You are on page 1of 10
UCHWALEA NR 1 /2013 ZARZADU KLUBU SPORTOWEGO MKS DABROWA GORNICZA Z DNIA 12.04.2013 a5 20 w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2012 Uchwale o zatwierdzeniu bilansu za rok 2012 zamykajacego sig po stronie aktywow i pasywow kwota 17 110,40 (slownie siedemnaécie tysiecy sto dziesigé zlotych 40/100) Uchwala zostata przyjeta jednomysInie przez Zarzad Klubu WICEPREZES MKS DABROWIA,GOBNICZA 4 AECL Pawel Gradzik MIEJSKI KLUB SPORTOWY Dabrowa Gérnieza ULALRez 3 441-300 Dabrowa Gémnicza INIP:628-10-96-022 MIEJSKI KLUB SPORT : Dabrowa Gémicea | Alnee’ j — 44-200 Babrows Sm 5 j Eres nea RACHUNEK ZYSKOW | STRAT | a fl ‘ee ei a sporzadzony za okres _ od dnia 01.01.2012rdo dnia 31.12.2012, {wariantporéwnawezy Jednosta obtzoniona: ea es eceoslent) aiaaett 31.12.2012 TA [ Praychody eto ze sprredeby [arGvane nw We ea ea od tel eden T[Piychody neo 2 splay rode maa or TT] Zena stara podttow (ewienenis Nao! Sodaaia anise" ares errs) TE Koss tvoenia pow was aby je TW Pech tte day marie sate 1B Kast driatainoici operacyine] mal waza [Tamera Te oe T__| Zusycic materialow i cnergit 7 30 307,30) 31.422,87| | Usa bs Tana seastae TW | Pode olay : 21 ‘e709 podaiek hey 7 [Wyman a Sp $a ‘VI | Userpisrenia golcene ime vind ia ae ‘IT Pov aw odie ie ee Vill | Wanois spredench overdo isk tata) ze spriedaly (AB) mara SII D | Peaosal preycheyoperaeyne HTT 50 09 [task epi ictieansonjeh ARONA TT [Doaeie : Tit [Hone proehyopeneyine aia, mama E | Povostate kot operaeyine 5 e702 Sts eye nebansowyeh RO TEN TT [Aatzgj wards sivas ictransonjeR Tne kot open aaa Fass tras raat pera ne (DE) sare G—[Peycindy frase assed TT Dynidendy rudely wate, wd jock power cle eo [Osa od eds poMpanyEA : » TH Byako oyeaieye 1 | Attuliagia sass mea pane Er aaa | Kosrty famsowe TY Oaseiwtrae dls jednoste powiganyeh “A Si ree tee Tr Aktatagia vari nvesie = a TW [ane ari aa 1 [agen nay Sane pepe recs aes | Wynik zdarzen nadrnyeranyeh G31) { T_| 2yski madznyezajne = eae 1 Stay madre | KO ask trata) brute CTD) ra Ta T | Patek dicho M_[ Povostate stasis ensiznia aka (ig koenia a) TN [eysk eran nero (RLM) simi as lee WICEPREZES, detain diab ons x08? MKS DABROWA, Sports Fae a tks OgBRGWa béNicza, ‘asz Zal RD alos c - Pawel Gradzik. ele Seed cea ing see sinners perros a pessawe at 82 usu 0 racruruonese) MIEJSKI KLUB SPORTOWY ‘Dabrown Gornicza UALRORS 7 : 41-900 Dabrowa Gbmicza, NPS201038-022 ‘pete lass BILANS sporzadzony na dzieii: 31 grudzien 2012 Jednostka obliczeniowa: PLN. Sanna Sanna AERA fsiaaon —|si.aa02 Eases jsuaon —stsa20 A [Aka twa sessia] 525774) A | Kapital Gumus) whasny S78 2555757 FWartoie nemateraineT 1 | Kapitan prawne a at 215.00 195,09 pital fends) podstewowy | ssroease| ss 71199 7) [Kosa zakofezonveh ree 11_[ Nalete wiaty na Kapital razudjowyeh podstawowy (vilkase ujemna) Of | wakes ieee Uakialy (ake) wlasne eu eee JM ese wenn 7 ane ware nemateraloet 5, [ames a senoo| 1 | Kapital ctandws) zapasowy | stica na wartoke ~y | Kapital andasey2 niemateriale i pravne : [LY [atosttacit wveeny 1 [Rascame stearate tame somn| 'Rerwne 1 [Sreais wwale 4a7tie2| ——s00a74) VIT | 2yak erat) lat bleach a fant tym prev rare a tt] yok rat net Siete arama a iale| iid Odpiay 2 wysku neo w dag o)smvacionc 1 [etiam eet ete peo 00 00] | vietode ujemns) [ateera echricme’ B | Zobowinzania irezarny na mass sara __sooazi] © | sobomigzania 70034] 7406037 Bf sro vanspar TJ Rezery na sobowigrania =5 [ec bodktoncic Rezerwa zulu odroezonego aN Latest t Soo 2. | Seok ual w budawie 2 PSushe air na Rod trae w 3 Tuiowie = atvgterminons T_| Naletuoie diagoterminows —hecerinow T_J Od jedtosek powigzaryeh 3 [Poco rezerny 2 [Os porosalye jednostek = dhugeteminowe an TV [Iawestyje dlugoterminowe = rbot 1_|Nienctomote | Zabowiqaania dlagoterminawe 2 | Wares nemateriaine prawne Secorerecs 1] Woke jedostck powgzanyeh a 3 [Degiermiome signs 2 | Wobee pazostalych jednostek > |w jedneskach powigannch a) | rei panei Sap vl emg dizaych eee eae ee ©) papiewow wartascionyeh ime ppiery wartodsiowe nme mobowigzaniaFnansowe ‘ndzelone poe ime inne dugoteminowe alia wir | Z2bonigeania finansone rkoterminowe 760334] 14606037 1 fw pvostalyeh jtnoattach | Wate jednosek ponigzanyeh 7 yl dst slog, 0 nee ba ® [oktsic nymazalnode Inne papery wartdsiowe = do 12 mies = vielone poryerk = powyae} 1 mien = = inne dlugoteinowe aE a |__| _finansowe fine investyeje dagoteminowe Z| Wobes pozetavah jeinontek woos] 7008837 Diugoterminowe raliczenia v eee a 2 [rey pone ; 7) [Aktina 7 statu odroazanege 1p [zBtle emis due podaka dachadowego papierdw warseiowyen Ine raiezenia 2 ©) [ime zobonigaaia Enansowe bos neuen Teiytala dasa wslug, © anvee Steet szoungs| _s1sa¢e) © [okresi wymapatnose _ 63.265. Zapasy do 12 mies 4872562] €3 885.00 Materialy = powyae} 12 mies Polprodukty i produlty w tokw @) [aalicakd otrzymane na dosiayy Produkty gotowe 1D [obowiganis wekslowe Towary > | zsvtulu pasate, et ® | ubezpicezes i innych Swiadczei 3.7445) 7 290,00] Zalicaki na dost 1) Jz tyulu wynagrodzeth 4726.25) 2763.2] Naleanosei krotkoterminowe 4196,60| "7460228] i) [inne "10 908,64 49,46| ‘Naleznodei od jednostek powiazanych “tytulu dostaw | uslug, 0 ‘okresic splaty: = do 12 miesige) = Joh] 3 | Fundusze spenjane a) Tjsrana wart Hemp — powyée} 12 miesigey podbetree DIET dlugoterminowe a a 2 |jedresek 442560] +4 2022] minowe | sea isto doa ws, © 7 obtesie spay 405000 st 07040] ucte a ~ do 12 mies “406000) 14 e700 t = pony} 12 misigey Try podaikew, doa, cl, ubezpieezen spolecanych i 2éroweotnych oraz inayeh Swnadezen 48,0 raza { 2.00 1V | Roaticzenta migdayokresowe T 2 4) | dochodzone na dradze eqdone TH [inwestyeje krétkoterminowe TaAi9| ose) 1 | Rrotkoteiminowe akiywa Fnansowe 1r24s,09| soss| w jednostkach powiazanye =udzialy ub akgje inne papery wartaéciowe uudzelone pozyezks inne krStkoterminowe akiywa finansowe. {W parostalyeh jednosikach = udzily lub ake inne papiery wartoieiowe Sudzielone payers inne krotkoterminowe aia finansowe rod prenigzne tine akiywa picnigme 1724109) s0a0| ~ Srodk pienigone wkasie ma rachankach 724100) 5033] inne scodkt pienigane inne aktywa pienie7e 2 [ inne inwestreje krdtkoterminowe ‘Krotkoterminowe rorliezsnia T mmigdzyokresowe 400 "AKTYWA Fazem 13) a7 1049 Seat) zresr7t| 47 1040] saoa201 Sporndron it 5 Darowa GOmicze D Ad Sas eos ee Pawet Gradzk rachnakowych ma podssws ar 52 ust 2 usta 0 achunkowot) Kiri organ wiclooscbow wszysbichcxlonkaw tego osu ‘i pstaic a. 52 ust 2 utany orashuskowode) yd Row OOF 06, 6640 dtm Wy De Miejski Klub Sportowy Dabrowa Gornicza Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki Nazwa: Miejski Klub Sportowy Dabrowa Gérnicza © Forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej i sportu w zakresie koszyk6wki Siedziba: Aleja Réi 3, 41-300 Dabrowa Gérnicza © Cel dziatalnogci: organizacja i rozwijanie sportu wyczynowego miodziezowego oraz programu dzieci w zakresie koszyk6wki. © 3qq rejestrowy sqd Rejonowy w Katowicacn wydziaf vi! | gospodarczy © Numery jidentyfikacyjne: RS — 0000274168.REGON 272898881 NIP 6291036022 2.-Roczne-sprawoadan’e sporzqdzonu w oparc’u u: 1, Ustawe o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994r.z p6é.zmianami. 2. Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia15 listopada 2001r w sprawie szczegéInych zasad rachunkowoéci dla_niektérych jednostek nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej. 3. Roczne sprawozdanie sporzadza sig za okres 01-01-2012do 31- 12-2012 4. Roczne sprawozdanie sporzadzono przy zatozeniu kontynuacji dziatalnosci, przez co najmniej 12 kolejnych miesigcy i dtuzej. INFORMACJA DODATKOWA Miejski Klub Sportowy Dabrowa Goérnicza 2012 ROK 1.ZASTOSOWANIE ZASAD RACHUNKOWOSCI Sprawozdanie finansowe Miejski Klub Sportowy Dabrowa Gérnicza zostato sporzadzone zgodnie z ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994r 0 rachunkowosci ( 121, poz. $91.2 péén.zm.) oraz Kodeksem Spétek Handlowych. Dokumentacja Klubu jest sprawdzana pod wegledem rachunkowym. Kazdy dokument arddtowy jest dekretowany a nastepnie wprowadzany do rejestréw programu komputerawego Symfonia na Ksigge Handlowa.Po zakoriczonym miesiqcu rozliczeniowym sporzadzane sq wydruki kont analitycznych i syntetycanych oraz wydruk ksiggi glownej na podstawie, ktérych sporzadza sie deklaracje podatkowe - ae WartoSci niematerialne i prawne Wartoéci niematerialne i prawne wykazywane saw cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.Okres umarzania wartosci niematerialnych i prawnych, pray zastosowaniu metody liniowej nie przekracza pigciu lat. Srodki Trwate Srodki trwate wykazywane sq w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Srodki trwale umarzane sa przy zastosowaniu metody liniowej wedtug odpowiednich stawek.—... amortyzacyjnych. Naleznosci Naleznogci 2 tytutu dostaw i ustug na dzief bilansowy wycenia sie w kwocie wymagajace| zaplaty. Wykazana w sprawozdaniu finansowym wielkosé nalednosci wynika z ich wartoSci ksiegowej. Srodki pieniezne Srodki pieniezne wycenione zostaly wedtug wartosci nominalne], | dl Krétkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe czynne W ramach rozliczeri miedzyokresowych zaksiegowane sq koszty dotyczqce okresow praysztych. krétkoterminowe i fundusze specjalne. Zobowiaza Wartosé zobowiazari krétkoterminowych obejmuje: -ztyt, dostaw i ustug 63 865,00 ~z tyt. podatkéw, cet, ubezp. 7 390,00 - 2 tyt. Wynagrodzer, 2.763,91 -inne 49,46 Rozliczenia Nie wystepuja Struktura zrealizowanych przychodéw. 1.Praychody okreglone statutem © Dotacja Urzedu Miasta 522 420,00 2 Darowieny 7 986,70 2. Pozostate przychody operacyjne ® Umowy sponsorskie reklama 126 662,18 © Pozostate praychody 172 568,64 : Koszty klubu zwigzane z realizacjq zadan statutowych © Materiaty 29 820,66 © Ustugi obce 299 820,88 © Podatkii optaty 107,00 * Wynagrodzenia, delegacje 374 737,00 © Pozostate koszty 96 845,19 Koszty administracji © Materiaty 1602,21 © Ustugi obce 6504,07 © Amortyzacja 10 598,28 © Wynagrodzenia 23 852,00 © Ubezpieczenie spoleczne 158515 Pozostate koszty operacyjne Obejmuja przewinienia i kary, odsetki budzetowe Wi Koszty finansowe W zakres kosztéw finansowych wehadza odsetki zaptacone. Obowigqzkowe obcigzenie wyniku finansowego. Obowigzkowym obcigzeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od oséb prawnych zgodnie z ustawa 2 dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od oséb prawnych(Dz.U. 2 1993 roku Nr 106, po2.482 2 pééniejszymi zmianami) yr Przeksztatcenie danych do celéw podatkowych na podstawie rachunku zysk6w i strat. 1 Koszty Przychody B- 845472,44 ‘A ~ 530 406,70 E- 1470,24 D - 299 230,82 He 92,66 G 151,48 Razem 847 035,34 829 789,00 Strata brutto 17 246,34 Il Wytaczenia z kosztow 4 736,24 © Wynagrodzenia XIl/2012 3 266,00 © Kary i przewinienia 630,00 © Odsetki budzetowe 840,24 Ill Doliczenia do koszt6w 5.595,00 5 595,00 © Wynagrodzenia 2011 IV Koszty po wytaczeniach i doliczeniach 847 894,10 V_ Strata 18 105,10 MKS Dabrowa Gomez’ SHESOM Dabrowa Gérmicra 2013-03-18 7