You are on page 1of 276

- 2 -

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 3 - ENG ZESUMMESTELLUNG VU GEBIEDER A SCHRËFTEN AUS DEM BAHÁ’Í GLAWEN A SELECTION

- 3 -

ENG ZESUMMESTELLUNG VU GEBIEDER A SCHRËFTEN AUS DEM BAHÁ’Í GLAWEN

A SELECTION OF PRAYERS AND WRITINGS FROM THE BAHÁ’Í FAITH

UN RECUEIL DE PRIÈRES ET D’ÉCRITS DE LA FOIE BAHÁ’ÍE

EINE AUSWAHL VON GEBETEN UND SCHRIFTEN AUS DEM BAHÁ’Í GLAUBEN

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 4 -

Iwwersetzung aus dem Englesche vum Jean-Marie Nau, mat grousser Hëllef vun der Iwwersetzungskommissioun.

Editioun ënnert der Leedung vum lëtzebuergesche Bahá’í Literatur a Produktiounscomité.

Deckelfoto:

© Bahá’í Lëtzebuerg Verëffentlechungen Nationale Geeschtege Rot vun de Bahá’í vu Lëtzebuerg 17, avenue Léopold Goebel L-1025 Luxembourg Dépôt légal: 1er trimestre 2009 Bibliothèque nationale du Luxembourg

ISBN:

2009 Zu Lëtzebuerg gedréckt

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 5 -

O Du Allmächtegen! Gëff Denge Schwaachen Deng

Stäerkt, a belief déi, déi wéi doudeg sinn, fir dass si

Dech fannen, zum Weltmier vun Denger Féierung gelaangen a standhaft an Denger Saach bleiwen.

Gëtt den Doft vun Dengem Luef an enge vun de verschiddene Sprooche vun der Welt, aus dem Osten oder aus dem Westen, verbreet, da gëtt dës Sprooch wierklech appreciéiert an héich geschat. Sollten esou Sproochen dësen Doft awer net hunn, da wäre si sécher net derwäert, ernimmt ze ginn, sief et a Wierder oder och nëmmen a Gedanken.

O Vorsehung, mir bieden Dech, weis alle Mënschen

Däi Wee a féier si. Du bass wierklech, deen Allmächtegen, dee Stäerksten, deen Allwëssenden, Deen, deen alles gesäit.

Vouchsafe Thy strength, O Almighty One, unto Thy weak creatures, and quicken them who are as dead, that haply they may find Thee, and may be led unto the ocean of Thy guidance, and may remain steadfast in Thy Cause. Should the fragrance of Thy praise be shed abroad by any of the divers tongues of the world, out of the East or out of the West, it would, verily, be prized and greatly cherished. If such tongues, however, be deprived of that fragrance, they assuredly would be unworthy of any mention, in word or yet in thought. We beg of Thee, O Providence, to show Thy way unto all men, and to guide them aright. Thou art, verily, the Almighty, the Most Powerful, the All-Knowing, the All- Seeing. 1

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 6 -

Ô Tout-Puissant! Aux impuissants donne la puissance

et aux morts accorde la vie: qu'ainsi ils te trouvent, qu'ils soient conduits vers l'océan de ta connaissance et restent fermes dans ta cause.

Si l'une des nombreuses langues du monde, de l'Orient ou de l'Occident, diffusait au loin le parfum de ta louange, elle serait vraiment appréciée et grandement chérie. Si, toutefois, ces langues étaient dépourvues de ce parfum, elles seraient, assurément, indignes de toute mention, en parole ou même en pensée.

Ô Providence! Nous te prions de montrer ton chemin à

tous les hommes et de les bien guider. Tu es, en vérité, le Fort, le Tout-Puissant, l'Omniscient, Celui qui voit tout.

O Du Allmächtiger! Verleihe Deinen schwachen

Geschöpfen Deine Stärke, und belebe die, welche den Toten gleichen, auf daß sie Dich finden, zum Weltmeer Deiner Führung gelangen und standhaft in Deiner Sache bleiben.

Wird der Duft Deines Lobpreises in einer der verschiedenen Sprachen der Welt, des Ostens oder des Westens, verbreitet, dann wird diese Sprache wahrlich lieb und wert gehalten. Wäre eine Sprache aber dieses Duftes beraubt, dann wäre sie keiner Erwähnung wert, sei es in Worten oder auch nur in Gedanken.

O Vorsehung, wir bitten Dich, zeige allen Menschen

Deinen Weg und führe sie den geraden Pfad. Wahrlich, Du bist der Allmächtige, der Allmachtvolle, der Allwissende, der Allschauende.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 7 -

Gott iwwerall ernimmen

Make mention of God everywhere - Mentioner Dieu partout - Gott überall erwähnen

Geseent ass den Uert, an d’Haus, an d’Plaz, an d’Stad, an d’Häerz, an de Bierg, an den Ënnerdaach, an d’Hiel, an den Dall, an d’Land, an d’Mier, an d’Insel, an d’Wiss, wou Gott ernimmt a Säi Luef verherrlecht gëtt.

Blessed is the spot, and the house, and the place, and the city, and the heart, and the mountain, and the refuge, and the cave, and the valley, and the land, and the sea, and the island, and the meadow where mention of God hath been made, and His praise glorified.

Béni est le lieu, la maison et l’endroit, la ville et le cœur, la montagne et le refuge, la caverne et la vallée, le pays et la mer, l’île et la prairie, où Dieu est évoqué et sa louange glorifiée.

Selig der Ort und das Haus und der Platz und die Stadt und das Herz und der Berg und das Obdach und die Höhle und das Tal und das Land und das Meer und die Insel und die Au, wo Gottes gedacht und Sein Lob gepriesen wird.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 8 -

Sang, o Mäin Dénger,

Intone, O My servant - Entonne les versets - Singe die Verse Gottes

Sang, O Mäin Dénger, d’Verse vu Gott, déi s du krus, sou wéi déi se sangen, déi Him no sinn, fir dass d’Séisst vun denger Melodie Deng eege Séil kann entflamen an d'Häerzer vun alle Mënschen unzitt. Wien zréckgezunn a senger Kummer, d'Verse vu Gott seet, wäert erliewen, wéi d'Engele vum Allmächtegen den Doft vun de Wierder, déi säi Mond ausschwätzt, iwwerall verbreede wäerten an d'Häerz vun all gerechtem Mënsch méi héich schloe loossen. Wann hie sech och am Ufank dëser Wirkung net bewosst ass, muss d'Kraaft vun der Gnod, déi him gewäert ass, fréier oder spéider en Afloss ob seng Séil ausüben.

Sou sinn d’Geheimnisser vu Gottes Offenbarung duerch de Wëlle vun Deem, deen den Urquell vun aller Muecht a Wäisheet ass, bestëmmt ginn. 2

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 9 -

Intone, O My servant, the verses of God that have been received by thee, as intoned by them who have drawn nigh unto Him, that the sweetness of thy melody may kindle thine own soul, and attract the hearts of all men. Whoso reciteth, in the privacy of his chamber, the verses revealed by God, the scattering angels of the Almighty shall scatter abroad the fragrance of the words uttered by his mouth, and shall cause the heart of every righteous man to throb. Though he may, at first, remain unaware of its effect, yet the virtue of the grace vouchsafed unto him must needs sooner or later exercise its influence upon his soul.

Thus have the mysteries of the Revelation of God been decreed by virtue of the Will of Him Who is the Source of power and wisdom.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 10 -

Ô mon serviteur! Entonne les versets que Dieu t’a envoyés, comme le font ceux qu’il a attirés auprès de lui, et que la douceur de ta mélodie embrase ton âme et gagne le cœur de tous! Les anges annonciateurs du Tout-Puissant diffuseront le parfum des paroles que prononcent les lèvres de celui qui récite dans l’intimité les versets révélés par Dieu, et qui feront frémir le cœur de tout homme juste. La vertu de la grâce qui lui est conférée exercera tôt ou tard une influence sur son âme, même s’il est tout d’abord inconscient de son effet.

Tels sont les mystères de la révélation de Dieu, décrétés par la volonté de celui qui est la Source du pouvoir et de la sagesse.

Singe die Verse Gottes, o Mein Diener, die du empfangen hast, wie jene sie singen, die Ihm nahe sind, damit die Süße deiner Weise deine eigene Seele entflamme und die Herzen aller Menschen anziehe. Wer zurückgezogen in seiner Kammer die von Gott offenbarten Verse spricht, wird erfahren, wie die Engel des Allmächtigen den Duft der Worte, die sein Mund ausspricht, überallhin verbreiten und das Herz jedes rechtschaffenen Menschen höher schlagen lassen. Mag er sich auch zunächst dieser Wirkung nicht bewußt werden, muß doch die Kraft der ihm gewährten Gnade früher oder später ihren Einfluß auf seine Seele üben.

So sind die Geheimnisse der Offenbarung Gottes durch den Willen Dessen, der Urquell aller Macht und Weisheit ist, verfügt worden.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

Inhalt

Contents – Contenu - Inhalt

- 11 -

D’Iwwerschrëfte sollen hëllefen, d’Gebieder méi liicht erëmzefannen a gehéieren net zu den hellege Schrëften. (ausser d’deeglech Gebieder)

The headings designated are purely arbitrary, for the purpose of easier location of the prayers, and are not part of the sacred texts.

La classification des prières et leurs titres (excepté pour les prières journalières prescrites) sont arbitraires et ne font partie du texte révélé par Bahá’u’lláh ni ‘Abdu’l-Bahá.

Gott iwwerall ernimmen

7

Make mention of God everywhere - Mentioner Dieu partout - Gott überall erwähnen

7

Sang, o Mäin Dénger,

8

Intone, O My servant - Entonne les versets - Singe die Verse Gottes

Inhalt

Contents – Contenu - Inhalt

Aféierung

Introduction – Introduction - Einführung

Allgemeng Gebieder

8

11

11

19

19

20

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 12 -

General Prayers – Prières ordinaires – Allgemeine Gebete

Luef an Dank

20

21

Praise and gratitude - Louange et gratitude - Lob

und Dank

21

25

25

31

For Parents - Pour les parents - Für die Eltern 31

Féierung

Guidance - Führung

Fir d’Elteren

An der Luucht vu Gott erwächen

33

Awackening to the light of God - S’éveiller à la lumière de Dieu - Im Licht Gottes erwachen

Erausfuerderungen an Tester

Tests and difficulties - Épreuves et difficultés - Prüfungen und Schwierigkeiten

Geeschteg Qualitéiten

Spiritual Qualities - Qualités spirituelles - Tugenden

Gott fir Stäerkt an Heelung bieden

33

45

45

47

47

61

Supplicating God’s Strength and Healing -

Supplier la force et la guérison de Dieu - Gott um

Stärke und Heilung bitten

61

67

Expectant mothers - Pour les futures mères – Für werdende Mütter

67

70

Fir Mammen déi erwaarden

Kanner

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

Children – Enfants - Kinder

Jugendlech

Youth – Jeunes - Jugendliche

Eenheet a Fridden

Unity and Peace – Unité et Paix – Einheit und Frieden

- 13 -

70

92

92

94

94

Hëllef

Aid and Assistance – Assistance - Beistand

Schutz

Protection – Protection - Schutz

Gott ëm Verzeiung bieden

Forgiveness – Pardon - Verzeihung

Standhaftegkeet

Steadfastness - Constance – Standhaftigkeit

Lassléisung

Detachment - Détachement – Loslösung

Versammlung

Assembly – Assemblée– Versammlung

Emfänglech Séile sichen

Seeking receptive souls - Rechercher les âmes réceptives - Empfängliche Seelen suchen

Owes

Evening – Soir - Abend

Dëschgebieder

102

102

111

111

118

118

124

124

126

126

130

130

134

134

141

141

147

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 14 -

Tischgebete – Prayers at the table

Mëtternuecht

Midnight – Minuit - Mitternacht

Festegkeet am Bündnes

Firmness in the Covenant - Fermeté dans l’Alliance - Festigkeit im Bündnis

Fir déi Verstuerwen

147

149

149

151

151

155

For the departed - Pour les défunts - Für die Verstorbenen

Gebieder fir besonnesch Geleeënheeten

155

161

Occasional Prayers - Prières de circonstance –

Gebete für besondere Gelegenheiten

161

Hochzäit

Marriage – Mariage - Hochzeit

AYYÁM-I-HÁ

Intercalary days - Ayyám-i-Há

Faaschten

Fasting – Jeûne - Fasten

163

163

171

171

177

177

Naw-Rúz 201

209

Besuchsgebiet, Bahá'u'lláh an de Báb

Tablet of Visitation – Prière de souvenance - Besuchstablett

Besuchsgebiet, 'Abdu'l-Bahá

Tablet of Visitation – Prière de souvenance – Tablet der Begegnung

209

221

221

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

Tablett un den Ahmad

- 15 -

229

Tablet of Ahmad – Tablette à Ahmad – Tablet

an Ahmad

229

241

Deeglech Gebieder

Daily Prayers - Prières journalières - Tägliche

Gebete

241

Dat kuerzt Flichtgebied

243

Dat mëttelst Flichtgebied

244

Medium obligatory prayer

246

Prière moyenne

248

Das mittlere Pflichtgebet

250

Dat laangt Flichtgebied

252

Long obligatory prayer

258

Longue prière obligatoire

264

Das lange Pflichtgebet

269

Referenzen

275

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 16 -

D’Sege vu Bahá'u'lláh sinn e Mier ouni Ufer a souguer d’éiwegt Liewen ass am Verglach nëmmen eng Drëps dovun. D’Welle vun deem Mier brande stänneg géint d’Häerzer vun de Frënn, a vun dëse Welle réiere Virschléi vum Geescht a staark Pulsatioune vun der Séil, bis dass d’Häerz nogëtt, an op et wëllt oder net, sech deemiddeg am Gebiet, zum Kinneksräich vum Här zoudréint. Maacht dowéinst alles, wat méiglech ass, fir äert bannenzegt Wiese fräi ze maachen, fir dass dir zu all Moment kënnt nei Strale refletéieren, déi vun der Sonn vun der Wourecht kommen.

The blessings of Bahá'u'lláh are a shoreless sea, and even life everlasting is only a dewdrop therefrom. The waves of that sea are continually lapping against the hearts of the friends, and from those waves there come intimations of the spirit and ardent pulsings of the soul, until the heart giveth way, and willing or not, turneth humbly in prayer unto the Kingdom of the Lord. Wherefore do all ye can to disengage your inner selves, that ye may at every moment reflect new splendours from the Sun of Truth. 3

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 17 -

Les bénédictions de Bahá'u'lláh sont une mer sans rivage, et même la vie éternelle n'est, en comparaison, qu'une goutte de rosée. Les vagues de cette mer enveloppent continuellement les coeurs des amis et, de ces vagues, émanent des incitations de l'esprit et d'ardentes pulsations de l'âme, jusqu'à ce que le coeur succombe et, qu'il le veuille ou non, se tourne humblement, en prière, vers le royaume du Seigneur. Ainsi, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour libérer votre être intime afin qu'à tout instant, vous puissiez refléter de nouvelles splendeurs issues du Soleil de Vérité.

Bahá'u'lláhs Segnungen sind ein uferloses Meer, und selbst ewiges Leben ist nur ein Tautropfen daraus. Die Wogen dieser See branden ohne Unterlaß gegen die Herzen der Freunde, und aus diesen Wellen rühren die Eingebungen des Geistes und die inbrünstigen Pulsschläge der Seele, bis das Herz nachgibt und, ob es will oder nicht, sich demütig im Gebet dem Königreich des Herrn zuwendet. Deshalb tut, was ihr könnt, und befreit euer innerstes Selbst, damit ihr jeden Augenblick neuen Strahlenglanz von der Sonne der Wahrheit widerspiegelt.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 18 -

…d’Gebiet provozéiert en Erwächen an en Opgoe vum Geescht an e Schutz viru Prüfungen.

… prayer … is the cause of awakening and mindfulness and conducive to protection and preservation from tests

4

… la prière provoque un réveil et un épanouissement de l'esprit et constitue une assurance contre les épreuves.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 19 -

Aféierung

Introduction – Introduction - Einführung

Zu den Iwwersetzungen

D’Bahá’í Schrëften a Gebieder goufe meeschtens op persesch an arabesch niddergeschriwwen. Shoghi Effendi, Hidder vum Bahá’í Glawen, huet vill op Englesch iwwersat. Dës englesch Texter sinn d’Basis fir d’Iwwersetzung an all déi aner Sproochen. Duerfir war et wichteg, fir déi englesch Texter a Gebieder nieft de lëtzebuergeschen ze hunn. 5 Déi franséisch Iwwersetzunge komme virun allem aus dem Gebietbuch vun der Maison d’éditions bahá’íes aus der Belsch. 6

Firwat dëst Bichelchen?

D’Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg ass eng vun eise Stäerkten. Well awer net jidderee Lëtzebuergesch schwätzt oder liest, gëtt dëst Bichelchen dem Lieser d’Méiglechkeet, e Gebiet oder en Text op Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch oder Englesch ze liesen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 20 -

Allgemeng Gebieder

General Prayers – Prières ordinaires – Allgemeine Gebete

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 21 -

Luef an Dank

Praise and gratitude - Louange et gratitude - Lob und Dank

Mäi Gott, mäin Ugebieten, mäi Kinnek, meng Sehnsucht!

Wéi eng Zong ka mäin Dank un dech ausdrécken? Ech hunn net opgepasst, Du awer hues mech erwächt. Ech hat mech vun Dir ewechgedréint, Du awer hues mir gnädeg gehollef, dass ech mech Dir nees zougedréint hunn. Ech war wéi dout, Du awer hues mech mam Waasser vum Liewen erwächt. Ech war verdréchent, Du awer hues mech mam himmlesche Stroum vun Denge Wierder belieft, déi sech aus der Fieder vum Allbaarmhäerzegen ergoss hunn.

O gëttlech Vorsehung! All Existenz kënnt vun Denger Gnod; virenthal se net de Waasser vun Denger Generositéit an hal se net zréck virum Mier vun Dengem Erbaarmen. Ech bieden dech, hëllef mir a stéi mir zu allen Zäiten an ënnert alle Bedingunge bäi, an ech siche vum Himmel vun Denger Gnod Deng ueréiweg Gonscht. Du bass a Wierklechkeet den Här vun Der Gnod, den Herrscher vum Räich vun der Éiwegkeet.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 22 -

My God, my Adored One, my King, my Desire!

What tongue can voice my thanks to Thee? I was heedless, Thou didst awaken me. I had turned back from Thee, Thou didst graciously aid me to turn towards Thee. I was as one dead, Thou didst quicken me with the water of life. I was withered, Thou didst revive me with the heavenly stream of Thine utterance which hath flowed forth from the Pen of the All- Merciful.

O Divine Providence! All existence is begotten by Thy bounty; deprive it not of the waters of Thy generosity, neither do Thou withhold it from the ocean of Thy mercy. I beseech Thee to aid and assist me at all times and under all conditions, and seek from the heaven of Thy grace Thine ancient favor. Thou art, in truth, the Lord of bounty, and the Sovereign of the kingdom of eternity. 7

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 23 -

Mon Dieu, mon adoré, mon roi, mon désir !

Quelle langue peut exprimer ma gratitude à ton égard ? J'étais insouciant, tu m'as éveillé. Je m'étais détourné de toi, tu m'as aidé par ta bienveillance à revenir vers toi. J'étais mort, tu m'as ranimé par l'eau de la vie. Je dépérissais, tu m'as revivifié par le flot céleste de la parole qui s'écoule de la plume du Très- Miséricordieux.

