You are on page 1of 2

S6 VAN HOA, THE THAO VA DU LICH PHU THO

Trdn trgng kinh mdi:

TcHdy
HOI THI TAY NGHE DU LICH TiNH PHU THQ
LAN THU NHAtNAM 2017

Then gian: 8h00\ ngay 15 thang 9 nam 2017


Dia diem: Hoi tnrong tang 4 - Khach san Murotng Thanh Phu Tho
Dai 16 Hung Vuang - P. Gia Cam - TP. Viet Tri - Tinh Phu Tho

S\0L han hanh dime dm tieji Qxaf dai km!


giAm Dc

CHITONG TRINH
*7h30'-8h00':
-Dontiepdaibieu
*8h00'-8h30':
-Van nghf chao mung
*8h00'-8h30':
-Tuyen bo ly do, giai thieu dai bieu
-Phat bilu Khai mac Hoi thi
-Phat bieu chao mirng cua Dai bieu Lanh dao cap tren
-Trao luu niem cho cac dem vi co thi sinh du thi Vong chimg ket Hoi thi
-Trao luu niem cho c&c don vi tai tro cho Hoi thi
-Cong bo Quyet dinh thanh lap Ban to chiic, Ban giam khao, To thu ky Hpi thi
*9h30'-llh30':
-Tien hanh thi 05 nghe Nghi^p v\i du lich
*Uh30' 12h30':
-Mai dai bieu d^ cam
*13h30'-15h30':
-Tiep tuc tien hanh thi 05 nghe Nghiep v\i du lich
*16hOO'-17hOO':
-To chuc trao giai va Be m^c Hpi thi