You are on page 1of 276

-2-

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


-3-

ENG ZESUMMESTELLUNG VU GEBIEDER A


SCHRËFTEN AUS DEM BAHÁ’Í GLAWEN

A SELECTION OF PRAYERS AND WRITINGS FROM


THE BAHÁ’Í FAITH

UN RECUEIL DE PRIÈRES ET D’ÉCRITS


DE LA FOIE BAHÁ’ÍE

EINE AUSWAHL VON GEBETEN UND SCHRIFTEN


AUS DEM BAHÁ’Í GLAUBEN

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


-4-

Iwwersetzung aus dem Englesche vum Jean-Marie Nau, mat


grousser Hëllef vun der Iwwersetzungskommissioun.
Editioun ënnert der Leedung vum lëtzebuergesche
Bahá’í Literatur a Produktiounscomité.

Deckelfoto:

© Bahá’í Lëtzebuerg Verëffentlechungen


Nationale Geeschtege Rot vun de Bahá’í vu
Lëtzebuerg
17, avenue Léopold Goebel
L-1025 Luxembourg
Dépôt légal: 1er trimestre 2009
Bibliothèque nationale du Luxembourg

ISBN:

2009 Zu Lëtzebuerg gedréckt

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


-5-
O Du Allmächtegen! Gëff Denge Schwaachen Deng
Stäerkt, a belief déi, déi wéi doudeg sinn, fir dass si
Dech fannen, zum Weltmier vun Denger Féierung
gelaangen a standhaft an Denger Saach bleiwen.
Gëtt den Doft vun Dengem Luef an enge vun de
verschiddene Sprooche vun der Welt, aus dem Osten
oder aus dem Westen, verbreet, da gëtt dës Sprooch
wierklech appreciéiert an héich geschat. Sollten esou
Sproochen dësen Doft awer net hunn, da wäre si sécher
net derwäert, ernimmt ze ginn, sief et a Wierder oder
och nëmmen a Gedanken.
O Vorsehung, mir bieden Dech, weis alle Mënschen
Däi Wee a féier si. Du bass wierklech, deen
Allmächtegen, dee Stäerksten, deen Allwëssenden,
Deen, deen alles gesäit.
5

Vouchsafe Thy strength, O Almighty One, unto Thy


weak creatures, and quicken them who are as dead,
that haply they may find Thee, and may be led unto the
ocean of Thy guidance, and may remain steadfast in
Thy Cause.
Should the fragrance of Thy praise be shed abroad by
any of the divers tongues of the world, out of the East
or out of the West, it would, verily, be prized and
greatly cherished. If such tongues, however, be
deprived of that fragrance, they assuredly would be
unworthy of any mention, in word or yet in thought.
We beg of Thee, O Providence, to show Thy way unto
all men, and to guide them aright. Thou art, verily, the
Almighty, the Most Powerful, the All-Knowing, the All-
Seeing. 1
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


-6-
Ô Tout-Puissant! Aux impuissants donne la puissance
et aux morts accorde la vie: qu'ainsi ils te trouvent,
qu'ils soient conduits vers l'océan de ta connaissance et
restent fermes dans ta cause.
Si l'une des nombreuses langues du monde, de l'Orient
ou de l'Occident, diffusait au loin le parfum de ta
louange, elle serait vraiment appréciée et grandement
chérie. Si, toutefois, ces langues étaient dépourvues de
ce parfum, elles seraient, assurément, indignes de toute
mention, en parole ou même en pensée.
Ô Providence! Nous te prions de montrer ton chemin à
tous les hommes et de les bien guider. Tu es, en vérité,
le Fort, le Tout-Puissant, l'Omniscient, Celui qui voit
tout.
5

O Du Allmächtiger! Verleihe Deinen schwachen


Geschöpfen Deine Stärke, und belebe die, welche den
Toten gleichen, auf daß sie Dich finden, zum Weltmeer
Deiner Führung gelangen und standhaft in Deiner
Sache bleiben.
Wird der Duft Deines Lobpreises in einer der
verschiedenen Sprachen der Welt, des Ostens oder des
Westens, verbreitet, dann wird diese Sprache wahrlich
lieb und wert gehalten. Wäre eine Sprache aber dieses
Duftes beraubt, dann wäre sie keiner Erwähnung wert,
sei es in Worten oder auch nur in Gedanken.
O Vorsehung, wir bitten Dich, zeige allen Menschen
Deinen Weg und führe sie den geraden Pfad.
Wahrlich, Du bist der Allmächtige, der Allmachtvolle,
der Allwissende, der Allschauende.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


-7-

Gott iwwerall ernimmen


Make mention of God everywhere - Mentioner Dieu partout
- Gott überall erwähnen

Geseent ass den Uert, an d’Haus, an d’Plaz, an d’Stad,


an d’Häerz, an de Bierg, an den Ënnerdaach, an d’Hiel,
an den Dall, an d’Land, an d’Mier, an d’Insel, an
d’Wiss, wou Gott ernimmt a Säi Luef verherrlecht gëtt.

Blessed is the spot, and the house, and the place, and
the city, and the heart, and the mountain, and the
refuge, and the cave, and the valley, and the land, and
the sea, and the island, and the meadow where
mention of God hath been made, and His praise
glorified.

Béni est le lieu, la maison et l’endroit, la ville et le


cœur, la montagne et le refuge, la caverne et la vallée,
le pays et la mer, l’île et la prairie, où Dieu est évoqué
et sa louange glorifiée.

Selig der Ort und das Haus und der Platz und die Stadt
und das Herz und der Berg und das Obdach und die
Höhle und das Tal und das Land und das Meer und die
Insel und die Au, wo Gottes gedacht und Sein Lob
gepriesen wird.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


-8-

Sang, o Mäin Dénger,


Intone, O My servant - Entonne les versets - Singe die Verse
Gottes

Sang, O Mäin Dénger, d’Verse vu Gott, déi s du krus,


sou wéi déi se sangen, déi Him no sinn, fir dass
d’Séisst vun denger Melodie Deng eege Séil kann
entflamen an d'Häerzer vun alle Mënschen unzitt.
Wien zréckgezunn a senger Kummer, d'Verse vu Gott
seet, wäert erliewen, wéi d'Engele vum Allmächtegen
den Doft vun de Wierder, déi säi Mond ausschwätzt,
iwwerall verbreede wäerten an d'Häerz vun all
gerechtem Mënsch méi héich schloe loossen. Wann hie
sech och am Ufank dëser Wirkung net bewosst ass,
muss d'Kraaft vun der Gnod, déi him gewäert ass,
fréier oder spéider en Afloss ob seng Séil ausüben.
Sou sinn d’Geheimnisser vu Gottes Offenbarung
duerch de Wëlle vun Deem, deen den Urquell vun aller
Muecht a Wäisheet ass, bestëmmt ginn. 2

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


-9-
Intone, O My servant, the verses of God that have been
received by thee, as intoned by them who have drawn
nigh unto Him, that the sweetness of thy melody may
kindle thine own soul, and attract the hearts of all men.
Whoso reciteth, in the privacy of his chamber, the
verses revealed by God, the scattering angels of the
Almighty shall scatter abroad the fragrance of the
words uttered by his mouth, and shall cause the heart
of every righteous man to throb. Though he may, at
first, remain unaware of its effect, yet the virtue of the
grace vouchsafed unto him must needs sooner or later
exercise its influence upon his soul.
Thus have the mysteries of the Revelation of God been
decreed by virtue of the Will of Him Who is the Source
of power and wisdom.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 10 -
Ô mon serviteur! Entonne les versets que Dieu t’a
envoyés, comme le font ceux qu’il a attirés auprès de
lui, et que la douceur de ta mélodie embrase ton âme et
gagne le cœur de tous! Les anges annonciateurs du
Tout-Puissant diffuseront le parfum des paroles que
prononcent les lèvres de celui qui récite dans l’intimité
les versets révélés par Dieu, et qui feront frémir le
cœur de tout homme juste. La vertu de la grâce qui lui
est conférée exercera tôt ou tard une influence sur son
âme, même s’il est tout d’abord inconscient de son
effet.
Tels sont les mystères de la révélation de Dieu,
décrétés par la volonté de celui qui est la Source du
pouvoir et de la sagesse.

Singe die Verse Gottes, o Mein Diener, die du


empfangen hast, wie jene sie singen, die Ihm nahe
sind, damit die Süße deiner Weise deine eigene Seele
entflamme und die Herzen aller Menschen anziehe.
Wer zurückgezogen in seiner Kammer die von Gott
offenbarten Verse spricht, wird erfahren, wie die Engel
des Allmächtigen den Duft der Worte, die sein Mund
ausspricht, überallhin verbreiten und das Herz jedes
rechtschaffenen Menschen höher schlagen lassen. Mag
er sich auch zunächst dieser Wirkung nicht bewußt
werden, muß doch die Kraft der ihm gewährten Gnade
früher oder später ihren Einfluß auf seine Seele üben.
So sind die Geheimnisse der Offenbarung Gottes durch
den Willen Dessen, der Urquell aller Macht und
Weisheit ist, verfügt worden.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 11 -
Inhalt
Contents – Contenu - Inhalt

D’Iwwerschrëfte sollen hëllefen, d’Gebieder méi liicht


erëmzefannen a gehéieren net zu den hellege
Schrëften. (ausser d’deeglech Gebieder)

The headings designated are purely arbitrary, for the


purpose of easier location of the prayers, and are not
part of the sacred texts.

La classification des prières et leurs titres (excepté


pour les prières journalières prescrites) sont arbitraires
et ne font partie du texte révélé par Bahá’u’lláh ni
‘Abdu’l-Bahá.

Gott iwwerall ernimmen ......................................7


Make mention of God everywhere - Mentioner
Dieu partout - Gott überall erwähnen................. 7
Sang, o Mäin Dénger,..........................................8
Intone, O My servant - Entonne les versets -
Singe die Verse Gottes........................................... 8
Inhalt ..................................................................11
Contents – Contenu - Inhalt ............................... 11
Aféierung............................................................19
Introduction – Introduction - Einführung ........ 19
Allgemeng Gebieder...........................................20

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 12 -
General Prayers – Prières ordinaires –
Allgemeine Gebete............................................... 20
Luef an Dank ..................................................... 21
Praise and gratitude - Louange et gratitude - Lob
und Dank.............................................................. 21
Féierung............................................................. 25
Guidance - Führung ............................................ 25
Fir d’Elteren ...................................................... 31
For Parents - Pour les parents - Für die Eltern 31
An der Luucht vu Gott erwächen...................... 33
Awackening to the light of God - S’éveiller à la
lumière de Dieu - Im Licht Gottes erwachen .... 33
Erausfuerderungen an Tester ........................... 45
Tests and difficulties - Épreuves et difficultés -
Prüfungen und Schwierigkeiten......................... 45
Geeschteg Qualitéiten........................................ 47
Spiritual Qualities - Qualités spirituelles -
Tugenden.............................................................. 47
Gott fir Stäerkt an Heelung bieden ................... 61
Supplicating God’s Strength and Healing -
Supplier la force et la guérison de Dieu - Gott um
Stärke und Heilung bitten .................................. 61
Fir Mammen déi erwaarden.............................. 67
Expectant mothers - Pour les futures mères –
Für werdende Mütter.......................................... 67
Kanner................................................................ 70

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 13 -
Children – Enfants - Kinder............................... 70
Jugendlech .........................................................92
Youth – Jeunes - Jugendliche............................. 92
Eenheet a Fridden..............................................94
Unity and Peace – Unité et Paix – Einheit und
Frieden ................................................................. 94
Hëllef ................................................................102
Aid and Assistance – Assistance - Beistand..... 102
Schutz ...............................................................111
Protection – Protection - Schutz ...................... 111
Gott ëm Verzeiung bieden................................118
Forgiveness – Pardon - Verzeihung ................. 118
Standhaftegkeet................................................124
Steadfastness - Constance – Standhaftigkeit... 124
Lassléisung.......................................................126
Detachment - Détachement – Loslösung ......... 126
Versammlung ...................................................130
Assembly – Assemblée– Versammlung ........... 130
Emfänglech Séile sichen..................................134
Seeking receptive souls - Rechercher les âmes
réceptives - Empfängliche Seelen suchen ........ 134
Owes..................................................................141
Evening – Soir - Abend ..................................... 141
Dëschgebieder ..................................................147

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 14 -
Tischgebete – Prayers at the table .................. 147
Mëtternuecht .................................................... 149
Midnight – Minuit - Mitternacht ..................... 149
Festegkeet am Bündnes................................... 151
Firmness in the Covenant - Fermeté dans
l’Alliance - Festigkeit im Bündnis .................... 151
Fir déi Verstuerwen ......................................... 155
For the departed - Pour les défunts - Für die
Verstorbenen...................................................... 155
Gebieder fir besonnesch Geleeënheeten ......... 161
Occasional Prayers - Prières de circonstance –
Gebete für besondere Gelegenheiten ............... 161
Hochzäit ........................................................... 163
Marriage – Mariage - Hochzeit ........................ 163
AYYÁM-I-HÁ .................................................. 171
Intercalary days - Ayyám-i-Há ........................ 171
Faaschten......................................................... 177
Fasting – Jeûne - Fasten.................................... 177
Naw-Rúz........................................................... 201
Besuchsgebiet, Bahá'u'lláh an de Báb ........... 209
Tablet of Visitation – Prière de souvenance -
Besuchstablett .................................................... 209
Besuchsgebiet, 'Abdu'l-Bahá .......................... 221
Tablet of Visitation – Prière de souvenance –
Tablet der Begegnung ....................................... 221

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 15 -
Tablett un den Ahmad .....................................229
Tablet of Ahmad – Tablette à Ahmad – Tablet
an Ahmad........................................................... 229
Deeglech Gebieder ...........................................241
Daily Prayers - Prières journalières - Tägliche
Gebete................................................................. 241
Dat kuerzt Flichtgebied .................................... 243
Dat mëttelst Flichtgebied .................................. 244
Medium obligatory prayer ............................... 246
Prière moyenne.................................................. 248
Das mittlere Pflichtgebet .................................. 250
Dat laangt Flichtgebied..................................... 252
Long obligatory prayer..................................... 258
Longue prière obligatoire ................................. 264
Das lange Pflichtgebet....................................... 269
Referenzen........................................................275

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 16 -

D’Sege vu Bahá'u'lláh sinn e Mier ouni Ufer a souguer


d’éiwegt Liewen ass am Verglach nëmmen eng Drëps
dovun.
D’Welle vun deem Mier brande stänneg géint
d’Häerzer vun de Frënn, a vun dëse Welle réiere
Virschléi vum Geescht a staark Pulsatioune vun der
Séil, bis dass d’Häerz nogëtt, an op et wëllt oder net,
sech deemiddeg am Gebiet, zum Kinneksräich vum
Här zoudréint. Maacht dowéinst alles, wat méiglech
ass, fir äert bannenzegt Wiese fräi ze maachen, fir dass
dir zu all Moment kënnt nei Strale refletéieren, déi vun
der Sonn vun der Wourecht kommen.

The blessings of Bahá'u'lláh are a shoreless sea, and


even life everlasting is only a dewdrop therefrom.
The waves of that sea are continually lapping against
the hearts of the friends, and from those waves there
come intimations of the spirit and ardent pulsings of
the soul, until the heart giveth way, and willing or not,
turneth humbly in prayer unto the Kingdom of the
Lord. Wherefore do all ye can to disengage your inner
selves, that ye may at every moment reflect new
splendours from the Sun of Truth. 3

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 17 -
Les bénédictions de Bahá'u'lláh sont une mer sans
rivage, et même la vie éternelle n'est, en comparaison,
qu'une goutte de rosée.
Les vagues de cette mer enveloppent continuellement
les coeurs des amis et, de ces vagues, émanent des
incitations de l'esprit et d'ardentes pulsations de l'âme,
jusqu'à ce que le coeur succombe et, qu'il le veuille ou
non, se tourne humblement, en prière, vers le royaume
du Seigneur. Ainsi, faites tout ce qui est en votre
pouvoir pour libérer votre être intime afin qu'à tout
instant, vous puissiez refléter de nouvelles splendeurs
issues du Soleil de Vérité.
´

Bahá'u'lláhs Segnungen sind ein uferloses Meer, und


selbst ewiges Leben ist nur ein Tautropfen daraus.
Die Wogen dieser See branden ohne Unterlaß gegen
die Herzen der Freunde, und aus diesen Wellen rühren
die Eingebungen des Geistes und die inbrünstigen
Pulsschläge der Seele, bis das Herz nachgibt und, ob
es will oder nicht, sich demütig im Gebet dem
Königreich des Herrn zuwendet. Deshalb tut, was ihr
könnt, und befreit euer innerstes Selbst, damit ihr
jeden Augenblick neuen Strahlenglanz von der Sonne
der Wahrheit widerspiegelt.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 18 -

…d’Gebiet provozéiert en Erwächen an en Opgoe vum


Geescht an e Schutz viru Prüfungen.

… prayer … is the cause of awakening and


mindfulness and conducive to protection and
preservation from tests.... 4

… la prière provoque un réveil et un épanouissement


de l'esprit et constitue une assurance contre les
épreuves.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 19 -

Aféierung
Introduction – Introduction - Einführung

Zu den Iwwersetzungen

D’Bahá’í Schrëften a Gebieder goufe meeschtens op


persesch an arabesch niddergeschriwwen. Shoghi
Effendi, Hidder vum Bahá’í Glawen, huet vill op
Englesch iwwersat. Dës englesch Texter sinn d’Basis
fir d’Iwwersetzung an all déi aner Sproochen. Duerfir
war et wichteg, fir déi englesch Texter a Gebieder nieft
de lëtzebuergeschen ze hunn. 5 Déi franséisch
Iwwersetzunge komme virun allem aus dem
Gebietbuch vun der Maison d’éditions bahá’íes aus der
Belsch. 6

Firwat dëst Bichelchen?

D’Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg ass eng vun eise


Stäerkten. Well awer net jidderee Lëtzebuergesch
schwätzt oder liest, gëtt dëst Bichelchen dem Lieser
d’Méiglechkeet, e Gebiet oder en Text op
Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch oder Englesch ze
liesen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 20 -

Allgemeng Gebieder
General Prayers – Prières ordinaires – Allgemeine Gebete

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 21 -

Luef an Dank
Praise and gratitude - Louange et gratitude - Lob und Dank

Mäi Gott, mäin Ugebieten, mäi Kinnek, meng


Sehnsucht!
Wéi eng Zong ka mäin Dank un dech ausdrécken? Ech
hunn net opgepasst, Du awer hues mech erwächt. Ech
hat mech vun Dir ewechgedréint, Du awer hues mir
gnädeg gehollef, dass ech mech Dir nees zougedréint
hunn. Ech war wéi dout, Du awer hues mech mam
Waasser vum Liewen erwächt. Ech war verdréchent,
Du awer hues mech mam himmlesche Stroum vun
Denge Wierder belieft, déi sech aus der Fieder vum
Allbaarmhäerzegen ergoss hunn.
O gëttlech Vorsehung! All Existenz kënnt vun Denger
Gnod; virenthal se net de Waasser vun Denger
Generositéit an hal se net zréck virum Mier vun
Dengem Erbaarmen. Ech bieden dech, hëllef mir a stéi
mir zu allen Zäiten an ënnert alle Bedingunge bäi, an
ech siche vum Himmel vun Denger Gnod Deng
ueréiweg Gonscht. Du bass a Wierklechkeet den Här
vun Der Gnod, den Herrscher vum Räich vun der
Éiwegkeet.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 22 -
My God, my Adored One, my King, my Desire!
What tongue can voice my thanks to Thee? I was
heedless, Thou didst awaken me. I had turned back
from Thee, Thou didst graciously aid me to turn
towards Thee. I was as one dead, Thou didst quicken
me with the water of life. I was withered, Thou didst
revive me with the heavenly stream of Thine utterance
which hath flowed forth from the Pen of the All-
Merciful.
O Divine Providence! All existence is begotten by Thy
bounty; deprive it not of the waters of Thy generosity,
neither do Thou withhold it from the ocean of Thy
mercy. I beseech Thee to aid and assist me at all times
and under all conditions, and seek from the heaven of
Thy grace Thine ancient favor. Thou art, in truth, the
Lord of bounty, and the Sovereign of the kingdom of
eternity. 7

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 23 -
Mon Dieu, mon adoré, mon roi, mon désir !
Quelle langue peut exprimer ma gratitude à ton égard ?
J'étais insouciant, tu m'as éveillé. Je m'étais détourné
de toi, tu m'as aidé par ta bienveillance à revenir vers
toi. J'étais mort, tu m'as ranimé par l'eau de la vie. Je
dépérissais, tu m'as revivifié par le flot céleste de la
parole qui s'écoule de la plume du Très-
Miséricordieux.
Ô divine Providence, toute existence émane de ta
bonté ; ne la prive pas des eaux de ta générosité et ne
la retiens pas loin de l'océan de ta miséricorde. Je te
supplie de m'assister et de me secourir en tous temps et
en toutes circonstances et je demande au ciel de ta
grâce, ton antique faveur. En vérité, tu es le Seigneur
généreux et le Souverain du royaume éternel.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 24 -
Mein Gott, mein Angebeteter, mein König, meine
Sehnsucht!
Welche Zunge könnte meinen Dank an Dich
bekunden? Ich war achtlos, Du aber erwecktest mich.
Ich hatte mich von Dir abgewandt, Du aber halfest mir
gnädig, daß ich mich Dir wieder zukehrte. Ich glich
einem Toten, Du aber belebtest mich mit dem Wasser
des Lebens. Ich war wie verdorrt, Du aber erquicktest
mich mit dem himmlischen Strom Deiner Worte, die
sich aus der Feder des Allbarmherzigen ergossen.
O göttliche Vorsehung! Alles Dasein ist durch Deine
Gnadenfülle erzeugt; beraube es nicht der Wasser
Deiner Großmut und versage ihm nicht das Meer
Deines Erbarmens. Ich bitte Dich flehentlich, stehe mir
allezeit, in jeder Lage bei und hilf mir, da ich nach
Deiner urewigen Gunst aus dem Himmel Deiner
Gnade trachte. Du bist in Wahrheit der Herr der
Großmut, der Herrscher im Reiche der Ewigkeit.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 25 -
Féierung
Guidance - Führung

Éier sief Dir, o Gott, fir Deng Offenbarung vu Léift zur


Mënschheet! O Du, deen s Du eist Liewe bass an eis
Luucht, féier Deng Dénger op Däi Pad, maach eis
räich an Dir a fräi vun allem ausser Dir.

O Gott, léier eis Deng Eenzegkeet a looss eis Deng


Eenheet erkennen, fir dass mir soss kee gesinn ausser
Dir. Du bass de Baarmhäerzegen, an de Generéisen!

O Gott, schaf an den Häerzer vun deenen, déi Dech gär


hunn, d’Feier vun Denger Léift, fir dass et kann
d’Gedanken un alles ausser Dir ewechbrennen.

Offenbar ons, o Gott, Deng exaltéiert Éiwegkeet; dass


Du ëmmer waars an ëmmer wäerts sinn an dass et kee
Gott gëtt ausser Dir. A Wierklechkeet fanne mir an Dir
Trouscht a Kraaft!

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 26 -
Glory be unto Thee, O God, for Thy Manifestation of
Love to mankind! O Thou, who art our Life and Light,
guide Thy servants to Thy Way, and make them rich in
Thee and free from all save Thee.

O God, teach them Thy Oneness, and give unto them a


realization of Thy Unity; that they may see no one save
Thee. Thou art the Merciful and the Giver of Bounty!

O God, create in the hearts of Thy beloved the fire of


Thy Love, that it may burn away the thought of
everything save Thee.

Reveal unto them, O God, Thy Exalted Eternity; that


Thou hast ever been and will always be, and that there
is no God save Thee. Verily, in Thee will they find
comfort and strength! 8

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 27 -
Gloire à toi, ô Dieu, pour avoir manifesté ton amour à
l'humanité! Ô toi, notre Vie et notre Lumière, guide tes
serviteurs dans ta voie, rends-nous riches de toi et
libère-nous de tout ce qui n'est pas toi.

Ô Dieu, fais-nous connaître ton unicité et fais-nous


concevoir ton unité, afin que nous puissions être
aveugle à tout autre que toi. Tu es le Miséricordieux, le
Dispensateur.

Ô Dieu, allume dans le cœur de tes aimés le feu de ton


amour, pour qu'il puisse y consumer toute pensée
étrangère à toi.

Ô Dieu, révèle-nous ta suprême éternité -- tu as


toujours existé, tu existeras toujours, il n'y a pas d'autre
Dieu que toi. En vérité, en toi, nous trouvons réconfort
et force. 9

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 28 -
Ruhm sei Dir, o Gott, für Deine Offenbarung der Liebe
zur Menschheit. O Du, der Du unser Leben bist und
unser Licht, führe Deine Diener auf Deinen Pfad,
mache uns reich in Dir und frei von allem außer Dir.

O Gott, lehre uns Deine Einzigkeit und laß uns Deine


Einheit erkennen, so daß wir niemanden schauen
außer Dir. Du bist der Barmherzige, der Spender
reicher Gaben.

O Gott, entzünde in den Herzen Deiner Geliebten das


Feuer Deiner Liebe, auf daß es die Gedanken an alles
außer Dir verzehre.

Offenbare uns, o Gott, Deine erhabene Ewigkeit - daß


Du immer warst und immer sein wirst und daß es
keinen Gott gibt außer Dir. Wahrlich, in Dir werden
wir Trost und Kraft finden. 10

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 29 -
O mäin Här! O mäin Här! Dëst ass eng Luucht,
ugefaangen duerch d’Feier vun Denger Léift, déi
hellewech brennt mat der Flam, déi um Bam vun
Dengem Erbaarmen ugefaange gouf. O mäin Här!
Looss si duerch dat Feier, dat am Sinaï vun Denger
Offenbarung entfacht ass, nach méi staark, méi gliddeg
a mat méi enger grousser Flam brennen!

Du bass wierklech Deen, dee bestätegt, dee bäisteet, de


Gewaltegen, de Groussmiddegen, Deen, dee gär huet.

O my Lord! O my Lord! This a a lamp lighted by the


fire of Thy love and ablaze with the flame which is
ignited in the tree of Thy mercy. O my Lord! Increase
his enkindlement, heat and flame, with the fire which is
kindled in the Sinai of Thy Manifestation.

Verily, Thou art the Confirmer, the Assister, the


Powerful, the Generous, the Loving.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 30 -
Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, voici une lampe
embrasée par le feu de ton amour et par la flamme
allumée dans l'arbre de ta miséricorde. Ô mon
Seigneur, accrois son rayonnement, sa chaleur et sa
flamme par le feu qui brûle au Sinaï de ta
Manifestation.

En vérité, tu es le Confirmateur, le Soutien, le


Puissant, le Généreux, le Dieu d'amour.

O mein Herr! O mein Herr! Diese Lampe ist erleuchtet


vom Feuer Deiner Liebe und lodert mit der Flamme,
die am Baume Deines Erbarmens entzündet ward. O
mein Herr! Laß sie durch das Feuer, das im Sinai
Deiner Offenbarung entfacht ist, noch stärker, heißer
und flammender brennen!

Wahrlich, Du bist der Bestätiger, der Helfer, der


Gewaltige, der Großmütige, der Liebende.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 31 -

Fir d’Elteren
For Parents - Pour les parents - Für die Eltern
Et gehéiert sech dass den Dénger no all Gebiet Gott
ubiet, sengen Elteren Erbaarmen a Verzeiung ze
bewëllegen. Esou wäert d’Stëmm vu Gott sech
erhiewen:
“Wat s du fir Deng Eltere gefrot hues, kriss du
dausendfach als Belounung erëm!” Geseent ass deen,
dee seng Elteren net vergësst wann hie mat Gott
kommunizéiert. A Wierklechkeet gëtt et keen anere
Gott ausser Him, dee Mächtegen, Deen dee jidderee
gär huet.

It is seemly that the servant should, after each prayer,


supplicate God to bestow mercy and forgiveness upon
his parents. Thereupon God's call will be raised:
'Thousand upon thousand of what thou hast asked for
thy parents shall be thy recompense!' Blessed is he
who remembereth his parents when communing with
God. There is, verily, no God but Him, the Mighty, the
Well-Beloved.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 32 -

Il sied au serviteur, après chaque prière, de supplier


Dieu d'accorder grâce et pardon à ses parents. Après
quoi l'appel de Dieu s'élèvera:
"Ta récompense sera des milliers et des milliers de fois
ce que tu as demandé pour tes parents!" Béni est celui
qui se souvient de ses parents alors qu'il communie
avec Dieu. En vérité, il n'y a d'autre Dieu que Lui, le
Puissant, le Bien-Aimé.

Der Diener sollte nach jedem Gebet Gott anflehen,


seinen Eltern gnädig zu vergeben. Dann wird Gottes
Ruf erschallen:
»Abertausendfach sei dir gelohnt, was du für deine
Eltern erbeten hast!« Gesegnet, wer seiner Eltern
gedenkt, wenn er mit Gott Zwiesprache hält. Wahrlich,
es gibt keinen Gott außer ihm, dem Mächtigen, dem
Vielgeliebten.
Báb 11

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 33 -

An der Luucht vu Gott erwächen


Awackening to the light of God - S’éveiller à la lumière de
Dieu - Im Licht Gottes erwachen

Ech sinn an Dengem Ënnerdaach erwächt o mäi Gott,


an et gehéiert sech deem, deen dësen Ënnerdaach sicht,
am Hellegtum vun Dengem Schutz ze bleiwen an an
der Stäerkt vun Denger Verdeedegung. Erliicht mäi
bannenzegt Wiesen o mäi Gott mam Glanz vun der
Moiessonn vun Denger Offenbarung, sou wéi s Du mäi
baussenzegt Wiese mat der Moiesluucht vun Dengem
gudde Wëlle méi hell gemaach hues.

I have wakened in Thy shelter, O my God, and it


becometh him that seeketh that shelter to abide within
the Sanctuary of Thy protection and the Stronghold of
Thy defense. Illumine my inner being, O my Lord, with
the splendors of the Dayspring of Thy Revelation, even
as Thou didst illumine my outer being with the
morning light of Thy favor. 12

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 34 -
Je me suis éveillé dans ton refuge, ô mon Dieu, et il
convient à celui qui recherche cet abri de demeurer
dans le sanctuaire de ta protection et dans la forteresse
de ta défense. Ô mon Dieu, illumine mon être intérieur
des splendeurs de l'aurore de ta révélation, comme tu
as éclairé mon être matériel de la lumière matinale de
tes bienfaits.

In Deiner Obhut bin ich erwacht, o mein Gott, und wer


Deine Obhut sucht, dem steht es an, in Deinem
schützenden Heiligtum und in Deiner festen Burg zu
bleiben. Erhelle, o mein Herr, mit dem strahlenden
Morgenglanz Deiner Offenbarung mein inneres Sein,
so wie Du mein äußeres Sein mit dem Frühlicht Deiner
Gunst erleuchtet hast.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 35 -

O mäi Gott a mäi Meeschter! Ech sinn däin Dénger an


de Jong vun dengem Dénger. Fréi haut de Moie sinn
ech aus mengem Bett opgestanen, wéi d’Sonn vun
Denger Eenheet aus der Schummerecht vun Dengem
Wëllen erschéngen ass an hire Straleglanz iwwer
d’Welt geschott huet, sou wéi et an de Bicher vun
Dengem Gebot bestëmmt ass.
Gelueft bass Du, o mäi Gott, dass mir zur Herrlechkeet
vum Liicht vun Dengem Wëssen erwächt sinn. Schéck
dann op eis erof, o mäin Här, wat eis fäeg mécht,
jiddereen ausser Dir ze entbieren, a wat eis vun all
Unhänglechkeet ausser Denger befreit. Verschreif
ausserdeem, fir mech, an all déi, déi ech gär hunn, a fir
meng Famill, souwuel Männer wéi Fraen, dat Gutt vun
dëser an der nächster Welt. Hal eis dann a Sécherheet,
duerch Deng onfeelbar Protektioun, o Du dee jiddereen
an der ganzer Schëpfung gär huet, Du Verlaangere
vum ganzen Universum, virun deenen, déi s Du zu
Spriechere vum béise Flüsterer gemaach hues, déi an
de Mënschen hire Brëscht pësperen. Mächteg bass Du,
dat ze maache wat Dir gefällt. Du bass wierklech den
Allmächtegen, Deen, deen a Gefor hëlleft, Deen, deen
duerch sech selwer ass.
Seen Du, o Här mäi Gott, Hien, deen s Du iwwer Deng
virtrefflechst Nimm gesat hues, an duerch Deen s Du
déi Gleeweg vun de Béise getrennt hues, an hëllef eis
gnädeg dat ze maachen, wat s Du gär hues a wënschs.
Seen Du och, o mäi Gott, déi, déi Deng Wierder a
Buchstawe sinn, an déi, déi Dir hir Gesiichter
zougedréit hunn, a sech zu Dengem Gesiicht gedréit
hunn an däi Ruff héieren hunn.
Du bass, wierklech den Här an de Kinnek vun all
Mënschen, a bass mächteg iwwer all Saachen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 36 -
Bahá'u'lláh
O my God and my Master! I am Thy servant and the
son of Thy servant. I have risen from my couch at this
dawntide when the Daystar of Thy oneness hath shone
forth from the Dayspring of Thy will, and hath shed its
radiance upon the whole world, according to what had
been ordained in the Books of Thy Decree.
Praise be unto Thee, O my God, that we have wakened
to the splendors of the light of Thy knowledge. Send
down, then, upon us, O my Lord, what will enable us
to dispense with anyone but Thee, and will rid us of all
attachment to aught except Thyself. Write down,
moreover, for me, and for such as are dear to me, and
for my kindred, man and woman alike, the good of this
world and the world to come. Keep us safe, then,
through Thine unfailing protection, O Thou the
Beloved of the entire creation and the Desire of the
whole universe, from them whom Thou hast made to
be the manifestations of the Evil Whisperer, who
whisper in men's breasts. Potent art Thou to do Thy
pleasure. Thou art, verily, the Almighty, the Help in
Peril, the Self-Subsisting.
Bless Thou, O Lord my God, Him Whom Thou hast
set over Thy most excellent Titles, and through Whom
Thou hast divided between the godly and the wicked,
and graciously aid us to do what Thou lovest and
desirest. Bless Thou, moreover, O my God, them Who
are Thy Words and Thy Letters, and them who have
set their faces towards Thee, and turned unto Thy face,
and hearkened to Thy Call.
Thou art, verily, the Lord and King of all men, and art
potent over all things.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 37 -
Ô mon Dieu, mon Maître, je suis ton serviteur et le fils
de ton serviteur. J'ai quitté ma couche dès l'aurore,
alors que le Soleil de ton unité apparaissait à l'aube de
ta volonté et répandait son rayonnement sur le monde
entier, comme l'ordonnent les livres de ton décret. Ô
mon Dieu, loué sois-tu! Tu nous as éveillés aux
splendeurs de la lumière de ta connaissance.
Ô mon Seigneur, fais descendre sur nous ce qui nous
permettra de nous libérer de tout attachement et de
nous passer de tout sauf de toi. Prescris de plus, pour
ceux qui me sont chers, pour les miens, hommes et
femmes, et pour moi-même, le bien de ce monde et de
l'autre. Ô toi, le Bien-Aimé de toute la création et le
désir de tout l'univers, que ton infaillible protection
nous préserve de ceux qui incarnent le Tentateur et
sussurent dans le cœur des hommes! Tu as le pouvoir
d'agir comme il te plaît. Tu es, en vérité, le Tout-
Puissant, le Secours, l'Absolu.
Ô Seigneur, mon Dieu, bénis celui à qui tu as conféré
tes titres les plus excellents et par qui tu as séparé les
fidèles des méchants. Aide-nous, par ta grâce, à faire
ce que tu aimes et ce que tu désires. Ô mon Dieu, bénis
les aussi, eux qui sont tes mots et tes lettres, eux qui
ont dirigé leur visage vers toi, qui se sont tournés vers
ta face et qui ont entendu ton appel.
Tu es, en vérité, le Seigneur et le Roi de tous les
hommes, tu as pouvoir sur toutes choses.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 38 -
O mein Gott und Meister! Ich bin Dein Diener und
Deines Dieners Sohn. Zur Morgenstunde habe ich
mich von meinem Lager erhoben, da die Sonne Deiner
Einheit aus der Dämmerröte Deines Willens
emporstieg und ihren Strahlenglanz über die Welt
ergoß, wie es in den Büchern Deines Gebotes
bestimmt ist.
Preis sei Dir, o mein Gott, daß wir zur Herrlichkeit des
Lichtes Deiner Erkenntnis erwacht sind. So sende nun
nieder auf uns, o mein Herr, was uns fähig macht,
jeden außer Dir zu entbehren, und was uns von
jeglicher Bindung außer der Deinen befreit. Bestimme
dazu mir und allen, die mir lieb sind, für meine
Verwandten, Männer wie Frauen, das Gute dieser und
der zukünftigen Welt. Bewahre uns sodann durch
Deine unfehlbare Hut, o Du Geliebter aller Schöpfung,
Du Sehnsucht des ganzen Weltalls, vor denen, die Du
zu Sprechern des bösen Einflüsterers gemacht hast, die
da flüstern in der Menschen Brust. Du hast die Macht
zu tun nach Deinem Wohlgefallen. Du bist fürwahr der
Allmächtige, der Helfer in Gefahr, der
Selbstbestehende.
Segne Ihn, o Herr mein Gott, den Du über Deine
vortrefflichsten Namen gesetzt hast, durch den Du die
Frommen von den Gottlosen scheidest, und hilf uns
gnädig zu tun, was Du liebst und wünschest. Segne, o
mein Gott, auch sie, die Deine Worte und Deine
Buchstaben sind, und jene, die ihr Angesicht auf Dich
richten, sich Deinem Antlitz zuwenden und Deinem
Rufe lauschen.
Du bist fürwahr der Herr und König aller Menschen
und über alle Dinge mächtig.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 39 -
Duerch Deng Gnod, o mäi Gott, sinn ech haut de
Moien opgestan, a voll Vertrauen an Dech hunn ech
mäin Haus verlooss, a mech Dengem Schutz
versprach. Schéck mir elo, aus dem Himmel vun
Dengem Erbaarmen, Däi Seegen op mech erof a looss
mech nees sécher heemkommen, sou wéi s Du mech
ënnert Denger Protektioun erausgoe gelooss hues, mat
menge Gedanke fest op Dech geriicht. Et gëtt kee Gott
ausser Dir, deem Engen, deem Onvergläichlechen,
deem Allwëssenden, deem Allweisen.

I have risen this morning by Thy grace, O my God, and


left my home trusting wholly in Thee, and committing
myself to Thy care. Send down, then, upon me, out of
the heaven of Thy mercy, a blessing from Thy side, and
enable me to return home in safety even as Thou didst
enable me to set out under Thy protection with my
thoughts fixed steadfastly upon Thee. There is none
other God but Thee, the One, the Incomparable, the
All-Knowing, the All-Wise.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 40 -
Je me suis levé ce matin par ta grâce, ô mon Dieu, et
entièrement confiant en toi, m'en remettant à tes soins,
j'ai quitté mon foyer. Du ciel de ta miséricorde,
accorde-moi ta bénédiction et permets-moi de regagner
sain et sauf ma demeure comme tu m'as permis de la
quitter sous ta protection, mes pensées fermement
fixées sur toi. Il n'est pas d'autre Dieu que toi,
l'Unique, l'Incomparable, l'Omniscient, le Très-Sage.

Durch Deine Gnade, o mein Gott, habe ich mich heute


morgen erhoben, ganz im Vertrauen auf Dich habe ich
mein Haus verlassen und mich Deiner Obhut
anbefohlen. Sende nun aus dem Himmel Deines
Erbarmens Deinen Segen auf mich nieder und lasse
mich wohlbehalten wieder heimkehren, wie Du mich
ausziehen ließest unter Deinem Schutz, Deiner
unentwegt gedenkend. Es gibt keinen Gott außer Dir,
dem Einen, dem Unvergleichlichen, dem Allwissenden,
dem Allweisen.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 41 -

Ech luewen Dech, O mäi Gott, dass Du mech aus


mengem Schlof erwächt hues, an dass Du mech no
mengem Wäitewechsinn zréckkomme gelooss hues, a
mech aus mengem Schlummer opstoe gelooss hues.
Ech sinn haut de Mueren erwächt, mat mengem
Gesiicht dem Sonneglanz vun Denger Offenbarung
zougedréit, duerch déi d’Himmele vun Denger Muecht
a Majestéit erliicht gi sinn. Ech bekenne mech zu
Dengen Zeechen, ech gleewen un Däi Buch an hale
mech fest un Dengem Seel.
Ech bieden Dech bei der Muecht vun Dengem Wëllen
an der bezwéngender Kraaft vun Denger Absiicht:
Maach, wat s Du mir am Schlof offenbaart hues, zum
séchere Fundament fir d’Wunnenge vun Denger Léift,
déi an den Häerzer vun deene sinn, déi dech gär hunn
an zum beschten Instrument fir d’Offenbarung vun den
Zeeche vun Denger Gnod a Guttheet.
Bestëmm Du fir mech, duerch Deng héchste Fieder, o
mäin Här, dat Gutt vun dëser Welt an där nächster. Ech
bezeien, dass Du alles fest am Grëff hues. Du änners
et, wéi et Dir gefällt. Et gëtt kee Gott ausser Dir, de
Staarken, den Treien.
Du bass et, deen duerch Säi Befehl Erniddregung an
Herrlechkeet, Schwächt a Kraaft, Ohnmacht a Muecht,
Angscht a Rou an Zweiwel a Gewëssheet changéiert.
Et gëtt kee Gott ausser Dir, de Mächtegen, de
Generéisen.
Du enttäuchs keen, deen Dech sicht an häls keen zréck,
dee sech no dir seent. Bestëmm da fir mech, wat den
Himmel vun Denger Generositéit an dem Mier vun
Denger Guttheet entsprécht. Du bass wierklech den
Allmächtegen, den Allgewaltegen.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 42 -
I give praise to Thee, O my God, that Thou hast
awakened me out of my sleep, and brought me forth
after my disappearance, and raised me up from my
slumber. I have wakened this morning with my face set
toward the splendors of the Daystar of thy Revelation,
through Which the heavens of Thy power and Thy
majesty have been illumined, acknowledging Thy
signs, believing in Thy Book, and holding fast unto
Thy Cord.
I beseech Thee, by the potency of Thy will and the
compelling power of Thy purpose, to make of what
Thou didst reveal unto me in my sleep the surest
foundation for the mansions of Thy love that are
within the hearts of Thy loved ones, and the best
instrument for the revelation of the tokens of Thy
grace and Thy loving-kindness.
Do Thou ordain for me through Thy most exalted Pen,
O my Lord, the good of this world and of the next. I
testify that within Thy grasp are held the reins of all
things. Thou changest them as Thou pleasest. No God
is there save Thee, the Strong, the Faithful.
Thou art He Who changeth through His bidding
abasement into glory, and weakness into strength, and
powerlessness into might, and fear into calm, and
doubt into certainty. No God is there but Thee, the
Mighty, the Beneficent.
Thou disappointest no one who hath sought Thee, nor
dost Thou keep back from Thee anyone who hath
desired Thee. Ordain Thou for me what becometh the
heaven of Thy generosity, and the ocean of Thy
bounty. Thou art, verily, the Almighty, the Most
Powerful.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 43 -
Grâce te soit rendue, ô mon Dieu! Tu m'as réveillé, tu
m'as fait renaître et sortir de ma torpeur. Le visage
tourné vers les splendeurs du Soleil de ta révélation qui
illumine les cieux de ta puissance et de ta majesté, je
me suis éveillé ce matin, reconnaissant tes signes,
croyant en ton livre et accroché à ta corde.
Par la puissance de ta volonté et l'irrésistible pouvoir
de tes desseins, je te supplie. Fais de tes révélations
durant mon sommeil les plus sûres fondations des
demeures de ton amour, enfouies dans le cœur de tes
bien-aimés, et le meilleur instrument pour la révélation
des preuves de ta grâce et de ta tendre bonté.
Ô mon Seigneur, de ta plume sublime, accorde-moi le
bien de ce monde et de l'autre. J'atteste que tu tiens en
tes mains les rênes de toutes choses.
Tu les manies comme il te convient. Il n'est pas d'autre
Dieu que toi, le Fort, le Fidèle.
Sur ton ordre, l'humiliation se change en gloire, la
faiblesse en force, I'impuissance en pouvoir, la crainte
en sérénité et le doute en certitude. Il n'est pas d'autre
Dieu que toi, le Puissant, le Bienfaisant.
Tu ne déçois pas celui qui te cherche et tu n'écartes pas
celui qui te désire. Ordonne pour moi ce qui convient
aux cieux de ta générosité et à l'océan de ta
munificence. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant,
l'Omnipotent.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 44 -
Dich preise ich, o mein Gott, denn Du erwecktest mich
aus dem Schlafe, Du ließest mich zurückkehren aus
meinem Fernsein und wieder aufstehen aus meinem
Schlummer. Beim Erwachen habe ich heute morgen
mein Angesicht dem Sonnenglanz Deiner
Offenbarung, der die Himmel Deiner Macht und
Majestät erleuchtet, zugewandt. Ich bekenne mich zu
Deinen Zeichen, ich glaube an Dein Buch und halte
mich fest an Deinem Seile.
Ich bitte Dich bei der Macht Deines Willens und der
bezwingenden Kraft Deines Ratschlusses, mache was
Du mir im Schlafe offenbartest, zum sicheren
Baugrund für die Wohnstätten Deiner Liebe in den
Herzen Deiner Geliebten und zum vortrefflichsten
Werkzeug für die Offenbarung der Zeichen Deiner
Huld und Gnade.
Bestimme mir durch Deine erhabenste Feder, o mein
Herr, was in dieser und in der zukünftigen Welt gut für
mich ist. Ich bezeuge, daß Du aller Dinge Zügel fest
im Griff hältst. Du änderst sie, wie es Dir gefällt. Es ist
kein Gott außer Dir, dem Starken, dem Getreuen.
Du bist es, der durch Seinen Befehl Erniedrigung in
Herrlichkeit, Schwäche in Kraft, Ohnmacht in Macht,
Furcht in Ruhe und Zweifel in Gewißheit wandelt. Es
ist kein Gott außer Dir, dem Mächtigen, dem
Wohltätigen.
Du enttäuschest keinen, der Dich sucht, und hältst
keinen zurück, der nach Dir sich sehnt. So bestimme
denn für mich, was dem Himmel Deiner Freigebigkeit
und dem Meere Deiner Großmut entspricht. Du bist
wahrlich der Allmächtige, der Allgewaltige.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 45 -

Erausfuerderungen an Tester
Tests and difficulties - Épreuves et difficultés -Prüfungen
und Schwierigkeiten

Gëtt et een, dee Schwieregkeeten ewechhëlt ausser


Gott? So: Gelueft sief Gott! Hien ass Gott! Si sinn all
Seng Dénger, an all hale sech u Säi Gebot.

