-2

-

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

-3-

ENG ZESUMMESTELLUNG VU GEBIEDER A SCHRËFTEN AUS DEM BAHÁ’Í GLAWEN

A SELECTION OF PRAYERS AND WRITINGS FROM THE BAHÁ’Í FAITH

UN RECUEIL DE PRIÈRES ET D’ÉCRITS DE LA FOIE BAHÁ’ÍE

EINE AUSWAHL VON GEBETEN UND SCHRIFTEN AUS DEM BAHÁ’Í GLAUBEN

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

-4-

Iwwersetzung aus dem Englesche vum Jean-Marie Nau, mat grousser Hëllef vun der Iwwersetzungskommissioun.

Editioun ënnert der Leedung vum lëtzebuergesche Bahá’í Literatur a Produktiounscomité. Deckelfoto: © Bahá’í Lëtzebuerg Verëffentlechungen Nationale Geeschtege Rot vun de Bahá’í vu Lëtzebuerg 17, avenue Léopold Goebel L-1025 Luxembourg Dépôt légal: 1er trimestre 2009 Bibliothèque nationale du Luxembourg ISBN: 2009 Zu Lëtzebuerg gedréckt

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

-5-

O Du Allmächtegen! Gëff Denge Schwaachen Deng Stäerkt, a belief déi, déi wéi doudeg sinn, fir dass si Dech fannen, zum Weltmier vun Denger Féierung gelaangen a standhaft an Denger Saach bleiwen. Gëtt den Doft vun Dengem Luef an enge vun de verschiddene Sprooche vun der Welt, aus dem Osten oder aus dem Westen, verbreet, da gëtt dës Sprooch wierklech appreciéiert an héich geschat. Sollten esou Sproochen dësen Doft awer net hunn, da wäre si sécher net derwäert, ernimmt ze ginn, sief et a Wierder oder och nëmmen a Gedanken. O Vorsehung, mir bieden Dech, weis alle Mënschen Däi Wee a féier si. Du bass wierklech, deen Allmächtegen, dee Stäerksten, deen Allwëssenden, Deen, deen alles gesäit.

Vouchsafe Thy strength, O Almighty One, unto Thy weak creatures, and quicken them who are as dead, that haply they may find Thee, and may be led unto the ocean of Thy guidance, and may remain steadfast in Thy Cause. Should the fragrance of Thy praise be shed abroad by any of the divers tongues of the world, out of the East or out of the West, it would, verily, be prized and greatly cherished. If such tongues, however, be deprived of that fragrance, they assuredly would be unworthy of any mention, in word or yet in thought. We beg of Thee, O Providence, to show Thy way unto all men, and to guide them aright. Thou art, verily, the Almighty, the Most Powerful, the All-Knowing, the AllSeeing. 1 Bahá'u'lláh
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

-6-

Ô Tout-Puissant! Aux impuissants donne la puissance et aux morts accorde la vie: qu'ainsi ils te trouvent, qu'ils soient conduits vers l'océan de ta connaissance et restent fermes dans ta cause. Si l'une des nombreuses langues du monde, de l'Orient ou de l'Occident, diffusait au loin le parfum de ta louange, elle serait vraiment appréciée et grandement chérie. Si, toutefois, ces langues étaient dépourvues de ce parfum, elles seraient, assurément, indignes de toute mention, en parole ou même en pensée. Ô Providence! Nous te prions de montrer ton chemin à tous les hommes et de les bien guider. Tu es, en vérité, le Fort, le Tout-Puissant, l'Omniscient, Celui qui voit tout.

O Du Allmächtiger! Verleihe Deinen schwachen Geschöpfen Deine Stärke, und belebe die, welche den Toten gleichen, auf daß sie Dich finden, zum Weltmeer Deiner Führung gelangen und standhaft in Deiner Sache bleiben. Wird der Duft Deines Lobpreises in einer der verschiedenen Sprachen der Welt, des Ostens oder des Westens, verbreitet, dann wird diese Sprache wahrlich lieb und wert gehalten. Wäre eine Sprache aber dieses Duftes beraubt, dann wäre sie keiner Erwähnung wert, sei es in Worten oder auch nur in Gedanken. O Vorsehung, wir bitten Dich, zeige allen Menschen Deinen Weg und führe sie den geraden Pfad. Wahrlich, Du bist der Allmächtige, der Allmachtvolle, der Allwissende, der Allschauende. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

-7-

Gott iwwerall ernimmen
Make mention of God everywhere - Mentioner Dieu partout - Gott überall erwähnen

Geseent ass den Uert, an d’Haus, an d’Plaz, an d’Stad, an d’Häerz, an de Bierg, an den Ënnerdaach, an d’Hiel, an den Dall, an d’Land, an d’Mier, an d’Insel, an d’Wiss, wou Gott ernimmt a Säi Luef verherrlecht gëtt.

Blessed is the spot, and the house, and the place, and the city, and the heart, and the mountain, and the refuge, and the cave, and the valley, and the land, and the sea, and the island, and the meadow where mention of God hath been made, and His praise glorified.

Béni est le lieu, la maison et l’endroit, la ville et le cœur, la montagne et le refuge, la caverne et la vallée, le pays et la mer, l’île et la prairie, où Dieu est évoqué et sa louange glorifiée.

Selig der Ort und das Haus und der Platz und die Stadt und das Herz und der Berg und das Obdach und die Höhle und das Tal und das Land und das Meer und die Insel und die Au, wo Gottes gedacht und Sein Lob gepriesen wird.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

-8-

Sang, o Mäin Dénger,
Intone, O My servant - Entonne les versets - Singe die Verse Gottes

Sang, O Mäin Dénger, d’Verse vu Gott, déi s du krus, sou wéi déi se sangen, déi Him no sinn, fir dass d’Séisst vun denger Melodie Deng eege Séil kann entflamen an d'Häerzer vun alle Mënschen unzitt. Wien zréckgezunn a senger Kummer, d'Verse vu Gott seet, wäert erliewen, wéi d'Engele vum Allmächtegen den Doft vun de Wierder, déi säi Mond ausschwätzt, iwwerall verbreede wäerten an d'Häerz vun all gerechtem Mënsch méi héich schloe loossen. Wann hie sech och am Ufank dëser Wirkung net bewosst ass, muss d'Kraaft vun der Gnod, déi him gewäert ass, fréier oder spéider en Afloss ob seng Séil ausüben. Sou sinn d’Geheimnisser vu Gottes Offenbarung duerch de Wëlle vun Deem, deen den Urquell vun aller Muecht a Wäisheet ass, bestëmmt ginn. 2

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

-9-

Intone, O My servant, the verses of God that have been received by thee, as intoned by them who have drawn nigh unto Him, that the sweetness of thy melody may kindle thine own soul, and attract the hearts of all men. Whoso reciteth, in the privacy of his chamber, the verses revealed by God, the scattering angels of the Almighty shall scatter abroad the fragrance of the words uttered by his mouth, and shall cause the heart of every righteous man to throb. Though he may, at first, remain unaware of its effect, yet the virtue of the grace vouchsafed unto him must needs sooner or later exercise its influence upon his soul. Thus have the mysteries of the Revelation of God been decreed by virtue of the Will of Him Who is the Source of power and wisdom. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 10 -

Ô mon serviteur! Entonne les versets que Dieu t’a envoyés, comme le font ceux qu’il a attirés auprès de lui, et que la douceur de ta mélodie embrase ton âme et gagne le cœur de tous! Les anges annonciateurs du Tout-Puissant diffuseront le parfum des paroles que prononcent les lèvres de celui qui récite dans l’intimité les versets révélés par Dieu, et qui feront frémir le cœur de tout homme juste. La vertu de la grâce qui lui est conférée exercera tôt ou tard une influence sur son âme, même s’il est tout d’abord inconscient de son effet. Tels sont les mystères de la révélation de Dieu, décrétés par la volonté de celui qui est la Source du pouvoir et de la sagesse.

Singe die Verse Gottes, o Mein Diener, die du empfangen hast, wie jene sie singen, die Ihm nahe sind, damit die Süße deiner Weise deine eigene Seele entflamme und die Herzen aller Menschen anziehe. Wer zurückgezogen in seiner Kammer die von Gott offenbarten Verse spricht, wird erfahren, wie die Engel des Allmächtigen den Duft der Worte, die sein Mund ausspricht, überallhin verbreiten und das Herz jedes rechtschaffenen Menschen höher schlagen lassen. Mag er sich auch zunächst dieser Wirkung nicht bewußt werden, muß doch die Kraft der ihm gewährten Gnade früher oder später ihren Einfluß auf seine Seele üben. So sind die Geheimnisse der Offenbarung Gottes durch den Willen Dessen, der Urquell aller Macht und Weisheit ist, verfügt worden. Bahá’u’lláh
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 11 -

Inhalt
Contents – Contenu - Inhalt

D’Iwwerschrëfte sollen hëllefen, d’Gebieder méi liicht erëmzefannen a gehéieren net zu den hellege Schrëften. (ausser d’deeglech Gebieder) The headings designated are purely arbitrary, for the purpose of easier location of the prayers, and are not part of the sacred texts. La classification des prières et leurs titres (excepté pour les prières journalières prescrites) sont arbitraires et ne font partie du texte révélé par Bahá’u’lláh ni ‘Abdu’l-Bahá.

Gott iwwerall ernimmen ......................................7
Make mention of God everywhere - Mentioner Dieu partout - Gott überall erwähnen................. 7

Sang, o Mäin Dénger,..........................................8
Intone, O My servant - Entonne les versets Singe die Verse Gottes........................................... 8

Inhalt ..................................................................11
Contents – Contenu - Inhalt ............................... 11

Aféierung............................................................19
Introduction – Introduction - Einführung ........ 19

Allgemeng Gebieder...........................................20

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 12 -

General Prayers – Prières ordinaires – Allgemeine Gebete............................................... 20

Luef an Dank ..................................................... 21
Praise and gratitude - Louange et gratitude - Lob und Dank.............................................................. 21

Féierung............................................................. 25
Guidance - Führung ............................................ 25

Fir d’Elteren ...................................................... 31
For Parents - Pour les parents - Für die Eltern 31

An der Luucht vu Gott erwächen...................... 33
Awackening to the light of God - S’éveiller à la lumière de Dieu - Im Licht Gottes erwachen .... 33

Erausfuerderungen an Tester ........................... 45
Tests and difficulties - Épreuves et difficultés Prüfungen und Schwierigkeiten......................... 45

Geeschteg Qualitéiten........................................ 47
Spiritual Qualities - Qualités spirituelles Tugenden.............................................................. 47

Gott fir Stäerkt an Heelung bieden ................... 61
Supplicating God’s Strength and Healing Supplier la force et la guérison de Dieu - Gott um Stärke und Heilung bitten .................................. 61

Fir Mammen déi erwaarden.............................. 67
Expectant mothers - Pour les futures mères – Für werdende Mütter.......................................... 67

Kanner................................................................ 70
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 13 -

Children – Enfants - Kinder............................... 70

Jugendlech .........................................................92
Youth – Jeunes - Jugendliche............................. 92

Eenheet a Fridden..............................................94
Unity and Peace – Unité et Paix – Einheit und Frieden ................................................................. 94

Hëllef ................................................................102
Aid and Assistance – Assistance - Beistand..... 102

Schutz ...............................................................111
Protection – Protection - Schutz ...................... 111

Gott ëm Verzeiung bieden................................118
Forgiveness – Pardon - Verzeihung ................. 118

Standhaftegkeet................................................124
Steadfastness - Constance – Standhaftigkeit... 124

Lassléisung.......................................................126
Detachment - Détachement – Loslösung ......... 126

Versammlung ...................................................130
Assembly – Assemblée– Versammlung ........... 130

Emfänglech Séile sichen..................................134
Seeking receptive souls - Rechercher les âmes réceptives - Empfängliche Seelen suchen ........ 134

Owes..................................................................141
Evening – Soir - Abend ..................................... 141

Dëschgebieder ..................................................147
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 14 -

Tischgebete – Prayers at the table .................. 147

Mëtternuecht .................................................... 149
Midnight – Minuit - Mitternacht ..................... 149

Festegkeet am Bündnes................................... 151
Firmness in the Covenant - Fermeté dans l’Alliance - Festigkeit im Bündnis .................... 151

Fir déi Verstuerwen ......................................... 155
For the departed - Pour les défunts - Für die Verstorbenen...................................................... 155

Gebieder fir besonnesch Geleeënheeten ......... 161
Occasional Prayers - Prières de circonstance – Gebete für besondere Gelegenheiten ............... 161

Hochzäit ........................................................... 163
Marriage – Mariage - Hochzeit ........................ 163

AYYÁM-I-HÁ .................................................. 171
Intercalary days - Ayyám-i-Há ........................ 171

Faaschten......................................................... 177
Fasting – Jeûne - Fasten.................................... 177

Naw-Rúz........................................................... 201 Besuchsgebiet, Bahá'u'lláh an de Báb ........... 209
Tablet of Visitation – Prière de souvenance Besuchstablett .................................................... 209

Besuchsgebiet, 'Abdu'l-Bahá .......................... 221
Tablet of Visitation – Prière de souvenance – Tablet der Begegnung ....................................... 221
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 15 -

Tablett un den Ahmad .....................................229
Tablet of Ahmad – Tablette à Ahmad – Tablet an Ahmad........................................................... 229

Deeglech Gebieder ...........................................241
Daily Prayers - Prières journalières - Tägliche Gebete................................................................. 241 Dat kuerzt Flichtgebied .................................... 243 Dat mëttelst Flichtgebied .................................. 244 Medium obligatory prayer ............................... 246 Prière moyenne.................................................. 248 Das mittlere Pflichtgebet .................................. 250 Dat laangt Flichtgebied..................................... 252 Long obligatory prayer..................................... 258 Longue prière obligatoire ................................. 264 Das lange Pflichtgebet....................................... 269

Referenzen........................................................275

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 16 -

D’Sege vu Bahá'u'lláh sinn e Mier ouni Ufer a souguer d’éiwegt Liewen ass am Verglach nëmmen eng Drëps dovun. D’Welle vun deem Mier brande stänneg géint d’Häerzer vun de Frënn, a vun dëse Welle réiere Virschléi vum Geescht a staark Pulsatioune vun der Séil, bis dass d’Häerz nogëtt, an op et wëllt oder net, sech deemiddeg am Gebiet, zum Kinneksräich vum Här zoudréint. Maacht dowéinst alles, wat méiglech ass, fir äert bannenzegt Wiese fräi ze maachen, fir dass dir zu all Moment kënnt nei Strale refletéieren, déi vun der Sonn vun der Wourecht kommen.

The blessings of Bahá'u'lláh are a shoreless sea, and even life everlasting is only a dewdrop therefrom. The waves of that sea are continually lapping against the hearts of the friends, and from those waves there come intimations of the spirit and ardent pulsings of the soul, until the heart giveth way, and willing or not, turneth humbly in prayer unto the Kingdom of the Lord. Wherefore do all ye can to disengage your inner selves, that ye may at every moment reflect new splendours from the Sun of Truth. 3

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 17 -

Les bénédictions de Bahá'u'lláh sont une mer sans rivage, et même la vie éternelle n'est, en comparaison, qu'une goutte de rosée. Les vagues de cette mer enveloppent continuellement les coeurs des amis et, de ces vagues, émanent des incitations de l'esprit et d'ardentes pulsations de l'âme, jusqu'à ce que le coeur succombe et, qu'il le veuille ou non, se tourne humblement, en prière, vers le royaume du Seigneur. Ainsi, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour libérer votre être intime afin qu'à tout instant, vous puissiez refléter de nouvelles splendeurs issues du Soleil de Vérité.

Bahá'u'lláhs Segnungen sind ein uferloses Meer, und selbst ewiges Leben ist nur ein Tautropfen daraus. Die Wogen dieser See branden ohne Unterlaß gegen die Herzen der Freunde, und aus diesen Wellen rühren die Eingebungen des Geistes und die inbrünstigen Pulsschläge der Seele, bis das Herz nachgibt und, ob es will oder nicht, sich demütig im Gebet dem Königreich des Herrn zuwendet. Deshalb tut, was ihr könnt, und befreit euer innerstes Selbst, damit ihr jeden Augenblick neuen Strahlenglanz von der Sonne der Wahrheit widerspiegelt. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 18 -

…d’Gebiet provozéiert en Erwächen an en Opgoe vum Geescht an e Schutz viru Prüfungen. … prayer … is the cause of awakening and mindfulness and conducive to protection and preservation from tests.... 4 … la prière provoque un réveil et un épanouissement de l'esprit et constitue une assurance contre les épreuves. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 19 -

Aféierung
Introduction – Introduction - Einführung

Zu den Iwwersetzungen D’Bahá’í Schrëften a Gebieder goufe meeschtens op persesch an arabesch niddergeschriwwen. Shoghi Effendi, Hidder vum Bahá’í Glawen, huet vill op Englesch iwwersat. Dës englesch Texter sinn d’Basis fir d’Iwwersetzung an all déi aner Sproochen. Duerfir war et wichteg, fir déi englesch Texter a Gebieder nieft de lëtzebuergeschen ze hunn. 5 Déi franséisch Iwwersetzunge komme virun allem aus dem Gebietbuch vun der Maison d’éditions bahá’íes aus der Belsch. 6 Firwat dëst Bichelchen? D’Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg ass eng vun eise Stäerkten. Well awer net jidderee Lëtzebuergesch schwätzt oder liest, gëtt dëst Bichelchen dem Lieser d’Méiglechkeet, e Gebiet oder en Text op Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch oder Englesch ze liesen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 20 -

Allgemeng Gebieder
General Prayers – Prières ordinaires – Allgemeine Gebete

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 21 -

Luef an Dank
Praise and gratitude - Louange et gratitude - Lob und Dank

Mäi Gott, mäin Ugebieten, mäi Kinnek, meng Sehnsucht! Wéi eng Zong ka mäin Dank un dech ausdrécken? Ech hunn net opgepasst, Du awer hues mech erwächt. Ech hat mech vun Dir ewechgedréint, Du awer hues mir gnädeg gehollef, dass ech mech Dir nees zougedréint hunn. Ech war wéi dout, Du awer hues mech mam Waasser vum Liewen erwächt. Ech war verdréchent, Du awer hues mech mam himmlesche Stroum vun Denge Wierder belieft, déi sech aus der Fieder vum Allbaarmhäerzegen ergoss hunn. O gëttlech Vorsehung! All Existenz kënnt vun Denger Gnod; virenthal se net de Waasser vun Denger Generositéit an hal se net zréck virum Mier vun Dengem Erbaarmen. Ech bieden dech, hëllef mir a stéi mir zu allen Zäiten an ënnert alle Bedingunge bäi, an ech siche vum Himmel vun Denger Gnod Deng ueréiweg Gonscht. Du bass a Wierklechkeet den Här vun Der Gnod, den Herrscher vum Räich vun der Éiwegkeet. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 22 -

My God, my Adored One, my King, my Desire! What tongue can voice my thanks to Thee? I was heedless, Thou didst awaken me. I had turned back from Thee, Thou didst graciously aid me to turn towards Thee. I was as one dead, Thou didst quicken me with the water of life. I was withered, Thou didst revive me with the heavenly stream of Thine utterance which hath flowed forth from the Pen of the AllMerciful. O Divine Providence! All existence is begotten by Thy bounty; deprive it not of the waters of Thy generosity, neither do Thou withhold it from the ocean of Thy mercy. I beseech Thee to aid and assist me at all times and under all conditions, and seek from the heaven of Thy grace Thine ancient favor. Thou art, in truth, the Lord of bounty, and the Sovereign of the kingdom of eternity. 7 Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 23 -

Mon Dieu, mon adoré, mon roi, mon désir ! Quelle langue peut exprimer ma gratitude à ton égard ? J'étais insouciant, tu m'as éveillé. Je m'étais détourné de toi, tu m'as aidé par ta bienveillance à revenir vers toi. J'étais mort, tu m'as ranimé par l'eau de la vie. Je dépérissais, tu m'as revivifié par le flot céleste de la parole qui s'écoule de la plume du TrèsMiséricordieux. Ô divine Providence, toute existence émane de ta bonté ; ne la prive pas des eaux de ta générosité et ne la retiens pas loin de l'océan de ta miséricorde. Je te supplie de m'assister et de me secourir en tous temps et en toutes circonstances et je demande au ciel de ta grâce, ton antique faveur. En vérité, tu es le Seigneur généreux et le Souverain du royaume éternel. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 24 -

Mein Gott, mein Angebeteter, mein König, meine Sehnsucht! Welche Zunge könnte meinen Dank an Dich bekunden? Ich war achtlos, Du aber erwecktest mich. Ich hatte mich von Dir abgewandt, Du aber halfest mir gnädig, daß ich mich Dir wieder zukehrte. Ich glich einem Toten, Du aber belebtest mich mit dem Wasser des Lebens. Ich war wie verdorrt, Du aber erquicktest mich mit dem himmlischen Strom Deiner Worte, die sich aus der Feder des Allbarmherzigen ergossen. O göttliche Vorsehung! Alles Dasein ist durch Deine Gnadenfülle erzeugt; beraube es nicht der Wasser Deiner Großmut und versage ihm nicht das Meer Deines Erbarmens. Ich bitte Dich flehentlich, stehe mir allezeit, in jeder Lage bei und hilf mir, da ich nach Deiner urewigen Gunst aus dem Himmel Deiner Gnade trachte. Du bist in Wahrheit der Herr der Großmut, der Herrscher im Reiche der Ewigkeit. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 25 -

Féierung
Guidance - Führung

Éier sief Dir, o Gott, fir Deng Offenbarung vu Léift zur Mënschheet! O Du, deen s Du eist Liewe bass an eis Luucht, féier Deng Dénger op Däi Pad, maach eis räich an Dir a fräi vun allem ausser Dir. O Gott, léier eis Deng Eenzegkeet a looss eis Deng Eenheet erkennen, fir dass mir soss kee gesinn ausser Dir. Du bass de Baarmhäerzegen, an de Generéisen! O Gott, schaf an den Häerzer vun deenen, déi Dech gär hunn, d’Feier vun Denger Léift, fir dass et kann d’Gedanken un alles ausser Dir ewechbrennen. Offenbar ons, o Gott, Deng exaltéiert Éiwegkeet; dass Du ëmmer waars an ëmmer wäerts sinn an dass et kee Gott gëtt ausser Dir. A Wierklechkeet fanne mir an Dir Trouscht a Kraaft! Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 26 -

Glory be unto Thee, O God, for Thy Manifestation of Love to mankind! O Thou, who art our Life and Light, guide Thy servants to Thy Way, and make them rich in Thee and free from all save Thee. O God, teach them Thy Oneness, and give unto them a realization of Thy Unity; that they may see no one save Thee. Thou art the Merciful and the Giver of Bounty! O God, create in the hearts of Thy beloved the fire of Thy Love, that it may burn away the thought of everything save Thee. Reveal unto them, O God, Thy Exalted Eternity; that Thou hast ever been and will always be, and that there is no God save Thee. Verily, in Thee will they find comfort and strength! 8

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 27 -

Gloire à toi, ô Dieu, pour avoir manifesté ton amour à l'humanité! Ô toi, notre Vie et notre Lumière, guide tes serviteurs dans ta voie, rends-nous riches de toi et libère-nous de tout ce qui n'est pas toi. Ô Dieu, fais-nous connaître ton unicité et fais-nous concevoir ton unité, afin que nous puissions être aveugle à tout autre que toi. Tu es le Miséricordieux, le Dispensateur. Ô Dieu, allume dans le cœur de tes aimés le feu de ton amour, pour qu'il puisse y consumer toute pensée étrangère à toi. Ô Dieu, révèle-nous ta suprême éternité -- tu as toujours existé, tu existeras toujours, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. En vérité, en toi, nous trouvons réconfort et force. 9 Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 28 -

Ruhm sei Dir, o Gott, für Deine Offenbarung der Liebe zur Menschheit. O Du, der Du unser Leben bist und unser Licht, führe Deine Diener auf Deinen Pfad, mache uns reich in Dir und frei von allem außer Dir. O Gott, lehre uns Deine Einzigkeit und laß uns Deine Einheit erkennen, so daß wir niemanden schauen außer Dir. Du bist der Barmherzige, der Spender reicher Gaben. O Gott, entzünde in den Herzen Deiner Geliebten das Feuer Deiner Liebe, auf daß es die Gedanken an alles außer Dir verzehre. Offenbare uns, o Gott, Deine erhabene Ewigkeit - daß Du immer warst und immer sein wirst und daß es keinen Gott gibt außer Dir. Wahrlich, in Dir werden wir Trost und Kraft finden. 10

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 29 -

O mäin Här! O mäin Här! Dëst ass eng Luucht, ugefaangen duerch d’Feier vun Denger Léift, déi hellewech brennt mat der Flam, déi um Bam vun Dengem Erbaarmen ugefaange gouf. O mäin Här! Looss si duerch dat Feier, dat am Sinaï vun Denger Offenbarung entfacht ass, nach méi staark, méi gliddeg a mat méi enger grousser Flam brennen! Du bass wierklech Deen, dee bestätegt, dee bäisteet, de Gewaltegen, de Groussmiddegen, Deen, dee gär huet.

O my Lord! O my Lord! This a a lamp lighted by the fire of Thy love and ablaze with the flame which is ignited in the tree of Thy mercy. O my Lord! Increase his enkindlement, heat and flame, with the fire which is kindled in the Sinai of Thy Manifestation. Verily, Thou art the Confirmer, the Assister, the Powerful, the Generous, the Loving.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 30 -

Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, voici une lampe embrasée par le feu de ton amour et par la flamme allumée dans l'arbre de ta miséricorde. Ô mon Seigneur, accrois son rayonnement, sa chaleur et sa flamme par le feu qui brûle au Sinaï de ta Manifestation. En vérité, tu es le Confirmateur, le Soutien, le Puissant, le Généreux, le Dieu d'amour.

O mein Herr! O mein Herr! Diese Lampe ist erleuchtet vom Feuer Deiner Liebe und lodert mit der Flamme, die am Baume Deines Erbarmens entzündet ward. O mein Herr! Laß sie durch das Feuer, das im Sinai Deiner Offenbarung entfacht ist, noch stärker, heißer und flammender brennen! Wahrlich, Du bist der Bestätiger, der Helfer, der Gewaltige, der Großmütige, der Liebende.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 31 -

Fir d’Elteren
For Parents - Pour les parents - Für die Eltern

Et gehéiert sech dass den Dénger no all Gebiet Gott ubiet, sengen Elteren Erbaarmen a Verzeiung ze bewëllegen. Esou wäert d’Stëmm vu Gott sech erhiewen: “Wat s du fir Deng Eltere gefrot hues, kriss du dausendfach als Belounung erëm!” Geseent ass deen, dee seng Elteren net vergësst wann hie mat Gott kommunizéiert. A Wierklechkeet gëtt et keen anere Gott ausser Him, dee Mächtegen, Deen dee jidderee gär huet.

It is seemly that the servant should, after each prayer, supplicate God to bestow mercy and forgiveness upon his parents. Thereupon God's call will be raised: 'Thousand upon thousand of what thou hast asked for thy parents shall be thy recompense!' Blessed is he who remembereth his parents when communing with God. There is, verily, no God but Him, the Mighty, the Well-Beloved.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 32 -

Il sied au serviteur, après chaque prière, de supplier Dieu d'accorder grâce et pardon à ses parents. Après quoi l'appel de Dieu s'élèvera: "Ta récompense sera des milliers et des milliers de fois ce que tu as demandé pour tes parents!" Béni est celui qui se souvient de ses parents alors qu'il communie avec Dieu. En vérité, il n'y a d'autre Dieu que Lui, le Puissant, le Bien-Aimé.

Der Diener sollte nach jedem Gebet Gott anflehen, seinen Eltern gnädig zu vergeben. Dann wird Gottes Ruf erschallen: »Abertausendfach sei dir gelohnt, was du für deine Eltern erbeten hast!« Gesegnet, wer seiner Eltern gedenkt, wenn er mit Gott Zwiesprache hält. Wahrlich, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Mächtigen, dem Vielgeliebten. Báb 11

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 33 -

An der Luucht vu Gott erwächen
Awackening to the light of God - S’éveiller à la lumière de Dieu - Im Licht Gottes erwachen

Ech sinn an Dengem Ënnerdaach erwächt o mäi Gott, an et gehéiert sech deem, deen dësen Ënnerdaach sicht, am Hellegtum vun Dengem Schutz ze bleiwen an an der Stäerkt vun Denger Verdeedegung. Erliicht mäi bannenzegt Wiesen o mäi Gott mam Glanz vun der Moiessonn vun Denger Offenbarung, sou wéi s Du mäi baussenzegt Wiese mat der Moiesluucht vun Dengem gudde Wëlle méi hell gemaach hues.

I have wakened in Thy shelter, O my God, and it becometh him that seeketh that shelter to abide within the Sanctuary of Thy protection and the Stronghold of Thy defense. Illumine my inner being, O my Lord, with the splendors of the Dayspring of Thy Revelation, even as Thou didst illumine my outer being with the morning light of Thy favor. 12

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 34 -

Je me suis éveillé dans ton refuge, ô mon Dieu, et il convient à celui qui recherche cet abri de demeurer dans le sanctuaire de ta protection et dans la forteresse de ta défense. Ô mon Dieu, illumine mon être intérieur des splendeurs de l'aurore de ta révélation, comme tu as éclairé mon être matériel de la lumière matinale de tes bienfaits.

In Deiner Obhut bin ich erwacht, o mein Gott, und wer Deine Obhut sucht, dem steht es an, in Deinem schützenden Heiligtum und in Deiner festen Burg zu bleiben. Erhelle, o mein Herr, mit dem strahlenden Morgenglanz Deiner Offenbarung mein inneres Sein, so wie Du mein äußeres Sein mit dem Frühlicht Deiner Gunst erleuchtet hast. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 35 -

O mäi Gott a mäi Meeschter! Ech sinn däin Dénger an de Jong vun dengem Dénger. Fréi haut de Moie sinn ech aus mengem Bett opgestanen, wéi d’Sonn vun Denger Eenheet aus der Schummerecht vun Dengem Wëllen erschéngen ass an hire Straleglanz iwwer d’Welt geschott huet, sou wéi et an de Bicher vun Dengem Gebot bestëmmt ass. Gelueft bass Du, o mäi Gott, dass mir zur Herrlechkeet vum Liicht vun Dengem Wëssen erwächt sinn. Schéck dann op eis erof, o mäin Här, wat eis fäeg mécht, jiddereen ausser Dir ze entbieren, a wat eis vun all Unhänglechkeet ausser Denger befreit. Verschreif ausserdeem, fir mech, an all déi, déi ech gär hunn, a fir meng Famill, souwuel Männer wéi Fraen, dat Gutt vun dëser an der nächster Welt. Hal eis dann a Sécherheet, duerch Deng onfeelbar Protektioun, o Du dee jiddereen an der ganzer Schëpfung gär huet, Du Verlaangere vum ganzen Universum, virun deenen, déi s Du zu Spriechere vum béise Flüsterer gemaach hues, déi an de Mënschen hire Brëscht pësperen. Mächteg bass Du, dat ze maache wat Dir gefällt. Du bass wierklech den Allmächtegen, Deen, deen a Gefor hëlleft, Deen, deen duerch sech selwer ass. Seen Du, o Här mäi Gott, Hien, deen s Du iwwer Deng virtrefflechst Nimm gesat hues, an duerch Deen s Du déi Gleeweg vun de Béise getrennt hues, an hëllef eis gnädeg dat ze maachen, wat s Du gär hues a wënschs. Seen Du och, o mäi Gott, déi, déi Deng Wierder a Buchstawe sinn, an déi, déi Dir hir Gesiichter zougedréit hunn, a sech zu Dengem Gesiicht gedréit hunn an däi Ruff héieren hunn. Du bass, wierklech den Här an de Kinnek vun all Mënschen, a bass mächteg iwwer all Saachen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 36 -

Bahá'u'lláh O my God and my Master! I am Thy servant and the son of Thy servant. I have risen from my couch at this dawntide when the Daystar of Thy oneness hath shone forth from the Dayspring of Thy will, and hath shed its radiance upon the whole world, according to what had been ordained in the Books of Thy Decree. Praise be unto Thee, O my God, that we have wakened to the splendors of the light of Thy knowledge. Send down, then, upon us, O my Lord, what will enable us to dispense with anyone but Thee, and will rid us of all attachment to aught except Thyself. Write down, moreover, for me, and for such as are dear to me, and for my kindred, man and woman alike, the good of this world and the world to come. Keep us safe, then, through Thine unfailing protection, O Thou the Beloved of the entire creation and the Desire of the whole universe, from them whom Thou hast made to be the manifestations of the Evil Whisperer, who whisper in men's breasts. Potent art Thou to do Thy pleasure. Thou art, verily, the Almighty, the Help in Peril, the Self-Subsisting. Bless Thou, O Lord my God, Him Whom Thou hast set over Thy most excellent Titles, and through Whom Thou hast divided between the godly and the wicked, and graciously aid us to do what Thou lovest and desirest. Bless Thou, moreover, O my God, them Who are Thy Words and Thy Letters, and them who have set their faces towards Thee, and turned unto Thy face, and hearkened to Thy Call. Thou art, verily, the Lord and King of all men, and art potent over all things. Bahá'u'lláh
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 37 -

Ô mon Dieu, mon Maître, je suis ton serviteur et le fils de ton serviteur. J'ai quitté ma couche dès l'aurore, alors que le Soleil de ton unité apparaissait à l'aube de ta volonté et répandait son rayonnement sur le monde entier, comme l'ordonnent les livres de ton décret. Ô mon Dieu, loué sois-tu! Tu nous as éveillés aux splendeurs de la lumière de ta connaissance. Ô mon Seigneur, fais descendre sur nous ce qui nous permettra de nous libérer de tout attachement et de nous passer de tout sauf de toi. Prescris de plus, pour ceux qui me sont chers, pour les miens, hommes et femmes, et pour moi-même, le bien de ce monde et de l'autre. Ô toi, le Bien-Aimé de toute la création et le désir de tout l'univers, que ton infaillible protection nous préserve de ceux qui incarnent le Tentateur et sussurent dans le cœur des hommes! Tu as le pouvoir d'agir comme il te plaît. Tu es, en vérité, le ToutPuissant, le Secours, l'Absolu. Ô Seigneur, mon Dieu, bénis celui à qui tu as conféré tes titres les plus excellents et par qui tu as séparé les fidèles des méchants. Aide-nous, par ta grâce, à faire ce que tu aimes et ce que tu désires. Ô mon Dieu, bénis les aussi, eux qui sont tes mots et tes lettres, eux qui ont dirigé leur visage vers toi, qui se sont tournés vers ta face et qui ont entendu ton appel. Tu es, en vérité, le Seigneur et le Roi de tous les hommes, tu as pouvoir sur toutes choses. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 38 -

O mein Gott und Meister! Ich bin Dein Diener und Deines Dieners Sohn. Zur Morgenstunde habe ich mich von meinem Lager erhoben, da die Sonne Deiner Einheit aus der Dämmerröte Deines Willens emporstieg und ihren Strahlenglanz über die Welt ergoß, wie es in den Büchern Deines Gebotes bestimmt ist. Preis sei Dir, o mein Gott, daß wir zur Herrlichkeit des Lichtes Deiner Erkenntnis erwacht sind. So sende nun nieder auf uns, o mein Herr, was uns fähig macht, jeden außer Dir zu entbehren, und was uns von jeglicher Bindung außer der Deinen befreit. Bestimme dazu mir und allen, die mir lieb sind, für meine Verwandten, Männer wie Frauen, das Gute dieser und der zukünftigen Welt. Bewahre uns sodann durch Deine unfehlbare Hut, o Du Geliebter aller Schöpfung, Du Sehnsucht des ganzen Weltalls, vor denen, die Du zu Sprechern des bösen Einflüsterers gemacht hast, die da flüstern in der Menschen Brust. Du hast die Macht zu tun nach Deinem Wohlgefallen. Du bist fürwahr der Allmächtige, der Helfer in Gefahr, der Selbstbestehende. Segne Ihn, o Herr mein Gott, den Du über Deine vortrefflichsten Namen gesetzt hast, durch den Du die Frommen von den Gottlosen scheidest, und hilf uns gnädig zu tun, was Du liebst und wünschest. Segne, o mein Gott, auch sie, die Deine Worte und Deine Buchstaben sind, und jene, die ihr Angesicht auf Dich richten, sich Deinem Antlitz zuwenden und Deinem Rufe lauschen. Du bist fürwahr der Herr und König aller Menschen und über alle Dinge mächtig. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 39 -

Duerch Deng Gnod, o mäi Gott, sinn ech haut de Moien opgestan, a voll Vertrauen an Dech hunn ech mäin Haus verlooss, a mech Dengem Schutz versprach. Schéck mir elo, aus dem Himmel vun Dengem Erbaarmen, Däi Seegen op mech erof a looss mech nees sécher heemkommen, sou wéi s Du mech ënnert Denger Protektioun erausgoe gelooss hues, mat menge Gedanke fest op Dech geriicht. Et gëtt kee Gott ausser Dir, deem Engen, deem Onvergläichlechen, deem Allwëssenden, deem Allweisen. I have risen this morning by Thy grace, O my God, and left my home trusting wholly in Thee, and committing myself to Thy care. Send down, then, upon me, out of the heaven of Thy mercy, a blessing from Thy side, and enable me to return home in safety even as Thou didst enable me to set out under Thy protection with my thoughts fixed steadfastly upon Thee. There is none other God but Thee, the One, the Incomparable, the All-Knowing, the All-Wise.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 40 -

Je me suis levé ce matin par ta grâce, ô mon Dieu, et entièrement confiant en toi, m'en remettant à tes soins, j'ai quitté mon foyer. Du ciel de ta miséricorde, accorde-moi ta bénédiction et permets-moi de regagner sain et sauf ma demeure comme tu m'as permis de la quitter sous ta protection, mes pensées fermement fixées sur toi. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, l'Unique, l'Incomparable, l'Omniscient, le Très-Sage. Durch Deine Gnade, o mein Gott, habe ich mich heute morgen erhoben, ganz im Vertrauen auf Dich habe ich mein Haus verlassen und mich Deiner Obhut anbefohlen. Sende nun aus dem Himmel Deines Erbarmens Deinen Segen auf mich nieder und lasse mich wohlbehalten wieder heimkehren, wie Du mich ausziehen ließest unter Deinem Schutz, Deiner unentwegt gedenkend. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Einen, dem Unvergleichlichen, dem Allwissenden, dem Allweisen. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 41 -

Ech luewen Dech, O mäi Gott, dass Du mech aus mengem Schlof erwächt hues, an dass Du mech no mengem Wäitewechsinn zréckkomme gelooss hues, a mech aus mengem Schlummer opstoe gelooss hues. Ech sinn haut de Mueren erwächt, mat mengem Gesiicht dem Sonneglanz vun Denger Offenbarung zougedréit, duerch déi d’Himmele vun Denger Muecht a Majestéit erliicht gi sinn. Ech bekenne mech zu Dengen Zeechen, ech gleewen un Däi Buch an hale mech fest un Dengem Seel. Ech bieden Dech bei der Muecht vun Dengem Wëllen an der bezwéngender Kraaft vun Denger Absiicht: Maach, wat s Du mir am Schlof offenbaart hues, zum séchere Fundament fir d’Wunnenge vun Denger Léift, déi an den Häerzer vun deene sinn, déi dech gär hunn an zum beschten Instrument fir d’Offenbarung vun den Zeeche vun Denger Gnod a Guttheet. Bestëmm Du fir mech, duerch Deng héchste Fieder, o mäin Här, dat Gutt vun dëser Welt an där nächster. Ech bezeien, dass Du alles fest am Grëff hues. Du änners et, wéi et Dir gefällt. Et gëtt kee Gott ausser Dir, de Staarken, den Treien. Du bass et, deen duerch Säi Befehl Erniddregung an Herrlechkeet, Schwächt a Kraaft, Ohnmacht a Muecht, Angscht a Rou an Zweiwel a Gewëssheet changéiert. Et gëtt kee Gott ausser Dir, de Mächtegen, de Generéisen. Du enttäuchs keen, deen Dech sicht an häls keen zréck, dee sech no dir seent. Bestëmm da fir mech, wat den Himmel vun Denger Generositéit an dem Mier vun Denger Guttheet entsprécht. Du bass wierklech den Allmächtegen, den Allgewaltegen. Bahá'u'lláh
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 42 -

I give praise to Thee, O my God, that Thou hast awakened me out of my sleep, and brought me forth after my disappearance, and raised me up from my slumber. I have wakened this morning with my face set toward the splendors of the Daystar of thy Revelation, through Which the heavens of Thy power and Thy majesty have been illumined, acknowledging Thy signs, believing in Thy Book, and holding fast unto Thy Cord. I beseech Thee, by the potency of Thy will and the compelling power of Thy purpose, to make of what Thou didst reveal unto me in my sleep the surest foundation for the mansions of Thy love that are within the hearts of Thy loved ones, and the best instrument for the revelation of the tokens of Thy grace and Thy loving-kindness. Do Thou ordain for me through Thy most exalted Pen, O my Lord, the good of this world and of the next. I testify that within Thy grasp are held the reins of all things. Thou changest them as Thou pleasest. No God is there save Thee, the Strong, the Faithful. Thou art He Who changeth through His bidding abasement into glory, and weakness into strength, and powerlessness into might, and fear into calm, and doubt into certainty. No God is there but Thee, the Mighty, the Beneficent. Thou disappointest no one who hath sought Thee, nor dost Thou keep back from Thee anyone who hath desired Thee. Ordain Thou for me what becometh the heaven of Thy generosity, and the ocean of Thy bounty. Thou art, verily, the Almighty, the Most Powerful. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 43 -

Grâce te soit rendue, ô mon Dieu! Tu m'as réveillé, tu m'as fait renaître et sortir de ma torpeur. Le visage tourné vers les splendeurs du Soleil de ta révélation qui illumine les cieux de ta puissance et de ta majesté, je me suis éveillé ce matin, reconnaissant tes signes, croyant en ton livre et accroché à ta corde. Par la puissance de ta volonté et l'irrésistible pouvoir de tes desseins, je te supplie. Fais de tes révélations durant mon sommeil les plus sûres fondations des demeures de ton amour, enfouies dans le cœur de tes bien-aimés, et le meilleur instrument pour la révélation des preuves de ta grâce et de ta tendre bonté. Ô mon Seigneur, de ta plume sublime, accorde-moi le bien de ce monde et de l'autre. J'atteste que tu tiens en tes mains les rênes de toutes choses. Tu les manies comme il te convient. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Fort, le Fidèle. Sur ton ordre, l'humiliation se change en gloire, la faiblesse en force, I'impuissance en pouvoir, la crainte en sérénité et le doute en certitude. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Puissant, le Bienfaisant. Tu ne déçois pas celui qui te cherche et tu n'écartes pas celui qui te désire. Ordonne pour moi ce qui convient aux cieux de ta générosité et à l'océan de ta munificence. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 44 -

Dich preise ich, o mein Gott, denn Du erwecktest mich aus dem Schlafe, Du ließest mich zurückkehren aus meinem Fernsein und wieder aufstehen aus meinem Schlummer. Beim Erwachen habe ich heute morgen mein Angesicht dem Sonnenglanz Deiner Offenbarung, der die Himmel Deiner Macht und Majestät erleuchtet, zugewandt. Ich bekenne mich zu Deinen Zeichen, ich glaube an Dein Buch und halte mich fest an Deinem Seile. Ich bitte Dich bei der Macht Deines Willens und der bezwingenden Kraft Deines Ratschlusses, mache was Du mir im Schlafe offenbartest, zum sicheren Baugrund für die Wohnstätten Deiner Liebe in den Herzen Deiner Geliebten und zum vortrefflichsten Werkzeug für die Offenbarung der Zeichen Deiner Huld und Gnade. Bestimme mir durch Deine erhabenste Feder, o mein Herr, was in dieser und in der zukünftigen Welt gut für mich ist. Ich bezeuge, daß Du aller Dinge Zügel fest im Griff hältst. Du änderst sie, wie es Dir gefällt. Es ist kein Gott außer Dir, dem Starken, dem Getreuen. Du bist es, der durch Seinen Befehl Erniedrigung in Herrlichkeit, Schwäche in Kraft, Ohnmacht in Macht, Furcht in Ruhe und Zweifel in Gewißheit wandelt. Es ist kein Gott außer Dir, dem Mächtigen, dem Wohltätigen. Du enttäuschest keinen, der Dich sucht, und hältst keinen zurück, der nach Dir sich sehnt. So bestimme denn für mich, was dem Himmel Deiner Freigebigkeit und dem Meere Deiner Großmut entspricht. Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allgewaltige. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 45 -

Erausfuerderungen an Tester
Tests and difficulties - Épreuves et difficultés -Prüfungen und Schwierigkeiten

Gëtt et een, dee Schwieregkeeten ewechhëlt ausser Gott? So: Gelueft sief Gott! Hien ass Gott! Si sinn all Seng Dénger, an all hale sech u Säi Gebot.

