You are on page 1of 4

S^VH,TT&DL PHU THOCQNGHOAXAHOlCHUNGHIA VIET NAM

BTCHQITfflTAYNGHEDUL|CHDoc lap - Tu- do - Hanh phiic


TTMH ffl^^TBOLANTHlfNHAT NAM2M7
'Phu Tho, ngay Of thang 3 nam 2017
S6:^f^0QD - BTC

QUYET DINH
V/v thanh lap Ban Giam khao, To thu ky
Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phu Tho Ian thu nhat nam 2017

TRlTdNG BAN TO CHUG HOI THI TAY NGHE DU LICH


TINH PHU THQ LAN THlT NHAT NAM 2017

Can cii Quyet dinh 25/2016/QD-UBND ngay 17/8/2016 ciia UBND tinh Phii
Tho ve viec ban hanh quy dinh phan cap quan ly to chiic bo may va can bo, cdng
chiic, vien chiic nha nude tinh Phii Tho;

Can cii Quyet dinh 14/QD-UBND ngay 04 thang 05 nam 2017 ciia UBND
tinh Phii Tho ve viec ban hanh chiic nang, nhiem vu, quyen han va to chiic bp may
cua Sd Van hoa, The thao va Du lich tinh Phii Tho;
Can cii K6 hoach 28/KH-SVHTTDL ngay 23/6/2017 ciia Sd Van hoa, Th6
thao va Du lich Phii Tho ve viec To chuc Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phii Tho Ian
thiinhitnam2017;
Can cii Cong van sd 620/SVHTTDL - QLDL ngay 31/8/2017 ciia Sd Van
hoa, The thao va Du lich Phu Tho ve viec mdi tham gia thanh vien Ban giam
khao Hoi thi Tay nghd Du lich tinh Phii Tho l4n thii nhit nam 2017;
Xet de nghi ciia Trudng phong To chiic - Phap che, Trudng phong Quan ly
Du lich,

QUYET DINH

Dieu 1. Thanh lap Ban Giam khao, To thu ky Hoi thi Tay nghe Du lich tinh
Phii Tho Ian thii nhat nam 2017 gdm cac dng (ba) cd ten sau:

/- Thanh phan Ban giam khao:

1.6ng Phung Quang Thang - Phd chii tich Hiep hoi Lu hanh Viet Nam,
Giam doc Cong ty Lu hanh Hanoitourist - Trudng ban giam khao - To trudng To
giam khao thi Nghiep vu hudng dan vien du lich.
2.Ba Luu Huong Hoai - Phd Vu trudng Vu Khach san TCDL - Phd Trudng
ban giam khao - To trudng To giam khao thi Nghiep vu Li tan.
3.Ba Nguyen Thi Thanh Huong - Chuyen gia dao tao nghiep vu Ban/6ar
Truong CD Du lich Ha Noi - Pho truong ban giatn khao - T6 truong T6 giam khao
thi Nghiep vu Bar/Pha che do uong.

4.Ba Ta Thi Hoa - Chuyen gia dao too Nghiep vu Buong, Truong CD Du lich Ha
Noi - Pho truong Ban giam khao - T6 truong To ^am khao thi Nghi^p vu phuc vu Buong.

5.Ong Hoang Quang Thoa - Giang vien Truong CD Du lich Ha Noi - Pho
truong ban giam khao - T6 truong T6 giam khao thi Nghiep vu phuc vu Ban.

6.Ba Trim Thu Nga - Giang vien Truong Cao ding Du lich Ha Noi - Uy vien
Ban giam khao - Thanh vien To giam khao thi Nghiep vu Le tan.

7.Ong Nguyen Tien Dat Pho tong giam doc Cty Du lich Trans Viet - Uy vien
Ban giam khao - Thanh vien To giam khao thi Nghiep vu Huong dan vien du lich.

