You are on page 1of 5

SC5VHTTDL PHUTHO CONG HOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM

BTC HQITHITAY NGHE DU LICH Hoc lap- Tu do- Hanh phuc


TINH PHU THO LAN THlT NHAT NAM 2017
Phii Thg, ngay^lthdngDS nam 2017

THE LE HQI THI TAY NGHE DU LICH TINH PHU THO


LAN THUT NHAT NAM 2017 - VONG CHUNG KET

I.QUYDINHCHUNG
1.Bdi tirong dy thi:
-La cong dan Viet Nam Men dang song va lam viec tai tinh Phii Thp, tuoi tu
18-55, da hoac dang lam vipc trong nganh du lich, dich vu du lich, sinh vien da
t6t nghiep cac khoa co ma nganh du lich cua cac Truong dao tao tren dia ban tinh
Phii Tho tu nguyen tham gia Hoi thi a mot trong 05 linh vuc nghe duac to chuc thi
va tuan thu cac quy dinh cua Ban to chuc.
-TM sinh du tM phai co xac nhan cua dcm vi kinh doanh du lich, dich vu du
lich, khu di&n du lich noi tM sinh da hoac dang lam viec gioi thieu tham gia Hoi tM.
-Thi sinh la sinh vien da tot ngMep cac khoa co ma nganh du lich ciia cac
Truong dao tao tren dia ban tinh Phii Thp du thi phai co xac nhan ciia nha trudng
gidi thieu tham gia Hoi tM.
-Thi sinh tu do co the dang ky true tiep voi Ban to chuc, phai co giay to xac
nhan da hoac dang lam viec trong nganh du lich.
-Thi sinh da qua cupc thi Vong so khao va dam bao cac dieu kien dupe Ban
to chiic lira chpn tham gia Vong chung ket Hoi tM.
2.Thoi gian, dia diem to chuc:
-Thdi gian: Ngay 15 thang 9 nam 2017
-Dia diem: Khach san Muong Thanh Phii Thp
(Dai 16 Hung Vuang - P. Gia Cdm - TP. Viet Tri - Tinh Phu Tho)
3.Noi dung thi:
Hi thi Tay nghS Du lich tinh Phii Thp ^n thu nhlt nam 2017 - Vong chung
k^t lira chpn 05 nghS dS t6 chiic Hoi thi tai tinh Phii Thp g6m:

STT Nghe Noi dung thi


1. Phuc vu ban Nghiep vu phuc vu nha hang
2. Bar/Pha che do uong Nghiep vu Bar/Pha che do uong

3. Letan Nghiep vu le tan va bp phan ti^n sanh


4. Phuc vu buong/phong Nghiep vu buong/phong
5. Huong din vien du lich NgMep vu huong dan du lich noi dia va quoc te
4. Cau true bai thi:

Noi dung thi 05 nghe gom: Huong dan vien du lich, Li tan, phuc vu buong,
Bar/pha che do udng va phuc vu ban. Moi nghe co noi dung thi khac nhau va dam
bao cau true bai thi gom:

-Phan thi ly thuyet: Hinh thuc tra ldi cau hoi


-Phln thi thuc hanh va ky nang nghe: Quy trinh nghiep vu, xur ly tinh hudng

-Phan thi sang tao va nang khilu nghd nghiep.

n. NOI DUNG VA CACH THUG THI:


1. Nghiep vu hirdng dan vien du lich:
1.1. Yeu edit rieng vi thi sink du thi:
Thi sinh da hoac dang lam nghe hudng dan vien co the hudng din vien noi
dia hoac qudc te.

l.ZChudehpithi:
-Hoi thi vdi chu d^ "Hanh trinh du lich ve nguon"
-Ngon ngu thi la ti^^ng Viet
1.3. Noi dung vd each thuc thi:

-Thi sinh nit tham so thii tu du thi theo hinh thuc nit tham ngau nhi^n.
-Thi sinh ty gidi thieu ban than, don vi noi lam viec (Thoigian 02 phut)
-Thi sinh thuc hien phan thi ly thuyet: Thi sinh nit tham ngau nhien cau hoi
thi ly thuyet va thuc hi^n tra loi cau hoi phan ly thuyet {Thai gian 03 phut)
-Thi sinh thuc hien phan thi nghiep vu:
+ ThuySt minh tuyen, diem du lich Phii Thp theo hinh anh hope video clip
do BTC chuan bi. BTC se cung dp trudc ngay thi 1 tuln bo d^ thi gom hinh
anh hoac video clip cac tuyen diem du lich Phu Tho, thi sinh nit tham ngau
nhien va tu xay dung loi thuyet minh theo de bai {Thai gian 05phut).
+ Tra loi cau hoi ciia BGK: M6i thi sinh nit tham chon 01 BGK ngau nhien de
dat cau hoi lien quan d^n nghiep vu hudng din vien phu hop vdi tinh huong thuyet
minh va 01 cau hoi su ly tinh hudng theo kiln thuc chung. {Then gian 05phut).