Ô divine Providence, toute existence émane de ta bonté ; ne la prive pas des eaux de ta générosité et ne la retiens pas loin de l'océan de ta miséricorde. Je te supplie de m'assister et de me secourir en tous temps et en toutes circonstances et je demande au ciel de ta grâce, ton antique faveur. En vérité, tu es le Seigneur généreux et le Souverain du royaume éternel.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 24 -

Mein Gott, mein Angebeteter, mein König, meine Sehnsucht!

Welche Zunge könnte meinen Dank an Dich bekunden? Ich war achtlos, Du aber erwecktest mich. Ich hatte mich von Dir abgewandt, Du aber halfest mir gnädig, daß ich mich Dir wieder zukehrte. Ich glich einem Toten, Du aber belebtest mich mit dem Wasser des Lebens. Ich war wie verdorrt, Du aber erquicktest mich mit dem himmlischen Strom Deiner Worte, die sich aus der Feder des Allbarmherzigen ergossen.

O göttliche Vorsehung! Alles Dasein ist durch Deine Gnadenfülle erzeugt; beraube es nicht der Wasser Deiner Großmut und versage ihm nicht das Meer Deines Erbarmens. Ich bitte Dich flehentlich, stehe mir allezeit, in jeder Lage bei und hilf mir, da ich nach Deiner urewigen Gunst aus dem Himmel Deiner Gnade trachte. Du bist in Wahrheit der Herr der Großmut, der Herrscher im Reiche der Ewigkeit.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

Féierung

Guidance - Führung

- 25 -

Éier sief Dir, o Gott, fir Deng Offenbarung vu Léift zur Mënschheet! O Du, deen s Du eist Liewe bass an eis Luucht, féier Deng Dénger op Däi Pad, maach eis räich an Dir a fräi vun allem ausser Dir.

O Gott, léier eis Deng Eenzegkeet a looss eis Deng

Eenheet erkennen, fir dass mir soss kee gesinn ausser Dir. Du bass de Baarmhäerzegen, an de Generéisen!

O Gott, schaf an den Häerzer vun deenen, déi Dech gär

hunn, d’Feier vun Denger Léift, fir dass et kann d’Gedanken un alles ausser Dir ewechbrennen.

Offenbar ons, o Gott, Deng exaltéiert Éiwegkeet; dass Du ëmmer waars an ëmmer wäerts sinn an dass et kee Gott gëtt ausser Dir. A Wierklechkeet fanne mir an Dir Trouscht a Kraaft!

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 26 -

Glory be unto Thee, O God, for Thy Manifestation of Love to mankind! O Thou, who art our Life and Light, guide Thy servants to Thy Way, and make them rich in Thee and free from all save Thee.

O God, teach them Thy Oneness, and give unto them a

realization of Thy Unity; that they may see no one save Thee. Thou art the Merciful and the Giver of Bounty!

O God, create in the hearts of Thy beloved the fire of

Thy Love, that it may burn away the thought of

everything save Thee.

Reveal unto them, O God, Thy Exalted Eternity; that

Thou hast ever been and will always be, and that there

is no God save Thee. Verily, in Thee will they find

comfort and strength! 8

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 27 -

Gloire à toi, ô Dieu, pour avoir manifesté ton amour à l'humanité! Ô toi, notre Vie et notre Lumière, guide tes serviteurs dans ta voie, rends-nous riches de toi et libère-nous de tout ce qui n'est pas toi.

Ô Dieu, fais-nous connaître ton unicité et fais-nous

concevoir ton unité, afin que nous puissions être aveugle à tout autre que toi. Tu es le Miséricordieux, le Dispensateur.

Ô Dieu, allume dans le cœur de tes aimés le feu de ton

amour, pour qu'il puisse y consumer toute pensée étrangère à toi.

Ô Dieu, révèle-nous ta suprême éternité -- tu as

toujours existé, tu existeras toujours, il n'y a pas d'autre

Dieu que toi. En vérité, en toi, nous trouvons réconfort et force. 9

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 28 -

Ruhm sei Dir, o Gott, für Deine Offenbarung der Liebe zur Menschheit. O Du, der Du unser Leben bist und unser Licht, führe Deine Diener auf Deinen Pfad, mache uns reich in Dir und frei von allem außer Dir.

O Gott, lehre uns Deine Einzigkeit und laß uns Deine

Einheit erkennen, so daß wir niemanden schauen außer Dir. Du bist der Barmherzige, der Spender reicher Gaben.

O Gott, entzünde in den Herzen Deiner Geliebten das

Feuer Deiner Liebe, auf daß es die Gedanken an alles außer Dir verzehre.

Offenbare uns, o Gott, Deine erhabene Ewigkeit - daß Du immer warst und immer sein wirst und daß es keinen Gott gibt außer Dir. Wahrlich, in Dir werden wir Trost und Kraft finden. 10

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 29 -

O mäin Här! O mäin Här! Dëst ass eng Luucht, ugefaangen duerch d’Feier vun Denger Léift, déi hellewech brennt mat der Flam, déi um Bam vun Dengem Erbaarmen ugefaange gouf. O mäin Här! Looss si duerch dat Feier, dat am Sinaï vun Denger Offenbarung entfacht ass, nach méi staark, méi gliddeg a mat méi enger grousser Flam brennen!

Du bass wierklech Deen, dee bestätegt, dee bäisteet, de Gewaltegen, de Groussmiddegen, Deen, dee gär huet.

O my Lord! O my Lord! This a a lamp lighted by the fire of Thy love and ablaze with the flame which is ignited in the tree of Thy mercy. O my Lord! Increase his enkindlement, heat and flame, with the fire which is kindled in the Sinai of Thy Manifestation.

Verily, Thou art the Confirmer, the Assister, the Powerful, the Generous, the Loving.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 30 -

Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, voici une lampe embrasée par le feu de ton amour et par la flamme allumée dans l'arbre de ta miséricorde. Ô mon Seigneur, accrois son rayonnement, sa chaleur et sa flamme par le feu qui brûle au Sinaï de ta Manifestation.

En vérité, tu es le Confirmateur, le Soutien, le Puissant, le Généreux, le Dieu d'amour.

O mein Herr! O mein Herr! Diese Lampe ist erleuchtet vom Feuer Deiner Liebe und lodert mit der Flamme, die am Baume Deines Erbarmens entzündet ward. O mein Herr! Laß sie durch das Feuer, das im Sinai Deiner Offenbarung entfacht ist, noch stärker, heißer und flammender brennen!

Wahrlich, Du bist der Bestätiger, der Helfer, der Gewaltige, der Großmütige, der Liebende.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 31 -

Fir d’Elteren

For Parents - Pour les parents - Für die Eltern

Et gehéiert sech dass den Dénger no all Gebiet Gott ubiet, sengen Elteren Erbaarmen a Verzeiung ze bewëllegen. Esou wäert d’Stëmm vu Gott sech erhiewen:

“Wat s du fir Deng Eltere gefrot hues, kriss du dausendfach als Belounung erëm!” Geseent ass deen, dee seng Elteren net vergësst wann hie mat Gott kommunizéiert. A Wierklechkeet gëtt et keen anere Gott ausser Him, dee Mächtegen, Deen dee jidderee gär huet.

It is seemly that the servant should, after each prayer, supplicate God to bestow mercy and forgiveness upon his parents. Thereupon God's call will be raised:

'Thousand upon thousand of what thou hast asked for thy parents shall be thy recompense!' Blessed is he who remembereth his parents when communing with God. There is, verily, no God but Him, the Mighty, the Well-Beloved.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 32 -

Il sied au serviteur, après chaque prière, de supplier Dieu d'accorder grâce et pardon à ses parents. Après quoi l'appel de Dieu s'élèvera:

"Ta récompense sera des milliers et des milliers de fois ce que tu as demandé pour tes parents!" Béni est celui qui se souvient de ses parents alors qu'il communie avec Dieu. En vérité, il n'y a d'autre Dieu que Lui, le Puissant, le Bien-Aimé.

Der Diener sollte nach jedem Gebet Gott anflehen, seinen Eltern gnädig zu vergeben. Dann wird Gottes Ruf erschallen:

»Abertausendfach sei dir gelohnt, was du für deine Eltern erbeten hast!« Gesegnet, wer seiner Eltern gedenkt, wenn er mit Gott Zwiesprache hält. Wahrlich, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Mächtigen, dem Vielgeliebten.

Báb 11

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 33 -

An der Luucht vu Gott erwächen

Awackening to the light of God - S’éveiller à la lumière de Dieu - Im Licht Gottes erwachen

Ech sinn an Dengem Ënnerdaach erwächt o mäi Gott, an et gehéiert sech deem, deen dësen Ënnerdaach sicht, am Hellegtum vun Dengem Schutz ze bleiwen an an der Stäerkt vun Denger Verdeedegung. Erliicht mäi bannenzegt Wiesen o mäi Gott mam Glanz vun der Moiessonn vun Denger Offenbarung, sou wéi s Du mäi baussenzegt Wiese mat der Moiesluucht vun Dengem gudde Wëlle méi hell gemaach hues.

I have wakened in Thy shelter, O my God, and it becometh him that seeketh that shelter to abide within the Sanctuary of Thy protection and the Stronghold of Thy defense. Illumine my inner being, O my Lord, with the splendors of the Dayspring of Thy Revelation, even as Thou didst illumine my outer being with the morning light of Thy favor. 12

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 34 -

Je me suis éveillé dans ton refuge, ô mon Dieu, et il convient à celui qui recherche cet abri de demeurer dans le sanctuaire de ta protection et dans la forteresse de ta défense. Ô mon Dieu, illumine mon être intérieur des splendeurs de l'aurore de ta révélation, comme tu as éclairé mon être matériel de la lumière matinale de tes bienfaits.

In Deiner Obhut bin ich erwacht, o mein Gott, und wer Deine Obhut sucht, dem steht es an, in Deinem schützenden Heiligtum und in Deiner festen Burg zu bleiben. Erhelle, o mein Herr, mit dem strahlenden Morgenglanz Deiner Offenbarung mein inneres Sein, so wie Du mein äußeres Sein mit dem Frühlicht Deiner Gunst erleuchtet hast.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 35 -

O mäi Gott a mäi Meeschter! Ech sinn däin Dénger an de Jong vun dengem Dénger. Fréi haut de Moie sinn ech aus mengem Bett opgestanen, wéi d’Sonn vun Denger Eenheet aus der Schummerecht vun Dengem Wëllen erschéngen ass an hire Straleglanz iwwer d’Welt geschott huet, sou wéi et an de Bicher vun Dengem Gebot bestëmmt ass. Gelueft bass Du, o mäi Gott, dass mir zur Herrlechkeet vum Liicht vun Dengem Wëssen erwächt sinn. Schéck dann op eis erof, o mäin Här, wat eis fäeg mécht, jiddereen ausser Dir ze entbieren, a wat eis vun all Unhänglechkeet ausser Denger befreit. Verschreif ausserdeem, fir mech, an all déi, déi ech gär hunn, a fir meng Famill, souwuel Männer wéi Fraen, dat Gutt vun dëser an der nächster Welt. Hal eis dann a Sécherheet, duerch Deng onfeelbar Protektioun, o Du dee jiddereen an der ganzer Schëpfung gär huet, Du Verlaangere vum ganzen Universum, virun deenen, déi s Du zu Spriechere vum béise Flüsterer gemaach hues, déi an de Mënschen hire Brëscht pësperen. Mächteg bass Du, dat ze maache wat Dir gefällt. Du bass wierklech den Allmächtegen, Deen, deen a Gefor hëlleft, Deen, deen duerch sech selwer ass. Seen Du, o Här mäi Gott, Hien, deen s Du iwwer Deng virtrefflechst Nimm gesat hues, an duerch Deen s Du déi Gleeweg vun de Béise getrennt hues, an hëllef eis gnädeg dat ze maachen, wat s Du gär hues a wënschs. Seen Du och, o mäi Gott, déi, déi Deng Wierder a Buchstawe sinn, an déi, déi Dir hir Gesiichter zougedréit hunn, a sech zu Dengem Gesiicht gedréit hunn an däi Ruff héieren hunn. Du bass, wierklech den Här an de Kinnek vun all Mënschen, a bass mächteg iwwer all Saachen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 36 -

Bahá'u'lláh

O my God and my Master! I am Thy servant and the

son of Thy servant. I have risen from my couch at this dawntide when the Daystar of Thy oneness hath shone forth from the Dayspring of Thy will, and hath shed its radiance upon the whole world, according to what had been ordained in the Books of Thy Decree.

Praise be unto Thee, O my God, that we have wakened

to the splendors of the light of Thy knowledge. Send

down, then, upon us, O my Lord, what will enable us

to dispense with anyone but Thee, and will rid us of all

attachment to aught except Thyself. Write down, moreover, for me, and for such as are dear to me, and for my kindred, man and woman alike, the good of this world and the world to come. Keep us safe, then, through Thine unfailing protection, O Thou the Beloved of the entire creation and the Desire of the whole universe, from them whom Thou hast made to be the manifestations of the Evil Whisperer, who whisper in men's breasts. Potent art Thou to do Thy pleasure. Thou art, verily, the Almighty, the Help in Peril, the Self-Subsisting. Bless Thou, O Lord my God, Him Whom Thou hast set over Thy most excellent Titles, and through Whom Thou hast divided between the godly and the wicked, and graciously aid us to do what Thou lovest and desirest. Bless Thou, moreover, O my God, them Who are Thy Words and Thy Letters, and them who have set their faces towards Thee, and turned unto Thy face, and hearkened to Thy Call. Thou art, verily, the Lord and King of all men, and art potent over all things.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 37 -

Ô mon Dieu, mon Maître, je suis ton serviteur et le fils

de ton serviteur. J'ai quitté ma couche dès l'aurore, alors que le Soleil de ton unité apparaissait à l'aube de ta volonté et répandait son rayonnement sur le monde entier, comme l'ordonnent les livres de ton décret. Ô mon Dieu, loué sois-tu! Tu nous as éveillés aux splendeurs de la lumière de ta connaissance.

Ô mon Seigneur, fais descendre sur nous ce qui nous

permettra de nous libérer de tout attachement et de nous passer de tout sauf de toi. Prescris de plus, pour ceux qui me sont chers, pour les miens, hommes et femmes, et pour moi-même, le bien de ce monde et de l'autre. Ô toi, le Bien-Aimé de toute la création et le désir de tout l'univers, que ton infaillible protection nous préserve de ceux qui incarnent le Tentateur et sussurent dans le cœur des hommes! Tu as le pouvoir d'agir comme il te plaît. Tu es, en vérité, le Tout- Puissant, le Secours, l'Absolu.

Ô Seigneur, mon Dieu, bénis celui à qui tu as conféré

tes titres les plus excellents et par qui tu as séparé les fidèles des méchants. Aide-nous, par ta grâce, à faire ce que tu aimes et ce que tu désires. Ô mon Dieu, bénis les aussi, eux qui sont tes mots et tes lettres, eux qui ont dirigé leur visage vers toi, qui se sont tournés vers ta face et qui ont entendu ton appel.

Tu es, en vérité, le Seigneur et le Roi de tous les hommes, tu as pouvoir sur toutes choses.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 38 -

O mein Gott und Meister! Ich bin Dein Diener und Deines Dieners Sohn. Zur Morgenstunde habe ich mich von meinem Lager erhoben, da die Sonne Deiner Einheit aus der Dämmerröte Deines Willens emporstieg und ihren Strahlenglanz über die Welt ergoß, wie es in den Büchern Deines Gebotes bestimmt ist.

Preis sei Dir, o mein Gott, daß wir zur Herrlichkeit des Lichtes Deiner Erkenntnis erwacht sind. So sende nun nieder auf uns, o mein Herr, was uns fähig macht, jeden außer Dir zu entbehren, und was uns von jeglicher Bindung außer der Deinen befreit. Bestimme dazu mir und allen, die mir lieb sind, für meine Verwandten, Männer wie Frauen, das Gute dieser und der zukünftigen Welt. Bewahre uns sodann durch Deine unfehlbare Hut, o Du Geliebter aller Schöpfung, Du Sehnsucht des ganzen Weltalls, vor denen, die Du zu Sprechern des bösen Einflüsterers gemacht hast, die da flüstern in der Menschen Brust. Du hast die Macht zu tun nach Deinem Wohlgefallen. Du bist fürwahr der Allmächtige, der Helfer in Gefahr, der Selbstbestehende.

Segne Ihn, o Herr mein Gott, den Du über Deine vortrefflichsten Namen gesetzt hast, durch den Du die Frommen von den Gottlosen scheidest, und hilf uns gnädig zu tun, was Du liebst und wünschest. Segne, o mein Gott, auch sie, die Deine Worte und Deine Buchstaben sind, und jene, die ihr Angesicht auf Dich richten, sich Deinem Antlitz zuwenden und Deinem Rufe lauschen.

Du bist fürwahr der Herr und König aller Menschen und über alle Dinge mächtig.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 39 -

Duerch Deng Gnod, o mäi Gott, sinn ech haut de Moien opgestan, a voll Vertrauen an Dech hunn ech mäin Haus verlooss, a mech Dengem Schutz versprach. Schéck mir elo, aus dem Himmel vun Dengem Erbaarmen, Däi Seegen op mech erof a looss mech nees sécher heemkommen, sou wéi s Du mech ënnert Denger Protektioun erausgoe gelooss hues, mat menge Gedanke fest op Dech geriicht. Et gëtt kee Gott ausser Dir, deem Engen, deem Onvergläichlechen, deem Allwëssenden, deem Allweisen.

I have risen this morning by Thy grace, O my God, and left my home trusting wholly in Thee, and committing myself to Thy care. Send down, then, upon me, out of the heaven of Thy mercy, a blessing from Thy side, and enable me to return home in safety even as Thou didst enable me to set out under Thy protection with my thoughts fixed steadfastly upon Thee. There is none other God but Thee, the One, the Incomparable, the All-Knowing, the All-Wise.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 40 -

Je me suis levé ce matin par ta grâce, ô mon Dieu, et entièrement confiant en toi, m'en remettant à tes soins, j'ai quitté mon foyer. Du ciel de ta miséricorde, accorde-moi ta bénédiction et permets-moi de regagner sain et sauf ma demeure comme tu m'as permis de la quitter sous ta protection, mes pensées fermement fixées sur toi. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, l'Unique, l'Incomparable, l'Omniscient, le Très-Sage.

Durch Deine Gnade, o mein Gott, habe ich mich heute morgen erhoben, ganz im Vertrauen auf Dich habe ich mein Haus verlassen und mich Deiner Obhut anbefohlen. Sende nun aus dem Himmel Deines Erbarmens Deinen Segen auf mich nieder und lasse mich wohlbehalten wieder heimkehren, wie Du mich ausziehen ließest unter Deinem Schutz, Deiner unentwegt gedenkend. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Einen, dem Unvergleichlichen, dem Allwissenden, dem Allweisen.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 41 -

Ech luewen Dech, O mäi Gott, dass Du mech aus mengem Schlof erwächt hues, an dass Du mech no mengem Wäitewechsinn zréckkomme gelooss hues, a mech aus mengem Schlummer opstoe gelooss hues. Ech sinn haut de Mueren erwächt, mat mengem Gesiicht dem Sonneglanz vun Denger Offenbarung zougedréit, duerch déi d’Himmele vun Denger Muecht a Majestéit erliicht gi sinn. Ech bekenne mech zu Dengen Zeechen, ech gleewen un Däi Buch an hale mech fest un Dengem Seel. Ech bieden Dech bei der Muecht vun Dengem Wëllen an der bezwéngender Kraaft vun Denger Absiicht:

Maach, wat s Du mir am Schlof offenbaart hues, zum séchere Fundament fir d’Wunnenge vun Denger Léift, déi an den Häerzer vun deene sinn, déi dech gär hunn an zum beschten Instrument fir d’Offenbarung vun den Zeeche vun Denger Gnod a Guttheet. Bestëmm Du fir mech, duerch Deng héchste Fieder, o mäin Här, dat Gutt vun dëser Welt an där nächster. Ech bezeien, dass Du alles fest am Grëff hues. Du änners et, wéi et Dir gefällt. Et gëtt kee Gott ausser Dir, de Staarken, den Treien. Du bass et, deen duerch Säi Befehl Erniddregung an Herrlechkeet, Schwächt a Kraaft, Ohnmacht a Muecht, Angscht a Rou an Zweiwel a Gewëssheet changéiert. Et gëtt kee Gott ausser Dir, de Mächtegen, de Generéisen. Du enttäuchs keen, deen Dech sicht an häls keen zréck, dee sech no dir seent. Bestëmm da fir mech, wat den Himmel vun Denger Generositéit an dem Mier vun Denger Guttheet entsprécht. Du bass wierklech den Allmächtegen, den Allgewaltegen.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 42 -

I give praise to Thee, O my God, that Thou hast

awakened me out of my sleep, and brought me forth after my disappearance, and raised me up from my slumber. I have wakened this morning with my face set toward the splendors of the Daystar of thy Revelation, through Which the heavens of Thy power and Thy majesty have been illumined, acknowledging Thy signs, believing in Thy Book, and holding fast unto Thy Cord.

I beseech Thee, by the potency of Thy will and the

compelling power of Thy purpose, to make of what Thou didst reveal unto me in my sleep the surest foundation for the mansions of Thy love that are within the hearts of Thy loved ones, and the best instrument for the revelation of the tokens of Thy grace and Thy loving-kindness.

Do Thou ordain for me through Thy most exalted Pen,

O my Lord, the good of this world and of the next. I

testify that within Thy grasp are held the reins of all

things. Thou changest them as Thou pleasest. No God

is there save Thee, the Strong, the Faithful.

Thou art He Who changeth through His bidding abasement into glory, and weakness into strength, and powerlessness into might, and fear into calm, and doubt into certainty. No God is there but Thee, the Mighty, the Beneficent. Thou disappointest no one who hath sought Thee, nor dost Thou keep back from Thee anyone who hath desired Thee. Ordain Thou for me what becometh the heaven of Thy generosity, and the ocean of Thy bounty. Thou art, verily, the Almighty, the Most Powerful.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 43 -

Grâce te soit rendue, ô mon Dieu! Tu m'as réveillé, tu m'as fait renaître et sortir de ma torpeur. Le visage tourné vers les splendeurs du Soleil de ta révélation qui illumine les cieux de ta puissance et de ta majesté, je me suis éveillé ce matin, reconnaissant tes signes, croyant en ton livre et accroché à ta corde. Par la puissance de ta volonté et l'irrésistible pouvoir de tes desseins, je te supplie. Fais de tes révélations durant mon sommeil les plus sûres fondations des demeures de ton amour, enfouies dans le cœur de tes bien-aimés, et le meilleur instrument pour la révélation des preuves de ta grâce et de ta tendre bonté. Ô mon Seigneur, de ta plume sublime, accorde-moi le bien de ce monde et de l'autre. J'atteste que tu tiens en tes mains les rênes de toutes choses. Tu les manies comme il te convient. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Fort, le Fidèle. Sur ton ordre, l'humiliation se change en gloire, la faiblesse en force, I'impuissance en pouvoir, la crainte en sérénité et le doute en certitude. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Puissant, le Bienfaisant. Tu ne déçois pas celui qui te cherche et tu n'écartes pas celui qui te désire. Ordonne pour moi ce qui convient aux cieux de ta générosité et à l'océan de ta munificence. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, l'Omnipotent.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 44 -

Dich preise ich, o mein Gott, denn Du erwecktest mich aus dem Schlafe, Du ließest mich zurückkehren aus meinem Fernsein und wieder aufstehen aus meinem Schlummer. Beim Erwachen habe ich heute morgen mein Angesicht dem Sonnenglanz Deiner Offenbarung, der die Himmel Deiner Macht und Majestät erleuchtet, zugewandt. Ich bekenne mich zu Deinen Zeichen, ich glaube an Dein Buch und halte mich fest an Deinem Seile. Ich bitte Dich bei der Macht Deines Willens und der bezwingenden Kraft Deines Ratschlusses, mache was Du mir im Schlafe offenbartest, zum sicheren Baugrund für die Wohnstätten Deiner Liebe in den Herzen Deiner Geliebten und zum vortrefflichsten Werkzeug für die Offenbarung der Zeichen Deiner Huld und Gnade. Bestimme mir durch Deine erhabenste Feder, o mein Herr, was in dieser und in der zukünftigen Welt gut für mich ist. Ich bezeuge, daß Du aller Dinge Zügel fest im Griff hältst. Du änderst sie, wie es Dir gefällt. Es ist kein Gott außer Dir, dem Starken, dem Getreuen. Du bist es, der durch Seinen Befehl Erniedrigung in Herrlichkeit, Schwäche in Kraft, Ohnmacht in Macht, Furcht in Ruhe und Zweifel in Gewißheit wandelt. Es ist kein Gott außer Dir, dem Mächtigen, dem Wohltätigen. Du enttäuschest keinen, der Dich sucht, und hältst keinen zurück, der nach Dir sich sehnt. So bestimme denn für mich, was dem Himmel Deiner Freigebigkeit und dem Meere Deiner Großmut entspricht. Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allgewaltige.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 45 -

Erausfuerderungen an Tester

Tests and difficulties - Épreuves et difficultés -Prüfungen und Schwierigkeiten

Gëtt et een, dee Schwieregkeeten ewechhëlt ausser Gott? So: Gelueft sief Gott! Hien ass Gott! Si sinn all Seng Dénger, an all hale sech u Säi Gebot.

Is there any Remover of difficulties save God? Say:

Praised be God! He is God! All are His servants, and all abide by His bidding!

Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés? Dis: Loué soit Dieu! Lui seul est Dieu! Tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement.

Gibt es einen Befreier von Schwierigkeiten außer Gott? Sprich: Gelobt sei Gott! Er ist Gott! Alle sind Seine Diener und alle stehen unter Seinem Befehl.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 46 -

So: Gott geet alle Saachen duer, an iwwer all Saachen ewech, an näischt an den Himmelen an op der Äerd, ausser Gott kann duergoen. A Wierklechkeet ass Hie selwer Deen dee weess, deen ënnerstëtzt, den Allmächtegen.

Say: God sufficeth all things above all things, and nothing in the heavens or in the earth but God sufficeth. Verily, He is in Himself the Knower, the Sustainer, the Omnipotent.

Dis: Dieu suffit à tout, au-delà de tout, et rien, ni dans les cieux ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En vérité il est en lui-même Celui qui sait, le Soutien, l'Omnipotent.

Sprich: Gott genügt allen Dingen über alle Dinge hinaus, und nichts in den Himmeln, auf Erden oder dazwischen kann genügen außer Gott, deinem Herrn. Wahrlich, Er ist der Wissende, der Erhalter, der Allmächtige.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 47 -

Geeschteg Qualitéiten

Spiritual Qualities - Qualités spirituelles - Tugenden

Vun de parfuméierte Stréimunge vun Denger Éiwegkeet gëff mer ze drénken, o mäi Gott, a vun de Friichte vum Bam vun Dengem Wiesen, gëff mer d’Méiglechkeet ze schmaachen, o meng Hoffnung!

Vun de kristallene Quelle vun Denger Léift looss mech vëlleg drénken, o meng Herrlechkeet, an am Schied vun Denger onvergänglecher Virsuerg, looss mech wunnen, o meng Luucht!

An de Wise vun Dengem Nosinn, virun Dir, looss mech dorëmmer goen, o Du, deen ech gär hunn, a sëtzen zur rietser Hand vum Troun vun Dengem Erbaarmen, o mäi Verlaangeren!

Vun de parfuméierte Lëftercher vun Denger Freed, looss en Hauch iwwer mech zéien, o mäin Zil, a looss mech eran an d’Héichte vum Paradis vun Denger Realitéit, o mäin Ugebieten!

Looss mech de Melodië vun der Dauf vun der Eenzegkeet nolauschteren, o Du Stralenden, an duerch de Geescht vun Denger Kraaft a Muecht maach mech lieweg, o Du, dee mech versuergt!

Am Geescht vun Denger Léift looss mech standhaft bleiwen, o meng Hëllef, an um Wee vun Dengem gudde Pleséier, stäerk meng Schrëtt, o mäi Schëpfer!

Am Gaart vun Denger Onstierflechkeet, virun Dir, looss mech vir ëmmer bleiwen, o Du, deen s Du baarmhäerzeg zu mir bass, an op de Sëtz vun Denger Herrlechkeet, établéier mech, o Du, deen s Du mäi Meeschter bass!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 48 -

An den Himmel vun Denger léiwer Guttheet, erhief mech, o Du, deen s Du mech animéiers, an zum Himmel vun Denger Féierung leed mech, o Du, deen s Du mech unzitts!

Virun d’Offenbarunge vun Dengem onsiichtbare Geescht, konvokéier mech, o Du mäin Urspronk a mäin héchste Wonsch, an zu der parfuméierter Essenz vun Denger Schéinheet, déi s Du manifestéiere wäerts, maach dass ech zréckkommen, o Du, deen s Du mäi Gott bass!

Du hues d’Muecht ze maache wat Dir gefällt. Du bass wierklech den Erhawensten, den Allherrlechen, den Allerhéchsten.

Bahá'u'lláh

From the sweet-scented streams of Thine eternity give me to drink, O my God, and of the fruits of the tree of Thy being enable me to taste, O my Hope!

From the crystal springs of Thy love suffer me to quaff, O my Glory, and beneath the shadow of Thine everlasting providence let me abide, O my Light!

Within the meadows of Thy nearness, before Thy presence, make me able to roam, O my Beloved, and at the right hand of the throne of Thy mercy, seat me, O my Desire!

From the fragrant breezes of Thy joy let a breath pass over me, O my Goal, and into the heights of the paradise of Thy reality let me gain admission, O my Adored One!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 49 -

To the melodies of the dove of Thy oneness suffer me to hearken, O Resplendent One, and through the spirit of Thy power and Thy might quicken me, O my Provider!

In the spirit of Thy love keep me steadfast, O my Succorer, and in the path of Thy good pleasure set firm my steps, O my Maker!

Within the garden of Thine immortality, before Thy countenance, let me abide for ever, O Thou Who art merciful unto me, and upon the seat of Thy glory stablish me, O Thou Who art my Possessor!

To the heaven of Thy loving-kindness lift me up, O my Quickener, and unto the Daystar of Thy guidance lead me, O Thou my Attractor!

Before the revelations of Thine invisible spirit summon me to be present, O Thou Who art my Origin and my Highest Wish, and unto the essence of the fragrance of Thy beauty, which Thou wilt manifest, cause me to return, O Thou Who art my God!

Potent art Thou to do what pleaseth Thee. Thou art, verily, the Most Exalted, the All-Glorious, the All- Highest.

Baha'u'lláh

Aux flots parfumés de ton éternité, laisse-moi m'abreuver, ô mon Dieu, et aux fruits de l'arbre de ton existence, permets-moi de goûter, ô mon Espoir!

Aux sources cristallines de ton amour, souffre que j'apaise ma soif, ô ma Gloire, et à l'ombre de ton

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 50 -

éternelle sollicitude, laisse-moi demeurer, ô ma Lumière!

Dans les prairies de ta rencontre, en ta présence, permets-moi d'errer, ô mon Bien-Aimé, et à la droite du trône de ta miséricorde, assieds-moi, ô mon Désir!

Qu'un souffle des brises embaumées de ta joie passe sur moi, toi, but de ma vie, et qu'au paradis suprême de ta réalité je trouve accès, ô mon Adoré!

Laisse-moi entendre la mélodie de la colombe de ton unité, ô toi, le Resplendissant, et par l'esprit de ton pouvoir et de ta puissance, vivifie-moi, ô mon Bienfaiteur!

Que je reste fidèle à l'esprit de ton amour, ô mon Secours, et affermis mes pas dans le sentier de ton bon plaisir, ô mon Créateur!

Dans le jardin de ton immortalité, en ta présence, laisse-moi demeurer à jamais, ô toi qui es miséricordieux envers moi, et sur le siège de ta gloire établis-moi, ô toi qui es mon Maître!

Au ciel de ta tendre bonté élève-moi, ô mon Animateur, et vers le Soleil de ta providence conduis- moi, ô toi qui m'attires!

Lors des révélations de ton invisible esprit, convoque- moi, ô toi qui es ma source première et ma plus noble aspiration, et vers l'essence embaumée de ta beauté que tu voudras manifester, fais que je retourne, ô toi qui es mon Dieu!

Tu as le pouvoir de faire ce qui te plaît. Tu es, en vérité, le Très-Élevé, le Très-Glorieux, le Suprême.

Baha'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 51 -

Von den duftenden Strömen Deiner Ewigkeit gib mir zu trinken, o mein Gott, und laß mich die Früchte vom Baume Deines Wesens kosten, o meine Hoffnung!

Aus den kristallenen Quellen Deiner Liebe laß mich trinken die Fülle, o meine Herrlichkeit, und wohnen im Schatten Deiner unvergänglichen Vorsehung, o mein Licht.

Durch die Auen Deiner Nähe, in Deiner Gegenwart, laß mich schweifen, o mein Geliebter, und sitzen zur Rechten des Thrones Deines Erbarmens, o meine Sehnsucht!

Laß von den duftenden Winden Deiner Freude einen Hauch über mich wehen, o mein Ziel, und gewähre mir Zutritt zu den Paradieseshöhen Deiner Wirklichkeit, o mein Angebeteter!

Den Liedern der Taube Deiner Einzigkeit laß mich lauschen, o Du Strahlender, und durch den Geist Deiner Kraft und Macht belebe mich, o mein Versorger!

Im Geist Deiner Liebe laß standhaft mich bleiben, o mein Helfer, und laß fest mich schreiten auf dem Pfad Deines Wohlgefallens, o mein Schöpfer!

Im Garten Deiner Unsterblichkeit, vor Deinem Antlitz, laß immerdar mich weilen, o Du, der Du barmherzig zu mir bist, und gründe mich fest auf dem Sitz Deiner Herrlichkeit, o Du mein Besitzer!

Erhebe mich in den Himmel Deiner Güte, o mein Beleber, und geleite mich zur Sonne Deiner Führung, o Du, der Du mich anziehst!

Bei den Offenbarungen Deines unsichtbaren Geistes laß mich zugegen sein, o Du mein Ursprung und mein

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 52 -

höchster Wunsch, und zurückkehren zum duftenden Wesen Deiner Schönheit, das Du offenbaren willst, o Du, der Du mein Gott bist!

Du hast die Macht zu tun, was Dir gefällt. Du bist wahrlich der Erhabenste, der Allherrliche, der Allhöchste.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 53 -

Schaf a mir e rengt Häerz, o mäi Gott, a gëff mir op en neits e rouegt Gewëssen, o meng Hoffnung! Duerch de Geescht vun der Muecht, bestäteg Du mech an Denger Saach, o meng grouss Léift, a looss mech Däi Wee kucken duerch d’Liicht vun Denger Herrlechkeet, o Du d’Zil vu mengem Verlaangeren! Erhief mech mat der Kraaft vun Denger gréisster Muecht an den Himmel vun Denger Hellegkeet, o Quell vu menger Existenz, an erfree mech duerch den duusse Wand vun Denger Éiwegkeet, o Du, deen s Du mäi Gott bass! Looss Deng éiweg Melodië op mech stréimen, o mäi Begleeder, a looss de Räichtum vun Dengem uréiwege Gesiicht mech fräimaache vun allem ausser Dir, o mäi Meeschter, a looss d’Nouvelle vun der Offenbarung vun Dengem onvergängleche Wiese mir Freed bréngen, o Du, deen Evidentste vun all deenen déi evident sinn, an dee Verbuergenste vun all deenen déi verbuerge sinn!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 54 -

Create in me a pure heart, O my God, and renew a tranquil conscience within me, O my Hope! Through the spirit of power confirm Thou me in Thy Cause, O my Best Beloved, and by the light of Thy glory reveal unto me Thy path, O Thou the Goal of my desire! Through the power of Thy transcendent might lift me up unto the heaven of Thy holiness, O Source of my being, and by the breezes of Thine eternity gladden me, O Thou Who art my God! Let Thine everlasting melodies breathe tranquillity on me, O my Companion, and let the riches of Thine ancient countenance deliver me from all except Thee, O my Master, and let the tidings of the revelation of Thine incorruptible Essence bring me joy, O Thou Who art the most manifest of the manifest and the most hidden of the hidden!

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 55 -

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu et ranime en moi une conscience paisible, ô mon Espérance! Que l'esprit de puissance me confirme en ta cause, ô mon Bien-Aimé, et que la lumière de ta gloire me révèle ta voie, ô toi, unique objet de mon désir! Par la vertu de ton pouvoir transcendant, élève-moi jusqu'au ciel de ta sainteté, ô Source de mon être, et que les brises de ton éternité me réjouissent, ô toi qui es mon Dieu! Que le souffle de tes éternelles mélodies m'apporte la sérénité,

ô mon Compagnon! Que les richesses de ta présence

immémoriale me délivrent de tout ce qui n'est pas toi,

ô mon Maître, et que les nouvelles de la révélation de

ton inaltérable essence m'emplissent de joie, ô toi, souveraine évidence, toi, le plus secret des mystères!

Erschaffe in mir ein reines Herz, o mein Gott, und schenke mir wieder ein ruhiges Gewissen, o meine Hoffnung! Bestätige mich durch den Geist der Macht in Deiner Sache, o mein Vielgeliebter, und offenbare mir Deinen Pfad durch das Licht Deiner Herrlichkeit, o Du Ziel meiner Sehnsucht! Erhebe mich durch die Kraft Deiner höchsten Macht in den Himmel Deiner Heiligkeit, o Quell meines Seins, und erfreue mich mit den sanften Winden Deiner Ewigkeit, o Du, Der Du mein Gott bist! Laß Deine ewigen Weisen Ruhe über mich strömen, o mein Gefährte, laß den Reichtum Deines urewigen Angesichts mich von allem außer Dir befreien, o mein Meister, und laß die Botschaft der Offenbarung Deines unzerstörbaren Wesens mir Freude bringen, o Du, Der Du der Offenbarste des Offenbaren und der Verborgenste des Verborgenen bist!

Baha'u'llah

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 56 -

O mäin Här! Maach dass Deng Schéinheet meng

Nahrung gëtt, Deng Präsenz mäi Gedrénks, Däi Pleséier meng Hoffnung, Däi Luef meng Aktioun, d’Gedenken un Dech mäi Komerod, d’Muecht vun Denger Herrschaft mäi Bäistand, Deng Wunneng mäin Doheem, a mäi Wunnsëtz en Uert, deen s Du gerengegt hues vun de Grenzen, déi deenen operluegt goufen, déi wéi duerch e Schleier vun Dir getrennt sinn.

Du bass, wierklech, den Allmächtegen, den Allherrlechen, de Gewaltegsten.

O my Lord! Make Thy beauty to be my food, and Thy

presence my drink, and Thy pleasure my hope, and praise of Thee my action, and remembrance of Thee my companion, and the power of Thy sovereignty my succorer, and Thy habitation my home, and my dwelling-place the seat Thou hast sanctified from the limitations imposed upon them who are shut out as by a veil from Thee.

Thou art, verily, the Almighty, the All-Glorious, the Most Powerful.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 57 -

Ô mon Seigneur, fais de ta beauté ma nourriture, de ta

présence mon breuvage, de ton plaisir mon espoir, de

ta louange mon action, de ton souvenir mon

compagnon, de ta puissance souveraine mon secours, de ton logis mon foyer, et fais de ma demeure le lieu que tu as purifié des limitations imposées à ceux qu'un voile sépare de toi.

Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, le Très-Glorieux, l'Omnipotent.

O mein Herr! Laß Deine Schönheit meine Speise sein

und Deine Gegenwart meinen Trank, Dein Wohlgefallen meine Hoffnung und Deinen Lobpreis meine Tat, das Gedenken Deiner meinen Gefährten und die Macht Deiner Herrschaft meinen Beistand, Deine Wohnstatt mein Heim, und meine Wohnung einen Ort, den Du heiligst über die Grenzen, denen gesetzt, die wie durch einen Schleier von Dir getrennt sind.

Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allherrliche, der Gewaltigste.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 58 -

Verherrlecht sief Däin Numm, o mäi Gott, duerch deen d’Beem aus dem Gaart vun Denger Offenbarung mat Gréngs agekleet goufen, a si d’Friichte vun der Hellegkeet ausgedroen hunn an dëser Fréijoerszäit, wou sech de séisse Parfum vun Denger Gefällegkeet an Dengem Segen iwwer alles leet an et ervirbréngen deet, wat am Kinneksräich vun Dengem onwidderrufflechen Uerder an am Himmel vun Dengem onverännerleche Plang fir si virausbestëmmt gouf. Ech bieden Dech bei eben dësem Numm, looss net zou, dass ech wäit ewech si vum Haff vun Denger Hellegkeet, oder ausgespaart vum héijen Hellegtum vun Denger Eenheet an Denger Eenzegkeet.

Fänk duerfir d’Feier vun Denger Léift a menger Broscht un, o mäi Gott, fir dass seng Flam alles verbrennt bis op meng Erënnerung un Dech, dass all Spuer vu verduerwener Begier a mir ganz ausgeläscht gëtt, an dass näischt iwwreg bleift ausser der Verherrlechung vun Dengem transzendenten an allherrleche Wiesen. Dëst ass meng héchsten Aspriatioun, mäi feierege Wonsch, o Du, Deen iwwer alles herrscht an an Deem Senger Hand d’Kinneksräich vun der ganzer Schëpfung läit. Jo wierklech, Du méchs, wat Dir gefällt. Et gëtt kee Gott niewent Dir, deem Allmächtegen, deem Allherrlechen, Deem, deen ëmmer nees verzeit.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 59 -

Magnified, O Lord my God, be Thy Name, whereby the trees of the garden of Thy Revelation have been clad with verdure, and been made to yield the fruits of holiness during this Springtime when the sweet savors of Thy favors and blessings have been wafted over all things, and caused them to bring forth whatsoever had been preordained for them in the Kingdom of Thine irrevocable decree and the Heaven of Thine immutable purpose. I beseech Thee by this very Name not to suffer me to be far from the court of Thy holiness, nor debarred from the exalted sanctuary of Thy unity and oneness.

Ignite, then, O my God, within my breast the fire of Thy love, that its flame may burn up all else except my remembrance of Thee, that every trace of corrupt desire may be entirely mortified within me, and that naught may remain except the glorification of Thy transcendent and all-glorious Being. This is my highest aspiration, mine ardent desire, O Thou Who rulest all things, and in Whose hand is the kingdom of the entire creation. Thou, verily, doest what Thou choosest. No God is there beside Thee, the Almighty, the All- Glorious, the Ever-Forgiving. 13

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 60 -

Verherrlicht sei Dein Name, o mein Gott, durch den die Bäume im Garten Deiner Offenbarung sich mit Grün bekleiden und der Heiligkeit Früchte tragen in dieser Frühlingszeit, da die süßen Düfte Deiner Gnadengaben über alle Dinge wehen und sie hervorbringen lassen, was im Reich Deines unwiderruflichen Befehls und im Himmel Deines unabänderlichen Ratschlusses für sie vorherbestimmt ist. Bei diesem Namen flehe ich Dich an, lasse mich nicht fern bleiben von Deiner Herrlichkeit Hof, noch ausgeschlossen vom erhabenen Heiligtum Deiner Einheit und Einzigkeit.

Entfache alsdann in meiner Brust, o mein Gott, das Feuer Deiner Liebe, auf daß seine Flamme alles verzehre außer meinem Gedenken an Dich, auf daß jede Spur verderbter Wünsche in mir ausgetilgt werde und nichts verbleibe als die Verherrlichung Deines allesüberschreitenden, allherrlichen Wesens. Dies ist mein höchstes Verlangen, mein glühender Wunsch, o Du, der Du über alles herrschest und in Dessen Hand das Reich der ganzen Schöpfung liegt. Du tust fürwahr, was Dir gefällt. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Allherrlichen, dem Immervergebenden.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 61 -

Gott fir Stäerkt an Heelung bieden

Supplicating God’s Strength and Healing - Supplier la force et la guérison de Dieu - Gott um Stärke und Heilung bitten

Däin Numm ass meng Heelung, o mäi Gott, an Denger ze gedenken ass meng Medezin. No bei Dir ze sinn ass meng Hoffnung, an d’Léift fir Dech ass mäi Begleeder. Deng Baarmhäerzegkeet ass meng Heelung a meng Hëllef a béide Welten, an dëser an an där déi kënnt. Du bass wierklech Deen, Dee ganz a guer gutt ass, deen alles weess a fir alles eng Léisung kennt.

Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is my remedy. Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise.

Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu, ton souvenir mon remède. Ta présence est mon espoir et mon amour pour toi mon compagnon. Ta miséricorde est ma guérison et mon secours en ce monde et dans l'autre. En vérité, tu es le Très-Généreux, l'Omniscient, l'Infiniment Sage.

Dein Name ist meine Heilung, o mein Gott, Dein Gedenken meine Arznei, Deine Nähe meine Hoffnung, und die Liebe zu Dir mein Gefährte. Dein Erbarmen ist meine Heilung und Hilfe in beiden Welten, in dieser und der künftigen. Du bist wahrlich der Allgütige, der Allwissende, der Allweise.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 62 -

Wien déi séiss Parfume vu Gott verbreet, soll all Moies dëst Gebiet soen:

O Gott mäi Gott! Du gesäis dëse Schwaache fir

himmlesch Stäerkt bieden, dësen Aarme sech no Denge gëttleche Schätz sehnen, dësen Duuschtrege sech nom Sprangbuer vum éiwege Liewe sehnen, dëse Kranke sech no der Heelung sehnen, déi s Du him versprach hues, duerch deng onendlech Gnod, déi s Du fir Deng auserwielt Dénger bestëmmt hues, an Dengem Kinneksräich do uewen.

O Här! Ech hu keen, dee mir hëlleft ausser Dir, keen

Ënnerdaach ausser Dir, keen dee mech ënnerstëtzt ausser Dir. Stéi mir bäi mat Dengen Engelen, fir Deng helleg Parfumen ze verbreeden an Deng Léieren iwwerall bei deene Beschte vun Dengem Vollék bekannt ze maachen.

O mäin Här! Maach, dass ech vun allem ausser dir

lassgeléisst sinn, dass ech mech un de Som vun Denger Guttheet unhalen, dass ech mech voll a ganz Dengem Glawe ginn, fest a staark an Denger Léift bleiwen an dat befollegen wat s du an Dengem Hellege Buch virgeschriwwen hues.

Du bass wierklech dee Staarken, dee Kraaftvollen, deen Allmächtegen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 63 -

The spreaders of the fragrances of God should recite this prayer every morning:

O God, my God! Thou beholdest this weak one

begging for celestial strength, this poor one craving Thy heavenly treasures, this thirsty one longing for the fountain of eternal life, this afflicted one yearning for Thy promised healing through Thy boundless mercy which Thou hast destined for Thy chosen servants in Thy kingdom on high.

O Lord! I have no helper save Thee, no shelter besides

Thee, and no sustainer except Thee. Assist me with Thine angels to diffuse Thy holy fragrances and to spread abroad Thy teachings amongst the choicest of Thy people.

O my Lord! Suffer me to be detached from aught else

save Thee, to hold fast to the hem of Thy bounty, to be wholly devoted to Thy Faith, to remain fast and firm in Thy love and to observe what Thou hast prescribed in Thy Book.

Verily, Thou art the Powerful, the Mighty, the Omnipotent.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 64 -

Ceux qui répandent les parfums de Dieu doivent réciter cette prière chaque matin :

O Dieu, mon Dieu! Tu vois cette faible créature qui

implore la puissance de ton royaume, ce pauvre Te suppliant de lui accorder les trésors de ton ciel. Cet assoiffé aspire à trouver ta fontaine d'où s'écoule l'eau de la vie éternelle; ce malade sollicite de ta générosité sans limite la guérison parfaite que Tu as réservée spécialement pour tes serviteurs choisis dans ton royaume suprême.

O Seigneur! Je n'ai recours qu'à Toi; je n'ai d'autre

consolateur ni d'autre soutien que Toi! Assiste-moi de tes anges dans la diffusion de tes parfums sacrés et la propagation de tes enseignements parmi ton peuple élu.

O Seigneur! Permets que je me détache de tout sauf de

Toi, et que Je me tienne fermement au pan de ton vêtement; rends-moi sincère dans ta religion, ferme dans ton amour, et fais que je vive conformément à ce que Tu m'as prescrit dans ton Livre.

En vérité Tu es le Puissant, le Fort, l'Omnipotent.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 65 -

Wer die süßen Düfte Gottes verbreitet, soll jeden Morgen dieses Gebet sprechen:

O Gott, mein Gott! Du siehst, wie dieser Schwache

bittet um himmlische Kraft, wie dieser Arme fleht um Deine himmlischen Schätze, wie dieser Dürstende schmachtet nach dem Quell ewigen Lebens, wie dieser Leidende sich sehnt nach der verheißenen Heilung durch Dein grenzenloses Erbarmen, das Du Deinen erwählten Dienern in Deinem Königreich der Höhe bestimmt hast.

O Herr! Ich habe keinen Helfer als Dich, keine

Zuflucht außer Dir, keinen Erhalter denn Dich. Stehe mir mit Deinen Engeln bei, Deine heiligen Düfte zu verbreiten und Deine Lehren überall bei den Besten Deines Volkes bekannt zu machen.

O mein Herr! Gib, daß ich mich löse von allem außer

Dir, daß ich mich an den Saum Deiner Großmut klammere, daß ich mich Deinem Glauben ganz ergebe, fest und stark in Deiner Liebe bleibe und befolge, was Du in Deinem Heiligen Buche verordnet hast.

Wahrlich, Du bist der Gewaltige, der Kraftvolle, der Allmächtige. 14

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 66 -

Am Numm vu Gott, den Heeler, Deen dee sech selwer duergeet, Deen deen hëlleft! Gelueft bass Du, O Gott! O mäi Gott, deen deen ech gär hunn! Bei Dengem Numm, duerch deen Däin Erbaarmen allem wat erschaf ass, virausgoung, a bei der sonnegläicher Schéinheet vun Dengem Verbuergenen Numm, déi vum Horizont vun Dengem Erschéngen erofstraalt, Deng Gnod fir all déi op der Äerd an am Himmel ze vollenden, géiss iwwer dëse Kranken aus de Wolleke vun Denger Baarmhäerzegkeet, wat hie vun all Krankheet, Schwächt an Driibsal fräimécht, an dauch hien an an d’Mier vun Denger Heelung – O Du, an Deem Säi Grëff d’Räich vum Schicksal an der Muecht fir auszeféiere läit. A Wierklechkeet méchs Du, wat s Du wëlls an a Wierklechkeet bass Du deen, dee verzeit an Deen, dee Mattleed huet.

Im Namen Gottes, des Heilers, des Genügenden, des Helfers! Preis sei Dir, o Gott! O mein Gott, mein Geliebter! Bei Deinem Namen, durch den Dein Erbarmen allem Erschaffenen voranging, und bei der sonnengleichen Schönheit Deines Verborgenen Namens, die vom Horizont Deines Erscheinens herniederstrahlt, Deine Gnade für alle auf Erden und im Himmel zu vollenden, gieße über diesen Kranken aus den Wolken Deiner Barmherzigkeit, was ihn von jeglicher Krankheit, Schwäche und Trübsal läutert, und tauche ihn ein in Deiner Heilung Meer - o Du, in Dessen Griff das Reich des Schicksals und die Macht zum Vollzug liegt. Wahrlich, Du tust, was Du willst, und wahrlich, Du bist der Vergebende, der Mitleidvolle. 15

Bahá’u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 67 -

Fir Mammen déi erwaarden

Expectant mothers - Pour les futures mères – Für werdende Mütter

Mäin Här! Mäin Här! Ech luewen Dech an ech sinn Dir dankbar fir dat, woumat s Du Deng bescheiden Déngerin favoriséiert hues, Deng Sklavin déi dech ubiet an ufleet, well Du hues si wierklech zu Dengem kloere Kinneksräich geleet, hues si Däin erhuewene Ruff an der Welt vum Zoufall héieren an Deng Zeeche gesi gelooss, déi d’Komme vun Denger gewonnener Herrschaft iwwer all Saache beweisen.

O mäin Här, ech dediéieren Dir dat, wat ech ënnert dem Häerz droen. Looss et e luewenswäert Kand an Dengem Kinneksräich ginn, an e Glécklecht duerch Deng Gonscht a Generositéit; dass et sech entwéckelt an ënnert dem Schutz vun Denger Erzéiung opwiisst. Du bass wierklech de Baarmhäerzegen! Du bass wierklech den Här grousser Guttheet!

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 68 -

My Lord! My Lord! I praise Thee and I thank Thee for that whereby Thou hast favored Thine humble maidservant, Thy slave beseeching and supplicating Thee, because Thou hast verily guided her unto Thine obvious Kingdom and caused her to hear thine exalted Call in the contingent world and to behold thy Signs which prove the appearance of Thy victorious reign over all things.

O my Lord, I dedicate that which is in my womb unto

Thee. Then cause it to be a praiseworthy child in Thy Kingdom and a fortunate one by Thy favor and Thy

generosity; to develop and to grow up under the charge

of Thine education. Verily, Thou art the Gracious!

Verily, Thou art the Lord of Great Favor!

Mon Seigneur, mon Seigneur, je te glorifie et te remercie pour les faveurs que tu as accordées à ton humble servante, ton esclave qui t'implore et te supplie. En vérité, tu l'as guidée vers ton royaume manifeste et dans ce monde contingent, tu lui as fait entendre ton appel exalté et contempler les signes qui prouvent l'apparition de ton règne victorieux sur toutes choses.

Ô mon Seigneur, je t'offre le fruit de mes entrailles.

Par ta bienveillance et ta générosité, fais de lui un enfant vertueux et comblé dans ton royaume, et permerts que, grâce à ton éducation, il grandisse et se

développe. En vérité, tu es le Clément. En vérité, tu es

le Seigneur de grande bonté.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 69 -

Mein Herr! Mein Herr! Preis und Dank sei Dir für die Gnade, die Du Deiner ergebenen Dienerin erwiesen hast, Deiner Magd, die demütig bittend zu Dir fleht; denn Du hast sie wahrlich zu Deinem offenbaren Königreich geleitet, hast sie Deinen erhabenen Ruf in der Welt des Zufalls hören und Deine Zeichen sehen lassen, die das Kommen Deiner siegreichen Herrschaft über alle Dinge beweisen.

Dir weihe ich, o mein Herr, was ich unter dem Herzen trage. Laß es ein Kind werden, das in Deinem Reiche Lob und Preis findet, glücklich durch Deine Gunst und Großmut. Gib, daß es sich entfalte und heranwachse in der Obhut Deiner Erziehung. Wahrlich, Du bist der Barmherzige! Wahrlich, Du bist der Herr überragender Gnade!

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 70 -

Kanner

Children – Enfants - Kinder

Gelueft bass Du, o Här mäi Gott! Duerch Deng Gnod, erméiglech dass dëst Kand un der Broscht vun Dengem zaarten Erbaarmen an Denger léiwer Virsuerg drénkt a mat der Fruucht vun Dengen himmlesche Beem geniert gëtt. Looss net zou, dass et iergendengem anere seng Protektioun uvertraut gëtt wéi Denger, well s Du et selwer duerch d’Kraaft vun Dengem erhuewene Wëllen an Denger Muecht erschaf an an d’Liewe geruff hues. Et gëtt keen anere Gott ausser Dir, den Allmächtegen, den Allwëssenden.

Gelueft bass Du, o Du, deen ech iwwer alles gär hunn! Looss iwwer dëst Kand de séissen Doft vun Denger alliwwerragender Guttheet an de Parfum vun Dengen hellege Gonschte blosen. Looss et da Schutz sichen am Schiet vun Dengem héchsterhuewenen Numm, o Du, deen s Du d’Räich vun den Nimm an Eegeschaften am Grëff häls. Du hues wierklech d’Muecht ze maache wat s Du wëlls, an du bass tatsächlech de Mächtegen, den Héchsten, den Ëmmerverzeienden, de Gnädegen, de Generéisen, de Baarmhäerzegen.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 71 -

Praised be Thou, O Lord my God! Graciously grant that this infant be fed from the breast of Thy tender mercy and loving providence and be nourished with the fruit of Thy celestial trees. Suffer him not to be committed to the care of anyone save Thee, inasmuch as Thou, Thyself, through the potency of thy sovereign will and power, didst create and call him into being. There is none other God but Thee, the Almighty, the All-Knowing.

Lauded art Thou, O my Best Beloved, waft over him the sweet savors of Thy transcendent bounty and the fragrances of Thy holy bestowals. Enable him then to seek shelter beneath the shadow of Thy most exalted Name, O Thou Who holdest in Thy grasp the kingdom of names and attributes. Verily, Thou art potent to do what Thou willest, and Thou art indeed the Mighty, the Exalted, the Ever-Forgiving, the Gracious, the Generous, the Merciful.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 72 -

Loué sois-tu, ô Seigneur, mon Dieu! Par ta grâce, permets que cet enfant s'abreuve au sein de ton affectueuse miséricorde et de ta tendre sollicitude, et se nourrisse des fruits de tes arbres célestes. Ne souffre pas qu'il soit confié au soin d'un autre que toi, car toi seul l'as créé et appelé à l'existence par la puissance de ta volonté et de ton pouvoir souverains. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Tout-Puissant, l'Omniscient.