8.Ong Nguyln Due Hoa - Pho giam d6c Trung tarn TTXTDL, So VHTTDL - Uy
vien Ban giam khao - Thanh vien To giam khao thi Nghiep vu Huong dan vien du lich

9.Ba Nguyln Thi Huyen - Truong bo mon Van hoa - Du lich Truong Dai
hoc Hung Vuomg - Uy vien Ban giam khao - Thanh vien To giam khao thi Nghiep

vu phuc vu Buong.
10.Ba Dao Thi Khanh Hiln - Pho truong phong Phong Quan ly Du lich, So
VHTTDL - Uy vien Ban giam khao - Thanh vien To giam khao thi Nghiep vu phuc
vuBan.

11.Ba Tei Thi Nguyet Thu - Pho truong phong Phong PTTNDL, So
VHTTDL - Uy vien Ban giam khao - Thanh vien T6 giam khao thi Nghiep vu
Bar/Pha che do uong.
12.Ong Le Van Thanh Pho giam doc Khach san Muong Thanh Phu Tho -
Uy vien Ban giam khao - Thanh vien To giam khao thi NghiSp vu phuc vu Ban.

13.Ba Phan Thi Hong Giang - Giang vien Bo mon Van hoa - Du lich, Khoa
KHXH Truong Dai hoc Hung Vuong - Uy vien Ban giam khao - Thanh vien To

giam khao thi Nghiep vu Bar/Pha che do uong.


14.Ba Nguyen Thi Thu Hang - Giang vien Khoa Quan tri Du lich Truong
Cao dang nghe Phu Tho - Uy vien Ban giam khao - Thanh vien T6 giam khao thi

Nghiep vu phuc vu Buong.


15.Ba Nguyen Phuong Anh - Truong bo ph^i Ll tan Khach san Muong
Thanh Phu Tho - Uy vien Ban giam khao - Thanh vien To giam khao thi Nghiep vu
phuc vu Le tan.

77- Thanh phan Td thu ky:


1. Ba Nguyln Thi Kilu Nga - Pho truong phong T6 chiic - Phap chl, So
VHTTDL - Thu ky thi Nghiep vu Ll tan.
2.Ba Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong Dich vu Trung tarn TTXT
Du lich - Thu ky thi Nghiep vu Huong dan vien du lieh.
3.Ba Bui Thi Thuy Ngoc - Chuyen vien Phong Quan ly Du lich So VHTTDL
-Thu ky thi Nghiep vu phuc vu Buong.
4.Ba Nguyln Thi Hoan - Chuyen vien Phong PTTNDL So VHTTDL - Thu
ky thi Nghiep phpc vp Bar/Pha che do uong.
5.Ba NguySn Thi Nha Trang - Chuyen vien Van phong So VHTTDL - Thu
ky thi Nghiep vu phuc vu Ban.
Dieu 2. Ban Giam khao, To thu ky lam viec theo che do kiem nhiem, co
nhiem vu:

-Ban Giam khao to chuc tham dinh va danh gia ket qua thi cac nghe du lich
theo Th6 le Hoi thi Tay ngh^ Du lich tinh Phii Tho l&i thu nhit nam 2017 dam bao
cong bang, khach quan; Bao cao ket qua cham thi cho Ban To chuc Hoi thi.

-To thu ky giiip Ban giam khao tong hop ket qua cham thi chinh xac cho Ban
giam khao Hoi thi.
-Ban giam khao, To thu ky tu giai the sau khi hoan thanh nhiem vu.

Dieu 3. Quyet dinh co hieu luc ke tir ngay ky. Cac 6ng/ba Truong phong To
chiic - Phap chi, Truong phong Quan ly Du ljch So Van hoa, ThS thao va Du lich
va cac ong ba co ten tai Dieu 1 can cu Quyet dinh thuc hien./.^^^'

A^ nhan:TM.BAN TO CHlfC
-UBND tinh (b/cdo);^^TRT^QiNG BAN
-Thanh vien BTC (b/cao);
-Nhu di^u 1 (t/hien);
-Luu: VT, QLDL (KH.25b).

PHO GIAM DOC SOf VH,TT&DL


Nguyen Dae Thuy