You are on page 1of 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

02.01.17 CUTI TAHUN BARU 2017


1 03.01.17 Diakhir pengajaran ini murid dapat 1. Murid menyatakan cara melaksanakan ajaran agama
06.01.17 1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN dan kepercayaan.

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai 2. Murid menerangkan kepentingan melaksanakan ajaran


1.1.1 Menerangkan ajaran agama dan
pencipta alam dan mematuhi segala agama dan kepercayaan demi keharmonian negara.
kepercayaan demi keharmonian
suruhanNya berlandaskan pegangan
Negara.
agama masing-masing selaras dengan
prinsip Rukun Negara.

1.1 Melaksanakan ajaran agama dan


kepercayaan demi keharmonian
Negara.

2 08.01.17 3. Murid menunjuk cara melaksanakan ajaran agama dan


13.01.17 1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 1.1.2 Menjelaskan kebaikan mengikut kepercayaan demi keharmonian negara dengan
ajaran agama dan kepercayaan demi bimbingan.
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai keharmonian Negara.
pencipta alam dan mematuhi segala 4. Murid menunjuk cara melaksanakan ajaran agama dan
suruhanNya berlandaskan pegangan 1.1.3 Menceritakan perasaan apabila kepercayaan demi keharmonian negara dalam pelbagai
agama masing-masing selaras dengan mengikut ajaran agama dan situasi.
prinsip Rukun Negara. kepercayaan demi keharmonian
Negara.
1.1 Melaksanakan ajaran agama dan
kepercayaan demi keharmonian
Negara.

3 16.01.17 5. Murid melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan


20.01.17 1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 1.1.4 Mengamalkan ajaran agama dan demi keharmonian negara dalam kehidupan seharian.
kepercayaan demi keharmonian

1|SK BUKIT KUCHAI, PPD PETALING PERDANA


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai Negara. 6. Murid melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan
pencipta alam dan mematuhi segala demi keharmonian negara dalam kehidupan seharian
suruhanNya berlandaskan pegangan dan boleh dicontohi.
agama masing-masing selaras dengan
prinsip Rukun Negara.

1.1 Melaksanakan ajaran agama dan


kepercayaan demi keharmonian
Negara.

4 23.01.17 2. BAIK HATI Diakhir pengajaran nanti murid dapat 1.Murid menyatakan cara menghulurkan bantuan kepada
27.01.17 yang memerlukannya.
Kepekaan terhadap perasaan dan
kebajikan diri sendiri dan orang lain
2.1.1 Mengkategorikan cara bantuan 2. Murid menerangkan kepentingan menghulurkan
dengan memberi bantuan dan
diberikan kepada yang memerlukan bantuan kepada yang memerlukannya.
sokongan moral secara tulus ikhlas.

2.1 Menghulurkan bantuan kepada


yang memerlukan demi
kesejahteraan negara

5 30.01.17 CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA HINGGA 01.02.2017 (RABU)


03.02.17 20.01.2017 (SABTU)
6 06.02.17 2. BAIK HATI
10.02.17 2.1.2 Menghuraikan kebaikan memberi 3. Murid menunjukkan cara menghulurkan bantuan
Kepekaan terhadap perasaan dan bantuan kepada yang memerlukan kepada yang memerlukannya dengan bimbingan
kebajikan diri sendiri dan orang lain
dengan memberi bantuan dan 2.1.3 Mengekspresikan perasaan apabila 4. Murid menunjukkan cara menghulurkan bantuan
sokongan moral secara tulus ikhlas. memberi bantuan kepada yang

2|SK BUKIT KUCHAI, PPD PETALING PERDANA


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

memerlukan kepada yang memerlukannya dalam pelbagai situasi


2.1 Menghulurkan bantuan kepada
yang memerlukan demi
kesejahteraan Negara.

7 13.02.17 2. BAIK HATI 5. Murid mengamalkan sikap rela menghulurkan bantuan


17.02.17 2.1.4 Mempraktikkan sikap memberi kepada yang memerlukannya dalam kehidupan seharian
Kepekaan terhadap perasaan dan bantuan kepada yang memerlukan.
kebajikan diri sendiri dan orang lain
6. Murid mengamalkan sikap rela menghulurkan bantuan
dengan memberi bantuan dan
kepada yang memerlukannya dalam kehidupan
sokongan moral secara tulus ikhlas.
seharian dan boleh dicontoh.i