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants, and all abide by His bidding!

Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés? Dis: Loué soit Dieu! Lui seul est Dieu! Tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement.

Gibt es einen Befreier von Schwierigkeiten außer Gott? Sprich: Gelobt sei Gott! Er ist Gott! Alle sind Seine Diener und alle stehen unter Seinem Befehl.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 46 -

So: Gott geet alle Saachen duer, an iwwer all Saachen ewech, an näischt an den Himmelen an op der Äerd, ausser Gott kann duergoen. A Wierklechkeet ass Hie selwer Deen dee weess, deen ënnerstëtzt, den Allmächtegen.

Say: God sufficeth all things above all things, and nothing in the heavens or in the earth but God sufficeth. Verily, He is in Himself the Knower, the Sustainer, the Omnipotent.

Dis: Dieu suffit à tout, au-delà de tout, et rien, ni dans les cieux ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En vérité il est en lui-même Celui qui sait, le Soutien, l'Omnipotent.

Sprich: Gott genügt allen Dingen über alle Dinge hinaus, und nichts in den Himmeln, auf Erden oder dazwischen kann genügen außer Gott, deinem Herrn. Wahrlich, Er ist der Wissende, der Erhalter, der Allmächtige. Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 47 -

Geeschteg Qualitéiten
Spiritual Qualities - Qualités spirituelles - Tugenden

Vun de parfuméierte Stréimunge vun Denger Éiwegkeet gëff mer ze drénken, o mäi Gott, a vun de Friichte vum Bam vun Dengem Wiesen, gëff mer d’Méiglechkeet ze schmaachen, o meng Hoffnung! Vun de kristallene Quelle vun Denger Léift looss mech vëlleg drénken, o meng Herrlechkeet, an am Schied vun Denger onvergänglecher Virsuerg, looss mech wunnen, o meng Luucht! An de Wise vun Dengem Nosinn, virun Dir, looss mech dorëmmer goen, o Du, deen ech gär hunn, a sëtzen zur rietser Hand vum Troun vun Dengem Erbaarmen, o mäi Verlaangeren! Vun de parfuméierte Lëftercher vun Denger Freed, looss en Hauch iwwer mech zéien, o mäin Zil, a looss mech eran an d’Héichte vum Paradis vun Denger Realitéit, o mäin Ugebieten! Looss mech de Melodië vun der Dauf vun der Eenzegkeet nolauschteren, o Du Stralenden, an duerch de Geescht vun Denger Kraaft a Muecht maach mech lieweg, o Du, dee mech versuergt! Am Geescht vun Denger Léift looss mech standhaft bleiwen, o meng Hëllef, an um Wee vun Dengem gudde Pleséier, stäerk meng Schrëtt, o mäi Schëpfer! Am Gaart vun Denger Onstierflechkeet, virun Dir, looss mech vir ëmmer bleiwen, o Du, deen s Du baarmhäerzeg zu mir bass, an op de Sëtz vun Denger Herrlechkeet, établéier mech, o Du, deen s Du mäi Meeschter bass!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 48 -

An den Himmel vun Denger léiwer Guttheet, erhief mech, o Du, deen s Du mech animéiers, an zum Himmel vun Denger Féierung leed mech, o Du, deen s Du mech unzitts! Virun d’Offenbarunge vun Dengem onsiichtbare Geescht, konvokéier mech, o Du mäin Urspronk a mäin héchste Wonsch, an zu der parfuméierter Essenz vun Denger Schéinheet, déi s Du manifestéiere wäerts, maach dass ech zréckkommen, o Du, deen s Du mäi Gott bass! Du hues d’Muecht ze maache wat Dir gefällt. Du bass wierklech den Erhawensten, den Allherrlechen, den Allerhéchsten. Bahá'u'lláh

From the sweet-scented streams of Thine eternity give me to drink, O my God, and of the fruits of the tree of Thy being enable me to taste, O my Hope! From the crystal springs of Thy love suffer me to quaff, O my Glory, and beneath the shadow of Thine everlasting providence let me abide, O my Light! Within the meadows of Thy nearness, before Thy presence, make me able to roam, O my Beloved, and at the right hand of the throne of Thy mercy, seat me, O my Desire! From the fragrant breezes of Thy joy let a breath pass over me, O my Goal, and into the heights of the paradise of Thy reality let me gain admission, O my Adored One!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 49 -

To the melodies of the dove of Thy oneness suffer me to hearken, O Resplendent One, and through the spirit of Thy power and Thy might quicken me, O my Provider! In the spirit of Thy love keep me steadfast, O my Succorer, and in the path of Thy good pleasure set firm my steps, O my Maker! Within the garden of Thine immortality, before Thy countenance, let me abide for ever, O Thou Who art merciful unto me, and upon the seat of Thy glory stablish me, O Thou Who art my Possessor! To the heaven of Thy loving-kindness lift me up, O my Quickener, and unto the Daystar of Thy guidance lead me, O Thou my Attractor! Before the revelations of Thine invisible spirit summon me to be present, O Thou Who art my Origin and my Highest Wish, and unto the essence of the fragrance of Thy beauty, which Thou wilt manifest, cause me to return, O Thou Who art my God! Potent art Thou to do what pleaseth Thee. Thou art, verily, the Most Exalted, the All-Glorious, the AllHighest. Baha'u'lláh

Aux flots parfumés de ton éternité, laisse-moi m'abreuver, ô mon Dieu, et aux fruits de l'arbre de ton existence, permets-moi de goûter, ô mon Espoir! Aux sources cristallines de ton amour, souffre que j'apaise ma soif, ô ma Gloire, et à l'ombre de ton
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 50 -

éternelle sollicitude, laisse-moi demeurer, ô ma Lumière! Dans les prairies de ta rencontre, en ta présence, permets-moi d'errer, ô mon Bien-Aimé, et à la droite du trône de ta miséricorde, assieds-moi, ô mon Désir! Qu'un souffle des brises embaumées de ta joie passe sur moi, toi, but de ma vie, et qu'au paradis suprême de ta réalité je trouve accès, ô mon Adoré! Laisse-moi entendre la mélodie de la colombe de ton unité, ô toi, le Resplendissant, et par l'esprit de ton pouvoir et de ta puissance, vivifie-moi, ô mon Bienfaiteur! Que je reste fidèle à l'esprit de ton amour, ô mon Secours, et affermis mes pas dans le sentier de ton bon plaisir, ô mon Créateur! Dans le jardin de ton immortalité, en ta présence, laisse-moi demeurer à jamais, ô toi qui es miséricordieux envers moi, et sur le siège de ta gloire établis-moi, ô toi qui es mon Maître! Au ciel de ta tendre bonté élève-moi, ô mon Animateur, et vers le Soleil de ta providence conduismoi, ô toi qui m'attires! Lors des révélations de ton invisible esprit, convoquemoi, ô toi qui es ma source première et ma plus noble aspiration, et vers l'essence embaumée de ta beauté que tu voudras manifester, fais que je retourne, ô toi qui es mon Dieu! Tu as le pouvoir de faire ce qui te plaît. Tu es, en vérité, le Très-Élevé, le Très-Glorieux, le Suprême. Baha'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 51 -

Von den duftenden Strömen Deiner Ewigkeit gib mir zu trinken, o mein Gott, und laß mich die Früchte vom Baume Deines Wesens kosten, o meine Hoffnung! Aus den kristallenen Quellen Deiner Liebe laß mich trinken die Fülle, o meine Herrlichkeit, und wohnen im Schatten Deiner unvergänglichen Vorsehung, o mein Licht. Durch die Auen Deiner Nähe, in Deiner Gegenwart, laß mich schweifen, o mein Geliebter, und sitzen zur Rechten des Thrones Deines Erbarmens, o meine Sehnsucht! Laß von den duftenden Winden Deiner Freude einen Hauch über mich wehen, o mein Ziel, und gewähre mir Zutritt zu den Paradieseshöhen Deiner Wirklichkeit, o mein Angebeteter! Den Liedern der Taube Deiner Einzigkeit laß mich lauschen, o Du Strahlender, und durch den Geist Deiner Kraft und Macht belebe mich, o mein Versorger! Im Geist Deiner Liebe laß standhaft mich bleiben, o mein Helfer, und laß fest mich schreiten auf dem Pfad Deines Wohlgefallens, o mein Schöpfer! Im Garten Deiner Unsterblichkeit, vor Deinem Antlitz, laß immerdar mich weilen, o Du, der Du barmherzig zu mir bist, und gründe mich fest auf dem Sitz Deiner Herrlichkeit, o Du mein Besitzer! Erhebe mich in den Himmel Deiner Güte, o mein Beleber, und geleite mich zur Sonne Deiner Führung, o Du, der Du mich anziehst! Bei den Offenbarungen Deines unsichtbaren Geistes laß mich zugegen sein, o Du mein Ursprung und mein
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 52 -

höchster Wunsch, und zurückkehren zum duftenden Wesen Deiner Schönheit, das Du offenbaren willst, o Du, der Du mein Gott bist! Du hast die Macht zu tun, was Dir gefällt. Du bist wahrlich der Erhabenste, der Allherrliche, der Allhöchste. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 53 -

Schaf a mir e rengt Häerz, o mäi Gott, a gëff mir op en neits e rouegt Gewëssen, o meng Hoffnung! Duerch de Geescht vun der Muecht, bestäteg Du mech an Denger Saach, o meng grouss Léift, a looss mech Däi Wee kucken duerch d’Liicht vun Denger Herrlechkeet, o Du d’Zil vu mengem Verlaangeren! Erhief mech mat der Kraaft vun Denger gréisster Muecht an den Himmel vun Denger Hellegkeet, o Quell vu menger Existenz, an erfree mech duerch den duusse Wand vun Denger Éiwegkeet, o Du, deen s Du mäi Gott bass! Looss Deng éiweg Melodië op mech stréimen, o mäi Begleeder, a looss de Räichtum vun Dengem uréiwege Gesiicht mech fräimaache vun allem ausser Dir, o mäi Meeschter, a looss d’Nouvelle vun der Offenbarung vun Dengem onvergängleche Wiese mir Freed bréngen, o Du, deen Evidentste vun all deenen déi evident sinn, an dee Verbuergenste vun all deenen déi verbuerge sinn!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 54 -

Create in me a pure heart, O my God, and renew a tranquil conscience within me, O my Hope! Through the spirit of power confirm Thou me in Thy Cause, O my Best Beloved, and by the light of Thy glory reveal unto me Thy path, O Thou the Goal of my desire! Through the power of Thy transcendent might lift me up unto the heaven of Thy holiness, O Source of my being, and by the breezes of Thine eternity gladden me, O Thou Who art my God! Let Thine everlasting melodies breathe tranquillity on me, O my Companion, and let the riches of Thine ancient countenance deliver me from all except Thee, O my Master, and let the tidings of the revelation of Thine incorruptible Essence bring me joy, O Thou Who art the most manifest of the manifest and the most hidden of the hidden!

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 55 -

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu et ranime en moi une conscience paisible, ô mon Espérance! Que l'esprit de puissance me confirme en ta cause, ô mon Bien-Aimé, et que la lumière de ta gloire me révèle ta voie, ô toi, unique objet de mon désir! Par la vertu de ton pouvoir transcendant, élève-moi jusqu'au ciel de ta sainteté, ô Source de mon être, et que les brises de ton éternité me réjouissent, ô toi qui es mon Dieu! Que le souffle de tes éternelles mélodies m'apporte la sérénité, ô mon Compagnon! Que les richesses de ta présence immémoriale me délivrent de tout ce qui n'est pas toi, ô mon Maître, et que les nouvelles de la révélation de ton inaltérable essence m'emplissent de joie, ô toi, souveraine évidence, toi, le plus secret des mystères! Erschaffe in mir ein reines Herz, o mein Gott, und schenke mir wieder ein ruhiges Gewissen, o meine Hoffnung! Bestätige mich durch den Geist der Macht in Deiner Sache, o mein Vielgeliebter, und offenbare mir Deinen Pfad durch das Licht Deiner Herrlichkeit, o Du Ziel meiner Sehnsucht! Erhebe mich durch die Kraft Deiner höchsten Macht in den Himmel Deiner Heiligkeit, o Quell meines Seins, und erfreue mich mit den sanften Winden Deiner Ewigkeit, o Du, Der Du mein Gott bist! Laß Deine ewigen Weisen Ruhe über mich strömen, o mein Gefährte, laß den Reichtum Deines urewigen Angesichts mich von allem außer Dir befreien, o mein Meister, und laß die Botschaft der Offenbarung Deines unzerstörbaren Wesens mir Freude bringen, o Du, Der Du der Offenbarste des Offenbaren und der Verborgenste des Verborgenen bist! Baha'u'llah

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 56 -

O mäin Här! Maach dass Deng Schéinheet meng Nahrung gëtt, Deng Präsenz mäi Gedrénks, Däi Pleséier meng Hoffnung, Däi Luef meng Aktioun, d’Gedenken un Dech mäi Komerod, d’Muecht vun Denger Herrschaft mäi Bäistand, Deng Wunneng mäin Doheem, a mäi Wunnsëtz en Uert, deen s Du gerengegt hues vun de Grenzen, déi deenen operluegt goufen, déi wéi duerch e Schleier vun Dir getrennt sinn. Du bass, wierklech, den Allmächtegen, den Allherrlechen, de Gewaltegsten.

O my Lord! Make Thy beauty to be my food, and Thy presence my drink, and Thy pleasure my hope, and praise of Thee my action, and remembrance of Thee my companion, and the power of Thy sovereignty my succorer, and Thy habitation my home, and my dwelling-place the seat Thou hast sanctified from the limitations imposed upon them who are shut out as by a veil from Thee. Thou art, verily, the Almighty, the All-Glorious, the Most Powerful. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 57 -

Ô mon Seigneur, fais de ta beauté ma nourriture, de ta présence mon breuvage, de ton plaisir mon espoir, de ta louange mon action, de ton souvenir mon compagnon, de ta puissance souveraine mon secours, de ton logis mon foyer, et fais de ma demeure le lieu que tu as purifié des limitations imposées à ceux qu'un voile sépare de toi. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, le Très-Glorieux, l'Omnipotent.

O mein Herr! Laß Deine Schönheit meine Speise sein und Deine Gegenwart meinen Trank, Dein Wohlgefallen meine Hoffnung und Deinen Lobpreis meine Tat, das Gedenken Deiner meinen Gefährten und die Macht Deiner Herrschaft meinen Beistand, Deine Wohnstatt mein Heim, und meine Wohnung einen Ort, den Du heiligst über die Grenzen, denen gesetzt, die wie durch einen Schleier von Dir getrennt sind. Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allherrliche, der Gewaltigste. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 58 -

Verherrlecht sief Däin Numm, o mäi Gott, duerch deen d’Beem aus dem Gaart vun Denger Offenbarung mat Gréngs agekleet goufen, a si d’Friichte vun der Hellegkeet ausgedroen hunn an dëser Fréijoerszäit, wou sech de séisse Parfum vun Denger Gefällegkeet an Dengem Segen iwwer alles leet an et ervirbréngen deet, wat am Kinneksräich vun Dengem onwidderrufflechen Uerder an am Himmel vun Dengem onverännerleche Plang fir si virausbestëmmt gouf. Ech bieden Dech bei eben dësem Numm, looss net zou, dass ech wäit ewech si vum Haff vun Denger Hellegkeet, oder ausgespaart vum héijen Hellegtum vun Denger Eenheet an Denger Eenzegkeet. Fänk duerfir d’Feier vun Denger Léift a menger Broscht un, o mäi Gott, fir dass seng Flam alles verbrennt bis op meng Erënnerung un Dech, dass all Spuer vu verduerwener Begier a mir ganz ausgeläscht gëtt, an dass näischt iwwreg bleift ausser der Verherrlechung vun Dengem transzendenten an allherrleche Wiesen. Dëst ass meng héchsten Aspriatioun, mäi feierege Wonsch, o Du, Deen iwwer alles herrscht an an Deem Senger Hand d’Kinneksräich vun der ganzer Schëpfung läit. Jo wierklech, Du méchs, wat Dir gefällt. Et gëtt kee Gott niewent Dir, deem Allmächtegen, deem Allherrlechen, Deem, deen ëmmer nees verzeit. Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 59 -

Magnified, O Lord my God, be Thy Name, whereby the trees of the garden of Thy Revelation have been clad with verdure, and been made to yield the fruits of holiness during this Springtime when the sweet savors of Thy favors and blessings have been wafted over all things, and caused them to bring forth whatsoever had been preordained for them in the Kingdom of Thine irrevocable decree and the Heaven of Thine immutable purpose. I beseech Thee by this very Name not to suffer me to be far from the court of Thy holiness, nor debarred from the exalted sanctuary of Thy unity and oneness. Ignite, then, O my God, within my breast the fire of Thy love, that its flame may burn up all else except my remembrance of Thee, that every trace of corrupt desire may be entirely mortified within me, and that naught may remain except the glorification of Thy transcendent and all-glorious Being. This is my highest aspiration, mine ardent desire, O Thou Who rulest all things, and in Whose hand is the kingdom of the entire creation. Thou, verily, doest what Thou choosest. No God is there beside Thee, the Almighty, the AllGlorious, the Ever-Forgiving. 13

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 60 -

Verherrlicht sei Dein Name, o mein Gott, durch den die Bäume im Garten Deiner Offenbarung sich mit Grün bekleiden und der Heiligkeit Früchte tragen in dieser Frühlingszeit, da die süßen Düfte Deiner Gnadengaben über alle Dinge wehen und sie hervorbringen lassen, was im Reich Deines unwiderruflichen Befehls und im Himmel Deines unabänderlichen Ratschlusses für sie vorherbestimmt ist. Bei diesem Namen flehe ich Dich an, lasse mich nicht fern bleiben von Deiner Herrlichkeit Hof, noch ausgeschlossen vom erhabenen Heiligtum Deiner Einheit und Einzigkeit. Entfache alsdann in meiner Brust, o mein Gott, das Feuer Deiner Liebe, auf daß seine Flamme alles verzehre außer meinem Gedenken an Dich, auf daß jede Spur verderbter Wünsche in mir ausgetilgt werde und nichts verbleibe als die Verherrlichung Deines allesüberschreitenden, allherrlichen Wesens. Dies ist mein höchstes Verlangen, mein glühender Wunsch, o Du, der Du über alles herrschest und in Dessen Hand das Reich der ganzen Schöpfung liegt. Du tust fürwahr, was Dir gefällt. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Allherrlichen, dem Immervergebenden. Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 61 -

Gott fir Stäerkt an Heelung bieden
Supplicating God’s Strength and Healing - Supplier la force et la guérison de Dieu - Gott um Stärke und Heilung bitten

Däin Numm ass meng Heelung, o mäi Gott, an Denger ze gedenken ass meng Medezin. No bei Dir ze sinn ass meng Hoffnung, an d’Léift fir Dech ass mäi Begleeder. Deng Baarmhäerzegkeet ass meng Heelung a meng Hëllef a béide Welten, an dëser an an där déi kënnt. Du bass wierklech Deen, Dee ganz a guer gutt ass, deen alles weess a fir alles eng Léisung kennt. Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is my remedy. Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise. Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu, ton souvenir mon remède. Ta présence est mon espoir et mon amour pour toi mon compagnon. Ta miséricorde est ma guérison et mon secours en ce monde et dans l'autre. En vérité, tu es le Très-Généreux, l'Omniscient, l'Infiniment Sage. Dein Name ist meine Heilung, o mein Gott, Dein Gedenken meine Arznei, Deine Nähe meine Hoffnung, und die Liebe zu Dir mein Gefährte. Dein Erbarmen ist meine Heilung und Hilfe in beiden Welten, in dieser und der künftigen. Du bist wahrlich der Allgütige, der Allwissende, der Allweise. Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 62 -

Wien déi séiss Parfume vu Gott verbreet, soll all Moies dëst Gebiet soen: O Gott mäi Gott! Du gesäis dëse Schwaache fir himmlesch Stäerkt bieden, dësen Aarme sech no Denge gëttleche Schätz sehnen, dësen Duuschtrege sech nom Sprangbuer vum éiwege Liewe sehnen, dëse Kranke sech no der Heelung sehnen, déi s Du him versprach hues, duerch deng onendlech Gnod, déi s Du fir Deng auserwielt Dénger bestëmmt hues, an Dengem Kinneksräich do uewen. O Här! Ech hu keen, dee mir hëlleft ausser Dir, keen Ënnerdaach ausser Dir, keen dee mech ënnerstëtzt ausser Dir. Stéi mir bäi mat Dengen Engelen, fir Deng helleg Parfumen ze verbreeden an Deng Léieren iwwerall bei deene Beschte vun Dengem Vollék bekannt ze maachen. O mäin Här! Maach, dass ech vun allem ausser dir lassgeléisst sinn, dass ech mech un de Som vun Denger Guttheet unhalen, dass ech mech voll a ganz Dengem Glawe ginn, fest a staark an Denger Léift bleiwen an dat befollegen wat s du an Dengem Hellege Buch virgeschriwwen hues. Du bass wierklech dee Staarken, dee Kraaftvollen, deen Allmächtegen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 63 -

The spreaders of the fragrances of God should recite this prayer every morning: O God, my God! Thou beholdest this weak one begging for celestial strength, this poor one craving Thy heavenly treasures, this thirsty one longing for the fountain of eternal life, this afflicted one yearning for Thy promised healing through Thy boundless mercy which Thou hast destined for Thy chosen servants in Thy kingdom on high. O Lord! I have no helper save Thee, no shelter besides Thee, and no sustainer except Thee. Assist me with Thine angels to diffuse Thy holy fragrances and to spread abroad Thy teachings amongst the choicest of Thy people. O my Lord! Suffer me to be detached from aught else save Thee, to hold fast to the hem of Thy bounty, to be wholly devoted to Thy Faith, to remain fast and firm in Thy love and to observe what Thou hast prescribed in Thy Book. Verily, Thou art the Powerful, the Mighty, the Omnipotent. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 64 -

Ceux qui répandent les parfums de Dieu doivent réciter cette prière chaque matin : O Dieu, mon Dieu! Tu vois cette faible créature qui implore la puissance de ton royaume, ce pauvre Te suppliant de lui accorder les trésors de ton ciel. Cet assoiffé aspire à trouver ta fontaine d'où s'écoule l'eau de la vie éternelle; ce malade sollicite de ta générosité sans limite la guérison parfaite que Tu as réservée spécialement pour tes serviteurs choisis dans ton royaume suprême. O Seigneur! Je n'ai recours qu'à Toi; je n'ai d'autre consolateur ni d'autre soutien que Toi! Assiste-moi de tes anges dans la diffusion de tes parfums sacrés et la propagation de tes enseignements parmi ton peuple élu. O Seigneur! Permets que je me détache de tout sauf de Toi, et que Je me tienne fermement au pan de ton vêtement; rends-moi sincère dans ta religion, ferme dans ton amour, et fais que je vive conformément à ce que Tu m'as prescrit dans ton Livre. En vérité Tu es le Puissant, le Fort, l'Omnipotent.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 65 -

Wer die süßen Düfte Gottes verbreitet, soll jeden Morgen dieses Gebet sprechen: O Gott, mein Gott! Du siehst, wie dieser Schwache bittet um himmlische Kraft, wie dieser Arme fleht um Deine himmlischen Schätze, wie dieser Dürstende schmachtet nach dem Quell ewigen Lebens, wie dieser Leidende sich sehnt nach der verheißenen Heilung durch Dein grenzenloses Erbarmen, das Du Deinen erwählten Dienern in Deinem Königreich der Höhe bestimmt hast. O Herr! Ich habe keinen Helfer als Dich, keine Zuflucht außer Dir, keinen Erhalter denn Dich. Stehe mir mit Deinen Engeln bei, Deine heiligen Düfte zu verbreiten und Deine Lehren überall bei den Besten Deines Volkes bekannt zu machen. O mein Herr! Gib, daß ich mich löse von allem außer Dir, daß ich mich an den Saum Deiner Großmut klammere, daß ich mich Deinem Glauben ganz ergebe, fest und stark in Deiner Liebe bleibe und befolge, was Du in Deinem Heiligen Buche verordnet hast. Wahrlich, Du bist der Gewaltige, der Kraftvolle, der Allmächtige. 14 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 66 -

Am Numm vu Gott, den Heeler, Deen dee sech selwer duergeet, Deen deen hëlleft! Gelueft bass Du, O Gott! O mäi Gott, deen deen ech gär hunn! Bei Dengem Numm, duerch deen Däin Erbaarmen allem wat erschaf ass, virausgoung, a bei der sonnegläicher Schéinheet vun Dengem Verbuergenen Numm, déi vum Horizont vun Dengem Erschéngen erofstraalt, Deng Gnod fir all déi op der Äerd an am Himmel ze vollenden, géiss iwwer dëse Kranken aus de Wolleke vun Denger Baarmhäerzegkeet, wat hie vun all Krankheet, Schwächt an Driibsal fräimécht, an dauch hien an an d’Mier vun Denger Heelung – O Du, an Deem Säi Grëff d’Räich vum Schicksal an der Muecht fir auszeféiere läit. A Wierklechkeet méchs Du, wat s Du wëlls an a Wierklechkeet bass Du deen, dee verzeit an Deen, dee Mattleed huet. Im Namen Gottes, des Heilers, des Genügenden, des Helfers! Preis sei Dir, o Gott! O mein Gott, mein Geliebter! Bei Deinem Namen, durch den Dein Erbarmen allem Erschaffenen voranging, und bei der sonnengleichen Schönheit Deines Verborgenen Namens, die vom Horizont Deines Erscheinens herniederstrahlt, Deine Gnade für alle auf Erden und im Himmel zu vollenden, gieße über diesen Kranken aus den Wolken Deiner Barmherzigkeit, was ihn von jeglicher Krankheit, Schwäche und Trübsal läutert, und tauche ihn ein in Deiner Heilung Meer - o Du, in Dessen Griff das Reich des Schicksals und die Macht zum Vollzug liegt. Wahrlich, Du tust, was Du willst, und wahrlich, Du bist der Vergebende, der Mitleidvolle. 15 Bahá’u'lláh
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 67 -

Fir Mammen déi erwaarden
Expectant mothers - Pour les futures mères – Für werdende Mütter

Mäin Här! Mäin Här! Ech luewen Dech an ech sinn Dir dankbar fir dat, woumat s Du Deng bescheiden Déngerin favoriséiert hues, Deng Sklavin déi dech ubiet an ufleet, well Du hues si wierklech zu Dengem kloere Kinneksräich geleet, hues si Däin erhuewene Ruff an der Welt vum Zoufall héieren an Deng Zeeche gesi gelooss, déi d’Komme vun Denger gewonnener Herrschaft iwwer all Saache beweisen. O mäin Här, ech dediéieren Dir dat, wat ech ënnert dem Häerz droen. Looss et e luewenswäert Kand an Dengem Kinneksräich ginn, an e Glécklecht duerch Deng Gonscht a Generositéit; dass et sech entwéckelt an ënnert dem Schutz vun Denger Erzéiung opwiisst. Du bass wierklech de Baarmhäerzegen! Du bass wierklech den Här grousser Guttheet! 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 68 -

My Lord! My Lord! I praise Thee and I thank Thee for that whereby Thou hast favored Thine humble maidservant, Thy slave beseeching and supplicating Thee, because Thou hast verily guided her unto Thine obvious Kingdom and caused her to hear thine exalted Call in the contingent world and to behold thy Signs which prove the appearance of Thy victorious reign over all things. O my Lord, I dedicate that which is in my womb unto Thee. Then cause it to be a praiseworthy child in Thy Kingdom and a fortunate one by Thy favor and Thy generosity; to develop and to grow up under the charge of Thine education. Verily, Thou art the Gracious! Verily, Thou art the Lord of Great Favor! Mon Seigneur, mon Seigneur, je te glorifie et te remercie pour les faveurs que tu as accordées à ton humble servante, ton esclave qui t'implore et te supplie. En vérité, tu l'as guidée vers ton royaume manifeste et dans ce monde contingent, tu lui as fait entendre ton appel exalté et contempler les signes qui prouvent l'apparition de ton règne victorieux sur toutes choses. Ô mon Seigneur, je t'offre le fruit de mes entrailles. Par ta bienveillance et ta générosité, fais de lui un enfant vertueux et comblé dans ton royaume, et permerts que, grâce à ton éducation, il grandisse et se développe. En vérité, tu es le Clément. En vérité, tu es le Seigneur de grande bonté. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 69 -

Mein Herr! Mein Herr! Preis und Dank sei Dir für die Gnade, die Du Deiner ergebenen Dienerin erwiesen hast, Deiner Magd, die demütig bittend zu Dir fleht; denn Du hast sie wahrlich zu Deinem offenbaren Königreich geleitet, hast sie Deinen erhabenen Ruf in der Welt des Zufalls hören und Deine Zeichen sehen lassen, die das Kommen Deiner siegreichen Herrschaft über alle Dinge beweisen. Dir weihe ich, o mein Herr, was ich unter dem Herzen trage. Laß es ein Kind werden, das in Deinem Reiche Lob und Preis findet, glücklich durch Deine Gunst und Großmut. Gib, daß es sich entfalte und heranwachse in der Obhut Deiner Erziehung. Wahrlich, Du bist der Barmherzige! Wahrlich, Du bist der Herr überragender Gnade! 'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 70 -

Kanner
Children – Enfants - Kinder

Gelueft bass Du, o Här mäi Gott! Duerch Deng Gnod, erméiglech dass dëst Kand un der Broscht vun Dengem zaarten Erbaarmen an Denger léiwer Virsuerg drénkt a mat der Fruucht vun Dengen himmlesche Beem geniert gëtt. Looss net zou, dass et iergendengem anere seng Protektioun uvertraut gëtt wéi Denger, well s Du et selwer duerch d’Kraaft vun Dengem erhuewene Wëllen an Denger Muecht erschaf an an d’Liewe geruff hues. Et gëtt keen anere Gott ausser Dir, den Allmächtegen, den Allwëssenden. Gelueft bass Du, o Du, deen ech iwwer alles gär hunn! Looss iwwer dëst Kand de séissen Doft vun Denger alliwwerragender Guttheet an de Parfum vun Dengen hellege Gonschte blosen. Looss et da Schutz sichen am Schiet vun Dengem héchsterhuewenen Numm, o Du, deen s Du d’Räich vun den Nimm an Eegeschaften am Grëff häls. Du hues wierklech d’Muecht ze maache wat s Du wëlls, an du bass tatsächlech de Mächtegen, den Héchsten, den Ëmmerverzeienden, de Gnädegen, de Generéisen, de Baarmhäerzegen. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 71 -

Praised be Thou, O Lord my God! Graciously grant that this infant be fed from the breast of Thy tender mercy and loving providence and be nourished with the fruit of Thy celestial trees. Suffer him not to be committed to the care of anyone save Thee, inasmuch as Thou, Thyself, through the potency of thy sovereign will and power, didst create and call him into being. There is none other God but Thee, the Almighty, the All-Knowing. Lauded art Thou, O my Best Beloved, waft over him the sweet savors of Thy transcendent bounty and the fragrances of Thy holy bestowals. Enable him then to seek shelter beneath the shadow of Thy most exalted Name, O Thou Who holdest in Thy grasp the kingdom of names and attributes. Verily, Thou art potent to do what Thou willest, and Thou art indeed the Mighty, the Exalted, the Ever-Forgiving, the Gracious, the Generous, the Merciful. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 72 -

Loué sois-tu, ô Seigneur, mon Dieu! Par ta grâce, permets que cet enfant s'abreuve au sein de ton affectueuse miséricorde et de ta tendre sollicitude, et se nourrisse des fruits de tes arbres célestes. Ne souffre pas qu'il soit confié au soin d'un autre que toi, car toi seul l'as créé et appelé à l'existence par la puissance de ta volonté et de ton pouvoir souverains. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Tout-Puissant, l'Omniscient. Loué sois-tu, ô mon Bien-Aimé! Répands sur lui les doux effluves de ta bonté sublime et les parfums de tes saintes faveurs. Qu'il trouve refuge à l'ombre de ton nom le plus éminent, ô toi qui détiens le royaume des noms et des attributs! En vérité, tu as le pouvoir d'agir selon ta volonté. Tu es le Puissant, le Suprême, l'éternel Magnanime, le Bienveillant, le Généreux, le Miséricordieux. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 73 -

Preis sei Dir, o Herr mein Gott! Gib gnädiglich, daß dieses Kind an der Brust Deines zarten Erbarmens und Deiner liebenden Vorsorge genährt und mit Deines himmlischen Baumes Früchten gespeist werde. Laß nicht zu, daß es anderer Obhut anvertraut werde als der Deinen, da Du es selbst durch die Kraft Deines erhabensten Willens und Deiner Macht erschaffen und ins Leben gerufen hast. Es ist kein Gott außer Dir, dem Allmächtigen, dem Allwissenden. Gelobt seiest Du, o mein Meistgeliebter! Laß über dieses Kind den süßen Duft Deiner allüberragenden Großmut und den Wohlgeruch Deiner heiligen Gnadengaben wehen. Laß es dann Schutz suchen im Schatten Deines höchsterhabenen Namens, o Du, der Du das Reich der Namen und Eigenschaften im Griff hältst. Wahrlich, Du bist mächtig zu tun, was Du willst; Du bist fürwahr der Mächtige, der Erhabene, der Immervergebende, der Gnädige, der Großmütige, der Barmherzige. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 74 -

Verherrlecht bass Du, O Här mäi Gott! Ech soen Dir Merci, dass Du mech an Dengen Deeg an d’Liewe geruff hues a mech mat Denger Léift an Dengem Wëssen erfëllt hues. Bei Dengem Numm, deen déi wäertvoll Pärele vun Denger Wäisheet an Denge Wierder aus de Schäz vun den Häerzer vun Dengen Dénger ervirbréngt, déi Dir no sinn, an duerch deen d’Sonn vun Dengem Numm, de Matleedvollen, hire Glanz op all am Himmel an op der Äerd erofschëtt, bieden ech Dech: Versuerg mech duerch Deng Gnod a Guttheet mat Denge wonnerbaren, verbuergene Geschenker. Dat hei sinn déi éischt Deeg vu mengem Liewen, o Mäi Gott, déi s Du mat Dengen Deeg verbonnen hues. Well s Du mir sou eng grouss Éier erwisen hues, verweiger mir net, wat s Du Dengen Auserwielte bestëmmt hues. Ech sinn nëmmen e buzeg klenge Somkär o Mäi Gott, deen s Du an de Buedem vun Denger Léift geséit hues an opgoe gelooss hues, duerch d’Hand vun Denger Guttheet. Dëse Som seent sech am ënnerste Wiesen no de Waassere vun Dengem Erbaarmen, dem Liewensquell vun Denger Gnod. Aus dem Himmel vun Denger Guttheet schéck erof wat hien ënnert Dengem Schiet, no bei Dengem Haff opgoe léisst. Du bass et, deen d’Häerzer vun all deenen, déi Dech erkennen, aus Dengem iwwerräiche Stroum an dem Quell vun Dengem Waasser vum Liewen tränkt. Gelueft sief Gott, den Här vun alle Welten. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 75 -

Glorified art Thou, O Lord my God! I give Thee thanks inasmuch as Thou hast called me into being in Thy days, and infused into me Thy love and Thy knowledge. I beseech Thee, by Thy name whereby the goodly pearls of Thy wisdom and Thine utterance were brought forth out of the treasuries of the hearts of such of Thy servants as are nigh unto Thee, and through which the Daystar of Thy name, the Compassionate, hath shed its radiance upon all that are in Thy heaven and on Thy earth, to supply me, by Thy grace and bounty, with Thy wondrous and hidden bounties. These are the earliest days of my life, O my God, which Thou hast linked with Thine own days. Now that Thou hast conferred upon me so great an honor, withhold not from me the things Thou hast ordained for Thy chosen ones. I am, O my God, but a tiny seed which Thou hast sown in the soil of Thy love, and caused to spring forth by the hand of Thy bounty. This seed craveth, therefore, in its inmost being, for the waters of Thy mercy and the living fountain of Thy grace. Send down upon it, from the heaven of Thy loving-kindness, that which will enable it to flourish beneath Thy shadow and within the borders of Thy court. Thou art He Who watereth the hearts of all that have recognized Thee from Thy plenteous stream and the fountain of Thy living waters. Praised be God, the Lord of the worlds. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 76 -

Glorifié es-tu, ô Seigneur, mon Dieu! Je te rends grâce, car tu m'as appelé à l'existence en tes jours et tu as insufflé en moi ton amour et ta connaissance. Par ton nom qui, des trésors du cœur des serviteurs proches de toi, fait jaillir les perles précieuses de ta sagesse et de tes paroles, ton nom par lequel le soleil de ton titre, le Compatissant, répand son éclat sur tout ce qui est en ton ciel et sur ta terre, je te supplie. Par ta grâce et ta générosité, accorde-moi tes dons merveilleux et cachés. Ô mon Dieu, voici les premiers jours de ma vie que tu as reliés à tes propres jours. Maintenant que tu m'as conféré un si grand honneur, ne me prive pas de ce que tu destines à tes élus. Ô mon Dieu, je ne suis qu'une toute petite graine que tu as semée dans la terre de ton amour et que la main de ta générosité fait lever. C'est pourquoi cette graine, du plus profond de son être, est avide des eaux de ta miséricorde et de la source vive de ta grâce. Fais pleuvoir sur elle, du ciel de ta tendre bonté, ce qui la rendra florissante sous ta protection et dans l'enceinte de ta cour. Tu arroses, des sources de tes eaux vives et de tes flots généreux, le cœur de ceux qui te reconnaissent. Loué soit Dieu, le Seigneur des mondes. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 77 -

Verherrlicht bist Du, o Herr mein Gott! Ich danke Dir, daß Du mich in Deinen Tagen ins Leben gerufen und mich mit Deiner Liebe und Deiner Erkenntnis erfüllt hast. Bei Deinem Namen, der die kostbaren Perlen Deiner Weisheit und Deines Wortes aus den Schatzkammern der Herzen Deiner Diener hervorbringt, die Dir nahe sind, und durch den die Sonne Deines Namens, der Mitleidvolle, ihren Glanz auf alle im Himmel und auf Erden ergießt, bitte ich Dich: Versorge mich durch Deine Gnade und Großmut mit Deinen wundersamen, verborgenen Gaben. Dies sind die ersten Tage meines Lebens, o mein Gott, die Du mit Deinen Tagen verbunden hast. Da Du mir so große Ehre erweisest, verweigere mir nicht, was Du Deinen Auserwählten bestimmt hast. Ich bin nur ein winziges Samenkorn, o mein Gott, das Du in Deiner Liebe Grund sätest und aufsprießen ließest durch die Hand Deiner Großmut. Dieser Same sehnt sich im innersten Wesen nach den Wassern Deines Erbarmens, dem Lebensquell Deiner Gnade. Aus dem Himmel Deiner Güte sende herab, was ihn unter Deinem Schatten, im Bereich Deines Hofes gedeihen läßt. Du bist es, der die Herzen aller, die Dich erkennen, aus Deinem überreichen Strom, dem Quell Deines Lebenswassers tränkt. Preis sei Gott, dem Herrn aller Welten. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 78 -

O Du onvergläichlechen Här! Nier dëse Puppelchen un der Broscht vun Denger Gnod. Behitt hien an der Wéi vun Dengem séchere Schutz a looss hien an den Äerm vun Denger zäertlecher Unhänglechkeet wuessen. O Thou peerless Lord! Let this suckling babe be nursed from the breast of Thy loving-kindness, guard it within the cradle of Thy safety and protection and grant that it be reared in the arms of Thy tender affection. Ô toi, Seigneur incomparable, laisse ce nourrisson s'abreuver au sein de ton affectueuse bonté, abrite-le dans le berceau de ton infaillible protection, et permets qu'il soit élevé dans les bras de ta tendre affection. O Du unvergleichlicher Herr! Gib diesem Säugling Nahrung aus der Brust Deiner Gnade. Behüte ihn in der Wiege Deines sicheren Schutzes und laß ihn in den Armen Deiner zärtlichen Zuneigung gedeihen. 'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 79 -

O Här! Maach aus dëse Kanner wonnerbar Planzen. Looss se wuessen a gedeien am Gaart vun Dengem Bündnes. Gëff hinne Frëscht a Schéinheet duerch d’Waasser aus de Wolleke vum Räich vun Abha. O du gudden Här! Ech sinn e klengt Kand, erhief mech an deem s du mech an Däi Räich ophëls. Ech sinn ierdesch, maach Du mech himmlesch. Ech si vun der Welt hei ënnen, looss mech zum Räich do uewe gehéieren. Ech si bedréckt, looss mech stralen. Ech si weltlech, maach mech geeschteg, an erlab mir, dass ech Deng onendlech Guttheete manifestéiere kann. Du bass de Gewaltegen, Deen, dee jidderee gär huet.

