You are on page 1of 2

CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM

UBNDTINHPHUTHO Bpc lap - Ty do - Hanh phuc


S^^VANHOA, THE THAO VADULICH
Phu Tho, ngayQgthangg nam 2017
S6:6^/SVHTTDL - QLDL
V/v mod dy Hoi thi Tay nghe Du lich
tinh Phu Thp lin thii nhat nam 2017

Kinh gui:.

Trien khai K8 hoach s6 28/KH-SVHTTDL ngay 23/06/2017 cua So Van


hoa, The thao va Du lich Phu Tho v/v To chiic Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phu

Tho lin thu nhit nam 2017.


So Van hoa, The thao va Du lich Phii Tho to chirc Cuoc thi Vong chung ket
Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phu Tho Ian thu nhat nam 2017 voi 05 nghe du lich:
Nghiep vu Huong din vien du lich, Nghiep vu Li tin, Nghiep vu phuc vu Ban,
Nghiep vu phuc vu Buong, Nghiep vu Bar/Pha che do uong.

-Thhi gian:
+KhaimacHpithi: 7h30',nga^l5thdng9iwn2017
+ Bi mac Hoi thi: 16h00',ngqyl5thdng9nam2017
-Bia diem: Khach san Muong Thanh Phii Tho
(Dai 16 Hung Vicang - P. Gia Cam - TP. Vi^t Tri - Tinh Phu Tho)
Diy la co hoi giao luu nghe nghiep, trao doi kinh nghiem lam viec va
nguon cam hung lao dpng sang tao cho dpi ngu nhin luc du lich tren dia ban tinh,
So Van hoa, The thao va Du lich Phu Tho de nghi don vi thong bao va cir can bp,
nhin vien cua don vi den du va co vu Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phu Tho lin

thu nhit nam 2017.


Be nghi don vi quan tim trien khai thuc hien gop phin thanh cong Hoi thi
Tay nghi Du lich tinh Phii Tho lin thu nhat nam 2011.l^

KT.GIAM B6C
Nai nh^n:
-Nhukg;
-Lanh d?o S^ (B/c);
-Trung tarn TTXTDL;
-Bao tang Hung Vucmg;
-TmongTCVHDL;
-Cac Hi, Chi h^i thuOc HHDL;
-Cac don vi c6 thi sinh du thi;
-Cac khach san tren dja ban tinh;
-Luu: VT, QLDL.
"-- ,*^ "T ^l"*f>?'