2.1 Menghulurkan bantuan kepada


yang memerlukan demi
kesejahteraan Negara.
8 20.02.17 3. BERTANGGUNGJAWAB Diakhir pengajaran nanti murid dapat 1.Murid menyatakan tanggungjawab yang dilaksanakan
24.02.17 dalam kempen kemanusiaan yang dijalankan di dalam
Kesanggupan untuk memikul dan negara.
melaksanakan tugas serta kewajipan 3.1.1 Menceritakan kempen kemanusiaan
dengan sempurna. yang dijalanan di dalam Negara. 2. Murid menerangkan kepentingan menunaikan
tanggungjawab dalam kempen kemanusiaan yang
3.1 Menunaikan tanggungjawab 3.1.2 Mengulas cara untuk menyokong
kepada negara. kempen kemanusiaan yang dijalankan dijalankan di dalam negara.
di dalam Negara.
3. Murid menunjukkan cara menunaikan tanggungjawab
dalam kempen kemanusiaan yang dijalankan di dalam
negara dengan bimbingan guru.
9 27.02.17 3. BERTANGGUNGJAWAB
03.03.17 3.1.3 Melahirkan perasaan apabila 4. Murid menunjukkan cara menunaikan tanggungjawab

3|SK BUKIT KUCHAI, PPD PETALING PERDANA


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

Kesanggupan untuk memikul dan menyertai kempen. dalam kempen kemanusiaan yang dijalankan di dalam
melaksanakan tugas serta kewajipan kemanusiaan yang dijalankan negara dalam pelbagai situasi.
dengan sempurna. di dalam Negara.
3.1 Menunaikan tanggungjawab
5. Murid menunaikan tanggungjawab dalam kempen
kepada negara 3.1.4 Melaksanakan
tanggungjawab dalam kemanusiaan yang dijalankan di dalam negara dalam
kempen kemanusiaan yang kehidupan seharian.
dijalankan di dalam negara
6. Murid menunaikan tanggungjawab dalam kempen
kemanusiaan yang dijalankan di dalam negara dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
.

10 06.03.17 4. BERTERIMA KASIH Diakhir PdP nanti murid dapat


10.03.17 1. Murid menyatakan cara menghargai jasa dan
Perasaan dan perlakuan untuk
pengorbanan tokoh Negara.
menunjukkan pengiktirafan dan
4.1.1 Memerihalkan jasa dan pengorbanan
penghargaan terhadap sesuatu jasa,
tokoh Negara. 2. Murid menerangkan kepentingan menghargai jasa dan
sumbangan atau pemberian.
pengorbanan tokoh Negara.
4.1.2 Menerangkan kepentingan
4.1 Menghargai jasa dan 3. Murid menunjukkan cara menghargai jasa dan
Menghargai jasa dan pengorbanan tokoh
pengorbanan tokoh pengorbanan tokoh negara dengan bimbingan guru.
Negara.
negara.
11 12.03.17 4. BERTERIMA KASIH
17.03.17 4. Murid menunjukkan cara menghargai jasa dan .
Perasaan dan perlakuan untuk 4.1.3 Melahirkan perasaan apabila pengorbanan tokoh negara dalam pelbagai situasi.
menunjukkan pengiktirafan dan menghargai jasa dan
penghargaan terhadap sesuatu jasa, pengorbanan tokoh negara. 5. Murid mengamalkan sikap menghargai jasa dan
sumbangan atau pemberian. pengorbanan tokoh negara dalam kehidupan seharian.
4.1.4 Mengapresiasi jasa dan

4|SK BUKIT KUCHAI, PPD PETALING PERDANA


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

4.1 Menghargai jasa dan pengorbanan tokoh Negara. 6.


pengorbanan tokoh Murid mengamalkan sikap menghargai jasa dan
Negara. pengorbanan tokoh negara dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi.

18.03.17-26.03.17 (CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1)


12 27.03.17 5. HEMAH TINGGI Diakhir PdP nanti murid dapat 1. Murid menyatakan cara mengamalkan sikap bersopan
31.03.17 apabila mendapatkan perkhidmatan.
Beradab sopan dan berbudi pekerti
mulia dalam pergaulan seharian.
5.1.1 Membincangkan cara 2. Murid menerangkan kepentingan mengamalkan sikap
bersikap sopan apabila bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan.
5.1 Mengamalkan sikap yang
mendapatkan perkhidmatan.
bersopan apabila
mendapatkan
perkhidmatan.