-Bai thi sang tao va nang khidu nghd nghiep: Khuyen khich cong diem cho
thi sinh trinh bay nhung y tuong s^ng tao trong nghe hoac n&ng khieu nghd nghiep
ciia minh: thi sinh tu dang ky noi dung thd hien kha nang hoat nao, loi cuon khach
du lich vao cac hoat dong trong chuong trinh... {Thai gian 05 phut).

-Tdng thdi gian thi khdng qua 20 phut.


(Khuyen khich thi sinh the Men phan thi cua minh theo hinh thuc nhu dang
huong dan cho mot dodn khach du lich cu the tham quan tuyin diSm du lich Phu Tho)
2.Nghiep vu Le tan
-Thi sinh rut tham so thu tu du thi theo hinh thuc nit tham ngau nhien.

-Thi sinh tu gidi thieu ban than, don vi ncri lam viec (Thai gian 02 phut).
-Bai thi ly thuydt: Tra ldi cau hoi theo hinh thiic nit tham nglu nhien lien
quan den nghiep vu Le tan (Thai gian 03 phut).
-Bai thi nghiep vu:
+ Thi sinh nit tham ngau nhien tinh huong su ly nghiep vu va thuc hien su ly
tinh huong do theo kich ban Ban giam khao de ra (7720? gian 12 phut).
+ Tra ldi cau hoi cua BGK: Mdi thi sinh nit tham chon 01 BGK ngau
nhien dat cau hoi lien quan den quy trinh nghiep vu nghe Le tan de thi sinh tra
ldi cau hoi (Thai gian 03 phut).
-Tdng thdi gian thi khdng qua 20 phut.
3.Nghiep vu Bar/Pha che do uong
-Thi sinh nit tham so thu tyt du thi theo hinh thuc nit tham ngau nhien.
-Thi sinh tu gidi thieu ban than, don vj nori lam viec (Thai gian 02 phut)
-Bai thi nghiep vu:
+ Yeu cau trinh dien ky nang va sang tao nghe: trudc ngay thi 01 ngay Ban
td chuc thong bao de thi gom thong diep, chii de, gidi han dinh muc chi phi toi da
cho 01 loai do uong, thi sinh tu chuan bi, tim kiem nguyen lieu, cac dieu kien can
thiet de thuc hien bai thi.
+ Thi sinh chuan bi dung cu trudc khi thi (Thai gian 03 phut).
+ Thi sinh thuc hien bai thi nghiep vu pha che do uong, trang tri tac pham du

thi (Thai gian 15 phut)


+ Sau khi pha ch^ thi sinh gidi thieu ve thuc uong cua minh (Thai gian 03 phut).
-Bai thi ly thuyet: Tra ldi cau hoi theo hinh thuc nit tham ngau nhien lien
quan den nghiep vu pha che do uong (Thai gian 02 phut)
-Tong thdi gian thi khdng qua 25 phut.
4.Nghiep vu phuc vu Buong
-Thi sinh rut tham so thu tu du thi theo hinh thuc nit tham ngau nhien.

-Thi sinh tu gidi thieu ban than, don vi noi lam viec (Thai gian 02 phut)
-Bai thi ly thuyet: Tra ldi cau hoi theo hinh thiic nit tham ngau nhien lien quan den
nghiep vu budng, Men thiic ve thiet bi va ky thuat lau don ve sinh (Thai gian 02 phut).
-Bai thi nghiep vu:
+ Ban to chuc chuan bi co sd vat chat k^ thuat, vat dung can thiet, thi sinh
thuc hien thi lam giudng va mdi thi sinh tu chuan bi vat dung can thiet de trang tri
giudng theo chii de tu chon va su sang tao cua mdi thi sinh. Rieng khan trang tri
giudng thi sinh khdng dugc gap san, ma phai thuc hien gap trong thdi gian thi cua
minh. Ban giam khao se cham didm quy trinh, ky thuat, thdi gian hoan thanh va
tinh tham my cua san pham cudi cung (Thai gian 20phut).
+ Sau khi ket thuc bai thi m6i thi sinh trinh bay y tuong va giai thieu net doc
dao trong trang tri ciia minh (Thai gian 01 phut).
-Tong thai gian thi khong qua 25 phut.
5. Nghiep vu phuc vu Ban

-Thi sinh nit tham so thu tu du thi theo hinh thuc nit tham nglu nhien.
-Thi sinh tu giai thieu ban than, dan vj nai lam viec (Thai gian 02 phut)
-Bai thi ly thuyet: Tra loi cau hoi theo hinh thiic nit tham nglu nhien lien quan
den nghiep vu phuc vu ban, am thuc Viet Nam... (Thai gian 02 phut).

-Bai thi nghiep vu:


+ Bay tri ban an theo yeu c4u: Thi sinh nit tham ngau nhien 01 dg thi bit ki.
+ Thi sinh tu chpn do dung, vat dung c^n thiet cho minh tai kho vat dung ma
Ban to chuc da bo tri san voi day du cac vat dung (Thai gian 05 phut).
+ Thi sinh thuc hien bai thi ciia minh , Ban giam khao se cham diem quy
trinh, ky thuat, diem dung va dii, diem thai gian hoan thanh va tinh tham my ciia
ban an hoan thanh (Thaigian 15phut).
+ Ky nang phuc vu do uong: Tat ca thi sinh thuc hien bai thi rot rugu vang
gom giai thieu ruau, chpn ruau, thu rupru, rot rugu (Thai gian 06phut)

-Tong thai gian thi khong qua 30 phut.