Loué sois-tu, ô mon Bien-Aimé! Répands sur lui les doux effluves de ta bonté sublime et les parfums de tes saintes faveurs. Qu'il trouve refuge à l'ombre de ton nom le plus éminent, ô toi qui détiens le royaume des noms et des attributs! En vérité, tu as le pouvoir d'agir selon ta volonté. Tu es le Puissant, le Suprême, l'éternel Magnanime, le Bienveillant, le Généreux, le Miséricordieux.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 73 -

Preis sei Dir, o Herr mein Gott! Gib gnädiglich, daß dieses Kind an der Brust Deines zarten Erbarmens und Deiner liebenden Vorsorge genährt und mit Deines himmlischen Baumes Früchten gespeist werde. Laß nicht zu, daß es anderer Obhut anvertraut werde als der Deinen, da Du es selbst durch die Kraft Deines erhabensten Willens und Deiner Macht erschaffen und ins Leben gerufen hast. Es ist kein Gott außer Dir, dem Allmächtigen, dem Allwissenden.

Gelobt seiest Du, o mein Meistgeliebter! Laß über dieses Kind den süßen Duft Deiner allüberragenden Großmut und den Wohlgeruch Deiner heiligen Gnadengaben wehen. Laß es dann Schutz suchen im Schatten Deines höchsterhabenen Namens, o Du, der Du das Reich der Namen und Eigenschaften im Griff hältst. Wahrlich, Du bist mächtig zu tun, was Du willst; Du bist fürwahr der Mächtige, der Erhabene, der Immervergebende, der Gnädige, der Großmütige, der Barmherzige.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 74 -

Verherrlecht bass Du, O Här mäi Gott! Ech soen Dir Merci, dass Du mech an Dengen Deeg an d’Liewe geruff hues a mech mat Denger Léift an Dengem Wëssen erfëllt hues. Bei Dengem Numm, deen déi wäertvoll Pärele vun Denger Wäisheet an Denge Wierder aus de Schäz vun den Häerzer vun Dengen Dénger ervirbréngt, déi Dir no sinn, an duerch deen d’Sonn vun Dengem Numm, de Matleedvollen, hire Glanz op all am Himmel an op der Äerd erofschëtt, bieden ech Dech: Versuerg mech duerch Deng Gnod a Guttheet mat Denge wonnerbaren, verbuergene Geschenker.

Dat hei sinn déi éischt Deeg vu mengem Liewen, o Mäi Gott, déi s Du mat Dengen Deeg verbonnen hues. Well s Du mir sou eng grouss Éier erwisen hues, verweiger mir net, wat s Du Dengen Auserwielte bestëmmt hues.

Ech sinn nëmmen e buzeg klenge Somkär o Mäi Gott, deen s Du an de Buedem vun Denger Léift geséit hues an opgoe gelooss hues, duerch d’Hand vun Denger Guttheet. Dëse Som seent sech am ënnerste Wiesen no de Waassere vun Dengem Erbaarmen, dem Liewensquell vun Denger Gnod. Aus dem Himmel vun Denger Guttheet schéck erof wat hien ënnert Dengem Schiet, no bei Dengem Haff opgoe léisst. Du bass et, deen d’Häerzer vun all deenen, déi Dech erkennen, aus Dengem iwwerräiche Stroum an dem Quell vun Dengem Waasser vum Liewen tränkt.

Gelueft sief Gott, den Här vun alle Welten.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 75 -

Glorified art Thou, O Lord my God! I give Thee thanks inasmuch as Thou hast called me into being in Thy days, and infused into me Thy love and Thy knowledge. I beseech Thee, by Thy name whereby the goodly pearls of Thy wisdom and Thine utterance were brought forth out of the treasuries of the hearts of such of Thy servants as are nigh unto Thee, and through which the Daystar of Thy name, the Compassionate, hath shed its radiance upon all that are in Thy heaven and on Thy earth, to supply me, by Thy grace and bounty, with Thy wondrous and hidden bounties.

These are the earliest days of my life, O my God, which Thou hast linked with Thine own days. Now that Thou hast conferred upon me so great an honor, withhold not from me the things Thou hast ordained for Thy chosen ones.

I am, O my God, but a tiny seed which Thou hast sown in the soil of Thy love, and caused to spring forth by the hand of Thy bounty. This seed craveth, therefore, in its inmost being, for the waters of Thy mercy and the living fountain of Thy grace. Send down upon it, from the heaven of Thy loving-kindness, that which will enable it to flourish beneath Thy shadow and within the borders of Thy court. Thou art He Who watereth the hearts of all that have recognized Thee from Thy plenteous stream and the fountain of Thy living waters.

Praised be God, the Lord of the worlds.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 76 -

Glorifié es-tu, ô Seigneur, mon Dieu! Je te rends grâce, car tu m'as appelé à l'existence en tes jours et tu as insufflé en moi ton amour et ta connaissance. Par ton nom qui, des trésors du cœur des serviteurs proches de toi, fait jaillir les perles précieuses de ta sagesse et de tes paroles, ton nom par lequel le soleil de ton titre, le Compatissant, répand son éclat sur tout ce qui est en ton ciel et sur ta terre, je te supplie. Par ta grâce et ta générosité, accorde-moi tes dons merveilleux et cachés.

Ô mon Dieu, voici les premiers jours de ma vie que tu

as reliés à tes propres jours. Maintenant que tu m'as conféré un si grand honneur, ne me prive pas de ce que tu destines à tes élus.

Ô mon Dieu, je ne suis qu'une toute petite graine que

tu as semée dans la terre de ton amour et que la main de ta générosité fait lever. C'est pourquoi cette graine, du plus profond de son être, est avide des eaux de ta miséricorde et de la source vive de ta grâce. Fais pleuvoir sur elle, du ciel de ta tendre bonté, ce qui la rendra florissante sous ta protection et dans l'enceinte de ta cour. Tu arroses, des sources de tes eaux vives et de tes flots généreux, le cœur de ceux qui te reconnaissent.

Loué soit Dieu, le Seigneur des mondes.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 77 -

Verherrlicht bist Du, o Herr mein Gott! Ich danke Dir, daß Du mich in Deinen Tagen ins Leben gerufen und mich mit Deiner Liebe und Deiner Erkenntnis erfüllt hast. Bei Deinem Namen, der die kostbaren Perlen Deiner Weisheit und Deines Wortes aus den Schatzkammern der Herzen Deiner Diener hervorbringt, die Dir nahe sind, und durch den die Sonne Deines Namens, der Mitleidvolle, ihren Glanz auf alle im Himmel und auf Erden ergießt, bitte ich Dich: Versorge mich durch Deine Gnade und Großmut mit Deinen wundersamen, verborgenen Gaben.

Dies sind die ersten Tage meines Lebens, o mein Gott, die Du mit Deinen Tagen verbunden hast. Da Du mir so große Ehre erweisest, verweigere mir nicht, was Du Deinen Auserwählten bestimmt hast.

Ich bin nur ein winziges Samenkorn, o mein Gott, das Du in Deiner Liebe Grund sätest und aufsprießen ließest durch die Hand Deiner Großmut. Dieser Same sehnt sich im innersten Wesen nach den Wassern Deines Erbarmens, dem Lebensquell Deiner Gnade. Aus dem Himmel Deiner Güte sende herab, was ihn unter Deinem Schatten, im Bereich Deines Hofes gedeihen läßt. Du bist es, der die Herzen aller, die Dich erkennen, aus Deinem überreichen Strom, dem Quell Deines Lebenswassers tränkt.

Preis sei Gott, dem Herrn aller Welten.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 78 -

O Du onvergläichlechen Här! Nier dëse Puppelchen un

der Broscht vun Denger Gnod. Behitt hien an der Wéi

vun Dengem séchere Schutz a looss hien an den Äerm vun Denger zäertlecher Unhänglechkeet wuessen.

O Thou peerless Lord! Let this suckling babe be

nursed from the breast of Thy loving-kindness, guard it within the cradle of Thy safety and protection and grant that it be reared in the arms of Thy tender affection.

Ô toi, Seigneur incomparable, laisse ce nourrisson

s'abreuver au sein de ton affectueuse bonté, abrite-le dans le berceau de ton infaillible protection, et permets qu'il soit élevé dans les bras de ta tendre affection.

O Du unvergleichlicher Herr! Gib diesem Säugling

Nahrung aus der Brust Deiner Gnade. Behüte ihn in der Wiege Deines sicheren Schutzes und laß ihn in den Armen Deiner zärtlichen Zuneigung gedeihen.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 79 -

O Här! Maach aus dëse Kanner wonnerbar Planzen.

Looss se wuessen a gedeien am Gaart vun Dengem Bündnes. Gëff hinne Frëscht a Schéinheet duerch d’Waasser aus de Wolleke vum Räich vun Abha.

O du gudden Här! Ech sinn e klengt Kand, erhief mech

an deem s du mech an Däi Räich ophëls. Ech sinn ierdesch, maach Du mech himmlesch. Ech si vun der Welt hei ënnen, looss mech zum Räich do uewe gehéieren. Ech si bedréckt, looss mech stralen. Ech si weltlech, maach mech geeschteg, an erlab mir, dass ech Deng onendlech Guttheete manifestéiere kann.

Du bass de Gewaltegen, Deen, dee jidderee gär huet.

O Lord! Make these children excellent plants. Let

them grow and develop in the Garden of Thy Covenant, and bestow freshness and beauty through the outpourings of the clouds of the Abha Kingdom.

O Thou kind Lord! I am a little child, exalt me by

admitting me to the kingdom. I am earthly, make me heavenly; I am of the world below, let me belong to the realm above; gloomy, suffer me to become radiant; material, make me spiritual, and grant that I may manifest Thine infinite bounties.

Thou art the Powerful, the All-Loving.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 80 -

Ô Seigneur, fais de ces enfants des plantes

merveilleuses. Qu'ils croissent et se développent dans

le jardin de ton Alliance et que les ondées du royaume

d'Abhá leur apportent fraîcheur et beauté!

Ô

toi, Dieu de bonté, je suis un petit enfant, élève-moi

et

accepte-moi dans le royaume. Je suis terrestre,

rends-moi céleste. Je suis de ce monde, ouvre-moi le royaume d'en haut. Je suis triste, rends-moi radieux ; matériel, rends-moi spirituel ; et accorde-moi de manifester tes grâces infinies.

Tu es le Puissant, le Très-Aimant.

O Herr! Laß diese Kinder zu prachtvollen Pflanzen

werden. Laß sie wachsen und gedeihen im Garten Deines Bundes. Verleihe ihnen Frische und Schönheit durch die Wasser aus den Wolken des Reiches Abha.

O Du gütiger Herr! Ich bin ein kleines Kind, nimm

mich auf in Dein Reich und erhebe mich. Ich bin irdisch, mache Du mich himmlisch. Ich bin von der Welt hienieden, laß mich zum Reiche droben gehören. Ich bin betrübt, laß mich strahlen. Ich bin weltlich, mache mich geistig und gib, daß ich Deine unendlichen Gnadengaben offenbare.

Du bist der Gewaltige, der Alliebende.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 81 -

Hien ass Gott! O Gott, mäi Gott, gëff mir en Häerz, sou reng wéi eng Pärel.

Il est Dieu! Ô Dieu, mon Dieu, accorde-moi un coeur

pur, pareil à une perle.

He is God! O God my God! Bestow upon me a pure heart, like unto a pearl. 16

'Abdu'l-Bahá

O Gott, leed mech, pass op mech op, erliicht d’Luucht

vu mengem Häerz a maach aus mir e stralende Stär.

Du bass dee Mächtegen an dee Staarken.

O God, guide me, protect me, make of me a shining

lamp and a brilliant star. Thou art the Mighty and the Powerful.

Mon Dieu! Guide-moi, protège-moi, illumine la lampe

de mon coeur et fais de moi une étoile brillante. Tu es

le

Fort, le Puissant.

O

Gott! Führe mich, beschütze mich, erleuchte die

Lampe meines Herzens und mache mich zu einem strahlenden Stern. Du bist mächtig und stark.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 82 -

O mäin Här! O mäin Här! Ech sinn e Kand am zaarten Alter. Nier mech un der Broscht vun Denger Gnod, ënnerriicht mech am Schouss vun Denger Léift, erzéi mech an der Schoul vun Denger Féierung a looss mech wuessen am Schiet vun Denger Generositéit. Erléis mech aus der Däischtert, maach aus mir en hellt Liicht; maach mech fräi vu Verdross, maach aus mir eng Blumm aus dem Rousegaart; looss mech en Dénger vun Denger Schwell ginn a gëff mir d’Gesënnung an d’Wiese vun de Gerechten; maach aus mir d’Ursaach vu Guttheet fir d’Welt vun de Mënschen a kréin mäi Kapp mam Diadem vum éiwege Liewen. A Wierklechkeet bass Du dee Staarken, dee Mächtegen, Deen dee gesäit, Deen deen héiert.

O My Lord! O my Lord! I am a child of tender years. Nourish me from the breast of Thy mercy, train me in the bosom of Thy love, educate me in the school of Thy guidance and develop me under the shadow of Thy bounty. Deliver me from darkness, make me a brilliant light; free me from unhappiness, make me a flower of the rose garden; suffer me to become a servant of Thy threshold and confer upon me the disposition and nature of the righteous; make me a cause of bounty to the human world, and crown my head with the diadem of eternal life. Verily, Thou art the Powerful, the Mighty, the Seer, the Hearer.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 83 -

Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur! Je suis un enfant d'âge tendre. Nourris-moi du lait de ta miséricorde. Élève-moi dans ton amour, instruis-moi à l'école de tes conseils et fais-moi grandir à l'ombre de ta munificence. Délivre-moi des ténèbres, fais de moi une brillante lumière. Préserve-moi du malheur, fais- moi fleurir dans ta roseraie. Souffre que je devienne un serviteur de ton seuil et confère-moi les aptitudes et la nature des justes. Fais de moi une source de bienfaits pour l'humanité et couronne-moi du diadème de la vie éternelle. En vérité, tu es le Fort, le Puissant, Celui qui voit, Celui qui entend.

O mein Herr! O mein Herr! Ich bin ein Kind in zartem Alter. Nähre mich an der Brust Deines Erbarmens, ziehe mich auf am Herzen Deiner Liebe, unterweise mich in der Schule Deiner Führung und lasse mich gedeihen im Schatten Deiner Großmut. Erlöse mich aus dem Dunkel und mache mich zu einem strahlenden Licht; befreie mich von Trübsal und mache mich zu einer Blume des Rosengartens. Mache mich zum Diener an Deiner Schwelle und verleihe mir die Wesensart der Rechtschaffenen. Mache mich zum Wohltäter der Menschheit und schmücke mein Haupt mit der Krone ewigen Lebens. Wahrlich, Du bist der Starke, der Mächtige, der Sehende, der Hörende.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 84 -

O Du gudden Här! Dës léif Kanner hei sinn d’Wierk vun de Fangere vun Denger Muecht an déi wonnerbar Zeeche vun Denger Gréisst. O Gott! Pass op dës Kanner op, an duerch Deng Gnod hëllef hinnen, dass si erzu ginn a maach si fäeg, der Mënschheet Déngschter ze leeschten. O Gott! Déi Kanner hei si Pärelen, gëff, dass si an der Muschel vun Denger Guttheet geniert ginn. Du bass dee Generéisen, Deen, deem Seng Léift alles ëmfaasst.

O Thou kind Lord!

These lovely children are the handiwork of the fingers

of

Thy might and the wondrous signs of Thy greatness.

O

God! Protect these children, graciously assist them

to

be educated and enable them to render service to

the world of humanity. O God! These children are pearls, cause them to be nurtured within the shell of Thy loving-kindness. Thou art the Bountiful, the All- Loving.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 85 -

Ô toi, Seigneur de bonté! Ces beaux enfants sont l'œuvre des mains de ta puissance et les signes merveilleux de ta grandeur. Ô Dieu, protège ces enfants. Par ta grâce, aide-les à s'instruire et permets-leur de servir l'humanité. Ô Dieu, ces enfants sont des perles ; qu'ils soient nourris dans le cocon de ta tendre bonté! Tu es le Généreux, le Très-Aimant.

O Du gütiger Herr! Diese lieblichen Kinder sind das Werk Deiner machtvollen Hand, die wundersamen Zeichen Deiner Größe. O Gott! Behüte diese Kinder, hilf ihnen gnädiglich, daß sie erzogen und fähig werden, der Menschheit zu dienen. O Gott! Diese Kinder sind Perlen, laß sie heranwachsen in der Muschel Deiner Güte. Du bist der Großmütige, der Alliebende.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 86 -

O Gott! Erzéi dëst Këndchen am Schouss vun Denger Léift, a gëff him Mëllech vun der Broscht vun Denger Suerg. Fleeg dës frësch Planz am Rousegaart vun Denger Léift an hëllef hir wuessen duerch d’Schauere vun Denger Mëtschgiewegkeet. Maach aus him e Kand vum Kinneksräich a féier et an Däin himmlescht Räich. Du bass mächteg a gutt, an Du bass Deen, dee gëtt, dee Generéisen, den Här vun apaarter Generositéit.

O God! Rear this little babe in the bosom of Thy love, and give it milk from the breast of Thy Providence. Cultivate this fresh plant in the rose garden of Thy love and aid it to grow through the showers of Thy bounty. Make it a child of the kingdom, and lead it to Thy heavenly realm. Thou art powerful and kind, and Thou art the Bestower, the Generous, the Lord of surpassing bounty.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 87 -

Ô Dieu, élève ce nouveau-né dans le sein de ton amour et nourris-le du lait de ta sollicitude. Cultive cette jeune pousse dans la roseraie de ton amour et arrose-la des ondées de ta bonté. Fais de lui un enfant du royaume et guide-le vers ta céleste demeure. Tu es puissant et bon. Tu es le Dispensateur, le Généreux, le Seigneur d'infinie miséricorde.

O Gott! Erziehe dieses Kind im Schoße Deiner Liebe, und gib ihm Milch aus der Brust Deiner Fügung. Pflege diese junge Pflanze im Rosengarten Deiner Liebe und laß sie wachsen durch die Regenschauer Deiner Freigebigkeit. Mache dieses Kind zu einem Kind des Königreiches und führe es in Dein himmlisches Reich. Du bist mächtig und gütig, und Du bist der Schenkende, der Großmütige, der Herr unermeßlicher Gabenfülle.

‘Abdu’l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 88 -

O Gott! Erzéi dës Kanner. Dës Kanner sinn d’Planzen aus Dengem Bongert, d’Blumme vun Denger Wiss, d’Rouse vun Dengem Gaart. Looss Däi Reen op si falen; looss d’Sonn vun der Wierklechkeet mat Denger Léift op si schéngen. Looss Deng Lëftche si erfrëschen, fir datt si ausgebilt ginn, wuessen, opginn a sech a gréisster Schéinheet entfalen. Du bass Deen, dee gëtt. Du bass dee Matleedvollen.

O God! Educate these children. These children are the plants of Thine orchard, the flowers of Thy meadow, the roses of Thy garden. Let Thy rain fall upon them; let the Sun of Reality shine upon them with Thy love. Let Thy breeze refresh them in order that they may be trained, grow and develop, and appear in the utmost beauty. Thou art the Giver. Thou art the Compassionate.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 89 -

Ô Dieu, éduque ces enfants. Ce sont les plantes de ton verger, les fleurs de ta prairie, les roses de ton jardin. Que ta pluie les arrose, que le Soleil de réalité brille sur eux de tout ton amour! Que ta brise les rafraîchisse afin qu'ils soient bien éduqués, grandissent, se développent et apparaissent dans tout l'éclat de leur beauté! Tu es le Dispensateur, tu es le Compatissant.