13 03.04.17 5. HEMAH TINGGI


07.04.17 3. Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap bersopan
Beradab sopan dan berbudi pekerti 5.1.2 Menjelaskan kepentingan apabila mendapatkan perkhidmatan dengan bimbingan.
mulia dalam pergaulan seharian bersikap sopan apabila
mendapatkan perkhidmatan.
4. Murid menunjukkan cara sikap bersopan apabila
5.1 Mengamalkan sikap yang mendapatkan perkhidmatan dalam pelbagai situasi.
5.1.3 Mengutarakan perasaan
bersopan apabila mendapatkan apabila bersikap sopan semasa
perkhidmatan mendapatkan perkhidmatan.

5. HEMAH TINGGI
5. Murid mengamalkan sikap bersopan apabila

5|SK BUKIT KUCHAI, PPD PETALING PERDANA


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

Beradab sopan dan berbudi pekerti 5.1.4 Menunjukkan sikap bersopan mendapatkan perkhidmatan dalam kehidupan seharian.
mulia dalam pergaulan seharian. apabila mendapatkan
perkhidmatan. 6. Murid mengamalkan sikap bersopan apabila
5.1 Mengamalkan sikap yang mendapatkan perkhidmatan dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi.
bersopan apabila mendapatkan
perkhidmatan.

14 10.04.17 6. HORMAT Diakhir PdP nanti murid dapat


14.04.17 1. Murid menyatakan cara menghormati Negara.
Menghargai dan memuliakan
6.1.1 Menjelaskan cara-cara menghormati
seseorang serta menghormati 2. Murid menerangkan kepentingan menghormati negara.
negara
peraturan institusi sosial dengan
memberi layanan yang bersopan

6.1 Menghormati negara

15 17.04.17 6. HORMAT
21.04.17 6.1.2 Menghuraikan kepentingan 3. Murid menunjukkan cara menghormati negara dengan
Menghargai dan memuliakan menghormati negara. bimbingan.
seseorang serta menghormati 6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila
peraturan institusi sosial dengan menghormati Negara. 4. Murid menunjukkan cara menghormati negara dalam
memberi layanan yang bersopan. pelbagai situasi

6.1 Menghormati negara

16 24.04.17 6. HORMAT
28.04.17 6.1.4 Mempraktikkan sikap menghormati 5. Murid mengamalkan sikap menghormati negara dalam
Menghargai dan memuliakan negara kehidupan seharian.
seseorang serta menghormati

6|SK BUKIT KUCHAI, PPD PETALING PERDANA


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

peraturan institusi sosial dengan 6. Murid mengamalkan sikap menghormati negara dalam
memberi layanan yang bersopan kehidupan seharian dan boleh dicontohi

6.1 Menghormati negara

01.05.17
CUTI HARI PEKERJA (ISNIN)
17 02.05.17 7. KASIH SAYANG 1. Murid menyatakan cara menyayangi alam sekitar.
05.05.17 Diakhir PdP nanti murid dapat
Kepekaan dan perasaan cinta yang
2. Murid menerangkan kepentingan menyayangi alam
mendalam serta berkekalan yang lahir
Sekitar.
daripada hati yang ikhlas.
7.1.1 Menerangkan cara menyayangi alam
7.1 Menyayangi alam sekitar untuk sekitar untuk menjamin kesejahteraan
menjamin kesejahteraan negara. Negara.

18 08.05.17 7. KASIH SAYANG


12.05.17 3. Murid menunjukkan cara menyayangi alam sekitar
Kepekaan dan perasaan cinta yang 7.1.2 Menyimpulkan kepentingan dengan bimbingan.
mendalam serta berkekalan yang lahir Menyayangi alam sekitar untuk menjamin
daripada hati yang ikhlas. kesejahteraan negara. 4. Murid menunjukkan cara menyayangi alam sekitar
dalam pelbagai situasi.
7.1.3 Mengekspresikan perasaan apabila
7.1 Menyayangi alam sekitar untuk
menyayangi alam sekitar untuk
menjamin kesejahteraan negara. menjamin kesejahteraan Negara.

19 16.05.17 PENTAKSIRAN SUMATIF 2 (PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN)

7|SK BUKIT KUCHAI, PPD PETALING PERDANA


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

19.05.17
20 7. KASIH SAYANG 5. Murid mengamalkan nilai menyayangi alam sekitar alam
7.1.4 Melibatkan diri dalam aktiviti menjaga kehidupan seharian
Kepekaan dan perasaan cinta yang alam sekitar untuk menjamin
mendalam serta berkekalan yang lahir kesejahteraan Negara. 6. Murid mengamalkan nilai menyayangi alam sekitar
daripada hati yang ikhlas. dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

7.1 Menyayangi alam sekitar untuk


menjamin kesejahteraan negara.

27.05.2017 -11.06.2017 (CUTI PRTENGAHAN PENGGAL )


21 12.06.17 CUTI NUZUL AL QURAN (ISNIN)

13.06.17 8. KEADILAN 1. Murid menyatakan cara bersikap adil untuk


16.06.17 Diakhir PdP nanti murid dapat kesejahteraan negara.
Tindakan dan keputusan yang tidak
berat sebelah.
8.1.1 Memerihalkan cara bersikap adil 2. Murid menerangkan kepentingan ber sikap adil untuk
untuk kesejahteraan Negara. kesejahteraan negara.
8.1 Bersikap adil untuk kesejahteraan
negara.

22 19.06.17 8. KEADILAN
23.06.17 8.1.2 Membincangkan kepentingan bersikap 3. Murid menunjukkan cara bersikap adil untuk
adil untuk kesejahteraan Negara.
Tindakan dan keputusan yang tidak kesejahteraan negara dengan bimbingan.
berat sebelah.
8.1.3 Menceritakan perasaan apabila
bersikap adil untuk kesejahteraan 4.Murid menunjukkan cara bersikap adil untuk
8.1 Bersikap adil untuk kesejahteraan Negara. kesejahteraan negara dalam pelbagai situasi
Negara.

8|SK BUKIT KUCHAI, PPD PETALING PERDANA


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

CUTI NUZUL QURAN


8. KEADILAN

Tindakan dan keputusan yang tidak 8.1.4 Menunjukkan sikap adil untuk
berat sebelah. kesejahteraan Negara.

8.1 Bersikap adil untuk kesejahteraan


Negara.
9. KEBERANIAN Diakhir PdP nanti murid dapat 1. Murid menyatakan cara mempertahankan nama
baik negara.
Kesanggupan untuk menghadapi
cabaran dengan yakin dan tabah.
9.1.1 Menyarankan cara 2. Murid menerangkan kepentingan
mempertahankan nama baik mempertahankan nama baik Negara.
9.1 Mempertahankan nama
Negara.
baik Negara.

CUTI HARI RAYA PUASA


9. KEBERANIAN 9.1.2 Merungkaikan kepentingan 3. Murid menunjukkan cara mempertahankan nama
mempertahankan nama baik baik negara dengan bimbingan.
Kesanggupan untuk menghadapi negara.
cabaran dengan yakin dan tabah. 9.1.3 Melahirkan perasaan apabila 4. Murid menunjukkan cara mempertahankan nama
mempertahankan nama baik baik negara dalam pelbagai situasi secara beradab.
9.1 Mempertahankan nama negara.
baik Negara.

9. KEBERANIAN 5. Murid mengamalkan sikap mempertahankan nama

9|SK BUKIT KUCHAI, PPD PETALING PERDANA


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

9.1.4 Mengamalkan sikap berani baik negara dalam kehidupan seharian secara
Kesanggupan untuk menghadapi mempertahankan nama baik beradab.
cabaran dengan yakin dan tabah. Negara.
6. Murid mengamalkan sikap mempertahankan
9.1 Mempertahankan nama nama baik negara dalam kehidupan seharian
baik Negara. secara beradab dan boleh dicontohi.

10. KEJUJURAN Diakhir PdP nanti murid dapat 1. Murid menyatakan cara bersikap jujur demi
keharmonian negara.
Bercakap benar, bersikap amanah dan
2. Murid menerangkan kepentingan mengamalkan
ikhlas dalam setiap perlakuan.
10.1.1 Mengemukakan contoh kejujuran demi keharmonian Negara.
bersikap jujur demi
10.1 Mengamalkan kejujuran
keharmonian negara.
demi keharmonian
Negara.

10. KEJUJURAN 10.1.2 Menyenaraikan kepentingan 3. Murid menunjukkan cara mengamalkan kejujuran
bersikap jujur demi demi keharmonian negara dengan bimbingan.
keharmonian Negara.
Bercakap benar, bersikap amanah dan 4. Murid menunjukkan cara mengamalkan kejujuran
ikhlas dalam setiap perlakuan. 10.1.3 Menceritakan perasaan apabila
demi keharmonian negara dalam pelbagai situasi.
bersikap jujur demi
10.1 Mengamalkan kejujuran keharmonian Negara.
demi keharmonian
Negara.

10. KEJUJURAN 5. Murid mengamalkan kejujuran demi keharmonian


10.1.4 Mempraktikkan sikap jujur negara dalam kehidupan seharian.

10 | S K B U K I T K U C H A I , P P D P E T A L I N G P E R D A N A
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

Bercakap benar, bersikap amanah dan demi keharmonian Negara. 6. Murid mengamalkan kejujuran demi keharmonian
ikhlas dalam setiap perlakuan. negara dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontoh.i
10.1 Mengamalkan kejujuran
demi keharmonian
Negara.

11. KERAJINAN Diakhir PdP nanti murid dapat 1. Murid menyatakan cara bersikap rajin demi
kemajuan negara.
Usaha yang berterusan, bersungguh-
2. Murid menerangkan kepentingan bersikap rajin
sungguh dan bersemangat dalam
11.1.1 Menghuraikan cara bersikap demi kemajuan negara.
melakukan sesuatu perkara.
rajin demi kemajuan negara.

11.1 Mengamalkan sikap rajin


demi kemajuan negara
11. KERAJINAN 3. Murid menunjukkan cara bersikap rajin demi
11.1.2 Menghubungkaitkan sikap
kemajuan negara dengan bimbingan.
rajin dengan kemajuan
Usaha yang berterusan, bersungguh- 4. Murid menunjukkan cara bersikap rajin demi
negara.
sungguh dan bersemangat dalam
kemajuan negara dalam pelbagai situasi.
melakukan sesuatu perkara.
11.1.3 Mengutarakan perasaan
apabila bersikap rajin dalam
11.1 Mengamalkan sikap rajin memajukan negara.
demi kemajuan negara
11. KERAJINAN 5. Murid mengamalkan sikap rajin demi kemajuan
11.1.4 Memperlihatkan sikap rajin
negara dalam kehidupan seharian.
demi kemajuan negara.
Usaha yang berterusan, bersungguh- 6. Murid mengamalkan sikap rajin demi kemajuan
sungguh dan bersemangat dalam
negara dalam kehidupan seharian dan boleh
melakukan sesuatu perkara.

11 | S K B U K I T K U C H A I , P P D P E T A L I N G P E R D A N A
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

dicontohi.
11.1 Mengamalkan sikap rajin
demi kemajuan negara
CUTI HARI KEBANGSAAN
UJIAN PEPERIKSAAN SEKOLAH RENDAH ( UPSR 2016 )

12. KERJASAMA Diakhir PdP nanti murid dapat 1. Murid menyatakan cara bersikap kerjasama.
2. Murid menerangkan kepentingan bersikap
Kesediaan melakukan sesuatu
kerjasama untuk kebaikan bersama.
untuk kepentingan bersama. 12.1.1 Mengilustrasikan contoh 3. Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap
kerjasama untuk kebaikan
12.1 Mengamalkan sikap kerjasama untuk kebaikan bersama dengan
bersama.
kerjasama untuk kebaikan bimbingan.
bersama. 12.1.2 Merumuskan kepentingan
kerjasama untuk kebaikan
bersama.

12. KERJASAMA 4. Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap


12.1.3 Mengekspresikan perasaan kerjasama untuk kebaikan bersama dalam
Kesediaan melakukan sesuatu untuk apabila bekerjasama untuk pelbagai situasi.
kepentingan bersama. kebaikan bersama.
5. Murid mengamalkan sikap kerjasama untuk
12.1.4 Menyertai aktiviti kerjasama kebaikan bersama dalam kehidupan seharian.
12.1 Mengamalkan sikap kerjasama
untuk kebaikan bersama. untuk kebaikan bersama. 6. Murid mengamalkan sikap kerjasama untuk
kebaikan bersama dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.

12 | S K B U K I T K U C H A I , P P D P E T A L I N G P E R D A N A
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

CUTI AWAL MUHARRAM


13. KESEDERHANAAN Diakhir PdP nanti murid dapat 1. Murid menyatakan cara menggunakan prasarana
yang disediakan secara berhemah.
Bersikap tidak keterlaluan
2. Murid menerangkan kepentingan menggunakan
dalam membuat pertimbangan 13.1.1 Membentangkan cara
dan tindakan tanpa prasarana yang disediakan secara berhemah.
menggunakan prasarana
mengabaikan kepentingan diri 3. Murid menunjukkan cara menggunakan prasarana
yang disediakan secara
dan orang lain. berhemah. yang disediakan secara berhemah dengan
bimbingan.
13.1 Menggunakan prasarana 13.1.2 Mengemukakan
yang disediakan secara kepentingan menggunakan
berhemah. prasarana yang disediakan
secara berhemah.

13. KESEDERHANAAN 4. Murid menunjukkan cara menggunakan prasarana


13.1.3 Menceritakan perasaan yang disediakan secara berhemah dalam pelbagai
Bersikap tidak keterlaluan dalam apabila menggunakan situasi.
membuat pertimbangan dan tindakan prasarana yang disediakan
secara berhemah. 5. Murid mengamalkan sikap menggunakan
tanpa mengabaikan kepentingan diri
dan orang lain. prasarana yang disediakan secara berhemah
13.1.4 Mengamalkan penggunaan dalam kehidupan seharian.
13.1 Menggunakan prasarana prasarana yang disediakan 6. Murid mengamalkan sikap menggunakan
yang disediakan secara secara berhemah. prasarana yang disediakan secara berhemah
berhemah. dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

13 | S K B U K I T K U C H A I , P P D P E T A L I N G P E R D A N A
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

14. TOLERANSI Diakhir PdP nanti murid dapat 1. Murid menyatakan cara mengamalkan sikap
toleransi demi kesejahteraaan negara.
Kesanggupan bertolak ansur,
sabar dan mengawal diri demi 2. Murid menerangkan kepentingan
14.1.1 Membincangkan cara
kesejahteraan hidup mengamalkan sikap toleransi demi
bersikap toleransi demi kesejahteraaan negara.
kesejahteraan negara.
14.1 Mengamalkan sikap
3. Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap
toleransi demi 14.1.2 Menghuraikan kesan toleransi demi kesejahteraaan negara dengan
kesejahteraan negara. bersikap toleransi demi bimbingan.
kesejahteraan negara.
4. Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap
14.1.3 Mengutarakan perasaan toleransi demi kesejahteraaan negara dalam
apabila bersikap toleransi pelbagai situasi.
demi kesejahteraan negara.
5. Murid mengamalkan sikap toleransi demi
14.1.4 Menunjukkan sikap toleransi kesejahteraaan negara dalam kehidupan
demi kesejahteraan negara. seharian.

6. Murid mengamalkan sikap toleransi demi


kesejahteraaan negara dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.

14 | S K B U K I T K U C H A I , P P D P E T A L I N G P E R D A N A
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 6 Disediakan oleh Puan Rajesware Govindasamy

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

PENTAKSIRAN SUMATIF (2)


CUTI DEEPAVALI
Pernbincangan Soalan sumatif 2 Pembetulan/Ulangkaji
/Semakan dengan murid /
Pernbincangan Soalan sumatif 2 Pembetulan/Ulangkaji
/Semakan dengan murid i
PENGUMPULAN & PENYERAHAN BUKU TEKS DAN PENGEMASKINIAN PBS
HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK
26.11.16 01.01.17 : CUTI AKHIR TAHUN
11.12.16 ( AHAD ) CUTI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR
12.12.16 ( ISNIN ) CUTI MAULIDUR RASUL
25.12.16 ( AHAD ) CURI HARI KRISMAS

15 | S K B U K I T K U C H A I , P P D P E T A L I N G P E R D A N A