HI. BAN GIAM KHAO VA TO THU" KY HOl THI:
1.Ban giam khao Hoi thi:
-Ban Giam khao Hoi thi la nhung nguai co uy tin trong linh vuc du lich, co
kinh nghiem, kien thuc chuyen mon nghiep vu duac Ban t6 chuc de cur, tin tuang
va lua chpn co quyet dinh cong nhan ctia Truang ban to chuc Hoi thi.
-Moi npi dung nghe du thi se co 03 thanh vien Ban giam khao, trong do co
01 thanh vien phu trach la trudng hoac pho Ban giam khao.

2.To thir ky Hoi thi:


To thu ky Hoi thi la lanh d^io, chuyen vien cac phon^ ban chuyen mon va
Trung tarn Thong tin Xiic tien Du lich thupc Sa Van hoa, The thao va Du lich tinh
Phii Thp. Moi npi dung nghe du thi se co 01 thu ky Hoi thi.
IV. CO CAU GIAI THUONG
-Ban t6 chuc trao giai cho thi sinh tham gia Hoi thi theo ca cau moi the loai
nghl thi g6m: 01 giai nhdt; 01 giai nhi; 01 giai ba; 02 giai khuyen khich.
-Giai thudng gom: Tien mat + Hi^n vat va Giay khen cua Giam doc sd Van
hoa, Thd thao va Du lich Phti Thp

+ Giai nhat:2.000.000 d6ng/giai


+ Giai nhl:1.500.000 dong/giai
+ Giai ba:1.000.000 d6ng/giai
+ Giai khuyln khich: 500.000 dong/giai
V. NHU*NG QUY BINH KHAC:
-Cac dan vi co thi sinh du thi Vong chung kit dugrc Ban to chiic tang luu niem
Hoi thi. Cac thi sinh du thi Vong chung kit dugrc Ban to chiic trao Giiy chiing nhan
tham gia Hoi thi.
-Ve trang phuc: Thi sinh du thi mac trang phuc phu hop voi nghe du thi, dong
phuc co logo, ten ciia dan vi giai thieu tham gia Hoi thi va deo the thi sinh do Ban to
chiic phat ra.
+ Thi sinh thi Nghiep vu Le tan: Nam m5c ao sa mi trlng dai tay, that calavat,
quan den, giay den; nu m^c quan ao dai truyen thong.
+ Thi sinh thi Nghiep vu phuc vu Ban: Nam mac ao so mi trang dai tay, that na
den, quan den, giay den; nu mac ao trang, chan vay den cham goi, giay den.
+ Thi sinh thi Nghiep vu phuc vu Buong: Nam mac ao sa mi trang, quan den,
giay den; nu mac ao trang, chan vay den cham goi, giay den.
+ Thi sinh thi Nghiep vu pha che do uong: Trang phuc tu chon theo phong each
thuong hieu ciia dan vi.
+ Thi sinh thi Nghiep vu Huang dan vien du lich: Trang phuc ao phong co co
mau sic phu hgp hinh anh thuong hieu dan vi, quan toi mau.
-Ve chuan bi cac dieu kien phuc vu cac mon thi:
+ Phan thi Nghiep vu Li tan, Nghiep vu Huong din vien du lich, Nghiep vu
phuc vu Ban Ban to chiic chuan bi cac dieu kien trang thiet bi, dung cu can thiet phuc
vu thi sinh tham gia Hoi thi.
+ Phan thi Nghiep vu Bar/pha che do uong thi sinh tu chuan bi nguyen v^t lieu
thuc hien bai thi theo quy dinh tim^ phan thi cua Ban to chiic. Cac dieu kien trang
thiet bi, dung cu can thiet khac Ban to chiic chuan bi.
+ Phan thi Nghiep vu Buong thi sinh tu chuin bj vat dung cln thiet dl trang
tri giuang theo y tuang sang tao cua thi sinh. Cac dieu kien trang thilt bi, dung cu
can thiet khac Ban to chiic chuan bi.
-Ban to chiic co quyen huy bo tu each thi sinh va ket qua thi trong truong
hop phat hign gian Ian, vi pham The le cua Hoi thi hoac vi pham phap luat.
-Thi sinh dat gjai va danh hieu ciia Hoi thi se cam k^t tham gia (trong khd nang
phii hop) cac hoat dong xa hoi do Ban t6 chiic thuc hien sau khi Hoi thi kit thuc.
-Ket qua trao giai Hoi thi, hinh anh giai thieu cac dan vi co thi sinh du thi
dat giai va ca nhan thi sinh dat giai se duac Ban t6 chiic Hoi thi cong bo, tuyen
truyen rong rai vai nhilu hinh thuc tao dilu kien thuan lai xay dung hinh anh
thuang hieu cho dan vi, ca nhan du thi dat giaijl.