Is there any Remover of difficulties save God? Say:


Praised be God! He is God! All are His servants, and
all abide by His bidding!

Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés? Dis: Loué


soit Dieu! Lui seul est Dieu! Tous sont ses serviteurs et
tous se soumettent à son commandement.

Gibt es einen Befreier von Schwierigkeiten außer


Gott? Sprich: Gelobt sei Gott! Er ist Gott! Alle sind
Seine Diener und alle stehen unter Seinem Befehl.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 46 -
So: Gott geet alle Saachen duer, an iwwer all Saachen
ewech, an näischt an den Himmelen an op der Äerd,
ausser Gott kann duergoen. A Wierklechkeet ass Hie
selwer Deen dee weess, deen ënnerstëtzt, den
Allmächtegen.

Say: God sufficeth all things above all things, and


nothing in the heavens or in the earth but God
sufficeth. Verily, He is in Himself the Knower, the
Sustainer, the Omnipotent.

Dis: Dieu suffit à tout, au-delà de tout, et rien, ni dans


les cieux ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En
vérité il est en lui-même Celui qui sait, le Soutien,
l'Omnipotent.

Sprich: Gott genügt allen Dingen über alle Dinge


hinaus, und nichts in den Himmeln, auf Erden oder
dazwischen kann genügen außer Gott, deinem Herrn.
Wahrlich, Er ist der Wissende, der Erhalter, der
Allmächtige.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 47 -

Geeschteg Qualitéiten
Spiritual Qualities - Qualités spirituelles - Tugenden
Vun de parfuméierte Stréimunge vun Denger
Éiwegkeet gëff mer ze drénken, o mäi Gott, a vun de
Friichte vum Bam vun Dengem Wiesen, gëff mer
d’Méiglechkeet ze schmaachen, o meng Hoffnung!
Vun de kristallene Quelle vun Denger Léift looss mech
vëlleg drénken, o meng Herrlechkeet, an am Schied
vun Denger onvergänglecher Virsuerg, looss mech
wunnen, o meng Luucht!
An de Wise vun Dengem Nosinn, virun Dir, looss
mech dorëmmer goen, o Du, deen ech gär hunn, a
sëtzen zur rietser Hand vum Troun vun Dengem
Erbaarmen, o mäi Verlaangeren!
Vun de parfuméierte Lëftercher vun Denger Freed,
looss en Hauch iwwer mech zéien, o mäin Zil, a looss
mech eran an d’Héichte vum Paradis vun Denger
Realitéit, o mäin Ugebieten!
Looss mech de Melodië vun der Dauf vun der
Eenzegkeet nolauschteren, o Du Stralenden, an duerch
de Geescht vun Denger Kraaft a Muecht maach mech
lieweg, o Du, dee mech versuergt!
Am Geescht vun Denger Léift looss mech standhaft
bleiwen, o meng Hëllef, an um Wee vun Dengem
gudde Pleséier, stäerk meng Schrëtt, o mäi Schëpfer!
Am Gaart vun Denger Onstierflechkeet, virun Dir,
looss mech vir ëmmer bleiwen, o Du, deen s Du
baarmhäerzeg zu mir bass, an op de Sëtz vun Denger
Herrlechkeet, établéier mech, o Du, deen s Du mäi
Meeschter bass!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 48 -
An den Himmel vun Denger léiwer Guttheet, erhief
mech, o Du, deen s Du mech animéiers, an zum
Himmel vun Denger Féierung leed mech, o Du, deen s
Du mech unzitts!
Virun d’Offenbarunge vun Dengem onsiichtbare
Geescht, konvokéier mech, o Du mäin Urspronk a
mäin héchste Wonsch, an zu der parfuméierter Essenz
vun Denger Schéinheet, déi s Du manifestéiere wäerts,
maach dass ech zréckkommen, o Du, deen s Du mäi
Gott bass!
Du hues d’Muecht ze maache wat Dir gefällt. Du bass
wierklech den Erhawensten, den Allherrlechen, den
Allerhéchsten.
Bahá'u'lláh

From the sweet-scented streams of Thine eternity give


me to drink, O my God, and of the fruits of the tree of
Thy being enable me to taste, O my Hope!
From the crystal springs of Thy love suffer me to
quaff, O my Glory, and beneath the shadow of Thine
everlasting providence let me abide, O my Light!
Within the meadows of Thy nearness, before Thy
presence, make me able to roam, O my Beloved, and at
the right hand of the throne of Thy mercy, seat me, O
my Desire!
From the fragrant breezes of Thy joy let a breath pass
over me, O my Goal, and into the heights of the
paradise of Thy reality let me gain admission, O my
Adored One!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 49 -
To the melodies of the dove of Thy oneness suffer me
to hearken, O Resplendent One, and through the spirit
of Thy power and Thy might quicken me, O my
Provider!
In the spirit of Thy love keep me steadfast, O my
Succorer, and in the path of Thy good pleasure set firm
my steps, O my Maker!
Within the garden of Thine immortality, before Thy
countenance, let me abide for ever, O Thou Who art
merciful unto me, and upon the seat of Thy glory
stablish me, O Thou Who art my Possessor!
To the heaven of Thy loving-kindness lift me up, O my
Quickener, and unto the Daystar of Thy guidance lead
me, O Thou my Attractor!
Before the revelations of Thine invisible spirit
summon me to be present, O Thou Who art my Origin
and my Highest Wish, and unto the essence of the
fragrance of Thy beauty, which Thou wilt manifest,
cause me to return, O Thou Who art my God!
Potent art Thou to do what pleaseth Thee. Thou art,
verily, the Most Exalted, the All-Glorious, the All-
Highest.
Baha'u'lláh

Aux flots parfumés de ton éternité, laisse-moi


m'abreuver, ô mon Dieu, et aux fruits de l'arbre de ton
existence, permets-moi de goûter, ô mon Espoir!
Aux sources cristallines de ton amour, souffre que
j'apaise ma soif, ô ma Gloire, et à l'ombre de ton

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 50 -
éternelle sollicitude, laisse-moi demeurer, ô ma
Lumière!
Dans les prairies de ta rencontre, en ta présence,
permets-moi d'errer, ô mon Bien-Aimé, et à la droite
du trône de ta miséricorde, assieds-moi, ô mon Désir!
Qu'un souffle des brises embaumées de ta joie passe
sur moi, toi, but de ma vie, et qu'au paradis suprême de
ta réalité je trouve accès, ô mon Adoré!
Laisse-moi entendre la mélodie de la colombe de ton
unité, ô toi, le Resplendissant, et par l'esprit de ton
pouvoir et de ta puissance, vivifie-moi, ô mon
Bienfaiteur!
Que je reste fidèle à l'esprit de ton amour, ô mon
Secours, et affermis mes pas dans le sentier de ton bon
plaisir, ô mon Créateur!
Dans le jardin de ton immortalité, en ta présence,
laisse-moi demeurer à jamais, ô toi qui es
miséricordieux envers moi, et sur le siège de ta gloire
établis-moi, ô toi qui es mon Maître!
Au ciel de ta tendre bonté élève-moi, ô mon
Animateur, et vers le Soleil de ta providence conduis-
moi, ô toi qui m'attires!
Lors des révélations de ton invisible esprit, convoque-
moi, ô toi qui es ma source première et ma plus noble
aspiration, et vers l'essence embaumée de ta beauté que
tu voudras manifester, fais que je retourne, ô toi qui es
mon Dieu!
Tu as le pouvoir de faire ce qui te plaît. Tu es, en
vérité, le Très-Élevé, le Très-Glorieux, le Suprême.
Baha'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 51 -
Von den duftenden Strömen Deiner Ewigkeit gib mir
zu trinken, o mein Gott, und laß mich die Früchte vom
Baume Deines Wesens kosten, o meine Hoffnung!
Aus den kristallenen Quellen Deiner Liebe laß mich
trinken die Fülle, o meine Herrlichkeit, und wohnen im
Schatten Deiner unvergänglichen Vorsehung, o mein
Licht.
Durch die Auen Deiner Nähe, in Deiner Gegenwart,
laß mich schweifen, o mein Geliebter, und sitzen zur
Rechten des Thrones Deines Erbarmens, o meine
Sehnsucht!
Laß von den duftenden Winden Deiner Freude einen
Hauch über mich wehen, o mein Ziel, und gewähre mir
Zutritt zu den Paradieseshöhen Deiner Wirklichkeit, o
mein Angebeteter!
Den Liedern der Taube Deiner Einzigkeit laß mich
lauschen, o Du Strahlender, und durch den Geist
Deiner Kraft und Macht belebe mich, o mein
Versorger!
Im Geist Deiner Liebe laß standhaft mich bleiben, o
mein Helfer, und laß fest mich schreiten auf dem Pfad
Deines Wohlgefallens, o mein Schöpfer!
Im Garten Deiner Unsterblichkeit, vor Deinem Antlitz,
laß immerdar mich weilen, o Du, der Du barmherzig
zu mir bist, und gründe mich fest auf dem Sitz Deiner
Herrlichkeit, o Du mein Besitzer!
Erhebe mich in den Himmel Deiner Güte, o mein
Beleber, und geleite mich zur Sonne Deiner Führung, o
Du, der Du mich anziehst!
Bei den Offenbarungen Deines unsichtbaren Geistes
laß mich zugegen sein, o Du mein Ursprung und mein

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 52 -
höchster Wunsch, und zurückkehren zum duftenden
Wesen Deiner Schönheit, das Du offenbaren willst, o
Du, der Du mein Gott bist!
Du hast die Macht zu tun, was Dir gefällt. Du bist
wahrlich der Erhabenste, der Allherrliche, der
Allhöchste.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 53 -
Schaf a mir e rengt Häerz, o mäi Gott, a gëff mir op en
neits e rouegt Gewëssen, o meng Hoffnung! Duerch de
Geescht vun der Muecht, bestäteg Du mech an Denger
Saach, o meng grouss Léift, a looss mech Däi Wee
kucken duerch d’Liicht vun Denger Herrlechkeet, o Du
d’Zil vu mengem Verlaangeren! Erhief mech mat der
Kraaft vun Denger gréisster Muecht an den Himmel
vun Denger Hellegkeet, o Quell vu menger Existenz,
an erfree mech duerch den duusse Wand vun Denger
Éiwegkeet, o Du, deen s Du mäi Gott bass! Looss
Deng éiweg Melodië op mech stréimen, o mäi
Begleeder, a looss de Räichtum vun Dengem uréiwege
Gesiicht mech fräimaache vun allem ausser Dir, o mäi
Meeschter, a looss d’Nouvelle vun der Offenbarung
vun Dengem onvergängleche Wiese mir Freed
bréngen, o Du, deen Evidentste vun all deenen déi
evident sinn, an dee Verbuergenste vun all deenen déi
verbuerge sinn!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 54 -
Create in me a pure heart, O my God, and renew a
tranquil conscience within me, O my Hope! Through
the spirit of power confirm Thou me in Thy Cause, O
my Best Beloved, and by the light of Thy glory reveal
unto me Thy path, O Thou the Goal of my desire!
Through the power of Thy transcendent might lift me
up unto the heaven of Thy holiness, O Source of my
being, and by the breezes of Thine eternity gladden me,
O Thou Who art my God! Let Thine everlasting
melodies breathe tranquillity on me, O my Companion,
and let the riches of Thine ancient countenance deliver
me from all except Thee, O my Master, and let the
tidings of the revelation of Thine incorruptible Essence
bring me joy, O Thou Who art the most manifest of the
manifest and the most hidden of the hidden!

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 55 -
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu et ranime en
moi une conscience paisible, ô mon Espérance! Que
l'esprit de puissance me confirme en ta cause, ô mon
Bien-Aimé, et que la lumière de ta gloire me révèle ta
voie, ô toi, unique objet de mon désir! Par la vertu de
ton pouvoir transcendant, élève-moi jusqu'au ciel de ta
sainteté, ô Source de mon être, et que les brises de ton
éternité me réjouissent, ô toi qui es mon Dieu! Que le
souffle de tes éternelles mélodies m'apporte la sérénité,
ô mon Compagnon! Que les richesses de ta présence
immémoriale me délivrent de tout ce qui n'est pas toi,
ô mon Maître, et que les nouvelles de la révélation de
ton inaltérable essence m'emplissent de joie, ô toi,
souveraine évidence, toi, le plus secret des mystères!

Erschaffe in mir ein reines Herz, o mein Gott, und


schenke mir wieder ein ruhiges Gewissen, o meine
Hoffnung! Bestätige mich durch den Geist der Macht
in Deiner Sache, o mein Vielgeliebter, und offenbare
mir Deinen Pfad durch das Licht Deiner Herrlichkeit,
o Du Ziel meiner Sehnsucht! Erhebe mich durch die
Kraft Deiner höchsten Macht in den Himmel Deiner
Heiligkeit, o Quell meines Seins, und erfreue mich mit
den sanften Winden Deiner Ewigkeit, o Du, Der Du
mein Gott bist! Laß Deine ewigen Weisen Ruhe über
mich strömen, o mein Gefährte, laß den Reichtum
Deines urewigen Angesichts mich von allem außer Dir
befreien, o mein Meister, und laß die Botschaft der
Offenbarung Deines unzerstörbaren Wesens mir
Freude bringen, o Du, Der Du der Offenbarste des
Offenbaren und der Verborgenste des Verborgenen
bist!

Baha'u'llah

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 56 -

O mäin Här! Maach dass Deng Schéinheet meng


Nahrung gëtt, Deng Präsenz mäi Gedrénks, Däi
Pleséier meng Hoffnung, Däi Luef meng Aktioun,
d’Gedenken un Dech mäi Komerod, d’Muecht vun
Denger Herrschaft mäi Bäistand, Deng Wunneng mäin
Doheem, a mäi Wunnsëtz en Uert, deen s Du
gerengegt hues vun de Grenzen, déi deenen operluegt
goufen, déi wéi duerch e Schleier vun Dir getrennt
sinn.
Du bass, wierklech, den Allmächtegen, den
Allherrlechen, de Gewaltegsten.

O my Lord! Make Thy beauty to be my food, and Thy


presence my drink, and Thy pleasure my hope, and
praise of Thee my action, and remembrance of Thee
my companion, and the power of Thy sovereignty my
succorer, and Thy habitation my home, and my
dwelling-place the seat Thou hast sanctified from the
limitations imposed upon them who are shut out as by
a veil from Thee.
Thou art, verily, the Almighty, the All-Glorious, the
Most Powerful.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 57 -
Ô mon Seigneur, fais de ta beauté ma nourriture, de ta
présence mon breuvage, de ton plaisir mon espoir, de
ta louange mon action, de ton souvenir mon
compagnon, de ta puissance souveraine mon secours,
de ton logis mon foyer, et fais de ma demeure le lieu
que tu as purifié des limitations imposées à ceux qu'un
voile sépare de toi.
Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, le Très-Glorieux,
l'Omnipotent.

O mein Herr! Laß Deine Schönheit meine Speise sein


und Deine Gegenwart meinen Trank, Dein
Wohlgefallen meine Hoffnung und Deinen Lobpreis
meine Tat, das Gedenken Deiner meinen Gefährten
und die Macht Deiner Herrschaft meinen Beistand,
Deine Wohnstatt mein Heim, und meine Wohnung
einen Ort, den Du heiligst über die Grenzen, denen
gesetzt, die wie durch einen Schleier von Dir getrennt
sind.
Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allherrliche, der
Gewaltigste.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 58 -
Verherrlecht sief Däin Numm, o mäi Gott, duerch deen
d’Beem aus dem Gaart vun Denger Offenbarung mat
Gréngs agekleet goufen, a si d’Friichte vun der
Hellegkeet ausgedroen hunn an dëser Fréijoerszäit,
wou sech de séisse Parfum vun Denger Gefällegkeet
an Dengem Segen iwwer alles leet an et ervirbréngen
deet, wat am Kinneksräich vun Dengem
onwidderrufflechen Uerder an am Himmel vun
Dengem onverännerleche Plang fir si virausbestëmmt
gouf. Ech bieden Dech bei eben dësem Numm, looss
net zou, dass ech wäit ewech si vum Haff vun Denger
Hellegkeet, oder ausgespaart vum héijen Hellegtum
vun Denger Eenheet an Denger Eenzegkeet.
Fänk duerfir d’Feier vun Denger Léift a menger
Broscht un, o mäi Gott, fir dass seng Flam alles
verbrennt bis op meng Erënnerung un Dech, dass all
Spuer vu verduerwener Begier a mir ganz ausgeläscht
gëtt, an dass näischt iwwreg bleift ausser der
Verherrlechung vun Dengem transzendenten an
allherrleche Wiesen. Dëst ass meng héchsten
Aspriatioun, mäi feierege Wonsch, o Du, Deen iwwer
alles herrscht an an Deem Senger Hand
d’Kinneksräich vun der ganzer Schëpfung läit. Jo
wierklech, Du méchs, wat Dir gefällt. Et gëtt kee Gott
niewent Dir, deem Allmächtegen, deem Allherrlechen,
Deem, deen ëmmer nees verzeit.
Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 59 -

Magnified, O Lord my God, be Thy Name, whereby the


trees of the garden of Thy Revelation have been clad
with verdure, and been made to yield the fruits of
holiness during this Springtime when the sweet savors
of Thy favors and blessings have been wafted over all
things, and caused them to bring forth whatsoever had
been preordained for them in the Kingdom of Thine
irrevocable decree and the Heaven of Thine immutable
purpose. I beseech Thee by this very Name not to
suffer me to be far from the court of Thy holiness, nor
debarred from the exalted sanctuary of Thy unity and
oneness.
Ignite, then, O my God, within my breast the fire of
Thy love, that its flame may burn up all else except my
remembrance of Thee, that every trace of corrupt
desire may be entirely mortified within me, and that
naught may remain except the glorification of Thy
transcendent and all-glorious Being. This is my highest
aspiration, mine ardent desire, O Thou Who rulest all
things, and in Whose hand is the kingdom of the entire
creation. Thou, verily, doest what Thou choosest. No
God is there beside Thee, the Almighty, the All-
Glorious, the Ever-Forgiving. 13

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 60 -
Verherrlicht sei Dein Name, o mein Gott, durch den
die Bäume im Garten Deiner Offenbarung sich mit
Grün bekleiden und der Heiligkeit Früchte tragen in
dieser Frühlingszeit, da die süßen Düfte Deiner
Gnadengaben über alle Dinge wehen und sie
hervorbringen lassen, was im Reich Deines
unwiderruflichen Befehls und im Himmel Deines
unabänderlichen Ratschlusses für sie vorherbestimmt
ist. Bei diesem Namen flehe ich Dich an, lasse mich
nicht fern bleiben von Deiner Herrlichkeit Hof, noch
ausgeschlossen vom erhabenen Heiligtum Deiner
Einheit und Einzigkeit.
Entfache alsdann in meiner Brust, o mein Gott, das
Feuer Deiner Liebe, auf daß seine Flamme alles
verzehre außer meinem Gedenken an Dich, auf daß
jede Spur verderbter Wünsche in mir ausgetilgt werde
und nichts verbleibe als die Verherrlichung Deines
allesüberschreitenden, allherrlichen Wesens. Dies ist
mein höchstes Verlangen, mein glühender Wunsch, o
Du, der Du über alles herrschest und in Dessen Hand
das Reich der ganzen Schöpfung liegt. Du tust
fürwahr, was Dir gefällt. Es gibt keinen Gott außer Dir,
dem Allherrlichen, dem Immervergebenden.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 61 -

Gott fir Stäerkt an Heelung bieden


Supplicating God’s Strength and Healing - Supplier la force
et la guérison de Dieu - Gott um Stärke und Heilung bitten
Däin Numm ass meng Heelung, o mäi Gott, an Denger
ze gedenken ass meng Medezin. No bei Dir ze sinn ass
meng Hoffnung, an d’Léift fir Dech ass mäi Begleeder.
Deng Baarmhäerzegkeet ass meng Heelung a meng
Hëllef a béide Welten, an dëser an an där déi kënnt. Du
bass wierklech Deen, Dee ganz a guer gutt ass, deen
alles weess a fir alles eng Léisung kennt.
Thy name is my healing, O my God, and remembrance
of Thee is my remedy. Nearness to Thee is my hope,
and love for Thee is my companion. Thy mercy to me is
my healing and my succor in both this world and the
world to come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the
All-Knowing, the All-Wise.
Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu, ton souvenir
mon remède. Ta présence est mon espoir et mon amour
pour toi mon compagnon. Ta miséricorde est ma
guérison et mon secours en ce monde et dans l'autre.
En vérité, tu es le Très-Généreux, l'Omniscient,
l'Infiniment Sage.
Dein Name ist meine Heilung, o mein Gott, Dein
Gedenken meine Arznei, Deine Nähe meine Hoffnung,
und die Liebe zu Dir mein Gefährte. Dein Erbarmen ist
meine Heilung und Hilfe in beiden Welten, in dieser
und der künftigen. Du bist wahrlich der Allgütige, der
Allwissende, der Allweise.
Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 62 -

Wien déi séiss Parfume vu Gott verbreet, soll all Moies


dëst Gebiet soen:
O Gott mäi Gott! Du gesäis dëse Schwaache fir
himmlesch Stäerkt bieden, dësen Aarme sech no
Denge gëttleche Schätz sehnen, dësen Duuschtrege
sech nom Sprangbuer vum éiwege Liewe sehnen, dëse
Kranke sech no der Heelung sehnen, déi s Du him
versprach hues, duerch deng onendlech Gnod, déi s Du
fir Deng auserwielt Dénger bestëmmt hues, an
Dengem Kinneksräich do uewen.
O Här! Ech hu keen, dee mir hëlleft ausser Dir, keen
Ënnerdaach ausser Dir, keen dee mech ënnerstëtzt
ausser Dir. Stéi mir bäi mat Dengen Engelen, fir Deng
helleg Parfumen ze verbreeden an Deng Léieren
iwwerall bei deene Beschte vun Dengem Vollék
bekannt ze maachen.
O mäin Här! Maach, dass ech vun allem ausser dir
lassgeléisst sinn, dass ech mech un de Som vun Denger
Guttheet unhalen, dass ech mech voll a ganz Dengem
Glawe ginn, fest a staark an Denger Léift bleiwen an
dat befollegen wat s du an Dengem Hellege Buch
virgeschriwwen hues.
Du bass wierklech dee Staarken, dee Kraaftvollen,
deen Allmächtegen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 63 -
The spreaders of the fragrances of God should recite
this prayer every morning:
O God, my God! Thou beholdest this weak one
begging for celestial strength, this poor one craving
Thy heavenly treasures, this thirsty one longing for the
fountain of eternal life, this afflicted one yearning for
Thy promised healing through Thy boundless mercy
which Thou hast destined for Thy chosen servants in
Thy kingdom on high.
O Lord! I have no helper save Thee, no shelter besides
Thee, and no sustainer except Thee. Assist me with
Thine angels to diffuse Thy holy fragrances and to
spread abroad Thy teachings amongst the choicest of
Thy people.
O my Lord! Suffer me to be detached from aught else
save Thee, to hold fast to the hem of Thy bounty, to be
wholly devoted to Thy Faith, to remain fast and firm in
Thy love and to observe what Thou hast prescribed in
Thy Book.
Verily, Thou art the Powerful, the Mighty, the
Omnipotent.
'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 64 -
Ceux qui répandent les parfums de Dieu doivent réciter
cette prière chaque matin :
O Dieu, mon Dieu! Tu vois cette faible créature qui
implore la puissance de ton royaume, ce pauvre Te
suppliant de lui accorder les trésors de ton ciel. Cet
assoiffé aspire à trouver ta fontaine d'où s'écoule l'eau
de la vie éternelle; ce malade sollicite de ta générosité
sans limite la guérison parfaite que Tu as réservée
spécialement pour tes serviteurs choisis dans ton
royaume suprême.
O Seigneur! Je n'ai recours qu'à Toi; je n'ai d'autre
consolateur ni d'autre soutien que Toi! Assiste-moi de
tes anges dans la diffusion de tes parfums sacrés et la
propagation de tes enseignements parmi ton peuple
élu.
O Seigneur! Permets que je me détache de tout sauf de
Toi, et que Je me tienne fermement au pan de ton
vêtement; rends-moi sincère dans ta religion, ferme
dans ton amour, et fais que je vive conformément à ce
que Tu m'as prescrit dans ton Livre.
En vérité Tu es le Puissant, le Fort, l'Omnipotent.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 65 -
Wer die süßen Düfte Gottes verbreitet, soll jeden
Morgen dieses Gebet sprechen:
O Gott, mein Gott! Du siehst, wie dieser Schwache
bittet um himmlische Kraft, wie dieser Arme fleht um
Deine himmlischen Schätze, wie dieser Dürstende
schmachtet nach dem Quell ewigen Lebens, wie dieser
Leidende sich sehnt nach der verheißenen Heilung
durch Dein grenzenloses Erbarmen, das Du Deinen
erwählten Dienern in Deinem Königreich der Höhe
bestimmt hast.
O Herr! Ich habe keinen Helfer als Dich, keine
Zuflucht außer Dir, keinen Erhalter denn Dich. Stehe
mir mit Deinen Engeln bei, Deine heiligen Düfte zu
verbreiten und Deine Lehren überall bei den Besten
Deines Volkes bekannt zu machen.
O mein Herr! Gib, daß ich mich löse von allem außer
Dir, daß ich mich an den Saum Deiner Großmut
klammere, daß ich mich Deinem Glauben ganz ergebe,
fest und stark in Deiner Liebe bleibe und befolge, was
Du in Deinem Heiligen Buche verordnet hast.
Wahrlich, Du bist der Gewaltige, der Kraftvolle, der
Allmächtige. 14
'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 66 -
Am Numm vu Gott, den Heeler, Deen dee sech selwer
duergeet, Deen deen hëlleft! Gelueft bass Du, O Gott!
O mäi Gott, deen deen ech gär hunn! Bei Dengem
Numm, duerch deen Däin Erbaarmen allem wat
erschaf ass, virausgoung, a bei der sonnegläicher
Schéinheet vun Dengem Verbuergenen Numm, déi
vum Horizont vun Dengem Erschéngen erofstraalt,
Deng Gnod fir all déi op der Äerd an am Himmel ze
vollenden, géiss iwwer dëse Kranken aus de Wolleke
vun Denger Baarmhäerzegkeet, wat hie vun all
Krankheet, Schwächt an Driibsal fräimécht, an dauch
hien an an d’Mier vun Denger Heelung – O Du, an
Deem Säi Grëff d’Räich vum Schicksal an der Muecht
fir auszeféiere läit. A Wierklechkeet méchs Du, wat s
Du wëlls an a Wierklechkeet bass Du deen, dee verzeit
an Deen, dee Mattleed huet.

Im Namen Gottes, des Heilers, des Genügenden, des


Helfers! Preis sei Dir, o Gott! O mein Gott, mein
Geliebter! Bei Deinem Namen, durch den Dein
Erbarmen allem Erschaffenen voranging, und bei der
sonnengleichen Schönheit Deines Verborgenen
Namens, die vom Horizont Deines Erscheinens
herniederstrahlt, Deine Gnade für alle auf Erden und
im Himmel zu vollenden, gieße über diesen Kranken
aus den Wolken Deiner Barmherzigkeit, was ihn von
jeglicher Krankheit, Schwäche und Trübsal läutert,
und tauche ihn ein in Deiner Heilung Meer - o Du, in
Dessen Griff das Reich des Schicksals und die Macht
zum Vollzug liegt. Wahrlich, Du tust, was Du willst,
und wahrlich, Du bist der Vergebende, der
Mitleidvolle. 15

Bahá’u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 67 -

Fir Mammen déi erwaarden


Expectant mothers - Pour les futures mères – Für werdende
Mütter
Mäin Här! Mäin Här! Ech luewen Dech an ech sinn
Dir dankbar fir dat, woumat s Du Deng bescheiden
Déngerin favoriséiert hues, Deng Sklavin déi dech
ubiet an ufleet, well Du hues si wierklech zu Dengem
kloere Kinneksräich geleet, hues si Däin erhuewene
Ruff an der Welt vum Zoufall héieren an Deng Zeeche
gesi gelooss, déi d’Komme vun Denger gewonnener
Herrschaft iwwer all Saache beweisen.
O mäin Här, ech dediéieren Dir dat, wat ech ënnert
dem Häerz droen. Looss et e luewenswäert Kand an
Dengem Kinneksräich ginn, an e Glécklecht duerch
Deng Gonscht a Generositéit; dass et sech entwéckelt
an ënnert dem Schutz vun Denger Erzéiung opwiisst.
Du bass wierklech de Baarmhäerzegen! Du bass
wierklech den Här grousser Guttheet!
'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 68 -
My Lord! My Lord! I praise Thee and I thank Thee for
that whereby Thou hast favored Thine humble
maidservant, Thy slave beseeching and supplicating
Thee, because Thou hast verily guided her unto Thine
obvious Kingdom and caused her to hear thine exalted
Call in the contingent world and to behold thy Signs
which prove the appearance of Thy victorious reign
over all things.
O my Lord, I dedicate that which is in my womb unto
Thee. Then cause it to be a praiseworthy child in Thy
Kingdom and a fortunate one by Thy favor and Thy
generosity; to develop and to grow up under the charge
of Thine education. Verily, Thou art the Gracious!
Verily, Thou art the Lord of Great Favor!

Mon Seigneur, mon Seigneur, je te glorifie et te


remercie pour les faveurs que tu as accordées à ton
humble servante, ton esclave qui t'implore et te
supplie. En vérité, tu l'as guidée vers ton royaume
manifeste et dans ce monde contingent, tu lui as fait
entendre ton appel exalté et contempler les signes qui
prouvent l'apparition de ton règne victorieux sur toutes
choses.
Ô mon Seigneur, je t'offre le fruit de mes entrailles.
Par ta bienveillance et ta générosité, fais de lui un
enfant vertueux et comblé dans ton royaume, et
permerts que, grâce à ton éducation, il grandisse et se
développe. En vérité, tu es le Clément. En vérité, tu es
le Seigneur de grande bonté.
'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 69 -
Mein Herr! Mein Herr! Preis und Dank sei Dir für die
Gnade, die Du Deiner ergebenen Dienerin erwiesen
hast, Deiner Magd, die demütig bittend zu Dir fleht;
denn Du hast sie wahrlich zu Deinem offenbaren
Königreich geleitet, hast sie Deinen erhabenen Ruf in
der Welt des Zufalls hören und Deine Zeichen sehen
lassen, die das Kommen Deiner siegreichen Herrschaft
über alle Dinge beweisen.
Dir weihe ich, o mein Herr, was ich unter dem Herzen
trage. Laß es ein Kind werden, das in Deinem Reiche
Lob und Preis findet, glücklich durch Deine Gunst und
Großmut. Gib, daß es sich entfalte und heranwachse in
der Obhut Deiner Erziehung. Wahrlich, Du bist der
Barmherzige! Wahrlich, Du bist der Herr überragender
Gnade!
'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 70 -
Kanner
Children – Enfants - Kinder

Gelueft bass Du, o Här mäi Gott! Duerch Deng Gnod,


erméiglech dass dëst Kand un der Broscht vun
Dengem zaarten Erbaarmen an Denger léiwer Virsuerg
drénkt a mat der Fruucht vun Dengen himmlesche
Beem geniert gëtt. Looss net zou, dass et
iergendengem anere seng Protektioun uvertraut gëtt
wéi Denger, well s Du et selwer duerch d’Kraaft vun
Dengem erhuewene Wëllen an Denger Muecht erschaf
an an d’Liewe geruff hues. Et gëtt keen anere Gott
ausser Dir, den Allmächtegen, den Allwëssenden.
Gelueft bass Du, o Du, deen ech iwwer alles gär hunn!
Looss iwwer dëst Kand de séissen Doft vun Denger
alliwwerragender Guttheet an de Parfum vun Dengen
hellege Gonschte blosen. Looss et da Schutz sichen am
Schiet vun Dengem héchsterhuewenen Numm, o Du,
deen s Du d’Räich vun den Nimm an Eegeschaften am
Grëff häls. Du hues wierklech d’Muecht ze maache
wat s Du wëlls, an du bass tatsächlech de Mächtegen,
den Héchsten, den Ëmmerverzeienden, de Gnädegen,
de Generéisen, de Baarmhäerzegen.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 71 -
Praised be Thou, O Lord my God! Graciously grant
that this infant be fed from the breast of Thy tender
mercy and loving providence and be nourished with
the fruit of Thy celestial trees. Suffer him not to be
committed to the care of anyone save Thee, inasmuch
as Thou, Thyself, through the potency of thy sovereign
will and power, didst create and call him into being.
There is none other God but Thee, the Almighty, the
All-Knowing.
Lauded art Thou, O my Best Beloved, waft over him
the sweet savors of Thy transcendent bounty and the
fragrances of Thy holy bestowals. Enable him then to
seek shelter beneath the shadow of Thy most exalted
Name, O Thou Who holdest in Thy grasp the kingdom
of names and attributes. Verily, Thou art potent to do
what Thou willest, and Thou art indeed the Mighty, the
Exalted, the Ever-Forgiving, the Gracious, the
Generous, the Merciful.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 72 -
Loué sois-tu, ô Seigneur, mon Dieu! Par ta grâce,
permets que cet enfant s'abreuve au sein de ton
affectueuse miséricorde et de ta tendre sollicitude, et se
nourrisse des fruits de tes arbres célestes. Ne souffre
pas qu'il soit confié au soin d'un autre que toi, car toi
seul l'as créé et appelé à l'existence par la puissance de
ta volonté et de ton pouvoir souverains. Il n'est pas
d'autre Dieu que toi, le Tout-Puissant, l'Omniscient.
Loué sois-tu, ô mon Bien-Aimé! Répands sur lui les
doux effluves de ta bonté sublime et les parfums de tes
saintes faveurs. Qu'il trouve refuge à l'ombre de ton
nom le plus éminent, ô toi qui détiens le royaume des
noms et des attributs! En vérité, tu as le pouvoir d'agir
selon ta volonté. Tu es le Puissant, le Suprême,
l'éternel Magnanime, le Bienveillant, le Généreux, le
Miséricordieux.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 73 -
Preis sei Dir, o Herr mein Gott! Gib gnädiglich, daß
dieses Kind an der Brust Deines zarten Erbarmens und
Deiner liebenden Vorsorge genährt und mit Deines
himmlischen Baumes Früchten gespeist werde. Laß
nicht zu, daß es anderer Obhut anvertraut werde als der
Deinen, da Du es selbst durch die Kraft Deines
erhabensten Willens und Deiner Macht erschaffen und
ins Leben gerufen hast. Es ist kein Gott außer Dir, dem
Allmächtigen, dem Allwissenden.
Gelobt seiest Du, o mein Meistgeliebter! Laß über
dieses Kind den süßen Duft Deiner allüberragenden
Großmut und den Wohlgeruch Deiner heiligen
Gnadengaben wehen. Laß es dann Schutz suchen im
Schatten Deines höchsterhabenen Namens, o Du, der
Du das Reich der Namen und Eigenschaften im Griff
hältst. Wahrlich, Du bist mächtig zu tun, was Du
willst; Du bist fürwahr der Mächtige, der Erhabene,
der Immervergebende, der Gnädige, der Großmütige,
der Barmherzige.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 74 -
Verherrlecht bass Du, O Här mäi Gott! Ech soen Dir
Merci, dass Du mech an Dengen Deeg an d’Liewe
geruff hues a mech mat Denger Léift an Dengem
Wëssen erfëllt hues. Bei Dengem Numm, deen déi
wäertvoll Pärele vun Denger Wäisheet an Denge
Wierder aus de Schäz vun den Häerzer vun Dengen
Dénger ervirbréngt, déi Dir no sinn, an duerch deen
d’Sonn vun Dengem Numm, de Matleedvollen, hire
Glanz op all am Himmel an op der Äerd erofschëtt,
bieden ech Dech: Versuerg mech duerch Deng Gnod a
Guttheet mat Denge wonnerbaren, verbuergene
Geschenker.
Dat hei sinn déi éischt Deeg vu mengem Liewen, o
Mäi Gott, déi s Du mat Dengen Deeg verbonnen hues.
Well s Du mir sou eng grouss Éier erwisen hues,
verweiger mir net, wat s Du Dengen Auserwielte
bestëmmt hues.
Ech sinn nëmmen e buzeg klenge Somkär o Mäi Gott,
deen s Du an de Buedem vun Denger Léift geséit hues
an opgoe gelooss hues, duerch d’Hand vun Denger
Guttheet. Dëse Som seent sech am ënnerste Wiesen no
de Waassere vun Dengem Erbaarmen, dem
Liewensquell vun Denger Gnod. Aus dem Himmel vun
Denger Guttheet schéck erof wat hien ënnert Dengem
Schiet, no bei Dengem Haff opgoe léisst. Du bass et,
deen d’Häerzer vun all deenen, déi Dech erkennen, aus
Dengem iwwerräiche Stroum an dem Quell vun
Dengem Waasser vum Liewen tränkt.
Gelueft sief Gott, den Här vun alle Welten.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 75 -
Glorified art Thou, O Lord my God! I give Thee
thanks inasmuch as Thou hast called me into being in
Thy days, and infused into me Thy love and Thy
knowledge. I beseech Thee, by Thy name whereby the
goodly pearls of Thy wisdom and Thine utterance were
brought forth out of the treasuries of the hearts of such
of Thy servants as are nigh unto Thee, and through
which the Daystar of Thy name, the Compassionate,
hath shed its radiance upon all that are in Thy heaven
and on Thy earth, to supply me, by Thy grace and
bounty, with Thy wondrous and hidden bounties.
These are the earliest days of my life, O my God,
which Thou hast linked with Thine own days. Now
that Thou hast conferred upon me so great an honor,
withhold not from me the things Thou hast ordained
for Thy chosen ones.
I am, O my God, but a tiny seed which Thou hast sown
in the soil of Thy love, and caused to spring forth by
the hand of Thy bounty. This seed craveth, therefore,
in its inmost being, for the waters of Thy mercy and
the living fountain of Thy grace. Send down upon it,
from the heaven of Thy loving-kindness, that which
will enable it to flourish beneath Thy shadow and
within the borders of Thy court. Thou art He Who
watereth the hearts of all that have recognized Thee
from Thy plenteous stream and the fountain of Thy
living waters.
Praised be God, the Lord of the worlds.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 76 -
Glorifié es-tu, ô Seigneur, mon Dieu! Je te rends grâce,
car tu m'as appelé à l'existence en tes jours et tu as
insufflé en moi ton amour et ta connaissance. Par ton
nom qui, des trésors du cœur des serviteurs proches de
toi, fait jaillir les perles précieuses de ta sagesse et de
tes paroles, ton nom par lequel le soleil de ton titre, le
Compatissant, répand son éclat sur tout ce qui est en
ton ciel et sur ta terre, je te supplie. Par ta grâce et ta
générosité, accorde-moi tes dons merveilleux et
cachés.
Ô mon Dieu, voici les premiers jours de ma vie que tu
as reliés à tes propres jours. Maintenant que tu m'as
conféré un si grand honneur, ne me prive pas de ce que
tu destines à tes élus.
Ô mon Dieu, je ne suis qu'une toute petite graine que
tu as semée dans la terre de ton amour et que la main
de ta générosité fait lever. C'est pourquoi cette graine,
du plus profond de son être, est avide des eaux de ta
miséricorde et de la source vive de ta grâce. Fais
pleuvoir sur elle, du ciel de ta tendre bonté, ce qui la
rendra florissante sous ta protection et dans l'enceinte
de ta cour. Tu arroses, des sources de tes eaux vives et
de tes flots généreux, le cœur de ceux qui te
reconnaissent.
Loué soit Dieu, le Seigneur des mondes.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 77 -
Verherrlicht bist Du, o Herr mein Gott! Ich danke Dir,
daß Du mich in Deinen Tagen ins Leben gerufen und
mich mit Deiner Liebe und Deiner Erkenntnis erfüllt
hast. Bei Deinem Namen, der die kostbaren Perlen
Deiner Weisheit und Deines Wortes aus den
Schatzkammern der Herzen Deiner Diener
hervorbringt, die Dir nahe sind, und durch den die
Sonne Deines Namens, der Mitleidvolle, ihren Glanz
auf alle im Himmel und auf Erden ergießt, bitte ich
Dich: Versorge mich durch Deine Gnade und Großmut
mit Deinen wundersamen, verborgenen Gaben.
Dies sind die ersten Tage meines Lebens, o mein Gott,
die Du mit Deinen Tagen verbunden hast. Da Du mir
so große Ehre erweisest, verweigere mir nicht, was Du
Deinen Auserwählten bestimmt hast.
Ich bin nur ein winziges Samenkorn, o mein Gott, das
Du in Deiner Liebe Grund sätest und aufsprießen
ließest durch die Hand Deiner Großmut. Dieser Same
sehnt sich im innersten Wesen nach den Wassern
Deines Erbarmens, dem Lebensquell Deiner Gnade.
Aus dem Himmel Deiner Güte sende herab, was ihn
unter Deinem Schatten, im Bereich Deines Hofes
gedeihen läßt. Du bist es, der die Herzen aller, die
Dich erkennen, aus Deinem überreichen Strom, dem
Quell Deines Lebenswassers tränkt.
Preis sei Gott, dem Herrn aller Welten.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 78 -
O Du onvergläichlechen Här! Nier dëse Puppelchen un
der Broscht vun Denger Gnod. Behitt hien an der Wéi
vun Dengem séchere Schutz a looss hien an den Äerm
vun Denger zäertlecher Unhänglechkeet wuessen.

O Thou peerless Lord! Let this suckling babe be


nursed from the breast of Thy loving-kindness, guard it
within the cradle of Thy safety and protection and
grant that it be reared in the arms of Thy tender
affection.

Ô toi, Seigneur incomparable, laisse ce nourrisson


s'abreuver au sein de ton affectueuse bonté, abrite-le
dans le berceau de ton infaillible protection, et permets
qu'il soit élevé dans les bras de ta tendre affection.

O Du unvergleichlicher Herr! Gib diesem Säugling


Nahrung aus der Brust Deiner Gnade. Behüte ihn in
der Wiege Deines sicheren Schutzes und laß ihn in den
Armen Deiner zärtlichen Zuneigung gedeihen.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 79 -
O Här! Maach aus dëse Kanner wonnerbar Planzen.
Looss se wuessen a gedeien am Gaart vun Dengem
Bündnes. Gëff hinne Frëscht a Schéinheet duerch
d’Waasser aus de Wolleke vum Räich vun Abha.
O du gudden Här! Ech sinn e klengt Kand, erhief mech
an deem s du mech an Däi Räich ophëls. Ech sinn
ierdesch, maach Du mech himmlesch. Ech si vun der
Welt hei ënnen, looss mech zum Räich do uewe
gehéieren. Ech si bedréckt, looss mech stralen. Ech si
weltlech, maach mech geeschteg, an erlab mir, dass
ech Deng onendlech Guttheete manifestéiere kann.
Du bass de Gewaltegen, Deen, dee jidderee gär huet.

O Lord! Make these children excellent plants. Let


them grow and develop in the Garden of Thy
Covenant, and bestow freshness and beauty through
the outpourings of the clouds of the Abha Kingdom.
O Thou kind Lord! I am a little child, exalt me by
admitting me to the kingdom. I am earthly, make me
heavenly; I am of the world below, let me belong to
the realm above; gloomy, suffer me to become radiant;
material, make me spiritual, and grant that I may
manifest Thine infinite bounties.
Thou art the Powerful, the All-Loving.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 80 -
Ô Seigneur, fais de ces enfants des plantes
merveilleuses. Qu'ils croissent et se développent dans
le jardin de ton Alliance et que les ondées du royaume
d'Abhá leur apportent fraîcheur et beauté!
Ô toi, Dieu de bonté, je suis un petit enfant, élève-moi
et accepte-moi dans le royaume. Je suis terrestre,
rends-moi céleste. Je suis de ce monde, ouvre-moi le
royaume d'en haut. Je suis triste, rends-moi radieux ;
matériel, rends-moi spirituel ; et accorde-moi de
manifester tes grâces infinies.
Tu es le Puissant, le Très-Aimant.

O Herr! Laß diese Kinder zu prachtvollen Pflanzen


werden. Laß sie wachsen und gedeihen im Garten
Deines Bundes. Verleihe ihnen Frische und Schönheit
durch die Wasser aus den Wolken des Reiches Abha.
O Du gütiger Herr! Ich bin ein kleines Kind, nimm
mich auf in Dein Reich und erhebe mich. Ich bin
irdisch, mache Du mich himmlisch. Ich bin von der
Welt hienieden, laß mich zum Reiche droben gehören.
Ich bin betrübt, laß mich strahlen. Ich bin weltlich,
mache mich geistig und gib, daß ich Deine
unendlichen Gnadengaben offenbare.
Du bist der Gewaltige, der Alliebende.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 81 -
Hien ass Gott! O Gott, mäi Gott, gëff mir en Häerz,
sou reng wéi eng Pärel.

Il est Dieu! Ô Dieu, mon Dieu, accorde-moi un coeur


pur, pareil à une perle.

He is God! O God my God! Bestow upon me a pure


heart, like unto a pearl. 16

'Abdu'l-Bahá

O Gott, leed mech, pass op mech op, erliicht d’Luucht


vu mengem Häerz a maach aus mir e stralende Stär.
Du bass dee Mächtegen an dee Staarken.

O God, guide me, protect me, make of me a shining


lamp and a brilliant star. Thou art the Mighty and the
Powerful.

Mon Dieu! Guide-moi, protège-moi, illumine la lampe


de mon coeur et fais de moi une étoile brillante. Tu es
le Fort, le Puissant.

O Gott! Führe mich, beschütze mich, erleuchte die


Lampe meines Herzens und mache mich zu einem
strahlenden Stern. Du bist mächtig und stark.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 82 -

O mäin Här! O mäin Här!


Ech sinn e Kand am zaarten Alter. Nier mech un der
Broscht vun Denger Gnod, ënnerriicht mech am
Schouss vun Denger Léift, erzéi mech an der Schoul
vun Denger Féierung a looss mech wuessen am Schiet
vun Denger Generositéit. Erléis mech aus der
Däischtert, maach aus mir en hellt Liicht; maach mech
fräi vu Verdross, maach aus mir eng Blumm aus dem
Rousegaart; looss mech en Dénger vun Denger
Schwell ginn a gëff mir d’Gesënnung an d’Wiese vun
de Gerechten; maach aus mir d’Ursaach vu Guttheet fir
d’Welt vun de Mënschen a kréin mäi Kapp mam
Diadem vum éiwege Liewen. A Wierklechkeet bass
Du dee Staarken, dee Mächtegen, Deen dee gesäit,
Deen deen héiert.

O My Lord! O my Lord!
I am a child of tender years. Nourish me from the
breast of Thy mercy, train me in the bosom of Thy love,
educate me in the school of Thy guidance and develop
me under the shadow of Thy bounty. Deliver me from
darkness, make me a brilliant light; free me from
unhappiness, make me a flower of the rose garden;
suffer me to become a servant of Thy threshold and
confer upon me the disposition and nature of the
righteous; make me a cause of bounty to the human
world, and crown my head with the diadem of eternal
life. Verily, Thou art the Powerful, the Mighty, the
Seer, the Hearer.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 83 -

Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur!


Je suis un enfant d'âge tendre. Nourris-moi du lait de ta
miséricorde. Élève-moi dans ton amour, instruis-moi à
l'école de tes conseils et fais-moi grandir à l'ombre de
ta munificence. Délivre-moi des ténèbres, fais de moi
une brillante lumière. Préserve-moi du malheur, fais-
moi fleurir dans ta roseraie. Souffre que je devienne un
serviteur de ton seuil et confère-moi les aptitudes et la
nature des justes. Fais de moi une source de bienfaits
pour l'humanité et couronne-moi du diadème de la vie
éternelle. En vérité, tu es le Fort, le Puissant, Celui qui
voit, Celui qui entend.

O mein Herr! O mein Herr!


Ich bin ein Kind in zartem Alter. Nähre mich an der
Brust Deines Erbarmens, ziehe mich auf am Herzen
Deiner Liebe, unterweise mich in der Schule Deiner
Führung und lasse mich gedeihen im Schatten Deiner
Großmut. Erlöse mich aus dem Dunkel und mache
mich zu einem strahlenden Licht; befreie mich von
Trübsal und mache mich zu einer Blume des
Rosengartens. Mache mich zum Diener an Deiner
Schwelle und verleihe mir die Wesensart der
Rechtschaffenen. Mache mich zum Wohltäter der
Menschheit und schmücke mein Haupt mit der Krone
ewigen Lebens. Wahrlich, Du bist der Starke, der
Mächtige, der Sehende, der Hörende.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 84 -

O Du gudden Här!
Dës léif Kanner hei sinn d’Wierk vun de Fangere vun
Denger Muecht an déi wonnerbar Zeeche vun Denger
Gréisst. O Gott! Pass op dës Kanner op, an duerch
Deng Gnod hëllef hinnen, dass si erzu ginn a maach si
fäeg, der Mënschheet Déngschter ze leeschten. O Gott!
Déi Kanner hei si Pärelen, gëff, dass si an der Muschel
vun Denger Guttheet geniert ginn. Du bass dee
Generéisen, Deen, deem Seng Léift alles ëmfaasst.

O Thou kind Lord!


These lovely children are the handiwork of the fingers
of Thy might and the wondrous signs of Thy greatness.
O God! Protect these children, graciously assist them
to be educated and enable them to render service to
the world of humanity. O God! These children are
pearls, cause them to be nurtured within the shell of
Thy loving-kindness. Thou art the Bountiful, the All-
Loving.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 85 -

Ô toi, Seigneur de bonté!


Ces beaux enfants sont l'œuvre des mains de ta
puissance et les signes merveilleux de ta grandeur. Ô
Dieu, protège ces enfants. Par ta grâce, aide-les à
s'instruire et permets-leur de servir l'humanité. Ô Dieu,
ces enfants sont des perles ; qu'ils soient nourris dans
le cocon de ta tendre bonté! Tu es le Généreux, le
Très-Aimant.

O Du gütiger Herr!
Diese lieblichen Kinder sind das Werk Deiner
machtvollen Hand, die wundersamen Zeichen Deiner
Größe. O Gott! Behüte diese Kinder, hilf ihnen
gnädiglich, daß sie erzogen und fähig werden, der
Menschheit zu dienen. O Gott! Diese Kinder sind
Perlen, laß sie heranwachsen in der Muschel Deiner
Güte. Du bist der Großmütige, der Alliebende.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 86 -
O Gott! Erzéi dëst Këndchen am Schouss vun Denger
Léift, a gëff him Mëllech vun der Broscht vun Denger
Suerg. Fleeg dës frësch Planz am Rousegaart vun
Denger Léift an hëllef hir wuessen duerch d’Schauere
vun Denger Mëtschgiewegkeet. Maach aus him e Kand
vum Kinneksräich a féier et an Däin himmlescht
Räich. Du bass mächteg a gutt, an Du bass Deen, dee
gëtt, dee Generéisen, den Här vun apaarter
Generositéit.

O God! Rear this little babe in the bosom of Thy love,


and give it milk from the breast of Thy Providence.
Cultivate this fresh plant in the rose garden of Thy love
and aid it to grow through the showers of Thy bounty.
Make it a child of the kingdom, and lead it to Thy
heavenly realm. Thou art powerful and kind, and Thou
art the Bestower, the Generous, the Lord of surpassing
bounty.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 87 -
Ô Dieu, élève ce nouveau-né dans le sein de ton amour
et nourris-le du lait de ta sollicitude. Cultive cette
jeune pousse dans la roseraie de ton amour et arrose-la
des ondées de ta bonté. Fais de lui un enfant du
royaume et guide-le vers ta céleste demeure. Tu es
puissant et bon. Tu es le Dispensateur, le Généreux, le
Seigneur d'infinie miséricorde.

O Gott! Erziehe dieses Kind im Schoße Deiner Liebe,


und gib ihm Milch aus der Brust Deiner Fügung.
Pflege diese junge Pflanze im Rosengarten Deiner
Liebe und laß sie wachsen durch die Regenschauer
Deiner Freigebigkeit. Mache dieses Kind zu einem
Kind des Königreiches und führe es in Dein
himmlisches Reich. Du bist mächtig und gütig, und Du
bist der Schenkende, der Großmütige, der Herr
unermeßlicher Gabenfülle.

‘Abdu’l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 88 -
O Gott! Erzéi dës Kanner. Dës Kanner sinn d’Planzen
aus Dengem Bongert, d’Blumme vun Denger Wiss,
d’Rouse vun Dengem Gaart. Looss Däi Reen op si
falen; looss d’Sonn vun der Wierklechkeet mat Denger
Léift op si schéngen. Looss Deng Lëftche si
erfrëschen, fir datt si ausgebilt ginn, wuessen, opginn a
sech a gréisster Schéinheet entfalen. Du bass Deen, dee
gëtt. Du bass dee Matleedvollen.

O God! Educate these children. These children are the


plants of Thine orchard, the flowers of Thy meadow,
the roses of Thy garden. Let Thy rain fall upon them;
let the Sun of Reality shine upon them with Thy love.
Let Thy breeze refresh them in order that they may be
trained, grow and develop, and appear in the utmost
beauty. Thou art the Giver. Thou art the
Compassionate.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 89 -
Ô Dieu, éduque ces enfants. Ce sont les plantes de ton
verger, les fleurs de ta prairie, les roses de ton jardin.
Que ta pluie les arrose, que le Soleil de réalité brille
sur eux de tout ton amour! Que ta brise les rafraîchisse
afin qu'ils soient bien éduqués, grandissent, se
développent et apparaissent dans tout l'éclat de leur
beauté! Tu es le Dispensateur, tu es le Compatissant.

O Gott! Erziehe diese Kinder. Sie sind die Pflanzen


Deines Haines, die Blumen Deiner Aue, die Rosen
Deines Gartens. Laß Deinen Regen auf sie
niedergehen; laß die Sonne der Wirklichkeit Deine
Liebe auf sie scheinen. Laß Deinen Windhauch sie
erfrischen, damit sie erzogen werden, wachsen,
gedeihen und sich in strahlender Schönheit entfalten.
Du bist der Schenkende. Du bist der Mitleidvolle.

‘Abdu’l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 90 -

O Du onvergläichlechen Här! Sief Du dësem aarme


Kand e Schutz, an e léiwen a verzeiende Meeschter
dëser verluerener an onglécklecher Séil.
O Här! Wa mir och nëmme wäertloost Gestrëpp sinn,
gehéiere mir awer zu Dengem Rousegaart. Och wa mir
Schëtz ouni Blieder a Bléie sinn, si mir awer e Stéck
vun Dengem Uebstgaart.
Nier dann dës Planz duerch d’Reeschauere vun
Dengem zaarten Erbaarmen, erfrësch dëse jonke Bam
a maach hien erëm lieweg duerch de Liewenshauch
vun Denger geeschteger Fréijorszäit. Looss hien
uechtsam, verstänneg an edel ginn, looss hien éiwegt
Liewe kréien a fir ëmmer an Dengem Kinnekräich
wunnen.

O Peerless Lord! Be Thou a shelter for this poor child


and a kind and forgiving Master unto this erring and
unhappy soul.
O Lord! Though we are but worthless plants, yet we
belong to Thy garden of roses. Though saplings
without leaves and blossoms, yet we are a part of
Thine orchard.
Nurture this plant then through the outpourings of the
clouds of Thy tender mercy and quicken and refresh
this sapling through the reviving breath of Thy
spiritual springtime. Suffer him to become heedful,
discerning and noble, and grant that he may attain
eternal life and abide in Thy Kingdom for evermore.
'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 91 -
Ô Seigneur incomparable, sois un refuge pour ce
pauvre enfant, un maître bon et indulgent pour cette
âme errante et malheureuse.
Ô Seigneur, bien que plantes insignifiantes, nous
appartenons à ta roseraie. Bien que jeunes pousses sans
feuilles ni fleurs, nous grandissons dans ton verger.
Aussi, nourris cette plante des ondées de ta tendre
miséricorde, ravive et rafraîchis ce jeune plant par la
brise vivifiante de ton printemps spirituel. Souffre qu'il
devienne vigilant, réfléchi et noble, permets qu'il
parvienne à la vie éternelle et demeure à jamais dans
ton royaume.

O Du unvergleichlicher Herr! Sei Du diesem armen


Kinde ein Schutz, sei dieser irrenden, unglücklichen
Seele ein gütig vergebender Herr und Meister.
O Herr! Sind wir auch nur wertloses Gestrüpp,
gehören wir doch zu Deinem Rosengarten. Sind wir
auch blatt– und blütenlose Schößlinge, so sind wir
doch Teil Deines Obstgartens.
So nähre diese Pflanze durch die Regenschauer Deines
zarten Erbarmens, und erquicke und erfrische diesen
Schößling durch den Lebenshauch Deiner geistigen
Frühlingszeit. Laß ihn achtsam, verständig und edel
werden, laß ihn ewiges Leben erlangen und für immer
in Deinem Königreich wohnen. 17
'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 92 -

Jugendlech
Youth – Jeunes - Jugendliche

O Här! Looss dëse jonke Mënsch stralen, a sief


generéis géintiwwer dësem Schwaachen. Schenk him
Wëssen, gëff him all Mueren zousätzlech Stäerkt a
behitt hien am Ënnerdaach vun Denger Protektioun, fir
dass hie fräi gëtt vun all Iertum, sech dem Déngscht un
Denger Saach higëtt, déi Onduge leet, déi Onglécklech
féiert, déi Gefaange befreit, an déi Liichtfankeg
erwächt, fir dass si all mat Dengem Gedenken an
Dengem Luef geseent ginn. Du bass de Mächtegen an
de Staarken.

O Lord! Make this youth radiant, and confer Thy


bounty upon this poor creature. Bestow upon him
knowledge, grant him added strength at the break of
every morn and guard him within the shelter of Thy
protection so that he may be freed from error, may
devote himself to the service of Thy Cause, may guide
the wayward, lead the hapless, free the captives and
awaken the heedless, that all may be blessed with Thy
remembrance and praise. Thou art the Mighty and the
Powerful. 18

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 93 -
Ô Dieu, fais rayonner ce jeune et sois généreux envers
cette pauvre créature. Accorde-lui la connaissance.
Chaque matin, donne-lui une force accrue et protège-le
afin qu'il soit affranchi de toute erreur, qu'il se
consacre au service de ta cause, guide les rebelles et
les infortunés, libère les captifs, éveille les insouciants,
et que tous bénéficient de ton souvenir et ta louange.
Tu es le Puissant, le Fort.

O Herr! Laß diesen jungen Menschen strahlen,


erweise diesem armen Geschöpf Deine Freigebigkeit.
Schenke ihm Wissen, gewähre ihm jeden Morgen neue
Kraft und behüte ihn unter dem Obdach Deines
Schutzes, daß er frei von Irrtum werde, sich dem
Dienste Deiner Sache hingebe, die Widerspenstigen
leite, die Unglücklichen führe, die Gefangenen befreie
und die Achtlosen erwecke, so daß alle durch Dein
Gedenken und Deinen Lobpreis gesegnet sind. Du bist
der Mächtige, der Kraftvolle.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 94 -

Eenheet a Fridden
Unity and Peace – Unité et Paix – Einheit und Frieden

O mäi Gott, o mäi Gott! Vereeneg d’Häerzer vun


Dengen Dénger a weis hinnen Däi grousse Plang. Dass
si Denge Geboter noginn an Däi Gesetz beuechten.
Hëllef hinnen, o Gott, an hirer Beméiung, a schenk
hinnen d’Kraaft, Dir ze déngen. O Gott! Iwwerlooss si
net sech selwer, mee leet hir Schrëtt mam Liicht vun
Dengem Wëssen, an erfree hir Häerzer mat Denger
Léift. Du bass wierklech hir Hëllef an hiren Här.

O my God! O my God! Unite the hearts of Thy


servants, and reveal to them Thy great purpose. May
they follow Thy commandments and abide in Thy law.
Help them, O God, in their endeavor, and grant them
strength to serve Thee. O God! Leave them not to
themselves, but guide their steps by the light of Thy
knowledge, and cheer their hearts by Thy love. Verily,
Thou art their Helper and their Lord.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 95 -
Ô mon Dieu, ô mon Dieu, unis les cœurs de tes
serviteurs et révèle-leur ton grand dessein. Puissent-ils
suivre tes commandements et observer ta loi. Aide-les,
ô mon Dieu, dans leurs efforts et accorde-leur la force
de te servir. Ô Dieu, ne les abandonne pas à eux-
mêmes, mais de la lumière de ta connaissance, guide
leurs pas et de ton amour, réjouis leur cœur. En vérité,
tu es leur Soutien et leur Seigneur.

O mein Gott, o mein Gott! Einige die Herzen Deiner


Diener und enthülle ihnen Deinen großen Plan. Gib,
daß sie Deinen Geboten folgen und Deinem Gesetz die
Treue halten. Hilf ihnen, o Gott, in ihrem Bemühen
und verleihe ihnen die Kraft, Dir zu dienen. O Gott!
Überlasse sie nicht sich selbst, sondern lenke ihre
Schritte durch das Licht Deiner Erkenntnis und
beglücke ihre Herzen durch Deine Liebe. Wahrlich,
Du bist ihr Helfer und ihr Herr.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 96 -
O eise Gott, mir bieden dech beim Kinnek vun den
Nimm, an dem Schëpfer vun Himmel an Äerd, beim
Rausche vun de Blieder vum Liewensbam a bei Denge
Wierder, déi eis d’Wierklechkeet vun allem méi no
bréngen, gëff, dass d’Eenheet an der Léift zu Gott,
séier uechtert d’Welt etabléiert gëtt; dass Du eis leede
wäerts, ëmmer an onfeelbar, zu deem hin, wat mir no
Dengem Wëlle maache sollten, an dass mir ëmmer
staark a voll a ganz preparéiert sinn, Dir direkt, ouni ze
zécken an ouni Bedingung, ze follegen.

O our God, we beg of Thee by the King of Names and


Maker of heaven and earth, by the rustling of the
leaves of the Tree of Life and by Thine utterances,
through which the realities of things are drawn unto
us, to grant that the unity in the Love of God may be
speedily established throughout the world; that Thou
wilt guide us always and unmistakably to whatever
Thou wouldst have us to do, and that we may ever be
strong and fully prepared to render instant, exact and
complete obedience. 19

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 97 -
O notre Dieu! Nous Te prions par le Roi des Noms et
le Créateur du ciel et de la terre, par le bruissement des
feuilles de l'Arbre de la Vie et par tes paroles par
lesquelles les réalités des choses se rapprochent de
nous, de permettre que l'unité dans l'amour de Dieu
s'établisse rapidement à travers le monde; que nous
soyons guidés par Toi, toujours et sans possibilité
d'erreur, vers quoi que ce soit que Tu veuilles nous
voir accomplir, et que nous soyons toujours forts et
entièrement prêts à une obéissance instantanée,
rigoureuse et complète. 20

O unser Gott! Wir bitten Dich beim König der Namen,


dem Schöpfer von Himmel und Erde, beim
Blätterrauschen des Lebensbaumes und bei Deinem
Wort, das uns aller Dinge Wirklichkeit nahebringt, gib,
daß bald die Einheit, die aus der Liebe Gottes kommt,
in aller Welt gestiftet werde. Leite Du uns allezeit
unfehlbar hin zu dem, was wir nach Deinem Willen tun
sollen, und laß uns immerdar standhaft und bereit sein,
Dir ohne Zögern genauen, unbedingten Gehorsam zu
leisten. 21

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 98 -

O du gudden Här! Du hues d‘ganz Mënschheet aus


deem gläiche Stamm erschaf. Du hues bestëmmt, dass
si all zum gläiche Stot gehéieren. An Denger helleger
Präsenz si si all Deng Dénger, an d‘ganz Mënschheet
fënnt en Ënnerdaach an Dengem Hellegtum. Si sinn all
rondrëm den Dësch vun Denger Generositéit
versammelt; si sinn all erliicht vun der Luucht vun
Denger Vorsehung.
O Gott! Du bass gutt zu jidderengem, Du suergs fir
jiddereen, Du pass op jiddereen op, Du gëss
jidderengem d‘Liewen. Du hues jidderengem Talenter
a Fäegkeete ginn, an alleguer si si an d‘Mier vun
Dengem Erbaarme gedaucht.
O Du gudden Här! Vereeneg si all. Looss d‘Relioune
sech eens ginn a vereeneg d‘Natiounen, fir dass si een
deen anere wéi eng Famill gesinn an d‘ganz Äerd wéi
een Doheem. O dass si dach alleguer a vollkommener
Harmonie zesummeliewen!
O Gott! Erhief Du de Fändel vun der Eenheet vun der
Mënschheet. O Gott! Erriicht de Gréisste Fridden.
Zementéier Du, O Gott, d‘Häerzer zesummen.
O Du gudde Papp, Gott! Erfree eis Häerzer duerch den
Doft vun Denger Léift. Erliicht eis Aen duerch
d‘Luucht vun Denger Féierung. Erfree eis Ouere mam
gudde Klang vun Dengem Wuert a behitt eis all an der
Festung vun Denger Vorsehung. Du bass dee
Mächtegen an de Staarken, Du bass dee Verzeienden
an Du bass deen, deen d‘Mängel vun der ganzer
Mënschheet iwwersäit.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 99 -

O Thou kind Lord! Thou hast created all humanity


from the same stock. Thou hast decreed that all shall
belong to the same household. In Thy Holy Presence
they are all Thy servants, and all mankind are
sheltered beneath Thy Tabernacle; all have gathered
together at Thy Table of Bounty; all are illumined
through the light of Thy Providence.
O God! Thou art kind to all, Thou hast provided for
all, dost shelter all, conferrest life upon all. Thou hast
endowed each and all with talents and faculties, and
all are submerged in the Ocean of Thy Mercy.
O Thou kind Lord! Unite all. Let the religions agree
and make the nations one, so that they may see each
other as one family and the whole earth as one home.
May they all live together in perfect harmony.
O God! Raise aloft the banner of the oneness of
mankind.O God! Establish the Most Great
Peace.Cement Thou, O God, the hearts together.
O Thou kind Father, God! Gladden our hearts through
the fragrance of Thy love. Brighten our eyes through
the Light of Thy Guidance. Delight our ears with the
melody of Thy Word, and shelter us all in the
Stronghold of Thy Providence. hou art the Mighty and
Powerful, Thou art the Forgiving and Thou art the
One Who overlooketh the shortcomings of all mankind.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 100 -

Ô toi, Seigneur de bonté, tu as créé toute l'humanité


d'une seule et même souche. Tu as décrété que tous les
hommes seraient de la même famille. En ta sainte
présence, ils sont tes serviteurs et toute l'humanité
s'abrite sous ton tabernacle ; ils sont tous réunis autour
de la table de ta générosité, illuminés de la lumière de
ta providence.
Ô Dieu, tu es bon envers tous, tu subviens aux besoins
de chacun, tu les protèges tous, tu leur confères la vie.
Tu les as tous dotés de facultés et de talents et ils sont
plongés dans l'océan de ta miséricorde.
Ô toi, Seigneur de bonté, unis-les tous. Fais que les
religions s'accordent et que les nations s'unifient afin
qu'ils se voient comme une seule famille et regardent
la terre comme un seul foyer. Puissent-ils tous vivre
ensemble en parfaite harmonie!
Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain. Ô
Dieu, établis la très grande Paix. Ô Dieu, cimente les
cœurs.
Ô toi, Père bienfaisant, Dieu, réjouis nos cœurs du
parfum de ton amour. Éclaire nos yeux de la lumière
de ta providence. Enchante nos oreilles de la mélodie
de ta parole et abrite-nous dans la forteresse de ta
sollicitude. Tu es le Fort, le Puissant, tu es le Clément,
l'Indulgent qui pardonne les faiblesses des hommes.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 101 -

O Du gütiger Herr! Du hast die ganze Menschheit aus


dem gleichen Stamm erschaffen. Du hast bestimmt,
daß alle der gleichen Familie angehören. In Deiner
heiligen Gegenwart sind alle Deine Diener, die ganze
Menschheit findet Schutz in Deinem Heiligtum. Alle
sind um Deinen Gabentisch versammelt; alle sind
erleuchtet vom Lichte Deiner Vorsehung.
O Gott! Du bist gütig zu allen, Du sorgst für alle, Du
beschützest alle, Du verleihst allen Leben. Du hast
einen jeden mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet,
und alle sind in das Meer Deines Erbarmens getaucht.
O Du gütiger Herr! Vereinige alle. Gib, daß die
Religionen in Einklang kommen und vereinige die
Völker, auf daß sie einander ansehen wie eine Familie
und die ganze Erde wie eine Heimat. O daß sie doch in
vollkommener Harmonie zusammenlebten!
O Gott! Erhebe das Banner der Einheit der
Menschheit.O Gott! Errichte den Größten Frieden.
Schmiede Du, o Gott, die Herzen zusammen.
O Du gütiger Vater, Gott! Erfreue unsere Herzen
durch den Duft Deiner Liebe. Erhelle unsere Augen
durch das Licht Deiner Führung. Erquicke unsere
Ohren mit dem Wohlklang Deines Wortes und
beschütze uns alle in der Feste Deiner Vorsehung. Du
bist der Mächtige und der Kraftvolle, Du bist der
Vergebende und Du bist der, welcher die Mängel der
ganzen Menschheit übersieht.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 102 -

Hëllef
Aid and Assistance – Assistance - Beistand

O Du, Deem Säi Gesiicht d’Zil vu Menger Ubiedeung


ass! Deng Schéinheet ass helleg fir mech, Deng
Wunneng ass wat ech sichen, Däi Luef ass meng
Hoffnung, Däi Plang dat wat mech begleet, Deng Léift
de Grond firwat ech do sinn, Däin Numm ze nenne
mäi Gléck, no bei Dir ze sinn dat wourop ech waarden,
Deng Präsenz mäi stäerkste Wonsch a mäin héschstent
Verlaangen. Dofir bieden ech Dech vu ganzem Häerz,
verwier mir net, wat s Du den Auserwielte vun Dengen
Dénger verschriwwen hues, a versuerg mech mat
deene Saachen, déi an dëser an an där nächster Welt
gutt fir mech sinn. Du bass wierklech alle Mënschen
hire Kinnek. Et gëtt kee Gott ausser Dir, Deen deen
ëmmer nees verzeit, dee Generéisten.

O Thou Whose face is the object of my adoration,


Whose beauty is my sanctuary, Whose habitation is my
goal, Whose praise is my hope, Whose providence is
my companion, Whose love is the cause of my being,
Whose mention is my solace, Whose nearness is my
desire, Whose presence is my dearest wish and highest
aspiration, I entreat Thee not to withhold from me the
things Thou didst ordain for the chosen ones among
Thy servants. Supply me, then, with the good of this
world and of the next. Thou, truly, art the King of all
men. There is no God but Thee, the Ever-Forgiving,
the Most Generous.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 103 -
Ô toi dont la face est l'objet de mon adoration, la
beauté mon sanctuaire et la demeure mon but, dont la
louange est mon espoir et la sollicitude ma compagne,
dont l'amour est la cause de mon existence, la mention
ma consolation, la proximité mon désir, la présence
mon vœu le plus cher et ma plus haute aspiration, je te
prie de ne pas me refuser ce que tu ordonnes pour les
élus parmi tes serviteurs. Accorde-moi le bien de ce
monde et du monde à venir. Tu es, en vérité, le roi de
tous les hommes. Il n'est pas d'autre Dieu que toi,
l'éternel Magnanime, le Très-Généreux.

O Du, zu Dessen Antlitz sich meine Anbetung erhebt!


Deine Schönheit ist mein Heiligtum, Deine Wohnstatt
mein Ziel, Dein Lobpreis meine Hoffnung, Deine
Vorsehung mein Gefährte, Deine Liebe der Grund
meines Seins, Dein Gedenken mein Trost, Deine Nähe
mein Verlangen, Deine Gegenwart mein liebster
Wunsch und meine höchste Sehnsucht. Darum bitte ich
Dich flehentlich, versage mir nicht, was Du für die
Erwählten unter Deinen Dienern bestimmt hast, und
versorge mich mit allem Guten in dieser und der
zukünftigen Welt. Du bist fürwahr der König aller
Menschen. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem
Immervergebenden, dem Großmütigsten.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 104 -

O mäi Gott!
Ech froen dech, bei Dengem herrllechsten Numm, mir
an deem ze hëllefen, wat d’Affairë vun Dengen
Dénger bléie léisst, an Deng Stied wuessen deet. Du
hues a Wierklechkeet, Muecht iwwer all Saachen.

O my God!
I ask Thee, by Thy most glorious Name, to aid me in
that which will cause the affairs of Thy servants to
prosper, and Thy cities to flourish. Thou, indeed, hast
power over all things! 22

Ô mon Dieu!
Je te demande, par ton nom le plus glorieux, de m'aider
à rendre prospères les affaires de tes serviteurs et
florissantes tes cités. Tu as, en vérité, pouvoir sur
toutes choses.

O mein Gott!
Ich bitte Dich bei Deinem erhabensten Namen, hilf mir
zu tun, was die Belange Deiner Diener fördert und
Deine Städte erblühen läßt. Du hast wahrlich Macht
über alle Dinge.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 105 -

Raum net déi festlech Tafel of, déi an Dengem Numm


gedeckt ass, an erstéck déi brennend Flam net, déi Däi
Feier, wat net ze läschen ass, ugestach huet. Hal
d’Stréime vun Dengem beliewende Waasser net op,
dat mat der Melodie vun Denger Herrlechkeet an
Dengem Gediechtnes plätschert, an enthal Dengen
Dénger net de Geroch vun Denge séissen Aromaen,
déi de Parfum vun Denger Léift ausotmen.
Här! Wandel déi quälend Suerge vun Dengen hellegen
Dénger a Rou, hir Plo a Confort, hir Erniddregung an
Herrlechkeet, hir Trauer a glécklech Freed, O Du, deen
s du d’ganz Mënschheet an der Gitt häls.
Du bass a Wierklechkeet deen Een, deen Eenzegen,
dee Mächtegen, deen Allwëssenden, deen Allweisen.
X
Remove not, O Lord, the festal board that hath been
spread in Thy Name, and extinguish not the burning
flame that hath been kindled by Thine unquenchable
fire. Withhold not from flowing that living water of
Thine that murmureth with the melody of Thy glory
and Thy remembrance, and deprive not Thy servants
from the fragrance of Thy sweet savors breathing forth
the perfume of Thy love.
Lord! Turn the distressing cares of Thy holy ones into
ease, their hardship into comfort, their abasement into
glory, their sorrow into blissful joy, O Thou that
holdest in Thy grasp the reins of all mankind!
Thou art, verily, the One, the Single, the Mighty, the
All-Knowing, the All-Wise. 23
'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 106 -
Ne retire pas, ô Seigneur, la table du festin préparé en
ton nom et n'éteins pas la flamme brûlante allumée par
ton inextinguible feu. N'empêche pas de couler l'eau
vive qui murmure la mélodie de ta gloire et de ton
souvenir, et ne prive pas tes serviteurs des doux
effluves exhalant le parfum de ton amour.
Seigneur! Change en quiétude les soucis angoissants
de tes saints serviteurs, leurs privations en bien-être,
leur humiliation en gloire et leur tristesse en joie
bienheureuse, ô Toi qui tiens en ta main les rênes de
l'humanité.
Tu es en vérité le Dieu Un, l'Unique, le Puissant,
l'Omniscient, l'infiniment Sage.
X
Räume die festliche Tafel nicht ab, o Herr, die in
Deinem Namen gedeckt ist, und ersticke die brennende
Flamme nicht, die Dein unauslöschliches Feuer
entzündet hat. Halte das Strömen Deines belebenden
Wassers nicht auf, das die Weisen Deiner Herrlichkeit
und Deines Gedächtnisses murmelt, und beraube
Deine Diener nicht des Wohlgeruchs, den der Hauch
Deiner Liebe verströmt.
Herr! Wandle die quälenden Sorgen Deiner Frommen
in Ruhe, ihre Bedrängnis in Trost, ihre Erniedrigung in
Herrlichkeit, ihren Kummer in selige Freude, o Du, der
Du in Deinem Griff die Zügel der ganzen Menschheit
hältst!
Du bist wahrlich der Eine, der Einzige, der Mächtige,
der Allwissende, der Allweise.
'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 107 -
Hien ass de Baarmhäerzegen, dee Ganz Generéisen!
O Gott, mäi Gott! Du gesäis mech, Du kenns mech ;
Du bass mäin Hafen a meng Zuflucht. Ech hu kee
gesicht a wäert kee sichen ausser Dech. Kee Pad hunn
ech betrat a kee wäert ech betrieden ausser de Pad vun
Denger Léift. An der donkler Nuecht vun der
Verzweiwlung dréint mäin A sech voll Erwaardung a
voll Hoffnung dem Moie vun Denger onbegrenzter
Gonscht zou, a moies, wann et hell gëtt, gëtt meng
matt Séil erfrëscht a gestäerkt am Gedenken un Deng
Schéinheet a Vollkommenheet. Wiem d’Gnod vun
Dengem Erbaarmen hëlleft, dee gëtt, a wär en och
nëmmen eng Drëps, zu engem onendleche Mier, an dat
klengst Atom, gehollef duerch d’Ausstralung vun
Denger zaarter Gnod, wäert wéi e stralende Stär
liichten.
Bierg ënnert Dengem Schutz, O Du Geescht vun der
Rengheet, du allgnädege Versuerger, däin äifregen,
passionéierten Dénger. Hëllef him an dëser Welt,
standhaft a bestänneg an Denger Léift ze bleiwen, an
erlab dësem Vugel, deem seng Flillécke gebrach sinn,
Schutz an en Ënnerdach ze fannen, an Dengem
hellegen Nascht um himmlesche Bam.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 108 -
He is the Compassionate, the All-Bountiful!
O God, my God! Thou seest me, Thou knowest me;
Thou art my Haven and my Refuge. None have I
sought nor any will I seek save Thee; no path have I
trodden nor any will I tread but the path of Thy love.
In the darksome night of despair, my eye turneth
expectant and full of hope to the morn of Thy
boundless favor and at the hour of dawn my drooping
soul is refreshed and strengthened in remembrance of
Thy beauty and perfection. He whom the grace of Thy
mercy aideth, though he be but a drop, shall become
the boundless ocean, and the merest atom which the
outpouring of Thy loving-kindness assisteth, shall
shine even as the radiant star.
Shelter under Thy protection, O Thou Spirit of purity,
Thou Whom art the All-Bountiful Provider, this
enthralled, enkindled servant of Thine. Aid him in this
world of being to remain steadfast and firm in Thy
love and grant that this broken-winged bird attain a
refuge and shelter in Thy divine nest that abideth upon
the celestial tree. 24

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 109 -
Il est le Compatissant, le Très-Généreux!
Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois, tu me connais, tu es
mon havre et mon refuge. Je n'ai cherché et ne
chercherai nul autre que toi, je n'ai foulé et ne foulerai
d'autre sentier que celui de ton amour. Dans la sombre
nuit du désespoir, mes yeux se tournent, pleins
d'attente et d'espérance, vers le matin de ta faveur
infinie. Dès l'aurore, mon âme languissante est
rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta beauté et de ta
perfection. Celui qu'assiste la grâce de ta miséricorde,
ne fût-il qu'une goutte, deviendra un océan sans
limites, et le plus simple atome, aidé par l'effusion de
ta tendre bonté, brillera comme l'étoile radieuse.
Esprit de pureté, toi, le très généreux Dispensateur,
prends sous ta protection ton serviteur ardent et
passionné. Aide-le en ce monde, à demeurer ferme et
constant en ton amour, et permets à cet oiseau aux
ailes brisées de trouver refuge au creux de ton nid
divin dans l'arbre céleste. 25

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 110 -
Er ist der Barmherzige, der Allgütige!
O Gott, mein Gott! Du siehst mich, Du kennst mich.
Du bist mein Hafen und meine Zuflucht. Ich habe
keinen gesucht und will keinen suchen denn Dich.
Keinen Pfad habe ich betreten und will keinen betreten
als den Pfad Deiner Liebe. In der Verzweiflung
dunkler Nacht wendet sich mein Herz voll Hoffnung
dem Morgen Deiner grenzenlosen Gunst zu, und zur
Stunde der Morgendämmerung wird meine matte Seele
erfrischt und gestärkt im Gedenken an Deine
Schönheit und Vollkommenheit. Wem die Gnade
Deines Erbarmens hilft, der wird, und wäre er nur ein
Tropfen, zu einem endlosen Meer, und das kleinste
Atom leuchtet dank der Ausgießung Deiner Güte
gleich einem strahlenden Stern.
Birg unter Deinem Schutz, Du Geist der Reinheit, Du
allgütiger Versorger, Deinen entzückten, entflammten
Diener. Hilf ihm, in der Welt des Seins standhaft und
fest an Deiner Liebe zu hangen, und laß diesen Vogel
mit gebrochenem Flügel in Deinem göttlichen Nest auf
dem himmlischen Baume Schutz und Zuflucht finden.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 111 -

Schutz
Protection – Protection - Schutz

… Bewaffnet mat der Muecht vun Dengem Numm,


kann näischt mir jeemols wéidoen, a mat Denger Léift
a mengem Häerz kann de Misär vun der ganzer Welt
mech op keng Manéier alarméieren….

… Armed with the power of Thy name - nothing can


ever hurt me, and with Thy love in my heart - all the
world's afflictions - can in no wise alarm me. … 26

… Armé du Pouvoir de Ton Nom, rien ne peut me faire


tort et avec Ton Amour dans mon coeur, toutes les
afflictions du monde ne pourront jamais m'alarmer. …

… Bin ich bewaffnet mit der Macht Deines Namens,


so kann mich nichts verwunden, und mit Deiner Liebe
im Herzen können mich alle Trübsale dieser Welt nicht
schrecken. …

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 112 -
Ruhm sief Dir, o Gott! Du bass dee Gott, Dee virun
allem existéiert huet, Deen no allem existéiere wäert
an iwwer alles ewech bestoe bleift. Du bass dee Gott
Deen alles weess a Sech iwwer alles erhieft. Du bass
dee Gott Dee mat allem gnädeg ëmgeet, Deen tëschent
allem urteelt an Deem Säi Bléck alles ëmfaasst. Du
bass Gott mäin Här, Du kenns meng Lag an du gesäis
mäin ënnerlecht a mäin äusserlecht Wiesen. Looss
Deng Verzeiung e Geschenk si fir mech a fir déi
Gleeweg déi Dengem Ruff nogaange sinn. Sief Du
meng eenzeg Hëllef géint de Muttwëll vu jidderengem
dee mir wëll Leed undoen oder mir Schlechtes
wënscht. Du bass wierklech den Här vun allem wat s
Du geschaf hues. Du gëss allen Zefriddenheet, mee
ouni Dech ka kee sech selwer duergoen.
Glory be to Thee, O God! Thou art the God Who hath
existed before all things, Who will exist after all things
and will last beyond all things. Thou art the God Who
knoweth all things, and is supreme over all things.
Thou art the God Who dealeth mercifully with all
things, Who judgeth between all things and Whose
vision embraceth all things. Thou art God my Lord,
Thou art aware of my position, Thou dost witness my
inner and outer being. Grant Thy forgiveness unto me
and unto the believers who responded to Thy Call. Be
Thou my sufficing helper against the mischief of
whosoever may desire to inflict sorrow upon me or
wish me ill. Verily, Thou art the Lord of all created
things. Thou dost suffice everyone, while no one can be
self-sufficient without Thee.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 113 -
Gloire à toi, ô Dieu! Tu existas avant toutes choses, tu
existeras après toutes choses, tu dureras au-delà de
toutes choses. Tu connais toutes choses, tu as la
suprématie sur toutes choses. Tu traites toutes choses
avec miséricorde, tu juges entre toutes choses, ta vision
embrasse toutes choses. Tu es Dieu, mon Seigneur! Tu
es conscient de ma condition, tu vois mon être spirituel
et mon être matériel. Accorde-moi ton pardon ainsi
qu'aux croyants qui ont répondu à ton appel. Sois mon
seul secours contre les vilenies de ceux qui souhaitent
m'affliger ou me nuire. En vérité, tu es le Seigneur de
toutes choses créées. Tu suffis à chacun alors que, sans
toi, nul ne peut se suffire.

Ruhm sei Dir, o Gott! Du bist der Gott, der vor allem
war, der nach allem sein wird und alles überdauert.
Du bist der Gott, der alles kennt und über alles
erhaben ist. Du bist der Gott, der gnädig ist zu allem,
der zwischen allem richtet und dessen Schau alles
umfaßt. Du bist Gott, Du bist mein Herr, Du kennst
meine Lage und siehst mein inneres wie mein äußeres
Sein. Vergib mir und den Gläubigen, die auf Deinen
Ruf antworten. Sei Du mein allgenügender Helfer vor
dem Unheil derer, die Kummer auf mich laden
möchten oder mir übel wollen. Wahrlich, Du bist der
Herr alles Erschaffenen. Du genügst jedem, doch
keiner ist sich selbst genug ohne Dich.
Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 114 -

O mäin Här! Du weess dass d’Mënschen agekreest si


mat Leed a groussem Misär an ëmgi si mat
Schwieregkeeten a Verdross. All Ongléck attackéiert
de Mënsch an all grausam Mësslechkeet iwwerfält hie
wéi d’Attaque vun enger Schlaang. Et gëtt keen
Ënnerdag, keen Asil fir hien ausser ënnert dem Flillek
vun Dengem Schutz, Dengem Versuergen, Denger
Wuecht a Garde. O Du Baarmhäerzegen! O mäin Här!
Maach Deng Protektioun meng Rüstung, Däi
Versuerge mäi Schëld, Bescheidenheet virun der Dier
vun Denger Eenzegkeet mäi Wiechter, Deng Garde a
Verdeedegung meng Festung a meng Wunneng. Hëllef
mir virun den Aflüsterunge vun der Selbstsucht an dem
Verlaangen a beschütz mech vun all Krankheet,
Ongléck, Nout a Misär.
A Wierklechkeet, bass Du de Beschützer, den Hidder,
de Verdeedeger. Du bass Deen, dee sech selwer
duergeet, de Baarmhäerzegste vun de
Baarmhäerzegen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 115 -

O my Lord! Thou knowest that the people are


encircled with pain and calamities and are environed
with hardships and trouble. Every trial doth attack
man and every dire adversity doth assail him like unto
the assault of a serpent. There is no shelter and asylum
for him except under the wing of Thy protection,
preservation, guard and custody. O Thou the Merciful
One! O my Lord! Make Thy protection my armor, Thy
preservation my shield, humbleness before the door of
Thy oneness my guard, and Thy custody and defense
my fortress and my abode. Preserve me from the
suggestions of self and desire, and guard me from
every sickness, trial, difficulty and ordeal.
Verily, Thou art the Protector, the Guardian, the
Preserver, the Sufficer, and verily, Thou art the
Merciful of the Most Merciful.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 116 -
Ô mon Seigneur, tu sais de combien de souffrances et
de calamités, de tribulations et d'afflictions, est
entourée l'humanité. Les épreuves et les infortunes
s'attaquent à l'homme telles des serpents. Il n'est pour
lui ni abri ni refuge si ce n'est sous l'aile de ta
protection et de ton assistance, de ta garde et de ta
tutelle. Ô toi, le Miséricordieux, ô mon Seigneur, fais
de ta protection mon armure, de ton assistance mon
bouclier, de l'humilité au seuil de ton unité ma
sauvegarde, de ta tutelle et de ta défense ma forteresse
et ma demeure. Préserve-moi de l'influence de mon
ego et de mes désirs, et protège-moi de toute épreuve
et maladie, difficulté et tribulation.
En vérité, tu es le Protecteur, le Gardien, le Défenseur.
Tu es celui qui suffit à tout, tu es le plus
Miséricordieux des miséricordieux!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 117 -

O mein Gott! Du weißt, daß die Menschen von


Kummer und Unglück umzingelt, von Mühsal und
Sorgen umgeben sind. Jegliche Prüfung fällt den
Menschen an, und schreckliches Leid kommt über ihn
wie der Angriff einer Schlange. Es gibt kein Obdach,
keine Zuflucht für ihn, es sei denn unter dem Fittich
Deines Schutzes, Deiner Bewahrung, Deiner Hut und
Deiner Wacht. O Du Barmherziger! O mein Herr!
Mache Deinen Schutz zu meiner Rüstung, Deine
Bewahrung zu meinem Schild, Demut am Tore Deiner
Einheit zu meiner Hut und Deine Wacht und
Verteidigung zu meiner festen Wohnstatt. Bewahre
mich vor den Einflüsterungen der Selbstsucht und der
Begierde, schütze mich vor aller Krankheit, Sorge,
Beschwernis und Qual.
Wahrlich, Du bist der Beschützer, der Hüter, der
Erhalter, der Genügende, und wahrlich, Du bist der
Barmherzigste der Barmherzigen.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 118 -

Gott ëm Verzeiung bieden


Forgiveness – Pardon - Verzeihung

Ech bieden Dech mir ze verzeien o mäin Här, dass ech


iergend een ernimmt hunn ausser Dir, a fir all Luef
ausser Dengem Luef, a fir all Freed ausser der Freed
no bei Dir ze sinn, a fir all Plëséier ausser dem Plëséier
mat Dir ze kommunizéieren, a fir all Freed ausser der
Freed vun Denger Léift an Dengem gudde Wëllen, a
fir all Saachen déi mech uginn, déi awer näischt mat
Dir ze dinn hunn, o Du deen s Du den Här vun allen
Häre bass, Deen deen d’Mëttele verschaaft an d’Dieren
opspäert.

I beg Thee to forgive me, O my Lord, for every mention


but the mention of Thee, and for every praise but the
praise of Thee, and for every delight but delight in Thy
nearness, and for every pleasure but the pleasure of
communion with Thee, and for every joy but the joy of
Thy love and of Thy good-pleasure, and for all things
pertaining unto me which bear no relationship unto
Thee, O Thou Who art the Lord of lords, He Who
provideth the means and unlocketh the doors. 27

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 119 -
Ô mon Seigneur, je te supplie de me pardonner pour
toute mention autre que ta mention, toute louange autre
que ta louange, toute joie autre que celle de ta
présence, tout plaisir autre que celui de la communion
avec toi, toute allégresse autre que celle de t'aimer et
de te plaire. Pardonne-moi aussi pour tout ce qui
m'appartient et qui est sans rapport avec toi, ô Seigneur
des seigneurs, toi qui fournis les moyens et qui ouvres
les portes!

Ich bitte Dich, o mein Herr, vergib mir jedes Gedenken


außer dem Deinen, jeden Lobpreis außer dem Deinen,
jede Wonne außer Deiner Nähe, jede Freude außer der
Gemeinschaft mit Dir, jedes Entzücken außer Deiner
Liebe und Deinem Wohlgefallen sowie alles, was mir
zugehört und keine Verwandtschaft hat mit Dir, o Du,
der Du der Herr der Herren bist, Er, der die Wege
bereitet und die Türen öffnet.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 120 -

Éier sief Dir o Gott!


Wéi kann ech vun Dir schwätzen, vu dass du helleg
bass iwwer de Luef vun der ganzer Mënschheet?
Verherrlecht sief Däin Numm, o Gott! Du bass de
Kinnek, déi éiweg Wourecht. Du weess, wat an den
Himmelen an op der Äerd ass, an zu Dir musse si all
zréckkommen. No enger präziser Mooss hues Du Deng
gëttlech bestëmmten Offenbarung erofgeschéckt.
Gelueft bass Du o Här! Duerch d’Kraaft vun Dengem
Uerder méchs Du zu engem Gewënner wien och
ëmmer s Du wëlls, duerch d’Heerschare vun den
Himmelen, der Äerd an deem, wat dertëschent läit. Du
bass den héchsten Herrscher, déi éiweg Wourecht, den
Här, deem seng Muecht net z’iwwerwannen ass.
Verherrlecht bass Du o Här! Du verzeis zu jidder Zäit
d’Sënne vu jidderengem vun Dengen Dénger, déi Dech
ëm Verzeiung bieden.
Wäsch meng Sënnen of an d’Sënne vun deenen, déi
bei der Moiesdämmerung Deng Verzeiung sichen, déi
zu Dir bieden, am Dag wéi an der Nuecht, déi no
näischt ausser Gott verlaangeren, déi duerbrénge wat
och ëmmer Gott hinne gnädeg zougesteet, déi Däi Luef
moies an owes feieren an net noléisseg sinn an hire
Flichten.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 121 -
Glory be unto Thee, O God.
How can I make mention of Thee while Thou art
sanctified from the praise of all mankind. Magnified be
Thy Name, O God, Thou art the King, the Eternal
Truth; Thou knowest what is in the heavens and on the
earth, and unto Thee must all return. Thou hast sent
down Thy divinely ordained Revelation according to a
clear measure. Praised art Thou, O Lord! At Thy
behest Thou dost render victorious whomsoever Thou
willest, through the hosts of heaven and earth and
whatsoever existeth between them. Thou art the
Sovereign, the Eternal Truth, the Lord of invincible
might. Glorified art Thou, O Lord, Thou forgivest at
all times the sins of such among Thy servants as
implore Thy pardon.
Wash away my sins and the sins of those who seek Thy
forgiveness at dawn, who pray to Thee in the daytime
and in the night season, who yearn after naught save
God, who offer up whatsoever God hath graciously
bestowed upon them, who celebrate Thy praise at
morn and eventide, and who are not remiss in their
duties.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 122 -
Gloire à toi, ô mon Dieu!
Comment puis-je te mentionner alors que tu
transcendes toute louange humaine! Magnifié soit ton
nom, ô mon Dieu, tu es le Roi, l'éternelle Vérité. Tu
sais ce qui existe sur la terre et dans les cieux, et c'est à
toi que tout retournera. Tu manifestes, selon une
mesure précise, la révélation que tu as divinement
décidée. Sois loué, ô Seigneur! Par les armées du ciel
et de la terre et de tout ce qui est entre les deux, tu
accordes, sur ton ordre, la victoire à qui tu veux. Tu es
le Souverain, la Vérité éternelle, le Seigneur au
pouvoir invincible. Glorifié sois-tu, ô Seigneur! Tu
pardonnes toujours les péchés de ceux parmi tes
serviteurs qui implorent ton pardon.
Efface mes péchés et les péchés de ceux qui
recherchent ta miséricorde à l'aube, et te prient jour et
nuit ; ils languissent pour Dieu seul, offrent tout ce que
Dieu leur a gracieusement octroyé, célèbrent ta
louange matin et soir et ne négligent pas leurs devoirs.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 123 -
Ruhm sei Dir, o Gott!
Wie kann ich von Dir sprechen, da Du heilig bist über
den Lobpreis der ganzen Menschheit! Verherrlicht sei
Dein Name, o Gott! Du bist der König, die ewige
Wahrheit. Du weißt, was in den Himmeln und auf
Erden ist, und zu Dir müssen alle zurückkehren. Nach
deutlichem Maße hast Du Deine göttlich bestimmte
Offenbarung herabgesandt. Gelobt seiest Du, o Herr!
Kraft Deines Befehls machst Du siegreich, wen Du
willst, durch die Heerscharen des Himmels, der Erde
und dessen, was dazwischen ist. Du bist der höchste
Herrscher, die Ewige Wahrheit, der Herr
unüberwindlicher Macht. Verherrlicht seiest Du, o
Herr! Du vergibst allezeit die Sünden jener Deiner
Diener, die Deine Verzeihung erflehen.
Wasche ab meine Sünden und die Sünden derer, die
zur Morgendämmerung Deine Vergebung suchen, die
zu Dir beten am Tage und zur Nachtzeit, die sich nach
nichts sehnen außer Gott, die darbringen, was Gott
ihnen gnädig gewährt, die Dein Lob preisen des
Morgens und des Abends und nicht nachlässig sind in
ihren Pflichten.

Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 124 -

Standhaftegkeet
Steadfastness - Constance – Standhaftigkeit

O Herr, mäi Gott! Stéi deene bäi, déi s Du gär hues, fir
dass si fest an Dengem Glawe sinn, fir dass si op
Denge Weeër ginn a fest an Denger Saach sinn. Gëff
hinnen Deng Gnod, dem Stuerm vun der Selbstsucht
an der Leidenschaft ze widderstoen an dem Liicht vun
der gëttlecher Féierung nozegoen.
Du bass dee Mächtegen, dee Gnädegen, Deen deen
duerch sech selwer ass, Deen dee gëtt, dee
Matleedvollen, deen Allmächtegen, dee ganz
Generéisen.

O Lord my God! Assist Thy loved ones to be firm in


Thy Faith, to walk in Thy ways, to be steadfast in Thy
Cause. Give them Thy grace to withstand the
onslaught of self and passion, to follow the light of
divine guidance.
Thou art the Powerful, the Gracious, the Self-
Subsisting, the Bestower, the Compassionate, the
Almighty, the All-Bountiful.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 125 -
Ô Dieu, mon Dieu, aide tes aimés pour qu'ils soient
forts dans ta foi, marchent sur tes chemins et restent
inébranlables dans ta cause. Accorde-leur la faveur de
résister aux assauts de l'égoïsme et de la passion, de
suivre la lumière de la divine providence.
Tu es le Fort, le Clément, l'Absolu, le Dispensateur, le
Compatissant, le Très-Puissant, le Très-Généreux.

O Herr, mein Gott! Stehe Deinen Geliebten bei, in


Deinem Glauben fest zu sein, auf Deinen Wegen zu
wandeln und in Deiner Sache standhaft zu sein.
Schenke ihnen Deine Gnade, daß sie dem Ansturm der
Selbstsucht und Leidenschaft widerstehen und dem
Lichte göttlicher Führung folgen.
Du bist der Gewaltige, der Gnädige, der
Selbstbestehende, der Lehensherr, der Mitleidige, der
Allmächtige, der Allgütige.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 126 -

Lassléisung
Detachment - Détachement – Loslösung
Ech weess net, o mäi Gott, wat d’Feier ass, dat s Du an
Dengem Land ugefaangen hues. D’Äerd ka säi Glanz
nimools verdonkelen an d’Waasser ka seng Flam net
läschen. All d’Vëlker vun der Welt kënnen näischt
maache fir senger Kraaft ze widderstoen. Grouss ass
d’Séilegkeet vun deem, deen him nokënnt a säin
Dimmeren héiert.
E puer vun hinnen, o mäi Gott, hues Du duerch Deng
stäerkend Gnod erméiglecht, Dengem Feier méi no ze
kommen, während s Du aner zréckgehalen hues,
wéinst den Doten, déi hir Hänn an Dengen Deeg
begaangen hunn. Wien ëmmer him nokënnt an et
erreecht, am brennende Verlaangen, Deng Schéinheet
ze kucken, gëtt säi Liewen op Dengem Pad a kënnt zu
Dir erop, ganz lassgeléisst vun allem ausser Dir.
Ech bieden Dech un, o mäin Här, bei dësem Feier, dat
an der Welt vun der Schëpfung gloust an ausbrécht,
zerräiss d’Schleier, déi mech hënneren, virum Troun
vun Denger Majestéit z’erschéngen a beim Agank vun
Denger Dier ze stoen. Bestëmm Du fir mech, o mäin
Här, all gutt Saach, déi s Du an Dengem Buch
erofgeschéckt hues, a looss net zou, dass ech wäit
ewechbleiwe vum Schutz vun Dengem Erbaarmen.
Mächteg bass Du ze maachen wat Dir gefällt. Du bass
wierklech den Allmächtegen, de Generéisen.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 127 -

I know not, O my God, what the Fire is which Thou


didst kindle in Thy land. Earth can never cloud its
splendor, nor water quench its flame. All the peoples
of the world are powerless to resist its force. Great is
the blessedness of him that hath drawn nigh unto it,
and heard its roaring.
Some, O my God, Thou didst, through Thy
strengthening grace, enable to approach it, while others
Thou didst keep back by reason of what their hands
have wrought in Thy days. Whoso hath hasted towards
it and attained unto it hath, in his eagerness to gaze on
Thy beauty, yielded his life in Thy path, and ascended
unto Thee, wholly detached from aught else except
Thyself.
I beseech Thee, O my God, by this Fire which blazeth
and rageth in the world of creation, to rend asunder the
veils that have hindered me from appearing before the
throne of Thy majesty, and from standing at the door
of Thy gate. Do Thou ordain for me, O my Lord, every
good thing Thou didst send down in Thy Book, and
suffer me not to be far removed from the shelter of
Thy mercy.
Powerful art Thou to do what pleaseth Thee. Thou art,
verily, the All-Powerful, the Most Generous

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 128 -
Ô mon Dieu, je ne sais quel est ce feu que tu as allumé
en tes domaines. Jamais la terre ne pourra occulter sa
splendeur ni l’eau éteindre sa flamme. Nul ne peut
résister à sa force. Grande est la félicité de celui qui
s’en approche et l’entend gronder.
Ô mon Dieu, par ta grâce fortifiante, tu permets à
certains de l’approcher alors que tu en tiens d’autres
éloignés pour ce que leurs mains ont perpétré en tes
jours. Dans son ardent désir de contempler sa beauté,
quiconque se hâte vers lui et le rejoint, offre sa vie
dans ton sentier et s’élève vers toi, entièrement détaché
de tout sauf de toi.
Ô mon Seigneur, par ce feu qui s’embrase et se
déchaîne dans le monde de la création, je te supplie de
déchirer les voiles qui m’empêchent de paraître devant
le trône de ta majesté et de me tenir sur le seuil de ta
porte. Ô mon Dieu, prescris pour moi tout le bien que
tu as révélé dans ton livre et ne me tiens pas éloigné du
refuge de ta miséricorde.
Tu as le pouvoir d’agir selon ton bon plaisir. Tu es, en
vérité, le Tout-Puissant, le Très-Généreux.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 129 -
Ich weiß nicht, o mein Gott, was für ein Feuer Du in
Deinem Lande entzündet hast. Erde kann niemals
seinen Glanz verdunkeln noch Wasser seine Flamme
löschen. Alle Völker der Welt sind machtlos, seiner
Gewalt zu widerstehen. Groß ist die Seligkeit dessen,
der ihm nahekommt und sein Tosen hört.
Einigen, o mein Gott, gabst Du durch Deine stärkende
Gnade die Kraft, sich Deinem Feuer zu nähern,
während Du andere zurückhieltest wegen der Taten,
die ihre Hände in Deinen Tagen begangen. Wer immer
ihm zueilt und es erreicht im brennenden Verlangen,
Deine Schönheit zu schauen, gibt sein Leben auf
Deinem Pfade hin und steigt zu Dir empor in völliger
Loslösung von allem außer Dir.
Ich flehe Dich an, o mein Herr, bei diesem Feuer, das
in der Welt der Schöpfung tost, zerreiße die Schleier,
die mich hindern, vor dem Thron Deiner Erhabenheit
zu erscheinen und am Zugang zu Deinem Tor zu
stehen. Bestimme für mich, o mein Herr, alles Gute,
das Du in Deinem Buch herniedersandtest, und laß
nicht zu, daß ich vom Schutze Deines Erbarmens weit
entfernt bleibe.
Du hast die Macht zu tun, was Dir gefällt. Du bist
wahrlich der Allgewaltige, der Freigebigste.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 130 -

Versammlung
Assembly – Assemblée– Versammlung

Versammelt iech a gréisster Freed a sot dëst Gebiet am


Ufank vun der Réunioun:
O Du Herr vum Kinneksräich! Och wann eis Kierperen
hei zesumme versammelt sinn, sinn awer eis
faszinéiert Häerzer vun Denger Léift fortgedroen, a
mir si gedroe vun de Strale vun Dengem herrleche
Gesiicht. Obscho mir schwaach sinn, waarde mir op
d’Offenbarunge vun Denger Muecht a Stäerkt. Obscho
mir aarm sinn, ouni Mëttelen, huele mir awer
Räichtëmer aus den Tresore vun Dengem Räich.
Obscho mir Drëpse sinn, huele mir Kraaft aus den
Déifte vun Dengem Mier. Obscho mir Stëbskäre sinn,
strale mir awer am Straleglanz vun Denger herrlecher
Sonn.
O Du Deen s Du vir eis suergs! Schéck eis Deng
Hëllef erof, fir dass jiddereen, deen hei versammelt ass
wéi eng liichtend Käerz gëtt, en Unzéiungspunkt, e
Guide zu Dengen himmleche Räicher, bis dass mir
schliesslech dës Welt hei ënnen zum Spigelbild vun
Dengem Paradis maachen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 131 -
Come ye together in gladness unalloyed, and at the
beginning of the meeting, recite ye this prayer:
O Thou Lord of the Kingdom! Though our bodies be
gathered here together, yet our spellbound hearts are
carried away by Thy love, and yet are we transported
by the rays of Thy resplendent face. Weak though we
be, we await the revelations of Thy might and power.
Poor though we be, with neither goods nor means, still
take we riches from the treasures of Thy Kingdom.
Drops though we be, still do we draw from out Thy
ocean deeps. Motes though we be, still do we gleam in
the glory of Thy splendid Sun.
O Thou our Provider! Send down Thine aid, that each
one gathered here may become a lighted candle, each
one a center of attraction, each one a summoner to
Thy heavenly realms, till at last we make this nether
world the mirror image of Thy Paradise.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 132 -
Unissez-vous dans la joie la plus intense et récitez
cette prière en début de réunion:
Ô toi, Seigneur du royaume, nos corps sont bien réunis
ici, mais ce sont nos cœurs fascinés que ton amour fait
vibrer et nous sommes transportés par le rayonnement
de ta face resplendissante. Faibles, nous sommes dans
l'attente des révélations de ta puissance et de ton
pouvoir. Pauvres, sans biens ni moyens, nous sommes
riches des trésors de ton royaume. Simples gouttes,
nous surgissons cependant des profondeurs de ton
océan. Grains de poussière, nous brillons toutefois
dans la gloire de ton soleil resplendissant.
Ô toi, notre Bienfaiteur, accorde-nous ton aide! Que
chaque personne ici présente devienne un flambeau
lumineux, un aimant, un guide vers tes royaumes
célestes, jusqu'à ce que nous fassions de ce bas monde
le miroir de ton paradis!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 133 -
Versammelt euch in ungetrübter Freude und sprecht
zum Beginn der Sitzung dieses Gebet:
O Du Herr des Königreiches! Leiblich sind wir hier
versammelt, doch unsere verzückten Herzen sind von
Deiner Liebe fortgetragen. Hingerissen sind wir vom
Strahlenglanz Deines Antlitzes. Schwach wie wir sind,
harren wir der Offenbarungen Deiner Macht und
Gewalt. Arm sind wir und mittellos, doch aus Deines
Reiches Schatzkammern erhalten wir Wohlstand die
Fülle. Nur Tropfen sind wir, doch speisen wir uns aus
den Tiefen Deines Meeres. Nur Staubkörner sind wir,
doch leuchten wir in Deiner Sonne herrlichem
Strahlenglanz.
O Du unser Versorger! Sende Deine Hilfe auf uns
nieder, so daß jeder von uns hier eine leuchtende
Kerze werde, ein Anziehungspunkt, ein Bote, der zu
Deinen himmlischen Reichen ruft, bis wir schließlich
diese Welt hinieden zum Spiegelbild Deines Paradieses
machen.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 134 -

Emfänglech Séile sichen


Seeking receptive souls - Rechercher les âmes réceptives -
Empfängliche Seelen suchen

O mäi Gott, hëllef Du Dengem Dénger Däi Wuert ze


erhéijen, alles ze verwerfen, wat wäertlos a falsch ass,
d’Wourecht z’établéieren an Deng helleg Verser
iwwerall ze verbreeden an Däi Glanz opzedecken.
Looss d’Moiesliicht an den Häerzer vun de Gerechte
kloer ginn. Du bass wierklech de Generéisen, de
Verzeienden.
”
O my God, aid Thou Thy servant to raise up the Word,
and to refute what is vain and false, to establish the
truth, to spread the sacred verses abroad, reveal the
splendors, and make the morning's light to dawn in the
hearts of the righteous. Thou art, verily, the Generous,
the Forgiving.
”
Ô mon Dieu, aide ce serviteur à proclamer la parole et
à réfuter ce qui est vain et faux, à établir la vérité et à
faire connaître les saints versets, à révéler les
splendeurs et à faire naître l'aurore dans le cœur des
justes. En vérité, tu es le Généreux, l'Indulgent.
”
O mein Gott, hilf Deinen Dienern, Dein Wort zu
erhöhen, alles zu verwerfen, was falsch und nichtig ist,
der Wahrheit Geltung zu verschaffen, Deine heiligen
Verse überall zu verbreiten und Deinen Glanz zu
enthüllen. Laß das Morgenlicht dämmern in den
Herzen der Gerechten. Du bist fürwahr der
Freigebige, der Vergebende.
'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 135 -
O Gott, mäi Gott! Hëllef Dengen treien Dénger
Häerzer ze hunn, déi voller Léift an empfindsam sinn.
Hëllef hinnen d’Liicht vun der Féierung, dat vun den
himmleschen Herrscharen ausgeet, ënnert all den
Natioune vun der Äerd ze verbreeden. Du bass
wierklech de Staarken, de Gewaltegen, de Mächtegen,
den Allënnerwerfenden, den Ëmmerverzeienden. Du
bass wierklech de Generéisen, den Duussen, den
Empfindsamen, de Mëtschgiewegsten.
ƒ

O God, my God! Aid Thou Thy trusted servants to have


loving and tender hearts. Help them to spread,
amongst all the nations of the earth, the light of
guidance that cometh from the Company on high.
Verily, Thou art the Strong, the Powerful, the Mighty,
the All-Subduing, the Ever-Giving. Verily, Thou art the
Generous, the Gentle, the Tender, the Most Bountiful.
ƒ

Ô Dieu, mon Dieu, aide tes serviteurs fidèles à


posséder un cœur aimant et tendre. Aide-les à diffuser
parmi toutes les nations de la terre la lumière directrice
qui émane de l'assemblée céleste. En vérité, tu es le
Fort, le Puissant, le Conquérant, l'éternel Bienfaiteur.
En vérité, tu es le Généreux, le Doux, le Tendre, le
Bienfaisant.
ƒ

O Gott, mein Gott! Stehe Deinen vertrauten Dienern


bei, daß sie liebevolle, empfindsame Herzen haben.
Hilf ihnen, der Führung Licht, das von den
himmlischen Heerscharen ausgeht, unter allen
Erdenvölkern zu verbreiten. Wahrlich, Du bist der
Starke, der Gewaltige, der Mächtige, der
Allunterwerfende, der Immervergebende. Wahrlich,
Du bist der Freigebige, der Sanfte, der Empfindsame,
der Großmütigste.
'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 136 -
O Du onvergläichleche Gott! O Du Här vum
Kinneksräich!
Dës Séilen sinn Deng himmlesch Arméi. Ennerstëtz
Du si an déi si gewanne mat där grousser Zuel vun
himmleschen Truppen, esou datt jiddereng vun hinne
wéi e Regiment gëtt an déi Länner hei eruewert duerch
d’Léift vu Gott an duerch d’Erliichtung vun deem wat
Hien eis léiert. O Gott! Sief Du Deen, deen hinne
bäisteet an hëlleft. An der Wëldnes, an de Bierger, am
Dall an an de Bëscher, op de Steppen an um Mier sief
Du hire Vertrauten, fir dass si duerch d’Muecht vum
Kinneksräich an dem Otem vum Hellege Geescht hire
Ruff erklénge loossen.
Du bass wierklech dee Mächtegen, dee Staarken an
deen Allmächtegen, an Du bass dee Weisen, Deen
deen héiert an Deen dee gesäit.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 137 -
O Thou incomparable God! O Thou Lord of the
Kingdom!
These souls are Thy heavenly army. Assist them and,
with the cohorts of the Supreme Concourse, make them
victorious, so that each one of them may become like
unto a regiment and conquer these countries through
the love of God and the illumination of divine
teachings. O God! Be Thou their supporter and their
helper, and in the wilderness, the mountain, the valley,
the forests, the prairies and the seas, be Thou their
confidant - so that they may cry out through the power
of the Kingdom and the breath of the Holy Spirit.
Verily, Thou art the Powerful, the Mighty and the
Omnipotent, and Thou art the Wise, the Hearing and
the Seeing.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 138 -
O Toi, Dieu incomparable! O Toi, Seigneur du
royaume!
Ces âmes forment ton armée céleste. Assiste-les et, par
le concours des cohortes de l'Assemblée suprême,
donne-leur la victoire, afin que chacune d'elle puisse,
tel un régiment, conquérir ces régions par l'amour de
Dieu et la lumière des enseignements divins. O Dieu!
Sois leur appui et leur soutien et, dans le désert, la
montagne et la vallée, les forêts, les prairies et les
mers, sois leur confident afin que, par le pouvoir du
royaume et le souffle de l'Esprit Saint, elles fassent
entendre leur appel.
En vérité Tu es le Fort, le Puissant, l'Omnipotent, Tu
es le Sage, Celui qui voit et Celui qui entend.
5
O Du unvergleichlicher Gott! O Du Herr des
Königreiches!
Diese Seelen sind Dein himmlisches Heer. Hilf ihnen,
führe sie mit der Macht der himmlischen Heerscharen
zum Sieg, so daß eine jede von ihnen einem Regimente
gleichkomme und diese Länder durch die Liebe Gottes
und die Erleuchtung göttlicher Lehren erobere. O
Gott! Sei Du ihr Beistand und ihr Helfer, und in der
Wildnis, im Gebirg, im Tal und in den Wäldern, auf
den Steppen und den Meeren sei Du ihr Vertrauter,
damit sie durch die Macht des Gottesreiches und den
Odem des Heiligen Geistes ihren Ruf erschallen
lassen.
Wahrlich, Du bist der Machtvolle, der Starke und der
Allmächtige, und Du bist der Weise, der Hörende und
der Sehende.
'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 139 -

O Gott! Maach aus mir en Enseignant vun Denger


Saach. Maach, dass mäi Mond d’Wäisheet vun Denge
Weeër ausrifft; maach mech weis, léif, gutt a
verständnesvoll. Gëff mir de Courage vun Denge
Märtyrer, d’Gedold vun Dengen Hellegen an d’Wësse
vun Dengen Auserwielten.
Maach aus mir e Feier, dat an der Däischtert vum
Mënsch senger Ignoranz brenne wäert, e Fändel deen
iwwer senger Schwächt fladdere wäert, an e Gesank,
deen a senger Hoffnungslosegkeet sangen a resonéiere
wäert.
An, Papp dee jidderee gär huet, alles wat ech vun
dësen Donen zréckgi kann, ass eng Léift, sou grouss
dass se dréit mech an zwee ze zerräissen. Aus der Déift
vu menger Séil sinn ech frou mat Dir. Ech bieden
Dech mir déi onschätzbar Faveur z’accordéieren, Dir
déngen ze dierfen. Alles wat mäin Häerz verlaangt a
meng Wierder net kënnen ausdrécken, ech weess dass
Du, himmlesche Papp, et verstees. Méi kann ech net
soen.
'Abdu'l-Bahá

(Wou ass Däitsch an Englesch ?)

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 140 -
Ô Dieu! Fais de moi un enseignant dans ta cause. Fais
que ma bouche proclame la sagesse de tes voies ;
rends-moi sage, aimable, bon et compréhensif. Donne-
moi le courage de tes martyrs, la patience de tes saints
et le savoir de tes élus.
Fais de moi un feu qui brûlera dans les ténèbres de
l’ignorance de l’homme, un drapeau qui flottera au-
dessus de sa faiblesse et un chant qui chantera et
résonnera dans son désespoir.
Et, Père bien-aimé, tout ce que je peux rendre en retour
de ces dons est un amour si grand qu’il menace de me
déchirer en deux. Je t’aime du plus profond de mon
âme. Je te supplie de m’accorder la faveur inestimable
d’être autorisé à te servir. Tout ce que mon cœur
réclame et que mes paroles ne peuvent exprimer, je
sais que toi, Père céleste, tu le comprends. Je ne peux
rien dire de plus. 28
'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 141 -

Owes
Evening – Soir - Abend

O mäi Gott, mäi Meeschter, d’Zil vu menger


Sehnsucht. Däin Dénger wëll schlofen am Ënnerdaach
vun Dengem Erbaarmen a rouen am Zelt vun Denger
Gnod. E biet Dech un, fir dass Du op hien oppass an
dass näischt un hie kënnt.
Ech bieden Dech o mäin Här, bei Dengem A wat net
schléift, behitt meng Aen, dass si näischt kucke wéi
Dech. Maach dann hire Bléck schaarf, fir dass si Deng
Zeechen erkennen an den Horizont vun Denger
Offenbarung kucken. Du bass Deen, virun Deem
sengen Offenbarunge vun der Allmuecht all Muecht an
hirem Wiesenskär ziddert. Et gëtt kee Gott ausser Dir,
den Allmächtegen, den Allbezwéngenden, den
Onbedéngten.

O my God, my Master, the Goal of my desire! This,


Thy servant, seeketh to sleep in the shelter of Ty mercy,
and to repose beneath the canopy of Thy grace,
imploring Thy care and Thy protection.
I beg of Thee, O my Lord, by Thine eye that sleepeth
not, to guard mine eyes from beholding aught beside
Thee. Strengthen, then, their vision that they may
discern Thy signs, and behold the Horizon of Thy
Revelation. Thou art He before the revelations of
Whose omnipotence the quintessence of power hath
trembled. No God is there but Thee, the Almighty, the
All-Subduing, the Unconditioned.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 142 -
Ô mon Dieu, mon maître, but de mon désir, voici ton
serviteur ; il aspire à dormir à l'ombre de ta
miséricorde et à reposer sous le dais de ta grâce,
implorant ta sollicitude et ta protection.
Ô mon Seigneur, par ton œil qui ne dort point, je te
prie de garder mes yeux fixés sur toi seul. Rends leur
regard plus pénétrant afin qu'ils discernent tes signes et
contemplent l'horizon de ta révélation. Tu es celui dont
l'omnipotence, en se révélant, a ébranlé la quintessence
du pouvoir. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Tout-
Puissant, le Conquérant, l'Absolu.

O mein Gott, mein Meister, Du Ziel meiner Sehnsucht.


Dein Diener möchte schlafen im Schutze Deines
Erbarmens und ruhen im Zelte Deiner Gnade. Er fleht
um Deine sorgende Acht und Deinen Schutz.
Ich bitte Dich, o mein Herr, bei Deinem Auge, das
nicht schläft, behüte meine Augen, daß sie nichts
schauen außer Dir. Schärfe alsdann ihren Blick, damit
sie Deine Zeichen erkennen und den Horizont Deiner
Offenbarung schauen. Du bist Der, vor Dessen
Offenbarungen der Allmacht alle Macht in ihrem
Wesenskern erbebt. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem
Allmächtigen, dem Allbezwingenden, dem
Unbedingten.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 143 -

Wéi kann ech schlofen, o Gott, mäi Gott, wann d’Ae


vun deenen, déi no Dir verlaangeren, wakreg si wéinst
hirer Trennung vun Dir, a wéi kann ech mech leeë fir
ze raschten, wann d’Séile vun deenen, déi dech gär
hunn, uerg leiden an hirem Wäitewechsi vun Denger
Präsenz?
Ech hunn, o mäin Här, mäi Geescht a mäi ganzt
Wiesen an d’riets Hand vun Denger Muecht an
dengem Schutz ginn, an ech leeë mäi Kapp op mäi
Këssen duerch Deng Muecht, an hiewen en nees op, no
Dengem Wëllen an Dengem gudde Pleséier. Du bass a
Wierklechkeet deen, deen erhält, deen, dee versuergt,
den Allmächtegen, de Mächtegsten.
Bei Denger Muecht! Ob ech schlofen oder wakreg
sinn, froen ech nëmmen dat wat s Du wënchs. Ech sinn
däin Dénger an an Dengen Hänn. Hëllef Du mir
gnädeg ze maache wat d’Dëft vun Dengem gudde
Pleséier verbreet. Dat ass wierklech meng Hoffnung an
d’Hoffnung vun deenen, déi no bei Dir sinn. Gelueft
bass Du, o Här vun de Welten.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 144 -
How can I choose to sleep, O God, my God, when the
eyes of them that long for Thee are wakeful because of
their separation from Thee; and how can I lie down to
rest whilst the souls of Thy lovers are sore vexed in
their remoteness from Thy presence?
I have committed, O my Lord, my spirit and my entire
being into the right hand of Thy might and Thy
protection, and I lay my head on my pillow through
Thy power, and lift it up according to Thy will and
Thy good pleasure. Thou art, in truth, the Preserver,
the Keeper, the Almighty, the Most Powerful.
By Thy might! I ask not, whether sleeping or waking,
but that which Thou dost desire. I am Thy servant and
in Thy hands. Do Thou graciously aid me to do what
will shed forth the fragrance of Thy good pleasure.
This, truly, is my hope and the hope of them that enjoy
near access to Thee. Praised be Thou, O Lord of the
worlds!

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 145 -
Ô Dieu, mon Dieu, comment puis-je préférer le
sommeil, alors que l'éloignement tient éveillés ceux
qui aspirent à toi ? Et comment puis-je me reposer
tandis que les âmes de ceux qui t'aiment souffrent
cruellement de demeurer loin de ta présence ?
Ô mon Seigneur, j'ai remis mon esprit et tout mon être
dans la main droite de ta puissance et de ta protection.
Par ton pouvoir, je pose ma tête sur l'oreiller et je la
relève selon ta volonté et ton bon plaisir. Tu es, en
vérité, le Protecteur, le Gardien, le Tout-Puissant,
l'Omnipotent.
Par ton pouvoir, endormi ou éveillé, je ne demande
que ce que tu désires. Je suis ton serviteur, je suis entre
tes mains. Par ta miséricorde, aide-moi à répandre les
parfums de ton bon plaisir. Certes, c'est là mon espoir
et l'espoir de ceux qui peuvent t'approcher. Loué sois-
tu, ô Seigneur des mondes!
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 146 -
Wie kann ich den Schlaf suchen, o Gott, mein Gott, da
die Augen derer, die sich nach Dir sehnen, keine Ruhe
finden, weil sie von Dir getrennt sind, und wie kann
ich mich zur Ruhe niederlegen, da Schmerz die Seelen
Deiner Geliebten erfüllt, weil sie Deiner Gegenwart so
fern sind?
Ich habe, o mein Herr, meinen Geist und all mein Sein
in die rechte Hand Deiner Macht und Deines Schutzes
gegeben. Durch Deine Kraft lege ich mein Haupt auf
mein Kissen nieder und erhebe es wieder nach Deinem
Willen und Wohlgefallen. Du bist in Wahrheit der
Erhalter, der Bewahrer, der Allmächtige, der
Allmachtvolle.
Bei Deiner Macht! Ob schlafend oder wachend, erbitte
ich nur, was Du wünschest. Ich bin Dein Diener und in
Deiner Hand. Hilf mir gnädig zu tun, was die Düfte
Deines Wohlgefallens verbreitet. Das ist wahrlich
meine Hoffnung und die Hoffnung derer, die sich
Deiner Nähe erfreuen. Gelobt seiest Du, o Herr der
Welten!
Bahá'u'llah

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 147 -
Dëschgebieder
Tischgebete 29 – Prayers at the table

Hien ass Gott! O Här, wéi solle mir Dir Merci soen!
Ouni Grenzen ass Deng Guttheet, an eis Dankbarkeet
ass nëmme begrenzt. Wéi kann dat Begrenzt dem
Onbegrenzten Dank erweisen? Onfäeg si mir, Dir
Merci ze soe fir Deng Geschenker. Ouni iergendeppes
maachen ze kënnen, dréie mir eis Dengem Räich zou a
bieden Dech Deng Donen a Guttheet ze vergréisseren.
Du bass Deen, dee gëtt, Du bass Deen, dee schenkt, Du
bass de Mächtegen.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 148 -
He is God! O Lord! How shall we thank Thee! Thy
bounties are limitless, and our gratitude but limited.
How can the limited render thanks to the limitless?
Incapable are we of offering thanks for Thy mercies.
Utterly powerless, we turn unto Thy Kingdom, and beg
Thee to increase Thy bestowal and bounty. Thou art
the Giver, Thou art the Bestower, Thou art the
Powerful. 30

Er ist Gott! O Herr, wie sollen wir Dir danken?


Grenzenlos ist Deine Großmut, und unsere
Dankbarkeit ist nur begrenzt. Wie kann das Begrenzte
dem Grenzenlosen Dank erweisen? Unfähig sind wir,
Dir Dank zu sagen für Deine Gnadengaben. Völlig
machtlos wenden wir uns Deinem Reiche zu und bitten
Dich, Deine Gaben und Segnungen zu mehren. Du bist
der Geber, der Schenkende, der Gewaltige.

'Abdu'l–Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 149 -

Mëtternuecht
Midnight – Minuit - Mitternacht

O du, deen no der Wourecht sicht! Wann s du gär häss,


dass Gott deng Aen opmécht, da muss du Gott ufleeën,
zu Him bieden an zu Mëtternuecht mat him schwätzen
a soen:
O Här, ech hu mäi Gesiicht op Däi Räich vun der
Eenheet geriicht a sinn am Mier vun Denger Gnod
ënnergedaucht. O Här, maach meng Siicht hell an
deem ech Deng Liichter an dëser däischterer Nuecht
betruechten, a maach mech frou mam Wäi vun Denger
Léift an dëser wonnerbarer Zäit. O Här, looss mech
Däi Ruff héieren a maach d’Diere vun Dengem
Himmel viru mir op, sou dass ech d’Liicht vun Denger
Herrlechkeet ka gesinn an esou vun Denger Schéinheet
ugezu ginn. A Wierklechkeet bass Du Deen dee gëtt,
de Generéisen, de Baarmhäerzegen, Deen dee verzeit.

O seeker of Truth! If thou desirest that God my open


thine eye, thou must supplicate unto God, pray to and
commune with Him at midnight, saying:
O Lord, I have turned my face unto Thy kingdom of
oneness and am immersed in the sea of Thy mercy. O
Lord, enlighten my sight by beholding Thy lights in this
dark night, and make me happy by the wine of Thy love
in this wonderful age. O Lord, make me hear Thy call,
and open before my face the doors of Thy heaven, so
that I may see the light of Thy glory and become
attracted to Thy beauty. Verily, Thou art the Giver, the
Generous, the Merciful, the Forgiving.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 150 -
Ô toi, chercheur de vérité, si tu désires que Dieu
t'ouvre les yeux, tu dois, au cœur de la nuit, le supplier,
le prier et communier avec lui par ces mots:
Ô Seigneur, le visage tourné vers ton royaume d'unité,
je me plonge dans l'océan de ta miséricorde. Ô
Seigneur, que la contemplation de tes lumières éclaire
ma vue en cette sombre nuit et que le vin de ton amour
m'emplisse de joie en cet âge merveilleux! Ô Seigneur,
fais-moi entendre ton appel et ouvre devant moi les
portes de ton ciel afin que je voie la lumière de ta
gloire et que je sois attiré par ta beauté. En vérité, tu es
le Bienfaisant, le Généreux, le Miséricordieux,
l'Indulgent.

O Wahrheitssucher! Wenn du wünschest, daß Gott


dein geistiges Auge öffne, so flehe zu Ihm und halte
Zwiesprache um Mitternacht mit folgenden Worten:
O Herr, ich habe mein Angesicht Deinem Reich der
Einheit zugewandt und lasse mich versinken im Meere
Deiner Gnade. O Herr, erleuchte mein Auge mit
Deinem Licht in dieser dunklen Nacht und beglücke
mich mit dem Wein Deiner Liebe in dieser
wunderbaren Zeit. O Herr, lasse mich Deinen Ruf
hören und öffne vor meinem Angesicht die Tore Deines
Himmels, damit ich das Licht Deiner Herrlichkeit
schaue und hingezogen werde zu Deiner Schönheit.
Wahrlich, Du bist der Geber, der Großmütige, der
Barmherzige, der Verzeihende.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 151 -

Festegkeet am Bündnes
Firmness in the Covenant - Fermeté dans l’Alliance -
Festigkeit im Bündnis

Maach eis Schrëtt fest op Dengem Pad, o Här, a stäerk


Du eis Häerzer an Dengem Gehorsam. Dréi eis
Gesiichter zu der Schéinheet vun Denger Eenzegkeet,
an erfree eist Häerz mat den Zeeche vun Denger
gëttlecher Eenheet. Kleed eis Kierpere mam Gewand
vun Denger Guttheet, an huel ewech vun eisen Aen de
Schleier vun der Sëndhaftegkeet, a gëff eis de Kielech
vun Denger Gnod; fir dat d’Essenz vun alle Wiesen
Däi Luef virun der Visioun vun Denger Gréisst sange
kann. Offenbar Dech dann, o Här, duerch Däi
baarmhäerzegt Wuert an d’Geheimnis vun Dengem
gëttleche Wiesen, fir dass déi helleg Extas vum Gebiet
eis Séile fëlle kann – e Gebiet dat sech wäert iwwer
Wierder a Buchstawen erhiewen an hinauswiesst
iwwer d’Gegrommels vu Silben an Téin, fir dass all
Saache kënnen an en Näischt zesummekommen, virun
der Offenbarung vun Dengem Glanz.
Här, dëst sinn Dénger déi fest a standhaft an Dengem
Bond an Testament bliwwe sinn, déi sech festgehalen
hunn um Seel vun der Bestännegkeet an Denger Saach,
an déi sech un de Som vum Kleed vun Denger Gréisst
geklammert hunn. Stéi hinne bäi, O Herrgott, mat
Denger Gnod, bestäteg si mat Denger Muecht a stäerk
hir Nieren an Dengem Gehorsam. Du bass Deen, dee
verzeit, de Gnädegen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 152 -

Make firm our steps, O Lord, in Thy path and


strengthen Thou our hearts in Thine obedience. Turn
our faces toward the beauty of Thy oneness, and
gladden our bosoms with the signs of Thy divine unity.
Adorn our bodies with the robe of Thy bounty, and
remove from our eyes the veil of sinfulness, and give us
the chalice of Thy grace; that the essence of all beings
may sing Thy praise before the vision of Thy grandeur.
Reveal then Thyself, O Lord, by Thy merciful utterance
and the mystery of Thy divine being, that the holy
ecstasy of prayer may fill our souls - a prayer that
shall rise above words and letters and transcend the
murmur of syllables and sounds - that all things may
be merged into nothingness before the revelation of
Thy splendor.
Lord! These are servants that have remained fast and
firm in Thy Covenant and Thy Testament, that have
held fast unto the cord of constancy in Thy Cause and
clung unto the hem of the robe of Thy grandeur. Assist
them, O Lord, with Thy grace, confirm with Thy power
and strengthen their loins in obedience to Thee. Thou
art the Pardoner, the Gracious.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 153 -

Affermis nos pas dans ton sentier, ô Seigneur, et


fortifie nos coeurs en ton obéissance. Tourne nos
visages vers la splendeur de ton Etre unique et réjouis
nos âmes par les signes de ta divine unité. Pare nos
corps de la robe de ta bonté, écarte de nos yeux le voile
du péché et donne-nous le calice de ta grâce, afin que
l'essence de toute la création puisse chanter tes
louanges devant la vision de ta grandeur. Révèle-Toi ô
Seigneur par ta parole miséricordieuse et par le
mystère de ton Etre divin, afin que la sainte extase de
la prière puisse combler nos âmes. Que cette prière
s'élève au-delà des mots et des lettres, dominant le
murmure des syllabes et des sons, afin que tout se
perde dans le néant devant la révélation de ta
splendeur.
Seigneur! Voici tes serviteurs qui sont demeurés
fidèles et fermement attachés à ton Covenant et à ton
Testament; ils ont saisi solidement la corde de
constance en ta Cause et se sont accrochés au pan du
vêtement de ta grandeur. Assiste-les de ta grâce, ô
Seigneur, confirme-les par ton pouvoir, et fortifie leurs
reins dans leur obéissance envers Toi. Tu es Celui qui
pardonne, le Bienveillant.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 154 -

Mache unsere Schritte fest auf Deinem Pfad, o Herr,


und stärke unsere Herzen in Deinem Gehorsam.
Wende unser Angesicht der Schönheit Deiner
Einzigkeit zu und erfreue unser Herz mit den Zeichen
Deiner göttlichen Einheit. Schmücke unseren Leib mit
dem Gewande Deiner Großmut, nimm uns den Schleier
der Sündhaftigkeit von den Augen und reiche uns den
Kelch Deiner Gnade, damit das innerste Wesen aller
Geschöpfe vor dem Anblick Deiner Größe Dein Lob
singe. Offenbare Dich dann, o Herr, durch Dein
barmherziges Wort und das Geheimnis Deines
göttlichen Seins, auf daß mit heiliger Inbrunst das
Gebet unsere Seele erfülle, ein Gebet, das sich erhebe
über Worte und Buchstaben und hinauswachse über
das Gemurmel von Silben und Tönen, bis alle Dinge
vor der Offenbarung Deines Glanzes in ein Nichts
versinken.
Herr, hier sind Diener, die fest und standhaft blieben
in Deinem Bund und Testament, die sich festhalten am
Seil der Beständigkeit in Deiner Sache, die sich an den
Saum des Gewandes Deiner Größe klammern. Stehe
ihnen bei, o Herr, mit Deiner Gnade, bestätige sie mit
Deiner Macht und stärke ihre Lenden in Deinem
Gehorsam. Du bist der Vergeber, der Gnädige. 31

’Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 155 -

Fir déi Verstuerwen


For the departed - Pour les défunts - Für die Verstorbenen

Erlab, o mäin Här, dass déi, déi zu Dir eropkomm sinn,


an Dir en Ënnerdaach fannen, dem beschte Komerod,
an dass si am Schiet vum Tabernakel vun Denger
Majestéit an am Hellegtum vun Denger Herrlechkeet
wunnen. Verbreet Du iwwer si, o mäin Här, vum Mier
vun Denger Verzéiung, wat si wierdeg mécht an
Dengem allerhéchste Kinneksräich ze wunnen,
soulaang wéi Deng Herrschaft dauert.
Du bass mächteg ze maache wat Dir gefällt.

Grant, O my Lord, that they who have ascended unto


Thee may repair unto Him Who is the most exalted
Companion, and abide beneath the shadow of the
Tabernacle of Thy majesty and the Sanctuary of Thy
glory. Sprinkle, O my Lord, upon them from the ocean
of Thy forgiveness what will make them worthy to
abide, so long as Thine own sovereignty endureth,
within Thy most exalted kingdom and Thine all-highest
dominion.
Potent art Thou to do what pleaseth Thee. 32

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 156 -
Ô mon Seigneur, permets à ceux qui montent vers toi
de trouver refuge en toi qui es le compagnon suprême.
Accorde-leur de séjourner à l'ombre du tabernacle de
ta majesté et du sanctuaire de ta gloire. Ô mon
Seigneur, de l'océan de ta clémence répands sur eux ce
qui les rendra dignes de résider aussi longtemps que
durera ta souveraineté, dans ton royaume d'en-haut,
dans ton empire céleste.
Tu as le pouvoir de faire ce qui te plaît.

Gib, o mein Herr, daß die zu Dir Emporgestiegenen


Zuflucht finden bei Ihm, dem erhabensten Gefährten,
und im Schatten des Tabernakels Deiner Erhabenheit
und des Heiligtums Deiner Herrlichkeit wohnen.
Benetze sie, o mein Herr, aus dem Meere Deiner
Vergebung mit dem, was sie würdig macht, in Deinem
erhabensten Reich und Deinem allhöchsten
Hoheitsgebiet zu weilen, solange Deine unumschränkte
Herrschaft währt.
Mächtig bist Du zu tun, was Dir gefällt.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 157 -

D’Gebiet fir déi Verstuerwe gëtt fir Bahá’í iwwer fofzéng


Joer gebraucht. “Et ass dat eenzegt obligatorescht Bahá’í
Gebiet wat een an der Kongregatioun seet. Et gëtt vun
engem Gleewege virgedroen iwwerdeems all déi, déi do
sinn, stinn. Et ass net néideg sech der Qiblih * zouzedréie
wann dëst Gebeit gesot gëtt.“ 33
O mäi Gott! Dat hei ass däin Dénger* an de Jong vun
dengem Dénger deen un Dech an un Deng Zeeche
gegleeft huet, an deen Dir säi Gesiicht zougedréint
huet, ganz lassgeléist vun allem ausser Dir. Du bass
wierklech, vun deenen déi Baarmhäerzegkeet weisen,
dee Baarmhäerzegsten.
Géi sou mat him ëm, O Du, deen s Du de Mënschen
hir Sënne verzeis an hir Feeler verdecks, wéi et sech
dem Himmel vun Denger Fräigebegkeet an dem Mier
vun Denger Gnod entsprécht. Huel hien op an d’Räich
vun dengem apaarten Erbaarmen, wat virun der
Erschafung vun Himmel an Äerd war. Et gëtt kee Gott
ausser Dir, deem Ëmmerverzeienden, deem
Generéisten.
Looss hien da sechsmol d’Begréissung „Alláh-u-Abhá"
widderhuelen an dann nonzéngmol jidderee vun de folgende
Verse soen:
A Wierklechkeet veréiere mir alleguer Gott.
A Wierklechkeet knéie mir eis alleguer viru Gott.
A Wierklechkeet si mir alleguer deemiddeg viru Gott.
A Wierklechkeet luewe mir alleguer Gott.
A Wierklechkeet soe mir alleguer Gott merci.
A Wierklechkeet si mir alleguer gedëlleg a Gott.
*Wann den Doudegen eng Fra ass, seet een: ”Hei ass Deng
Mod an d’Duechter vun Denger Mod ....”
Bahá'u'lláh

* Bahá'u'lláh bestimmt Seine letzte Ruhestätte als die Qiblih nach Seinem Hinscheiden

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 158 -
The Prayer for the Dead is to be used for Bahá'ís over the
age of fifteen. "It is the only Bahá'í obligatory prayer which
is to be recited in congregation; it is to be recited by one
believer while all present stand. There is no requirement to
face the Qiblih when reciting this prayers."
O my God! This is Thy servant* and the son of Thy
servant who hath believed in Thee and in Thy signs,
and set his face towards Thee, wholly detached from
all except Thee. Thou art, verily, of those who show
mercy the most merciful.
Deal with him, O Thou Who forgivest the sins of men
and concealest their faults, as beseemeth the heaven of
Thy bounty and the ocean of Thy grace. Grant him
admission within the precincts of Thy transcendent
mercy that was before the foundation of earth and
heaven. There is no God but Thee, the Ever-Forgiving,
the Most Generous.
Let him, then, repeat six times the greeting "Allah-u-Abha,"
and then repeat nineteen times each of the following verses:
We all, verily, worship God.
We all, verily, bow down before God.
We all, verily, are devoted unto God.
We all, verily, give praise unto God.
We all, verily, yield thanks unto God.
We all, verily, are patient in God.

*If the dead be a woman, let him say: “This is Thy


handmaiden and the daughter of Thy handmaiden, ...”

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 159 -
La prière pour les morts doit être récitée pour les bahá'ís
âgés de plus de 15 ans. « C'est la seule prière bahá'íe
prescrite qui doive être récitée devant une assemblée: Elle
doit être lue par un seul fidèle tandis que les participants se
tiennent debout. Il n'est pas nécessaire de faire face à la
Qiblih pour réciter cette prière. » 34
Ô mon Dieu, voici ton serviteur*, le fils de ton
serviteur, qui a cru en toi et en tes signes, qui a tourné
son visage vers toi, entièrement détaché de tout sauf de
toi. Tu es, en vérité, le plus miséricordieux d'entre les
miséricordieux. Daigne le traiter comme il sied au ciel
de ta bonté et à l'océan de ta grâce, ô toi qui pardonnes
les péchés des hommes et caches leurs défauts!
Accueille-le dans l'enceinte de ta miséricorde ineffable
qui était avant la création du ciel et de la terre. Il n'est
pas d'autre Dieu que toi, le Magnanime, le Très-
Généreux.
Que le récitant répète six fois la salutation « Alláh'u'Abhá »,
suivie de dix-neuf fois chacun des versets suivants**:
En vérité, tous nous adorons Dieu.
En vérité, tous nous nous inclinons devantDieu.
En vérité, tous nous supplions Dieu.
En vérité, tous nous louons Dieu.
En vérité, tous nous rendons grâce à Dieu.
En vérité, tous nous suivons la volonté de Dieu.

* S'il s'agit d'une défunte, dire: « Voici ta servante, la fille


de ta servante, etc...».
** Note de traduction: Il faut comprendre: Répéter dix-neuf
fois chacun des versets, en faisant précéder chaque série de
dix-neuf versets par la formule « Alláh'u'Abhá ».

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 160 -
Das Totengebet ist für Bahá’í zu sprechen, die das 15.
Lebensjahr vollendet haben. „Es ist das einzige Bahá'í-
Pflichtgebet, das in Versammlung gesprochen wird. Es ist
von einem Gläubigen zu sprechen, während alle
Anwesenden stehen. Bei diesem Gebet ist es nicht
erforderlich, sich der Qiblih zuzuwenden.“ 35
O mein Gott! Dies ist Dein Diener und Deines Dieners
Sohn, der an Dich und Deine Zeichen glaubt und Dir
sein Angesicht zuwendet, völlig losgelöst von allem
außer Dir. Du bist wahrlich der Barmherzigste aller
Barmherzigen.
O Du, der Du den Menschen die Sünden vergibst und
ihre Fehler verbirgst, verfahre mit ihm, wie es dem
Himmel Deiner Freigebigkeit und dem Meere Deiner
Gnade entspricht. Nimm ihn auf in das Reich Deines
allüberragenden Erbarmens, das der Erschaffung von
Erde und Himmel voranging. Es gibt keinen Gott
außer Dir, dem Immervergebenden, dem
Großmütigsten.
Der Betende wiederhole sodann sechsmal die Anrufung
»Alláh'u'Abhá« und alsdann jeden der folgenden Verse
neunzehnmal:
Wahrlich, wir alle beten zu Gott.
Wahrlich, wir alle beugen uns vor Gott.
Wahrlich, wir alle sind demütig vor Gott.
Wahrlich, wir alle lobpreisen Gott.
Wahrlich, wir alle danken Gott.
Wahrlich, wir alle sind geduldig in Gott.

Ist der Tote eine Frau, so sage der Betende: „Dies ist Deine
Magd und die Tochter Deiner Magd ... „

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 161 -

Gebieder fir besonnesch Geleeënheeten


Occasional Prayers - Prières de circonstance – Gebete für
besondere Gelegenheiten

Dës deeglech virgeschriwwe Gebieder, zesumme mat e


puer aner spezifesche Gebieder, wéi d’Heelungsgebiet,
d’Tablett un den Ahmad, krute vu Bahá'u'lláh eng
besonnesch Wierkkraaft a Bedeitung. Sou sollte si
ugeholl ginn. Déi Gleeweg sollte si mat onbedéngtem
Glawen a Vertraue liesen, dass si duerch dës Gebieder
an eng vill méi enk Verbindung mat Gott kommen a
sech nach méi mat Senge Gesetzer a Geboter
identifizéiere kënnen.

These daily obligatory prayers, together with a few


other specific ones, such as the Healing Prayer, the
Tablet of Ahmad, have been invested by Bahá'u'lláh
with a special potency and significance, and should
therefore be accepted as such and be recited by the
believers with unquestioning faith and confidence, that
through them they may enter into a much closer
communion with God, and identify themselves more
fully with His laws and precepts. 36

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 162 -
Les prières prescrites au quotidien et quelques autres,
comme la prière de guérison, la tablette à Ahmad, ont
été dotées par Bahá'u'lláh d'une puissance et d'une
signification particulières ; elles devraient donc être
acceptées comme telles et récitées par les croyants
avec une foi et une confiance absolue afin de
communier plus intimement avec Dieu, et de se
conformer davantage à ses lois et à ses préceptes.

Die täglichen Pflichtgebete und einige besondere


Gebete wie das Heilungsgebet und das Tablet an
Ahmad wurden von Bahá'u'lláh mit besonderer
Wirkkraft und Bedeutung versehen. So sollten sie
verstanden werden. Die Gläubigen sollten sie mit dem
unbedingten Glauben und Vertrauen lesen, daß sie
durch diese Gebete in viel engere Verbindung mit Gott
treten und sich noch mehr mit Seinen Gesetzen und
Geboten identifizieren können. 37

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 163 -

Hochzäit
Marriage – Mariage - Hochzeit

D’ Bahá'í Bestietnes ass Vereenegung an häerzlech


Léift tëschent de Partner. Si musse sech awer äifreg
een ëm deen anere këmmeren a mam Charakter vun
hirem Partner vertraut ginn. Dësen éiwege Bond sollt
duerch en zolidd Bündnes geséchert ginn, mat der
Absicht Harmonie, Verbonnenheet an Eenheet ze
fërderen an éiwegt Liewen ze kréien.

'Abdu'l-Bahá

D’Hochzäitsverspriechen, de Vers deen am Kitáb-i-


Aqdas (dem Hellegste Buch) festgeluecht ass, an deen
eenzel vun der Braut an dem Bräutigam an der Präsenz
vun op mannst zwee Zeien, déi de geeschtege Rot
akzeptéiert, ze soen ass, ass deen hei:

„Mir wäerten eis all, a Wierklechkeet, un de Wëlle


Gottes halen“ * .

* A Wierklechkeet hale mir eis all un de Wëlle Gottes

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 164 -
Hien ass de Spender, de Generéisen!
Gelueft sief Gott, den Uréiwegen, den
Ëmmerbestoenden, den Onverännerlechen, den
Éiwegen! Hien, deen duerch säin eegent Wiese bezeit,
dass Hie wierklech deen Een ass, deen Eenzegen, den
Onofhängegen, den Héchsten. Mir bezeien, dass et a
Wierklechkeet kee Gott gëtt ausser Him, mir erkenne
Seng Eenheet un a bekenne Seng Eenzegkeet. Schonn
éiweg wunnt Hien an onzougänglechen Héichten, op
de Spëtzte vu Senger Erhuewenheet, gehellegt iwwer
der Mentioun vun allem ausser Him selwer, fräi vun all
Beschreiwung ausser Senger.
A wéi Hie wollt de Mënsche Gnod a gutt Doten
erweisen, an d’Welt an d’Rei setzen, huet Hie Regelen
offenbaart a Gesetzer geschaf; ënnert dësen huet Hien
d’Gesetz vum Bestiednes geschaf, huet et zu enger
Buerg vu Wuel an Heel gemaach an huet eis et
virgeschriwwen an deem, wat a Sengem Hellegste
Buch aus dem Himmel vun der Hellegkeet
erofgeschéckt gouf. Hie sot, grouss ass Seng
Herrlechkeet:
»Bestuet iech, o Mënschen, fir dass vun iech deen
ervirgeet, dee Menger ënnert Mengen Dénger gedenkt;
dëst ass eent vu Menge Geboter fir iech ; haalt iech
drun well et ass fir äert Bescht. » 38

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 165 -
Marriage

Bahá'í marriage is union and cordial affection between


the two parties. They must, however, exercise the
utmost care and become acquainted with each other's
character. This eternal bond should be made secure by
a firm covenant, and the intention should be to foster
harmony, fellowship and unity and to attain everlasting
life.

'Abdu'l-Bahá

The pledge of marriage, the verse to be spoken


individually by the bride and the bridegroom in the
presence of at least two witnesses acceptable to the
Spiritual Assembly is, as stipulated in the Kitáb-i-
Aqdas (The Most Holy Book):

"We will all, verily, abide by the Will of God."

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 166 -

He is the Bestower, the Bounteous!


Praise be to God, the Ancient, the Ever-Abiding, the
Changeless, the Eternal! He Who hath testified in His
Own Being that verily He is the One, the Single, the
Untrammelled, the Exalted. We bear witness that
verily there is no God but Him, acknowledging His
oneness, confessing His singleness. He hath ever dwelt
in unapproachable heights, in the summits of His
loftiness, sanctified from the mention of aught save
Himself, free from the description of aught but Him.
And when He desired to manifest grace and
beneficence to men, and to set the world in order, He
revealed observances and created laws; among them
He established the law of marriage, made it as a
fortress for well-being and salvation, and enjoined it
upon us in that which was sent down out of the heaven
of sanctity in His Most Holy Book. He saith, great is
His glory:
"Marry, O people, that from you may appear he who
will remember Me amongst My servants; this is one of
My commandments unto you; obey it as an assistance
to yourselves."

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 167 -
Mariage

Le mariage bahá'í se fonde sur l'union et l'harmonie


entre les deux conjoints. Ils doivent cependant se
montrer extrêmement vigilants et apprendre à se
connaître véritablement. Ce lien impérissable devra
être établi sur une alliance solide dans l'intention de
favoriser l'harmonie, l'amitié et l'unité, et d'atteindre la
vie éternelle.

'Abdu'l-Bahá

Comme indiqué dans le Kitáb-i-Aqdas (le Très Saint


Livre), page 107, pour la promesse de mariage, le
verset à prononcer individuellement par les futurs
conjoints en présence d'au moins deux témoins agréés
par l'Assemblée spirituelle, est le suivant :

Pour les hommes :

« En vérité, nous nous conformons tous à la volonté de


Dieu . ».
Pour les femmes :

« En vérité, nous nous conformons toutes à la volonté


de Dieu. »

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 168 -

Il est le Dispensateur, le Généreux!


Louange à Dieu, l'Ancien, l'Immuable, le Constant,
l'Éternel, lui dont l'Être même atteste qu'il est en vérité
le Seul, l'Unique, l'Indépendant, le Suprême.! En
vérité, nous témoignons qu'il n'est pas d'autre Dieu que
lui, nous reconnaissons son unité et confessons son
unicité. Il demeure à jamais en d'inaccessibles
hauteurs, au faîte de la grandeur, au-delà de la mention
et de la description de tout autre que lui.
Et lorsqu'il voulut manifester aux hommes sa grâce et
sa bienfaisance et établir l'ordre dans le monde, il
révéla des observances et créa des lois. Parmi celles-ci,
il établit la loi du mariage dont il fit une forteresse de
bien-être et de salut et, du ciel de sainteté, il nous la
prescrivit dans son très saint Livre. Il dit, grande est sa
gloire:
« Mariez-vous afin que de vous naisse celui qui me
rappellera au souvenir de mes serviteurs. C'est l'un de
mes commandements, observez-le pour votre bien. »

Bahá'u'lláh.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 169 -
Hochzeit

Bahá'í-Ehe ist Vereinigung und herzliche Liebe


zwischen den Partnern. Sie müssen sich jedoch eifrig
umeinander kümmern und mit dem Charakter ihres
Partners vertraut werden. Ihr ewiges Band muß durch
einen festen Bund gesichert werden. Das Ziel sei,
Einklang, Verbundenheit und Einheit zu fördern und
ewiges Leben zu erlangen.

'Abdu'l-Bahá

Das Ehegelöbnis in Gestalt des im Kitab-i-Aqdas


festgesetzten Verses, den Braut und Bräutigam einzeln
in Gegenwart von wenigstens zwei dem geistigen Rat
genehmen Zeugen zu sprechen haben, lautet:

»Wahrlich, wir wollen uns alle an Gottes Willen


halten.«

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 170 -
Er ist der Spender, der Gabenreiche!
Preis sei Gott, dem Urewigen, dem Immerbestehenden,
dem Unveränderlichen, dem Ewigen; Ihm, der durch
Sein eigenes Sein bezeugt, daß Er wahrlich der Eine
ist, der Einzige, der Ungehinderte, der Erhabene. Wir
bezeugen, daß es fürwahr keinen Gott gibt außer Ihm,
wir anerkennen Seine Einheit und bekennen Seine
Einzigkeit. Seit aller Ewigkeit wohnt Er in unnahbaren
Höhen, auf den Gipfeln Seiner Erhabenheit, geheiligt
über die Erwähnung jedes anderen, frei von aller
Beschreibung außer der Seinen.
Und als es Ihn verlangte, den Menschen Gnade und
Wohltat zu erweisen und der Welt eine Ordnung zu
geben, offenbarte Er Regeln und schuf Gesetze. Unter
diesen gab Er das Gesetz der Ehe, machte es zu einer
festen Burg der Wohlfahrt und des Heiles und befahl
es uns in dem, was in Seinem Heiligsten Buch aus dem
Himmel der Heiligkeit herabgesandt ward. Er sagt -
groß ist Seine Herrlichkeit -:
»Vermählt euch, o Menschen, damit aus euch der
erscheine, der Meiner unter Meinen Dienern gedenke.
Dies ist eines Meiner Gebote an euch, gehorcht ihm zu
eurem eigenen Nutzen.«
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 171 -
AYYÁM-I-HÁ*
Intercalary days - Ayyám-i-Há
Déi extra Deeg, d’Deeg vun Há, vum 26te Februar bis den
1te Mäerz, sollten Deeg sinn, fir sech op d’Faaschtenzäit
virzebereeden, Deeg vu Gaaschtfrëndlechkeet, Deeg wou
een eppes fir e gudden Zweck ka ginn an Deeg wou ee
Cadeaue mécht.
O Gott, mäi Feier a mäi Liicht! Déi Deeg, déi s Du an
Dengem Buch Ayyám-i-há genannt hues, hunn
ugefaangen, o Du Kinnek vun allen Nimm, an
d’Faaschtenzäit, déi Deng héchste Fieder all deenen
zur Flicht gemaach huet, déi am Kinneksräich vun
Denger Schëpfung sinn, kënnt ëmmer méi no. Ech
bieden Dech, o mäin Här, bei dësen Deeg a bei all
deenen, déi sech während dëser Zäit un d’Seel vun
Denge Geboter klameren a sech un de Grëff vun
Denge Virschrëften halen, gëff, dass jidder Séil
rondrëm Däin Haff eng Plaz bestëmmt ass, e Sëtz bei
der Offenbarung vum Glanz vun der Luucht vun
Dengem Gesiicht.
Dës sinn Deng Dénger, o mäin Här, déi keng verdierft
Neigung vun deem ofhält, wat s Du an Dengem Buch
erofgeschéckt hues. Si vernäipe sech virun Denger
Saach, si akzeptéieren Däi Buch mat enger
Entschlossenheet déi aus Dir gebuer ass. Si halen dat
an, wat s Du hinne virgeschriwwen hues, a wëllen
deem nogoen, wat s Du hinne geschéckt hues.
Du gesäis, o mäin Här, wéi si erkennen a bezeien, wat
s Du an Denge Schrëften offenbaart hues. Gëff hinnen,
o mäin Här, mat den Hänn vun Denger Generositéit,

* Deeg vun Há, extra Dee, tëschent dem 18. Mount vum Bahá’í Kalenner Mulk an dem
19. Mount 'Alá'

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 172 -
d’Waasser vun Denger Éiwegkeet ze drénken.
Bestëmm da fir si d’Belounung, déi deem zousteet,
deen an d’Mier vun Denger Realitéit andaucht, an deen
den auserwielte Wäi vun Denger Renconter
schmaacht.
Ech bieden Dech, O Du Kinnek vun de Kinneken an
Erbaarmer vun den Ënnerdréckten, bestëmm fir si dat
Gutt vun dëser an der nächster Welt. Schreif Du fir si
néier, wat kee vun Denge Geschëpfer entdeckt huet, a
looss si zu deenen zielen, déi Dech ëmkreesen an
Dengem Troun a jidderenger vun Denge Welten no
sinn.
Du bass wierklech, deen Allmächtegen, deen
Allwëssenden, deen Allweisen.

Bahá'u'lláh

Intercalary days

The Intercalary Days, February 26 to March 1, inclusive,


should be days of preparation for the Fast, days of
hospitality, charity and the giving of present.
My God, my Fire and my Light! The days which Thou
hast named the Ayyam-i-Ha * in Thy Book have begun,
O Thou Who art the King of names, and the fast which
Thy most exalted Pen hath enjoined unto all who are in
the kingdom of Thy creation to observe is
approaching. I entreat Thee, O my Lord, by these days
and by all such as have during that period clung to the

* The Days of Ha, Intercalary Days

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 173 -
cord of Thy commandments, and laid hold on the
handle of Thy precepts, to grant that unto every soul
may be assigned a place within the precincts of Thy
court, and a seat at the revelation of the splendors of
the light of Thy countenance.
These, O my Lord, are Thy servants whom no corrupt
inclination hath kept back from what Thou didst send
down in Thy Book. They have bowed themselves
before Thy Cause, and received Thy Book with such
resolve as is born of Thee, and observed what Thou
hadst prescribed unto them, and chosen to follow that
which had been sent down by Thee.
Thou seest, O my Lord, how they have recognized and
confessed whatsoever Thou hast revealed in Thy
Scriptures. Give them to drink, O my Lord, from the
hands of Thy graciousness the waters of Thine
eternity. Write down, then, for them the recompense
ordained for him that hath immersed himself in the
ocean of Thy presence, and attained unto the choice
wine of Thy meeting.
I implore Thee, O Thou the King of kings and the
Pitier of the downtrodden, to ordain for them the good
of this world and of the world to come. Write down for
them, moreover, what none of Thy creatures hath
discovered, and number them with those who have
circled round Thee, and who move about Thy throne in
every world of Thy worlds.
Thou, truly, art the Almighty, the All-Knowing, the
All-Informed.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 174 -
Ayyám-i-Há
Les jours intercalaires, ou jours de Há, du 26 février au 1er
mars inclus constituent une période de préparation au
jeûne. Ils sont consacrés à l'hospitalité, à la charité et à
l'échange de cadeaux.
Mon Dieu, mon feu, ma lumière! Voici commencés les
jours que tu appelles Ayyám-i-Há dans ton livre, ô toi
qui es le Roi des noms! Et voici qu'approche le jeûne
prescrit par ta Plume glorieuse à tous ceux qui vivent
dans le royaume de ta création. Ô mon Seigneur, par
ces jours et par tous ceux qui, en cette période, ont
saisi la corde de tes commandements et se sont
attachés à tes préceptes, je te supplie. Assigne une
place à chacune de ces âmes dans l'enceinte de ta cour
et réserve-leur un siège lors de la révélation des
splendeurs de la lumière de ta face.
Voici, ô mon Seigneur, ceux de tes serviteurs qui
reçoivent, malgré leurs inclinations perverses, ce que
tu révèles dans ton livre. Ils s'inclinent devant ta cause
; ils acceptent ton livre avec une telle détermination
qu'elle ne peut venir que de toi ; ils observent ce que tu
leur prescris et choisissent de suivre ce que tu leur
envoies.
Vois, ô mon Seigneur, ils reconnaissent et confessent
tout ce que tu leur révèles dans tes Écritures. Ô mon
Seigneur, des mains de ta générosité, donne-leur à
boire les eaux de ton éternité. Assigne-leur la
récompense réservée à celui qui se plonge dans l'océan
de ta réalité et qui goûte le nectar de ta rencontre.
Ô Roi des rois, toi qui as pitié de l'opprimé, daigne leur
attribuer les biens de ce monde et du monde à venir.
Révèle-leur ce qu'aucune de tes créatures n'a
découvert, compte-les parmi ceux qui gravitent autour

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 175 -
de toi et qui évoluent autour de ton trône en chacun de
tes mondes.
Tu es vraiment l'Omnipotent, l'Omniscient, l'Informé.
Bahá'u'lláh

Ayyám-i-Há *
zwischen dem 18.Monat des Bahá'í-Kalenders Mulk und
dem 19. Monat Alá'
O Gott, mein Feuer und mein Licht! Die Tage, die Du
in Deinem Buche die Ayyám-i-Há nanntest, haben
begonnen, o Du König aller Namen, und die Fasten
nahen heran, deren Einhaltung Deine erhabenste Feder
allen zur Pflicht gemacht, die im Reiche Deiner
Schöpfung sind. Ich flehe Dich an, o mein Herr, bei
diesen Tagen und bei allen, die sich während dieser
Zeit an das Seil Deiner Gebote klammern und den
Griff Deiner Vorschriften halten, gib, daß jeder Seele
im Umkreis Deines Hofes ein Platz bestimmt sei, ein
Sitz bei der Offenbarung des Strahlenglanzes Deines
Antlitzes.
Hier sind Deine Diener, o mein Herr, die keine
verderbte Neigung von dem abhält, was Du in Deinem
Buche herniedergesandt hast. Sie beugen sich vor
Deiner Sache, sie ergreifen das Buch mit einer
Entschiedenheit, die aus Dir geboren ist. Sie halten ein,
was Du ihnen vorgeschrieben, und wollen befolgen,
was ihnen von Dir herabgesandt ist.

* Tage von HÁ, eingeschobene Tage

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 176 -
Du siehst, o mein Herr, wie sie bekennen und
anerkennen, was Du in Deinen Schriften offenbartest.
Gib ihnen, o mein Herr, die Wasser Deiner Ewigkeit
aus Deinen gnadenreichen Händen zu trinken.
Verzeichne sodann für sie den Lohn, dem bestimmt,
der sich in das Meer Deiner Gegenwart versenkt und
den auserwählten Wein Deiner Begegnung erlangt.
Ich flehe Dich an, o Du König der Könige, Du
Erbarmer der Unterdrückten, bestimme ihnen das Gute
dieser und der zukünftigen Welt. Schreibe schließlich
für sie nieder, was keines Deiner Geschöpfe entdeckt
hat, und zähle sie zu denen, die Dich umkreisen und
Deinem Throne in jeder Deiner Welten nahe sind.
Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allwissende, der
Allweise.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 177 -

Faaschten
Fasting – Jeûne - Fasten
Am KITAB-I-AQDAS steet: „Mir hunn iech operluecht, vum
Räifealter (15 Joer) aus un, ze bieden an ze faaschten. Dat
ass vu Gott, ärem Här an dem Här vun äre Pappe bestëmmt.
... Deen, dee reest oder krank ass, Fraen, déi schwanger
sinn oder déi stëllen, brauchen net ze faaschten. ... Enthaalt
iech dem Iessen an dem Drénken, vu Sonnenopgank bis
Sonnenënnergank a passt op, dass Gier iech net vu sou
enger Gnod ofhält, déi am Buch bestëmmt ass.“
D’Faaschtenzäit ass vum 2te bis den 20te Mäerz.

O mäi Gott, bei Dengem mächtegen Zeechen a bei der


Offenbarung vun Denger Gnod ënnert de Mënschen,
ech bieden dech, maach d’Dier vun der Stad vun
Denger Präsenz net zou an enttäusch meng
Hoffnungen net, déi ech an d’Manifestatioune vun
Denger Gnod ënnert Denge Kreature gesat hunn.
Du gesäis mech, O mäi Gott, un Dengem Numm
festhalen, dem Hellegsten, dem Stralendsten, dem
Mächtegsten, dem Gréissten, dem Héchsten, dem
Herrlechsten an ech klamere mech un de Som vun
Dengem Kleed, un dat sech all drunhalen an dëser an
an der nächster Welt.
Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Denger léifster *
Stëmm an Dengem héchste Wuert: Zéi mech ëmmer
méi no zur Schwell vun Denger Paart an hal mech net
wäit ewech vum Schiet vun Dengem Erbaarmen a vum
Baldachin † vun Denger Generositéit.

* häerzegster
† Himmel

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 178 -
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Glanz vun Denger
heller Stir an der Hellegkeet vum Liicht vun Denger
Präsenz, dat vum héchsten Horizont straalt: Zéi mech
un duerch den Doft vun Dengem Kleed a looss mech
drénke vum erliesene Wäi vun Denger Ried.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Dengen Hoer, déi op
Dengem Gesiicht spillen, sou wéi Deng héchste Fieder
iwwer d’Säite vun Dengen Tafele geet, an de
Moschusdoft verbuergener Bedeitung iwwer d’Räich
vun Denger Schëpfung verbreet, erschaf a mir sou e
Wonsch Deng Saach ze déngen, dass ech net riskéieren
zréckzefalen an net vun den Uspillunge vun deene
gehënnert ginn, déi Deng Zeeche bestreiden a sech vun
Dengem Gesiicht ofdréinen.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Dengem Numm deen
s Du zum Kinnek vun den Nimm gemaach hues, an
duerch deen all déi ugezu sinn, déi am Himmel sinn an
all déi, déi op der Äerd sinn: Maach mech fäeg, d’Sonn
vun Denger Schéinheet ze kucken a gëff mir de Wäi
vun Denger Ried.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Kinnekszelt vun
Denger Majestéit op den héchste Spëtzten a beim
Baldachin vun Denger Offenbarung op den héchsten
Héichten: Hëllef mir mat Denger Gnod dat ze
maachen, wat Däi Wëlle begiert an Däin Entschloss
offenbaart.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 179 -
Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Denger Schéinheet,
déi héich iwwer dem Horizont vun der Éiwegkeet
straalt, enger Schéinheet, virun där, sou bal si sech
offenbaart huet, d’Räich vun der Schéinheet sech an
Ubiedung verneigt a si a kléngenden Téin lueft: Gëff,
dass ech allem de Réck zoudréien, wat ech besëtzen an
nëmme mat deem liewen, wat Däint ass.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei der Offenbarung vun
Dengem Numm, Deen dee jidderee gär huet, duerch
deen d’Häerzer vun deenen, déi frou mat Dir sinn, sech
opzieren an d’Séile vun all deenen, déi op der Äerd
wunnen, sech erhiewen: Hëllef mir, Denger ze
gedenken ënnert Denge Kreaturen, an Dech ze luewen
an Dengem Vollek.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Rausche vum
gëttleche Lotosbam an dem Pëspere vun Denger
Stëmm am Kinneksräich vun Dengen Nimm: Hal
mech ewech vun allem, wat Däi Wëllen haasst, an zéi
mech un zu der Stuf, vun där Hien, deen de Muere vun
Dengen Zeechen ass, erofstraalt.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Laut, duerch deen,
soubal en aus dem Mond vun Dengem Wëllen
erauskoum, d’Ozeaner opgewullt goufen, de Wand *
geblosen huet, d’Friichte sech gewisen hunn, d’Beem
ausgeschloen hunn, all fréier Spuren ausgeläscht an all
Schleier zerrass goufen, an déi, déi Dir dévouéiert
sinn, sech presséieren, zu der Luucht vum Gesiicht vun

* d’Wënn geblosen hunn

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 180 -
hirem Här, den Onofhängegen, ze kommen: Looss
mech erkennen, wat an de Schäz vun Denger
Erkenntnes verbuerge läit an an de Späichere vun
Denger Wäisheet verstoppt ass.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech, o mäi Gott, beim Feier vun Denger
Léift, dat Dengen Erwielten an déi, déi s Du gär hues,
de Schlof aus den Ae gedriwwen huet, a bei hirem
Gedenken a Luef un Dech zur Moiesstonn: Ziel mech
zu deenen, déi erreecht hunn, wat s Du an Dengem
Buch erofgeschéckt hues an duerch Däi Wëllen
offenbaart hues.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden dech un, o mäi Gott, beim Liicht vun
Dengem Gesiicht, dat déi, déi Dir nostinn virun
d’Feiler vun Denger Veruerdnung gedriwwen huet, an
déi, déi Dir ergi sinn, op Dengem Pad de Schwäerter
vun Denge Feinden trotze gelooss huet: Schreif nidder
fir mech mat Denger geseentener Fieder, wat s Du fir
Deng Vertrauten an Deng Auserwielten nidderschreifs.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech, o mäi Gott, bei Dengem Numm,
duerch deen s Du op de Ruff vun deene lauschters, déi
Dech gär hunn, op d’Schlackserte * vun deenen, déi
sech no Dir sehnen, op de Kreesch vun deenen, déi
sech freeën, no bei Dir ze sinn, op d’Gejéimers vun
deenen, déi Dir dévouéiert sinn, an, duerch deen s Du
d’Wënsch vun deenen erfëlls, déi hir Hoffnung op
dech setzen, an hir Verlaangeren accordéiers, duerch
Deng Gnod an Deng Gonscht, a bei Dengem Numm,

* d’Keimen

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 181 -
duerch deen d’Mier vun der Verzeiung sech virun
Dengem Gesiicht weist * an d’Wolleke vun Denger
Generositéit op Deng Dénger erofreenen: Schreif
nidder fir jiddereen, dee sech Dir zoudréint an dat
virgeschriwwent Faaschten anhält, d’Belounung,
bestëmmt fir déi, déi net schwätzen ausser mat Denger
Erlaabnes an déi op Dengem Pad aus Léift zu Dir op
alles verzicht hunn, wat hinne gehéiert huet.
Du gesäis mech, o mäi Gott,...
Ech bieden Dech un, o mäin Här, bei Dir a bei Dengen
Zeechen, a bei Dengen däitleche Beweiser, an dem
stralende Sonneliicht vun Denger Schéinheet a bei
Dengen Äscht: Läsch d’Sënne vun deenen, déi sech
fest un Deng Gesetzer halen an dat beuechten wat s Du
hinnen an Dengem Buch virgeschriwwen hues.
Du gesäis mech, o mäi Gott, un Dengem Numm
festhalen ...

Bahá'u'lláh

* opdaucht

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 182 -
The Fast
The Kitáb-i-Aqdas states: "We have commanded you to pray
and fast from the beginning of maturity [15 year]; this is
ordained by God, your Lord and the Lord of your
forefathers.... The traveler, the ailing, those who are with
child or giving suck, are not bound by the fast.... Abstain
from food and drink, from sunrise to sundown, and beware
lest desire deprive you of this grace that is appointed in the
Book."
The period of the Fast is March 2 through March 20.
I beseech Thee, o my God, by Thy mighty Sign, and
by the revelation of Thy grace amongst men, to cast
me not away from the gate of the city of Thy presence,
and to disappoint not the hopes I have set on the
manifestations of Thy grace amidst Thy creatures.
Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the
Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the
Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and
clinging to the hem of the robe to which have clung all
in this world and in the world to come.
I beseech Thee, O my God, by Thy most sweet Voice
and by Thy most exalted Word, to draw me ever nearer
to the threshold of Thy door, and to suffer me not to be
far removed from the shadow of Thy mercy and the
canopy of Thy bounty. Thou seest me, O my God,
holding to Thy Name, the Most Holy, the Most
Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most
Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of
the robe to which have clung all in this world and in
the world to come.
I beseech Thee, O my God, by the splendor of Thy
luminous brow and the brightness of the light of Thy
countenance, which shineth from the all-highest

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 183 -
horizon, to attract me by the fragrance of Thy raiment,
and make me drink of the choice wine of Thine
utterance. Thou seest me, O my God, holding to Thy
Name, the Most Holy, the Most Luminous, the Most
Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the Most
Glorious, and clinging to the hem of the robe to which
have clung all in this world and in the world to come.
I beseech Thee, O my God, by Thy hair which moveth
across Thy face, even as Thy most exalted pen moveth
across the pages of Thy Tablets, shedding the musk of
hidden meanings over the kingdom of Thy creation, so
to raise me up to serve Thy Cause that I shall not fall
back, nor be hindered by the suggestions of them who
have caviled at Thy signs and turned away from Thy
face. Thou seest me, O my God, holding to Thy Name,
the Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty,
the Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious,
and clinging to the hem of the robe to which have
clung all in this world and in the world to come.
I beseech Thee, O my God, by Thy Name which Thou
hast made the King of Names, by which all who are in
heaven and all who are on earth have been enraptured,
to enable me to gaze on the Daystar of Thy Beauty,
and to supply me with the wine of Thine utterance.
Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the
Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the
Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and
clinging to the hem of the robe to which have clung all
in this world and in the world to come.
I beseech Thee, O my God, by the Tabernacle of Thy
majesty upon the loftiest summits, and the Canopy of
Thy Revelation on the highest hills, to graciously aid
me to do what Thy will hath desired and Thy purpose

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 184 -
hath manifested. Thou seest me, O my God, holding to
Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the
Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the
Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to
which have clung all in this world and in the world to
come.
I beseech Thee, O my God, by Thy Beauty that shineth
forth above the horizon of eternity, a Beauty before
which as soon as it revealeth itself the kingdom of
beauty boweth down in worship, magnifying it in
ringing tones, to grant that I may die to all that I
possess and live to whatsoever belongeth unto Thee.
Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the
Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the
Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and
clinging to the hem of the robe to which have clung all
in this world and in the world to come.
I beseech Thee, O my God, by the Manifestation of
Thy Name, the Well-Beloved, through Whom the
hearts of Thy lovers were consumed and the souls of
all that dwell on earth have soared aloft, to aid me to
remember Thee amongst Thy creatures, and to extol
Thee amidst Thy people. Thou seest me, O my God,
holding to Thy Name, the Most Holy, the Most
Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most
Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of
the robe to which have clung all in this world and in
the world to come.
I beseech Thee, O my God, by the rustling of the
Divine Lote-Tree and the murmur of the breezes of
Thine utterance in the kingdom of Thy names, to
remove me far from whatsoever Thy will abhorreth,
and draw me nigh unto the station wherein He Who is

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 185 -
the Dayspring of Thy signs hath shone forth. Thou
seest me, O my God, holding to Thy Name, the Most
Holy, the Most luminous, the Most Mighty, the Most
Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and
clinging to the hem of the robe to which have clung all
in this world and in the world to come.
I beseech Thee, O my God, by that Letter which, as
soon as it proceeded our of the mouth of Thy will, hath
caused the oceans to surge, and the winds to blow, and
the fruits to be revealed, and the trees to spring forth,
and all past traces to vanish, and all veils to be rent
asunder, and them who are devoted to Thee to hasten
unto the light of the countenance of their Lord, the
Unconstrained, to make known unto me what lay hid
in the treasuries of Thy knowledge and concealed
within the repositories of Thy wisdom. Thou seest me,
O my God, holding to Thy Name, the Most Holy, the
Most Luminous, the Most Mighty, the Most Great, the
Most Exalted, the Most Glorious, and clinging to the
hem of the robe to which have clung all in this world
and in the world to come.
I beseech Thee, O my God, by the fire of Thy love
which drove sleep from the eyes of Thy chosen ones
and Thy loved ones, and by their remembrance and
praise of Thee at the hour of dawn, to number me with
such as have attained unto that which Thou hast sent
down in Thy Book and manifested through Thy will.
Thou seest me, O my God, holding to Thy Name, the
Most Holy, the Most Luminous, the Most Mighty, the
Most Great, the Most Exalted, the Most Glorious, and
clinging to the hem of the robe to which have clung all
in this world and in the world to come.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 186 -
I beseech Thee, O my God, by the light of Thy
countenance which impelled them who are nigh unto
Thee to meet the darts of Thy decree, and such as are
devoted to Thee to face the swords of Thine enemies in
Thy path, to write down for me with Thy most exalted
Pen what Thou hast written down for Thy trusted ones
and Thy chosen ones. Thou seest me, O my God,
holding to Thy Name, the Most Holy, the Most
luminous, the Most Mighty, the Most Great, the Most
Exalted, the Most Glorious, and clinging to the hem of
the robe to which have clung all in this world and in
the world to come.
I beseech Thee, O my God, by Thy Name through
which Thou hast hearkened unto the call of Thy lovers,
and the sighs of them that long for Thee, and the cry of
them that enjoy near access to Thee, and the groaning
of them that are devoted to Thee, and through which
Thou hast fulfilled the wishes of them that have set
their hopes on Thee, and hast granted them their
desires, through Thy grace and Thy favors, and by Thy
Name through which the ocean of forgiveness surged
before Thy face, and the clouds of Thy generosity
rained upon Thy servants, to write down for everyone
who hath turned unto Thee, and observed the fast
prescribed by Thee, the recompense decreed for such
as speak not except by Thy leave, and who forsook all
that they possessed in Thy path and for love of Thee.
I beseech Thee, O my Lord, by Thyself, and by Thy
signs, and Thy clear tokens, and the shining light of the
Daystar of Thy Beauty, and Thy Branches, to cancel
the trespasses of those who have held fast to Thy laws,
and have observed what Thou hast prescribed unto
them in Thy Book. Thou seest me, O my God, holding
to Thy Name, the Most Holy, the Most Luminous, the

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 187 -
Most Mighty, the Most Great, the Most Exalted, the
Most Glorious, and clinging to the hem of the robe to
which have clung all in this world and in the world to
come.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 188 -
Prière pour le jeûne
Le Kitáb-i-Aqdas dit : « Nous vous avons ordonné de prier
et de jeûner dès l'âge de maturité (15 ans) ; c'est un ordre
de Dieu, votre Seigneur et le Seigneur de vos pères... Les
voyageurs, les malades et les femmes enceintes ou
allaitantes ne sont pas tenus de jeûner... Abstenez-vous de
toute nourriture et boisson du lever au coucher du soleil et
prenez garde de ne pas laisser le désir vous priver de ce
bienfait prescrit dans le Livre. »
Le jeûne dure du 2 au 20 mars.
Ô mon Dieu, par ton signe puissant, et par la révélation
de ta grâce à l'humanité, je te supplie de ne pas me
fermer la porte de la cité de ta présence et de ne pas
décevoir les espoirs que j'ai placés dans les
manifestations de ta bonté parmi tes créatures.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par ta voix très mélodieuse et
ton verbe suprême. Rapproche-moi toujours davantage
du seuil de ta porte et ne me retiens pas loin de l'ombre
de ta miséricorde ni du dais de ta générosité.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par la splendeur de ton front
radieux et l'éclat de ta présence qui resplendit depuis

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 189 -
l'horizon suprême. Attire-moi par le parfum de ton
vêtement et donne-moi à boire le nectar de ta parole.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par les cheveux qui balaient
ton visage comme ta plume bénie se meut sur les pages
de tes écrits en répandant sur le royaume de la création
cette senteur musquée des significations cachées.
Suscite en moi le désir de servir ta cause sans risquer
la chute et sans être entravé par les allusions de ceux
qui contestent tes signes et se détournent de ton visage.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par le nom que tu as choisi
pour être le roi des noms et qui subjugue tous ceux qui
sont au ciel et sur la terre. Permets-moi de contempler
le soleil de ta beauté et sers-moi le vin de ta parole.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par la tente de ta majesté
plantée sur les plus hautes cimes et le dais de ta
révélation dressé sur les plus hauts sommets. Aide-moi

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 190 -
à réaliser ce que ta volonté désire et ce que ton dessein
révèle.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par ta beauté qui brille à
l'horizon éternel, beauté devant laquelle, dès son
apparition, le royaume de beauté lui-même s'incline en
signe d'adoration et qu'il glorifie d'une voix vibrante.
Accorde-moi de mourir à tout ce que je possède pour
vivre de ce qui t'appartient.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par la manifestation de ton
nom, le Bien-Aimé, pour lequel le cœur de tes amants
se consume et vers lequel s'élève l'âme de tous ceux
qui vivent sur terre. Aide-moi à me souvenir de toi
parmi tes créatures et à te célébrer parmi ton peuple.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par le bruissement de l'Arbre
divin et les murmures des brises de ta parole dans le
royaume de tes noms. Éloigne-moi de tout ce que tu

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 191 -
abhorres et attire-moi près du lieu où resplendit
l'Aurore de tes signes.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par cette lettre qui, à peine
sortie de la bouche de ta volonté, fit déferler les océans
et souffler les vents, se former les fruits et naître les
arbres, qui fit s'effacer les anciens vestiges, se déchirer
les voiles et se hâter ceux qui te sont dévoués vers la
lumière de la face de leur Seigneur, l'Indépendant.
Fais-moi connaître ce que tu recèles dans les trésors de
ta connaissance et les écrins de ta sagesse.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par le feu de ton amour qui
chasse le sommeil des yeux de tes élus et de tes aimés,
par leurs louanges et leur mention de toi dès l'aube.
Compte-moi parmi ceux qui ont atteint ce que tu as
révélé dans ton livre et manifesté par ta volonté.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par la lumière de ta présence
qui exhorte ceux qui te sont proches à recevoir les

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 192 -
flèches de ton décret et ceux qui te sont dévoués à faire
face, en ton sentier, aux épées de tes ennemis. Révèle
pour moi ce que ta plume bénie a révélé pour tes
fidèles et tes élus.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache à ton Nom, le plus
saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le
plus glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel
tous s'agrippent dans ce monde et dans le monde à
venir.
Je t'implore, ô mon Dieu, par ton nom qui écoute
l'appel de tes amants, par les soupirs de ceux qui te
désirent, les pleurs de ceux qui sont proches de toi et
les plaintes de ceux qui te sont dévoués, par ton nom
qui comble les vœux de ceux qui ont placé leurs
espoirs en toi, et qui réalise leurs désirs par ta grâce et
ta générosité, et par ton nom qui fait surgir l'océan du
pardon devant ton visage et pleuvoir ta générosité sur
tes serviteurs. Pour chacun de ceux qui se tournent vers
toi et qui suivent le jeûne que tu as prescrit, inscris la
récompense accordée à ceux qui ne parlent qu'avec ta
permission et qui abandonnent, en ton chemin, tout ce
qu'ils possèdent et le font par amour pour toi.
Je t'implore, ô mon Dieu, par toi-même, par tes signes
et par tes preuves, par l'éclat du Soleil de ta beauté et
par tes Branches. Efface les offenses de ceux qui
obéissent à tes lois et observent ce que tu leur ordonnes
dans ton livre.
Vois, ô mon Dieu : je m'attache ton Nom, le plus saint,
le plus lumineux, le plus puissant, le plus loué, le plus
glorieux et je saisis le pan du vêtement auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 193 -
Fasten
Im KITAB-I-AQDAS ist bestimmt: »Wir haben euch geboten,
vom Reifealter * an zu beten und zu fasten. Dies ist von Gott,
eurem Herrn und dem Herrn eurer Väter verordnet. Als
Gnadengabe aus Seiner Gegenwart hat Er jene
ausgenommen, die schwach sind durch Krankheit oder
Alter, und Er ist der Vergebende, der Großmütige ... Für
eine kurze Zeit haben Wir euch das Fasten zur Pflicht
gemacht und an dessen Ende euch Naw-Rúz als Fest
bestimmt ... Wer reist, schwanger ist oder stillt, ist nicht an
das Fasten gebunden. Enthaltet euch der Speise und des
Tranks von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und gebt
acht, daß Gier euch nicht dieser Gnade beraube, die im
Buche bestimmt ist.« †
Der Fastenmonat Alá' dauert vom 2. März bis zum 20.
Mäerz, der Frühlings-Tag- und Nacht-gleiche.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deinem mächtigen
Zeichen und bei der Enthüllung Deiner Huld unter den
Menschen, weise mich nicht ab vom Tore zur Stadt
Deiner Gegenwart und enttäusche nicht die
Hoffnungen, die ich in die Offenbarungen Deiner
Gnade unter Deinen Geschöpfen setze.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.

* ¹ 15 Jahre
† ² Vgl. Synopsis and Codification of the Laws and Ordinances of the Kitáb-
i-Aqdas, p.13 Nr.3 und Nr.4

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 194 -
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deiner lieblichen
Stimme und bei Deinem erhabenen Wort, ziehe mich
immer näher zur Schwelle Deines Tores und halte
mich nicht fern vom Schatten Deines Erbarmens und
vom Baldachin Deiner Großmut.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, beim Strahlenglanze
Deiner Stirn und der Lichtfülle Deines Antlitzes, das
vom höchsten Horizonte strahlt, ziehe mich an durch
den Duft Deines Gewandes und lasse mich trinken
vom erlesenen Wein Deiner Rede.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deinem Haar, das
um Dein Antlitz spielt, indes Deine erhabenste Feder
über die Seiten Deiner Tafeln gleitet, den Moschusduft
verborgener Bedeutungen zum Reiche Deiner
Schöpfung tragend, befeure mich so sehr zum Dienst
an Deiner Sache, daß ich nimmer zurückweiche noch
gehemmt werde durch die Anspielungen derer, die an
Deinen Zeichen kritteln und sich abwenden von
Deinem Angesicht.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 195 -
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deinem Namen,
den Du zum König aller Namen erhobst, und durch
den alle im Himmel und auf Erden hingerissen sind,
mache mich fähig, die Sonne Deiner Schönheit zu
schauen, und versieh mich mit dem Weine Deiner
Rede.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, beim Königszelt
Deiner Erhabenheit auf den erhabensten Gipfeln und
beim Baldachin Deiner Offenbarung auf den höchsten
Höhen, hilf mir gnädiglich zu tun, was Dein Wille
begehrt und Dein Entschluß offenbarte.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deiner Schönheit,
die hoch über den Horizont der Ewigkeit strahlt, eine
Schönheit, vor der, kaum daß sie sich offenbarte, das

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 196 -
Reich der Schönheit selbst sich in Anbetung verneigte
und sie in klingenden Tönen pries, gib, daß ich allem
den Rücken kehre, was ich besitze, und nur dem lebe,
was Dein ist.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei der Offenbarung
Deines Namens, der Vielgeliebte, durch den die
Herzen Deiner Liebenden sich verzehren und die
Seelen aller, die auf Erden wohnen, sich hoch
aufschwingen, stehe mir bei, Deiner unter Deinen
Geschöpfen zu gedenken und Dich zu rühmen in
Deinem Volke.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, beim Rauschen des
göttlichen Lotosbaumes und dem Raunen Deiner
Stimme im Königreich Deiner Namen, halte mich fern
von allem, was Dein Wille verabscheut, und ziehe
mich empor zu der Stufe, von der Er, das Morgenrot
Deiner Zeichen, herniederstrahlt.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 197 -
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei jenem Laut, durch
den, kaum war er aus Deines Willens Mund ertönt, die
Meere wogten, die Winde bliesen, die Früchte sich
enthüllten, die Bäume ausschlugen, alle früheren
Spuren ausgelöscht und alle Schleier zerrissen wurden
und die Dir Ergebenen dem Lichte vom Antlitz ihres
Herrn, dem Unbezwungenen, zueilten, - laß mich
erkennen, was in den Schatzkammem Deiner
Erkenntnis verborgen und in den Speichern Deiner
Weisheit verwahrt ist.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei dem Feuer Deiner
Liebe, das Deinen Erwählten und Geliebten den Schlaf
aus den Augen trieb, und bei ihrem Gedenken und
Lobpreis zur Stunde der Morgendämmerung, zähle
mich zu denen, die erreichten, was Du in Deinem
Buche herabgesandt und durch Deinen Willen
offenbart hast.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 198 -
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei dem Lichte Deines
Antlitzes, das die Dir Nahestehenden vor die Pfeile
Deines Ratschlusses trieb und die Dir Ergebenen auf
Deinem Pfade den Schwertern Deiner Feinde trotzen
ließ, schreibe nieder für mich mit Deiner
höchsterhabenen Feder, was Du für Deine Vertrauten
und Erwählten niederschriebst.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.
Ich flehe Dich an, o mein Gott, bei Deinem Namen,
durch den Du hörest auf den Ruf Deiner Geliebten, auf
die Seufzer derer, die sich nach Dir sehnen, auf den
Schrei derer, die sich des Zutritts zu Deiner Nähe
erfreuen, und auf das Stöhnen derer, die Dir ergeben
sind, bei Deinem Namen, durch den Du die Bitten
derer erfüllst, die ihre Hoffnung auf Dich setzen, deren
Sehnsüchte Du stillst durch Deine Gnade und Gunst,
und bei Deinem Namen, durch den das Meer der
Vergebung vor Deinem Angesicht wogt und die
Wolken der Freigebigkeit auf Deine Diener
herabregnen, schreibe für jeden, der sich Dir zuwendet
und das vorgeschriebene Fasten einhält, den Lohn
derer nieder, die nicht sprechen außer mit Deiner
Erlaubnis und die auf Deinem Pfade aus Liebe zu Dir
auf alles verzichteten, was sie besaßen.
Ich flehe Dich an, o mein Herr, bei Dir und Deinen
Zeichen, bei Deinen deutlichen Beweisen, bei dem
strahlenden Sonnenlicht Deiner Schönheit und bei
Deinen Zweigen, lösche die Sünden derer, die sich fest

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 199 -
an Dein Gesetz halten und befolgen, was Du ihnen in
Deinem Buche vorgeschrieben hast.
Du siehst mich, o mein Gott, an Deinem Namen
festhalten, dem Heiligsten, dem Strahlendsten, dem
Mächtigsten, dem Größten, dem Höchsten, dem
Herrlichsten, und mich klammern an den Saum Deines
Gewandes, daran sich alle halten in dieser und der
zukünftigen Welt.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 200 -
O Gott! Wéi ech mech enthale vu kierperleche Wënsch
a mech net mat Iessen an Drénken ofginn, esou maach
Du mäin Häerz a mäi Liewe reng an helleg fir d’Léift
vu soss kengem ausser Dir, a verdeedeg a schütz meng
Séil vun der Selbstsucht a virun allem Déiereschen, fir
dass mäi Geescht sech verbënnt mat den Otemzig vum
Hellegen a faascht vum Ernimme vun allem ausser
Dir.

O God! as I am fasting from the appetites of the body


and not occupied with eating and drinking, even so
purify and make holy my heart and my life from aught
else save Thy Love, and protect and preserve my soul
from self-passions and animal traits. Thus may the
spirit associate with the Fragrances of Holiness and
fast from everything else save Thy mention. 39
O mon Dieu! Alors que je refrène les appétits du corps
et m'abstiens de manger et de boire, même ainsi,
purifie et sanctifie mon cœur et ma vie de tout sauf de
ton amour, protège et préserve mon âme des passions
égoïstes et des pulsions animales. Aussi, fais que
l'esprit s'imprègne des fragrances de sainteté et
s'abstienne de tout ce qui n'est pas la mention de Toi.
O Gott! So wie ich mich fleischlicher Wünsche enthalte
und Speise und Trank entrate, so reinige und heilige
auch mein Herz von allem außer der Liebe zu Dir.
Schütze und schirme meine Seele vor Selbstsucht und
vor allem Tierischen, damit mein Geist sich dem Odem
der Heiligkeit verbinde und in allem faste außer
Deinem Gedenken.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 201 -

Naw-Rúz
Naw-Rúz, 21ste Mäerz, den éischten Dag vum Bahá’í Joer.
Gelueft bass Du, o mäi Gott, dass Du Naw-Rúz deenen
zum Fest bestëmmt hues, déi d’Faaschten aus Léift zu
Dir agehalen hunn a sech allem ental hunn, wat s Du
haass. Erlab, o mäi Gott, dass d’Feier vun Denger Léift
an d’Hëtzt, déi dat vun Dir bestëmmte Faaschten
erginn huet, si an Denger Saach entflamen, an dass si
sech doduerch Dengem Luef an Dengem Gedenken
higinn.
O mäin Här, vu dass Du si mam Ornament vun deem
vun Dir virgeschriwwene Faaschten geschmückt hues,
sou rëscht Du si och duerch Deng Gnod a generéis
Gonscht mam Ornament vun Denger Awëllegung.
Well d’Dote vun de Mënsche sinn all ofhängeg vun
Dengem gudde Pleséier, a sinn Denge Geboter
ënnerworf. Géifs Du deen, deen d’Faaschte gebrach
huet, als een ugesinn, deen et agehalen huet, sou géif
sou e Mënsch zu deene gezielt ginn, déi zënter aller
Éiwegkeet d’Faaschten agehalen hunn. A géifs Du
bestëmmen, dass een, deen d’Faaschten agehalen huet,
et gebrach hätt, sou géif déi Persoun zu deene gezielt
ginn, déi d’Kleed vun Denger Offenbarung mat Stëbs
beknascht hunn, a wäit ewech si vun de kristallkloere
Waassere vun dëser Liewensquell.
Duerch Dech ass de Fändel „Gelueft bass Du an
Denge Wierker“ erhuewen an de Fändel „Gefollegt
gëtt Dir an Dengem Gebot.“ auserneegefaalt ginn.
Maach, o mäi Gott, Däi Rang Dengen Dénger bekannt,
fir dass hinne bewosst gëtt, dass d’Perfektioun * vun
alle Saachen ofhängeg ass vun Dengem Befehl an

* mérite, qualité, supériorité

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 202 -
Dengem Wuert, an dass de Wäert vun all Akt
bestëmmt ass duerch d’Erlaabnes an d’Wuelgefale vun
Dengem Wëllen, an dass si erkennen, dass d’Léngte
vun all deem, wat de Mënsch mécht, fest am Grëff vun
Denger Akzeptanz an Dengem Uerder leien. Looss si
dat wëssen, fir dass guer näischt si vun Denger
Schéinheet kann ausschléissen, an dësen Deeg, wou
Christus verkënnegt: „All Herrschaft ass Deng, o Du
Papp vum Geescht (Jesus)“; an Däi Frënd (Mohamed)
ausrifft:“Gelueft bass Du, o Du, dee jidderee gär huet,
well Du hues Deng Schéinheet gewisen, a fir Deng
Auserwielten niddergeschwriwwen, wat si zum Troun
vun der Offenbarung vun Dengem Gréissten Numm
gelaange léisst, engem Numm, deen d’Mënschen an de
Misär geheit, ausser déi, déi sech vun allem ausser Dir
lassgeléisst hunn, a sech Him zougedréint hunn, Deen,
deen den Offenbarer vun Dir selwer ass an
d’Manifestatioun vun Dengen Eegeschaften.“
O mäin Här, deen, deen Däin Aascht ass an all déi
rondrëm Dech, hunn haut mat Faaschten opgehal, no
deem si an hirem Äifer, Dir ze gefalen, et am Beräich
vun Dengem Haff agehalen hunn. Bestëmm Du fir
hien, a fir si, a fir all déi, déi an dësen Deeg an Deng
Géigewaart koumen, all dat Gutt, dat s Du an Dengem
Buch bestëmmt hues. Gëff hinnen dann, dat wat hinne
souwuel an dësem Liewen an am Liewen duerno
profitabel * ass.
Du bass wierklech, deen, deen alles weess, deen
Allweisen.
Bahá'u'lláh

* vu Virdeel

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 203 -
Naw-Rúz
Naw-Ruz, March 21, is the first day of the Bahá'í year.
Praised be Thou, O my God, that Thou hast ordained
Naw-Ruz as a festival unto those who have observed
the fast for love of Thee and abstained from all that is
abhorrent unto thee. Grant, O my Lord, that the fire of
Thy love and the heat produced by the fast enjoined by
Thee may inflame them in Thy Cause, and make them
to be occupied with Thy praise and with remembrance
of Thee.
Since thou hast adorned them, O my Lord, with the
ornament of the fast prescribed by Thee, do Thou
adorn them also with the ornament of Thine
acceptance, through Thy grace and bountiful favor. For
the doings of men are all dependent upon Thy good-
pleasure, and are conditioned by Thy behest. Shouldst
Thou regard him who hath broken the fast as one who
hath observed it, such a man would be reckoned
among them who from eternity had been keeping the
fast. And shouldst Thou decree that he who hath
observed the fast hath broken it, that person would be
numbered with such as have caused the Robe of Thy
Revelation to be stained with dust, and been far
removed from the crystal waters of this living
Fountain.
Thou art He through Whom the ensign "Praise-worthy
art Thou in Thy works" hath been lifted up, and the
standard "Obeyed art Thou in thy behest" hath been
unfurled. Make known this Thy station, O my God,
unto Thy servants, that they may be made aware that
the excellence of all things is dependent upon Thy
bidding and Thy word, and the virtue of every act is
conditioned by Thy leave and the good pleasure of Thy

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 204 -
will, and may recognize that the reins of men's doings
are within the grasp of Thine acceptance and Thy
commandment. Make this known unto them, that
nothing whatsoever may shut them out from Thy
Beauty, in these days whereon the Christ exclaimeth:
"All dominion is Thine, O Thou the Begetter of the
Spirit (Jesus)"; and Thy Friend (Muhammad) crieth
out: "Glory be to Thee, O Thou the Best-Beloved, for
that thou hast uncovered thy Beauty, and written down
for Thy chosen ones what will cause them to attain
unto the seat of the revelation of Thy Most Great
Name, through which all the peoples have lamented
excepted such as have detached themselves from all
else except Thee, and set themselves towards Him Who
is the Revealer of Thyself and the Manifestation of
Thine attributes."
He Who is Thy Branch and all Thy company, O my
Lord, have broken this day their fast, after having
observed it within the precincts of Thy court, and in
their eagerness to please Thee. Do Thou ordain for
Him, and for them, and for all such as have entered
Thy presence in those days all the good Thou didst
destine in Thy Book. Supply them, then, with that
which will profit them, in both this life and in the life
beyond.
Thou, in truth, art the the All-Knowing, the All-Wise.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 205 -
Naw-Rúz
Loué sois-tu, Ô mon Dieu! Tu as fait du Naw-Rúz un
jour de fête pour ceux qui ont observé le jeûne par
amour pour toi et se sont abstenus de tout ce que tu
réprouves. Ô mon Seigneur, permets que le feu de ton
amour et la chaleur produite par le jeûne que tu as
prescrit, les enflamment en ta cause. Qu’ils se
consacrent à ta mention et à ton souvenir!
Ô mon Seigneur, puisque tu les as parés du jeûne que
tu as décrété, pare-les aussi du vêtement de ton
assentiment, par ta grâce et ta générosité ; car les
actions des hommes dépendent de ton bon plaisir et
sont soumises à ton commandement. Si tu considérais
qu’un homme qui a rompu le jeûne l’a observé, il
faudrait le compter parmi ceux qui ont éternellement
jeûné. Et si tu décrétais que celui qui a observé le jeûne
l’a rompu, il faudrait le ranger parmi ceux qui ont
souillé de poussière le manteau de ta révélation et se
sont écartés des eaux cristallines de cette fontaine de
vie.
C’est toi qui lèves l’étendard de « en tes œuvres tu es
digne de louanges » ; c’est toi qui déploies l’emblème
de « en tes commandements tu es obéi ». Révèle à tes
serviteurs ce rang qui est le tien afin qu’ils conçoivent
que l’excellence de toutes choses dépend de ton ordre
et de ta parole, que la vertu de toute action est
entérinée par ton approbation et le bon plaisir de ta
volonté, afin qu’ils reconnaissent que les rênes des
actions humaines sont sous l’emprise de ton
assentiment et de ton commandement. Fais-leur savoir
que rien au monde ne peut les écarter de ta Beauté en
ces jours où le Christ proclame : « Toute souveraineté
t’appartient, ô toi qui as engendré l’Esprit*», jours où

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 206 -
ton Ami** s’écrie : « Gloire à toi, ô Bien-Aimé! Tu as
dévoilé ta Beauté et révélé ce qui permet à tes élus
d’accéder au siège de la révélation de ton très grand
Nom, lequel plonge les peuples dans la désolation
excepté ceux qui, détachés de tout sauf de toi, se
tournent vers le Révélateur de toi-même et la
Manifestation de tes attributs. »
Ô mon Seigneur, celui qui est ta Branche et tous tes
fidèles ont cessé le jeûne aujourd’hui après l’avoir
observé en ta présence et dans leur ardeur à te plaire.
Accorde-leur et accorde à ceux qui accèdent en ta
présence en ces jours, tout le bien que tu promets dans
ton livre. Donne-leur ce qui leur sera profitable dans
cette vie et dans l’autre.
Tu es, en vérité, l’Omniscient, le Très-Sage.

Bahá’u’lláh
----------------
* Jésus,
** Muhammad

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 207 -
Naw-Rúz
Gepriesen seiest Du, o mein Gott, da Du Naw-Rúz
denen zum Fest bestimmt hast, die das Fasten aus
Liebe zu Dir hielten und alles mieden, was Du
verabscheust. Gib, o mein Gott, daß das Feuer Deiner
Liebe und die Glut, die das von Dir befohlene Fasten
erzeugte, sie in Deiner Sache entflamme und sie
bestimme, sich Deinem Lobpreis und Deinem
Gedenken hinzugeben.
Da Du sie schmücktest mit der Zier des von Dir
vorgeschriebenen Fastens, so schmücke sie durch
Deine Gnade und großmütige Gunst auch mit Deiner
Annahme. Denn der Menschen Taten hängen alle von
Deinem Wohlgefallen ab und sind bedingt durch Dein
Geheiß. Solltest Du den, der das Fasten brach, als
einen ansehen, der es hielt, so wird ein solcher Mensch
zu denen gezählt, die seit aller Ewigkeit das Fasten
hielten. Und solltest Du bestimmen, daß einer, der das
Fasten hielt, es gebrochen habe, so wird er zu denen
gerechnet, die das Gewand Deiner Offenbarung mit
Staub beschmutzten und sich weit entfernt haben von
den kristallklaren Wassern dieser Lebensquelle.
Du hast das Banner „Preis sei Dir in Deinen Werken“
erhoben und die Standarte „Gehorcht werde Dir in
Deinem Gebot!“ entfaltet. Mache, o mein Gott, Deinen
Rang Deinen Dienern bekannt, damit ihnen bewußt
werde, daß aller Dinge Vortrefflichkeit von Deinem
Befehl und Deinem Worte abhängt und daß der Wert
jeder Tat durch die Erlaubnis und das Wohlgefallen
Deines Willens bestimmt ist, und daß sie erkennen,
daß im Griff Deiner Annahme und Deines Befehls die
Zügel aller Taten des Menschen liegen. Mache ihnen
dies wohlbekannt, auf daß sie durch nichts von Deiner

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 208 -
Schönheit ferngehalten werden in diesen Tagen, von
denen Christus verkündet: „Alle Herrschaft ist Dein, o
Du Vater des Geistes“ und von denen Dein Freund¹
ausruft: „Preis sei Dir, o Vielgeliebter, denn Du hast
Deine Schönheit enthüllt und für Deine Erwählten
niedergeschrieben, was sie zum Thron der
Offenbarung Deines Größten Namens gelangen läßt,
eines Namens, der alle Völker wehklagen ließ außer
jenen, die sich von allem außer Dir gelöst und zum
Offenbarer Deiner Selbst und der Manifestation
Deiner Eigenschaften begeben haben.“
O Gott, Dein Zweig und alle Deine Gefährten haben
heute ihr Fasten beendet, das sie in ihrem Eifer, Dir zu
gefallen, im Bereiche Deines Hofes hielten. Verordne
Du ihm, ihnen und allen, die in diesen Tagen in Deine
Gegenwart gelangten, all das Gute, das Du in Deinem
Buche bestimmt hast. Versorge sie alsdann mit dem,
was ihnen in diesem und im jenseitigen Leben Nutzen
bringt.
Du bist wahrhaftig der Allwissende, der Allweise.

Bahá'u'lláh
¹ Muhammad

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 209 -
Besuchsgebiet, Bahá'u'lláh an de Báb
Tablet of Visitation – Prière de souvenance - Besuchstablett
Dëst Gebiet gëtt an de Schräiner vu Bahá'u'lláh a vum
Báb gelies. Et gëtt och dacks benotzt fir Hir
Gebuertsdeeg ze commémoréieren.
De Luef, deen aus Dengem héchsterhawene Wiesen
dämmert, an d’Herrlechkeet, déi aus Denger stralender
Schéinheet ervirschéngt, si mat Dir, deen s Du
d’Offenbarung vun der Gréisst bass, de Kinnek vun
der Éiwegkeet, an den Här iwwer all, déi am Himmel
an op der Äerd sinn. Ech bezeien, dass duerch Dech
Gottes Herrschaft a Säi Räich an d’Majestéit a Seng
Gréisst offenbaart sinn, an d’Sonnen uréiweger Pracht
hire Glanz op den Himmel vun Denger
onwidderrufleche Veruerdnung stralen an d’Schéinheet
vum Onsichtbaren iwwer dem Horizont vun der
Schëpfung erstraalt. Ech bezeien ausserdeem, dass
duerch eng eenzeg Bewegung vun Denger Fieder Däi
Gebot “Sief!” verkënnegt ginn ass, Gottes verbuergent
Geheimnis enthüllt an alles Erschafent an d’Liewe
geruff an all Offenbarungen erofgeschéckt gi sinn.
Des weidere bezeien ech, dass duerch Deng Schéinheet
d’Schéinheet vum Ugebieten entschléiert gouf, dass
aus Dengem Antlitz d’Antlitz vum Ersehnten
ervirschéngt an dass Du duerch ee Wuert vun Dir
tëschent allem Erschafenen entscheeds, wouduerch
déi, déi Dir ergi sinn zum Gipfel vun der Herrlechkeet
eropkommen, an déi Ongleeweg an den déifsten
Ofgrond falen.
Ech bezeien: Wien Dech erkennt, erkennt Gott, wien
an Deng Presenz gelaangt, erreecht Gottes Presenz.
Grouss ass dofir d’Séilegkeet vun deem, deen un Dech
an Deng Zeeche gleeft an dee sech bescheide virun

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 210 -
Denger Herrschaft knéit an deen d’Éier huet, Dir ze
begéinen, deen de Pleséier vun Dengem Wëllen
erreecht, deen Dech ëmkreest a virun Dengem Troun
steet. Ongléck deem, deen Dir géintiwwer sënnegt,
deen Dech leegent an Deng Zeeche verwërft, an Deng
Herrschaft bestreit, a sech géint Dech erhieft a stolz
ginn ass virun Dengem Gesiicht, Deng Beweiser
kontestéiert, an dee virun Denger Uerdnung an
Herrschaft fortleeft an zu den Ongleewege gehéiert,
deenen hiren Numm vun de Fangere vun Dengem
Uerder op Deng helleg Tafele geschriwwe sinn.
Looss dann, o mäi Gott an deen, deen ech gär hunn,
vun der rechter Hand vun Dengem Erbaarmen an
Denger Gnod den hellege Wand vun Denger Gonscht
blosen, fir dass e mech vu mir selwer a vun der Welt
fortzitt, bei d’Schwell vun Dengem Nobäisinn an
Denger Presenz. Mächteg bass Du ze maachen, wat
Dir gefällt. Du hues a Wierklechkeet d’Iwwerleeënheet
iwwer all Saachen.
D’Gedenke Gottes a Säi Luef, d’Herrlechkeet Gottes a
Säi Glanz rouen op Dir, o Du, deen s Du Seng
Schéinheet bass! Ech bezeien, dass d’A vun der
Schëpfung nach ni op en Ënnerdréckten wéi s Du
gekuckt huet. All d’Deeg vun Dengem Liewen waars
Du an e Mier vun Tribulatiounen agedaucht. Eemol
louchs Du a Ketten a Bänner, eng aner Kéier waars Du
vum Schwäert vun Denge Feinde bedrot. An awer,
trotz all deem, hues Du alle Mënschen zur Flicht
gemaach, dat ze befollegen, wat Dir vun Him, dem
Allwëssenden, dem Allweise virgeschriwwe war. Dat
mäi Geescht en Affer ass fir d’Onrecht, dat s Du
erlidden hues, a meng Séil e Léisegeld fir all
d’Onglécker, déi s Du erdroen hues. Ech biede Gott
un, bei Dir a bei deenen, deenen hiert Gesiicht mam

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 211 -
Glanz vun der Luucht vun Denger Presenz erliicht gëtt,
an déi aus Léift zu Dir alles befollegt hunn zu deem si
opgeruff goufen, huel d’Schleier ewech, déi sech
tëschent Dech an Deng Kreature leeën, gëff mir dat
Gutt vun dëser Welt an der Welt déi kënnt. Du bass a
Wierklechkeet den Allmächtegen, den
Héchtserhuewenen, den Allherrlechen, den
Ëmmerverzeienden, de Matleedvollen.
Seen Du, O Här mäi Gott, de gëttleche Lotusbam a
seng Blieder a seng Äscht a seng Zwäig a seng Stiller a
seng Schëtz, soulaang Deng héchst erhuewen
Eegeschaften daueren. Schütz en da vun de Mëssdote
vun den Ugrëffer an den Arméie vun der Tyrannei. Du
bass a Wierklechkeet, den Allmächtegen, den
Allgewaltegen. Seen Du och, o Här mäi Gott, Deng
Dénger an Deng Déngerinnen, déi zu Dir komm sinn.
Du bass wierklech deen Allbaarmhäerzegen, deem
seng Gnod onendlech ass. Et gëtt kee Gott ausser Dir,
den Ëmmerverzeienden, de Ganzgeneréisen.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 212 -
Tablet of Visitation
This Tablet is read at the Shrines of Bahá'u'lláh and
the Báb. It is also frequently used in commemorating
Their anniversaries.
The praise which hath dawned from Thy most august
Self, and the glory which hath shone forth from Thy
most effulgent Beauty, rest upon Thee, O Thou Who
art the Manifestation of Grandeur, and the King of
Eternity, and the Lord of all who are in heaven and on
earth! I testify that through Thee the sovereignty of
God and His dominion, and the majesty of God and
His grandeur, were revealed, and the Daystars of
ancient splendor have shed their radiance in the heaven
of Thine irrevocable decree, and the Beauty of the
Unseen hath shone forth above the horizon of creation.
I testify, moreover, that with but a movement of Thy
Pen Thine injunction "Be Thou" hath been enforced,
and God's hidden Secret hath been divulged, and all
created things have been called into being, and all the
Revelations have been sent down.
I bear witness, moreover, that through Thy beauty the
beauty of the Adored One hath been unveiled, and
through Thy face the face of the Desired One hath
shone forth, and that through a word from Thee Thou
hast decided between all created things, caused them
who are devoted to Thee to ascend unto the summit of
glory, and the infidels to fall into the lowest abyss.
I bear witness that he who hath known Thee hath
known God, and he who hath attained unto Thy
presence hath attained unto the presence of God. Great,
therefore, is the blessedness of him who hath believed
in Thee, and in Thy signs, and hath humbled himself
before Thy sovereignty, and hath been honored with

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 213 -
meeting Thee, and hath attained the good pleasure of
Thy will, and circled around Thee, and stood before
Thy throne. Woe betide him that hath transgressed
against Thee, and hath denied Thee, and repudiated
Thy signs, and gainsaid Thy sovereignty, and risen up
against Thee, and waxed proud before Thy face, and
hath disputed Thy testimonies, and fled from Thy rule
and Thy dominion, and been numbered with the
infidels whose names have been inscribed by the
fingers of Thy behest upon Thy holy Tablets.
Waft, then, unto me, O my God and my Beloved, from
the right hand of Thy mercy and Thy loving-kindness,
the holy breaths of Thy favors, that they may draw me
away from myself and from the world unto the courts
of Thy nearness and Thy presence. Potent art Thou to
do what pleaseth Thee. Thou, truly, hast been supreme
over all things.
The remembrance of God and His praise, and the glory
of God and His splendor, rest upon Thee, O Thou Who
art His Beauty! I bear witness that the eye of creation
hath never gazed upon one wronged like Thee. Thou
wast immersed all the days of Thy life beneath an
ocean of tribulations. At one time Thou wast in chains
and fetters; at another Thou wast threatened by the
sword of Thine enemies. Yet despite all this, Thou
didst enjoin upon all men to observe what had been
prescribed unto Thee by Him Who is the All-Knowing,
the All-Wise.
May my spirit be a sacrifice to the wrongs Thou didst
suffer, and my soul be a ransom for the adversities
Thou didst sustain. I beseech God, by Thee and by
them whose faces have been illumined with the
splendors of the light of Thy countenance, and who,

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 214 -
for love of Thee, have observed all whereunto they
were bidden, to remove the veils that have come in
between Thee and Thy creatures, and to supply me
with the good of this world and the world to come.
Thou art, in truth, the Almighty, the Most Exalted, the
All-Glorious, the Ever-Forgiving, the Most
Compassionate.
Bless Thou, O Lord my Lord, the Divine Lote-Tree
and its leaves, and its boughs, and its branches, and its
stems, and its offshoots, as long as Thy most excellent
titles will endure and Thy most august attributes will
last. Protect it, then, from the mischief of the aggressor
and the hosts of tyranny. Thou art, in truth, the
Almighty, the Most Powerful. Bless Thou, also, O
Lord my God, Thy servants and Thy handmaidens who
have attained unto Thee, Thou, truly, art the All-
Bountiful, Whose grace is infinite. No God is there
save Thee, the Ever-Forgiving, the Most Generous.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 215 -
Prière de souvenance
Cette prière est lue aux tombeaux de Bahá'u'lláh et du
Báb. On la récite aussi fréquemment pour
commémorer leurs anniversaires.
Que la louange émanant de ton Etre très auguste et la
gloire procédant de ta Beauté rayonnante reposent sur
toi, Manifestation de grandeur, Roi de l'éternité et
Seigneur de tout ce qui est au ciel et sur la terre! Je
témoigne que tu révèles la souveraineté de Dieu et son
empire, la majesté de Dieu et sa grandeur, que les
Soleils d'anciennes splendeurs rayonnent au ciel de ton
irrévocable décret, que la Beauté de l'Invisible brille
sur l'horizon de la création. J'atteste aussi qu'un seul
trait de ta Plume promulgue ton commandement
«sois!», divulgue le secret caché de Dieu, appelle à
l'existence toutes les créatures et suscite toutes les
révélations.
Je témoigne que ta beauté dévoile la beauté de l'Adoré,
que ta face fait resplendir la face du Désiré, et que tu
décides par un mot du sort de tous les êtres créés,
élevant jusqu'au faîte de la gloire ceux qui te sont
dévoués et jetant les infidèles dans les profondeurs de
l'abîme.
Je témoigne que celui qui te connaît connaît Dieu et
que celui qui parvient en ta présence parvient en la
présence de Dieu. Aussi, grande est la bénédiction de
celui qui croit en toi et en tes signes, se montre humble
devant ta souveraineté, celui que ta rencontre honore,
qui atteint ton bon plaisir, gravite autour de toi et se
tient devant ton trône. Malheur à celui qui pèche
envers toi, renie et répudie tes signes, nie ta
souveraineté et se rebelle contre toi! Malheur à celui
qui se gonfle d'orgueil devant ta face, conteste tes

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 216 -
preuves, se soustrait à ton autorité et à ton empire, et
fait partie des infidèles dont la main de ton
commandement inscrit les noms dans tes saintes
Écritures!
Ô mon Dieu et mon Bien-Aimé, de la droite de ta
miséricorde et de ta tendre bonté, souffle sur moi les
saintes brises de tes bienfaits afin qu'elles me
détournent de moi-même et du monde pour m'entraîner
vers le seuil de ta rencontre et de ta présence. Tu as le
pouvoir d'agir selon ton bon plaisir. En vérité, tu as la
suprématie sur toutes choses.
Que la mention de Dieu et sa louange, la gloire de
Dieu et sa splendeur reposent sur toi, ô toi qui es sa
Beauté! Je témoigne que la création n'a jamais connu
un opprimé tel que toi. Tu fus plongé tous les jours de
ta vie dans un océan de tribulations, tantôt chargé de
chaînes et d'entraves, tantôt menacé par l'épée de tes
ennemis. En dépit de tout cela, tu enjoins aux hommes
d'observer ce que te prescrit l'Omniscient, l'infiniment
Sage.
Puisse mon esprit être offert en sacrifice pour les
injustices dont tu as souffert, et mon âme servir de
rançon pour les adversités que tu as endurées. Par toi et
par ceux dont le visage est illuminé par les splendeurs
de la lumière de ta présence, et qui, par amour pour toi,
observent tout ce qui leur est commandé, je supplie
Dieu d'enlever les voiles qui s'interposent entre toi et
tes créatures, et de me donner les biens de ce monde et
du monde à venir. En vérité, tu es le Tout-Puissant, le
Suprême, le Très-Glorieux, le Magnanime, le Très-
Compatissant.
Ô Seigneur, mon Dieu, bénis l'Arbre divin, ses feuilles,
ses branches, ses rameaux, ses tiges et ses rejets, tant

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 217 -
que dureront tes titres les plus excellents et tes attributs
les plus augustes. Protège-le des méfaits de l'agresseur
et des armées de la tyrannie. En vérité, tu es le Tout-
Puissant, l'Omnipotent.
Ô Seigneur, mon Dieu, bénis aussi tes serviteurs et tes
servantes qui sont parvenus jusqu'à toi. Tu es, en
vérité, le Très-Miséricordieux dont la grâce est infinie.
Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Magnanime, le
Très-Généreux.
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 218 -
Besuchsgebet - Law–i–Zíyárih
Dieses Gebet wird an den Schreinen des Báb und
Bahá'u'lláhs gelesen, außerhalb der Schreine nur
anläßlich des Hinscheidens Baha'u'lláhs und des
Märtyrertodes des Báb.
Der Ruhm, der aus Deinem höchsterhabenen Selbst
dämmert, und die Herrlichkeit, die aus Deiner
strahlenden Schönheit hervorscheint, seien mit Dir, der
Du die Offenbarung überragender Größe bist, der
König der Ewigkeit, Herr über alle im Himmel und auf
Erden! Ich bezeuge, daß durch Dich Gottes Herrschaft
und Hoheit, Gottes Erhabenheit und Größe offenbart
sind, die Sonnen urewiger Pracht ihren Glanz auf den
Himmel Deines unwiderruflichen Ratschlusses
ergießen und die Schönheit des Unsichtbaren über dem
Horizont der Schöpfung erstrahlt. Ich bezeuge ferner,
daß durch eine einzige Bewegung Deiner Feder Dein
Gebot „Sei!“ vollzogen, Gottes Verborgenes
Geheimnis enthüllt, alles Erschaffene ins Sein gerufen
und alle Offenbarungen herabgesandt sind.
Weiter bezeuge ich, daß durch Deine Schönheit die
Schönheit des Angebeteten entschleiert ward, daß aus
Deinem Antlitz das Antlitz des Ersehnten
hervorleuchtet, daß Du durch ein Wort von Dir
zwischen allem Erschaffenen entscheidest, was die Dir
Ergebenen zum Gipfel der Herrlichkeit aufsteigen, die
Ungläubigen aber in den tiefsten Abgrund stürzen läßt.
Ich bezeuge: Wer Dich erkennt, erkennt Gott, wer in
Deine Gegenwart gelangt, erreicht Gottes Gegenwart.
Groß ist darum die Seligkeit dessen, der an Dich und
Deine Zeichen glaubt, der sich demütig vor Deiner
Herrschaft beugt, dem die Ehre zuteil wird, Dir zu
begegnen, der das Wohlgefallen Deines Willens

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 219 -
erreicht, der Dich umkreist und vor Deinem Throne
steht. Wehe dem, der sich gegen Dich vergeht, Dich
leugnet und Deine Zeichen verwirft, Deine Herrschaft
bestreitet, sich gegen Dich erhebt und stolz wird vor
Deinem Angesicht, der vor Deiner Ordnung und
Herrschaft flieht und zu den Ungläubigen gehört, deren
Namen von den Fingern Deines Befehls auf Deine
heiligen Tafeln geschrieben sind.
So laß denn, o mein Gott und mein Geliebter, von der
rechten Hand Deines Erbarmens und Deiner Gnade die
heiligen Winde Deiner Gunst wehen, damit sie mich
von meinem Selbst und der Welt fortziehen, hin zu den
Höfen Deiner Nähe und Deiner Gegenwart. Mächtig
bist Du zu tun, was Dir gefällt. Du bist wahrlich
erhaben über alle Dinge.
Das Gedenken Gottes und Sein Lobpreis, die
Herrlichkeit Gottes und Sein Glanz ruhen auf Dir, o
Du, der Du Seine Schönheit bist! Ich bezeuge, daß der
Schöpfung Auge niemals einen Unterdrückten
Deinesgleichen sah. Alle Tage Deines Lebens warst
Du in einem Meer von Leiden versunken. Einmal lagst
Du in Ketten und Banden, ein andermal bedrohte Dich
Deiner Feinde Schwert. Und dennoch machtest Du
allen Menschen zur Pflicht einzuhalten, was Dir von
Ihm, dem Allwissenden, dem Allweisen, geboten
ward.
Möge mein Geist ein Opfer sein für das Unrecht, das
Du erlitten, und meine Seele ein Lösegeld für die
Trübsal, die Du ertragen. Ich flehe zu Gott bei Dir und
bei denen, deren Angesicht durch den Lichterglanz
Deines Antlitzes erleuchtet wird und die aus Liebe zu
Dir alles tun, was ihnen befohlen ist, beseitige die
Schleier, die sich zwischen Dich und Deine Geschöpfe

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 220 -
legen, und versorge mich mit dem Guten dieser Welt
und der künftigen. Du bist wahrlich der Allmächtige,
der Höchsterhabene, der Allherrliche, der
Immervergebende, der Mitleidvolle.
Segne, o Herr mein Gott, den göttlichen Lotosbaum,
seine Blätter, seine Äste und Zweige, seine Stengel
und Ableger, solange Deine höchsterhabenen
Eigenschaften währen. Schütze ihn alsdann vor dem
Unheil der Angreifer und den Scharen der Tyrannei.
Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allgewaltige.
Segne, o Herr mein Gott, auch Deine Diener und
Dienerinnen, die zu Dir gelangt sind. Du bist wahrlich
der Allgütige, dessen Gnade unendlich ist. Es ist kein
Gott außer Dir, dem Immervergebenden, dem
Allgroßmütigen.

Bahá'u'llah

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 221 -
Besuchsgebiet, 'Abdu'l-Bahá
Tablet of Visitation – Prière de souvenance – Tablet der
Begegnung

(Dëst Gebiet, dat Abdu'l-bahá offenbaart huet, gëtt a


Sengem Schräi gelies. Et gëtt och als privat Gebiet benotzt.)
Wien och ëmmer dëst Gebiet mat Bescheidenheet an Äifer
recitéiert, bréngt dem Häerz vun dësem Dénger Freed a
Gléck ; et ass esou wéi wann hien Him géing face à face
begéinen.

Hien ass den Allherrlechen!


O Gott, mäi Gott! Bescheiden a voll Tréinen erhiewen
ech meng Hänn am Gebiet zu Dir a bedecke mäi
Gesiicht am Stëbs vun Denger Schwell, déi erhuewen
ass iwwer d’Wësse vun de Geléierten an de Luef vun
all deenen, déi Dech verherrlechen. Kuck mam A vum
Erbaarmen op Däin Dénger, deen einfach a bescheiden
un Dénger Dier steet, a looss hien andauchen an
d’Mier vun Denger éiweger Gnod.
Här! Hien ass Däin aarmen a bescheidenen Dénger,
dee vun Dir bezaubert ass, Dech ubiet, deen,
gefaangen an Dénger Hand, mat Äifer zu Dir biet,
deen, Dir vertrauend, an Tréine virun Dengem Gesiicht
zu Dir rifft an Dech ubiet a seet :
O Här, mäi Gott! Gëff mir Deng Gnod vir deenen ze
déngen, déi s Du gär hues, stäerk mech an Dengem
Déngscht zu Dir, erliicht meng Stir mam Liicht vun
der Ubiedung an Dengem Haff vun der Hellechkeet a
vum Gebiet zu Dengem Räich vun der Gréisst. Hëllef
mir ouni u mech selwer ze denken am himmleschen
Agank vun Denger Paart, an hëllef mir, lassgeléisst ze

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 222 -
si vun alle Saachen an Dengen hellege Räim. Här!
Gëff mir ze drénken aus dem Kielech vun der
Selbstlosegkeet, do mech u mat hirem Kleed, an dauch
mech an an hiert Mier. Maach mech zu Stëbs um Pad
vun deenen, déi s Du gär hues, a gëff, dass ech meng
Séil kann hirgi fir d’Äerd, déi duerch d’Spur vun
Dengen Erwielten op Dengem Pad geadelt ass, o Här
vun der Herrlechkeet an der héchster Héicht.
Mat dësem Gebiet rifft Däin Dénger Dech, wann et
Dag gëtt an an der Nuecht. Erfëll säin
Häerzenswonsch, O Här! Erliicht säin Häerz, erfree
seng Broscht, fänk säi Liicht un, fir dass hien Denger
Saach an Dengen Dénger dénge kann.
Du bass Deen dee schenkt, de Matleedvollen, de
Generéisten, de Gnädegen, de Baarmhäerzegen, den
Erbaarmer.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 223 -
Tablet of Visitation
(This prayer, revealed by 'Abdu'l-Bahá, is read at His
Shrine. It is also used in private prayer.)
Whoso recitheth this prayer with lowliness and fervor will
bring gladness and joy to the heart of this Servant; it will be
even as meeting Him face to face.

He is the All-Glorious!
O God, my God! Lowly and tearful, I raise my
suppliant hands to Thee and cover my face in the dust
of that Threshold of Thine, exalted above the
knowledge of the learned, and the praise of all that
glorify Thee. Graciously look upon Thy servant,
humble and lowly at Thy door, with the glances of the
eye of Thy mercy, and immerse him in the Ocean of
Thine eternal grace.
Lord! He is a poor and lowly servant of Thine,
enthralled and imploring Thee, captive in Thy hand,
praying fervently to Thee, trusting in Thee, in tears
before Thy face, calling to Thee and beseeching Thee,
saying:
O Lord, my God! Give me Thy grace to serve Thy
loved ones, strengthen me in my servitude to Thee,
illumine my brow with the light of adoration in Thy
court of holiness, and of prayer to Thy kingdom of
grandeur. Help me to be selfless at the heavenly
entrance of Thy gate, and aid me to be detached from
all things within Thy holy precincts. Lord! Give me to
drink from the chalice of selflessness; with its robe
clothe me, and in its ocean immerse me. Make me as
dust in the pathway of Thy loved ones, and grant that I
may offer up my soul for the earth ennobled by the

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 224 -
footsteps of Thy chosen ones in Thy path, O Lord of
Glory in the Highest.
With this prayer doth Thy servant call Thee, at
dawntide and in the night-season. Fulfill his heart's
desire, O Lord! Illumine his heart, gladden his bosom,
kindle his light, that he may serve Thy Cause and Thy
servants.
Thou art the Bestower, the Pitiful, the Most Bountiful,
the Gracious, the Merciful, the Compassionate.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 225 -
Prière de souvenance
(Cette prière révélée par 'Abdu'l-Bahá est lue à son tombeau.
On peut également la lire en privé.)
Celui qui récite cette prière avec ferveur et humilité apporte
joie et contentement au cœur de ce serviteur ; c'est comme
s'il le rencontrait face à face.

Il est le Très-Glorieux!
Ô Dieu, mon Dieu, humble et éploré, je lève vers toi
des mains suppliantes et j'enfouis mon visage dans la
poussière de ton seuil béni au-delà de la connaissance
du savant et de la louange de tout ce qui te glorifie.
Daigne jeter un regard miséricordieux sur ton serviteur
humble et modeste devant ta porte et plonge-le dans
l'océan de ta grâce éternelle.
Seigneur, voici ton pauvre et modeste serviteur,
soumis et implorant, captif en ta main. Confiant en toi,
en larmes devant ta face, il te prie avec ferveur,
t'appelle et te supplie par ces mots :
Ô Seigneur, mon Dieu, accorde-moi la grâce de servir
tes bien-aimés, renforce ma servitude à ton égard,
éclaire mon front de la lumière de l'adoration en ta
cour de sainteté, et de la lumière de la prière adressée à
ton royaume de grandeur. Rends-moi désintéressé au
seuil de ta porte céleste et détache-moi de toutes
choses dans ton enceinte sacrée. Seigneur, fais-moi
boire au calice du renoncement, revêts-moi de son
vêtement et plonge-moi dans son océan. Que je sois la
poussière du chemin de tes bien-aimés, ô Seigneur de
gloire dans le Très-Haut! Et permets-moi d'offrir mon
âme pour la terre ennoblie par les pas de tes élus sur
ton sentier.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 226 -
Par cette prière, ton serviteur t'appelle à l'aube et dans
la nuit. Exauce le désir de son cœur, ô Seigneur!
Éclaire et réjouis son sein, attise sa flamme afin qu'il
serve ta cause et tes serviteurs.
Tu es le Bienfaiteur, le Compatissant, le Très-
Généreux, le Clément, le Très-Miséricordieux.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 227 -
Tablet der Begegnung
(Dieses von 'Abdu'l-Bahá offenbarte Gebet wird an Seinem
Schrein gelesen. Es wird auch als privates Gebet gebraucht.)
Wer immer dieses Gebet demütig und inbrünstig spricht,
wird das Herz dieses Dieners mit Freude und Glück
erfüllen: Es wird sein, als begegne er Ihm von Angesicht zu
Angesicht.

Er ist der Allherrliche!


O Gott, mein Gott! Demütig und unter Tränen erhebe
ich meine flehenden Hände zu Dir und bedecke mein
Angesicht im Staub Deiner Schwelle, die erhaben ist
über das Wissen der Gelehrten und das Lob aller, die
Dich verherrlichen. Schaue mit dem Auge Deines
Erbarmens auf Deinen Diener, der bescheiden und
demütig an Deiner Pforte steht, und tauche ihn ein in
das Meer Deiner ewigen Gnade.
Herr! Er ist Dein armer, demütiger Diener, der, von
Dir bezaubert, Dich anfleht, der, gefangen in Deiner
Hand, inbrünstig zu Dir betet, der, Dir vertrauend, in
Tränen vor Deinem Angesicht zu Dir ruft und flehend
zu Dir spricht :
O Herr, mein Gott! Schenke mir Deine Gnade, Deinen
Geliebten zu dienen, stärke mich in meiner
Dienstbarkeit vor Dir, erleuchte meine Stirn mit dem
Lichte der Anbetung an Deinem Hof der Heiligkeit
und des Gebets zu Deinem Reich der Größe. Hilf mir,
selbstlos zu sein am himmlischen Zugang zu Deinem
Tor, und hilf mir, in Deinen heiligen Gefilden von
allem losgelöst zu sein. Herr! Gib mir zu trinken aus
dem Kelch der Selbstlosigkeit, hülle mich in ihr
Gewand, versenke mich in ihr Meer. Mache mich zu

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 228 -
Staub auf dem Pfade Deiner Geliebten und gib, daß ich
meine Seele opfere für die Erde, die durch die Spur
Deiner Erwählten auf Deinem Pfad geadelt ist, o Du
Herr der Herrlichkeit in der höchsten Höhe.
Mit diesem Gebet ruft Dein Diener zu Dir im
Morgengrauen und zur Nachtzeit. Erfülle seines
Herzens Wunsch, o Herr! Erleuchte sein Herz,
erheitere seine Brust, entzünde sein Licht, daß er
Deiner Sache und Deinen Dienern diene.
Du bist der Schenkende, der Mitleidige, der Allgütige,
der Gnadenreiche, der Barmherzige, der Erbarmer.

'Abdu'l-Bahá

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 229 -
Tablett un den Ahmad
Tablet of Ahmad – Tablette à Ahmad – Tablet an Ahmad

Hien ass de Kinnek, den Allwëssenden, de Weisen!


Héiert, d’Nuechtegail vum Paradis séngt an den Äscht
vum Bam vun der Éiwegkeet, mat hellegen a séisse
Melodien, versprécht den Opriichtegen déi glécklech
Noriicht vum Nosi vu Gott, rifft déi, déi un d’gëttlech
Eenegkeet gleewen, un den Haff an d’Géigewaart vum
Generéisen, bréngt de Lassgeléissten d’Botschaft, déi
vu Gott, dem Kinnek, dem Herrlechen, dem
Onvergläichlechen offenbaart gouf, a leet de Veréirer
zum Troun vun der Hellegkeet an zu dëser stralender
Schéinheet.
A Wierklechkeet ass dëst déi allergréisste Schéinheet,
déi an de Bicher vun de Gottesbote virausgesot gouf.
Duerch Si gëtt d’Wourecht vum Iertum ënnerscheed an
d’Wäisheet vun all Gebot gepréift. A Wierklechkeet,
ass Hien de Bam vum Liewen, deen d’Friichte vu Gott
ervierbréngt, den Allerhéchsten, de Mächtegen, de
Gréissten.
O Ahmad, bezei du, dass Hie wierklech Gott ass, an
dass et kee Gott gëtt ausser Him, de Kinnek, de
Beschützer, den Onvergläichlechen, den
Allmächtegen, an dass Deen, deen Hie fortgeschéckt
huet mam Numm Ali * , dee Wahrhaftege vu Gott war,
deem senge Geboter mir eis all upassen.
So: O dir Mënschen, follegt de Geboter vu Gott, déi
iech am Báyan vum Herrlechen, dem Weisen operluegt
goufen. Wierklech, Hien ass de Kinnek vun de

* de Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 230 -
Gottesboten, a Säi Buch ass d’Mammebuch, wann dir
et nëmme wéisst!
Esou erhieft d’Nuechtegail hire Ruff un iech aus
dësem Prisong. Nëmmen dës däitlech Noriicht huet si
z’iwwerdroen. Wien och ëmmer wënscht, dee soll sech
vun dësem Rotschlo ewechdréien a wien och ëmmer
wënscht, looss hien de Wee vu sengem Här wielen.
O dir Mënschen, wann dir dës Versen leegent, op wéi
ee Bewäis hi gleeft dir dann u Gott? Bréngt de Beweis,
O Hickecht vun de Falschen!
Neen, bei Deem, an deem senger Hand meng Séil ass,
si kënnen et net a wäerten et nimools kënnen, souguer
wa si sech sollten zesummendinn, fir sech een deem
aneren ze hëllefen.
O Ahmad! Vergiess meng Gefällegkeeten net während
ech net do sinn. Erënner dech Menger während dengen
Deeg a Menger Nout a Verbannung an dësem
ofgeleeëne Prisong. A sief esou standhaft a Menger
Léift, dass däin Häerz net ziddert, souguer wann
d’Schwäerter vun de Feinden hir Schléi op dech reene
loossen an all d’Himmelen an d’Äerd sech géint dech
erhiewen.
Sief esou wéi eng Feierflam fir Meng Feinden an e
Floss vun éiwegem Liewe fir déi, déi mech gär hunn, a
gehéier net zu deenen, déi zweifelen.
A wa Leed dech op Mengem Wee befällt oder
Erniddregung ëm Mengetwëllen, sou suerg dech net.
Vertrau Gott, dengem Gott an dem Här vun denge
Pappen. Well d’Leit veriere sech op de Weeër vun der
Illusioun, ouni d’Asiicht, Gott mat hiren eegenen Aen
ze gesinn, oder Seng Melodie mat hiren eegenen

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 231 -
Oueren ze héieren. Sou hu Mir si fonnt, wéi s du et och
bezeis.
Sou ass hiren Awerglawen zu Schleier ginn tëschent
hinnen an hiren eegenen Häerzer an huet si
ewechgehale vu Gottes Wee, den Erhuewenen, de
Groussen.
Sief der dees gewëss, dat a Wierklechkeet, deen, dee
sech vun dëser Schéinheet ewechdréint, sech och vun
de Bote vun der Vergaangenheet ewechgedréint huet a
Gott géintiwwer Stolz weist, vun Éiwegkeet zu
Éiwegkeet.
Léier gutt dëst Tablett, O Ahmad. Sang et während
dengen Deeg an enthal dech net dovun. Well a
Wierklechkeet huet Gott fir deen, deen et séngt, de
Loun fir honnert Märtyrer an en Déngscht a béide
Welte bestëmmt. Dës Faveuren hu Mir dir erwisen als
en Zeeche vun Onser Guttheet an Erbaarme vun Onser
Präsenz, fir dass du zu deene gehéiers, déi dankbar
sinn.
Bei Gott! Sollt een, dee Misär oder Suergen huet, dëst
Tablett mat absolutter Éierlechkeet liesen, sou wäert
Gott seng Trauer verdreiwen, seng Schwieregkeete
léisen a säi Leed ewechhuelen. A Wierklechkeet, ass
Hien de Baarmhäerzegen, de Matleedvollen. Gelueft
sief Gott, den Här vun alle Welten.
Bahá’u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 232 -
Tablet of Ahmad

He is the King, the All-Knowing, the Wise! Lo, the


Nightingale of Paradise singeth upon the twigs of the
Tree of Eternity, with holy and sweet melodies,
proclaiming to the sincere ones the glad tidings of the
nearness of God, calling the believers in the Divine
Unity to the court of the Presence of the Generous
One, informing the severed ones of the message which
hath been revealed by God, the King, the Glorious, the
Peerless, guiding the lovers to the seat of sanctity and
to this resplendent Beauty.
Verily this is that Most Great Beauty, foretold in the
Books of the Messengers, through Whom truth shall be
distinguished from error and the wisdom of every
command shall be tested. Verily He is the Tree of Life
that bringeth forth the fruits of God, the Exalted, the
Powerful, the Great.
O Ahmad! Bear thou witness that verily He is God and
there is no God but Him, the King, the Protector, the
Incomparable, the Omnipotent. And that the One
Whom He hath sent forth by the name of Ali * was the
true One from God, to Whose commands we are all
conforming.
Say: O people be obedient to the ordinances of God,
which have been enjoined in the Bayan by the
Glorious, the Wise One. Verily He is the King of the
Messengers and His book is the Mother Book did ye
but know.

* The Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 233 -
Thus doth the Nightingale utter His call unto you from
this prison. He hath but to deliver this clear message.
Whosoever desireth, let him turn aside from this
counsel and whosoever desireth let him choose the
path to his Lord.
O people, if ye deny these verses, by what proof have
ye believed in God? Produce it, O assemblage of false
ones.
Nay, by the One in Whose hand is my soul, they are
not, and never shall be able to do this, even should
they combine to assist one another.
O Ahmad! Forget not My bounties while I am absent.
Remember My days during thy days, and My distress
and banishment in this remote prison. And be thou so
steadfast in My love that thy heart shall not waver,
even if the swords of the enemies rain blows upon thee
and all the heavens and the earth arise against thee.
Be thou as a flame of fire to My enemies and a river of
life eternal to My loved ones, and be not of those who
doubt.
And if thou art overtaken by affliction in My path, or
degradation for My sake, be not thou troubled thereby.
Rely upon God, thy God and the Lord of thy fathers.
For the people are wandering in the paths of delusion,
bereft of discernment to see God with their own eyes,
or hear His Melody with their own ears. Thus have We
found them, as thou also dost witness.
Thus have their superstitions become veils between
them and their own hearts and kept them from the path
of God, the Exalted, the Great.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 234 -
Be thou assured in thyself that verily, he who turns
away from this Beauty hath also turned away from the
Messengers of the past and showeth pride towards God
from all eternity to all eternity.
Learn well this Tablet, O Ahmad. Chant it during thy
days and withhold not thyself therefrom. For verily,
God hath ordained for the one who chants it, the
reward of a hundred martyrs and a service in both
worlds. These favors have We bestowed upon thee as a
bounty on Our part and a mercy from Our presence,
that thou mayest be of those who are grateful.
By God! Should one who is in affliction or grief read
this Tablet with absolute sincerity, God will dispel his
sadness, solve his difficulties and remove his
afflictions. Verily, He is the Merciful, the
Compassionate. Praise be to God, the Lord of all the
worlds.

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 235 -
Tablette à Ahmad

Il est le Roi, l'Omniscient, le Sage! Écoute! Le


Rossignol du paradis lance de saintes et douces
mélodies sur les branches de l'Arbre d'éternité. Il
proclame aux âmes sincères la bonne nouvelle de la
proximité de Dieu; il convoque les croyants en l'unité
divine à la cour de la présence du Généreux ; il
annonce aux êtres détachés le message révélé par Dieu,
le Roi, le Glorieux, l'Incomparable ; il guide les
adorateurs vers le siège de sainteté et vers cette
resplendissante Beauté.
En vérité, voici la Beauté suprême, annoncée dans les
livres des messagers, qui vient distinguer la vérité de
l'erreur et juger de la sagesse de tout commandement.
Voici l'Arbre de vie qui porte les fruits de Dieu,
l'Éminent, le Puissant, le Glorifié.
Ô Ahmad, témoigne qu'en vérité il est Dieu, qu'il n'est
pas d'autre Dieu que lui, le Roi, le Protecteur,
l'Incomparable, l'Omnipotent, et que celui qu'il envoya
sous le nom de 'Alí * fut le véritable envoyé de Dieu,
aux commandements de qui nous nous conformons
tous.
Dis: Ô peuple, obéissez aux ordonnances divines qu'il
vous prescrit dans le Bayán, lui, le Glorieux, le Sage.
En vérité, il est le Roi des messagers et son livre est le
Livre-Mère, si seulement vous le saviez.
Ainsi, de cette prison, le Rossignol lance vers vous son
appel. Il lui appartient seulement de proclamer ce clair
message. Que celui qui le désire rejette ce conseil et

* Le Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 236 -
que celui qui le désire choisisse le chemin de son
Seigneur!
Ô peuple, si vous reniez ces versets, sur quelle preuve
fondez-vous votre foi en Dieu? Produisez-la donc,
assemblée de fourbes! Non, par celui qui tient mon
âme en sa main, ils ne le peuvent et ne le pourront
jamais, dussent-ils s'unir et s'entraider.
Ô Ahmad, n'oublie pas mes bienfaits en mon absence.
Souviens-toi de mes jours durant tes jours, de ma
détresse et de mon bannissement en cette prison
lointaine. Demeure si ferme en mon amour que ton
cœur ne fléchisse pas, dussent les épées ennemies faire
pleuvoir leurs coups sur toi, et le ciel et la terre se
soulever contre toi.
Sois pour mes ennemis comme une flamme ardente,
pour mes bien-aimés comme un fleuve de vie éternelle
et ne sois pas de ceux qui doutent. Et si la douleur te
frappe en mon sentier ou si pour l'amour de moi tu es
humilié, ne t'en émeus pas.
Aie confiance en Dieu, ton Dieu et le Seigneur de tes
pères, car les hommes s'égarent sur les chemins de
l'illusion, incapables de voir Dieu de leurs propres
yeux ou d'entendre sa mélodie de leurs propres
oreilles. Ainsi les avons-nous trouvés, comme tu peux
en témoigner. Et leurs superstitions sont devenues des
voiles entre eux et leur propre cœur, elles les tiennent
éloignés du chemin de Dieu, le Glorifié, le Grand.
Sois-en assuré au plus profond de toi-même, celui qui
se détourne de cette Beauté se détourne aussi des
messagers du passé et fait preuve d'orgueil envers Dieu
de toute éternité, en toute éternité.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 237 -
Grave en ton cœur cette épître, ô Ahmad. Chante-la
durant tes jours et ne t'en écarte pas. En vérité Dieu
réserve à celui qui la chante la récompense de cent
martyrs et le privilège de servir dans les deux mondes.
Ces faveurs, nous te les avons accordées, en signe de
clémence et de générosité afin que tu sois de ceux qui
sont reconnaissants.
Par Dieu! Que celui qui est dans l'affliction et le
chagrin lise cette épître avec une absolue sincérité et
Dieu dissipera sa tristesse, résoudra ses difficultés et le
libèrera de ses malheurs! En vérité, il est le
Miséricordieux, le Compatissant. Loué soit Dieu, le
Seigneur de tous les mondes!

Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 238 -
Tablet an Ahmad

Er ist der König, der Allwissende, der Weise. Siehe,


die Nachtigall des Paradieses singt auf den Zweigen
des Baumes der Ewigkeit heilige, liebliche Weisen und
kündet den Aufrichtigen die frohe Botschaft vom
Nahesein Gottes. Sie ruft die, die an die Einheit Gottes
glauben, an den Hof der Gegenwart des Großmütigen,
bringt den Losgelösten die Botschaft, die von Gott,
dem König, dem Herrlichen, dem Unvergleichlichen,
offenbart ward, und leitet die Liebenden zum Throne
der Heiligkeit und zu dieser strahlenden Schönheit.
Wahrlich, dies ist die Erhabenste Schönheit, verheißen
in den Büchern der Gottesboten. Durch Ihn wird
Wahrheit vom Irrtum geschieden und die Weisheit
eines jeden Gebotes geprüft. Wahrlich, Er ist der Baum
des Lebens, der Früchte hervorbringt von Gott, dem
Erhabenen, dem Machtvollen, dem Großen.
O Ahmad, bezeuge du, daß Er wahrlich Gott ist und
kein Gott außer Ihm, dem König, dem Schirmherrn,
dem Unvergleichlichen, dem Allmächtigen, und daß
Der, den Er aussandte mit Namen Alí * , der Wahrhafte
Gottes ist, dessen Befehlen wir alle entsprechen.
Sprich: O ihr Menschen, gehorchet den Geboten
Gottes, die euch im Bayán von dem Herrlichen, dem
Weisen, auferlegt worden sind. Wahrlich, Er ist der
König der Gottesboten, und Sein Buch ist das
Mutterbuch, o daß ihr es doch wüßtet!
Also erhebt die Nachtigall ihren Ruf an dich aus
diesem Gefängnis. Nur diese deutliche Botschaft hat

* Der Báb

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 239 -
sie zu künden. Wer immer es wünscht, den lasse von
diesem Ratschlag sich wenden, und wer immer es
wünscht, den lasse den Pfad zu seinem Herrn
erwählen.
O ihr Menschen, wenn ihr diese Verse leugnet, auf
welchen Beweis hin glaubt ihr dann an Gott? Bring ihn
hervor, o Schar der Falschen!
Nein, bei Dem, in dessen Hand meine Seele ist, sie
können es nicht und werden es niemals können, selbst
wenn sie sich zu gegenseitiger Hilfe verbünden.
O Ahmad! Vergiß Meine Gnadengaben nicht, während
ich ferne bin. Gedenke Meiner Tage in deinen Tagen
und Meiner Not und Verbannung in diesem entlegenen
Kerker. Und sei so standhaft in Meiner Liebe, daß dein
Herz nimmer wanke, selbst wenn der Schwerterregen
der Feinde auf dich prasselt und die Himmel alle und
die Erde wider dich aufstehen.
Sei wie eine Feuerflamme für Meine Feinde und ein
Strom ewigen Lebens für Meine Geliebten, und zähle
nicht zu den Zweiflern.
Und wenn Kummer dich befällt auf Meinem Pfade
oder Erniedrigung um Meinetwillen, so sorge dich
nicht.
Vertraue auf Gott, deinen Herrn und den Herrn deiner
Väter; denn die Menschen wandern auf den Wegen des
Wahns, der Einsicht bar, Gott mit eigenen Augen zu
schauen oder Seine Weise mit eigenen Ohren zu hören.
So haben Wir sie befunden, wie auch du es bezeugst.
Also ist ihr Aberglaube zum Schleier geworden
zwischen ihnen und ihren Herzen und hält sie ab vom
Pfade Gottes, des Erhabenen, des Großen.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 240 -
Sei dessen gewiß: Wer sich von dieser Schönheit
wendet, wahrlich, der hat sich damit auch von den
Boten der Vergangenheit abgewandt und ist hoffärtig
vor Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lerne dieses Tablet gut, o Ahmad. Singe es in deinen
Tagen und enthalte dich dessen nicht, denn Gott hat
wahrlich dem, der es singt, den Lohn für hundert
Märtyrer und einen Dienst in beiden Welten bestimmt.
Diese Gnaden haben Wir dir erwiesen als Zeichen
Unserer Güte und des Erbarmens aus Unserer
Gegenwart, damit du zu denen gehörst, die dankbar
sind.
Bei Gott! Sollte jemand, der bedrängt oder bekümmert
ist, dieses Tablet aufrichtigen Herzens lesen, so wird
Gott seinen Kummer vertreiben, seine Schwierigkeiten
lösen und seine Bedrängnis hinwegtun. Wahrlich, Er
ist der Barmherzige, der Mitleidvolle. Preis sei Gott,
dem Herrn aller Welten!
Bahá'u'lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 241 -

Deeglech Gebieder
Daily Prayers - Prières journalières - Tägliche Gebete

Et ginn dräi deeglech Flichtgebieder. ...Et steet dem


Gleewege ganz fräi, fir eent vun dësen dräi Gebieder
ze wielen, mee et ass seng Flicht, eent dervun ze soen
a sech un d’Instruktiounen ze halen, déi kënnen dra
virkommen. * Am Zesummenhang mat de
Flichtgebieder bedeit ‚moies’, ‚mëttes’ an ‚owes’
d’Stonnen tëscht Sonnenopgang a Mëtteg, tëscht
Mëtteg a Sonnenënnergang a vu Sonnenënnergang bis
zwou Stonnen no Sonnenënnergang.

The daily obligatory prayers are three in number. ...


The believer is entirely free to choose any one of these
three prayers, but is under the obligation of reciting
either one of them, and in accordance with any specific
directions with which they may be accompanied. † By
‘morning,’ ‘noon’ and ‘evening,’ mentioned in
connection with the Obligatory Prayers, is meant
respectively the intervals between sunrise and noon,
between noon and sunset, and from sunset till two
hours after sunset.

*Aus engem Bréif, geschriwwen am Numm vum Shoghi Effendi


†From a letter written on behalf of Shoghi Effendi

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 242 -
Les prières prescrites au quotidien sont au nombre de
trois. Le croyant peut choisir en toute liberté l'une de
ces trois prières. Toutefois, il doit en réciter une en
tenant compte des directives qui l'accompagnent * . Les
termes ‘matin’ , ‘midi’ et ‘soir’ se référant aux prières
prescrites, signifient respectivement la durée entre le
lever du soleil et midi, entre midi et le coucher du
soleil, et entre le coucher du soleil et deux heures après
celui-ci.

Es gibt drei tägliche Pflichtgebete ... Der Gläubige hat


die Freiheit, eines von diesen drei Gebeten zu wählen,
aber die Pflicht, eines davon zu sprechen. Die
besonderen Anweisungen bei den Gebeten sind zu
beachten.¹’Morgen’, ‘Mittag’ und ‘Abend’ im
Zusammenhang mit den Pflichtgebeten bedeuten die
Zeit zwischen Sonnenaufgang und Mittag, zwischen
Mittag und Sonnenuntergang und zwischen
Sonnenuntergang und zwei Stunden danach. †

*Extrait d'une lettre écrite de la part de Shoghi Effendi

†Aus einem Brief im Auftrag Shoghi Effendis, veröffentlicht in Bahá’í-


News, September 1951 p.1

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 243 -
Dat kuerzt Flichtgebied
Eemol a véieranzwanzeg Stonnen - mëttes - ze soen:
Ech bezeien, o mäi Gott, dass Du mech erschaf hues,
fir Dech ze erkennen an Dech unzebieden. Ech
bekennen an dësem Abléck meng Schwächt an Deng
Muecht, meng Aarmutt an Däi Räichtum. Et gëtt keen
anere Gott ausser Dir, Deen, deen hëlleft a Gefor,
Deen, deen duerch Sech selwer ass.
”
Short obligatory prayer to be recited once in twenty-four
hours, at noon:
I bear witness, O my God, that Thou hast created me to
know Thee and to worship Thee. I testify, at this
moment, to my powerlessness and to Thy might, to my
poverty and to Thy wealth. There is none other God
but Thee, the Help in Peril, the Self-Subsisting.
”
Courte prière prescrite, à réciter une fois par jour à midi :
Ô mon Dieu, je témoigne que tu m'as créé pour te
connaître et pour t'adorer. J'atteste en cet instant mon
impuissance et ton pouvoir, ma pauvreté et ta richesse.
Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Secours, l'Absolu.
”
Das kurze Pflichtgebet, einmal in 24 Stunden, mittags, zu
sprechen:
Ich bezeuge, o mein Gott, daß Du mich erschaffen
hast, Dich zu erkennen und anzubeten. Ich bezeuge in
diesem Augenblick meine Ohnmacht und Deine
Macht, meine Armut und Deinen Reichtum. Es gibt
keinen Gott außer Dir, dem Helfer in Gefahr, dem
Selbstbestehenden.
Baha’u’llah

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 244 -
Dat mëttelst Flichtgebied
All Dag moies, mëttes an owes ze soen. Deen, dee biede
wëll, soll sech d’Hänn wäschen, an iwwerdeems e se
wäscht, soll e soen:
Maach meng Hand staark, o mäi Gott, fir datt si sech
esou fest un dengem Buch kann unhalen, dass
d’Arméie vun der Welt keng Muecht iwwer si kréien.
Hal si dann dovun of, fir sech mat iergend eppes ze
befaassen, wat hir net zousteet. Du bass, wierklech,
den Allmächtegen, de Stäerksten.
An iwwerdeems e sech d’Gesiicht wäscht, soll e soen:
Ech hunn Dir mäi Gesiicht zougedréint, o mäin Här!
Erhell et mam Liicht vun Dengem Ubléck. Hal et dann
dovun of, sech iergend engem zouzedréien ausser Dir.
Da soll en opstoen, an zur Qiblih * gedréint, soll e soen:
Gott ass Zeien, dass et keen anere Gott gëtt ausser
Him. Seng sinn d’Räicher vun der Offenbarung an der
Schëpfung. Hien huet, wierklech, Deen erschénge
gelooss, Deen d’Moiessonn vun der Offenbarung ass,
Deen um Sinai geriet huet, duerch Deen den Héchsten
Horizont un d’Liichte bruecht ginn ass an de
Lotusbam, iwwer deen een net erauskënnt, geschwat
huet, an duerch Deen de Ruff un all déi gaang ass, déi
am Himmel an op der Äerd sinn: „Kuck, Deen, deem
alles gehéiert, ass komm. Äerd an Himmel,
Herrlechkeet an Herrschaft gehéiere Gott, dem Här
vun alle Mënschen an dem Besëtzer vum Troun do
uewen an heinidden op der Äerd!“
Da soll e séch bécken, d’Hänn op d’Knéie leeën a soen:
Héich stees Du iwwer mengem Luef an dem Luef vun
iergend engem ausser mir, iwwer menger

* Punkt vun der Ubiedung, d.h. Bahjí, Akká

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 245 -
Beschreiwung an der Beschreiwung vun all deenen,
déi am Himmel an op der Äerd sinn!
Da soll en am Stoen, mat oppenen Hänn an den
Handflächen no uewen, dem Gesiicht zou, soen:
Enttäusch net deen, o mäi Gott, dee sech mat flehende
Fangeren un de Som vun Denger Baarmhäerzegkeet an
Denger Gnod geklamert huet, o Du, dee vun deenen,
déi Baarmhäerzegkeet weisen, de Baarmhäerzegsten
ass!
Da soll e sech sëtzen a soen:
Ech sinn Zeie vun Denger Eenheet an Denger
Eenzegkeet, an dass Du Gott bass, an dass et keen
anere Gott gëtt niewent Dir. Du hues, wierklech, Deng
Saach offenbaart, Däi Bond erfëllt an d’Dier zu
Denger Gnod wäit opgemaach fir all déi, déi am
Himmel an op der Äerd wunnen. Segen a Fridden,
Heel an Herrlechkeet solle rouen op deenen, déi s Du
gär hues, déi d’Ännerungen an d’Zoufäll vun der Welt
net dervun ofgehalen hunn, fir sech no Dir ze dréien,
an déi alles hierginn hunn an der Hoffnung, dat ze
kréien, wat bei Dir ass. Du bass wierklech deen, deen
ëmmer verzeit, deen, deen duerch an duerch gutt ass.
Wann ee léiwer, amplaz vum laange Vers, dës Wierder wëllt
soen: Gott ass Zeien, dass et keen anere Gott gëtt
ausser Him, deem, deen hëlleft a Gefor, deem, deen
duerch sech selwer ass, da geet dat duer. An et geet och
duer, wann een iwwer dem Sëtze léiwer dës Wieder wëllt
soen:
Ech bezeien Deng Eenheet an Deng Eenzegkeet, an
dass Du Gott bass, an dass et keen anere Gott gëtt
niewent Dir.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 246 -
Medium obligatory prayer
To be recited daily, in the morning, at noon, and in the
evening. Whoso wisheth to pray, let him wash his hands, and
while he washeth, let him say: Strengthen my hand, O my
God, that it may take hold of Thy Book with such
steadfastness that the hosts of the world shall have no
power over it. Guard it, then, from meddling with
whatsoever doth not belong unto it. Thou art, verily,
the Almighty, the Most Powerful.
And while washing his face, let him say:
I have turned my face unto Thee, O my Lord! Illumine
it with the light of Thy countenance. Protect it, then,
from turning to anyone but Thee.
Then let him stand up, and facing the Qiblih * , let him say:
God testifieth that there is none other God but Him.
His are the kingdoms of Revelation and of creation.
He, in truth, hath manifested Him Who is the
Dayspring of Revelation, Who conversed on Sinai,
through Whom the Supreme Horizon hath been made
to shine, and the Lote-Tree beyond which there is no
passing hath spoken, and through Whom the call hath
been proclaimed unto all who are in heaven and on
earth: “Lo, the All-Possessing is come. Earth and
heaven, glory and dominion are God’s, the Lord of all
men, and the Possessor of the Throne on high and of
earth below!”
Let him, then, bend down, with hands resting on the knees,
and say:
Exalted art Thou above my praise and the praise of
anyone beside me, above my description and the
description of all who are in heaven and all who are on
earth!

* Point of Adoration, i.e. Bahji, ‘Akká

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 247 -
Then, standing with open hands, palms upward toward the
face, let him say:
Disappoint not, O my God, him that hath, with
beseeching fingers, clung to the hem of Thy mercy and
Thy grace, O Thou Who of those who show mercy art
the Most Merciful!
Let him, then, be seated and say:
I bear witness to Thy unity and Thy oneness, and that
Thou art God, and that there is none other God beside
Thee. Thou hast, verily, revealed thy Cause, fulfilled
Thy Covenant, and opened wide the door of Thy grace
to all that dwell in heaven and on earth. Blessing and
peace, salutation and glory, rest upon Thy loved ones,
whom the changes and changes of the world have not
deterred from turning unto Thee, and who have given
their all, in the hope of obtaining that which is with
Thee. Thou art, in truth, the Ever-Forgiving, the All-
Bountiful.
If anyone choose to recite instead of the long verse these
words: God testifieth that there is none other God but
Him, the Help in Peril, the Self-Subsisting, it would be
sufficient. And likewise, it would suffice were he, while
seated, to choose to recite these words: I bear witness to
Thy unity and Thy oneness, and that Thou art God, and
that there is none other God beside Thee.
Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 248 -
Prière moyenne
A reciter trois fois par jour : matin, midi et soir.
Que celui qui désire réciter cette prière se lave les mains en
disant:
Fortifie ma main, ô mon Dieu, pour qu'elle tienne ton
livre si fermement que les armées du monde n'aient sur
elle aucun pouvoir. Garde-la de se mêler de ce qui ne
la concerne pas. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant,
l'Omnipotent.
En se lavant le visage, qu'il dise:
Ô mon Dieu, j'ai tourné mon visage vers toi. Éclaire-le
de la lumière de ta face. Fais qu'il se tourne vers toi
seul.
Puis, se tenant debout, tourné vers la Qiblih * qu'il dise:
Dieu atteste qu'il n'est pas d'autre Dieu que lui. À lui,
les royaumes de la révélation et de la création! En
vérité, il a manifesté celui qui est l'Aube de la
révélation, qui dialogua sur le Sinaï, qui fit resplendir
l'Horizon suprême, celui par qui s'exprima l'Arbre
divin au-delà duquel il n'est pas de passage, et par qui
fut lancé cet appel à tous ceux qui sont au ciel et sur la
terre: « Voyez! le possesseur de toutes choses est venu.
La terre et le ciel, la gloire et la souveraineté sont à
Dieu, le Seigneur de tous les hommes et le Possesseur
du trône céleste et de la terre. »
Qu'il s'incline ensuite, les mains posées sur les genoux et
dise:
Tu es magnifié au-delà de ma louange et de la louange
de tout autre que moi, au-delà de ma description et de
la description de tous les habitants du ciel et de la terre.

* Le Point d'adoration, c'est-à-dire Bahjí, près d'Acre

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 249 -
Puis, debout, les mains ouvertes, paumes levées vers le
visage, qu'il dise:
Ô mon Dieu, ne déçois pas celui qui, de ses mains
suppliantes, s'accroche au manteau de ta miséricorde et
de ta grâce, ô toi, le plus miséricordieux des
miséricordieux!
Ensuite, qu'il s'assoie et dise:
Je témoigne de ton unité et de ton unicité, que tu es
Dieu et qu'il n'est pas d'autre Dieu que toi. En vérité, tu
as révélé ta cause, respecté ton alliance, et ouvert en
grand la porte de ta grâce à tous ceux qui vivent au ciel
et sur la terre. Bénédiction et paix, salutation et gloire
soient sur tes bien-aimés que les vicissitudes et les
hasards de ce monde n'empêchent pas de se tourner
vers toi, et qui donnent tout dans l'espoir d'obtenir ce
qui est tien!
Si, au lieu de ce long verset, on désire réciter ces mots:
Dieu atteste qu'il n'est pas d'autre Dieu que lui, le
Secours, l'Absolu , cela suffira. De même, après s'être
assis, on pourra choisir ces mots: Je témoigne de ton
unité et de ton unicité, que tu es Dieu et qu'il n'est pas
d'autre Dieu que toi.

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 250 -
Das mittlere Pflichtgebet
Täglich morgens, mittags und abends zu sprechen. Wer zu
beten wünscht, wasche seine Hände und spreche beim
Waschen:
Stärke meine Hand, o mein Gott, und laß sie Dein
Buch mit solcher Standhaftigkeit ergreifen, daß die
Scharen der Welt keine Macht über sie haben. Schütze
sie sodann, damit sie sich nicht mit Dingen befaßt, die
ihr nicht zustehen.
Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allgewaltige.
Und beim Waschen des Gesichtes spreche er:
Dir wende ich mein Angesicht zu, o mein Herr!
Erleuchte es mit dem Licht Deines Antlitzes. Bewahre
es sodann, damit es sich niemandem außer Dir
zuwende.
Dann erhebe er sich und spreche der Qi’blih * zugewandt:
Gott bezeugt, daß es keinen Gott gibt außer Ihm. Sein
sind die Reiche der Offenbarung und der Schöpfung.
Er hat wahrlich Ihn enthüllt, der der Morgen der
Offenbarung ist, der auf dem Sinai redete, durch den
der Höchste Horizont erstrahlte und der Lotosbaum
sprach, über den hinaus keiner gehen kann, und durch
den der Ruf verkündet ward an alle, die im Himmel
und auf Erden sind: »Sehet, der Allbesitzende ist
gekommen! Erde und Himmel, Ruhm und Herrschaft
sind Gottes, des Herrn aller Menschen, des Besitzers
des Thrones in der Höhe und auf der Erde hienieden!«
Dann beuge er sich nieder, lasse die Hände auf den Knien
ruhen und spreche:
Erhaben bist Du über meinen Lobpreis und den
Lobpreis jedes anderen außer mir und über die

*Gebetsrichtung nach Bahjí, Akká

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 251 -
Beschreibung aller, die im Himmel und auf Erden
sind!
Dann spreche er stehend mit geöffneten Händen, die
Handflächen aufwärts gerichtet und dem Gesicht
zugewendet:
Enttäusche nicht den, o mein Gott, der sich mit
flehenden Fingern an den Saum Deiner Barmherzigkeit
und Gnade klammert, o Du, der Du von den
Barmherzigen der Allbarmherzige bist!
Dann setze er sich und spreche:
Ich bezeuge Deine Einheit und Deine Einzigkeit, daß
Du Gott bist und es keinen Gott gibt außer Dir. Du hast
wahrlich Deine Sache offenbart, Deinen Bund erfüllt
und weit das Tor Deiner Gnade aufgetan vor allen, die
im Himmel und auf Erden wohnen. Segen und Friede,
Gruß und Herrlichkeit ruhen auf Deinen Geliebten, die
Wandel und Wechsel der Welt nicht davon abhalten,
sich Dir zuzuwenden, und die alles hingegeben in der
Hoffnung, das zu erlangen, was bei Dir ist. Du bist in
Wahrheit der Immervergebende, der Allgütige.
Wenn jemand statt des langen Verses lieber die Worte
sprechen möchte:
Gott bezeugt, daß es keinen Gott gibt als Ihn, den
Helfer in Gefahr, den Selbstbestehenden, so wird dies
genügen. Und ebenso wird es genügen, wenn er vorzieht,
sitzend die Worte zu sprechen: Ich bezeuge Deine Einheit
und Deine Einzigkeit und daß Du Gott bist und daß es
keinen Gott gibt außer Dir.
Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 252 -
Dat laangt Flichtgebied
Eemol a véieranzwanzeg Stonnen ze soen.
Wien dëst Gebiet soe wëll, soll opstoen a sech zu Gott
dréinen, a wann en do steet, soll en no riets an no lénks
kucken, wéi fir op d’Erbaarme vu sengem Här ze waarden,
dem Baarmhäerzegsten, deem, dee Matleed huet. Da soll e
soen:
O Du, Deen s Du den Här iwwer all Nimm bass an
Deen, Deen d’Himmelen erschaf huet! Ech bieden
Dech bei hinnen, déi d’Moiessonne si vun Dengem
onsiichtbare Wiesen, dat héich iwwer allem steet,
deem Allherrlechen, maach aus mengem Gebiet e
Feier, dat d’Schleiere verbrennt, déi mech vun Denger
Schéinheet getrennt hunn, an e Liicht, dat mech bei
d’Mier vun Dengem Dosi féiert.
Da soll en am Gebiet zu Gott - geseent a gelueft sief Hien -
d’Hänn erhiewen a soen:
O Du, no Deem d’Welt verlaangert an Deen d’Vëlker
gär hunn! Du gesäis, wéi ech mech no Dir riichten, fräi
vun all Unhänglechkeet un iergend een ausser Dir, a
wéi ech mech un Däi Seel klameren, duerch deem
Seng Bewegung d’ganz Schëpfung opgerëselt ginn ass.
Ech sinn Däin Dénger, o mäin Här, an de Jong vun
Dengem Dénger. Kuck, wéi ech do stinn, bereet, Däi
Wëllen an Däi Wonsch ze erfëllen, an näischt aneres
begiere wéi dat, wat Dir gutt gefällt. Ech bieden Dech
beim Mier vun Denger Baarmhäerzegkeet an dem
Moiesstär vun Denger Gnod, géi mat Dengem Dénger
ëm, wéi s Du wëlls a wéi et Dir gefällt. Bei Denger
Muecht, déi wäit iwwer all Wuert a Luef steet! Wat
och ëmmer duerch Dech offenbaart gëtt, ass dat, wat
mäin Häerz sech wënscht, a wat meng Séil gär huet. O
Gott, mäi Gott! Kuck net op dat, wat ech hoffen a wat
ech maachen, neen, kuck léiwer op Däi Wëllen, deen

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 253 -
d’Himmelen an d’Äerd ëmschléisst. Bei Dengem
Gréissten Numm, O Du Här vun allen Natiounen! Ech
hunn nëmmen dat gewënscht, wat s Du gewënscht
hues, an hunn nëmmen dat gär, wat s Du gär hues.
Da soll e sech knéien, an iwwerdeems e sech mat der Stir op
de Buedem béckt, soll e soen:
Héich stees Du iwwer der Beschreiwung vun iergend
engem ausser Dir an dem Verstoe vun allem aneren
nieft Dir.
Da soll en opstoen a soen:
Maach aus mengem Gebiet, o mäin Här, eng Quell vu
liewege Gewässer, duerch déi ech esou laang liewe ka
wéi Deng Herrschaft dauert, an Dech an all Welt vun
Denge Welten ernimme kann.
Da soll en erëm d’Hänn am Gebiet an d’Luucht hiewen a
soen:
O Du, duerch d’Trennung vun Deem Häerzer a Séile
vergaang sinn, an duerch d’Feier vun Deem Senger
Léift déi ganz Welt entflaamt ass. Ech bieden Dech
bei Dengem Numm, duerch deen s Du déi ganz
Schëpfung ënnerworf hues, net dat vu mir
ewechzehalen, wat bei Dir ass, o Du, Deen s Du
iwwer d’Mënschen all regéiers! Du gesäis, o mäin Här,
wéi dëse Frieme sech fläisst um Wee fir a säin
héchstent Heem, ënnert dem Himmel vun Denger
Majestéit an am Schied vun Denger
Baarmhäerzegkeet, a wéi dëse Sënner d’Mier vun
Dengem Verzeie sicht, an dësen Onbedeitenden den
Haff vun Denger Herrlechkeet, an dës aarm Kreatur
d’Moiessonn vun Dengem Räichtum. Dir steet et zou,
all Uerder ze ginn, deen s Du wëlls. Ech bezeien, dass
Du gelueft muss ginn fir dat, wat s Du méchs, dass
Dengem Uerder gefollegt muss ginn an dass du fräi
muss bleiwen an Dengem Uerder.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 254 -

Da soll en d’Hänn hiewen an dräimol de Gréissten Numm


(Alláh’u’abhá) widderhuelen. Da soll e sech viru Gott -
geseent a gelueft sief Hien - vernäipen, d’Hänn op d’Knéie
leeën, a soen:
Du gesäis, o mäi Gott, wéi mäi Geescht opgewullt ginn
ass an all menge Glidder a sengem Verlaangeren, fir
Dech unzebieden, an a sengem Begieren, fir un Dech
ze denken an Dech ze luewen; wéi en dat bezeit, wat
d’Wuert vun Dengem Uerder bezeit huet am Räich vun
Denger Sprooch an am Himmel vun Dengem Wëssen.
An dësem Zoustand, o mäin Här, géing ech Dech gär
ëm alles bieden, wat bei Dir ass, fir kënne meng
Aarmutt ze weisen an Deng Guttheet an Däi Räichtum
ze verherrlechen, a fir kënne meng Schwächt ze
bekennen an Deng Kraaft an Deng Muecht ze
manifestéieren.
Da soll en opstoen, d’Hänn zweemol am Gebiet hiewen a
soen:
Et gëtt kee Gott ausser Dir, dem Allmächtegen, deem
iwwer alles Gudden. Et gëtt kee Gott ausser Dir,
Deem, deen Uerdere gëtt am Ufank wéi um Enn. O
Gott, mäi Gott! Däi Verzeien huet mech kéng
gemaach, an Deng Baarmhäerzegkeet huet mech
gestäerkt, an Däi Ruff huet mech erwächt, an Deng
Gnod huet mech opgeriicht a mech bei Dech gefouert.
Wie sinn ech soss, dass ech et woen, beim Agank vun
der Stad vun Dengem Nosinn ze stoen, oder mäi
Gesiicht an d’Liicht ze halen, dat aus dem Himmel vun
Dengem Wëlle schéngt? Du gesäis, o mäin Här, dës
aarmséileg Kreatur un d’Dier vun Denger Gnod
klappen, an dës vergänglech Séil de Floss vum éiwege
Liewen aus den Hänn vun Denger Guttheet sichen. Du
bass Deen, deen Uerdere gëtt zu allen Zäiten, o Du,

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 255 -
Här vun allen Nimm, an ech sinn deen, dee sech Dir
ergëtt a sech wëlleg ënnert Däi Wëlle stellt, o Schëpfer
vun den Himmelen!
Da soll en d’Hänn dräimol hiewen a soen:
Gott ass méi grouss wéi all Groussen!
Da soll e sech knéien, an iwwerdeems en d’Stir op de
Buedem béckt, soll e soen:
Ze héich bass Du, fir dass de Luef vun deenen, déi bei
Dir sinn, den Himmel vun Dengem Nosinn géing
erreechen, oder fir dass d’Vigel vun den Häerzer vun
deenen, déi Dir ergi sinn, zum Agank vun Denger
Paart kéimen. Ech bezeien, dass Du gehellegt bass
iwwer all Eegeschaften a méi helleg wéi all Nimm. Et
gëtt kee Gott ausser Dir, deem Allerhéchsten, deem
Allherrlechen.
Da soll e sech sëtzen a soen:
Ech sinn Zeie vun deem, wat all erschafe Saache bezeit
hunn, an d’himmlesch Versammlung, an d’Awunner
vum allerhéchste Paradäis, an iwwer si eraus d’Zong
vun der Gréisst selwer vum allherrlechen Horizont aus,
dass Du Gott bass, dass et kee Gott gëtt ausser Dir, an
dass Hien, deen offenbaart ginn ass, dat Verbuergent
Geheimniss ass, dat geschätztend Zeechen, duerch dat
d’Buschtawe -SIEF- zesummebruecht a verbonne gi
sinn. Ech bezeien, dass Hien et ass, deem säin Numm
duerch d’Fieder vum Héchsten opgeschriwwe ginn ass,
an deen ernimmt ginn ass an de Bicher vu Gott, dem
Här vum Troun do uewen an op der Äerd heinidden.
Da soll e sech stellen a soen:
O Här vun allem, wat et gëtt, a Besëtzer vun alle
Saachen déi ee gesäit an déi een net gesäit! Du hëls
meng Tréinen a mäi Schlucksen anuecht, an Du héiers
mäi Jéimeren, a mäi Kräischen, an d’Kloe vu mengem

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 256 -
Häerz. Bei Denger Muecht! Meng Iwwertriedungen hu
mech dru gehënnert, fir méi no bei Dech ze kommen; a
meng Sënnen hu mech wäit ewech gehal vum Haff vun
Denger Hellegkeet. Deng Léift, o mäin Här, huet mech
räich gemaach, an d’Trennung vun Dir huet mech
zerstéiert, a wäit ewech ze si vun Dir huet mech
opgeziert. Ech bieden Dech, bei Denge Foussspueren
an dëser Wëldnes, a bei de Wierder „Hei sinn ech. Hei
sinn ech“, déi Deng Auserwielten an dëser
Onendlechkeet ausgeschwat hunn, a beim Otem vun
Denger Offenbarung, an dem duusse Wand vum
Muere vun Denger Manifestatioun, - maach, dass ech
op Deng Schéinheet kucken, an all dat beuechten, wat
an Dengem Buch ass.
Da soll en dräimol de Gréissten Numm widderhuelen a sech
bécken, d’Hänn op d’Knéie leeën, a soen:
Sief gelueft, o mäi Gott, dass Du mir gehollef hues, un
Dech ze denken an Dech ze luewen, a mech mat Him
bekannt gemaach hues, deen d’Moiesliicht vun
Dengen Zeechen ass, an dass Du mech dozou bruecht
hues, mech virun Denger Herrschaft ze vernäipen, a
mech virun Denger Gëttlechkeet kleng ze man, an dat
unzeerkennen, wat d’Zong vun Denger Gréisst
verkënnegt huet.
Da soll en opstoen a soen:
O Gott, mäi Gott! Mäi Réck ass gebéit ënnert der
Laascht vu menge Sënnen, a meng Noléissegkeet huet
mech zerstéiert. All Kéier wann ech mäi schlecht
Wierken an Deng Guttheet bedenken, schmëlzt mäin
Häerz a mir, a mäi Blutt kacht a mengen Oderen. Bei
Denger Schéinheet, o Du, no deem d’Welt verlaangert!
Ech gi rout, wann ech mäi Gesiicht zu Dir opriichten,
an ech schumme mech, meng Hänn mat Verlaangeren
zum Himmel vun Denger Guttheet ze strecken. Du

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 257 -
gesäiss, o mäi Gott, wéi meng Tréine mech dervun
ofhalen, un Dech ze denken an Deng Dugenden ze
luewen, o Du, den Här vum Troun do uewen a vun der
Äerd heinidden! Ech bieden Dech bei den Zeeche vun
Dengem Kinneksräich an de Geheimnisser vun Denger
Herrschaft, - géi esou ëm mat deenen, déi s Du gär
hues, wéi et Denger Guttheet entsprécht, o Här vun
allem Liewen, a wéi et Denger Gnod wierdeg ass, o
Kinnek vun deem, wat ee gesäit an deem, wat een net
gesäit!
Da soll en dräimol de Gréissten Numm soen, sech mat der
Stir op de Buedem knéien, a soen:
Sief gelueft, o eise Gott, dass Du eis dat erofgeschéckt
hues, wat eis no bei Dech bréngt, an eis mat all deem
Gudde versuergs, wat s Du an Denge Bicher an an
Denge Schrëften erofgeschéckt hues. Mir bieden Dech,
o eisen Här, behitt eis virun der Onmass vun eidlen
Abildungen an huele Virstellungen. Du bass,
wierklech, dee Mächtegen, deen, Deen alles weess.
Da soll en de Kapp an d’Luucht hiewen, sech sëtzen, a
soen:
Ech bezeien dat, o mäi Gott, wat Deng Auserwielte
bezeit hunn, an erkennen dat un, wat d’Awunner vum
allerhéchste Paradäis unerkannt hunn, an déi, déi Däi
mächtegen Troun ëmkreest hunn. Dir gehéieren
d’Kinneksräicher vun der Äerd a vum Himmel, o Här
vun alle Welten!
Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 258 -
Long obligatory prayer
To be recited once in twenty-four hours.
Whoso wisheth to recite this prayer, let him stand up and
turn unto God, and, as he standeth in his place, let him gaze
to the right and to the left, as if awaiting the mercy of his
Lord, the Most Merciful, the Compassionate. Then let him
say:
O Thou Who art the Lord of all names and the Maker
of the heavens! I beseech Thee by them Who are the
Day-Springs of Thine invisible Essence, the Most
Exalted, the All-Glorious, to make of my prayer a fire
that will burn away the veils which have shut me out
from Thy beauty, and a light that will lead me unto the
ocean of Thy Presence.
Let him then raise his hands in supplication toward God—
blessed and exalted be He—and say:
O Thou the Desire of the world and the Beloved of the
nations! Thou seest me turning toward Thee, and rid of
all attachment to anyone save Thee, and clinging to
Thy cord, through whose movement the whole creation
hath been stirred up. I am Thy servant, O my Lord, and
the son of Thy servant. Behold me standing ready to
do Thy will and Thy desire, and wishing naught else
except Thy good pleasure. I implore Thee by the
Ocean of Thy mercy and the Day-Star of Thy grace to
do with Thy servant as Thou willest and pleasest. By
Thy might which is far above all mention and praise!
Whatsoever is revealed by Thee is the desire of my
heart and the beloved of my soul. O God, my God!
Look not upon my hopes and my doings, nay rather
look upon Thy will that hath encompassed the heavens
and the earth. By Thy Most Great Name, O Thou Lord
of all nations! I have desired only what Thou didst
desire, and love only what Thou dost love.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 259 -
Let him then kneel, and bowing his forehead to the ground,
let him say:
Exalted art Thou above the description of anyone save
Thyself, and the comprehension of aught else except
Thee.
Let him then stand and say:
Make my prayer, O my Lord, a fountain of living
waters whereby I may live as long as Thy sovereignty
endureth, and may make mention of Thee in every
world of Thy worlds.
Let him again raise his hands in supplication, and say:
O Thou in separation from Whom hearts and souls
have melted, and by the fire of Whose love the whole
world hath been set aflame! I implore Thee by Thy
Name through which Thou hast subdued the whole
creation, not to withhold from me that which is with
Thee, O Thou Who rulest over all men! Thou seest, O
my Lord, this stranger hastening to his most exalted
home beneath the canopy of Thy majesty and within
the precincts of Thy mercy; and this transgressor
seeking the ocean of Thy forgiveness; and this lowly
one the court of Thy glory; and this poor creature the
orient of Thy wealth. Thine is the authority to
command whatsoever Thou willest. I bear witness that
Thou art to be praised in Thy doings, and to be obeyed
in Thy behests, and to remain unconstrained in Thy
bidding.
Let him then raise his hands, and repeat three times the
Greatest Name. Let him then bend down with hands resting
on the knees before God—blessed and exalted be He—and
say:
Thou seest, O my God, how my spirit hath been stirred
up within my limbs and members, in its longing to
worship Thee, and in its yearning to remember Thee

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 260 -
and extol Thee; how it testifieth to that whereunto the
Tongue of Thy Commandment hath testified in the
kingdom of Thine utterance and the heaven of Thy
knowledge. I love, in this state, O my Lord, to beg of
Thee all that is with Thee, that I may demonstrate my
poverty, and magnify Thy bounty and Thy riches, and
may declare my powerlessness, and manifest Thy
power and Thy might.
Let him then stand and raise his hands twice in supplication,
and say:
There is no God but Thee, the Almighty, the All-
Bountiful. There is no God but Thee, the Ordainer,
both in the beginning and in the end. O God, my God!
Thy forgiveness hath emboldened me, and Thy mercy
hath strengthened me, and Thy call hath awakened me,
and Thy grace hath raised me up and led me unto
Thee. Who, otherwise, am I that I should dare to stand
at the gate of the city of Thy nearness, or set my face
toward the lights that are shining from the heaven of
Thy will? Thou seest, O my Lord, this wretched
creature knocking at the door of Thy grace, and this
evanescent soul seeking the river of everlasting life
from the hands of Thy bounty. Thine is the command
at all times, O Thou Who art the Lord of all names;
and mine is resignation and willing submission to Thy
will, O Creator of the heavens!
Let him then raise his hands thrice, and say:
Greater is God than every great one!
Let him then kneel and, bowing his forehead to the ground,
say:
Too high art Thou for the praise of those who are nigh
unto Thee to ascend unto the heaven of Thy nearness,
or for the birds of the hearts of them who are devoted
to Thee to attain to the door of Thy gate. I testify that

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 261 -
Thou hast been sanctified above all attributes and holy
above all names. No God is there but Thee, the Most
Exalted, the All-Glorious.
Let him then seat himself and say:
I testify unto that whereunto have testified all created
things, and the Concourse on high, and the inmates of
the all-highest Paradise, and beyond them the Tongue
of Grandeur itself from the all-glorious Horizon, that
Thou art God, that there is no God but Thee, and that
He Who hath been manifested is the Hidden Mystery,
the Treasured Symbol, through Whom the letters B
and E (Be) have been joined and knit together. I testify
that it is He Whose name hath been set down by the
Pen of the Most High, and Who hath been mentioned
in the Books of God, the Lord of the Throne on high
and of earth below.
Let him then stand erect and say:
O Lord of all being and Possessor of all things visible
and invisible! Thou dost perceive my tears and the
sighs I utter, and hearest my groaning, and my wailing,
and the lamentation of my heart. By Thy might! My
trespasses have kept me back from drawing nigh unto
Thee; and my sins have held me far from the court of
Thy holiness. Thy love, O my Lord, hath enriched me,
and separation from Thee hath destroyed me, and
remoteness from Thee hath consumed me. I entreat
Thee by Thy footsteps in this wilderness, and by the
words “Here am I. Here am I” which Thy chosen Ones
have uttered in this immensity, and by the breaths of
Thy Revelation, and the gentle winds of the Dawn of
Thy Manifestation, to ordain that I may gaze on Thy
beauty and observe whatsoever is in Thy Book.
Let him then repeat the Greatest Name thrice, and bend
down with hands resting on the knees, and say:

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 262 -
Praise be to Thee, O my God, that Thou hast aided me
to remember Thee and to praise Thee, and hast made
known unto me Him Who is the Day-Spring of Thy
signs, and hast caused me to bow down before Thy
Lordship, and humble myself before Thy Godhead,
and to acknowledge that which hath been uttered by
the Tongue of Thy grandeur.
Let him then rise and say:
O God, my God! My back is bowed by the burden of
my sins, and my heedlessness hath destroyed me.
Whenever I ponder my evil doings and Thy
benevolence, my heart melteth within me, and my
blood boileth in my veins. By Thy Beauty, O Thou the
Desire of the world! I blush to lift up my face to Thee,
and my longing hands are ashamed to stretch forth
toward the heaven of Thy bounty. Thou seest, O my
God, how my tears prevent me from remembering
Thee and from extolling Thy virtues, O Thou the Lord
of the Throne on high and of earth below! I implore
Thee by the signs of Thy Kingdom and the mysteries
of Thy Dominion to do with Thy loved ones as
becometh Thy bounty, O Lord of all being, and is
worthy of Thy grace, O King of the seen and the
unseen!
Let him then repeat the Greatest Name thrice, and kneel
with his forehead to the ground, and say:
Praise be unto Thee, O our God, that Thou hast sent
down unto us that which draweth us nigh unto Thee,
and supplieth us with every good thing sent down by
Thee in Thy Books and Thy Scriptures. Protect us, we
beseech Thee, O my Lord, from the hosts of idle
fancies and vain imaginations. Thou, in truth, art the
Mighty, the All-Knowing.
Let him then raise his head, and seat himself, and say:

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 263 -
I testify, O my God, to that whereunto Thy chosen
Ones have testified, and acknowledge that which the
inmates of the all-highest Paradise and those who have
circled round Thy mighty Throne have acknowledged.
The kingdoms of earth and heaven are Thine, O Lord
of the worlds!

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 264 -
Longue prière obligatoire
Longue prière à réciter une fois par jour. 40
Que celui qui désire réciter cette prière se lève, se tourne
vers Dieu et, sans changer de place, regarde à droite et à
gauche, en quête de la miséricorde du Seigneur, le Très-
Miséricordieux, le Compatissant. Puis, qu'il dise:
Ô toi qui es le Seigneur de tous les noms et le Créateur
des cieux! Par ceux qui sont les aurores de ton
invisible Essence, la sublime, la très glorieuse, je te
supplie de faire de ma prière un feu capable de
consumer les voiles qui me dissimulent ta beauté, et
une lumière qui me conduise vers l'océan de ta
présence.
Qu'il lève des mains suppliantes vers Dieu - béni et glorifié
soit-il - et dise:
Ô toi, Désir du monde, Bien-Aimé des nations, tu me
vois tourné vers toi, libéré de tout attachement à un
autre que toi et agrippé à ta corde dont le mouvement
anime la création tout entière. Ô mon Seigneur, je suis
ton serviteur, et le fils de ton serviteur. Vois! je suis
prêt à accomplir ta volonté et ton désir, et ne souhaite
que ton bon plaisir.
Par l'océan de ta miséricorde et le soleil de ta grâce, je
t'implore de faire de ton serviteur ce que tu veux et ce
qui te plaît. Par ta puissance qui surpasse de loin toute
mention et louange, tout ce que tu révèles est le vœu de
mon cœur et le désir de mon âme.
Ô Dieu, mon Dieu, ne tiens compte ni de mes espoirs,
ni de mes actes, mais de ta volonté qui englobe le ciel
et la terre. Ô toi, Seigneur de toutes les nations, par ton
très grand Nom, je ne désire que ce que tu désires et
n'aime que ce que tu aimes.

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 265 -
Qu'il s'agenouille et, inclinant le front jusqu'à terre, dise:
Tu es infiniment élevé au-delà de toute description, si
ce n'est la tienne, et de la compréhension de tout autre
que toi.
Qu'il se lève et dise:
Ô mon Seigneur, fais de ma prière une fontaine d'eau
vive qui me permette de vivre tant que durera ta
souveraineté, et de te mentionner dans chacun de tes
mondes.
Qu'il lève à nouveau des mains suppliantes et dise:
Ô toi qui consumes les cœurs et les âmes par ton
éloignement et embrases le monde entier par le feu de
ton amour! Par ton nom qui apaise toute la création, je
t'implore de ne point me refuser ce qui est tien, ô toi
qui gouvernes tous les hommes!
Ô mon Seigneur, tu vois cet étranger se hâter vers sa
très glorieuse demeure, sous le dais de ta majesté, dans
l'enceinte de ta miséricorde, ce transgresseur
rechercher l'océan de ton pardon, cet humble se diriger
vers les parvis de ta gloire, et ce pauvre vers l'orient de
ta richesse. À toi, l'autorité d'ordonner ce que tu veux!
Je témoigne que tu dois être loué en tes actes, obéi en
tes décrets et que tu demeures indépendant en tes
commandements.
Qu'il lève alors les mains et répète trois fois le très grand
Nom (Alláh’u’abhá). Qu'il s'incline ensuite devant Dieu -
béni et loué soit-il -, pose les mains sur les genoux et dise:
Ô mon Dieu, tu vois combien tout mon être est remué
par le vif désir de t'adorer et par l'ardeur à évoquer ton
nom et à te louer ; tu vois comment mon esprit affirme
de ce que la Langue de ton commandement certifie
dans le royaume de ta parole et au ciel de ta
connaissance. Ô mon Seigneur, dans cet état d'esprit,

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 266 -
j'aime à te demander tout ce qui est tien, affirmant
ainsi ma pauvreté, glorifiant ta bonté et ta richesse,
avouant mon impuissance et démontrant ton pouvoir et
ta force.
Qu'il se redresse ensuite, lève deux fois les mains et supplie:
Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Tout-Puissant,
l'infiniment Généreux. Il n'est pas d'autre Dieu que toi,
l'Ordonnateur au commencement et à la fin. Ô Dieu,
mon Dieu, ta clémence m'a enhardi et ta miséricorde
m'a fortifié ; ton appel m'a éveillé, ta grâce m'a élevé et
conduit jusqu'à toi. Qui suis-je sans cela pour oser me
tenir à l'entrée de la cité de ta présence, ou lever mon
visage vers les lumières qui luisent du ciel de ta
volonté?
Ô mon Seigneur, tu vois ce misérable frapper à la porte
de ta grâce, cette âme évanescente chercher des mains
de ta générosité la rivière de vie éternelle. À toi, le
commandement en tout temps, ô toi, Seigneur de tous
les noms; et à moi, la résignation et la soumission de
bon gré à ta volonté, ô Créateur des cieux!
Qu'il lève trois fois les mains en disant:
Dieu est plus grand que tous les grands.
Qu'il s'agenouille et dise en inclinant le front vers le sol:
Tu es trop élevé pour que la louange de ceux qui sont
proches de toi parvienne jusqu'au ciel de ta présence,
ou pour que les oiseaux des cœurs de ceux qui te sont
dévoués atteignent le seuil de ta porte. J'atteste que tu
es sanctifié au-delà de tout attribut et saint au-delà de
tout nom. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Suprême,
le Très-Glorieux.
Qu'il s'assoie et dise:
Ainsi que tout ce qui est créé, l'assemblée céleste, les
habitants du paradis suprême et au-delà d'eux, de

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 267 -
l'horizon de gloire, la Langue de grandeur elle-même,
je témoigne que tu es Dieu, qu'il n'est pas d'autre Dieu
que toi, et que celui que tu as manifesté est le mystère
caché, le symbole précieux par qui les lettres S-O-I-S
(sois) furent jointes et liées. J'atteste que c'est lui dont
la plume du Très-Haut a consigné le nom, et qui est
mentionné dans les livres de Dieu, le Seigneur du trône
céleste et de la terre.
Qu'il se relève et dise:
Ô Seigneur de toute existence et possesseur de toutes
choses visibles et invisibles, tu vois sûrement mes
larmes, tu perçois mes soupirs, tu entends mes plaintes,
mes gémissements et les lamentations de mon cœur.
Par ta puissance, mes offenses m'empêchent de
m'approcher de toi, et mes péchés m'éloignent du seuil
de ta sainteté. Ô mon Seigneur, ton amour m'enrichit,
me séparer de toi m'anéantit et m'éloigner de toi me
consume. Par la trace de tes pas dans ce désert, par ces
mots « me voici, me voici! » que tes élus prononcent
dans cette immensité, par les souffles de ta révélation
et les brises légères de l'aurore de ta manifestation,
permets-moi, je t'en supplie, de contempler ta beauté et
d'observer tout ce qui est contenu dans ton livre.
Qu'il répète trois fois le très grand Nom, s'incline, les mains
posées sur les genoux et dise:
Loué sois-tu, ô mon Dieu! Tu m'aides à me souvenir
de toi et à te louer, tu me fais connaître celui qui est
l'Aurore de tes signes, tu m'incites à me prosterner
devant ta souveraineté, à me courber devant ta divinité
et à reconnaître ce que la Langue de ta grandeur
proclame.

Qu'il se lève et dise:

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 268 -
Ô Dieu, mon Dieu, mon dos se courbe sous le poids de
mes péchés et ma négligence m'anéantit. Lorsque je
médite sur mes mauvaises actions et sur ta
bienveillance, mon cœur faiblit et mon sang se glace
dans mes veines. Ô toi, Désir du monde, par ta beauté,
je rougis de lever mon visage vers toi et j'ai honte de
tendre des mains suppliantes vers le ciel de ta bonté. Ô
mon Dieu, tu vois comme mes larmes m'empêchent de
t'évoquer et de célébrer tes vertus, ô toi Seigneur du
trône céleste et de la terre! Par les signes de ton
royaume et les mystères de ton empire, je t'implore de
traiter tes bien-aimés, comme il sied à ta bonté, ô
Seigneur de toute existence, et comme il convient à ta
grâce, ô Roi du visible et de l'invisible!
Qu'il répète trois fois le très grand Nom, s'agenouille le
front contre terre, et dise:
Loué sois-tu, ô notre Dieu! Tu nous révèles ce qui
nous rapproche de toi, et tu nous procures tout le bien
qu'annoncent tes livres et tes écrits. Nous t'en
supplions, ô mon Seigneur! Protège-nous des armées
des vaines chimères et des futiles imaginations. Tu es,
en vérité, le Puissant, l'Omniscient.
Qu'il redresse le buste, s'assoie et dise:
Ô mon Dieu, j'atteste ce que tes élus attestent, et
confesse ce que confessent les habitants du très haut
paradis et ceux qui gravitent autour de ton Trône de
puissance. Les royaumes de la terre et du ciel sont à
toi, ô Seigneur des mondes!

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 269 -
Das lange Pflichtgebet
Einmal in 24 Stunden zu sprechen.
Wer dieses Gebet zu sprechen wünscht, stehe auf und wende
sich Gott zu. Auf seinem Platz stehend schaue er zur
Rechten und zur Linken, als erwarte er das Erbarmen seines
Herrn, des Allbarmherzigen, des Mitleidvollen. Dann
spreche er:
O Du, der Du der Herr aller Namen und der Schöpfer
der Himmel bist! Ich flehe Dich an bei den Sonnen
Deines unsichtbaren Wesens, des Höchsterhabenen,
des Allherrlichen: Mache mein Gebet zu einem Feuer,
das die Schleier verbrenne, die mich hindern, Deine
Schönheit zu schauen, und zu einem Licht, das mich
zum Meere Deiner Gegenwart geleite.
Dann erhebe er die Hände flehend zu Gott - gepriesen und
verherrlicht sei Er - und spreche:
O Du Sehnsucht der Welt, Du Geliebter der Völker!
Du siehst, wie ich mich Dir zuwende, ledig aller
Bindungen außer der Deinen, an Dein Seil
geklammert, durch dessen Bewegung die ganze
Schöpfung erschüttert ward. Ich bin Dein Diener, o
mein Herr, und Deines Dieners Sohn. Sieh, ich bin
bereit, nach Deinem Wunsch und Willen zu tun und
ersehne nichts als Dein Wohlgefallen. Ich flehe Dich
an bei dem Meer Deines Erbarmens und der Sonne
Deiner Gnade, verfahre mit Deinem Diener, wie Du
willst und wie es Dir beliebt. Bei Deiner Macht, die
weit über allem Gedenken und allem Lobpreis steht:
Was Du offenbartest, ist meines Herzens Sehnsucht
und die Liebe meiner Seele. O Gott, mein Gott!
Schaue nicht auf meine Hoffnungen und meine Taten,
sondern auf Deinen Willen, der Himmel und Erde
umfaßt. Bei Deinem Größten Namen, o Du Herr aller

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 270 -
Völker! Allezeit wünsche ich nur, was Du wünschest,
und liebe nur, was Du liebst.
Dann knie er nieder, beuge die Stirn zur Erde und spreche:
Erhaben bist Du über die Beschreibung jedes anderen
außer Dir und das Begreifen eines jeden außer Dir
selbst.
Dann stehe er auf und spreche:
Mache mein Gebet zu einem Born lebenspendenden
Wassers, o mein Herr, womit ich lebe, solange Deine
Herrschaft währt, und in jeder Deiner Welten von Dir
künde.
Wieder erhebe er flehend die Hände und spreche:
O Du, von dem getrennt die Herzen und Seelen
hinschmolzen, durch dessen Feuer der Liebe die ganze
Welt entflammt ward! Ich bitte Dich flehentlich bei
Deinem Namen, durch den Du die ganze Schöpfung
unterwarfest, vorenthalte mir nicht, was bei Dir ist, o
Du, der Du über alle Menschen herrschest! Du siehst,
o mein Herr, diesen Fremdling zu seiner erhabensten
Wohnung unter dem Zelte Deiner Majestät und im
Reiche Deines Erbarmens eilen. Du siehst diesen
Sünder das Meer Deiner Vergebung, diesen Niedrigen
den Hof Deiner Herrlichkeit und dieses arme Geschöpf
den Morgen Deines Reichtums suchen. Dein ist die
Macht zu gebieten, was immer Du willst. Ich bezeuge,
daß Du zu rühmen bist in Deinen Taten, daß Deinen
Befehlen zu gehorchen ist und daß Du uneingeschränkt
bleibst in Deinen Geboten.
Darauf erhebe er die Hände und spreche dreimal den
Größten Namen (Alláh’u’Abhá). Dann beuge er sich mit auf
den Knien ruhenden Händen nieder vor Gott - gepriesen
und verherrlicht sei Er - und spreche:

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 271 -
Du siehst, o mein Gott, wie mein Geist in meinem Leib
und allen meinen Gliedern erregt wurde in seinem
Sehnen, Dich anzubeten, und in seinem Verlangen,
Deiner zu gedenken und Dich zu verherrlichen; wie er
bezeugt, was die Zunge Deines Gebotes im Reiche
Deines Wortes und im Himmel Deines Wissens
bezeugt hat. In diesem Zustand, o mein Herr, drängt es
mich, alles von Dir zu erbitten, was bei Dir ist, damit
ich meine Armut dartue und Deine Güte und Deinen
Reichtum verherrliche, meine Ohnmacht bekunde und
Deine Kraft und Deine Macht offenbare.
Dann stehe er auf, erhebe zweimal flehend die Hände und
spreche:
Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Allmächtigen, dem
Allgütigen. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem
Verordner am Anfang und am Ende. O Gott, mein
Gott! Deine Vergebung hat mich ermutigt, ein
Erbarmen hat mir Kraft gegeben, Dein Ruf hat mich
erweckt und Deine Gnade mich erhoben und
hingeführt zu Dir. Wie könnte ich sonst wagen, am
Tore der Stadt Deiner Nähe zu stehen oder mein
Gesicht dem Lichte zuzuwenden, das aus dem Himmel
Deines Willens hervorleuchtet? Du siehst, o mein
Herr, dieses elende Geschöpf an die Pforte Deiner
Gnade pochen, diese vergehende Seele den Strom
ewigen Lebens aus den Händen Deiner Güte suchen.
Dein ist der Befehl allezeit, o Du Herr aller Namen,
und mein sind Ergebung und willige Unterwerfung
unter Deinen Willen, o Schöpfer der Himmel!
Dann erhebe er dreimal die Hände und spreche:
Größer als jeder Große ist Gott!
Sodann kniee er nieder, beuge die Stirn zur Erde und
spreche:

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 272 -
Zu hoch bist Du für den Lobpreis derer, die Dir nahe
sind, als daß er zum Himmel Deiner Nähe aufstiege,
oder für die Vögel der Herzen jener, die Dir treu sind,
als daß sie den Zugang zu Deinem Tore erreichten. Ich
bezeuge, daß Du geheiligt bist über alle Eigenschaften,
heilig über alle Namen. Es gibt keinen Gott außer Dir,
dem Höchsterhabenen, dem Allherrlichen.
Dann setze er sich und spreche:
Ich bezeuge, was alle erschaffenen Dinge und die
himmlischen Heerscharen und die Bewohner des
allhöchsten Paradieses und über sie hinaus die Zunge
der Größe selbst vom allherrlichen Horizont aus
bezeugen, daß Du Gott bist, daß es keinen Gott gibt
außer Dir, und daß Er, der offenbart wurde, das
Verborgene Geheimnis ist, das Verwahrte Sinnbild,
durch den die Buchstaben des »Sei!« miteinander
verbunden und verknüpft wurden. Ich bezeuge, daß Er
es ist, Dessen Namen die Feder des Allhöchsten
niederschrieb und der erwähnt ist in den Büchern
Gottes, des Herrn des Thrones in der Höhe und
hienieden auf Erden.
Dann stehe er aufrecht und spreche:
O Herr allen Seins, Besitzer alles Sichtbaren und
Unsichtbaren! Du gewahrst meine Tränen und Seufzer;
Du hörst mein Stöhnen und Jammern und meines
Herzens Klage. Bei Deiner Macht! Meine Sünden
haben mich gehindert, mich Dir zu nähern, meine
Frevel haben mich dem Hofe Deiner Heiligkeit
ferngehalten. Deine Liebe, o mein Herr, hat mich reich
gemacht, aber die Trennung von Dir ließ mich
zunichte werden und das Fernsein von Dir hat mich
verzehrt. Ich flehe Dich an bei Deiner Fußspur in
dieser Wildnis und bei den Worten »Hier bin ich, hier
bin ich!«, die Deine Erwählten in diesem unendlichen

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 273 -
Raume gerufen haben, und beim Odem Deiner
Offenbarung und den linden Lüften am Morgen Deiner
Manifestation - verordne, daß ich unentwegt zu Deiner
Schönheit aufblicke und alles befolge, was in Deinem
Buche steht.
Dann wiederhole er dreimal den Größten Namen, beuge
sich nieder, lasse die Hände auf den Knien ruhen und
spreche:
Preis sei Dir, o mein Gott, daß Du mir halfest, Deiner
zu gedenken und Dich zu preisen, daß Du mich Ihn,
den Sonnenaufgang Deiner Zeichen, erkennen ließest,
und daß Du mich bewegtest, mich vor Deiner
Herrschaft zu beugen, mich Deiner Gottheit zu
unterwerfen und anzuerkennen, was die Zunge Deiner
Größe kündete.
Dann erhebe er sich und spreche:
O Gott, mein Gott! Mein Rücken ist gebeugt von der
Bürde meiner Sünden, und meine Nachlässigkeit hat
mich zunichte gemacht. Wann immer ich meiner
schlechten Taten und Deiner Güte gedenke, schmilzt
mir das Herz in der Brust und wallt mir das Blut in den
Adern. Bei Deiner Schönheit, o Du Sehnsucht der
Welt! Ich erröte, mein Angesicht zu Dir zu erheben,
und Scham hemmt meine Hände, sich sehnend nach
dem Himmel Deiner Gaben zu recken. Du siehst, o
mein Gott, wie Tränen mich hindern, Deiner zu
gedenken und Deine Tugenden zu preisen, o Herr des
Thrones in der Höhe und auf der Erde hienieden! Ich
flehe Dich an bei den Zeichen Deines Reiches und den
Geheimnissen Deiner Herrschaft, verfahre mit Deinen
Geliebten, wie es Deiner Güte entspricht, o Herr allen
Seins, und wie es Deiner Gnade würdig ist, o Du
König des Sichtbaren und des Unsichtbaren!

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 274 -
Dann wiederhole er dreimal den Größten Namen, beuge
knieend die Stirn zur Erde und spreche:
Preis sei Dir, o unser Gott, daß Du auf uns
herabsandtest, was uns Dir nahebringt, und uns mit
allem Guten versorgtest, was Du in Deinen Büchern
und Schriften auf uns niederkommen ließest.
Beschütze uns - so flehen wir Dich an, o mein Herr -
vor den Scharen eitlen Wahns und leeren Trugs. Du
bist in Wahrheit der Mächtige, der Allwissende.
Dann erhebe er das Haupt, setze sich und spreche:
Ich bezeuge, o mein Gott, was Deine Erwählten
bezeugen, und bekenne, was die Bewohner des
höchsten Paradieses bekennen und die, die Deinen
mächtigen Thron umkreisen: Dein sind die Reiche der
Erde und des Himmels, o Herr der Welten!

Bahá’u’lláh

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 275 -

Referenzen
1 Baha'u'llah, Epistle to the Son of the Wolf, p. 10
2 Ährenlese 136 :2
3 Selections from the Writings of Abdu'l-Baha, p. 192
4 Baha'i World Faith - Abdu'l-Baha Section, p. 368
5 You will note from the enclosed memorandum that, with the exceptions enumerated therein,
new translations of the Sacred Text into languages other than English must be made from the
Guardian's English translation where it exists; and when no such translation exists, advice
should be sought from the Universal House of Justice (Compilations, Lights of Guidance, p.
106)
5 réalisée par la commission de traduction, 205, rue du trône, 1050 Bruxelles, Belgique,
2002
6 réalisée par la commission de traduction, 205, rue du trône, 1050 Bruxelles, Belgique,
2002
7 Prayers and Meditations by Baha'u'llah, p. 264
8 Compilations, Baha'i Scriptures, p. 184
9 PAROLES DE DIEU Recueil de prières et de tablettes tirées des Écrits bahá'ís par la
Maison Universelle de Justice. Maison d'Éditions Bahá'íes, 205, rue du Trône, 1050
Bruxelles D/1547/1993/2 - 3e édition, révisée
10 British Prayers Nr.57 ?
11 Selection des Ecrits du Bab
12 Compilations, Baha'i Prayers, p. 116
13 Prayers and Meditations by Baha'u'llah, p. 160, XCVI
14 'Abdu'l-Bahá US Prayers 1982 p.190 from Tab.Div.Plan 21.2.1917
15 Bahá'í–Gebete, offenbart von Bahá'u'lláh, Báb und 'Abdu'l–Bahá, Bahá'í–Verlag CIP–
Einheitsaufnahme der Deutschen Bibliothek Bahá'í–Verlag, GmbH D–65719 Hofheim–
Langenhain 1996 – 152 3. revidierte Auflage ISBN 3–87037–320–2 [423–022] Bahá'u'llah -
British Prayers Nr.36, Compilations, Bahai-Gebete
16 A Gift of Prayers and selected Bahai Writings, US Bahai, 1995
17 Nr 173, 1996 Bahai-GEBETE
18 'Abdu'l-Bahá - US Prayers 1982 p.38
19 Compilations, Baha'i Scriptures, p. 186
20 Compilations, Livre de prieres
21 Compilations, Bahai-Gebete
22 Baha'u'llah, Epistle to the Son of the Wolf, p. 61
23 'Abdu'l-Bahá - US Prayers 1982 p.24

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen


- 276 -

24 US Prayers 1982 p.31


25 Compilations, Livre de prieres, version MED, Hénuzet 2003
26 Prayers and Meditations by Baha'u'llah, p. 208. Baha'u'llah, L'Art divin de vivre. Bahai
Gebete
27 Compilations, Baha'i Prayers, p. 79
28 Prières bahá’íes, S.69 Publications Bahá’íCanada, 2000
29 »Er (der Hüter) ist nicht der Meinung, daß die Freunde das Sprechen von Tischgebeten
einführen oder sie den Kindern beibringen sollten. Das ist kein Teil des Bahá'í Glaubens,
sondern eine christliche Sitte. Da der Bahá'í Glaube Menschen aller Rassen und Religionen
umfaßt, sollten wir vorsichtig sein und nicht die Gebräuche unseres früheren Glaubens
einführen« (aus einem Brief vom 27.9.1947 im Auftrag Shoghi Effendis, Unfolding Destiny,
S. 446; vgl. Ziele der Kindererziehung, S. 105).>
30 H.M. Balyuzi, Abdu'l-Baha - The Centre of the Covenant, p. 307
31 'Abdu'l-Bahá, US Prayers 1982 p.70
32 Prayers and Meditations by Baha'u'llah, p. 279
33 Eng Synopsis a Kodifikatioun vum Hellegste Buch.
34 Synopsis et Codification du Kitáb-i-Aqdas, M.E.B. Bruxelles, 1981, p. 62. F.p.79; A.p.40;
Aqdas; P&M n° 167 p.260
35 A Synopsis and Codification of the Laws and Ordinances of the Kitáb-i-Aqdas, Notes
Nr.11, p.58
36 From a letter written on behalf of Shoghi Effendi
37 Aus einem Brief im Auftrag Shoghi Effendis, veröffentlicht in: Bahá'í-News Nr.247,
September 1951, p.1
38 Kitab-I-Aqdas, Vers 63
39 'Abdu'l-Bahá: Star of the West, Vol. IV, No.18, p. 305
40 F.p.90; Aqdas......; P&M n°183 p.317; A.p.7

Dëst Buch kënnt dir beim Bahá’í Distributiounsservice


– Lëtzebuerg kréien
17, avenue Léopold Goebel
Lëtzebuerg
Tél: 00352 44 22 20
Fax: 00352 45 58 75
secretariat@bahai.lu
www.bahai.lu

Gebieder a Schrëften aus dem Bahá’í Glawen

You might also like