O Gott! Erziehe diese Kinder. Sie sind die Pflanzen Deines Haines, die Blumen Deiner Aue, die Rosen Deines Gartens. Laß Deinen Regen auf sie niedergehen; laß die Sonne der Wirklichkeit Deine Liebe auf sie scheinen. Laß Deinen Windhauch sie erfrischen, damit sie erzogen werden, wachsen, gedeihen und sich in strahlender Schönheit entfalten. Du bist der Schenkende. Du bist der Mitleidvolle.

‘Abdu’l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 90 -

O Du onvergläichlechen Här! Sief Du dësem aarme

Kand e Schutz, an e léiwen a verzeiende Meeschter

dëser verluerener an onglécklecher Séil.

O Här! Wa mir och nëmme wäertloost Gestrëpp sinn,

gehéiere mir awer zu Dengem Rousegaart. Och wa mir Schëtz ouni Blieder a Bléie sinn, si mir awer e Stéck vun Dengem Uebstgaart.

Nier dann dës Planz duerch d’Reeschauere vun Dengem zaarten Erbaarmen, erfrësch dëse jonke Bam a maach hien erëm lieweg duerch de Liewenshauch vun Denger geeschteger Fréijorszäit. Looss hien uechtsam, verstänneg an edel ginn, looss hien éiwegt Liewe kréien a fir ëmmer an Dengem Kinnekräich wunnen.

O Peerless Lord! Be Thou a shelter for this poor child

and a kind and forgiving Master unto this erring and unhappy soul.

O Lord! Though we are but worthless plants, yet we

belong to Thy garden of roses. Though saplings without leaves and blossoms, yet we are a part of Thine orchard.

Nurture this plant then through the outpourings of the clouds of Thy tender mercy and quicken and refresh this sapling through the reviving breath of Thy spiritual springtime. Suffer him to become heedful, discerning and noble, and grant that he may attain eternal life and abide in Thy Kingdom for evermore.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 91 -

Ô Seigneur incomparable, sois un refuge pour ce

pauvre enfant, un maître bon et indulgent pour cette

âme errante et malheureuse.

Ô Seigneur, bien que plantes insignifiantes, nous

appartenons à ta roseraie. Bien que jeunes pousses sans feuilles ni fleurs, nous grandissons dans ton verger.

Aussi, nourris cette plante des ondées de ta tendre miséricorde, ravive et rafraîchis ce jeune plant par la brise vivifiante de ton printemps spirituel. Souffre qu'il devienne vigilant, réfléchi et noble, permets qu'il parvienne à la vie éternelle et demeure à jamais dans ton royaume.

O Du unvergleichlicher Herr! Sei Du diesem armen

Kinde ein Schutz, sei dieser irrenden, unglücklichen Seele ein gütig vergebender Herr und Meister.

O Herr! Sind wir auch nur wertloses Gestrüpp,

gehören wir doch zu Deinem Rosengarten. Sind wir auch blatt– und blütenlose Schößlinge, so sind wir doch Teil Deines Obstgartens.

So nähre diese Pflanze durch die Regenschauer Deines zarten Erbarmens, und erquicke und erfrische diesen Schößling durch den Lebenshauch Deiner geistigen Frühlingszeit. Laß ihn achtsam, verständig und edel werden, laß ihn ewiges Leben erlangen und für immer

in Deinem Königreich wohnen. 17

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 92 -

Jugendlech

Youth – Jeunes - Jugendliche

O Här! Looss dëse jonke Mënsch stralen, a sief generéis géintiwwer dësem Schwaachen. Schenk him Wëssen, gëff him all Mueren zousätzlech Stäerkt a behitt hien am Ënnerdaach vun Denger Protektioun, fir dass hie fräi gëtt vun all Iertum, sech dem Déngscht un Denger Saach higëtt, déi Onduge leet, déi Onglécklech féiert, déi Gefaange befreit, an déi Liichtfankeg erwächt, fir dass si all mat Dengem Gedenken an Dengem Luef geseent ginn. Du bass de Mächtegen an de Staarken.

O Lord! Make this youth radiant, and confer Thy bounty upon this poor creature. Bestow upon him knowledge, grant him added strength at the break of every morn and guard him within the shelter of Thy protection so that he may be freed from error, may devote himself to the service of Thy Cause, may guide the wayward, lead the hapless, free the captives and awaken the heedless, that all may be blessed with Thy remembrance and praise. Thou art the Mighty and the Powerful. 18

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 93 -

Ô Dieu, fais rayonner ce jeune et sois généreux envers cette pauvre créature. Accorde-lui la connaissance. Chaque matin, donne-lui une force accrue et protège-le afin qu'il soit affranchi de toute erreur, qu'il se consacre au service de ta cause, guide les rebelles et les infortunés, libère les captifs, éveille les insouciants, et que tous bénéficient de ton souvenir et ta louange. Tu es le Puissant, le Fort.

O Herr! Laß diesen jungen Menschen strahlen, erweise diesem armen Geschöpf Deine Freigebigkeit. Schenke ihm Wissen, gewähre ihm jeden Morgen neue Kraft und behüte ihn unter dem Obdach Deines Schutzes, daß er frei von Irrtum werde, sich dem Dienste Deiner Sache hingebe, die Widerspenstigen leite, die Unglücklichen führe, die Gefangenen befreie und die Achtlosen erwecke, so daß alle durch Dein Gedenken und Deinen Lobpreis gesegnet sind. Du bist der Mächtige, der Kraftvolle.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 94 -

Eenheet a Fridden

Unity and Peace – Unité et Paix – Einheit und Frieden

O mäi Gott, o mäi Gott! Vereeneg d’Häerzer vun

Dengen Dénger a weis hinnen Däi grousse Plang. Dass

si Denge Geboter noginn an Däi Gesetz beuechten.

Hëllef hinnen, o Gott, an hirer Beméiung, a schenk hinnen d’Kraaft, Dir ze déngen. O Gott! Iwwerlooss si net sech selwer, mee leet hir Schrëtt mam Liicht vun Dengem Wëssen, an erfree hir Häerzer mat Denger Léift. Du bass wierklech hir Hëllef an hiren Här.

O my God! O my God! Unite the hearts of Thy servants, and reveal to them Thy great purpose. May they follow Thy commandments and abide in Thy law. Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve Thee. O God! Leave them not to themselves, but guide their steps by the light of Thy knowledge, and cheer their hearts by Thy love. Verily, Thou art their Helper and their Lord.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 95 -

Ô mon Dieu, ô mon Dieu, unis les cœurs de tes serviteurs et révèle-leur ton grand dessein. Puissent-ils suivre tes commandements et observer ta loi. Aide-les, ô mon Dieu, dans leurs efforts et accorde-leur la force de te servir. Ô Dieu, ne les abandonne pas à eux- mêmes, mais de la lumière de ta connaissance, guide leurs pas et de ton amour, réjouis leur cœur. En vérité, tu es leur Soutien et leur Seigneur.

O mein Gott, o mein Gott! Einige die Herzen Deiner Diener und enthülle ihnen Deinen großen Plan. Gib, daß sie Deinen Geboten folgen und Deinem Gesetz die Treue halten. Hilf ihnen, o Gott, in ihrem Bemühen und verleihe ihnen die Kraft, Dir zu dienen. O Gott! Überlasse sie nicht sich selbst, sondern lenke ihre Schritte durch das Licht Deiner Erkenntnis und beglücke ihre Herzen durch Deine Liebe. Wahrlich, Du bist ihr Helfer und ihr Herr.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 96 -

O eise Gott, mir bieden dech beim Kinnek vun den Nimm, an dem Schëpfer vun Himmel an Äerd, beim Rausche vun de Blieder vum Liewensbam a bei Denge Wierder, déi eis d’Wierklechkeet vun allem méi no bréngen, gëff, dass d’Eenheet an der Léift zu Gott, séier uechtert d’Welt etabléiert gëtt; dass Du eis leede wäerts, ëmmer an onfeelbar, zu deem hin, wat mir no Dengem Wëlle maache sollten, an dass mir ëmmer staark a voll a ganz preparéiert sinn, Dir direkt, ouni ze zécken an ouni Bedingung, ze follegen.

O our God, we beg of Thee by the King of Names and Maker of heaven and earth, by the rustling of the leaves of the Tree of Life and by Thine utterances, through which the realities of things are drawn unto us, to grant that the unity in the Love of God may be speedily established throughout the world; that Thou wilt guide us always and unmistakably to whatever Thou wouldst have us to do, and that we may ever be strong and fully prepared to render instant, exact and complete obedience. 19

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 97 -

O

notre Dieu! Nous Te prions par le Roi des Noms et

le

Créateur du ciel et de la terre, par le bruissement des

feuilles de l'Arbre de la Vie et par tes paroles par lesquelles les réalités des choses se rapprochent de nous, de permettre que l'unité dans l'amour de Dieu s'établisse rapidement à travers le monde; que nous soyons guidés par Toi, toujours et sans possibilité d'erreur, vers quoi que ce soit que Tu veuilles nous voir accomplir, et que nous soyons toujours forts et

entièrement prêts à une obéissance instantanée, rigoureuse et complète. 20

O unser Gott! Wir bitten Dich beim König der Namen,

dem Schöpfer von Himmel und Erde, beim Blätterrauschen des Lebensbaumes und bei Deinem

Wort, das uns aller Dinge Wirklichkeit nahebringt, gib, daß bald die Einheit, die aus der Liebe Gottes kommt,

in aller Welt gestiftet werde. Leite Du uns allezeit

unfehlbar hin zu dem, was wir nach Deinem Willen tun sollen, und laß uns immerdar standhaft und bereit sein, Dir ohne Zögern genauen, unbedingten Gehorsam zu leisten. 21

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 98 -

O du gudden Här! Du hues d‘ganz Mënschheet aus

deem gläiche Stamm erschaf. Du hues bestëmmt, dass

si all zum gläiche Stot gehéieren. An Denger helleger

Präsenz si si all Deng Dénger, an d‘ganz Mënschheet fënnt en Ënnerdaach an Dengem Hellegtum. Si sinn all rondrëm den Dësch vun Denger Generositéit versammelt; si sinn all erliicht vun der Luucht vun Denger Vorsehung.

O Gott! Du bass gutt zu jidderengem, Du suergs fir

jiddereen, Du pass op jiddereen op, Du gëss jidderengem d‘Liewen. Du hues jidderengem Talenter a Fäegkeete ginn, an alleguer si si an d‘Mier vun Dengem Erbaarme gedaucht.

O Du gudden Här! Vereeneg si all. Looss d‘Relioune

sech eens ginn a vereeneg d‘Natiounen, fir dass si een deen anere wéi eng Famill gesinn an d‘ganz Äerd wéi een Doheem. O dass si dach alleguer a vollkommener Harmonie zesummeliewen!

O Gott! Erhief Du de Fändel vun der Eenheet vun der

Mënschheet. O Gott! Erriicht de Gréisste Fridden. Zementéier Du, O Gott, d‘Häerzer zesummen.

O Du gudde Papp, Gott! Erfree eis Häerzer duerch den

Doft vun Denger Léift. Erliicht eis Aen duerch d‘Luucht vun Denger Féierung. Erfree eis Ouere mam gudde Klang vun Dengem Wuert a behitt eis all an der Festung vun Denger Vorsehung. Du bass dee Mächtegen an de Staarken, Du bass dee Verzeienden an Du bass deen, deen d‘Mängel vun der ganzer Mënschheet iwwersäit.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 99 -

O Thou kind Lord! Thou hast created all humanity

from the same stock. Thou hast decreed that all shall

belong to the same household. In Thy Holy Presence they are all Thy servants, and all mankind are sheltered beneath Thy Tabernacle; all have gathered together at Thy Table of Bounty; all are illumined through the light of Thy Providence.

O God! Thou art kind to all, Thou hast provided for

all, dost shelter all, conferrest life upon all. Thou hast endowed each and all with talents and faculties, and all are submerged in the Ocean of Thy Mercy.

O Thou kind Lord! Unite all. Let the religions agree

and make the nations one, so that they may see each other as one family and the whole earth as one home. May they all live together in perfect harmony.

O God! Raise aloft the banner of the oneness of

mankind.O God! Establish the Most Great Peace.Cement Thou, O God, the hearts together.

O Thou kind Father, God! Gladden our hearts through

the fragrance of Thy love. Brighten our eyes through the Light of Thy Guidance. Delight our ears with the melody of Thy Word, and shelter us all in the Stronghold of Thy Providence. hou art the Mighty and Powerful, Thou art the Forgiving and Thou art the One Who overlooketh the shortcomings of all mankind.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 100 -

Ô toi, Seigneur de bonté, tu as créé toute l'humanité

d'une seule et même souche. Tu as décrété que tous les hommes seraient de la même famille. En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et toute l'humanité s'abrite sous ton tabernacle ; ils sont tous réunis autour de la table de ta générosité, illuminés de la lumière de ta providence.

Ô Dieu, tu es bon envers tous, tu subviens aux besoins

de chacun, tu les protèges tous, tu leur confères la vie. Tu les as tous dotés de facultés et de talents et ils sont plongés dans l'océan de ta miséricorde.

Ô toi, Seigneur de bonté, unis-les tous. Fais que les

religions s'accordent et que les nations s'unifient afin

qu'ils se voient comme une seule famille et regardent la terre comme un seul foyer. Puissent-ils tous vivre ensemble en parfaite harmonie!

Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain. Ô

Dieu, établis la très grande Paix. Ô Dieu, cimente les cœurs.

Ô toi, Père bienfaisant, Dieu, réjouis nos cœurs du

parfum de ton amour. Éclaire nos yeux de la lumière de ta providence. Enchante nos oreilles de la mélodie de ta parole et abrite-nous dans la forteresse de ta sollicitude. Tu es le Fort, le Puissant, tu es le Clément, l'Indulgent qui pardonne les faiblesses des hommes.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 101 -

O Du gütiger Herr! Du hast die ganze Menschheit aus

dem gleichen Stamm erschaffen. Du hast bestimmt, daß alle der gleichen Familie angehören. In Deiner heiligen Gegenwart sind alle Deine Diener, die ganze Menschheit findet Schutz in Deinem Heiligtum. Alle sind um Deinen Gabentisch versammelt; alle sind erleuchtet vom Lichte Deiner Vorsehung.

O Gott! Du bist gütig zu allen, Du sorgst für alle, Du

beschützest alle, Du verleihst allen Leben. Du hast einen jeden mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, und alle sind in das Meer Deines Erbarmens getaucht.

O Du gütiger Herr! Vereinige alle. Gib, daß die

Religionen in Einklang kommen und vereinige die Völker, auf daß sie einander ansehen wie eine Familie und die ganze Erde wie eine Heimat. O daß sie doch in vollkommener Harmonie zusammenlebten!

O Gott! Erhebe das Banner der Einheit der

Menschheit.O Gott! Errichte den Größten Frieden. Schmiede Du, o Gott, die Herzen zusammen.

O Du gütiger Vater, Gott! Erfreue unsere Herzen

durch den Duft Deiner Liebe. Erhelle unsere Augen durch das Licht Deiner Führung. Erquicke unsere Ohren mit dem Wohlklang Deines Wortes und beschütze uns alle in der Feste Deiner Vorsehung. Du bist der Mächtige und der Kraftvolle, Du bist der Vergebende und Du bist der, welcher die Mängel der ganzen Menschheit übersieht.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 102 -

Hëllef

Aid and Assistance – Assistance - Beistand

O Du, Deem Säi Gesiicht d’Zil vu Menger Ubiedeung ass! Deng Schéinheet ass helleg fir mech, Deng Wunneng ass wat ech sichen, Däi Luef ass meng Hoffnung, Däi Plang dat wat mech begleet, Deng Léift de Grond firwat ech do sinn, Däin Numm ze nenne mäi Gléck, no bei Dir ze sinn dat wourop ech waarden, Deng Präsenz mäi stäerkste Wonsch a mäin héschstent Verlaangen. Dofir bieden ech Dech vu ganzem Häerz, verwier mir net, wat s Du den Auserwielte vun Dengen Dénger verschriwwen hues, a versuerg mech mat deene Saachen, déi an dëser an an där nächster Welt gutt fir mech sinn. Du bass wierklech alle Mënschen hire Kinnek. Et gëtt kee Gott ausser Dir, Deen deen ëmmer nees verzeit, dee Generéisten.

O Thou Whose face is the object of my adoration, Whose beauty is my sanctuary, Whose habitation is my goal, Whose praise is my hope, Whose providence is my companion, Whose love is the cause of my being, Whose mention is my solace, Whose nearness is my desire, Whose presence is my dearest wish and highest aspiration, I entreat Thee not to withhold from me the things Thou didst ordain for the chosen ones among Thy servants. Supply me, then, with the good of this world and of the next. Thou, truly, art the King of all men. There is no God but Thee, the Ever-Forgiving, the Most Generous.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 103 -

Ô toi dont la face est l'objet de mon adoration, la beauté mon sanctuaire et la demeure mon but, dont la louange est mon espoir et la sollicitude ma compagne, dont l'amour est la cause de mon existence, la mention ma consolation, la proximité mon désir, la présence mon vœu le plus cher et ma plus haute aspiration, je te prie de ne pas me refuser ce que tu ordonnes pour les élus parmi tes serviteurs. Accorde-moi le bien de ce monde et du monde à venir. Tu es, en vérité, le roi de tous les hommes. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, l'éternel Magnanime, le Très-Généreux.

O Du, zu Dessen Antlitz sich meine Anbetung erhebt! Deine Schönheit ist mein Heiligtum, Deine Wohnstatt mein Ziel, Dein Lobpreis meine Hoffnung, Deine Vorsehung mein Gefährte, Deine Liebe der Grund meines Seins, Dein Gedenken mein Trost, Deine Nähe mein Verlangen, Deine Gegenwart mein liebster Wunsch und meine höchste Sehnsucht. Darum bitte ich Dich flehentlich, versage mir nicht, was Du für die Erwählten unter Deinen Dienern bestimmt hast, und versorge mich mit allem Guten in dieser und der zukünftigen Welt. Du bist fürwahr der König aller Menschen. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Immervergebenden, dem Großmütigsten.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 104 -

O mäi Gott!

Ech froen dech, bei Dengem herrllechsten Numm, mir an deem ze hëllefen, wat d’Affairë vun Dengen Dénger bléie léisst, an Deng Stied wuessen deet. Du hues a Wierklechkeet, Muecht iwwer all Saachen.

O my God!

I ask Thee, by Thy most glorious Name, to aid me in that which will cause the affairs of Thy servants to prosper, and Thy cities to flourish. Thou, indeed, hast power over all things! 22

Ô

mon Dieu!

Je

te demande, par ton nom le plus glorieux, de m'aider

à rendre prospères les affaires de tes serviteurs et florissantes tes cités. Tu as, en vérité, pouvoir sur toutes choses.

O mein Gott!

Ich bitte Dich bei Deinem erhabensten Namen, hilf mir zu tun, was die Belange Deiner Diener fördert und Deine Städte erblühen läßt. Du hast wahrlich Macht über alle Dinge.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 105 -

Raum net déi festlech Tafel of, déi an Dengem Numm gedeckt ass, an erstéck déi brennend Flam net, déi Däi Feier, wat net ze läschen ass, ugestach huet. Hal d’Stréime vun Dengem beliewende Waasser net op, dat mat der Melodie vun Denger Herrlechkeet an Dengem Gediechtnes plätschert, an enthal Dengen Dénger net de Geroch vun Denge séissen Aromaen, déi de Parfum vun Denger Léift ausotmen. Här! Wandel déi quälend Suerge vun Dengen hellegen Dénger a Rou, hir Plo a Confort, hir Erniddregung an Herrlechkeet, hir Trauer a glécklech Freed, O Du, deen s du d’ganz Mënschheet an der Gitt häls. Du bass a Wierklechkeet deen Een, deen Eenzegen, dee Mächtegen, deen Allwëssenden, deen Allweisen.