O Lord! Make these children excellent plants. Let them grow and develop in the Garden of Thy Covenant, and bestow freshness and beauty through the outpourings of the clouds of the Abha Kingdom. O Thou kind Lord! I am a little child, exalt me by admitting me to the kingdom. I am earthly, make me heavenly; I am of the world below, let me belong to the realm above; gloomy, suffer me to become radiant; material, make me spiritual, and grant that I may manifest Thine infinite bounties. Thou art the Powerful, the All-Loving. 'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 80 -

Ô Seigneur, fais de ces enfants des plantes merveilleuses. Qu'ils croissent et se développent dans le jardin de ton Alliance et que les ondées du royaume d'Abhá leur apportent fraîcheur et beauté! Ô toi, Dieu de bonté, je suis un petit enfant, élève-moi et accepte-moi dans le royaume. Je suis terrestre, rends-moi céleste. Je suis de ce monde, ouvre-moi le royaume d'en haut. Je suis triste, rends-moi radieux ; matériel, rends-moi spirituel ; et accorde-moi de manifester tes grâces infinies. Tu es le Puissant, le Très-Aimant.

O Herr! Laß diese Kinder zu prachtvollen Pflanzen werden. Laß sie wachsen und gedeihen im Garten Deines Bundes. Verleihe ihnen Frische und Schönheit durch die Wasser aus den Wolken des Reiches Abha. O Du gütiger Herr! Ich bin ein kleines Kind, nimm mich auf in Dein Reich und erhebe mich. Ich bin irdisch, mache Du mich himmlisch. Ich bin von der Welt hienieden, laß mich zum Reiche droben gehören. Ich bin betrübt, laß mich strahlen. Ich bin weltlich, mache mich geistig und gib, daß ich Deine unendlichen Gnadengaben offenbare. Du bist der Gewaltige, der Alliebende. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 81 -

Hien ass Gott! O Gott, mäi Gott, gëff mir en Häerz, sou reng wéi eng Pärel. Il est Dieu! Ô Dieu, mon Dieu, accorde-moi un coeur pur, pareil à une perle. He is God! O God my God! Bestow upon me a pure heart, like unto a pearl. 16 'Abdu'l-Bahá O Gott, leed mech, pass op mech op, erliicht d’Luucht vu mengem Häerz a maach aus mir e stralende Stär. Du bass dee Mächtegen an dee Staarken.

O God, guide me, protect me, make of me a shining lamp and a brilliant star. Thou art the Mighty and the Powerful.

Mon Dieu! Guide-moi, protège-moi, illumine la lampe de mon coeur et fais de moi une étoile brillante. Tu es le Fort, le Puissant.

O Gott! Führe mich, beschütze mich, erleuchte die Lampe meines Herzens und mache mich zu einem strahlenden Stern. Du bist mächtig und stark. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 82 -

O mäin Här! O mäin Här! Ech sinn e Kand am zaarten Alter. Nier mech un der Broscht vun Denger Gnod, ënnerriicht mech am Schouss vun Denger Léift, erzéi mech an der Schoul vun Denger Féierung a looss mech wuessen am Schiet vun Denger Generositéit. Erléis mech aus der Däischtert, maach aus mir en hellt Liicht; maach mech fräi vu Verdross, maach aus mir eng Blumm aus dem Rousegaart; looss mech en Dénger vun Denger Schwell ginn a gëff mir d’Gesënnung an d’Wiese vun de Gerechten; maach aus mir d’Ursaach vu Guttheet fir d’Welt vun de Mënschen a kréin mäi Kapp mam Diadem vum éiwege Liewen. A Wierklechkeet bass Du dee Staarken, dee Mächtegen, Deen dee gesäit, Deen deen héiert.

O My Lord! O my Lord! I am a child of tender years. Nourish me from the breast of Thy mercy, train me in the bosom of Thy love, educate me in the school of Thy guidance and develop me under the shadow of Thy bounty. Deliver me from darkness, make me a brilliant light; free me from unhappiness, make me a flower of the rose garden; suffer me to become a servant of Thy threshold and confer upon me the disposition and nature of the righteous; make me a cause of bounty to the human world, and crown my head with the diadem of eternal life. Verily, Thou art the Powerful, the Mighty, the Seer, the Hearer.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 83 -

Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur! Je suis un enfant d'âge tendre. Nourris-moi du lait de ta miséricorde. Élève-moi dans ton amour, instruis-moi à l'école de tes conseils et fais-moi grandir à l'ombre de ta munificence. Délivre-moi des ténèbres, fais de moi une brillante lumière. Préserve-moi du malheur, faismoi fleurir dans ta roseraie. Souffre que je devienne un serviteur de ton seuil et confère-moi les aptitudes et la nature des justes. Fais de moi une source de bienfaits pour l'humanité et couronne-moi du diadème de la vie éternelle. En vérité, tu es le Fort, le Puissant, Celui qui voit, Celui qui entend.

O mein Herr! O mein Herr! Ich bin ein Kind in zartem Alter. Nähre mich an der Brust Deines Erbarmens, ziehe mich auf am Herzen Deiner Liebe, unterweise mich in der Schule Deiner Führung und lasse mich gedeihen im Schatten Deiner Großmut. Erlöse mich aus dem Dunkel und mache mich zu einem strahlenden Licht; befreie mich von Trübsal und mache mich zu einer Blume des Rosengartens. Mache mich zum Diener an Deiner Schwelle und verleihe mir die Wesensart der Rechtschaffenen. Mache mich zum Wohltäter der Menschheit und schmücke mein Haupt mit der Krone ewigen Lebens. Wahrlich, Du bist der Starke, der Mächtige, der Sehende, der Hörende. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 84 -

O Du gudden Här! Dës léif Kanner hei sinn d’Wierk vun de Fangere vun Denger Muecht an déi wonnerbar Zeeche vun Denger Gréisst. O Gott! Pass op dës Kanner op, an duerch Deng Gnod hëllef hinnen, dass si erzu ginn a maach si fäeg, der Mënschheet Déngschter ze leeschten. O Gott! Déi Kanner hei si Pärelen, gëff, dass si an der Muschel vun Denger Guttheet geniert ginn. Du bass dee Generéisen, Deen, deem Seng Léift alles ëmfaasst. O Thou kind Lord! These lovely children are the handiwork of the fingers of Thy might and the wondrous signs of Thy greatness. O God! Protect these children, graciously assist them to be educated and enable them to render service to the world of humanity. O God! These children are pearls, cause them to be nurtured within the shell of Thy loving-kindness. Thou art the Bountiful, the AllLoving.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 85 -

Ô toi, Seigneur de bonté! Ces beaux enfants sont l'œuvre des mains de ta puissance et les signes merveilleux de ta grandeur. Ô Dieu, protège ces enfants. Par ta grâce, aide-les à s'instruire et permets-leur de servir l'humanité. Ô Dieu, ces enfants sont des perles ; qu'ils soient nourris dans le cocon de ta tendre bonté! Tu es le Généreux, le Très-Aimant.

O Du gütiger Herr! Diese lieblichen Kinder sind das Werk Deiner machtvollen Hand, die wundersamen Zeichen Deiner Größe. O Gott! Behüte diese Kinder, hilf ihnen gnädiglich, daß sie erzogen und fähig werden, der Menschheit zu dienen. O Gott! Diese Kinder sind Perlen, laß sie heranwachsen in der Muschel Deiner Güte. Du bist der Großmütige, der Alliebende. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 86 -

O Gott! Erzéi dëst Këndchen am Schouss vun Denger Léift, a gëff him Mëllech vun der Broscht vun Denger Suerg. Fleeg dës frësch Planz am Rousegaart vun Denger Léift an hëllef hir wuessen duerch d’Schauere vun Denger Mëtschgiewegkeet. Maach aus him e Kand vum Kinneksräich a féier et an Däin himmlescht Räich. Du bass mächteg a gutt, an Du bass Deen, dee gëtt, dee Generéisen, den Här vun apaarter Generositéit.

O God! Rear this little babe in the bosom of Thy love, and give it milk from the breast of Thy Providence. Cultivate this fresh plant in the rose garden of Thy love and aid it to grow through the showers of Thy bounty. Make it a child of the kingdom, and lead it to Thy heavenly realm. Thou art powerful and kind, and Thou art the Bestower, the Generous, the Lord of surpassing bounty.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 87 -

Ô Dieu, élève ce nouveau-né dans le sein de ton amour et nourris-le du lait de ta sollicitude. Cultive cette jeune pousse dans la roseraie de ton amour et arrose-la des ondées de ta bonté. Fais de lui un enfant du royaume et guide-le vers ta céleste demeure. Tu es puissant et bon. Tu es le Dispensateur, le Généreux, le Seigneur d'infinie miséricorde.

O Gott! Erziehe dieses Kind im Schoße Deiner Liebe, und gib ihm Milch aus der Brust Deiner Fügung. Pflege diese junge Pflanze im Rosengarten Deiner Liebe und laß sie wachsen durch die Regenschauer Deiner Freigebigkeit. Mache dieses Kind zu einem Kind des Königreiches und führe es in Dein himmlisches Reich. Du bist mächtig und gütig, und Du bist der Schenkende, der Großmütige, der Herr unermeßlicher Gabenfülle. ‘Abdu’l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 88 -

O Gott! Erzéi dës Kanner. Dës Kanner sinn d’Planzen aus Dengem Bongert, d’Blumme vun Denger Wiss, d’Rouse vun Dengem Gaart. Looss Däi Reen op si falen; looss d’Sonn vun der Wierklechkeet mat Denger Léift op si schéngen. Looss Deng Lëftche si erfrëschen, fir datt si ausgebilt ginn, wuessen, opginn a sech a gréisster Schéinheet entfalen. Du bass Deen, dee gëtt. Du bass dee Matleedvollen.

O God! Educate these children. These children are the plants of Thine orchard, the flowers of Thy meadow, the roses of Thy garden. Let Thy rain fall upon them; let the Sun of Reality shine upon them with Thy love. Let Thy breeze refresh them in order that they may be trained, grow and develop, and appear in the utmost beauty. Thou art the Giver. Thou art the Compassionate.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 89 -

Ô Dieu, éduque ces enfants. Ce sont les plantes de ton verger, les fleurs de ta prairie, les roses de ton jardin. Que ta pluie les arrose, que le Soleil de réalité brille sur eux de tout ton amour! Que ta brise les rafraîchisse afin qu'ils soient bien éduqués, grandissent, se développent et apparaissent dans tout l'éclat de leur beauté! Tu es le Dispensateur, tu es le Compatissant.

O Gott! Erziehe diese Kinder. Sie sind die Pflanzen Deines Haines, die Blumen Deiner Aue, die Rosen Deines Gartens. Laß Deinen Regen auf sie niedergehen; laß die Sonne der Wirklichkeit Deine Liebe auf sie scheinen. Laß Deinen Windhauch sie erfrischen, damit sie erzogen werden, wachsen, gedeihen und sich in strahlender Schönheit entfalten. Du bist der Schenkende. Du bist der Mitleidvolle. ‘Abdu’l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 90 -

O Du onvergläichlechen Här! Sief Du dësem aarme Kand e Schutz, an e léiwen a verzeiende Meeschter dëser verluerener an onglécklecher Séil. O Här! Wa mir och nëmme wäertloost Gestrëpp sinn, gehéiere mir awer zu Dengem Rousegaart. Och wa mir Schëtz ouni Blieder a Bléie sinn, si mir awer e Stéck vun Dengem Uebstgaart. Nier dann dës Planz duerch d’Reeschauere vun Dengem zaarten Erbaarmen, erfrësch dëse jonke Bam a maach hien erëm lieweg duerch de Liewenshauch vun Denger geeschteger Fréijorszäit. Looss hien uechtsam, verstänneg an edel ginn, looss hien éiwegt Liewe kréien a fir ëmmer an Dengem Kinnekräich wunnen. O Peerless Lord! Be Thou a shelter for this poor child and a kind and forgiving Master unto this erring and unhappy soul. O Lord! Though we are but worthless plants, yet we belong to Thy garden of roses. Though saplings without leaves and blossoms, yet we are a part of Thine orchard. Nurture this plant then through the outpourings of the clouds of Thy tender mercy and quicken and refresh this sapling through the reviving breath of Thy spiritual springtime. Suffer him to become heedful, discerning and noble, and grant that he may attain eternal life and abide in Thy Kingdom for evermore. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 91 -

Ô Seigneur incomparable, sois un refuge pour ce pauvre enfant, un maître bon et indulgent pour cette âme errante et malheureuse. Ô Seigneur, bien que plantes insignifiantes, nous appartenons à ta roseraie. Bien que jeunes pousses sans feuilles ni fleurs, nous grandissons dans ton verger. Aussi, nourris cette plante des ondées de ta tendre miséricorde, ravive et rafraîchis ce jeune plant par la brise vivifiante de ton printemps spirituel. Souffre qu'il devienne vigilant, réfléchi et noble, permets qu'il parvienne à la vie éternelle et demeure à jamais dans ton royaume. O Du unvergleichlicher Herr! Sei Du diesem armen Kinde ein Schutz, sei dieser irrenden, unglücklichen Seele ein gütig vergebender Herr und Meister. O Herr! Sind wir auch nur wertloses Gestrüpp, gehören wir doch zu Deinem Rosengarten. Sind wir auch blatt– und blütenlose Schößlinge, so sind wir doch Teil Deines Obstgartens. So nähre diese Pflanze durch die Regenschauer Deines zarten Erbarmens, und erquicke und erfrische diesen Schößling durch den Lebenshauch Deiner geistigen Frühlingszeit. Laß ihn achtsam, verständig und edel werden, laß ihn ewiges Leben erlangen und für immer in Deinem Königreich wohnen. 17 'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 92 -

Jugendlech
Youth – Jeunes - Jugendliche

O Här! Looss dëse jonke Mënsch stralen, a sief generéis géintiwwer dësem Schwaachen. Schenk him Wëssen, gëff him all Mueren zousätzlech Stäerkt a behitt hien am Ënnerdaach vun Denger Protektioun, fir dass hie fräi gëtt vun all Iertum, sech dem Déngscht un Denger Saach higëtt, déi Onduge leet, déi Onglécklech féiert, déi Gefaange befreit, an déi Liichtfankeg erwächt, fir dass si all mat Dengem Gedenken an Dengem Luef geseent ginn. Du bass de Mächtegen an de Staarken.

O Lord! Make this youth radiant, and confer Thy bounty upon this poor creature. Bestow upon him knowledge, grant him added strength at the break of every morn and guard him within the shelter of Thy protection so that he may be freed from error, may devote himself to the service of Thy Cause, may guide the wayward, lead the hapless, free the captives and awaken the heedless, that all may be blessed with Thy remembrance and praise. Thou art the Mighty and the Powerful. 18

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 93 -

Ô Dieu, fais rayonner ce jeune et sois généreux envers cette pauvre créature. Accorde-lui la connaissance. Chaque matin, donne-lui une force accrue et protège-le afin qu'il soit affranchi de toute erreur, qu'il se consacre au service de ta cause, guide les rebelles et les infortunés, libère les captifs, éveille les insouciants, et que tous bénéficient de ton souvenir et ta louange. Tu es le Puissant, le Fort.

O Herr! Laß diesen jungen Menschen strahlen, erweise diesem armen Geschöpf Deine Freigebigkeit. Schenke ihm Wissen, gewähre ihm jeden Morgen neue Kraft und behüte ihn unter dem Obdach Deines Schutzes, daß er frei von Irrtum werde, sich dem Dienste Deiner Sache hingebe, die Widerspenstigen leite, die Unglücklichen führe, die Gefangenen befreie und die Achtlosen erwecke, so daß alle durch Dein Gedenken und Deinen Lobpreis gesegnet sind. Du bist der Mächtige, der Kraftvolle. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 94 -

Eenheet a Fridden
Unity and Peace – Unité et Paix – Einheit und Frieden

O mäi Gott, o mäi Gott! Vereeneg d’Häerzer vun Dengen Dénger a weis hinnen Däi grousse Plang. Dass si Denge Geboter noginn an Däi Gesetz beuechten. Hëllef hinnen, o Gott, an hirer Beméiung, a schenk hinnen d’Kraaft, Dir ze déngen. O Gott! Iwwerlooss si net sech selwer, mee leet hir Schrëtt mam Liicht vun Dengem Wëssen, an erfree hir Häerzer mat Denger Léift. Du bass wierklech hir Hëllef an hiren Här. O my God! O my God! Unite the hearts of Thy servants, and reveal to them Thy great purpose. May they follow Thy commandments and abide in Thy law. Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve Thee. O God! Leave them not to themselves, but guide their steps by the light of Thy knowledge, and cheer their hearts by Thy love. Verily, Thou art their Helper and their Lord.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 95 -

Ô mon Dieu, ô mon Dieu, unis les cœurs de tes serviteurs et révèle-leur ton grand dessein. Puissent-ils suivre tes commandements et observer ta loi. Aide-les, ô mon Dieu, dans leurs efforts et accorde-leur la force de te servir. Ô Dieu, ne les abandonne pas à euxmêmes, mais de la lumière de ta connaissance, guide leurs pas et de ton amour, réjouis leur cœur. En vérité, tu es leur Soutien et leur Seigneur.

O mein Gott, o mein Gott! Einige die Herzen Deiner Diener und enthülle ihnen Deinen großen Plan. Gib, daß sie Deinen Geboten folgen und Deinem Gesetz die Treue halten. Hilf ihnen, o Gott, in ihrem Bemühen und verleihe ihnen die Kraft, Dir zu dienen. O Gott! Überlasse sie nicht sich selbst, sondern lenke ihre Schritte durch das Licht Deiner Erkenntnis und beglücke ihre Herzen durch Deine Liebe. Wahrlich, Du bist ihr Helfer und ihr Herr.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 96 -

O eise Gott, mir bieden dech beim Kinnek vun den Nimm, an dem Schëpfer vun Himmel an Äerd, beim Rausche vun de Blieder vum Liewensbam a bei Denge Wierder, déi eis d’Wierklechkeet vun allem méi no bréngen, gëff, dass d’Eenheet an der Léift zu Gott, séier uechtert d’Welt etabléiert gëtt; dass Du eis leede wäerts, ëmmer an onfeelbar, zu deem hin, wat mir no Dengem Wëlle maache sollten, an dass mir ëmmer staark a voll a ganz preparéiert sinn, Dir direkt, ouni ze zécken an ouni Bedingung, ze follegen.

O our God, we beg of Thee by the King of Names and Maker of heaven and earth, by the rustling of the leaves of the Tree of Life and by Thine utterances, through which the realities of things are drawn unto us, to grant that the unity in the Love of God may be speedily established throughout the world; that Thou wilt guide us always and unmistakably to whatever Thou wouldst have us to do, and that we may ever be strong and fully prepared to render instant, exact and complete obedience. 19

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 97 -

O notre Dieu! Nous Te prions par le Roi des Noms et le Créateur du ciel et de la terre, par le bruissement des feuilles de l'Arbre de la Vie et par tes paroles par lesquelles les réalités des choses se rapprochent de nous, de permettre que l'unité dans l'amour de Dieu s'établisse rapidement à travers le monde; que nous soyons guidés par Toi, toujours et sans possibilité d'erreur, vers quoi que ce soit que Tu veuilles nous voir accomplir, et que nous soyons toujours forts et entièrement prêts à une obéissance instantanée, rigoureuse et complète. 20

O unser Gott! Wir bitten Dich beim König der Namen, dem Schöpfer von Himmel und Erde, beim Blätterrauschen des Lebensbaumes und bei Deinem Wort, das uns aller Dinge Wirklichkeit nahebringt, gib, daß bald die Einheit, die aus der Liebe Gottes kommt, in aller Welt gestiftet werde. Leite Du uns allezeit unfehlbar hin zu dem, was wir nach Deinem Willen tun sollen, und laß uns immerdar standhaft und bereit sein, Dir ohne Zögern genauen, unbedingten Gehorsam zu leisten. 21 Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 98 -

O du gudden Här! Du hues d‘ganz Mënschheet aus deem gläiche Stamm erschaf. Du hues bestëmmt, dass si all zum gläiche Stot gehéieren. An Denger helleger Präsenz si si all Deng Dénger, an d‘ganz Mënschheet fënnt en Ënnerdaach an Dengem Hellegtum. Si sinn all rondrëm den Dësch vun Denger Generositéit versammelt; si sinn all erliicht vun der Luucht vun Denger Vorsehung. O Gott! Du bass gutt zu jidderengem, Du suergs fir jiddereen, Du pass op jiddereen op, Du gëss jidderengem d‘Liewen. Du hues jidderengem Talenter a Fäegkeete ginn, an alleguer si si an d‘Mier vun Dengem Erbaarme gedaucht. O Du gudden Här! Vereeneg si all. Looss d‘Relioune sech eens ginn a vereeneg d‘Natiounen, fir dass si een deen anere wéi eng Famill gesinn an d‘ganz Äerd wéi een Doheem. O dass si dach alleguer a vollkommener Harmonie zesummeliewen! O Gott! Erhief Du de Fändel vun der Eenheet vun der Mënschheet. O Gott! Erriicht de Gréisste Fridden. Zementéier Du, O Gott, d‘Häerzer zesummen. O Du gudde Papp, Gott! Erfree eis Häerzer duerch den Doft vun Denger Léift. Erliicht eis Aen duerch d‘Luucht vun Denger Féierung. Erfree eis Ouere mam gudde Klang vun Dengem Wuert a behitt eis all an der Festung vun Denger Vorsehung. Du bass dee Mächtegen an de Staarken, Du bass dee Verzeienden an Du bass deen, deen d‘Mängel vun der ganzer Mënschheet iwwersäit. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 99 -

O Thou kind Lord! Thou hast created all humanity from the same stock. Thou hast decreed that all shall belong to the same household. In Thy Holy Presence they are all Thy servants, and all mankind are sheltered beneath Thy Tabernacle; all have gathered together at Thy Table of Bounty; all are illumined through the light of Thy Providence. O God! Thou art kind to all, Thou hast provided for all, dost shelter all, conferrest life upon all. Thou hast endowed each and all with talents and faculties, and all are submerged in the Ocean of Thy Mercy. O Thou kind Lord! Unite all. Let the religions agree and make the nations one, so that they may see each other as one family and the whole earth as one home. May they all live together in perfect harmony. O God! Raise aloft the banner of the oneness of mankind.O God! Establish the Most Great Peace.Cement Thou, O God, the hearts together. O Thou kind Father, God! Gladden our hearts through the fragrance of Thy love. Brighten our eyes through the Light of Thy Guidance. Delight our ears with the melody of Thy Word, and shelter us all in the Stronghold of Thy Providence. hou art the Mighty and Powerful, Thou art the Forgiving and Thou art the One Who overlooketh the shortcomings of all mankind. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 100 -

Ô toi, Seigneur de bonté, tu as créé toute l'humanité d'une seule et même souche. Tu as décrété que tous les hommes seraient de la même famille. En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et toute l'humanité s'abrite sous ton tabernacle ; ils sont tous réunis autour de la table de ta générosité, illuminés de la lumière de ta providence. Ô Dieu, tu es bon envers tous, tu subviens aux besoins de chacun, tu les protèges tous, tu leur confères la vie. Tu les as tous dotés de facultés et de talents et ils sont plongés dans l'océan de ta miséricorde. Ô toi, Seigneur de bonté, unis-les tous. Fais que les religions s'accordent et que les nations s'unifient afin qu'ils se voient comme une seule famille et regardent la terre comme un seul foyer. Puissent-ils tous vivre ensemble en parfaite harmonie! Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain. Ô Dieu, établis la très grande Paix. Ô Dieu, cimente les cœurs. Ô toi, Père bienfaisant, Dieu, réjouis nos cœurs du parfum de ton amour. Éclaire nos yeux de la lumière de ta providence. Enchante nos oreilles de la mélodie de ta parole et abrite-nous dans la forteresse de ta sollicitude. Tu es le Fort, le Puissant, tu es le Clément, l'Indulgent qui pardonne les faiblesses des hommes. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 101 -

O Du gütiger Herr! Du hast die ganze Menschheit aus dem gleichen Stamm erschaffen. Du hast bestimmt, daß alle der gleichen Familie angehören. In Deiner heiligen Gegenwart sind alle Deine Diener, die ganze Menschheit findet Schutz in Deinem Heiligtum. Alle sind um Deinen Gabentisch versammelt; alle sind erleuchtet vom Lichte Deiner Vorsehung. O Gott! Du bist gütig zu allen, Du sorgst für alle, Du beschützest alle, Du verleihst allen Leben. Du hast einen jeden mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, und alle sind in das Meer Deines Erbarmens getaucht. O Du gütiger Herr! Vereinige alle. Gib, daß die Religionen in Einklang kommen und vereinige die Völker, auf daß sie einander ansehen wie eine Familie und die ganze Erde wie eine Heimat. O daß sie doch in vollkommener Harmonie zusammenlebten! O Gott! Erhebe das Banner der Einheit der Menschheit.O Gott! Errichte den Größten Frieden. Schmiede Du, o Gott, die Herzen zusammen. O Du gütiger Vater, Gott! Erfreue unsere Herzen durch den Duft Deiner Liebe. Erhelle unsere Augen durch das Licht Deiner Führung. Erquicke unsere Ohren mit dem Wohlklang Deines Wortes und beschütze uns alle in der Feste Deiner Vorsehung. Du bist der Mächtige und der Kraftvolle, Du bist der Vergebende und Du bist der, welcher die Mängel der ganzen Menschheit übersieht. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 102 -

Hëllef
Aid and Assistance – Assistance - Beistand

O Du, Deem Säi Gesiicht d’Zil vu Menger Ubiedeung ass! Deng Schéinheet ass helleg fir mech, Deng Wunneng ass wat ech sichen, Däi Luef ass meng Hoffnung, Däi Plang dat wat mech begleet, Deng Léift de Grond firwat ech do sinn, Däin Numm ze nenne mäi Gléck, no bei Dir ze sinn dat wourop ech waarden, Deng Präsenz mäi stäerkste Wonsch a mäin héschstent Verlaangen. Dofir bieden ech Dech vu ganzem Häerz, verwier mir net, wat s Du den Auserwielte vun Dengen Dénger verschriwwen hues, a versuerg mech mat deene Saachen, déi an dëser an an där nächster Welt gutt fir mech sinn. Du bass wierklech alle Mënschen hire Kinnek. Et gëtt kee Gott ausser Dir, Deen deen ëmmer nees verzeit, dee Generéisten. O Thou Whose face is the object of my adoration, Whose beauty is my sanctuary, Whose habitation is my goal, Whose praise is my hope, Whose providence is my companion, Whose love is the cause of my being, Whose mention is my solace, Whose nearness is my desire, Whose presence is my dearest wish and highest aspiration, I entreat Thee not to withhold from me the things Thou didst ordain for the chosen ones among Thy servants. Supply me, then, with the good of this world and of the next. Thou, truly, art the King of all men. There is no God but Thee, the Ever-Forgiving, the Most Generous.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 103 -

Ô toi dont la face est l'objet de mon adoration, la beauté mon sanctuaire et la demeure mon but, dont la louange est mon espoir et la sollicitude ma compagne, dont l'amour est la cause de mon existence, la mention ma consolation, la proximité mon désir, la présence mon vœu le plus cher et ma plus haute aspiration, je te prie de ne pas me refuser ce que tu ordonnes pour les élus parmi tes serviteurs. Accorde-moi le bien de ce monde et du monde à venir. Tu es, en vérité, le roi de tous les hommes. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, l'éternel Magnanime, le Très-Généreux.

O Du, zu Dessen Antlitz sich meine Anbetung erhebt! Deine Schönheit ist mein Heiligtum, Deine Wohnstatt mein Ziel, Dein Lobpreis meine Hoffnung, Deine Vorsehung mein Gefährte, Deine Liebe der Grund meines Seins, Dein Gedenken mein Trost, Deine Nähe mein Verlangen, Deine Gegenwart mein liebster Wunsch und meine höchste Sehnsucht. Darum bitte ich Dich flehentlich, versage mir nicht, was Du für die Erwählten unter Deinen Dienern bestimmt hast, und versorge mich mit allem Guten in dieser und der zukünftigen Welt. Du bist fürwahr der König aller Menschen. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Immervergebenden, dem Großmütigsten. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 104 -

O mäi Gott! Ech froen dech, bei Dengem herrllechsten Numm, mir an deem ze hëllefen, wat d’Affairë vun Dengen Dénger bléie léisst, an Deng Stied wuessen deet. Du hues a Wierklechkeet, Muecht iwwer all Saachen.

O my God! I ask Thee, by Thy most glorious Name, to aid me in that which will cause the affairs of Thy servants to prosper, and Thy cities to flourish. Thou, indeed, hast power over all things! 22

Ô mon Dieu! Je te demande, par ton nom le plus glorieux, de m'aider à rendre prospères les affaires de tes serviteurs et florissantes tes cités. Tu as, en vérité, pouvoir sur toutes choses.

O mein Gott! Ich bitte Dich bei Deinem erhabensten Namen, hilf mir zu tun, was die Belange Deiner Diener fördert und Deine Städte erblühen läßt. Du hast wahrlich Macht über alle Dinge.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 105 -

Raum net déi festlech Tafel of, déi an Dengem Numm gedeckt ass, an erstéck déi brennend Flam net, déi Däi Feier, wat net ze läschen ass, ugestach huet. Hal d’Stréime vun Dengem beliewende Waasser net op, dat mat der Melodie vun Denger Herrlechkeet an Dengem Gediechtnes plätschert, an enthal Dengen Dénger net de Geroch vun Denge séissen Aromaen, déi de Parfum vun Denger Léift ausotmen. Här! Wandel déi quälend Suerge vun Dengen hellegen Dénger a Rou, hir Plo a Confort, hir Erniddregung an Herrlechkeet, hir Trauer a glécklech Freed, O Du, deen s du d’ganz Mënschheet an der Gitt häls. Du bass a Wierklechkeet deen Een, deen Eenzegen, dee Mächtegen, deen Allwëssenden, deen Allweisen. Remove not, O Lord, the festal board that hath been spread in Thy Name, and extinguish not the burning flame that hath been kindled by Thine unquenchable fire. Withhold not from flowing that living water of Thine that murmureth with the melody of Thy glory and Thy remembrance, and deprive not Thy servants from the fragrance of Thy sweet savors breathing forth the perfume of Thy love. Lord! Turn the distressing cares of Thy holy ones into ease, their hardship into comfort, their abasement into glory, their sorrow into blissful joy, O Thou that holdest in Thy grasp the reins of all mankind! Thou art, verily, the One, the Single, the Mighty, the All-Knowing, the All-Wise. 23 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 106 -

Ne retire pas, ô Seigneur, la table du festin préparé en ton nom et n'éteins pas la flamme brûlante allumée par ton inextinguible feu. N'empêche pas de couler l'eau vive qui murmure la mélodie de ta gloire et de ton souvenir, et ne prive pas tes serviteurs des doux effluves exhalant le parfum de ton amour. Seigneur! Change en quiétude les soucis angoissants de tes saints serviteurs, leurs privations en bien-être, leur humiliation en gloire et leur tristesse en joie bienheureuse, ô Toi qui tiens en ta main les rênes de l'humanité. Tu es en vérité le Dieu Un, l'Unique, le Puissant, l'Omniscient, l'infiniment Sage. Räume die festliche Tafel nicht ab, o Herr, die in Deinem Namen gedeckt ist, und ersticke die brennende Flamme nicht, die Dein unauslöschliches Feuer entzündet hat. Halte das Strömen Deines belebenden Wassers nicht auf, das die Weisen Deiner Herrlichkeit und Deines Gedächtnisses murmelt, und beraube Deine Diener nicht des Wohlgeruchs, den der Hauch Deiner Liebe verströmt. Herr! Wandle die quälenden Sorgen Deiner Frommen in Ruhe, ihre Bedrängnis in Trost, ihre Erniedrigung in Herrlichkeit, ihren Kummer in selige Freude, o Du, der Du in Deinem Griff die Zügel der ganzen Menschheit hältst! Du bist wahrlich der Eine, der Einzige, der Mächtige, der Allwissende, der Allweise. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 107 -

Hien ass de Baarmhäerzegen, dee Ganz Generéisen! O Gott, mäi Gott! Du gesäis mech, Du kenns mech ; Du bass mäin Hafen a meng Zuflucht. Ech hu kee gesicht a wäert kee sichen ausser Dech. Kee Pad hunn ech betrat a kee wäert ech betrieden ausser de Pad vun Denger Léift. An der donkler Nuecht vun der Verzweiwlung dréint mäin A sech voll Erwaardung a voll Hoffnung dem Moie vun Denger onbegrenzter Gonscht zou, a moies, wann et hell gëtt, gëtt meng matt Séil erfrëscht a gestäerkt am Gedenken un Deng Schéinheet a Vollkommenheet. Wiem d’Gnod vun Dengem Erbaarmen hëlleft, dee gëtt, a wär en och nëmmen eng Drëps, zu engem onendleche Mier, an dat klengst Atom, gehollef duerch d’Ausstralung vun Denger zaarter Gnod, wäert wéi e stralende Stär liichten. Bierg ënnert Dengem Schutz, O Du Geescht vun der Rengheet, du allgnädege Versuerger, däin äifregen, passionéierten Dénger. Hëllef him an dëser Welt, standhaft a bestänneg an Denger Léift ze bleiwen, an erlab dësem Vugel, deem seng Flillécke gebrach sinn, Schutz an en Ënnerdach ze fannen, an Dengem hellegen Nascht um himmlesche Bam.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 108 -

He is the Compassionate, the All-Bountiful! O God, my God! Thou seest me, Thou knowest me; Thou art my Haven and my Refuge. None have I sought nor any will I seek save Thee; no path have I trodden nor any will I tread but the path of Thy love. In the darksome night of despair, my eye turneth expectant and full of hope to the morn of Thy boundless favor and at the hour of dawn my drooping soul is refreshed and strengthened in remembrance of Thy beauty and perfection. He whom the grace of Thy mercy aideth, though he be but a drop, shall become the boundless ocean, and the merest atom which the outpouring of Thy loving-kindness assisteth, shall shine even as the radiant star. Shelter under Thy protection, O Thou Spirit of purity, Thou Whom art the All-Bountiful Provider, this enthralled, enkindled servant of Thine. Aid him in this world of being to remain steadfast and firm in Thy love and grant that this broken-winged bird attain a refuge and shelter in Thy divine nest that abideth upon the celestial tree. 24

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 109 -

Il est le Compatissant, le Très-Généreux! Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois, tu me connais, tu es mon havre et mon refuge. Je n'ai cherché et ne chercherai nul autre que toi, je n'ai foulé et ne foulerai d'autre sentier que celui de ton amour. Dans la sombre nuit du désespoir, mes yeux se tournent, pleins d'attente et d'espérance, vers le matin de ta faveur infinie. Dès l'aurore, mon âme languissante est rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta beauté et de ta perfection. Celui qu'assiste la grâce de ta miséricorde, ne fût-il qu'une goutte, deviendra un océan sans limites, et le plus simple atome, aidé par l'effusion de ta tendre bonté, brillera comme l'étoile radieuse. Esprit de pureté, toi, le très généreux Dispensateur, prends sous ta protection ton serviteur ardent et passionné. Aide-le en ce monde, à demeurer ferme et constant en ton amour, et permets à cet oiseau aux ailes brisées de trouver refuge au creux de ton nid divin dans l'arbre céleste. 25

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 110 -

Er ist der Barmherzige, der Allgütige! O Gott, mein Gott! Du siehst mich, Du kennst mich. Du bist mein Hafen und meine Zuflucht. Ich habe keinen gesucht und will keinen suchen denn Dich. Keinen Pfad habe ich betreten und will keinen betreten als den Pfad Deiner Liebe. In der Verzweiflung dunkler Nacht wendet sich mein Herz voll Hoffnung dem Morgen Deiner grenzenlosen Gunst zu, und zur Stunde der Morgendämmerung wird meine matte Seele erfrischt und gestärkt im Gedenken an Deine Schönheit und Vollkommenheit. Wem die Gnade Deines Erbarmens hilft, der wird, und wäre er nur ein Tropfen, zu einem endlosen Meer, und das kleinste Atom leuchtet dank der Ausgießung Deiner Güte gleich einem strahlenden Stern. Birg unter Deinem Schutz, Du Geist der Reinheit, Du allgütiger Versorger, Deinen entzückten, entflammten Diener. Hilf ihm, in der Welt des Seins standhaft und fest an Deiner Liebe zu hangen, und laß diesen Vogel mit gebrochenem Flügel in Deinem göttlichen Nest auf dem himmlischen Baume Schutz und Zuflucht finden. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 111 -

Schutz
Protection – Protection - Schutz

… Bewaffnet mat der Muecht vun Dengem Numm, kann näischt mir jeemols wéidoen, a mat Denger Léift a mengem Häerz kann de Misär vun der ganzer Welt mech op keng Manéier alarméieren…. … Armed with the power of Thy name - nothing can ever hurt me, and with Thy love in my heart - all the world's afflictions - can in no wise alarm me. … 26 … Armé du Pouvoir de Ton Nom, rien ne peut me faire tort et avec Ton Amour dans mon coeur, toutes les afflictions du monde ne pourront jamais m'alarmer. … … Bin ich bewaffnet mit der Macht Deines Namens, so kann mich nichts verwunden, und mit Deiner Liebe im Herzen können mich alle Trübsale dieser Welt nicht schrecken. … Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 112 -

Ruhm sief Dir, o Gott! Du bass dee Gott, Dee virun allem existéiert huet, Deen no allem existéiere wäert an iwwer alles ewech bestoe bleift. Du bass dee Gott Deen alles weess a Sech iwwer alles erhieft. Du bass dee Gott Dee mat allem gnädeg ëmgeet, Deen tëschent allem urteelt an Deem Säi Bléck alles ëmfaasst. Du bass Gott mäin Här, Du kenns meng Lag an du gesäis mäin ënnerlecht a mäin äusserlecht Wiesen. Looss Deng Verzeiung e Geschenk si fir mech a fir déi Gleeweg déi Dengem Ruff nogaange sinn. Sief Du meng eenzeg Hëllef géint de Muttwëll vu jidderengem dee mir wëll Leed undoen oder mir Schlechtes wënscht. Du bass wierklech den Här vun allem wat s Du geschaf hues. Du gëss allen Zefriddenheet, mee ouni Dech ka kee sech selwer duergoen. Glory be to Thee, O God! Thou art the God Who hath existed before all things, Who will exist after all things and will last beyond all things. Thou art the God Who knoweth all things, and is supreme over all things. Thou art the God Who dealeth mercifully with all things, Who judgeth between all things and Whose vision embraceth all things. Thou art God my Lord, Thou art aware of my position, Thou dost witness my inner and outer being. Grant Thy forgiveness unto me and unto the believers who responded to Thy Call. Be Thou my sufficing helper against the mischief of whosoever may desire to inflict sorrow upon me or wish me ill. Verily, Thou art the Lord of all created things. Thou dost suffice everyone, while no one can be self-sufficient without Thee.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 113 -

Gloire à toi, ô Dieu! Tu existas avant toutes choses, tu existeras après toutes choses, tu dureras au-delà de toutes choses. Tu connais toutes choses, tu as la suprématie sur toutes choses. Tu traites toutes choses avec miséricorde, tu juges entre toutes choses, ta vision embrasse toutes choses. Tu es Dieu, mon Seigneur! Tu es conscient de ma condition, tu vois mon être spirituel et mon être matériel. Accorde-moi ton pardon ainsi qu'aux croyants qui ont répondu à ton appel. Sois mon seul secours contre les vilenies de ceux qui souhaitent m'affliger ou me nuire. En vérité, tu es le Seigneur de toutes choses créées. Tu suffis à chacun alors que, sans toi, nul ne peut se suffire. Ruhm sei Dir, o Gott! Du bist der Gott, der vor allem war, der nach allem sein wird und alles überdauert. Du bist der Gott, der alles kennt und über alles erhaben ist. Du bist der Gott, der gnädig ist zu allem, der zwischen allem richtet und dessen Schau alles umfaßt. Du bist Gott, Du bist mein Herr, Du kennst meine Lage und siehst mein inneres wie mein äußeres Sein. Vergib mir und den Gläubigen, die auf Deinen Ruf antworten. Sei Du mein allgenügender Helfer vor dem Unheil derer, die Kummer auf mich laden möchten oder mir übel wollen. Wahrlich, Du bist der Herr alles Erschaffenen. Du genügst jedem, doch keiner ist sich selbst genug ohne Dich. Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 114 -

O mäin Här! Du weess dass d’Mënschen agekreest si mat Leed a groussem Misär an ëmgi si mat Schwieregkeeten a Verdross. All Ongléck attackéiert de Mënsch an all grausam Mësslechkeet iwwerfält hie wéi d’Attaque vun enger Schlaang. Et gëtt keen Ënnerdag, keen Asil fir hien ausser ënnert dem Flillek vun Dengem Schutz, Dengem Versuergen, Denger Wuecht a Garde. O Du Baarmhäerzegen! O mäin Här! Maach Deng Protektioun meng Rüstung, Däi Versuerge mäi Schëld, Bescheidenheet virun der Dier vun Denger Eenzegkeet mäi Wiechter, Deng Garde a Verdeedegung meng Festung a meng Wunneng. Hëllef mir virun den Aflüsterunge vun der Selbstsucht an dem Verlaangen a beschütz mech vun all Krankheet, Ongléck, Nout a Misär. A Wierklechkeet, bass Du de Beschützer, den Hidder, de Verdeedeger. Du bass Deen, dee sech selwer duergeet, de Baarmhäerzegste vun de Baarmhäerzegen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 115 -

O my Lord! Thou knowest that the people are encircled with pain and calamities and are environed with hardships and trouble. Every trial doth attack man and every dire adversity doth assail him like unto the assault of a serpent. There is no shelter and asylum for him except under the wing of Thy protection, preservation, guard and custody. O Thou the Merciful One! O my Lord! Make Thy protection my armor, Thy preservation my shield, humbleness before the door of Thy oneness my guard, and Thy custody and defense my fortress and my abode. Preserve me from the suggestions of self and desire, and guard me from every sickness, trial, difficulty and ordeal. Verily, Thou art the Protector, the Guardian, the Preserver, the Sufficer, and verily, Thou art the Merciful of the Most Merciful. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 116 -

Ô mon Seigneur, tu sais de combien de souffrances et de calamités, de tribulations et d'afflictions, est entourée l'humanité. Les épreuves et les infortunes s'attaquent à l'homme telles des serpents. Il n'est pour lui ni abri ni refuge si ce n'est sous l'aile de ta protection et de ton assistance, de ta garde et de ta tutelle. Ô toi, le Miséricordieux, ô mon Seigneur, fais de ta protection mon armure, de ton assistance mon bouclier, de l'humilité au seuil de ton unité ma sauvegarde, de ta tutelle et de ta défense ma forteresse et ma demeure. Préserve-moi de l'influence de mon ego et de mes désirs, et protège-moi de toute épreuve et maladie, difficulté et tribulation. En vérité, tu es le Protecteur, le Gardien, le Défenseur. Tu es celui qui suffit à tout, tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 117 -

O mein Gott! Du weißt, daß die Menschen von Kummer und Unglück umzingelt, von Mühsal und Sorgen umgeben sind. Jegliche Prüfung fällt den Menschen an, und schreckliches Leid kommt über ihn wie der Angriff einer Schlange. Es gibt kein Obdach, keine Zuflucht für ihn, es sei denn unter dem Fittich Deines Schutzes, Deiner Bewahrung, Deiner Hut und Deiner Wacht. O Du Barmherziger! O mein Herr! Mache Deinen Schutz zu meiner Rüstung, Deine Bewahrung zu meinem Schild, Demut am Tore Deiner Einheit zu meiner Hut und Deine Wacht und Verteidigung zu meiner festen Wohnstatt. Bewahre mich vor den Einflüsterungen der Selbstsucht und der Begierde, schütze mich vor aller Krankheit, Sorge, Beschwernis und Qual. Wahrlich, Du bist der Beschützer, der Hüter, der Erhalter, der Genügende, und wahrlich, Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 118 -

Gott ëm Verzeiung bieden
Forgiveness – Pardon - Verzeihung

Ech bieden Dech mir ze verzeien o mäin Här, dass ech iergend een ernimmt hunn ausser Dir, a fir all Luef ausser Dengem Luef, a fir all Freed ausser der Freed no bei Dir ze sinn, a fir all Plëséier ausser dem Plëséier mat Dir ze kommunizéieren, a fir all Freed ausser der Freed vun Denger Léift an Dengem gudde Wëllen, a fir all Saachen déi mech uginn, déi awer näischt mat Dir ze dinn hunn, o Du deen s Du den Här vun allen Häre bass, Deen deen d’Mëttele verschaaft an d’Dieren opspäert.

