξ Αγρίππα καί Τουλίας τής θυγατρός θετόν παΐδα Γάιον πρώτως έκάθισεν. έτι δέ τώ δήμω το πάντα κατανεύσας δσων ώς παρά βασιλέως τυχεϊν ήξίουν. 20 ένθα καταστάς δΣαλώμης υιός 'Αντίπατρος (ήν δέ5 τών έναντιουμένων Αρχελάω δεινότατος είπεϊν) κατη γόρει. πολλά δ’ έπαινέσας Αντίπαν. άποδίδωσι δέ λόγον αύτοϊς. και προηγουμένως μέν έκα στος αύτονομίας έπεθύμει. . . προσκεψάμενος δέ ό Καϊσαρ τά παρ’ άμφοΐν κατ’ ιδίαν.------------------------------------------------------------------------------------------------------. κατηγορήσας μέν Αρχελάου παρά Καίσαρι. δν δι καστήν τής διαδοχής ού περιέμεινεν.

τών δέ άλλων έγ . τό πρόσωπον είς λύπην. δσον ούδ’ άν άλλόφυλος έσώρευσε πόλεμος έπελθών άκήρυκτος. εΐ μέντοι καί 20 κυριωτέραν τήν τού κάμνοντος κρίσιντιθείη τις. και του τοπικού πολιτικού - αίτησόμενος βασιλείας ής ήρπασεν έαυτώ τό σώμα. άπο κεχειροτονήσθαι βασιλείας "Αρχέλαον ύφ’ έαυτού τους εις αύτήν παρανομηθεϊσιν· ποταπόν γάρ άν γενέσθαι λαβόντα τήν άρχήν παρά Καίσαρος τόν πρίν λαβείν το 6 πολλά τοιαύτα διεξελθών Αντίπατρος. καί τούς πλείστους τών συγγενών παραστησάμενος έφ’ έκάστω τών κατηγορημένων μάρτυρας. δν έγραψεν ύγιαίνων μέν τό σώμα. ή δτε χεΐρον τήν ψυχήν κάμνων 15 τού σώματος άκρατής ήν ύγιαίνοντος λογισμού. καταπαύει τόν λόγον. ταύτην μέντοι τήν ώμότητα προσκεψά μενον αύτού καί τόν πατέρα μηδ’ έλπίδος αύτόν άξιώ– σαίποτε βασιλικής. καί ποιών ού τών πραγμάτων άλλά τών όνομάτων κύριον Καίσαρα. νύκτωρ δέ μέχρι κώμων με-5 θυσκόμενος. παρά δέταϊς ιδίαις θυσίαις ώμώς άπεισφάχθαι· 10 και τοσούτον έντώ ιερώ σεσωρεύσθαι νεκρών πλήθος. προσωνείδιζε δέ ώς καί τό πένθος κατειρω --------------------------------------------------. ένώ καί τήν ταραχήν τού πλήθους έκ τής έπί τούτοις άγανακτήσεως έλεγε γεγονέναι. καί τόν άγώνα παντός τού λόγου έναπηρείσατο τώ πλήθει τών περί τόν ναόν φονευθέντων. καί ούδέ δν έγραφεν έν ταϊς έπιδιαθήκαις ήδει διάδοχον. καί ταύτα μηδέν τόν έν ταϊς διαθήκας μέμψασθαι δυ– νάμενος. άνίσταται δέ Νικόλαος ύπέρ Αρχελάου. ούς έληλυθέναι μέν έφ' έορτήν. καθα ράν δέ τήν ψυχήν έχων πάθους παντός. καί τόν μέν έν τώΐερώφόνον άναγκαΐον άπέφαινε (πολεμίους γάρ γε– 30 γονέναι τούς άνηρημένους ού τής βασιλείας μόνον άλλά καί τού δικάζοντος αύτόν Καίσαρος).

ήν προϊδόμενος 8άρος (άνέβη γάρ δή μετά τόν"Αρχελάου πλούνεϊς"Ιεροσόλυματούς παρακινούντας καθέξων. . . . δπερήκενάγων... ούμήν τι βέβαιον άπεφήνατο. .. . κά– κεϊνος αύτόν μάλα φιλοφρόνως άναστήσας ένέφηνεμέν ώς άξιος εΐη τής πατρώας διαδοχής. 25 έντή πόλει καταλείπει. καί αύτός μέν ύπέστρεψεν εις "Αντιόχειαν. . 1.. διαλύσας δέ τούς συνέδρους έκείνης τής ήμέ ρας. ένστάσης δέ τής πεντηκοστής (ούτω καλούσίτινα έορτήν "Ιουδαίοι . . είτεχρή 15 τών ένταϊς διαθήκαις καταστήσαί τινα διάδοχον. . .. τελευτά μέν 3 ή "Αρχελάου μήτηρ Μαλθάκη νοσήσασα. .. ούς άπαν τας όπλίσας ύπηρέταις έχρήτο τής πλεονεξίας. . . τήν γεμήν έπιδιαθήκην ήξίου διά τούτο μάλιστα είναι κυρίαν. . ... έπελθών δέ Σαβίνος άφορμήν αύτοϊς πα ρέσχε νεωτεροποιίας.. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 135 κλημάτων συμβούλους άπεδείκνυεν αύτούς τούς κατη– γόρους γεγονέναι. σωφρονών δέ ήρεϊτο καί τόν καθιστάμενον ό γινώσκων τόν καθι στάντα. παρά βάρου δ' 20 έκομίσθησαν έκ Συρίας έπιστολαί περί τής "Ιουδαίων άποστάσεως. . .. ού δή " . τούς τε γάρ φρουρούς παραδιδόναι τάς άκρας έβιάζετο καί πικρώς τά βασίλεια χρήματα διη ρεύνα. Υ και η . . . . . . . καθ’ έαυτόν περί ών διήκουσεν έσκέπτετο. . έπειδή πρόδηλον ήν τό έθνος ούκ ήρεμήσον) έντι τών τριών άπό Συρίας ταγμάτων. . .. .. διεξελθόντος δέ πάντα καί Νικολάου παρελθών ό 10 "Αρχέλαος προπίπτει τών Καίσαρος γονάτων ήχυσή. . 4 ν.- που περί κληρονόμου κρίσιν έσφάλλετο.. πεποιθώς ούμόνον τους ύπό 8άρου καταλειφθεϊσι 30 στρατιώταις άλλά καί πλήθει δούλων ιδίων. . δτι βεβαιωτήν έναύτή Καί– σαρα καθίστατο τού διαδόχου· ό γάρ σωφρονών ώστε 55 τώ δεσπότη τών δλων παραχωρεϊν τής έξουσίας.. πρίν δ’ όρίσαι τι περί τούτων Καίσαρα. είτε καί πάσητή γενεά διανείμαι τήν άρχήν· έδόκειγάρ έπι κουρίας χρήζειν τό πλήθος τών προσώπων.. .

. έπαμύνειν έν τάχει δεόμενος ώς εΐβραδύνοι κα 1 τακοπησομένου τού τάγματος. 2 ό δέ Σαβϊνος πρός τε τό πλήθος αύτών ύποδείσας καί τά φρονήματα. παραπεισθέντες δέοί στρατιώται προπηδώσιν εις τόϊε ρόν. δς έκαλείτο Φασάηλος.. έπώνυμον έχων άδελφόν "Ηρώδου διαφθα– ρέντα ύπό Πάρθων. έντεύθεν κατέσειε τους έντώ τάγ– ματι στρατιώταις έπιχειρεϊν τους πολεμίοις· δι' έκπλη– ξιν γάρ ούδέ είς τούς σφετέρους καταβαίνειν έθάρρει. συνέδραμε ---- γούν πλήθος άπειρονέκ τε τής Γαλιλαίας καί Ίδoυμαίας "Περιχούντός τε καί τής ύπέρ ΊΙορδάνην Περαίας. ή δέτρίτη μοίρα πρός τούς βασιλείοις κατά δύσιν· περικαθεζόμενοι δέ πάντοθεν τούς "Ρωμαίους έπολιόρκουν. περιήσαν έμ πειρία πολέμου τών άπείρων· έπεί δέ πολλοί Ιουδαίων 25 άναβάντες έπί τάς στοάς κατά κεφαλής αύτών ήφίεσαντά βέλη. οΐδέ έπ' αύτών ύπό τής φλογός έξαί φνης περισχεθέντες πολλοί μέν έναύτή διεφθείροντο . . έργα θαυμάσια μεγέθους τε καί 30 πολυτελείας ένεκεν. διανείμαντες δέ σφάς αύτούς είς τρία μέρη τριχή στρατοπεδεύονται. ό γνήσιος έξ αύτής Ιουδαίας λαός... καί πρός τώ μεσημβρινώ κατά τόν ίππόδρομον. πρός τε τώβορείω τού ιερού κλίματι.. .-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 136 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ παρ’έπτά γινομένην έβδομάδας. καί μάχην καρτεράν τοϊς Ιουδαίοις συνάπτουσιν. ούτε τούς συστάδην μαχο 3μένους ύπομένειν. αύτός δέ έπί τόν ύψη λότατον τού φρουρίου πύργον άναβάς. κατά τόν άριθμόν τών " ήμερών προσηγορίαν έχουσαν) ούχ ή συνήθης θρησκεία συνήγαγε τόν δήμoν. έν ή μέχρι μέν ούδείς καθύπερθεν έπήμυνε. . άλλ’ άγανάκτησις. ύπερ είχε δέ πλήθει καί προθυμίαις άνδρών. συνετρίβοντο πολλοί.. καί ούτε τούς άνωθεν βάλ– λοντας άμύνασθαι ράδιονήν. καταπονούμενοι δέπρός άμφοτέρων ύπεμπιπράσι τάς στοάς. συνεχείς μέν αγγέλους έπεμπε παρά δάρον.

μηδ’ έμπο δών αύτους γίνεσθαι διά χρόνου πολλού κομιζομένοις α».. τών τειχέων άμα πειρώμενοι τού φρουρίου καί τοϊς περί τόν Σαβϊνον έμβοώντες άπιέναι. δσοι δέ καθιερπύσαντες άπό τών τειχών ήξαν εις τούς s"Ρωμαίους. όμέν τούς πεζούς τών βασιλικών έχωνύφ’ έαυτόν. προσ– έθεντο "Ρωμαίοις. εΐμή θάττον άπίoιεν· ύπισχνούντο γάρ άδειαν τώ Σαβίνω βουλομένω μετά τού τάγματος 15 έξιέναι. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 137 πολλοί δ’ ύπό τών πολεμίων. Σεβαστηνοί τρισχίλιοι. συνελάμβανον δ' αύτοις οι πλείστοι τών βασι λικών αύτομολήσαντες.. καί περισχόντες τά βασίλεια άπαντας ήπεί λουν διαφθείρειν. έν δέ τούτω καί τά κατά τήν χώραν πολλαχόθεν 4 30 έταράσσετο. "Ρούφός τε καί Γράτος έπί τού– τοις. άμα δέ καί τήν έξ 8άρου βοήθειαν έλπίζων διέφερε τήν πολιορκίαν. εύμεταχείριστοι διά τήν έκπληξιν ήσαν. τό μέντοι πολεμικώτατον μέρος. τήν πάτριον αύτονομίαν Σαβίνω δέ άγαπητόν μέν ήν ύπεξελθεϊν. καί συχνούς βασιλειάν δ καιρός άνέπειθε. ήπίστει δέ ταϊς ύποσχέσεσι.τετ-α-τετ-------------------------------------------------------------------------------------.Ίουδαίοι μέν ούν ένέκειντο τή πο– λιορκία. . "Ρούφος δέ τούς ίππείς. κατά μένιγε τήν Ίδoυμαίαν δισχίλιοι τών ύφ’ "Ηρώδη πάλαι στρατευσαμένων συστάντες ένοπλοι διεμάχοντο . έρήμωτώτού θεού θησαυρώ προσπεσόντες οΐ στρατιώται περί τετρακόσια τάλαντα διήρπασαν· ών δσα μή διεκλάπη Σαβίνος ήθροισεν. ένιοι δ’ ύπ’ άμηχανίας τους ιδίοις ξίφεσι τό πύρ έφθανον.. ών έκάτερος και χωρίς ύπηκόου 20 δυνάμεως δι’ άλκήν καί σύνεσινήν πολέμου βοπή. πηδώντες εις αύτούς. καί τό πράον αύτών δέλεαρ είς ένέδρανύπώπιτευεν. μέ χρι τών μέν άπολωλότων τών δ’ ύπό τούδέους σκεδα σθέντων. τινές δ' εις τούπίσω κατά τού τείχους κατεκρημνίζοντο. " 10 Ιουδαίους δέ ή τε τών έργων καί ή τών άνδρών 4 φθορά πολύ πλείους καί μαχιμωτέρους έπισυνέστησε "Ρωμαίοις.

διέμεινε δ’ ύστερον ούκ όλίγω χρόνω τήν χώραν κατατρέχων σύν τοις άδελ ----. . --------------..ΓΡ. τών σεμνοτέρων ήπτετο πραγμάτων. εύμορφία σώματος καί μεγέ θει πεποιθώς. αύτός δέ. άναφεύγοντα δι’ όρθίου φάραγγος.--------------. τούτων έκά στω λόχον ύποζεύξας ένοπλον. οΐς Αχίαβος ό άνεψιός βασιλέως άπό τών έρυμνοτάτων χωρίων έπολέμει. τών μένούν πεζών συχνοί διεφθάρησαν έντή μάχη. καί φεύγοντος έκ πλαγίου τόν αύχένα πλήξας άπέρ.20 ραξε. 138 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τους βασιλικούς. κατεφλέγη δέ καί τά πλησίον Ιορδάνου βασίλεια κατά Βηθαράμαθον. καί τούς περί αύτόν όπλίσας τους τήν δυνα– 2 στείαν ζηλούσιν έπιχειρεϊ.----. κάν έφθη πάσαν οΐκησιν εύπρεπή καταφλέξας. κατά δέ τήν Περαίαν Σίμων τις τών βασιλικών δούλων.-. Τ. προυξένει δ' αύτώ τήν 25 έλπίδα σώματος ισχύς καί ψυχή θανάτου καταφρονούσα. ώσπερ στρατηγούς έχρήτο καί σατράπαις έπί τάς καταδρομάς. ό Γράτος ύποτέμνε ται. πρός δέ τούτοις άδελφοί τέσσαρες δμοιοι. ένδέ Σεπφώρει τής Γαλιλαίας "Ιούδας υΐός Έζεκίου τού κατατρέχοντός ποτε τήν χώραν άρχιληστού και χειρωθέντος ύφ’ Ηρώδου τού βασιλέως.. πε– 1ο ριών δέμεθ’ ών ήθροισε ληστών τάτε έν"Ιεριχοΐβασί λεια καταπίμπρησι καί πολλάς έτέρας τών πολυτελών έπαύλεις. άποφεύγων τήν έν τοϊς πεδίοις συμπλοκήν. 5 συστήσας πλήθος ούκ όλίγον άναρρήγνυσι τάς βασιλικάς όπλοθήκας.. --. εϊμή Γράτος ότών βασιλικών πεζών ήγεμών τούς τε 15 Τραχωνίτας τοξότας καί τό μαχιμώτατον τών Σεβαστη νών άναλαβώνύπηντίασε τόν άνδρα. τόν Σίμωνα δ' αύτόν. * . περιτίθησι μέν έαυτώ καί διάδημα. στασιασάντων έτέρων τινών έκτής 3 τότε καί ποιμήν τις άντιποιήσασθαι βασιλείας έτόλ μησεν: "Αθρογγαΐος έκαλεΐτο. άρπαγάς δαδίους έκ τού πυρός ποριζόμενος έαυτώ. τότε 30 μένιούν έαυτώ περιτίθησιδιάδημα. καθάπερ βασιλεύς..

προσέλαβε δέκαί παρά Βηρυτίων. καί κατά τό πρός "Ηρώδην έχθος Αρέτας ό"Αραψ ούκ όλίγην άγων δύναμιν ίππικήν τε καί πεζικήν. καί τό κτείνειν αύτους προηγούμενον μέν ήν"Ρω μαίους τεκαίτούς βασιλικούς. μέρος τε. διερχόμενος τήν πό λιν. τούς δέ ένοικούντας άνδραποδίζεται. τούτο μέν δή τό τέλος αύτούς ύστε– 15 ρον έξεδέχετο . οΐ δέ έξής δύο Γράτω και Πτολεμαίω περιπεσόντες· ό δέ τέταρτος Αρχελάω προσε χώρησε κατά δεξιάν. ύπ’ "Αρ χελάου μέν ό πρεσβύτατος. . πολλά τοιαύτα τούς έπιχω 10 ρίους καί τούς άλλοφύλους παρ’ δλον τόν πόλεμον έργα σάμενοι μετά χρόνον οϊμέν τρεϊς έχειρώθησαν. διέφευγε δ'ούδέΊΙουδαίων εϊ τις εις χείρας έλθοι φέρων κέρδος. έπεί δέ εις 25 τήν Πτολεμαΐδα τότε άλλο συμμαχικόν πλήθος αύτώ παρήν. άναλαβών δή τά 20 λοιπά δύο τάγματα καί τάς σύν αύτους τέσσαραςϊλας ίπ πέων έπί Πτολεμαΐδος ήει. τόνμέν ούν έκατοντάρχην αύτών Άρειον καί τεσσαράκοντα τούς γενναιοτάτους κατηκόντισαν· οΐ δέ λοιποί κινδυ– - νεύοντες τό αύτό παθεΐν. προστάξας έκεϊ καί τούς παράτών βασιλέων καί δυναστών έπικούρους συνελθεΐν. χιλίους καί πεντακοσίους όπλίτας. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 139 φοΐς.τότε δέληστρικού πολέμου τήν Ίουδαίαν πάσαν ένέπλησαν. - 8άρω δέ δεξαμένω τά παρά Σαβίνου καί τών ήγε-5 μόνων γράμματα δεϊσαίτε περί τού τάγματος δλου πα ρέστη και σπεύδειν έπί τήν βοήθειαν. ός τούς τε ύπαντιάσαντας τρέπεται. τής στρατιάς εύθέως έπεμπεν είς τήν Γαλιλαίαν γειτνιώσαντή Πτολεμαΐδι καί Γάιον ήγεμόνα τών αύ– αυτού φίλων. μετά δέ τής δλης δυνά– . Γράτου σύντοϊς Σεβαστηνούς έπιβοηθήσαντος έξέφυγον. και Σέπφωριν πόλιν έλών αύτήν μέν έμπίπρησι. έτόλμησε δέποτε "Ρωμαίων λόχον άθρουν περισχεϊν κατ’ Έμμαούνταν και στα δέ ούτοι και όπλα διεκόμιζοντώ τάγματι.

τού κινήματος έπεμπε περί τήν χώραν. . βάρουδι’ όργήν τών περί Άρειονάποσφαγέντων . δδέ τούς μέν Άραβας εύρών ού συμ μάχων ήθος έχοντας άλλ’ ίδίω πάθει στρατευομένους. καί πολλών άγομένων τούς μέν ήττον θορυβώδεις φανέντας έφρού– ρει. . 2 ένθεν εις"Ιεροσόλυμα προελθών όφθείς τε μόνον μετά τής δυνάμεως τά στρατόπεδα τών Ιουδαίων διεσκέ δασε. καί διά τούτο ύπό τών Αράβων διηρπάσθη. άγοντες άμα τώ βασιλικώ στρατώ καί τούς Σεβαστη– · νούς. κατεφλέγη δέκαίΈμμαούς φυγόντων τών οίκη τόρων. . . ένθενείς Σαμφώ πρόεισι. . μηνιόντων καί τούς 5% Ηρώδου φίλοις.. τούς δ’ αϊτιωτάτους άνεσταύρωσε περί δισχιλίους. διά δέ τήν έορτήν άναγκαίως δεξάμενοι τό πλήθος συμπολιορκηθήναι μάλλον "Ρωμαίοις ή συμπο λεμήσαι τους άποστάσι. προϋπηντήκεσαν δέαύτώ Έώ σηπός τε ό άνεψιός Αρχελάου καί σύν"Ρούφω Γράτος. αύλίζεται δέ περί τινα κώμην "Άρουν καλουμένην. τάς τε προσόδους πάσας δσαις έπετύγχανον. 140 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μεως αύτός 8άρος εΐς Σαμάρειαν έλάσας τής μέν πό– λεως άπέσχετο. κτήμα δέήν Πτολεμαίου.. κώμην έτέ ρανέρυμνήν.. καί οϊμέν ώχοντο φυγόντες άνά τήν χώραν· δε– ξάμενοι δέ αύτόν οΐ κατά τήν πόλιν άπεσκευάζοντο τάς αιτίας τής άποστάσεως. οΐτε άπό τού "Ρωμαϊκού τάγματος τόν συνήθη τρόπον κεκοσμημένοι. πυρός δέ καί φόνου πεπλή– ρωτο πάντα. μηδέν έντους τών άλλων θορύβοις πα ρακεκινηκυΐαν εύρών. ήγγέλη δ’ αύτώ περί τήν Ίδουμαίαν έτι συμμένειν μυρίους όπλίτας. ήν όμοίως διήρπασαν. . καί πρός τάς άρπαγάς τών Αράβων ούδέν άντεχε.κελεύσαντος. . αύτοί μέν μηδέν παρακινήσαι λέγοντες.. βάρος δέ μοϊραντής στρατιάς έπί τούς αιτίους --. Σαβϊνος γάρ ούδ’ "είς όψιν ύπομείνας έλθεΐν (8άρω προεξήλθε τής πόλεως έπίθά λασσαν.

βάρος δέτώ πλήθειμένήφίει τάς αϊ τίας. κάν 30 διανέμη τόν"Hρώδου Καϊσαρ οίκον πάσι τους έκγόνους. άθροί σαντος δέ Καίσαρος συνέδριον τών έν τέλει "Ρωμαίων 20 καί τών φίλων έντώ κατά τό Παλάτιον Απόλλωνος Ιερώ (κτίσμα δ’ ήν ίδιον αύτού. σύν δέ τούς φίλοις άντικρυς "Αρχέλαος. πρίν εις χείρας έλθεϊν. συμ 23 παρίστασθαι μέν Αρχελάω διά μίσος καί φθόνον ούχ ύπομένοντες. έπί τούτοις παρήν καί Φίλιππος ό άδελφός Αρχελάου. άποπέμπεται. εις Αντιόχειαν έπάνεισιν: Αρχελάω δ’ έπί 6 "Ρώμης πάλιν άλλη συνίστατο δίκη πρός"Ιουδαίους. συμπαρίσταντο δέ αύτοϊς τών έπί"Ρώμης "Ιουδαίων ύπέρ όκτακισχιλίους. οΐ 15 πρό τής άποστάσεως. 10 δτι κατ’ οίκείου βασιλέως έστρατεύσαντο. θαυμασίω πολυτελεία κεκο σμημένον). ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . κάκεϊνοι. όφθήναι δέ μετά τών κατηγόρων ύπό Καίσαρος αϊδούμενοι. καί φρουράν καταλιπών τό καί πρό– τερον τάγμα. κλήρου τινός άξιωθήναι. ήσαν δέ πεντήκοντα μέν οί παρόντες. έπιτρέψαντος "8άρου. μετά μέν τών πρεσβευτών τό "Ιουδαϊκόν πλήθος έστη. προπεμφθείς κατ’ εύνοιαν ύπό "8άρου. τινάς δέ τώντού βασιλέως συγγενών (ήσαν γάρ σύν αύτους ένιοι προσήκοντες "Ηρώδη κατά γένος) κολάσαι προσέταξεν. τάς "Ηρώδου 2 . πρέσβεις έξεληλύθεισαν περί τής τού έθνους αύτονομίας. τών δέ τούτου συγγενών οΐφίλοι παρ’ ούδετέροις. δυοΐν ένεκα. "βάρος μέν ούν τούτον τόν τρόπον καταστησάμενος τά έν"Ιεροσολύμοις. Αχιάβου συμβουλεύσαντος σφάς αύ– 5 τούς παρέδοσαν. τούς δέήγεμόνας έξετασθησομένους έπεμψεν έπί Καίσαρα. μετά δέ τών ιδίων ταγμάτων έπί τούς άφεστώτας ήπείγετο. έπιτραπέν δέ λέγειν τους κατηγόροις. Κάϊσαρ δέ τους μέν άλλοις συνέγνω. 141 καί πέρα τής αύτού προαιρέσεως τήν χώραν κακούντας έχθει τώ πρός Ηρώδην. Αρχελάω τε συναγωνίσασθαι.

142 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ παρανομίας πρώτον διεξήεσαν. είς τοσούτον μέντοι ταπεινότητος έκ τού δυστυχεϊν έθους προελθεϊν ώστε ύπομεϊναι τής πικράς δουλείας καί διαδοχήναύθαίρετον. δεΐσθαι δέ"Ρωμαίων έλεήσαί τετά τής Ίουδαίας λείψανα καί μή τό περισσόν αύτής άπορρίψαι τους ώμώς σπαράσ– 30 σoυσι. καί πολέμου νόμω έθέλειν' τάς πληγάς κατά προσώπου δέχεσθαι. τοιαύτα πεπονθέναι τούς καταλειφθέντας ώστε μακα ρίζεσθαι τούς άπολωλότας· βεβασανικέναι γάρ ού μό νoντά σώματα τών ύποτεταγμένων άλλά καί τάς πό– λεις. καί τοσαύτα μέν παρεστακέναι θύματα περί τής άρχής τώ θεώ. τούς μέντοι περιλειφθέντας έκ τοσούτων κακώνεϊκότως έπε– στράφθαι ήδη ποτέ πρός τάς συμφοράς. πλείστων γούν άνηρημένων ύπ’ αύτού. τόν δέ. προοιμιάσασθαι τήν βασιλείαν τρισχιλίων πολιτών φόνω. Αρχέλαον γούν τόν τηλικούτου τυράννου παϊδα μετά τήν τού πατρός τελευτήν βασιλέα τε προσειπεϊν έτοί μως. το σούτοις δέ έμπεπληκέναι νεκρούς τόϊερόν ένέορτή. ού βασιλέα λέγοντες. καί τό τής Ιουδαίας αίμα κεχα ρίσθαι τους έξωθεν δήμοις· άντί δέ τής παλαιάς εύδαι– μονίας καί τών πατρίων νόμων πενίας τό έθνος καί παρανομίας έσχάτης πεπληρωκέναι. καί συνεύξασθαι περί τής διαδοχής. καθόλου τε πλείους ύπομεμενηκέναι τάς έξ"Ηρώδου συμφοράς έν όλίγοις έτεσιν Ιουδαίους ών έν άπαντι τώ χρόνω μετά τήν έκ Βαβυλώνος άναχώρησιν έπαθoν οί πρόγονοι. καί συμπενθήσαι τόν"Hρώδου θάνατον αύτώ. άλλά τών πώποτε τυραννησάντων ώμότατον ένηνοχέναι τύραννον. Ξέρξου Έν βασιλεύοντος έπαναστραφέντες. συνάψαντας δέ τή Συρία τήν χώραν αύτών διοι κεϊν ύπό ιδίοις ήγεμόσιν· έπιδείξεσθαι γάρ ώς οΐνύν . τάς μέν γάρ ιδίας λελωβήσθαι. τάς δέ τών άλλο– φύλων κεκοσμηκέναι. ώσπερ άγωνιά– σαντα μή νόθος υΐός δόξειεν "Ηρώδου...

ύποσχόμενος δέ καί βασιλέα ποιήσειν έάν άξιον έαυτόν παράσχη. τό δέ λοιπόν ήμισυ διελών είς δύο τετραρχίας δυσίν έτέροις παισίν "Ηρώδου δίδωσι. Σαλώμη δέ. ΛοτοΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 143 στασιώδεις διαβαλλόμενοι καί πολεμικοί φέρειν οίδασι Ιουδαϊοι μέν ούν τής κατηγορίας κατέληξαν εις τοιαύτην άξίωσιν· άναστάς δέΝικόλαος άπελύσατο μέν και τάς εις τούς βασιλείς αιτίας. 15 τήν μέν Φιλίππω. - τότε μέν ούν Καϊσαρ άκούσας έκατέρων διέλυσε 3 10 τό συνέδριον. ύπό Φιλίππω τέ τακτο. τής "Αρχελάου δ’ έθναρχίας Ίδουμαία τε καί Ιουδαία πάσα καί Σαμαρεΐτις ήν. όσοι πρός τούς κατηγόρους άφειστήκεσαν. άποτεμόμενος τής βασιλείας προσέθηκε Συρία. μετά δέ ήμέρας όλίγας τό μέν ήμι συ τής βασιλείας Αρχελάω δίδωσιν. Βατανιαία δέ καί Τράχων Αύρανΐτίς τε καί μέρη τινά τού Ζήνωνος. κατηγόρει δέ τού έθνους τότε δύσαρκτον καί τό δυσπειθές φύσει πρός τούς βα σιλέας. Γάζαν καί Γάδαρα καί "Ιππον. πρόσo δος δέήν τής Αρχελάω δοθείσης χώρας τετρακοσίων ταλάντων. τήν δέ Αντίπα τώ πρός Αρχέλαον άμφισβητούντι περί τής βασιλείας. Ίαμνείας τε καί Αζώτου καί Φα σαηλίδος άποδείκνυται δεσπότις· χαρίζεται δέ αύτή Καϊσαρ καί τά έν"Ασκάλωνι βασίλεια. πόλεις δέύπηκόους παρέλαβε Στράτωνός 25 τε πύργον καί Σεβαστήν καί Ίόπην καί Ιεροσόλυμα" τάς γάρ "Ελληνίδας. συνήγετο δέ έκ . έγένετο δέ ύπό τούτωμέν ή τε Περαία καί Γαλιλαία. πρός οΐς ό βασιλεύς έν ταϊς 30 διαθήκας κατέλιπεν. 20 πρόσοδον έχοντα ταλάντων έκατόν. κεκουφισμένη τετάρ τω μέρει τών φόρων είς τιμήν τούμή μετά τών άλλων άπoστήναι. οίκου τά περί Ίάμνειαν. έθνάρχην προσ– ειπών. πρόσοδος διακο σίων ταλάντων. συνδιέβαλλε δέ καί τούς Αρχελάου συγγενείς.

κατ' έλπίδα τού λήσειν ήκεν εις Ρώμην. ώστε τούς έωρακό τας Αλέξανδρον καί σαφώς. τής δέ άλλης "Ηρώδου γενεάς έκαστος τό καταλειφθέν ένταϊς διαθή– καις έκομίζετο. τόν δέ οίκον αύ– τής ύπό τήν "Αρχελάου έθναρχίαν έταξε.. καί πλήθος άπειρον ήν περί τούς στενωπούς δι’ ών κομίζοιτο. τό γεμήν Ίουδαϊκόν έν"Ρώμη πάν έξε– χύθη πρός τήν θέαν αύτού. ούσαν χιλίων ταλάντων. ύφ' ού διδαχθείς έλεγεν ώς οΐπεμφθέντες έπί τήν άναίρε– σιν αύτού τε καί Αριστοβούλου δι’ οίκτον έκκλέψειαν αύτούς όμοίων ύποβολή σωμάτων. τούτοις γούν τούς έν Κρήτη ΙΙουδαίους έξαπατήσας καί λαμπρώς έφοδια 20 σθείς διέπλευσεν είς Μήλον· ένθα συναγείρας πολλώ πλέον δι’ ύπερβολήν άξιοπιστίας άνέπεισε καί τούς ίδιο ξένους εις "Ρώμην αύτώ συνεκπλεύσαι. δυσί δέ αύτού θυγατριάσι παρθένοις Καϊσαρ έξωθεν χαρίζεται πεντήκοντα μυριάδας άργυ ρίου. καταχθείς δέ εϊς Δικαιάρχειαν δώράτε παμπληθή παρά τών έκεϊΤου– δαίων λαμβάνει. δι’ όμοιότητα μορφής ψευδόμενος έαυτόν Αλέξαν δρον τόν άναιρεθέντα ύφ''Ηρώδου. μετά δέ τόν οίκον έπιδιένειμεν αύτους τήν αύτώ καταλειφθεϊ σαν ύφ' Ηρώδου δωρεάν. καί συνώκισεν αύτάς τοϊς Φερώρα παισί.. προεληλύθει δ’ είς τοσού– τον πίστεως τό τής μορφής δμοιον. κάν τούτω νεανίας τις Ιουδαϊος μέν τό γένος. καί καθάπερ βασιλεύς ύπό τών πα 25 τρώων προεπέμφθη φίλων. και γάρ δή προήλθον εις τοσούτον φρενοβλαβείας οΐΜήλιοι ώστε . εύ– τελή τινάιτών κειμηλίων είς τήν τού κατοιχομένου τι μήνέξελόμενος. τρα φείς δ’ έν Σιδώνι παρά τινιτών "Ρωμαϊκών άπελευθέ ρων. συνεργός δ’ ήν τις όμόφυλος 15 αύτώ πάντα τά κατά τήν βασιλείαν έπιστάμενος.144 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ πάντων έξήκοντα προσόδου τάλαντα. έπισταμένους διόμνυσθαι τούτον είναϊ.

Καϊσαρδέγινώσκων άκρι-2 βώς τούς Αλεξάνδρου χαρακτήρας (κατηγόρητο γάρύφ' Ηρώδου παρ' αύτώ). συνεώρα μέν καί πρίν ιδεϊν τόν 5 άνθρωπον τήν τής όμοιότητος άπάτην. " 145 φορείω τε αύτόν κομίζειν καί θεραπείαν βασιλικήν ιδίοις παρασχεΐν άναλώμασι. Μηλίοις δέήρκεσεν έπιτίμιον τής άνοίας τά άναλώματα. καί κατά 3 μνήμην τών πάλαι διαφορών ού μόνον ΊΙουδαίοις άλλά και Σαμαρεύσι χρησάμενος ώμώς. 10 . γελάσας δέ Καϊσαρ έπί τούτοις τόν μέν ψευδαλέξανδρον δι'εύεξίαν σώμα τος έγκατέταξε τους έρέτας.κάκεϊνος αύτώ δηλώσειν είπών έπεται πρός Καίσαρα. άπολαβόμενος δέ αύτόν κατ' ιδίαν. διδούς δέτι καί πίστεως ταϊς ίλαρωτέρας έλπίσι. καί τόν Ιουδαϊoν ένδεί 20 κνυται καταχρησάμενον αύτού τή όμοιότητι πρός έργα σίαν· τοσαύτα γάρ ειληφέναι δώρα καθ' έκάστην πόλιν - δσα ζών "Αλέξανδρος ούκ έλαβε. Καίσαρος θησαυρούς έγκατατάσ– 1osΈΡΗ. ή ούσία δ' αύτού τους. δ δέ ώς είδεν. τόν άναπείσαντα δέ έκέλευ 25 σεν άναιρεθήναι. κελεύσας άγαγεΐν αύτό τόν νεανίσκον. έτεκμήρατο μέν τάχιστα καί τάς διαφοράς τού προσώπου. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . “μισθόν” έφη "πα ρά Καίσαρος έχεις τό ζήν τού μηνύσαι τόν άναπείσαντά σε πλάσασθαι τηλικιαύτα. τους γάρ πυνθανο μένους περί Αριστοβούλου σώζεσθαι μέν κάκείνον έλε γεν.” . τό δέ δλον 10 σώμα σκληρότερόν τε καί δουλοφανές καταμαθών ένόη– σε πάν τό σύνταγμα. - παραλαβών δέ τήν έθναρχίαν Αρχέλαος. πρεσβευσαμένων έκα το τέρων κατ’ αύτού πρός Καίσαρα έτει τής άρχής ένάτω φυγαδεύεται μένεις Βίενναν πόλιν τής Γαλατίας αύτός. άπολελεΐφθαι δ’ έπίτηδες έν Κύπρωτάς έπιβουλάς με φυλασσόμενον ήττον γάρ έπιχειρεΐσθαι διεζευγμένους. v. Κέλαδόν τινα πέμπει τών σαφώς έπισταμένων"Αλέξανδρον. πάνυ δέ αύτόν παρώξυνεν ή τόλμα τών ύπ’ αύτού λεγομένων.

καί ταύτα τόν άδελφόν. έδοξεν έπιστάντα τόν Αλέξανδρον 25 αύτή λέγειν" άπέχρημέν ό κατά Λιβύην σοι γάμος. έπυνθάνετο τί σημαίνειν δοκοϊεν.. μετά δέ τόν έκεί νου θάνατον συνώκησεν Ίόβα τώ βασιλεύοντι Λιβύης. ταύτα άκούσας Αρχέλαος μετά πέντε ήμέρας έπί τήν δίκην μετεκλήθη. ύφ' ού καί άνηρέθη καθάπερ προδεδηλώκαμεν. πλήν ού περιόψομαι τήν ύβριν. τόν έμόν ήρημένη. μεταπεμψάμενος δέ τούς μάντεις καί τών Χαλδαίων τι– νάς. ώ τολμηρά.. . πλήρεις καί μεγάλους. όναρ ιδεΐν φασί τοιόνδε. υιός δ’ Ηρώδου τού βασιλέως..146 ΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ σεται. . έν ποικίλαις δέ πραγμάτων μεταβολαΐς γενόμενον τε λευτήσειν. δς ήν άδελφός μέν Αρχελάου περί ού διέξιμεν. τούς δέ βούς μεταβολάς πραγμάτων διά τό τήν χώραν άροτριώντας άλλάσσειν. ώστε βασιλεύσειν μέν αύτόν τόν τών σταχύων άριθμόν. τρίτον άνδρα. . παραγενομένη τοίνυν εΐς Ιουδαίαν. ούτελευτήσαντος έπανελθούσαν αύτήν καί χηρεύουσαν παρά τώ πατρί θεασάμενος ό έθνάρχης Αρχέλαος έπί τοσούτον έρωτος ήλθεν ώστε παραχρήμα τήν συνοικού σαν αύτώ Μαριάμμην άποπεμψάμενος έκείνην άγαγέ σθαι. τής δέ Αρχελάου χώρας είς έπαρχίαν περιγραφεί . γυνή δ’ Αλεξάνδρου γεγο– νυϊατό πρώτον. πρίν κληθήναι δέ αύτόν ύπό τοϋ Καίσαρος. ύπό βοών καταβιβρωσκομένους. άπολήψομαι δέ σε καί μή θέλουσαν” τούτο διη– γησαμένη τό όναρ δύο μόλις ήμέρας έβίω. έδοξεν δράν στάχυς έννέα. μετ’ όλίγον τού άφίξεως χρόνον.. σύ δέ ούκ άρκεσθείσα τούτω πάλιν έπί τήν έμήν έστίαν άνακάμπτεις. άξιον δέ μνήμης ήγησάμην καί τό τής γυναικός αύτού Γλαφύρας όναρ. άλλων δέ άλλως έξηγουμένων. ήπερ ήν θυγάτηρ μέν Αρχελάου τού Καππαδοκών βασιλέως. Σίμων τις Έσσαΐος τό γένος έφη τούς μέν στάχυς ένιαυτούς νομίζειν.

φιλάλληλοι δέ καί τών άλλων πλέον. άλλ’ έν έκάστη και. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 147 σης έπίτροπός τις ίππικής παρά"Ρωμαίοις τάξεως Κω πώνιος πέμπεται. τών δέ έκάστου κτημάτων άναμεμιγμένων μίαν ώσπερ άδελφούς άπασιν ούσίαν είναι. συγγενείς ήγούνται και τους ήθεσι τους έαυτών έντυπούσι. Έσσηνοί καλούν ται.4 . κατα-3 φρονηταί δέ πλούτου. ούτοι τάς μέν ήδονάς ώς κακίαν άποστρέ φονται.. ώστε έν άπασι μήτε με πενίας ταπεινότητα φαίνεσθαι μήθ’ ύπεροχήν πλούτου. κα 5 κίζων εΐφόρον τε"Ρωμαίοις τελεϊν ύπομενούσι καί μετά τόν θεόν οΐσουσι θνητούς δεσπότας. τρία γάρ παρά Ιουδαίοις είδη φιλοσοφείται. τόν μέν γάμον καί τήν έξαύτού διαδοχήν ούκ άναιρούντες. παρά τού Καίσαρος έξουσίαν. άπαλούς έτι πρός τά μαθήματα. ούδέν τοις άλλοις προσεοϊκώς. έπί τούτου τις άνήρ Γαλιλαίος Τούδας όνομα εις άπόστασιν ένήγε τούς έπιχωρίους. τήν δέ έγκράτειαν καί τό μήτοις πάθεσιν ύπο επίπτειν άρετήν ύπολαμβάνουσι. τάς δέτών γυναικών άσελγείας φυλασσόμενοι. διδή καί δοκεί σεμνότητα άσκεΐν. ήν δέ ούτος σο– φιστής ιδίας αιρέσεως. .μία δέ-ούκ έστιν αύτών πόλις. λευχειμoνεϊντε και διά παντός. κηλίδα δέ ύπoλαμβά νουσι τό έλαιον. και αιρετοί πρός άπάντων εις τάς χρέίας έκαστοι. τρίτον το δέ. ούδέ έστιν εύρεϊν κτήσει τινά παρ' αύτους ύπερέχοντα. μέχρι τού κτείνειν λαβών.. νόμος γάρ τούς εις τήν αίρεσιν εΐσιόντας δημεύειν τώ τάγματι τήν ούσίαν. καί θαυμάσιον παρ' αύτους τό κοινωνικόν. και γάμου μένύπερ rs οψία παρ' αύτους. και μη αν δεμίαν τηρεϊν πεπεισμένοι τήν πρός ένα πίστιν. καί τού 2 μέν αίρετισταί Φαρίσαΐοι τού δέ Σαδδουκαΐοι. σμήχεται τό σώ μα· τό γάρ αύχμεϊνιέν καλώ τίθενται. ΊΙουδαϊοι μέν γένος όντες. κάν άλιφή τις άκων. τούς δ’ άλλοτρίους παϊδας έκλαμ βάνοντες. χειροτονητοί δέ οΐτών κοινών έπιμεληταί.

καταστολή δέ καί σχήμα σώματος δμοιον τους με– τά φόβου παιδαγωγουμένους παισΐν. 14S . πατρίους δέτινας εις αύτόν εύχάς.. άλλά τώ χρήζοντι διδούς έκαστος τά παρ’αύτοϋ τό παρ' έκείνου γχρήσιμον άντικομίζεται. διά δέ τούς ληστάς ένοπλοι. . ούτε δέ έσθήτας ούτε ύποδήματα άμείβουσι πρίν ή διαρραγήναι τό πρό– τερον παντάπασιν ή δαπανηθήναι τώ χρόνω. καί γεύσασθαί τινα πρίν τής εύχής 3 άθέμιτον άριστοποιησάμενος δέ έπεύχεται πάλιν· άρ χόμενοί τε καί παυόμενοι γεραίρουσι τόν θεόν ώς χορη .. κη ξ5 δεμών δέ έν έκάστη πόλει τού τάγματος έξαιρέτως τών ξένων άποδείκνυται. ό δέ μάγειρος έν άγγείον έξι ένός έδέσματος έκάστω παρατίθησι. καί χωρίς δέ τής άντιδόσεως άκώλυτος ή μετάληψις αύτους ών άν έθελήσωσι. ζωσάμενοί τε σκεπάσμασιλινοϊς ούτως άπολούονται τό σώμα ψυχροϊς ύδασι. προκατεύχεται δέ όϊε– ρεύς τής τροφής.. ώσπερ ικετεύοντες άνατεϊλα. ΤΟΥΡ ΓΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τοικούσι πολλοί. 5 πρός γεμήν τό θεϊoν ιδίως εύσεβείς πρίν γάρ άνα σχεϊντόνήλιον ούδέν φθέγγονται τών βεβήλων.. καί τοϊς έτέρωθεν ήκουσιν αίρετι σταϊς άναπέπταται τά παρ' αύτοις όμοίως ώσπερ ίδια.καί καθισάντων μεθ’ ήσυχίας ό μέν σιτοποιός έν τάξει πα– ρατίθησιν άρτους. μετά ταύτα πρός άς έκαστοι τέχνας ίσασιν ύπότών έπι -- μελητών διαφίενται. καί πρός ούς ού πρότερον είδον εισίασιν ώς συνηθε στάτους· διό και ποιούνται τάς άποδημίας ούδέν μέν δλως έπικομιζόμενοι. καί μετά ταύτην τήν άγνείαν εις ίδιον οίκημα συνίασιν. και μέχρι πέμπτης ώρας έργασά 20 μενοι συντόνως έπειτα πάλιν εις έν άθροίζονται χωρίον. ούδένδέ έν άλλήλοις ούτε άγοράζουσιν ούτε πωλούσιν. . ένθα μηδενί τών έτεροδόξων έπιτέτραπται παρελθεϊν· αύτοί τε καθαροί καθάπερ εις 52Α) άγιόν τι τέμενος παραγίνονται τό δειπνητήριον. ταμιεύων έσθήτα καί τά έπιτή– δεια.

. θυμού καθεκτικοί. άξινάριόν τε καί τό προειρημένον πέ ρίζωμα και λευκήν έσθήτα δόντες. ένθεν αύτοις πρός θεραπείαν παθών βίζαι τεάλεξητήριοι και λίθιών ιδιότητες άνερευνώνται. σπουδάζουσι δέ έκτόπως περί τά τών παλαιών συγγράμ ματα. χεϊρόν τι τής έπιορκίας ύπολαμβάνοντες: και ήδη γάρ κατεγνώσθαίφασιτό άπιστούμενον δίχαθεού. πί στεως προστάται. μετά γάρ τήν τής καρτερίας έπίδειξιν δυσίν . . τό δέ όμνύειν περιίστανται..ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 149 γόν τής τρόφής. έπικουρία καί έλεος. βοηθεϊντεγάρ τους άξίοις. . παραλαμβάνεται δέ εις τάς συμβιώσεις ούδέπω. δει πνούσι δέ ύποστρέψαντες όμοίως. πρόσεισι μέν έγγιoν τή και διαίτη και καθαρωτέρων τών πρός άγνείαν ύδάτων με ταλαμβάνει. όργής ταμίαι δίκαιοι. . συγκαθεζομένων τών ξένων οΐτύχοιεν αύτους παρόντες. μάλιστα τά πρός ώφέλειαν ψυχής και σώματος έκλέγοντες. τάς δέλαλιάς έντάξει παραχωρούσιν άλλήλοις. όπόταν δέωνται. ούδέ κραυγή ποτε 5 τόν οίκον ούδέθόρυβος μολύνει.. τούτου δέαϊτιον ή διηνεκής νήψις καί τό μετρεΐσθαι παρ' αύτους τροφήν καί ποτόν μέχρι κόρου. τάς δέ εις τούς συγ 15 γενεΐς μεταδόσεις ούκ έξεστι ποιεϊσθαι δίχα τών έπι– τρόπων. - και τώδέζηλοϋντι τήν αίρεσιν αύτών ούκ εύθύς ή πά ροδος. ... έπειδάν δέ τούτω τώ χρόνω πεϊραν έγκρατείας δώ. άλλ’ έπ’ένιαυτόν έξω μένοντι τήν αύτήν ύποτί θενται δίαιταν. έπειτα ώς ιεράς καταθέμενοι τάς έσθήτας πάλιν έπ' έργα μέχρι δείλης τρέπονται. και καθ' έαυτούς έφίεται καί τροφάς άπορουμένοις όρέγειν. καί πάνμέν τό δηθέν ύπ’ αύτών ισχυρότερον δρκου. ειρήνης ύπουργοί. καί τούς έξωθεν ώς μυστήριόν τι φρικτόν ή τών ένδον σιωπή καταφαίνεται. το … τών μένιούν άλλων ούκ έστιν δ τιμή τών έπιμελη τών προσταξάντων ένεργούσι· δύο δέ ταύτα παρ' αύ– τοϊς αύτεξούσια.

μηδέ έσθήτι ή τινι πλείον 1Ο κόσμω τούς ύποτεταγμένους ύπερλαμπρύνεσθαι. μάλιστα δέ τους κρατούσιν· ούγάρδίχα θεού πε– ριγίνεσθαί τινι τό άρχειν κάν αύτός άρχη. τήν άλήθειαν άγαπάν άεί καί τούς ψευδομένους έλέγχειν προβάλλεσθαι.. . .. δρκους αύτοις όμνυσι φρικώδεις. τοιούτοις μέν δρκοις τούς προσιόντας έξα 8 σφαλίζονται. . . ποηφαγών δέ καί λιμώ τό σώμα και τηκόμενος διαφθείρεται. .. . . . .. Υ . . κάν μέχρι θανάτου τις βιάζηται. . . έπειτα τά πρός άνθρώπους w . . καί μήτε κρύψειν τι τούς αϊ ρετιστάς μήτε έτέροις αύτών τι μηνύσειν.. . . . σέβας δέ μέγιστον . μισήσειν δέ άεί τούς άδικους και συναγωνιείσθαι τους δικαίοις. ό δέ έκκριθείς οίκτίστω πολλάκις μόρω διαφθείρεται τους γάρ δρκοις καί τούς έθεσιν ένδεδεμένος ούδέ τής παρά τοις άλλοις τροφής δύναται μεταλαμβάνειν. . . τό πιστόν άεί παρέξειν πάσι. περί δέ τάς κρίσεις άκριβέστατοι καί δίκαιοι· καί 30 - δικάζουσι μέν ούκ έλάττους τών έκατόν συνελθόντες. . Υ. . πρός τούτοις όμνύουσι μηδενί μέν μεταδούναι τών δογμάτων έτέρως ή ώς αύτός μετέ λαβεν. .. . διό δή πολλούς έλεήσαντες έν ταϊς έσχάτας άναπνοαΐς άνέλαβον. πρίν δέ τής κοινής άψα σθαι τροφής. Α Ρ Λ.. . 150 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ άλλοις έτεσι τό ήθος δοκιμάζεται.. .. χείρας κλοπής καί ψυχήν άνοσίου κέρ δους καθαράν φυλάξειν. .. .ν. . . μηδέ ποτ' έξυβρίσειν εις τήν έξουσίαν._ __ _ _2%» - όνόματα.Σ δίκαια φυλάξειν καί μήτε κατά γνώμην βλάψειν τινά 35 μήτε έξέπιτάγματος. καί συντηρήσειν όμοίως τάτε τής αϊρέσεως αύτών βιβλία καί τά τών άγγέλων 2 . . ----. . και φανείς άξιος ού τως εις τόν όμιλoν έγκρίνεται. . ικανήν έπί τοις .. πρώτον μέν εύσεβήσειν τό θεϊον. άμαρτήμασιν αύτών τήν μέχρι θανάτου βάσανον ήγού μενοι. 9 . ----.. . άφέξεσθαι δέληστείας. . . . τούς δέ έπ’ άξιοχρέοις άμαρτήμασιν άλόν τας έκβάλλουσι τού τάγματος. ο κ.. . τό δέ όρισθέν ύπ’ αύτών άκίνητον...

έκεί νους άπολoύεσθαι καθάπερ άλλοφύλω συμφυρέντας. διήλεγξε δ’ αύτών έν άπασιτάς ψυχάς ό πρός "Ρωμαίους πόλεμος. καί τάς μέν άλγηδόνας νικώντες τους φρονήμασι. τόν δέ θάνα τον. ένώ στρεβλούμενοι καί λυγιζόμενοι καιόμενοί τε καί κλώμενοι. άλλ’ ούδέ σκεύός τι μετακινήσαι θαρρούσιν. ταϊς δέ άλλαις ήμέραις βόθρον όρύσ– σοντες βάθος ποδιαΐον τή σκαλίδι (τοιούτον γάρ έστι τό διδόμενον ύπ’ αύτών. 25 καί μακρόβιοι μέν ώς τούς πολλούς ύπέρ έκατόν παρα τείνεινέτη. ού μόνον γάρ τροφάς έαυτούς πρό ήμέρας μιάς παρασκευάζουσιν. ούδέ άποπατεΐν. θακεύουσιν εις αύτόν. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 151 παρ' αύτους μετά τόν θεόν τό όνομα τού νομοθέτουν κάν βλασφημήση τις εις τούτον. ώς μή τάς αύγάς ύβρί 15ζοιεν τού θεού. έπειτα τήν άνο ρυχθεϊσανγήν έφέλκουσιν εις τόν βόθρον. καί τοσούτον οΐμεταγενέστεροι τών προγε νεστέρων έλαττούνται ώστε. εΐ μετ’ εύκλείας προσίου. νομίζοντες άθανασίας το άμείνω. καί ταϊς έβδομάσιν έργων έφάπτεσθαι. ώς μηδέ πύρέναυοιεν έκείνην 10 τήν ήμέραν. καί τό πτύσαι δέ εις μέσους ή τό δεξιόν μέρος φυλάσσονται. καί τήν εύταξίαν. εΐ ψαύσειαν αύτών. τους δέ πρεσβυτέροις ύπακούειν καί τούς πλείοσιν έν" καλώ τίθενται δέκα γούν συγκαθεζομένων. καί τούτο ποιούσι τούς έρημοτέρους τόπους έκλεγόμενοι. διά τήν άπλότητα τής διαίτης. άξινίδιον τους νεοσυστάτοις) καί περικαλύψαντες θοΐμάτιον. καίπερ δέ φυσικής ούσης τής τών σωματικών λυμάτων έκκρί σεως. διαφορώτατα Ιουδαίων άπάντων. καί διά πάντων όδεύοντες . καταφρονηταί δέ τών δεινών. άπολούεσθαι μετ' αύτήν καθάπερ μεμιαμμένοις διήρηνται δέκατά χρόνον τής άσκήσεως εις μοίρας 10 τέσσαρας. έμοιγε δοκεϊν. κολάζεται θανάτω. ούκ άν 5 λαλήσειέ τις άκόντων τών έννέα.

Σισύφους και Ταντάλους και Ίξίονας και με Τιτυούς. .και θοιεν έν τώζήν. προσδοκώντων. καί γάρ έρρωται παρ’αύτους ήδε ή δόξα. . . έπειτα είς προτροπήν άρετής και κακίας άποτροπήν» τούς τε γάρ άγαθούς γίνεσθαι κατά τόν βίον άμείνους έλπίδι τιμής καί μετά τήν τελευτήν. τότε χαίρειν καί μετεώρους φέρεσθαι.. . άποφαίνονται τήν ύπέρ ώκεανόν δίαιταν άποκεΐσθαι. ούς ήρωας καί ήμιθέους καλούσι. . Ο ώσπερ εΐρκταϊς τοϊς σώμασιν ίυγγί τινι φυσική κατα σπωμένας. . -- -- 152 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τών βασανιστηρίων όργάνων. . . ίνα ή βλασφημήσωσι τόν νομοθέτην ή φάγωσίτι τών άσυνήθων. πρώτον μέν άιδίους ύφιστάμενοι τάς ψυχάς. τάς μακάρων νήσους άνατεθεικένα. . . . δοκούσι δέ μοι κατά 20 τήν αύτήν έννοιαν Έλληνες τους τε άνδρείοις αύτών.. .. έκ τού λεπτοτάτου φοιτώσας αιθέρος. καί συμ πλέκεσθαι μέν. καί ταϊς μέν άγαθαΐς. . . όμoδoξoύντες πασίν Ελλήνων. ούδέτερόν τι ύπέμειναν παθεΐν. μετά τήν διάλυσιν άθάνατον τιμω ρίαν ύφέξειν. . . . καί χώρον ούτε όμβροις ούτε νιφετούς ούτε καύμασι βαρυνόμενον. εΐ καί λά. . ταϊς δέτών πονηρών ψυχαΐς καθ’ "Αδου τόν άσεβών χώρον. φθαρ τά μέν είναι τά σώματα καί τήν ύληνού μόνιμον αύ– τοϊς. άλλ’ ούδέ κολακεύσαίποτε τούς αϊκιζομένους ή δακρύσαι· μειδιώντες δέ έν ταϊς άλγη δόσι καί κατειρωνευόμενοι τών τάς βασάνους προσφε ρόντων εύθυμοι τάς ψυχάς ήφίεσαν ώς πάλιν κομιού Ι Ι μενοι. άλλ’ δν έξ ώκεανού πραΰς άεί ζέφυρος έπιπνέων άναψύχει· ταϊς δέ φαύλαις ζοφώδη και χειμέριον άφορίζονται μυχόν. .. . οίον δήμακράς δουλείας άπηλλαγμένας. έπειδάν δέ άνεθώσι τών κατά σάρκα δε– σμών.. ένθα καί κολαζομένους τινάς μυ– θολογούσι. ΔΥ. τών τε κακών έμ– ποδίζεσθαι τάς όρμάς δέει. γέμονται τιμωριών άδιαλείπτων. τάς δέ ψυχάς άθανάτους άεί διαμένειν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - 153.

τάδε μέν ούν Έσσηνοί περί ψυχής θεολογούσιν,
άφυκτον δέλεαρ τοϊς άπαξ γευσαμένοις τής σοφίας αύ–
τών έγκαθιέντες· εισί δέ έναύτους οΐ καί τά μέλλοντα
προγνώσκειν ύπισχνούνται, βίβλοις νεραϊς και διαφό
5 ροις άγνείαις καί προφητών άποφθέγμασιν έμπαιδοτρι–
βούμενοι. σπάνιον δέ εΐ ποτε ένταϊς προαγορεύσεσιν
άστοχήσουσιν.
έστι δέ καί έτερον Έσσηνών τάγμα, δίαιταν μέν
καί έθη καί νόμιμα τοις άλλοις όμοφρονούν, διεστός δέ
η τή κατά γάμον δόξη. μέγιστον γάρ άποκόπτειν οΐονται :
τού βίου μέρος, τήν διαδοχήν, τούς μή γαμούντας,
μάλλον δέ, εΐ πάντες τό- αύτό φρονήσειαν, έκλιπεϊν
«Ρr .. . . .. . . . .. .. . . . .. . .. ... .. .. .. .... . α... . . . . .... . .. . .. ._ _ _ _ _ _ _ ν. - Υ
άπαν τό γένος τάχιστα... δοκιμάζοντες μέντοι τριετία τάς
γαμετάς, έπειδάν τρίς καθαρθώσιν εις πεϊραν τού
Η δύνασθαι τίκτειν, ούτως άγονται. ταϊς δέ έγκύμοσιν
ούχ όμιλούσιν, έκδεικνύμενοι τό μή δι’ ήδονήν άλλά
τέκνων χρείαν γαμεϊν, λουτρά δέ ταϊς γυναιξίν άμπε
χομέναις ένδύματα, καθάπερ τους άνδράσιν έν, περι
ζώματι.
20 τοιαύτα μένέθη τούδε τού τάγματος, δύο δέ τών
προτέρων Φαρισαίοι μέν οΐ δοκούντες μετ’ άκριβείας
έξηγεΐσθαι τά νόμιμα καί τήν πρώτην άπάγοντες αϊρε
σιν, είμαρμένη τε καί θεώ προσάπτουσι πάντα, καί
τό μέν πράττειν τά δίκαια καί μή κατά τόπλεΐστον έπί
25 τους άνθρώποις κεΐσθαι, βοηθεΐν δέ εις έκαστον καί τήν
είμαρμένην· ψυχήν δέ πάσαν μέν άφθαρτον, μεταβαί–
νειν δέ είς έτερον σώμα τήν τών άγαθών μόνην, τήν δέ
τών φαύλων άιδίω τιμωρία κολάζεσθαι. Σαδδουκαΐου
δέ, τό δεύτερον τάγμα, τήν μένειμαρμένην παντάπασιν
39 άναιρούσι, καί τόν θεόν έξω τού δράντι κακόν ή έφοράν
τίθενται, φασί δέ έπ’ άνθρώπων έκλογή τότε καλόν καί
τό κακόν προκεΐσθαι, καί τό κατά γνώμην έκάστω τού

- , ----- ,------------------------

. . . . . . . . . . . . . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

154 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

των έκατέρω προσιέναι... ψυχής τε τήν διαμονήν καί τάς
καθ'Άδου τιμωρίας καί τιμάς άναιρούσι. καί Φαρισαίοι
μέν φιλάλληλοί τε καί τήν εις τό κοινόν όμόνοιαν
άσκούντες, Σαδδουκαίων δέ καί πρός άλλήλους τό ήθος
άγριώτερον, αϊτε έπιμιξίαι πρός τούς όμοίους άπηνείς και
ώς πρός άλλοτρίους. . . .
τοιαύτα μέν περί τών ένΊΙουδαίοις φιλοσοφούντων
9 είχον είπεϊν, τής Αρχελάου δέ έθναρχίας μεταπεσούσης
είς έπαρχίαν οΐλοιποί, Φίλιππός τε καί Ηρώδης ό κλη–
θείς Αντίπας, διώκουν τάς έαυτών τετραρχίας· - Σα ΙΟ
λώμη γάρ τελευτώσα Ιουλία τή τού Σεβαστού γυναικί
τήν τε αύτής τοπαρχίαν καί Ίάμνειαν καί τούς έν Φα
σαηλίδι, φοινικώνας κατέλιπεν. μεταβάσης δέ έϊς Τ
βέριον τόν Πουλίας υΐόν τής "Ρωμαίων ήγεμονίας μετά
τήν Αύγούστου τελευτήν, άφηγησαμένου τών πραγμά 15
των έτεσινέπτά καί πεντήκοντα, πρός δέμησίν έξ καί
ήμέραις δυοΐν, διαμείναντες ένταϊς τετραρχίας δτε"Ηρώ
δης καί Φίλιππος, δ μέν πρός ταϊς Ιορδάνου πηγαΐς έν
Πανεάδι πόλιν κτίζει Καισάρειαν, κάντή κάτω Γαυλανι–
τική"Πουλιάδα, Ηρώδης δέ έν μέντή Γαλιλαία Τιβεριάδα, 2
έν δέ τή Περαία φερώνυμον Ίουλίας.
2 πεμφθείς δέ εΐς Ιουδαίαν έπίτροπος ύπό Τιβερίου
Πιλάτος νύκτωρ κεκαλυμμένας εις Ιεροσόλυμα παρεισ–
κομίζει τάς Καίσαρος είκόνας, αϊ σημαϊαι καλούνται.
τούτο μεθ' ήμέραν μεγίστην ταραχήν ήγειρεν Ιουδαίων και
οϊτεγάρ έγγύς πρός τήν όψιν έξεπλάγησαν ώς πεπατη–
μένων αύτους τών νόμων (ούδέν γάρ άξιοϋσιν έν τή
πόλει δείκηλον τίθεσθαι), καί πρός τήν άγανάκτησιν
τών κατά τήν πόλιν άθρους έκ τής χώρας λαός συνέρ
ρευσεν. όρμήσαντες δέπρός τόν Πλάτον είς Καισάρειαν και
ϊκέτευονέξενεγκεϊν Ιεροσολύμων τάς σημαίας καί τηρεϊν
αύτοϊς τά πάτρια. Πιλάτου δ’ άρνουμένου περί τήν

- --- ,----- , ----------------- --------

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 155 -

ϊκεσίαν, πρηνεϊς καταπεσόντες έπί πέντε ήμέρας καί
νύκτας ίσας άκίνητοι διεκαρτέρουν. τή δέ έξής ό Πι
λάτος καθίσας έπί βήματος έντώ μεγάλω σταδίω, και
προσκαλεσάμενος τό πλήθος ώς άποκρίνεσθαι δήθεν
5 αύτοϊς θέλων, δίδωσι τοϊς στρατιώταις σημεϊονέκ συν
τάγματος κυκλώσασθαι τούς Ιουδαίους τους διπλοις,
περιστάσης δέ τριστοιχεί τής φάλαγγος, οί "Ιουδαίοι
μέν άχανείς ήσαν πρός τό άδόκητον τής όψεως, Πιλά
τος δέ κατακόψειν είπών αύτούς εΐμή προσδέξαιντο τάς
10 Καίσαρος εικόνας, γυμνούν τά ξίφη τους στρατιώταις
ένευεν. . οΐδέΊΙουδαϊοι καθάπερ έκ συνθήματος άθρόοι
καταπεσόντες καί τούς αύχένας παρακλίναντες έτοιμους
εις άναίρεσιν σφάς έβόων μάλλον ή τόν νόμον παρα
βήναι. ύπερθαυμάσας δ’ ό Πιλάτος τό τής δεισιδαιμο
15 νίας άκρατον, έκκομίσαι μέν αύτίκα τάς σημαίας Τερο
σολύμων κελεύει, μετά δέ ταύτα ταραχήν έτέραν έκίνει, 4.
τόν ίερόν θησαυρόν (καλείται δέ κορβανάς) είς κατα–
γωγήν ύδάτων έξαναλίσκων. κατήγε δέ άπό τετρακο
σίων σταδίων, πρός τούτο τού πλήθους άγανάκτησις ήν,
20 καί τού Πιλάτου παρόντος εΐς Ιεροσόλυμα περιστάντες
τό βήμα κατεβόων. δδέ(προήδειγάραύτών τήν ταρα
χήν) τώ πλήθει τούς στρατιώτας ένόπλους έσθήσεσιν
ιδιωτικαϊς κεκαλυμμένους έγκαταμίξας, καί ξίφει μέν
χρήσασθαι κωλύσας, ξύλοις δέ παίειν τούς κεκραγότας
και έγκελευσάμενος, σύνθημα δίδωσιν άπό τού βήματος,
τυπτόμενοι δ’ οΐΙουδαϊοι πολλοί μέν ύπό τών πληγών,
πολλοί δ’ ύπό σφών αύτών έντή φυγή καταπατηθέντες
άπώλοντο. πρός δέ τήν συμφοράν τών άνηρημένων
καταπλαγέν τό πλήθος έσιώπησε. . . . .
30 , κάν' τούτω κατήγορος "Ηρώδου τού τετραρχούντος 5
Αγρίππας υΐός Αριστοβούλου, δν ό πατήρ "Ηρώδης
άπέκτεινε, παραγίνεται πρός Τιβέριον, τούδέμή προσ–

Λ. . .
156 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

δεξαμένου τήν κατηγορίαν, μένων έπί "Ρώμης τούς τε
άλλους τών γνωρίμων έθεράπευε, καί μάλιστα τόν Γερ
μανικού παϊδα Γάιον, ιδιώτην έτι όντα. καί δή ποτε
έστιών αύτόν τά τε άλλα ποικίλως έφιλοφρονείτο, καί
τελευταΐον τάς χείρας άνατείνας φανερώς ηύξατο θάττον 5
αύτόν θεάσασθαι τών δλων δεσπότην, άποθανόντος Τι
βερίου. τούτό τις τών οΐκετών αύτού διαγγέλλει Τιβε–
ρίω, καί δς άγανακτήσας εΐργνυσι τόν Αγρίππαν καί
μετ' αϊκίας είχεν έπί μήνας έξ έν δεσμωτηρίων, μέχρις
αύτός έτελεύτησεν ήγεμονεύσας έτη δύο πρός τους είκοσι 10
6 καί τρείς ήμέρας έπίμησίν έξ. άποδειχθείς δέ Γάιος
Καϊσαρ άνίησί τε τών δεσμών τόν Αγρίππαν, καί τής
Φιλίππου τετραρχίας (έτεθνήκει γάρ ούτος) καθίστηση
βασιλέα, παραγενόμενος δέ είς τήν άρχήν Αγρίππας
φθόνω τάς Ηρώδου τού τετράρχου διήγειρεν έπιθυμίας. 15
ένήγε δέ μάλιστα τούτον είς έλπίδα βασιλείας "Ηρω
διάς ή γυνή, κατονειδίζουσα τήν άργίαν, καί φαμένη
παρά τό μή βούλεσθαι πλεϊν έπί Καίσαρα στερίσκεσθαι
μείζονος άρχής· δπου γάρ Αγρίππαν έξιδιώτου βασι
λέα πεποίηκεν, ή πού γεάν έκείνον διαναστήσειεν έκι αν
τετράρχου. τούτοις άναπεισθείς "Ηρώδης ήκε πρός
Γάιον, ύφ’ oύ τής πλεονεξίας έπιτιμάται φυγή εις
"Ισπανίαν" ήκολούθησε γάρ αύτώ κατήγορος Αγρίππας,
ώ καί τήν τετραρχίαν τήν έκείνου προσέθηκε Γάιος.
καί Ηρώδης μέν έν"Ισπανία, συμφυγούσης αύτώ 25
10 καί τής γυναικός, τελευτά· Γάιος δέ Καϊσαρέπί τοσού
τον έξύβρισεν εις τήν τύχην ώστε θεόν μέν αύτόν καί
δοκεϊν καί βούλεσθαι και καλείσθαι, τών τειεύγενεστά
των άνδρών άκροτομήσαι τήν πατρίδα, έκτεΐναι δέ τήν
άσέβειαν καί έπί Ιουδαίους. - Πετρώνιον γούν μετά το
στρατιάς έπί"Ιεροσολύμων έπεμψεν έγκαθιδρύσονται τώ
ναώ τούς άνδριάντας αύτού, προστάξας, εΐμή δέξαιντο

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 157 -

Ιουδαίοι, τούς τε κωλύοντας άνελεϊν καί πάντό λοιπόν
έθνος έξανδραποδίσασθαι. θεώ δέ άρα τών προσταγ–
μάτων έμελε... καί Πετρώνιος μέν σύν τρισί τάγμασι
καί πολλούς έκτής Συρίας συμμάχοις είς τήν Ίουδαίαν
5% ήλαυνεν έκ τής Αντιοχείας, Ιουδαίων δέ οϊμέν ήπί
στουν έτι ταϊς τού πολέμου φήμαις, οΐδέ πιστεύοντες
ήσαν έν άμηχάνω πρός τήν άμυναν, ταχύ δέ έχώρει διά
πάντων τό δέος, ήδη παρούσης είς τήν Πτολεμαΐδατής
στρατιάς. . . . . . .
10 πρόσεστι δ’ ή πόλις αύτη τής Γαλιλαίας παράλιος:
κατά τό μέγα πεδίον έκτισμένη, περιέχεται δέδρεσιν, έκ
μέντού πρός άνατολήν κλίματος άπό σταδίων έξήκοντα
τώ τής Γαλιλαίας, άπό δέ τού μεσημβρινού τώ Καρ
μήλιω διέχοντι σταδίους έκατόν είκοσι, τώδέύψηλοτάτω
15 κατ’ άρκτον, δ καλούσι Κλίμακα Τυρίων οΐ έπιχώριοι»
καί τούτο δέ σταδίους άφέστηκεν έκατόν. τοϋ δέ άστεως
άπό δύο σταδίωνό καλούμενος Βήλαιος ποταμός παραρ
ρεϊ παντάπασιν όλίγος, παρ’ ώ τό Μέμνονος μνημείον
έστιν, έχον έγγύς αύτού τόπον έκατονταπήχη θαύματος
10 άξιον, κυκλοτερής μέν γάρ έστι καί κοΐλος, άναδίδωσι
δέ τήν ύαλίνην ψάμμον, ήν δταν έκκενώση πολλά πλοΐα
προσσχόντα, πάλιν άναπληρούται τό χωρίον, κατασυρόν
των μέν ώσπερ έπίτηδες τότε τών άνέμων εις αύτό τήν
έξωθεν άργήν ψάμμον, τού δέ μετάλλου πάσαν εύθέως
και μεταβάλλοντος εις ύαλον. . θαυμασιώτερον τούτου μοι
δοκεϊν, τό τήν ύπερχυθεϊσαν ύαλον έκ τού τόπου πάλιν
γίνεσθαι ψάμμον εικαίαν.
τό μέν ούν χωρίον τούτο τοιαύτην ειληφε φύσιν,
Ιουδαϊοι δέ μετά γυναικών καί τέκνων άθροισθέντες και
30 εις τό πεδίον τό πρός Πτολεμαΐδα καθικέτευον τόν
Πετρώνιον ύπέρ τών πατρίων νόμων, πρώτον, έπειτα
ύπέρ έαυτών. δδέ πρός τε τό πλήθος καί τάς δεήσεις

15s τor forΛΑΓκor ποΑΕmor

ένδούς τήν μέν στρατιάν καί τούς άνδριάντας έν Πτολε–
μαΐδι καταλείπει, προελθών δέ εις τήν Γαλιλαίαν καί
συγκαλέσας τό πλήθος καί τούς γνωρίμους πάντας εις
τήν Τιβεριάδα, τήν τε"Ρωμαίων διεξήει δύναμιν και
τάς Καίσαρος άπειλάς, έτι δέ καί τήν άξίωσιν άπέφηνεν και
άγνώμονα πάντων γάρ τών ύποτεταγμένων έθνών
κατά πόλιν συγκαθιδρυκότων τοις άλλοις θεούς καί τάς
Καίσαρος εικόνας, τό μόνους έκείνους άντιτάσσεσθαι
πρός τούτο σχεδόν άφισταμένων είναι καίμεστόν ύβρεως.
4 τών δέ τόν νόμον καί τό πάτριον έθος προτειναμένων, 10
καί ώς ούδέθεού τι δείκηλον, ούχ δπως άνδρός, ού κατά
τόν ναόν μόνον άλλ’ ούδέ έν εικαίω τινί τόπω τής χώ–
ρας θέσθαι θεμιτόν εΐη, ύπολαβών ό Πετρώνιος “άλλά
μήν κάμοί φυλακτέος ό τούμού δεσπότου νόμος” έφη»
“παραβάς γάρ αύτόν καί φεισάμενος ύμών άπολούμαι με
δικαίως. πολεμήσει δέ ύμάς ό πέμψας έμέ, ούκ έγών
καί γάρ αύτός ώσπερ ύμείς έπιτάσσομαι" πρός ταύτα
τό πλήθος πάν έβόα πρό τού νόμου πάσχειν έτοίμως
έχειν. καταστείλας δέ ό Πετρώνιος αύτών τήν βοήν,
“πολεμήσετε” είπεν “άρα Καίσαρι;” καί ΊΙουδαϊοι περί 2
μέν Καίσαρος καί τού δήμου τών"Ρωμαίων δίς τής ήμέ
ρας θύειν έφασαν, εΐ δέ βούλεται τάς εικόνας έγκα
θιδρύειν, πρότερον αύτόν δεΐν άπαν τό ΄Ιουδαίων
έθνος προθύσασθαι" παρέχειν δέσφάς αύτούς έτοίμους
εϊς σφαγήνάμα τέκνοις και γυναιξίν, έπί τούτοις θαύμα και
καί οίκτος εισήει τόν Πετρώνιον τής τε άνυπερβλήτου
θρησκείας τών άνδρών καί τού πρός θάνατον έτοίμου
παραστήματος, και τότε μέν άπρακτοι διελύθησαν,
και ταϊς δ’ έξής άθροίσας τετούς δυνατούς κατ’ ιδίαν και
τό πλήθος έν κοινώ συλλέγων ποτέ μέν παρεκάλει ποτέ το
δέ συνεβούλευε, τό μέντοι πλέον διηπείλει, τήν τε"Ρω
μαίων έπανατεινόμενος ισχύν καί τούς Γαΐου θυμούς

--
----------- , --------------------------- ------------------------

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - 159

τήν τε'ίδίαν πρός τούτοις άνάγκην. πρός δέ μηδεμίαν
πεϊραν ένδιδόντων, ώς έώρα καί τήν χώραν κινδυνεύου–
σαν άσπορονμεϊναι (κατά γάρ ώραν σπόρου πεντήκοντα
ήμέρας άργά προσδιέτριβεν αύτών τά πλήθη), τελευ
5 ταΐον άθροίσας αύτούς, καί "παρακινδυνευτέον έμοί
μάλλον” είπών, “ή γάρ τού θεού συνεργούντος πείσας
Καίσαρα σωθήσομαι μεθ’ ύμών ήδέως, ή παροξυνθέν- ,
τος ύπέρ τοσούτων έτοίμως έπιδώσω τήν έμαυτού ψυ
χήν,” διαφήκε τό πλήθος πολλά κατευχόμενον αύτώ,
10 καί παραλαβών τήν στρατιάν έκι τής Πτολεμαΐδος ύπέ
στρεψεν εις Αντιόχειαν. ένθεν εύθέως έπέστελλε Καί–
σαρι τήν τε έμβολήν τήν εις Ίουδαίαν έαυτού καί τάς
τού έθνους ικετείας, δτι τε, εΐμή βούλoιτο πρός τούς
άνδριάσι καί τήν χώραν άπολέσαι, δέοι φυλάττειν τε
1δή αύτούς τόν νόμον καί παριέναι τό πρόσταγμα. ταύταις
ταϊς έπιστολαΐς ού σφόδρα μετρίως Γάιος άντέγραψεν,
άπειλών Πετρωνίω θάνατον, δτι τών προσταγμάτων αύ–
τού βραδύς ύπηρέτης έγένετο. άλλά τούς μέν τούτων
γραμματοφόρους συνέβη χειμασθήναι τρείς μήνας έντή
20 θαλάσση, τόν δέ Γαΐου θάνατον άλλοι καταγγέλλοντες
εύπλόουν· έφθηγούντάς περί τούτουλαβεΐν Πετρώνιος
έπιστολάς έπτά καί είκοσιν ήμέρας ή τάς καθ’ έαυτού.
Γαΐου δέήγεμονεύσαντος έτη τρία καί μήνας όκτώ
καί δολοφονηθέντος, άρπάζεται μέν ύπό τών έν"Ρώμη
και στρατευμάτων εις τήν άρχήν Κλαύδιος, ήδέ σύγκλητος,
έξηγουμένων τών ύπάτων Σεντίου Σατουρνίνου καί
Πομπωνίου Σεκούνδου, τρισίταϊς συμμενούσαις σπεί
ραις έπιτρέψασα φυλάττειν τήν πόλιν, εις τό Καπετώ
λιον ήθροίσθη, καί διά τήν ώμότητα τήν Γαΐου Κλαυ–
30 δίω πολεμεϊν έψηφίζετο· καταστήσεσθαι γάρ δι’ άριστο
κρατίας, ώσπερούν πάλαι διωκεϊτο, τήν άρχήν, ή κρινεΐν
ψήφω τόν άξιον τής ήγεμονίας,

και ούτε τήν έκείνων σπουδήν έγκαταλιπεϊν δίκαιον ούτε άσφαλές τήν αύτού τύχην κρίνοι· καί γάρ καί τό τυχεϊν τής ήγεμονικής κλήσεως (!) έπικίνδυνον είναι· έπειτα ότι διοικήσοι τήν άρχήν ώσπεράγαθός προστάτης. άπαγγελούντα αύτους δτι προδούναι μέν τούς εις αύτόν όμόσαντας ούχ ύπομένει. "άνδρες" έβόησε “συ στρατιώται. τοσαύτα δέ δίκαια πρός ούς μετά των όπλων χωρεϊν μέλλομενς" . α' δ δέ αύτόν.. τήν δέ έφ’ έκάστωτών πραγμάτων βουλήν πάσιν άποδώσειν· καί γάρ εϊμή φύσει μέτριος ήν. . 160 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 2 . ούχώς τύραννος άρκεΐσθαι γάριτή τιμή τής προσηγορίας. 3 ταύτα άπήγγελλεν Αγρίππας. τίπαθόντες άδελφοκτονεϊν αϊρούμεθα καί κατά τών μετά Κλαυδίου συγγενών όρμάν.. . δτι πρώτον μέν άκών ύπό τών στρατιωτών άρπαγείη. . ή δέβουλή άπεκρί νατο καί στρατώ καί γνώμαις άγαθαΐς πεποιθυΐα δου λείανέκούσιον ούχύπομενεΐν. . . έχοντες μέν αύτοκράτορα μηδέν μεμφθήναι δυνάμενον.ϊκανόν ύπόδειγμα σωφροσύνης αύτώ προκεΐσθαι τόν Γαΐου θάνατον. καί Κλαύδιος ώς ήκουσε τά παρά τής βουλής.. πρεσβευτήν πρός τήν σύγκλητον άναπέμπει. δ μένιούν άκούσας ταύτα τους βουλευταϊς 4 άπήγγειλεν» μεταξύ δέ τών μετά τής συγκλήτου στρα– τιωτών τις σπασάμενος τόξίφος. . συνέβη δε την καύτα προσεπιδημούντα τόν Άγρίπ παν τήν τε σύγκλητον καλούσαν εις συμβουλίαν πέμ ψαι καί Κλαύδιονέκτής παρεμβολής. πάλιν έπεμψε τόν Αγρίππαν. δπως πρός άδέοι χρήσιμος αύτώ γένοιτο. πολεμήσει δέ άκων πρός ούς ήκιστα βούλoιτο· δεΐν μέντοι προαποδειχθήναι τώπο– λέμω χωρίον έξω τής πόλεως· ούγάρ δσιον διά τήν αύ– τών κακοβουλίαν όμοφύλω φόνω μιαίνεσθαι τά τεμένη 25 τής πατρίδος. δηλούντα τήν αύτού προαίρεσιν. κάκείνος συνιδών τόν ήδη τή δυνάμει μει Καίσαρα Καισαρα πρός προς Κλαύδιον Κλαυσιον άπεισιν.

πλούτος 6 'Αγρίππα προσέρρει. " 11 . σύν αύτοϊς αύ– τίκα θύσων τώ θεώ τά περί τής ήγεμονίας χαριστήρια. - ταύτα άκούσας Κλαύδιος έπέσχε τάς όρμάς τοϋ 5 15 στρατιωτικού. έρημίας έσοιτο βασιλεύς. αύθις δέ ώς άποστροφή σωτήριος ού κατεφαίνετο. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 161 ταύτα είπών διά μέσης ώρμησε τής βουλής πάντας τούς συστρατιώτας έφελκόμενος. καί τόν Αγρίππανεύθέως έδωρεϊτο τή πατρώα βασιλεία πάση. v. εΐμή κατά– σχοι τήν όρμήν τών έπί τούς εύπατρίδας λελυσσηκότων. καί φιλοφρονησάμενος έξεισι. .. εΐμή προσδραμών Αγρίππας αύτό τό 10 κινδύνευμα τής πράξεως έδήλωσεν. . άπολέσας δι’ ούς τό κρατεΐν έστί περίοπτον. άλλ’ έφθη πρίν ύψώσαι τό έργον τελευτήσας έν Καισαρεία. τους άρχουσι δέ προσέταξεν έγχαράξαντας δέλτοις χαλκαϊς τήν δόσιν εις τό. προστιθείς έξωθεν καί τάς ύπ’Αύγούστου δοθεί 2ο σας"Hρώδη Τραχωνΐτιν καί Αύρανΐτιν.... ώς άν έκ τοσαύτης άρχής. . ταχέως δέ. δωρεϊται δέ αύτού καί τόν και άδελφόν "Ηρώδην (ό δέαύτός καί γαμβρός ήν Βερενίκη συνοικών) βασιλεία τή Χαλκίδι. καί τούς χρήμασιν αύτός ούκ είς μι– κρά κατεχρήτο. δτι τε. . βεβασιλευκώς μέν πosΈΡΗ. προσδέχεταίτε τήν σύγκλητον εις τόστρα τόπεδον. οΐδέεύπατρίδαι παραχρήμα μέν πρός τήν άπόλειψιν περιδεώς έσχον. καί τώ μέν δήμω διατάγματι τήν δωρεάν έδήλου. τηλικoύτoν δέ περιβάλλειν ήρξατο τους και Ιεροσολύμοις τείχος ήλίκον άν τελεσθέν άνήνυτον τήν έν"Ρωμαίοις έποίησε πολιορκίαν. τήν τών στρατιω και τών όδόν ήπείγοντοπρός Κλαύδιον. Καπετώλιον άναθεϊναι. ύπήντων δ’ αύ– τους πρό τού τείχους γυμνούς τοϊς ξίφεσιν οΐ σφοδρότε– ρον κολακεύοντες τήν τύχην· κάν συνέβη κινδυνεύσαι τούς προάγοντας πρίν γνώναι τήν όρμήν τών στρατιω τών Κλαύδιον. χωρίς δέ τούτων έτέραν βασιλείαν τήν Λυσανίου καλουμένην.

πάλιν τάς βασιλείας Κλαύδιος έπαρ– και χίαν ποιήσας έπίτροπον πέμπει Κούσπιον Φάδον. έπειτα Τιβέριον Αλέξανδρον. καί το τώ σχήματι φωνήν όμοίαν έπεφθέγξατο. ούς ό πατήρ άνεϊ λεν. ούτοι μέν ούν ήσαν. έφ’ ούθόρυβοίτε ήρξαντο καί φθορά πάλιν Ίου– δαίων έγένετο. έκ δέ τής προτέρας Μαριάμ μης Αριστόβουλον. πρότερον δέ τών τετραρχιών τρισίν έτέροις έτεσιν άφηγησάμενος. δς ήρξε τής Χαλ κίδος. καταλείπει δέτρεϊς μέν θυγατέ– ρας έκ Κύπρου γεγεννημένας. οΐμηδέν παρακινούντες τών πα– τρίων έθών έν ειρήνη τό έθνος διεφύλαξαν. ώς προείπον. υΐόν δέέκτής αύτής Αγρίππαν. ού. καί τής "Ρωμαϊ– και35 κής σπείρας ύπέρ τήν τού ιερού στοάν έφεστώσης (ένοπλοι δέ άεί τάς έoρτάς παραφυλάττουσιν. καταλιπών Ίωτάπην θυγα τέρα. καθίστησι Κλαύδιος είς τήν βασιλείαν τού θείου και τόν ‘Αγρίππα υϊόν "Αγρίππαν· τής δέ άλλης έπαρχίας διαδέχεται τήν έπιτροπήν άπό Αλεξάνδρου Κούμα νος. 12 μετά δέ τήν Ηρώδου τελευτήν. έτεθνήκει δέ αύτώ καί έτερος άδελ φός Αριστόβουλος ιδιώτης. πρός τούτο πάνμέν τό πλήθος ήγανάκτησε. συνεληλυθότος γάρ τού πλήθους έπί τήν έορτήν τών άζύμων είς "Ιεροσόλυμα. ή δέ"Αλεξάνδρου γενεά τής μεγάλης Αρμενίας έβασίλευσε. Βερενίκην Μαριάμμην Δρούσιλλαν. κατα– λιπών έκμέν τής άδελφιδής Βερενίκης δύο παϊδας. καί κατεβόων τού Κου– . ώς μή τι νεωτερίζοι τό πλήθος συνηθροισμένον). μετά ταύτα καί ό βασιλεύων τής Χαλκίδος "Ηρώδης τελευτά. 162 ΤΟΥ 1ΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ έτη τρία. Βερε– 10 - νικιανόν τε καί "Υρκανόν. είς τις τών στρατιωτών άνασυράμενος τήν έσθήτα καί κατακύψας άσχημόνως προσαπέστρεψε τους Ιουδαίοις τήν έδραν. Αριστόβουλος δέ καί Αλέξανδρος 15 έκ Μαριάμμης "Ηρώδη έγεγόνεισαν... Αριστοβούλου τού "Ηρώδου παϊδες.παντά πασιν δντος νηπίου.

. . . . συνιδών ήξίου προσάγειν τε τόν στρατιώτην καί διά μέσων τών αϊτιωμένων άπαχθήναι τήν έπίθανάτω «υ κελεύει. . ένθα στρατιωτών 20 τις εύρών έν τινι κώμη τόν ιερόν νόμον διέρρηξέ τετό βιβλίον καί εις πύρ κατέβαλεν. έπικαλών δτιμή διώξαντες τούς ληστάς συλλάβοιεν. βία συνωθουμένων έγένετο ώστε πατηθέντας άπ’ άλλή– υλων καί συντριβέντας ύπέρ τούς μυρίους άποθανεΐν. . καί τραπέντες έκ τούΐερού διέφυγονείς τήν πόλιν. γε νέσθαι δέ τήν έορτήν πένθος μέν δλω τώ έθνει θρήνον δέκαθ’ έκάστην οικίαν. δέ.. Κούμανος δέ περιπέμψας τούς έκ τών πλησίον κωμών δεσμώτας έκέλευσεν άνάγεσθαι πρός αύτόν. τών δέ ταϊς στοιαΐς έπιχεομένων φόβος έμπίπτει τους Ιουδαίοις άκατάσχετος.. κατά γάρ τήν Βαιθωρώ δημοσίαν όδόν 15 Στεφάνου τινός δούλου Καίσαρος άποσκευήν κομιζο μένην διήρπασαν λησταί προσπεσόντες. καί Κούμανος δείσας μή τού λαού παν 5 τός έπ' αύτόν όρμή γένοιτο. . κατά γάρ τήν Γη . δ. . λίθους τε άρπάσαντες εις τούς στρα τιώτας έβαλλον. ούγάρ ήρεμήσειν τό πλήθος εΐ μήτύχοι παραμυ θίας. πλείους όπλίτας μεταπέμ πεται. τοσαύτη δέ περί τάς έξόδους.. μεταλαμβάνει δέ ταύτην τήν συμφοράν ληστρικός 2 άλλος θόρυβος. Τoυδαϊοι δέ ώς δλης αύτοϊς τής χώρας καταφλεγείσης συνεχύθησαν. ικετεύοντες τόν ούτως εις τόν θεόν καί τόν νόμον αύτών έξυβρίσαντα μή περιδεΐν άτιμώρητον. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 163 μάνου κολάζειντόν στρατιώτην· οΐδέήττον νήφοντες τών νέων καί τό φύσει στασιώδες έκ τού έθνους έχω ρουν έπί μάχην. αύθις δέΓαλιλαίων 3 και Σαμαρέων γίνεται συμβολή. . καί κα– θάπερ όργάνω τινί τή δεισιδαιμονία συνελκόμενοι εις έν κήρυγμα πάντες εις Καισάρειαν έπί Κούμανoν συν– και έδραμoν. και Ιουδαίοι μέν άνεχώρουν.

ήτις έντώ μεγάλω πεδίώ κεϊ ται τής Σαμαρείτιδος. πολλών άναβαινόντων Ιουδαίων έπί τήν έορτήν άναιρεϊταί τις Γαλιλαίος. καί μή πάντα κινδυνεύειν δι’ ένός έκδικίαν και Γαλιλαίου παραπολέσθαι.. καί τάς κώμας άνεπίμπρα 5 σαν. 104 . πρός τούτο πλείστοι μέν έκ τής Γαλιλαίας συνέδραμον ώς πολε– μήσοντες τους Σαμαρεύσιν. Κούμανος δέ άναλαβών άπό τής Καισαρείας το μίαν tλην ίππέων καλουμένην Σεβαστηνών έξεβοήθει τοϊς πορθoυμένοις. καί τών περί τόν Έλεάζαρον πολ– λούς μέν συνέλαβε πλείστους δέ άπέκτεινε. έλεήσαι δέ τήν πατρίδα καί τόν ναόν τέκνα τε καί γυ– ναϊκας ιδίας. τούτοις πεισθέντες οΐΤου– δαϊοι διελύθησαν. καί τής έορτής άφέμενοι πρός τήν Σαμά– ρειαν έξώρμησαν άστρατήγητοι καί μηδενί τών άρχόν των κατέχοντι πειθόμενοι. έτράποντο δέπολλοί πρός ληστείαν .. οΐ τους όμόροις τής Ακραβατηνής τοπαρχίας προσπεσόντες αύτούς τε άνήρουν μηδεμιάς ήλικίας φειδώ ποιούμενοι. άγγελθέν δέ τό πάθος είς "Ιεροσόλυμα τού πεφονευμένου τάπλήθη συνετάραξε. πρός δέ τό λοιπόν πλήθος τών πολεμεϊν τους Σαμαρεύσιν ώρ μημένων οί άρχοντες τών "Ιεροσολύμων έκδραμόντες και σάκκους άμπεχόμενοι καί τέφραντών κεφαλών κατα– χέοντες ικέτευον άναχωρεϊν. τού ληστρικού δέαύτών το καί στασιώδους Δειναίου τις υιός Έλεάζαρος καί Αλέ– ξανδρος έξήρχον. οΐ γνώριμοι δέ αύτών έλ 5 θόντες πρός Κούμανoν ήντιβόλουν πρίν άνηκέστου πά– θους είς τήν Γαλιλαίαν διαβάντα τιμωρήσασθαι τούς αιτίους τόϋ φόνου· μόνως γάρ άν ούτως διαλυθήναι πρό πολέμου τό πλήθος. καί μή διά τήν εις Σαμα ρεϊς άμυναν έπί "Ιεροσόλυμα "Ρωμαίους παροξύνειν. Κούμανος μέν ούν έν δευ– τέρω τάς έκείνων ικεσίας τών έν χερσί πραγμάτων 10 4 θέμενος άπράκτους άπέπεμψε τούς ικέτας. Τor forΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μάν καλουμένην κώμην.

Σαμαρέων μέν καταγνούς τρεϊς άνελεϊν προσέταξε τούς δυνατωτάτους. μή 10 θελήσαντα τούς αύθέντας τού σφαγέντος έπεξελθεϊν. κατάρ ξαι μέν έλεγoν τής ταραχής Σαμαρέας διά τόν φόνον. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . Κουαδράτος δέ τότε μέν έκατέρoυς ύπερτίθεται. τόντε τούτου παϊδα"Άνανoν Φυ καί τινας άλλους Ιουδαίων γνωρίμους. δώσoντας Κλαυδίω λόγον ύπέρ τών γεγενημένων. αύθις δέ προελθών εις Καισάρειαν τούς ύπό Κου μάνου ζωγρηθέντας άνεσταύρωσε πάντας. εις Τύρον πα και ραγενόμενοι δίκην τινά παρά τών πορθησάντων τήν χώραν λαβεΐν ήξίουν. παρόντες δέ καί οί γνώριμοι τών Ιουδαίων καί ό άρχιερεύς Ιωνάθης. 165 διά τήν άδειαν. καί τών Σαμαρέων οΐ δυνατοί πρός Ούμμίδιον Κουαδράτον. φήσας. όμοίως δέ καί Σαμαρέων τούς έπιφανεστά τους. διερευνήσειν έκα στα. ούς έπέπυστο μετεσχηκέναι τής μάχης. έκεΐθέν τε 15 είς Λύδδα παραγενόμενος πόλιν διήκουσε τών Σαμα ρέων. εις Αντιό χειαν έπιανήει. καί κατά πάσαν τήν χώραν άρπαγαί τε ήσαν καί τών θρασυτέρων έπαναστάσεις. ταύτα διαπραξάμενος άπό τών Λύδ– 25 δων άνέβαινεν εΐς"Ιεροσόλυμα. αϊτιον δέ τών άποβεβηκότων Κούμανoν γεγονέναι. καί καταλαβών τό πλή θος άγoν τήν τών άζύμων έορτήν άθορύβως. έπειδάν είς τούς τόπους παραγένηται. υιός Ανάνου. άνέπεμψεν έπί Καίσαρα. παρήγγειλε δέ καί Κουμάνω καί Κέλερι τώ χι– λιάρχω πλεϊν έπί"Ρώμης. έπειδή καί Κουμάνω πολλοί τών δυνατών παρίσταντο). κατά δέ τήν "Ρώμην Καϊσαρ άκούσας Κουμάνου καί Σαμαρέων (παρήν δέ καί Αγρίππας έκθύμως ύπερ αν αγωνιζόμενος Ιουδαίων. καί μεταπεμψάμενος όκτωκαίδεκα τών Ιουδαίων. πελέκει διεχρή σατο· δύο δέ έτέρους τών δυνατωτάτων καί τούς άρχιε– ρεϊς"Ιωνάθην καί Ανανίαν. δς ήν ήγεμών τής Συρίας. Κούμανoν .

. δσα μέν ούν Νέρων δι’ ύπερβολήν εύδαιμονίας τε το καί πλούτου παραφρονήσας έξύβρισεν εις τήν τύχην. 13. Άβιλαμένκο καί Τουλιάδα κατά τήν Περαίαν. . τή δέ Αγρίππαβασιλεία τέσ– σαρας πόλεις προστίθησι σύνταϊς τόπαρχίας. . . έγεγόνει δέ αύτώ καί έκ Πετίνης Αντωνία. έπειδή δι' όχλου πάσίν 25 έστι.. καίπερ υΐόν έχων γνήσιον Βρεττανικόν έκ Μεσσαλίνης τής προτέρας γυναικός. . εις δέ τήν λοιπήν Ίουδαίαν Φή .10 σανίου βασιλείαν καί τήν "8άρου γενομένην έπαρχίαν. δν ταΐς Αγριππί νης τής γυναικός άπάταις έπί κληρονομία τής άρχής είσ– 15 εποιήσατο. Κέλερα δέ δεσμώτην άναπέμψας εις "Ιεροσόλυμα παραδοθήναι Ιουδαίοις πρός αϊκίαν έκέ λευσε. 2 τήν μέν ούν μικράν Αρμενίαν δίδωσι βασιλεύειν Αριστοβούλω τώ"Ηρώδου. δούς αύτώ τήν τεΦι λίππου γενομένην τετραρχίαν (αύτη δέήν Βατανιαία και Τραχωνΐτις καί Γαυλανΐτις). πρός δέμησίν όκτώ καί είκοσιν ήμέραις. . αύτός δέ διοικήσας τήν ήγεμονίαν έτεσι τρισί καί δέκα. άφ’ών εις τούς εύγενεστάτους μετήνεγκε τήν ώμότητα. παραλείψω. Ταριχέας δέ καί Τίβε ριάδα τής Γαλιλαίας. κα ταλιπών Νέρωνα τής άρχής διάδοχον. καί περισυρέντα τήν πόλιν ούτω τήν κεφαλήν 8 μετά ταύτα Ίουδαίας μέν έπίτροπον Φήλικα τόν 5 Πάλλαντος άδελφόν έκπέμπει τής τε Γαλιλαίας καί Σα μαρείας καί Περαίας· έκ δέ τής Χαλκίδος "Αγρίππανείς μείζονα βασιλείαν μετατίθησι. καί ώς τελευταΐον ύπό φρενοβλαβείας έξώ κειλεν είς σκηνήν καί θέατρον. τρέψομαι δέ έπί τά ΄Ιουδαίους κατ’ αύτόν γενόμενα. ή τίνα τρόπον τόντε άδελφόν καί τήν γυναίκα καί τήν μη τέραδιεξήλθεν. . προσέθηκε δέ τήν τεΛυ. τελευτά. 166 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ δέ έφυγάδευσε. . καίΌκτασίαν θυ– γατέρα τήν ύπ’ αύτού ζευχθεϊσαν Νέρωνι.

μεθ’ ήμέραν καί έν μέση τή πόλει φονεύοντες άνθρώπους. ούτος τόν τε άρχιληστήν Έλεάζαρον έτεσιν είκοσι τήν χώραν δηωσάμενον και πολλούς τών σύναύτώ ζωγρήσας άνέπεμψεν εις"Ρώμην. καί τών συμφορών ό φόβος ήν χαλεπώτερος. πρώτος 15 μέν ούν ύπ’ αύτών Ιωνάθης ό άρχιερεύς άποσφάτ τεται ... δαιμονάν τό πλήθος άνέ και πειθον. και καί ούδέ τούς φίλοις προσιούσιν έτι πίστις ήν. οΐκαλούμενοι σικάριοι. τών δέ άνασταυρωθέντων ύπ’ αύτού ληστών καί τών 5 έπί κοινωνία φωραθέντων δημοτών. 10 μάλιστα δέ έν ταϊς έΟρταϊς μισγόμενοι τώ πλήθει καί ταϊς έσθήσιν ύποκρύπτοντες μικρά ξιφίδια. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ : 167 λικα κατέστησεν έπίτροπον. . . καθαρθείσης δέ τής χώρας έτερον είδος ληστών έν 3 "Ιεροσολύμοις ύπεφύετο. έκάστου καθάπερ έν πολέμω καθ’ ώραν τόν θάνατον προσδε χομένου. έπί τού τοις ό Φήλιξ (έδόκειγάρ άποστάσεως είναι καταβολή) . προεσκοπούντο δέ πόρρωθεν τούς διαφόρους.. πλάνοι γάρ άνθρωποι καί άπα τεώνες. . ούς έκόλασεν. 4 και χειρίμέν καθαρώτερον.μετά δέ αύτόν καθ’ ήμέραν άνηρούντο πολλοί. άπει ρόν τι πλήθος ήν. ----. καί προήγον εις τήν έρημίαν ώς έκεϊ τού θεού δείξοντος αύτους" σημεία έλευθερίας. προσχήματι θειασμού νεωτερισμούς και με ταβολάς πραγματευόμενοι. όπερ ούδέν ήττον τών σφαγέων τήν εύδαιμονίαν τής πόλεως έλυμήνατο.-----------------------------------------------------------------------------------. ταϊς γνώμας δέ άσεβέστερον. έπειτα πεσόντων μέρος έγί νοντο τών έπαγανακτούντων οΐπεφονευκότες· διό καί παντάπασιν ύπ’ άξιοπιστίας ήσαν άνεύρετοι. έν μέσας δέ ταϊς ύπονοίας καί ταϊς φυλακαϊς άνηρούντο· τοσού τον τών έπιβουλευόντων τό τάχος ήν καί τού λαθεΐν ή συνέστη δέπρός τούτοις στίφος έτερον πονηρών. τούτοις ένυττον τούς διαφόρους. .

ώσπερ έν νοσούντι σώματι. 168 ΤΟΥ ΤΟΥΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ πέμψας ίππείς καί πεζούς όπλίτας πολύ πλήθος διέ 5 μείζονι δέ ταύτης πληγή Ιουδαίους έκάκωσεν ό Αιγύπτιος ψευδοπροφήτης. τών άνα μεμιγμένων Ιουδαίων πρός τούς έν αύτή Σύρους στα σιασάντων. . θάνατον έπιτιμώντες τους πειθαρχούσι τή"Ρωμαίων ήγεμονία. χρώμενος τοϊς συνεισπεσούσι δορυφόροις." . καί πάς ό δήμος συνεφήψατο τής άμύνης. καί κρατήσας τής τε"Ρωμαϊ– κής φρουράς καί τού δήμου τυραννεΐν. προαγαγών δέ αύτούς έκ τής έρημίας εις τό Έλαιών καλούμενονδρος. τό δέλοιπόν πλήθος σκεδασθέν έπί τήνέαυτών έκαστον διαλαθεΐν. οΐγάρ γόη– τες καί ληστρικοί συναχθέντες πολλούς εις άπόστασιν ένήγον καί πρός έλευθερίαν παρεκρότουν. ώστε συμβολής γενομένης τόνμέν Αιγύπτιον φυγεΐν μετ’ όλίγων. . έκείθεν οΐόστε ήνείς Ιεροσό λυμα παρελθεϊν βιάζεσθαι. πάλιν έτερον μέρος έφλέγμαινεν. ... . δια– φθαρήναι δέκαίζωγρηθήναι πλείστους τών σύν αύτώ. φθάνει δέαύτού τήν όρμήν Φήλιξ ύπαντιάσας μετά τών "Ρωμαϊκών όπλιτών. ώστε τής άπονοίας αύτών πάσαν τήν Ίουδαίαν άνα καί ούτος μένό πόλεμος καθ’ ήμέραν άνερριπίζετο. καί πρός βίαν άφαιρεθήσεσθαι λέγοντες τούς έκουσίως δουλεύειν προαιρουμένους. ---- 6 κατεσταλμένων δέ καί τούτων. παραγενόμενος γάρ είς τήν χώραν άνθρωπος γόης καί προφήτου πίστιν έπι θείς έαυτώ περίτρισμυρίους μέν άθροίζει τών ήπατη– μένων. μεριζόμενοι δέ είς τήν χώ– ραν κατά λόχους διήρπαζόν τε τάς τών δυνατών οί κίας καί αύτούς άνήρουν καί τάς κώμας ένεπίμπρα σαν. . έτέρα δέ ταραχή συνίσταται περί Καισάρειαν. οϊμέν γάρ ήξίουν σφετέραν είναι τήν πόλιν.

καίκα θάπερ συγγενείς ήσαν εις τάς βοηθείας έτοιμοι. άλλ’ ούχ ό μετά Φήστον Αλβϊνος τόν αύ– τόν τρόπον έξηγήσατο τών πραγμάτων. ούκ έστι δέήν τινα κακουργίας ιδέαν παρέλιπεν. ού μόνον γούν έν . οΐδέ έτεροι τόνοϊκιστήνμέν προσ– ωμολόγουν Ίουδαΐον. μενούσης δέ τής στάσεως. ών διαρπαγήναι συνέβη καί τάς ού σίας. τό δέ“Ελληνικόν τή παρά τιών στρατιωτών άμύνη· τό γάρ πλέον "Ρωμαίοις τής έκεϊ δυνάμεως έκ Συρίας ήν κατειλεγμένον. προεΐχον δέ οϊμέν πλούτω καί σωμάτων άλκή. και τούς μαχιμωτέρους έκατέρωθεν άεί συλλαμβάνοντες έκόλαζον μάστιξι καί δεσμούς. αύτήν μέντοιγε τήν πόλιν Έλλή νων έφασαν· ού γάρ άν άνδριάντας καί ναούς έγκαθι και δρύσαι Ιουδαίοις αύτήν άνατιθέντα. προήει δέαύτους τό φιλόνεικον είς όπλα. τους γε 15 μήνέπάρχοις φροντίς ήν άναστέλλειν τήν ταραχήν. καί τούς 10 Έλλησιν αίσχος έδόκειΊουδαίων έλαττούσθαι. διά ταύτα μέν ήμφισβήτουν έκάτεροι. ού μήν τά πάθη τών συλλαμβανομένων ένεπoίει τους καταλειπομένοις άνα κοπήν ή δέος. και καθ’ ήμέραν οι θρασύτεροι παρ’ άμφοΐν προεπήδων έπί μάχην· ούτε γάρ ΊΙουδαίων οΐ γεραιοί τούς ιδίους στασιαστάς κατέχειν οΐοί τε ήσαν. έπιλέξας έκατέρωθεν 25 τούς γνώριμους έπεμψε πρέσβεις έπί Νέρωνα διαλεξομέ νους περί τών δικαίων. νικώντας δέποτε τούς Ιουδαίους παρελθών εις τήν άγοράνιό Φήλιξ μετά άπειλής έκέλευσεν άναχωρεϊν τών δέ μή πειθομένων έπιπέμψας τούς στρατιώτας άναιρεϊ συχνούς. άλλ’ έτι μάλλον παρωξύνοντο πρός τήν 20 στάσιν. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . 169 Ιουδαϊoν γεγονέναι τόν κτίστην αύτής λέγοντες (ήν δέ "Ηρώδης ό βασιλεύς). διαδεξάμενος δέ παρά τούτου τήν έπιτροπήν Φή–14 στος τό μάλιστα λυμαινόμενον τήν χώραν έπεξήει· τών γούν ληστών συνέλαβε τούς πλείστους καί διέφθειρεν αν ούκ όλίγους.

καί τά σπέρματα τής μελλούσης άλώσεως έκτότε τή πόλει κατε βάλλετο. συνέβαινε δέ τούς μέν άφηρημένους ύπέρ ών άγανακτεΐν έχρήν σιωπάν. Γέσσιος δέ τάς εις τό έθνος παρανομίας έπόμπευσε. καί χρήμασι μέν οΐδυνατοί τόν Αλβϊνον προσελάμβανον ώστε τοϋ στασιάζειν αύτοϊς παρέχειν άδειαν. καί μόνος ό μή δούς τους δεσμωτηρίοις 5 ώς πονηρός έγκατελείπετο. τού δημο– τικού δέ τό μήχαΐρον ήσυχία πρός τούς Αλβίνου κοινω νούς άπέκλινεν. καί ώσπερ έπί τιμωρία κατακρίτων πεμ 25 φθείς δήμιος ούτε άρπαγής τινά τρόπον ούτε αϊκίας παρέλιπεν. καθόλου δέ ή μέν παρρησία πάν των περικέκοπτο. δέει τούμή τά αύτά παθεΐν. τούς άπλήγας δέ. καί κολακεύειν τόν άξιον κολάσεως. άλλά καί τούς έπί ληστεία δεδεμένους ύπό τής παρ’ έκά στους βουλής ή τών προτέρων έπιτρόπων άπελύτρου τους συγγενέσι. τυραννίς δέήν διά πλειόνων. και μόνον ούκ έκήρυξεν άνά τήν . ούδέ τό πάν έθνος έβάρει ταϊς εισφοραϊς. δ μέν γελάθρα τά πολλά και μεθ’ ύποστολής έκακούργησε. τους δορυφορούσι δέπρός άρ παγάς τών μετρίων κατεχρήτο. ήν δέ ένμέν τούς έλεεινοϊς ώμότατος. ώ τό μέν κατ’ άνδρα κερδαίνειν 30 μικρόν έδόκει.170 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τους πολιτικούς πράγμασιν έκλεπτε καί διήρπαζε τήν έκά– στων ούσίαν. τοιούτον δέ δντα τόν Αλβϊνον άπέδειξεν ό μετά τούτον έλθών Γέσσιος Φλώρος δικαιότατον κατά σύγ– κρισιν. πόλεις δέ δλας έξεδίδυσκε καί δήμους άθρόους έλυμαίνετο. τηνικαύτα καί τών νεωτερί ζειν βουλομένων έν"Ιεροσολύμοις έθάρσησαν αϊτόλμα. έκαστος δέ τών πονηρών ίδιον στίφος ύπεζωσμένος αύτός μέν ώσπερ άρχιληστής ή τύραννος προανεϊχεν έκτού λόχου. έν δέ τοϊς αισχροϊς άναιδέστατος· ούτε δέπλείω τις άπιστίαν τής άληθείας κατέχεεν ούτε έντώ πανουργεΐν δολιωτέ ρας όδούς έπενόησεν.

έφ’ ώ μέρος αύτός λή ψεται τών λαφύρων. ούκ έλάττους τριακοσίων μυριάδων. δμένιούν. προέπεμψε δέ αύτόν μέχρι Καισαρείας Φλώρος έξαπατών. καί δούς έμφασιν 15 ώς πρός τό μέλλον αύτοις τόν Φλώρον κατασκευάσειε μετριώτερον. έπτακαιδεκάτω δέ τής Αγρίππα * βασιλείας. καθ’ ήμέ 25 ρανέπέτεινεν αύτους τάς συμφοράς· έν δέ τούτω καί οΐ4 Καισαρέων Έλληνες. δ γεμήν Κέστιος τήν όρμήν τού πλήθους καταστείλας. δδέ παρών καί τώ Κεστίω παρεστώς διεχλεύαζε τάς φωνάς. ικέτευον έλεήσαι τάς τού έθνους συμφοράς. ύπέστρεψεν εις Αντιόχειαν. - μέχρι μένιούν ένΣυρία Κέστιος Γάλλος ήν προδιέ-3 πων τήν έπαρχίαν. ώς άν άπορραγείη τό έθνος.. πραγματευσάμενος δέ άπόστασιν αύ– τών τώ μείζονι κακώ περισπάσειν τόν έλεγχον αύτών άπό τών μετριωτέρων. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ -. καί πό λεμον ήδη τώ έθνει θυμούμενος έπoρίζετο. τά τής κρίσεως έκόμισαν γράμματα. νικήσαντες παρά Νέρωνιτής πό– λεως άρχειν. διά γούν τήν έκείνου πλεονεξίαν πάσας έρημωθήναι συνέβη τάς τοπαρχίας και πολλούς τών πατρίων έθών έξαναστάντας φυγεΐνείς τάς άλλο– και φύλους έπαρχίας. 171 χώραν πάσιν έξείναι ληστεύειν. ώ μόνω συγκρύψειν τάς αύτού παρανομίας ύπελάμβανεν· ειρή 2ο νης μέν γάρούσης κατηγόρους έξειν έπί Καίσαρος Ίου δαίους προσεδόκα. ούδέπρεσβεύσασθαί τις πρός αύτόν έτόλμησε κατά τού Φλώρου παραγενόμενον δέ εις Ιεροσόλυμα τής τών άζύμων έορτής ένστάσης περιστάς 10 όδήμος. Αρτεμισίου μηνός. πρός δέ τό μέγεθος τών έξαύτού συμφορών ούκ άξίανέσχε πρόφασιν. καί προσελάμβανε τήν άρχήν ό πόλεμος δωδεκάτω μέν έτει τής Νέρωνος ήγεμονίας. καί τόν λυμεώνα τής χώρας Φλώρον έκεκράγεσαν. οΐγάρ έν Καισαρεία Ίουδαίοι συναγωγήν έχοντες παρά χωρίον .

στενήν δέ καί παντά πασι βιαίαν πάροδον άπέλιπεν αύτους. πολλάκις μέν κτήσασθαι τόν τόπον έσπούδασαν. πείθουσι τόν Φλώρον άργυρίου ταλάντοις όκτώ διακωλύσαι τό έργον. ώς δέ τούτους εΐργε τής βίας Φλώρος. δδέπρός μόνον τόλαβεΐν ύποσχόμενος πάντα συμπράξειν. σταδίους έξήκοντα διέχουσα τής Και– . 5 τής δέ έπιούσης ήμέρας έβδομάδος ούσης. καί καταλείπει τήν στάσιν αύτεξούσιον. άμηχα νούντες οΐ δυνατοί τών Ιουδαίων. σύν οΐς ό τελώνης "Ιωάννης. ώς ύβρισμένων μέν αύ– τοϊς τών νόμων. ΊΙουδαϊοι τούς νόμους 30 άρπάσαντες άνεχώρησαν εις Νάρβατα· χώρα τις αύτών ούτω καλείται. 172 .ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ού δεσπότης ήν τις Έλλην Καισαρεύς. τών Του– δαίων είς τήν συναγωγήν άθροισθέντων.. καί ταχέως έγένετο ή συμβολή. τιμήν πολλαπλασίονα τής άξίας διδόντες· ώς δέ ύπερορών τάς δεήσεις πρός έπήρειαν έτι καί προσωκοδόμει τό χωρίον έκείνος. έργαστήρια κατασκευαζόμενος. τό στασιώδες δέ καί έν νεό– τητι φλεγμαϊνον έξεκαίετο πρός μάχην. στασιαστής τις Καισαρεύς γάστραν καταστρέψας καί παρά τήν εΐσ– οδον αύτών θέμενος έπέθυεν δρνεις. ήττωμένου δέαύ– τού τής τών Καισαρέων βίας. προσελθώνδέΊουκούνδος ό διακωλύειν τεταγμένος ίππάρχης τήν τεγάστραν αίρει καί καταπαύειν έπειράτο τήν στάσιν. τούτο τούς Του– δαίους άνηκέστως παρώξυνεν. τό μέν ούν εύσταθές καί πράον έπί τούς ήγεμόνας καταφεύ– γειν πάλιν ώετο χρήναι.. τό μέν πρώτον οΐθερμότεροι τών νέων προπηδώντες οικοδομεϊν έκώ– λυον. μεμιασμένου δέ τού χωρίου. λαβών έξεισι τής Καισαρείας εΐς Σεβαστήν. παρεσκευα– σμένοι δέ εΐστήκεσαν οΐ τών Καισαρέων στασιασταί (τόν γάρ έπιθύσαντα προπεπόμφεσαν έκ συντάγματος). ώσπερ άδειαν πεπρακώς Ιουδαίοις τού μάχεσθαι.

καί τόν Φλώρον θεραπευτικώς έκδέχεσθαι παρεσκεύαστο. τούτοις ούκένε τράπη τήν φιλαργυρίαν. καί τής Φλώρου τυραννίδος έλευθερούν σφάς ίκέτευον. σκηψά– μενος εις τάς Καίσαρος χρείας. διδέ μετά στρατιάς ίππικής τε καί πεζικής έπί Ιεροσολύ μων ώρμησεν. καί βοηθεϊνίκέτευον. οΐδέ περί τόν Ιωάννην δυνατοί δώδεκα πρός Φλώρον έλθόντες είς Σεβαστήν άπωδύροντο περί τών πεπραγμένων. . καί συνδραμόντες εις τόϊερόν βοαΐς διαπρυ– σίοις τό Καίσαρος άνεκάλουν όνομα. σύγχυσις δ’ εύθέως είχε τόν δήμoν. καί μή πρός δν ούτως έλοιδόρησαν αισχρώς ειρωνεύεσθαι τάς νύν φιλο φρονήσεις δεϊν γάρ αύτούς. ό δέ δήμος προδυσωπήσαι τήν όρμήν αύτούβουλό-7 μενος. αϊτιώμενος ύπέρ τού τούς νόμους έξενεγκεϊν τής Καισαρείας. είπερ γενναΐοί εΐσι καί . ίνα τους "Ρωμαίων δπλοις έργάσηται τό βουλόμενον. δδέ καί συλλαβών και έδησε τούς άνδρας. έφ’ ώ καί μισθόν έλαβεν. ύπαντά τους στρατιώταις μετ’ εύφημίας. άλλ’ έπί τό μάλλον χρηματίσα σθαι προσωργίσθη. καί τώδέει καί ταϊς άπειλαϊς περιδύση τήν 9 πόλιν. δέον γούν εις Καισάρειαν έλθόντα το σβέσαι τό τού πολέμου πύρ έκείθεν άρχόμενον καί τής ταραχής άνελεϊν τάς αιτίας. ένιοι δέ τών 15 στασιαστών λοιδορίας αισχίστους εις τόν Φλώρον έκε κράγεσαν. καί κανούν περιφέροντες έπήτουν αύτώ κέρ ματα καθάπεράκλήρω και ταλαιπώρω. ό δέ Φλώρος ώσπερ ήργολαβηκώς έκριπίζει τόν πόλεμον. αιδημόνως ύπομι μνήσκοντες τών όκτώ ταλάντων. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 173 σαρείας. - πρός τούτο τους έν Ιεροσολύμοις άγανάκτησις ήν. 6 έτι μέντοι τούς θυμούς κατείχον. καί πέμψας έπί τόν - 10 ίερόν θησαυρόν έξαίρει έπτακαίδεκα τάλαντα. κάκεϊ νος προπέμψας σύνΐππεύσι πεντήκοντα Καπίτωνα έκα 9 τoντάρχην άναχωρεϊν αύτούς έκέλευσε.

--- ------------------- 174 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ παρρησίασταί. φαί– νεσθαι δέ μή μόνον έν τοϊς λόγοις άλλά καί έντους όπλοις φιλελευθέρους. εΐ μή προσάγοιεν τούς αιτίους. καί 10 προσελθόντες οΐτε άρχιερείς καί δυνατοί τότε γνωρι μιώτατον τής πόλεως πάν παρέστησαν τώ βήματι. τούτοις καταπλαγέν τό πλήθος. άλλ’ εις πάσας έμπηδώντες τάς οικίας έσφαζοντούς οικήτορας. οΐδέ τόνμέν δήμoν άπέ. άναχωρή σαντες δέ εις τάς οικίας μετά δέους καί ταπεινότητος διε– νυκτέρευσαν. έκάστου μετανοούντός τε καί δι’ άan δέδοικεν άρνουμένου. τού τοις ό Φλώρος έκέλευσε τούς λοιδορήσαντας αύτόν έκ δούναι. φάμενος αύτούς άπολαύσειν τής άμύνης.και φαινον ειρηνικά φρονούντα. Ο πρός ταύτα μάλλον παροξυνθείς έμβοά τους στρα– τιώταις διαρπάζειν τε τήν άνω καλουμένην άγοράν και κτείνειν τούς έντυγχάνοντας. καί βουλεύεσθαι "Ρωμαίους περισώζειν τήν πόλιν. τή δέ ύστεραία βήμα πρόαύτών θέμενος καθέζεται. άμήχανον δέτών ήμαρτηκότων τήν διά– κρισιν γενέσθαι. άμα καί τών περί Καπίτωνα ίππέωνείς μέσους φερομέ νων. δεΐν μέντοιγε έκείνον προνοεΐν τής κατά τό έθνος ειρήνης. τοϊς δέπαραφθεγξαμένοις ήτούντο συγγνώμην· έν γάρ τοσούτω πλήθει θαυμα στόν μέν ούδέν είναϊτινας θρασυτέρους και δι’ ήλι κίαν άφρονας. καί μάλλον διά τούς πολλούς άκαταιτιάτους συγγνώναι καί τούς όλίγοις πλημμελή– σασιν ή δι’ όλίγους πονηρούς ταράξαι δήμον άγαθόν και τοσούτον. διεσκεδάσθη πρίν άσπάσασθαι τόν Φλώρον ή τους και στρατιώταις φανερόν ποιήσαι τό πειθήνιον. Φλώρος δέ τότε μέν έν τοϊς βασιλείοις αύλίζεται. oϊ δέ έπιθυμία κέρδους προσλαμβάνοντες ήγεμονικήν παρακέλευσιν ού μόνον και έφ’ δν έπέμφθησαν τόπον ήρπαζον. σκώπτειν μέν αύτόν καί παρόντα. φυγή .

ΛοτοΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 175 δ’ ήν έκτών στενωπών και φόνος τών καταλαμβανομέ νων. καί δμέν ούτε εις τό πλήθος τών άναιρουμένων ούτε είς τήνεύγένειαν τής παρακαλούσης άλλ’ είς μόνον τό λυσιτελές τό έκτών άρπαγών άποβλέ ώπων παρήκουσεν: ή δέ όρμή τών στρατιωτών έλύσσησε καί κατά τής βασιλίδος. καί πολλάκις τούς τε ίππάρχους αύτής και σωματοφύλακας πέμπουσα πρός Φλώρον έδεΐτο παύ– σασθαι τού φόνου. εΐ μή καταφυγείν εις τήν βασι λικήν αύλήν έφθη. άλλά κάν αύτήν άνεΐλον. έπεδήμει δέ έν τοϊς Ιεροσολύμοις εύχήν έκτελούσα τώ θεώ. άνδρας ίππικού τάγματος μαστι γώσαι πρό τού βήματος και σταυρό προσηλώσαι· ών εϊ καί τό γένος Ιουδαϊον. . κάκεϊ διενυκτέρευσε μετά φυλα 30 κής. όπως Αλεξάνδρω συνησθείη πεπιστευμένω τήν Αίγυπτον ύπό Νέρωνος καί πεμφθέντι διέπειν· τήν δέ άδελφήν αύτού Βερενίκην παρούσαν έν Ιεροσολύμοις καί τήν παρανομίαν τών στρατιωτών άποθεωμένην δεινόν είσ– μο ήει πάθος. δ γάρ μηδείς πρότερον. τρόπος τε άρπαγής ούδείς παρελιμπάνετο. καί πολλούς τών μετρίων συλλαμβάνοντες έπί τόν Φλώ– ρον ήγον.. δεδοι κυΐα τήν τών στρατιωτών έφοδον. τότε 10 Φλώρος έτόλμησεν. τούς γάρ ή νόσω καταπονουμένους ή τισιν άλλαις . ούς μάστιξι προαικισάμενος άνεσταύρωσεν. και ό γούν σύμπας τών έκείνης άπολoμένων τής ήμέρας άριθμός σύν γυναιξί καί παιδίοις (ούδέ γάρ νηπίων άπέσχοντο) περί τρισχιλίους καί έξακοσίους συνήχθη. βαρυτέραν δέ έποίει τήν συμφοράν τό καινόν τής "Ρωμαίων ώμότητος. ούμόνον γούν έν όμμασιν αύ– τής ή κίζοντο τούς άλισκομένους καί διέφθειρον. κατά τούτον τόν καιρόν ό μέν βασιλεύς Αγρίπ-15 Η πας έτυχεν είς τήν Αλεξάνδρειαν πεπορευμένος. άλλά τό γούν άξίωμα "Ρω μαϊκόν ήν..

παρεγίνοντο δέ δύο σπεϊραι. καί προσπίπτοντες έκάστοις έδέοντο παύσασθαι καί μή πρός οίς πεπόνθασιν εις άνήκεστόντι τόν Φλώρον έρε– θίζειν. τών δέ έτι συγκαλούντων τό πλήθος. πρός τώ μή τυχεϊν αϊδούς αύτήν τόν περί τού ζήν κίνδυ– 5 νον έπείρασεν. ά δή τότε τελούσα Βερενίκη γυ μνόπους τε πρό τού βήματος ικέτευσε τόν Φλώρον. καί πάλιν αύτήν άνάψαι πραγματευόμενος τούς τε άρχιερείς σύν τους γνωρίμοις μεταπέμπεται. 3 δ δέ σβεσθείσης τής ταραχής ήχθετο. κάν τι κατ' αύτού φθέγξωνται χρήσασθαι τους διπλοις. 176 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ άνάγκαις έθος εύχεσθαι πρό τριάκοντα ήμερών ής άποδώσειν μέλλoιεν θυσίας οίνου τε άφέξεσθαι καίξυ ρήσεσθαι τάς κόμας. προπέμψας διεδήλου τους τών σπειρών έκατοντάρχαις δπως παραγγείλωσι τούς ύφ' 32 έαυτούς μήτε άντασπάσασθαι τούς Ιουδαίους. καί W. έπείσθη δέ τό πλήθος ταχέως αϊδοΐτε τών παρα καλούντων καί κατ’έλπίδα τού μηδέν έτι τόν Φλώρον εις αύτούς παρανομήσειν. ταύτα μένιούν έκκαιδεκάτη μηνός Αρτεμισίου συν έβη. τούτοις τό στασιώδες ήπείθει. καί μόνον έφη τεκμή 21) ριον έσεσθαι τού μηδέν έτι τόν δήμον νεωτερίσειν. τή δέ έπιούση τό μέν πλήθος ύπερπαθήσαν εις τήν άνω συνέρρευσεν άγoράν. καί πρό άνηκέστου πάθους τάς σπείρας δεξιούσθαι. οΐδέ άρ χιερείς εις τό ίερόν τήν πληθύν συναγαγόντες ύπαντάν τους "Ρωμαίοις παρεκάλουν. εϊ προελθόντες ύπαντήσουσι τους άπό Καισαρείας άνι ούσι στρατιώταις. καί βοαΐς έξαισίοις περί τών άπολωλότων άπωδύροντο" τό πλέον δέ ήσαν εις τόν Φλώρον έπίφθονοι φωναί πρός ό δείσαντες οΐδυ– νατοί σύν τους άρχιερεύσι τάς έσθήτας περιερρήξαντο. 30 καί διά τούς άπολωλότας τό πλήθος έρρεπε πρός τούς ------------------------------------------ .

Φλώρουμέν άποκοπήσεσθαι τήν άφορμήν τού πολέμου. δέον αύτούς δήμον όντας τοσούτον συναναγκάζειν κάκείνους συγγνωμονεϊν. καί φθά νειν έκάστου σπεύδοντος βραδυτέρα μέν ή φυγή πά . γυμνούς δέτά στέρνα τών έσθή των περιερρηγμένων.4 τάιάγια σκεύη προκομίσαντες. όνομαστί δέ έκαστον τών γνωρί "μων καί κοινή τό πλήθος ικέτευον μήδι έλαχίστης πλημ μελείας πρoδούναι τήν πατρίδα τοϊς έπιθυμούσι πορθή– σαι. κερδήσειν δέαύτούς τήν πα- τρίδα καί τό μηδέν παθεϊν πλέον.. ή διόρθωσιν αύτους τών συμ βεβηκότων τό μή νύν προελθεϊν. καί τόν κόσμον ένώλει τουργεΐν έθος ήν αύτους άναλαβόντες. τούτο δέήν σύνθημα κατ' αύτών δεδομένον. και μή πρός άρπαγήν τών θείων κειμηλίων "Ρωμαίους έρε– θίσαι. εΐ δέδή δεξιώσαιντο 15 τούς προσίοντας ώς έθος. καί φεύγοντας οΐίππεϊς καταδιώ– κοντες συνεπάτουν. τών δέ μηδέν άποκριναμένων οΐ στασιασταί Φλώρου κατεβόων. τούτοις μειλισσόμενοι τό πλήθος άμα καί τών στα-5 σιαστών ούς μέν άπειλαϊς ούς δέ αιδοϊ κατέστειλαν. δει το νής άκρασίας είναι. έπιπτον δέ πολλοί μέν ύπό "Ρω και μαίων τυπτόμενοι. πλείους δέ ύπ’ άλλήλων βιαζόμε νοι. άλλως τε καί τό πεί θεσθαι στασιάζουσιν όλίγοις. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . δεινός δέ περί τάς πύλας ώθισμός ήν. ένθιαδήπάς μένιερεύς πάς διυπηρέτης τούΘεού. κιθαρίσταϊτε καί ύμνωδοί μετά τών όργάνων προσπίπτοντες. έπειτα έξηγούμενοι μεθ’ ήσυχίας τε καί κόσμου τους στρατιώταις ύπήντων καί πλησίον γενoμένους ήσπά και σαντο. ------------ . τίνα γάρ ή τους στρατιώταις φέρειν ώφέλειαν τόν άπό Ιουδαίων άσπασμόν. 177 . τούς δέ άρχιερείς αύτούς ήν ιδεΐν καταμωμένους.. κα– * τηντιβόλουν φυλάξαι τόν ίερόν κόσμον αύτους. αύτίκα γούν οι στρατιώται περισχόντες αύ τούς έπαιον ξύλοις. μέντής κέφαλής κόνιν. .

-- ----------------------------------------------------------------------------------

178 - ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

σιν έγίνετο, τών δέσφαλέντων άπώλεια δεινή· πνιγό–
μενοι γάρ καί κλώμενοι πλήθει τών έπιβαινόντων ήφα
νίζοντο, καί ούδέ πρός ταφήν τις γνώριμος τους ιδίοις
κατελείπετο συνέπιπτον δέ καί στρατιώται παίοντες
άνέδην τούς καταλαμβανομένους, καί διά τής Βεζεθάικα-3
λουμένης άνώθουν τό πλήθος, βιαζόμενοι παρελθεϊν καί
κρατήσαι τούτεΐερού καί τής Αντωνίας. ών καί Φλώ
ρος έφιέμενος έξήγαγενέκ τής βασιλικής αύλής τούς σύν
αύτώ, καί πρός τό φρούριονέλθεϊνήγωνίζετο. διήμαρτέ
γεμήν τής έπιβολής· όγάρ δήμος άντικρυς έπιστραφείς
εϊργετήν όρμήν, καί διαστάντες έπί τών τεγώντούς"Ρω
μαίους έβαλλον. καταπονούμενοι δέ τούς ύπερθε βέλεσι,
καί διακόψαι τό τούς στενωπούς έμφράξαν πλήθος άσθε–
νήσαντες, άνεχώρουν εις τό πρός τούς βασιλείοις στρα

6 οϊδέ στασιασταί δείσαντες μήπάλιν έπελθώνιό Φλώ–
ρος κρατήση τοϋϊερού διά τής Αντωνίας, άναβάντες εύ–
θέως τάς συνεχείς στοάς τού ιερού πρός τήν Αντωνίαν
διέκοψαν τούτο έψυξε τήν Φλώρου πλεονεξίαν τών γάρ
τού θεού θησαυρών έφιέμενος, καί διά τούτο παρελθεϊν 20
έπιθυμών είς τήν Αντωνίαν, ώς άπερράγησαν αϊ στο αί,
τήν όρμήν άνετράπη, καί μεταπεμψάμενος τούς τε άρ
χιερείς καί τήν βουλήν, αύτός μέν έξιέναι τής πόλεως
έφη, φρουράν δέκαταλείψειν αύτους δσην άν άξιώσωσι.
τών δέ πάντα περί άσφαλείας καί τού μηδέν νεωτε 25
ρίσειν ύποσχομένων, εΐ μίαν αύτους καταλείψει σπεϊραν,
μή μέντοι τήν μαχεσαμένην (πρός γάρ ταύτην άπεχθώς
δι’ά πέπoνθεν έχειν τό πλήθος), άλλάξας τήν σπειραν
ώς ήξίουν, μετά τής λοιπής δυνάμεως ύπέστρεψεν εις
Καισάρειαν.
16 έτέραν δέ έπιβολήν τώ πολέμω ποριζόμενος έπέ
στελλε Κεστίω, Ιουδαίων άπόστασιν καταψευδόμενος,

====–

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - 179

τήν τε άρχήν τής μάχης περιθείς αύτους, καί δράσαι λέ
γων έκείνους άπεπόνθασιν, ούμήνούδ’ οΐτών"Ιεροσο–
λύμων άρχοντες έσίγησαν, άλλ’ αύτοί τε καί Βερενίκη
τώ Κεστίω περί ών Φλώρος εις τήν πόλιν παρηνόμησεν
και έγραφον. δδέ τά παρ’ άμφοΐν άναγνούς μετά τών ήγε–
μόνων έβουλεύετο. καί τούς μέν αύτών έδόκει Κέστιον
μετά στρατιάς άναβαίνειν, ήτιμωρησόμενοντήν άπόστα
σινεΐ γέγονεν, ή βεβαιοτέρους καταστήσονται Ιουδαίους
καί συμμένοντας, αύτώ δέ προπέμψαι τινά τών έταίρων
10 τόν κατασκεψόμενον τά πράγματα καί τά φρονήματα
τών Ιουδαίων πιστώς άγγελούντα. πέμπειδή τινα τών
χιλιάρχων Νεαπολιτανόν, δς άπό τής Αλεξανδρείας ύπο
στρέψαντιπεριτυχών Αγρίππατώ βασιλεϊ κατάΊάμνειαν
--
τόν πέμψαντα καί τάς αιτίας έδήλωσεν, ένθα καί Ίου 2
15 δαίων οΐτε άρχιερείς άμα τους δυνατούς καί ή βουλή
παρήν δεξιουμένη τόν βασιλέα, μετά δέ τήν εις έκεϊ
νον θεραπείαν άπωδύροντο τάς έαυτών συμφοράς καί
τήν Φλώρου διεξήεσαν ώμότητα, πρός ήν ήγανάκτει
μέν Αγρίππας, στρατηγικώς δέ τήν όργήνείς ούς ήλέει
αν Ίουδαίους μέτέφερε, ταπεινούν αύτών βουλόμενος τά
φρονήματα, καί τώ μή δοκεϊνάδίκως τι παθεΐν τής άμύ
νης άποτρέπων. οϊμέν ούν, ώς άνδντες έκκριτοι και διά
τάς αύτών κτήσεις έπιθυμούντες ειρήνης, συνίεσαν εύ–
νοϊκήν τήν έπίπληξιν τού βασιλέως· ό δέ δήμος έκ τών
15 Ιεροσολύμων έπί έξήκοντα προελθών σταδίους έδεξιούτο
τόν ‘Αγρίππαν καί τόν Νεαπολιτανόν, έκώκυον δέ αί
τών άπεσφαγμένων γυναίκες προεκθέουσαι, καί πρός
τήν τούτων οιμωγήν όδήμος είς όλοφυρμούς τραπόμε
νος έπικουρεϊν τόν Αγρίππαν ικέτευε τότε Νεαπο
και λιτανώ κατεβόων δσα πάθοιεν ύπό Φλώρου, καί πα
ρελθούσιν εις τήν πόλιν τήν τε άγοράν ήρημωμένην
ύπεδείκνυσαν καί πεπορθημένας τάς οικίας, έπειτα
12 και

180 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

δι’ Αγρίππα πείθουσι τόν Νεαπολιτανόν σύν ένί θερά
ποντιπεριελθεϊν μέχρι τού Σιλωάμ τήν πόλιν,ϊναγνώ
Ιουδαίους τους μέν άλλοις άπασι "Ρωμαίοις εΐκοντας,
μόνω δέ άπεχθανομένους Φλώρω δι’ ύπερβολήν τής είς
αύτούς ώμότητος. δ δέ ώς διοδεύσας πείραν έλαβεν
ϊκανήν τής πραότητος αύτών, εις τό ίερόν άνέβαινεν.
ένθα συγκαλέσας τό πλήθος, και πολλά μένεις πί
στιν αύτούς τήν πρός "Ρωμαίους έπαινέσας, πολλά δέ
εις τό τηρεϊν τήν ειρήνην προτρεψάμενος, καί τού
θεού προσκυνήσας δσον έξήν τά άγια, πρός Κέστιου Ο

3 τό δέπλήθος τών Ιουδαίωνέπί τόν βασιλέα καί τούς
άρχιερείς τραπόμενον πρέσβεις κατά Φλώρου πέμπεν
ήξίου πρός Νέρωνα, καί μή σιωπήσαντας έπί τοσούτω
φόνω καταλμπεϊν έαυτούς ύπόνοιαν άποστάσεως· δόξευν
γάρ αύτούς κατάρξαιτών δπλων, εΐμή φθάσαντες έν
δείξαιντο τόν κατάρξαντα, φανεροί δέ ήσαν ούκ ήρεμή
σοντες, εΐ τήν πρεσβείαν τις άποκωλύοι. Αγρίππα δέ
τό μέν χειροτονεϊν Φλώρου κατηγόρους έπίφθονον έδό
κει, τό περιδεΐν δέΊουδαίους είς πόλεμον έκριπισθέντας 20
ούδέαύτώ λυσιτελές κατεφαίνετο... προσκαλεσάμενος δή
εις τόν ξυστόν τό πλήθος, και παραστησάμενος έν πε
ριόπτω τήν άδελφήν Βέρενίκην έπί τής Ασαμωναίων οί
κίας (αύτη γάρήνέπάνω τού ξυστού πρός τό πέραν τής
άνω πόλεως, καί γέφυρα τώξυστώ τόϊερόν συνήπτεν),
έλεξε το άδε. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. 1.
4 "εϊμέν έωρων πάντας ύμάς πολεμεϊν "Ρωμαίοις ώρ
μημένους, καί μή τού δήμου τό καθαρώτατον καίεϊλί
κρινέστατον ειρήνην άγειν προηρημένους, ούτ’ άν πα
ρήλθον εις ύμάς ούτε συμβουλεύειν έθάρσησαν περισ 30
σός γάρ ύπέρ τού τά δέοντα ποιείν πάς λόγος, όταν ή
τών άκουόντων πάντων πρός τό χείρον όμόνοια, έπει

- - ----- , ----- ,-------------------------------------------------- ,----- , ----
Αν

δέ τινάς μέν ήλικία τών έν πολέμω κακών άπείρατος,
τινάς δέέλπίς άλόγιστος έλευθερίας, ένίους δέπλεονεξία
παροξύνει καί τό παρά τών άσθενεστέρων, έάν τά.
πράγματα συγχυθή, κέρδος, δπως αύτοί τε σωφρονι
5 σθέντες μεταβάλωνται καί μή τής ένίων κακοβουλίας οί
άγαθοί παραπολαύσωσιν, ώήθην δεΐν έπί τό αύτό πάν
τας ύμάς συναγαγών είπεϊν ά νομίζω συμφέρειν. θο
ρυβήση δέ μοι μηδείς, έάν μή τά πρός ήδονήν άκούη"
τους μέν γάρ άνηκέστως έπί τήν άπόστασιν ώριμημένους
10
ένεστι και μετά τήν έμήν παραίνεσιν τά αύτάφρονεϊν,
έμοί δέδιαπίπτει καί πρός τούς άκούειν έθέλοντας όλό
γος, έάν μή παρά πάντων ήσυχία γένηται. οΐδα μένιούν
δτι πολλοί τάς έκτών έπιτρόπων ύβρεις καί τά τής έλευ
θερίας έγκώμια τραγωδούσιν· έγώ δέ, πρίν έξετάζειν
τίνες δντες καί τίσιν έπιχειρείτε πολεμεϊν, πρώτον δια
ζεύξω τήν συμπλοκήν τών προφάσεων, εν μέν γάρ άμύ
νεσθε τούς άδικούντας, τί σεμνύνετε τήν έλευθερίαν;
εϊδέ τό δουλεύειν άφόρητον ήγεΐσθε, περισσή πρός τούς
ήγεμόνας ή, μέμψις" καί γάρ έκείνων μετριαζόντων
αισχρόν όμοίως τό δουλεύειν. σκοπεϊτε δέ καί καθ’
έκαστον τούτων ώς έστι μικρά τού πολεμεϊνή ύπόθεσις,
καί πρώτάγετά τών έπιτρόπων έγκλήματα, θεραπεύειν
δέ, ούκ έρεθίζειν δεϊτάς έξουσίας, όταν δέτών μικρών
άμαρτημάτων τούς έξονειδισμούς ποιήσθε μεγάλους,
25 καθ’ έαυτών τούς όνειδιζομένους άπελέγχετε, καί πα
ρέντες τό λάθρα καί μετ’ αιδούς ύμάς βλάπτειν πορ
θοϋσι φανερώς, ούδέν δέ ούτω τάς πληγάς ώς τό φέ
ρειν άναστέλλει, καί τό τών άδικουμένωνήσύχιον τους
άδικούσι γίνεται διατροπή. φέρε δέ είναι τούς "Ρωμαίων
30
ύπηρέτας άνηκέστως χαλεπούς· ούπω "Ρωμαίοι πάντες
άδικούσιν ύμάς, ούδέ Καϊσαρ, πρός ούς αιρείσθε τόν
πόλεμον. ούγάρ έξιέντολής ήκει τις πονηρός άπ’ έκεί

182 ΤΟΥ ΠΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

νων, ούδέ γείτούς ύπό τήν άνατολήν οΐ άφ’ έσπέρας
έπιβλέπουσιν· άλλ’ ούδ’ άκούειν ταχέως τάντεύθεν
έκεϊ βάδιον. . άτοπον δέ καί δι’ ένα πολλούς καί διά
μικράς αιτίας τηλικούτοις, καί μηδέ γινώσκουσιν ά
μεμφόμεθα, πολεμεϊν. καί τών μέν ήμετέρων έγκλη 5
μάτων ταχεία γένοιτ’ άν ή διόρθωσις· ούτε γάρ ό αύ–
τός έπίτροπος μενεΐ διά παντός, καί τούς διαδεξομένους
εικός έλεύσεσθαι μετριωτέρους· κινηθέντα δ’ άπαξ τόν
πόλεμον ούτ’ άποθέσθαι βάδιον δίχα συμφορών ούτε
βαστάσαι. άλλά μήν τό γε νύν έλευθερίας έπιθυμεϊν
άωρον, δέον ύπέρ τού μηδέ άποβαλεϊν αύτήν άγωνί
ζεσθαι πρότερον, ή γάρ πείρα τής δουλείας χαλεπή,
καί περί τού μηδέ άρξασθαι ταύτης ό άγών δίκαιος.
ό" δ’ άπαξ χειρωθείς, έπειτα άφιστάμενος, αύθάδης
δούλός έστιν, ού φιλελεύθερος, τότε γάρ ούν έχρήν
πάντα ύπέρ τούμήδέξασθαι "Ρωμαίους ποιεϊν, δτε τήν
άρχήν έπέβαινε τής χώρας ό Πομπήιος. άλλ’ οΐ μέν
ήμέτεροι πρόγονοι καί οί βασιλείς αύτών, καί χρήμασι
καί σώμασι καί ψυχαΐς άμεινον ύμών πολλώ διακεί
μενοι, πρός μοϊραν όλίγην τής "Ρωμαίων δυνάμεως
ούκ άντέσχον · ύμείς δέ όϊ τό μέν ύπακούειν έκ δια
δοχής παρειληφότες, τους πράγμασι δέ τών πρώτον
άκουσάντων τοσούτον έλαττούμενοι, πρός δλην άν
θίστασθε τήν "Ρωμαίων ήγεμονίαν. καί Αθηναίοι μέν,
οϊ περί τής τών Ελλήνων έλευθερίας παραδόντες ποτέ
καί πυρί τήν πόλιν, οΐτόνύπερήφανον Ξέρξην διάγής
πλεύσαντα καί διά θαλάσσης όδεύσαντα, καί μή χω–
ρούμενον μέν τοϊς πελάγεσι, πλατυτέραν δέ τής Εύ–
ρώπης τήν στρατιάν άγοντα, δραπέτην έπί μιάς νεώς
διώξαντες, περί δέ τή σμικρά Σαλαμίνι τήν τοσαύτην
Ασίαν κλάσαντες, νύν δουλεύουσι "Ρωμαίοις, καί τήν
ήγεμονίδα τής Ελλάδος πόλιν διοικεϊ τά άπό τής Ίτα

------------------------------ , ----- ,

* * * * *****Υ - - - -------------------------------- ,-------------------, -----,-----, -----, ----- , -----, - - - ,----- ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --------- , -----, -------------,

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ : 183

λίας προστάγματα. Λακεδαιμόνιοί τε μετά Θερμοπύλας
καί Πλαταιάς καί τόν έρευνήσαντα τήν Ασίαν Αγησί
λαον άγαπώσι τούς αύτούς δεσπότας. καί Μακεδόνες
έτι φανταζόμενοι Φίλιππον σύν"Αλεξάνδρω, καί παρα
5 σπαίρουσαν αύτους τήν τής οικουμένης ήγεμονίαν όρών
τες, φέρουσιτήν τοσαύτην μεταβολήν, καί πρός ούς
μεταβέβηκεν ή τύχη προσκυνούσιν. · άλλα τε έθνη μυ
ρία πλείονος γέμονται πρός έλευθερίαν παρρησίας είκει.
μόνοι δέ ύμείς άδοξείτε δουλεύειν οΐς ύποτέτακται τά
10 πάντα, ποία στρατιά, ποίοις πεποιθότες δπλοις; πού
μέν, ό στόλος ύμών διαληψόμενος τάς"Ρωμαίων θαλάσ–
σας; πού δέ οΐταϊς έπιβολαΐς έξαρκέσοντες θησαυροί
πρός Αιγυπτίους άρα καί πρός Άραβας οίεσθε κινεΐν
τόν πόλεμον; oύ περισκέψεσθε τήν "Ρωμαίων ήγεμο
15 νίαν; ού μετρήσετε τήν έαυτών άσθένειαν; ού τά μέν
ύμέτερα καί τών προσοίκων έθνών ήττήθη πολλάκις,
ή δέ έκείνων ισχύς διά τής οικουμένης άνίκητος; μάλ
λον δέ καί ταύτης έζήτησάν τι πλέον. ούγάρ έξήρκεσεν
αύτους δλος Εύφράτης ύπό τήν άνατολήν, ούδέ τών
20 προσαρκτίωνΊστρος, ή τε μεσημβρινή μέχρι τών άοική
των έρευνηθεϊσα Λιβύη, καί Γάδειρα πρός έσπέραν
άλλ’ ύπέρ ώκεανόν έτέραν έζήτησαν οικουμένην, καί
μέχρι τών άνιστορήτων πρότερον Βρεττανών διήνεγκαν
τάδπλα, τί ούν; ύμείς πλουσιώτεροι Γαλατών, ισχυ
ας ρότεροι Γερμανών, Ελλήνων συνετώτεροι, πλείους τών
κατά τήν οικουμένην έστέ πάντων; τίτό πεποιθός ύμάς
κατά"Ρωμαίων έπαίρει; χαλεπόν τό δουλεύειν, έρεΐτις.
πόσω μάλλον Έλλησιν, οΐτών ύφ’ ήλίω πάντων εύγε
νεία προύχεν δόκούντες, καίτοσαύτην νεμόμενοι χώ–
το ραν, έξι "Ρωμαίων ύπείκουσι διάβδοις. τοσαύταις δέ
Μακεδόνες οΐδικαιότερονύμών όφείλοντες έλευθερίας
άντιποιείσθαι. τί δέ αϊ πεντακόσιαι τής Ασίας πό

184 - ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

λεις; ού δίχα φρουράς ένα προσκυνούσιν ήγεμόνα καί
τάς ύπατικάς διάβδους; τί δεϊ λέγειν "Ηνιόχους τε καί
Κόλχους καί τό τών Ταύρων φύλον, Βοσπορανούς τε
καί τά περίοικα τού Πόντου καί τής Μαιώτιδος έθνη,
παρ’ οΐς πρίν μέν ούδέ οικεϊος έγινώσκετο δεσπότης, 5
νύν δέ τρισχιλίοις όπλίταις ύποτάσσεται, καί τεσσα
ράκοντα νήες μακραί τήν πρίν άπλωτον καί άγρίαν
ειρηνεύουσι θάλασσαν, πόσα Βιθυνία καί Καππα
δοκία καί τό Παμφύλιoν έθνος Λύκιοί τε καί Κίλικες -
ύπέρ έλευθερίας έχοντες είπεϊν, χωρίς όπλων φορολο
γούνται; τί δέ; Θράκες οΐπέντε μένεύρος έπτά δέμή
κος ήμερών χώραν διειληφότες, τραχυτέραν τε καί
πολλώ τής ύμετέρας όχυρωτέραν καί βαθεϊ κρυμώ τούς
έπιστρατεύοντας άνακόπτουσαν, ούχί δισχιλίοις "Ρω
μαίων ύπακούουσι φρουρούς; οΐ δέ άπό τούτων Ιλλυ
ριοί τήν μέχρι Δαλματίας άποτεμνομένην Ίστρω κατοι
κούντες ού δυσί μόνος τάγμασινύπείκουσι, μεθ’ ών
αύτοί τάς Δακών άνακόπτουσιν όρμάς; oϊδέ τοσαυτά
κις πρός έλευθερίαν άναχαιτίσαντες Δαλμάται, καί πρός
ΩΟ
τό μόνον άεί χειρωθέντες συλλεξάμενοι τήν ισχύν πά
λιν άποστήναι, νύν ούχ ύφ’ ένί τάγματι "Ρωμαίωνήσυ–
χίαν άγουσιν; άλλά μήνεϊγέτινας είς άπόστασιν ώφει
λον άφορμαί μεγάλαι παροξύνειν, μάλιστα Γαλάτας"
έχρήν, τούς ούτως ύπό τής φύσεως τετειχισμένους, έξ
άνατολής μέν ταϊς"Άλπεσι, πρός άρκτω δέ"Ρήνω πο
ταμώ, μεσημβρινοϊς δέ τους Πυρηναίοις όρεσιν, ώκεανώ
δέπρός δυσμαΐς. άλλά καίτοι τηλικίαύταμέν έρκη προ
βεβλημένοι, πέντε δέ καί τριακοσίοις πληθύοντες
Ρέθνεσι, τάς δέ πηγάς, ώς άν τις εποι, τής εύδαι
30
μονίας έπιχωρίους έχοντες και τους άγαθούς σχεδόν
όλην έπικλύζοντες τήν οικουμένην, άνέχονται Ρωμαίων
πρόσοδος δντες καί ταμιευόμενοι παρ’ αύτών τήν

μείζω δέ τών σω μάτων έχοντες τά φρονήματα. . τίς ύμών ούκ άκοή παρείληφετό Γερμανών πλήθος. τό δέ δλον αύτών έθνος φυγή διασώζεται. διά φρονήματος μαλακίαν. καί "Ρωμαίων όκτώ τάγμασι δαμαζόμενοι δου 25 λεύουσι μέν άλόντες. άλλά μετά τής δυνάμεως"Ρωμαίων καί τήν τύχην κατα 5 πλαγέντες.ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . τό πολεμικώτατον φύλον. - 20 ούτοι γήν μέν άπειρον νεμόμενοι. ών όλίγου δεΐν πλείους έχουσι πόλεις. ούδέ γείτων ώκεανός φοβε ράν καί τούς έπιχωρίοις άμπωτιν έπάγων. τοιγαρούν ύπό χιλίοις και διακοσίοις στρατιώτας δου λεύουσιν. ούδέ δι’ άγένειαν. «ν. -. έπεί παντα χού"Ρωμαίοι τούς τούτων αιχμαλώτους έχουσιν. . ήτις αύτους κατορθοϊ πλείονα τών δπλων. σκέψασθε δέ καί τό Βρεττανών τείχος οί τους Ιεροσολύμων τείχεσι πεποιθότες· καί γάρ έκείνους περιβεβλημένους ώκεανόν. "Ρήνον τής όρμής δρον έχουσι... καί τής καθ’ ήμάς οίκουμέ νης ούκ έλάσσονα νήσον οΐκούντας. τόύς δέν θυμούς τών άγριω τάτων θηρίων σφοδροτέρους. . πλεύσαντες έδου πολώσαντο "Ρωμαίοι. καί διά νεφών όδεύσαντες τά Πυρηναία δρη. ούδέ τό τοσούτον άπό "Ρω 10 μαίων γής και θαλάσσης διάστημα. .. ν' αν _ _ _ _ _ _ _ ν. άλκήν μέν γάρ καί μεγέθη σωμάτων είδετεδήπου πολλάκις. . τέσσαρα δέ τάγματα τήν τοσαύτην νήσον διαφυλάττει. άλλ’ Έ" . ναι. άλλ’ ύπέρ τάς "Ηρακλείους στήλας έκτείναντες τά δπλα. φύλάτε Λυσιτανών καί Καντάβρων άρειμάνια. καί τήν μέν ψυχήν θα νάτου καταφρονούσαν. τοσούτων άρχον . οΐγε διή– νεγκαν όγδοήκοντα έτη πόλεμον ύπέρ τής έλευθερίας. καί τούτους έδου 15λώσαντο"Ρωμαίοι" φρουρά δέήρκεσε τών ούτω δυσμά χων καί τοσούτον άπιωκισμένων έν τάγμα. ούδέ Ίβηρσινό γεωργούμενος χρυσός εις τόν ύπέρ τής έλευ θερίας πόλεμον έξήρκεσεν. καί τίδεΐ πολλά λέγειν. δπου και Πάρθοι. 185 - οικείαν εύδαιμονίαν καί τούτο ύπομένουσιν ού.

τήν δέτρίτην τής οικουμένης μοϊραν. οΐμησίν όκτώ τό κατά τήν "Ρώμην πλήθος τρέφουσι. πρός δέ καί μεγέθους. ήτις έκτεινομένη μέχρις Αιθιόπων καί τής εύδαίμονος «Υκαιξ5 Αραβίας. δμήρους πέμπουσι"Ρωμαίοις. τάς "Ρωμαίων άνέκο ψανάρετάς. ούτε δέ Κυρηναϊοι τό Λακώνων γένος. καί ταϊς χρείαις τής ήγεμονίας παρέχουσιν έτοίμως τάς εισφοράς.186 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τες έθνών καί τηλικαύτην περιβεβλημένοι δύναμιν. ούδέν τών έπιταγμάτων ώσπερ ύμείς ύβριν ήγούμενοι. καί έστιν έπί τής Ιταλίας ϊδεΐν έν ειρήνης προφάσει δουλεύουσαν τήν άπό τής άνατολής εύγένειαν. οι τόν μέγαν αύχούντες Αννίβαν καί τήν άπό Φοινίκων εύγένειαν ύπό τήν Σκιπίωνος δεξιάν έπεσον. δμορός τε ούσα τής Ίνδικής. καί 155 μέχρι τής Έρυθράς θαλάσσης τούς άπείρους νέμου σαν Αιθίοπας. παρόν έξΑιγύπτου τής γειτνιώσης. όριζομένην Ατλαντικό τε πελάγει καί στήλαις "Ηρακλείοις. ώς ένεστιν έκ τής καθ’ έκάστην κεφαλήν εισφοράς τεκμήρασθαι. καί τί δεϊ πόρρωθεν ύμύν ύποδεικνύειν τήν "Ρωμαίων δύναμιν. πάντων δή σχεδόν τών ύφ’ ήλίω τά"Ρωμαίων δπλα προσκυνούντων. ής ούδέ έξαριθμήσασθαι τά έθνη δάδιον. . πεντήκοντα πρός ταϊς έπτακοσίαις έχουσα μυριάδας άνθρώπων δίχα τών "Αλεξάνδρειαν κατοικούντων. καίπερ ένός τάγματος αύτοις παραμένον τος. μηδέ τό Καρχηδονίων τέλος σκοπούντες. ούθ’ αϊ φοβεραί ΠΟ καί τούς άκούουσι Σύρτεις. ούτε Μαρμαρίδαι τό μέχρι τής διψάδος έκτεταμένον φϋλον. έχειρώσαντο μέν δλην. Νασαμώνές τε καί Μαύροι καί τό Νομάδων άπειρον πλήθος. χωρίς δέ τών έτησίων καρπών. τήν"Ρω μαίων ήγεμονίαν ούκ άδοξεϊ. ύμείς μόνοι πολε μήσετε. καίτοι πηλίκον άποστά σεως κέντρον έχουσα τήν Αλεξάνδρειαν πλήθους τε άνδρών ένεκα καί πλούτου. καί έξωθεν παντοίως φορολογούνται.

δύο δέ έγκαθήμενα. δυσδιοίκητον· καί δι’ ά μάλιστα τόν θεόν έλπίζετε σύμμαχον. σκέψασθε δέ ώς ύμών τό τής θρη σκείας άκρατον. ταύτας μάλιστα τάς ήμέρας ένεργούς ποιησαμένω τής πολιορκίας έναΐς ήρ γουν οι πολιορκούμενοι. εΐμή τις ύπέρ Εύφράτην έκτείνει τάς έλπίδας καί τούς έκ τής Αδια βηνής όμοφύλους οΐεται προσαμύνειν. τή πόλει τάγματα τήν βαθεϊαν Αίγυπτον άμα τή Μακε δόνων εύγενεία χαλινοϊ. άν τις τών ύπ’ αύ– τόν έπί"Ρωμαίους ίη. οϊμέν γάρ έπί τής οικουμένης πάντες εισί "Ρωμαϊοι.. τηρούντες μέν γειτά τών έβδομάδων έθη. oϊ δέ ούτε δι' αϊτίαν άλογον τηλικούτω πολέμω συμπλέξουσιν έαυ– 15 τούς. εΐ καί πρός εύχειρώτους πολεμοίητε. άλλ’ ούδέν τούτων ισχυρότερον εύρέθη τής "Ρωμαίων τύχης. εύρος δέ ούκ έλαττον δέκα τού δέ ένιαυσίου παρ’ ύμών φόρου καθ’ ένα μήνα πλέον "Ρωμαίοις παρέχει. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 187 μήκος μέν γε αύτής τριάκοντα σταδίων. καί τών χρημάτων έξωθεν τή"Ρώμη σΐτον μηνών τεσσάρων τετείχισται δέ και πάντοθεν ή δυσβάτοις έρημίαις ή θαλάσσας άλμένοις ή ποταμούς ή έλεσιν. άλλά καί τούτο παρά "Ρωμαίοις 20 τέτακται· δίχα γάρ θεού συστήναι τηλικαύτην ήγε μονίαν άδύνατον. ταύτα άναγκαζόμενοι παραβαίνειν άποστρέ 25 φετε. ούτε βουλευσαμένοις κακώς ό Πάρθος έπιτρέψει» πρόνοια γάρ αύτώ τής πρός"Ρωμαίους έκεχειρίας. πώς δέ έπικαλέσεσθε .. καί παραβαίνειν οιήσεται τάς σπονδάς. καί πρός μηδεμίαν πράξιν κινούμενοι. διαδίως άλώσεσθε καθάπερ οί πρόγονοι Πομπηίω. ούκ οΐδα ύπέρ δτου τό λοι πόν ποιήσεσθε τόν άγώνα· σπουδή γάρ ύμΐν μία τό μή τών πατρίων τα καταλύσαι. λοιπόν ούν έπί τήν τού θεού συμ μαχίαν καταφευκτέον. παραβαίνοντες δέ έντώ πο– το λέμω τόν πάτριον νόμον. τίνας ούν έπί τόν πόλεμον έκ 10 τής άοικήτου παραλήψεσθε συμμάχους.

έπαναιρούνται δέ έκαστοι πόλεμον ή θεία πεποιθότες ή άνθρωπίνη βοηθεία· δταν δέ τήν παρ’ άμφοΐν τό εΐκός άποκόπτη. καί τόν ναόν έαυτούς μετά τών άγίων τηρήσατε .- . εΐμή καί τέκνων καί γυναικών.. ούς άπαντας πολεμησάντων ύμών κατασφάξουσιν οι διάφοροι. εισελθέτω δέ οΐκτος ύμάς. άναιρήσειν δέ πάνύμών τό φύλον. έως έτι έν δρμω τό σκάφος. κα– λόν. πλήν εΐμή τις ύπολαμβάνει κατά συνθήκας πολεμήσειν.. άλλ’ ούκ είς ύπόδειγμα 15 τών άλλων έθνών καταφλέξειν μέν τήν ιεράν πόλιν. καί δι’ όλίγων άν δρών κακοβουλίαν πάσα πληρωθήσεται πόλις Ιουδαϊκού φόνου. μαρτύρομαι -. άπάντων έχόντων"Ρω μαίους δεσπότας ή δεδοι κότων σχεΐν. άλλά τής γε μητροπόλεως ταύτης καί τών ιερών περιβόλων.. καί συγγνώμη μέντοϊς τούτο πράξασιν· άν δέ 25 μή πραχθή. τί δέ κωλύει ταϊς έαυτών χερσί 5 διαχρήσασθαι τέκνα και γυναίκας. ώφίλοι. ών φεισάμενοι πρότερον ήχαρίστηνται. ό δέ εις πρόδηλον άπώλειαν όρμήσας καί προσονειδίζεται.30 άφέξoνται γάρ ούκέτι "Ρωμαίοι τούτων κρατήσαντες. καί τήν περικαλλε στάτην πατρίδα ταύτην καταφλέξαι.. καλόν. ούδέ γάρ περιλει– φθέντες φυγής εύρήσετε τόπον. άλλά καί τών κατά τάς άλλας πόλεις 20 κατοικούντων· ούγάρ έστιν έπί τής οικουμένης δήμος δ μή μοϊραν ύμετέραν έχων. μανέντες γάρ ούτω τόγετής ήττης όνειδος κερδήσετε. μηδέ είς μέσας τάς θυέλλας άπολου– 10 μένους άναχθήναι τοις μέν γάρ έξ άδήλων έπιπεσούσι δεινούς τό γούν έλεείσθαι περιεστιν. προσκέπτεσθαι τόν μέλλοντα χειμώνα..188 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τό θεϊoν εΐς άμυναν οΐ παραβαίνοντες έκουσίως τήν εις αύτόν θεραπείαν.. καί "Ρωμαίους κρατήσαντας ύμών μετριάσειν. λογίσασθε πώς πρός ούτω φιλανθρώπους δίπλα κινεΐν άνόσιον. φείσασθε τού ίέ ροϋ.. φανεράν άλωσιν οΐ πολεμούντες αϊρούνται. ό δέκίνδυνος ού τών ένθάδε μόνον.

έτόλμων δέ τινες τών στασιαστών καί λίθους έπ’ αύτόνβάλλειν. ταχέως δέ τά τεσσαράκοντα τάλαντα (τοσούτον γάρ έλιπεν) ήθροίσθη.. καί χαλε πήνας έφ’ οΐς προπεπηλάκιστο.. προαχθέντες δέ τοϊς θυμοϊς χωρίς έμού κινδυ νεύσετε. .- χοντες και οι βουλευταί μερισθέντες τούς φόρους συνέ λεγον.ού γάρ ήδη γε Φλώρου τό φρούριόν έστιν. άχρις άν άντ’ αύτού πέμψη Καϊσαρ διάδοχον.. πρός ταύτα ό βασιλεύς Αγρίππας "άλλά τά έργα” έφη"Ρωμαίοις ήδη πολεμούντων έστίν· ούτε γάρ τό Καίσαρι δεδώκατε τόν φόρον.. . δι’ άπεπόν 10 θασι. εΐ ταύτας τε συνάψετε 15 πάλιν καί τελέσετε τήν είσφοράν. καί μετά τού βασιλέως 17 τής τε Βερενίκης άναβάντες εις τό ίερόν κατήρξαντο 20 τής τών στοών δομήσεως εις δέ τάς κώμας οΐτε άρ. καί τού μέν πολέμου τότε τήν άπειλήν ούτω κατέστειλεν Αγρίππας αύθις δέ έπειράτο 25 πείθειν τό πλήθος ύπακούειν Φλώρω. ώς oύδέν τών σωτηρίων ύμύν καθυφηκάμην. Και . . ή Φλώρω τά χρήματα .” . προσπαροξυνθέντες δέ έβλασφήμουν εις τόν βασιλέα.ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 189 δέ έγώ μέν ύμών τά άγια καί τούς ιερούς άγγέλους τού θεού καί πατρίδα τήν κοινήν. δώσετε” τούτοις ό δήμος έπείθετο. . . τούς μέν άρχοντας άμα τους δυνατούς αύτών έπεμπε πρός Φλώρον είς. . καί τής πόλεως αύ– τόνιέξεκήρυσσον. πολεμεϊν. . τοσαύτα είπών έπεδάκρυσέτε μετά τής άδελφής.. άποσκευάσαισθεδ’ άν τήν αιτίαν τής άποστάσεως. ό δέ βασιλεύς τήν όρ το μήν τών νεωτεριζόντων άκατάσχετον όρών. καί τάς στοάς άπεκόψατε τής Αντωνίας. ύμείς δέ βουλευσά μενοι μέν τά δέοντα κοινήν σύν έμοί τήν ειρήνην 5 έξετε. . -. 5 καί τό πολύ τής όρμής αύτών έπαυσε τους δάκρυσιν. άνεβόων δέ ού"Ρωμαίοις άλλά Φλώρω.

. αύτός δέ άνεχώρησεν εις τήν βασιλείαν. πολύ μέν καί τώ σφετέρω πλήθει πεποιθότες (καί γάρ τό άκμαιότατον τών νεωτεριζόν των συνήργει). τότε τούς κατά τήν λατρείαν λειτουργούντας άνα– πείθει μηδενός άλλοφύλου δώρον ή θυσίαν προσδέ.. τούτο δέήν τού πρός "Ρωμαίους πολέμου κατα– βολή· τήν γάρ ύπέρ τούτων θυσίαν καί Καίσαρος άπέρ ριψαν. χεσθαι. 2 κάν τούτω τινές τών μάλιστα κινούντων τόν πό λεμον συνελθόντες ώρμησαν έπί φρούριόν τι καλού μενον Μασάδαν. συνελθόντες ούν οι δυνατοί τους άρχιερεύσιν εις 920 ταύτό και τους τών Φαρισαίων γνωρίμοις. . μάλιστα δέ άφoρώντες εις τόν Έλεάζα ρον στρατηγούντα. και πρώτον αύτών πολλά πρός τήν τόλμαν τής άποστάσεως χαλεπή ναντες καί τό τηλικούτον έπισείειντή πατρίδιπόλεμον. έτέρους δέκατέστη σαν ιδίους.. ούκ ένέδοσαν. ήτις ήν τού έν δονίερού τετραμμένη πρός άνατολήν ήλίου. έπειτα τής προφάσεως τό άλογον διήλεγχον. . . . . άλλά Α. 190 Τor forΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ισάρειαν. νεανίας θρασύτατος. καί πολλά τών τε άρχιερέων καί τών γνωρίμων παρακαλούντων μή παραλιπεϊν τό ύπέρτών ήγεμόνων έθος. . πρό τής χαλκής πύλης άθροίζουσι τόν δήμoν. καί καταλαβόντες αύτό λάθρα τούς μέν "Ρωμαίων φρουρούς άπέσφαξαν. τών έξωθεν έθνών δωρεάς. άεί προσδεχομένους τάς άπό. καί τού μόνον ούβδιακεκω– λυκέναι θυσίας τινών (τούτο γάρ άσεβέστατον). ώς έπ’ άνη κέστoις ήδη συμφοραϊς έβουλεύοντο περί τών όλων· καί δόξαν άποπειραθήναι τών στασιαστών λόγοις. φάμενοι τούς μέν προγόνους αύτών κεκοσμηκέναν τόν ναόν έκ τών άλλοφύλων τό πλέον. . . άμα δέ καί κατά τό ίερόν Έλεάζαρος υΐός Ανανΐου τού άρχιερέως.ϊνα έκείνος έξι αύτών άποδείξη τούς τήν χώ– ραν φορολογήσοντας. στρατη γών..

καί πρίν έξελθεϊν έφ’ ούς ύβρίκασι τήν φήμην.. εΐ παρά μόνοις"Ιουδαίοις ούτε θύσει τις άλλότριος ούτε προσκυνήσει. τήν τού πολέμου καταβολήν ένσκευαζόμενοι. καί μετά τού κινδύνου καταψηφίσασθαι τής πό λεως άσέβειαν. περιοράν δέδτε"Ρωμαίοι καί ό Καΐ– 10 σαρ έκσπονδοι γίνονται. καινοτομεϊν θρησκείαν Φξένην. έδέοντο δέ άμφοτέρων άναβήναι μετά δυνάμεως εις τήν πόλιν. άγανακτεΐν ώς όριζομέ νης άπανθρωπίας.. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 191 καί τά βλεπόμενα καί τά παραμένοντα τόν τοσούτον χρόνον άναθήματα περί τώΐερώ καθιδρυκέναι. εΐμή ταχέως σωφρονήσαντες άποδώσουσι τάς θυ– σίας.. έν οΐς καί ήσαν έπίσημοι Σαϋλός τε καί Αντί πας καί Κοστόβαρος. δεδουκέναι μέντοι μή τάς ύπέρ έκείνων άπορρίψαντες θυσίας κωλυθώσι θύειν καί τάς ύπέρ έαυτών. συνιδόντες ούν οΐδυνατοί τήν τε στάσιν ήδη δυσκαθαί– ρετον ύπ’ αύτών ούσαν καί τόν άπό τών "Ρωμαίων κίν– δυνον έπί πρώτους αύτούς άφιξόμενον. προσεΐχε δέ ούδείς τών νεωτεριζόντων. άφηγουμένους δτι πάντες οι πρόγονοι τάς άπό τών άλλογενών θυσίας άπεδέχοντο. ούς δέ πρός Άγρίπ παν. καί μνηστευομέ νους τόν άπ’ έκείνων πόλεμον. γένηταίτε έκσπονδος τής ήγεμονίας ήπό λις. 25 ών ήρχεν υΐός Ανανίου Σίμων. αύτούς δένύν έρεθίζοντας τά"Ρωμαίων δπλα.. έπι το κόψαι τήν στάσιν. Φλώρω μέν ούν τό δεινόν εύαγ– γέλιον ήν. καί προηρημένος έξάπτειν τόν πόλεμονιού δέν άπεκρίνατο τους πρεσβευταϊς: "Αγρίππας δέκηδό . άλλ’ ούδέ προσήεσαν οΐλει 20 τουργοί. άμα ταύτα λέγοντες παρήγoν τούς έμπείρους τών 4 πατρίων ιερείς. άπεσκευάζοντο τάς αιτίας. καί πρίν γενέσθαι δυσκαθαίρετον. κάνμέν έπί ιδιώτου τις ένός τούτον εΐσφέρη τόν νόμον. προσήκοντες τώ βασιλεϊ κατά γένος. καί πρέσβεις ούς μέν πρός Φλώρον έπεμψαν.

. άλλ’ ούδέαύτώ λυσιτελήσειν τήν ταραχήν έπιστάμενος.----. . πρός οΐς είχον καί τήν άνω πόλιν προσλαβεΐν.. ύπό Δα ρείωμέν ίππάρχω. . . . . 5 τούτοις θαρσήσαντες οι δυνατοί σύν τους άρχιε– ρεύσι.. . . έπεμψε τούς έπαμυνούντας τώ δήμω τρισχιλίους ίππεϊς..ν. . . .. καί πάν δσον τού πλήθους ειρήνηνήγιάπα.. ..στασιασταί προέχοντες. Αύρανίτας τε καί Βαταναίους καί Τραχωνίτας.. ... δπως μήποτε τροφή τώ πυρί λίποιτο (διαμένει γάρ άσβεστον άεί). Υ . -------------------- καί τούτοις μέν ήν άγών τού ίερού κρατήσαι μάλιστα - καί τούς μιαίνοντας τόν ναόν έξελάσαι. . .. . καί βιασαμένοις εΐκον έκ τής άνω πόλεως. . . . . . τήν άνω καταλαμβάνονται πόλιν τής κάτω γάρ τό στασιά ζονέκράτει καί τού ιερού. τώ δέ άσθενεΐ λαώ συνεισρυέντας πολλούς και τών σικαρίων (ούτω γάρ έκάλουν τούς ληστάς έχοντας ύπό τους κόλποις τάξίφη) προσλαβόντες θαρραλεώτε ρον ήπτοντο τής έπιθέσεως.. . .. . . στρατηγώδέ τώΊακίμου Φιλίππω. . . καί ούδέτεροι τού καταληφθέν– 6 τος μέρους είκον" τή δέ έξής τής τών ξυλοφορίων έορ τής ούσης. . έν ή πάσιν έθος ύλην τώβωμώ προσφέρειν. .---. .----. .. . τόλμας μένοι ν. . . . .έμπειρία δέ οι βασιλικοί. έστι δέ δτε καί κατά λόχους έκτρέχοντες συστάδην έμάχοντο.. τέρων φόνος έγίνετο.. . τοϊς δέ περί τόν Έλεάζαρον στασιασταϊς. .------. ..ν.---------. 192 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μενος έπ’ ίσης τών τε άφισταμένων καί πρός ούς όπό– λεμος ήγείρετο. οΐδέ έπιπεσόντες τήν τε"Ανανίου τού άρχιε– ρέως οικίαν καί τά ΄Αγρίππα καί τά Βερενίκης κατέκαυ– σαν βασίλεια· μεθ’ ά τό πύρ έπί τά άρχεΐα έφερον. . . . τούς μέν διαφόρους τής θρησκείας έξέ κλεισαν. ήττώντο δέ οΐβασιλικοί πλήθει τε καί τόλμη.2 κ. έπτά μένούν ήμέραις συχνός άμφο w " . βουλόμενός τε"Ρωμαίος μέν Ιουδαίους σώζεσθαι Ίουδαίοις δέ τό ίερόν καί τήν μητρόπολιν. . γ .. . και συνεχείς ήσαν βελών άφέσεις έξι έκατέρων τών κλιμάτων. . χερμάσι μένιούν και τους έκη βόλοις άδιαλείπτως έκέχρηντο. ....

και διανείμαντες σφάς αύτούς είς τέσσαρα 20 μέρη τών τειχών έπειρώντο. όπως αύτοί τε πλήθος προσλάβωσι τών ώφεληθέντων καί μετ’ άδείας τους εύπόροις έπαναστήσωσι τούς άπόρους. δς ήν σοφιστής δεινότατος. τών δέ ένδον πρός έκδρο μήνμέν ούδείς έθάρρει διά τό πλήθος τών έφεστώτων. τών δέ ένδον καματώσειν τούς πολιορκούντας. υΐός Ιούδα τού καλουμένου 8 Γαλιλαίου. τών μέν στασιαστών άπαγορεύσειν τούς έν δον οΐομένων ένδεία τροφής. έπεί δέ τά νεύρα τής πόλεως κατέφλεξαν. ένθα τήν Ηρώδου τού βασιλέως όπλοθήκην 1os EΡΗ. σύνοϊς Ανανίας ό άρχιερεύς Έζεκίας τε ό άδελφός αύ– τού καί οί πρεσβεύσαντες πρός Αγρίππαν ήσαν τότε μέν ούν τή νίκη καί τούς έμπρησθεϊσιν άρκε σθέντες άνεπαύσαντο. τή δέ έξής (πεντεκαιδεκάτη δέ7 15 ήν Αώου μηνός) ώρμησαν έπί τήν Αντωνίαν. οΐ δέ σύν τους βασιλικούς είς τήν άνωτέρω καταφεύγοντες αύλήν ταχέως άπέκλεισαν τάς πύλας. φυγόντων 5 δέ τών πρός τώ γραμματοφυλακείωτό πύρ ένιίεσαν. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 193 άφανίσαι σπεύδοντες τά συμβόλαια τών δεδανεικότων καί τάς εισπράξεις άποκόψαι τών χρεών. ούτε δέ νυκτός ούτε ήμέρας διέλιπεν 35 ή συμβολή. έπειτα μετέβαινον εις τήν αύλήν εις ήν οι βασιλικοί κατέφυγον. v. ένθια δή τών δυνατών καί τών άρχιερέων οΐμέν εις τούς ύπονόμους καταδύντες διε– λάνθανον. διιστάμενοι δέ έπί τά θωρακεία καί τούς πύργους έβαλ λον τούς προσιόντας. κάν τούτω Μανάιμός τις. άναλαβών τούς γνωρίμους άνεχώρησεν εις Μασάδαν. καί έπί Κυρηνίου ποτέ"Ιουδαίους όνειδίσας ότι "Ρωμαίοις ύπετάσσοντο με τά τόν θεόν. 13 . καί τούς έν αύτή φρουρούς δυσίν ήμέρας πολιορκήσαντες αύ τούς τε εΐλον και κατέσφαξαν καί τό φρούριον ένέπρη σαν. και συχνοί τών ληστών ύπό τους τείχεσινέπιπτον. έπί τούς έχθρούς έχωρουν.

----. οΐ δέ ένδοθεν πρός τε τόν Μανάιμον καί 15 τούς έξάρχοντας τής στάσεως έπεμπον. ------------------------------------------------------------. .. δεύτερον έαυτούς έρυμα κατεσκεύασαν. καί δοθέν μόνοις τους βασιλικούς καί τους έπιχωρίοις. ύποκαέντων δέτών στηριγμάτων όμέν πύργος έξαίφνης κατασείεται. δσους τε αύτών κατέλαβον μή φθάσαντας άνελθεΐν διέφθειραν. πρός διτών μέν άδοκήτως ιδόντων καί κρατεΐν ήδη πεπεισμένων κατά– πληξις ήν. τούτοις τε χρώμενος δορυφόροις οΐα δήβα σιλεύς έπάνεισιν εις Ιεροσόλυμα. καί πρός τών ληστών άναιρείται σύν"Εζεκία τώ άδελφών . τάχα καί τού πύργου κινηθέντος ώς ύπωρύττετο.10 νον διεφάνη · τήν γάρ έπιβουλήν αύτών προαισθόμε– νοι. έπειτα τήν κατέχουσαν ύλην έμπρήσαντες έξήλθον. καί γενόμενος ήγεμών τής στάσεως διέτασσε τήν πολιορκίαν. ----. τόν τε"Ιππι– κόν καλούμενον καί τόν Φασάηλον καί Μαριάμμην. 194 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ άναρρήξας. ----.. τείχος δέ έτερον ένδοθεν άντωκοδομημέ.. άπορία δέ ήν όργάνων. οΐ δέ περί τόν Μανάιμον είσπεσόντες δθεν οί στρατιώται και διέφυγον. πρός τώ μηδέ πιστεύειν εΐ διδοΐτο. καί τάς άποσκευάς διαρπάσαντες ένέπρησαν τό στρατόπεδον. ύπόνομον δή πόρρωθεν έφ’ ένα τών πύργων διορύξαντες άνακρημνάσιν αύτόν. άπορία δέ τούς "Ρω μαίους καταλειφθέντας μόνους ύπέλαβεν· ούτε γάρ βιάσασθαι τοσούτον πλήθος έδύναντο. καί τό δεξιάν 2ο αίτεΐν όνειδος ύπελάμβανον. . έπί τούς βασιλικούς άνέφευγον πύργους. άξιούντες έξελ θεϊν ύπόσπονδοι.. καί φανερώς ύπορύσσειν τό τείχος ούχοϊόν 5 τε ήν άνωθεν βαλλομένους. καί πρός τους δημότας έτέρους ληστάς κα ιθοπλίσας. καταλιπόντες δή τό στρατόπεδον ώς εύάλωτον.--. οϊμέν έξήεσαν. ταύτα μέν ούν έκτη Γορπιαίου μηνός έπράχθη 9 κατά δέ τήν έπιούσαν δίτε άρχιερεύς Ανανίας περί τόν 30 τής βασιλικής αύλής εύριπον διαλανθάνων άλίσκεται.

σύν οΐς Έλεάζαρος υιός Ίαείρου. και κατά τόϊε ρόν έπεχείρουν αύτών σοβαρός γάρ άναβεβήκει προσκυ– νήσων. εΐ καί μηδέν πράττοι βίαιον. δίτε λοιπός δήμος λίθους άρ πάσαντες τόν σοφιστήνέβαλλον. δς ύστερον έτυράννησε τής Μασάδας. καί διεσώθησαν όλίγοι. μή τις τών στρατιωτών διαφύγη. εις ταύτα συνήργησεν έλπίζων τινά τής δλης στάσεως λαμβάνειν διόρθωσαν. ό μένιούν δήμος. λάθρα διαδράντες εις Μασάδαν. έρευναδέ τών άποκρυπτο μένων. καί πολλαΐς αϊκι– σάμενοι βασάνοις άνεΐλον· όμοίως δέ καί τούς ύπ’ αύ– τόνήγεμόνας. παντί μάλλονή έκείνω προσήκειν). . πρός όλίγον οΐ περί τόν Μανάιμον άντισχόντες. προσήκων τώ Μαναΐμω κατά γένος. . συντίθενται. καί λόγον άλλήλοις δόντες ώς oύ χρή"Ρωμαίων άποστάντας δι’ έλευθερίας πόθον κατα προέσθαι ταύτην οικείω δήμω. τόντε έπισημότατον τής τυραννίδος ύπη– ρέτην Αψάλωμον. έπανίστανται δέ oϊ περί τόν Έλεάζαρον αύτώ. οΐόμενοι τούτου κατα λυθέντος διαστρέψειν τήν στάσιν. αύτόντε τόν Μανάιμον εις τόν καλούμενον Όφλάν συμφυγόντα κάκεϊ ταπεινώς ύπολανθάνοντα ζω γρήσαντες εις τό φανερόν έξείλκυσαν. τόν δέ Μανάι μον ή τετών όχυρών καταστροφή χωρίων καί ό τοϋ άρ χιερέως Ανανίου θάνατος έτύφωσεν εις ώμότητα. ώς δέοί περί τόν Έλεάζα ρον έπ’ αύτόν ώρμησαν. άλλ’ ούν έαυτών ταπεινότε ρον (εϊ γάρ καί δέοι τινά τών δλων άφηγεΐσθαι. έσθήτί τε βασιλική κεκοσμημένος καί τούς ζη– 15 λωτάς ένόπλους έφελκόμενος. και μηδένια νομίζων έχειν έπί τοϊς πράγμασιν άντίπαλον άφόρητος ήν τύραννος. ώς έφην.---------------------------ΓΓΠΠ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 195 καί τούς πύργους έπισχόντες οΐστασιασταί παρεφύλατ τον. καί δεσπότην φέρειν. ώς είδον πάν έπ' αύτούς τό 20 πλήθος όρμήσαν. έφευγον δπη τις ίσχυεν" καί φόνος μέν ήν τών καταληφθέντων.

ών γενομένων κατήγετούς στρατιώτας ό Μετίλιος.--------- -------- . καί πλήρης μέν κατηφείας ήνή πόλις. ΊΙουδαίοις δέ προοίμιον άλώσεως έδοξε.. έκαστος δέτών μετρίων ώς αύτός ύπέρ τών στασιαστών δίκας δώσων έτετάρακτο. ένώ διά τήν θρησκείαν τών όσίων έργων έχουσιν έκεχειρίαν. άλλά άδεέστερον πολεμεϊν. οΐδέ μέχρι μέν ήσαν έντους διπλούς.οΐ δέ ού καταλύσαι τόν πόλεμον σπεύδοντες. άπέπεμψαν πρός αύτούς Γωρίωνά τε Νικομήδους υΐόν καί Ανανίαν 10 Σαδδουκί και Τούδαν Ίωνάθου..οΐδέ καί τήν ικεσίαν άρπάσαντες. καί περισχόντες άνήρουν ούτε άμυνομένους ούτε ίκε– τεύοντας. δεξιάς τε καί δρκους δώσοντας. ούτε έπε– χείρει τις τών στασιαστών αύτους ούτε ένέφαίνεν έπι βουλήν· ώς δέ κατά τάς συνθήκας άπαντες άπέθεντο 15 τούς θυρεούς καί τά ξίφη. μέχρι μηκέτι άντέχοντες οι περί τόν Μετίλιον (ούτος γάρ και ήν τών "Ρωμαίων έπαρχος) διαπέμπονται πρός τούς περί τόν Έλεάζαρον. καί γιάρδή σαββάτω συνέβη πραχθήνα τόν φόνον. καί κατιδόντες άνηκέστους μέν ήδη τάς 255 αιτίας τού πολέμου. καί οϊμέν ούτως ώμώς άπεσφάγησαν άπαντες και πλήν Μετιλίου (τούτον γάρικετεύσαντα και μέχρι περι– τομής ιουδαΐσειν ύποσχόμενον διέσωσαν μόνον). 196 ΤΟΥΡΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ . οΐ δέ προσέκειντο χαλεπώτερον. έπένθουν δημοσία. τά δέδπλα καί τήν λοιπήν κτήσιν παραδώσειν λέ γοντες. έξαιτούμενοι μόνας τάς ψυχάς ύποσπόν– δους. ώρμησαν έπ' αύτούς οΐπερί τόν Έλεάζαρον. άμέλει τού δήμου πολλά τους στρατιώταις άνεϊναι τήν πολιορ κίαν παρακαλούντος. τήν δέπόλιν τηλικoύτωμιάσματι πε– φυρμένην έξούδαιμόνιόντι μήνυμα προσδοκάνεϊκός ήν. μόνας δέ τάς συνθήκας καί τούς όρκους άνα βοώντας. εϊ καί μή τήνέκ"Ρωμαίων άμυναν. καί μηδέν έτι ύποπτεύοντες άνεχώρουν. τό δέ πάθος "Ρωμαίος μέν ήν κούφον (έκ γάρ άπλέτου δυνά– μειως άπαναλώθησαν όλίγοι). Μανάιμον άνηρήκεσαν. .

άντέσχε δέ ούδέ Σεβαστή 15 ταϊς όρμαΐς αύτών. πολλαί δέ περί έκάστην τούτων τών πόλεων άνηρπά– ζοντο κώμαι. σφαγάς τών διαφόρων καί τούς πάλαι πραοτάτους είναι . έχω ρουν έπί Κέδασαν τήν Τυρίων καί Πτολεμαΐδα Γά– βαν τε καί Καισάρειαν. ώς πρότερον. δεινή δέ δλην τήν Συρίαν έπέσχε ταραχή. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 197 τής δέ αύτής ήμέρας καί ώρας. καί πάσα πόλις εις και δύο διήρητο στρατόπεδα σωτηρία δέ τούς έτέροις ήντό τούς έτέρους φθάσαι. άλλ’ ήδη καί τόν έφ’ έαυτοϊς κίνδυνον φθάνοντες. καί τών άλισκομένων άνδρών φόνος ήν 20 ού μήν οΐ Σύροι τών Ιουδαίων. καί μεμιγμένον ώς βεβαίως άλλόφυλον έφοβεϊτο. ώς ύπό μίαν ώραν άποσφαγήναι μέν ύπέρ δισμυρίους. ώσπερ έκ δαιμο-18 νίου προνοίας. προυκαλεΐτο δέ έπί τάς. τάς δέ νύκτας δέει χαλεπωτέρας. κενωθήναι δέ πάσαν Ιουδαίων τήν Καισά 5 ρειαν· καί γάρ τούς διαφεύγοντας ό Φλώρος συλλαβών κατήγαγε δεσμώτας εις τά νεώρια. άπεσκευάσθαι γάρ τούς Ιουδαίους δοκούντες έκαστοι τούς ιουδαΐζου τας είχον έν ύποψία. ούδέ Ασκάλων· άλλ’ έπί ταύταις πυρποληθείσας Ανθηδόνα καί Γάζαν κατέσκαπτον. καί τό παρ’ έκάστοις άμφίβολον 30 ούτε άνελεϊν τις προχείρως ύπέμενε. καί τάς μέν καταστρέψάμενοι τάς δέ ύποπρήσαντες. καί τάς μέν ήμέρας έναΐματι διή γον. άνήρουν οι Καισαρείς τούς παρ' αύτους Ιουδαίους. πρός δέ τήν έκ τής Καισαρείας πληγήν δλον τό έθνος έξαγριούται. Φιλαδέλφειάν τε καί Σεβωνΐτιν καί 10 Γέρασαν καί Πέλλαν καί Σκυθόπολιν. καί δια– μερισθέντες τάς τε κώμας τών Σύρων καί τάς προσεχείς έπιόρθουν πόλεις. έπειτα Γαδά– ρους καί Ίππων καί τή Γαυλανίτιδί προσπεσόντες. έλαττον πλήθος ή άνήρουν. άλλά καί αύτοί τούς ένταϊς πόλεσι λαμβανο μένους άπέσφαττονούμόνον κατά μίσος.

προϊών γούν όσημέραι πολ . εΐ βούλονται τήν όμόνοιαν βε– βαιώσαι καί τό πρός τούς άλλοεθνείς πιστόν έπιδείξα– σθαι. πάντας άπέσφαξαν. καί τής έαυτών άσφαλείας έν δευτέρω θέμενοι τήν συγγένειαν. 19s ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ δοκούντας ή πλεονεξία· τάς γάρούσίας τών άναιρεθέν των άδεώς διήρπαζον. άξιον δέ άφηγήσασθαι καί τό Σίμωνος πάθος. καί καθάπερ έκ παρατάξεως τά σκύλα τών άνηρημένων εις τούς σφετέρους οίκους μετέ φερον· ένδοξός τε ήν όπλεϊστα κερδάνας ώς κατισχύσας πλειόνων. τή δέτρίτη νυκτί παρατηρήσαντες ούς μέν. όντας τόν άριθμόν ύπέρμυρίους καί τρισχιλίους.σώματος καί τόλμη διαφέρων έπί κακώ τών όμοφύλων άμφοτέροις κατεχρήσατο. ΙΟ μέχρι μέν δή τούτων Ιουδαίοις πρός τό άλλόφυλον ήσαν συμβολαί· κατατρέχοντες δέ εΐς Σκυθόπολιν τούς παρ’ έκείνοις Ιουδαίους έπειράσαντο πολεμίους· ταξά– μενοι γάρ μετά τών Σκυθοπολιτών. όμόσε τους όμοφύλοις έχώρουν. οΐγούν Σκυθοπολίται δείσαντες μή νύ– κτωρ έπιχειρήσωσι τή πόλει καί μετά μεγάλης αύτών τη συμφοράς τους οικείοις άπολογήσωνται περί τής άποστά σεως. τάς τε κτήσεις διήρπασαν άπάντων. δώμηδέ . καί νεκρούς άμα νηπίοις γέροντας έρριμμένους. γύναιάτε μηδέ τής έπ’ αϊδοϊ σκέπης μετειληφότα. άφυλάκτους ούς δέ κοιμωμένους. ήν δέϊδεϊντάς πόλεις μεστάς άτάφων σωμά– των. δύο μέν ήμέρας ήρέμησαν οΐΣκυθοπολίται. έκέλευον αύτούς. τών δέ ποιησάντων τό προσταχθέν χωρίς ύποψίας. καί πάσαν μέν τήν έπαρχίαν μεστήν άδιηγήτων συμφορών. μεταβαίνειν άμα ταϊς γενεαϊς εις τό άλσος. μείζονα δέ τών έκάστοτε τολμωμένων τήν έπί τοϊς άπει λουμένους μετάστασιν. δς υιός μέν ήν Σαούλου τινός τών ούκ άσήμων. τήν πίστιν αύτών - δελεάζοντες. ύπωπτεύθη δέαύτών καί τό λίαν πρόθυμον.

δ δέ διελθών πάσαν τήν γε– νεάν και περίοπτος έπιστάς τους σώμασι. ίνα μηδείς τών έχθρών τήν έμήν αύχήση σφαγήν. έδησάντε ούκ ολίγους. μεθ' όν ούκ άκουσαν τήν μητέρα. άναβοήσας δέ μάλα έκπα θώς “άξιάγειών έδρασα πάσχω. . Σκυθοπολίται. μηδέ έπαλαζονεύσηται πεσόντι” ταύτα είπών έλεούσιν άμα καί τεθυμωμένοις όμμασι περισκέπτεται τήνέαυτού γενεάν· ήν δέαύτώ καί γυνή καί τέκνα καίγηραιοίγο νείς. μόνον ούχί ύπαντώντος έκάστου τώ ξίφει καί σπεύδοντος φθάσαι τούς πολεμίους.Γπίπε----------------------------------------------------------------------------------- ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . σπασάμενος τόξίφος έπ’ούδένα μέντρέπεται τών πολεμίων (καί γάρ έώρα τό πλήθος άνήνυτον). καθ’ ύμών. θνήσκωμεν ώς έναγεϊς χερσίν ιδίαις· ούγάρ πρέπονήν ταϊς τών πολεμίων. άξιος μέν έλέους ό νεανίας δι’ άλκήν σώματος καί ψυχής παράστημα. τό δέ αύτό άνεΐη μοι καί ποινή τού μιάσματος άξία καί πρός άνδρείαν έπαι– και νος. δτι τοσούτω φόνω συγγενών τήν πρός αύτούς 10 εύνοιαν έπιστωσάμην. καί πεντακοσίους μέν έπί δισχιλίοις Άσκαλωνΐται. δλον είς τήν έαυτού σφα– γήν έβάπτισε τό ξίφος. τρεπόμενος δέ πολλάκις αύτούς πάντας μόνος ήν βοπή τής παρατάξεως. τοιγαρούν οΐς άπιστον μέν εύλό γως εύρηται τό άλλόφυλον. 199 λούς μέν άνήρευτών πρός τή Σκυθοπόλει Ιουδαίων. Πτολε μαιείς δε δισχιλίους άνεϊλον. δδέπρώτον τόν πατέρα τής πολιάς έπισπάσάμενος 20 διελαύνει τώξίφει. ήσέβηται δέ είς έσχατα τό οϊκεϊον. πρός δέ τήν έν Σκυθοπόλει φθοράν αϊλοιπαί πό–5 πολεις έπιανίσταντο τους καθ' έαυτήν Ίουδαίοις έκάστη. τήν τε δεξιάν 25 άνατείνας ώς μηδένα λαθεΐν. τής δέπρός άλλο φύλους πίστεως ένεκεν άκολούθοις πάθεσι χρησάμενος. έπεί γάρ περισχόντες οΐΣκυθοπο sλίται κατηκόντιζον αύτούς άνά τό άλσος. περιέρχεται δέ αύτόν άξία ποινή τού συγγενικού φόνου. καί έπί τούτοις τήν τε γυναίκα καί τά τέκνα.

τόπλεϊoν δέ αύ– τών δεσμώτας έφρούρουν· "Ιππηνοί τε καί Γαδαρείς όμοίως τούς μέν θρασυτέρους άπεσκευάσαντο. στρατιάν αιτούντες. τούτους ό Νόαρος. μέχρι πυθόμενος 'Αγρίππας άνελεϊν μέν αύτόν ήδέσθη διά Σόεμον. διά δέ φιλαρ 25 γυρίαν άμετρον εις τούς όμοφύλους έλόμενος άσεβεΐν τήν βασιλείαν διέφθειρεν· διετέλει τε ώμώς εις τό έθνος παρανομών. αύτός γάρ έπεπόρευτο πρός Κέ 155 στιον Γάλλον εΐς Αντιόχειαν. τό πλέον δέ έμοιγε δοκεϊοϊκτω πρός ούς ούδέν έωρων ΠΟ νεωτερίζοντας.ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ καί Τύριοι μέν σύχνούς διεχρήσαντο. τολμήσας μέν τούργoν δίχα τής Αγρίππα γνώμης. Γερασηνoίτε ούτε εις τούς έμμείναντας έπλημμέλησαν. τά δέ έρύματα κατέρριψανείς γήν. τούς μέν φρουρούς άπέσφαξαν. καταλελοίπει δέ διοικεΐν τά πράγματα τούτου τών έταίρων τινά τούνομα Νόα– ρον. έπαυσε δέ τής έπιτροπής. ήκον δέ έκ τής Βατανιαίας έβδομήκοντα τόν άριθμόν άνδρες. έχονεν άξιόχρεων φυλακήν κωλύειν τούς έπανι– σταμένους. καί ούτε άνελεϊν τινάιτών Ιουδαίων ύπέμειναν ούτε δήσαι. μόνοι δέ Αντιοχεϊς καί Σιδώνιοι καί Απαμεϊς έφείσαντο τών μετοικούντων. άπαντας άναιρεϊ. δπως έκάστη πρός τό ΄Ιουδαϊκόν ή μίσους ήδέους και είχον. τάχα μέν καί διά τό σφέτερον πλήθος ύπερορώντες αύτών πρός τά κινήματα.200 . ίνα. καθύπερθε δέήν Ιεριχούντος. τούς δέ φοβερούς διά φυλακής είχον. εΐ τι γένοιτο κίνημα καί περί σφάς. έκπέμψας νύκτωρ τών βασιλικών όπλιτών τινάς. Σοέμω τώ βασιλεϊ προσήκοντα κατά γένος. . οϊ δέ στασιασταί καταλαβόμενοι φρούριον δ' καλείται το μέν Κύπρος. - συνέστη δέ καί κατά τήν Αγρίππα βασιλείαν έπι βουλή κατά Ιουδαίων. καί τούς έξελθεϊν έθελήσαντας προέ πεμψαν μέχρι τών δρων. οϊ κατά γένος καί σύνεσιν τών πολιτών δοκιμώτατοι. αϊ τε λοιπαϊ πόλεις τής Συρίας.

οϊμέν ούν λοιποί φεύγοντες διεφθάρη σαν. τρεις δέ άνδρας συλλαβόντες έσυρονώς ζώντας κα ταφλέξοντες. καί τών ήγεμόνων πολλούς όσημέραι. ούτε Καϊσαρ ό πρώτος ούτε τών μετ' αύτόν τις ύπέμεινε τάς άπό Αλεξάνδρου τιμάς Ιουδαίων έλαττώσαι. διέμεινε δέ αύτους ή τιμή καί παρά τών διαδόχων. καί δή τών Αλεξανδρέων έκκλησιαζόντων περί ής έμελλον έκπέμπειν πρεσβείας Ω5 έπί Νέρωνα. καί λαβόντες τά πιστά παραδιδόασιτό φρούριον. 201 κατά δέ τάς αύτάς ήμέρας καί τών έν Μαχαιρούντι ΊΙουδαίων τό πλήθος έπειθον τούς φρουρούντας "Ρω– μαίους έκλείπειν τό χωρίον καί παραδιδόναι σφίσιν. καί χρηματίζειν έπέ τρεψαν Μακεδόνας. ήττον 15 έπιμισγομένων τών άλλοφύλων. οϊδέ τήν έκβίας άφαίρεσιν εύλαβηθέντες συντίθενται 5 πρός αύτούς έκχωρήσειν ύπόσπονδοι. καί τό μέν πρώτον λίθοις τούς Έλληνας . παρ’ άμφοΐν κολαζόντων ή στάσις μάλλον παρωξύνετο.--------------- . συνερρύησαν μένεις τό άμφιθέατρον άμα τους Έλλησι συχνοί "Ιουδαίων. έπειτα άναπηδήσαντες έπέβαλλoν τάς χείρας αύτους. μάλλον έξιήφθη τά παρ’ έκείνοις. όπως καθαρωτέραν έχομεν τήν δίαιταν. κατιδόντες δέ αύτούς οΐ διάφοροι παραχρήμα άνεβόων πολεμίους καί κατασκό πους λέγοντες.. οΐ καί τόπον ίδιον αύτοϊς άφώ– ρισαν.---. συμβολαί δέ ήσαν αύτών άδιάλειπτοι πρός 2Τ) τούς Έλληνας.. όπερ φυλακή κρατυ– νάμενοι κατείχον οΐΜαχαιρϊται.ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ .. ήρθη δέ πάν τό 'Ιουδαϊκόν έπί τήν άμυναν. κατά δέ τήν Αλεξάνδρειαν άεί μέν ήν στάσις πρός τόΊουδαϊκόν τους έπιχωρίοις άφ’ ού χρησάμενος προ 10 θυμοτάτοις κατά τών Αιγυπτίων Ιουδαίοις "Αλέξανδρος γέρας τής συμμαχίας έδωκε τό μετοικεΐν κατά τήν πόλιν έξ ισοτιμίας πρός Έλληνας. έπεί τε "Ρωμαίοι κατεκτήσαντο τήν Αίγυπτον. -. τότε δέ ώς καί παρά τοις άλλοις έτετάρακτο.

τών δέ εις τάς οικίας συνωθουμένων. ού μήν ούτός γε άπό τών δπλων ήρξατο σωφρονίζειν. καί ούτε νηπίων έλεος αύτους ούτε αιδώς εισήει γερόντων. καταχλευάζοντες δέ τής παρακλήσεως οΐ στασιώδεις έβλασφήμουν τόν Τ βέριον. άλλ’ ύποπέμψας τούς γνωρίμους αύτοϊς παύσασθαι παρεκάλει καί μή καθ’ έαυτών έρε– θίζειν τότών"Ρωμαίων στράτευμα. εΐ μή τούς θυμούς αύτών άνέκοψε Τιβέριος Αλέξανδρος ό τής πόλεως ήγεμών.202 ΤΟΥ ΤΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ έβαλλον. προδιαρπά ζοντες τά ένδον. άλλά διά πάσης ή λικίας έχώρουν κτείνοντες. έπαφίησιν αύτοϊς τά κατά τήν πόλιν "Ρωμαίων δύο τάγματα καί σύν αύ– τους πεντακισχιλίους στρατιώτας κατά τύχην παρόντας εις τόν Ιουδαίων όλεθρον έκ Λιβύης. άπαξ δ'έγκλίναντες άνέδην διεφθείροντο" καί παντελής ήν αύτών όλεθρος. ού μήν άναιμωτί συ– στραφέντες γάρ οΐ"Ιουδαϊοι. έπέτρεψε δέ ού μόνον άναιρεϊν. μέχρι πλείστουμέν άντέσχον. κάν έφθησαν τούτο δράσαντες. κάκεϊνος συνιδών ώς χωρίς μεγάλης συμφοράς ούκ άν παύσαιντο νεωτερίζοντες. oϊ δέ όρμήσαντες εις τό καλούμενoν Δέλτα (συνώκιστο γάρ έκεϊ τό Του δαϊκόν) έτέλουν τάς έντολάς. περιε λείφθη δ' άνούδέ τό λοιπόν. τών μέν έντώ πεδίω καταλαμβα νομένων. αύθις δέλαμπάδας άρπασάμενοι πρός τό άμφι θέατρον ώρμησαν. ύπε πίμπρασαν δέ καί ταύτας οΐ. κατοικτειρήσας δέ αύτούς "Αλέξανδρος άναχω– ρεϊν τούς "Ρωμαίους έκέλευσεν… καί οϊμέν έξ έθους έχοντες τό πειθήνιον άμα νεύματι τοϋ φονεύειν έπαύ– . "Ρωμαϊου. άλλά καί τάς κτήσεις αύτών διαρπά 55 ζειν καί τάς οικίας καταφλέγειν. ώς έπικλυσθήναι μέν αΐματι πάντα τόν χώρον. εΐμή πρός ικετείαν έτριά ποντο. πέντε δέμυριάδας σωρευθήναι νεκρών. άπειλούντες καταφλέξειν έναύτώ τόν δήμον αύτανδρον. καί τούς άμεινον ώπλισμέ 20 νους έαυτών προταξάμενοι.

τό δέ άστυ. ών ήσαν ιππείς ή τρίτη μοίρα. τών Ιουδαίων έκπεπολεμωμένων. συνηνέχθη· Κεστίω δέ ούκέτι ήρεμεϊν έδόκει. τής τε όδού καί τών συμφερόντων έξηγούμε νος. καίτοι θαυμάσας τού κάλλους έχοντάς οικίας όμοίως ταϊς έν Τύρω καί Σιδώνι καί Βη ρυτώ δεδομημένας. τοιούτο μέν τό κατά τήν "Αλεξάνδρειαν πάθος 9 5. πρός δέ ταϊς άρπαγαΐς έτι τών Σύρων όντων. πεζών δέ έξ σπείρας καί τέσσαρας ίλας ίππέων. διορίζει δέ άπό τού έθνους τήν Πτο λεμαΐδα. τό δημοτικόν δέτών Αλεξανδρέων δι’ ύπερβολήν μίσους δυσανάκλητον ήν καί μόλις άπεσπάτο τών σω μάτων. συμπαρήν δέ καί αύτός "Αγρίππας Κεστίω. .. πάν ταχού. Αντιόχου μέν δισχιλίους ίππεϊς καί πεζούς τρισχιλίους. σαντο. τοξότας πάν– τας. πρός αΐς τάς παρά τών βασιλέων συμμαχίας. ταϊς δέ προθυμίας καί τώ κατά Ίουδαίων μίσει τό λείπον έν ταϊς έπιστήμαις άναπληρούντες.. προήλθεν εις Πτολεμαΐδα. ή καλείται άνδρών. τά μέν έφήκε τους στρατιώταις διαρπάζειν. καί τό πλέον 15 τοξόται). έμπειρία μέν ήτ τώμενοι τών στρατιωτών. άναλαβών δέ μέρος τής δυνάμεως Κέστιος ώρ μησεν έπί πόλιν καρτεράν τής Γαλιλαίας Ζαβουλών. ύπέστρεφεν είς τήν Πτο λεμαΐδα. άναλαβών δέ άπό τής Αντιοχείας τό μέν δωδέκατον τάγμα πλή– ρες. άπό δέ τών λοιπών άνά δισχιλίους έπιλέκτους. καταλαβών δέ αύτήν έρημον μέν άνδρών (άναπεφεύγει γάρ τό πλήθος εις τά δρη) πλήρη δέ παντοίων κτημάτων. ένέπρησεν έπειτα τήν χώραν κατα δραμών. πλείστοι δέ καί έκ τών πόλεων έπίκουροι συνελέγησαν. Αγρίππα δέ πεζούς μέν τούς ίσους ίππεϊς δέ δισ– χιλίων έλάττους (εϊπετο δέ καί Σόεμος μετά τετρα κισχιλίων. καί διαρπάσας μέν πάντό προσπίπτον κατα– φλέξας δέ τάς πέριξ κώμας.

oϊδέ έως μέν ήσαν ύπερδέξιοι. ό δέ άριθμός τών 135 φονευθέντων τετρακόσιοι πρός όκτακισχιλίοις. . 20 11 εϊς δέ τήν Γαλιλαίαν έστειλε Κέστιος Γάλλον ήγε– μόνα τού δωδεκάτου τάγματος. καί τάς κώμας κατέφλεξαν. καί τήν πόλιν διαρπάσαντες ένέπρησαν. τών δέ οϊμέν κατά θάλασσαν οΐ δέ κατά γήν έπειχθέντες. τό δέ στασιώδες καί ληστρικόν πάν έφυγεν εις τό μεσαίτατον τής Γαλιλαίας δρος. παραδούς δύναμιν δσην άρκέσειν πρός τό έθνος ύπελάμβανεν. τούτοις ό Γάλλος έπήγε τήν δύναμιν." δ κεϊται μέν άντικρυς τής Σεπφώρεως. άμφοτέρωθεν αίροϋσι τήν πό– λιν βαδίως· καί μηδέ φυγεΐν φθασάντων τών οΐκη– τόρων. - .--------------------------------". τάς τε κτήσεις διήρπασαν. καί πρός τήν ταύτης εύβουλίαν αϊ 25 λοιπαϊ πόλεις ήρέμουν. . εΐ μέν καταλαβέσθαι δυνηθεϊεν τήν πόλιν. ΠΟ ό δέ Κέστιος άναζεύξας άπό τής Πτολεμαΐδος αύ– τός μέν εις Καισάρειαν άφικνεϊται. καλείται δέ Ασα «Λ -ν μών. . περιμένειν αύτόν τε καί τήν άλλην δύναμιν. εΐ δέ προαίσθοιντο τήν έφοδον. όμοίως δέ καί εις τήν δμορον τής Καισαρείας Ναρβατηνήν τοπαρχίαν έπεμψε συχνούς τών ίππέων. μοϊραν δέ τής στρατιάς προέπεμψεν εις Ίόπην. άναθαρσήσαντες οι Ιουδαίοι (καί γάρ άποκεχωρηκότα συνίεσαν Κέστιον) τους άπο– λειφθεϊσιν άδοκήτως έπέπεσον καί περί δισχιλίους αύ– τών διέφθειραν. προστάξας. φρουρεϊν. . . . έμ– πεσόντες άπαντας άνεϊλον σύν ταϊς γενεαϊς. 204 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ καί τό πλέον Βηρυτίων. τούτον ή καρτερωτάτη τής Γαλιλαίας πόλις Σέπφωρις μετ’ εύ– φημίας δέχεται. οΐτήν τεγήν έτεμον καί πολύ πλήθος διέφθειραν τών έπιχωρίων. βαδίως τούς "Ρωμαίους έβαλλον και προσιόντας. καί πρός διακοσίους αύτών άνεΐλον· πε– ριελθόντων δέ καί γενομένων έντους ύψηλοτέροις ήτ w -. ούχ δπως παρασκευάσασθαι πρός μάχην.

ύπέστρεφε μετά τής στρατιάς εϊς Καισάρειαν· Κέστιος δέ μετά πάσης τής δυνάμεως άναζεύξας ένέβαλεν εις Αντιπατρίδα. προύπεμψε τούς συμβαλούντας. έπελθόντες δέ έρημον τό στρατόπεδον καί τάς πέριξ κώμας ένέπρησαν. πρίν εις χείρας έλθεϊν. άφέμενοι τής έορτής έχώρουν έπί τά δίπλα. δέει τούς Ιουδαίους διε σκέδασαν. ούτε έν τή τροπή τούς ίππεϊς έξέφυγον. άναιρε θήναι δέ ύπέρ δισχιλίους. άπέχοντα τών "Ιεροσολύμων πεντήκοντα στα– δίους. οϊδέ. ώστε όλίγους μέν ένταϊς δυσχωρίαις διαλαθεΐν. . μετά τοιαύτης γούν όρμής τους "Ρωμαίοις προσέπεσον ώς διαρρήξαι τάς τάξεις αύτών καί διά μέσων χωρεϊν άναιρούντας. επιπτιππππππππππππππ----------------------------------------------------- -- Τ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 205 τώντο ταχέως. ό δέ έκ σείσας αύτούς τής εύσεβείας θυμός έποίησε πλεονε κτήσαι καί κατά τήν μάχην. . καί μέγα τώ πλήθει θαρρούντες άτακτοι 25 καί μετά κραυγής έξεπήδων έπί τήν μάχην. άπό δέ τής :Αντιπατρίδος Κέ στιος είς Λύδδα προελθών κενήν άνδρών τήν πόλιν καταλαμβάνει διά γάρ τήν τής σκηνοπηγίας έορτήν άναβεβήκει πάν τό πλήθος εις "Ιεροσόλυμα. μηδέ τής άργής έβδομάδος έννοιαν λαβόντες· ήν γάρ δή τό μά– λιστα παρ' αύτους θρησκευόμενον σάββατον. πεντή κοντα δέ τών παραφανέντων διαφθείρας καί τό άστυ κατακαύσας έχωρει πρόσω. Γάλλος μέν ούν ώς ούδέν έτι έώρα κατά τήν Γα-19 λιλαίαν νεωτεριζόμενον. οϊδέΊΙουδαϊοι κατιδόντες ήδη πλησιάζοντα τή μη τροπόλει τόν πόλεμον. καί διά Βαιθωρών άνα βάς στρατοπεδεύεται κατά τινα χώρον Γαβαώ καλού μενον. καί ούτε γυμνήται τούς όπλίτας συστά δην έφερον. εΐ δέ μή τώ χαλασθέντι τής φάλαγγος οΐτε ίππεϊς έκπεριελθόν . καί πυθόμενος έν τινι πύργω "Αφεκού καλουμένω συνηθροΐσθαι Ιουδαίων δύναμιν ούκ όλίγην. .

κατόπιν δέ τους "Ρωμαίοις έπί τήν Βαιθωρών άνιούσι προσπεσών ό τού Γιώρα Σίμων πολύ τής ούραγίας έσπάραξε. καί συχνά τών σκευοφόρων έξαρπάσας ήγαγενείς τήν πόλιν. δήλoίτε ήσαν ούκ ήρεμήσοντες άρξαμένων τών "Ρωμαίων όδεύειν. οΐ 15 ΊΙουδαϊοι τά μετέωρα κατειληφότες έπετήρουν τάς πα ρόδους. Μονόβαζός τε καί Κενεδαΐος. ό δέ Βορκαΐος τρωθείς έφθη διαφυγεΐν· τού δήμου δέ τούς . τών δέΊΙουδαίων δύο πρός τους είκοσι. ένθαδή κατιδών"Αγρίππας ούδέ τά"Ρωμαίων άκίν– δυνα πλήθους άπείρου πολεμίων τά δρη περιέχοντος. εΐ τά δπλα δίψαντες πρός αύτούς με– ταβάλοιντο. τό δέλοιπόν ίππεϊς). κατά πρόσωπον μέν ούν άνακοπέντες οϊ Ιουδαϊοι πρός τήν πόλιν ύπέστρεφον. Βορκαϊόν τε καί Φοϊβον. μεθ' ούς ό Περαΐτης Νί– γερ καί Σίλας ό Βαβυλώνιος. έκρινεν άποπειραθήναι τών Ιουδαίων λόγοις· ή γάρ πάντας πείσειν καταθέσθαι τόν πόλεμον. άπέθανον δέ"Ρωμαίων πεντακόσιοι δεκαπέντε (τούτων ήσαν οΐτε– τρακόσιοι πεζοί. έπεμψεν ούν τών παρ’ έαυτώτούς μάλιστα γνωρίμους έκείνοις. δείσαντες δέ οΐ στασιασταί μή πάντό πλή– θος άδείας έλπίδι πρός τόν Αγρίππαν μεταβάληται. δεξιάς τε παρά Κεστίου καί συγγνώ– 525 μην παρά "Ρωμαίων άσφαλή περί τών ήμαρτημένων ύπισχνούμενος. κάν έκινδύνευσεν δλητή δυνάμει Κέστιος. ---- 206 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τες έπήμυναν καί τών πεζών τό μή σφόδρα καμόν. ή τών έναν τίων άποστήσειν τό μή συμφρονούν. γενναιότατοι δέ αύτών έδοξαν οϊΜονοβάζου τού τής Αδιαβηνής βασιλέως συγγενείς. καί 30 πρίν ή φθέγξασθαι τόν μέν Φοϊβον διέφθειραν. τούς άπ’ αύτού πρεσβεύοντας ώρμησαν άνελεϊν. μένοντος δέ τού Κεστίου κατά χώραν τρισίν ήμέραις. αύτομολήσας εις τούς Τουδαίους άπό Αγρίππα τού βασιλέως· έστρατεύετο γάρ παρ' αύτώ.

Ανά. δ δέ καί πρός όργήν ύπεριδών καί μή πάνυ πιστεύσας διεμέλλησεν. κάν είπερ ήθέλησε κατ' αύτήν έκείνην τήν ώραν έντός τών τειχών βιάσασθαι. ήτις ήν τριακάς"Υπερβερεταίου μηνός. εις δέ τάς πέριξ κώμας 10 έφ’ άρπαγήν σίτου πολλούς διαφήκε τών στρατιωτών τή τετάρτη δέ. στρατοπεδευσάμενος δέ έπί τού καλουμένου Σκοπού (διέχει δέ ούτος έπτά τής πόλεως σταδίους). Κέστιος δέ τήν πρός άλλήλους αύτών ταραχήν 4 εύκαιρον ιδών είς έπίθεσιν. εις δέ τήν έν– δοτέρω καί τό ιερόν άνεχώρουν. τάχα τι παρά τών έν– δον ένδοθήσεσθαι προσδοκών. διατάξας τήν στρατιάν εισήγαγεν εις τήν πόλιν. Κέστιος δέ παρελθών ύπεμπίπρησι τήν τε Βεζεθάν προσαγορευομένην καί τήν Καινόπολιν καί τό καλούμενoν Δοκών άγoράν" έπειτα πρός τήν άνω πόλιν έλθών άντικρύ τής βασιλι 20 κής αύλής έστρατοπεδεύετο. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 2007 έπαγανακτήσαντας λίθοις καί ξύλοις παίοντες εις τό άστυ συνήλασαν. άπασαν έπήγε τήν δύνα 5 μιν. έν δέ τούτω πολλοί τών γνωρίμων δημοτών.5 και να τώΊωνάθου παιδί πεισθέντες. . τρισί μέν ήμέραις ούκ έπεχείρει τή πόλει. καί τραπέντας μέχρις "Ιεροσολύμων κατεδίωξεν. ό μέν ούν δήμος ύπό τους στασιασταϊς έμφρουρος ήν· οΐ δέ στασιασταί τήν εύταξίαν τών "Ρωμαίων καταπλαγέντες 15 τών μέν έξω τής πόλεως μερών είκον. έκάλουν τόν Κέ στιον ώς άνοίξοντες αύτώ τάς πύλας. παραυτίκα τήν πόλιν έσχε καί τόν πόλεμον συνέβη καταλελύσθαι. άλλά γάρ δτε στρατοπεδάρχης Τυράν νιος Πρίσκος καί τών ίππάρχων οΐ πλείστοι χρήμασιν 25 ύπό Φλώρου δεκασθέντες άπέστρεψαν αύτόν τής έπι– χειρήσεως· και παρά τήν αιτίαν ταύτην δτε πόλεμος έπί τοσούτον μήκος προύβη καί Ίουδαίους άνηκέστων συμφορών άναπλησθήναι συνέπεσεν.

τέλος δέτώ πλήθει τών βελών άνακοπέντες ύπε χώρησαν. Ιουδαϊοι δέ άπό τής στοάς εΐργον. καί κατά τούτων οΐ κατόπιν άλλους. άλλ’ οΐμαι διά τούς πονηρούς άπεστραμμένος 225 ό θεός ήδη καί τά άγια τέλος λαβεΐν έπ’ έκείνης τής ήμέρας έκώλυσε τόν πόλεμον. προσήεσαν αύτοί τάς πύλας άνοίξοντες καί δεξόμενοι τόν Κέστιον ώς εύεργέτην· δς εΐ βραχύ τή πολιορκία προσελιπάρησε. ό γούν Κέστιος ούτε τήν τών πολιορκουμένων άπόγνωσιν ούτε τό φρόνημα τού δήμου συνιδών. τήν καλουμένην παρ’ αύ– τούς χελώνην έφράξαντο. κάνεύθέως τήν πόλιν παρ έλαβεν. καί πολλάκις μέν άπεκρούσαντο τούς τιώτείχει προσελθόν τας. καί καταγνούς έπ’ ούδεμιά πληγή τών έλπί δων παραλογώτατα άπό τής πόλεως άνέζευξεν. μηδέν δέοΐστρατιώται κακού– μενοι τό τείχος ύπώρυσσον καί τού ίερού τήν πύλην ύποπιμπράναι παρεσκευάζοντο. δεινή δέ τούς στασια στάς έκπληξις κατέλαβεν· ήδη δέ πολλοί διεδίδρασκoν άπό τής πόλεως ώς άλωσομένης αύτίκα. τόν δέ δήμoν συνέβαινεν έπί τούτοις θαρρεϊν.208 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ έως οΐ στασιασταί τήν προδοσίαν αίσθόμενοι τούς μέν περί τόν"Ανανoν άπό τού τείχους κατέβαλον καί λίθοις παίοντες συνήλασαν εις τάς οικίας. πρός δε τήν άδόκητον αύτού τροπήν άναθαρρήσαντες όϊ λησταί . αύτοί δέ διαστάν τες έπί τών πύργων τούς άποπειρωμένους τού τεί χους έβαλλον. οΐτε έξής όμοίως. τών δέ "Ρωμαίων οΐ πρώτοι τούς θυρεούς εις τό τείχος έξερείσαντες. καί καθόπαρείκουεν οϊ πονηροί. πέντε μέν ούν ήμέρας πάντοθεν έπι 5 χειρούσι τους "Ρωμαίοις άμήχανος ήν ή προσβολή τή δέ έπιούση άναλαβών ό Κέστιος τών τε έπιλέκτων συ– χνούς καί τούς τοξότας κατά τό προσάρκτιον έπιχειρεϊ κλίμα τώΐερώ. καθ' ής τά βέλη φερόμενα περιωλίσθαινεν άπρακτα. έξαίφνης άνεκάλεσε τούς στρα– τιώτας.

τούς δέΊουδαίους δρώντες κού φους καί πρός τάς έπιδρομάς εύκόλους. .. καθ’ έτερον δέ τής όδοϋ προσόντες ήκόντζονείς πλαγίους. ΜοτοΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . . οι δέΊουδαίοι κατά μέν τάς εύρυχωρίας ήττον . τά πολλά καί τών - σκευών άποβαλόντες.------------------------------------- . άπειρόν τι πλήθος οΐόμενοι διώ το κεν. . δ τι χρή. έγνώ καθ’ έαυτού τε βρα και δύνας.. διαφθαρέν των δέ τών τε όρέων καί τών ύποζυγίων. καί μάλιστα δεδοι κότες μήΊου δαίους κατ' αύτών άλώ). έπαρχος δέtλης Αιμίλιος Ίουκούνδος δνομα. ένθια δύο μέν ήμέρας έπέμεινεν ό Κέστιος. . πλήν όσα βέλη παρεκόμιζε και μηχανάς (τούτων γάρ διά τήν 30χρείαν περιείχοντο. - . ούτε δέ έπιστραφήναι πρός τούς κατόπιν τιτρώσκοντας έθάρ ρουν οι τελευταίοι. τότε μέν ούν έντώ κατά τόν Σκοπόν στρατοπέδων αύλίζεται Κέστιος. και τούς κατά πλευράν έγκειμένους άναστέλλειν ούχύπέμενον. και συχνούς τών ιππέων και πεζών διέφθειραν. τή τρίτη δέ πολλώ πλέίους τούς πολεμίους θεασάμενος και πάντα τάκύκλωμεστά Ήουδαίων. τή δέ έπιούση προσωτέρω χωριζό 5μενος μάλλον έξεκαλέσατο τούς πολεμίους· καί τούς ύστάτους αύτών προσκείμενοι διέφθειρον. . . ώστε συν έβαινεν αύτους πολλά κακούσθαι μηδέν άντβλάπτουσι και τούς έχθρούς.8 τιάν άνθέλκονται περικόπτειν πρόσέταξε. παρ' όλην δέ τήν όδόν παιόμενοι και τής φάλαγγος έκσειόμενοι κατέπιπτον. . προήγε τήν δύναμιν έπι Βάι θώρας. άμηχανών. και έάν έτι μείνη πλείοσι χρησόμενος έχθρούς.ίνα δή συντονωτέρα χρήσαιτοφυγή. μόλις εΐς Γαβαώ κατήν Φτησαν έπί τό πρότερον στρατόπεδον. 200 κατά τών ύστάτων έξέδραμον. αύτοί μέν δντες βαρείς και δεδοι κότες τήν τάξιν διασπάν.. ποιεϊν. ένοϊς ήν Πρίσκος μέν στρατάρχης τάγ– ματος έκτου. μέχρι πολλών διαφθαρέντων. Λογγίνος δέχιλίαρχος. τά τήν στρα. .

. δπως οΐ Ιουδαίοι πάσαν οϊωνται τήν δύναμιν κατά χώραν μένειν» . προστάξας άναβάντας σημαίας τών έντους στρα τοπέδοις φυλάκων ιστάν. δδέ τής τε νυκτός ούκ όλίγον προειλήφει 30 καί συντονώτερον έφευγε μέθ' ήμέραν. εις ούς άπο σφαλέντες κατεφέροντο.αύτός δε 25 τούς λοιπούς άναλαβών ήσυχή τριάκοντα πρόεισι στα δίους. . καί ούτε φυγής τόπον. 9 ένθα δή Κέστιος τήν φανεράν όδόν άπογνούς δρα– σμόν έβουλεύετο. ώστε τούς στρα– τιώτας ύπ’ έκπλήξεως καί δέους τάς τε έλεπόλεις και . καί διακρίνας τούς εύψυχοτάτους στρατιώτας ώσει τετρακοσίους έπέστησε τους όχυρώ μασι. έδίωκον δέ τόν Κέστιον. .. τό δέ έπίθάτερα κρημνοί καί φάραγγες. . . έν ή "Ρωμαίοι μέν εις τήν Βανθώραν κα– τέφυγον. όλίγου δέ δέϊν πάσαν άνήρπασαν τήν άμα Κεστίω δύναμιν. έωθεν δέΊουδαίοι κατιδόντες έρημον τήν έπαυ– λιναύτών. άλλ’ ύπ’ άμηχανίας έπ’ οίμω γήν έτράποντο καί τούς έν άπογνώσεσιν όδυρμούς· άν τήχει δέ αύτους τό παρά Ιουδαίων έγκέλευσμα και κραυγή χαιρόντων άμα καί τεθυμωμένων. κάκείνους μέν ταχέως κατηκόντισαν. Ιουδαίοι δέ πάντα τά κύκλω περισχόντες έφρoύρουν αύτών τήν έξοδον. οϊμέν φθάσαντες εΐργον αύτούς τής έξόδου. . συνειληθέντων δέ εις τήν κατά τά στενά κα– τάβασιν. ένθα και τών πεζών άμηχανούντων προσαμύνειν έαυτούς έπι– σφαλέστερος τους ιππεύσινό κίνδυνος ήν· ούτε γάρ έν τάξει κατά τής όδού βαδίζειν έδύναντο βαλλόμενοι. και τό πρόσαντες έπί τούς πολεμίους ίππάσιμον ούκ ήν. εΐμή νύξέπέλαβεν. . έπί τούς έξαπατήσαντας τετρακοσίους έδρα μον. άλλοι δέ τούς ύστάτους κατεώθουν εις τήν φάραγγα τό δέ πάν πλήθος παρεκταθέν ύπέρ τόν αύχένα τής όδοϋ κατεκάλυπτε τήν φάλαγγα τους βέλεσιν.. ούτε άμύνης είχον έπίνοιαν. . έπέκειντο..

. κάν τούτω Δαμασκηνοί τήν τών "Ρωμαίων φθοράν 2 πυθόμενοι τούς παρ’ έαυτούς Ιουδαίους άνελεϊν έσπού δασαν. ταύτα μέν ούν έπράχθη Δίου μηνός όγδόη. τών δέ"Ρωμαίων καί τών συμμάχων πεζούς μέν πεντα το κισχιλίους και τριακοσίους άνηρη κότες... . . . . .. . . AoroΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 21 τούς όξυβελείς καί τά πολλά τών άλλων όργάνων κα ταλιπείν.. καί καθό μέν είχον αύτούς έν τώ γυμνασίων το πάλαι συνηθροισμένους. ά τότε "Ιουδαϊοι λαβόντες αύθις έχρήσαντο κατά τών άφέντων. Κέστιος. τήν τε άπολειφθεϊσαν λείαν συνή γον. . ύποστρέφοντες τάς τε μηχανάς ήρον καί τούς νεκρούς έσύλων. δω δεκάτω έτει τής Νέρωνος ήγεμονίας. . . 14% 1. διάστην τήν έπιχείρησιν έδόκουν" έδε– δοΐκεσαν δέ τάς έαυτών γυναίκας άπάσας πλήν όλίγων . . ό δέ σύν τούτοις κατά τήν βασιλικήν αύλήν η πολιορκηθείς Αντίπας ύπεριδών τήν φυγήν αύθις ώς ύπό τών στασιαστών διεφθάρη δηλώσομεν. καί μετά παιάνων εις τήν μητρόπολιν έπαλινδρό μουν. μετά δέ τήν Κε– 20 στίου συμφοράν πολλοί τών έπιφανών Ιουδαίων ώσπερ βαπτιζομένης νεώς άπενήχοντο τής πόλεως. . . αύτοί μέν όλίγους άποβεβλημένοι παντάπασι. τήν τε αύτών δηλώσοντας άνάγκην και τάς αιτίας τού πολέμου τρέψοντας εΐς Φλώρον τή γάρ ε35 έπ’ έκείνον όργή κουφίσειν καί τούς έαυτού κινδύ– νους ήλπισεν. . . δέ τούς περί Σαούλον άξιώσαντας άνέπεμψεν εις Αχαΐαν πρός Νέρωνα. προήλθον δέ τούς "Ρωμαίους διώ κοντες μέχρις Αντιπατρίδος. .. Κοστό βαρος γούν καί Σαούλος άδελφοί σύν Φιλίππω τώΊα κίμου (στρατοπεδάρχης δέήν ούτος Αγρίππα τούβα σιλέως) διαδράντες έκ τής πόλεως ώχοντο πρός Κέ στιον. έπειτα ώς oύ κατελάμβα 5 νον. . . . . ιππείς δέτρια κοσίους καί όγδοήκοντα. διά τάς ύποψίας τούτο πραγ ματευσάμενοι.

τούς δέ Ίουδαίους. . καί τής . -- - 212 . www. ώς άν έν στενώ χωρίω. τώδέ άρχοντι τότε τής Ίδoυμαίας Νέγερι (γένος δέ ήν έκ τής περί ΊΙορδάνην Περαίας. ήμέλουν δέ ούδέ τής άλλης χώρας. .. ήρέθη δέΊώσηπος υιός Γωρίωνος καί ό άρχιερεύς"Άνανος τών το τε κατά τήν πόλιν άπάντων αύτοκράτορες καί μάλιστα "Γη. . τής δέ Γοφνιτικής καί Ακραβατηνής ό Ανανίου Ιωάννης ήγεμών άποδείκνυται. έπελθόντες ύπό μίαν ώραν άδεώς έσφαξαν. . . .---Α. . . ----- η υϊόν Έλεάζαρον. καίπερ ύφ΄ έαυτώ πεποιημένον τήν "Ρωμαίων λείαν καί τά άρπαγέντα Κεστίου χρήματα. άνεγείρεν.en τόν eina" ένα ταξί γάρ τού Σίμωνος -----------------------. τόν άριθμόν όντας μυρίους καί πάντας άνόπλους. είς δέ τήν Περαίαν Μανασσής.ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ύπηγμένας τήΊουδαϊκή θρησκεία· διό μέγιστος αύτους άγών έγένετο λαθεΐν έκείνας. άλλ’ είς μέν Περιχούντα Ίώσηπος ό Σίμωνος. ώστε αύτώ πειθαρχεΐν περί τών δλων. . . . . . πόλεως ---------------. . διό καί Περαΐτης έπεκαλείτο) προσ– και έταξαν ύποτάσσεσθαι τότε τους στρατηγούς. αύτόν τε τυραννικόν δρώντες καί τούς ύπ’ αύτό ζηλωτάς δορυφόρων έθεσι χρωμέ νους. . καί συναθροισθέντες εις τό ίερόν στρατηγούς άπεδείκνυσαν τού πολέμου πλείονας.» 4 . . ούκ 15 έπέστησαν ταϊς χρείας. τούς μένβία τών έτι δωμαΐζόντων τούς δέ πειθ0ϊ προσήγοντο. .. . . δμως.. . . 5 3 oϊ δέ διώξαντες τόν Κέστιον ώς ύπέστρεψαν εις "Ιεροσόλυμα. . Ίησούν τε τόν υΐόν Σαπφία τών άρχιερέων ένα και Έλεάζαρον άρχιερέως υιόν Ανανίου.. .6 εις δέ τήν Ίδουμαίαν έτέρους έπελέξαντο στρατη– γούς. πρός οΐς πολλά τών δημοσίων θησαυρών. της τα τείχη " -. Θαμνά δέ τοπαρχίας Ιωάννης όΈσσαίος στρατηγήσων έπέμφθη· προσκεκλήρωτο δέ αύτό Λύδδα και Ίόπη και καί Αμμαούς. κατ’ όλίγον γερμήν ή τε χρείαν τών χρημάτων και γοητεύων Έλεάζαρος έκπεριήλθε τόν δήμoν.

μόνος δέ Σεπ φωρίτας έφήκε καθ’ έαυτούς τείχος άναδείμασθαι. .-δέ . έπτά δέ έν έκάστη πόλει δικαστάς τών εύτελεστέρων διαφο με ρών· τά γάρ μείζω πράγματα καί τάς φονικάς δίκας έφ’ έαυτόν άναπέμπειν έκέλευσε καί τούς έβδομήκοντα. τής τεάνω Γαλιλαίας τήν τε προσ– αγορευομένην Αχαβάρων πέτραν και Σέφι καί Ίαμνίθ καί Μηρώθ· κατά δέ τήν Γαυλανΐτιν Σελεύκειάν τε και Σωγάνην καί Γάμαλαν ώχύρωσεν. ... έτι δέ Καφαρεκχώ καί Ίαφά και Σίγώφ. τό δέ πάν πλήθος. . 30 χρημάτων τε εύπόρους δρών όντας καί προθύμους έπί τόν πόλεμον διχα προστάγματος. ... πρώτον .2 εις .. ειδώς δτι ταύτη πλείστα κατορθώσει. τών ταύτη πόλεων όχυρωτάτη. . . . Γαλιλαίας έκατέρας Ίώδηπος Ματθίου· προσώριστο δέ τη τούτου στρατηγία και Γιάμαλα. . .. . . τών μέν γηραιών - έβδομήκοντα τούς σωφρονεστάτους έπιλέξας έκ τού έθνους κατέστησεν άρχοντας όλης τής Γαλιλαίας. ... Ίωτάπατα καί Βηρ σαβεέ καί Σελαμίν. . . . . πρός δέ τούτοις τά περί Γεννησάρ τήν λίμνην σπήλαια κατά τήν κάτω καλουμένην Γαλι 25 λαίαν άνετειχίσατο. τών μέν ούν άλλων στρατηγών έκαστος ώς είχε 5 και προθυμίας καί συνέσεως διώκει τά πεπιστευμένα· Τώ– σηπος . . καταστησάμενος δέ τά πρός άλλήλους νόμιμα τών κατά πόλιν. . .. εΐ δι’ έγχωρίων καί συνήθων τά πολλά προστάσσοι. όμοίως δέ καί Γ σχαλα "Ιωάννης ό: Λευίου υιός καθ’ έαυτόν έτείχιζεν. Μ. . . . έπί τήν έξωθεν αύτών άσφάλειαν έχώρει· και γινώσκων"Ρωμαίους προσβαλούντας εις τήν Γαλιλαίαν.9. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . κάντάλλα διαμαρτάνη. ν έφρόντισε αν ν τής εις αύτόν εύνοίας τών έπιχωρίων. . .έλθών . . . . τότε Ιταβύριον καλούμενον όρος καί Ταρι χέας και Τιβεριάδα. συνιδών δέ ότι τούς μέν δυνατούς οίκειώσεται μεταδιδούς τής έξουσίας αύτοϊς. 213 . ... . .. .. . το τάπιτήδεια τών χωρίων έτείχιζεν. . τήν . .Γαλιλαίαν ν. . .. . .

μάλιστα δέαύτούς ήσκει πρός τόν 20 πόλεμον. τήν μέν διδασκαλίαν άπέγνωτή χρεία διωκομένην. καί ώς πολεμήσουσι πρός άνδρας οι δι’ άλκήν σώματος καί ψυχής παράστημα πάσης όλίγου δεΐν τής οϊκουμένης κρατούσιν. καί πώς δεϊ πρός μέν τό κάμνον έπιστρέ φειν έκ τοϋ περιόντος. έδίδασκέτε σημείων παραδόσεις καί σάλπιγγος προσ– κλήσεις τε καί άνακλήσεις. συνεχώς άφηγείτο. παρ’ έκαστα τήν "Ρωμαίων εύταξίαν διηγού μενος. ούς πάντας έκτών συλλεγομένων παλαιών όπλων αύτούς έγκατασκευαζόμενος ώπλιζεν. έφη δέ πεϊραν αύτών λαβεΐν τής κατά τόν πόλεμον εύταξίας καί πρό παρατάξεως. τό δέ εύπειθές όρών περιγινόμενον έκ τού πλήθους τών ήγεμόνων. κατέλεξε δέ καί δύναμιν έκ τής Γαλιλαίας ύπέρ δέκα μυριάδας νέων άνδρών. προσβολάς τε κεράτων καί περιαγωγάς. καί μή κέρδος oίκεϊoν ήγεΐσθαι τήν βλάβην τών συνη– θεστάτων. δωμαϊκώτερον έτεμνε τήν στρατιάν καί 10 πλείους καθίστατο ταξιάρχας. τού τε έξαπατάν τό όμόφυλον. ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ίωσήπου κελεύσαντος. κλοπής και ληστείας και άρπαγής. διοικεΐσθαι γάρ κάλλιστα τούς πολέμους παρ’ οΐς άν άγαθόν τό συνειδός έχωσιν οΐ στρατευό μενοι· τούς δέ οίκοθεν φαύλους ού μόνον τους έπιούσιν έχθρούς άλλά καί τώ θεώ χρήσθαι πολεμίω. έν δέ τώπονούντι συμπαθεΐν» δσα τε είς παράστημα ψυχής καί σώματος καρτερίαν. καί τούτους μέν ύπέτασσε δεκαδάρ χας καί έκατοντάρχας. τους δέ άλλοις έρύμασιν αύτός άπασι συμπονών άμα και προστάσσων παρήν. 7 . - . καί έπί τούτοις ήγεμόσι ταγμάτων άδροτέρων άφηγουμένους. έπειτα χιλιάρχοις. εϊ τών συνήθων άδικημάτων άπόσχοιντο. 214 .έπειτα συνιδών άήττητον τήν "Ρωμαίων ισχύν γε– γενημένην εύπειθεία μάλιστα και μελέτη τών δπλων. στρατιωτών δέ άπε δείκνυε διαφοράς.

μισθοφόροι περί 5 τετρακισχιλίους καί πεντακοσίους. υιός Λευίου. 215 πολλά τοιαύτα παραινών διετέλει. έτοιμος μέν 20 ψεύσασθαι. φροντίς δέήν αύτώ μηδένα - προσλαμβάνειν εύάλωτον. Ιωάννης όνομα. μέχρι γούν τετρακοσίων άνδρών στίφος συνεκρότησεν. και δι’ έλπίδα κέρδους φονικώτατος. καί ταύτη κατά τών φιλτάτων χρώμενος. έπειτα και συνοδίαν εύρε τής τόλμης. τό μέν πρώτον όλίγην. διοικούντι δέ ούτω τώ Ιωσήπω τά κατά τήν Γα-21 15 λιλαίαν παρανίσταται τις έπίβουλος άνήρ άπό Γισχά λων. . καί τους τάσΐταπέμπουσιν άντιχορηγεΐσθαι παρά τών όπλι τών τήν άσφάλειαν.. δι’ ών έλήζετο . τρέφων δέ τάς έλπίδας έκτών ταπεινών κα 25 κουργημάτων· ληστής γάρ ήν μονότροπος. πανουργότατος μέν καί δολιώτατος τών έπισήμων έντοϊσδε τους πονη ρεύμασιν άπάντων. ίππεϊς δέ διακόσιοι καί πεντήκονται χωρίς δέ τούτων. άεί μέν έπιθυμήσας μεγάλων. καί τό μέν έτοι-8 μον εις παράταξιν αύτώ συγκεκρότητο πεζών μέν έξ μυριάδες. οΐς έπεποίθει μάλιστα.. . ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ .. . άρετήν ήγούμενος τήν άπάτην. . τούς λοιπούς έπί 10 συμπορισμόν αύτους τών έπιτηδείων κατείχεν. οΐτό πλέον έκτής Τυρίων χώρας καί τών έναύτή κωμών φυγάδες ήσαν. κόπτων δέ άεί πλείονα. άλλά τούς εύεξία σώματος και ψυχής παραστήματι και πολέμων έμπειρία δια 30 φέροντας έξελέγετο. προ . πένης δέ τά πρώτα και μέχρι πολ λού κώλυμα σχών τής κακίας τήν άπορίαν. . ώστε τούς μέν εις διπλα τούς δέ είς έργασίαν διηρήσθαι. ύποκριτής φιλανθρωπίας. έτρεφαν δέ πλήν τών μισθοφόρων τήν άλλην στρατιάν αϊ πό λεις δαδίως· τών γάρ καταλεγέντων έκάστη τούς ήμί σεις έπί τήν στρατιάν έκπέμπουσα. δεινός δέ έπιθεϊναι πίστιν τους έψευσμέ νοις.. . έπιλέκτους δέ περί αύτόν είχεν έξακοσίους φύλακας τού σώματος.

καί μετεώρους δντας έπίτώ μέλ 2λοντιπολέμωτούς πολλούς έσπάρασσεν. οΐς εύθέως έχρήτο κατά τού τήν έργασίαν παρασχόντος. έπειτα διεφήμιζε πόρρωθεν ώς άρα προδιδοίη"Ρωμαίοις τά πράγματα. πέμπειναύτους έπι τήν με.και 3 καθ’ δν καιρόν άπό Δαβαρίττων κώμης νεανίσκοι τινές τών έντώ Μεγάλω πεδίω καθεζομένων φυλάκων.-------- . ώς άρα φυλάττοντο πάν τες oί κατά τήν Συρίαν Ιουδαϊοι έλαίω χρήσθαι μή δι’ όμοφύλων έγκεχειρισμένω. αύτός ήγήσεσθαι τής Γαλιλαίας. ------------------------------ .Υ 216 τor forΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. πείθει μέν πρώτον αύτώ και πιστεύσαι τό τείχος άνοικοδομήσαι τής πατρίδος. εις σπανίζοντας πέμπων πολύ και μόνος και άπειρόν τι πλήθος συνήγαγε χρημάτων. έπεί δέ τόν Ιώσηπον όρών αύτού σφό δρα χαίροντα τώ δραστηρίω. . εΐ καταλύσειε τόν Ιώσηπον. Τώσηπος. άφείλοντο πάσαν όσην ήγεν άποσκευήν.συνωνούμενος δέ τού Τυρίου νο– μίσματος.το θορίαν έξητήσατο . ήδη δέαύτόν στρατηγιώντα καί μειζόνων έφιέμενον ένδεια χρημά των κατείχεν. ού σης δέ τής Γαλιλαίας έλαιοφόρου μάλιστα και τότε εύφορηκυίας. - πάσαν τήν Γαλιλαίαν. τής αύτής έπίπρασκε τιμής ήμιαμφόριον.. τους μέν ύφ’ αύτόν λησταϊς προσέταξεν εύτονώτερον έγχειρεϊν ταϊς άρπαγαΐς. και πολλά τοιαύτα πρός κατά. ή περιορώντα τούς ληστάς διαβάλοι πρός τούς έπιχωρίους. δ τέσσαρας Αττικάς δύναται. τέσσαρας άμ φορείς. έν ώ πολλά παρά των πλουσίων έκέρδησεν. τετ ----------------.. καί ύπο λαβών. ένα ή πολυτελείς έσθήτες ούκ όλίγαι και πλήθος έκπωμά των άργυρών χρυσοί τε ήσαν έξακόσιοι· μή δυνάμε aaaaan---------------------------------. δπως πολλών 20 νεωτεριζόντων κατά τήν χώραν ή διαχρήσατό που τόν στρατηγόν.-. ένεδρεύοντες Πτολεμαΐον τόν Αγρίππα καί Βερενίκης έπίτροπον. έπειτα συν θείς σκηνήν πανουργοτάτην. -----------. έκβοηθούντα λοχήσας.

. Αν ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 217 νοι δέ διαθέσθαι κρύφα τήν άρπαγήν. ούτε πρός τήν καθ' αύτόν έρημίαν ούτε πρός τό και πλήθος τών έφεστώτων καταπλαγείς προπηδά. τότε άρχων τής Τιβεριάδος. ------------------------------------------------------------------------------ . Οϊμέν ούν φίλοι και σωματο και φύλακες τού Ιωσήπου. καταπλαγέντες τήν όρμήν τού πλήθους. περιρ ρηξάμενος μέν τήν έσθήτα. άμα δέ καί προσκεψά μενοι τού Ιωσήπου τήν διάνοιαν. δτι μέλλοι τους βασι το λεύσι τόν πόνον αύτών χαρίζεσθαι. καταμησάμενος δέ τής κε φαλής κόνιν. έφυγον πλήν τεσσάρων πάντες· αύτός δέ κοιμώμενος ήδη προσφερομένου τού πυρός διανίσταται. δδέ μεμψάμενος αύ– τών τό πρός τούς βασιλικούς βίαιον. και πέμψαι κατά καιρόν τους δεσπότας προαιρούμενος· δ δή μέγιστον αύτώ κίνδυνον έπήγαγεν. νύκτωρ εις τάς κώμας αύτών διέδραμον. έβλασφήμουν. καί τό μέν πλήθος έντώ 15 κατά Ταριχέας ίπποδρόμω συνηθροισμένον πολλά πρός όργήν άνεβόα. καί πάσιν ένεδείκνυντο τόν Ίώσηπον ώς προδότην. καί τάς προδοτικάς συνθήκας . oϊ γάρ άρπά σαντες άμα μέν έπί τώ μηδεμιάς τυχεϊν μερίδος έκτών κεκομισμένων άγανακτούντες. και μάλιστα τών Ταριχεατών. τίθησι τά κομι σθέντα πάρά τώδυνατωτάτω τών Ταριχεατών Άνναίω.ΤΥ . πάντα πρός Ίώσηπον εις Ταριχέας έκόμισαν. καί οϊμέν καταλεύειν οΐ δέ κάϊειντόν προδότην έκεκράγεσαν· παρώξυνε δέ τούς πολλούς Ιωάννης καί σύν αύτώ Ιησούς τις υιός Σαπφία. Τ Υ-ΤΕΕ--------------------- - . προφέρειν τετά κοινά χρή ματαίθάττον έκέλευον. οίκτος το ήν· οΐδέ άπό τής χώρας. ----. άποστρέψας δέ όπίσω τάς χείρας καί τό ίδιον ξίφος έπιδήσας τώ τένοντι. ένέπλησαν δέ καί τάς πλησίον πόλεις ταραχής.----. πρός άτών μέν οί κείως έχόντων. ώστε ύπό τήν έωδέκα μυριάδας όπλι τών έπ’ αύτόν συνδραμεϊν. καί τών πλησίον δσοις έδόκει φορτικός. και παραινούντων φεύγειν τών τεσσάρων οι παρέμει ναν.-.

όρών δέ. δεδοιικώς δέ τόν Τιβεριέων δήμoν καί τάς άλλάς πόλεις έφεδρευού σας τους ήρπασμένοις. προειλήφεσαν γάρ έκ τού σχήματος ούδέν αύτόν άρνήσεσθαι τών ύπονοηθέντων. κατασχεΐν ήσυχή τά χρήματα. άλλ’ έπί συγγνώμης πορισμώ πάντα πεποιηκέναι τά πρός τόν . εΐ δέμή δοκεϊ. προφέρω τά κεκομισμένα καί παρέχω διαρπά– ζειν. τώ δέήν ή ταπείνωσις προκατασκευή στρατη γήματος και τεχνιτεύων τούς άγανακτούντας καθ’ αύ– τού κατ’ άλλήλων στασιάσαι έφ’ οΐς ώργίζοντο. "έγώ ταύτα” έφη “τά χρήματα ούτε άναπέμπειν ΄Αγρίππα προηρούμην ούτε κερδαίνειν αύτός· μή γάρ ήγησαΐμην ποτέ φίλον τόν ύμύν διάφορον. κάκείνος θαρρών ήδη τους ώκειωμένοις (ήσαν δέ εις τετρακισμυρίους οΐΤαριχεά ται) παντί τώ πλήθει παρρησιαστικώτερον ώμίλει. 21s τor for Atkor πολrnor έξομολογείσθαι. δισχίλιοι δέ έπ’ αύτόν - . άσφαλιεϊσθαι δέ δμως καί τάς άλλας πόλεις· ούγάρι άπορήσειν χρημά των. καί μή παρ οξύνωνται κατά τού πορίζοντος. καταλιπόντες δέ έκάτεροι τόν Ίώση πον άλλήλοις διεφέροντο. οϊ δέ άπό τής Τιβεριάδος σύν τοις άλλοις έκάκιζον καί διηπείλουν. εΐ δέ καλώς ύμών έβουλευσάμην.. καί 230 πολλά τήν προπέτειαν αύτών κατονειδίσας έκι μέν τών παρόντών Ταριχέας έφη τειχίσειν. προειλόμην. ίνα ύμών περιβάλωμαι τείχος. μάλιστα τήν ύμετέραν πόλιν άσφαλείας δεομένην καί πρός κα τασκευήν τείχους. έλεον. είτα δοθέν αύτώ λέγειν. κολάζετε τόν 4 έπί τούτοις οι Ταριχεάται μέναύτόν άνευφήμουν. έάν όμονοιώσιν έφ’ούς δεϊ πορίζειν. Ταριχεάται. ώ. χρήζουσαν άργυρίου. - 5 ένθα δή τό μέν άλλο πλήθος τών ήπατημένων έπανεχώρει καίτοι διωργισμένον. ή κέρδος τό φέρον τώ κοινώ βλάβην. πάντα όμολογήσειν ύπισχνεΐτο.

νυκτός όδεύσας συντόνως έωθινός παρήν πρός τήν Τιβε 30 ριάδα. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . δ δέ σύρας αύτούς εις τό μυχαί 10 τατον τής οικίας. σκηψάμενος δέ νόσον ικέτευε δι’ έπιστολής τόν Ιώσηπον έπιτρέψαι 29 πρός θεραπείαν αύτώχρήσασθαι τους ένΤιβεριάδι θερμούς ύδασιν. εΐ τούς διαλεξομένους ήσυχή πέμψειαν είσω πρός αύτόν. καί τό μέν άλλο πλήθος αύτώ ύπήντα. ών άπολαύσας μετά δύο ήμέρας έφ’ ώ παρήν διεπράττετο. . ό δέΊώσηπος ώς έλαβε τήν έπιστολήν. καί φθάσαντος εις τό δωμάτιον πα ρελθεϊν άπειλούντες έφεστήκεσαν. δδέ (ούπω γάρ ύπώπτευε τόν έπίβουλον) γρά– φει τους κατά τήν πόλιν ύπάρχοις ξενίαν τε καί τάπιτή δεια Ίωάννη παρασχεϊν. πρός ταύτα "Ιωάννης έπέτεινε τόν φθόνον καίδευ-6 τέραν ήρτυεν έπιβουλήν κατά τού Ιωσήπου. έπί τούτοις πάλιν Τώσηπος άπάτη δευτέρα χρήται. ταύτα άκούσαντες οί γνώριμοι σύν τοϊς άρχουσιν εισήεσαν.. δ δέ τάς θύρας έξαπίνης άνοιξας ήμαγμένους έξαφήκε τούς άνδρας. καίτοι τήν παρουσίαν ύποπτεύων έπ' αύτόν. 219 ώρμησαν ένοπλοι. καίγνούς ταύτα Σίλας ό φυλάσσειν τήν πόλιν ύπόΊω σήπου καθεσταμένος. γράφει τά κατά τήν έπιβουλήν αύτώ κατά τάχος. άναβάς γάρ έπί τό τέγος καί τή δεξιά καταστείλας τόν θόρυβον αύτών s άγνοεΐν έφη τίνων άξιούσι τυχεϊν· ού γάρ κατακούειν διά τήν τής βοής σύγχυσιν· δσα δ’ άν κελεύσωσι πάντα .. έμαστί γωσε μέχρι πάντων τά σπλάγχνα γυμνώσαι. καί τήν αύλειον έπικλείσας. δικαιολογεΐσθαι μακρότερα τούς εισελθόντας οΐόμενον. περιει στήκει δέ τέως τό πλήθος. καί τοσαύ– την τοις άπειλούσιν ένειργάσατο κατάπληξιν ώστε δί ψαντας τά δπλα φεύγειν. Ιωάννης δέ. καί τούς μέν άπάταις τούς Σ5 δέχρήμασι διαφθείρων άνέπειθεν άποστήναι"Ιωσήπου. ποιήσειν. δμως πέμψας τινά τών γνωρίμων ύπεκρίνατο τήν άσθένειαν.

άπεπήδησεν εις τόν αιγιαλόν· εΐστήκει δέ δημηγορών έπί βουνούτινός έξα– πήχους τό ύψος.. συν 20 έρρεoν δέ πρός τόν Ιώσηπον οΐΓαλιλαίοι κατά πόλεις. τρισχι - . οΐστρατιώται δέαύτού ταχέως άρπάσαντες δπλα κατά τών έπιβούλων έχώρουν. οΐδέ άνά τήν πέριξ χώραν πυθόμενοι τήν τε έπιβουλήν καί τόν συσκευάσαντα συνηθροίζοντο κατά τού Ιωάννου. χειρώσασθαι συνέσει τούς έχθρούς μάλλον ή κτεϊναι προαιρούμενος έκλαβών δέ τούς άφ’ έκά στης πόλεως Ιωάννη συναφεστώτας Ιώσηπος κατ’ όνομα (προθύμως δέένεδείκνυντο τούς σφετέρους οΐδημόται). φθά νει δέ έκείνος είς Γϊσχαλα φυγών τήν πατρίδα. και πολλα μυριάδες όπλιτών γενόμενα παρεϊναι σφάς έπί Ιωάννην τόν κοινόν έπίβουλον έβόων· συγκατα φλέξειν γάρ αύτώ καί τήν ύποδεξαμένην πόλιν. καί παρορμούντος έπιπηδήσας σκά φους σύν δυσί σωματοφύλαξιν είς μέσην τήν λίμνην 7 άνέφευγεν. καί διά κηρύκων άπειλήσας τών έντός ήμέρας πέμπτης 30 μή καταλιπόντων τόνΊωάννηντάς τε ούσίας διαρπάσειν καί τάς οικίας άμα ταϊς γενεαΐς καταφλέξειν.. ένθα δείσας ό Ίώσηπος μή πολέμου κινηθέντος έμφυλίου δι' όλίγων φθόνον παραναλώση τήν πόλιν. εΐργε δέ τήν όρμήν. και οΐμέν τώ παραγγέλματι πεισθέντες ήρέμησαν. ύποπέμ ψας όπλίτας προσέταξεν αύτόν άνελεϊν. ώς δέ εις τό στάδιον τούς Τιβεριεϊς άθροίσας ό Ίώσηπος έπειράτοδιαλέγεσθαι περί τών έπεσταλμένων. πέμπει τους σφετέροις άγγέλλων μόνης προνοεΐν τής αύτών άσφαλείας. μήτε δέ κτείνειν τινά μήτε άπελέγχειν τών αιτίων. τούτους τά ξίφη γυμνούντας ό δήμος προϊδών άνεβόησεν. Η Υ 220 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και κλινήρης ών ύστερήσαι τής θεραπείας έλεγεν. δδέ άποδέχεσθαι μέν αύτών έφασκε τήν εύνοιαν. πρός 5 δέ τήν κραυγήν Ίώσηπος έπιστραφείς καί θεασάμενος έπί τής σφαγής ήδη τόν σίδηρον.

τήν δέ αιτίανού προσεδήλουν άτε δή τών έχθρών λάθραβε βουλευμένων. Σέπφωρίς τε καί Γάμαλα καί Γϊσχαλα καί Τιβε– ριάς. . ταχέως δέ καί ταύτας προσηγάγετο δίχα τών δπλων. . ίνα ούτοι τήν πρός τόν Ιώσηπον εύνοιαν άπόστρέψωσιν κάν μέν 20 έκών παραγένηται. τούτοις ό μέν δήμος (ήν γάρ προειδώς) ού το προσεϊχεν. λόγον ύποσχεϊν έάν αύτόν. εΐμή φθάσαντες άπέδρασαν. οι παραγενόμενοι τάδπλα παρά τους ποσίν έρριψαν αύτοϋ· σύν δέ τους κατα λειφθείσιν (ήσαν δέ δσον εις δισχιλίους Σύρων φυγά δες) άνέστελλεν "Ιωάννης πάλιν εις τάς λαθραίους έπι 5 βουλάς έκ τών φανερωτέρων. ΛοΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . τόν τε τού Νομικού Ίωάεσδρον καί Ανανίαν Σαδδουκί και Σίμωνα και Τού δην Ιωνάθου. φάσκων δσον ούδέπω τύραν νον έλεύσεσθαι τής μητροπόλεως. κρύφα γούν έπεμψεν άγγέλους εις "Ιεροσόλυμα. οι δυνατοί δέ κατά φθόνον καί τών άρχόν των τινές λάθρα τώ Ιωάννη χρήματα πρός συλλογήν μισθοφόρων έπεμψαν. διό καί μή προφυλαξαμένου τέσσαρες 25 πόλεις εύθέως πρός τούς διαφόρους άπέστησαν έλθόν τας. και χειρωσάμενος στρατηγήματι τούς τέσσαρας ήγεμόνας τών τε όπλιτών τούς δυνατωτάτους άνέ το πεμψεν εις Ιεροσόλυμα πρός ούς όδήμος ήγανάκτη σεν ού μετρίως. και σύν αύτοις ώρμησε τούς προπέμ ψαντας άνελεϊν. -. διαβάλλων τόνΊώσηπονέπί τώμεγέθει τής δυνάμεως. έψηφίσαντο δέκαθ' αύτούς και μετακαλείν αύτόν άπό τής στρατηγίας. 15 δισχιλίους δέ καί πεντακοσίους όπλίτας και τέσσαρας τών έπιφανών άνδρας έστειλαν. πάντας είπεϊν δυνατωτάτους. όπως πολεμήσοι πρός Ίώσηπον. 221 λίους μέν άπέστησεν εύθέως. Ίωσήπω δέπα ραγίνεσθαι μέν στρατιάν έπεστάλκεσαν οι φίλοι. εΐ μή προκατα ληφθείη. . εΐ δέ βιάζοντο μένειν. . . υ. . ώς πολεμίω χρήσθαι. ού μήν ήξίουν άποχρήσειν τό δόγμα.

τόνΊώσηπονέξεκήρυσσον. έκπεπομφώς δέ τούς στρατιώτας πάντας έπί σίτου συλλογήν ούτε μόνος έξορμάν έπί τούς άποστάντας ούτε μένειν ύπέμενε. ώς μή προ– εξαγγείλαι τις τό σκέμμα τους έπιχειρουμένους. θεασάμενοι δέ αύτόν άπό τών τειχών έτι βλασφημούν τες οΐδιάφοροι. έπικαλεσαμένων τών ένδον Αγρίππαν τόν βασιλέα· καί τού μέν μή καταν τήσαντος έφ’ ήν συνετέτακτο προθεσμίαν. τά δέ έπί τής λίμνης σκάφη πάντα συναθροίσας (διακόσια δέ καί τριάκοντα εύρέθη. κενάς τάς άλιάδας μετεώρους σα λεύειν έκέλευσεν. δόλω δή περιελθεϊν έπενόει τούς άποστάντας. και τοσούτον άποσχών τής πόλεως έξιδσου συνι. έπέχοντος σαββάτου. καί τάς μέν πύλας τών Ταριχεών άποκλεϊσαι κελεύσας.τήν και ϊσχύν καί τά εύκταιότατα ποιούσι τους έχθρούς. καί ναύται τεσσάρων ού πλείους ήσαν έν έκάστω). δε– το δoικώς μή βραδύνοντος αύτού φθάσωσιν οΐ βασιλικοί παρελθεϊν είς τήν πόλιν· ούδέΥγάρ τήν έπιούσαν ήμέ ραν ένεργόν έξειν έμελλεν.και δεϊνού δάδιον ήν. 6 δέΊώσηπος πολλά διαπειλησάμενος αύτους και κατονει δίσας. διά τάχους έλαύνει πρός τήν Τιβε ριάδα. τών δέήγγέλθημέν εϊς Ταριχέας ή άπόστασις εύθέως. Ρωμαϊκών και δέϊππέων όλίγων κατ’ έκείνην τήν ήμέραν παραφανέν των. εΐ πρώτον μέν άράμενοι τόν πρός "Ρωμαίους πό λεμον. έπειτα τόν κηδεμόνα τής άσφαλείας αύτών άναρπάσαι σπεύ . είς στάσεις έμφυλίους παραναλίσκουσι. αύτός δέ μόνους έπτά τών σωμα τοφυλάκων άνόπλους έχων έγγιον όφθήναι προσήεί. καί μετ’ όλίγάς ήμέ ρας πάλιν άπέστη Τιβεριάς. έρριψαν τά όπλα και κα τασείοντες ικετηρίας έδέοντο φείσασθαι τής πόλεως. καί διά τήν έκπληξιν πάντα τά σκάφη και γέμειν όπλιτών νομίσαντες.222 Τor forΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ιωάννην δέ τό λοιπόν έντός τού Γισχάλων τείχους ό παρά Ιωσήπου φόβος έφρούρει.

όΊώσηπος άνελεϊν μέν ούδένα προήρητο. το δείσας δέ έκείνος είς έχθρών στίφος άποβήσεσθαι μόνος ούκ έφη. σχετλιάζοντα δέ τόν Ιώσηπον έπί τού σκά φους ό Κλεϊτος όρών. μέχρι πάσαν μέν τήν βουλήν ούσαν εις έξακοσίους. . ίκέτευεν άπό τής άκτής τήν έτέρανιτών χειρών καταλιπεϊν. κάκείνου κατανεύσαν και τος έφ’ ώ τήν έτέραν αύτός άποκόψειεν έαυτού. προσδέχεσθαι τούς άπολογησομένους έφασκε. ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ . τότε μέν δή κενούς σκάφεσι καί δορυφόροις έπτά τόν δήμoν αιχμαλωτισάμενος πάλιν τήν Τιβεριάδα προσ– το ηγάγετο. περί δέ δισχιλίους τών άπό τού δήμου συλλαβών άνήγαγε σκάφεσιν εις Ταρι 15 χέας. καί προθυμούμενον αύτόν άπο πηδάν έπί τήν τιμωρίαν. . καί τούς μέν και άναλαβών μιά τών άλιάδων άνήγαγε πορρωτάτω. δουσι και κλείειν ούκ αϊδούνται τήν πόλιν αύτών τώ τειχίσαντι. βοώντων δέ τών λοιπών αϊτιον είναι μάλιστα τής άποστάσεως Κλεϊτόν τινα. . 223. κατέβαινον δέ εύ θέως δέκα τών Τιβεριέων οΐδυνατώτατοι. . . μετά δ’ ήμέρας όλίγας Γϊσχαλα Σεπφωρίτας συναποστάσαν έλών έπέτρεψε διαρπάσαι τους στρα τιώταις.ϊνα άποκόψη τάς χείρας τού Κλείτου. πεν τήκοντά δέ έτέρους τής βουλής τούς μάλιστα γνωρίμους κελεύει προσελθεϊν. σπασά μενος τή δεξιά τό ξίφος άπέκοψε τήν λαιάν είς τοσού τον δέους ύπ’ αύτού Ιωσήπου προήχθη. και παρακαλούντων εις έκεϊ νόν άπερείδεσθαι τήν όργήν. . έπειτα καινοτέρας σκήψεις έπι νοών άλλους έπ’ άλλοις ώς έπί συνθήκας προσεκαλείτο - το τους δέ κυβερνήταις έκέλευσε τών (σκαφών» πληρου μένων διά τάχους είς Ταριχέας άναπλεϊν καί συγκλείειν τούς άνδρας εις τό δεσμωτήριον. συναγαγών μέντοι πάντα τους δημότας έδωκε. καί δι’ ών βεβαιώσεται τήν πόλιν. Λευίαν δέτινα τών αύτοϋφυλάκων έκέλευσενέξελθεϊν. ώς καί παρ' έκείνων πίστιν τινά βουλόμενος λαβεΐν.

. δήλός τε ήν ήδη πόρρωθεν άρχόμενος τυραννεΐν. Ανάνωγε μήν φροντις ήν κατά μικρόν άφισταμένω τών εις τόν πόλεμον παρασκευών κάμψαι πρός τό συμφέρον τούς τε στασιαστάς καί τήν 2ο τών κληθέντων ζηλωτών άφροσύνην.1 τάιμένούν κατά Γαλιλαίαν έπέπαυτοκινήματα. ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τους τε κατά Σέπφωριν όμοίως και Τιβεριάδα και γάρ έκείνους χειρωσάμενος νουθετήσαι διά τής άρπαγής ήθέλησε. ήττήθη δέ τής βίας. . πεμφθείσης δέ έπ' αύτόν ύπ’ Ανάνου καί τών άρχόντων στρατιάς. - μαίους έτράποντο παρασκευάς· ένδέ τους Ιεροσολύμοις "Άνανός τε ό άρχιερεύς. ώστε τούς άρχοντας τού έθνους διά τό πλήθος τών φονευομένων . πρός άτάκτοις δέ γυμνασίας τότών νέων πλήθος ήν. . δεινή δέ κατήφεια τών μετρίων. τότε τείχος έπεσκεύαζον και πολλά τών πολεμιστηρίων όργάνων.πιο ρέσεως μένων συνελήζετο τήν Ίδoυμαίαν. πρός τούς έν Μασάδα ληστάς μεθ’ ών είχε κατέφυγε. .φύροντο. θειασμοί δέ τούς ειρήνην άγαπώσι δύσφημοι. 15 τους δέ τόν πόλεμον έξάψασιν έσχεδιάζοντo πρός ήδονήν. 22 . άλλά καί τά σώματα κατηκίζετο. καί ού μόνον τάς 0ϊκίας έσπάρασσετών και πλουσίων.. κάν τους έξής οΐου τέλους έτυχε δηλώσομεν. . και μεστά ήν πάντα θορύβου.. . καί διά πάσης μέντής το πόλεως έχαλκεύετο βέλη και πανοπλία. . . . . -- 224 . καί τή άποδόσει τών χρημάτων πάλιν εις εύ– νοιαν προσηγάγετο. 2 κατά δέ τήν Ακραβατηνήν τοπαρχίαν ό Γιώρα Σί μων πολλούς τών νεωτεριζόντων συστησάμενος έφ’ άρ παγάς έτράπετο. καί τό κατάστημα τής πόλεως πρίν έπελθεϊν "Ρωμαίους ήν οιoν άπολουμένης. . καί τών δυνατών δσοι μή τά "Ρωμαίων έφρόνουν. και πολλοί τάς μελλούσας προορώμενοι συμφοράς άπωλο . . κάκεϊ μέχρι τής Ανάνου καί τών άλλων έχθρών άναι. . . και και τών έμφυλίων παυσάμενοι θορύβων έπί τάς πρός Ρω.

ταύτάτε δή προκληδονιζόμενος καί σταθεράν μετ’3 έμπειρίας τήν ήλικίαν δρών. προκαταλήψεται δέ αύτους ήδη καί τά πέριξ έθνη 20 συννοσούντα. στρα τηγών μέν διαστώνη μάλλον ήταϊς τών πολεμίων άρε ταϊς γεγονέναι τά συμβάντα λέγων. πέμπει τόν άνδρα διαληψό πosΕΡΗ. δθεν αύτοϋ καί τώ πατρί Κλαυδίω παρέσχε χωρίς ϊδρώτος ίδίου θρίαμβον καταγαγεΐν. μετά δέ πίστεως αύτού 30 τούς υΐούς δμηρον καί τάς τούτων άκμάς χειρατής πα τρώας συνέσεως. σκεπτόμενος δέ τίνι πιστεύσειε κινουμένην τήν 2 άνατολήν. μόνον εύρίσκει "βεσπασιανόν ταϊς χρείας άναλογούντα καί τηλικούτου πολέμου βάρος άναδέξα σθαι δυνάμενον. τάχα τι καί περί τών δλων ήδη τού θεού προοικονομουμένου. λεληθυΐα μέν ώς είκός έκπληξις έμπίπτει καί 10 δέος. v. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. πρέπειν δέ ήγού μενος αύτώ διά τόν όγκον τής ήγεμονίας κατασοβα– ρεύεσθαι τών σκυθρωπών καί δοκεϊν δεινού παντός 15 έπάνω τήν ψυχήν έχειν. διηλέγχετό γεμήν ό τής ψυχής θόρυβος ύπό τών φροντίδων. δς τιμωρήσεται μέν τήν Ιουδαίων έπανάστα σιν. φανερώς δ’ ύπερηφάνει καί προσωργίζετο. άνδρα ταϊς άπό νεότητος στρατείας έγγεγηρακότα καί προειρηνεύσαντα μέν πάλαι "Ρω Τμαίοις τήν έσπέραν ύπό Γερμανών ταρασσομένην. " 15 . Νέρωνι δ’ ώς ήγγέλη τά κατά τήν Ιουδαίαν πταί-1 σματα. καί τά μέν κατά τήν Ίου δαίαν έντούτοις ήν. 1 ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 225 καί τάς συνεχείς άρπαγάς στρατιάν άθροίσαντας έμ φρούρους τάς κώμας έχειν. προσ 25 κτησάμενον δέ τους διπλοις Βρεττανίαν τέως λανθάνου σαν.

πόλις έστίν άρχαία. τών Ιεροσολύμων είκοσι πρός τους πεντακοσίους άπέχουσα σταδίους. καί ώσπερ έκριπιζόμενοι τή τύχη προσωτέρω τόν πόλεμον έξήγον. άσύντακτοί τε πρός ήνωμένους. ένθα συνήν τώ Νέρωνι. καί πρός όπλίτας έξηρτυμένους είκαιότερον . ή δέ "Ασκάλων έτετείχιστο μέν καρτερώς. ώς έγγύθεν ώρμημένοι. τόνμέν υΐόν Τίτον έστειλεν έπ’Αλεξανδρείαξ τότε πέμπτον καί τό δέκατον έκεϊθεν άναστήσοντα τάγμα. πάν γούν εύθέως δσονήν μαχιμώτατον αύτών άθροισθέντες ώρμησαν έπ’ ‘Ασκάλωνα. διό καί τότε ταϊς πρώτας όρμαΐς έγγιεϊν έδοξεν. καρ τερώς τάς πρώτας όρμάς άνεδέξατο καί τούς έπί τό τείχος ώθουμένους άνέστειλεν. κάκεϊ τάς τε "Ρωμαϊκάς δυνάμεις συνήγε καί συχνούς παρά τών γειτ νιώντων βασιλέων συμμάχους. ής έπήρχεν. 226 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μενον τήν ήγεμονίαν τών έπί Συρίας στρατευμάτων. . . oϊ δέπρός έμπείρους τεπολέ ΄μων άπειροι καί πεζοί πρός ίππεϊς. Αντώνιος. δ δέ άπό τής "Αχαΐας. περάσας δέ αύτός τόν Έλ– λήσποντον πεζός είς Συρίαν άφικνεϊται. πολλά πρός τό έπεϊγον. οΐα κελεύουσιν αϊ άνάγκαι. μειλίξάμενός τε καί προθεραπεύσας. άεί διά μίσους Ιουδαίοις γεγενη μένη. πρός οΐς Ιωάννης ό Έσσαίος. Νίγερ τε ό Περαΐτης καί ό Βα βυλώνιος Σίλας. καί δή παρήσαν· ό δέ Αντώνιος (ού γάρ ήγνόει μέλλουσαν έτι τήν έφοδον αύτών) προεξήγαγε τούς ίππεϊς. 2 οϊμέν ούν πολύ ταϊς όργαΐς συντονώτερον όδεύ– σαντες. καί ούδέν ούτε πρός τό πλήθος ούτε τήν τόλμαν ύποδείσας τών πολεμίων. 2 ΊΙουδαϊοι δέ μετά τήν Κεστίου πληγήν έπηρμένοι ΙΟ ταϊς άδοκήτοις εύπραγίαις άκρατες ήσαν όρμής. βοηθείας δέ ήν σχεδόν έρημος· έφρουρεϊτο γάρ ύπό τε σπείρης πεζών καί ύπό μιάς ύλης ιππέων. έξηγούντο δέ τής καταδρομής τρεις άνδρες άλκήν τε κορυφαίοι καί σύνεσιν.

ώς γάρ αύτών ήδη συνετα ράχθησαν αν πρώται φάλαγγες. καί τών ύπό τού δρόμου συνει λουμένων διεκπαίoντες άπείρους άνήρουν· άλλοι δέ άλλους. έως άνηρέθησαν μέν μύριοι τόν άριθμόν Ίου δαίων άνδρες. τό δέήν πλατύ καί πάν ίππάσιμον. σύν τώ πε– ριλειπομένω τών ήγεμόνων Νίγερι. καί περισσεύειν σφάς αύτούς ύπελάμβανον. κυκλούμενοι καί περιελαύνον τες κατηκόντιζον βαδίως. καίπερ όντες όλίγοι τώ πολέμω. τών δέμή κο– 20 πιώντων έν οίς εύτύχουν. δ. διαλιπόντες γούν ούδέ δσον ιάσασθαι τά . τής Ίδουμαίας εις πολίχνην τινά (Σάλλις καλείται) συνέφυγον. καί τούς μένΊουδαίοις τό ίδιον Ι πλήθος έρημία παρά τάς άμηχανίας κατεφαίνετο. όλίγοι δέ τινες καί τών "Ρωμαίων έπί τήσδε τής παρατάξεως έτρώθησαν. οΐλοιποί δέ τραυματίαι τό πλέον. δή καί τούς "Ρωμαίοις συνεργήσαν πλείστον ειργάσατο ΠΟ τών Ιουδαίων φόνον. μέχρι πάντες ταϊς τών ίππέων έμβολαΐς εΐξαντες έσκεδάσθησαν άνά πάντό πεδίον. θυμώ τε πλέον ή βουλή στρατηγούμενοι πρός εύπειθεϊς καίνεύματι πάντα πράττοντας άντιτασ– σόμενοι πονούσι βαδίως. καί δύο τών ήγεμόνων. μάλλον δέ αύτών τό πάθος ήγειρε 30 τάς τόλμας. "Ρω– μαΐoι δέ έν ταϊς εύπραγίας. Ιωάννης τε καί Σίλας. δπη τρέποντο. τούς τε γάρ φεύγοντας αύτών φθάνοντες έπέστρεφον. ύπό τής ίππου τρέπον ται. ύπερορώντές τε τούς έν ποσί νεκρούς έδελεάζοντο τοϊς προτέροις κατορθώμασιν έπί πληγήν δευτέραν. καί τών μέν προσφιλονεικούντων τους πταίσμασιν αϊδοϊ τε φυγής ταχείας καί μεταβολής έλπίδι. παρέτεινεν ή μάχη μέχρι δείλης. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 227 ώπλισμένοι. ούμήν Ιουδαϊοι τηλικιαύτη συμφορά κατεστάλη σαν τά φρονήματα. καί τούς κατόπιν αύτών έπί τό τείχος βιαζομένοις περιπίπτοντες άλλήλων ήσαν πολέμιοι.

φλε 15 γομένου δέ τού πύργου "Ρωμαϊοι μέν άναχωρούσι γεγη θότες ώς διεφθαρμένου καί Νίγερος. 22s . εις τινα πύργον όχυρόν κώμης Βεζεδέλ καλουμένης. 4 δεσπασιανός «η δέ τάς δυνάμεις άναλαβών έκ τής Αντιοχείας. συνελαύνονται δ’ ούν. τών τήδεείρηνικά φρονούντες· οΐ καί τής έαυτών σωτηρίας . καί τήν δύναμιν πάσαν έπισυλλέξαντες. ένθα μετά πάσης τής ιδίας ισχύος έκδεχόμενον αύτού τήν άφιξιν καί Αγρίππαν τόν βασιλέα κατειλήφει. ύποπιμπράσι τό τείχος. παρείπετο δέ αύτους μετά τής άπειρίας καί τών άλλων πρός πόλεμον έλασσωμάτων ή προ τέρα τύχη. έπί Πτο λεμαΐδος ήπείγετο. Τor for ΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τραύματα. oϊ δέ περί τόν Αντώνιον. πολλά κατά τήν φυγήν εύτολμίας έπιδειξάμενος έργα. δ δέ εις τό μυ– χαίτατον τού φρουρίου σπήλαιον καταπηδήσας έκ τού πύργου διασώζεται. καί μεθ’ ήμέραν τρίτην τοις μετ' όλοφυρμών πρός κηδείαν αύτόν έρευνώσιν ύποφθέγγε– ται· προελθών δέχαράς άνελπίστου πάντας έπλήρωσεν ΊΙουδαίους ώς προνοία θεού σωθείς αύτοϊς στρατηγός είς τά μέλλοντα. ώς μήτε τρίβοντο περί τόν πύργον δντα δυσάλωτον μήτε ζώντα τόν ήγεμόνα καί γενναιότατον τών πολεμίων περιίδoιεν. καί ύπό τών ίππέων πρίν εις μάχην συντάξασθαι κυκλωθέντες. καί κατά ταύτην ύπαντώσιν αύτώ 30 τήν πόλινοί τής Γαλιλαίας Σέπφωριν νεμόμενοι. ή μητρόπολίς έστι τής Συρίας. μεγέθους 25 τε ένεκα καί τής άλλης εύδαιμονίας τρίτον άδηρίτως έπί τής ύπό Ρωμαίοις οικουμένης έχουσα τόπον. πάλιν πίπτουσι μέν ύπέρ όκτακισχιλίους. σύν οΐς καί Νίγερ. όργιλώτερον καί πολύ πλείους έπαλινδρόμουν έπί τήν "Ασκάλωνα. προσκειμένων τών πολεμίων. τού γάρ Αντωνίου τάς παδόδους προ– λοχίσαντος άδόκητοι ταϊς ένέδραις έμπεσόντες. οΐλοιποί δέ πάντες έφυγον.

ώ προσίσχει Γαβά πόλις ίππέων. με γίστην μέν ούσαν τής Γαλιλαίας πόλιν. διορίζει δέ άπό μέν δύσεως ήλίου Πτολεμαΐς τοϊς τής χώρας τέρμασι καί Κάρμηλος. τό πάλαι μέν Γαλιλαίων νύν δέ Τυρίων δρος. τό μήκος έκτείνεται. τήν τε άνω καί τήν 3 κάτω προσαγορευομένην. τότε γε μήν φιλοφρόνως έκδεξάμενοι τόν ήγεμόνα προθύμους 5 σφάς αύτούς ύπέσχοντο κατά τών όμοφύλων συμμάχους. περιίσχει μέν ή Φοινίκη καί Συρία. άπό δέ μεσημβρίας Σαμαρίς τε καί Σκυ θόπολις μέχρι τών Ιορδάνου δείθρων· πρός έω δέ "Ιππηνή τε καί Γαδάροις άποτέμνεται καί τή Γαυλανί τιδι· ταύτη καί τής Αγρίππα βασιλείας οΐ δροι· τά 25 προσάρκτια δέ αύτής Τύρω τε καί τή Τυρίων χώρα περατούται. έρυμνοτάτω δέ έπεκτισμένην χωρίω. ύπελάμβανεν· καί γάρ ούδέ μικρόν έδόκει τό κινδύνευμα πρός τόν μέλλοντα πόλεμον. 30 καλείται. ή Ξαλώθ. ής έν τους παραλίοις Πτολεμαΐς γείτων. καί τής μέν κάτω καλουμένης Γαλιλαίας άπό Τιβεριάδος μέχρι Χαβουλών. οϊς ό στρατηγός άξιώσασι τέως πρός άσφάλειαν ίππεϊς τε καί πεζούς παραδίδωσιν δσους άνθέξεινταϊς κατα– δρομαϊς. ή καί τής άνω Γαλιλαίας εις εύρος άρχή μέχρι Βακά κώμης· αύτη δέ τήν τών Τυρίων "- . άφαιρεθήναι τήν Σέπφωριν. - δύο δ’ ούσας τάς Γαλιλαίας. πρίν άφι κέσθαι βεσπασιανόν. μέχρι Βηρσάβης. πλατύνεται δέ άπό τής έντώ μεγάλω πεδίωκειμένης κώμης. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 229 καί τής "Ρωμαίων ισχύος ούκ άπρονόητοι. Κεστίω Γάλλω πίστεις τε έδοσαν καί δεξιάς έλαβον καί παρεδέξαντο φρουράν. καί φρουράν δλου τού έθνους έσομένην. ούτως άγορευομένη διά τό τούς ύφ 20 "Ηρώδου τού βασιλέως άπολυομένους ίππείς έν αύτή κατοικεΐν. εΐ τι Ιουδαίοι παρακινοϊεν.

καί ούτε δειλία ποτέ τούς άνδρας ούτε λιπανδρία τήν χώραν κατέσχεν. 230 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ γήν όρίζει· μηκύνεται δέ μέχρι Μηρώθ άπό Θελλά κώ– μης ΊΙορδάνου γείτονος. καί μέρος αύτής ούδέν άργόν. καί Πέλλη μέν ή προει ρήκαμεν τά πρός άρκτον όρίζεται. 4 ή δέ Σαμαρειτις χώρα μέση μέν τής Ιουδαίας έστί w. διαρδομένη χειμάρ ροις τε τους άπό τών όρών καί πηγαΐς άενάοις άλις. έπει δή πίων τε πάσαν καί εύβοτος καί δένδρεσι παντοίοις κατάφυτος. τό γε μήν 20 μαλθακόν αύτής καί πάμφορον. καί τά πεδία δένδρεσι κατάφυτα ποικίλοις. καί τοσούτοις έθνεσιν άλλοφύλοις κεκυκλωμέναι. προέλoιτ’ άν τή δυνάμει· ή μέν γάρ ένεργός δλη έστί καί καρποφόρος.2235 τής άπό Μαχαιρούντος εις Πέλλαν. μήκος μέν ούν αύ. - 2 τηλικαύται δέ ούσαι τό μέγεθος. πρός πάσαν άεί πο– λέμου πεϊραν άντέσχον· μάχιμοί τε γάρ έκι νηπίων και καί πολλοί πάντοτε Γαλιλαίοι. εϊ ποτε έκείνοι σειρίω φθίνοιεν. καί πρός άνατολήν Αραβία τε καί Σιλβωνίτιδι. προσησκήθη γούν ύπό τών 10 οίκητόρων πάσα. εΐ καί τώμεγέθει τις έλαττώσειε τής Περαίας τήν Γαλιλαίαν. πρός τε καρπών ήμέρων αύξησιν άγριωτέρα. εύρος δέ άπό Φι λαδελφείας μέχρις Ιορδάνου. " . τό πλεΐστον δέ είς έλαίαν τε καί άμπελον καί φοινικώνας ήσκηται. 30 πρός δέ Φιλαδελφηνή καί Γεράσοις άποτέμνεται. ώς τήν έλαχίστην ύπέρ πεντακισχιλίους πρός τούς μυρίοις έχειν οϊκή 3 καθόλου δέ. τά πρός έσπέραν δέ ΊΙορδάνη· μεσημβρινόν δέ αύτής πέρας ή Μωαβϊ τις. άλλά καί πόλεις πυκναί καί τότών κωμών πλήθος πανταχού πολυάνθρωπον διά τήν εύθηνίαν. ώς ύπό τής εύπαθείας προσκαλέσασθαι καί τόν ήκιστα γής φιλόπονον. έρημος δέ καί τραχεία τόπλέον. ή Περαία δέ πολύ μέν μείζων.

φύσιν δέ τής Ιουδαίας κατ’ ούδέν διάφορος. Γόφνα δευ τέρα. μέγιστόν γεμήν τεκμήριον άρε τής καί εύθηνίας τό πληθύειν άνδρών έκατέραν. εΐς τε γεωργίαν μαλθακαί καί πολύφοροι. γλυκύ δέ νάμα πάν διαφόρως έν αύταϊς. ών άρχει μέν ώς βασίλειον τά"Ιεροσόλυμα. αϊλοιπαϊ δέ μετ' αύτήν διήρηνται τάς τοπαρχίας. καί μετ' αύτήν Ακραβαττά. προανίσχουσα τής περιοίκου πάσης ώσπερ ή κεφαλή σώματος. μεθόριος δέ αύτών ή 'Ανουάιθ Βορκέως προσαγο ρευομένη κώμη· πέρας αύτη τής Ιουδαίας τά πρός βορέαν. ΤΑ καί τής Γαλιλαίας (άρχομένη γάρ άπό τής έν τώ με γάλω πεδίω κειμένης Γναίας δινομα κώμης. άμφότεραι γάρ όρειναί καί πε– 5 διάδες. μερίζεται δέ εις ένδεκα κληρουχίας. μεθ’ άς Τάμνεια καί Ίόπη τών περιοίκων άφηγούνται. κα τάδενδροί τε καί όπώρας όρεινής καί ήμέρου μεσταί. εύρός γεμήνάπό ΊΙορδάνου ποταμού μέχρις Ίόπης άναπέπταται. Θαμνά πρός ταύτας καί Λύδδα καί Αμμαούς καί Πέλλη καί Ίδουμαία καί Έγγαδδαί καί Ηρώδειον καί Ιεριχούς. καί διά πλήθος πόας άγαθής τά κτήνη πλέον ή παρ’ 10 άλλοις γαλακτοφόρα. ύονται δέ τό πλέον. κάπί ταύταις ή 30 τε Γαμαλιτική καί Γαυλανΐτις Βατανιαία τε καί Τρα χωνΐτις. καλούσι δ’ αύτήν Ίαρδάν οΐ τήδε ΊΙουδαϊοι. έπιλήγει τής "Ακραβατηνών τοπαρχίας). άφήρηται δέ ούδέ τών έκ θαλάσσης τερπνών ή Ίουδαία. άρχομένη δέ άπό Λιβάνου δρους καί τών Ιορδάνου πη . αϊ καί τής Αγρίππα βασιλείας είσί μοΐρα. τά νότια δέ αύτής έπί μήκος μετρουμένης 15 όρίζει προσκυρούσα τους Αράβων δροις κώμη. τους παραλίοις κατατείνουσα μέχρι Πτολε μαΐδος. μεσαι τάτη δέ αύτής πόλις τά"Ιεροσόλυμα κεϊται. παρ’ δικαί τινες ούκ άσκόπως όμφαλόν τό άστυ τής χώρας έκά λεσαν. προσάρδεσθαι δέ ούδαμού μέν φύσει δαψιλές.

. παρα λαμβάνει μέν έφ’ ήν έσταλτο δύναμιν. διό καί τής έλπίδος άφήμαρτε. παρώξυνε δέ μάλλον τόν πόλεμον έπί τήν χώραν· καί ούτε νύκτωρ ούτε μεθ’ ήμέραν όργή τής έπιβουλής οΐ "Ρωμαϊοι διέλιπον δηούντες αύτών τά πεδία. Πλακίδου χι– λιαρχούντος αύτών. πυρί δέ ή Γαλιλαία και αίματι πεπλήρωτο πάσα. . καί τό μέν πεζόν έντή πόλει πρός φυλακήν αύτής. συντόνω. 232 ΤΟΥΡ ΠΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. ώρμησέ γεμήν ό Ιώσηπος έπί τήν πόλιν. προϊόντες δέ έκατέρωθεν συνεχώς καί τά πέριξ τής χώρας κατατρέχοντες μεγάλα τούς περί τόν Ιώσηπον έκάκουν άτρεμούντας. καί προθέοντας όπότε θαρ ρήσειαν άνακόπτοντες. καί διαρ πάζοντες τά έπί τής χώρας κτήματα. αΐρήσειν έλπίσας ήν αύτός.. . τό δέ ίππικόν έπί τής παρεμ βολής αύλίζεται. πάθους τε ούδενός ή συμφοράς άπείρατος ήν· μία γάρ καταφυγή διωκομένοις αϊ ύπό τού "Ιωσήπου τειχισθεϊσαι πόλεις ήσαν. 52 ό δέ Τίτος περαιωθείς άπό τής Αχαΐας είς τήν Αλεξάνδρειαν ώκύτερον ή κατά χειμώνος ώραν. άπό δέ κώμης καλουμένης 'Αρφάς μέχρις Πουλιάδος έκτείνει τό μήκος. έτείχισεν ώς καί "Ρωμαίοις δυσάλωτον είναι. .. άνδραποδιζόμενοι δέ τούς άσθε 525 νεστέρους. πρίν άποστήναι Γαλιλαίων. τά τε κατά πόλιν έξωθεν ληζόμενοι. δέ Αν . τού τε βιάζεσθαι καί τού μεταπείθειν Σεπφωρίτας άσθενέστερος εύρεθείς. γών ή χώρα μέχρι τής Τιβεριάδος λίμνης εύρύνεται. οΐκούσι δέ αύτήν μιγάδες Ίουδαΐοί τά μέν δή περί τής "Ιουδαίων τε καί τών πέριξ 4 χώρας ώς ένήν μάλιστα συντόμως άπηγγέλκαμεν" ή δέ ύπό 8εσπασιανού πεμφθεϊσα Σεπφωρίταις βοήθεια χίλιοι μέν ίππεϊς έξακισχίλιοι δέ πεζοί. καί κτείνοντες μέν άεί τό μάχιμον. έν τώ μεγάλω πεδίω στρατοπε δευσάμενοι διαιρούνται. .

αϊ δέλοιπαί τρισκαίδεκα άνά έξακοσίους μέν πεζούς. συχνόν δέ καί παρά τών βασι λέων συνήχθη συμμαχικόν. εΐ δέτις αύτών καί εις τήν άλλην τής στρατιάς σύνταξιν άπίδοι. οΐπαμπλη– θεϊς μέν εΐποντο. τούτοις εΐποντο όκτωκαίδεκα σπεϊραι. προσ– εγένοντο δέ καί άπό Καισαρείας πέντε καί ίππέων ύλη μία.-----------.Α. ών 35 τό πλέον ήσαν τοξόται. - κάν τούτωμέν ούν θαυμάσαιτό τις άν"Ρωμαίων 5 τό προμηθές. άλλ’ ώσπερ συμπεφυκότες τους δπλοις ούδέποτε τής άσκήσεως λαμβάνουσιν έκεχειρίαν .. ----. . κατασκευαζομένων έαυτούς τό οΐκετικόν ού μόνον εις τάς τού βίου διακονίας άλλά καί πρός τούς πολέμους χρήσιμον. κάκεϊ καταλαβών τόν πατέρα. ίπ . τού δέΆραβος Μάλχου χι λίους πέμψαντος ίππείς έπί πεζούς πεντακισχιλίοις.. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 233 χρώμενος πορεία διά τάχους είς Πτολεμαΐδα άφικνεϊ ται. ώς μήτε έμπειρία μήτ’ άλκή τινός πλήν τών δεσποτών έλαττούσθαι. δυσί τους άμα αύτώ τάγμασιν (ήν δέ τά έπισημότατα.SA ---------------------. διά δέ συνάσκησιν πολεμικήν ούκ άν άποτάσσοντο τού μαχίμου. ίππέας τε καί πεζούς είς έξ άθροίζεσθαι μυριάδας δίχα θεραπόντων. ώς τήν πάσαν δύναμιν. Αντιόχου μέν καί Αγρίππα καί Σοέμου παρασχομένων άνά δισχιλίους πεζούς το– ξότας καί χιλίους ίππεϊς.. τών δέ σπειρών αϊ δέκα μέν είχον άνά χιλίους πεζούς. συγκινδυνεύ– οντες δ’ έν πολέμους. γνώσεται τήν το– σήνδε ήγεμονίαν αύτούς άρετής κτήμα έχοντας. ------ πεϊς δέ έκατόν είκοσι. συνεξα– ριθμουμένων τών βασιλικών. τό πέμπτον καί τό δέκατον) ζεύγνυσι καί τό άχθέν ύπ’ αύτοϋ πεντεκαι 5 δέκατον. ----. ούδέ έπί μόνας τάς χρείας τώχεϊρε κινούσιν. έν ειρήνη άπειρηκότες.ού γάρ αύτοϊς άρχή τών δπλων ό πό 30 λεμος.Σ.. πέντε δέ έτεραι τών άπό Συρίας ίππέων. ού δώρον τύχης. κατά μέν ειρήνην έν ταϊς μελέτας τών δεσποτών άει στρεφόμενοι.

ναώ παραπλήσιον» ώσπερ δέ έν σχεδίω πόλις καί άγορά τις άποδείκνυται και χειροτέχναις χωρίον. άλλ’ εΐ μέν άνώμαλος ών τύχοι χώρος. πύργοις έξΐσου δια στήματος κεκοσμημένος. έπεται δέ τό κρατεΐν άεί κατά τών ούχ όμοίων βέβαιον. 234 . έξωθεν δέ ό κύκλος τείχους διψιν έπέχει. ούτε δέος έξίστησιν. διό κουφότατα τάς μάχας δια φέρουσιν· ούτε γάρ άταξία διασκίδνησιν αύτούς άπό τής έν έθει συντάξεως. ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ούδέ άναμένουσι τούς καιρούς. διπη δικάζομεν εΐ τινες δια– φέροντο. έπί δέ τών μεταπυργίων τούς τε. αϊ μελέται δέ αύτοϊς ούδέν τής κατά άλήθειαν εύτονίας άποδέουσιν. ή άτάκτως διαλαβόντες. (δυμοτομούσι δέ εύδιαθέτως εΐσω τό στρατόπεδον. τάς παρατάξεις δέ μεθ’ αίματος μελέτας. έξομαλίζεται. τό δ’ ούκ είκαΐον ούδ’ άνώμαλον έγείρου σιν. εΐ κα τεπείγοι. άλλ’ έκαστος όσημέραι στρατιώτης πάση προθυμία καθάπερ έν πολέμω γυμνάζεται. θώκοί τε λοχαγούς καί ταξιάρχοις. πύλαι δέ ένοικοδομούνται τέσσαρες καθ’ έκα στον τού περιβόλου κλίμα. μεσαίτατον δέ τούτων τό στρατήγιον. καί τεκτό νων πλήθος έπεται. τά τε πρός τήν δόμησιν έργαλεΐα. πρός τε εισόδους τών ύποζυγίων εύμαρεϊς καί πρός έκδρομάς αύτών. άπαντα πρός τάς βολάς έτοιμα. πλατεΐαι. 2 καί τό μέν ένδον εις σκηνάς διαλαμβάνουσιν. ούδέ πάντες. καί ούκ άν άμάρτοι τις είπών τάς μέν μελέτας αύτών χωρίς αίματος παρατάξεις. όξυβελεϊς καί καταπέλτας καί λιθοβόλα καί πάν άφετήριον δργανον τιθέασιν. καί μέσας μέν τάς τών ήγεμόνων σκηνάς τίθενται. διαμε τρεϊται δέ παρεμβολή τετράγωνος αύτοϊς. ού πρίν άπτονται μάχης ή τειχίσαι στρα τόπεδον. ούτε δα– πανά πόνος. τειχίζεται δέ ό περίβολος καί τά έν αύτώ . ούδέ γάρ έξ έπι Ο δρομής εύάλώτοι πολεμίοις· δπη δ’ άν έμβάλωσιν εις έχθρών γήν.

ώς αύτοϊς μέν δν βάδιον έκεϊ πάλιν τει χίσασθαι. δ δέ αύτους τότε έξ έθους ση– μεϊον καί τά άλλα παραγγέλματα δίδωσι διαφέρειν εις τούς ύποτεταγμένους· διδή καί έπί πάρατάξεως πράτ τοντες έπιστρέφονται ταχέως. καί πάλιν αϊ σάλπιγγες ύποσημαίνουσι παρε 25 σκευάσθαι. καί ύδρεία κατά συντάξεις έκάστοις. ώς μή τις άπολειφθείη τής τάξεως. βάθος τετράπηχυς καί εύρος ίσον. ύποπιμπράσί τε ήδη τήν παρεμβολήν. φραξάμενοι 3 δέ αύλίζονται κατά συντάξεις έκαστοι μεθ’ ήσυχίας 5 τε καί κόσμου. ίνα. . καί τάφρος έξωθεν περιβάλ λεται. πάσι δέ όμοϋ· τούς τε ύπνους αύτους καί 10 τάς φυλακάς καί τάς έξεγέρσεις σάλπιγγες προσημαί νουσιν. "άλλ’ άμα νεύματι τάς μέν σκηνάς άναιρούσι. ύσπληγος έξορμάν έτοιμοι. μή γένοιτο δέ έκεϊνόποτε τους πολεμίοις χρή 3ο σιμον. αύτεξούσιον έκάστω. εΐ δέ έπείγοι. πάντα δέ αύτοϊς καί τά άλλα μετ’ εύ ταξίας άνύεται καί άσφαλείας. έπισπέρχουσαι τούς δι’ αϊτίαν τινά (Αγ. έξιέναι δέ τού στρατοπέδου δέον. όπότε θελήσειαν. ούδ' έστιν δ τι γίνεται δίχα παραγγέλματος. ύποσημαίνει μέν 4 ή σάλπιγξ. πρός δέ τούς χιλιάρχους ούτοι συνίασιν άσπασόμενοι. δ. καί πρός τάς έφόδους αύτοϊς καί πρός τάς άνακλήσεις χωρώσιν 20 άθρόοι. οΐ δέ έν τάχει τους τε όρεύσι καί τούς ύποζυγίοις έπιθέντες τήν άποσκευήν έστάσιν ώσπερ έφ’ . βραδύνοντας. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ : 235 πάντα θάσσον έπινοίας πλήθει καί έπιστήμη τών πο– νούντων. καί τρίτον δέ όμοίως αϊ σάλπιγγες προσημαί– νουσι τήν έξοδον. ούτε γάρ δείπνον ή άριστον. εϊ δέοντο. μεθ’ ών πρός τόν ήγεμόνα τών δλων 15 οΐ ταξιάρχαι πάντες. πάντα δέ έξαρτύονται πρός τήν έξοδον.τε . εΐ δέοι. ήρεμεϊ δέ ούδείς. ξυλεία καί έπισιτισμός. ύπό δέ τήν έω τό στρατιωτικόν μέν έπί τούς έκατον τάρχας έκαστοι.

καί τινος άρηίου πνεύματος ύποπιμπλάμενοι τή βοή συνεξαίρουσι τάς δεξιάς. έπειτα προϊόντες όδεύουσιν ήσυχή και μετά κόσμου πάντες. . πλατείς μέν αιχμάς.-------------------------------------- . πρός οίς πρίονα και κόφινoν άμην τε καί πέλε Ι55 κυν. ώς όλίγον άποδεΐν τών άχθοφορούν των όρέων τόν πεζόν. 6 τοιαύται μέν ούν αϊ "Ρωμαίων πορειαίτε και κα ταλύσεις. βαδίως άναλαμβάνουσιτά σφάλματα. μακρό τερον δέ αύτών τό λαιόν ξίφος πολλών τό γάρ κατά δεξιόν σπιθαμής ού πλέον έχει μήκος. θυρεός δέ παρά πλευρόν ίππου πλάγιος. οΐ μέν πεζοί θώραξί τε πεφραγμένοι καί κράνεσι καί μαχαιροφορούντες άμφοτέρωθεν. ήμερών τε τριών έφόδιον. 236 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ κήρυξ δεξιός τώ πολεμάρχω παραστάς. παρ’ δικαί σφάλλονται μέν ήκιστα. κάκεϊνοι τοσαυτάκις άντιβοώσι μέγα τι καί πρόθυ– μον. ώσπερ έν πολέμω τήν ίδίαν τάξιν έκαστος φυ– λάσσων. πρός δέϊμάντα καί δρέπανον καί άλυσιν. κλήρω δέ τών ταγμάτων άει τό λαχόν ήγεϊται. έτοιμοι λέγοντες είναι. . φέρουσι δέ οΐ μέν περί τόν στρατηγόν έπίλεκτοι πεζοί λόγχην καί άσπίδα. ή δέ λοιπή φάλαγξξυστόν τε καί θυρεόν έπι μήκη. ούδενί δέ διπλω διαλλάττουσιν οΐ περί τόν στρατηγόν έπίκριτοι τών ένταϊς tλαις ίππέων. καί κατά γωρυτού παρήρτηνται τρεις ή πλείους άκοντές. εΐ πρός πόλε μόν εΐσινέτοιμοι. ήγούν– ----------------------------------------------. φθάνουσί τε τόν έπερω– τώντα. κάν πταί– σωσι δέ. . τή πατρίω γλώσση τρίς άναπυνθάνε– ται. τοϊς δέ ίππεύσι μάχαιρα μέν έκ δεξιού μακρά καί κοντός έπιμήκης έν χειρί. άλλά γνώμη μέν άεί παντός έργου προάγει. ούκ άποδέοντες δέδοράτων μέγεθος· κράνη δέ καί θώρακες όμοίως τους πεζούς άπασιν. πρός δέ όπλων διαφοραί ούδέν δέ άπρο– βούλευτον ένταϊς μάχαις ούδέαύτοσχέδιον. τους δοχθεϊσι δέ έπεται τά έργα.

εύ– στροφοι δέ εισιν αϊ περιαγωγαί. έπεται δέ τούς βεβουλευ μένοις στρατός ούτω δραστήριος. πρός τό μή αύθις καλήν έχού 5 σης μελέτην. τοσούτον δέαύ– τών τό πρός τούς ήγεμόνας πειθήνιον ώς έντε ειρήνη κόσμον είναι καί έπί παρατάξεως έν σώμα τήν δλην στρατιάν. βραδύτατοι δέ παθεϊν εϊσίν. ούτε στρατηγοί τών νόμων φοβερώ τεροι· ταϊς γάρ πρός τούς άγαθούς τιμαΐς δύονται τό 15 δοκεϊν ώμοί πρός τούς κολαζομένους. τής σκέψεως δέ. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 237 ταί τε τών άπό τύχης έπιτευγμάτων άμείνους τάς έπι τοϊς προβουλευθεϊσι διαμαρτίας. δήθεν δράσαι μέν άεί ταχεϊς. παρασκευάζουσι μέν ούν έν ταϊς μελέτας τών δπλων ού τά σώματα μόνον άλλά καί τάς ψυχάς άλκί μους. όξεϊαι δέ άκοαί μέν παραγγέλμασιν. καί πρός άρκτον Ίστρος τε καί "Ρήνος τής ήγεμονίας δροι. άλλ’ ούδέ τύχης καί γάρ ταύτης αύτους τό κρατεΐν βεβαιότερον. προσασκούνται δέκαί τώ φόβω. τί θαυμαστόν εΐ πρός έω μέν Εύφράτης. . τών δέ παρά γνώμην προσπε σόντων σκυθρωπών παραμυθίαν τό γε προσηκόντως βεβουλεύσθαι. κάν άτυχήση ποτέ. ταύτα μέν ούν διεξήλθον ού"Ρωμαίους έπαινέσαι 8 προαιρούμενος τοσούτον δσον εΐς τε παραμυθίαν τών . οΐτεγάρ νόμοι παρ' αύτοϊς ού λιποταξίου μόνον άλλά καί διαστώνης όλίγης θανατικοί. έργοις δέχεϊρες. μεσημ βρινόν δέ Λιβύης τόπιότατον. ώκεανός δέ πρός έσπέραν. οΐς ούν 255 βουλή μέν άρχει πράξεως. ούδέ έστιν δπου συστάντες ή πλήθους ήττήθη– σαν ή στρατηγημάτων ή δυσχωρίας. ούτως αύτών συναφείς μέν αϊτάξεις. δεόντως γάρ άν τις εΐ 30 πoι τό κτήμα τών κτησαμένων έλασσον. ώς τοϋ μέν αύτομά– του καλού δελεάζοντος εις άπρομήθειαν. διψεις δέ σημείοις. καί τών μέν αύτομάτων άγαθών ού τόν λαβόντα αϊτιον είναι.

----------------- 238 . πεφραγμένων πάντοθεν τών σωμάτων.20 πονται ταχέως. . βεσπασιανός δέ ώρμημένος αύτός έμ βάλλειν εις τήν Γαλιλαίαν έξελαύνει τής Πτολεμαΐδος. τρέ. τούς τε"Ιουδαίους πόρρωθεν βάλλειν πλέον ή συμπλέκεσθαι 255 θαρρεϊν. ό Πλάκι δος μέν ούν τής έπί τήν πόλινόρμής άτονώτερος εύρε 2 θείς φεύγει. 30 διατάξας τήν στρατιάν όδεύειν καθά "Ρωμαίοις έθος. τής καρτερωτάτης έχομένης. καί τούς "Ρωμαίοις συρραγέντες άδοκήτως πολ λοί καί πρός μάχην έτοιμοι πρόθυμοί τε ώς άν ύπέρ κινδυνευούσης πατρίδος καί γυναικών καί τέκνων. ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ κεχειρωμένων καί εις άποτροπήν τών νεωτεριζόντων. γυμνήτας όπλίταις. όρών δέ τό μάχιμον άεί συμφεύγον εις τάς ύπό τού Ίωσήπου τειχισθείσας πόλεις. - 6 (8εσπασιανός μέν άμα τώ παιδί Τίτω διατρίβων 5 τέως έν Πτολεμαΐδι συνέτασσε τάς δυνάμεις· ό δέ τήν Γαλιλαίαν κατατρέχων Πλάκιδος έπεί πολύ μέν πλή θος άνηρήκει τών καταλαμβανομένων (τούτο δέήν τό άσθενέστερον Γαλιλαίων καί ταϊς ψυχαΐς έναποκάμνου). ξ5 πολύ γεμήν διήμαρτε τής έλπίδος· έπιόντα γάρ αύτόν οϊΊωταπατηνοί προαισθόμενοι πρό τής πόλεως έκδέ χονται. οΐόμενος έξέφόδου μέν αΐρή σειν δαδίως. καί πολλούς μέν τιτρώσκουσι τών "Ρωμαίων. τούς μέν γε ψιλούς τών έπικούρων και τοξότας προά -- .. έπτά δέ άναιρούσι διά τό μήτε άτακτον αύ– τών τήν ύποχώρησιν γενέσθαι καί τάς πληγάς έπιπο– λαίους. έπιάνειμι δέ δθεν έπί ταύτα έξέβην. ώρμησεν έπί τήν όχυρω τάτην αύτών Ίωτάπατα. ενη δ’ άν τοις άγνoούσι τών φιλοκαλούντων και πρός έμπειρίαν ή άγωγή τής "Ρωμαίων στρατιάς. μέγα δέ κλέος έαυτώ παρά τους ήγεμόσι κάκείνοις όφελος εις τά λοιπά παρέξειν· προσχωρήσειν γάρ δέει τάς άλλας πόλεις. έπεσον δέ καί τών Ίου δαίων τρεις άνδρες καί έτρώθησαν όλίγοι..

δς παντός άρχει "Ρωμαίοις τάγματος. καί μετ' αύτούς όδοποιοί. τάς άπο σκευάς τών στρατιωτών έπί τοϊς όρεύσι καί τούς ύπο ζυγίοις άγοντες. καί συχνούς έπί τούτοις πρός άσφάλειαν τών ίππέων.ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 239 γειν έκέλευσεν. είπετο δέ αύτό τό ίδιον τού τάγματος ίππικόν· ίδιοι γάρ έκάστου τάγμα τος είκοσι πρός τούς έκατόν ίππεϊς. τούς τε έπιλέκτους τών πεζών καί ίπ πέων καί τούς λογχοφόρους έχων. κατόπιν δέ πάντων τών ταγμάτων ό μίσθιος όχλος. τούτοις παρείπετό τις έκατοντάρχης έξ έθους τήν τάξιν έπισκοπούμενος. τοϊς ιερούς δέ ήκολούθουν οΐ 25 σαλπιγκταί. τά τε σκολιά τής λεωφόρου κατευθύ– νειν καί χθαμαλούν τά δύσβατα καί τάς έμποδίους ύλας προανακόπτειν. μετά δέ τούτους ήγεμόνες τε καί σπειρών έπαρχοι σύνχιλιάρχοις. μεθ'ούς αύ– τός έξήλαυνε. οΐς είπετο καί "Ρωμαίων όπλιτική μοίρα. έπειτα αϊ σημαϊαι περιίσχουσαι τόν άετόν. ώς άνακόπτοιεν τάς έξαπιναίους τών πολεμίων έπιδρομάς καί διερευνώεν τάς ύπόπτους καί λοχάσθαι δυναμένας ύλας. ώς μή ταλαιπωροΐτο δυσπορούν τό ΠΟ στράτευμα. τούτοις άφ’ έκά 5 στης έκατονταρχίας ήκολούθουν δέκα. τήν τε αύτών σκευήν καί τά μέτρα τής παρεμβολής φέροντες. έπιλέκτους περί σφάς στρατιώ– 20 τας έχοντες. τό δέ οίκετικόν έκάστου τάγματος άπαν τους πεζούς εΐπετο. βασιλεύς τε οΐω νών άπάντων καί άλκιμώτατος ών· διδή καί τής ήγε– μονίας τεκμήριον αύτοϊς καί κληδών έφ’ ούς άν ίωσι τοϋ κρατήσειν δοκεϊ. πεζοί τε καί ίππεϊς. καί κατόπιν αύτών ή φάλαγξτό στίφος εις έξ πλατύνουσα. τούτοις δέήκολού θουν οΐτάς έλεπόλεις φέροντες όρεϊς καί τά λοιπά μη χανήματα. κατόπιν δέ τούτων τάς τεϊδίας καί τάς τών ύπ’ αύτόν ήγεμόνων έταξεν άποσκευάς. οΐς ούραγοί πρός άσφάλειανήκολούθουν πεζοί τε καί όπλϊται καί τών ίππέων συχνοί . · .

2 ό δέ Ίώσηπος ήν πρός άσφάλειαν είλετο πόλιν. . άσμενοί τε άνεϊ πι στεύοντο χωροϊεν οΐ πλείους έπί σπονδάς.. τότε δέ ώς πορρωτάτω χωρίζεσθαι τών κινδύνων έκρινεν. μετάνοιαν μέν ούν τής άποστάσεως όφθείς ό στρατηγός πολλούς ένειρ γάσατο. ------ . καί κατιδών ώς ούτε δέχε σθαι τούς πολεμίους άρκετήν έχει δύναμιν. καί πεπτω κότα τά φρονήματα τών Ιουδαίων. 240 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 3 ούτως όδεύσας βεσπασιανός μετά τής δυνάμεως πρός τούς δρους άφικνεϊται τής Γαλιλαίας. καί μετανοίας διδούς καιρόν. άς μέν παντελώς έκλελειμμένας. μαχίμου πλήθους έρημον καταλαβών. έδεδίειμέν ήδη περί παντός τού πολέμου. εΐ πρό μάχης μεταβάλοιντο. άναλαβών δή τούς 20 συμμείναντας εις Τιβεριάδα καταφεύγει. άλλά καί τάς πέριξ κώμας πάσας τε καί πολίχνας. έστι δέ άς αύτός έξανδραποδιζόμενος. oϊ δέ άπό τής ----------------------------------------------------------------------. μηδεμιάς τών "Ρωμαίωνήλικίας έλεον ποιου μένων μίσει τώ πρός τό έθνος καίμνήμη τής κατά τόν Κέστιον αύτών παρανομίας. άμα δέ καί πρός πολιορκίαν τών έρυμάτων έξηρτύετο. έπιδεικνύμενός τε τήν στρατιάν εϊς κατάπληξιν τους πολεμίοις. ένθα κατα– στρατοπεδευσάμενος ώρμημένους είς πόλεμον τούς στρατιώτας κατείχεν. αύτός ένέπλησε δέους καταφυγών. παρά πόλιν Γαρίν καλουμένην. έμπίπρησι δ' ού μόνον αύτήν τήν πόλιν.. έπεί πλησιάζονται τόν πόλεμον ήκουσαν δσον τε οϋπω τούς "Ρωμαίους συμμί ξοντας σφίσιν. 7 8εσπασιανός δέ τή πόλει τών Γαδαρέων έπελθών αίρεϊ τε κατά πρώτην έφοδον αύτήν. κατάπληξιν δέ πάσιν. . ού μόνον πρό μάχης άλλά καί πρίν ϊδεΐν τούς έχθρούς διασκίδνανται φυγή. καί παρελθών εΐσω πάντας ήβηδόν άναιρεϊ.. οΐγάρ περί τόν Ίώ– σηπον έστρατοπεδευκότες ούκ άπωθεν τής Σεπφώρεως. καταλείπεται δέ ό Ίώσηπος μετ’ όλίγων.

και μιαν αύτών ήδει σωτη Ερίαν εί. εί.Θεσπασιανός δέ ώριμημένος έξαιρεϊν τήν Ήωταπάτην (πέπτυστο γάρ εις αύτήν πλείστους τών πο– πολεμίων συμπεφευγένα. Η δέψευτά πουδαίων τέλους. και κατήπειγεν έπί τήν πόλιν ώς μετά εκείνης αύρήσονται πάσαν Ίουδαίαν. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ : 241 Τιβεριάδος ούκ άν.έωρα μέν γάρ οι . μήτε ένδειέ στερον άπαγγείλας κάν μετανοήσαντας ίσως θρασύνειεν. όρεϊνήν ύπάρχουσαν καί πε τρώδη. Έδεσπασιανώ δέ τις εύαγγελίζεται τήν μετάβασιν τού και άνδρός αύτόμολος. και πλα και τεψαν ήνοιξαν τή στρατιά λεωφόρον τή πέμπτη δέ ό Τώσηπος (αύτη δέήν 'Αρτεμισίου μηνός εικοστή πρώτη) φθάνει παρελθών εις τήν Ίωταπάτην έκτής Τιβεριάδος. τραπήναίποτε αύτόν ώοντο. ή Η πολεμεϊν έγινιωκότες άξιόμαχον πρός "Ρωμαίους πέμ ψωσαν αύτώ δύναμιν. δμως τεθνάναι μάλλον ελετο πολλάκις ή καταπροδούς τήν πατρίδα καί τήν έμπιστευθεϊσαν αύτώ στρατηγίαν ύβρίσας εύ– τυχεϊν παρ' οίς πολεμήσων έπέμφθη. και άλλως όρμητήριον ισχυρόν ούσαν αύτών). ιππεύσι δέ άμήχανον. - κομίζοντας . δέ άρπάσας ώσπερ μέγιστον . ώς μήτε έπί τό μείζον έξιάρας τήν τών που λεμίων ισχύν αύθις είς δειλίαν κακίζοντο. και κατά τούτό γε ού διημάρτανοναύτoύ τής γνώμης . εΐ λάβου τόν Τώσηπον ύποχείριον. οι μέν ούν τέσσαρσιν ήμέρας έξεργάσαντο. γράφεινούν τους 10 έν τέλει τιών "Ιεροσολύμων διέγνω μετ’ άκριβείας τά πράγματα. αύτός δέ καίπερ συγγνωσθή σεσθαι παρά "Ρωμαίους προσδοκιών. μεταβάλουντο. δύσβατόν τε καί πεζούς. πέμπει πεζούς τε καί ίππείς τούς προ εξομαλφούντας τήν διδόν. δ. δ. και πεπτωκότα τους Ίουδαίους άνίστησα τά φρονήματα. Ένα τε ή σπονδάς αϊρούμενοι ταχέως άντιγράψωσιν. μέν ούν ταύτα έπιστείλας Η πέμπει διά τάχους έπι Τεροσολύμων τούς τά γράμματα. μή πρός άπαν άπεγνώκει τόν πόλεμον.

αύτός δέ μετά μίαν ήμέραν άναλαβών πά σαν τήν δύναμιν είπετο. και τρίτην έξωθεν πε - ριστάσι τήν ίπποιν. καί σύν. περικα τασχεϊν κελεύσας τήν πόλιν.. 242 ΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ εύτύχημα τήν άγγελίαν. διέχονται σταδίους έπτά τής πό λεως. Τώσηπος . - πρός τήν Ίωταπάτην άφικινείται. "Ρωμαίοι δ΄ εύθύς μέν άπώκνησαν προσβαλεϊν. πάσας άποφράσσοντες αύτους τάς έξόδους. δι' όλης ώδειυκότες ήμέρας . . γενομένης δέ μεθ' ήμέραν προσβολής. ώς μή λάθοι διαδράς ό 4.ώς δέθεσπασιανός τούτοις μέν τούς τοξότας καίριας σφενδονήτας και πάντό τών έκηβόλων πλήθος έπι στήσας έπέτρεψε βάλλειν.διπλή δέ τή φάλαγγι κυκλούνται τήν πόλιν. τό μέν πρώτον Ήουδαΐου κατά χώραν μένοντες άντεϊχον άντι κρύ τών "Ρωμαίων. πειρώμενος ώς μάλιστα τους πολεμίοις εύσύνιο πτος είναι πρός έκπληξαν ή και παραχρήμα τοσαύτη τούς Ιουδαίους κατέσχεν ώς μηδένια τού τείχους τολ μήσαι προελθεϊν.. αύ– τώ πάν τό τών "Ιουδαίων πλήθος συμπεσόντες δέκα τους "Ρωμαίοις άθρόοι τού μέν τείχους άνέστειλαν αύ τούς. και προνοία θεού τόν συνε τώτατον είναι δοκούντα τών πολεμίων οΐόμενος εις αύ– θαίρετον εΐρκτήν παρελθεϊν. αύτός δέ μετά τών πεζών εις - δείσας ό Τώσηπος περί τή πόλει προπηδά. άνδρα τών έπισήμων κατά χείρα και σύνεσαν. καί μέχρι δείλης όδεύσας. τούτό γε έν άπογνώσει σωτηρίας παρώξυνε τούς Ιουδαίους πρός τόλμαν: ούδέν γάρ άνάγκης έν πο– και λέμω μαχιμώτερον. πολλά δέ έπεδείκνυντο χειρών έργα και τόλμης. έξεστρατοπεδευκότες πρύ τού τεί χους . άναλαβών δέ τήν στρατιάν εις τό προσάρικτιον αύτής μέρος πρός τινι 16 λόφω στρατοπεδεύεται. εύθέως μέν σύν χιλίοις ίππεύσι πέμπει Πλάκιδον και δεκαδάρχην Έβούτιον.

τρώσαντες μέν πλείστους "Ρωμαίων. έκδρομαί δέ τών Ίωταπατηνών καί τειχομαχίαι καρτε– ρώτεραι· καί ούτε Ιουδαϊοι τήν τών πολεμίων ισχύν κα τωρρώδουν. ώς άκατά ληπτον είναι πολεμίοις τήν ύπέρ αύτής άκρώρειαν· κυ– κλόθεν δέ άλλοις δρεσι καλυπτομένη. καί τούτο δ’ ό 25% Ίώσηπος έμπεριελήφει τειχίζων τήν πόλιν. τρισκαίδεκα δέ άνελόντες άνδρας· αύτών δέ έπεσον μέν δεκαεπτά. τοσούτον τούς"Ρω μαίους αιδώς παρεκρότει. " 10 έστι δέΊωταπάτη πλήν όλίγου πάσα κρημνός. τό μή ταχέως νικάν ήττανήγούμενοι. καί τούς μέν έμπειρία μετ' άλκής. βεσπασιανός 8 το δέ τή τε φύσει τοϋχωρίου καί ταϊς τόλμας τών Ίου δαίων άντιφιλονεικών έγνω καρτεριώτερον άπτεσθαι τής πολιορκίας. ούτε "Ρωμαίοι πρός τό τής πόλεως δυσάλω τον άπέκαμνον. 243 ούκ έλάσσω γεμήν ών έδρων άντέπασχον· όσον γάρ αύτούς ή τής σωτηρίας άπόγνωσης. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ -. καί προσκαλεσάμενος τούς ύπ’ αύτόν . καθ’ δλήγοντιιτώ δρει πλαγίω προσέκτισται. παραταξάμενοι δέδι’ δλης ήμέρας νυκτί διαλύον ται. χρώμενοι δέ καί τούς "Ρωμαίοις μαχ μωτέροις· ύπό γάρ αιδούς είς όργήνέξεκαίοντο. ώς τών κατιδεΐν πειρωμένων τάς δψεις προεξα σθενεϊντού βάθους. πρίν είσαφίκοιτό τις αύτήν. έκ 7 μέν τών άλλων μερών πάντοθεν φάραγξιν άπείροις άπό τομος. παντελώς άδρατος ήν. τή δέ ύστεραία πάλιν προσβάλλουσι τους "Ρωμαίοις 6 το έπεξελθόντες πολύ καρτεριώτερον άντιπαρετάξαντο. τούς δέ θράσος ώπλιζε τώ θυμώ στρατηγουμέ 5 νους. άπό βορέουδέ προσιτή μόνον. θαρ ραλεώτεροι μέν έκ τού παρά λόγον άντισχεϊντή προτέ ρα γεγενημένοι. - εϊχεμέν ούτως όχυρότητος Ίωταπάτη. και μέχρι πέμπτης ήμέ 135 ρας προσβολαί μέν έγίνοντο τών "Ρωμαίων άδιάλειπτοι. τραυματίαι δέ έγένοντο έξακόσιοι.

ούμήνεϊργόμε νοι τής καθύπερθεν άμύνης ήρέμουν· έκτρέχοντες γάρ και ληστρικώτερον κατά λόχους περιέσπων τε τών έργαζο μένων τάς σκέπας καί τούς γυμνουμένους έπαιον. οΐδέ τούς πλησίον όχθους άνα σπώντες γήν αύτοϊς άδιαλείπτως προσέφερον" καί τρι χή διηρημένων άργός ήν ούδείς. καί καθ’ δ παρείκοιεν έκεΐνοι διερρίπτουν τό χώμα. πύρ τε καί πλήθος άθρόων όιστών. . . συναλισθείσης δέάμα τους ξύλοις άπεί ρουχερμάδος. έπί συγκομιδήν ύλης έκπέμπει πάν τό στράτευμα. δεσπασιανός. άπερ ού μόνον τότεΐχος 2ο άνεπίβατον τους Ιουδαίοις έποίησεν. . . οΐμέν πρός άλεωράν τών ύπερθεν άφιε. ούδέν ή μικρά βλαπτόμενοι ταϊς άπό τού τείχους βολαΐς. ήν δέ καί μή δι κινουμένων πολύς ό ψόφος καί φοβερός έμπόδιον τους έργαζομένοις. και ταλαντιαίοι λίθοι μέγεθος έκ τών πετροβόλων έβάλλοντο. μέχρι συν είς βεσπασιανός τήν διαίρεσιν τών έργων αϊτίαν είναι το τής βλάβης (τά γάρ διαστήματα τους Ιουδαίοις προσ– βολής παρείχε τόπον) ένοϊτάς σκέπας· καί συναφθεί -- .244 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ήγεμόνας έβουλεύετο περί τής προσβολής. άλλά καί τής έν τός δσης έφικνεϊτο χώρας· καί γάρ τό τών Αράβων τοξοτών πλήθος άκοντισταί τε καί σφενδονήται πάν τες άμα τους μηχανήμασιν έβαλλον. όμού δέ οΐτε καταπέλται τάς λόγχας άνερροίζουν. οΐ δέΊουδαίοι πέ. καί κοπέντων τών περί τήν πόλιν όριών.και μένων βελών γέρρα διατείναντες ύπέρ χαρακωμάτων έχώννυον ύπ’ αύτους. δόξαν δέ χώσαι τό προσιτόν τού τείχους. . δέέν κύκλω τάς άφετηρίους μηχανάς 15 έπιστήσας (τά πάντα δέήν έκατόν έξήκοντα δργανα) βάλλειν έκέλευσε τούς έπί τού τείχους.10 τρας τε μεγάλας άπό τών τειχών τους σκεπάσμασιν αύ– τών έπηφίεσαν και πάν είδος βελών. . καί τά χαρακώματα σύντοϊς γέρροις ένεπίμπρασαν.

προανίστησι τών τεκτόνων· ύφ’ οΐς άσφαλώς έργαζόμενοι δι’ ήμέρας τε καί νυκτός τό τείχος ήγειραν 15 είς είκοσι πήχεις τό ύψος. . ει δια . τούτο τους "Ρωμαίοις έντός ήδη τής πόλεως οΐομένοις εί– ναι πολλήν έποίησεν άθυμίαν. . 5 μίσας εΐ μηδέν άντιμηχανήσαιτο τή πόλει σωτήριον. καρτεράν δέ έπαλξιν έφηρμόσαντο. πάλιν γάρ άναθαρσήσαντες επί του τειχι σμώ τους "Ρωμαίοις έπεξέθεον. καί τό τείχος έκέλευσεν ύψούν. διέγνω προσκαθεζόμενος σπάνει τών έπι τηδείων αίρεϊν τήν πόλιν· ή γάρ άναγκαζομένους άπο το ρία τών άναγκαίων ικετεύσειν αύτόν. ή μέχρι παντός άπαυθαδίασαμένους διαφθαρήσεσθαι λιμώ. Θεσπασιανός δέ καί πρός τό πανούργον τού στρα-11 τηγήματος καί πρός τάς τόλμας παρωξύνετο τών Ίω καταπατηνών.. σκέπην αύτους έπινοεϊ τοιάνδε. . τών δέ άδύνατον είναι φαμένων οικόδομεϊν τοσούτοις βέλεσι βαλλομένους. δρυφάκτους πήξασθαι κελεύσας έμπετάσαι τε βύρσας 10 νεοδόρους βοών. καί καθ' ήμέραν έγίνον και το συμπλοκαί κατά λόχους έπίνοιά τε ληστρική πάσα καί τών προστυχόντων άρπαγαί καί τών άλλων έργων πυρπολήσεις. πολύ τε . . καί συχνούς μέν πύργους ένωκοδόμησαν αύτώ. περιολισθάνοι δέ άπ’ αύτών τά λοιπά βέλη καί τό πύρ ύπό τής ικμάδος εϊργοιτο. 245 σης άμα αύταϊς τής δυνάμεως άνείρχθησαν αϊτών Ιου– δαίων παραδύσεις.. ώς άν δέχοντο μέν τούς άπό τών πε– τροβόλων λίθους κολπούμεναι. έγειρομένου δέ τού χώματος ήδη καί ταϊς έπάλ-10 ξεσιν δσον οϋπω πλησιάζοντος. δεινόν όΊώσηπος νο. διάοσιν αύτοις χρήσεσθαι ήξίου κατά τήν μάχην. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ . καί πρός τε τήν έπίνοιαν τού Ιωσήπου καί τό παράστημα τών έπΐ τής πόλεως 20 κατεπλάγησαν. έως 8εσπασιανός άναπαύσας τήν στρα τιάν μάχης. συναθροίζει τέκτονας.

- άνδρών. ...... .Υ λιπών αύθις έκτετρυχωμένοις έπιπέσοι.«Δ.. . θεασαμένων εις χλεύην τοσούτον παραναλίσκοντας ύδατος. .... .. Ο η .8 . . .... έφ’ δν καί τοϊς όξυβελέσιν έξικνούμενοι και καί '8εσπασιανός μέν ούκ είς μακράν τών έκδο χείων κενωθέντων ήλπιζεν ύπό τής άνάγκης αύτώ παραδοθήσεσθαι τήν πόλιν· ό δέ Ιώσηπος κλάσαι τήν έλπίδα ταύτην αύτώ προαιρούμενος έμβρέξαι κε– 25 λεύει πλείστους τά ίμάτια. διακείμενοι δέ ούτως ούκ έλάνθανον τούς "Ρωμαίους· άπόγάρ τού κατάντους έωρων αύτούς ύπέρ τό τείχος έφ’ ένα συρρέοντας τόπον καίμετρουμέ νους τό ύδωρ.. . σπάνιον δέ εΐ ποτε τό κλίμα τούτο θέρους ύεται.... .ν..Λ..... ..Κ. ....-.. δ δή τοϊς Του ... . .. .. καί κατακρεμάσαι περί τάς έπάλξεις. . . . Ρ. ούς ούδέ ποτόν έχειν ύπελάμβανον..ΤΟΥΡ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ν' 5.... καί κατά ταύτην τήν ώραν πο λιορκουμένων άθυμία δεινή πρός τήν τού δίψους έπί νοιαν ήν.... . .. βουλόμενός τε"Ρωμαίοις παρ’ έλπίδα έκτεϊ ναι τήν πολιορκίαν..και κουμένων τών έναύτή. • τους δέ σίτου μέν ήν πλήθος ένδον καί τών άλλων πλήν άλός άπάντων.. ήσχαλλόν τε ώς ήδη έπιλελοιπότος καθάπαν ύδατος. . .-. .. . Δο ν____ 9 .. ... ώστε το καί τόν στρατηγόν άπογνόντα τήν δι’ ένδείας άλωσιν Υ . . ό γάρ Ίώσηπος τήν τε πόλιν όρών τών άλλων το έπιτηδείων εύπορον καί τά φρονήματα γενναία τών 2 . .1 .. οϊ δέ τό ταμιεύεσθαι χαλεπώτερον ένδείας ύπελάμβα νον. ..7 . . τώ δέ όμβρίω διαρ..... καί τό μή αύτεξούσιον αύτών πλέον έκίνει τήν 15 δρεξιν...2 . .1 .Λ . . . ένδεια δέ ύδατος ώς άν πηγής μέν ούκ ούσης κατά τήν πόλιν... ν κ.. στη 1 ν.• Λ. . πρός τούτο άθυμία τών "Ρωμαίων καί κατάπληξις ήν.....1 . 9 . 246 . . μέτρω τό ποτόν αύτους διένεμέν. 9... καί καθάπερ είς έσχατον ήδη δίψους προήκον τες άπέκαμνον... φρουρεϊν δή πάσας αύτών έκέλεύσετάς έξόδους... ... ώστε περιρρεΐσθαι πάν έξαπίνης τό τείχος.. * τρέπεσθαι πάλιν πρός δίπλα καί βίαν.

Τώσηπος πρός τώδε τώ στρατηγήματι 14 καί έτερον ένενόησεν εις περιουσίαν αύτώ. φαντασίαν παρέ χοιεν κυνών. κατά τά πρός δύσιν μέρη τής φάραγγος. ώς εΐ καί κατίδοι τις αύτούς νύκτωρ. μέχρι συναισθόμενοι τήνέπίνοιανοί φρου ροί περιίσχουσι τήν χαράδραν. μήτε άποπη 25 δάν ώσπερ χειμαζομένης νεώς. ό δέ Ίώσηπος τό καθ’ αύτόν άσφαλές ύποστελλό 16 30 μενος ύπέρ αύτών έφασκε ποιεϊσθαι τήν έξοδον. πρόλιμού καί δίψης τόν έν πολέμω θάνατον ό μέντοι γε. έρπειν τά πολλά παρά τάς φυλακάς κε λεύσας τους εΐσιοϋσι. δι’ όν άνθαρ σοϊεν οίχομένου. δρασμόν άμα τους δυνατούς έβουλεύετο. . διά τινος χαράδρας δυσβάτου καί διά τούτο ύπό τών φυλάκων άμελουμένης. έκπέμπων τινάς γράμματά τε πρός ούς έβούλετο τών έξω ΊΙουδαίων διεπέμψατο καί παρ' αύτών έλάμβανε. ώς παραμένοντος αύτού παντός άγωνισομένου δι' αύτόν προθύμως. συναπολεΐσθαι περισσός· έκδύς Λ Ψ. έίς ήν έν γαλήνη παρήλ θεν· έπιβαπτίσειν γάρ αύτους τήν πόλιν. παντός τε έπιτηδείου τών έπιλελοιπότων άνά τήν πό– λιν εύπόρησεν. μηδενός έτι τολμώντος τους πολεμίοις άνθίστασθαι. καί τά νώτα καλύπτειν νάκεσιν. έν άπόρω δέ τήν έαυτού σωτηρίαν εΐμένοι. κάν άλίσκωνται. . ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ : 247 δαίοις δι' έπιθυμίας ήν· άπεγνωκότες γάρ έαυτούς και τήν πόλιν. συναισθόμε νον δέ τό πλήθος καί περιχυθέναύτώ κατηντιβόλουν μή 20 σφάς περιδεΐν έπ' αύτώ μόνω κειμένους· είναι γάρ τή πόλει καί σωτηρίας μέν έλπίς. .. . καί τότε Ίώσηπος μέν τήν πόλιν ούκ είς μακράν άν 15 θέξεινόρών. παραμυθία· πρέπειν δέ αύτώ μήτε φεύγειν τούς έχθρούς μήτε έγκαταλείπειν τούς φίλους. . μέ νων μέν γάρ εΐσω ούτ’ άν ώφελήσαί τι μέγα σωζομέ νους. . . κάν άλώσι δέ.

ώς περί πλείστου ποιεϊσθαι λαβεΐν αύτόν· εΐ δέ έκδράντα πύθοιντο. δέ τής πολιορκίας έξωθεν ώφελήσειν αύτούς μέγιστα τούς τε γάρ έκ τής χώρας Γαλιλαίους συναθροίσειν ή τάχος. αϊς ύπεσκήνουν. καί δράσαντάτι γενναΐον εις μνήμην όψιγόνων παίδων. άλλά μάλλον έξέκαυσε τό πλήθος αύτού περιέχεσθαι. διέσπα. πλήν ή "Ρωμαίους παροξύνων μάλλον έπί τήν πολιορκίαν. " ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. δτε έλπίς ούκ έστι σωτηρίας. τή θ’ έξής όμοίως καί τή τρίτη. βια ζομένω δέ φρουράν (πολύ δέαύτού τήν εις τήν άπό λειψιν όρμήν καί ότών όδυρομένων έκλασεν οίκτος). καί έπί συχνάς ήμέρας καί νύκτας πολεμών ούκ έκαμνεν. και μέχρι τού στρατοπέδου τών Ρωμαίων κατέτρεχε. διδέπειθoμένω μέν ίκετηρίαν ταύτα νομίσας. ού φθόνω τής έκείνου σωτηρίας. τους δέ έργοις ένέβαλλε πύρ. καί "Ρωμαίους έτέρω πολέμω τής πόλεως αύτών άντιπερισπάσειν. έμοιγε δοκεϊν. καί μετά κωκυτών κοινωνόν σφίσι τής τύχης μέ νενίκέτευον. άλλ’ έλπίδι τής αύτών· ούδέν γάρ ήξίουν πείσε– σθαι δεινόν"Ιωσήπου μένοντος. καί τοις ποσίν έμπλεκόμενοι πάντες είχοντο. καί τήν κοινήν τής πόλεως άπόγνωσιν όπλισάμενος. τών "Ρωμαίων κακουμένων ταϊς 300 έκδρομαΐς (τρέπεσθαί τε γάρ ύπό ΊΙουδαίων ήδούντο. Θεσπασιανός δέ. παίδες γούν καί γέροντες καί γύναια μετά νηπίων όδυρόμενα 10 προσέπιπτον αύτώ. καί τραπέντων έπιδιώκειν βάρει τών δπλων ήσαν βρα- .” έπ’ έργα τρέπεται καί προελθών με– τά τών μαχιμωτάτων διεσκίδνα τετούς φρουρούς. Γκαλόν) εύκλειαν άντικαταλλα ξάμενον τού βίου. ούχ όράν δέ τί παρακαθεζόμενος αύτους χρήσιμος εΐη νύν. : ΄΄ ν. "νύν καιρός” είπών"άρχεσθαι μάχης.248 . καί τάς μέν έπί τών χωμάτων δέρρεις. μένειν τε έγνω. πολύ τής έπί τήν πόλινόρμής άνήσειν. ούκ έπειθε δέαύτούς.

.. --------------------- . 8εσπασιανός δέ ήγούμενος τώ μήκει τού χρόνου -- καί ταϊς έκδρομαΐς άντιπολιορκεΐσθαι.. ήρέμει δέ ούδέ τών άφετηρίων όργάνων τό πλή θος. βία τήν πόλιν έλεϊν σπεύδων. ώσπερ ύλης τόπύρ" προσήκειν γεμήν καί "Ρωμαίοις μετ’ άσφαλείας καί τό νικάν.. τετυπωμένων καταιω ρεϊται δέ κάλοις μέσος ώσπερ άπό πλάστιγγος έτέρας δοκού.. έπί ταύτην τήν πεϊρανό στρατηγός τών "Ρωμαίων μετέβαινε. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΄΄ . δ..λεν... καί ψυχής καί σώματος άφειδούντες 15 έμάχοντο.. ----. . άφ’ ού καί καλείται. σταυρούς έκατέρωθεν έδραίοις ύπεστηριγμένης. .. εΐ "καί τάς πρώτας πληγάς ένέγκαι.. oϊ δέ τούτοις μέν είκον κακούμενοι. ----.---. .. -------------. ----. ώς τό προσκα θέζεσθαι βλαβερόν ήν Ιουδαίων ούκ ήρεμούντων... . . . οι ΕΓΕΣ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΓΕ-ΓΓΕ . τους δέτών Αράβων τοξότας καί τούς άπό τής Συρίας σφενδονή 10 ταις καί λιθοβόλoις τά πολλά τούς Ιουδαίους άνέστελ . -----. τών χωμάτων ήδη τους τείχεσι πελαζόντων προσάγεινέγνω τόν κριόν.. ώς άν ούκ έξ άνάγκης πολεμούσιν άλλά προσκτωμένοις. 249 δείς.. . τους μέν όπλίταις τάς όρμάς αύ τών έκκλίνειν έκέλευσε. 20.. ..ϊστώ νηός παραπλήσιος" έστόμωται δέ παχεϊ σιδήρω. κατ' άκρον είς κριού προ τομήν. . . .. . οΐ τε"Ιουδαϊοι πρίν τι παθεΐν άεί δρώντες άνέ φευγον εις τήν πόλιν). .. . . έκ διαδοχής έκάτεροι τόκεκμηκός έαυτών άνα λαμβάνοντες... . δ' έστίν ύπερμεγέθης δοκός. 25 άνωθούμενος δέ ύπό πλήθους άνδρών εις τό κατόπιν. περισβέννυσθαι δέαύτοϊς τάς όρμάς σκοπών άπορουμένας. καί ού δείς ούτω καρτερός πύργος ή περίβολος πλατύς δς.-------------------. τών δέ πόρ ρω βαλλομένων ένδοτέρω γενόμενοι προσέκειντο τους "Ρωμαίους χαλεποί. .ΓΓΕ-------------------------. τών αύτών άθρόως πάλιν εις τούμπροσθεν έπιβρισάν των τύπτει τά τείχη τώ προανέχοντι σιδήρω.. .ΓΓΕ ----------------------. . καί μή συμπλέκεσθαι θανατώ σιν άνθρώποις· ούδέν γάρ άλκιμώτερον είναι τής άπο και γνώσεως. . ... . ... . .- .... κατισχύσει τής έπιμο το νής.

καί τά τε μηχανήματα καί τά γέρρα καί τά χώματα τών "Ρωμαίων ύπεπίμπρασαν. προσήγον και έτεροι τόν κριόν. διίπτατο τό πύρ έπινοίας τάχιον. σάκκους άχύρων πληρώσαντας έκέλεύσε καθιμάν καθ' δ φερόμενον άεί τόν κριόν δρώεν. ύποβαλλόντων δέ ταϊς έμβολαΐς ώς μηδέν κατ’ άντιτυπίαν βλάπτεσθαι τό τείχος. ΔΥ 250 . κραυγή δέ μεγίστη παράτών ένδοθενήρ θη καθάπερ έαλωκότων ήδη. καί δρέ πανα δήσαντες έπ’ άκρων. έγγιον προσαγαγόντες έβαλλον· όμοίως δέσυν ήγγιζον οΐτοξόται καί σφενδονήται. ώς πλάζοντότε ή 15 έμβολή καί δεχόμενοι τάς πληγάς έκκενoϊεν τή χαυνό τητι. ένεργού δέ ούτω τής έλειπόλεως γενομένης. καθ’δμέν τρέπομεν τήν μηχανήν. σοφίζεται πρός όλίγον τήν βίαν τού μηχανήματος. 10 20 πολλάκις δέ εις τόν αύτόν παίoντας τόπον όΊώση πος όρών. έως το άντεπινοήσαντες κοντούς οί"Ρωμαϊοι μακρούς. άψάμενοι δέ δσον αύης είχον ύλης τριχόθεν έπεκθέoυσι. τό λοιπόν έπί τήν έκ πυρός άμυναν οΐ περί τόν Ιώσηπον ώρμη– 25 σαν. -. καί δσον ούπω καταρριφθησόμενον τό τεϊ χος. άντιπαραγόντων τούς σάκκους τών ύπερθεν. καί τά πολ . ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΡ - μέν ούν τούς τε καταπέλτας καί τά λοιπά τών άφετη ρίων. καί τού τείχους (νεοπαγές γάρ ήν) ένδιδόντος ήδη. τούτο πλείστην διατριβήν παρέσχε τους "Ρωμαίοις. ώς έξικνοϊτο τών έπί τού τείχους κωλύειν πειρω μένων. έτι δέ καί θείου. πρός δέ άσφάλτου τε καί πίσσης. τούς σάκκους άπέτεμνον. γέρροις τε διηνεκέσι καί καθύπερθε πεφραγμένον δέρρει πρός τε αύτών καί τού μηχανήμα τος άσφάλειαν· καί κατά τήν πρώτην πληγήν διεσείσθη μέν τό τείχος. διά δέ ταύτα μη δενός τών περιβόλων έπιβήναι τολμώντος. οΐδέ κακώς έπε βοήθουν. πρός τε τήν τόλμαν αύτών καταπιεπληγότες καί ύπό τής φλογός τάς άμύνας φθανόμενοι" ξηράς 30 γάρ ύλης.

καίτιτρώσκει μέν έπιπολαίως. μέγιστον δέ θόρυβον ένεποίησε τους "Ρωμαίοις· πρός γάρ τό αίμα ταραχθέντων τών πλησίον. δτε τό τείχος άνέβη καί περίοπτος πάσι τής εύτολμίας έστη... τοσούτω δέ διοίζω καί βία τους Ρωμαίους συνέπεσον ώς διαρρήξαί τετάς τάξεις καί 20 τρέψασθαι καθ’ ούς άν έφορμήσειαν άπαντας. ίλυσπώμενος ύπό τών τραυμάτων 15 μετά τού κριού κατέπεσεν.. Σαάβ δέ πατρίς αύτώ τής Γαλιλαίας. μετά τούτους δτε Ίώσηπος καί τό λοιπόν πλήθος 22 άράμενοι πολύ πύρ τά μηχανήματα καί τάς ύποδύσεις άμα τους έργοις ύφήψαν τούτε πέμπτου καί τούδεκά του τραπέντος τάγματος. ύπερ μεγέθη πέτραν άράμενος άφίησιν άπό τού τείχους έπί τήν έλέπολιν μετά τοσαύτης βίας ώστε άπορράξαι τήν κεφαλήν τού μηχανήματος. . ή προπεπο νήκει τυπτόμενον τό τείχος. ήν δή καί καταπηδήσας έκ μέσων αίρεται τών πολεμίων. Γαλιλαϊοι καί αύτοί. ένθα καί άνήρ τις έξεφάνη "Ιουδαϊος λόγου καί 21 μνήμης"άξιος. Έλεάζαρος δ’ έκαλεΐτο. ένθα τις τών άμυνομένων άπ’ αύτού βάλλει τόν δεσπασιανόν βέλει κατά τόνταρ σόν τού ποδός. λύσαντος τό βληθέν τού διαστήματος. σκοπός δέ πάσι τους έχθρούς γε νόμενος καί γυμνώ τώ σώματι τάς πληγάς δεξάμενος πέντε μέν διαπείρεται βέλεσι. . και μετά πολλής άδείας 10 έπί τό τείχος έφερε. προπηδώσι μέν εις τούς άπό τού δεκάτου τάγματος. . Σαμαίου μέν παΐς ήν.σ' λφό καμάτωπεπονημένα "Ρωμαίοις έπί μιάς ώρας ένέ μετο. άπό Ρουμάς κώμης. . άριστοι μετά τούτον έφά νησαν άδελφοί δύο Νετίρας καί Φίλιππος. . προεκ 80. οΐ λοιποί δέ φθάσαντες καί 25 τά δργανα καί πάσαν ύλην κατέχωσαν. πρός ούδέν δέ τούτων έπιστραφείς. περί δέ δείλην άναστήσαντες προσήγοντόν κριόν πάλιν. -ν ---- ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 251 . φήμη διά παντός έμπίπτει .

αύτοί δ’ άδιαλείπτως έπιπτον. αύτοί"τε γάρ ύπό τής σφετέρας περιλαμπόμενοι φλογός σκοπός ήσαν τους πολεμίοις εύσύνοπτος. μάθοι δ’ άν τις τήν τού μηχανήματος άλ κήν έκ τών έπί τήσδε τής νυκτός γενομένων. ή τε γάρ τών όξυ βελών καί καταπελτών βία πολλούς άμα διήλαυνε. άν-25 δρών μέν γάρ ούκ ήν ούτως ισχυρόν στίφος διμή μέ χρις έσχάτης στρώννυται φάλαγγος βία τε καί μεγέθει τού λίθου. καί ήνυονμέν ούδέν ή μικρόν. 23 οΐδέ περί τόν Ιώσηπον. πρό δέ πάντων Τίτος δείσας περί τώ πατρί παρήν. ώσπερ ο έν ήμέρα. καί βοή παρακρoτούντες άλλήλους έπί τό τείχος ώρμων. ύπό μήβλεπομένων καθορώμε νοι. καίπερ έπ’ άλλήλοις πί πτοντες ύπό τών καταπελτικών καί τών πετροβόλων. καί πάσι τοϊς έπτοημένοις δι' αύτόν όφθήναι σπουδάσας. πληγείς γάρ τις άπ’ αύτού τών περί τόνΊώσηπον έστώτων άνά 80 τό τείχος άπαράσσεται τήν κεφαλήν ύπό τής πέτρας. καί τό κρανίον άπό τριών έσφενδονήθη σταδίων" γυ . καί τών όργάνων πόρρωθεν μή βλεπομένων δυσφύλακτον ήν τό βαλλόμενον.15 δήρω καί πέτρoις τούς έπί τά γέρρα τόν κριόν έπιβρί θοντας έβαλλον. χαλεπώτερον Ιουδαίοις έπήγειρε τόν πόλε μον· έκαστος γάρ ώς τιμωρός τού στρατηγού προκιν. ώς τό πλήθος καί τή περί τόν ήγούμε νον εύνοία καί τή τού παιδός άγωνία συγχυθήναι. 252 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ -- έπί τή πληγή τού στρατηγού.10 δυνεύειν ήθελε. δμως ούκ άπετρέποντο τού τείχους. καί τής πολιορκίας οΐ πλείους άφέμενοι μετ’ έκπλήξεως καί δέους έπί τόν στρατηγόν συνέθεον. άλλά πυρί καί σι. καί τών ύπό τής μηχανής άφιεμένων πετρών ό δοΐζος έπάλ ξεις τε άπέσυρε καί γωνίας άπέθρυπτε πύργων. τών γάρ άλγηδόνων έπάνω γε– νόμενος. δά στα μέντοι τόν τε υΐόν ό πατήρ δεδιότα καί τήν στρατιάν έπαυσε τού θορύβου.

οΐδέφραξά μενοι τά σώματα τους όπλοις τό καταρριφθέν άντωχύ ρωσαν. . καί δεινή μέν έν δοθεν κραυγή γυναικών ήγείρετο. συνήχουν δέ έξω θεν οιμωγαί φονευομένων. πλείστοι μένγε τών έπί τής Ίωταπάτης άγωνιζόμενοι γενναίως έπεσον. πάν τοθεν πεφραγμένους τους διπλοις καί τούς κοντούς προϊσχοντας. ζΥ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ : 253 ναικός τε μεθ’ ήμέραν έγκύμονος πληγείσης τήν γα στέρα (προήει δέ νέον έξοϊκίας) έξέσεισεν έφ’ ήμιστά– διον τό βρέφος· τοσαύτη ήν ή τού λιθοβόλου βία. τών μέν ούν όργάνων φοβερώτερος ό δοΐζος. αΐματι δ’ έρρεϊτο πάς ό πρό τής μάχης περίβολος. έπάλληλοι δ’ έκτύπουν οι νε κροί κατά τού τείχους διπτόμενοι. κατάρχoιντο τής εισόδου. βουλόμενος δέ άπό τών καταρριφθέντων περισπάσαι τούς εΐργοντας. τών δέβαλ ειλομένων ήν ό ψόφος. φοβερωτέραν δέ έποίουν τήν βοήν περιηχούντα τά δρη. ώς. κατόπιν δέ αύτών έταξε τοϋ πεζού τό άκμαιότατον. καί προσβατόν ύπό πτωμάτων 10 τό τείχος έγίνετο. τό δέλοιπόν ίππικόν 30 άντιπαρεξέτεινε τώ τείχει κατά πάσαν τήν όρεινήν πρός τό μηδένα τών άναφευγόντων έκ τής άλώσεως διαλαθεΐν. όπότε τάς έπιβατηρίους βάλλoιεν μη χανάς. καί 15 μόλις περί τήν έωθινήν φυλακήν ένδίδωσι τους μηχα νήμασι τό τείχος άδιαλείπτως τυπτόμενον. πρίν βληθήναι τάς έπιβατηρίους ύπό τών"Ρω 20 ύπό δέ τήν έω 8εσπασιανός έπί τήν κατάληψιν 24 τής πόλεως συνήγε τήν στρατιάν. πλείστοι δ’ έγένοντο τραυματία. κατόπιν δέ τούτων περιέστησε τούς τοξότας. όλίγον άπό τού νυκτερινού πόνου διαναπαύσας. τούς μέν γενναιοτάτους τών ίππέων άποβήσας τών ίππων και τριχή διέταξε κατά τάι-πεπτωκότα τού τείχους. καί ούδέν έπ' έκείνης τής νυκτός ούτε εις άκοής ούτε είς δψεως κατάπληξιν άπελείφθη.

26 έταξε μέν ούν ούτως έκάτερον· τό δέ άργόν άπό τής πόλεως πλήθος. πρός δέ τό πλήθος τών βελών συνο κλάσαντας καλύπτεσθαι καθύπερθεν τους θυρεούς. μεθ’ ών καί αύτός εις τό προ κινδυνεύειν έκληρώσατο" έκέλευσέ τε πρός μέν τόν άλαλαγμόν τών ταγμάτων έπιφράξαι τάς άκοάς. 25. ώς άν μή. τά τε . ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ έχειν κελεύσας έτοιμα τά βέλη πρός άφεσιν. ίνα οϊμέν τούτους κωλύειν πειρώ μενοι καταλίποιεν τήν έπί τους καταρριφθεϊσι φυλα κήν. έτέ ρους δέ κλίμακας άραμένους προσφέρειν έπάνω τους άκεραίοις τείχεσιν. κατά δέ τά παρερρωγότα τού τείχους τούς δυνατωτάτους καί πρό πάντων άνά έξάνδρας. άγωνίζεσθαί τε έκαστον ώς ούχ ύπέρ σωθησομένης άλλ’ ύπέρ άπολωλυίας ήδη τής πατρίδος άμυνόμενον. οΐλοιποί δέ ύπ’ άθρόων βιαζόμενοι τών βελών εί ξωσι τής εισόδου. γύναια καί παϊδες. και τήν καθύπερθεν όρεινήν λαμπομένην δπλοις. καί διά τών ιδίων όργάνων άπαντάν τους πολεμίοις. καταπλαγεϊεν. πρός δέ τούς βεβλημένοις τείχεσι τούς πολεμίους ξιφήρεις.4. ύπο χωρήσαίτε πρός όλίγον έως τάς φαρέτρας κενώσωσιν οΐ τοξόται· βαλλόντων δέ τάς έπιβατηρίόυς μηχανάς αύ– τούς προπηδάν. ώς έθεάσαντο τριπλή μέν φάλαγγι τήν πόλιν έζωσμένην (ούδέν γάρ εις τήν μάχην μετακεκίνητο τών πάλαι φυλάκων). - 925 Ίώσηπος δέ συνείς τήν έπίνοιαν έπί μέν τού μέ νοντος τείχους σύν τοϊς κεκμηκόσιν ίστησι τούς γη– ραιούς ώς μηδέν ταύτη βλαβησομένους. όμοίως δέ καί σφενδονήτας καί τούς έπί τών μηχανημάτων. καί τόν έπί ταϊς μελλούσαις συμφοραϊς θυμόν προαλίσαντας έναφεΐναι τους δράσουσιν αύτάς. λαμβάνειν τε πρό όφθαλμών σφαγησο μένους γέροντας καί τέκνα και γυναίκας άναιρεθησο μένας ύπό τών έχθρών όσον ούδέπω.

συμπλεκόμενοίγειμήν τοϊς άνιούσι παντοΐα καί χειρών έργα καί ψυχής έναπεδείκνυντο. τους μένιούν καθ’ έτερα προσφέρουσι τάς κλίμακας ού προσεϊχεν. παρήει. άπεκαραδόκει δέ τήν όρμήν τών βελών. ύστατόν τινα κωκυτόν άλώσεως συνήχησαν. καί πλευράν μέν ένώσαντες τοϊς δέθυρεοϊς καθύπερθε φραξάμενοι. παρακελευσάμενοι άλλήλοις. μεμινημένοι γεμήν τών τού Ιωσήπου προσ– ταγμάτων οΐ σύν αύτώ τάς τε άκοάς πρός τήν βοήν % καί τά σώματα πρός τάς άφέσεις έφράξαντο. καί καθάπερ ένίσώματι πάσητή φάλαγγι τούς Ιουδαίους άνωθούντες ήδη τού τείχους ό δέΊώσηπος ένταϊς άμηχανίας σύμβουλον λαβών 28 τήν άνάγκην (ήδ’ έστί δεινή πρός έπίνοιαν. τό κεκμηκός δέ τών "Ρωμαίων άκραιφνείς διεδέ και χοντο καί ταχέως άντί τών άποβιασθέντων έπέβαινον έτεροι. ώς ούκ άπειλουμέ νων έτι τών κακών άλλ’ ήδη παρόντων.---. ----.--------------------------------------------------------------------------. ώς δέοϊμέν έκαμνον διη νεκώς άμυνόμενοι καί τούς έαυτών άμείβειν ούκ έχον– τες. κατακλείει ταϊς οικίας. πρίν έπιβήναι τούς διαβαλόντας. δταν αύτήν . ώς μήθηλύνοιεν οΐκτώ τάς όρμάς τών και σφετέρων. 19 όμoύ δέ οΐτε σαλπιγκταί τών ταγμάτων άπάντων 27 συνήχησαν καί δεινόν έπηλάλαξεν ή στρατιά καί πάν τοθεν άφιεμένων άπό συνθήματος τών βελών τό φώς ύπετέμνετο. ή έλαχε. μετ’ άπειλής ήσυ– χάζειν κελεύσας αύτός δέ πρό τών έρριμμένων. καί βαλόν των τάς μηχανάς έπεξέδραμον δι' αύτών. ό δέΊώσηπος τά μέν γύναια..---------- ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ : 255 βέλη τους τοξόταις έπανέχοντα τών Αράβων. στι φος άρρηκτον έγένοντο. πειρώμενοι παρά τάς έσχάτας συμφοράς μή χείρους 20 φαίνεσθαι τών έν άκινδύνω τώ κατά σφάς άνδριζομέ νων· ώστε ού πρότερον άπερρήγνυντο τών "Ρωμαίων πρίν ήπεσεΐν ή διαφθειραι.

oϊ δέ. πολλοί δέ έπί τό χώμα κατέπιπτον.το ζων έκαστος ώς έμπόδιον δντα τής δώμης. έπαί– οντο δ’ ύπό τών Ιουδαίων οι πεσόντες· σφαλλομένων γάριτών"Ρωμαίων ούτοι. βάστα μέν γάρ τό έλαιον άπό κόρσης μέχρι ποδών ύπό τάς πανοπλίας διέρρει τού σώματος δλου. πρός τάς βολάς ήσχόλουν. πολλά δέκακου.το μένους έντή προσβολή τούς στρατιώτας ό στρατηγός πε– ρί δείλην άνεκάλει. συνεπαφιέντες καί τά άγγεΐα βρασσόμενα τή θέρμη. τους δέ θώραξι καί τούς κράνεσιν έν δεδεμένων άπαλλαγή τής καύσεως ούκ ήν· πηδώντες δέ καί συνειλούμενοι ταϊς άλγηδόσιν άπό τών γεφυρω μάτων έπιπτον. τής κατά χείρα συμπλοκής έλευ θερωθέντες. 256 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ άπόγνωσις έρεθίζη). τούτο καιομένων τών "Ρωμαίων διεσκέδασε τήν και τάξιν.είς τούς καταχέοντας έφέροντο. αΐς έπολισθάνοντες ύπεσύροντο και ούτε τών τρεπομένων ούτε τών προσβαινόντων τις όρθός έμενεν. έπεσον δέ τούτων μέν ούκ όλίγοι και . μετά τάχους πολλοί καί πολύ πάντσθεν τών "Ρωμαίων κατέχεον. ζέον έλαιον έκέλευσε καταχεϊν τών συνησπικότων. τόν πρό αύτού κακί. άλλ’ οϊμέν και ύπ’αύτών ύπτιαζόμενοι τών έπιβατηρίων μηχανών συν– επατούντο. ώς παρεσκευασμένον έχοντες. δμως . κακοπραγίας ϊσχύς ούτε τούς Ιουδαίους σύνεσις. οΐ δέ ΊΙουδαϊοι δόλω δευτέρω τάς προσβάσεις αύτών έπέ σφαλλον. θερ μαινόμενόν τε φύσει ταχέως καί ψυχόμενον βραδέως ΠΟ διά τήν πιότητα. καί μετά δεινών άλγηδόνων άπεκυλινδούντο τού τείχους. oϊ δέ τραπέντες εις τούς σφετέρους πρόσω βιαζομένους εύχείρωτοι τους κατόπιν τιτρώσκου 155 29 έπέλιπε δέ ούτε "Ρωμαίους έν ταϊς. καί τήν σάρκα φλογός ούδέν έλασσον έπεβόσκετο. άλλ’ οϊμέν καίπερ οικτρά πάσχοντας όρώντες τούς καταχυθέντας. τήλιν έφθήν έπιχέοντες ταϊς σανίσιν.

. 5 δεσπασιανός δέ έπί τούς συμβεβηκόσι τήν στρατιάν πα– 30 ραμυθούμενος. έχον– και τες· κατά δέ τάς αύτάς ήμέρας "βεσπασιανός έπί τινα 31 τών τής Ίωταπάτης άστυγειτόνων πόλιν (Ίαφά καλεϊ ται) νεωτερίζουσαν. ----------------------------------------. . παραδούς αύτώ χιλίους το μέν ίππεϊς. πεντήκοντα ποδών έκαστον τό ύψος. έκπέμπει. . καί οϊμέν έπί τής Ίωταπάτης άντεϊχον ούτως. καί τών Ίωταπατηνών παρά δόξαν άντεχόντων έπαιρομένην.----. εϊκάδι μέν ούν Δαισίου μηνός ή παράταξις ήν. πεζούς δέ δισχιλίους. . Τραϊανόν. πυρί δέ τόν περί αύτοις σίδη το ρον άνάλωτον. ---------- . .. προσυψώσαι μέν τά χώμα τα. .------------------------. δ δέ τήν μέν πόλιν δυσάλωτον καταλαβών (πρός γάρ τώ φύσει καρτερά τυγχάνειν ούσα καί διπλό περιβόλω τετείχιστο). καί τό μέν ύψος τών πύργων δυσέφικτον όρώντες έκ χειρός βέλει. πάντοθεν σιδήρω κεκα 10 λυμμένους ώς έδραΐοί τε εΐεν άπό βρίθους και δυσά λωτοι πυρί. τών χωμάτων έπέστησεν. . ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 257 πλείους έτρώθησαν· τών δέ άπό τής Ιωταπάτης άπέ θανον μέν έξάνδρες. . έφευγον άπό τού τείχους καί προσβάλ λειν πειρωμένοις έπεξέθεον. πύργους δέτρεϊς. . oϊ δέ μήτε κατά κόρσης φερομένων τών βε– λών έκκλίνειν 6αδίως δυνάμενοι μήτε τούς άφανείς άμύνεσθαι. . τραυματίαι δέ ύπέρ τριακοσίους άνεκομίσθησαν. . άναι ρούμενοί τε καθ’ ήμέραν πολλοί καί μηδέν άντικακούν τούς πολεμίους. δτιμή μετά κινδύνων άνείργειν. όντα τοϋ δεκάτου τάγματος ήγεμόνα.. . κατασκευάσαι κελεύσας. προ . . προσεπιβήσιας αύ– τοϊς άκοντιστάς τε καί τοξότας καί τών άφετηρίων όργά νων τά κουφότερα. πρός δέ τούς δωμαλεωτάτους σφεν δονήτας. . οΐμή καθορώμενοι διά τό ύψος καί τά θωρα– 15 κεϊατών πύργων είς καθοριωμένους τούς έπί τού τείχους έβαλλον. . ώς θυμουμένους έωρα καί oύ πρoτρο πής άλλ’ έργων δεομένους. .

τών . μέχρι πάντες άπώλoντο μύριοι καί δισχίλιοι τόν άριθμόν δντες. 30 έπί μέν τού λαιού κέρως τόν Τραϊανόν ίστησιν. μετά στρατιάς τόν υΐόν έπιπέμπει πεντα κοσίων μέν ίππέων χιλίων δέ πεζών. δείσαντες μή συνεισβάλωσιν οΐ πολέμιοι. δδέσυμβαλώνύπολείπεσθαι τινα πόνον. ούδέ δσον εις άμυναν άναθαρ ρούντες· πρός γάρ τώ καταπεπλήχθαι τούς πολεμίους. θεός δ’ ήν άρα ό"Ρωμαίοις τά Γαλιλαίων πάθη χαρι ζόμενος. πρός άπώλειαν έκδoτον φονώσιν έχθρούς παρέστησεν. συμ φυγόντων δέ εις τό πρώτον τεύχος οΐ"Ρωμαίοι κατά πόδας προσκείμενοι συνεισέπεσον. καί τό μέν πρώτον αύτους τείχος οΐ πολέμιοι. πέρας έθνησκον ού"Ρωμαίοις άλλά τους ιδίοις καταρώ 29} μενοι. άνετίθει τώ στρατηγώ τήν άλωσιν. τό δεύτερον δ’ έκλεισαν οΐ σφέτεροι. κενήν δέμαχίμων λογιζόμενος εί– ναι τήν πόλιν ό Τραϊανός. μέσοι δέ τών δυοΐν κατειλού– μενοι περιβόλων βύζην πολλοί μέν τοις άλλήλων πολ λοί δέ τους ιδίους περιεπείροντο ξίφεσιν. αύτός δέ τό δεξιόν έχων έξηγεΐτο πρός τήν πολιορκίαν.258 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ απαντηκότας δέ τούς έξι αύτής έτοίμους εις μάχην ίδών συμβάλλει. τάς ψυχάς αύτών έκλασεν ή τών οικείων προδοσία. έμπίπτοντες γάρ άθρόοι 10 ταϊς πύλαις καί πολλά τούς έπ’ αύτών όνομαστί κα– λούντες έν μέσαις άπεισφάττοντο ταϊς ικετείαις. δ δέ πρός τήν πόλιν έλθών διά τάχους. άπειροι δέ ύπό "Ρωμαίωνέπιπτον. όρμήσαντας δέ πά– λιν εις τό δεύτερον τείχος άποκλείουσι τής πόλεως οΐ σφέτεροι. καί στείλας άγγέλους πρός 8εσπασιανόν ήτεΐτο πέμψαι τόν υΐόν αύτοϋ Τίτον έπι– θήσοντα τή νίκη τό τέλος. οϊόμενος μηδέν αύτούς τολμήσειν ύπό δέους. εΐ δέκαίτινες ένδον εΐεν. καί διατάξας τήν στρατιάν. καί πρός όλίγον άντισχόντας έδίωκε. χερσίν οικείας έκκλεισθέντα. δς καί τότε τόν τής πόλεως λαόν αύτανδρον.

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 259 δέ στρατιωτών κλίμακας πάντοθεν τώ τείχει προσφε ρόντων. νέοι τε όμού καί γέροντες· ούδέν γούν άρ ρεν άπελείφθη δίχα νηπίων.. καί άπό τών οίκιών αϊ γυναίκες έβαλλoν πάν τό προστυχόν αύταϊς. άμετά γυναικών έξηνδρα ποδίσαντο. τά δέ αιχμάλωτα δισχίλια καί έκατόν καί τριάκοντα. καί ούδέ τοϊς γειτνιώσι κακούς έσωφρονίζοντο. δαπανηθέντων δέ τών μαχίμων τό λοιπόν πλήθος έντε τοις ύπαιθροις και κατά τάς οικίας άπε σφάττοντο. τότε πλήθος τών έληλυ– θότων καί ή σύνταξις ήν φοβερά. έμειναν δέ ούδέ Σαμαρεΐς άπείρατοι συμφορών. τούτω προσβαίνειν μέν τό δρος και συνάπτειν μάχην ούκ άσφαλές έδοξε. έδόκει δέ βεσπασιανώ φθάσαι τό κίνημα καί τάς όρμάς αύτών ύποτέμνεσθαι» καί γάρεϊ φρουραΐς ή Σαμαρεΐτις δλη διείληπτο. κατά χώραν μέν έμενον. καί μέχρι μέν έξι ώρών άντεϊχον μαχόμενοι. τών πολεμίων πολλών καθύπερθεν όντων. Κερεάλιον ούν έπαρ χον δντα τού πέμπτου τάγματος μεθ’ έξακοσίων ίπ 30 πέων καί πεζών τρισχιλίων πέμπει. πρός όλίγον οΐΓαλιλαΐοι καθύπερθεν άμυνό μενοι λείπουσι τόν περίβολον. 62 άθροισθέντες γάρ έπί τό Γαριζίν καλούμενον δρος. τών μέν ούν άναιρεθέντων άνάτε τήν πό λιν καί έπί τής προτέρας παρατάξεως άριθμός μύριοι πρός τους πεντακισχιλίοις ήν. τούτο συνέβη τό πάθος Γαλιλαίοις πέμπτη καίεϊκάδι Δαισίου μηνός.. πο– λέμου δέ είχεν άπειλήν ή τε σύνοδος αύτών καί τά φρο νήματα. έπιπηδήσαντες δέ οί περί τόν Τίτον τής μέν πόλεως έκράτησαν ταχέως. κυκλωσά 17 και . πρός δέ τάς"Ρωμαίων εύπραγίας έν άλογίστω τή κατά σφάς άσθενεία ώρρώδουν καί μετέωροι πρός ταραχήν ύπήρχον. όπερ αύτους έστίν άγιον. πρός 5 δέ τούς ένδον αύτοϊς συστραφέντας καρτερά μάχη συρ ρήγνυται· καί γάρ έν τοϊς στενωποϊς οί δυνατοί προσ– έπιπτον.

χιλίους έξακοσίους έπί μυρίοις όντας. 260 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μενος δέ τή δυνάμει πάσαν τήν ύπώρειαν δι’ δλης αύτούς έφρούρει τής ήμέρας. έπειδή καί πρότερον ληφθείς τις τών άπό τής . τήν τε όλιγότητα τών έπί τής πόλεως έξαγγέλλων καί τήν άσθένειαν. καί τοιαύταις μέν συμφοραΐς Σαμαρεΐται έχρή– 33 σαντο. τότε πρός άλλήλους πιστόν εΐδότι τών "Ιουδαίων καί τήν πρός τάς κολάσεις ύπερ οψίαν. εΐ τις έπιθοΐτο» περί γάρ τήν έσχάτην φυλα κήν. ώς τινάς μέν αύθημερόν ύπό τού δίψους άποθανεΐν. πολλούς δέ τής τοιαύτης άπωλείας τό δουλεύειν προελομένους "Ρωμαίοις προσφυγεΐν. τώ δέ ήν μέν δι’ ύπονοίας ό αύτόμολος. τών δέ άνά τά Ίωτάπατα διακαρτερούντων καί παρ’ έλπίδα τους δεινοϊς άντεχόντων τεσσαρακοστή μέν ήμέρα καί έβδόμη τάχώματα τών "Ρωμαίων ύπερήρθη τό τείχος. καθ’ ήν άνεσίν τε τών δεινών έδόκουν έχειν και καθάπτεται μάλιστα κεκοπωμένων έωθινός ύπνος. καί δόλω δ’ άν άλοϊεν. διαβεβαιούμενος άσφάλειαν τά δπλα δίψασιν· ώς δ’ ούκ έπειθε. συνέβη δέ ύδατος άπο ρουμένων τών Σαμαρέων έκφλεγήναι τότε καί καύμα δεινόν (ώρα δέ ήν θέρους καί τών έπιτηδείων τό πλή θος άπαράσκευον). κα– ταδιαρθάνειν έφασκε τούς φύλακας. καί ώς άγρυπνία διη– νεκεϊ καί μάχαις έπαλλήλοις δεδαπανημένοι δυνατοί μένεΐεν ούδέ βιαζομένους έτι φέρειν. Δαισίου μηνός εκάδι καί έβδόμη. συνεβούλευέτε κατά ταύτην τήν ώραν έπελθεϊν. προσπεσών άπέκτεινε πάντας. έξ ών συνείς ό Κερεάλιος καί τούς έτι συμμένοντας ύπό τών δεινών κατεαγότας έπαναβαίνει τώ δρει. αύτομολεϊ δέ τις πρός τόν βεσπασιανόν τής αύτής ήμέρας. καί τήν δύναμιν έν κύκλω περιστήσας τους πολεμίοις τό μέν πρώτον έπί δεξιάς προυκαλεΐτο καί σώζεσθαι παρεκά λει.

τούτο πολλούς καί τών περί τόνΊώ– σηπον έπιλέκτων έπ' αύτοχειρίαν παρώξυνε κατιδόντες γάρ ώς ούδένα τών "Ρωμαίων άνελεϊν δύνανται. δέ καί ήμέρας ούσης. ένθα καί τούς έτι μάχεσθαι δυναμένους ή δυσχωρία τήν άμυναν άφεί λετο· θλιβόμενοι γάρ έν τους στενωπούς καί κατά τού πρανούς ύπολισθάνοντες δέοντι κατ’ άκρας έκαλύ– πτοντο τώ πολέμω. μεθ’ ούς Σέξτος τις Κερεάλιος χι λίαρχος καί Πλάκιδος τούς ύπό σφίσι τεταγμένους εισ– ήγον. κατειλημμένης δέ τής άκρας καί τών πολεμίων έν μέση τή πόλει στρεφομένων. άλλ' εις τό κάταντες άπό τής άκρας τόν λεών συνωθούντες έφόνευον. τόν μέν φυλάσσειν έκέλευσεν. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 261 Ίωταπάτης πρός πάσαν αϊκίαν βασάνων άντέσχε. κατά μνήμην ών περί τήν πολιορκίαν έπαθον. "Ρωμαίους δέ. καί μηδέν διά πυρός έξερευνώσι τοϊς πολεμίοις περί τών ένδον είπών άνεσταυρώθη τού θανάτου καταμειδιών» τάιγε μήν εΐκότα πιστόν έποίει τόν προδότην. τών άπό τού πέμπτου καί δεκάτου τάγματός τινας όλίγους άγων· άπoσφάξαντες δέ τούς φύλακας είσίασιν εις τήν πόλιν ήσυχή. τό γε . μέχρι πάσης τής στρατιάς είσπεσούσης πρός μόνην τήν τών κακών αίσθησιν έξανέστησαν καί τήν άλωσιν έπίστευον άναιρούμενοι. καί τών διανισταμένων όμίχλη τάς δίψεις . κατά δέ τήν μηνυθεϊσαν ώραν 34 ήεσαν ήσυχή πρός τό τείχος. ούτε φειδώ 235 εισήει τινός ούτε έλεος. δμως ούπω τής άλώσεως τους κρατουμένους αίσθησις ήν· καμάτωτεγάροί πολλοί καί ύπνω διε λέλυντο. έπί δέ τήν κατάληψιν τής πόλεως παρε σκεύαζε τήν στρατιάν. μηδέν δέ αύτός έξι ένέ δρας πείσεσθαι μέγα προσδοκών. ήδη. καί πρώτος έπιβαίνει Τί– τος σύν ένί τών χιλιάρχων Δομιτίω Σαβίνω. καί 5 τάχα μέν άληθεύειν έκείνον. 20 άπήμβλυνε πολλή κατά τύχην τότε τή πόλει περιχυ– θεϊσα.

262 Τor forΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μή πεσεΐν αύτοί ύπό "Ρωμαίων προέλαβον. τρισκαιδεκάτω τής 8 Νέρωνος ήγεμονίας έτει. δς ήν Αντώνιος. νεκροί δέ κατά τε τήν άλωσιν καί κατά τάς πρότερον μάχας συνηριθμήθησαν τετρακισμύριοι. καί τά μέν αιχμάλωτα χίλια πρός τους διακοσίοις συνήχθη. τούς τε νεκρούς . άναίμακτον δ’ άν ήν αύχήσαι "Ρωμαίοις τό τέλος τής πολιορκίας. καί φθάσας αύτόν 15 έκεϊνος νύττει κάτωθεν ύπό τόν βουβώνα δόρατικαί πα ραχρήμα διεργάζεται. περισχεθέντες δέτώ πλήθει τών πολεμίων όψέ παρήκαν τάς δεξιάς καί τούς έφεστώσι τήν σφαγήν εύθυμοι παρέ σχον. καί συνα θροισθέντες έπί τά καταλήγοντα τής πόλεως σφάς αύ– τούς άνεΐλον. τών γάρ είς τά σπήλαιά τις συμπεφευγότων (πολύ δέ ούτοι πλήθος ήσαν)ϊκέτευε τόν Αντώνιον όρέξαι δε– ξιάν αύτώ. άναβάντες εις τινα και τών προσαρκτίων πύργων μέχρι μέν τινος άπημύναντο. καί διά πάσης έχώρουν ήλικίας πλήν νηπίων καί γυναικών. 35 δσοιγε μήν ύπό πρώτην τής καταλήψεως αίσθησιν τών φυλάκων διαφυγεΐν έφθασαν. Ίωτάπατα μέν ούν ούτως έάλω. θνήσκει δέ έξ ένέ δρας. πίστιν τε σωτηρίας καί βοήθειαν πρός άνο δον· διδέ άφυλάκτως ώρεγε τήν χείρα. εΐ μή κατά τήν άλωσιν εΐς έπεσεν 10 έκατοντάρχης. Πανέμου νουμηνία· "Ρωμαίοι δέ τόν Ιώσηπον άναζητούντες κατάτε όργήν σφετέραν 30 καί σφόδρα τού στρατηγού φιλοτιμουμένου (μεγίστη γάρ ήν μοίρα τού πολέμου ληφθείς). ’8εσπασιανός δέ τήν τε πόλιν κατα– και σκάψαι κελεύει. καί τά φρούρια πάντα προσεμπίπρησιν αύτής. - 36 κατ’ έκείνην μένούν τήν ήμέραν τό φανερόν πλή θος άνεϊλον "Ρωμαίοι. ταϊς δέ έπιούσαις άνερευνώμε νοι τάς καταδύσεις τούς έν τους ύπονόμοις καί τους 20 σπηλαίοις έπεξήεσαν.

ϊνατού κακίστου πράγματος προστήσηται τό κάλλιστον. μεθ' ήμέραν μένούν ύπεστέλλετο τών πολεμίων πάντα διει ληφότων. παρασκευήν δέ τών έπι τηδείων ούκ όλίγαις ήμέραις διαρκεΐν δυναμένην. αύθις εις τό σπήλαιον κατήει. . άφικόμενοι δέ παρεκάλουν ούτοι τόν άνδρα. ώς λαθεΐν ούκ ήν.. δύο μένούν ήμέρας διαλανθάνει. έως "βεσπασιανός τρίτον έτι πέμπει χιλίαρχον Νικά νορα. ώ πλατύ σπήλαιον διέζευκτο κατά πλευράν τοϊς άνωθεν άόρατον· ένθα τεσσαράκοντα μέντών έπισήμων άνδρας καταλαμβάνει λανθάνοντας. 263 διηρεύνων καί τούς άποκρύφους τής πόλεως μυχούς. μέσον μέν έαυτόν έκκλέπτει τών πολεμίων. καί 8εσπασιανός αύτίκα μετά σπουδής πέμπει δύο χιλιάρχους Παυλίνον καί Γαλλικανόν. φρουρουμένων δέ παντα χόθεν πάντων δι' αύτόν. νυκτός δ’ άνιών έζήτει δρασμού διάδυσιν καί τάς φυλακάς κατεσκέπτετο. τάς ύποψίας συνέλεγεν. καί πί-2 στεις περί σωτηρίας έδίδοσαν. προσετίθει δέ ώς ούτ’ άν"Βεσπασιανός ένεδρεύων φίλον έπεμπεν. τή δέ τρίτη γυναικός άλoύσης τών άμα αύτους μηνύε ται. έδεδίει τε ώς έπί τιμωρίαν προκαλουμένους. άλλά σώσαι προαιρούμενον άνδρα γενναίον. δεξιάς τώΊω σήπω δούναι κελεύσας καί προτρεψομένους άνελθεϊν.. διδέ άρτι τής πόλεως άλισκομένης. σπου δάζειν τε τόν στρατηγόν ούκ έπί τιμωρία άγαγεΐν αύ– τόν (ένεΐναι γάρ ταύτην καί παρά μή προϊόντος λαβεΐν). γνώριμον τώΊωσήπω καί συνήθη πάλαι. ούκ έκ τού φύσει τών παρακαλούντων ήμέρου. καί ώς δι’ άρετήν αύτός θαυ– μάζοιτο μάλλον ή μισοίτο πρός τών ήγεμόνων. παρελ θών δ’ ούτος τότε φύσει "Ρωμαίων χρηστόν πρός ούς άν άπαξ έλωσι διεξήει. δαιμονίω τινί συν εργία χρησάμενος. ούμήν έπειθον" έκι γάρ 20 ών εϊκός ήν τόν τοσαύτα δράσαντα παθεΐν. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ . καθάλλεται δ' εις τινα βαθύν λάκκον.

ταύτα είπών ένεδίδου τώ Νικάνορι. πό– σους ύπέρ έλευθερίας άποθνήσκειν έπεισας. πλήθους όΊώσηπος έμαθεν. τό μέν στρατιωτικόν ύπ’ όργής έκκαίειν τό σπή λαιον ώρμητο. ψευδή δέ καί συνέσεως .. προσφέρει τώ θεώ λεληθυϊαν εύχήν. μετέβη δέ πρός "Ρωμαίους ή τύχη πάσα. . δς έπί τής τότε ώρας ένθους γενόμε νος. καί “έπειδή τό Ίουδαίον” έφη “φύλον όκλάσαι δοκεί σοι τώ κτίσαντι. άθρόοι περιστάντες “ή με γάλα γεάν στενάξειαν” έβόων “οϊ πάτριοι νόμοι.264. καί τών Ίου– δαίων οΐ συγκαταφυγόντες ώς τόν Ίώσηπον συνίεσαν εϊκοντα τους παρακαλούσιν. γρήσαι τόν άνδρα φιλοτιμούμενος. δίδωμι μέν "Ρωμαίοις τάς χείρας έκών καί ζώ. καί φώς ύπομέ νεις όράν δούλος. άνάμνησις αύτώ τών διά νυκτός όνείρων εισέρχεται. ΤΟΥΡ ΠΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ άπιστίας φιλίαν.. ώς ταχέως έπελάθου σαυτού. ψευδή μέν άρα δόξαν άνδρείας. . Ιώσηπε. κατείχε δέ αύτούς ό πολέμαρχος ζω 5. μαρτύρομαι δέ ώς oύ πρoδότης άλλά σός άπειμι διά κονος” . δι’ ών ό θεός τάς τε μελ λούσας συμφοράς αύτώ προεσήμαινεν Ιουδαίων καί τά περί τούς "Ρωμαίων βασιλείς έσόμενα. ήν δέ καί περί κρίσεις όνείρων ικανός συμβάλλειν τά άμφιβόλως ύπό τού θείου λεγόμενα· τών γε μήν ίερών βίβλων ούκ ήγνόει τάς προφητείας ώς άν αύτός τε ών ιερεύς καί ίερέων έκγονος. ώς δέδτε Νικάνωρ προσέκειτο λιπαρώς καί τάς άπειλάς τού πολεμίου . ούτ’ άν αύτός άπατήσων άνδρα φίλον ύπήκουσεν έλθεϊν. καί κατηφήσαι θεός ό Ίουδαίοις κτίσας ψυχάς θανάτου καταφρονούσας. καί τά φρικώδη τών προσφάτων όνείρων σπά σας φαντάσματα. καί τήν έμήν ψυχήν έπελέξω τά μέλλοντα εί 20 πεϊν. ένδοιάζοντος δέ τού Ιωσήπου καί πρός τόν Νικά νορα. φιλοζωεϊς.

άλλά πολέβου νόμω. γενναίον δέ άνελεϊν έαυτόν. φονώμεν. εϊμέν ούν τόν"Ρωμαίων άποστρέφομαι σίδηρον. καλόν ύπέρ τής έλευθερίας άποθνήσκειν. άξιός εϊμι άληθώς τούμού ξίφους καί χειρός τής έμής· εΐ δέ έκείνους εισέρχεται φειδώ πολεμίου. πάνυγούν νύν έσμέν έλεύθεροι. προ δότης τεθνήξη” ταύθ’ άμα λέγοντες έπανετείναντο τά ξίφη. ήρχετο πρός αύτούς φιλοσο φεΐν έπί τής άνάγκης. έρεϊ τις. καί γάρ ήλίθιον ταύτα δράν σφάς αύτούς περί ών πρός έκείνους διιστά μεθα.----------------------- . ΙΟ δείσας δέ τήν έφοδον όΊώσηπος. σύ δέ άν μέν έκών θνήσκης.. καί προδοσίαν είναι ήγούμενος τών τού θεού προσταγμάτων εΐ προα ποθάνοι τής διαγγελίας. εΐ τους "Ρω μαίοις ένδιδοίη. ού μένιούν. καλόν έν πολέμω θνήσκειν. σώζεσθαι δέ ύπ’ έκείνων. καί ύπό τών άφαιρουμέ 25 νων αύτήν. άν δέ άκων. ήλλάχθαι τις έμέ φησίν· άλλ’ οίδασι "Ρωμαϊοϊ τούτό γε. ή τί τά φίλτατα διαστασιά ζομεν.. πόσω δικαιότε ρον άν ήμάς ήμών αύτών εισέλθοι. Ιουδαίων στρατηγός. εΐγε σωτηρίαν μέν έλπίζεις παρ’ οίς ούτως έπο λέμησας. χρήσoμέν σοι δεξιάν καί ξίφος. κάν ή βέβαιον. άλλ’ εΐ καί σοί λήθην τινά σαυτού κατέχεεν ή "Ρωμαίων τύχη.. έαυτούς βέβαιον έπιτιμήσομεν. μαχομένους μέντοι. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ : 265 είχες. σώμα καί ψυχήν... έταΐροι. προνοητέον ήμύν τού πατρώου κλέ 5 ους.. δειλός δέ όμοίως δτε μή βου λόμενος θνήσκειν δταν δέη καί ό βουλόμενος δταν μή δέη. άλλά δουλείαν. θέλεις. άρα ούχί θάνατον. νύν δέ ούτε εις μάχην άντιάζουσιν ήμύν ούτε άναιρούσιν ήμάς.. τουτέστιν ύπό τών κρατούντων. φημί κάγώ. είτα δν δεδοίκαμενέκ τών έχθρών 30 ύποπτευόμενον. "τί γάρ τοσούτον” έφη "σφών αύτών. φήσει τις. . καί διηπείλουν άναιρήσειν αύτόν.. τί δέ καί δεδοι κότες πρός "Ρωμαίους ούκ άνιμεν..

άλλά μήν ή αύτοχειρία καί τής κοινής άπάντων ζώων φύσεως άλλότριον καί πρός τόν κτίσαντα θεόν ήμάς έστίν άσέβεια. πονηρός είναι δοκεί και άπιδτος· εΐ δέ τις τού σφετέρου σώματος έκβάλλει τήν παρακαταθή κην τού θεοϋ. οΐκοι δέ καίγε νεαί βέβαιοι. καί τό μηκέτι είναι πάλιν έκείνω δίδομεν. δστις χειμώνα δεδοικώς πρό τής θυέλλης έβάπτισεν έκών τό σκάφος. ώς έγωγε καί κυβερνήτην ήγούμαι δειλότατον.καί κολάζειν μέν τούς άποδράντας οΐκέτας δίκαιον νενό μισται. δταν άνθρωπος αύτού τό δώρον ύβρίζη. χώρον ούρανού λαχούσαι τόν άγιώτατον. αύτοί δέ κάλλιστον δεσπότην άποδιδράσκοντες τόν θεόν ού δοκούμεν άσεβεΐν. άρα ούκ ίστε δτι τών μέν έξιόν των τού βίου κατά τόν τής φύσεως νόμον. καί γάρ εί λήφαμεν παρ’ έκείνου τό είναι.. τόν δέ θεόν ούκ οίεσθε άγανακτεΐν. διά τούτο καί τούς φανερώς άφαιρουμένους ήμάς τούτου πολεμίους ήγούμεθα καί τούς έξ ένέδρας τιμωρούμεθα. ό δέ τούτων πατήρ θεός εις έκγόνους τιμωρείται τούς . κάν πονηρούς καταλίπωσι δεσπότας. τά μέν γε σώματα θνητά πάσι καί έκ φθαρτής ύλης δημιουργείται. κλέος μέν αιώνιον. ένθεν έκ περιτροπής αιώνων άγνοϊς πάλιν άντενοικίζονται σώμασιν" δσοις δέ καθ’ έαυτών έμάνησαν αϊ χεϊρες. λεληθέναι δοκεΐ τόν άδικούμενον. τών μέν γε ζώων ούδέν έστιν δ θνήσκει μετά προνοίας ή δι’ αύ– τού" φύσεως γάρ νόμος ισχυρός έν άπασι τό ζήν έθιέ λειν. 30 τούτων μέν άδης δέχεται τάς ψυχάς σκοτιώτερος. καθαραί δέ καί έπήκοοι μένουσιν αϊ ψυ– χαΐ. καί τόλη φθέν παρά τού θεού χρέος έκτινόντων δταν δ δούς κομίσασθαι θέλη. εΐτα άνμέν άφανίση τις άνθρώπου παρακαταθήκην ή διά θηται κακώς.266 ΤΟΥΡΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ άλλ’ άγεννέστατον. ψυχή δέ άθάνα τος άεί καί θεού μοίρα τους σώμασιν ένοικίζεται.

διά τούτο μεμίσηται παρά τώ θεώ τούτο. δί καια φρονεϊν. καλόν ύπό τών έλόντων. εΐ σώζεσθαι δοκεϊ. καλόν ούν. καί παρά τώ σοφωτάτω κολάζεται νομοθέ τη. Α. καθάπερ τό σώμα τής ψυχής άλλότριον. καί προστρέχων άλλος άλλοθεν ξιφήρης έκάκιζόν τε εις άνανδρίαν καί ώς έκαστος αύτίκα καταπλήξων δήλος ήν. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 267 πατέρων ύβριστάς. αϊς έστρατεύσαντο καθ’ έαυτών. έγώ δ’ έπ’ άπωλεία. τού δέδρασσόμενος τής δεξιάς. έταιροι. . καί μή ταϊς άνθρωπίναις συμφοραϊς. δ δέ τόνμέν όνομαστί καλών. προσθεϊναι τήν εις τόν κτίσαντα ήμάς δυσσέβειαν. ούτω καί τήν χείρα τού σώματος. καί ποικίλοις διαιρούμενος πάθεσιν έπί τής άνάγκης είργεν άπό τής σφαγής πάντων τόν σίδηρον. καίγετή έμαυτού. τώ δέ στρατηγικώτερον έμβλέπων. τούς γούν άνελόντας έαυτούς παρά μέν ήμύν μέ χρις ήλίου δύσεως άτάφους έκρίπτειν έκριναν. καίτοι 5 καί πολεμίους θάπτειν θεμιτόν ήγούμενοι· παρ' έτέ ροις δέ καί τάς δεξιάς τών τοιούτων νεκρών άποκό– πτειν έκέλευσαν. σωζώμεθα καί γάρ ούκ άδοξος ή σω– τηρία παρ’ οΐς διά τοσούτων έργων έπεδειξάμεθα τάς άρετάς· είτεθνάναι. ούμε ταβήσομαι δ’ έγώ είς τήν τών πολεμίων τάξιν. εΐ γε έκεΐνοι μέν έπί σωτηρία τούτο πράττουσιν. παρωξύνοντο πρός αύτόν. δν δέ δεήσει δυσωπών. τήν μέντοι "Ρωμαίων ένέ 20 δραν έπεύχομαι μετά γάρ δεξιάν άναιρούμενος ύπ’ αύ– τών εύθύμως τεθνήξομαι. τήντών ψευσαμένων άπιστίαν νίκης μείζον άποφέρων παραμύθιον” ό μέν Ίώσηπος πολλά τοιαύτα πρός άποτροπήν τής αύτοχειρίας έλεγεν · οι δέ πεφραγμένας άπογνώ– 25 σει τάς άκοάς έχοντες ώς άν πάλαι καθοσιώσαντες έαυτούς τώ θανάτω. ήγού μενοι. ίνα έμαυτού προδότης γένωμαι· καί γάρ άν εΐην πολύ τών αύτομολούντων πρός τούς πολεμίους ήλιθιώτερος.

καί σπουδάζων μήτε ύπό τού κλή ρου καταδικασθήναι μήτε εΐ τελευταίος λείποντο μιά ναι τήν δεξιάν όμοφύλω φόνω. καταλείπεται δέ ούτος. καί πολλοί τάς δομφαίας έπιφέροντες αύτομάτως παρεί θησαν. τών δέ καί παρά τάς έσχάτας συμφοράς έτι τόν στρατηγόν αίδουμένων παρε λύοντο μέν αϊ δεξιαί περιωλίσθανε δέ τά ξίφη. . άλλά πιστεύων τώ κηδεμόνι θεώ τήν σωτηρίαν παρα βάλλεται. καί οί μέν πόρρωθεν κολάζειν έβόων τόν 30 πολέμιον. ---. ώς αύτίκα τε θνηξομένου καί τού στρατηγού ζωής γάρ ήδίω τόν μετά τού Ιωσήπου θάνατον ή γούντο. τών μέν γεγηθότων έπί τώ ληφθέντι. καί τού πλήθους συνθλιβομένου περί τώ στρα τηγώ θόρυβος ήν ποικίλος. καί “έπειδή δέδοκται τό θνήσκειν” έφη. τών δέ άπειλούντων... 7 δ δέ έν ταϊς άμηχανίας ούκ ήπόρησεν έπινοίας. σύν έτέρω.” πιστός έδοξε ταύτα εί πών. πείθει κάκεϊνον έπί 8 δ μέν ούν ούτω τόν τε"Ρωμαίων καί τών οικείων διαφυγών πόλεμον έπί ’8εσπασιανόν ήγετο διά τού Νικάνορος· οΐδέ"Ρωμαίοι πάντες έπί θέαν αύτού συν έτρεχoν. . ----------------------------- 268 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ώσπερ τά κατακυκλωθέντα τών θηρίων άεί πρός τόν καθαπτόμενον άντιστρεφόμενος. . μηδέ έπί τής ιδίας κείσθω δεξιάς έκαστος ή άδικον γάρ οίχομένων τών άλλων τινά μετανοήσαντα σωθήναι. τών δέ έγγύθεν ίδεΐν βιαζομένων. είτε ύπό τύχης χρή λέγειν είτε ύπόθεού προ νοίας. καί διοδεύ σει πάντων ούτως ή τύχη. τούς δέ πλησίον άνάμνησις αύτού τών έργων εισήει καί πρός τήν μεταβολήν θάμβος· τών τε ήγεμό ΕΞΕΞ .. καί συνεκληρούτο πείσας· έτοίμην δέ ό λαχών τώ μετ' αύτόν παρείχε τήν σφαγήν. ό λαχών δέ ύπό τοϋ μετ' αύτόν πιπτέτω. . . "φέρε κλήρω τάς άλλήλων σφαγάς έπιτρέψωμεν.

καί τήρει και σαυτών δεσπότης μέν γάρ ού μόνον έμού σύ. παρό καί τότε συνδιέθηκε μέν πλείστους έαυτώ καί πρός οΐκτον τού "Ιωσήπου. νομίζεις αιχμάλω– τον αύτό μόνον ειληφέναι τόν Ιώσηπον· έγώ δέ άγγε λος ήκω σοι μειζόνων. άλλά καίγής καί θαλάσσης καί παντός άνθρώ– πων γένους. πλήν τοϋ παιδός Τίτου καί δυοΐν φίλων. Καΐ– σαρ. "βεσπασιανέ. τί γάρ. δεσπασιανέ. καί τόν 30 Ίώσηπον ύπελάμβανε ταύτα περί σωτηρίας πανουρ γεΐν· κατά μικρόν δέ εις πίστιν ύπήγετο. άναμιμνησκόμε– 5 νόντε τόνού πάλαι μαχόμενον καί τόν ένχερσίν έχθρών άρτι κείμενον όρώντα· παρήν τε νοεΐν δσον δύναται τύχη. τού θεού διεγείραντος αύτόν εις τήν ήγεμονίαν ήδη. οΐ μετά Νέρωνα μέχρι σού διάδοχοι μενούσι. έγώ δέ έπί τιμωρίαν δέομαι φρουράς μείζονος. Νέρωνί με πέμπεις. θέλειν έλεγεν αύτώ. καί τά . ό μέντοι (8εσπασιανός φρουρεϊν αύτόν μετά πολ λής άσφαλείας προσέταττεν ώς άναπέμψων αύτίκα ΙΝέρωνι. καί πρός τήν ήλικίαν έλεος. μεταστησαμένου δέ έκείνου. καί ώς όξεϊα μέν πολέμου βοπή. καί αύτοκράτωρ σύ καί παΐς ό σός ούτος. πλεί στη δέ αύτώ καί παρά τώ πατρί μοϊρα σωτηρίας έγέ νετο. μάλιστα δέ τόν Τίτον έξ άρετής τότε καρτερικόν ένταϊς συμφοραΐς ήρει τού Ίωσήπου. μή γάρ ύπό θεού προπεμπό 20 μενος ήδειν τόν Ιουδαίων νόμον. σύ Καΐ– σαρ. τών δέ άνθρω– πίνων ούδέν βέβαιον. δέσμει δέ με νύν άσφαλέστερον. τούτο άκούσας ό Ίώσηπος μόνω τι διαλεχθήναι 1. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 269 νων ούδείς ήν δς. τούς άλλους άπαν τας. “σύ μέν” είπεν. τότε πρός τήν διψιν ούκ ένέδωκεν αύτοϋ. καί πώς στρατηγούς άποθνήσκειν πρέπει. εΐ κατασχεδιάζω καί θεού” ταύτα είπόντος παραχρήμα μέν (βεσπασιανός άπιστεϊν έδόκει. εΐ καί πρότερον ώργίζετο.

τών γάρ τους άπορρήτοις παρατυχόντων φίλων ό έτερος θαυ μάζειν έφη πώς ούτε τους έπί τών Ίωταπάτων περί άλώσεως ούτε αύτώ προυμαντεύσατο περί αιχμαλω 5 σίας. έπιτήδειον όρών τήν πόλιν. . τό δέκατον δέ καί πέμπτον είς Σκυθόπολιν. εΐμή ταύτα λήρος εΐη διακρoυσoμένου τάς έπ' αύτόν όργάς· ό δέ Ίώσηπος καί τούς Ίωταπατηνοϊς δτι μετά τεσσαρακοστήν έβδόμην ήμέραν άλώσονται προειπεϊν έφη. καί δτι πρός "Ρωμαίων αύτός ζωγρη θήσεται. καί πι στεύειν περί τών κατ' αύτόν ήρκτο. διό καί τόν Ίώσηπον άθρόοι καταβοώντες ήξίουν κολάζειν. έδέχοντο δέ καί τήν στρατιάν καί τόν στρατηγόν μετά πάσης εύφημίας καί φιλοφροσύνης οϊ έπιχώριοι. καί κατ’ εύνοιανμέν τήν πρός τούς "Ρω μαίους. τό δέπλέον έχθει τών κατεστραμμένων. τά πολλά Τίτου τή τιμή συν εργούντος. φρουράς μέν ούν καί δεσμών ούκ άνίει τόν Ιώσηπον. έδωρεϊτο δέ έσθήτι καί τοις άλλοις κειμηλίοις. άλεεινή δέήν κάκείνη χειμώνος ώρα. 30 καθ’ όσον ήν πνιγώδης θέρους ύπό καύματος.πτιππππππππππππππππππ---------------------- 270 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ σκήπτρα δι’ έτέρων σημείων προδεικνύντος. ταύτα παρά τών αιχμαλώτων κατ’ ιδίαν ό 10 Θεσπασιανός έκπυθόμενος εύρισκεν άληθή. ώς μή θλίβοι παντί τώ στρατώ τήν Καισάρειαν. μεγίστην τε"Ιουδαίας πόλιν καί τό πλέον ύφ’Έλ λήνων έποικουμένην. "Θεσπασιανός δέ τήν μέν περί τούτου δέησιν ώς ύπ’ άκρί– 2: του γενομένην πλήθους έξέλυσεν ήσυχία. τών δέταγμά των τά μέν δύο χειμερίσοντα έκάθισεν έπί τής Καισα ρείας. πεδιάς ούσα καί παράλιος. άτρεκή δέ καί τόν Ιώσηπονέν άλλοις κατελάμβανε. φιλοφρονούμενός τε καί περιέπων διετέλει. 9 τετάρτη δέΠανέμου μηνός άναζεύξας είς τήν Πτο λεμαΐδα έκείθεν εις τήν παράλιον άφικνείται Καισά ρειαν.

. τάς δέπρός ταϊς πέτρας· πολλάς δέ πρός άντίoν κύμα βιαζομένας εις τό πέλαγος (τόν τε γάρ αιγιαλόν όντα 30 πετρώδη καί τούς έπ’ αύτού πολεμίους έδεδοίκεσαν) μετέωρος ύπεραρθείς ό κλύδων έβάπτισεν.------------------------. οΐνύκτωρ ώς άφύλακτον εΐσέρ χονται τήν πόλιν.αιγιαλώ γάρ έπιλήγει τραχεϊ καί τό μέν άλλο πάν όρθίω. "8εσπασιανός 10 δέ ώς έγνω τήν σύνταξιν αύτών. ----. σφαλερώτερον έρημίας τόν δρμον άπεργάζεται. ένθα καί τών Αν 52 δρομέδας δεσμών έτι δεικνύμενοι τύποι πιστούνται τήν άρχαιότητα τού μύθου.-----------------------------------. καί καταδείσαντες τού μένεΐργειν τούς "Ρω μαίους άπετρέποντο. πλήθος ούκ όλίγον. και πρός τας δεχoμέvας πέτρας ύψη λόν άνακόπτων τό κύμα. συμφυγόντες δέ εις τάς ναύς 1 5 έξωτέρω βέλους διενυκτέρευον. πέμπει πεζούς τε καί ίππεϊς έπί τήν Ίόπην.. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 271 ένδέ τούτω συναθροισθέντες οΐτε κατά στάσιν έκ πίπτοντες τών πολεμίων καί οί διαφυγόντες έκ τών κατεστραμμένων. κατά τούτον σαλεύουσι τους άπό 25 τής Ίόπης ύπό τήν έω πνεύμα βίαιον έπιπίπτει (με λαμβόρειον ύπό τών ταύτη πλωιζομένων καλείται). ήν δέ ούτε φυγής που τόπος ούτε μένουσι σωτηρία.. βραχύ δέ συννεύοντι κατά τάς κεραίας έκατέρωθεν. οΐ δέ έν αύτή προήσθοντο μέν τήν εϊσβολήν. πηξά μενοί τε πειρατικά σκάφη πλεϊστα τόν τε Συρίας καί Φοινίκης καί τόν έπ’Αιγύπτω πόρον έλήστευον.----. άλμένουδέ ούσης φύ σει τής Πόπης . έρημωθεϊσαν ύπό Κεστίου 5 πρότερον" καί τής χώρας έκπεπολεμωμένης άνεργό μενοι μεταβαίνειν έγνωσαν εις τήν θάλασσαν. άνακτίζουσιν "Πόπην όρμητήριον σφίσιν. άπλω– τά τε πάσιν έποίουν τά τήδε πελάγη. βία μέν άνέ . αϊ δέ εΐσί κρημνοί βαθεϊς καί προύχουσαι σπιλάδες εις τό πέλαγος.. καί τάς μέν πρός άλλήλαις τών νεών αύτόθι συνήραξε. τύπτων δέ τόν αιγιαλόν άντιος βορέας..

. οΐδέϊππεϊς προ νομεύωσι τήν πέριξ. "Ρωμαϊοι δέ λαβόντες άμαχητί τήν πό λιν κατασκάπτουσιν. "Ρωμαίων δέ τής πό λεως. ώς αίμαχθήναι μέν έπί πλείστον τό πέλαγος. οϊμέν ούν κατά τά προσταχθέντα τήν χώραν κα τατρέχοντες καθ’ ήμέραν έτεμνόν τε καί ήρήμουν άπασαν· ώς δέ εις τά "Ιεροσόλυμα τό κατά τήν Ίωτα 25 πάτην πάθος ήγγέλθη. άριθμός δέ τών έκβρασθέντων σωμάτων τετρακισχίλιοι πρός τούς διακοσίοις ήν.-------------------------------------------------------------------------------. καί παρά πάσιν άμφιβολίας ήν ήδη βεβαιότερον. τινές δέ ώς κουφοτέρω τήν θάλασσαν έφθανον τώ σιδήρω σφάς αύτούς άναιρούντες. . καί πολλή μέν οίμωγή συρρηγνυμένων έγίνετο ή τών σκαφών. ώς μή πάλιν οΐπειρα ταί συναλισθεϊεν είς αύτήν. ίνα ούτοι μέν κατά χώραν μένοντες φρουρώσι τό στρατόπεδον. πληρωθήναι δέ νεκρών τήν παραλίαν καί γάρ τούς έπί τόν αιγιαλόν έκ ΙΟ φερομένους έφεστώτες οΐ"Ρωμαϊοι διέφθειρον. Ίόπημέν ούτως έν όλίγω χρόνω δεύτερον ύπό "Ρω μαίοις έάλω· δεσπασιανός δέ. καί τό ίππικόν έν αύτώ καταλεί πει μετά πεζών όλίγων. πολύς δέ άγνυμένων ό ψόφος· καί τού πλήθους οΐμένύπότών κυμάτων καλυπτόμενοι διεφθεί ροντο. τό μέν πρώτον ήπίστουν οΐ πολλοί καί διά τό μέγεθος τής συμφοράς καί διά τό μηδένα τών λεγομένων αύτόπτην παρεΐναι (διεσώθη γάρ ούδέ άγγελος. καί τάς περιοίκους κώμας τε καί πολίχνας έξαιρώσι τής Πόπης. οικεία φύσει τών σκυθρωποτέρων)· κατ’ 30 όλίγον δέ διά τών προσχώρων ώδευε τό άληθές. άλλ' αύτομάτη διεκήρυσσε φήμη τήν άλωσιν. προσε -----. πολλοί δέ τοϊς ναυαγίοις έμπλεκόμενοι. τό γεμήν πλεΐστον ύπό τών κυ– μάτων έκφερόμενον περιεξαίνετο ταϊς άπορρώξιν. _______-------------------------------------------------------------------------ΓΓΕ-------------- 272 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μου τής θαλάσσης έξωθουμένους. στρατόπεδόν τε έπί τής άκροπόλεως έγείρει.

ως επί τριακοστήν μέν ήμέραν μή διαλιπεϊν τάς όλοφύρσεις έντή πόλει. Τώσηπον δέ πάντες. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 273 σχεδιάζετό γεμήν τους πεπραγμένοις καί τά μή γενό Η μενα· τεθνεώς γάρ έπί τής άλώσεως καί Ίώσηπος ήγ– γέλλετο. έσχεδιασμένον δέ τό κατά τόν Ιώσηπον πάθος εύρί σκετο. καί παρ' οΐς μέν εις άνανδρίαν παρ' οίς δέ είς προδο σίαν έκακίζετο. πλήρης δέ άγανακτήσεως ήν καί τών 20 κατ' αύτού βλασφημιών ή πόλις. ζήν δέ αύτόν έγνωσαν καί παρά "Ρωμαίοις όν τα πρός τών ήγεμόνων πλέον ή κατ’ αιχμαλώτου τύ χην περιέπεσθαι. τοσούτον όργής έπί ζώντος δσον εύ– νοίας έπίτεθνάναι δοκούντος πρότερον άνελάμβανον. τόν. καί τά μέν κατά τήν Ίωταπάτην ώσπερ είχεν. έκείνοις κέντρον έτέ ρων έγίνετο συμφορών. τούς μέντούν έπί τών Ιεροσολύμων τοιούτοι θό ρυβοι κατείχον. ώς δέ τό άληθές διεκαλύπτετο τώ 6 χρόνω. τό δέ έπί τώ στρατηγώ πένθος έδημοσιεύθη· καί οϊμέν ξένους οί δέ συγγενεΐς οΐ δέ φίλους οΐ δέ άδελφούς έθρήνουν. μάλλον γούν ώριμων έπί τούς "Ρωμαίους ώς καί τόν Ιώσηπον έν αύτους άμυνούμενοι. τούτο μεγίστου τά"Ιεροσόλυμα πένθους έπλή– ρωσε κατά μέν γε οίκους καί κατά συγγενείας οΐς 5 προσήκων ήν έκαστος τών άπολωλότων έθρηνείτο. δ γίνεται τους εύ φρονούσιν άσφαλείας καί τών όμοίων φυλακής αϊτιον. πλείστους δέ μισθούσθαι τούς αύλητάς oϊ θρήνων έξήρχον αύτους. "βεσπασιανός δέ καθ’ ίστορίαν τής 7 Αγρίππα βασιλείας (ένήγε γάρ βασιλεύς αύτός. παρωξύνοντο δέ ταϊς πληγαΐς καί προσεξεκαίοντο ταϊς κακοπραγίας" τό γε μήν πταίειν. άμα 3Ο καί δεξιώσασθαι τόν ήγεμόνα σύντή στρατιά τό κατά τόν οίκον δλβω προαιρούμενος καί καταστεϊλαι δι' αύ– τών τά νοσούντα τής άρχής) άρας άπό τής παράλου . καί τό τέλος άεί τών κακών 5 αύθις άρχή.

πανταχόθεν τούς Ιουδαίους καταστρέφεσθαι διεγνωκώς τήν έπί τούτοις στρατείαν εύκαιρον ήγεΐτο.. καταστασιάζοιτο δέ ύπό τινών πολε μεϊν βιαζομένων. κατά τινα σταθμόν εύσύνοπτον τους νεω τερίζουσι (Σενναβρίς όνομάζεται).. πέμπει δή τόν υΐόν Τίτον είς Καισάρειαν. παΐς Σα φάτου. προσελάσας δέ ό βαλεριανός.-.. έπεί πλησίον ήν τού τείχους. ώς μή δοκοΐεν άκρο βολισόμενοι παρεΐναι. ώς είς ξενίας άμοιβήν. καί άλλως έκπλαγείς πρός . ---- 274 . μετάξοντα τήν έκεϊθεν στρατιάν είς Σκυ– θόπολιν· ή δέ έστι μεγίστη τής Δεκαπόλεως καί γεί των τής Τιβεριάδος. έπ εκθέουσιν αύτώ τών στασιαστών οΐ δυνατώτεροι μετά δπλων· έξηγεΐτο δέαύτών Ιησούς τις όνόματι. καί μετά τριών ταγμάτων προελ θών στρατοπεδεύεται μέν άπό τριάκοντα τής Τιβεριά δος σταδίων. άποδιδούς τώ θεώ χαριστήρια τών κατωρθωμένων· ώς δέ αύτώ Τιβεριάς μέν νεωτερίζειν.. ένθια μέχρι μέν ήμερών είκοσι τήν στρα τιάν διαναπαύων καί αύτός ένεύωχίας ήν. καί πρίν είς λόγους έλθεϊν.. σωφρονί σων αύτώ τάς πόλεις. ----. αύτός τε καταβαίνει καί τούς σύν αύτώ τών ίππέων άπέβησεν.---------------------------------------------------------. τού ληστρικού στίφους ό κορυφαιότατος. διαλεχθη σόμενον ειρηνικά τους κατά τήν πόλιν καί προτρεψό μενον έπί πίστεις" ήκηκόει γάρ ώς έπιθυμοίη μέν εί– ρήνης ό δήμος.. ΤΟΥΡ ΠΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Καισαρείας εις τήν Φιλίππου καλουμένην μεταβαίνει Καισάρειαν... καί δι’ Αγρίππαν. ένθα καί αύτός παραγενόμενος έκδέχεται τόν υΐόν. άφεστάναι δέ ήγγέλλοντο 5% Ταριχέα (μοϊρα δέ τής "Αγρίππα βασιλείας ήσαν άμ φότεραι).----------------- .-----. εΐ καί τό νικάνεΐη βέβαιον.. 8α λεριανός δέ ούτε παρά τάς έντολάς τού στρατηγού συμ βαλεΐν άσφαλές ήγούμενος. καί σφαλερόν τό μάχεσθαι πολλούς μετ’ όλίγων άπα ρασκεύων τε πρός έτοίμους. πέμπει δέ δεκαδάρ χην 8αλεριανόν σύν ίππεύσι πεντήκοντα.

. ----. ----.. καί μεθ’ ήμέραν βεσπασιανός σύνΐππεύσι πρσπέμπει πρός τήν άκρώρειαν Τραϊανόν. 275 και - τήν άδόκητον τών Ιουδαίων τόλμαν. καί τούς αιτίους τιμωρήσασθαι τής άποστάσεως. φείσασθαι δέ τού δήμου Ρωμαίους φιλοφρονούντος άεί. ----. συμμενεΐν πρός τό λοιπόν έγγυωμένου τούς έναύ– τους. τών τε τειχών διά τούτον έφεί 30 σατο. ----. ----------- 48% .. άναλαβών τήν δύναμινήει πρός τήν πόλιν. έπί δεξιάς έπειγό μένοι πάλαι… ταύταις ένεδίδου ταϊς ικεσίαις ό στρα τηγός. καίτοι διά τήν άρπαγήν τών ίππων έφ’ όλην ώρ γισμένος τήν πόλιν καί γάρ άγωνιώντα περί αύτής τόν Αγρίππαν έώρα.. ύφ’ ών αύτοί φρουρηθήναι μέχρι νύν.. ώσπερ μάχη ληφθέντας. τού δήμου και 8 προτύχειν δοκούντες φεύγουσι μέν εις τό τών "Ρωμαίων στρατόπεδον. εΐς Ταρίχέας άποδιδράσκουσι. και μετ' εύφημιών ύπήντων. ώς δέέγνω τόν δήμoν όμο νοούντα τους ικέτας. μηδέ τήν όλίγων άπόνοιανήγήσασθαι τής πόλεως δλης. φεύγει πεζός. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ". ουδέ τάς τε πύλας άνοίγουσιν αύτώ. τούτο καταδείσαντες οΐ γηραιοί. τώ βασιλεϊ χαριζόμενος. καί τά άλλα κεκακωμένην τήν πόλιν έκτής στάσεως άνιελάμβανεν. σωτήρια και εύεργέτην άνακαλούν 25 τες τής δέ στρατιάς τριβομένης περί τήν τών εισόδων στενότητα. παραρρήξαιττού κατά τήν μεσημβρίαν τεί χους "8εσπασιανός κελεύσας πλατύνει τήν εισβολήν αύ– τους· άρπαγής μέντοι καίύβρεως άπέχεσθαι παρήγγειλε. ----.. ----. " . έπαγόμενοι δέ τόν βασιλέα προσπίπτου– σινίκέται δεσπασιανώ.. άποπειραθήναι τού πλήθους εϊ πάντες ειρηνικά φρονοϊεν. μή σφάς περιιδεϊν δεόμενοι. ούκ ένέδρα. έτεροί τε όμοίως πέντε τούς ίππους άπέλιπον ούς οί περί τόν Ιησούν άπήγαγον εις τήν πόλιν γεγηθότες. λαβόντων δέ τούτων τώ δήμω δεξιάς. οϊ περί τόν Ίησούν ούκέτι άσφαλές ήγούμενοι μένειν έπί τής Τιβεριάδος.

έξηρτυμένα. καί οϊμέν άναχθέντες είς δσον έξικνείσθαι τών "Ρωμαίων βάλλοντες δύναντο. έλάσσω μέντοι τής Τιβεριάδος τόν μέν γάρ έκεϊ περίβολον έν άρχή τής άποστάσεως 10 δαψιλεία χρημάτων καί δυνάμεως έκρατύνατο. σκά φη δέήν αύτους έπί τής λίμνης παρεσκευασμένα πολλά πρός τε τό συμφυγεΐν έπίγής ήττωμένους. πλείονος δυνάμεως αύτό δεν λέγων. ώς έωρων τούς όπλίτας άθροιζομένους. 20 πρίν τι παθεΐν. καί πρός τήν πρώτην έφοδον τών τειχοποιών σκεδασθέντων όλίγα τής δομήσεως σπαράξαντες. περιβαλλομένων δέ τών 15 "Ρωμαίων τό στρατόπεδον. κάνεϊ δέοι διαναυμαχεϊν. ή μέν γάρ πόλις. ύφορώμενος έκεϊ πολέμου τριβήν αύτώ γενησομέ νην· συνέρρει γάρ εις τάς Ταριχέας πάντό νεωτερίζον. ώσπερ ή Τιβεριάς ύπώρειος ούσα. τειχίζει δέ τήν παρεμβολήν όχυρωτέ ραν. πάντοθεν ύπό τοϋ Ίωσήπου τετείχιστο καρτερώς. εις τούς σφετέρους άνέφευγον… έπι διώξαντες δέ οΐ"Ρωμαίοι συνελαύνουσιν αύτούς είς τά σκάφη. οΐ περί τόν Ιησούν ούτε πρός τό πλήθος ούτε πρός τήν εύταξίαν τών πολεμίων ύποδείσαντες προθέουσι. τάς τε άγκύρας έβαλλον καί πυκνώσαντες ώσπερ φάλαγγας τάς ναύς 25 έπαλλήλους τους έπί τής γής διεναυμάχουν πολεμίοις "δεσπασιανός δέ τό πολύ πλήθος αύτών ήθροισμένον άκoύων έντώ πρό τής πόλεως πεδίω. τή τε τής πόλεως όχυρότητι καί τή λίμνη πεποιθότες. πέμπει τόν υϊόν 2 σύν ίππεύσιν έξακοσίοις έπιλέκτους. αύτός δέ τούς μέν πλείους τών ίππέων ώριμημένους . _ _ _ _ __________________ _ _ _ _------------------------------------------- 276 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 10 έπειτα προελθών αύτής τε μεταξύ καί Ταριχεών στρατοπεδεύεται. 5 ή καλείται Γεννησάρ πρός τών έπιχωρίων. δ δέ ύπέρογκον εύρών τήν τών πολεμίων πληθύν πρός μέν τόν πα– και τέρα πέμπει. καθ' ά μή τή λίμνη προσεκλύζετο. Ταριχέαι δέαύτού τά λείψανα τής φιλοτιμίας μετέλαβον.

έπί τούτω μέντοι γε μόνοι και κατ’ ειρήνην άσκούμεθα τους διπλοις. ΛΟΓΟΣ : ΤΡΙΤΟΣ 277 δρών καί πρίν άφικέσθαι βοήθειαν. καταπεπληγότας. τά δέ τής ήμετέρας έμπειρίας καί τάξεως τί δεϊ καί λέγειν. τάς μέν γάρ ήμετέρας χείρας ούδέν εις τούτο τών έπί τής οικουμένης διαπέφευγεν. έπεί καί τίς όνησις τής διηνεκούς στρατείας. κατορθοΐ δέ τούς πολέμους ού πλήθος άνθρώπων. Ίου δαίων μέν ούν τόλμα καί θράσος ήγεϊται. κάν έν όλίγοις ή· οϊμένγε καί παρατάξασθαι δάδιοι 30 και προσαμύνειν έαυτούς. ν' 20 έν πολέμω μή πρός τό άντίπαλον άριθμώμεν έαυτούς. και καί ώς ύμάς μέν ταύτα πολλαπλασίους ποιεϊ τά πλε ονεκτήματα. ίνα και ειδήτε τίνες δντες πρός τίνας μάχεσθαι μέλλομεν. καί διότι ΊΙουδαϊοι μέν. έστι δέ ούς ήσυ χή πρός τό πλήθος τών Ιουδαίων. άπονοίας .. άλλ’ άσύν τακτοί τε καί πολέμων άπειροι. Ίουδαϊοι δέ. κάν ή μάχιμον. λογισάσθω δή πάλιν οΐος πρός οΐους παρατάξεται. έν έπηκόω στάς “άνδρες” έφη “Ρωμαϊοι· καλόν γάρ έν άρχή τών λόγων ύπομνήσαι τού γένους ύμάς. εΐ καί σφό 15 δρα τολμηταί καί θανάτου καταφρονούντες. καί όχλος άν άλλως.. προθυμίας μέν ούν εις τό φανερόν ύμάς εύ έχοντας χαίρω βλέπων. λογίζεσθε δέ δτι καί πρός γυμνήτας όπλίται καί ίππεϊς πρός πεζούς καί στρατηγούμενοι πρός άστρατηγήτους διαγωνίζεσθε. αϊ δέ ύπέρογκοι δυνάμεις ύφ’ έαυτών βλάπτονται πλέον ή τών πολεμίων. έάν ίσοι πρός άστρατεύτους άντιτασσώμεθα. έστώτων έκείνων ένταϊς κακοπραγίας. πολύ δέ τόν τών πολεμίων άριθμόν πα ραιρείται τά έλαττώματα. άνδρεία δέ. ήμάς 10 τοις εύτυχήμασιν έγκάμνειν. καί δεινόν. ού στρατιά λέγοντο. μέχρι νύν ού κοπιώσιν ήττώμενοι. δέδοικα δέμή τινι τό πλήθος τών πολεμίων κατάπληξιν λελη θυϊαν ένεργάσηται. ίνα είπω καί ύπέρ αύτών.

ύμείς δέ πώς ούκ άν αισχύνοισθεί πρoκινδυνεύοντος ήγεμόνος ήττώμενοι. έπεμψε δέ (8εσπασιανός καί "Αντώνιον Σίλωνα σύν 30 δισχιλίοις τοξότας. νομίζω δ’ έγωγε έπί τήσδε τής ώρας καί τόν πατέρα τόν έμόν κρίνεσθαι κάμέ καίύμάς. καί προσγενομένου πρίν συμ βαλεϊν Τραϊανού μετά τετρακοσίων ίππέων ήσχαλλον ώς μειουμένης τής νίκης αύτοϊς διά τήν. άρπάσαι δέ τήν νίκην δυνάμεθα. 2ο προκινδυνεύσω γάρ. πεπεισμένοι τήν όρμήν έμήν παρακροτεΐσθαι θεώ συμμάχων καί προγνώσκετε σαφώς ότι τής έξω μάχης πλέον τι κα ταύτα τού Τίτου διεξιόντος προθυμία δαιμόνιος έμπίπτει τους άνδριάσι. καί γάρ έκείνω τό νικάν έθος. κατά μέν τάς εύπραγίας εύτονα. σβεννύμενα δέ έν έλαχίστοις φάλμασιν· ήμών δέ άρετή και εύ πείθεια καί τό γενναΐον.278 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ πάθη. ίν' άκοινώνητόν τε ή τό κατόρθωμα καί μείζον. εύΐστε. κοινωνίαν. 15 εϊτών μέν προκατωρθωμένων άξιος έκεΐνος. δ κάν τους εύτυχήμασιν άκμάζει κάν τους πταίσμασιν ού μέχρι τέλους σφάλ λεται. στρατιώται. σκεπτέον δέ δτι καί παθεΐν μέν ούδέν άνήκεστον ήμύν φόβος (πολλοί γάρ το οϊβοηθήσοντες. μή λείπεσθε δ’ ύμεϊς έμού. καί ύπέρ μειζόνων δέ ή Ίουδαϊοι διαγωνιεϊσθε· και καί γάρ εΐ περί έλευθερίας καί πατρίδος έκείνοις ό πό λεμος κινδυνεύεται. τί μείζον ήμύν εύδοξίας καί τού μή δοκεΐν μετά-τήν τής οικουμένης ήγεμονίαν έν άν τιπάλω τά Ίουδαίων τίθεσθαι. έγώ δ’ έκείνου παΐς. καί πρώτος εις τούς πολε μίoυς έμβαλώ. δ’ ύμεϊς έμοί. κελεύσας καταλαβόντας τό άντικρύ τής πόλεως δρος τούς έπί τού τείχους άνείργειν. καί . καί πλησίον). κάγώ πρός αύτόν ύποστρέφειν ούκ άν ύπομείναιμι λειφθείς. καί χρή τούς ύπό τού πατρός ήμύν πεμπο μένους συμμάχους φθάνειν.

καί τότε διά τήν ήτ ταν πλέον ό δ’ έπηλυς πολύς ών πλέον έβιάζετο. καί “τί. δεΐ δέ πόνου πρός τώ τάχει καί λή ματος· ούδέν γάρ τών μεγάλων φιλεϊ δίχα κινδύ νου κατορθούσθαι. νυσσόμενοι δέ τους κοντούς καί τώ βοίζω τών ίππέων άνατρεπόμενοι συνεπατούντο. Τ τος δέ τούς μέν κατόπιν προσκείμενος άνήρει. καί πρός τήν πόλιν ώς έκαστος είχε τάχους έφευγον. έκδιδόντος ήμων Ιουδαίους θεού. τοϊς 4. κατακούσας 25 δέ τής ταραχής Τίτος (ού γάρ ήν άπωθεν τού τεί χους)"ούτος ήν ό καιρός” έκβοά. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 279 οϊμέν. 2 μέν γάρ έπιχωρίοις διά τε τάς κτήσεις καί τήν πόλιν ούκ έδόκει πολεμεϊν άπ’ άρχής. συστρατιώται. πολλούς δέ συνηλόα περί άλλήλοις πεσόν τας έμπηδών. πρός όλίγον μέν άν τέσχον ταϊς έμβολαΐς. μέλλομεν. στασιάζουσιν οΐ τάς χείρας ήμών διαφυγόντες. ούς δέ φθάνων κατά στόμα διήλαυνε. τούς ταύτη πειρωμένους έκ βοηθεΐν περιέσχον· ό δέ Τίτος πρώτος τόν ίππον ήλαυνε εις τούς πολεμίους. καί διωργισμένων έπ’ άλλήλοις κραυγήτε ήν καί θό ρυβος ώς δσον οϋπω φερομένων εις διπλα. έάν ταχύνωμεν. ούκ άκούετε βοής. έκδέχεται δ’ αύτούς στάσις εΐσω χαλεπή. έχομεν τήν πόλιν. oϊ δέ ΊΙουδαϊοι. τούς δέ διεκπαίων άθρόους. παρατείναντες έαυτούς είς δσον έπεϊ 5 χον οΐ πολέμιοι τό πεδίον. παρό καί πολύ πλείους έδoξαν. έως τώ πλήθει βιασάμενοι καί διεκπεσόντες εις τήν πόλιν συνέφευγον. πάσι δέ τάς πρός τό τείχος φυγάς ύπετέμνετο καί πρός τό πεδίον άπέστρεφεν. πολλών δέ πανταχού φονευομένων διασκίδνανται. δέξασθε τήν νίκην. καίτοι τήν τε όρμήν καί τήν εύταξίαν αύτών καταπλαγέντες. φθάνειν δ' ού: μόνον χρή τήν τών . καί σύν κραυγή μετ’ αύ– τόν οΐ λοιποί. ώς προσετέτακτο.

αϊ δ’ έγίνοντο ταχέως άφθονία τε ύλης καί πλήθει τεχνιτών. ίνα πρός τώ νικήσαι τοσούτο πλήθος όλίγοι καί τήν πόλιν έλωμεν μόνοι” ταύθ’ άμα λέγων έπί τόν ίππον άναπηδά. καί μετ' αύτόν οί λοιποί δέος δέ πρός τήν τόλμαν αύτού τοϊς έπί τών τειχών ένέπεσε. ώς είκός. μέχρι Τίτος τούς μέν αϊτίους άνελών. καί οί μέν εις τήν λίμνην καταφυγόντες. άμαχητί δέ τών έπιχωρίων (κατά γάρ έλπίδα δεξιάς καί τό συνειδός τού μή βεβουλεύσθαι πολεμεϊν μάχης άπετρέποντο). δι' ής έλάσας πρώτος εις τήν πόλιν εισέρχεται. λιπόντες δέ τήν φρουράν οϊμέν περί τόνΊη– σούν διά τής χώρας έφυγον. οΐδέ τους άναχθεϊσι προσπίπτειν πειρώμενοι. άντιτασσομένων. οίκτείρας δέ τούς έπιχωρίους άνεπαύσατο φόνου. ύπερησθείς τήτε τού παι δός άρετή καί τώ κατορθώματι (μεγίστη γάρ έδόκει καθηρήσθαι μοίρα τού πολέμου). άλλά καί τήν τών ήμετέρων βοήθειαν. έπεί τήν πόλιν έαλωκυϊαν είδον. - ή δέ λίμνη Γεννησάρ μέν άπό τής προσεχούς χώ . καί κτείνειν έκέλευσε. έκτείνοντο δέ οϊμέν έπιβαίνοντες τών σκαφών. καί ξ5 καθηγείται πρός τήν λίμνην. οΐ δέ έπί τήν λίμνην καταθέοντες ύπαντιάζουσι τους πολεμίοις περιέπιπτον. ώς μή δια λάθοι τις έξι αύτής. ούς άνάγκη διαλλάσσει ταχέως. δσοι μή Μξ5 διαφεύγειν έφθασαν. ώς πορρωτάτω τών πολεμίων άνήχθησαν· Τίτος δέ έκπέμψας τινά τών ίππέων εύαγγελίζεται τώ πατρί τό έργον. καί μάχεσθαι μέν ή διακωλύειν ούδείς ύπέ μεινε. δ δέ. τότε μέν έλθών πε– ρισχόντας τήν πόλιν φρουρεϊν έκέλευσεν. τών μέν έπηλύδων.πολεμίων όμόνοιαν. πολύς δέ τών κατά τήν πόλιν ήν φόνος. τή δ’ ύστε ραία πρός τήν λίμνην καταβάς σχεδίας έκέλευσε πήσ– σειν έπί τούς καταπεφευγότας.

τούγειμήν Πανείου τό φυσικόν κάλλος ύπό τής βασιλικής προσεξήσκηται πολυτελείας. τώΆγρίπ πα πλούτω κεκοσμημένον. γλυκεϊάτε δμως έστί καί ποτιμωτάτη" καί γάρ τής έλώδους πα χύτητος έχει τό νάμα λεπτότερον. μήτε ύπονοστούν μήτε ύπερχεόμενον. ποταμού μέν ή κρήνης προσηνε στέρα. γένη δέ ιχθύων έν αύτή διάφορα πρός τούς άλλαχού γεϋσίν τε καί ιδέαν. σταδίων δέ εύρος ούσα τεσσαράκοντα. ένθεν έδόκουν οΐ πάλαι γεννάσθαι τόν ποταμόν. καί πρός τούτοις έτέρων έκατόν τό μήκος. ψυχροτέρα δ’ ή κατά λίμνης διάχυσιν άεί μέ νουσα. ή δέ έστιν άνιόντων εις τήν Τραχω νΐτιν άπό σταδίων έκατόν είκοσι Καισαρείας. καί δοκεϊ μέν ΊΙορδάνου πηγή τό Πάνειον. εύρεν άνε νεχθέντα. δπερ θέρους νυκτός ποιεϊν έθος τους έπιχωρίοις. έκ μέν ούν τής πε ριφερείας έτύμως Φιάλη κέκληται τροχοειδής ούσα λί μνη. τής όδοϋ κατά δεξιόν μέρος ούκ άπωθεν. άγνοούμενος δέ τέως 2 δ ΊΙορδάνης έντεύθεν άρχεσθαι διά τοϋ τετραρχήσαν τος Τραχωνιτών ήλέγχθη Φιλίππου· βαλών γάρ ού τος είς τήν Φιάλην άχυρα κατά τό Πάνειον. δια μείψας δέ έτέρους έκατόν είκοσι σταδίους μετά πόλιν 30 Τουλιάδα διεκτέμνει τήν Γεννησάρ μέσην. καί τό μέν ύδωρ ούκ άποδεϊχιόνος έξαιθρια σθέν. άρχόμενος δέ φανερού δεύ ματος ό Ιορδάνης άπό τούδε τόϋ άντρου κόπτει μέν τά τής Σεμεχωνίτιδος λίμνης έλη τε καί τέλματα. πρός δέ εύ– κρατος άρύσασθαι. καθαρά τέέστι πάν 56 τοθεν αιγιαλοϊς έπιλήγουσα καί ψάμμω. μέση δέ ύπό τού Ιορδάνου τέ μνεται. ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 281 ρας καλείται.. φέρεται δέ ύπό γήν είς τούτο κρυπτώς έκ τής καλου μένης Φιάλης. έπειτα πολ λήνάναμετρούμενος έρημίαν εις τήν Ασφαλτίιτιν έξεισι . μένειν δέ έπί χείλους αύτή άεί τό ύδωρ..

έπεί παρεσκευάσθησαν αϊ σχεδίαι.. καί πάν πεφυτεύκασιν οί νεμόμενοι. θαυ– μαστή φύσιν τε καί κάλλος. . αϊς μαλθα κώτερος άήρ άποδέδεικται. δέ κα μησίν άδιαλείπτως χορηγεϊ. .. φιλοτιμίαν άν τις εΐποι τής φύσεως..----. φυτών τό χειμεριώτατον. ούτε γάρ αύτή τι φυτόν άρνεϊται διά τήν πιότητα. σταφυλήν τε καί σύκον. έπεί γεννά τώ κατά τήν Αλεξανδρέων λίμνην κορακίνω παραπλή σιον. οΐ καύματι τρέφον ται. ούτε έξίσου διαναυμαχεϊν· τά τε γάρ σκάφη μικρά όντα και "λη στρικά πρός τάς σχεδίας ήν άσθενή. συκαΐ τε καί έλαΐαι πλησίον τούτων.. τοϊς δέ συνελαυνομένοις ούτε έπί γήν δια φεύγειν ένήν. μήκος δέ τού χωρίου παρατείνει κατά τόν αϊ γιαλόν τής όμωνύμου λίμνης έπί σταδίους τριάκοντα καί εύρος είκοσι 9 ταύταμένούν ούτω φύσεως έχει. έστι δέ δπου και πλησιάζοντες πόρ -wr .. τούς δέ λοιπούς καρ πούς δι’ έτους δλου περιγηράσκοντας αύτοϊς. . βιασαμένης εις έν συναγαγεΐν τά μάχιμα. όμως δ’ ούν έκπεριπλέον τές τάς σχεδίας.. 282 τόΥ 1ΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 παρατείνει δέ τήν Γεννησάρ όμωνυμος χώρα. έκπεπολεμωμένων πάντων. καί καθ' έκαστον έμπλέοντες όλίγοι πρός άθρόους έφεστώτας τούς "Ρω μαίους έγγίζειν έδεδοίκεσαν. τού δέ άέρος τό εύκρατον άρμόζει καί τούς διαφόροις· καρύαι μέν γε. πρός γάρ τή τών άέρων εύκρασία καί πηγή διάρδεται γονι μωτάτη' Καφαρναούμ αύτήν οΐ έπιχώριοι καλούσι. ταύτην φλέβα τού Νείλου τινές έδoξαν. -----. καί τών ώρών άγαθήν έριν. ----- . βεσπασιανός δέ. έπανήγετο. 5 άπειροι τεθήλασιν ένθα φοίνικες. άλλά καί διαφυλάσσει. τά μέν γε βασιλικώτατα. τής δυνάμεως έπι βήσας δσον ώετο τους κατά τήν λίμνην άνταρκέσειν. έκάστης ώσπερ άντι ποιουμένης τού χωρίου· καί γάρ ού μόνον τρέφει πα ρά δόξαν τάς διαφόρους όπωρας.

έκακούντο δέ αύτοί πλέον κατ’ άμφότερα ταϊς γάρ χερμάσιν ούδέν δρώντες δτι μή κτύπον έπάλληλον (είς γάρ πεφραγμένους έβαλλον). ήν δέ δεΐν κεκραμένην μή αΐματι πεπληρωμένην δέ νεκρών τήν λίμνην άπασαν· διε– σώθη γάρ ούδείς. 5 έφικτοί τοϊς"Ρωμαίων έγίνοντο βέλεσι. έκκλειόμενοι δέ πολλοί μέν έν αύτή κατηκοντίζοντο τή λίμνη. καί σύν αύτοϊς έβαπτίζοντο τους σκάφεσι.. καί προσβαίνειν ύπ’ άμηχανίας εις τούς έχθρούς πειρωμένων ή κεφαλάς ή χείρας άπέ 15 κοπτον οΐ"Ρωμαϊοι. τών δέβαπτι σθέντων τούς άνανεύοντας ή βέλος έφθανεν ή σχε δία κατελάμβανε. τών δέ διεκπαίειν πειρωμένων πολλούς μέν έφικνούμενοι κοντούς διέ πειρον. πολλούς δέ έκπηδήσαντας οΐ"Ρωμαϊοι διέ φθείρον έπίγής. τινάς δέ συντρεχούσαις ταϊς σχεδίαις έναπολη φθέντας μέσους είλον άμα ταϊς άλιάσι. κεκυκλωμένων αύτους τών άλιάδων. μέχρι τραπέντες εις τήν γήν έξεώ σθησαν οΐλοιποί. άπέθανον δέ σύν τους έπί τής πόλεως πρότερον πεσούσιν έξακισχί 30 λιοι πεντακόσιοι. τού το μέν έκείνης τής ναυμαχίας τό τέλος. ούς δέ ξιφήρεις έπικαταπηδώντες εις τά σκά φη. ώς μή μόνον οικτρόν Ίουδαίοις γενέσθαι τό πάθος. πρίν δράσαί τι παθεΐν έφθανoν. " ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 283 ρωθεν τούς "Ρωμαίους έβαλλον λίθοις καί παροξύνον τες έγγύθεν έπαιον. διακρίνων δέ άπό τών έπιχω . άλλά καί διά μίσους τους δράσασιν έλθεϊν. δεινή δέ ταϊς έξής ήμέραις περιέσχε τήν χώραν όδμή τε καί διψις· οϊμέν γάρ αιγιαλοί ναυαγίων άμα καί διοιδούντων έγεμον σωμάτων. '8εσπασιανός δέ μετά τήν μάχην καθίζει μέν έπί 10 βήματος έν Ταριχέας. καί πλησιάζειν τολμώντες. πολλή τε ήν αύτών καί ποικίλη φθορά πανταχού.. έγ– 25 καιόμενοι δέ καί μυδώντες οι νεκροί τόν άέρα διέ φθειρον.

.. μετά τών ήγεμόνων είχρή καί τούτους σώ ζειν έσκέπτετο. ώς μή τις άποκλίνειε. βιάζεσθαι δέ 5% καί πρός ούς άν καταφύγωσι πολεμεϊν δυναμένους). καί μετά πίστεις έπιθέσθαι προελθούσιν ούχ ύπέμενεν. έξενίκων δέ οί φίλοι. τών δέ νέων έπιλέξας τούς ισχυρο τάτους έξακισχιλίους έπεμψεν εις τόν ισθμόν Νέρωνι.1 ..... 28. καί μετά φανερών έν άσφαλεϊ τών χρημάτων ήπερ έπε τράπη χωρούντων.. . κατανεύσας ούν αύτους άδειαν άμφίβολον..... δεσπασιανός ώς μέν ούτε άξιοι σωτηρίας είεν καί δια φεύξονται κατά τών άφέντων έγίνωσκε.. έπέ τρεψεν έξιέναι διά μόνης τής έπί Τιβεριάδα φερούσης όδοϋ. δταν ή μή δυνατόν άμ 15% φω.. ΤΟΥΡ ΠΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ρίων τόν έπηλυν λεών (κατάρξαι γάρ ούτος έδόκει πο λέμου). . ό μέν γε άλλος όχλος Τραχωνΐται καί Γαυλανΐ– ται καί Ίππηνοί καί oϊ έκ τής Γαδαρίτιδος τό πλέον . τόν δέ τρό πον τής άναιρέσεως αύτών διενοείτο… καί γάρ αύτόθι κτείνων έκπολεμώσειν ύφεωράτο τούς έπιχωρίους (ού 10 γάρ άνέξεσθαι φονευομένων ικετών τοσούτων παρ’ αύτοϊς). και χρήναι τό συμφέρον αίρεΐσθαι πρό τού πρέποντος.. χωρίς τών Αγρίππα χαρισθέντων· τούς γάρ έκ τής τούτου βασιλείας έπέτρεψεν αύτώ ποιεϊν δτι βούλoιτο.. -.. διαλαμβάνουσι μέν οί"Ρωμαίοι τήν 20 μέχρι Τιβεριάδος πάσαν.4. πιπράσκει δέκαί τούτους ό βασι λεύς. τών δέ ταχέως πιστευσάντων οΐς ήθελον.. . μηδέν κατά Ίου δαίων άσεβές είναι λέγοντες. . φαμένων δέ πάντων βλαβεράν έσεσθαι τήν άφεσιν αύτών (ού γάρ ήρεμήσειν άπολυθέντας άνθρώπους έστερημένους μέν πατρίδων.. καί γηραιούς μέν άμα τους άχρήστoις διακοσίους έπί χιλίοις όντας άνελεϊν έκέλευσεν. καί τό λοιπόν πλήθος εις τρισμυρίους καί τετρακοσίους όντας πιπράσκει.. συγ κλείουσι δέ αύτούς είς τήν πόλιν· καί "δεσπασιανός έπελθών ίστησι πάντας έν τώ σταδίω....

έξήκοντα δέ μήκος στάδια δια τείνει δέ αύτής τά έλη μέχρι Δάφνης χωρίου τά τε άλλα τρυφερού καί πηγάς έχοντος.. τό τρανόν τής κλήσεως ούκ έξακριβούντων τών έπιχωρίων. ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.-----. ταύτη τριάκοντα μένεύρος. Σελεύκεια δέ πρός τή Σεμεχωνιτών λίμνη.-----. έάλωσαν δέ Γορπιαίου μηνός όγδόη. ώς εικάζεσθαι καμήλωτό σχήμα.----. κατά πλευράνμέν δή και πρόσωπον εις φάραγγας άβάτους Γ. ----. --.. πεποιθυΐα τή δυσχωρία πλέον τών Ίωταπάτων. καί αϊμέν έκ τής Γαυ– λανίτιδος άμφότεραι (τού γάρ άνω καλουμένου Γαυ– λανά μέρος ήν ή Σωγάνη. Όσοι δέ μετά τήν τών Ίωταπάτων άλωσιν Γαλι-1 λαΐοι "Ρωμαίων άφεστήκεσαν. τού κάτω δέ ή Γάμαλα). ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 285 ήσαν. ούτοι τών έν Ταριχέας ήττηθέντων προσεχώρουν· καί παρέλαβον πάντα "Ρω μαϊοι τά φρούρια καί τάς πόλεις. ----. παρ’ ήν ώνόμασται. πλήν Γισχάλων και τών τό Ήταβύριον όρος κατειληφότων. συνέστη δέ τούτοις καί Γάμαλα πόλις Ταριχεών άντικρυς ύπέρ τήν λίμνην κειμένη. ----------. τραχύς γάρ αύχήν άφ’ ύψηλού κατατείνων δρους μέ 25 σον έπαίρει τένοντα μηκύνεται δέ έκ τής ύπεροχής εις τούμπροσθεν έκκλίνων δσον κατόπιν. τούς μέν ούν έπί Σω γάνην καί Σελεύκειαν παρά τήν άρχήν τής άποστάσεως δεξιαΐς Αγρίππας προσηγάγετο. Γάμαλα δέ ού προσε χώρει. αϊτρέφουσαι τόν μικρόν καλούμενον Ιορδάνην ύπό τόν τής χρυσής βοός νεών προπέμπουσι τώ μεγάλω. στασιασταί καί φυγάδες και οΐς τά τής ειρήνης όνείδη τόν πόλεμον προυξένει. τής δέ Αγρίππα λήξεως αύτη τε ήν καί Σωγάνη καί Σελεύκεια.-- ..

καί τούτο έπι καρσία παρακόψαντες τάφρω δύσβατον οΐέπιχώριοι κα τεσκεύασαν. πρός δέ τους δυνατούς φρουρούς καθίστη καί τό ύπερκείμε– νoν δρος καταλαμβάνεται. ήπερ ό άνωτάτω τής πόλεως πύργος ήν. ό νότιος δέαύ– τής όχθος εις άπειρον ύψος άνατείνων άκρα τής πόλεως ήν άτείχιστος. καί πρός μεσημβρίανμέν έκλινεν. έφ' ού τό πέμ πτον καί δέκατον έστρατοπεδεύκει τάγμα" καί τό πέμ . ό δέύπέρ αύτήν κρημνός είς τήν βαθυτά την κατατείνων φάραγγα. καί τό τόπω πεποιθότες ούδέ πλείο νας ύπελάμβανον. έφ' ήν τό άστυ κατέληγεν. κρημνιζομένη τε ή πόλις έΟικυΐα κατέτρεχενείς έαυτήν άπό τής όξύτη– τος. τειχισαμένων δέ ώσπερ έθος τών ταγμάτων ύπέρ αύτού στρατόπεδον.. 286 . καί πάσαν μέν κυκλώσασθαι φυ– λακή τήν πόλινούχ οΐός τε ήν ούτω διακειμένην. χωμάτων ήρ χετο κατ’ ούράν καί τό κατ’ άνατολάς αύτοϋ μέρος. 3 δεσπασιανός δέ άρας άπό τής Αμμαούς. ένθα πρό τής Τιβεριάδος έστρατοπεδεύκει (μεθερμηνευομένη δέ "Αμμαούς θερμά λέγοιτ’ άν· έστι γάρ έν αύτή πηγή θερμών ύδάτων πρός άκεσιν έπιτήδειος). διθεν άπήρτηται τούδρους. oϊ δέ έναύτή φύσει μέντού χωρίου θαρραλεώ τεροι τών κατά τήν Ίωταπάτην ήσαν. πηγή δέέντός τού τείχους. ΤΟΥΡ ΠΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ περισχίζεται · τό κατ’ ούράν δέ όλίγον άναφεύγει τής δυσχωρίας. άφικνείται πρός τήν Γάμαλαν.. πολύ δέ έλάτ τους μάχιμοι. παρό καί τους Αγρίππα προ– πεμφθεϊσιν έπί τήν πολιορκίαν άντεϊχεν έπί μήνας 520 έπτά. πεπλήρωτο γάρ ή πόλις διά τήν όχυρότητα συμφυγόντων. πρός όρθίω δέ τή λαγόνι δεδομημέναι πε πύκνωνται δεινώς έπ’ άλλήλαις αϊ οικίαι. ούτως ούσαν φύσει δύσμαχον τήν πόλιν τειχίζων ό Ιώσηπος έποίησεν όχυρωτέραν ύπονόμοις τε καί διώ– ρυξιν.

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ, 287

πτονμέν κατά μέσην έξειργάζετο τήν πόλιν, τάς διώ–
ρυγας δέ άνεπλήρου καί τάς φάραγγας τό δέκατον, κάν
τούτω προσελθόντα τους τείχεσιν Αγρίππαν τόν βασιλέα,
καί περί παραδόσεως τούς έφεστώσι πειρώμενον διαλέ
5 γεσθαι, βάλλει τις τών σφενδονητών κατά τόν δεξιόν
άγκώνα λίθω. καί δ μέν ύπό τών οικείων θάττον πε–
ριεσχέθη, "Ρωμαίους δέ έπήγειρεν εις τήν πολιορκίαν όρ
γή τε περί τού βασιλέως καί περί σφών αύτών δέος· ού
γάρ άπολείψειν ώμότητος ύπερβολήν κατ’ άλλοφύλων
καί πολεμίων τούς πρός όμόφυλον καί τών συμφερόντων
αύτούς σύμβουλον ούτως άγριωθέντας. .
συντελεσθέντων ούν τών χωμάτων θάττον πλήθει
χειρών καί τών πραττομένων έθει, προσήγοντάς μη
χανάς, οΐ δέ περί τόν Χάρητα καί Ίώσηπον (ούτοι γάρ
ήσαντών κατά τήν πόλιν δυνατώτατοι) καίπερ καταπε
πληγότας τούς όπλίτας τάττουσιν, έπειδή μέχρι πολλού
πρός τήν πολιορκίαν άνθέξειν ούχύπελάμβανον, ύδατι
καί τοις άλλοις έπιτηδείοις μή διαρκούμενοι παρακρο
τήσαντες δέδμως έξήγαγον έπί τό τείχος. καί πρός όλί
γον μέν άπημύναντο τούς προσάγοντας τάς μηχανάς,
βαλλόμενοι δέ τους καταπελτικούς καί τούς πετροβόλοις
άνεχώρουν εις τήν πόλιν. καί προσάγοντες οΐ"Ρωμαίοι
τριχόθεν τούς κριούς διασείουσι μέν τό τείχος, ύπέρ δέ
τών διφθέντων είσχεόμενοι μετά πολλού σαλπίγγων
25 ήχου καί κτύπου τών διπλων αύτοί τε έπαλαλάζοντες
συνερρήγνυντο τους κατά τήν πόλιν. oϊδέ τέως μένκα
τά τάς πρώτας εισόδους ένιστάμενοι, προσωτέρω χω
ρεϊν έκώλυον και καρτερώς τούς "Ρωμαίους άνεργον»
βιαζόμενοί τε ύπό πολλών καί πάντοθεν τρεπόντων
30 καί πρός τά ύψηλά τής πόλεως, προσκειμένοις τοϊς πο
λεμίοις έξι ύποστροφής έπιπεσόντες συνώθουν εις τό
κάταντες, καί τή στενότητι καί δυσχωρία θλιβομένους
16

-----------------------------------πάντα». ------------------------- ,------------------------
-------------------------------------------,

2SS ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

άνήρουν. οΐ δέ μήτε τούς κατά κορυφήν άμύνασθαι
δυνάμενοι μήτε διεκπαίειν τών σφετέρων πρόσω βιαζο–
μένων έπί τάς οικίας τών πολεμίων (πρόσγειοι γάρ
ήσαν) άνέφευγον. αϊ δέ ταχέως κατηρείποντο πληρού
μεναι καί τό βάρος μή στέγουσαι· κατέσειε δέπολλάς και
- μία τών ύπ’ αύτήν πεσούσα, καί πάλιν έκεϊναι τάς ύπ’
αύτάς. τούτο πλείστους διέφθειρε τών "Ρωμαίων" ύπό
γάρ άμηχανίας, καίτοι συνιζούσας όρώντες, έπεπήδων
ταϊς στέγας. καί πολλοί μέν κατεχώννυντο τοϊς έρει
πίοις, πολλοί δέ ύποφεύγοντες μέρη τού σώματος κα- το
τελαμβάνοντο, πλείστους δέ ό κονιορτός άγχων άνή
ρει, συνέργειαν θεού τούτο Γαμαλεϊς ύπελάμβανον,
καί τής κατά σφάς άμελούντες βλάβης έπέκειντο, πρός
τετά τέγη τούς πολεμίους άνωθούντες καί τούς κατο
λισθάνοντας έν όξέσι τους στενωποϊς καί άεί τούς πί- 15
πτοντας ύπερθεν βάλλοντες έκτεινον, καί τά μέν έρεί
πια χερμάδων πλέα ήν αύτους, σίδηρον δέ παρείχον οί
τών πολεμίων νεκροί παρασπώντες γάρ τά τών πεσόν
των ξίφη κατά τών δυσθανατώντων έχρώντο. πολλοί
δέ άποπίπτοντες ήδη τών δωμάτων σφάς αύτούς βάλ- 20
λοντες έθνησκον, ήν δέ ούδέ τραπέντων ή φυγή βά
διος· κατά γάρ άγνοιαν τών όδών καί παχύτητα τού
κονιορτού μηδέ άλλήλους έπιγνώσκοντες άνειλούντο
καί περί σφάς έπιπτον.
, 5 οϊμέν ούν μόλις εύρίσκοντες τάς έξόδους άνεχώ- και
ρησαν έκ τής πόλεως: "δεσπασιανός δέ άεί προσμένων
τους πονουμένους (δεινόν γάρ τι πάθος αύτόν εΐσήει
κατερειπομένην όρώντα περί τώ στρατώ τήν πόλιν), έν
λήθη τού καθ' αύτόν άσφαλούς γενόμενος λανθάνει
κατά μικρόν άνωτάτω τής πόλεως προελθών, ένθια 30
μέσοις έγκαταλείπεται τους κινδύνοις μετ’ όλίγων παν–
τελώς· ούδέ γάρ ό παΐς αύτώ Τίτος τότε συμπαρήν,
---

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ . . . 289

τηνικαύτα πρός Μουκιανόν είς Συρίαν άπεσταλμένος.
τραπήναι μέν ούν ούτε άσφαλές ούτε πρέπον ήγήσατο,
μνησθείς δέ τών άπό νεότητος αύτώ πεπονημένων και
τής ιδίας"άρετής, ώσπερ ένθους γενόμενος, συνασπίζει
και μέν τούς άμα αύτώ τά τε σώματα καί τάς πανοπλίας,
ένυφίσταται δέκατά κορυφήν έπιρρέοντα τόν πόλεμον,
καί ούτε άνδρών πλήθος ούτε βελώνύποπτήξας έπέμενε,
μέχρι δαιμόνιον τό παράστημα τής ψυχής συννοήσαντες
οϊ πολέμιοι ταϊς όρμαϊς ένέδοσαν. άτονώτερον δέ προσ–
10' κειμένων αύτός έπί πόδα άνεχώρει, νώτα μή δεικνύς
έως έξω τού τείχους έγένετο... πλείστοι μένούν"Ρωμαίων
κατά ταύτην έπεσον τήν μάχην, έν οΐς καί ό δεκαδάρ
χης Έβούτιος, άνήριού μόνον έφ' ής έπεσε παρατάξεως,
άλλά πανταχού καί πρότερον γενναιότατος φανείς καί
15 πλεϊστα κακά Ίουδαίοις έργασάμενος, έκατοντάρχης δέ
τις, Γάλλος όνόματι, μετά στρατιωτών δέκα περισχεθείς
έντή ταραχή κατέδυμέν εις τινος οικίαν, τών δέ έναύ–
τή διαλαλούντων παρά δείπνον δίσα κατά τών "Ρωμαίων
ή περί σφών ό δήμος έβουλεύετο κατακροασάμενος (ήν
το δέ αύτός τε καί οί σύν αύτώ Σύροι) νύκτωρ έπιανίστα
ται, καί πάντας άποσφάξας μετά τών στρατιωτών είς
τούς "Ρωμαίους διασώζεται. *
"βεσπασιανός δέ άθυμούσαν τήν στρατιάν έννοία
πταισμάτων, καί διότι τέως ούδαμού τηλικιαύτη συμ
as φορά κέχρηντο, τό γεμήν πλέον αϊδουμένους έπίτώ τόν
στρατηγόν μόνον τους κινδύνοις έγκαταλιπεϊν, παρεμυ
θεϊτο, περί μέντού καθ' αύτόν ύποστελλόμενος, ώς μη
δέ τήν άρχήν μέμφεσθαι δοκοίη, δεΐν δέ τά κοινά λέγων
άνδρείως φέρειν, τήν τού πολέμου φύσιν έννοούντας,
το ώς oύδαμού τό νικάν άναιμωτί περιγίνεται ή γάρ πα
λίμπους τύχη περίσταται. τοσαύτας μέντοι μυριάδας
"Ιουδαίων άνελόντας αύτούς όλίγην τώ δαίμονι δεδωκέ
τosΈΡΗ. v. - 19

290 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ναι συμβολήν. είναι δέ, ώσπερ άπειροκάλων τό λίαν
έπαίρεσθαι ταϊς εύπραγίας, ούτως άνάνδρων τό κα
ταπτήσσειν έντους πταίσμασιν· “όξεϊα γάρ έν άμφοτέ
ροις ή μεταβολή, κάκεϊνος άριστος ό κάν τους άτυχήμασι
νήφων, ίνα μένη καί δι’ εύθυμίας άναπαλαίων τά
σφάλματα. τά μέντοι συμβεβηκότα νύν ούτε μαλα
κισθέντων ήμών ούτε παρά τήν τών Ιουδαίων άρετήν
γέγονεν· άλλά κάκείνοις τού πλεονεκτήσαι καί τού δια
μαρτεΐν ήμύν αϊτιον ή δυσχωρία, καθ’ ήν άν τις ύμών
μέμψαιτο τής όρμής τό άταμίευτον. άναφυγόντων γάρ
έπί τά ύψηλά τών πολεμίων έαυτούς ύποστέλλειν
έχρήν, καί μή κατά κορυφήν ίσταμένους τους κινδύνοις
έπεσθαι, κρατούντας δέ τής κάτω πόλεως κατ’ όλίγον
προκαλείσθαι τούς άναφυγόντας είς άσφαλή καί έδραίαν
μάχην... νυνί δέ άκρατώς έπί τήν νίκην έπειγόμενοι τής
άσφαλείας ήμελήσατε. τό δέ άπερίσκεπτον έν πολέμω
καί Ιτής όρμής] μανιώδες ού πρός"Ρωμαίων, οΐ πάντα
έμπειρία καί τάξει κατορθούμεν, άλλά βαρβαρικόν, καί
ώ μάλιστα ΊΙουδαϊοι κρατούνται. χρή τοίνυν έπί τήν
έαυτών άρετήν άναδραμεϊν, καί θυμούσθαι μάλλον ή
προσαθυμεϊν τώ παρ’ άξίαν πταίσματι. τήν δέ άρίστην
έκαστος έκ τής ιδίας χειρός έπιζητείτω παραμυθίαν…
ούτω γάρ τοϊς άπολωλόσι τιμωρήσεσθε καί τούς άνε–
λόντας άμυνεΐσθε... πειράσομαι δέ έγώ, καθάπερ νύν,
έπί πάσης μάχης προάγειν τε ύμών εις τούς πολεμίους
και τελευταίος άποχωρεϊν” . . . .
δ μέν ούν τοιαύτα λέγων τήν στρατιάν άνελάμ
βανε, τοϊς δέ Γαμαλεύσι πρός όλίγον μέν θαρρήσαι τώ
κατορθώματι παρέστη παραλόγως τε συμβάντι καί με–
γάλως, λογιζόμενοι δέ ύστερον άφηρήσθαι σφάς αύ–
τούς καί δεξιάς έλπίδα, τότε μή δύνασθαι διαφεύγειν
έννοούντες (ήδη γάρ έπέλειπε τάπιτήδεια), δεινώς ήθύ–

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 291,

μουν καί "ταϊς ψυχαΐς άναπεπτώκεσαν. ούμήνείς τό
δυνατόν ήμέλουν σωτηρίας, άλλά καί τά περιρρηχθέντα
τού τείχους οΐ γενναιότατοι καί τά μένονται περισχόν
τες έφύλασσον οΐλοιποί.. τών δέ"Ρωμαίων έπιχων νύντων
5 τάχώματα καί πάλιν πειρωμένων εισβολής, οΐ πολλοί
διεδίδρασκoν έκ τής πόλεως κατά τε δυσβάτων φαράγ–
γων, ήπερ ούκ έκειντοφυλακαί, καί διά τών ύπονό
μων. δσοι γεμήν δέει τού ληφθήναι παρέμενον, έν–
δεία διεφθείροντο" πανταχόθεν γάρ τροφή τους μάχε–
10 σθαι δυναμένοις συνηθροίζετο.
καίτοϊμέν έν τοιούτοις πάθεσι διεκαρτέρουν, "δε–
σπασιανός δέ πάρεργον έποιεϊτο τής πολιορκίας τούς τό
Ήταβύριον κατειληφότας δρος, δέστι τού μεγάλου πε
δίου και Σκυθοπόλεως μέσον· ούτό μέν υψος έπί τριά
15 κοντα σταδίους άνίσχει, μόλις προσβατόν κατά τό
προσάρκτιον κλίμα, πεδίον δέ έστιν ή κορυφή σταδίων
έξ καί είκοσι, πάν τετειχισμένον, ήγειρε δέ τοσούτον
όντα τόν περίβολον ό Ιώσηπος έν τεσσαράκοντα ήμέ
ραις, τή τε άλλη χορηγούμενος ύλη κάτωθεν καί ύδατι·
μο καί γάρ τους έποίκους μόνον ήν όμβριον, πολλού ούν
πλήθους έπί τούτου συνειλεγμένου, "βεσπασιανός,Πλά
κιδον σύν ίππεύσιν έξακοσίοις πέμπει. τούτω τό μέν
προσβαίνειν άμήχανον ήν, έλπίδι δέ δεξιών και παρα
κλήσεως πρός ειρήνην τούς πολλούς προσεκαλείτο. κα–
και τήεσαν δέ άντεπιβουλεύοντες· δτε γάρ Πλάκιδος ώμί
λει πραότερον, σπουδάζων αύτούς έν τώ πεδίω λαβεΐν,
κάκείνοι κατήεσαν ώς πειθόμενοι δήθεν, ίνα άφυλάκτω
προσπέσωσιν. ένίκα μέντοι τό Πλακίδου πανούργον· άρ
ξαμένων γάρ τών Ιουδαίων μάχης φυγήν ύποκρίνεται,
φο και διώκοντας έλκύσας έπί πολύ τού πεδίου τούς ίππείς
έπιστρέφει, τρεψάμενος δέπλείστους μέν αύτών άναιρεϊ,
τό δέ λοιπόν πλήθος ύποτεμόμενος εΐργει τής άνόδου.
19 %

292 τor forΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

καί οϊμέν τό "Ιταβύριον καταλιπόντες έπί "Ιεροσολύμων
έφευγον, οΐ δέ έπιχώριοι πίστεις λαβόντες (έπιλελοίπει
δέ αύτούς τό ύδωρ) τότε δρος καί σφάς αύτούς Πλα
κίδω παρέδοσαν.
τών δέ έπί τής Γαμάλας οΐ παραβολώτεροι μέν 5
φεύγοντες διελάνθανον, οΐδέ άσθενείς διεφθείροντο λι
μώ, τό μάχιμον δέ άντεΐχετή πολιορκία, μέχρι, δευτέρα
καί εΐκάδι μηνός "Υπερβερεταίου, τρεις τών άπό τού
πέμπτου καί δεκάτου τάγματος στρατιώται περί τήν
έωθινήν φυλακήν ύποδύντες τόν προύχοντα κατά τού-,
τους πύργον ύπορύσσουσιν ήσυχή. τοϊς δέ ύπέρ αύ–
τού φύλαξιν ούτε προσιόντων αίσθησις (νύξ γάρ ήν)
ούτε προσελθόντων έγένετο. oϊ δέ στρατιώται φειδό–
μενοι τού ψόφου πέντε τούς κραταιοτάτους έκκυλίσαν
τες τών λίθων άποπηδώσι· κατηρείπετο δέ ό πύργος
έξαίφνης μετά μεγίστου ψόφου, καί συγκατακρημνί
ζονται μέν οΐφύλακες αύτώ, θορυβηθέντες δέ οΐ κατά
τάς άλλας φυλακάς έφευγον, καί πολλούς διεκπαίειν
τολμώντας οΐ"Ρωμαϊοι διέφθειραν, ένοϊς καί Ιώσηπόν
τις ύπέρ τό παρερρηγμένον τού τείχους έκδιδράσκοντα
βαλών άναιρεϊ, τών δ’ άνά τήν πόλιν διασεισθέντων
ύπό τοϋ ψόφου διαδρομή τε ήν καί πτοία πολλή, κα
θάπερ είσπεπτωκότων πάντων τών πολεμίων· ένθια
καί Χάρης κατακείμενος καί νοσηλευόμενος έκλείπει,
πολύ τού δέους συνεργήσαντος εις θάνατον τή νόσο.
"Ρωμαϊοίγε μήν μεμινημένοι τού προτέρου πταίσματος
ούκ εισέβαλον έως τρίτης και εικάδος τού προειρημένου

10 , Τίτος δέ(ήδη γάρ παρήν) όργή τής πληγής ήν παρ'
αύτών έπλήγησαν άπόντος "Ρωμαίοι, τών ιππέων έπε… 30
λέξας διακοσίους, πρός οΐς καί πεζούς, εισέρχεται εις
τήν πόλιν ήσυχή, και παρελθόντος οι μέν φύλακες

" -------------------------------------- , ----- , ----- , --

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 293

αίσθόμενοι μετά βοής έχώρουν έπί τάδπλα, δήλης δέ
τής εισβολής ταχέως καί τoϊς εΐσω γενομένης οΐ μέν
άρπάζοντες τά τέκνα καί τάς γυναίκας έπισυρόμενοι
πρός τήν άκραν άνέφευγον μετά κωκυτού καί βοής, οι
5 δέ τόν Τίτον ύπαντιάζοντες άδιαλείπτως έπιπτον. δσοι
δέ άπεκωλύθησαν έπί τήν κορυφήν άναδραμεϊν, ύπ’
άμηχανίας εις τάς τών "Ρωμαίων φρουράς έξέπιπτον.
άπειρος δέήν πανταχού φονευομένων ό στόνος, καί τό
αίμα πάσαν έπέκλυζε τήν πόλιν κατά πρανούς χεόμε
νον. πρός δέ τούς άναφεύγοντας είς τήν άκραν έπε
βοήθει ’8εσπασιανός, πάσαν είσαγαγών τήν δύναμιν.
ήν δέ ή τε κορυφή πάντοθεν πετρώδης καί δύσβατος,
είς άπειρον ύψος έπηρμένη, καί πανταχόθεν τού πλή
θους κατέγεμε, περιειλημμένη κρημνοϊς, κατέτεμνόντε
ένταύθα τούς προσβαίνοντας οΐΊΙουδαϊοι, τούς τεάλ
λους βέλεσι καί πέτρας κατακυλινδούντες έκάκουν,
αύτοί δέ δι’ ύψος ήσαν δυσέφικτοι βέλεσι. γίνεται δέ
πρός άπώλειαν αύτών άντικρύ θύελλα δαιμόνιος, ή τά
μέν "Ρωμαίων έφερεν εις αύτούς βέλη, τά δέαύτών άνέ
στρεφε καί πλάγια παρέσυρεν. ούτε δέ τούς άποκρή
μνοις έφίστασθαι διά τήν βίαν έδύναντο τού πνεύματος,
μηδέν έδραΐον έχοντες, ούτε τούς προσβαίνοντας καθο–
ράν, έπαναβαίνουσι δέ"Ρωμαίοι, καί περισχόντες ούς
μέν άμυνομένους έφθανον, ούς δέχεϊρας προΐσχοντας,
25 έτόνου δέ τόν θυμόν αύτους έπί πάντας ή μνήμη τών
έπί τής πρώτης εισβολής άπολωλότων. άπογινώσκον–
τες δέ τήν σωτηρίαν, πανταχόθεν οΐ πολλοί περισχόμε
νοι τέκνα καί γυναίκας έαυτούς κατεκρήμνιζον είς τήν
φάραγγα βαθυτάτη δέ αύτη κατά τήν άκραν ύπώρυ
κτο. συνέβη δέ τήν "Ρωμαίων όργήντής εις αύτούς άπο–
νοίας τών άλόντων πραοτέραν φανήναι· τετρακισχίλιοι
μένγε ύπό τούτων έσφάγησαν, οΐδέ δίψαντες έαυτούς

πρόχειρος μέν έλπίσαι μεγάλα. διεσώθησαν δέ τάς παρά τήν άλωσιν όργάς "Ρωμαίων λαθούσαι· ούδέ γάρ νηπίων έφείδοντο. - Γάμαλα μέν ούν ούτως έάλω τρίτη καίεϊκάδι μη νός "Υπερβερεταίου. ύπό τούτω τό στασιώδες έντοΐς Γισχάλοις έτέτακτο. δεινός δέ τών έλπισθέντων περιγενέσθαι. παντί τεών 20 δήλος άγαπών τόν πόλεμον είς δυναστείας ύπόθεσιν. τής Φιλίππου δέ ήσαν άδελφής θυ– γατέρες αύται. ’8εσπασιανός δέ έπί μέν τούτους Τίτον έκ– "25 πέμπει σύν χιλίοις ίππεύσι. αύτός δ’ ό Φίλιππος Τακίμου τινός άνδρός έπισήμου. καί δι’ εύθηνίαν τών πόλεων τά τε σώματα καί τό πρόθυμον ύποθρέψειν οΐόμενος έπί τούς μέλλοντας άγώνας. τού τε συνεχούς καμιάτου διδούς άνάπαυσιν αύτους. ένήγε δέ τούτους είς τήν άπόστασιν καί συν εκρότει Λευίου τινός υΐός Ιωάννης. ού γάρ όλίγον έαυτώ πό νον έώρα περί τους Ιεροσολύμοις λειπόμενον. δι' ούς τυχόν καί πρεσβευσάμενον περί παραδόσεως τό δημοτικόν έν πολέμου μοίρα τήν "Ρωμαίων έφοδον έξε– δέχετο. διεσώθη δέπλήν δύο γυναικών ούδείς. τό δέκατον δέ τάγμα άπαί– ρει εΐς εις Σκυθόπολιν· ΣκυθύΌπoλιν" αύτός αυτος δέ σύν δυσί σε συν. τοϋ μέν πλήθους ειρηνικά φρονούντος (καί γάρ ήσαν τό πλέον γεωργοί καί ταϊς άπό τών καρπών έλπίσιν άεί προσ– ανέχοντες). πολλά δέ έκαστος τότε άρπάζοντες έσφενδόνων άπό τής άκρας. τής άποστάσεως άρξαμένης Γορ 2 πιαίου μηνός τετάρτη καίεϊκάδι· μόνη δέ Γίσχαλα πο– λίχνη τής Γαλιλαίας άχείρωτος κατελείπετο. 294 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ύπέρ πεντακισχιλίους εύρέθησαν. ώ τινές καί τού πολιτικού συνε νόσουν. παρεισεφθαρμένου δέ αύτοϊς ούκ όλίγού ληστρικού τάγματος. άτε δή -- Λ . γόης άνήρ καί ποικιλώτατος τό ήθος. Ουσι τους λοιποί λοιπούς έπανήλθεν εις Καισάρειαν. στραταρχήσαντος Αγρίππα τώ βα σιλεϊ.

καί δι’ οί κτου τό πλέον άκρίτως συναπολλύμενον τους αϊτίοις). άγωνίαν ούτήν τυ– sχούσαν ένεπoίει· τά δέ φρονήματα τών άνδρών καί τάς τόλμας δυσμεταχειρίστους καί δίχα τειχών ύπελάμ βανε. έβούλετο μάλλον όμολογίας παραστήσασθαι τήν πόλιν. έν άσφαλεία δέ τών ιδίων κτημάτων άπολαύοντας δσοι ταϊς "Ρωμαίων δεξιαΐς έπίστευσαν. ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 295 βασιλείου μέν ούσης τής πόλεως καί προανεχούσης δλου τού έθνους. διό δή τούς στρατιώτας καθάπερ άθλητάς προ ήσκει τών άγώνων. ώ πεποιθότες έπιδείκνυνται μό νοι Γαλιλαίων δτι είσΐν αύθάδεις αιχμάλωτοι. άς καί νύν προτείνειν αύτους. 15 καί δή τού τείχους άνδρών καταγέμοντος. Τίτω δέ προσιππασαμένω τους Γισχάλοις εύπετές 2 το μέν ήν έξέφόδου τήν πόλιν έλεϊν· ειδώς δέ. συρρεόντων δέ εις αύτήν τών έκ τού πολέμου διαδιδρασκόντων. εΐ βία λη φθείη. καί δσον ού δέπω γνωσθήσεσθαι παιδιάν έσόμενον τους "Ρωμαίων μηχανήμασι τό τείχος. μηκέτι μέντοι τήν έν τοις άδυνάτοις έπιμονήν. θαυμάζειν έφη πρός αύτούς τίνι πεποιθότες. μηδέν μνησικακών τής αύθαδείας. καί φύ . έωρακότες μέν όχυρωτέρας πολλώ πόλεις ύπό μίαν προσβολήν κα 520 τεστραμμένας. τό γε μήν φύσει όχυρόν αύτής. είναι γάρ συγγνωστόν έλευθερίας έλπίδα. μόνοι τά "Ρωμαίων διπλα μένουσιν. διαφθαρησόμενον ύπό τών στρατιωτών άνέδην τό πλήθος (ήν δέαύτώ κόρος ήδη φόνων. 30 πρός ταύτα τών μέν δημοτικών ού μόνον ούκ 3 άποκρίνεσθαί τινι μετήν. πάσης έαλωκυίας πό λεως. εΐγάρ 25' ού πεισθήσονται λόγοις φιλανθρώποις καί δεξιαϊς πί στεως. πειράσειν αύτούς άφειδή τά δπλα. καί διά κατασκευήν τειχών. άλλ’ ούδέ έπί τό τείχος άνα βήναι η προδιείληπτο γάρ άπαν τους ληστρικούς. οΐτό πλέον ήσαν έκ τού διεφθαρμένου τάγματος.

. . μεσόγειος δέ έστι Τυρίων κώμη καρτερά. . . έν νυκτί καί φυγή τάς έλπίδας έχων τού βίου. . . . . . . . .. . . ώς μήτινες ή προέλθουεν έπι τάς σπονδάς ή δέξαιντό τινας τών ίππέων είς τήν πό λιν· ό δέ "Ιωάννης αύτός τε άγαπάν έφη τάς προκλή σεις καί τούς άπειθούντας ή πείσειν ή συναναγκάσειν. πρέπειν δέ τό παρά προσδοκίαν ειρήνην χαριζομένω τοϊς σωζομένοις τηρεϊν καί τούς νόμους. 4 νυκτός δέ ό"Ιωάννης ούδεμίαν περί τή πόλει"Ρω μαίων έωρακώς φυλακήν. . . διά μί σους άεί καί πολέμου Γαλιλαίοις. έξόν περιστρατοπεδεύσαντα παραφυλά ξαι). δεΐν μέντοι τήν ήμέραν αύτόν έκείνην (έβδομιάς γάρήν) χαρίζεσθαι τώΊουδαίων νόμω. .. έχουσα πλήθός τε οί κητόρων καί τήν όχυρότητα τής πρός τό έθνος διαφοράς έφόδια. . . . ούτω καί τό συντίθεσθαι περί ειρήνης άθιέ μιτον. τό μή μόνον πεισθή ναι. 296 ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ λακες των πυλών ήσαν. . . . . . τόν καιρόν άρπασάμενος. .. . φέρειν δ’ έκείνωμέν ούδεμίαν βλάβην τά τής ύπερθέσεως (τί γάρ άν τις έν νυκτί βουλεύσαντο δρασμού πλέον. - ΑΕΕ Η τότών "Ιεροσολύμων όλέθρώ.. . . . . . . καθ' ήν ώσπερ δίπλα κι νεϊν αύτοϊς. άλλά καί τής πόλεως πορρωτέρω στρατοπεδεύσασθαι πρός Κυδυσ– σοϊς. . . . ού τοσούτον τής έβδο μάδος στοχαζόμενος δσον τής έαυτού σωτηρίας" έδεδοί κεί δέ έγκαταλειφθήναι παραχρήμα τής πόλεως άλού σης. ού 30 μόνον τούς περί αύτόν όπλίτας άλλά καί τών άργοτέ ρων συχνούς άμα ταϊς γενεαΐς άναλαβών. . .. Τίτον τή σκήψει τής ύπερθέσεως. . έν δέτώ παρα βαίνειν αύτήν ούχ ήττον άσεβεΐν τών βιασθέντων τόν βιασάμενον. . έπί "Ιεροσο . . ούκ άγνοεΐν δέ ούδέ"Ρωμαίους ώς άργή πάντων αύτους έστίν ή τής έβδομάδος περίοδος. τοιούτοις έσοφίζετο τόν Τίτον. . . μέγα δέκέρδος αύτους τό μηδέν παραβήναι τών πα τρίων έθών.

άνοί γει δέαύτώ τάς πύλας ό δήμος. μέχρι μέν ούν είκοσι σταδίων οΐόντε ήν συνεξαγαγεΐν γυναικών και παιδίων όχλον άνθρώ πω κατασπερχομένω τους ύπέρ αιχμαλωσίας καί τού ζήν φόβοις περαιτέρω δέ προκόπτοντος άπελείποντο. 297 λύμων έφευγε. καί 5 δειναί τών έωμένων ήσαν αϊ όλοφύρσεις. καί καταφεύγειν ένθια καί περί τών άπολειπομένων άμυνούνται "Ρωμαίους. μετά κωκυτών ικετεύου 15 σαι περιμένειν. δδέ τάς δεήσεις τού δήμου έν δευτέρω θέμενος. άλλ’ ένίκα τό ''Ιωάννου παρακέλευ σμα. καίτινες πρός άνακλήσεις άνδρών τε καί συγγενών έθάρσησαν. τό μένούν τών διαδιδρασκόντων πλήθος ώς έκα 20 στος ισχύος είχεν ή τάχους έσκέδαστο. άν άρπαγώσι. γύς ύπελάμβανεν είναι τών πολεμίων. οίκτρός δέ γυναικών καί παιδίων όλεθρος ήν. γύναια δέ καί παιδία τρισ– χιλίων όλίγον άποδέοντα περιελάσαντες άνήγαγον. σώζειν έαυτούς έμβοώντος. άνοδίαις τε ένέπιπτον οϊ πολλοί. παρεΐναίτε ήδη τούς αιχμαλωτισομένους δοκούντες έπτόηντο. Τίτος δέ μεθ’ 5 ήμέραν έπί τάς συνθήκας πρός τό τείχος παρήν. μοϊραν έπεμπε τών ίππέων Ιωάννην διώξου– σαν. τοσούτον έγ– Α. και παρεκάλουν φείσασθαί τε αύτών καί παρελθόντα τούς ύπολειπομένους τών νεωτεριζόν των κολάσαι. δσον γάρ έκαστος τών οικείων έγίνετο πορρωτέρω. οΐ τόνμέν ού καταλαμβάνουσιν (έφθη γάρ εΐς"Ιε 30 ροσόλυμα διαφυγών). τών δέ συναπαράντων άποκτεί νουσι μένεις έξακισχιλίους. ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ . καθά 10 περ ήδη παρόντων ούς έφευγον. καί περί τήν λεωφόρον ή τών φθανόντων έρις συνέτριβε τούς πολλούς. και μετά τών γενεών προσελθόντες άνευφήμουν ώς εύεργέτην καί φρουράς έλευθερώσαντα τήν πόλιν· έδήλoυν γάρ άμα τήν τού 25 Ιωάννου φυγήν. καί πρός τόν άλλήλων έκτού δρόμου ψόφον έπεστρέφοντο. ό δέ .

. 298 . και περί έκαστον τών συμπεφευγότων μυρίος δμιλος συνη θροισμένος τάς έξωθεν συμφοράς άνεπυνθάνετο. ένθα δή παρε δήλουν τήν άλωσιν τών Γισχάλων. ήλαζονεύοντο δέ κάν κακούς. τών δέ τό μέν άσθμα θερμόν έτι κοπτόμενον έδήλου τήν άνάγκην. ..-.... δι' ής τούς τε νεωτερίζοντας έφέξειν καί τούς ειρηνικά φρονούντας θαρραλεωτέρους καταλείψειν έμελλε. έπί δέ τά 'Ιεροσόλυμα πρός τήν είσοδον τού Ιωάννου ό πάς δήμος έξεκέχυτο..... εΐ διακρίνοι τούς τιμωρίας άξίους.Υ -. Γαλιλαία μέν ούτως έάλω πάσα... άπειλαϊς μάλλον ή κολάσει τούς ταράσσοντας τήν πόλιν άνέστελλε πολ λούς γάρ άν διά τά οικεία μίση καί διαφοράς ιδίας έν δείξασθαι τούς άναιτίους. - φρουρά μέντοι τήν πόλιν ήσφαλίσατο. καί τούς στρατιώταις όλίγον τού τείχους πα ρασπάσαι κελεύσας νόμω καταλήψεως.. άδιόρθω Λ.. .. εισήει τε άνευφημούμενος εις τήν πόλιν... τόνμέν γάρ ίσως κάν σωφρονήσαι δέει κολάσεως... καί τήν λεγομένην 30 εύσχημόνως ύποχώρησιν αύτών οΐ πολλοί δρασμόν ένε νόουν.. τήν έπί τούς παρωχηκόσι συγγνώμην αϊδούμενον.... ού πεφευγέναι τούς "Ρωμαίους φάσκοντες. άμεινον δέ είναι μετέωρονέν φόβω τόν αίτιον καταλιπεϊν ή τινα τών ούκ άξίων αύτώ συναπολεϊν. ΤΟΥΡΙΟΥΡΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Τίτος ήχθετο μέν έπί τώ μή παραχρήμα τιμωρήσασθαι τόν"Ιωάννην τής άπάτης" ικανόν δέ άστοχήσαντι τώ θυμώ παραμύθιον έχων τό πλήθος τών αιχμαλώτων καί τούς διεφθαρμένους....2 Λ.5 τον δέ τήν έπί τοϊς παραναλωθεϊσι τιμωρίαν είναι. ώς μέντοι τά περί τούς αιχμαλωτισθέντας . άλλ’ ήκειν πολεμήσοντες αύτούς έξι άσφαλούς· άλογίστων γάρ είναι καί άχρή– στων παραβόλως προκινδυνεύειν περί Γϊσχαλα καί πο– λίχνας άσθενείς... δέον τάδπλα καί τάς άκμάς ταμιεύε σθαι τή μητροπόλει καί συμφυλάσσειν..-.-.. πολλούς ίδρώσι 3 προγυμνάσασα "Ρωμαίους.-.

προδιέστη δέ τό κατά τήν χώ ραν πλήθος τής έν Ιεροσολύμoις στάσεως. έτράποντο δέ πρώτον μέν εις άρπαγάς έκαστοι τών έπιχωρίων. ’8εσπασιανός δέ άπό Καισαρείας εις Ίάμνειαν καί "Άζωτον άφικόμενος παρίσταταίτε αύτάς καί φρουρούς έγκαταστήσας ύπέ 20 στρεψε. τήν δέ οικείαν δύναμιν έξαίρων. καί μεγάλα τής έαυτών άλώσεως συνελογίζοντο τά τεκμή ρια. καί συνιών έκαστος πρός τούς τά αύτά προαιρουμένους. περιιών δέ έκάστους έπί τόν πόλεμον ένήγε ταϊς έλπίσι. ήδη κατά πλήθος άντε τάσσοντο. έπειτα άφηνιάζοντες άλλήλων οΐ φίλτατοι λαοί. τών δέ σωφρόνων και γηραιών ούκ ήν δστις ούτά μέλλοντα προορώμενος ώς ήδη τής πόλεως οίχομένης έπένθει. Ίωάννης δέ έπί μέν τούς καταλειφθεϊσιν ήττον ήρυθρία. ό μέν γάρ Τίτος άπό Γισχάλων εις Καισάρειαν. -- τούτοις τό. έπειτα συν . πολύ πλήθος έπαγόμενος τών έπί δεξιά προσ– κεχωρηκότων. 299 ήκούσθη. ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ . ώς ούδ’ άν πτερά λαβόντες ύπερβαϊέν ποτε"Ρωμαϊοι τό"Ιεροσολύμων τείχος. καί κατειρωνευόμενος τής τών άπείρων άγνοίας.πολύ τών νέων προσδιεφθείρετο καί 2 πρός [μέν) τόν πόλεμον ήρτο. καί πρώτον μέν έν οικίας ήπτετο τών όμο νοούντων πάλαι τό φιλόνεικoν. ήν δέ τών έρώντων τού πολέμου πρός τούς έπιθυμούντας ειρήνης έρις χα 25 λεπή. τά μέν "Ρωμαίων άσθενή κατασκευάζων. όσοι τε άπό "Ρωμαίων άνέπνεον. οΐπερί ταϊς τών Γαλιλαίων κώμαις κακοπαθούντες καί πρός 10 τοϊς έκεϊ τείχεσι κατατρίψαντες τάς μηχανάς. ό μέν ούν δήμος ήν έν τοιαύτη συγχύσει. εις άλλήλους τάς χείρας έπέστρεφον. σύγχυσις ού μετρία κατέσχε τόν δήμoν. τό νεωτερίζον δέ καί τών δπλων έπιθυμούν έπεκράτει νεότητι καί τόλμη γηραιών καί σωφρόνων. καί στάσις μέν ήν πανταχού. έκινείτο δέ έν έκάστη πόλει ταραχή καί πόλεμος έμφύλιος.

πόλιν 10 άστρατήγητον. οΐ δή. -------------------------------------------------------- . -----. 300 " ΤΟΥ 1ΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τασσόμενοι κατά λόχους έπί ληστείαν τών κατά τήν χώραν. πρώτον μέν γάρ Αντί παν. άλλά φανερώς καί μεθ' ήμέραν καί τών έπισημοτάτων. ούδέν τι τών δεινών παρίεσαν" οΐγε ού μόνον άρπα. ούδέν ή μικρά προσήμυνον τοϊς κακουμένοις. ώς ώμότητος καί παρανομίας ένεκεν μηδέν αύ– τους "Ρωμαίων τούς όμοφύλους διαφέρειν. καί πρός τώ πολέμω στάσιν τε αύτους καί λιμόν έπικατεσκεύασαν. - 4 άλλοι τε άπό τής χώρας λησταί παρελθόντες εις τήν πόλιν.20 γαϊς καί λωποδυσίαις τήν τόλμαν έμέτρουν.-----. καί καθάπερ κατειλημμένης τής πό– λεως πολέμω τήν καθ' αύτόν έκαστος σωτηρίαν ή γάπα. καί πατρίωμέν έθει πάν άπαρατηρήτως δεχομένην τό όμόφυλον. (βασιλικόν δέήν καί τούτων τό γένος). δεινή δέκατάπλη– 30 ξις είχε τόν δήμον. άλλά καί μέχρι φόνων έχώρουν. καί δίχα τής στάσεως ύστερον έβάπτισαν τήν πόλιν· πλήθει γάρ άχρήστω καί άργώ προεξανη– 15 λώθητά τους μαχίμοις διαρκεΐν δυνάμενα. τά δέμίσει τού έθνους. παρεισφθείρονται. -. καί πολύ τους πορθoυμένοις κουφοτέραν δοκεϊν τήν ύπό "Ρω– 3 μαίοις άλωσιν.----. πρός δέ τούς κατά τήν χώραν προύχενδοκούντας. άνδρα τού βασιλείου γένους καί τών κατά τήν 25 πόλιν δυνατώτατον. μέχρι κόρωτών κατά τήν χώραν άρπαγών άθροισθέντες οΐτών παντα χού συνταγμάτων άρχιλησταί καί γενόμενοι πονηρίας στΐφος εις τά "Ιεροσόλυμα. καταρχόμενοι. καί τούς ένδον προσλαβόντες χαλεπωτέρους.. ού νυκτός ή λαθραίως. ώς καί τούς δημοσίους θησαυ– ρούς πεπιστεύσθαι. ούδ’ έπί τούς τυχόντας. τότε δέ οΐομένων άπάντων τούς έπεισχεομένους πάντας άπ’ εύνοίας ήκειν συμμά χους. οί φρουροί δέ τών πόλεων τά μέν και δκνω τοϋ κακοπαθεΐν.. συλλαβόντες εΐρξαν· έπί τούτω Λευίαν τινά τών έπι