Remove not, O Lord, the festal board that hath been spread in Thy Name, and extinguish not the burning flame that hath been kindled by Thine unquenchable fire. Withhold not from flowing that living water of Thine that murmureth with the melody of Thy glory and Thy remembrance, and deprive not Thy servants from the fragrance of Thy sweet savors breathing forth the perfume of Thy love. Lord! Turn the distressing cares of Thy holy ones into ease, their hardship into comfort, their abasement into glory, their sorrow into blissful joy, O Thou that holdest in Thy grasp the reins of all mankind! Thou art, verily, the One, the Single, the Mighty, the All-Knowing, the All-Wise. 23

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 106 -

Ne retire pas, ô Seigneur, la table du festin préparé en ton nom et n'éteins pas la flamme brûlante allumée par ton inextinguible feu. N'empêche pas de couler l'eau vive qui murmure la mélodie de ta gloire et de ton souvenir, et ne prive pas tes serviteurs des doux effluves exhalant le parfum de ton amour. Seigneur! Change en quiétude les soucis angoissants de tes saints serviteurs, leurs privations en bien-être, leur humiliation en gloire et leur tristesse en joie bienheureuse, ô Toi qui tiens en ta main les rênes de l'humanité. Tu es en vérité le Dieu Un, l'Unique, le Puissant, l'Omniscient, l'infiniment Sage.

Räume die festliche Tafel nicht ab, o Herr, die in Deinem Namen gedeckt ist, und ersticke die brennende Flamme nicht, die Dein unauslöschliches Feuer entzündet hat. Halte das Strömen Deines belebenden Wassers nicht auf, das die Weisen Deiner Herrlichkeit und Deines Gedächtnisses murmelt, und beraube Deine Diener nicht des Wohlgeruchs, den der Hauch Deiner Liebe verströmt. Herr! Wandle die quälenden Sorgen Deiner Frommen in Ruhe, ihre Bedrängnis in Trost, ihre Erniedrigung in Herrlichkeit, ihren Kummer in selige Freude, o Du, der Du in Deinem Griff die Zügel der ganzen Menschheit hältst! Du bist wahrlich der Eine, der Einzige, der Mächtige, der Allwissende, der Allweise.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 107 -

Hien ass de Baarmhäerzegen, dee Ganz Generéisen!

O Gott, mäi Gott! Du gesäis mech, Du kenns mech ; Du bass mäin Hafen a meng Zuflucht. Ech hu kee gesicht a wäert kee sichen ausser Dech. Kee Pad hunn ech betrat a kee wäert ech betrieden ausser de Pad vun Denger Léift. An der donkler Nuecht vun der Verzweiwlung dréint mäin A sech voll Erwaardung a voll Hoffnung dem Moie vun Denger onbegrenzter Gonscht zou, a moies, wann et hell gëtt, gëtt meng matt Séil erfrëscht a gestäerkt am Gedenken un Deng Schéinheet a Vollkommenheet. Wiem d’Gnod vun Dengem Erbaarmen hëlleft, dee gëtt, a wär en och nëmmen eng Drëps, zu engem onendleche Mier, an dat klengst Atom, gehollef duerch d’Ausstralung vun Denger zaarter Gnod, wäert wéi e stralende Stär liichten.

Bierg ënnert Dengem Schutz, O Du Geescht vun der Rengheet, du allgnädege Versuerger, däin äifregen, passionéierten Dénger. Hëllef him an dëser Welt, standhaft a bestänneg an Denger Léift ze bleiwen, an erlab dësem Vugel, deem seng Flillécke gebrach sinn, Schutz an en Ënnerdach ze fannen, an Dengem hellegen Nascht um himmlesche Bam.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 108 -

He is the Compassionate, the All-Bountiful!

O God, my God! Thou seest me, Thou knowest me;

Thou art my Haven and my Refuge. None have I sought nor any will I seek save Thee; no path have I

trodden nor any will I tread but the path of Thy love.

In the darksome night of despair, my eye turneth

expectant and full of hope to the morn of Thy boundless favor and at the hour of dawn my drooping soul is refreshed and strengthened in remembrance of

Thy beauty and perfection. He whom the grace of Thy mercy aideth, though he be but a drop, shall become the boundless ocean, and the merest atom which the outpouring of Thy loving-kindness assisteth, shall shine even as the radiant star.

Shelter under Thy protection, O Thou Spirit of purity, Thou Whom art the All-Bountiful Provider, this enthralled, enkindled servant of Thine. Aid him in this world of being to remain steadfast and firm in Thy love and grant that this broken-winged bird attain a refuge and shelter in Thy divine nest that abideth upon the celestial tree. 24

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 109 -

Il est le Compatissant, le Très-Généreux!

Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois, tu me connais, tu es mon havre et mon refuge. Je n'ai cherché et ne chercherai nul autre que toi, je n'ai foulé et ne foulerai d'autre sentier que celui de ton amour. Dans la sombre nuit du désespoir, mes yeux se tournent, pleins d'attente et d'espérance, vers le matin de ta faveur infinie. Dès l'aurore, mon âme languissante est rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta beauté et de ta perfection. Celui qu'assiste la grâce de ta miséricorde, ne fût-il qu'une goutte, deviendra un océan sans limites, et le plus simple atome, aidé par l'effusion de ta tendre bonté, brillera comme l'étoile radieuse.

Esprit de pureté, toi, le très généreux Dispensateur, prends sous ta protection ton serviteur ardent et passionné. Aide-le en ce monde, à demeurer ferme et constant en ton amour, et permets à cet oiseau aux ailes brisées de trouver refuge au creux de ton nid divin dans l'arbre céleste. 25

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 110 -

Er ist der Barmherzige, der Allgütige!

O Gott, mein Gott! Du siehst mich, Du kennst mich. Du bist mein Hafen und meine Zuflucht. Ich habe keinen gesucht und will keinen suchen denn Dich. Keinen Pfad habe ich betreten und will keinen betreten als den Pfad Deiner Liebe. In der Verzweiflung dunkler Nacht wendet sich mein Herz voll Hoffnung dem Morgen Deiner grenzenlosen Gunst zu, und zur Stunde der Morgendämmerung wird meine matte Seele erfrischt und gestärkt im Gedenken an Deine Schönheit und Vollkommenheit. Wem die Gnade Deines Erbarmens hilft, der wird, und wäre er nur ein Tropfen, zu einem endlosen Meer, und das kleinste Atom leuchtet dank der Ausgießung Deiner Güte gleich einem strahlenden Stern.

Birg unter Deinem Schutz, Du Geist der Reinheit, Du allgütiger Versorger, Deinen entzückten, entflammten Diener. Hilf ihm, in der Welt des Seins standhaft und fest an Deiner Liebe zu hangen, und laß diesen Vogel mit gebrochenem Flügel in Deinem göttlichen Nest auf dem himmlischen Baume Schutz und Zuflucht finden.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

Schutz

Protection – Protection - Schutz

- 111 -

… Bewaffnet mat der Muecht vun Dengem Numm,

kann näischt mir jeemols wéidoen, a mat Denger Léift a mengem Häerz kann de Misär vun der ganzer Welt mech op keng Manéier alarméieren….

… Armed with the power of Thy name - nothing can

ever hurt me, and with Thy love in my heart - all the world's afflictions - can in no wise alarm me. … 26

… Armé du Pouvoir de Ton Nom, rien ne peut me faire

tort et avec Ton Amour dans mon coeur, toutes les afflictions du monde ne pourront jamais m'alarmer. …

… Bin ich bewaffnet mit der Macht Deines Namens,

so kann mich nichts verwunden, und mit Deiner Liebe im Herzen können mich alle Trübsale dieser Welt nicht schrecken. …

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 112 -

Ruhm sief Dir, o Gott! Du bass dee Gott, Dee virun allem existéiert huet, Deen no allem existéiere wäert an iwwer alles ewech bestoe bleift. Du bass dee Gott Deen alles weess a Sech iwwer alles erhieft. Du bass dee Gott Dee mat allem gnädeg ëmgeet, Deen tëschent allem urteelt an Deem Säi Bléck alles ëmfaasst. Du bass Gott mäin Här, Du kenns meng Lag an du gesäis mäin ënnerlecht a mäin äusserlecht Wiesen. Looss Deng Verzeiung e Geschenk si fir mech a fir déi Gleeweg déi Dengem Ruff nogaange sinn. Sief Du meng eenzeg Hëllef géint de Muttwëll vu jidderengem dee mir wëll Leed undoen oder mir Schlechtes wënscht. Du bass wierklech den Här vun allem wat s Du geschaf hues. Du gëss allen Zefriddenheet, mee ouni Dech ka kee sech selwer duergoen.

Glory be to Thee, O God! Thou art the God Who hath existed before all things, Who will exist after all things and will last beyond all things. Thou art the God Who knoweth all things, and is supreme over all things. Thou art the God Who dealeth mercifully with all things, Who judgeth between all things and Whose vision embraceth all things. Thou art God my Lord, Thou art aware of my position, Thou dost witness my inner and outer being. Grant Thy forgiveness unto me and unto the believers who responded to Thy Call. Be Thou my sufficing helper against the mischief of whosoever may desire to inflict sorrow upon me or wish me ill. Verily, Thou art the Lord of all created things. Thou dost suffice everyone, while no one can be self-sufficient without Thee.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 113 -

Gloire à toi, ô Dieu! Tu existas avant toutes choses, tu existeras après toutes choses, tu dureras au-delà de toutes choses. Tu connais toutes choses, tu as la suprématie sur toutes choses. Tu traites toutes choses avec miséricorde, tu juges entre toutes choses, ta vision embrasse toutes choses. Tu es Dieu, mon Seigneur! Tu es conscient de ma condition, tu vois mon être spirituel et mon être matériel. Accorde-moi ton pardon ainsi qu'aux croyants qui ont répondu à ton appel. Sois mon seul secours contre les vilenies de ceux qui souhaitent m'affliger ou me nuire. En vérité, tu es le Seigneur de toutes choses créées. Tu suffis à chacun alors que, sans toi, nul ne peut se suffire.

Ruhm sei Dir, o Gott! Du bist der Gott, der vor allem war, der nach allem sein wird und alles überdauert. Du bist der Gott, der alles kennt und über alles erhaben ist. Du bist der Gott, der gnädig ist zu allem, der zwischen allem richtet und dessen Schau alles umfaßt. Du bist Gott, Du bist mein Herr, Du kennst meine Lage und siehst mein inneres wie mein äußeres Sein. Vergib mir und den Gläubigen, die auf Deinen Ruf antworten. Sei Du mein allgenügender Helfer vor dem Unheil derer, die Kummer auf mich laden möchten oder mir übel wollen. Wahrlich, Du bist der Herr alles Erschaffenen. Du genügst jedem, doch keiner ist sich selbst genug ohne Dich.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 114 -

O mäin Här! Du weess dass d’Mënschen agekreest si

mat Leed a groussem Misär an ëmgi si mat Schwieregkeeten a Verdross. All Ongléck attackéiert de Mënsch an all grausam Mësslechkeet iwwerfält hie wéi d’Attaque vun enger Schlaang. Et gëtt keen Ënnerdag, keen Asil fir hien ausser ënnert dem Flillek vun Dengem Schutz, Dengem Versuergen, Denger Wuecht a Garde. O Du Baarmhäerzegen! O mäin Här! Maach Deng Protektioun meng Rüstung, Däi

Versuerge mäi Schëld, Bescheidenheet virun der Dier vun Denger Eenzegkeet mäi Wiechter, Deng Garde a Verdeedegung meng Festung a meng Wunneng. Hëllef mir virun den Aflüsterunge vun der Selbstsucht an dem Verlaangen a beschütz mech vun all Krankheet, Ongléck, Nout a Misär.

A Wierklechkeet, bass Du de Beschützer, den Hidder,

de Verdeedeger. Du bass Deen, dee sech selwer duergeet, de Baarmhäerzegste vun de Baarmhäerzegen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 115 -

O my Lord! Thou knowest that the people are encircled with pain and calamities and are environed with hardships and trouble. Every trial doth attack man and every dire adversity doth assail him like unto the assault of a serpent. There is no shelter and asylum for him except under the wing of Thy protection, preservation, guard and custody. O Thou the Merciful One! O my Lord! Make Thy protection my armor, Thy preservation my shield, humbleness before the door of Thy oneness my guard, and Thy custody and defense my fortress and my abode. Preserve me from the suggestions of self and desire, and guard me from every sickness, trial, difficulty and ordeal. Verily, Thou art the Protector, the Guardian, the Preserver, the Sufficer, and verily, Thou art the Merciful of the Most Merciful.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 116 -

Ô mon Seigneur, tu sais de combien de souffrances et de calamités, de tribulations et d'afflictions, est entourée l'humanité. Les épreuves et les infortunes s'attaquent à l'homme telles des serpents. Il n'est pour lui ni abri ni refuge si ce n'est sous l'aile de ta protection et de ton assistance, de ta garde et de ta tutelle. Ô toi, le Miséricordieux, ô mon Seigneur, fais de ta protection mon armure, de ton assistance mon bouclier, de l'humilité au seuil de ton unité ma sauvegarde, de ta tutelle et de ta défense ma forteresse et ma demeure. Préserve-moi de l'influence de mon ego et de mes désirs, et protège-moi de toute épreuve et maladie, difficulté et tribulation. En vérité, tu es le Protecteur, le Gardien, le Défenseur. Tu es celui qui suffit à tout, tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 117 -

O mein Gott! Du weißt, daß die Menschen von Kummer und Unglück umzingelt, von Mühsal und Sorgen umgeben sind. Jegliche Prüfung fällt den Menschen an, und schreckliches Leid kommt über ihn wie der Angriff einer Schlange. Es gibt kein Obdach, keine Zuflucht für ihn, es sei denn unter dem Fittich Deines Schutzes, Deiner Bewahrung, Deiner Hut und Deiner Wacht. O Du Barmherziger! O mein Herr! Mache Deinen Schutz zu meiner Rüstung, Deine Bewahrung zu meinem Schild, Demut am Tore Deiner Einheit zu meiner Hut und Deine Wacht und Verteidigung zu meiner festen Wohnstatt. Bewahre mich vor den Einflüsterungen der Selbstsucht und der Begierde, schütze mich vor aller Krankheit, Sorge, Beschwernis und Qual. Wahrlich, Du bist der Beschützer, der Hüter, der Erhalter, der Genügende, und wahrlich, Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 118 -

Gott ëm Verzeiung bieden

Forgiveness – Pardon - Verzeihung

Ech bieden Dech mir ze verzeien o mäin Här, dass ech iergend een ernimmt hunn ausser Dir, a fir all Luef ausser Dengem Luef, a fir all Freed ausser der Freed no bei Dir ze sinn, a fir all Plëséier ausser dem Plëséier mat Dir ze kommunizéieren, a fir all Freed ausser der Freed vun Denger Léift an Dengem gudde Wëllen, a fir all Saachen déi mech uginn, déi awer näischt mat Dir ze dinn hunn, o Du deen s Du den Här vun allen Häre bass, Deen deen d’Mëttele verschaaft an d’Dieren opspäert.

I beg Thee to forgive me, O my Lord, for every mention but the mention of Thee, and for every praise but the praise of Thee, and for every delight but delight in Thy nearness, and for every pleasure but the pleasure of communion with Thee, and for every joy but the joy of Thy love and of Thy good-pleasure, and for all things pertaining unto me which bear no relationship unto Thee, O Thou Who art the Lord of lords, He Who provideth the means and unlocketh the doors.27

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 119 -

Ô mon Seigneur, je te supplie de me pardonner pour toute mention autre que ta mention, toute louange autre que ta louange, toute joie autre que celle de ta présence, tout plaisir autre que celui de la communion avec toi, toute allégresse autre que celle de t'aimer et de te plaire. Pardonne-moi aussi pour tout ce qui m'appartient et qui est sans rapport avec toi, ô Seigneur des seigneurs, toi qui fournis les moyens et qui ouvres les portes!

Ich bitte Dich, o mein Herr, vergib mir jedes Gedenken außer dem Deinen, jeden Lobpreis außer dem Deinen, jede Wonne außer Deiner Nähe, jede Freude außer der Gemeinschaft mit Dir, jedes Entzücken außer Deiner Liebe und Deinem Wohlgefallen sowie alles, was mir zugehört und keine Verwandtschaft hat mit Dir, o Du, der Du der Herr der Herren bist, Er, der die Wege bereitet und die Türen öffnet.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 120 -

Éier sief Dir o Gott! Wéi kann ech vun Dir schwätzen, vu dass du helleg bass iwwer de Luef vun der ganzer Mënschheet? Verherrlecht sief Däin Numm, o Gott! Du bass de Kinnek, déi éiweg Wourecht. Du weess, wat an den Himmelen an op der Äerd ass, an zu Dir musse si all zréckkommen. No enger präziser Mooss hues Du Deng gëttlech bestëmmten Offenbarung erofgeschéckt. Gelueft bass Du o Här! Duerch d’Kraaft vun Dengem Uerder méchs Du zu engem Gewënner wien och ëmmer s Du wëlls, duerch d’Heerschare vun den Himmelen, der Äerd an deem, wat dertëschent läit. Du bass den héchsten Herrscher, déi éiweg Wourecht, den Här, deem seng Muecht net z’iwwerwannen ass. Verherrlecht bass Du o Här! Du verzeis zu jidder Zäit d’Sënne vu jidderengem vun Dengen Dénger, déi Dech ëm Verzeiung bieden. Wäsch meng Sënnen of an d’Sënne vun deenen, déi bei der Moiesdämmerung Deng Verzeiung sichen, déi zu Dir bieden, am Dag wéi an der Nuecht, déi no näischt ausser Gott verlaangeren, déi duerbrénge wat och ëmmer Gott hinne gnädeg zougesteet, déi Däi Luef moies an owes feieren an net noléisseg sinn an hire Flichten.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 121 -

Glory be unto Thee, O God. How can I make mention of Thee while Thou art sanctified from the praise of all mankind. Magnified be Thy Name, O God, Thou art the King, the Eternal Truth; Thou knowest what is in the heavens and on the earth, and unto Thee must all return. Thou hast sent down Thy divinely ordained Revelation according to a clear measure. Praised art Thou, O Lord! At Thy behest Thou dost render victorious whomsoever Thou willest, through the hosts of heaven and earth and whatsoever existeth between them. Thou art the Sovereign, the Eternal Truth, the Lord of invincible might. Glorified art Thou, O Lord, Thou forgivest at all times the sins of such among Thy servants as implore Thy pardon. Wash away my sins and the sins of those who seek Thy forgiveness at dawn, who pray to Thee in the daytime and in the night season, who yearn after naught save God, who offer up whatsoever God hath graciously bestowed upon them, who celebrate Thy praise at morn and eventide, and who are not remiss in their duties.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 122 -

Gloire à toi, ô mon Dieu! Comment puis-je te mentionner alors que tu transcendes toute louange humaine! Magnifié soit ton nom, ô mon Dieu, tu es le Roi, l'éternelle Vérité. Tu sais ce qui existe sur la terre et dans les cieux, et c'est à toi que tout retournera. Tu manifestes, selon une mesure précise, la révélation que tu as divinement décidée. Sois loué, ô Seigneur! Par les armées du ciel et de la terre et de tout ce qui est entre les deux, tu accordes, sur ton ordre, la victoire à qui tu veux. Tu es le Souverain, la Vérité éternelle, le Seigneur au pouvoir invincible. Glorifié sois-tu, ô Seigneur! Tu pardonnes toujours les péchés de ceux parmi tes serviteurs qui implorent ton pardon. Efface mes péchés et les péchés de ceux qui recherchent ta miséricorde à l'aube, et te prient jour et nuit ; ils languissent pour Dieu seul, offrent tout ce que Dieu leur a gracieusement octroyé, célèbrent ta louange matin et soir et ne négligent pas leurs devoirs.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 123 -

Ruhm sei Dir, o Gott! Wie kann ich von Dir sprechen, da Du heilig bist über den Lobpreis der ganzen Menschheit! Verherrlicht sei Dein Name, o Gott! Du bist der König, die ewige Wahrheit. Du weißt, was in den Himmeln und auf Erden ist, und zu Dir müssen alle zurückkehren. Nach deutlichem Maße hast Du Deine göttlich bestimmte Offenbarung herabgesandt. Gelobt seiest Du, o Herr! Kraft Deines Befehls machst Du siegreich, wen Du willst, durch die Heerscharen des Himmels, der Erde und dessen, was dazwischen ist. Du bist der höchste Herrscher, die Ewige Wahrheit, der Herr unüberwindlicher Macht. Verherrlicht seiest Du, o Herr! Du vergibst allezeit die Sünden jener Deiner Diener, die Deine Verzeihung erflehen. Wasche ab meine Sünden und die Sünden derer, die zur Morgendämmerung Deine Vergebung suchen, die zu Dir beten am Tage und zur Nachtzeit, die sich nach nichts sehnen außer Gott, die darbringen, was Gott ihnen gnädig gewährt, die Dein Lob preisen des Morgens und des Abends und nicht nachlässig sind in ihren Pflichten.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 124 -

Standhaftegkeet

Steadfastness - Constance – Standhaftigkeit

O Herr, mäi Gott! Stéi deene bäi, déi s Du gär hues, fir dass si fest an Dengem Glawe sinn, fir dass si op Denge Weeër ginn a fest an Denger Saach sinn. Gëff hinnen Deng Gnod, dem Stuerm vun der Selbstsucht an der Leidenschaft ze widderstoen an dem Liicht vun der gëttlecher Féierung nozegoen.