I beg Thee to forgive me, O my Lord, for every mention but the mention of Thee, and for every praise but the praise of Thee, and for every delight but delight in Thy nearness, and for every pleasure but the pleasure of communion with Thee, and for every joy but the joy of Thy love and of Thy good-pleasure, and for all things pertaining unto me which bear no relationship unto Thee, O Thou Who art the Lord of lords, He Who provideth the means and unlocketh the doors. 27

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 119 -

Ô mon Seigneur, je te supplie de me pardonner pour toute mention autre que ta mention, toute louange autre que ta louange, toute joie autre que celle de ta présence, tout plaisir autre que celui de la communion avec toi, toute allégresse autre que celle de t'aimer et de te plaire. Pardonne-moi aussi pour tout ce qui m'appartient et qui est sans rapport avec toi, ô Seigneur des seigneurs, toi qui fournis les moyens et qui ouvres les portes!

Ich bitte Dich, o mein Herr, vergib mir jedes Gedenken außer dem Deinen, jeden Lobpreis außer dem Deinen, jede Wonne außer Deiner Nähe, jede Freude außer der Gemeinschaft mit Dir, jedes Entzücken außer Deiner Liebe und Deinem Wohlgefallen sowie alles, was mir zugehört und keine Verwandtschaft hat mit Dir, o Du, der Du der Herr der Herren bist, Er, der die Wege bereitet und die Türen öffnet. Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 120 -

Éier sief Dir o Gott! Wéi kann ech vun Dir schwätzen, vu dass du helleg bass iwwer de Luef vun der ganzer Mënschheet? Verherrlecht sief Däin Numm, o Gott! Du bass de Kinnek, déi éiweg Wourecht. Du weess, wat an den Himmelen an op der Äerd ass, an zu Dir musse si all zréckkommen. No enger präziser Mooss hues Du Deng gëttlech bestëmmten Offenbarung erofgeschéckt. Gelueft bass Du o Här! Duerch d’Kraaft vun Dengem Uerder méchs Du zu engem Gewënner wien och ëmmer s Du wëlls, duerch d’Heerschare vun den Himmelen, der Äerd an deem, wat dertëschent läit. Du bass den héchsten Herrscher, déi éiweg Wourecht, den Här, deem seng Muecht net z’iwwerwannen ass. Verherrlecht bass Du o Här! Du verzeis zu jidder Zäit d’Sënne vu jidderengem vun Dengen Dénger, déi Dech ëm Verzeiung bieden. Wäsch meng Sënnen of an d’Sënne vun deenen, déi bei der Moiesdämmerung Deng Verzeiung sichen, déi zu Dir bieden, am Dag wéi an der Nuecht, déi no näischt ausser Gott verlaangeren, déi duerbrénge wat och ëmmer Gott hinne gnädeg zougesteet, déi Däi Luef moies an owes feieren an net noléisseg sinn an hire Flichten.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 121 -

Glory be unto Thee, O God. How can I make mention of Thee while Thou art sanctified from the praise of all mankind. Magnified be Thy Name, O God, Thou art the King, the Eternal Truth; Thou knowest what is in the heavens and on the earth, and unto Thee must all return. Thou hast sent down Thy divinely ordained Revelation according to a clear measure. Praised art Thou, O Lord! At Thy behest Thou dost render victorious whomsoever Thou willest, through the hosts of heaven and earth and whatsoever existeth between them. Thou art the Sovereign, the Eternal Truth, the Lord of invincible might. Glorified art Thou, O Lord, Thou forgivest at all times the sins of such among Thy servants as implore Thy pardon. Wash away my sins and the sins of those who seek Thy forgiveness at dawn, who pray to Thee in the daytime and in the night season, who yearn after naught save God, who offer up whatsoever God hath graciously bestowed upon them, who celebrate Thy praise at morn and eventide, and who are not remiss in their duties.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 122 -

Gloire à toi, ô mon Dieu! Comment puis-je te mentionner alors que tu transcendes toute louange humaine! Magnifié soit ton nom, ô mon Dieu, tu es le Roi, l'éternelle Vérité. Tu sais ce qui existe sur la terre et dans les cieux, et c'est à toi que tout retournera. Tu manifestes, selon une mesure précise, la révélation que tu as divinement décidée. Sois loué, ô Seigneur! Par les armées du ciel et de la terre et de tout ce qui est entre les deux, tu accordes, sur ton ordre, la victoire à qui tu veux. Tu es le Souverain, la Vérité éternelle, le Seigneur au pouvoir invincible. Glorifié sois-tu, ô Seigneur! Tu pardonnes toujours les péchés de ceux parmi tes serviteurs qui implorent ton pardon. Efface mes péchés et les péchés de ceux qui recherchent ta miséricorde à l'aube, et te prient jour et nuit ; ils languissent pour Dieu seul, offrent tout ce que Dieu leur a gracieusement octroyé, célèbrent ta louange matin et soir et ne négligent pas leurs devoirs.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 123 -

Ruhm sei Dir, o Gott! Wie kann ich von Dir sprechen, da Du heilig bist über den Lobpreis der ganzen Menschheit! Verherrlicht sei Dein Name, o Gott! Du bist der König, die ewige Wahrheit. Du weißt, was in den Himmeln und auf Erden ist, und zu Dir müssen alle zurückkehren. Nach deutlichem Maße hast Du Deine göttlich bestimmte Offenbarung herabgesandt. Gelobt seiest Du, o Herr! Kraft Deines Befehls machst Du siegreich, wen Du willst, durch die Heerscharen des Himmels, der Erde und dessen, was dazwischen ist. Du bist der höchste Herrscher, die Ewige Wahrheit, der Herr unüberwindlicher Macht. Verherrlicht seiest Du, o Herr! Du vergibst allezeit die Sünden jener Deiner Diener, die Deine Verzeihung erflehen. Wasche ab meine Sünden und die Sünden derer, die zur Morgendämmerung Deine Vergebung suchen, die zu Dir beten am Tage und zur Nachtzeit, die sich nach nichts sehnen außer Gott, die darbringen, was Gott ihnen gnädig gewährt, die Dein Lob preisen des Morgens und des Abends und nicht nachlässig sind in ihren Pflichten. Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 124 -

Standhaftegkeet
Steadfastness - Constance – Standhaftigkeit

O Herr, mäi Gott! Stéi deene bäi, déi s Du gär hues, fir dass si fest an Dengem Glawe sinn, fir dass si op Denge Weeër ginn a fest an Denger Saach sinn. Gëff hinnen Deng Gnod, dem Stuerm vun der Selbstsucht an der Leidenschaft ze widderstoen an dem Liicht vun der gëttlecher Féierung nozegoen. Du bass dee Mächtegen, dee Gnädegen, Deen deen duerch sech selwer ass, Deen dee gëtt, dee Matleedvollen, deen Allmächtegen, dee ganz Generéisen.

O Lord my God! Assist Thy loved ones to be firm in Thy Faith, to walk in Thy ways, to be steadfast in Thy Cause. Give them Thy grace to withstand the onslaught of self and passion, to follow the light of divine guidance. Thou art the Powerful, the Gracious, the SelfSubsisting, the Bestower, the Compassionate, the Almighty, the All-Bountiful.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 125 -

Ô Dieu, mon Dieu, aide tes aimés pour qu'ils soient forts dans ta foi, marchent sur tes chemins et restent inébranlables dans ta cause. Accorde-leur la faveur de résister aux assauts de l'égoïsme et de la passion, de suivre la lumière de la divine providence. Tu es le Fort, le Clément, l'Absolu, le Dispensateur, le Compatissant, le Très-Puissant, le Très-Généreux.

O Herr, mein Gott! Stehe Deinen Geliebten bei, in Deinem Glauben fest zu sein, auf Deinen Wegen zu wandeln und in Deiner Sache standhaft zu sein. Schenke ihnen Deine Gnade, daß sie dem Ansturm der Selbstsucht und Leidenschaft widerstehen und dem Lichte göttlicher Führung folgen. Du bist der Gewaltige, der Gnädige, der Selbstbestehende, der Lehensherr, der Mitleidige, der Allmächtige, der Allgütige. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 126 -

Lassléisung
Detachment - Détachement – Loslösung

Ech weess net, o mäi Gott, wat d’Feier ass, dat s Du an Dengem Land ugefaangen hues. D’Äerd ka säi Glanz nimools verdonkelen an d’Waasser ka seng Flam net läschen. All d’Vëlker vun der Welt kënnen näischt maache fir senger Kraaft ze widderstoen. Grouss ass d’Séilegkeet vun deem, deen him nokënnt a säin Dimmeren héiert. E puer vun hinnen, o mäi Gott, hues Du duerch Deng stäerkend Gnod erméiglecht, Dengem Feier méi no ze kommen, während s Du aner zréckgehalen hues, wéinst den Doten, déi hir Hänn an Dengen Deeg begaangen hunn. Wien ëmmer him nokënnt an et erreecht, am brennende Verlaangen, Deng Schéinheet ze kucken, gëtt säi Liewen op Dengem Pad a kënnt zu Dir erop, ganz lassgeléisst vun allem ausser Dir. Ech bieden Dech un, o mäin Här, bei dësem Feier, dat an der Welt vun der Schëpfung gloust an ausbrécht, zerräiss d’Schleier, déi mech hënneren, virum Troun vun Denger Majestéit z’erschéngen a beim Agank vun Denger Dier ze stoen. Bestëmm Du fir mech, o mäin Här, all gutt Saach, déi s Du an Dengem Buch erofgeschéckt hues, a looss net zou, dass ech wäit ewechbleiwe vum Schutz vun Dengem Erbaarmen. Mächteg bass Du ze maachen wat Dir gefällt. Du bass wierklech den Allmächtegen, de Generéisen. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 127 -

I know not, O my God, what the Fire is which Thou didst kindle in Thy land. Earth can never cloud its splendor, nor water quench its flame. All the peoples of the world are powerless to resist its force. Great is the blessedness of him that hath drawn nigh unto it, and heard its roaring. Some, O my God, Thou didst, through Thy strengthening grace, enable to approach it, while others Thou didst keep back by reason of what their hands have wrought in Thy days. Whoso hath hasted towards it and attained unto it hath, in his eagerness to gaze on Thy beauty, yielded his life in Thy path, and ascended unto Thee, wholly detached from aught else except Thyself. I beseech Thee, O my God, by this Fire which blazeth and rageth in the world of creation, to rend asunder the veils that have hindered me from appearing before the throne of Thy majesty, and from standing at the door of Thy gate. Do Thou ordain for me, O my Lord, every good thing Thou didst send down in Thy Book, and suffer me not to be far removed from the shelter of Thy mercy. Powerful art Thou to do what pleaseth Thee. Thou art, verily, the All-Powerful, the Most Generous Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 128 -

Ô mon Dieu, je ne sais quel est ce feu que tu as allumé en tes domaines. Jamais la terre ne pourra occulter sa splendeur ni l’eau éteindre sa flamme. Nul ne peut résister à sa force. Grande est la félicité de celui qui s’en approche et l’entend gronder. Ô mon Dieu, par ta grâce fortifiante, tu permets à certains de l’approcher alors que tu en tiens d’autres éloignés pour ce que leurs mains ont perpétré en tes jours. Dans son ardent désir de contempler sa beauté, quiconque se hâte vers lui et le rejoint, offre sa vie dans ton sentier et s’élève vers toi, entièrement détaché de tout sauf de toi. Ô mon Seigneur, par ce feu qui s’embrase et se déchaîne dans le monde de la création, je te supplie de déchirer les voiles qui m’empêchent de paraître devant le trône de ta majesté et de me tenir sur le seuil de ta porte. Ô mon Dieu, prescris pour moi tout le bien que tu as révélé dans ton livre et ne me tiens pas éloigné du refuge de ta miséricorde. Tu as le pouvoir d’agir selon ton bon plaisir. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, le Très-Généreux. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 129 -

Ich weiß nicht, o mein Gott, was für ein Feuer Du in Deinem Lande entzündet hast. Erde kann niemals seinen Glanz verdunkeln noch Wasser seine Flamme löschen. Alle Völker der Welt sind machtlos, seiner Gewalt zu widerstehen. Groß ist die Seligkeit dessen, der ihm nahekommt und sein Tosen hört. Einigen, o mein Gott, gabst Du durch Deine stärkende Gnade die Kraft, sich Deinem Feuer zu nähern, während Du andere zurückhieltest wegen der Taten, die ihre Hände in Deinen Tagen begangen. Wer immer ihm zueilt und es erreicht im brennenden Verlangen, Deine Schönheit zu schauen, gibt sein Leben auf Deinem Pfade hin und steigt zu Dir empor in völliger Loslösung von allem außer Dir. Ich flehe Dich an, o mein Herr, bei diesem Feuer, das in der Welt der Schöpfung tost, zerreiße die Schleier, die mich hindern, vor dem Thron Deiner Erhabenheit zu erscheinen und am Zugang zu Deinem Tor zu stehen. Bestimme für mich, o mein Herr, alles Gute, das Du in Deinem Buch herniedersandtest, und laß nicht zu, daß ich vom Schutze Deines Erbarmens weit entfernt bleibe. Du hast die Macht zu tun, was Dir gefällt. Du bist wahrlich der Allgewaltige, der Freigebigste. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 130 -

Versammlung
Assembly – Assemblée– Versammlung

Versammelt iech a gréisster Freed a sot dëst Gebiet am Ufank vun der Réunioun: O Du Herr vum Kinneksräich! Och wann eis Kierperen hei zesumme versammelt sinn, sinn awer eis faszinéiert Häerzer vun Denger Léift fortgedroen, a mir si gedroe vun de Strale vun Dengem herrleche Gesiicht. Obscho mir schwaach sinn, waarde mir op d’Offenbarunge vun Denger Muecht a Stäerkt. Obscho mir aarm sinn, ouni Mëttelen, huele mir awer Räichtëmer aus den Tresore vun Dengem Räich. Obscho mir Drëpse sinn, huele mir Kraaft aus den Déifte vun Dengem Mier. Obscho mir Stëbskäre sinn, strale mir awer am Straleglanz vun Denger herrlecher Sonn. O Du Deen s Du vir eis suergs! Schéck eis Deng Hëllef erof, fir dass jiddereen, deen hei versammelt ass wéi eng liichtend Käerz gëtt, en Unzéiungspunkt, e Guide zu Dengen himmleche Räicher, bis dass mir schliesslech dës Welt hei ënnen zum Spigelbild vun Dengem Paradis maachen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 131 -

Come ye together in gladness unalloyed, and at the beginning of the meeting, recite ye this prayer: O Thou Lord of the Kingdom! Though our bodies be gathered here together, yet our spellbound hearts are carried away by Thy love, and yet are we transported by the rays of Thy resplendent face. Weak though we be, we await the revelations of Thy might and power. Poor though we be, with neither goods nor means, still take we riches from the treasures of Thy Kingdom. Drops though we be, still do we draw from out Thy ocean deeps. Motes though we be, still do we gleam in the glory of Thy splendid Sun. O Thou our Provider! Send down Thine aid, that each one gathered here may become a lighted candle, each one a center of attraction, each one a summoner to Thy heavenly realms, till at last we make this nether world the mirror image of Thy Paradise. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 132 -

Unissez-vous dans la joie la plus intense et récitez cette prière en début de réunion: Ô toi, Seigneur du royaume, nos corps sont bien réunis ici, mais ce sont nos cœurs fascinés que ton amour fait vibrer et nous sommes transportés par le rayonnement de ta face resplendissante. Faibles, nous sommes dans l'attente des révélations de ta puissance et de ton pouvoir. Pauvres, sans biens ni moyens, nous sommes riches des trésors de ton royaume. Simples gouttes, nous surgissons cependant des profondeurs de ton océan. Grains de poussière, nous brillons toutefois dans la gloire de ton soleil resplendissant. Ô toi, notre Bienfaiteur, accorde-nous ton aide! Que chaque personne ici présente devienne un flambeau lumineux, un aimant, un guide vers tes royaumes célestes, jusqu'à ce que nous fassions de ce bas monde le miroir de ton paradis!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 133 -

Versammelt euch in ungetrübter Freude und sprecht zum Beginn der Sitzung dieses Gebet: O Du Herr des Königreiches! Leiblich sind wir hier versammelt, doch unsere verzückten Herzen sind von Deiner Liebe fortgetragen. Hingerissen sind wir vom Strahlenglanz Deines Antlitzes. Schwach wie wir sind, harren wir der Offenbarungen Deiner Macht und Gewalt. Arm sind wir und mittellos, doch aus Deines Reiches Schatzkammern erhalten wir Wohlstand die Fülle. Nur Tropfen sind wir, doch speisen wir uns aus den Tiefen Deines Meeres. Nur Staubkörner sind wir, doch leuchten wir in Deiner Sonne herrlichem Strahlenglanz. O Du unser Versorger! Sende Deine Hilfe auf uns nieder, so daß jeder von uns hier eine leuchtende Kerze werde, ein Anziehungspunkt, ein Bote, der zu Deinen himmlischen Reichen ruft, bis wir schließlich diese Welt hinieden zum Spiegelbild Deines Paradieses machen. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 134 -

Emfänglech Séile sichen
Seeking receptive souls - Rechercher les âmes réceptives Empfängliche Seelen suchen

O mäi Gott, hëllef Du Dengem Dénger Däi Wuert ze erhéijen, alles ze verwerfen, wat wäertlos a falsch ass, d’Wourecht z’établéieren an Deng helleg Verser iwwerall ze verbreeden an Däi Glanz opzedecken. Looss d’Moiesliicht an den Häerzer vun de Gerechte kloer ginn. Du bass wierklech de Generéisen, de Verzeienden. O my God, aid Thou Thy servant to raise up the Word, and to refute what is vain and false, to establish the truth, to spread the sacred verses abroad, reveal the splendors, and make the morning's light to dawn in the hearts of the righteous. Thou art, verily, the Generous, the Forgiving. Ô mon Dieu, aide ce serviteur à proclamer la parole et à réfuter ce qui est vain et faux, à établir la vérité et à faire connaître les saints versets, à révéler les splendeurs et à faire naître l'aurore dans le cœur des justes. En vérité, tu es le Généreux, l'Indulgent. O mein Gott, hilf Deinen Dienern, Dein Wort zu erhöhen, alles zu verwerfen, was falsch und nichtig ist, der Wahrheit Geltung zu verschaffen, Deine heiligen Verse überall zu verbreiten und Deinen Glanz zu enthüllen. Laß das Morgenlicht dämmern in den Herzen der Gerechten. Du bist fürwahr der Freigebige, der Vergebende. 'Abdu'l–Bahá
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 135 -

O Gott, mäi Gott! Hëllef Dengen treien Dénger Häerzer ze hunn, déi voller Léift an empfindsam sinn. Hëllef hinnen d’Liicht vun der Féierung, dat vun den himmleschen Herrscharen ausgeet, ënnert all den Natioune vun der Äerd ze verbreeden. Du bass wierklech de Staarken, de Gewaltegen, de Mächtegen, den Allënnerwerfenden, den Ëmmerverzeienden. Du bass wierklech de Generéisen, den Duussen, den Empfindsamen, de Mëtschgiewegsten. O God, my God! Aid Thou Thy trusted servants to have loving and tender hearts. Help them to spread, amongst all the nations of the earth, the light of guidance that cometh from the Company on high. Verily, Thou art the Strong, the Powerful, the Mighty, the All-Subduing, the Ever-Giving. Verily, Thou art the Generous, the Gentle, the Tender, the Most Bountiful. Ô Dieu, mon Dieu, aide tes serviteurs fidèles à posséder un cœur aimant et tendre. Aide-les à diffuser parmi toutes les nations de la terre la lumière directrice qui émane de l'assemblée céleste. En vérité, tu es le Fort, le Puissant, le Conquérant, l'éternel Bienfaiteur. En vérité, tu es le Généreux, le Doux, le Tendre, le Bienfaisant. O Gott, mein Gott! Stehe Deinen vertrauten Dienern bei, daß sie liebevolle, empfindsame Herzen haben. Hilf ihnen, der Führung Licht, das von den himmlischen Heerscharen ausgeht, unter allen Erdenvölkern zu verbreiten. Wahrlich, Du bist der Starke, der Gewaltige, der Mächtige, der Allunterwerfende, der Immervergebende. Wahrlich, Du bist der Freigebige, der Sanfte, der Empfindsame, der Großmütigste. 'Abdu'l–Bahá
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 136 -

O Du onvergläichleche Gott! O Du Här vum Kinneksräich! Dës Séilen sinn Deng himmlesch Arméi. Ennerstëtz Du si an déi si gewanne mat där grousser Zuel vun himmleschen Truppen, esou datt jiddereng vun hinne wéi e Regiment gëtt an déi Länner hei eruewert duerch d’Léift vu Gott an duerch d’Erliichtung vun deem wat Hien eis léiert. O Gott! Sief Du Deen, deen hinne bäisteet an hëlleft. An der Wëldnes, an de Bierger, am Dall an an de Bëscher, op de Steppen an um Mier sief Du hire Vertrauten, fir dass si duerch d’Muecht vum Kinneksräich an dem Otem vum Hellege Geescht hire Ruff erklénge loossen. Du bass wierklech dee Mächtegen, dee Staarken an deen Allmächtegen, an Du bass dee Weisen, Deen deen héiert an Deen dee gesäit.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 137 -

O Thou incomparable God! O Thou Lord of the Kingdom! These souls are Thy heavenly army. Assist them and, with the cohorts of the Supreme Concourse, make them victorious, so that each one of them may become like unto a regiment and conquer these countries through the love of God and the illumination of divine teachings. O God! Be Thou their supporter and their helper, and in the wilderness, the mountain, the valley, the forests, the prairies and the seas, be Thou their confidant - so that they may cry out through the power of the Kingdom and the breath of the Holy Spirit. Verily, Thou art the Powerful, the Mighty and the Omnipotent, and Thou art the Wise, the Hearing and the Seeing.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 138 -

O Toi, Dieu incomparable! O Toi, Seigneur du royaume! Ces âmes forment ton armée céleste. Assiste-les et, par le concours des cohortes de l'Assemblée suprême, donne-leur la victoire, afin que chacune d'elle puisse, tel un régiment, conquérir ces régions par l'amour de Dieu et la lumière des enseignements divins. O Dieu! Sois leur appui et leur soutien et, dans le désert, la montagne et la vallée, les forêts, les prairies et les mers, sois leur confident afin que, par le pouvoir du royaume et le souffle de l'Esprit Saint, elles fassent entendre leur appel. En vérité Tu es le Fort, le Puissant, l'Omnipotent, Tu es le Sage, Celui qui voit et Celui qui entend. O Du unvergleichlicher Gott! O Du Herr des Königreiches! Diese Seelen sind Dein himmlisches Heer. Hilf ihnen, führe sie mit der Macht der himmlischen Heerscharen zum Sieg, so daß eine jede von ihnen einem Regimente gleichkomme und diese Länder durch die Liebe Gottes und die Erleuchtung göttlicher Lehren erobere. O Gott! Sei Du ihr Beistand und ihr Helfer, und in der Wildnis, im Gebirg, im Tal und in den Wäldern, auf den Steppen und den Meeren sei Du ihr Vertrauter, damit sie durch die Macht des Gottesreiches und den Odem des Heiligen Geistes ihren Ruf erschallen lassen. Wahrlich, Du bist der Machtvolle, der Starke und der Allmächtige, und Du bist der Weise, der Hörende und der Sehende. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 139 -

O Gott! Maach aus mir en Enseignant vun Denger Saach. Maach, dass mäi Mond d’Wäisheet vun Denge Weeër ausrifft; maach mech weis, léif, gutt a verständnesvoll. Gëff mir de Courage vun Denge Märtyrer, d’Gedold vun Dengen Hellegen an d’Wësse vun Dengen Auserwielten. Maach aus mir e Feier, dat an der Däischtert vum Mënsch senger Ignoranz brenne wäert, e Fändel deen iwwer senger Schwächt fladdere wäert, an e Gesank, deen a senger Hoffnungslosegkeet sangen a resonéiere wäert. An, Papp dee jidderee gär huet, alles wat ech vun dësen Donen zréckgi kann, ass eng Léift, sou grouss dass se dréit mech an zwee ze zerräissen. Aus der Déift vu menger Séil sinn ech frou mat Dir. Ech bieden Dech mir déi onschätzbar Faveur z’accordéieren, Dir déngen ze dierfen. Alles wat mäin Häerz verlaangt a meng Wierder net kënnen ausdrécken, ech weess dass Du, himmlesche Papp, et verstees. Méi kann ech net soen. 'Abdu'l-Bahá (Wou ass Däitsch an Englesch ?)

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 140 -

Ô Dieu! Fais de moi un enseignant dans ta cause. Fais que ma bouche proclame la sagesse de tes voies ; rends-moi sage, aimable, bon et compréhensif. Donnemoi le courage de tes martyrs, la patience de tes saints et le savoir de tes élus. Fais de moi un feu qui brûlera dans les ténèbres de l’ignorance de l’homme, un drapeau qui flottera audessus de sa faiblesse et un chant qui chantera et résonnera dans son désespoir. Et, Père bien-aimé, tout ce que je peux rendre en retour de ces dons est un amour si grand qu’il menace de me déchirer en deux. Je t’aime du plus profond de mon âme. Je te supplie de m’accorder la faveur inestimable d’être autorisé à te servir. Tout ce que mon cœur réclame et que mes paroles ne peuvent exprimer, je sais que toi, Père céleste, tu le comprends. Je ne peux rien dire de plus. 28 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 141 -

Owes
Evening – Soir - Abend

O mäi Gott, mäi Meeschter, d’Zil vu menger Sehnsucht. Däin Dénger wëll schlofen am Ënnerdaach vun Dengem Erbaarmen a rouen am Zelt vun Denger Gnod. E biet Dech un, fir dass Du op hien oppass an dass näischt un hie kënnt. Ech bieden Dech o mäin Här, bei Dengem A wat net schléift, behitt meng Aen, dass si näischt kucke wéi Dech. Maach dann hire Bléck schaarf, fir dass si Deng Zeechen erkennen an den Horizont vun Denger Offenbarung kucken. Du bass Deen, virun Deem sengen Offenbarunge vun der Allmuecht all Muecht an hirem Wiesenskär ziddert. Et gëtt kee Gott ausser Dir, den Allmächtegen, den Allbezwéngenden, den Onbedéngten. O my God, my Master, the Goal of my desire! This, Thy servant, seeketh to sleep in the shelter of Ty mercy, and to repose beneath the canopy of Thy grace, imploring Thy care and Thy protection. I beg of Thee, O my Lord, by Thine eye that sleepeth not, to guard mine eyes from beholding aught beside Thee. Strengthen, then, their vision that they may discern Thy signs, and behold the Horizon of Thy Revelation. Thou art He before the revelations of Whose omnipotence the quintessence of power hath trembled. No God is there but Thee, the Almighty, the All-Subduing, the Unconditioned.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 142 -

Ô mon Dieu, mon maître, but de mon désir, voici ton serviteur ; il aspire à dormir à l'ombre de ta miséricorde et à reposer sous le dais de ta grâce, implorant ta sollicitude et ta protection. Ô mon Seigneur, par ton œil qui ne dort point, je te prie de garder mes yeux fixés sur toi seul. Rends leur regard plus pénétrant afin qu'ils discernent tes signes et contemplent l'horizon de ta révélation. Tu es celui dont l'omnipotence, en se révélant, a ébranlé la quintessence du pouvoir. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le ToutPuissant, le Conquérant, l'Absolu. O mein Gott, mein Meister, Du Ziel meiner Sehnsucht. Dein Diener möchte schlafen im Schutze Deines Erbarmens und ruhen im Zelte Deiner Gnade. Er fleht um Deine sorgende Acht und Deinen Schutz. Ich bitte Dich, o mein Herr, bei Deinem Auge, das nicht schläft, behüte meine Augen, daß sie nichts schauen außer Dir. Schärfe alsdann ihren Blick, damit sie Deine Zeichen erkennen und den Horizont Deiner Offenbarung schauen. Du bist Der, vor Dessen Offenbarungen der Allmacht alle Macht in ihrem Wesenskern erbebt. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Allmächtigen, dem Allbezwingenden, dem Unbedingten. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 143 -

Wéi kann ech schlofen, o Gott, mäi Gott, wann d’Ae vun deenen, déi no Dir verlaangeren, wakreg si wéinst hirer Trennung vun Dir, a wéi kann ech mech leeë fir ze raschten, wann d’Séile vun deenen, déi dech gär hunn, uerg leiden an hirem Wäitewechsi vun Denger Präsenz? Ech hunn, o mäin Här, mäi Geescht a mäi ganzt Wiesen an d’riets Hand vun Denger Muecht an dengem Schutz ginn, an ech leeë mäi Kapp op mäi Këssen duerch Deng Muecht, an hiewen en nees op, no Dengem Wëllen an Dengem gudde Pleséier. Du bass a Wierklechkeet deen, deen erhält, deen, dee versuergt, den Allmächtegen, de Mächtegsten. Bei Denger Muecht! Ob ech schlofen oder wakreg sinn, froen ech nëmmen dat wat s Du wënchs. Ech sinn däin Dénger an an Dengen Hänn. Hëllef Du mir gnädeg ze maache wat d’Dëft vun Dengem gudde Pleséier verbreet. Dat ass wierklech meng Hoffnung an d’Hoffnung vun deenen, déi no bei Dir sinn. Gelueft bass Du, o Här vun de Welten. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 144 -

How can I choose to sleep, O God, my God, when the eyes of them that long for Thee are wakeful because of their separation from Thee; and how can I lie down to rest whilst the souls of Thy lovers are sore vexed in their remoteness from Thy presence? I have committed, O my Lord, my spirit and my entire being into the right hand of Thy might and Thy protection, and I lay my head on my pillow through Thy power, and lift it up according to Thy will and Thy good pleasure. Thou art, in truth, the Preserver, the Keeper, the Almighty, the Most Powerful. By Thy might! I ask not, whether sleeping or waking, but that which Thou dost desire. I am Thy servant and in Thy hands. Do Thou graciously aid me to do what will shed forth the fragrance of Thy good pleasure. This, truly, is my hope and the hope of them that enjoy near access to Thee. Praised be Thou, O Lord of the worlds! Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 145 -

Ô Dieu, mon Dieu, comment puis-je préférer le sommeil, alors que l'éloignement tient éveillés ceux qui aspirent à toi ? Et comment puis-je me reposer tandis que les âmes de ceux qui t'aiment souffrent cruellement de demeurer loin de ta présence ? Ô mon Seigneur, j'ai remis mon esprit et tout mon être dans la main droite de ta puissance et de ta protection. Par ton pouvoir, je pose ma tête sur l'oreiller et je la relève selon ta volonté et ton bon plaisir. Tu es, en vérité, le Protecteur, le Gardien, le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Par ton pouvoir, endormi ou éveillé, je ne demande que ce que tu désires. Je suis ton serviteur, je suis entre tes mains. Par ta miséricorde, aide-moi à répandre les parfums de ton bon plaisir. Certes, c'est là mon espoir et l'espoir de ceux qui peuvent t'approcher. Loué soistu, ô Seigneur des mondes! Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 146 -

Wie kann ich den Schlaf suchen, o Gott, mein Gott, da die Augen derer, die sich nach Dir sehnen, keine Ruhe finden, weil sie von Dir getrennt sind, und wie kann ich mich zur Ruhe niederlegen, da Schmerz die Seelen Deiner Geliebten erfüllt, weil sie Deiner Gegenwart so fern sind? Ich habe, o mein Herr, meinen Geist und all mein Sein in die rechte Hand Deiner Macht und Deines Schutzes gegeben. Durch Deine Kraft lege ich mein Haupt auf mein Kissen nieder und erhebe es wieder nach Deinem Willen und Wohlgefallen. Du bist in Wahrheit der Erhalter, der Bewahrer, der Allmächtige, der Allmachtvolle. Bei Deiner Macht! Ob schlafend oder wachend, erbitte ich nur, was Du wünschest. Ich bin Dein Diener und in Deiner Hand. Hilf mir gnädig zu tun, was die Düfte Deines Wohlgefallens verbreitet. Das ist wahrlich meine Hoffnung und die Hoffnung derer, die sich Deiner Nähe erfreuen. Gelobt seiest Du, o Herr der Welten! Bahá'u'llah

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 147 -

Dëschgebieder
Tischgebete 29 – Prayers at the table

Hien ass Gott! O Här, wéi solle mir Dir Merci soen! Ouni Grenzen ass Deng Guttheet, an eis Dankbarkeet ass nëmme begrenzt. Wéi kann dat Begrenzt dem Onbegrenzten Dank erweisen? Onfäeg si mir, Dir Merci ze soe fir Deng Geschenker. Ouni iergendeppes maachen ze kënnen, dréie mir eis Dengem Räich zou a bieden Dech Deng Donen a Guttheet ze vergréisseren. Du bass Deen, dee gëtt, Du bass Deen, dee schenkt, Du bass de Mächtegen.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 148 -

He is God! O Lord! How shall we thank Thee! Thy bounties are limitless, and our gratitude but limited. How can the limited render thanks to the limitless? Incapable are we of offering thanks for Thy mercies. Utterly powerless, we turn unto Thy Kingdom, and beg Thee to increase Thy bestowal and bounty. Thou art the Giver, Thou art the Bestower, Thou art the Powerful. 30

Er ist Gott! O Herr, wie sollen wir Dir danken? Grenzenlos ist Deine Großmut, und unsere Dankbarkeit ist nur begrenzt. Wie kann das Begrenzte dem Grenzenlosen Dank erweisen? Unfähig sind wir, Dir Dank zu sagen für Deine Gnadengaben. Völlig machtlos wenden wir uns Deinem Reiche zu und bitten Dich, Deine Gaben und Segnungen zu mehren. Du bist der Geber, der Schenkende, der Gewaltige.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 149 -

Mëtternuecht
Midnight – Minuit - Mitternacht

O du, deen no der Wourecht sicht! Wann s du gär häss, dass Gott deng Aen opmécht, da muss du Gott ufleeën, zu Him bieden an zu Mëtternuecht mat him schwätzen a soen: O Här, ech hu mäi Gesiicht op Däi Räich vun der Eenheet geriicht a sinn am Mier vun Denger Gnod ënnergedaucht. O Här, maach meng Siicht hell an deem ech Deng Liichter an dëser däischterer Nuecht betruechten, a maach mech frou mam Wäi vun Denger Léift an dëser wonnerbarer Zäit. O Här, looss mech Däi Ruff héieren a maach d’Diere vun Dengem Himmel viru mir op, sou dass ech d’Liicht vun Denger Herrlechkeet ka gesinn an esou vun Denger Schéinheet ugezu ginn. A Wierklechkeet bass Du Deen dee gëtt, de Generéisen, de Baarmhäerzegen, Deen dee verzeit.

O seeker of Truth! If thou desirest that God my open thine eye, thou must supplicate unto God, pray to and commune with Him at midnight, saying: O Lord, I have turned my face unto Thy kingdom of oneness and am immersed in the sea of Thy mercy. O Lord, enlighten my sight by beholding Thy lights in this dark night, and make me happy by the wine of Thy love in this wonderful age. O Lord, make me hear Thy call, and open before my face the doors of Thy heaven, so that I may see the light of Thy glory and become attracted to Thy beauty. Verily, Thou art the Giver, the Generous, the Merciful, the Forgiving.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 150 -

Ô toi, chercheur de vérité, si tu désires que Dieu t'ouvre les yeux, tu dois, au cœur de la nuit, le supplier, le prier et communier avec lui par ces mots: Ô Seigneur, le visage tourné vers ton royaume d'unité, je me plonge dans l'océan de ta miséricorde. Ô Seigneur, que la contemplation de tes lumières éclaire ma vue en cette sombre nuit et que le vin de ton amour m'emplisse de joie en cet âge merveilleux! Ô Seigneur, fais-moi entendre ton appel et ouvre devant moi les portes de ton ciel afin que je voie la lumière de ta gloire et que je sois attiré par ta beauté. En vérité, tu es le Bienfaisant, le Généreux, le Miséricordieux, l'Indulgent.

