Lra /3tf3AIOTTwAE:ia onoo unooek; va j3P£l(:; TOV TTPWTO TOpO TOU «NOMOY TOY MEP4JY". 01 urrD.

MryAOi ayvoouv TrW UTTap~'7 TaU oeur£pou Kat roo tpirou T0J10U.

Ira /3t{3i..lonw.itda onoo unopek; vo Boe«; TOV oE:urepo KOI ToY tpito rOJ1o. 0 ttptatoc T0J10C; tXE:1 e{ovrAry(Jd

o Evt Mtp<pu ayvoei tnv urrap{fJ Kat TWV rpIWV TOj1WV.

ISBN 960-329-232-X

II

2 789603 292326~

>t Do III

~

>e to-

W e :i e z

e

I o

9

m

a::: :::> I Ia: «

r

ARTHUR BLOCH

o NOM·OE TOY

MEP$V

'H TO nor KAI TO rlATI OI\A, EKTor xno ITPABA, nANE KAI ANAnO~A

nEPIEXOMENA

Elaaywy~ , , , , ,.... 7

E~eAly~tvll Mep<POAoyia 11

npol3AIl~QTOAoyia , 19

r occeroxoorto, lepaPXloAoyia

Kat 2:uaKeljJlOf.,oyia 27

Floxrreroxovlc , 35

ElCIl~ovoAoyia , , , , 41

IxeClaa~6e; , , ,., 47

'Epeuvc Kat AKaCIl~loAoyia 53

rpa<pelo-~ep<poAoyia , , , , 61

OlKlaK~ MeP<PoAoyia 69

l!Juxo~ep<pOAOYla Tile; Kaell~eplV~e; ~W~e; 77

Kotvcovto-uepooxovto , , , 83

Koouo-uepooxovlc , , 89

5

EIIArnrH

7

Ms TOV TpiTO TOIlO TOU Nouou TOU Metxpu apxi~oullS va KaTaVOOUlls rtc ortsproprorec lKaVOU]TSe; nou txsl 0 cvaoconoc, SlOlKOTspa rnv lKaVOTllTO TOU va srnvoel KatVOUplOUe; VOIlOUe; vto va S~lly~oSl rnv unap~~ TOU 0' aUTO TOV KOOIlO.

'Onwe; TO OUYKSKPllltvo Sllnspltxsl TO ortopo TOU coptorou, erci Kat 0 NOIlOe; TOU Mtp<pu, av Kat cvotpsperru ce ouvxexpiuevec rtepurttcoeic, tXSl s<paplloy~ oe ortotoonrtote anpo~Asmo nSplOTaTlKO Tile; KaSllllsplV~e; Ilae; ~w~e;.

rla va IlLA~OOUIlS ue nopcceivuoro, ~SKlVWVTQe; IlS TO OUYKSKPllltvo, uio IlSYOAll aAuoil'ia oourtep-uopxer KaTllYOP~SIlKS npocooro on )(ptwvs unsp~oAlKO TOUe; nsMTSe; rnc; Ot cutouorec TallSlaKte; ll11xavte;, nou ola~o~ouv Kat ortokourrrovpcoouv rtc IlUOTIlPlWOSle; uoupsc ypallllte; OTIl ouoxeucoio, xptwvav <POuOKwlltvse; rtuec ce oAa ro rtpoiovro.

Aiyse; Iltpse; cpvotspc, 'l srtnoetc, Tile; ortotcc TO ovouc osv ovcospouue, crtovrnce one «orrwoplec. Ta nOVTa O<pSLAOVTat, eirtcv, oe ovspcornvo AOSOe;.

Alltowe; ucc ~pSs OTO uuoxo 0 Ileurrroc NOIlOe; TIle; Ava~lomOTiae;: «To O<pOMSlV aVSpwmvov, aMo vto va ro KOVSle; T8Adwe; SOAaooa, XpSlO~SOat urtoxovtorrj». Iiyoupa, TO TSASUTaio rtpcvuo nou Sa ~SSAS 11 erctpcio va nlOTtljJOUI-lS, rrrcv on TO MSne;

9

0<p8iA6Tav OTl~ rouercxec Wlxave~, Kl eroi, <paVllK8 AOYlK6 6Tl rnv 8u8uVll vto TO I-lnep081-la enperts va rnv WWI-ll08ei TO I-l0VaOlK6 TI-lrll-la Tll~ I-lllxaVrl~ nou ola8eT8l WI-lOU~. 0 N61-l0~ TOU Jacob I-la~ un8v8ul-ll~8l: «To 0<paM8lv cvsooruvov, aMa TO va Pl)(V8l~ TO <pTal~lI-lO 08 KanOlOV 6Mov 8lVOl aK61-l11 rno av8pwmvo».

To «cveptornvo- OTO «Aa80~» 8lVOl nA80VaoI-l6~.

An6 6Aa rc nxocuoro, uovo 81-l8l~ eXOUI-l8 rnv ixovorrtro va OlanpaTIOUI-l8 cooxpcrc - rtpovuo nou I-la~ ola<popon0l8l an6 ro ~wa, TOU~ unoxoviorec Kl OTlOrlnOT8 6M0. f:j,8v ernppirrrouue 8U8uV8~ 0' eva OUW8<p0 W8l0rl eX8l KaK6 KOlp6, OUT8 0' eva ouro 8n8l0rlll 0008la 8lVOl 1-l8lWl-leVll. 0 cvsocmoc; 8KT6~ an6 TO y8yov6~ on elver 11 npdrrn 1-l0P<Prl ~Wrl~ nou eX8l Til ouvaT6TllTa rnc curovvootcc, elver KOl 11 l-l0vaOlKrl nou eX8l Til ouvaT6TllTa Tll~ curoruuoptcc.

AUTrl, 6I-lW~, 11 an04Jll vto TOU~ av8pwnou~, nou elver T600 OUOlaOTlKrl vro TO N61-l0 TOU Mep<pu KOl vio rnv KOOI-lOAoyia, anOUOla~8l naVT8AW~ an6 Til Y8VlKW~ an008KTrl WlOTlll-l0VlKrl 88WPllOll rtepl TOV K60I-lO, OTllV ortoio 0 av8pwno~ 08V onorexel xcv utc 8l0lKrl neplrrrcoon, EUTUXW~, unapX8l TouA.6XlOTov 11 an04Jll rnc May West, (3a08l rnc ortoicc TO cvepcortrvo A.680~ crrorsxei an608l~1l TOU 6Tl 0 ovsoconoc elver I-lla noM, noM 8l0lKrl rtepirrrcoon: «To A.6811 elver av8pwmva, aMa 11 ortoxnuon nou OlVOUV elvci 88"lKrl».

E:EAlrMENH MEP<I>OAOrlA

10

11

o NOMOI TOY MEP<IlY:

Av KOT[ unopei va noel orpcpc, 8a noel.

TO IXOAIO TOY O'TOOLE (Ana TO Nouo TOU Mtpq;u):

o Mtp<.pu rrrov atOl60o~oC;.

TO IXOAIO TOY GOLDBERG:

o O'Toole rrrov atOl60o~oC;.

TO IXOAIO TOY NAGLER riA THN npOEAEYIH TOY NOMOY TOY MEP<IlY:

o NaI-lOC; TOU Mtp<.pu oev aUVTox811Ke ana TOV Mtp<.pu, aMo ana KonolOv OMov I-Ie TO [OlO ovouo,

TO IYNAKOAOY00 TOY KOHN ITO NOMO TOY MEP<IlY:

~UO M811 oev elver nope 11 apx~.

o NOMOI TOY MEP<IlY riA THN nOAITIKH:

Av KOTl urtopei va noel o-rpal3o, 8a noel o-rpal3o el,C; rpmxouv.

o NOMOI TOY MAAH:

Ta nocvuoro rmvolvouv KaA.O, l-IaVO Kat l-IaVO vto va urtopouv va nove o-rpal3o.

13

npOI0HKH ITO NOMO TOY MEP<I>Y:

Le: aKpll3e:ie; l-Ia8rU..lOTIKOUe; opouc, 1 + 1 = 2, ortou TO «=» elver tva OUl-l130AO nou OT']l-Ia[vEI «anav[wC;,eav 0Xl nore».

H APXH THI ABEBAIOTHTAI, TOY MEP<I>Y:

Mrtopeic va eiotn otvoupoc OTI KaTI tXEI ncer oroosc, I-I0VO OTOV 0 ap181-10e; nDV Aa8wv nou tXEle; KaVEI elver 1-I0VOe;.

o NOMOI TOY TUSSMAN:

T[nOTa 15EV elvor TOOO avanOq>8UKTO, 000 tva Aa80e; nou npOKEITOl va vivei.

o NOMOI TOY GUALTIERI riA THN AdPANEIA: 8tAW, 8a nEI 15Ev Kavw.

o KANONAI TOY FAHNESTOCK riA THN AnOTYXIA:

Av rnv rtpdrrn q>opa ortoruysrc; E~aq>avloe: OAa ro orotxelo Tile; npocncseroc.

o NOMOI TOY ZYMURGY riA THN ANAnTY:H flYNAMIKClN IYITHMATClN (cno TO Nouo TOU Mipcpu):

Av avo[~Ele; tva KOUT[ I-IE oKouMKla, 0 I-I0VOe; rportoc va rc I3MEle; nMI usee elver va XPllOlI-I0nOl!']OEIe; tva I-IEyaMTEpo KOUTl.

14

TO IXOAIO TOY KAISER ITO NOMO TOY ZYMURGY:

Mllv aVO[YEle; rtore tva KOUT[ I-Ie: OKOUA!']Kla av 15EV eiorn oivoupoc OTI 8a nee vic ljJape:l-la.

TO MA0HMATIKO A:IClMA TOY MEP<I>Y:

MIa aU~lll-ltVll TII-I!'] Tile; l-I0va15ae; 100UTOl rtepirtou I-Ie: inc EAaTTWl-ltVll TII-I!'] TOU 060.

o NOMOI THI flYAdIKOTHTAI, TOY DUDE:

'Orcv unapXEI m8aVOTllTO va oUl-Il3ouv 15uo npaYI-IOTa, 8a OUI-II3E[ aUTO nou 8UXOOOUV va 1-111 oUI-II3e:i.

o NOMOI TOY HANE:

nEV unapXEI OPIO OTO noaa orpcpo urtopouv va nave: ro npaYI-IOTa.

o NOMOI TOY PERRUSSEL:

Ka~ . .lla 150uAEla 15Ev elver TOOO anM, WOTe: va unv urtopei va nee. OTpal3a.

H nAPATHPHIH THI MAY WEST:

Ta Aa811 eivoi av8pwmva, aMa 11 onoxouon nou 15[vouv E[VOl 8e:·lK!'].

o NOMOI TOY THINE:

H q>UOT'] mxa[vETOl TOUe; av8pwnoue;.

o NOMOI TOY BORKOWSKI:

!::,EV I-InOpE[e; va q>UAaXTe:[e; ana rnv ouaoroeoto.

15

01 NOMOI TOY LACKLAND:

1. Mllv dam nore nodrroc.

2. MIlV eicoi rtors TEA.£UTaloc;.

3. Mllv dam note OTIl ueon.

o NOMOI TOY KEN:

Ka8ETI nou nETaEI, aVa~IlTa TO KOVTIVOTEPO ucn.

H APXH TOY PAROUZZI:

KaVOVTae:; urc KaK~ apx~, ro npo~A.~IlQTa au~avouv IlE YEwIlETPIK~ rtpoooo.

o NOMOI THI ENTPOnlAI, TOY SCHOPENHAUER:

Av ~aA.Ele:; uro IlIKP~ nocorrrro KpaOlOU a' tva ~aptA.I YEllaTO 71.0.0011, 8a rue Ie:; A.6.OOIl.

Av ~aA.Ele:; ilIa IlIKP~ nooorrrrc A.aOOIle:; a' tva ~aptA.I YEllaTO «pcoi, 8a mere A.6.OOIl.

o nAPArONTAI XI:

noaoTllTa = 1 : nOlOTIlTa ~,Il rtooornto elver aVTIOTpoq>We:; avQA.oYIl rnc; rtororrrrcc.

o NOMOI TOY ALLEN:

LXEOOV rc rtcvro sivcn rno EUKOA.O va unouv napa va ~youv.

o TETAPTOI NOMOI TOY FROTHINGHAM:

H snetvouco aVaYKIl elver aVTIOTpoq>We:; aVaA.0YIl TIle:; rtporspcnorrrroc.

H APXH TOY ROCKEFELLER:

MIlV KaVEle:; note KaTI nou OEV 8a '8EA.Ee:; OUTE VEKPO va oe OOUV va TO KaVEle:;.

o NOMOS TOY YOUNG riA THN KINHTIKOTHTA TON AlIJVXON ANTIKEIMENON:

'OA.a ro aljJuXa aVTIK£lIlEva urtopouv va KlVl180uv roco, WOTE va IlnA.EXlOUV OTa rtoom aou.

16

17

npOBAHMATOAorlA

19

---------------------

o NOMOI TOY SMITH:

Kcvevo npovuonxo np613Arwa oev exel MOll.

o NOMOI TON MErAAnN npOBAHMATON, TOY HOARE (cno TO NOj.lO TOU Mtpcpu):

Meoa oe Ko8e l-ley6Ao npol3Alll-la KpUl3eTOl eva I-lIKPO np613Alll-la rtou npoana8el va l3yel e~w.

H ANTInPOTAIH TOY SCHAINKER ITO NOMO TON MErAAnN npOBAHMATON TOY HOARE:

Meoa ce Ko8e I-lIKPO np613Alll-la Kpu13eTOl eva l-ley6Ao npol3Alll-la nou rtpoonceet va l3yel e~w.

o NOMOI TOY BIG AL:

MIa KaAtl MOll urtopel va eoopuooret emTuxwc; oxe06v os Ko8e npol3Alll-la.

21

H APXH TOY WALDROP:

To OTOIlO rtou anouOlo~£1 £(VQl aUTO nou noocnoset va I3p£1 AUOll OTO npol3Arllla.

o NOMOI TOY BIONDI:

Av 1l epvooto aou tX£1 Konou aKaAwa£l, KO(Ta~£ ~avo rc onueto nou n(OT£U£e; OTllV apx~ OTI o£v £(xav KallIO orjuooio.

TO rNOMIKO TOY DISRAELI:

To M80e; auxvo £(VQl mo £tA.lKplvte; ana TO awOTO.

nAPATHPHIH ITHN npOBAHMATOAOrlA:

'Orov tva npol3Alllla CP£UY£I, 01 ov8pwnOl nou rtooonceouv va TO AUaouv, usvouv.

H nAPATHPHIH TOY BARUCH:

Av TO 1l0VO nou tX£Ie; £(VQl tva ooupt, rc novro 1l010~OUV 11£ Kapcpi.

22

23

--------------------------------------

o pnMAiKOI KANONAI:

AUT6e.; nou laxUPl~8Tat on KaTI OEV I-lnOPEl va YlVEI, OEV rtpertei va OlaK6mEl EKElVOV nou TO KaVE!.

H nAPATHPHIH TOY BLAIR:

Ta rno opvovouevo axtola TWV av8pwnwv elver auv~8we.; laa~la ~E ro axtola TWV nOVTIKWv.

o NOMOI TOY SEAY:

Tlrtoro OEV YlVETat 6nwe.; ElXE axEOlamEl.

o NOMOI TOY RUCKERT:

fj£v unapXEl rinoru roco ~IKp6, nou va Wlv urtopei va rtcpst ~Ey6f...Ee.; OlamaaEle.;.

o NOMOS TOY VAN HERPEN:

H MOT] TOU npoI3A~~QTOe.; ovoveroi oro va I3PEle.; curouc nou 8a TO Maouv.

24

o NOMOI TOY HALL:

Ta usee olKalwvouv ro uecc.

o NOMOI TOY BAXTER:

To A.68oe.; a' tva auMoYla~6 8a euccviorst oro ouurteooouo.

o n=nroz NOMOI TOY McGEE:

Eivrn ortiorsuro n60T] cope oou rtcipvet va TEAElWaEle.; «rn ~E TO ortoio OEV aaxoAElaat.

TO AnOCl>0ErMA TOY HOLTEN:

H ~ovaOIK~ oopc rtou unopsic va eioci I3tl3atOe.; vto KaTI, etvoi orov steer I3tl3atOe.; 6Tl tXEle.; KavEI A.68oe.;.

o NOMOI TOY SEVAREID:

Ot MaEle.; elver 11 Kupla crric TWV npoI3All~aTWv.

25

rPA<I>EIOKPATIA IEPAPXIOI\OrlA KAI IYIKElIJlOI\OrlA

27

H BAIIKH APXH THI rPACIlEIOKPATIAI:

Movo 'l vpocetoxpcrio urtopei va noAq.l1l0el T'l vpooeroxporic.

nAPATHPHIH rlATH rPACIlEIOKPATIA:

H vpooeroxpcrlo oev elver nOTE aVUn0I-l0Vll.

!uVOKoAou8o:

Mnv I-lnAexreie; nOTE cvouecc ce OUO vpooetoxpcriec.

o LlEYTEPOI NOMOI TOY YOUNG:

To ~epo ~UAO elver aUTO nou Kpmoel TO OEVTpO.

!uVOKoAou8o:

To OTl elver aKOI-l'l OpSlO, oev onuotver OTl oev eivci KQl ~ep6.

H APXH TOY HOFFSTEDT riA THN EPrAIIA:

H OUYXU0'l O'll-ilOUpyei SeOele; epvootoc.

o NOMOI TOY SOPER:

KoSe ypacp8loKpmlKll rtpoortoeerc cvcoiopvcvroonc YlV8TQl ue oxorto va Olm'lP'lSei 'l rtponvouuevn opvcvoon,

o NOMOS TOY GATE:

H uovn O'lllaVTlKll rrxnpooopto ce uro lepapXla eivrn TO nOLOe; ~Epel Tl.

29

TO rNnMIKO TOY McKERNAN:

'OOOl elVOL ovucovot va ~oSouv ana r«; OUOKtljJ8lC; TOU napef...SOVTOe; elVOL KQTaOlKao~tvOl va rtc enavaf...o~OUV .

H APXH TOY LIPPMAN:

Ot ovSpwnOl elOlKeuoVTOL OTOV rouse nou txouv Tle; f...lYOTepee; ucovorrrrsc.

nAPATHPHIH ITHN EnmEAOAOrlA:

AUTo nou Sa ce npowS~oel OTO tva ertirteoo, Sa ce e~OVTwoel oe xonoro oMo.

H 0EnPIA TOY OWEN riA THN OprANnTIKH nAPEKKAIIH:

KoSe opvoviouoc OlaStTel tvav opisuo Stoewv vio rqv npOOf...llljJll cvixovcov unaM~f...wv.

nPArMATA nOY nPEnEI NA AH<I>00YN ynOI.lJH IE nEPIOAOYI KPIIEnI:

TO TMHMA TOY MAPKETINrK Mel val. TO OIKONOMIKO TMHMA Mel 0Xl.

TO NOMIKO TMHMA rtpsrter va TO enave~eTOOel. TO TMHMA TOY n=orcmsov ovnouxet,

TO TMHMA TOY LXEAIALMOY ~ploKeTOL ce ouyxuOll· TO TMHMA TON MHXANIKON elVOL urtepovo TOU npO~f...~I1QTOe;.

TO TMHMA THL nAPArorHL xpelo~eTOL rteptocorepo xwpo.

H rENIKH AIEY8YNLH ljJo)(Vel vtc xortotov uneusuvo.

IuvaKoAou90:

'Orcv xortoroc ovtxovoc Cj>euyel, evcc oMoe; aVIKQVOe; Sa nope. Tl1 StOll TOU.

o NOMOI TOY COURTOIS:

Av Ol ovSpwnOl oxouvov TOV eouro TOUe; ouyvorspc, Sa l1(f...ayav f...lYOTepo.

TO A:::lnMA TOY AIGNER:

Ave~opTl1Ta ana TO noaa Kaf...O Kovele; Til OOUf...elO oou, xortoioc ovdrrspoc Sa rporronomosr TO cnorexeouc.

o NOMOI TOY HUTCHIN:

Mnopeic va 11Lf...~Oele; nOVTa rtepiooorspo ana «moiov nou ~tpel Tl Mel.

30

31

o TPITOI NOMOI TOY FAHNSTOCK riA TII IYZHTHIEII:

Av «ntoto 8ell0 O~i~El va oU~IlTIl8El, O~[~El va

nOpaAElq>8EL E~OPXtle:;·

01 NOMOI THI IYIKEIPIOJ\OrlAI, TOY MITCHELL:

1 . 'OA.o TO OnA.a npol3A.TlIlOTO unopouv va YLVOUV QA.UTO ov OUOT080uv snrrportec YlO TIlV WlA.uaTi TOUe:;.

2. H rtoorcon nou 80 OKOUOTEL KOl 80 'XEl we:; ortorexsouc TIlV KOTOOTPOq>tl TOU spvou, 80 YLVEl ouocevc On05EKTtl we:; 11 ruo KOTaMIlA.1l A.UOIl·

3. MOA.le:; 11 A.UOfl KOToOTpellJEl TO spvo, OA.Ol OOOl

TIlV Eixov unoOTllpi~El 80 nouv: «MOKapl va Eixo EKq>paOEl rtc OVTlPPtlOEle:; 1l0U Til OTlYlltl nou enpene».

o NOMOI TOY SWEENEY:

To IltlKOe:; IllOe:; eK8EOfle:; npoooou ELVOl OVTlOTPOq>We:; OVQA.oyo TOU IlEye80ue:; rnc npo65ou.

o NOMOI TOY KIM riA TII EniTPOnEI:

Av eXEl anOTaA1l8Ei uic cope YlO Til 5l0p8wOfl IllOe:; nporconc, KanOlOe:; 80 nopei TIlV rtocrrofsouxlc va Ol3tlOEl TIlV rtooovpooo.

o NOMOI TOY MORRIS riA TII IYIKEIPEII:

To rno Ev5loq>epov evvpcrpo 80 eXEl noovpouuonoret va IlEA.ETIl8Ei IlETa TO 5EUTEPO mo Ev5l0q>epov eyypoq>o.

H EN~EKATH ENTOJ\H:

Ou OUOKemEo8E.

o TPITOI NOMOI THI IYIKEIPO-~YNAMIKHI:

To mo OKOTOMIlA.O aTOIlO YLVOVTOl rtpceopor TWV 5lOlK1lTlKWV oUIl130UA.LWV.

TO IXOJ\IO TOY KENNEDY riA TII EniTPonEI:

EmTpOntl eivoi 5w5EKQ q,TOIlO nou KaVOUV Til 50UA.Ela EVOe:;.

32

33

l

nOAITEIOAorlA

35

o NOMOI TOY HELGA:

np<iHa nee; 6Xl Kat uero OlanpaYIJQTeuoou.

01 NOMOI TOY BROWN riA THN HrEIIA:

1. rIa va neTux£lC:; OTllV nOAlTlKr" elver ouxvo oncpoirrrro va napeKKA.IVele; an6 rtc apxte; oou,

2. 0 KaAUTepOe; rportoc va neTuxele; OTllV nOAITIKr" elver va I3pele; tva nA.fl8oe; nou rmvolve: xortou Kat va urte«; IlnpOOTO TOU.

o KANONAI TOY NOMOY:

Av ro orotyeio elver evovriov oou, allq>lol3r,T1l0e TO vouo.

Av 0 vouoc elver evcvriov cou, allq>lol3f]T1l0e TO ororxeio.

Av Kat ro ororxelo Kat 0 vouoc sivot evcvrtov oou, oUpAla~e.

37

nAPATHPHIH riA THN E::OYIIA:

H aAa~oveia elvor nOAu oU)(VO 0 OUVTPO<POC; TT"1C; uerprornrcc.

o NOMOI TOY WALTON riA THN nOJ\ITIKH:

o I3A6Kac; KOl ro Aecp1"O 1"OU eKAtyoVTOl vpnvooc.

o nEMnTOI NOMOI THI nOJ\ITIKHI:

'Orov 0 nOAI1"IKOC; ouMalll3ovel uio Iota, ouvTl8wC; 1"'1 ouMalll3ovel A680C;.

o NOMOI TOY WILKIE:

'Eva KaAO ouv8'llla unopei va orcucrncer rnv cvoxuon vio nevnvro XPovla.

38

o NOMOI TOY SHERMAN riA Til IYNENTEY:EII TYnOY:

H omoxovnor; ilIac; K01"aa-rpOCPJlC; 8a o08ei ana 1"OV KUl3epV'l1"IKO exnpoocorto.

o NOMOI TOY MILLER:

01 e~OlptoelC; ellll3el3Olwvouv 1"OV xcvovo - KOl P'lIlO~OUV 1"OV noounoxoviouo.

o NOMOI TOY BUCHWALD:

'000'1 oucovouto l3eA1"lwve1"Ol, 1"000 xelp01"epeUOUv oxo ro OMa.

o NOMOI TOY OGDEN NASH:

H rtpooooc urtopei KOn01"e va Jl1"QV KaAJl, aMo txel napmpal3Jl~el.

o NOMOI TOY FINNIGAN:

'000 rue llaKpIO I3piOK81"Ol 1"0 IltMov, 1"000 KaAU1"epO octvetrn.

o NOMOI TOY SIMON riA TO nEnpOMENO:

H 06~a urtopei va XOVe1"Ol, aMo '1 ocoveio olapKei vro nOVTa.

TO 0EOPHMA TOY THOMPSON:

'Orcv '1 «rrooroon vivetm naAal3Tl, 01 naAal30i yiVOVTOl enovvexuortec.

39

o n=nror NOMOI THI nOAITIKHI:

Meive ueoc us TOUC; on' e~w.

o MIKPOI-MErAAOI NOMOI TOY ROBBINS riA THN nOAITIKH:

To corosn KPlTTlPlO 0l1jJlOUPYouv TlC; mo oroaepec o~[ec;.

o NOMOI TOY LOWE:

H ertrruxio epxeTOl rtcvro KQT' lO[OV, evw 11 onOTUX[O evernov OAWV.

40

Ell1HMONOI\OrlA

41

o NOMOI TOY HOROWITZ:

H coeto ovcveror aTO va yvwp[~ele; rtore va crtooeuverc rnv TeAel6TT]Ta.

o NOMOI TOY DE NEVERS riA TII nOAynAOKEI Yn00EIEII:

Ta rno anAO 8ej.law elver aUTO vro ro onoic oev yvwp[~ele; rlnorc.

TO 0EOPHMA TOY CHRISTIE-DAVIES:

Av ro OeOoj.leva elver Aav8aoj.leva aMo I'] AOYlK~ OOU TeAgla, T6Te rc cuunepcoucrc OOU eivci uvcnceeucrc Aav8aoj.leva.

LuvenWe;, KOVOVWe; M81'] AOYlKrle; exele; uro j.llKPrl m8av6TT']Ta va ercce«; oe oWaT6 ouuneoocuo.

H APXH THI ABEBAIOTHTAI, TOY HARTZ:

H oouosto elver j.lOV6TOVT'].

o NOMOI TOY DE NEVERS riA TII IVZHTHIEII: touo j.lOV6AOYOl oev KOVOUV eva OlOA.OYO.

H nAPATHPHIH TOY EMERSON:

Le K68e eovcoio lOlOCPUWV av8pwnwv avayvwpt~ouj.le OKe4iele; j.lae; nou e[xaj.le ortoppluet.

o NOMOI TOY HIRAM:

Av ouusouxeusoor noMoue; elolKOUe;, urropeic va eml3el3QlWVele; 6Aee; TIe; cnoipeic.

43

o NOMOI TOY JORDAN:

'Evoc nAllpO<.pOPl006TIl~ nou oev olvel rtors A68o~ rtxnpocopiec; oev elver nore a~lO~ ellmOTOOuVT"J~ .

o InATAAHMENOI NOMOI TOY DE NEVERS:

Flore unv Kavel~ unosece«; vro «rn OTO ortoio Il urtosecn elver aUTOvOIlTIl.

44

o NOMOI TOY AAI BErKAI:

Mil OTOlXIlIlQTI~el~ nors ce tvav Xalltvo melof] rnoreuetc OTl Il TUXIl TOU unopei va aMa~el.

o NOMOI TOY HOWE (orto TO Nouo TOU Mtprpu): 'OAOl txouv tva axtOlO nou oev npaYIlQTOrtoieirci.

45

o .6EYTEPOI NOMOI TOY VAN ROY:

Av urtopeic va KavEle; olaKplOll IlETa~U KaAT'je; KQl KaKT'je; OUIl~oUAT'je;, TOTE OEV xpEla~EOQl oUIl~ouM·

TO IYNAKOAOY00 TOY MUNDER ITO NOMO TOY HOWE:

'GAOl 000l OEV eivcn ornv napaywyT'j, txouv tva OXtOlO nou rtpcvucrortotetrcn.

nAPATHPHIH riA THN AnOCllAIIITIKOTHTA:

1. H ortotpootorucorrrro OEV elvoi opem.

2. To va cnoocotoeic va ll11v ncpe«; koulo ortooocn, onorexet ortooocn.

To va cnoouvs«; va rtcpeic uto cnoecon, anOTEAEi an or u)(ia.

3. 'Evcc orumvrucoc A.6yoe; nou OlKQlOAOyei rnv unap~ll EVOe; ovorreoou OTEMxoue; elver yLQ va KavEl napEIl~aoEle; ornv nOAlTlKT'j Tile; erctpelcc.

TO KAEI.61 THI EnlTYXIAI TOY ELY:

b.lllllOUPYllOE uro avaYKll KQl ixovonotnoe rnv.

o NOMOI TOY BRALEK riA THN EnlTYXIA:

'Ornv ro npcvuctu nove OTpa~a, va EllnLOTEUEOQl 1l0VOV aUTOUe; nou aVTtxouv rnv ortoruxio 000 Kl eou,

46

IXE~IAIMOI

47

H npO~HTEIA TOY POULSEN:

'Orcv KOTl XPlloq..lonOl8lTOl oro OPlO TOU, SO oncosr.

o NOMOS TOY MAYNE:

Kcveic oev npootxel TO uevcxc acp6AIlOTO.

H APXH THI At.PANEIAI ITO IXE~IAIMO:

'OAec; Ol oMoytc; CP01VOVTOl CPPlxrtc; ornv 0PXTl.

H APXH TOY ENG:

'000 mo eUKOAo elver va Ylvel KOTl, TOOO rno OUOKOAO elver va aMo~el.

o nsnror NOMOI TOY WRIGHT riA THN nOIOTHTA:

H nOlOTllTO elver ovncrpoqxoc ov6AoYll TOU xpovou nou OlOT1SeTOl YlO rnv OAOKATlPWGll TOU epvou.

49

o NOMOI TOY EDWARDS riA TO XPONO/nPOInA0EIA:

npoana8£LQ X XpOVO~ = Lw8£po

A. Av 008£i noAU~ apXLKO~ xpOVO~ YLa va vlvei Kon, 11 apXLKr'j npoortceem 8a £iVOL IlLKPr'j·

B. 'Oco 0 XpOVO~ nAIlOLa~£L TO IlIl08V, 11 rtoooncae«i nAl1OLa~£L TO orteipo.

o NOMOI TOY MEISSNER:

Ka8£ napaYWYLKr'j 1l0VaOa elver 11 rexeurolo nou 8a XPIlOLllonOLr'ja£L TO rtpoiov Tl1~.

IUVOKOAou90:

Ecv o£v unr'jPX£ TO T£AEUTalo A£mo, o£v 8a £IX£ EnLTEUX8£1 rlrtorc.

H 0E!lPIA THI ENTPOnlAI, TOY MACPHERSON:

AnOLT£ITOL ALYOT£PIl evepveio YLa va f3y6A£L~ tva aVTLK£IIl£VO, an' TO va TO ~avaf36A£L~ OTIl 8tOll TOU.

o nsnror NOMOI TOY IYNETAIPIKOY npOrPAMMATIIMOY:

OTLor'jnOT£ unopei va aMa~£L, 8a aMa~£L IltXPL va Illlv UnaPX£L ma xpOVO~ YLa va vivet aMayr'j.

o EIt.IKOI NOMOI:

o naYKO~ epvooioc sivrn rtovrc rno aKQTaOTQTO~ ana rnv rtoonvouuevn oopo.

o rENIKOI NOMOI:

To Xao~ OTO ouurtov Il£YaAWV£L auv£xw~.

o NOMOI TOY BEACH:

nOTt OUO lOLa xouuono O£v £iVOL OIlOLa.

o np!lTOI NOMOI TOY SCHRANK:

Av O£v A£LTOUPY£l, ll£yt8uvt TO.

o NOMOI TOY WILLOUGHBY:

Til OTLYIlr'j nou 8a rtooortoenoe«; v' anoo£I~£L~ ce KanOLOV OTL tva IlIlXOVT']lla o£v OOUA£U£L, 8a OouMljJ£L.

IUVOKOAou90:

'Oco uevoxurspo £IVOL TO Ilty£80~, rooo ALYOT£PO 8a rtpooefiouv OTL o£v AELTOUPY£l.

o BAIIKOI NOMOI THI KATAIKEYHI:

KoljJ' TO uoxpurepo KOL KAoTOllat TO va urtei OTIl seen TOU.

H ARXH TOY BITTON riA THN TEXNH THI HAEKTPONIKHI:

'O,TL KQTaAaf3alv£L~, eivci avaxpovLOTLKO.

50

51

01 NOMOI TOY MANUBAY riA TOYI npOrPAMMATIITEI:

1 . Av '1 rponortotnon nou So xovet svcc rtpovoouponomc O£ tva urtopxov npovpcuuo A£lTOUPY1l0£l, KQTo. rtcoc mSaV6T'lTa o£v So elver aUT6 nou StAOUV Ol xp1lOT£e;.

2. Ot XP1lOT£e; o£v ~tpouv T! aKpl!3we; StAOUV, aMo. ~tpouv oiyoupa Tl o£v StAOUV.

TO A::lnMA TOY JOSE:

Ouoev rtpootoptvorepov TOU uoviuou,

IUVOKOAoueo:

Ouoev ~ovl~6T£POV TOU rtpootoptvou.

o NOMOI TOY WASHLESKY:

Eivrn rno £UKOAO va olaMo£le; Ko.T! nope va TO qmo.~£le;.

o NOMOI TOY RUCNICKI:

AUT6 nou O£v urtopsic va olaMo£le; sou, So OlaAUSei an6 uovo TOU.

o NOMOI TOY RAP riA TII KATAIKEYEI:

Av olaMo£le; KOl ~avaqmo.~£le; tva rtpcvuo nOAAte; tpo pte; , OTO TtAoe; So tX£le; Mo rtpovuoro.

52

EPEYNA

KAI AKMHMIOI\OrlA

53

o NOMOI TOY FREIVALD:

Move evoc ~A6.Kac; urtopei va ovonopovcver TO rteipcuo 8VOC; 6.Mou ~A6.Ka.

o NOMOI TOY TENENBAUM riA THN ANAnAPArnrH:

Ta rno 8VOla<.pE:pOVTQ anOT8A801-lQTa napOUOlO~OVTQl I-l0VO uic cope.

o NOMOI TOY SOUDER:

H 8naVOAllljJll 08V KQTOXUPWV8l rnv 8YKupOTllTa.

o NOMOI TOY HANGGI:

'000 mo reroiupevn n sovooto cou, TOOO n8plOOOT8POl 8a Til ola~ooouv KQl 8a cuuqxovncouv.

IUVCKOAou90:

'000 mo ouorocnsn II epvooio OOU, TOOO AlYOT8POl 8a rnv KQTaA6.~ouv.

TO ErxEIPIL'110 THI MONTEPNAI EniITHMHI (ana TO Nouo TOU Mepcpu 1/):

1. Av elver rtpootvo f] KOUVlE:TQl, elver ~loAoyLa.

2. Av ~PWI-108l, elver Xlll-l£ia.

3. Av 08V A8lTOUPY8L, elver <.pUOlKf].

H EnEKTAIH TOY ErxEIPIL'110Y THI MONTEPNAI EniITHMHI AnO TON CERF:

4. Av 8LVQl aKQTaVOllTO, 8LVQl l-la811I-lQTlKO.

5. Av 08V ~yO~8lC; Vall uc , 8LVQl f] OlKOV0l-llKO f] ljJuxoAoyLa.

55

TO IXOAIO TOY YOUNG riA THN EniITHMONIKH ME00AO:

l1ev unopeic va qmJOele; eow an6 aMou.

TO IXOAIO TOY MACBETH riA THN E::EAI::H:

H KaAUTepll 8ewp[a oev elver aUTOOlKa[We; KQl KaA~ 8ewp[a.

H BAIIKH APXH THI AAPANEIAI, TOY BARR:

To va ~IlTo.e; an6 uro OI-l6.C5a eruomuovev va enave~eTo.00uv Til 8ewp[a TOUe;, elver oav va ~IlTo.e; an6 utc OI-l6.C5a coruvoucov va enave~eTo.00uv TO v61-l0. •

H IO<l>IITEIA TOY SAGAN:

To va ABe; on 0 o.v8pwnoe; oev elver rlrtore 6.M0 nopo uovo uooio, elver oav va Aee; 6Tl eve OQl~nllPlK6 8PYO oev elver T[nCTe 6.M0 nope uovo M~ele;.

H BAIIKH APXH THI A::IOniITIAI:

H OlOCpOpo. l-leTa~U TWV N61-lWV TIle; <l>UOT"]e; KQl TOU N61-l0U TOU M8pCPU 8YKelTQl OTO on ue TOUe; Nououc Tile; <l>UOT"]e; urtopelc va etcoi oivoupoc on TO rtpcvucto Ko.8e cpopo. 8a rtnvoivouv OTpa~o. ue TOV [OlO rporto.

o NOMOI TOY AAPBINOY:

H CPUOT"] 8a oou 8Aeye eu88we; llJ81-lQTa av unopouoe.

56

H EnEKTAIH TOY BLOCH:

To [OlO Kl oll1ap~lVlOT8e;.

o nsnror NOMOI THI EniITHMONIKHI npOOAOY:

H np6000e; Tile; enlOT~I-lIle; urtopei va l-leTPllSe[ ~o.oel TOU pu81-l0U ue TOV ortoio aVaKaAUmOVTQl e~QlP80ele; OTOUe; KaSlepWI-l8VOUe; oroaepouc V61-l0L'e;.

IuvaKoAou9a:

1 . Or B~QlP80ele; uneprepouv aplSl-lllTlKWe; TWV vouov.

2. Yno.pxouv ncvrc e~QlP80ele; one KaSlepWl-l8Vee; e~QlP80ele;.

3. An6 Til OTlYI-l~ nou «moroc KQTaVoe[ rtc e~QlP80ele;, xcveic oev SUl-lo.TQl TOUe; vououc OTOUe; onoiouc ovooepovrcn.

nsnror NOMOI THI <l>YIIKHI riA TA InMATIAIA: '000 urxporepn r] olo.pKela ~w~e; TOU coucnotou, T600 uevoxorepo TO K6OTOe; napaywy~e; TOU.

AEYTEPOI NOMOI THI <l>YIIKHI riA TA InMATIAIA:

Ta ~aOlKo. 00l-llKo. ororxelc Tile; UAlle; oev anaVTWVTQl OTIl cpUOT"].

H nAPATHPHIH TOY Ai"NITAi"N:

Ecp600v ro l-laSlll-lQTlKo. Sewp~I-lQTa ovrortoxolvovror ornv noovucnxorrrro, oev elver

57

a~lOmma· eeocov etvru a~lOmma, OE:V aVTanOKpivOVTOl ornv npovuonxornro.

TO IXOAIO TOY DARROW riA THN IITOPIA:

H loropio E:navaAa~~UVE:Tal. AUTo E:iVOl tva ana ro ~E:lOVE:KTr,~aTU TT]C;.

o NOMOI TnN MA0HMATIKnN, TOY FIN MAN:

Kavtvac; OE:V aCJ)(oAE:iTOl ~E: TlC; E:~laWaE:lC; TWV UMwv.

01 KANONEI TOY PAVLU riA OIKONOMIA ITHN EPEYNA:

1. AyvollaE: rnv TE:AE:UTaia anooE:OE:ly~tV1l aAr,SE:la TT]C; Aimac;.

2. npoaSWE: Til OlKr, aou.

3. t,waE: Til Aima orov E:nO~E:VO.

o NOMOI TOY MR COOPER (ana TO Nouo TOU Mtpcpu):

Av OE:V KaTaAa~aivE:lC; uio aUYKE:Kpl~tvll M~ll a' tva TE:XVlKO KE:i~E:VO, ovvonos rnv. To KE:i~E:Vo.Sa vivei anOAUTQ «orovorrro KOl xwpiC; ournv.

TO IYNAKOAOY00 TOY BOGOVICH ITO NOMO TOY MR COOPER:

Av TO KE:i~E:VO OE:V yiVE:TOl «rrcvotrro xwpiC; Til M~ll, OE:V Sa vivet KQTaVOllTO OLJTE: u' ournv.

o NOMOI TOY FELSON:

To va KAt~E:lC; TlC; loeE:C; E:VOC; slvor «AOYOKAOnr,», TO va KAt~E:lC; TlC; lOtE:C; noxxov eivm «E:mmll~ovlKr, speuvn».

o NOMOI TOY MEREDITH riA TH IYNEXIIH TnN METAnTYXIAKnN:

opovnoe va ovvost rnv unap~r, aou 0 aUI1~OUAOC; KaSllYllTr,C; aou.

o NOMOI TOY ELLARD:

AUTOi rtou StAOUV va I1USOUV, Sa I1USOUV. AUTOi nou OE:V StAOUV va ~uSouv, Sa OlOlKOUV E:mXE:lpr,aE:lC;.

o NOMOI TOY VALERY:

H lcropio elver 11 eruornun curcov rtou OE:V au~~aivouv rtors Mo eocec,

58

59

rPACbEIO· MEPCbOAOrlA

o NOMOI TOY VILE riA THN TA::INOMHIH TON XAPTION:

'011.0 TO XOpTla nou ~p(OKOvrOl KaTW on6 TO npWTO XOPTI elver ovortooc f] ovcxoreuevc, wanou VO TO ~6A.et<:; OTT"] OWOTf] TOUC; 8tOT"]. MeTa, T"] OlOOlKoolO enovaA.OI-l~aveTOI.

o NOMOI TOY VILE riA Ton EKnAIt.EYTIKOYI:

Kcvevoc oev os rtpooexer WC; TT"] OTlYI-lf] nou 80 KavelC; Aa8oc;.

o NOMOI TOY SEEGER:

Ononrtore nopel1~6MeTOl ce rtcoeveson unopel vo cvvonset.

o NOMOI TOY WEINER riA Til BIBAI00HKEI: f1ev urtcpxouv oncvmceic, unopxouv uovo rtooortourtec.

60

61

H nAPATHPHIH TOY LAUNEGAYER:

To va Ko.Ve:U:; TlAt8le:e; epcornoe«; elver rno e:UKOAO ana TO va olop8wve:le; TlAt8la Ao.8Tl.

o NOMOI TOY BOGOVICH:

AUTOe; nou OlOTo.~e:l exe:l ouvf]8we; OtKlO.

o NOMOI TOY STRANO:

'Otnv OAa T' o.Ma exouv ortoruxet, OOKtllaoe: KOl rnv un60e:l~Tl TOU a<pe:VTlKOU.

o l1EYTEPOI NOMOI TOY BRINTNALL:

Av OOU OWOOUV 000 ovruponxec evroxsc, e:KTeAe:oe: KOl rtc Mo.

o NOMOI TOY SHAPIRO riA THN ANTAMOIBH:

AUTOe; nou Ko.Ve:l TTl AlYOTe:PTl OOUAe:lo. eivcn aUTOe; nou 8a rtcpet TO uevcxurspo enoivo.

o NOMOI TOY JOHNSON:

o apl81l0e; TWV KPOUOllo.TWV e:Aa<ppwv coeeveucv ovoueoc OTOUe; unaMrlAOUe; elver aVTlOTpO<pWe; ovcxovoc TOU ~a81l0u uvetcc TTle; emxelpnonc;

H BAIIKH APXH TOY TILLIS riA THN OprANnIH:

Av apxe:l08e:Tf]Oe:le; Ko.Tl, 8a ~epe:le; rtou ~PtOKe:TOl aMo. oe:v 8a TO xpe:laOTe:te; rtore.

Av oe:v TO apxe:l08E:TrlOe:le;, 8a TO xpe:laOTe:ie; aMo. oe:v 8a ~epe:le; nore rtou ~ptOKe:Tal.

63

o NOMOI TOY SCOTT riA THN EPrAIIA:

nOTe unv rteprtcroc aTOUe; olaopollOUe; Illae; ercnpeioc, xwpie; va KpmOe; «cnoio XapT( aTO X£PI aou.

mNAKAI npOXEIPnN b.IKAIOAOrinN riA TO xnro TOY rPA4>EIOY:

1. M' aUTO TOV rporto TO xovcue nOVTa.

2. !::,EV ~~Epa OTI ~la~oaouv roco.

3. !::,EV eivor rnc oouoororrrrcc I-I0u.

4. !::,EV I-I0u elne Kav£ie; va TO rtpoxcopnoto.

5. nEpll-I£VW TO O.K.

6. nwe; va ~£pw EYW OTt aUT6 rrrov olaq>0pETIKO;

7. E(VOI OIK~ TOU OOUAEIO, oXI OIK~ I-I0u.

8. nEpil-lEVE va £p8EI TO aq>EVTIK6 KOI TO pWTOe; .

9. !::,EV KOVOUI-IE noMa M811.

10. !::,EV rtioreuo OTI rrrcv roco O11l-1aVTIKO.

11. Eil-lOl roco anaaxoAlll-I£VOe;, nou OEV npoAa~aivw v' aaxoA1l8w 1-1' aUTO.

12. Eixa rnv EVTlmw011 OTI a' TO Eixa net.

13. !::,EV npoaA~q>811Ka vic va KOVW aUT~ Tll OOUAEIO.

o NOMOI TOY OWEN riA TII rPAMMATEII:

MOAle; Ka8iaEle; va rue Ie; tva q>AIT~OVI ~EaTO

Kaq>£, TO aq>EVTIKO 8a aou ~llT~aEI va KOVEle; KOTI, nou 8a aou nope. roco Xpovo, ceo XPEIO~ETOl vto va KpuwaEI 0 Kaq>£e; aou.

01 NOMOI TOY DOANE riA THN ANABAHTIKOTHTA: 1 . 'Oco rno ertrrnoeroc eivoi xcveic crnv ava~AllTIKoTllTa, rooo AIYOTEPO EmT~oEIOe;

. elver aE ononrtote oMo.

2. 'oco ruo opvo OOUAEUEI xoveic, roco AlyoTEpa M811 KOVEl.

o NOMOI TOY HARBOUR:

H TEAWTQ(a npoaeopto MYEL nOVTa I-Ila E~ool-l60a opvorspc an' rnv rexeurcto rtooasouto nou aou £lXE o08£l apXIKo.

o NOMOI TOY DRUMMOND riA THN npOIAHIPH npOmmKOY:

To IOEWOEe; ~loypaq>IKo 8a rtcpouotcorei utn uepo ceorou £XEI KaAuq>8£l 11 8£011·

o n=nror NOMOI TOY EDDIE riA TOYI EnArrEAMATI EI:

Flore 1-111 aU~llTOe; vic 8£l-Ima EnaYYEAl-laTtKO rtptv ana TIe; 10 rt.u, ~ I-IETO TIe; 4 1-1.1-1. nplV ana TIe; 10 colveoor nOAu ovurtouovoc, KOI I-IETO TIe; 4 8a oxeqrrouv OTI eiom onexrnouevoc.

o nsnror NOMOI TOY GLUCK:

An' ortoto IlEPIO Kl av vuoice«; I-InaiVOVTae; aTO occvoep, ro KOUl-lmO 8a ~piaKoVTOl ornv ortsvovn rtxeupc,

64

65

o NOMOI TOY LYNCH:

To ocovcep epxeTQl nOVTa 1l0Al~ aq>f]ael~ KOTW rnv rocvro aou.

o NOMOI THI EnlBlnIHI ITHN ETAIPEIA:

A~[~el TOV xorto va nooortoietoor TOV ayyeAloq>opO TWV KaAWV elof]aewv.

IUVOKOAou8o:

<t>pOVTl~e va Ae[nel~ an' TO KT[plO orov q>TOVOUV ro KaKO vee,

o NOMOI TOY PINTO:

Kove oe «morov uto XOPll, Kl alleaw~ aUTO vlvercn TO uovuro enoyyeAllo aou.

66

o .6EYTEPOI NOMOI TOY CONNOR:

Av KOTl elvoi eurnoreunxo, 8a ~exaOTei otvoupo OTO q>WTOTumKO Il11X0V11lla.

67

OlKIAKH

M EPCI>OAO riA

69

o NOMOI TOY PAUL (orto TO N6f.10 TOU Mipcpu): /:lev urtopeic vo neoe«; an' TO ncrcouc.

TO IXOAIO TOY CHAPMAN ITO NOMO TOY PAUL:

Ta nQl('jla Xpela~OVTQl rpio xpovla va ll680uv TO NOIlO TOU Paul.

o NOMOI TOY RINGWALD riA THN OIKIAKH rEOMETPIA:

K68e Opl~OVTla erneove«i yell[~el oueotcc.

H BAIIKH APXH TOY ANANA:

Ta KaAlJTepa Iltpll oe oAa ro npcvuorc elver ncvrc couvcrov va TO xwp[oele; ana ro xe1pOTepa Iltpll·

TO A:IOMA TOY O'TOOLE:

'Eva nQl('j[ ('jev etvoi opxero, aMa 560 nQl('jla etvoi napa noMa.

H IXETIKOTHTA riA TA nAIt:.IA:

o xpOVoe; KuMel rue cove 0' tva ypf]yopo nO('jf]AOTO.

TO t:.IAHMMA TOY DINER:

MIa KaSapf] ypal3aTa eAKuel ncvrc TIe; oOATOee;.

o NOMOI TOY THIESSEN riA TH rAITPONOMIA:

H OKAIlPOTIlTa TOU 130lJTUPOU elvoi eustwe; aVOAOYIl Tile; llaAaKOTIlTae; TOU LlJWIlIOU.

71

TO 0EnPHMA TOY BELL:

'Orcv tva otouo ~US[~£TOl oro V8PO, XTUna8l Ouv~Swe; TO TrlAt<pwvo.

H BAIIKH APXH TOY WOODSIDE riA TA lIJnNIA:

H ccxouxc nou OK[~8TOl elver aUT~ nou tX8l ueco ro cuvo.

H BAIIKH APXH TOY STITZER riA Til f1IAKOnEI: 'Orcv 8TOllla~8le; rtc ~aA(T08e; oou, nope ro uico POUXa KOl rc omA6 xp~llaTa.

o NOMOI TOY SNIDER:

Tlrtorn 08V urtopel va vlvei 08 tva 1l0VO Ta~iol.

o NOMOI TOY ESTHER:

To poviouevo rucro, TO rtornpt 118 TO KpaYlOV KOl 11 oourtn 118 TIlV Tpixa nt<pTOUV rtcvrc orov lOlOTpono Tile; naptae;.

72

o NOMOI TOY POPE:

Ta povrouevo maw 08V onove rtore.

H BAIIKH APXH riA TA KATOIKIf1IA:

H rtxeupo Tile; rtoprcc nou KaS8TOl 0 OKUAOe; ~ 11 vcro sivru rtcvro 11 A6Soe; nA8Upa.

o NOMOI TOY BOREN riA Til rATEI:

'Orcv tX8le; all<pl~oAia vto TO av elect KaSapOe;, nAuoou.

o NOMOI TOY HOROWITZ:

'OnoT8 KOl v' avoi~8le; TO pcoroqxovo, Sa rteceic one T8A8uTai8e; VOT8e; TOU cvortrjuevou oou rpovouoiou.

o NOMOI TOY GERARD:

'Orov UnaPX8l apK8TO unoxomo orov Tpan8~lKO OOU AoyaplaollO, Ol enrrcvec 8~apyupwvoVTOl 08 OUO ~oOIl608e;.

'Orcv 08V UnaPX8l opxero unoxouto, Ol ertrrovec 8~apyupwvoVTOl rnv WOIl8Vl'] uepc,

o NOMOI riA TA IOynEP-MAPKET:

H rtoiorrrro eivrn aVTlOTpO<pWe; aVOAoYIl TOU 1J8ytSoue; Tile; aAuoioae; TWV OOUn8P-llaPK8T.

H BAIIKH APXH TOY SEYMOUR riA Til EnENf1YIEII: flors IlIlV W8VOU8le; 08 «m nou TpW8l.

73

o TEAEYTAIOI NOMOI THI nAPArnrHI npOIONTnN: 'O,n oev urtopetc va q>Tl6~elC;, OlaKoolllloe TO.

o nsnror NOMOI TOY PANTUSO:

AUTO rtou exelC; ~Oll cvoocoer, 8a TO [3pelC; rnv ertouevn uepo oe rtpocoopo.

01 NOMOI TOY RILEY riA TO «NOMO TOY MEPCIlY»:

1 . LTC [3l[3AlonwAeia ortou urtopeiq va [3pelC; TOV npWTO Tallo, Ol un6.MllAOl ayvoouv rnv unap~ll TOU oeun:pou KOI TOU TpiTOU rouou.

2. LTa [3l[3AlonwAeia onou unooeic va [3pelC; TOV oeuTepo KOI TOV TpiTO Tallo, 0 npWTOC; TOIlOC; exele~aVTAIl8ei.

3. 0 EVT Mepcpu ovvoet rnv unap~ll KOI TWV TPlWV TOIlWV.

74

o NOMOI TOY VILE riA THN A:IA:

'000 ruo aKpl[3o etvoi eva cvnxeiuevo, TOOO rue ou)(v6. xpel6.~eTOl emoxeun.

H BAIIKH APXH TOY FINMAN (orto TO Nouo TOU Mtpcpu /I):

AUTO rtou 8eAelC;, oev TO [3pioKelC; rtors one;

sxrrrtcoetc.

TO IYNAKOAOY00 TOY BAKER ITH BAIIKH APXH TOY FINMAN:

Flore oev OOU cpeoei aUTO nou exelC; cpserc xp~llaTC va TO cvoocoe«;

01 NOMOI TOY GLASER:

1. Mil PWT6.C; note evav xoupeo av xpel6.~eaOl xoupeuc.

2. Mil PWT6.C; nore evav nWAllTf] av Ol Tlllee; TOU eivoi KaAtC;.

01 KANONEI TOY GOLDENSTERN:

1. Na oneueuveoor n6.VTa oe nxouoto OlKllYOPO.

2. Mllv ayop6.~elC; rtore orto nxouoio nwAllT~.

75

lIJYXO·MEPCbOAorIA THI KA0HMEPINHI ZOHI

77

o NOMOI TOY SIGSTAD:

'Orov tpSSl 11 OSlPO cou, aMo~ouv TOUC; «cvovsc.

H BAIIKH APXH TOY nOKEP:

rtore l111v KOVSlC; KOAna I1S TO XaPTlO vic rnv rtopeo I1s rnv onoia nai~slC; noxso.

o NOMOI TOY STENDERUP:

'000 ruo noxu KaSuOTspsiC; va KOVSlC; KOTl, TOOO ruo noM xpovo So 'XSlC; vio va npcercoc«; va TO KOVSlC;.

o NOMOI TOY WAGNER riA THN THAEOnTlKH KAAYIPH TnN A0AHTIKnN rErONOTnN:

MOAlC; 11 KOI1Spa SOTlOOSl oe «morov aSAllTTl, aUTOC; Tl So CPTlJVSl Tl So OKaA.i~Sl Til I1UTll TOU Tl So ~UVSTal.

o NOMOI TOY DORR riA TOVI A0AHTEI:

I:' tvav SVTSAWC; 6Oslo xwpo ortoournpkov, CUO aSAllTtc; So TUXSl va txouv OtnAaVo vrouxcnoxro.

o NOMOI THI nPAKTIKHI:

To nOlxviola nou txouv scpapl10YTl ern Sswp[a, OSV txouv scpapl10YTl ornv npo~ll.

To nOlxviola nou txouv scpapl10YTl ornv npo~ll,

o NOMOI TOY LEFTY GOMEZ:

Av OSV TO nSTO~SlC;, OSV unopouv va TO rncoouv,

79

Of:V txouv eoopuovr] KmO Til OlOpKf:la TOU nQlXVlOlOU.

o NOMOI TOY nsnnov CHARNOCK:

MaSaivetC; va ~pi~8lC:; KaAO uovo orcv apxi~8lC; va OOIlYf:ie;.

o NOMOI TOY VILE riA TOYI Ol1HrOYI:

To OlK6 oou aUToKiVllTO Kaif:l nsprccorepn ~f:v~iVll an6 ortotouonrtore OMou.

o NOMOI TOY PHILLIPS:

KiVl101l OTOUe; rsooeptc TpOxOUe; oruiolve, anAWe; 6Tl Sa KoMt'jOf:le; O£ m6 ouanp60lTa uepn.

o NOMOI TOY EDDS riA Til AKTINOrPACllIEI:

'000 rno naywlltvll elvoi Il nAOKa, T600 uevoxurcoo uepoc; TOU couoroc cou cou ~IlTOUV va oxouurmoe«; rtcvco rnc.

o NOMOI TOY FULTON riA TH BAPYTHTA:

H rtooortoae«i va mcceic tva f:USpaUOTO cvnxeiuevo nou ntq>Tf:l, rtpocevel rteprooorepec ~Illllte; an' ooec av TO aq>t'jO£le; va necei.

01 NOMOI TOY VILE riA THN OYPA ANAMONHI:

1 . Av nae; va urte«; Of: urc IllKPt'j oupo, ~aq>vlKo vtveroi lleyOA.Il.

2. 'Orcv nepuieve«; Of: Illa llf:yOAIl oupo, Ol Un6AOLnOl nou ~piOKOVTQl rtioto oou

80

IlnaKlVOUVTQl oinAa KQl q>TlOXVOUV uto KQlVOUpla I-llKPt'j oupo.

3. Av ~yf:le; an6 uto IllKPt'j oupc vic tva oeuT£p6Af:mO, uerorpensror ~aq>vlKo oe Il£YOAIl ouoc.

4. Av nepiuevetc ce uto IllKPt'j oupo, curet nou ~pioKOVTal rtpiv an6 osvo convouv 6AOUe; TOUe; q>iAoue; KQl ouvveveic TOUe; va urtouv urtpoorc TOUe; KQl KOVOUV rnv oupo llf:yOAIl.

5. Mro IllKPt'j ouoc t~w an6 tva xrlpto vtveroi aUToIlOTWe; lleyoAIl 1l6Ale; urte«; usee.

6. Av OTaSeie; OTO iOlO uepoc apK£Tt'j cope, q>TlOXVf:le; oupc.

o NOMOI TOY HOWDEN:

8UIlOOQl nOVTa va TaxuopOIlt'jO£le; tva vpouuc, orcv ornv neplOXt'j nou ~piOKeOQl Of:V unOPxel ypallllmOKl~0.mO .

01 NOMOI riA Til TAXYl1POMIKEI l1IANOMEI:

1 . H £PWTlKt'j aMIlAoypaq>ia, Ta OUIl~6AQla KQl Ol 0q>f:tA.61l£V£e; ertrrcvec q>TOVOUV nOVTa ue rps«; ~001l60f:e; KaSuOTtpl101l·

2. H oa~oupa ercve: nOVTa rnv nuepo nou Taxuopollt'jSIlKe.

o NOMOI TOY McLAUGHLIN:

LTIl St01l-KAf:loi onotouonnors Yf:Vf:aA.OYlKOU i5tvopou Sa ~pf:le; tvav rtoVV1l nana06nouAo.

81

o NOMOI TOY WRIGHT:

'Evac YlOTPOC; urtopel VO «80ljJel» TO A08T] TOU, aMo evcc 0PXlTE:tcrOVOC; IlTIOpe[ 1l0VO vo OUIl13oUAeljJel TOV TIeAOTT] TOU VO cpUTtljJel tvov KlOOO.

o KANONAI TOY RUSH riA TH BAPYTHTA:

'Orov svoc OUTOIlOTOC; TIWAT]Ti]C; oou eruorperpei ptOTO, Ol oeKopec; 80 rtecouv OTO XtPlO OOU, evw 011.0 TO OMo VOIlIOIlOTO 80 necouv OTO TIOTWIlO KOl 80 KUAi]oouv 1l0KplO.

o KANONAI TOY REYNOLD riA THN KAIMATOAOrlA:

H TOXUTT]TO TOU cveuou elver eu8twC; OVOAOYT] TOU KOOTOUC; TOU xreVIOIlOTOC;.

82

KOINONIO· MEP<I>OI\OrlA

83

H nAPATHPHIH TOY SARTRE:

H KOAamlllae; EiVQl or aMOl.

o NOMOI TOY DOOLEY:

Na TOUe; q.mlOTEUWQl OAOUe;, aMa va KO~Ele; rtcvrc EOU T11v rportouxc.

o NOMOI TOY ZAPPA:

/:'uo npcvuoru OT11 Y11 ~p[OKOvrQl rtovrou: TO UOPoyOVO KQl 11 11Al8l0TllTa.

H ynEN0YMIIH TOY GRELB:

To ovoovrc TOLe; EKaTO TWV av8pwnwv 8EWPOUV OTl E[VQl KaAUTEPOl OOl1YO[ an' TO ueco ope.

TO 0EClPHMA TOY MUNDER:

rla Ka8E tva «10» urtdpyouv otKa «1 ».

o NOMOI TOY MEYER:

LE uio KOlVWVlK~ neolorcon, aUTO nou E:lVQl noM MOKoAo va Y[VEl, E:lVQl ouv~8we; aUTO nou rtpenei va xcve«;

H BAIIKH APXH TOY YOUNG riA THN E::ATOMIKEYIH:

o Ka8tvae; 8tAEl va ~E<.pAOUO[~El T11 OlK~ TOU urtovovc.

o t.EYTEPOI NOMOI TOY COHEN:

Ot av8pwnOl XWPl~OvrQl OE 000 KaT11YOplEe;

85

- OTOU~ eVOpeTOU~ Kat OTOU~ <paUAOU~' TO OlaXWpl0l10 TOV KOVOUV Ol evcoeroi,

o KANONAI TOY ANOIXTOY MYAAOY:

Oi ov8pWnOl rtou ovstorovrcn OTl~ aMayt~ oev I1nOPOUV v' ovnorcsouv ornv aMaYTl rtpoc TO xelpOTepO.

H APXH TOY WEATHERWAX:

° f3a8I1o~ TaU evaoucroouou ue TOV anoia l1eTaoioeTat uto nxnooeootc elver cvnorpoooc ovoxovoc TaU f3a8l1ou aKplf3ela~ TIl~.

H BAIIKH APXH TOY 0YMOY:

nOTt I1llv nooortosetc va npeunoetc «morov orcv etvoi eKTO~ euurou.

o NOMOI TOY THIESSEN riA THN TEXNH:

H urteprorn rtpounoaeon vto va yivel xoveic uevoxoc KaMlTtXVll~, elver va rteaovei.

o NOMOI THI OIKorENEIAI KENT:

nOTt 1111 I1QTatwVeTe ro axtOlO occ e~atTia~ TaU KatPOU.

o NOMOI TOY ELY:

Av eoooc TO KQTOMIlAO KOOTOUl1l, I1nOPel~ va nai~el~ Kat TO pOAO.

86

o NOMOI THI YnOKPITIKHI:

'O,Tl Kl av oUI1f3ei, rtpoonomcou OTl TO 'xovec OKOml1a.

H APXH TOY PYTHON riA THN H01KH THI THAEOPAIHI:

D.ev unopxel rirtore KaKo l1e TO oe~ OTIlV rnxeopccn, cpxel va I1llv neoe«; an' TOV xcvorte,

87

01 NOMOI TOY LIVINGSTON riA TO nAXOI:

1. To noxoe; tXSl rnv TOOTl va yq.ll~Sl onoroonnors pouxo oopeoeic.

2. 'Eva naxuaapKo OTO~O rteprtcroet rtcvro ern ~tOTl TOU olaopo~ou.

IUVOKOAoueo:

Lluo rtoxuccpxc orouc rteprtcrouv olnAa olnAa xwple; va yvwPl~sl ortcpclrrrro 0 evcc TOV OMOV.

o NOMOI THI A<I>I:HI:

AUTol nou uevouv nxnoiecrcoo c.pTOVOUV ncvro rexeurotoi.

o NOMOI TOY ZADRA riA TH BIOMHXANIKH:

H tVTaOTl Tlle; ocvoupoc 8LVOl ovnorpoqxoc aVOAOYll Tlle; orroorconc TOU onuelou nou as <<TpW8[».

01 TPEII AlrOTEPO A:IOniITEI <l>PAIEII THI ArrAIKHI rAnllAI:

1. «H SnLTOyf] tXSl Taxuopo~1l8d».

2. «<PUOlKO KOl 8a a' ovorto Kl oupto TO rtpcoi».

3. «Eiurn Ku!3sPvllTlKOe; unOMllAOe; KOl !3plaKo~Ol sow yLQ va aae; !30118f]aw>>.

o NOMOI TOY BOATAIPOY:

Llsv unoPxsl rlrtorc rno a~loat!3amo ana uto apxa1a xcrcpo.

88

KOIMO· MEP<I>OI\OrlA

89

o NOMOI TOY OLIVIER:

ne[pa elver aUT6 nou oev anOKTOe;, rtopo 1-16vo acpou oev TO xpelo~eaOl ma.

o nsnroz NOMOI THI nEPmATHTIKHI:

H rtencrnuevn 006e; oev oorlYe[ rtoueevo.

H nAPATHPHIH TOY GABIROL:

01 otoopovec elvoi E:UXaPl0T1WE:VOI orov aVaKaAUmOUV rnv aAr,8ela, 01 I-IWpo[ orcv aVaKaAUmoUV TO lVE:l-la.

o NOMOI TOY FOSTER:

01 I-I0VaOlKO[ ov8pwnOl nou !3p[OKOUV aUT6 nou ava~IlTOuv 0T1l ~Wrl, elver aUTO[ nou lVO)(VOUV VIa M811·

H npnTH APXH TOY AYTOnp0Il1I0PIIMOY: rtveoOl aUT6 OTO onoio aVTlOTE:KeOal.

01 APXEI TOY STEINER:

1. H VVwOll nou !3ao[~eTOl oe E:~w8ev uoprupto eivoi ava~16mOTIl.

2. H AOVlKr, oev urtopei nOTE: v' cnoocotcer Tl eivci ouvm6v rl aouvOTOV.

o NOMOI TOY COLRIDGE:

T a cxoo ouVaVTWVTal.

H l1EYTEPH APXH TOY FEINBERG:

H I-Ivrll-lll urmperet TOV OlK6 Tile; ocevm.

91

o TEAEYTAIOI NOMOI THI POMnOTIKHI:

Ta uovo noovuoru«; M81l elver rc av8pwmva M81l.

o TPITOI NOMOI TOY YOUNG:

'Orov apxi~etC; va osovrcorerc am pouxo cou, eivm wpa v' apxioete; va ro I-la~euete:;.

o NOMOI TOY HOFFER:

'Orov Ol av8pwnOl elver eAeu8epOl va xcvouv aUT6 nou TOUe:; coecei, ouvi]8we:; I-lll-l0UVTOl 0 evcc TOV aMov.

92

o npOTOI NOMOI TOY BERRA::

Mnopelc va rtopcmpnoe«; noxxc, anAwe:; KOlTwVTae:;.

o l1EYTEPOI NOMOI TOY BERRA:

'Orroioc eivnt OllI-lO<PLAlle:; reivei va vivet cvnncsnc.

TO A:::lnMA TOY MEADOW:

t:,.ev urtopeic va anpw~ele:; tva oxowi.

o NOMOI TOY OPPENHEIMER:

t:,.ev urtopsi va unap~el cnvuioto eunerplc.

o NOMOI TOY DISIMONI riA TH NOHIH:

Av TO moreueic, TO ~Atnele:;.

H BAIIKH APXH TOY SIDDHARTHA:

t:,.ev unopeic va rtepcoeic tva norcur ue 060 opaoKeAlte:;.

H nAPATHPHIH TOY KIERKEGAARD:

Til ~wll unopeic va rnv KOTaAa~ele:; KOlTa~OVTae:; TO rtopexsov, aMa rtpenei va Til ~ele:; KOlTa~OVTae:; TO I-ltMov.

o IIXYPIIMOI TOY LORD BALFOUR:

Tlrtoro oev txel l-ley6AIl 0'1 ucoio , KOl Aiya rtpcvuoro txouv eorco KOl eAaXlOTIl.

93

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful