You are on page 1of 23

002

CONTENTS
SPECIAL P.006 013
MAP P.014 016
FEATURE P.017
PRONUNCIATION P.018 020

01 02 03 04

basic words communication transportation dining& & &
&

P.021 034 P.035 060 P.061 082 P.083 102

004
05 06 07 08

sightseeing shopping accommodation trouble


& &
& &

P.103 120 P.121 136 P.137 152 P.153 162

yellow pages
P.163 173

005
Japan map


hokkaidou kantou chuugoku kyuushuu
1. 17. 31. 40.
hokkaidou toukyou hiroshima fukushima
18. 32. 41.
kanagawa okayama saga
19. 33. 42.
touhoku chiba tottori nagasaki
2. 20. 34. 43.
aomori saitama shimane ooita
3. 21. 35. 44.
akita tochigi yamaguchi kumamoto
4. 22. 45.
iwate gunma miyazaki
5. 23. 46.
yamagata ibaragi shikoku kagoshima
6. 36. 47.
miyagi tokushima okinawa
7. 37.
fukushima kinki ehime
24. 38.
oosaka kagawa
25. 39.
chuubu kyouto kouchi
8. 26.
niigata nara
1
9. 27.
toyama hyougo
10. 28.
ishikawa shiga
11. 29.
fukui m i e
12. 30.
g i f u wakayama
13. 2
nagano
14. 3
yamanashi
15. 4
aichi
16.
shizuka
5 6

8
7
10 9
22 21
11
33 13 23
34 12 20
32 27 25 28 14
31 17 19
35 15
16 18
38 24
40
41 26 29
42 37 36
43
44 39 30

46 45

47

016
0

()

()A
A

()

()

()


()

()COLUMN
COLUMN

()()017


hatsu-on


3726


a ka sa ta na ha ma ya ra wa n

i ki shi chi ni hi mi ri

u ku su tsu nu fu mu yu ru

e ke se te ne he me re

o ko so to no ho mo yo ro o

018
0ga za da ba pagi ji di bi pi
gu zu zu bu pu


ge ze de be pe


go zo do bo po

kya gya sha ja cha nya hya bya pya mya rya

kyu gyu shu ju chu nyu hyu byu pyu myu ryu

kyo gyo sho jo cho nyo hyo byo pyo myo ryo

(ya)(yu)(yo)

019


hatsu-on

kaa saa taa nee

kii shii chii ookuu suu tsuu kei

sei tei koo soo

too


motto t

issho s

kokku k

pusshu s

020

01
basic words


ki-so-tan-go

()

ko-n-ni-chi wa o - h a - y o - o go-za-i-ma-su
Hello. Good morning.

()

k o - n - b a - n wa o-yasu-mi n a - s a - i
Good evening. Good night.a - r i - g a - t o - o go-za-i-ma-su d o - o i-ta-shi-ma-shi-te
Thank you. You are welcome.go-me-n n a - s a - i su-mi-ma-se-n
Sorry. Excuse me.sa-yo-na-ra ja m a - t a a-si-ta
Good bye. See you tomorrow.ki o tsu-ke-te k u - d a - s a - i dai-joo-bu
Take care. Never mind.

22
1o-hisa-shi b u - r i d e - s u
Long time no see.o-gen-ki de-su-ka
How are you?gen-ki d e - s u a - n a - t a wa
I'm fine. And you?watashi mo g e n - k i d e - s u
I'm fine,too.ha-ji-me-ma-shi-te yo-ro-shi-ku o - n e g a - i shi-ma-su
Nice to meet you.m a - t a ren-raku shi-te ku-da-sa-i
Let's keep in touch.

23


ki-so-tan-goha-i i - i - e
Yes. No.wa-ka-ri-ma-shi-ta wa-ka-ri-ma-se-n
I got it. I don't know.de-ki-ma-su su-mi-ma-se-n de-ki-ma-se-n
I can. Sorry, I can't.san-sei shi-ma-su han-tai s h i - m a - s u
I agree. I don't agree.i - i de-su da-me d e - s u
OK No way.mu-ri de-su chiga-i-ma-su
It's impossible. It's different.

24
1dare nani
Who? What?i-tsu do-ko
When? Where?do-o do-o-shi-te
How? Why?

//

i-ku-ra do-no k u - r a - i
How much? How long / How far / How many?do-o ya-tte nan-ji
How to do it? What time?nan-gatsu nan-nichi nan-kai
What date? How many times?

25


ki-so-tan-goo ku - da - sa - i
, please.

()

ga ho-shi-i de-su
I'd like.

()

o s h i - t a - i de-su
I'd like to.o shi-te-mo i - i de-su-ka
May I?o shi-te m o - r a - i - m a - s e - n - k a
Can you dofor me?wa a - r i - m a - s e - n - k a
Do you have?

26
1c h o - t t o michi o tazu-ne-ta-i de-su-ga
I'd like to ask for directions.ni-hon-go g a h e - t a d e - s u
My Japanese is poor.m o - o ichi-do i - t t e ku-da-sa-i
Pardon?m o - o suko-shi y u - k k u - r i hana-shi-te k u - d a - s a - i
Please speak more slowly.k a - i - t e mo-ra-i-ma-se-n-ka
Could you write it down for me?go-kyoo-ryoku a - r i - g a - t o - o g o - z a - i - m a - s u
Thank you for your help.

27


ki-so-tan-go


100hyakui-ppyaku1000
s e ni-s s e n
1000100011000
i-ssen-man


1 ichi 11 juu-ichi
one eleven


2 ni 12 juu-ni
two twelve


3 san 20 ni-juu
three twenty


4 yon/ shi 30 san-juu
four thirty


5 go 40 yon-juu
five forty


6 roku 50 go-juu
six fifty


7 nana/ shichi 60 roku-juu
seven sixty


8 hachi 70 nana-juu
eight seventy


9 kyuu/ku 80 hachi-juu
nine eighty


10 juu 90 kyuu-juu
ten ninety

28
1

100

hyaku 100,000,000

ichi-oku
one hundred one hundred million

101

hyaku-ichi

i-cchoo
100,000,000,000
one hundred one one trillion

200

ni-hyaku

han-bun
two hundred half

1,000

sen

zen-bu
one thousand all

1,100

sen-hyaku 2

ni-bai
one thousand and one hunderd two times

2,000

ni-sen 0.3
0.3
rei-ten-san
two thousand three-tenth

10,000
ichi-man

yon-bun no ichi
ten thousand one-forth

100,000

juu-man

go-too-bun
one hundred thousand divided into five equal parts

1,000,000

hyaku-man

roku-wari
one million sixty percentage

10,000,000 70

nana-juu pa-a-se-n-to
i-ssen-man
ten million seventy percentage

29


ki-so-tan-go
(640)
()nichi-yoo-bi

getsu-yoo-bi

ka-yoo-bi

sui-yoo-bi
Sunday Monday Tuesday Wednesdaymoku-yoo-bi

kin-yoo-bi

do-yoo-bi

Kino-u
Thursday Friday Saturday yesterdaykyo-o

a-shita

sen-shuu kon-shuu
today tomorrow last week this weekrai-shuu

sen-getsu

kon-getsu

rai-getsu
next week last month this month next monthkyo-nen

ko-toshi

rai-nen
last year this year next year

30
1
nichi/ka

shuu-kan

ka getsu

nen
day(s) week(s) month(s) year(s)ji
()
fun-kan
()
byoo-kan

ji-kan
o'clock minute(s) second(s) hour(s)asa

hiru

yuu-gata yoru
morning noon evening night

3 2

sin-ya

yo-kka mae

san-shuu-kan go

ni-kka-getsu mae
midnight four days ago after three weeks two months ago

1

ichi-nen go
after one year

31


ki-so-tan-go


11011011
311420242006 5 12 (2006512)haru

natsu

aki

fuyu
spring summer fall / autumn winterichi-gatsu

ni-gatsu

san-gatsu

si-gatsu
January February March Aprilgo-gatsu

roku-gatsu

sichi-gatsu

hachi-gatsu
May June July Augustku-gatsu

juu-gatsu

juu-ichi-gatsu

juu-ni-gatsu
September October November December

1 2 3 4
1
tsui-tachi
2
hutsu-ka
3
mi-kka
4
yo-kka
the first the second the third the fourth

5 6 7 8
5
itsu-ka
6
mui-ka
7
nano-ka
8
you-ka
the fifth the sixth the seventh the eighth

32
1


9 10 11 12
9
kokono-ka

too-ka
11
juu-ichi-nichi
12
juu-ni-nichi
the ninth the tenth the eleventh the twelfth

13 14 15 16
13
juu-san-nichi
14
juu-yo-kka
15
juu-go-nichi
16
juu-roku-nichi
the thirteenth the fourteenth the fifteenth the sixteenth

17 18 19 20
17
juu-shichi-nichi
18
juu-hachi-nichi
19
juu-ku-nichi
20
ha-tsu-ka
the seventeenth the eighteenth the nineteenth the twentieth

21 22 23 24
21
nijuu-ichi-nichi
22
nijuu-ni-nichi
23
nijuu-san-nichi
24
nijuu-yo-kka
the twenty-first the twenty-second the twenty-third the twenty-fourth

25 26 27 28
25
nijuu-go-nichi
26
nijuu-roku-nichi
27
nijuu-shichi-nichi
28
nijuu-hachi-nichi
the twenty-fifth the twenty-sixth the twenty-seventh the twenty-eighth

29 30 31
29
nijuu-ku-nichi
30
san-juu-nichi
31
sanjyuu-ichi-nichi
the twenty-ninth the thirtieth the thirty-first

33


ki-so-tan-go


/
(bi-i-ru san-bon) (tomo-dachi
futa-ri) (gai-koku-jin hito-ri)

123(san-nin)

///
()

ko hai mai
hon
item(s) cup(s) sheet(s)
long object(s)nin hiki kai sai
people animals floor(s) age(s)ban se-n-chi me-e-to-ru ki-ro me-e-to-ru
no. centimeter millimeter kilometergu-ra-mu k i - r o gu-ra-mu ri-tto-ru en
gram kilogram liter Yengen do-ru
NT dollar US dollar

34