O Wahrheitssucher! Wenn du wünschest, daß Gott dein geistiges Auge öffne, so flehe zu Ihm und halte Zwiesprache um Mitternacht mit folgenden Worten: O Herr, ich habe mein Angesicht Deinem Reich der Einheit zugewandt und lasse mich versinken im Meere Deiner Gnade. O Herr, erleuchte mein Auge mit Deinem Licht in dieser dunklen Nacht und beglücke mich mit dem Wein Deiner Liebe in dieser wunderbaren Zeit. O Herr, lasse mich Deinen Ruf hören und öffne vor meinem Angesicht die Tore Deines Himmels, damit ich das Licht Deiner Herrlichkeit schaue und hingezogen werde zu Deiner Schönheit. Wahrlich, Du bist der Geber, der Großmütige, der Barmherzige, der Verzeihende. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 151 -

Festegkeet am Bündnes
Firmness in the Covenant - Fermeté dans l’Alliance Festigkeit im Bündnis

Maach eis Schrëtt fest op Dengem Pad, o Här, a stäerk Du eis Häerzer an Dengem Gehorsam. Dréi eis Gesiichter zu der Schéinheet vun Denger Eenzegkeet, an erfree eist Häerz mat den Zeeche vun Denger gëttlecher Eenheet. Kleed eis Kierpere mam Gewand vun Denger Guttheet, an huel ewech vun eisen Aen de Schleier vun der Sëndhaftegkeet, a gëff eis de Kielech vun Denger Gnod; fir dat d’Essenz vun alle Wiesen Däi Luef virun der Visioun vun Denger Gréisst sange kann. Offenbar Dech dann, o Här, duerch Däi baarmhäerzegt Wuert an d’Geheimnis vun Dengem gëttleche Wiesen, fir dass déi helleg Extas vum Gebiet eis Séile fëlle kann – e Gebiet dat sech wäert iwwer Wierder a Buchstawen erhiewen an hinauswiesst iwwer d’Gegrommels vu Silben an Téin, fir dass all Saache kënnen an en Näischt zesummekommen, virun der Offenbarung vun Dengem Glanz. Här, dëst sinn Dénger déi fest a standhaft an Dengem Bond an Testament bliwwe sinn, déi sech festgehalen hunn um Seel vun der Bestännegkeet an Denger Saach, an déi sech un de Som vum Kleed vun Denger Gréisst geklammert hunn. Stéi hinne bäi, O Herrgott, mat Denger Gnod, bestäteg si mat Denger Muecht a stäerk hir Nieren an Dengem Gehorsam. Du bass Deen, dee verzeit, de Gnädegen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 152 -

Make firm our steps, O Lord, in Thy path and strengthen Thou our hearts in Thine obedience. Turn our faces toward the beauty of Thy oneness, and gladden our bosoms with the signs of Thy divine unity. Adorn our bodies with the robe of Thy bounty, and remove from our eyes the veil of sinfulness, and give us the chalice of Thy grace; that the essence of all beings may sing Thy praise before the vision of Thy grandeur. Reveal then Thyself, O Lord, by Thy merciful utterance and the mystery of Thy divine being, that the holy ecstasy of prayer may fill our souls - a prayer that shall rise above words and letters and transcend the murmur of syllables and sounds - that all things may be merged into nothingness before the revelation of Thy splendor. Lord! These are servants that have remained fast and firm in Thy Covenant and Thy Testament, that have held fast unto the cord of constancy in Thy Cause and clung unto the hem of the robe of Thy grandeur. Assist them, O Lord, with Thy grace, confirm with Thy power and strengthen their loins in obedience to Thee. Thou art the Pardoner, the Gracious. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 153 -

Affermis nos pas dans ton sentier, ô Seigneur, et fortifie nos coeurs en ton obéissance. Tourne nos visages vers la splendeur de ton Etre unique et réjouis nos âmes par les signes de ta divine unité. Pare nos corps de la robe de ta bonté, écarte de nos yeux le voile du péché et donne-nous le calice de ta grâce, afin que l'essence de toute la création puisse chanter tes louanges devant la vision de ta grandeur. Révèle-Toi ô Seigneur par ta parole miséricordieuse et par le mystère de ton Etre divin, afin que la sainte extase de la prière puisse combler nos âmes. Que cette prière s'élève au-delà des mots et des lettres, dominant le murmure des syllabes et des sons, afin que tout se perde dans le néant devant la révélation de ta splendeur. Seigneur! Voici tes serviteurs qui sont demeurés fidèles et fermement attachés à ton Covenant et à ton Testament; ils ont saisi solidement la corde de constance en ta Cause et se sont accrochés au pan du vêtement de ta grandeur. Assiste-les de ta grâce, ô Seigneur, confirme-les par ton pouvoir, et fortifie leurs reins dans leur obéissance envers Toi. Tu es Celui qui pardonne, le Bienveillant.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 154 -

Mache unsere Schritte fest auf Deinem Pfad, o Herr, und stärke unsere Herzen in Deinem Gehorsam. Wende unser Angesicht der Schönheit Deiner Einzigkeit zu und erfreue unser Herz mit den Zeichen Deiner göttlichen Einheit. Schmücke unseren Leib mit dem Gewande Deiner Großmut, nimm uns den Schleier der Sündhaftigkeit von den Augen und reiche uns den Kelch Deiner Gnade, damit das innerste Wesen aller Geschöpfe vor dem Anblick Deiner Größe Dein Lob singe. Offenbare Dich dann, o Herr, durch Dein barmherziges Wort und das Geheimnis Deines göttlichen Seins, auf daß mit heiliger Inbrunst das Gebet unsere Seele erfülle, ein Gebet, das sich erhebe über Worte und Buchstaben und hinauswachse über das Gemurmel von Silben und Tönen, bis alle Dinge vor der Offenbarung Deines Glanzes in ein Nichts versinken. Herr, hier sind Diener, die fest und standhaft blieben in Deinem Bund und Testament, die sich festhalten am Seil der Beständigkeit in Deiner Sache, die sich an den Saum des Gewandes Deiner Größe klammern. Stehe ihnen bei, o Herr, mit Deiner Gnade, bestätige sie mit Deiner Macht und stärke ihre Lenden in Deinem Gehorsam. Du bist der Vergeber, der Gnädige. 31 ’Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 155 -

Fir déi Verstuerwen
For the departed - Pour les défunts - Für die Verstorbenen

Erlab, o mäin Här, dass déi, déi zu Dir eropkomm sinn, an Dir en Ënnerdaach fannen, dem beschte Komerod, an dass si am Schiet vum Tabernakel vun Denger Majestéit an am Hellegtum vun Denger Herrlechkeet wunnen. Verbreet Du iwwer si, o mäin Här, vum Mier vun Denger Verzéiung, wat si wierdeg mécht an Dengem allerhéchste Kinneksräich ze wunnen, soulaang wéi Deng Herrschaft dauert. Du bass mächteg ze maache wat Dir gefällt.

Grant, O my Lord, that they who have ascended unto Thee may repair unto Him Who is the most exalted Companion, and abide beneath the shadow of the Tabernacle of Thy majesty and the Sanctuary of Thy glory. Sprinkle, O my Lord, upon them from the ocean of Thy forgiveness what will make them worthy to abide, so long as Thine own sovereignty endureth, within Thy most exalted kingdom and Thine all-highest dominion. Potent art Thou to do what pleaseth Thee. 32 Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 156 -

Ô mon Seigneur, permets à ceux qui montent vers toi de trouver refuge en toi qui es le compagnon suprême. Accorde-leur de séjourner à l'ombre du tabernacle de ta majesté et du sanctuaire de ta gloire. Ô mon Seigneur, de l'océan de ta clémence répands sur eux ce qui les rendra dignes de résider aussi longtemps que durera ta souveraineté, dans ton royaume d'en-haut, dans ton empire céleste. Tu as le pouvoir de faire ce qui te plaît.

Gib, o mein Herr, daß die zu Dir Emporgestiegenen Zuflucht finden bei Ihm, dem erhabensten Gefährten, und im Schatten des Tabernakels Deiner Erhabenheit und des Heiligtums Deiner Herrlichkeit wohnen. Benetze sie, o mein Herr, aus dem Meere Deiner Vergebung mit dem, was sie würdig macht, in Deinem erhabensten Reich und Deinem allhöchsten Hoheitsgebiet zu weilen, solange Deine unumschränkte Herrschaft währt. Mächtig bist Du zu tun, was Dir gefällt. Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 157 -

D’Gebiet fir déi Verstuerwe gëtt fir Bahá’í iwwer fofzéng
Joer gebraucht. “Et ass dat eenzegt obligatorescht Bahá’í Gebiet wat een an der Kongregatioun seet. Et gëtt vun engem Gleewege virgedroen iwwerdeems all déi, déi do sinn, stinn. Et ass net néideg sech der Qiblih * zouzedréie wann dëst Gebeit gesot gëtt.“ 33

O mäi Gott! Dat hei ass däin Dénger* an de Jong vun dengem Dénger deen un Dech an un Deng Zeeche gegleeft huet, an deen Dir säi Gesiicht zougedréint huet, ganz lassgeléist vun allem ausser Dir. Du bass wierklech, vun deenen déi Baarmhäerzegkeet weisen, dee Baarmhäerzegsten. Géi sou mat him ëm, O Du, deen s Du de Mënschen hir Sënne verzeis an hir Feeler verdecks, wéi et sech dem Himmel vun Denger Fräigebegkeet an dem Mier vun Denger Gnod entsprécht. Huel hien op an d’Räich vun dengem apaarten Erbaarmen, wat virun der Erschafung vun Himmel an Äerd war. Et gëtt kee Gott ausser Dir, deem Ëmmerverzeienden, deem Generéisten.
Looss hien da sechsmol d’Begréissung „Alláh-u-Abhá" widderhuelen an dann nonzéngmol jidderee vun de folgende Verse soen:

A Wierklechkeet veréiere mir alleguer Gott. A Wierklechkeet knéie mir eis alleguer viru Gott. A Wierklechkeet si mir alleguer deemiddeg viru Gott. A Wierklechkeet luewe mir alleguer Gott. A Wierklechkeet soe mir alleguer Gott merci. A Wierklechkeet si mir alleguer gedëlleg a Gott.
*Wann den Doudegen eng Fra ass, seet een: ”Hei ass Deng Mod an d’Duechter vun Denger Mod ....”

Bahá'u'lláh
* Bahá'u'lláh bestimmt Seine letzte Ruhestätte als die Qiblih nach Seinem Hinscheiden

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 158 -

The Prayer for the Dead is to be used for Bahá'ís over the age of fifteen. "It is the only Bahá'í obligatory prayer which is to be recited in congregation; it is to be recited by one believer while all present stand. There is no requirement to face the Qiblih when reciting this prayers."

O my God! This is Thy servant* and the son of Thy servant who hath believed in Thee and in Thy signs, and set his face towards Thee, wholly detached from all except Thee. Thou art, verily, of those who show mercy the most merciful. Deal with him, O Thou Who forgivest the sins of men and concealest their faults, as beseemeth the heaven of Thy bounty and the ocean of Thy grace. Grant him admission within the precincts of Thy transcendent mercy that was before the foundation of earth and heaven. There is no God but Thee, the Ever-Forgiving, the Most Generous.
Let him, then, repeat six times the greeting "Allah-u-Abha," and then repeat nineteen times each of the following verses:

We all, verily, worship God. We all, verily, bow down before God. We all, verily, are devoted unto God. We all, verily, give praise unto God. We all, verily, yield thanks unto God. We all, verily, are patient in God.
*If the dead be a woman, let him say: “This is Thy handmaiden and the daughter of Thy handmaiden, ...”

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 159 -

La prière pour les morts doit être récitée pour les bahá'ís âgés de plus de 15 ans. « C'est la seule prière bahá'íe prescrite qui doive être récitée devant une assemblée: Elle doit être lue par un seul fidèle tandis que les participants se tiennent debout. Il n'est pas nécessaire de faire face à la Qiblih pour réciter cette prière. » 34

Ô mon Dieu, voici ton serviteur*, le fils de ton serviteur, qui a cru en toi et en tes signes, qui a tourné son visage vers toi, entièrement détaché de tout sauf de toi. Tu es, en vérité, le plus miséricordieux d'entre les miséricordieux. Daigne le traiter comme il sied au ciel de ta bonté et à l'océan de ta grâce, ô toi qui pardonnes les péchés des hommes et caches leurs défauts! Accueille-le dans l'enceinte de ta miséricorde ineffable qui était avant la création du ciel et de la terre. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Magnanime, le TrèsGénéreux.
Que le récitant répète six fois la salutation « Alláh'u'Abhá », suivie de dix-neuf fois chacun des versets suivants**:

En vérité, tous nous adorons Dieu. En vérité, tous nous nous inclinons devantDieu. En vérité, tous nous supplions Dieu. En vérité, tous nous louons Dieu. En vérité, tous nous rendons grâce à Dieu. En vérité, tous nous suivons la volonté de Dieu.
* S'il s'agit d'une défunte, dire: « Voici ta servante, la fille de ta servante, etc...». ** Note de traduction: Il faut comprendre: Répéter dix-neuf fois chacun des versets, en faisant précéder chaque série de dix-neuf versets par la formule « Alláh'u'Abhá ».

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 160 -

Das Totengebet ist für Bahá’í zu sprechen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. „Es ist das einzige Bahá'íPflichtgebet, das in Versammlung gesprochen wird. Es ist von einem Gläubigen zu sprechen, während alle Anwesenden stehen. Bei diesem Gebet ist es nicht erforderlich, sich der Qiblih zuzuwenden.“ 35

O mein Gott! Dies ist Dein Diener und Deines Dieners Sohn, der an Dich und Deine Zeichen glaubt und Dir sein Angesicht zuwendet, völlig losgelöst von allem außer Dir. Du bist wahrlich der Barmherzigste aller Barmherzigen. O Du, der Du den Menschen die Sünden vergibst und ihre Fehler verbirgst, verfahre mit ihm, wie es dem Himmel Deiner Freigebigkeit und dem Meere Deiner Gnade entspricht. Nimm ihn auf in das Reich Deines allüberragenden Erbarmens, das der Erschaffung von Erde und Himmel voranging. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Immervergebenden, dem Großmütigsten.
Der Betende wiederhole sodann sechsmal die Anrufung »Alláh'u'Abhá« und alsdann jeden der folgenden Verse neunzehnmal:

Wahrlich, wir alle beten zu Gott. Wahrlich, wir alle beugen uns vor Gott. Wahrlich, wir alle sind demütig vor Gott. Wahrlich, wir alle lobpreisen Gott. Wahrlich, wir alle danken Gott. Wahrlich, wir alle sind geduldig in Gott.
Ist der Tote eine Frau, so sage der Betende: „Dies ist Deine Magd und die Tochter Deiner Magd ... „

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 161 -

Gebieder fir besonnesch Geleeënheeten
Occasional Prayers - Prières de circonstance – Gebete für besondere Gelegenheiten

Dës deeglech virgeschriwwe Gebieder, zesumme mat e puer aner spezifesche Gebieder, wéi d’Heelungsgebiet, d’Tablett un den Ahmad, krute vu Bahá'u'lláh eng besonnesch Wierkkraaft a Bedeitung. Sou sollte si ugeholl ginn. Déi Gleeweg sollte si mat onbedéngtem Glawen a Vertraue liesen, dass si duerch dës Gebieder an eng vill méi enk Verbindung mat Gott kommen a sech nach méi mat Senge Gesetzer a Geboter identifizéiere kënnen.

These daily obligatory prayers, together with a few other specific ones, such as the Healing Prayer, the Tablet of Ahmad, have been invested by Bahá'u'lláh with a special potency and significance, and should therefore be accepted as such and be recited by the believers with unquestioning faith and confidence, that through them they may enter into a much closer communion with God, and identify themselves more fully with His laws and precepts. 36

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 162 -

Les prières prescrites au quotidien et quelques autres, comme la prière de guérison, la tablette à Ahmad, ont été dotées par Bahá'u'lláh d'une puissance et d'une signification particulières ; elles devraient donc être acceptées comme telles et récitées par les croyants avec une foi et une confiance absolue afin de communier plus intimement avec Dieu, et de se conformer davantage à ses lois et à ses préceptes.

Die täglichen Pflichtgebete und einige besondere Gebete wie das Heilungsgebet und das Tablet an Ahmad wurden von Bahá'u'lláh mit besonderer Wirkkraft und Bedeutung versehen. So sollten sie verstanden werden. Die Gläubigen sollten sie mit dem unbedingten Glauben und Vertrauen lesen, daß sie durch diese Gebete in viel engere Verbindung mit Gott treten und sich noch mehr mit Seinen Gesetzen und Geboten identifizieren können. 37

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 163 -

Hochzäit
Marriage – Mariage - Hochzeit

D’ Bahá'í Bestietnes ass Vereenegung an häerzlech Léift tëschent de Partner. Si musse sech awer äifreg een ëm deen anere këmmeren a mam Charakter vun hirem Partner vertraut ginn. Dësen éiwege Bond sollt duerch en zolidd Bündnes geséchert ginn, mat der Absicht Harmonie, Verbonnenheet an Eenheet ze fërderen an éiwegt Liewen ze kréien. 'Abdu'l-Bahá D’Hochzäitsverspriechen, de Vers deen am Kitáb-iAqdas (dem Hellegste Buch) festgeluecht ass, an deen eenzel vun der Braut an dem Bräutigam an der Präsenz vun op mannst zwee Zeien, déi de geeschtege Rot akzeptéiert, ze soen ass, ass deen hei: „Mir wäerten eis all, a Wierklechkeet, un de Wëlle Gottes halen“ * .

* A Wierklechkeet hale mir eis all un de Wëlle Gottes

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 164 -

Hien ass de Spender, de Generéisen! Gelueft sief Gott, den Uréiwegen, den Ëmmerbestoenden, den Onverännerlechen, den Éiwegen! Hien, deen duerch säin eegent Wiese bezeit, dass Hie wierklech deen Een ass, deen Eenzegen, den Onofhängegen, den Héchsten. Mir bezeien, dass et a Wierklechkeet kee Gott gëtt ausser Him, mir erkenne Seng Eenheet un a bekenne Seng Eenzegkeet. Schonn éiweg wunnt Hien an onzougänglechen Héichten, op de Spëtzte vu Senger Erhuewenheet, gehellegt iwwer der Mentioun vun allem ausser Him selwer, fräi vun all Beschreiwung ausser Senger. A wéi Hie wollt de Mënsche Gnod a gutt Doten erweisen, an d’Welt an d’Rei setzen, huet Hie Regelen offenbaart a Gesetzer geschaf; ënnert dësen huet Hien d’Gesetz vum Bestiednes geschaf, huet et zu enger Buerg vu Wuel an Heel gemaach an huet eis et virgeschriwwen an deem, wat a Sengem Hellegste Buch aus dem Himmel vun der Hellegkeet erofgeschéckt gouf. Hie sot, grouss ass Seng Herrlechkeet: »Bestuet iech, o Mënschen, fir dass vun iech deen ervirgeet, dee Menger ënnert Mengen Dénger gedenkt; dëst ass eent vu Menge Geboter fir iech ; haalt iech drun well et ass fir äert Bescht. » 38 Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 165 -

Marriage Bahá'í marriage is union and cordial affection between the two parties. They must, however, exercise the utmost care and become acquainted with each other's character. This eternal bond should be made secure by a firm covenant, and the intention should be to foster harmony, fellowship and unity and to attain everlasting life. 'Abdu'l-Bahá

The pledge of marriage, the verse to be spoken individually by the bride and the bridegroom in the presence of at least two witnesses acceptable to the Spiritual Assembly is, as stipulated in the Kitáb-iAqdas (The Most Holy Book): "We will all, verily, abide by the Will of God."

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 166 -

He is the Bestower, the Bounteous! Praise be to God, the Ancient, the Ever-Abiding, the Changeless, the Eternal! He Who hath testified in His Own Being that verily He is the One, the Single, the Untrammelled, the Exalted. We bear witness that verily there is no God but Him, acknowledging His oneness, confessing His singleness. He hath ever dwelt in unapproachable heights, in the summits of His loftiness, sanctified from the mention of aught save Himself, free from the description of aught but Him. And when He desired to manifest grace and beneficence to men, and to set the world in order, He revealed observances and created laws; among them He established the law of marriage, made it as a fortress for well-being and salvation, and enjoined it upon us in that which was sent down out of the heaven of sanctity in His Most Holy Book. He saith, great is His glory: "Marry, O people, that from you may appear he who will remember Me amongst My servants; this is one of My commandments unto you; obey it as an assistance to yourselves." Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 167 -

Mariage Le mariage bahá'í se fonde sur l'union et l'harmonie entre les deux conjoints. Ils doivent cependant se montrer extrêmement vigilants et apprendre à se connaître véritablement. Ce lien impérissable devra être établi sur une alliance solide dans l'intention de favoriser l'harmonie, l'amitié et l'unité, et d'atteindre la vie éternelle. 'Abdu'l-Bahá

Comme indiqué dans le Kitáb-i-Aqdas (le Très Saint Livre), page 107, pour la promesse de mariage, le verset à prononcer individuellement par les futurs conjoints en présence d'au moins deux témoins agréés par l'Assemblée spirituelle, est le suivant : Pour les hommes : « En vérité, nous nous conformons tous à la volonté de Dieu . ». Pour les femmes : « En vérité, nous nous conformons toutes à la volonté de Dieu. »

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 168 -

Il est le Dispensateur, le Généreux! Louange à Dieu, l'Ancien, l'Immuable, le Constant, l'Éternel, lui dont l'Être même atteste qu'il est en vérité le Seul, l'Unique, l'Indépendant, le Suprême.! En vérité, nous témoignons qu'il n'est pas d'autre Dieu que lui, nous reconnaissons son unité et confessons son unicité. Il demeure à jamais en d'inaccessibles hauteurs, au faîte de la grandeur, au-delà de la mention et de la description de tout autre que lui. Et lorsqu'il voulut manifester aux hommes sa grâce et sa bienfaisance et établir l'ordre dans le monde, il révéla des observances et créa des lois. Parmi celles-ci, il établit la loi du mariage dont il fit une forteresse de bien-être et de salut et, du ciel de sainteté, il nous la prescrivit dans son très saint Livre. Il dit, grande est sa gloire: « Mariez-vous afin que de vous naisse celui qui me rappellera au souvenir de mes serviteurs. C'est l'un de mes commandements, observez-le pour votre bien. » Bahá'u'lláh.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 169 -

Hochzeit Bahá'í-Ehe ist Vereinigung und herzliche Liebe zwischen den Partnern. Sie müssen sich jedoch eifrig umeinander kümmern und mit dem Charakter ihres Partners vertraut werden. Ihr ewiges Band muß durch einen festen Bund gesichert werden. Das Ziel sei, Einklang, Verbundenheit und Einheit zu fördern und ewiges Leben zu erlangen. 'Abdu'l-Bahá Das Ehegelöbnis in Gestalt des im Kitab-i-Aqdas festgesetzten Verses, den Braut und Bräutigam einzeln in Gegenwart von wenigstens zwei dem geistigen Rat genehmen Zeugen zu sprechen haben, lautet:

»Wahrlich, wir wollen uns alle an Gottes Willen halten.«

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 170 -

Er ist der Spender, der Gabenreiche! Preis sei Gott, dem Urewigen, dem Immerbestehenden, dem Unveränderlichen, dem Ewigen; Ihm, der durch Sein eigenes Sein bezeugt, daß Er wahrlich der Eine ist, der Einzige, der Ungehinderte, der Erhabene. Wir bezeugen, daß es fürwahr keinen Gott gibt außer Ihm, wir anerkennen Seine Einheit und bekennen Seine Einzigkeit. Seit aller Ewigkeit wohnt Er in unnahbaren Höhen, auf den Gipfeln Seiner Erhabenheit, geheiligt über die Erwähnung jedes anderen, frei von aller Beschreibung außer der Seinen. Und als es Ihn verlangte, den Menschen Gnade und Wohltat zu erweisen und der Welt eine Ordnung zu geben, offenbarte Er Regeln und schuf Gesetze. Unter diesen gab Er das Gesetz der Ehe, machte es zu einer festen Burg der Wohlfahrt und des Heiles und befahl es uns in dem, was in Seinem Heiligsten Buch aus dem Himmel der Heiligkeit herabgesandt ward. Er sagt groß ist Seine Herrlichkeit -: »Vermählt euch, o Menschen, damit aus euch der erscheine, der Meiner unter Meinen Dienern gedenke. Dies ist eines Meiner Gebote an euch, gehorcht ihm zu eurem eigenen Nutzen.« Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 171 -

AYYÁM-I-HÁ*
Intercalary days - Ayyám-i-Há Déi extra Deeg, d’Deeg vun Há, vum 26te Februar bis den 1te Mäerz, sollten Deeg sinn, fir sech op d’Faaschtenzäit virzebereeden, Deeg vu Gaaschtfrëndlechkeet, Deeg wou een eppes fir e gudden Zweck ka ginn an Deeg wou ee Cadeaue mécht.

O Gott, mäi Feier a mäi Liicht! Déi Deeg, déi s Du an Dengem Buch Ayyám-i-há genannt hues, hunn ugefaangen, o Du Kinnek vun allen Nimm, an d’Faaschtenzäit, déi Deng héchste Fieder all deenen zur Flicht gemaach huet, déi am Kinneksräich vun Denger Schëpfung sinn, kënnt ëmmer méi no. Ech bieden Dech, o mäin Här, bei dësen Deeg a bei all deenen, déi sech während dëser Zäit un d’Seel vun Denge Geboter klameren a sech un de Grëff vun Denge Virschrëften halen, gëff, dass jidder Séil rondrëm Däin Haff eng Plaz bestëmmt ass, e Sëtz bei der Offenbarung vum Glanz vun der Luucht vun Dengem Gesiicht. Dës sinn Deng Dénger, o mäin Här, déi keng verdierft Neigung vun deem ofhält, wat s Du an Dengem Buch erofgeschéckt hues. Si vernäipe sech virun Denger Saach, si akzeptéieren Däi Buch mat enger Entschlossenheet déi aus Dir gebuer ass. Si halen dat an, wat s Du hinne virgeschriwwen hues, a wëllen deem nogoen, wat s Du hinne geschéckt hues. Du gesäis, o mäin Här, wéi si erkennen a bezeien, wat s Du an Denge Schrëften offenbaart hues. Gëff hinnen, o mäin Här, mat den Hänn vun Denger Generositéit,
* Deeg vun Há, extra Dee, tëschent dem 18. Mount vum Bahá’í Kalenner Mulk an dem 19. Mount 'Alá'

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 172 -

d’Waasser vun Denger Éiwegkeet ze drénken. Bestëmm da fir si d’Belounung, déi deem zousteet, deen an d’Mier vun Denger Realitéit andaucht, an deen den auserwielte Wäi vun Denger Renconter schmaacht. Ech bieden Dech, O Du Kinnek vun de Kinneken an Erbaarmer vun den Ënnerdréckten, bestëmm fir si dat Gutt vun dëser an der nächster Welt. Schreif Du fir si néier, wat kee vun Denge Geschëpfer entdeckt huet, a looss si zu deenen zielen, déi Dech ëmkreesen an Dengem Troun a jidderenger vun Denge Welten no sinn. Du bass wierklech, deen Allmächtegen, deen Allwëssenden, deen Allweisen. Bahá'u'lláh Intercalary days
The Intercalary Days, February 26 to March 1, inclusive, should be days of preparation for the Fast, days of hospitality, charity and the giving of present.

My God, my Fire and my Light! The days which Thou hast named the Ayyam-i-Ha * in Thy Book have begun, O Thou Who art the King of names, and the fast which Thy most exalted Pen hath enjoined unto all who are in the kingdom of Thy creation to observe is approaching. I entreat Thee, O my Lord, by these days and by all such as have during that period clung to the
* The Days of Ha, Intercalary Days

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 173 -

cord of Thy commandments, and laid hold on the handle of Thy precepts, to grant that unto every soul may be assigned a place within the precincts of Thy court, and a seat at the revelation of the splendors of the light of Thy countenance. These, O my Lord, are Thy servants whom no corrupt inclination hath kept back from what Thou didst send down in Thy Book. They have bowed themselves before Thy Cause, and received Thy Book with such resolve as is born of Thee, and observed what Thou hadst prescribed unto them, and chosen to follow that which had been sent down by Thee. Thou seest, O my Lord, how they have recognized and confessed whatsoever Thou hast revealed in Thy Scriptures. Give them to drink, O my Lord, from the hands of Thy graciousness the waters of Thine eternity. Write down, then, for them the recompense ordained for him that hath immersed himself in the ocean of Thy presence, and attained unto the choice wine of Thy meeting. I implore Thee, O Thou the King of kings and the Pitier of the downtrodden, to ordain for them the good of this world and of the world to come. Write down for them, moreover, what none of Thy creatures hath discovered, and number them with those who have circled round Thee, and who move about Thy throne in every world of Thy worlds. Thou, truly, art the Almighty, the All-Knowing, the All-Informed. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 174 -

Ayyám-i-Há
Les jours intercalaires, ou jours de Há, du 26 février au 1er mars inclus constituent une période de préparation au jeûne. Ils sont consacrés à l'hospitalité, à la charité et à l'échange de cadeaux.

Mon Dieu, mon feu, ma lumière! Voici commencés les jours que tu appelles Ayyám-i-Há dans ton livre, ô toi qui es le Roi des noms! Et voici qu'approche le jeûne prescrit par ta Plume glorieuse à tous ceux qui vivent dans le royaume de ta création. Ô mon Seigneur, par ces jours et par tous ceux qui, en cette période, ont saisi la corde de tes commandements et se sont attachés à tes préceptes, je te supplie. Assigne une place à chacune de ces âmes dans l'enceinte de ta cour et réserve-leur un siège lors de la révélation des splendeurs de la lumière de ta face. Voici, ô mon Seigneur, ceux de tes serviteurs qui reçoivent, malgré leurs inclinations perverses, ce que tu révèles dans ton livre. Ils s'inclinent devant ta cause ; ils acceptent ton livre avec une telle détermination qu'elle ne peut venir que de toi ; ils observent ce que tu leur prescris et choisissent de suivre ce que tu leur envoies. Vois, ô mon Seigneur, ils reconnaissent et confessent tout ce que tu leur révèles dans tes Écritures. Ô mon Seigneur, des mains de ta générosité, donne-leur à boire les eaux de ton éternité. Assigne-leur la récompense réservée à celui qui se plonge dans l'océan de ta réalité et qui goûte le nectar de ta rencontre. Ô Roi des rois, toi qui as pitié de l'opprimé, daigne leur attribuer les biens de ce monde et du monde à venir. Révèle-leur ce qu'aucune de tes créatures n'a découvert, compte-les parmi ceux qui gravitent autour
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 175 -

de toi et qui évoluent autour de ton trône en chacun de tes mondes. Tu es vraiment l'Omnipotent, l'Omniscient, l'Informé. Bahá'u'lláh Ayyám-i-Há *
zwischen dem 18.Monat des Bahá'í-Kalenders Mulk und dem 19. Monat Alá'

O Gott, mein Feuer und mein Licht! Die Tage, die Du in Deinem Buche die Ayyám-i-Há nanntest, haben begonnen, o Du König aller Namen, und die Fasten nahen heran, deren Einhaltung Deine erhabenste Feder allen zur Pflicht gemacht, die im Reiche Deiner Schöpfung sind. Ich flehe Dich an, o mein Herr, bei diesen Tagen und bei allen, die sich während dieser Zeit an das Seil Deiner Gebote klammern und den Griff Deiner Vorschriften halten, gib, daß jeder Seele im Umkreis Deines Hofes ein Platz bestimmt sei, ein Sitz bei der Offenbarung des Strahlenglanzes Deines Antlitzes. Hier sind Deine Diener, o mein Herr, die keine verderbte Neigung von dem abhält, was Du in Deinem Buche herniedergesandt hast. Sie beugen sich vor Deiner Sache, sie ergreifen das Buch mit einer Entschiedenheit, die aus Dir geboren ist. Sie halten ein, was Du ihnen vorgeschrieben, und wollen befolgen, was ihnen von Dir herabgesandt ist.

* Tage von HÁ, eingeschobene Tage

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 176 -

Du siehst, o mein Herr, wie sie bekennen und anerkennen, was Du in Deinen Schriften offenbartest. Gib ihnen, o mein Herr, die Wasser Deiner Ewigkeit aus Deinen gnadenreichen Händen zu trinken. Verzeichne sodann für sie den Lohn, dem bestimmt, der sich in das Meer Deiner Gegenwart versenkt und den auserwählten Wein Deiner Begegnung erlangt. Ich flehe Dich an, o Du König der Könige, Du Erbarmer der Unterdrückten, bestimme ihnen das Gute dieser und der zukünftigen Welt. Schreibe schließlich für sie nieder, was keines Deiner Geschöpfe entdeckt hat, und zähle sie zu denen, die Dich umkreisen und Deinem Throne in jeder Deiner Welten nahe sind. Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allwissende, der Allweise. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 177 -

Faaschten
Fasting – Jeûne - Fasten Am KITAB-I-AQDAS steet: „Mir hunn iech operluecht, vum Räifealter (15 Joer) aus un, ze bieden an ze faaschten. Dat ass vu Gott, ärem Här an dem Här vun äre Pappe bestëmmt. ... Deen, dee reest oder krank ass, Fraen, déi schwanger sinn oder déi stëllen, brauchen net ze faaschten. ... Enthaalt iech dem Iessen an dem Drénken, vu Sonnenopgank bis Sonnenënnergank a passt op, dass Gier iech net vu sou enger Gnod ofhält, déi am Buch bestëmmt ass.“ D’Faaschtenzäit ass vum 2te bis den 20te Mäerz.

O mäi Gott, bei Dengem mächtegen Zeechen a bei der Offenbarung vun Denger Gnod ënnert de Mënschen, ech bieden dech, maach d’Dier vun der Stad vun Denger Präsenz net zou an enttäusch meng Hoffnungen net, déi ech an d’Manifestatioune vun Denger Gnod ënnert Denge Kreature gesat hunn. Du gesäis mech, O mäi Gott, un Dengem Numm festhalen, dem Hellegsten, dem Stralendsten, dem Mächtegsten, dem Gréissten, dem Héchsten, dem Herrlechsten an ech klamere mech un de Som vun Dengem Kleed, un dat sech all drunhalen an dëser an an der nächster Welt. Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Denger léifster * Stëmm an Dengem héchste Wuert: Zéi mech ëmmer méi no zur Schwell vun Denger Paart an hal mech net wäit ewech vum Schiet vun Dengem Erbaarmen a vum Baldachin † vun Denger Generositéit.
* häerzegster † Himmel

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 178 -

Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Glanz vun Denger heller Stir an der Hellegkeet vum Liicht vun Denger Präsenz, dat vum héchsten Horizont straalt: Zéi mech un duerch den Doft vun Dengem Kleed a looss mech drénke vum erliesene Wäi vun Denger Ried. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Dengen Hoer, déi op Dengem Gesiicht spillen, sou wéi Deng héchste Fieder iwwer d’Säite vun Dengen Tafele geet, an de Moschusdoft verbuergener Bedeitung iwwer d’Räich vun Denger Schëpfung verbreet, erschaf a mir sou e Wonsch Deng Saach ze déngen, dass ech net riskéieren zréckzefalen an net vun den Uspillunge vun deene gehënnert ginn, déi Deng Zeeche bestreiden a sech vun Dengem Gesiicht ofdréinen. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Dengem Numm deen s Du zum Kinnek vun den Nimm gemaach hues, an duerch deen all déi ugezu sinn, déi am Himmel sinn an all déi, déi op der Äerd sinn: Maach mech fäeg, d’Sonn vun Denger Schéinheet ze kucken a gëff mir de Wäi vun Denger Ried. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Kinnekszelt vun Denger Majestéit op den héchste Spëtzten a beim Baldachin vun Denger Offenbarung op den héchsten Héichten: Hëllef mir mat Denger Gnod dat ze maachen, wat Däi Wëlle begiert an Däin Entschloss offenbaart. Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 179 -

Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Denger Schéinheet, déi héich iwwer dem Horizont vun der Éiwegkeet straalt, enger Schéinheet, virun där, sou bal si sech offenbaart huet, d’Räich vun der Schéinheet sech an Ubiedung verneigt a si a kléngenden Téin lueft: Gëff, dass ech allem de Réck zoudréien, wat ech besëtzen an nëmme mat deem liewen, wat Däint ass. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei der Offenbarung vun Dengem Numm, Deen dee jidderee gär huet, duerch deen d’Häerzer vun deenen, déi frou mat Dir sinn, sech opzieren an d’Séile vun all deenen, déi op der Äerd wunnen, sech erhiewen: Hëllef mir, Denger ze gedenken ënnert Denge Kreaturen, an Dech ze luewen an Dengem Vollek. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Rausche vum gëttleche Lotosbam an dem Pëspere vun Denger Stëmm am Kinneksräich vun Dengen Nimm: Hal mech ewech vun allem, wat Däi Wëllen haasst, an zéi mech un zu der Stuf, vun där Hien, deen de Muere vun Dengen Zeechen ass, erofstraalt. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Laut, duerch deen, soubal en aus dem Mond vun Dengem Wëllen erauskoum, d’Ozeaner opgewullt goufen, de Wand * geblosen huet, d’Friichte sech gewisen hunn, d’Beem ausgeschloen hunn, all fréier Spuren ausgeläscht an all Schleier zerrass goufen, an déi, déi Dir dévouéiert sinn, sech presséieren, zu der Luucht vum Gesiicht vun
* d’Wënn geblosen hunn

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 180 -

hirem Här, den Onofhängegen, ze kommen: Looss mech erkennen, wat an de Schäz vun Denger Erkenntnes verbuerge läit an an de Späichere vun Denger Wäisheet verstoppt ass. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Feier vun Denger Léift, dat Dengen Erwielten an déi, déi s Du gär hues, de Schlof aus den Ae gedriwwen huet, a bei hirem Gedenken a Luef un Dech zur Moiesstonn: Ziel mech zu deenen, déi erreecht hunn, wat s Du an Dengem Buch erofgeschéckt hues an duerch Däi Wëllen offenbaart hues. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden dech un, o mäi Gott, beim Liicht vun Dengem Gesiicht, dat déi, déi Dir nostinn virun d’Feiler vun Denger Veruerdnung gedriwwen huet, an déi, déi Dir ergi sinn, op Dengem Pad de Schwäerter vun Denge Feinden trotze gelooss huet: Schreif nidder fir mech mat Denger geseentener Fieder, wat s Du fir Deng Vertrauten an Deng Auserwielten nidderschreifs. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Dengem Numm, duerch deen s Du op de Ruff vun deene lauschters, déi Dech gär hunn, op d’Schlackserte * vun deenen, déi sech no Dir sehnen, op de Kreesch vun deenen, déi sech freeën, no bei Dir ze sinn, op d’Gejéimers vun deenen, déi Dir dévouéiert sinn, an, duerch deen s Du d’Wënsch vun deenen erfëlls, déi hir Hoffnung op dech setzen, an hir Verlaangeren accordéiers, duerch Deng Gnod an Deng Gonscht, a bei Dengem Numm,
* d’Keimen

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 181 -

duerch deen d’Mier vun der Verzeiung sech virun Dengem Gesiicht weist * an d’Wolleke vun Denger Generositéit op Deng Dénger erofreenen: Schreif nidder fir jiddereen, dee sech Dir zoudréint an dat virgeschriwwent Faaschten anhält, d’Belounung, bestëmmt fir déi, déi net schwätzen ausser mat Denger Erlaabnes an déi op Dengem Pad aus Léift zu Dir op alles verzicht hunn, wat hinne gehéiert huet. Du gesäis mech, o mäi Gott,... Ech bieden Dech un, o mäin Här, bei Dir a bei Dengen Zeechen, a bei Dengen däitleche Beweiser, an dem stralende Sonneliicht vun Denger Schéinheet a bei Dengen Äscht: Läsch d’Sënne vun deenen, déi sech fest un Deng Gesetzer halen an dat beuechten wat s Du hinnen an Dengem Buch virgeschriwwen hues. Du gesäis mech, o mäi Gott, un Dengem Numm festhalen ...

Bahá'u'lláh

* opdaucht

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 182 -

The Fast
The Kitáb-i-Aqdas states: "We have commanded you to pray and fast from the beginning of maturity [15 year]; this is ordained by God, your Lord and the Lord of your forefathers.... The traveler, the ailing, those who are with child or giving suck, are not bound by the fast.... Abstain from food and drink, from sunrise to sundown, and beware lest desire deprive you of this grace that is appointed in the Book." The period of the Fast is March 2 through March 20.

I beseech Thee, o my God, by Thy mighty Sign, and by the revelation of Thy grace amongst men, to cast me not away from the gate of the city of Thy presence, and to disappoint not the hopes I have set on the manifestations of Thy grace amidst Thy creatures. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by Thy most sweet Voice and by Thy most exalted Word, to draw me ever nearer to the threshold of Thy door, and to suffer me not to be far removed from the shadow of Thy mercy and the canopy of Thy bounty. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by the splendor of Thy luminous brow and the brightness of the light of Thy countenance, which shineth from the all-highest
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 183 -

horizon, to attract me by the fragrance of Thy raiment, and make me drink of the choice wine of Thine utterance. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by Thy hair which moveth across Thy face, even as Thy most exalted pen moveth across the pages of Thy Tablets, shedding the musk of hidden meanings over the kingdom of Thy creation, so to raise me up to serve Thy Cause that I shall not fall back, nor be hindered by the suggestions of them who have caviled at Thy signs and turned away from Thy face. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by Thy Name which Thou hast made the King of Names, by which all who are in heaven and all who are on earth have been enraptured, to enable me to gaze on the Daystar of Thy Beauty, and to supply me with the wine of Thine utterance. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by the Tabernacle of Thy majesty upon the loftiest summits, and the Canopy of Thy Revelation on the highest hills, to graciously aid me to do what Thy will hath desired and Thy purpose
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 184 -

hath manifested. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by Thy Beauty that shineth forth above the horizon of eternity, a Beauty before which as soon as it revealeth itself the kingdom of beauty boweth down in worship, magnifying it in ringing tones, to grant that I may die to all that I possess and live to whatsoever belongeth unto Thee. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by the Manifestation of Thy Name, the Well-Beloved, through Whom the hearts of Thy lovers were consumed and the souls of all that dwell on earth have soared aloft, to aid me to remember Thee amongst Thy creatures, and to extol Thee amidst Thy people. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by the rustling of the Divine Lote-Tree and the murmur of the breezes of Thine utterance in the kingdom of Thy names, to remove me far from whatsoever Thy will abhorreth, and draw me nigh unto the station wherein He Who is
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 185 -

the Dayspring of Thy signs hath shone forth. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by that Letter which, as soon as it proceeded our of the mouth of Thy will, hath caused the oceans to surge, and the winds to blow, and the fruits to be revealed, and the trees to spring forth, and all past traces to vanish, and all veils to be rent asunder, and them who are devoted to Thee to hasten unto the light of the countenance of their Lord, the Unconstrained, to make known unto me what lay hid in the treasuries of Thy knowledge and concealed within the repositories of Thy wisdom. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by the fire of Thy love which drove sleep from the eyes of Thy chosen ones and Thy loved ones, and by their remembrance and praise of Thee at the hour of dawn, to number me with such as have attained unto that which Thou hast sent down in Thy Book and manifested through Thy will. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 186 -

I beseech Thee, O my God, by the light of Thy countenance which impelled them who are nigh unto Thee to meet the darts of Thy decree, and such as are devoted to Thee to face the swords of Thine enemies in Thy path, to write down for me with Thy most exalted Pen what Thou hast written down for Thy trusted ones and Thy chosen ones. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. I beseech Thee, O my God, by Thy Name through which Thou hast hearkened unto the call of Thy lovers, and the sighs of them that long for Thee, and the cry of them that enjoy near access to Thee, and the groaning of them that are devoted to Thee, and through which Thou hast fulfilled the wishes of them that have set their hopes on Thee, and hast granted them their desires, through Thy grace and Thy favors, and by Thy Name through which the ocean of forgiveness surged before Thy face, and the clouds of Thy generosity rained upon Thy servants, to write down for everyone who hath turned unto Thee, and observed the fast prescribed by Thee, the recompense decreed for such as speak not except by Thy leave, and who forsook all that they possessed in Thy path and for love of Thee. I beseech Thee, O my Lord, by Thyself, and by Thy signs, and Thy clear tokens, and the shining light of the Daystar of Thy Beauty, and Thy Branches, to cancel the trespasses of those who have held fast to Thy laws, and have observed what Thou hast prescribed unto them in Thy Book. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 187 -

Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to which have clung all in this world and in the world to come. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 188 -

Prière pour le jeûne
Le Kitáb-i-Aqdas dit : « Nous vous avons ordonné de prier et de jeûner dès l'âge de maturité (15 ans) ; c'est un ordre de Dieu, votre Seigneur et le Seigneur de vos pères... Les voyageurs, les malades et les femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas tenus de jeûner... Abstenez-vous de toute nourriture et boisson du lever au coucher du soleil et prenez garde de ne pas laisser le désir vous priver de ce bienfait prescrit dans le Livre. » Le jeûne dure du 2 au 20 mars.

Ô mon Dieu, par ton signe puissant, et par la révélation de ta grâce à l'humanité, je te supplie de ne pas me fermer la porte de la cité de ta présence et de ne pas décevoir les espoirs que j'ai placés dans les manifestations de ta bonté parmi tes créatures. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par ta voix très mélodieuse et ton verbe suprême. Rapproche-moi toujours davantage du seuil de ta porte et ne me retiens pas loin de l'ombre de ta miséricorde ni du dais de ta générosité. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par la splendeur de ton front radieux et l'éclat de ta présence qui resplendit depuis

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 189 -

l'horizon suprême. Attire-moi par le parfum de ton vêtement et donne-moi à boire le nectar de ta parole. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par les cheveux qui balaient ton visage comme ta plume bénie se meut sur les pages de tes écrits en répandant sur le royaume de la création cette senteur musquée des significations cachées. Suscite en moi le désir de servir ta cause sans risquer la chute et sans être entravé par les allusions de ceux qui contestent tes signes et se détournent de ton visage. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par le nom que tu as choisi pour être le roi des noms et qui subjugue tous ceux qui sont au ciel et sur la terre. Permets-moi de contempler le soleil de ta beauté et sers-moi le vin de ta parole. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par la tente de ta majesté plantée sur les plus hautes cimes et le dais de ta révélation dressé sur les plus hauts sommets. Aide-moi

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 190 -

à réaliser ce que ta volonté désire et ce que ton dessein révèle. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par ta beauté qui brille à l'horizon éternel, beauté devant laquelle, dès son apparition, le royaume de beauté lui-même s'incline en signe d'adoration et qu'il glorifie d'une voix vibrante. Accorde-moi de mourir à tout ce que je possède pour vivre de ce qui t'appartient. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par la manifestation de ton nom, le Bien-Aimé, pour lequel le cœur de tes amants se consume et vers lequel s'élève l'âme de tous ceux qui vivent sur terre. Aide-moi à me souvenir de toi parmi tes créatures et à te célébrer parmi ton peuple. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par le bruissement de l'Arbre divin et les murmures des brises de ta parole dans le royaume de tes noms. Éloigne-moi de tout ce que tu

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 191 -

abhorres et attire-moi près du lieu où resplendit l'Aurore de tes signes. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par cette lettre qui, à peine sortie de la bouche de ta volonté, fit déferler les océans et souffler les vents, se former les fruits et naître les arbres, qui fit s'effacer les anciens vestiges, se déchirer les voiles et se hâter ceux qui te sont dévoués vers la lumière de la face de leur Seigneur, l'Indépendant. Fais-moi connaître ce que tu recèles dans les trésors de ta connaissance et les écrins de ta sagesse. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par le feu de ton amour qui chasse le sommeil des yeux de tes élus et de tes aimés, par leurs louanges et leur mention de toi dès l'aube. Compte-moi parmi ceux qui ont atteint ce que tu as révélé dans ton livre et manifesté par ta volonté. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par la lumière de ta présence qui exhorte ceux qui te sont proches à recevoir les
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 192 -

flèches de ton décret et ceux qui te sont dévoués à faire face, en ton sentier, aux épées de tes ennemis. Révèle pour moi ce que ta plume bénie a révélé pour tes fidèles et tes élus. Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Je t'implore, ô mon Dieu, par ton nom qui écoute l'appel de tes amants, par les soupirs de ceux qui te désirent, les pleurs de ceux qui sont proches de toi et les plaintes de ceux qui te sont dévoués, par ton nom qui comble les vœux de ceux qui ont placé leurs espoirs en toi, et qui réalise leurs désirs par ta grâce et ta générosité, et par ton nom qui fait surgir l'océan du pardon devant ton visage et pleuvoir ta générosité sur tes serviteurs. Pour chacun de ceux qui se tournent vers toi et qui suivent le jeûne que tu as prescrit, inscris la récompense accordée à ceux qui ne parlent qu'avec ta permission et qui abandonnent, en ton chemin, tout ce qu'ils possèdent et le font par amour pour toi. Je t'implore, ô mon Dieu, par toi-même, par tes signes et par tes preuves, par l'éclat du Soleil de ta beauté et par tes Branches. Efface les offenses de ceux qui obéissent à tes lois et observent ce que tu leur ordonnes dans ton livre. Vois, ô mon Dieu : je m'attache ton Nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 193 -

Fasten
Im KITAB-I-AQDAS ist bestimmt: »Wir haben euch geboten, vom Reifealter * an zu beten und zu fasten. Dies ist von Gott, eurem Herrn und dem Herrn eurer Väter verordnet. Als Gnadengabe aus Seiner Gegenwart hat Er jene ausgenommen, die schwach sind durch Krankheit oder Alter, und Er ist der Vergebende, der Großmütige ... Für eine kurze Zeit haben Wir euch das Fasten zur Pflicht gemacht und an dessen Ende euch Naw-Rúz als Fest bestimmt ... Wer reist, schwanger ist oder stillt, ist nicht an das Fasten gebunden. Enthaltet euch der Speise und des Tranks von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und gebt acht, daß Gier euch nicht dieser Gnade beraube, die im Buche bestimmt ist.« † Der Fastenmonat Alá' dauert vom 2. März bis zum 20. Mäerz, der Frühlings-Tag- und Nacht-gleiche.

Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deinem mächtigen Zeichen und bei der Enthüllung Deiner Huld unter den Menschen, weise mich nicht ab vom Tore zur Stadt Deiner Gegenwart und enttäusche nicht die Hoffnungen, die ich in die Offenbarungen Deiner Gnade unter Deinen Geschöpfen setze. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt.

* †

¹ 15 Jahre ² Vgl. Synopsis and Codification of the Laws and Ordinances of the Kitáb-

i-Aqdas, p.13 Nr.3 und Nr.4

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 194 -

Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deiner lieblichen Stimme und bei Deinem erhabenen Wort, ziehe mich immer näher zur Schwelle Deines Tores und halte mich nicht fern vom Schatten Deines Erbarmens und vom Baldachin Deiner Großmut. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, beim Strahlenglanze Deiner Stirn und der Lichtfülle Deines Antlitzes, das vom höchsten Horizonte strahlt, ziehe mich an durch den Duft Deines Gewandes und lasse mich trinken vom erlesenen Wein Deiner Rede. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deinem Haar, das um Dein Antlitz spielt, indes Deine erhabenste Feder über die Seiten Deiner Tafeln gleitet, den Moschusduft verborgener Bedeutungen zum Reiche Deiner Schöpfung tragend, befeure mich so sehr zum Dienst an Deiner Sache, daß ich nimmer zurückweiche noch gehemmt werde durch die Anspielungen derer, die an Deinen Zeichen kritteln und sich abwenden von Deinem Angesicht.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 195 -

Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deinem Namen, den Du zum König aller Namen erhobst, und durch den alle im Himmel und auf Erden hingerissen sind, mache mich fähig, die Sonne Deiner Schönheit zu schauen, und versieh mich mit dem Weine Deiner Rede. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, beim Königszelt Deiner Erhabenheit auf den erhabensten Gipfeln und beim Baldachin Deiner Offenbarung auf den höchsten Höhen, hilf mir gnädiglich zu tun, was Dein Wille begehrt und Dein Entschluß offenbarte. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deiner Schönheit, die hoch über den Horizont der Ewigkeit strahlt, eine Schönheit, vor der, kaum daß sie sich offenbarte, das

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 196 -

Reich der Schönheit selbst sich in Anbetung verneigte und sie in klingenden Tönen pries, gib, daß ich allem den Rücken kehre, was ich besitze, und nur dem lebe, was Dein ist. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei der Offenbarung Deines Namens, der Vielgeliebte, durch den die Herzen Deiner Liebenden sich verzehren und die Seelen aller, die auf Erden wohnen, sich hoch aufschwingen, stehe mir bei, Deiner unter Deinen Geschöpfen zu gedenken und Dich zu rühmen in Deinem Volke. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, beim Rauschen des göttlichen Lotosbaumes und dem Raunen Deiner Stimme im Königreich Deiner Namen, halte mich fern von allem, was Dein Wille verabscheut, und ziehe mich empor zu der Stufe, von der Er, das Morgenrot Deiner Zeichen, herniederstrahlt. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 197 -

Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei jenem Laut, durch den, kaum war er aus Deines Willens Mund ertönt, die Meere wogten, die Winde bliesen, die Früchte sich enthüllten, die Bäume ausschlugen, alle früheren Spuren ausgelöscht und alle Schleier zerrissen wurden und die Dir Ergebenen dem Lichte vom Antlitz ihres Herrn, dem Unbezwungenen, zueilten, - laß mich erkennen, was in den Schatzkammem Deiner Erkenntnis verborgen und in den Speichern Deiner Weisheit verwahrt ist. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei dem Feuer Deiner Liebe, das Deinen Erwählten und Geliebten den Schlaf aus den Augen trieb, und bei ihrem Gedenken und Lobpreis zur Stunde der Morgendämmerung, zähle mich zu denen, die erreichten, was Du in Deinem Buche herabgesandt und durch Deinen Willen offenbart hast. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 198 -

Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei dem Lichte Deines Antlitzes, das die Dir Nahestehenden vor die Pfeile Deines Ratschlusses trieb und die Dir Ergebenen auf Deinem Pfade den Schwertern Deiner Feinde trotzen ließ, schreibe nieder für mich mit Deiner höchsterhabenen Feder, was Du für Deine Vertrauten und Erwählten niederschriebst. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deinem Namen, durch den Du hörest auf den Ruf Deiner Geliebten, auf die Seufzer derer, die sich nach Dir sehnen, auf den Schrei derer, die sich des Zutritts zu Deiner Nähe erfreuen, und auf das Stöhnen derer, die Dir ergeben sind, bei Deinem Namen, durch den Du die Bitten derer erfüllst, die ihre Hoffnung auf Dich setzen, deren Sehnsüchte Du stillst durch Deine Gnade und Gunst, und bei Deinem Namen, durch den das Meer der Vergebung vor Deinem Angesicht wogt und die Wolken der Freigebigkeit auf Deine Diener herabregnen, schreibe für jeden, der sich Dir zuwendet und das vorgeschriebene Fasten einhält, den Lohn derer nieder, die nicht sprechen außer mit Deiner Erlaubnis und die auf Deinem Pfade aus Liebe zu Dir auf alles verzichteten, was sie besaßen. Ich flehe Dich an, o mein Herr, bei Dir und Deinen Zeichen, bei Deinen deutlichen Beweisen, bei dem strahlenden Sonnenlicht Deiner Schönheit und bei Deinen Zweigen, lösche die Sünden derer, die sich fest
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 199 -

an Dein Gesetz halten und befolgen, was Du ihnen in Deinem Buche vorgeschrieben hast. Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der zukünftigen Welt. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 200 -

O Gott! Wéi ech mech enthale vu kierperleche Wënsch a mech net mat Iessen an Drénken ofginn, esou maach Du mäin Häerz a mäi Liewe reng an helleg fir d’Léift vu soss kengem ausser Dir, a verdeedeg a schütz meng Séil vun der Selbstsucht a virun allem Déiereschen, fir dass mäi Geescht sech verbënnt mat den Otemzig vum Hellegen a faascht vum Ernimme vun allem ausser Dir. O God! as I am fasting from the appetites of the body and not occupied with eating and drinking, even so purify and make holy my heart and my life from aught else save Thy Love, and protect and preserve my soul from self-passions and animal traits. Thus may the spirit associate with the Fragrances of Holiness and fast from everything else save Thy mention. 39 O mon Dieu! Alors que je refrène les appétits du corps et m'abstiens de manger et de boire, même ainsi, purifie et sanctifie mon cœur et ma vie de tout sauf de ton amour, protège et préserve mon âme des passions égoïstes et des pulsions animales. Aussi, fais que l'esprit s'imprègne des fragrances de sainteté et s'abstienne de tout ce qui n'est pas la mention de Toi. O Gott! So wie ich mich fleischlicher Wünsche enthalte und Speise und Trank entrate, so reinige und heilige auch mein Herz von allem außer der Liebe zu Dir. Schütze und schirme meine Seele vor Selbstsucht und vor allem Tierischen, damit mein Geist sich dem Odem der Heiligkeit verbinde und in allem faste außer Deinem Gedenken. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 201 -

Naw-Rúz
Naw-Rúz, 21ste Mäerz, den éischten Dag vum Bahá’í Joer.

Gelueft bass Du, o mäi Gott, dass Du Naw-Rúz deenen zum Fest bestëmmt hues, déi d’Faaschten aus Léift zu Dir agehalen hunn a sech allem ental hunn, wat s Du haass. Erlab, o mäi Gott, dass d’Feier vun Denger Léift an d’Hëtzt, déi dat vun Dir bestëmmte Faaschten erginn huet, si an Denger Saach entflamen, an dass si sech doduerch Dengem Luef an Dengem Gedenken higinn. O mäin Här, vu dass Du si mam Ornament vun deem vun Dir virgeschriwwene Faaschten geschmückt hues, sou rëscht Du si och duerch Deng Gnod a generéis Gonscht mam Ornament vun Denger Awëllegung. Well d’Dote vun de Mënsche sinn all ofhängeg vun Dengem gudde Pleséier, a sinn Denge Geboter ënnerworf. Géifs Du deen, deen d’Faaschte gebrach huet, als een ugesinn, deen et agehalen huet, sou géif sou e Mënsch zu deene gezielt ginn, déi zënter aller Éiwegkeet d’Faaschten agehalen hunn. A géifs Du bestëmmen, dass een, deen d’Faaschten agehalen huet, et gebrach hätt, sou géif déi Persoun zu deene gezielt ginn, déi d’Kleed vun Denger Offenbarung mat Stëbs beknascht hunn, a wäit ewech si vun de kristallkloere Waassere vun dëser Liewensquell. Duerch Dech ass de Fändel „Gelueft bass Du an Denge Wierker“ erhuewen an de Fändel „Gefollegt gëtt Dir an Dengem Gebot.“ auserneegefaalt ginn. Maach, o mäi Gott, Däi Rang Dengen Dénger bekannt, fir dass hinne bewosst gëtt, dass d’Perfektioun * vun alle Saachen ofhängeg ass vun Dengem Befehl an
* mérite, qualité, supériorité

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 202 -

Dengem Wuert, an dass de Wäert vun all Akt bestëmmt ass duerch d’Erlaabnes an d’Wuelgefale vun Dengem Wëllen, an dass si erkennen, dass d’Léngte vun all deem, wat de Mënsch mécht, fest am Grëff vun Denger Akzeptanz an Dengem Uerder leien. Looss si dat wëssen, fir dass guer näischt si vun Denger Schéinheet kann ausschléissen, an dësen Deeg, wou Christus verkënnegt: „All Herrschaft ass Deng, o Du Papp vum Geescht (Jesus)“; an Däi Frënd (Mohamed) ausrifft:“Gelueft bass Du, o Du, dee jidderee gär huet, well Du hues Deng Schéinheet gewisen, a fir Deng Auserwielten niddergeschwriwwen, wat si zum Troun vun der Offenbarung vun Dengem Gréissten Numm gelaange léisst, engem Numm, deen d’Mënschen an de Misär geheit, ausser déi, déi sech vun allem ausser Dir lassgeléisst hunn, a sech Him zougedréint hunn, Deen, deen den Offenbarer vun Dir selwer ass an d’Manifestatioun vun Dengen Eegeschaften.“ O mäin Här, deen, deen Däin Aascht ass an all déi rondrëm Dech, hunn haut mat Faaschten opgehal, no deem si an hirem Äifer, Dir ze gefalen, et am Beräich vun Dengem Haff agehalen hunn. Bestëmm Du fir hien, a fir si, a fir all déi, déi an dësen Deeg an Deng Géigewaart koumen, all dat Gutt, dat s Du an Dengem Buch bestëmmt hues. Gëff hinnen dann, dat wat hinne souwuel an dësem Liewen an am Liewen duerno profitabel * ass. Du bass wierklech, deen, deen alles weess, deen Allweisen. Bahá'u'lláh

* vu Virdeel

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 203 -

Naw-Rúz Naw-Ruz, March 21, is the first day of the Bahá'í year. Praised be Thou, O my God, that Thou hast ordained Naw-Ruz as a festival unto those who have observed the fast for love of Thee and abstained from all that is abhorrent unto thee. Grant, O my Lord, that the fire of Thy love and the heat produced by the fast enjoined by Thee may inflame them in Thy Cause, and make them to be occupied with Thy praise and with remembrance of Thee. Since thou hast adorned them, O my Lord, with the ornament of the fast prescribed by Thee, do Thou adorn them also with the ornament of Thine acceptance, through Thy grace and bountiful favor. For the doings of men are all dependent upon Thy goodpleasure, and are conditioned by Thy behest. Shouldst Thou regard him who hath broken the fast as one who hath observed it, such a man would be reckoned among them who from eternity had been keeping the fast. And shouldst Thou decree that he who hath observed the fast hath broken it, that person would be numbered with such as have caused the Robe of Thy Revelation to be stained with dust, and been far removed from the crystal waters of this living Fountain. Thou art He through Whom the ensign "Praise-worthy art Thou in Thy works" hath been lifted up, and the standard "Obeyed art Thou in thy behest" hath been unfurled. Make known this Thy station, O my God, unto Thy servants, that they may be made aware that the excellence of all things is dependent upon Thy bidding and Thy word, and the virtue of every act is conditioned by Thy leave and the good pleasure of Thy
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 204 -

will, and may recognize that the reins of men's doings are within the grasp of Thine acceptance and Thy commandment. Make this known unto them, that nothing whatsoever may shut them out from Thy Beauty, in these days whereon the Christ exclaimeth: "All dominion is Thine, O Thou the Begetter of the Spirit (Jesus)"; and Thy Friend (Muhammad) crieth out: "Glory be to Thee, O Thou the Best-Beloved, for that thou hast uncovered thy Beauty, and written down for Thy chosen ones what will cause them to attain unto the seat of the revelation of Thy Most Great Name, through which all the peoples have lamented excepted such as have detached themselves from all else except Thee, and set themselves towards Him Who is the Revealer of Thyself and the Manifestation of Thine attributes." He Who is Thy Branch and all Thy company, O my Lord, have broken this day their fast, after having observed it within the precincts of Thy court, and in their eagerness to please Thee. Do Thou ordain for Him, and for them, and for all such as have entered Thy presence in those days all the good Thou didst destine in Thy Book. Supply them, then, with that which will profit them, in both this life and in the life beyond. Thou, in truth, art the the All-Knowing, the All-Wise. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 205 -

Naw-Rúz Loué sois-tu, Ô mon Dieu! Tu as fait du Naw-Rúz un jour de fête pour ceux qui ont observé le jeûne par amour pour toi et se sont abstenus de tout ce que tu réprouves. Ô mon Seigneur, permets que le feu de ton amour et la chaleur produite par le jeûne que tu as prescrit, les enflamment en ta cause. Qu’ils se consacrent à ta mention et à ton souvenir! Ô mon Seigneur, puisque tu les as parés du jeûne que tu as décrété, pare-les aussi du vêtement de ton assentiment, par ta grâce et ta générosité ; car les actions des hommes dépendent de ton bon plaisir et sont soumises à ton commandement. Si tu considérais qu’un homme qui a rompu le jeûne l’a observé, il faudrait le compter parmi ceux qui ont éternellement jeûné. Et si tu décrétais que celui qui a observé le jeûne l’a rompu, il faudrait le ranger parmi ceux qui ont souillé de poussière le manteau de ta révélation et se sont écartés des eaux cristallines de cette fontaine de vie. C’est toi qui lèves l’étendard de « en tes œuvres tu es digne de louanges » ; c’est toi qui déploies l’emblème de « en tes commandements tu es obéi ». Révèle à tes serviteurs ce rang qui est le tien afin qu’ils conçoivent que l’excellence de toutes choses dépend de ton ordre et de ta parole, que la vertu de toute action est entérinée par ton approbation et le bon plaisir de ta volonté, afin qu’ils reconnaissent que les rênes des actions humaines sont sous l’emprise de ton assentiment et de ton commandement. Fais-leur savoir que rien au monde ne peut les écarter de ta Beauté en ces jours où le Christ proclame : « Toute souveraineté t’appartient, ô toi qui as engendré l’Esprit*», jours où
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 206 -

ton Ami** s’écrie : « Gloire à toi, ô Bien-Aimé! Tu as dévoilé ta Beauté et révélé ce qui permet à tes élus d’accéder au siège de la révélation de ton très grand Nom, lequel plonge les peuples dans la désolation excepté ceux qui, détachés de tout sauf de toi, se tournent vers le Révélateur de toi-même et la Manifestation de tes attributs. » Ô mon Seigneur, celui qui est ta Branche et tous tes fidèles ont cessé le jeûne aujourd’hui après l’avoir observé en ta présence et dans leur ardeur à te plaire. Accorde-leur et accorde à ceux qui accèdent en ta présence en ces jours, tout le bien que tu promets dans ton livre. Donne-leur ce qui leur sera profitable dans cette vie et dans l’autre. Tu es, en vérité, l’Omniscient, le Très-Sage. Bahá’u’lláh ---------------* Jésus, ** Muhammad

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 207 -

Naw-Rúz Gepriesen seiest Du, o mein Gott, da Du Naw-Rúz denen zum Fest bestimmt hast, die das Fasten aus Liebe zu Dir hielten und alles mieden, was Du verabscheust. Gib, o mein Gott, daß das Feuer Deiner Liebe und die Glut, die das von Dir befohlene Fasten erzeugte, sie in Deiner Sache entflamme und sie bestimme, sich Deinem Lobpreis und Deinem Gedenken hinzugeben. Da Du sie schmücktest mit der Zier des von Dir vorgeschriebenen Fastens, so schmücke sie durch Deine Gnade und großmütige Gunst auch mit Deiner Annahme. Denn der Menschen Taten hängen alle von Deinem Wohlgefallen ab und sind bedingt durch Dein Geheiß. Solltest Du den, der das Fasten brach, als einen ansehen, der es hielt, so wird ein solcher Mensch zu denen gezählt, die seit aller Ewigkeit das Fasten hielten. Und solltest Du bestimmen, daß einer, der das Fasten hielt, es gebrochen habe, so wird er zu denen gerechnet, die das Gewand Deiner Offenbarung mit Staub beschmutzten und sich weit entfernt haben von den kristallklaren Wassern dieser Lebensquelle. Du hast das Banner „Preis sei Dir in Deinen Werken“ erhoben und die Standarte „Gehorcht werde Dir in Deinem Gebot!“ entfaltet. Mache, o mein Gott, Deinen Rang Deinen Dienern bekannt, damit ihnen bewußt werde, daß aller Dinge Vortrefflichkeit von Deinem Befehl und Deinem Worte abhängt und daß der Wert jeder Tat durch die Erlaubnis und das Wohlgefallen Deines Willens bestimmt ist, und daß sie erkennen, daß im Griff Deiner Annahme und Deines Befehls die Zügel aller Taten des Menschen liegen. Mache ihnen dies wohlbekannt, auf daß sie durch nichts von Deiner
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 208 -

Schönheit ferngehalten werden in diesen Tagen, von denen Christus verkündet: „Alle Herrschaft ist Dein, o Du Vater des Geistes“ und von denen Dein Freund¹ ausruft: „Preis sei Dir, o Vielgeliebter, denn Du hast Deine Schönheit enthüllt und für Deine Erwählten niedergeschrieben, was sie zum Thron der Offenbarung Deines Größten Namens gelangen läßt, eines Namens, der alle Völker wehklagen ließ außer jenen, die sich von allem außer Dir gelöst und zum Offenbarer Deiner Selbst und der Manifestation Deiner Eigenschaften begeben haben.“ O Gott, Dein Zweig und alle Deine Gefährten haben heute ihr Fasten beendet, das sie in ihrem Eifer, Dir zu gefallen, im Bereiche Deines Hofes hielten. Verordne Du ihm, ihnen und allen, die in diesen Tagen in Deine Gegenwart gelangten, all das Gute, das Du in Deinem Buche bestimmt hast. Versorge sie alsdann mit dem, was ihnen in diesem und im jenseitigen Leben Nutzen bringt. Du bist wahrhaftig der Allwissende, der Allweise. Bahá'u'lláh ¹ Muhammad

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 209 -

Besuchsgebiet, Bahá'u'lláh an de Báb
Tablet of Visitation – Prière de souvenance - Besuchstablett

Dëst Gebiet gëtt an de Schräiner vu Bahá'u'lláh a vum Báb gelies. Et gëtt och dacks benotzt fir Hir Gebuertsdeeg ze commémoréieren. De Luef, deen aus Dengem héchsterhawene Wiesen dämmert, an d’Herrlechkeet, déi aus Denger stralender Schéinheet ervirschéngt, si mat Dir, deen s Du d’Offenbarung vun der Gréisst bass, de Kinnek vun der Éiwegkeet, an den Här iwwer all, déi am Himmel an op der Äerd sinn. Ech bezeien, dass duerch Dech Gottes Herrschaft a Säi Räich an d’Majestéit a Seng Gréisst offenbaart sinn, an d’Sonnen uréiweger Pracht hire Glanz op den Himmel vun Denger onwidderrufleche Veruerdnung stralen an d’Schéinheet vum Onsichtbaren iwwer dem Horizont vun der Schëpfung erstraalt. Ech bezeien ausserdeem, dass duerch eng eenzeg Bewegung vun Denger Fieder Däi Gebot “Sief!” verkënnegt ginn ass, Gottes verbuergent Geheimnis enthüllt an alles Erschafent an d’Liewe geruff an all Offenbarungen erofgeschéckt gi sinn. Des weidere bezeien ech, dass duerch Deng Schéinheet d’Schéinheet vum Ugebieten entschléiert gouf, dass aus Dengem Antlitz d’Antlitz vum Ersehnten ervirschéngt an dass Du duerch ee Wuert vun Dir tëschent allem Erschafenen entscheeds, wouduerch déi, déi Dir ergi sinn zum Gipfel vun der Herrlechkeet eropkommen, an déi Ongleeweg an den déifsten Ofgrond falen. Ech bezeien: Wien Dech erkennt, erkennt Gott, wien an Deng Presenz gelaangt, erreecht Gottes Presenz. Grouss ass dofir d’Séilegkeet vun deem, deen un Dech an Deng Zeeche gleeft an dee sech bescheide virun
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 210 -

Denger Herrschaft knéit an deen d’Éier huet, Dir ze begéinen, deen de Pleséier vun Dengem Wëllen erreecht, deen Dech ëmkreest a virun Dengem Troun steet. Ongléck deem, deen Dir géintiwwer sënnegt, deen Dech leegent an Deng Zeeche verwërft, an Deng Herrschaft bestreit, a sech géint Dech erhieft a stolz ginn ass virun Dengem Gesiicht, Deng Beweiser kontestéiert, an dee virun Denger Uerdnung an Herrschaft fortleeft an zu den Ongleewege gehéiert, deenen hiren Numm vun de Fangere vun Dengem Uerder op Deng helleg Tafele geschriwwe sinn. Looss dann, o mäi Gott an deen, deen ech gär hunn, vun der rechter Hand vun Dengem Erbaarmen an Denger Gnod den hellege Wand vun Denger Gonscht blosen, fir dass e mech vu mir selwer a vun der Welt fortzitt, bei d’Schwell vun Dengem Nobäisinn an Denger Presenz. Mächteg bass Du ze maachen, wat Dir gefällt. Du hues a Wierklechkeet d’Iwwerleeënheet iwwer all Saachen. D’Gedenke Gottes a Säi Luef, d’Herrlechkeet Gottes a Säi Glanz rouen op Dir, o Du, deen s Du Seng Schéinheet bass! Ech bezeien, dass d’A vun der Schëpfung nach ni op en Ënnerdréckten wéi s Du gekuckt huet. All d’Deeg vun Dengem Liewen waars Du an e Mier vun Tribulatiounen agedaucht. Eemol louchs Du a Ketten a Bänner, eng aner Kéier waars Du vum Schwäert vun Denge Feinde bedrot. An awer, trotz all deem, hues Du alle Mënschen zur Flicht gemaach, dat ze befollegen, wat Dir vun Him, dem Allwëssenden, dem Allweise virgeschriwwe war. Dat mäi Geescht en Affer ass fir d’Onrecht, dat s Du erlidden hues, a meng Séil e Léisegeld fir all d’Onglécker, déi s Du erdroen hues. Ech biede Gott un, bei Dir a bei deenen, deenen hiert Gesiicht mam
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 211 -

Glanz vun der Luucht vun Denger Presenz erliicht gëtt, an déi aus Léift zu Dir alles befollegt hunn zu deem si opgeruff goufen, huel d’Schleier ewech, déi sech tëschent Dech an Deng Kreature leeën, gëff mir dat Gutt vun dëser Welt an der Welt déi kënnt. Du bass a Wierklechkeet den Allmächtegen, den Héchtserhuewenen, den Allherrlechen, den Ëmmerverzeienden, de Matleedvollen. Seen Du, O Här mäi Gott, de gëttleche Lotusbam a seng Blieder a seng Äscht a seng Zwäig a seng Stiller a seng Schëtz, soulaang Deng héchst erhuewen Eegeschaften daueren. Schütz en da vun de Mëssdote vun den Ugrëffer an den Arméie vun der Tyrannei. Du bass a Wierklechkeet, den Allmächtegen, den Allgewaltegen. Seen Du och, o Här mäi Gott, Deng Dénger an Deng Déngerinnen, déi zu Dir komm sinn. Du bass wierklech deen Allbaarmhäerzegen, deem seng Gnod onendlech ass. Et gëtt kee Gott ausser Dir, den Ëmmerverzeienden, de Ganzgeneréisen. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 212 -

Tablet of Visitation This Tablet is read at the Shrines of Bahá'u'lláh and the Báb. It is also frequently used in commemorating Their anniversaries. The praise which hath dawned from Thy most august Self, and the glory which hath shone forth from Thy most effulgent Beauty, rest upon Thee, O Thou Who art the Manifestation of Grandeur, and the King of Eternity, and the Lord of all who are in heaven and on earth! I testify that through Thee the sovereignty of God and His dominion, and the majesty of God and His grandeur, were revealed, and the Daystars of ancient splendor have shed their radiance in the heaven of Thine irrevocable decree, and the Beauty of the Unseen hath shone forth above the horizon of creation. I testify, moreover, that with but a movement of Thy Pen Thine injunction "Be Thou" hath been enforced, and God's hidden Secret hath been divulged, and all created things have been called into being, and all the Revelations have been sent down. I bear witness, moreover, that through Thy beauty the beauty of the Adored One hath been unveiled, and through Thy face the face of the Desired One hath shone forth, and that through a word from Thee Thou hast decided between all created things, caused them who are devoted to Thee to ascend unto the summit of glory, and the infidels to fall into the lowest abyss. I bear witness that he who hath known Thee hath known God, and he who hath attained unto Thy presence hath attained unto the presence of God. Great, therefore, is the blessedness of him who hath believed in Thee, and in Thy signs, and hath humbled himself before Thy sovereignty, and hath been honored with
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 213 -

meeting Thee, and hath attained the good pleasure of Thy will, and circled around Thee, and stood before Thy throne. Woe betide him that hath transgressed against Thee, and hath denied Thee, and repudiated Thy signs, and gainsaid Thy sovereignty, and risen up against Thee, and waxed proud before Thy face, and hath disputed Thy testimonies, and fled from Thy rule and Thy dominion, and been numbered with the infidels whose names have been inscribed by the fingers of Thy behest upon Thy holy Tablets. Waft, then, unto me, O my God and my Beloved, from the right hand of Thy mercy and Thy loving-kindness, the holy breaths of Thy favors, that they may draw me away from myself and from the world unto the courts of Thy nearness and Thy presence. Potent art Thou to do what pleaseth Thee. Thou, truly, hast been supreme over all things. The remembrance of God and His praise, and the glory of God and His splendor, rest upon Thee, O Thou Who art His Beauty! I bear witness that the eye of creation hath never gazed upon one wronged like Thee. Thou wast immersed all the days of Thy life beneath an ocean of tribulations. At one time Thou wast in chains and fetters; at another Thou wast threatened by the sword of Thine enemies. Yet despite all this, Thou didst enjoin upon all men to observe what had been prescribed unto Thee by Him Who is the All-Knowing, the All-Wise. May my spirit be a sacrifice to the wrongs Thou didst suffer, and my soul be a ransom for the adversities Thou didst sustain. I beseech God, by Thee and by them whose faces have been illumined with the splendors of the light of Thy countenance, and who,
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 214 -

for love of Thee, have observed all whereunto they were bidden, to remove the veils that have come in between Thee and Thy creatures, and to supply me with the good of this world and the world to come. Thou art, in truth, the Almighty, the Most Exalted, the All-Glorious, the Ever-Forgiving, the Most Compassionate. Bless Thou, O Lord my Lord, the Divine Lote-Tree and its leaves, and its boughs, and its branches, and its stems, and its offshoots, as long as Thy most excellent titles will endure and Thy most august attributes will last. Protect it, then, from the mischief of the aggressor and the hosts of tyranny. Thou art, in truth, the Almighty, the Most Powerful. Bless Thou, also, O Lord my God, Thy servants and Thy handmaidens who have attained unto Thee, Thou, truly, art the AllBountiful, Whose grace is infinite. No God is there save Thee, the Ever-Forgiving, the Most Generous. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 215 -

Prière de souvenance Cette prière est lue aux tombeaux de Bahá'u'lláh et du Báb. On la récite aussi fréquemment pour commémorer leurs anniversaires. Que la louange émanant de ton Etre très auguste et la gloire procédant de ta Beauté rayonnante reposent sur toi, Manifestation de grandeur, Roi de l'éternité et Seigneur de tout ce qui est au ciel et sur la terre! Je témoigne que tu révèles la souveraineté de Dieu et son empire, la majesté de Dieu et sa grandeur, que les Soleils d'anciennes splendeurs rayonnent au ciel de ton irrévocable décret, que la Beauté de l'Invisible brille sur l'horizon de la création. J'atteste aussi qu'un seul trait de ta Plume promulgue ton commandement «sois!», divulgue le secret caché de Dieu, appelle à l'existence toutes les créatures et suscite toutes les révélations. Je témoigne que ta beauté dévoile la beauté de l'Adoré, que ta face fait resplendir la face du Désiré, et que tu décides par un mot du sort de tous les êtres créés, élevant jusqu'au faîte de la gloire ceux qui te sont dévoués et jetant les infidèles dans les profondeurs de l'abîme. Je témoigne que celui qui te connaît connaît Dieu et que celui qui parvient en ta présence parvient en la présence de Dieu. Aussi, grande est la bénédiction de celui qui croit en toi et en tes signes, se montre humble devant ta souveraineté, celui que ta rencontre honore, qui atteint ton bon plaisir, gravite autour de toi et se tient devant ton trône. Malheur à celui qui pèche envers toi, renie et répudie tes signes, nie ta souveraineté et se rebelle contre toi! Malheur à celui qui se gonfle d'orgueil devant ta face, conteste tes
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 216 -

preuves, se soustrait à ton autorité et à ton empire, et fait partie des infidèles dont la main de ton commandement inscrit les noms dans tes saintes Écritures! Ô mon Dieu et mon Bien-Aimé, de la droite de ta miséricorde et de ta tendre bonté, souffle sur moi les saintes brises de tes bienfaits afin qu'elles me détournent de moi-même et du monde pour m'entraîner vers le seuil de ta rencontre et de ta présence. Tu as le pouvoir d'agir selon ton bon plaisir. En vérité, tu as la suprématie sur toutes choses. Que la mention de Dieu et sa louange, la gloire de Dieu et sa splendeur reposent sur toi, ô toi qui es sa Beauté! Je témoigne que la création n'a jamais connu un opprimé tel que toi. Tu fus plongé tous les jours de ta vie dans un océan de tribulations, tantôt chargé de chaînes et d'entraves, tantôt menacé par l'épée de tes ennemis. En dépit de tout cela, tu enjoins aux hommes d'observer ce que te prescrit l'Omniscient, l'infiniment Sage. Puisse mon esprit être offert en sacrifice pour les injustices dont tu as souffert, et mon âme servir de rançon pour les adversités que tu as endurées. Par toi et par ceux dont le visage est illuminé par les splendeurs de la lumière de ta présence, et qui, par amour pour toi, observent tout ce qui leur est commandé, je supplie Dieu d'enlever les voiles qui s'interposent entre toi et tes créatures, et de me donner les biens de ce monde et du monde à venir. En vérité, tu es le Tout-Puissant, le Suprême, le Très-Glorieux, le Magnanime, le TrèsCompatissant. Ô Seigneur, mon Dieu, bénis l'Arbre divin, ses feuilles, ses branches, ses rameaux, ses tiges et ses rejets, tant
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 217 -

que dureront tes titres les plus excellents et tes attributs les plus augustes. Protège-le des méfaits de l'agresseur et des armées de la tyrannie. En vérité, tu es le ToutPuissant, l'Omnipotent. Ô Seigneur, mon Dieu, bénis aussi tes serviteurs et tes servantes qui sont parvenus jusqu'à toi. Tu es, en vérité, le Très-Miséricordieux dont la grâce est infinie. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Magnanime, le Très-Généreux. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 218 -

Besuchsgebet - Law–i–Zíyárih Dieses Gebet wird an den Schreinen des Báb und Bahá'u'lláhs gelesen, außerhalb der Schreine nur anläßlich des Hinscheidens Baha'u'lláhs und des Märtyrertodes des Báb. Der Ruhm, der aus Deinem höchsterhabenen Selbst dämmert, und die Herrlichkeit, die aus Deiner strahlenden Schönheit hervorscheint, seien mit Dir, der Du die Offenbarung überragender Größe bist, der König der Ewigkeit, Herr über alle im Himmel und auf Erden! Ich bezeuge, daß durch Dich Gottes Herrschaft und Hoheit, Gottes Erhabenheit und Größe offenbart sind, die Sonnen urewiger Pracht ihren Glanz auf den Himmel Deines unwiderruflichen Ratschlusses ergießen und die Schönheit des Unsichtbaren über dem Horizont der Schöpfung erstrahlt. Ich bezeuge ferner, daß durch eine einzige Bewegung Deiner Feder Dein Gebot „Sei!“ vollzogen, Gottes Verborgenes Geheimnis enthüllt, alles Erschaffene ins Sein gerufen und alle Offenbarungen herabgesandt sind. Weiter bezeuge ich, daß durch Deine Schönheit die Schönheit des Angebeteten entschleiert ward, daß aus Deinem Antlitz das Antlitz des Ersehnten hervorleuchtet, daß Du durch ein Wort von Dir zwischen allem Erschaffenen entscheidest, was die Dir Ergebenen zum Gipfel der Herrlichkeit aufsteigen, die Ungläubigen aber in den tiefsten Abgrund stürzen läßt. Ich bezeuge: Wer Dich erkennt, erkennt Gott, wer in Deine Gegenwart gelangt, erreicht Gottes Gegenwart. Groß ist darum die Seligkeit dessen, der an Dich und Deine Zeichen glaubt, der sich demütig vor Deiner Herrschaft beugt, dem die Ehre zuteil wird, Dir zu begegnen, der das Wohlgefallen Deines Willens
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 219 -

erreicht, der Dich umkreist und vor Deinem Throne steht. Wehe dem, der sich gegen Dich vergeht, Dich leugnet und Deine Zeichen verwirft, Deine Herrschaft bestreitet, sich gegen Dich erhebt und stolz wird vor Deinem Angesicht, der vor Deiner Ordnung und Herrschaft flieht und zu den Ungläubigen gehört, deren Namen von den Fingern Deines Befehls auf Deine heiligen Tafeln geschrieben sind. So laß denn, o mein Gott und mein Geliebter, von der rechten Hand Deines Erbarmens und Deiner Gnade die heiligen Winde Deiner Gunst wehen, damit sie mich von meinem Selbst und der Welt fortziehen, hin zu den Höfen Deiner Nähe und Deiner Gegenwart. Mächtig bist Du zu tun, was Dir gefällt. Du bist wahrlich erhaben über alle Dinge. Das Gedenken Gottes und Sein Lobpreis, die Herrlichkeit Gottes und Sein Glanz ruhen auf Dir, o Du, der Du Seine Schönheit bist! Ich bezeuge, daß der Schöpfung Auge niemals einen Unterdrückten Deinesgleichen sah. Alle Tage Deines Lebens warst Du in einem Meer von Leiden versunken. Einmal lagst Du in Ketten und Banden, ein andermal bedrohte Dich Deiner Feinde Schwert. Und dennoch machtest Du allen Menschen zur Pflicht einzuhalten, was Dir von Ihm, dem Allwissenden, dem Allweisen, geboten ward. Möge mein Geist ein Opfer sein für das Unrecht, das Du erlitten, und meine Seele ein Lösegeld für die Trübsal, die Du ertragen. Ich flehe zu Gott bei Dir und bei denen, deren Angesicht durch den Lichterglanz Deines Antlitzes erleuchtet wird und die aus Liebe zu Dir alles tun, was ihnen befohlen ist, beseitige die Schleier, die sich zwischen Dich und Deine Geschöpfe
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 220 -

legen, und versorge mich mit dem Guten dieser Welt und der künftigen. Du bist wahrlich der Allmächtige, der Höchsterhabene, der Allherrliche, der Immervergebende, der Mitleidvolle. Segne, o Herr mein Gott, den göttlichen Lotosbaum, seine Blätter, seine Äste und Zweige, seine Stengel und Ableger, solange Deine höchsterhabenen Eigenschaften währen. Schütze ihn alsdann vor dem Unheil der Angreifer und den Scharen der Tyrannei. Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allgewaltige. Segne, o Herr mein Gott, auch Deine Diener und Dienerinnen, die zu Dir gelangt sind. Du bist wahrlich der Allgütige, dessen Gnade unendlich ist. Es ist kein Gott außer Dir, dem Immervergebenden, dem Allgroßmütigen.

Bahá'u'llah

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 221 -

Besuchsgebiet, 'Abdu'l-Bahá
Tablet of Visitation – Prière de souvenance – Tablet der Begegnung

(Dëst Gebiet, dat Abdu'l-bahá offenbaart huet, gëtt a Sengem Schräi gelies. Et gëtt och als privat Gebiet benotzt.) Wien och ëmmer dëst Gebiet mat Bescheidenheet an Äifer recitéiert, bréngt dem Häerz vun dësem Dénger Freed a Gléck ; et ass esou wéi wann hien Him géing face à face begéinen.

Hien ass den Allherrlechen! O Gott, mäi Gott! Bescheiden a voll Tréinen erhiewen ech meng Hänn am Gebiet zu Dir a bedecke mäi Gesiicht am Stëbs vun Denger Schwell, déi erhuewen ass iwwer d’Wësse vun de Geléierten an de Luef vun all deenen, déi Dech verherrlechen. Kuck mam A vum Erbaarmen op Däin Dénger, deen einfach a bescheiden un Dénger Dier steet, a looss hien andauchen an d’Mier vun Denger éiweger Gnod. Här! Hien ass Däin aarmen a bescheidenen Dénger, dee vun Dir bezaubert ass, Dech ubiet, deen, gefaangen an Dénger Hand, mat Äifer zu Dir biet, deen, Dir vertrauend, an Tréine virun Dengem Gesiicht zu Dir rifft an Dech ubiet a seet : O Här, mäi Gott! Gëff mir Deng Gnod vir deenen ze déngen, déi s Du gär hues, stäerk mech an Dengem Déngscht zu Dir, erliicht meng Stir mam Liicht vun der Ubiedung an Dengem Haff vun der Hellechkeet a vum Gebiet zu Dengem Räich vun der Gréisst. Hëllef mir ouni u mech selwer ze denken am himmleschen Agank vun Denger Paart, an hëllef mir, lassgeléisst ze
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 222 -

si vun alle Saachen an Dengen hellege Räim. Här! Gëff mir ze drénken aus dem Kielech vun der Selbstlosegkeet, do mech u mat hirem Kleed, an dauch mech an an hiert Mier. Maach mech zu Stëbs um Pad vun deenen, déi s Du gär hues, a gëff, dass ech meng Séil kann hirgi fir d’Äerd, déi duerch d’Spur vun Dengen Erwielten op Dengem Pad geadelt ass, o Här vun der Herrlechkeet an der héchster Héicht. Mat dësem Gebiet rifft Däin Dénger Dech, wann et Dag gëtt an an der Nuecht. Erfëll säin Häerzenswonsch, O Här! Erliicht säin Häerz, erfree seng Broscht, fänk säi Liicht un, fir dass hien Denger Saach an Dengen Dénger dénge kann. Du bass Deen dee schenkt, de Matleedvollen, de Generéisten, de Gnädegen, de Baarmhäerzegen, den Erbaarmer. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 223 -

Tablet of Visitation
(This prayer, revealed by 'Abdu'l-Bahá, is read at His Shrine. It is also used in private prayer.) Whoso recitheth this prayer with lowliness and fervor will bring gladness and joy to the heart of this Servant; it will be even as meeting Him face to face.

He is the All-Glorious! O God, my God! Lowly and tearful, I raise my suppliant hands to Thee and cover my face in the dust of that Threshold of Thine, exalted above the knowledge of the learned, and the praise of all that glorify Thee. Graciously look upon Thy servant, humble and lowly at Thy door, with the glances of the eye of Thy mercy, and immerse him in the Ocean of Thine eternal grace. Lord! He is a poor and lowly servant of Thine, enthralled and imploring Thee, captive in Thy hand, praying fervently to Thee, trusting in Thee, in tears before Thy face, calling to Thee and beseeching Thee, saying: O Lord, my God! Give me Thy grace to serve Thy loved ones, strengthen me in my servitude to Thee, illumine my brow with the light of adoration in Thy court of holiness, and of prayer to Thy kingdom of grandeur. Help me to be selfless at the heavenly entrance of Thy gate, and aid me to be detached from all things within Thy holy precincts. Lord! Give me to drink from the chalice of selflessness; with its robe clothe me, and in its ocean immerse me. Make me as dust in the pathway of Thy loved ones, and grant that I may offer up my soul for the earth ennobled by the
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 224 -

footsteps of Thy chosen ones in Thy path, O Lord of Glory in the Highest. With this prayer doth Thy servant call Thee, at dawntide and in the night-season. Fulfill his heart's desire, O Lord! Illumine his heart, gladden his bosom, kindle his light, that he may serve Thy Cause and Thy servants. Thou art the Bestower, the Pitiful, the Most Bountiful, the Gracious, the Merciful, the Compassionate. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 225 -

Prière de souvenance
(Cette prière révélée par 'Abdu'l-Bahá est lue à son tombeau. On peut également la lire en privé.) Celui qui récite cette prière avec ferveur et humilité apporte joie et contentement au cœur de ce serviteur ; c'est comme s'il le rencontrait face à face.

Il est le Très-Glorieux! Ô Dieu, mon Dieu, humble et éploré, je lève vers toi des mains suppliantes et j'enfouis mon visage dans la poussière de ton seuil béni au-delà de la connaissance du savant et de la louange de tout ce qui te glorifie. Daigne jeter un regard miséricordieux sur ton serviteur humble et modeste devant ta porte et plonge-le dans l'océan de ta grâce éternelle. Seigneur, voici ton pauvre et modeste serviteur, soumis et implorant, captif en ta main. Confiant en toi, en larmes devant ta face, il te prie avec ferveur, t'appelle et te supplie par ces mots : Ô Seigneur, mon Dieu, accorde-moi la grâce de servir tes bien-aimés, renforce ma servitude à ton égard, éclaire mon front de la lumière de l'adoration en ta cour de sainteté, et de la lumière de la prière adressée à ton royaume de grandeur. Rends-moi désintéressé au seuil de ta porte céleste et détache-moi de toutes choses dans ton enceinte sacrée. Seigneur, fais-moi boire au calice du renoncement, revêts-moi de son vêtement et plonge-moi dans son océan. Que je sois la poussière du chemin de tes bien-aimés, ô Seigneur de gloire dans le Très-Haut! Et permets-moi d'offrir mon âme pour la terre ennoblie par les pas de tes élus sur ton sentier.
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 226 -

Par cette prière, ton serviteur t'appelle à l'aube et dans la nuit. Exauce le désir de son cœur, ô Seigneur! Éclaire et réjouis son sein, attise sa flamme afin qu'il serve ta cause et tes serviteurs. Tu es le Bienfaiteur, le Compatissant, le TrèsGénéreux, le Clément, le Très-Miséricordieux. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 227 -

Tablet der Begegnung
(Dieses von 'Abdu'l-Bahá offenbarte Gebet wird an Seinem Schrein gelesen. Es wird auch als privates Gebet gebraucht.) Wer immer dieses Gebet demütig und inbrünstig spricht, wird das Herz dieses Dieners mit Freude und Glück erfüllen: Es wird sein, als begegne er Ihm von Angesicht zu Angesicht.

Er ist der Allherrliche! O Gott, mein Gott! Demütig und unter Tränen erhebe ich meine flehenden Hände zu Dir und bedecke mein Angesicht im Staub Deiner Schwelle, die erhaben ist über das Wissen der Gelehrten und das Lob aller, die Dich verherrlichen. Schaue mit dem Auge Deines Erbarmens auf Deinen Diener, der bescheiden und demütig an Deiner Pforte steht, und tauche ihn ein in das Meer Deiner ewigen Gnade. Herr! Er ist Dein armer, demütiger Diener, der, von Dir bezaubert, Dich anfleht, der, gefangen in Deiner Hand, inbrünstig zu Dir betet, der, Dir vertrauend, in Tränen vor Deinem Angesicht zu Dir ruft und flehend zu Dir spricht : O Herr, mein Gott! Schenke mir Deine Gnade, Deinen Geliebten zu dienen, stärke mich in meiner Dienstbarkeit vor Dir, erleuchte meine Stirn mit dem Lichte der Anbetung an Deinem Hof der Heiligkeit und des Gebets zu Deinem Reich der Größe. Hilf mir, selbstlos zu sein am himmlischen Zugang zu Deinem Tor, und hilf mir, in Deinen heiligen Gefilden von allem losgelöst zu sein. Herr! Gib mir zu trinken aus dem Kelch der Selbstlosigkeit, hülle mich in ihr Gewand, versenke mich in ihr Meer. Mache mich zu
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 228 -

Staub auf dem Pfade Deiner Geliebten und gib, daß ich meine Seele opfere für die Erde, die durch die Spur Deiner Erwählten auf Deinem Pfad geadelt ist, o Du Herr der Herrlichkeit in der höchsten Höhe. Mit diesem Gebet ruft Dein Diener zu Dir im Morgengrauen und zur Nachtzeit. Erfülle seines Herzens Wunsch, o Herr! Erleuchte sein Herz, erheitere seine Brust, entzünde sein Licht, daß er Deiner Sache und Deinen Dienern diene. Du bist der Schenkende, der Mitleidige, der Allgütige, der Gnadenreiche, der Barmherzige, der Erbarmer. 'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 229 -

Tablett un den Ahmad
Tablet of Ahmad – Tablette à Ahmad – Tablet an Ahmad

Hien ass de Kinnek, den Allwëssenden, de Weisen! Héiert, d’Nuechtegail vum Paradis séngt an den Äscht vum Bam vun der Éiwegkeet, mat hellegen a séisse Melodien, versprécht den Opriichtegen déi glécklech Noriicht vum Nosi vu Gott, rifft déi, déi un d’gëttlech Eenegkeet gleewen, un den Haff an d’Géigewaart vum Generéisen, bréngt de Lassgeléissten d’Botschaft, déi vu Gott, dem Kinnek, dem Herrlechen, dem Onvergläichlechen offenbaart gouf, a leet de Veréirer zum Troun vun der Hellegkeet an zu dëser stralender Schéinheet. A Wierklechkeet ass dëst déi allergréisste Schéinheet, déi an de Bicher vun de Gottesbote virausgesot gouf. Duerch Si gëtt d’Wourecht vum Iertum ënnerscheed an d’Wäisheet vun all Gebot gepréift. A Wierklechkeet, ass Hien de Bam vum Liewen, deen d’Friichte vu Gott ervierbréngt, den Allerhéchsten, de Mächtegen, de Gréissten. O Ahmad, bezei du, dass Hie wierklech Gott ass, an dass et kee Gott gëtt ausser Him, de Kinnek, de Beschützer, den Onvergläichlechen, den Allmächtegen, an dass Deen, deen Hie fortgeschéckt huet mam Numm Ali * , dee Wahrhaftege vu Gott war, deem senge Geboter mir eis all upassen. So: O dir Mënschen, follegt de Geboter vu Gott, déi iech am Báyan vum Herrlechen, dem Weisen operluegt goufen. Wierklech, Hien ass de Kinnek vun de
* de Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 230 -

Gottesboten, a Säi Buch ass d’Mammebuch, wann dir et nëmme wéisst! Esou erhieft d’Nuechtegail hire Ruff un iech aus dësem Prisong. Nëmmen dës däitlech Noriicht huet si z’iwwerdroen. Wien och ëmmer wënscht, dee soll sech vun dësem Rotschlo ewechdréien a wien och ëmmer wënscht, looss hien de Wee vu sengem Här wielen. O dir Mënschen, wann dir dës Versen leegent, op wéi ee Bewäis hi gleeft dir dann u Gott? Bréngt de Beweis, O Hickecht vun de Falschen! Neen, bei Deem, an deem senger Hand meng Séil ass, si kënnen et net a wäerten et nimools kënnen, souguer wa si sech sollten zesummendinn, fir sech een deem aneren ze hëllefen. O Ahmad! Vergiess meng Gefällegkeeten net während ech net do sinn. Erënner dech Menger während dengen Deeg a Menger Nout a Verbannung an dësem ofgeleeëne Prisong. A sief esou standhaft a Menger Léift, dass däin Häerz net ziddert, souguer wann d’Schwäerter vun de Feinden hir Schléi op dech reene loossen an all d’Himmelen an d’Äerd sech géint dech erhiewen. Sief esou wéi eng Feierflam fir Meng Feinden an e Floss vun éiwegem Liewe fir déi, déi mech gär hunn, a gehéier net zu deenen, déi zweifelen. A wa Leed dech op Mengem Wee befällt oder Erniddregung ëm Mengetwëllen, sou suerg dech net. Vertrau Gott, dengem Gott an dem Här vun denge Pappen. Well d’Leit veriere sech op de Weeër vun der Illusioun, ouni d’Asiicht, Gott mat hiren eegenen Aen ze gesinn, oder Seng Melodie mat hiren eegenen

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 231 -

Oueren ze héieren. Sou hu Mir si fonnt, wéi s du et och bezeis. Sou ass hiren Awerglawen zu Schleier ginn tëschent hinnen an hiren eegenen Häerzer an huet si ewechgehale vu Gottes Wee, den Erhuewenen, de Groussen. Sief der dees gewëss, dat a Wierklechkeet, deen, dee sech vun dëser Schéinheet ewechdréint, sech och vun de Bote vun der Vergaangenheet ewechgedréint huet a Gott géintiwwer Stolz weist, vun Éiwegkeet zu Éiwegkeet. Léier gutt dëst Tablett, O Ahmad. Sang et während dengen Deeg an enthal dech net dovun. Well a Wierklechkeet huet Gott fir deen, deen et séngt, de Loun fir honnert Märtyrer an en Déngscht a béide Welte bestëmmt. Dës Faveuren hu Mir dir erwisen als en Zeeche vun Onser Guttheet an Erbaarme vun Onser Präsenz, fir dass du zu deene gehéiers, déi dankbar sinn. Bei Gott! Sollt een, dee Misär oder Suergen huet, dëst Tablett mat absolutter Éierlechkeet liesen, sou wäert Gott seng Trauer verdreiwen, seng Schwieregkeete léisen a säi Leed ewechhuelen. A Wierklechkeet, ass Hien de Baarmhäerzegen, de Matleedvollen. Gelueft sief Gott, den Här vun alle Welten. Bahá’u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 232 -

Tablet of Ahmad He is the King, the All-Knowing, the Wise! Lo, the Nightingale of Paradise singeth upon the twigs of the Tree of Eternity, with holy and sweet melodies, proclaiming to the sincere ones the glad tidings of the nearness of God, calling the believers in the Divine Unity to the court of the Presence of the Generous One, informing the severed ones of the message which hath been revealed by God, the King, the Glorious, the Peerless, guiding the lovers to the seat of sanctity and to this resplendent Beauty. Verily this is that Most Great Beauty, foretold in the Books of the Messengers, through Whom truth shall be distinguished from error and the wisdom of every command shall be tested. Verily He is the Tree of Life that bringeth forth the fruits of God, the Exalted, the Powerful, the Great. O Ahmad! Bear thou witness that verily He is God and there is no God but Him, the King, the Protector, the Incomparable, the Omnipotent. And that the One Whom He hath sent forth by the name of Ali * was the true One from God, to Whose commands we are all conforming. Say: O people be obedient to the ordinances of God, which have been enjoined in the Bayan by the Glorious, the Wise One. Verily He is the King of the Messengers and His book is the Mother Book did ye but know.

* The

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 233 -

Thus doth the Nightingale utter His call unto you from this prison. He hath but to deliver this clear message. Whosoever desireth, let him turn aside from this counsel and whosoever desireth let him choose the path to his Lord. O people, if ye deny these verses, by what proof have ye believed in God? Produce it, O assemblage of false ones. Nay, by the One in Whose hand is my soul, they are not, and never shall be able to do this, even should they combine to assist one another. O Ahmad! Forget not My bounties while I am absent. Remember My days during thy days, and My distress and banishment in this remote prison. And be thou so steadfast in My love that thy heart shall not waver, even if the swords of the enemies rain blows upon thee and all the heavens and the earth arise against thee. Be thou as a flame of fire to My enemies and a river of life eternal to My loved ones, and be not of those who doubt. And if thou art overtaken by affliction in My path, or degradation for My sake, be not thou troubled thereby. Rely upon God, thy God and the Lord of thy fathers. For the people are wandering in the paths of delusion, bereft of discernment to see God with their own eyes, or hear His Melody with their own ears. Thus have We found them, as thou also dost witness. Thus have their superstitions become veils between them and their own hearts and kept them from the path of God, the Exalted, the Great.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 234 -

Be thou assured in thyself that verily, he who turns away from this Beauty hath also turned away from the Messengers of the past and showeth pride towards God from all eternity to all eternity. Learn well this Tablet, O Ahmad. Chant it during thy days and withhold not thyself therefrom. For verily, God hath ordained for the one who chants it, the reward of a hundred martyrs and a service in both worlds. These favors have We bestowed upon thee as a bounty on Our part and a mercy from Our presence, that thou mayest be of those who are grateful. By God! Should one who is in affliction or grief read this Tablet with absolute sincerity, God will dispel his sadness, solve his difficulties and remove his afflictions. Verily, He is the Merciful, the Compassionate. Praise be to God, the Lord of all the worlds. Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 235 -

Tablette à Ahmad Il est le Roi, l'Omniscient, le Sage! Écoute! Le Rossignol du paradis lance de saintes et douces mélodies sur les branches de l'Arbre d'éternité. Il proclame aux âmes sincères la bonne nouvelle de la proximité de Dieu; il convoque les croyants en l'unité divine à la cour de la présence du Généreux ; il annonce aux êtres détachés le message révélé par Dieu, le Roi, le Glorieux, l'Incomparable ; il guide les adorateurs vers le siège de sainteté et vers cette resplendissante Beauté. En vérité, voici la Beauté suprême, annoncée dans les livres des messagers, qui vient distinguer la vérité de l'erreur et juger de la sagesse de tout commandement. Voici l'Arbre de vie qui porte les fruits de Dieu, l'Éminent, le Puissant, le Glorifié. Ô Ahmad, témoigne qu'en vérité il est Dieu, qu'il n'est pas d'autre Dieu que lui, le Roi, le Protecteur, l'Incomparable, l'Omnipotent, et que celui qu'il envoya sous le nom de 'Alí * fut le véritable envoyé de Dieu, aux commandements de qui nous nous conformons tous. Dis: Ô peuple, obéissez aux ordonnances divines qu'il vous prescrit dans le Bayán, lui, le Glorieux, le Sage. En vérité, il est le Roi des messagers et son livre est le Livre-Mère, si seulement vous le saviez. Ainsi, de cette prison, le Rossignol lance vers vous son appel. Il lui appartient seulement de proclamer ce clair message. Que celui qui le désire rejette ce conseil et
* Le Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 236 -

que celui qui le désire choisisse le chemin de son Seigneur! Ô peuple, si vous reniez ces versets, sur quelle preuve fondez-vous votre foi en Dieu? Produisez-la donc, assemblée de fourbes! Non, par celui qui tient mon âme en sa main, ils ne le peuvent et ne le pourront jamais, dussent-ils s'unir et s'entraider. Ô Ahmad, n'oublie pas mes bienfaits en mon absence. Souviens-toi de mes jours durant tes jours, de ma détresse et de mon bannissement en cette prison lointaine. Demeure si ferme en mon amour que ton cœur ne fléchisse pas, dussent les épées ennemies faire pleuvoir leurs coups sur toi, et le ciel et la terre se soulever contre toi. Sois pour mes ennemis comme une flamme ardente, pour mes bien-aimés comme un fleuve de vie éternelle et ne sois pas de ceux qui doutent. Et si la douleur te frappe en mon sentier ou si pour l'amour de moi tu es humilié, ne t'en émeus pas. Aie confiance en Dieu, ton Dieu et le Seigneur de tes pères, car les hommes s'égarent sur les chemins de l'illusion, incapables de voir Dieu de leurs propres yeux ou d'entendre sa mélodie de leurs propres oreilles. Ainsi les avons-nous trouvés, comme tu peux en témoigner. Et leurs superstitions sont devenues des voiles entre eux et leur propre cœur, elles les tiennent éloignés du chemin de Dieu, le Glorifié, le Grand. Sois-en assuré au plus profond de toi-même, celui qui se détourne de cette Beauté se détourne aussi des messagers du passé et fait preuve d'orgueil envers Dieu de toute éternité, en toute éternité.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 237 -

Grave en ton cœur cette épître, ô Ahmad. Chante-la durant tes jours et ne t'en écarte pas. En vérité Dieu réserve à celui qui la chante la récompense de cent martyrs et le privilège de servir dans les deux mondes. Ces faveurs, nous te les avons accordées, en signe de clémence et de générosité afin que tu sois de ceux qui sont reconnaissants. Par Dieu! Que celui qui est dans l'affliction et le chagrin lise cette épître avec une absolue sincérité et Dieu dissipera sa tristesse, résoudra ses difficultés et le libèrera de ses malheurs! En vérité, il est le Miséricordieux, le Compatissant. Loué soit Dieu, le Seigneur de tous les mondes! Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 238 -

Tablet an Ahmad Er ist der König, der Allwissende, der Weise. Siehe, die Nachtigall des Paradieses singt auf den Zweigen des Baumes der Ewigkeit heilige, liebliche Weisen und kündet den Aufrichtigen die frohe Botschaft vom Nahesein Gottes. Sie ruft die, die an die Einheit Gottes glauben, an den Hof der Gegenwart des Großmütigen, bringt den Losgelösten die Botschaft, die von Gott, dem König, dem Herrlichen, dem Unvergleichlichen, offenbart ward, und leitet die Liebenden zum Throne der Heiligkeit und zu dieser strahlenden Schönheit. Wahrlich, dies ist die Erhabenste Schönheit, verheißen in den Büchern der Gottesboten. Durch Ihn wird Wahrheit vom Irrtum geschieden und die Weisheit eines jeden Gebotes geprüft. Wahrlich, Er ist der Baum des Lebens, der Früchte hervorbringt von Gott, dem Erhabenen, dem Machtvollen, dem Großen. O Ahmad, bezeuge du, daß Er wahrlich Gott ist und kein Gott außer Ihm, dem König, dem Schirmherrn, dem Unvergleichlichen, dem Allmächtigen, und daß Der, den Er aussandte mit Namen Alí * , der Wahrhafte Gottes ist, dessen Befehlen wir alle entsprechen. Sprich: O ihr Menschen, gehorchet den Geboten Gottes, die euch im Bayán von dem Herrlichen, dem Weisen, auferlegt worden sind. Wahrlich, Er ist der König der Gottesboten, und Sein Buch ist das Mutterbuch, o daß ihr es doch wüßtet! Also erhebt die Nachtigall ihren Ruf an dich aus diesem Gefängnis. Nur diese deutliche Botschaft hat
*

Der Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 239 -

sie zu künden. Wer immer es wünscht, den lasse von diesem Ratschlag sich wenden, und wer immer es wünscht, den lasse den Pfad zu seinem Herrn erwählen. O ihr Menschen, wenn ihr diese Verse leugnet, auf welchen Beweis hin glaubt ihr dann an Gott? Bring ihn hervor, o Schar der Falschen! Nein, bei Dem, in dessen Hand meine Seele ist, sie können es nicht und werden es niemals können, selbst wenn sie sich zu gegenseitiger Hilfe verbünden. O Ahmad! Vergiß Meine Gnadengaben nicht, während ich ferne bin. Gedenke Meiner Tage in deinen Tagen und Meiner Not und Verbannung in diesem entlegenen Kerker. Und sei so standhaft in Meiner Liebe, daß dein Herz nimmer wanke, selbst wenn der Schwerterregen der Feinde auf dich prasselt und die Himmel alle und die Erde wider dich aufstehen. Sei wie eine Feuerflamme für Meine Feinde und ein Strom ewigen Lebens für Meine Geliebten, und zähle nicht zu den Zweiflern. Und wenn Kummer dich befällt auf Meinem Pfade oder Erniedrigung um Meinetwillen, so sorge dich nicht. Vertraue auf Gott, deinen Herrn und den Herrn deiner Väter; denn die Menschen wandern auf den Wegen des Wahns, der Einsicht bar, Gott mit eigenen Augen zu schauen oder Seine Weise mit eigenen Ohren zu hören. So haben Wir sie befunden, wie auch du es bezeugst. Also ist ihr Aberglaube zum Schleier geworden zwischen ihnen und ihren Herzen und hält sie ab vom Pfade Gottes, des Erhabenen, des Großen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 240 -

Sei dessen gewiß: Wer sich von dieser Schönheit wendet, wahrlich, der hat sich damit auch von den Boten der Vergangenheit abgewandt und ist hoffärtig vor Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lerne dieses Tablet gut, o Ahmad. Singe es in deinen Tagen und enthalte dich dessen nicht, denn Gott hat wahrlich dem, der es singt, den Lohn für hundert Märtyrer und einen Dienst in beiden Welten bestimmt. Diese Gnaden haben Wir dir erwiesen als Zeichen Unserer Güte und des Erbarmens aus Unserer Gegenwart, damit du zu denen gehörst, die dankbar sind. Bei Gott! Sollte jemand, der bedrängt oder bekümmert ist, dieses Tablet aufrichtigen Herzens lesen, so wird Gott seinen Kummer vertreiben, seine Schwierigkeiten lösen und seine Bedrängnis hinwegtun. Wahrlich, Er ist der Barmherzige, der Mitleidvolle. Preis sei Gott, dem Herrn aller Welten! Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 241 -

Deeglech Gebieder
Daily Prayers - Prières journalières - Tägliche Gebete

Et ginn dräi deeglech Flichtgebieder. ...Et steet dem Gleewege ganz fräi, fir eent vun dësen dräi Gebieder ze wielen, mee et ass seng Flicht, eent dervun ze soen a sech un d’Instruktiounen ze halen, déi kënnen dra virkommen. * Am Zesummenhang mat de Flichtgebieder bedeit ‚moies’, ‚mëttes’ an ‚owes’ d’Stonnen tëscht Sonnenopgang a Mëtteg, tëscht Mëtteg a Sonnenënnergang a vu Sonnenënnergang bis zwou Stonnen no Sonnenënnergang.

The daily obligatory prayers are three in number. ... The believer is entirely free to choose any one of these three prayers, but is under the obligation of reciting either one of them, and in accordance with any specific directions with which they may be accompanied. † By ‘morning,’ ‘noon’ and ‘evening,’ mentioned in connection with the Obligatory Prayers, is meant respectively the intervals between sunrise and noon, between noon and sunset, and from sunset till two hours after sunset.

*Aus engem Bréif, geschriwwen am Numm vum Shoghi Effendi †From a letter written on behalf of Shoghi Effendi

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 242 -

Les prières prescrites au quotidien sont au nombre de trois. Le croyant peut choisir en toute liberté l'une de ces trois prières. Toutefois, il doit en réciter une en tenant compte des directives qui l'accompagnent * . Les termes ‘matin’ , ‘midi’ et ‘soir’ se référant aux prières prescrites, signifient respectivement la durée entre le lever du soleil et midi, entre midi et le coucher du soleil, et entre le coucher du soleil et deux heures après celui-ci.

Es gibt drei tägliche Pflichtgebete ... Der Gläubige hat die Freiheit, eines von diesen drei Gebeten zu wählen, aber die Pflicht, eines davon zu sprechen. Die besonderen Anweisungen bei den Gebeten sind zu beachten.¹’Morgen’, ‘Mittag’ und ‘Abend’ im Zusammenhang mit den Pflichtgebeten bedeuten die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Mittag, zwischen Mittag und Sonnenuntergang und zwischen Sonnenuntergang und zwei Stunden danach. †

*Extrait d'une lettre écrite de la part de Shoghi Effendi †Aus

einem Brief im Auftrag Shoghi Effendis, veröffentlicht in Bahá’í-

News, September 1951 p.1

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 243 -

Dat kuerzt Flichtgebied Eemol a véieranzwanzeg Stonnen - mëttes - ze soen:

Ech bezeien, o mäi Gott, dass Du mech erschaf hues, fir Dech ze erkennen an Dech unzebieden. Ech bekennen an dësem Abléck meng Schwächt an Deng Muecht, meng Aarmutt an Däi Räichtum. Et gëtt keen anere Gott ausser Dir, Deen, deen hëlleft a Gefor, Deen, deen duerch Sech selwer ass.
Short obligatory prayer to be recited once in twenty-four hours, at noon:

I bear witness, O my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. I testify, at this moment, to my powerlessness and to Thy might, to my poverty and to Thy wealth. There is none other God but Thee, the Help in Peril, the Self-Subsisting.
Courte prière prescrite, à réciter une fois par jour à midi :

Ô mon Dieu, je témoigne que tu m'as créé pour te connaître et pour t'adorer. J'atteste en cet instant mon impuissance et ton pouvoir, ma pauvreté et ta richesse. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Secours, l'Absolu.
Das kurze Pflichtgebet, einmal in 24 Stunden, mittags, zu sprechen:

Ich bezeuge, o mein Gott, daß Du mich erschaffen hast, Dich zu erkennen und anzubeten. Ich bezeuge in diesem Augenblick meine Ohnmacht und Deine Macht, meine Armut und Deinen Reichtum. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Helfer in Gefahr, dem Selbstbestehenden. Baha’u’llah

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 244 -

Dat mëttelst Flichtgebied All Dag moies, mëttes an owes ze soen. Deen, dee biede wëll, soll sech d’Hänn wäschen, an iwwerdeems e se wäscht, soll e soen:

Maach meng Hand staark, o mäi Gott, fir datt si sech esou fest un dengem Buch kann unhalen, dass d’Arméie vun der Welt keng Muecht iwwer si kréien. Hal si dann dovun of, fir sech mat iergend eppes ze befaassen, wat hir net zousteet. Du bass, wierklech, den Allmächtegen, de Stäerksten.
An iwwerdeems e sech d’Gesiicht wäscht, soll e soen:

Ech hunn Dir mäi Gesiicht zougedréint, o mäin Här! Erhell et mam Liicht vun Dengem Ubléck. Hal et dann dovun of, sech iergend engem zouzedréien ausser Dir.
Da soll en opstoen, an zur Qiblih * gedréint, soll e soen:

Gott ass Zeien, dass et keen anere Gott gëtt ausser Him. Seng sinn d’Räicher vun der Offenbarung an der Schëpfung. Hien huet, wierklech, Deen erschénge gelooss, Deen d’Moiessonn vun der Offenbarung ass, Deen um Sinai geriet huet, duerch Deen den Héchsten Horizont un d’Liichte bruecht ginn ass an de Lotusbam, iwwer deen een net erauskënnt, geschwat huet, an duerch Deen de Ruff un all déi gaang ass, déi am Himmel an op der Äerd sinn: „Kuck, Deen, deem alles gehéiert, ass komm. Äerd an Himmel, Herrlechkeet an Herrschaft gehéiere Gott, dem Här vun alle Mënschen an dem Besëtzer vum Troun do uewen an heinidden op der Äerd!“
Da soll e séch bécken, d’Hänn op d’Knéie leeën a soen:

Héich stees Du iwwer mengem Luef an dem Luef vun iergend engem ausser mir, iwwer menger
* Punkt vun der Ubiedung, d.h. Bahjí, Akká

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 245 -

Beschreiwung an der Beschreiwung vun all deenen, déi am Himmel an op der Äerd sinn!
Da soll en am Stoen, mat oppenen Hänn an den Handflächen no uewen, dem Gesiicht zou, soen:

Enttäusch net deen, o mäi Gott, dee sech mat flehende Fangeren un de Som vun Denger Baarmhäerzegkeet an Denger Gnod geklamert huet, o Du, dee vun deenen, déi Baarmhäerzegkeet weisen, de Baarmhäerzegsten ass!
Da soll e sech sëtzen a soen:

Ech sinn Zeie vun Denger Eenheet an Denger Eenzegkeet, an dass Du Gott bass, an dass et keen anere Gott gëtt niewent Dir. Du hues, wierklech, Deng Saach offenbaart, Däi Bond erfëllt an d’Dier zu Denger Gnod wäit opgemaach fir all déi, déi am Himmel an op der Äerd wunnen. Segen a Fridden, Heel an Herrlechkeet solle rouen op deenen, déi s Du gär hues, déi d’Ännerungen an d’Zoufäll vun der Welt net dervun ofgehalen hunn, fir sech no Dir ze dréien, an déi alles hierginn hunn an der Hoffnung, dat ze kréien, wat bei Dir ass. Du bass wierklech deen, deen ëmmer verzeit, deen, deen duerch an duerch gutt ass.
Wann ee léiwer, amplaz vum laange Vers, dës Wierder wëllt soen: Gott ass Zeien, dass et keen anere Gott gëtt

ausser Him, deem, deen hëlleft a Gefor, deem, deen duerch sech selwer ass, da geet dat duer. An et geet och
duer, wann een iwwer dem Sëtze léiwer dës Wieder wëllt soen:

Ech bezeien Deng Eenheet an Deng Eenzegkeet, an dass Du Gott bass, an dass et keen anere Gott gëtt niewent Dir. Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 246 -

Medium obligatory prayer To be recited daily, in the morning, at noon, and in the evening. Whoso wisheth to pray, let him wash his hands, and while he washeth, let him say: Strengthen my hand, O my

God, that it may take hold of Thy Book with such steadfastness that the hosts of the world shall have no power over it. Guard it, then, from meddling with whatsoever doth not belong unto it. Thou art, verily, the Almighty, the Most Powerful.
And while washing his face, let him say:

I have turned my face unto Thee, O my Lord! Illumine it with the light of Thy countenance. Protect it, then, from turning to anyone but Thee.
Then let him stand up, and facing the Qiblih * , let him say:

God testifieth that there is none other God but Him. His are the kingdoms of Revelation and of creation. He, in truth, hath manifested Him Who is the Dayspring of Revelation, Who conversed on Sinai, through Whom the Supreme Horizon hath been made to shine, and the Lote-Tree beyond which there is no passing hath spoken, and through Whom the call hath been proclaimed unto all who are in heaven and on earth: “Lo, the All-Possessing is come. Earth and heaven, glory and dominion are God’s, the Lord of all men, and the Possessor of the Throne on high and of earth below!”
Let him, then, bend down, with hands resting on the knees, and say:

Exalted art Thou above my praise and the praise of anyone beside me, above my description and the description of all who are in heaven and all who are on earth!
* Point of Adoration, i.e. Bahji, ‘Akká

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 247 -

Then, standing with open hands, palms upward toward the face, let him say:

Disappoint not, O my God, him that hath, with beseeching fingers, clung to the hem of Thy mercy and Thy grace, O Thou Who of those who show mercy art the Most Merciful!
Let him, then, be seated and say:

I bear witness to Thy unity and Thy oneness, and that Thou art God, and that there is none other God beside Thee. Thou hast, verily, revealed thy Cause, fulfilled Thy Covenant, and opened wide the door of Thy grace to all that dwell in heaven and on earth. Blessing and peace, salutation and glory, rest upon Thy loved ones, whom the changes and changes of the world have not deterred from turning unto Thee, and who have given their all, in the hope of obtaining that which is with Thee. Thou art, in truth, the Ever-Forgiving, the AllBountiful.
If anyone choose to recite instead of the long verse these words: God testifieth that there is none other God but Him, the Help in Peril, the Self-Subsisting, it would be sufficient. And likewise, it would suffice were he, while seated, to choose to recite these words: I bear witness to

Thy unity and Thy oneness, and that Thou art God, and that there is none other God beside Thee. Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 248 -

Prière moyenne A reciter trois fois par jour : matin, midi et soir. Que celui qui désire réciter cette prière se lave les mains en disant:

Fortifie ma main, ô mon Dieu, pour qu'elle tienne ton livre si fermement que les armées du monde n'aient sur elle aucun pouvoir. Garde-la de se mêler de ce qui ne la concerne pas. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, l'Omnipotent.
En se lavant le visage, qu'il dise:

Ô mon Dieu, j'ai tourné mon visage vers toi. Éclaire-le de la lumière de ta face. Fais qu'il se tourne vers toi seul.
Puis, se tenant debout, tourné vers la Qiblih * qu'il dise:

Dieu atteste qu'il n'est pas d'autre Dieu que lui. À lui, les royaumes de la révélation et de la création! En vérité, il a manifesté celui qui est l'Aube de la révélation, qui dialogua sur le Sinaï, qui fit resplendir l'Horizon suprême, celui par qui s'exprima l'Arbre divin au-delà duquel il n'est pas de passage, et par qui fut lancé cet appel à tous ceux qui sont au ciel et sur la terre: « Voyez! le possesseur de toutes choses est venu. La terre et le ciel, la gloire et la souveraineté sont à Dieu, le Seigneur de tous les hommes et le Possesseur du trône céleste et de la terre. »
Qu'il s'incline ensuite, les mains posées sur les genoux et dise:

Tu es magnifié au-delà de ma louange et de la louange de tout autre que moi, au-delà de ma description et de la description de tous les habitants du ciel et de la terre.

* Le Point d'adoration, c'est-à-dire Bahjí, près d'Acre

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 249 -

Puis, debout, les mains ouvertes, paumes levées vers le visage, qu'il dise:

Ô mon Dieu, ne déçois pas celui qui, de ses mains suppliantes, s'accroche au manteau de ta miséricorde et de ta grâce, ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux!
Ensuite, qu'il s'assoie et dise:

Je témoigne de ton unité et de ton unicité, que tu es Dieu et qu'il n'est pas d'autre Dieu que toi. En vérité, tu as révélé ta cause, respecté ton alliance, et ouvert en grand la porte de ta grâce à tous ceux qui vivent au ciel et sur la terre. Bénédiction et paix, salutation et gloire soient sur tes bien-aimés que les vicissitudes et les hasards de ce monde n'empêchent pas de se tourner vers toi, et qui donnent tout dans l'espoir d'obtenir ce qui est tien!
Si, au lieu de ce long verset, on désire réciter ces mots:

Dieu atteste qu'il n'est pas d'autre Dieu que lui, le Secours, l'Absolu , cela suffira. De même, après s'être assis, on pourra choisir ces mots: Je témoigne de ton unité et de ton unicité, que tu es Dieu et qu'il n'est pas d'autre Dieu que toi.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 250 -

Das mittlere Pflichtgebet Täglich morgens, mittags und abends zu sprechen. Wer zu beten wünscht, wasche seine Hände und spreche beim Waschen:

Stärke meine Hand, o mein Gott, und laß sie Dein Buch mit solcher Standhaftigkeit ergreifen, daß die Scharen der Welt keine Macht über sie haben. Schütze sie sodann, damit sie sich nicht mit Dingen befaßt, die ihr nicht zustehen. Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allgewaltige.
Und beim Waschen des Gesichtes spreche er:

Dir wende ich mein Angesicht zu, o mein Herr! Erleuchte es mit dem Licht Deines Antlitzes. Bewahre es sodann, damit es sich niemandem außer Dir zuwende.
Dann erhebe er sich und spreche der Qi’blih * zugewandt:

Gott bezeugt, daß es keinen Gott gibt außer Ihm. Sein sind die Reiche der Offenbarung und der Schöpfung. Er hat wahrlich Ihn enthüllt, der der Morgen der Offenbarung ist, der auf dem Sinai redete, durch den der Höchste Horizont erstrahlte und der Lotosbaum sprach, über den hinaus keiner gehen kann, und durch den der Ruf verkündet ward an alle, die im Himmel und auf Erden sind: »Sehet, der Allbesitzende ist gekommen! Erde und Himmel, Ruhm und Herrschaft sind Gottes, des Herrn aller Menschen, des Besitzers des Thrones in der Höhe und auf der Erde hienieden!«
Dann beuge er sich nieder, lasse die Hände auf den Knien ruhen und spreche:

Erhaben bist Du über meinen Lobpreis und den Lobpreis jedes anderen außer mir und über die
*Gebetsrichtung nach Bahjí, Akká

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 251 -

Beschreibung aller, die im Himmel und auf Erden sind!
Dann spreche er stehend mit geöffneten Händen, die Handflächen aufwärts gerichtet und dem Gesicht zugewendet:

Enttäusche nicht den, o mein Gott, der sich mit flehenden Fingern an den Saum Deiner Barmherzigkeit und Gnade klammert, o Du, der Du von den Barmherzigen der Allbarmherzige bist!
Dann setze er sich und spreche:

Ich bezeuge Deine Einheit und Deine Einzigkeit, daß Du Gott bist und es keinen Gott gibt außer Dir. Du hast wahrlich Deine Sache offenbart, Deinen Bund erfüllt und weit das Tor Deiner Gnade aufgetan vor allen, die im Himmel und auf Erden wohnen. Segen und Friede, Gruß und Herrlichkeit ruhen auf Deinen Geliebten, die Wandel und Wechsel der Welt nicht davon abhalten, sich Dir zuzuwenden, und die alles hingegeben in der Hoffnung, das zu erlangen, was bei Dir ist. Du bist in Wahrheit der Immervergebende, der Allgütige.
Wenn jemand statt des langen Verses lieber die Worte sprechen möchte:

Gott bezeugt, daß es keinen Gott gibt als Ihn, den Helfer in Gefahr, den Selbstbestehenden, so wird dies
genügen. Und ebenso wird es genügen, wenn er vorzieht, sitzend die Worte zu sprechen: Ich bezeuge Deine Einheit

und Deine Einzigkeit und daß Du Gott bist und daß es keinen Gott gibt außer Dir. Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 252 -

Dat laangt Flichtgebied Eemol a véieranzwanzeg Stonnen ze soen. Wien dëst Gebiet soe wëll, soll opstoen a sech zu Gott dréinen, a wann en do steet, soll en no riets an no lénks kucken, wéi fir op d’Erbaarme vu sengem Här ze waarden, dem Baarmhäerzegsten, deem, dee Matleed huet. Da soll e soen:

O Du, Deen s Du den Här iwwer all Nimm bass an Deen, Deen d’Himmelen erschaf huet! Ech bieden Dech bei hinnen, déi d’Moiessonne si vun Dengem onsiichtbare Wiesen, dat héich iwwer allem steet, deem Allherrlechen, maach aus mengem Gebiet e Feier, dat d’Schleiere verbrennt, déi mech vun Denger Schéinheet getrennt hunn, an e Liicht, dat mech bei d’Mier vun Dengem Dosi féiert.
Da soll en am Gebiet zu Gott - geseent a gelueft sief Hien d’Hänn erhiewen a soen:

O Du, no Deem d’Welt verlaangert an Deen d’Vëlker gär hunn! Du gesäis, wéi ech mech no Dir riichten, fräi vun all Unhänglechkeet un iergend een ausser Dir, a wéi ech mech un Däi Seel klameren, duerch deem Seng Bewegung d’ganz Schëpfung opgerëselt ginn ass. Ech sinn Däin Dénger, o mäin Här, an de Jong vun Dengem Dénger. Kuck, wéi ech do stinn, bereet, Däi Wëllen an Däi Wonsch ze erfëllen, an näischt aneres begiere wéi dat, wat Dir gutt gefällt. Ech bieden Dech beim Mier vun Denger Baarmhäerzegkeet an dem Moiesstär vun Denger Gnod, géi mat Dengem Dénger ëm, wéi s Du wëlls a wéi et Dir gefällt. Bei Denger Muecht, déi wäit iwwer all Wuert a Luef steet! Wat och ëmmer duerch Dech offenbaart gëtt, ass dat, wat mäin Häerz sech wënscht, a wat meng Séil gär huet. O Gott, mäi Gott! Kuck net op dat, wat ech hoffen a wat ech maachen, neen, kuck léiwer op Däi Wëllen, deen
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 253 -

d’Himmelen an d’Äerd ëmschléisst. Bei Dengem Gréissten Numm, O Du Här vun allen Natiounen! Ech hunn nëmmen dat gewënscht, wat s Du gewënscht hues, an hunn nëmmen dat gär, wat s Du gär hues.
Da soll e sech knéien, an iwwerdeems e sech mat der Stir op de Buedem béckt, soll e soen:

Héich stees Du iwwer der Beschreiwung vun iergend engem ausser Dir an dem Verstoe vun allem aneren nieft Dir.
Da soll en opstoen a soen:

Maach aus mengem Gebiet, o mäin Här, eng Quell vu liewege Gewässer, duerch déi ech esou laang liewe ka wéi Deng Herrschaft dauert, an Dech an all Welt vun Denge Welten ernimme kann.
Da soll en erëm d’Hänn am Gebiet an d’Luucht hiewen a soen:

O Du, duerch d’Trennung vun Deem Häerzer a Séile vergaang sinn, an duerch d’Feier vun Deem Senger Léift déi ganz Welt entflaamt ass. Ech bieden Dech bei Dengem Numm, duerch deen s Du déi ganz Schëpfung ënnerworf hues, net dat vu mir ewechzehalen, wat bei Dir ass, o Du, Deen s Du iwwer d’Mënschen all regéiers! Du gesäis, o mäin Här, wéi dëse Frieme sech fläisst um Wee fir a säin héchstent Heem, ënnert dem Himmel vun Denger Majestéit an am Schied vun Denger Baarmhäerzegkeet, a wéi dëse Sënner d’Mier vun Dengem Verzeie sicht, an dësen Onbedeitenden den Haff vun Denger Herrlechkeet, an dës aarm Kreatur d’Moiessonn vun Dengem Räichtum. Dir steet et zou, all Uerder ze ginn, deen s Du wëlls. Ech bezeien, dass Du gelueft muss ginn fir dat, wat s Du méchs, dass Dengem Uerder gefollegt muss ginn an dass du fräi muss bleiwen an Dengem Uerder.
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 254 -

Da soll en d’Hänn hiewen an dräimol de Gréissten Numm (Alláh’u’abhá) widderhuelen. Da soll e sech viru Gott geseent a gelueft sief Hien - vernäipen, d’Hänn op d’Knéie leeën, a soen:

Du gesäis, o mäi Gott, wéi mäi Geescht opgewullt ginn ass an all menge Glidder a sengem Verlaangeren, fir Dech unzebieden, an a sengem Begieren, fir un Dech ze denken an Dech ze luewen; wéi en dat bezeit, wat d’Wuert vun Dengem Uerder bezeit huet am Räich vun Denger Sprooch an am Himmel vun Dengem Wëssen. An dësem Zoustand, o mäin Här, géing ech Dech gär ëm alles bieden, wat bei Dir ass, fir kënne meng Aarmutt ze weisen an Deng Guttheet an Däi Räichtum ze verherrlechen, a fir kënne meng Schwächt ze bekennen an Deng Kraaft an Deng Muecht ze manifestéieren.
Da soll en opstoen, d’Hänn zweemol am Gebiet hiewen a soen:

Et gëtt kee Gott ausser Dir, dem Allmächtegen, deem iwwer alles Gudden. Et gëtt kee Gott ausser Dir, Deem, deen Uerdere gëtt am Ufank wéi um Enn. O Gott, mäi Gott! Däi Verzeien huet mech kéng gemaach, an Deng Baarmhäerzegkeet huet mech gestäerkt, an Däi Ruff huet mech erwächt, an Deng Gnod huet mech opgeriicht a mech bei Dech gefouert. Wie sinn ech soss, dass ech et woen, beim Agank vun der Stad vun Dengem Nosinn ze stoen, oder mäi Gesiicht an d’Liicht ze halen, dat aus dem Himmel vun Dengem Wëlle schéngt? Du gesäis, o mäin Här, dës aarmséileg Kreatur un d’Dier vun Denger Gnod klappen, an dës vergänglech Séil de Floss vum éiwege Liewen aus den Hänn vun Denger Guttheet sichen. Du bass Deen, deen Uerdere gëtt zu allen Zäiten, o Du,

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 255 -

Här vun allen Nimm, an ech sinn deen, dee sech Dir ergëtt a sech wëlleg ënnert Däi Wëlle stellt, o Schëpfer vun den Himmelen!
Da soll en d’Hänn dräimol hiewen a soen:

Gott ass méi grouss wéi all Groussen!
Da soll e sech knéien, an iwwerdeems en d’Stir op de Buedem béckt, soll e soen:

Ze héich bass Du, fir dass de Luef vun deenen, déi bei Dir sinn, den Himmel vun Dengem Nosinn géing erreechen, oder fir dass d’Vigel vun den Häerzer vun deenen, déi Dir ergi sinn, zum Agank vun Denger Paart kéimen. Ech bezeien, dass Du gehellegt bass iwwer all Eegeschaften a méi helleg wéi all Nimm. Et gëtt kee Gott ausser Dir, deem Allerhéchsten, deem Allherrlechen.
Da soll e sech sëtzen a soen:

Ech sinn Zeie vun deem, wat all erschafe Saache bezeit hunn, an d’himmlesch Versammlung, an d’Awunner vum allerhéchste Paradäis, an iwwer si eraus d’Zong vun der Gréisst selwer vum allherrlechen Horizont aus, dass Du Gott bass, dass et kee Gott gëtt ausser Dir, an dass Hien, deen offenbaart ginn ass, dat Verbuergent Geheimniss ass, dat geschätztend Zeechen, duerch dat d’Buschtawe -SIEF- zesummebruecht a verbonne gi sinn. Ech bezeien, dass Hien et ass, deem säin Numm duerch d’Fieder vum Héchsten opgeschriwwe ginn ass, an deen ernimmt ginn ass an de Bicher vu Gott, dem Här vum Troun do uewen an op der Äerd heinidden.
Da soll e sech stellen a soen:

O Här vun allem, wat et gëtt, a Besëtzer vun alle Saachen déi ee gesäit an déi een net gesäit! Du hëls meng Tréinen a mäi Schlucksen anuecht, an Du héiers mäi Jéimeren, a mäi Kräischen, an d’Kloe vu mengem
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 256 -

Häerz. Bei Denger Muecht! Meng Iwwertriedungen hu mech dru gehënnert, fir méi no bei Dech ze kommen; a meng Sënnen hu mech wäit ewech gehal vum Haff vun Denger Hellegkeet. Deng Léift, o mäin Här, huet mech räich gemaach, an d’Trennung vun Dir huet mech zerstéiert, a wäit ewech ze si vun Dir huet mech opgeziert. Ech bieden Dech, bei Denge Foussspueren an dëser Wëldnes, a bei de Wierder „Hei sinn ech. Hei sinn ech“, déi Deng Auserwielten an dëser Onendlechkeet ausgeschwat hunn, a beim Otem vun Denger Offenbarung, an dem duusse Wand vum Muere vun Denger Manifestatioun, - maach, dass ech op Deng Schéinheet kucken, an all dat beuechten, wat an Dengem Buch ass.
Da soll en dräimol de Gréissten Numm widderhuelen a sech bécken, d’Hänn op d’Knéie leeën, a soen:

Sief gelueft, o mäi Gott, dass Du mir gehollef hues, un Dech ze denken an Dech ze luewen, a mech mat Him bekannt gemaach hues, deen d’Moiesliicht vun Dengen Zeechen ass, an dass Du mech dozou bruecht hues, mech virun Denger Herrschaft ze vernäipen, a mech virun Denger Gëttlechkeet kleng ze man, an dat unzeerkennen, wat d’Zong vun Denger Gréisst verkënnegt huet.
Da soll en opstoen a soen:

O Gott, mäi Gott! Mäi Réck ass gebéit ënnert der Laascht vu menge Sënnen, a meng Noléissegkeet huet mech zerstéiert. All Kéier wann ech mäi schlecht Wierken an Deng Guttheet bedenken, schmëlzt mäin Häerz a mir, a mäi Blutt kacht a mengen Oderen. Bei Denger Schéinheet, o Du, no deem d’Welt verlaangert! Ech gi rout, wann ech mäi Gesiicht zu Dir opriichten, an ech schumme mech, meng Hänn mat Verlaangeren zum Himmel vun Denger Guttheet ze strecken. Du
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 257 -

gesäiss, o mäi Gott, wéi meng Tréine mech dervun ofhalen, un Dech ze denken an Deng Dugenden ze luewen, o Du, den Här vum Troun do uewen a vun der Äerd heinidden! Ech bieden Dech bei den Zeeche vun Dengem Kinneksräich an de Geheimnisser vun Denger Herrschaft, - géi esou ëm mat deenen, déi s Du gär hues, wéi et Denger Guttheet entsprécht, o Här vun allem Liewen, a wéi et Denger Gnod wierdeg ass, o Kinnek vun deem, wat ee gesäit an deem, wat een net gesäit!
Da soll en dräimol de Gréissten Numm soen, sech mat der Stir op de Buedem knéien, a soen:

Sief gelueft, o eise Gott, dass Du eis dat erofgeschéckt hues, wat eis no bei Dech bréngt, an eis mat all deem Gudde versuergs, wat s Du an Denge Bicher an an Denge Schrëften erofgeschéckt hues. Mir bieden Dech, o eisen Här, behitt eis virun der Onmass vun eidlen Abildungen an huele Virstellungen. Du bass, wierklech, dee Mächtegen, deen, Deen alles weess.
Da soll en de Kapp an d’Luucht hiewen, sech sëtzen, a soen:

Ech bezeien dat, o mäi Gott, wat Deng Auserwielte bezeit hunn, an erkennen dat un, wat d’Awunner vum allerhéchste Paradäis unerkannt hunn, an déi, déi Däi mächtegen Troun ëmkreest hunn. Dir gehéieren d’Kinneksräicher vun der Äerd a vum Himmel, o Här vun alle Welten! Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 258 -

Long obligatory prayer

To be recited once in twenty-four hours.
Whoso wisheth to recite this prayer, let him stand up and turn unto God, and, as he standeth in his place, let him gaze to the right and to the left, as if awaiting the mercy of his Lord, the Most Merciful, the Compassionate. Then let him say:

O Thou Who art the Lord of all names and the Maker of the heavens! I beseech Thee by them Who are the Day-Springs of Thine invisible Essence, the Most Exalted, the All-Glorious, to make of my prayer a fire that will burn away the veils which have shut me out from Thy beauty, and a light that will lead me unto the ocean of Thy Presence.
Let him then raise his hands in supplication toward God— blessed and exalted be He—and say:

O Thou the Desire of the world and the Beloved of the nations! Thou seest me turning toward Thee, and rid of all attachment to anyone save Thee, and clinging to Thy cord, through whose movement the whole creation hath been stirred up. I am Thy servant, O my Lord, and the son of Thy servant. Behold me standing ready to do Thy will and Thy desire, and wishing naught else except Thy good pleasure. I implore Thee by the Ocean of Thy mercy and the Day-Star of Thy grace to do with Thy servant as Thou willest and pleasest. By Thy might which is far above all mention and praise! Whatsoever is revealed by Thee is the desire of my heart and the beloved of my soul. O God, my God! Look not upon my hopes and my doings, nay rather look upon Thy will that hath encompassed the heavens and the earth. By Thy Most Great Name, O Thou Lord of all nations! I have desired only what Thou didst desire, and love only what Thou dost love.
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 259 -

Let him then kneel, and bowing his forehead to the ground, let him say:

Exalted art Thou above the description of anyone save Thyself, and the comprehension of aught else except Thee.
Let him then stand and say:

Make my prayer, O my Lord, a fountain of living waters whereby I may live as long as Thy sovereignty endureth, and may make mention of Thee in every world of Thy worlds.
Let him again raise his hands in supplication, and say:

O Thou in separation from Whom hearts and souls have melted, and by the fire of Whose love the whole world hath been set aflame! I implore Thee by Thy Name through which Thou hast subdued the whole creation, not to withhold from me that which is with Thee, O Thou Who rulest over all men! Thou seest, O my Lord, this stranger hastening to his most exalted home beneath the canopy of Thy majesty and within the precincts of Thy mercy; and this transgressor seeking the ocean of Thy forgiveness; and this lowly one the court of Thy glory; and this poor creature the orient of Thy wealth. Thine is the authority to command whatsoever Thou willest. I bear witness that Thou art to be praised in Thy doings, and to be obeyed in Thy behests, and to remain unconstrained in Thy bidding.
Let him then raise his hands, and repeat three times the Greatest Name. Let him then bend down with hands resting on the knees before God—blessed and exalted be He—and say:

Thou seest, O my God, how my spirit hath been stirred up within my limbs and members, in its longing to worship Thee, and in its yearning to remember Thee
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 260 -

and extol Thee; how it testifieth to that whereunto the Tongue of Thy Commandment hath testified in the kingdom of Thine utterance and the heaven of Thy knowledge. I love, in this state, O my Lord, to beg of Thee all that is with Thee, that I may demonstrate my poverty, and magnify Thy bounty and Thy riches, and may declare my powerlessness, and manifest Thy power and Thy might.
Let him then stand and raise his hands twice in supplication, and say:

There is no God but Thee, the Almighty, the AllBountiful. There is no God but Thee, the Ordainer, both in the beginning and in the end. O God, my God! Thy forgiveness hath emboldened me, and Thy mercy hath strengthened me, and Thy call hath awakened me, and Thy grace hath raised me up and led me unto Thee. Who, otherwise, am I that I should dare to stand at the gate of the city of Thy nearness, or set my face toward the lights that are shining from the heaven of Thy will? Thou seest, O my Lord, this wretched creature knocking at the door of Thy grace, and this evanescent soul seeking the river of everlasting life from the hands of Thy bounty. Thine is the command at all times, O Thou Who art the Lord of all names; and mine is resignation and willing submission to Thy will, O Creator of the heavens!
Let him then raise his hands thrice, and say:

Greater is God than every great one!
Let him then kneel and, bowing his forehead to the ground, say:

Too high art Thou for the praise of those who are nigh unto Thee to ascend unto the heaven of Thy nearness, or for the birds of the hearts of them who are devoted to Thee to attain to the door of Thy gate. I testify that
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 261 -

Thou hast been sanctified above all attributes and holy above all names. No God is there but Thee, the Most Exalted, the All-Glorious.
Let him then seat himself and say:

I testify unto that whereunto have testified all created things, and the Concourse on high, and the inmates of the all-highest Paradise, and beyond them the Tongue of Grandeur itself from the all-glorious Horizon, that Thou art God, that there is no God but Thee, and that He Who hath been manifested is the Hidden Mystery, the Treasured Symbol, through Whom the letters B and E (Be) have been joined and knit together. I testify that it is He Whose name hath been set down by the Pen of the Most High, and Who hath been mentioned in the Books of God, the Lord of the Throne on high and of earth below.
Let him then stand erect and say:

O Lord of all being and Possessor of all things visible and invisible! Thou dost perceive my tears and the sighs I utter, and hearest my groaning, and my wailing, and the lamentation of my heart. By Thy might! My trespasses have kept me back from drawing nigh unto Thee; and my sins have held me far from the court of Thy holiness. Thy love, O my Lord, hath enriched me, and separation from Thee hath destroyed me, and remoteness from Thee hath consumed me. I entreat Thee by Thy footsteps in this wilderness, and by the words “Here am I. Here am I” which Thy chosen Ones have uttered in this immensity, and by the breaths of Thy Revelation, and the gentle winds of the Dawn of Thy Manifestation, to ordain that I may gaze on Thy beauty and observe whatsoever is in Thy Book.
Let him then repeat the Greatest Name thrice, and bend down with hands resting on the knees, and say:
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 262 -

Praise be to Thee, O my God, that Thou hast aided me to remember Thee and to praise Thee, and hast made known unto me Him Who is the Day-Spring of Thy signs, and hast caused me to bow down before Thy Lordship, and humble myself before Thy Godhead, and to acknowledge that which hath been uttered by the Tongue of Thy grandeur.
Let him then rise and say:

O God, my God! My back is bowed by the burden of my sins, and my heedlessness hath destroyed me. Whenever I ponder my evil doings and Thy benevolence, my heart melteth within me, and my blood boileth in my veins. By Thy Beauty, O Thou the Desire of the world! I blush to lift up my face to Thee, and my longing hands are ashamed to stretch forth toward the heaven of Thy bounty. Thou seest, O my God, how my tears prevent me from remembering Thee and from extolling Thy virtues, O Thou the Lord of the Throne on high and of earth below! I implore Thee by the signs of Thy Kingdom and the mysteries of Thy Dominion to do with Thy loved ones as becometh Thy bounty, O Lord of all being, and is worthy of Thy grace, O King of the seen and the unseen!
Let him then repeat the Greatest Name thrice, and kneel with his forehead to the ground, and say:

Praise be unto Thee, O our God, that Thou hast sent down unto us that which draweth us nigh unto Thee, and supplieth us with every good thing sent down by Thee in Thy Books and Thy Scriptures. Protect us, we beseech Thee, O my Lord, from the hosts of idle fancies and vain imaginations. Thou, in truth, art the Mighty, the All-Knowing.
Let him then raise his head, and seat himself, and say:
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 263 -

I testify, O my God, to that whereunto Thy chosen Ones have testified, and acknowledge that which the inmates of the all-highest Paradise and those who have circled round Thy mighty Throne have acknowledged. The kingdoms of earth and heaven are Thine, O Lord of the worlds! Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 264 -

Longue prière obligatoire Longue prière à réciter une fois par jour. 40 Que celui qui désire réciter cette prière se lève, se tourne vers Dieu et, sans changer de place, regarde à droite et à gauche, en quête de la miséricorde du Seigneur, le TrèsMiséricordieux, le Compatissant. Puis, qu'il dise:

Ô toi qui es le Seigneur de tous les noms et le Créateur des cieux! Par ceux qui sont les aurores de ton invisible Essence, la sublime, la très glorieuse, je te supplie de faire de ma prière un feu capable de consumer les voiles qui me dissimulent ta beauté, et une lumière qui me conduise vers l'océan de ta présence.
Qu'il lève des mains suppliantes vers Dieu - béni et glorifié soit-il - et dise:

Ô toi, Désir du monde, Bien-Aimé des nations, tu me vois tourné vers toi, libéré de tout attachement à un autre que toi et agrippé à ta corde dont le mouvement anime la création tout entière. Ô mon Seigneur, je suis ton serviteur, et le fils de ton serviteur. Vois! je suis prêt à accomplir ta volonté et ton désir, et ne souhaite que ton bon plaisir. Par l'océan de ta miséricorde et le soleil de ta grâce, je t'implore de faire de ton serviteur ce que tu veux et ce qui te plaît. Par ta puissance qui surpasse de loin toute mention et louange, tout ce que tu révèles est le vœu de mon cœur et le désir de mon âme. Ô Dieu, mon Dieu, ne tiens compte ni de mes espoirs, ni de mes actes, mais de ta volonté qui englobe le ciel et la terre. Ô toi, Seigneur de toutes les nations, par ton très grand Nom, je ne désire que ce que tu désires et n'aime que ce que tu aimes.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 265 -

Qu'il s'agenouille et, inclinant le front jusqu'à terre, dise:

Tu es infiniment élevé au-delà de toute description, si ce n'est la tienne, et de la compréhension de tout autre que toi.
Qu'il se lève et dise:

Ô mon Seigneur, fais de ma prière une fontaine d'eau vive qui me permette de vivre tant que durera ta souveraineté, et de te mentionner dans chacun de tes mondes.
Qu'il lève à nouveau des mains suppliantes et dise:

Ô toi qui consumes les cœurs et les âmes par ton éloignement et embrases le monde entier par le feu de ton amour! Par ton nom qui apaise toute la création, je t'implore de ne point me refuser ce qui est tien, ô toi qui gouvernes tous les hommes! Ô mon Seigneur, tu vois cet étranger se hâter vers sa très glorieuse demeure, sous le dais de ta majesté, dans l'enceinte de ta miséricorde, ce transgresseur rechercher l'océan de ton pardon, cet humble se diriger vers les parvis de ta gloire, et ce pauvre vers l'orient de ta richesse. À toi, l'autorité d'ordonner ce que tu veux! Je témoigne que tu dois être loué en tes actes, obéi en tes décrets et que tu demeures indépendant en tes commandements.
Qu'il lève alors les mains et répète trois fois le très grand Nom (Alláh’u’abhá). Qu'il s'incline ensuite devant Dieu béni et loué soit-il -, pose les mains sur les genoux et dise:

Ô mon Dieu, tu vois combien tout mon être est remué par le vif désir de t'adorer et par l'ardeur à évoquer ton nom et à te louer ; tu vois comment mon esprit affirme de ce que la Langue de ton commandement certifie dans le royaume de ta parole et au ciel de ta connaissance. Ô mon Seigneur, dans cet état d'esprit,

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 266 -

j'aime à te demander tout ce qui est tien, affirmant ainsi ma pauvreté, glorifiant ta bonté et ta richesse, avouant mon impuissance et démontrant ton pouvoir et ta force.
Qu'il se redresse ensuite, lève deux fois les mains et supplie:

Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Tout-Puissant, l'infiniment Généreux. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, l'Ordonnateur au commencement et à la fin. Ô Dieu, mon Dieu, ta clémence m'a enhardi et ta miséricorde m'a fortifié ; ton appel m'a éveillé, ta grâce m'a élevé et conduit jusqu'à toi. Qui suis-je sans cela pour oser me tenir à l'entrée de la cité de ta présence, ou lever mon visage vers les lumières qui luisent du ciel de ta volonté? Ô mon Seigneur, tu vois ce misérable frapper à la porte de ta grâce, cette âme évanescente chercher des mains de ta générosité la rivière de vie éternelle. À toi, le commandement en tout temps, ô toi, Seigneur de tous les noms; et à moi, la résignation et la soumission de bon gré à ta volonté, ô Créateur des cieux!
Qu'il lève trois fois les mains en disant:

Dieu est plus grand que tous les grands.
Qu'il s'agenouille et dise en inclinant le front vers le sol:

Tu es trop élevé pour que la louange de ceux qui sont proches de toi parvienne jusqu'au ciel de ta présence, ou pour que les oiseaux des cœurs de ceux qui te sont dévoués atteignent le seuil de ta porte. J'atteste que tu es sanctifié au-delà de tout attribut et saint au-delà de tout nom. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Suprême, le Très-Glorieux.
Qu'il s'assoie et dise:

Ainsi que tout ce qui est créé, l'assemblée céleste, les habitants du paradis suprême et au-delà d'eux, de
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 267 -

l'horizon de gloire, la Langue de grandeur elle-même, je témoigne que tu es Dieu, qu'il n'est pas d'autre Dieu que toi, et que celui que tu as manifesté est le mystère caché, le symbole précieux par qui les lettres S-O-I-S (sois) furent jointes et liées. J'atteste que c'est lui dont la plume du Très-Haut a consigné le nom, et qui est mentionné dans les livres de Dieu, le Seigneur du trône céleste et de la terre.
Qu'il se relève et dise:

Ô Seigneur de toute existence et possesseur de toutes choses visibles et invisibles, tu vois sûrement mes larmes, tu perçois mes soupirs, tu entends mes plaintes, mes gémissements et les lamentations de mon cœur. Par ta puissance, mes offenses m'empêchent de m'approcher de toi, et mes péchés m'éloignent du seuil de ta sainteté. Ô mon Seigneur, ton amour m'enrichit, me séparer de toi m'anéantit et m'éloigner de toi me consume. Par la trace de tes pas dans ce désert, par ces mots « me voici, me voici! » que tes élus prononcent dans cette immensité, par les souffles de ta révélation et les brises légères de l'aurore de ta manifestation, permets-moi, je t'en supplie, de contempler ta beauté et d'observer tout ce qui est contenu dans ton livre.
Qu'il répète trois fois le très grand Nom, s'incline, les mains posées sur les genoux et dise:

Loué sois-tu, ô mon Dieu! Tu m'aides à me souvenir de toi et à te louer, tu me fais connaître celui qui est l'Aurore de tes signes, tu m'incites à me prosterner devant ta souveraineté, à me courber devant ta divinité et à reconnaître ce que la Langue de ta grandeur proclame.
Qu'il se lève et dise:

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 268 -

Ô Dieu, mon Dieu, mon dos se courbe sous le poids de mes péchés et ma négligence m'anéantit. Lorsque je médite sur mes mauvaises actions et sur ta bienveillance, mon cœur faiblit et mon sang se glace dans mes veines. Ô toi, Désir du monde, par ta beauté, je rougis de lever mon visage vers toi et j'ai honte de tendre des mains suppliantes vers le ciel de ta bonté. Ô mon Dieu, tu vois comme mes larmes m'empêchent de t'évoquer et de célébrer tes vertus, ô toi Seigneur du trône céleste et de la terre! Par les signes de ton royaume et les mystères de ton empire, je t'implore de traiter tes bien-aimés, comme il sied à ta bonté, ô Seigneur de toute existence, et comme il convient à ta grâce, ô Roi du visible et de l'invisible!
Qu'il répète trois fois le très grand Nom, s'agenouille le front contre terre, et dise:

Loué sois-tu, ô notre Dieu! Tu nous révèles ce qui nous rapproche de toi, et tu nous procures tout le bien qu'annoncent tes livres et tes écrits. Nous t'en supplions, ô mon Seigneur! Protège-nous des armées des vaines chimères et des futiles imaginations. Tu es, en vérité, le Puissant, l'Omniscient.
Qu'il redresse le buste, s'assoie et dise:

Ô mon Dieu, j'atteste ce que tes élus attestent, et confesse ce que confessent les habitants du très haut paradis et ceux qui gravitent autour de ton Trône de puissance. Les royaumes de la terre et du ciel sont à toi, ô Seigneur des mondes! Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 269 -

Das lange Pflichtgebet

Einmal in 24 Stunden zu sprechen.
Wer dieses Gebet zu sprechen wünscht, stehe auf und wende sich Gott zu. Auf seinem Platz stehend schaue er zur Rechten und zur Linken, als erwarte er das Erbarmen seines Herrn, des Allbarmherzigen, des Mitleidvollen. Dann spreche er:

O Du, der Du der Herr aller Namen und der Schöpfer der Himmel bist! Ich flehe Dich an bei den Sonnen Deines unsichtbaren Wesens, des Höchsterhabenen, des Allherrlichen: Mache mein Gebet zu einem Feuer, das die Schleier verbrenne, die mich hindern, Deine Schönheit zu schauen, und zu einem Licht, das mich zum Meere Deiner Gegenwart geleite.
Dann erhebe er die Hände flehend zu Gott - gepriesen und verherrlicht sei Er - und spreche:

O Du Sehnsucht der Welt, Du Geliebter der Völker! Du siehst, wie ich mich Dir zuwende, ledig aller Bindungen außer der Deinen, an Dein Seil geklammert, durch dessen Bewegung die ganze Schöpfung erschüttert ward. Ich bin Dein Diener, o mein Herr, und Deines Dieners Sohn. Sieh, ich bin bereit, nach Deinem Wunsch und Willen zu tun und ersehne nichts als Dein Wohlgefallen. Ich flehe Dich an bei dem Meer Deines Erbarmens und der Sonne Deiner Gnade, verfahre mit Deinem Diener, wie Du willst und wie es Dir beliebt. Bei Deiner Macht, die weit über allem Gedenken und allem Lobpreis steht: Was Du offenbartest, ist meines Herzens Sehnsucht und die Liebe meiner Seele. O Gott, mein Gott! Schaue nicht auf meine Hoffnungen und meine Taten, sondern auf Deinen Willen, der Himmel und Erde umfaßt. Bei Deinem Größten Namen, o Du Herr aller

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 270 -

Völker! Allezeit wünsche ich nur, was Du wünschest, und liebe nur, was Du liebst.
Dann knie er nieder, beuge die Stirn zur Erde und spreche:

Erhaben bist Du über die Beschreibung jedes anderen außer Dir und das Begreifen eines jeden außer Dir selbst.
Dann stehe er auf und spreche:

Mache mein Gebet zu einem Born lebenspendenden Wassers, o mein Herr, womit ich lebe, solange Deine Herrschaft währt, und in jeder Deiner Welten von Dir künde.
Wieder erhebe er flehend die Hände und spreche:

O Du, von dem getrennt die Herzen und Seelen hinschmolzen, durch dessen Feuer der Liebe die ganze Welt entflammt ward! Ich bitte Dich flehentlich bei Deinem Namen, durch den Du die ganze Schöpfung unterwarfest, vorenthalte mir nicht, was bei Dir ist, o Du, der Du über alle Menschen herrschest! Du siehst, o mein Herr, diesen Fremdling zu seiner erhabensten Wohnung unter dem Zelte Deiner Majestät und im Reiche Deines Erbarmens eilen. Du siehst diesen Sünder das Meer Deiner Vergebung, diesen Niedrigen den Hof Deiner Herrlichkeit und dieses arme Geschöpf den Morgen Deines Reichtums suchen. Dein ist die Macht zu gebieten, was immer Du willst. Ich bezeuge, daß Du zu rühmen bist in Deinen Taten, daß Deinen Befehlen zu gehorchen ist und daß Du uneingeschränkt bleibst in Deinen Geboten.
Darauf erhebe er die Hände und spreche dreimal den Größten Namen (Alláh’u’Abhá). Dann beuge er sich mit auf den Knien ruhenden Händen nieder vor Gott - gepriesen und verherrlicht sei Er - und spreche:

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 271 -

Du siehst, o mein Gott, wie mein Geist in meinem Leib und allen meinen Gliedern erregt wurde in seinem Sehnen, Dich anzubeten, und in seinem Verlangen, Deiner zu gedenken und Dich zu verherrlichen; wie er bezeugt, was die Zunge Deines Gebotes im Reiche Deines Wortes und im Himmel Deines Wissens bezeugt hat. In diesem Zustand, o mein Herr, drängt es mich, alles von Dir zu erbitten, was bei Dir ist, damit ich meine Armut dartue und Deine Güte und Deinen Reichtum verherrliche, meine Ohnmacht bekunde und Deine Kraft und Deine Macht offenbare.
Dann stehe er auf, erhebe zweimal flehend die Hände und spreche:

Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Allmächtigen, dem Allgütigen. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Verordner am Anfang und am Ende. O Gott, mein Gott! Deine Vergebung hat mich ermutigt, ein Erbarmen hat mir Kraft gegeben, Dein Ruf hat mich erweckt und Deine Gnade mich erhoben und hingeführt zu Dir. Wie könnte ich sonst wagen, am Tore der Stadt Deiner Nähe zu stehen oder mein Gesicht dem Lichte zuzuwenden, das aus dem Himmel Deines Willens hervorleuchtet? Du siehst, o mein Herr, dieses elende Geschöpf an die Pforte Deiner Gnade pochen, diese vergehende Seele den Strom ewigen Lebens aus den Händen Deiner Güte suchen. Dein ist der Befehl allezeit, o Du Herr aller Namen, und mein sind Ergebung und willige Unterwerfung unter Deinen Willen, o Schöpfer der Himmel!
Dann erhebe er dreimal die Hände und spreche:

Größer als jeder Große ist Gott!
Sodann kniee er nieder, beuge die Stirn zur Erde und spreche:

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 272 -

Zu hoch bist Du für den Lobpreis derer, die Dir nahe sind, als daß er zum Himmel Deiner Nähe aufstiege, oder für die Vögel der Herzen jener, die Dir treu sind, als daß sie den Zugang zu Deinem Tore erreichten. Ich bezeuge, daß Du geheiligt bist über alle Eigenschaften, heilig über alle Namen. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Höchsterhabenen, dem Allherrlichen.
Dann setze er sich und spreche:

Ich bezeuge, was alle erschaffenen Dinge und die himmlischen Heerscharen und die Bewohner des allhöchsten Paradieses und über sie hinaus die Zunge der Größe selbst vom allherrlichen Horizont aus bezeugen, daß Du Gott bist, daß es keinen Gott gibt außer Dir, und daß Er, der offenbart wurde, das Verborgene Geheimnis ist, das Verwahrte Sinnbild, durch den die Buchstaben des »Sei!« miteinander verbunden und verknüpft wurden. Ich bezeuge, daß Er es ist, Dessen Namen die Feder des Allhöchsten niederschrieb und der erwähnt ist in den Büchern Gottes, des Herrn des Thrones in der Höhe und hienieden auf Erden.
Dann stehe er aufrecht und spreche:

O Herr allen Seins, Besitzer alles Sichtbaren und Unsichtbaren! Du gewahrst meine Tränen und Seufzer; Du hörst mein Stöhnen und Jammern und meines Herzens Klage. Bei Deiner Macht! Meine Sünden haben mich gehindert, mich Dir zu nähern, meine Frevel haben mich dem Hofe Deiner Heiligkeit ferngehalten. Deine Liebe, o mein Herr, hat mich reich gemacht, aber die Trennung von Dir ließ mich zunichte werden und das Fernsein von Dir hat mich verzehrt. Ich flehe Dich an bei Deiner Fußspur in dieser Wildnis und bei den Worten »Hier bin ich, hier bin ich!«, die Deine Erwählten in diesem unendlichen
Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 273 -

Raume gerufen haben, und beim Odem Deiner Offenbarung und den linden Lüften am Morgen Deiner Manifestation - verordne, daß ich unentwegt zu Deiner Schönheit aufblicke und alles befolge, was in Deinem Buche steht.
Dann wiederhole er dreimal den Größten Namen, beuge sich nieder, lasse die Hände auf den Knien ruhen und spreche:

Preis sei Dir, o mein Gott, daß Du mir halfest, Deiner zu gedenken und Dich zu preisen, daß Du mich Ihn, den Sonnenaufgang Deiner Zeichen, erkennen ließest, und daß Du mich bewegtest, mich vor Deiner Herrschaft zu beugen, mich Deiner Gottheit zu unterwerfen und anzuerkennen, was die Zunge Deiner Größe kündete.
Dann erhebe er sich und spreche:

O Gott, mein Gott! Mein Rücken ist gebeugt von der Bürde meiner Sünden, und meine Nachlässigkeit hat mich zunichte gemacht. Wann immer ich meiner schlechten Taten und Deiner Güte gedenke, schmilzt mir das Herz in der Brust und wallt mir das Blut in den Adern. Bei Deiner Schönheit, o Du Sehnsucht der Welt! Ich erröte, mein Angesicht zu Dir zu erheben, und Scham hemmt meine Hände, sich sehnend nach dem Himmel Deiner Gaben zu recken. Du siehst, o mein Gott, wie Tränen mich hindern, Deiner zu gedenken und Deine Tugenden zu preisen, o Herr des Thrones in der Höhe und auf der Erde hienieden! Ich flehe Dich an bei den Zeichen Deines Reiches und den Geheimnissen Deiner Herrschaft, verfahre mit Deinen Geliebten, wie es Deiner Güte entspricht, o Herr allen Seins, und wie es Deiner Gnade würdig ist, o Du König des Sichtbaren und des Unsichtbaren!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 274 -

Dann wiederhole er dreimal den Größten Namen, beuge knieend die Stirn zur Erde und spreche:

Preis sei Dir, o unser Gott, daß Du auf uns herabsandtest, was uns Dir nahebringt, und uns mit allem Guten versorgtest, was Du in Deinen Büchern und Schriften auf uns niederkommen ließest. Beschütze uns - so flehen wir Dich an, o mein Herr vor den Scharen eitlen Wahns und leeren Trugs. Du bist in Wahrheit der Mächtige, der Allwissende.
Dann erhebe er das Haupt, setze sich und spreche:

Ich bezeuge, o mein Gott, was Deine Erwählten bezeugen, und bekenne, was die Bewohner des höchsten Paradieses bekennen und die, die Deinen mächtigen Thron umkreisen: Dein sind die Reiche der Erde und des Himmels, o Herr der Welten! Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 275 -

Referenzen
1 Baha'u'llah, Epistle to the Son of the Wolf, p. 10 2 Ährenlese 136 :2 3 Selections from the Writings of Abdu'l-Baha, p. 192 4 Baha'i World Faith - Abdu'l-Baha Section, p. 368 5 You will note from the enclosed memorandum that, with the exceptions enumerated therein, new translations of the Sacred Text into languages other than English must be made from the Guardian's English translation where it exists; and when no such translation exists, advice should be sought from the Universal House of Justice (Compilations, Lights of Guidance, p. 106) 5 réalisée par la commission de traduction, 205, rue du trône, 1050 Bruxelles, Belgique, 2002 6 réalisée par la commission de traduction, 205, rue du trône, 1050 Bruxelles, Belgique, 2002 7 Prayers and Meditations by Baha'u'llah, p. 264 8 Compilations, Baha'i Scriptures, p. 184 9 PAROLES DE DIEU Recueil de prières et de tablettes tirées des Écrits bahá'ís par la Maison Universelle de Justice. Maison d'Éditions Bahá'íes, 205, rue du Trône, 1050 Bruxelles D/1547/1993/2 - 3e édition, révisée 10 British Prayers Nr.57 ? 11 Selection des Ecrits du Bab 12 Compilations, Baha'i Prayers, p. 116 13 Prayers and Meditations by Baha'u'llah, p. 160, XCVI 14 'Abdu'l-Bahá US Prayers 1982 p.190 from Tab.Div.Plan 21.2.1917 15 Bahá'í–Gebete, offenbart von Bahá'u'lláh, Báb und 'Abdu'l–Bahá, Bahá'í–Verlag CIP– Einheitsaufnahme der Deutschen Bibliothek Bahá'í–Verlag, GmbH D–65719 Hofheim– Langenhain 1996 – 152 3. revidierte Auflage ISBN 3–87037–320–2 [423–022] Bahá'u'llah British Prayers Nr.36, Compilations, Bahai-Gebete 16 A Gift of Prayers and selected Bahai Writings, US Bahai, 1995 17 Nr 173, 1996 Bahai-GEBETE 18 'Abdu'l-Bahá - US Prayers 1982 p.38 19 Compilations, Baha'i Scriptures, p. 186 20 Compilations, Livre de prieres 21 Compilations, Bahai-Gebete 22 Baha'u'llah, Epistle to the Son of the Wolf, p. 61 23 'Abdu'l-Bahá - US Prayers 1982 p.24

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

- 276 24 US Prayers 1982 p.31 25 Compilations, Livre de prieres, version MED, Hénuzet 2003 26 Prayers and Meditations by Baha'u'llah, p. 208. Baha'u'llah, L'Art divin de vivre. Bahai Gebete 27 Compilations, Baha'i Prayers, p. 79 28 Prières bahá’íes, S.69 Publications Bahá’íCanada, 2000 29 »Er (der Hüter) ist nicht der Meinung, daß die Freunde das Sprechen von Tischgebeten einführen oder sie den Kindern beibringen sollten. Das ist kein Teil des Bahá'í Glaubens, sondern eine christliche Sitte. Da der Bahá'í Glaube Menschen aller Rassen und Religionen umfaßt, sollten wir vorsichtig sein und nicht die Gebräuche unseres früheren Glaubens einführen« (aus einem Brief vom 27.9.1947 im Auftrag Shoghi Effendis, Unfolding Destiny, S. 446; vgl. Ziele der Kindererziehung, S. 105).> 30 H.M. Balyuzi, Abdu'l-Baha - The Centre of the Covenant, p. 307 31 'Abdu'l-Bahá, US Prayers 1982 p.70 32 Prayers and Meditations by Baha'u'llah, p. 279 33 Eng Synopsis a Kodifikatioun vum Hellegste Buch. 34 Synopsis et Codification du Kitáb-i-Aqdas, M.E.B. Bruxelles, 1981, p. 62. F.p.79; A.p.40; Aqdas; P&M n° 167 p.260 35 A Synopsis and Codification of the Laws and Ordinances of the Kitáb-i-Aqdas, Notes Nr.11, p.58 36 From a letter written on behalf of Shoghi Effendi 37 Aus einem Brief im Auftrag Shoghi Effendis, veröffentlicht in: Bahá'í-News Nr.247, September 1951, p.1 38 Kitab-I-Aqdas, Vers 63 39 'Abdu'l-Bahá: Star of the West, Vol. IV, No.18, p. 305 40 F.p.90; Aqdas......; P&M n°183 p.317; A.p.7

Dëst Buch kënnt dir beim Bahá’í Distributiounsservice – Lëtzebuerg kréien 17, avenue Léopold Goebel Lëtzebuerg Tél: 00352 44 22 20 Fax: 00352 45 58 75 secretariat@bahai.lu www.bahai.lu

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen