You are on page 1of 15

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

JABATAN PENDIDIKAN MELAKA

PERATURAN PEMARKAHAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

TINGKATAN EMPAT
5227 / 1
Kertas 1
Ogos 2017

AMARAN

Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam, Jabatan
Pendidikan Melaka. Kegunaanya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang
maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa.
Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa-apa bentuk media.

Kertas ini mengandungi 11 halaman bercetak.


BAHAGIAN A
(20 MARKAH)

1 C 11 A

2 A 12 D

3 B 13 D

4 A 14 A

5 D 15 B

6 C 16 D

7 B 17 D

8 A 18 C

9 B 19 C

10 C 20 B

Lihat halaman sebelah] 2 PP 5227/1


BAHAGIAN B
)(80 MARKAH

SOALAN 1


: )(i )(a


1 isi x 2m
= 2m

: )(ii


()
4 isi x 1m
= 4m

()()
/

()

. )(iii

4 isi x 1m :
= 4m
: .
: .
:
.
:
.

]Lihat halaman sebelah 3 PP 5227/1: )(i )(b

1 isi x 2 m

= 2m .

: )(ii

)1

)2

)3
2 isi x 2m

= 4m )4

: )(iii

)1 .
)2
2 x 2m )3
= 4m
)4 .

]Lihat halaman sebelah 4 PP 5227/1


SOALAN 2


: )(i )(a

)(a

)(b

)(c

4 isi x 1m )(d
= 4m

: )(ii

)1
2 isi x 1m )2
= 2m
)3
: )(iii

/ )1


/ )2


/ )3

/ )4

2 isi x 2m
/ )5
= 4m

]Lihat halaman sebelah 5 PP 5227/1. )(i )(b

)1
2 isi x 1 m
= 2m )2

)(ii

)1 -

)2
)3
2 isi x 2m
= 4m )4

)(iii


:
:

: : :
....
4 isi x 1m :
= 4m

]Lihat halaman sebelah 6 PP 5227/1


SOALAN 3


: )(i )(a

)a :

: , )b

-
2 isi x 2m
= 4m ()

: )(ii

:
4 isi x 1m :
= 4m
:
:

: )(b

2 isi x 1m
)1 ( )
= 2m
)2

: )(i )(c

)1
2 isi x 1m )2 /
= 2m
)3

]Lihat halaman sebelah 7 PP 5227/1)(ii )(c
2 isi x 2m
= 4m

)(d

)1
)2
)3
)4
4 isi x 1m
= 4m
)5
)6
)7
)8
)9

]Lihat halaman sebelah 8 PP 5227/1


SOALAN 4


: )(i )(a

)a :
.
3 isi x 2m )b :
= 6m
)c : .

: )(ii

:
.
:
.
:

:
4 isi x 1m
= 4m
.

: )(i )(b

2 isi x 1m
= 2m
)1

)2

)3

]Lihat halaman sebelah 9 PP 5227/1: )(ii

)a :
1 isi x 2m
= 2m (.)

: )(iii)1 .
)2 .
)3 .
2 isi x 1m
= 2m )4
.

)(c


)1 )1

)2 )2

)3 )3
2 isi x 1m
= 2m )4 )4

: )(d
1 isi x 2m
= 2m

.

]Lihat halaman sebelah 10 PP 5227/1


SOALAN 5


: )(i )(a

)1 / /
)2
)3
)4
)5
2 isi x 1m
= 2m )6

: )(ii

)1
)2
2 isi x 2m
)3
= 4m )4

: )(i )(b

)1
)2
)3
)4
)5
)6
4 isi x 1m
= 4m )7

]Lihat halaman sebelah 11 PP 5227/1)(ii )(b

:

:

: 63


4 isi x 1m :
= 4m
.

: )(i )(c

)1
)2
)3
)4
2 isi x 1m
= 2m )5

]Lihat halaman sebelah 12 PP 5227/1


SOALAN 5


)(ii

:
)1

)2
2 isi x 1m )3
= 2m
)4

]Lihat halaman sebelah 13 PP 5227/1


SOALAN 6


. )(a
&
/
2 isi x 2m
= 4m .: )(b

)1 .
)2
2 isi x 2m
= 4m
)3

]Lihat halaman sebelah 14 PP 5227/1)(c

:
2 isi x 2m
= 4m :- .
: .
:
:

: )(d

4 isi x 1m )5 )1
= 4m
)6 )2

)7 )3

)8 )4

: )(e
2 isi x 2m
= 4m
)1
- .
)2

PERATURAN MARKAH TAMAT

]Lihat halaman sebelah 15 PP 5227/1