Du bass dee Mächtegen, dee Gnädegen, Deen deen duerch sech selwer ass, Deen dee gëtt, dee Matleedvollen, deen Allmächtegen, dee ganz Generéisen.

O Lord my God! Assist Thy loved ones to be firm in Thy Faith, to walk in Thy ways, to be steadfast in Thy Cause. Give them Thy grace to withstand the onslaught of self and passion, to follow the light of divine guidance.

Thou art the Powerful, the Gracious, the Self- Subsisting, the Bestower, the Compassionate, the Almighty, the All-Bountiful.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 125 -

Ô Dieu, mon Dieu, aide tes aimés pour qu'ils soient forts dans ta foi, marchent sur tes chemins et restent inébranlables dans ta cause. Accorde-leur la faveur de résister aux assauts de l'égoïsme et de la passion, de suivre la lumière de la divine providence.

Tu es le Fort, le Clément, l'Absolu, le Dispensateur, le Compatissant, le Très-Puissant, le Très-Généreux.

O Herr, mein Gott! Stehe Deinen Geliebten bei, in Deinem Glauben fest zu sein, auf Deinen Wegen zu wandeln und in Deiner Sache standhaft zu sein. Schenke ihnen Deine Gnade, daß sie dem Ansturm der Selbstsucht und Leidenschaft widerstehen und dem Lichte göttlicher Führung folgen.

Du bist der Gewaltige, der Gnädige, der Selbstbestehende, der Lehensherr, der Mitleidige, der Allmächtige, der Allgütige.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 126 -

Lassléisung

Detachment - Détachement – Loslösung

Ech weess net, o mäi Gott, wat d’Feier ass, dat s Du an Dengem Land ugefaangen hues. D’Äerd ka säi Glanz nimools verdonkelen an d’Waasser ka seng Flam net läschen. All d’Vëlker vun der Welt kënnen näischt maache fir senger Kraaft ze widderstoen. Grouss ass d’Séilegkeet vun deem, deen him nokënnt a säin Dimmeren héiert.

E puer vun hinnen, o mäi Gott, hues Du duerch Deng stäerkend Gnod erméiglecht, Dengem Feier méi no ze kommen, während s Du aner zréckgehalen hues, wéinst den Doten, déi hir Hänn an Dengen Deeg begaangen hunn. Wien ëmmer him nokënnt an et erreecht, am brennende Verlaangen, Deng Schéinheet ze kucken, gëtt säi Liewen op Dengem Pad a kënnt zu Dir erop, ganz lassgeléisst vun allem ausser Dir.

Ech bieden Dech un, o mäin Här, bei dësem Feier, dat an der Welt vun der Schëpfung gloust an ausbrécht, zerräiss d’Schleier, déi mech hënneren, virum Troun vun Denger Majestéit z’erschéngen a beim Agank vun Denger Dier ze stoen. Bestëmm Du fir mech, o mäin Här, all gutt Saach, déi s Du an Dengem Buch erofgeschéckt hues, a looss net zou, dass ech wäit ewechbleiwe vum Schutz vun Dengem Erbaarmen.

Mächteg bass Du ze maachen wat Dir gefällt. Du bass wierklech den Allmächtegen, de Generéisen.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 127 -

I know not, O my God, what the Fire is which Thou

didst kindle in Thy land. Earth can never cloud its splendor, nor water quench its flame. All the peoples of the world are powerless to resist its force. Great is the blessedness of him that hath drawn nigh unto it, and heard its roaring.

Some, O my God, Thou didst, through Thy strengthening grace, enable to approach it, while others Thou didst keep back by reason of what their hands have wrought in Thy days. Whoso hath hasted towards it and attained unto it hath, in his eagerness to gaze on Thy beauty, yielded his life in Thy path, and ascended unto Thee, wholly detached from aught else except Thyself.

I beseech Thee, O my God, by this Fire which blazeth

and rageth in the world of creation, to rend asunder the veils that have hindered me from appearing before the throne of Thy majesty, and from standing at the door of Thy gate. Do Thou ordain for me, O my Lord, every good thing Thou didst send down in Thy Book, and suffer me not to be far removed from the shelter of Thy mercy.

Powerful art Thou to do what pleaseth Thee. Thou art, verily, the All-Powerful, the Most Generous

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 128 -

Ô mon Dieu, je ne sais quel est ce feu que tu as allumé

en tes domaines. Jamais la terre ne pourra occulter sa splendeur ni l’eau éteindre sa flamme. Nul ne peut résister à sa force. Grande est la félicité de celui qui s’en approche et l’entend gronder.

Ô mon Dieu, par ta grâce fortifiante, tu permets à

certains de l’approcher alors que tu en tiens d’autres éloignés pour ce que leurs mains ont perpétré en tes jours. Dans son ardent désir de contempler sa beauté, quiconque se hâte vers lui et le rejoint, offre sa vie dans ton sentier et s’élève vers toi, entièrement détaché de tout sauf de toi.

Ô mon Seigneur, par ce feu qui s’embrase et se

déchaîne dans le monde de la création, je te supplie de déchirer les voiles qui m’empêchent de paraître devant le trône de ta majesté et de me tenir sur le seuil de ta porte. Ô mon Dieu, prescris pour moi tout le bien que tu as révélé dans ton livre et ne me tiens pas éloigné du refuge de ta miséricorde.

Tu as le pouvoir d’agir selon ton bon plaisir. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, le Très-Généreux.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 129 -

Ich weiß nicht, o mein Gott, was für ein Feuer Du in Deinem Lande entzündet hast. Erde kann niemals seinen Glanz verdunkeln noch Wasser seine Flamme löschen. Alle Völker der Welt sind machtlos, seiner Gewalt zu widerstehen. Groß ist die Seligkeit dessen, der ihm nahekommt und sein Tosen hört.

Einigen, o mein Gott, gabst Du durch Deine stärkende Gnade die Kraft, sich Deinem Feuer zu nähern, während Du andere zurückhieltest wegen der Taten, die ihre Hände in Deinen Tagen begangen. Wer immer ihm zueilt und es erreicht im brennenden Verlangen, Deine Schönheit zu schauen, gibt sein Leben auf Deinem Pfade hin und steigt zu Dir empor in völliger Loslösung von allem außer Dir.

Ich flehe Dich an, o mein Herr, bei diesem Feuer, das in der Welt der Schöpfung tost, zerreiße die Schleier, die mich hindern, vor dem Thron Deiner Erhabenheit zu erscheinen und am Zugang zu Deinem Tor zu stehen. Bestimme für mich, o mein Herr, alles Gute, das Du in Deinem Buch herniedersandtest, und laß nicht zu, daß ich vom Schutze Deines Erbarmens weit entfernt bleibe.

Du hast die Macht zu tun, was Dir gefällt. Du bist wahrlich der Allgewaltige, der Freigebigste.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 130 -

Versammlung

Assembly – Assemblée– Versammlung

Versammelt iech a gréisster Freed a sot dëst Gebiet am Ufank vun der Réunioun:

O Du Herr vum Kinneksräich! Och wann eis Kierperen

hei zesumme versammelt sinn, sinn awer eis faszinéiert Häerzer vun Denger Léift fortgedroen, a mir si gedroe vun de Strale vun Dengem herrleche Gesiicht. Obscho mir schwaach sinn, waarde mir op d’Offenbarunge vun Denger Muecht a Stäerkt. Obscho mir aarm sinn, ouni Mëttelen, huele mir awer Räichtëmer aus den Tresore vun Dengem Räich. Obscho mir Drëpse sinn, huele mir Kraaft aus den Déifte vun Dengem Mier. Obscho mir Stëbskäre sinn, strale mir awer am Straleglanz vun Denger herrlecher Sonn.

O Du Deen s Du vir eis suergs! Schéck eis Deng

Hëllef erof, fir dass jiddereen, deen hei versammelt ass wéi eng liichtend Käerz gëtt, en Unzéiungspunkt, e Guide zu Dengen himmleche Räicher, bis dass mir schliesslech dës Welt hei ënnen zum Spigelbild vun Dengem Paradis maachen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 131 -

Come ye together in gladness unalloyed, and at the beginning of the meeting, recite ye this prayer:

O Thou Lord of the Kingdom! Though our bodies be

gathered here together, yet our spellbound hearts are carried away by Thy love, and yet are we transported by the rays of Thy resplendent face. Weak though we be, we await the revelations of Thy might and power. Poor though we be, with neither goods nor means, still take we riches from the treasures of Thy Kingdom. Drops though we be, still do we draw from out Thy ocean deeps. Motes though we be, still do we gleam in the glory of Thy splendid Sun.

O Thou our Provider! Send down Thine aid, that each

one gathered here may become a lighted candle, each one a center of attraction, each one a summoner to Thy heavenly realms, till at last we make this nether world the mirror image of Thy Paradise.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 132 -

Unissez-vous dans la joie la plus intense et récitez cette prière en début de réunion:

Ô toi, Seigneur du royaume, nos corps sont bien réunis

ici, mais ce sont nos cœurs fascinés que ton amour fait vibrer et nous sommes transportés par le rayonnement de ta face resplendissante. Faibles, nous sommes dans l'attente des révélations de ta puissance et de ton pouvoir. Pauvres, sans biens ni moyens, nous sommes riches des trésors de ton royaume. Simples gouttes, nous surgissons cependant des profondeurs de ton océan. Grains de poussière, nous brillons toutefois dans la gloire de ton soleil resplendissant.

Ô toi, notre Bienfaiteur, accorde-nous ton aide! Que

chaque personne ici présente devienne un flambeau lumineux, un aimant, un guide vers tes royaumes célestes, jusqu'à ce que nous fassions de ce bas monde le miroir de ton paradis!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 133 -

Versammelt euch in ungetrübter Freude und sprecht zum Beginn der Sitzung dieses Gebet:

O Du Herr des Königreiches! Leiblich sind wir hier

versammelt, doch unsere verzückten Herzen sind von Deiner Liebe fortgetragen. Hingerissen sind wir vom Strahlenglanz Deines Antlitzes. Schwach wie wir sind, harren wir der Offenbarungen Deiner Macht und Gewalt. Arm sind wir und mittellos, doch aus Deines Reiches Schatzkammern erhalten wir Wohlstand die Fülle. Nur Tropfen sind wir, doch speisen wir uns aus den Tiefen Deines Meeres. Nur Staubkörner sind wir, doch leuchten wir in Deiner Sonne herrlichem Strahlenglanz.

O Du unser Versorger! Sende Deine Hilfe auf uns

nieder, so daß jeder von uns hier eine leuchtende Kerze werde, ein Anziehungspunkt, ein Bote, der zu Deinen himmlischen Reichen ruft, bis wir schließlich diese Welt hinieden zum Spiegelbild Deines Paradieses machen.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 134 -

Emfänglech Séile sichen

Seeking receptive souls - Rechercher les âmes réceptives - Empfängliche Seelen suchen

O mäi Gott, hëllef Du Dengem Dénger Däi Wuert ze

erhéijen, alles ze verwerfen, wat wäertlos a falsch ass,

d’Wourecht z’établéieren an Deng helleg Verser iwwerall ze verbreeden an Däi Glanz opzedecken. Looss d’Moiesliicht an den Häerzer vun de Gerechte kloer ginn. Du bass wierklech de Generéisen, de Verzeienden.

O my God, aid Thou Thy servant to raise up the Word,

and to refute what is vain and false, to establish the truth, to spread the sacred verses abroad, reveal the splendors, and make the morning's light to dawn in the hearts of the righteous. Thou art, verily, the Generous, the Forgiving.

Ô mon Dieu, aide ce serviteur à proclamer la parole et

à réfuter ce qui est vain et faux, à établir la vérité et à faire connaître les saints versets, à révéler les splendeurs et à faire naître l'aurore dans le cœur des justes. En vérité, tu es le Généreux, l'Indulgent.

O mein Gott, hilf Deinen Dienern, Dein Wort zu

erhöhen, alles zu verwerfen, was falsch und nichtig ist, der Wahrheit Geltung zu verschaffen, Deine heiligen Verse überall zu verbreiten und Deinen Glanz zu enthüllen. Laß das Morgenlicht dämmern in den Herzen der Gerechten. Du bist fürwahr der Freigebige, der Vergebende.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 135 -

O Gott, mäi Gott! Hëllef Dengen treien Dénger

Häerzer ze hunn, déi voller Léift an empfindsam sinn.

Hëllef hinnen d’Liicht vun der Féierung, dat vun den himmleschen Herrscharen ausgeet, ënnert all den Natioune vun der Äerd ze verbreeden. Du bass wierklech de Staarken, de Gewaltegen, de Mächtegen, den Allënnerwerfenden, den Ëmmerverzeienden. Du bass wierklech de Generéisen, den Duussen, den Empfindsamen, de Mëtschgiewegsten.

O God, my God! Aid Thou Thy trusted servants to have

loving and tender hearts. Help them to spread, amongst all the nations of the earth, the light of guidance that cometh from the Company on high. Verily, Thou art the Strong, the Powerful, the Mighty, the All-Subduing, the Ever-Giving. Verily, Thou art the

Generous, the Gentle, the Tender, the Most Bountiful.

Ô Dieu, mon Dieu, aide tes serviteurs fidèles à

posséder un cœur aimant et tendre. Aide-les à diffuser parmi toutes les nations de la terre la lumière directrice qui émane de l'assemblée céleste. En vérité, tu es le Fort, le Puissant, le Conquérant, l'éternel Bienfaiteur. En vérité, tu es le Généreux, le Doux, le Tendre, le

Bienfaisant.

O Gott, mein Gott! Stehe Deinen vertrauten Dienern

bei, daß sie liebevolle, empfindsame Herzen haben. Hilf ihnen, der Führung Licht, das von den himmlischen Heerscharen ausgeht, unter allen Erdenvölkern zu verbreiten. Wahrlich, Du bist der Starke, der Gewaltige, der Mächtige, der Allunterwerfende, der Immervergebende. Wahrlich, Du bist der Freigebige, der Sanfte, der Empfindsame, der Großmütigste.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 136 -

O Du onvergläichleche Gott! O Du Här vum Kinneksräich! Dës Séilen sinn Deng himmlesch Arméi. Ennerstëtz Du si an déi si gewanne mat där grousser Zuel vun himmleschen Truppen, esou datt jiddereng vun hinne wéi e Regiment gëtt an déi Länner hei eruewert duerch d’Léift vu Gott an duerch d’Erliichtung vun deem wat Hien eis léiert. O Gott! Sief Du Deen, deen hinne bäisteet an hëlleft. An der Wëldnes, an de Bierger, am Dall an an de Bëscher, op de Steppen an um Mier sief Du hire Vertrauten, fir dass si duerch d’Muecht vum Kinneksräich an dem Otem vum Hellege Geescht hire Ruff erklénge loossen. Du bass wierklech dee Mächtegen, dee Staarken an deen Allmächtegen, an Du bass dee Weisen, Deen deen héiert an Deen dee gesäit.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 137 -

O Thou incomparable God! O Thou Lord of the

Kingdom! These souls are Thy heavenly army. Assist them and, with the cohorts of the Supreme Concourse, make them victorious, so that each one of them may become like unto a regiment and conquer these countries through the love of God and the illumination of divine teachings. O God! Be Thou their supporter and their

helper, and in the wilderness, the mountain, the valley, the forests, the prairies and the seas, be Thou their confidant - so that they may cry out through the power

of the Kingdom and the breath of the Holy Spirit.

Verily, Thou art the Powerful, the Mighty and the Omnipotent, and Thou art the Wise, the Hearing and the Seeing.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 138 -

O Toi, Dieu incomparable! O Toi, Seigneur du

royaume!

Ces âmes forment ton armée céleste. Assiste-les et, par

le concours des cohortes de l'Assemblée suprême,

donne-leur la victoire, afin que chacune d'elle puisse, tel un régiment, conquérir ces régions par l'amour de Dieu et la lumière des enseignements divins. O Dieu! Sois leur appui et leur soutien et, dans le désert, la montagne et la vallée, les forêts, les prairies et les mers, sois leur confident afin que, par le pouvoir du royaume et le souffle de l'Esprit Saint, elles fassent entendre leur appel.

En vérité Tu es le Fort, le Puissant, l'Omnipotent, Tu

es le Sage, Celui qui voit et Celui qui entend.

O Du unvergleichlicher Gott! O Du Herr des Königreiches! Diese Seelen sind Dein himmlisches Heer. Hilf ihnen, führe sie mit der Macht der himmlischen Heerscharen zum Sieg, so daß eine jede von ihnen einem Regimente gleichkomme und diese Länder durch die Liebe Gottes und die Erleuchtung göttlicher Lehren erobere. O Gott! Sei Du ihr Beistand und ihr Helfer, und in der Wildnis, im Gebirg, im Tal und in den Wäldern, auf den Steppen und den Meeren sei Du ihr Vertrauter, damit sie durch die Macht des Gottesreiches und den Odem des Heiligen Geistes ihren Ruf erschallen lassen. Wahrlich, Du bist der Machtvolle, der Starke und der Allmächtige, und Du bist der Weise, der Hörende und der Sehende.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 139 -