You are on page 1of 40

INVENTORI NILAI PEKERJAAN

Sideks Occupational Value Inve

ISIKAN SINGKATAN JAWAPAN SS, S, TP, TS, STS DI DALAM KOTAK JAWAPAN
UNTUK MENDAPATKAN SKOR

SS 5 Sanga TS 2 Tidak
t Suka Suka
S 4 Suka STS 1 Sangat
Tidak
TP 3 Tidak Suka
Pasti

1 MANUSIA
Keperluan utama pekerjaan jenis ini ialah anda mesti suka kepada aktiviti-aktiviti ya
berorientasikan manusia. Banyak masa anda akan digunakan untuk berhubung da
berinteraksi dengan orang lain. Peranan anda termasuklah menyelia, memujuk dan
menolong. Selain itu beberapa aktiviti lain yang mungkin akan anda lakukan
termasuklah mengajar, mengubati, memperkembang, memberi khidmat kaunseling
memberi nasihat kepada individu yang memerlukan.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

2 DATA
Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah anda dikehendaki bekerja dengan idea-idea,
maklumat-maklumat dan rekod-rekod. Anda mungkin perlu mengumpul maklumat,
membanding, menyalin di samping berkemungkinan melakukan kerja-kerja menyela
dan menganalisis data. Kebolehan membuat kesimpulan dan rumusan daripada da
yang ada mungkin juga diperlukan di dalam pekerjaan jenis ini. Minat anda yang
mendalam untuk bermain-main dengan data akan memungkinkan anda berjaya di d
kerjaya ini.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0
3 BENDA
Pekerjaan ini memerlukan anda bekerja dengan objek sama ada objek kecil atau ob
besar. Anda adalah dikehendaki mengendalikan dan menyelenggara objek daripada
yang sehalus-halusnya hinggalah kepada operasi jentera-jentera yang besar dan
kompleks. Perhubungan sesama manusia adalah minima. Anda mungkin terlibat da
merekabentuk, merekacipta, membina dan memperbaiki benda-benda.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

4 PEMBANTU
Pekerjaan jenis ini memerlukan anda bertanggungjawab kepada orang lain, mengik
undang-undang dan peraturan-peraturan. Anda adalah dikehendaki supaya sentias
mengikut arahan ketua serta memberi arahan penuh kepada tugas yang diberikan k
anda. Anda juga dikehendaki membuat sesuatu mengikut apa yang telah dipersetuj
Kesediaan anda untuk diarah daripada melakukan sesuatu mengikut kehendak diri
memungkinkan anda berjaya dalam kerjaya jenis ini.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

5 ALTRUISME
Ciri-ciri seperti suka menolong dan mengasihi orang lain adalah ciri-ciri yang pentin
untuk pekerjaan jenis ini. Banyak masa kerja anda dihabiskan dengan kerja-kerja
kebajikan. Anda mungkin dikehendaki membina hubungan dengan orang yang tidak
mempunyai kawan, menolong mereka yang tidak atau kurang bernasib baik serta o
lain yang memerlukan pertolongan.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

6 PEMIMPIN
Ciri-ciri utama dalam pekerjaan jenis ini ialah anda dikehendaki memegang jawatan
mempunyai autoriti dan tanggungjawab yang berat. Anda perlu memberitahu tentan
yang perlu mereka buat, mengarah dan mengawal tingkah laku mereka. Anda juga
bertanggungjawab untuk membuat keputusan-keputusan penting bagi kumpulan. An
akan dianggap sebagai ketua yang mempunyai prestij dan pengaruh yang membua
orang lain menghormati dan bertanggungjawab kepada anda.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0
7 AUTONOMI
Autonomi dan kebebasan adalah merupakan unsur-unsur yang penting di dalam
pekerjaan jenis ini. Anda dengan bebas boleh pergi dengan balik dari tempat kerja s
hati. Anda juga bebas menjadual masa bekerja dan melakukan kerja mengikut cara
anda suka. Kebebasan dalam membuat keputusan sendiri dan berinisiatif merupaka
kunci kepada kejayaan anda.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

8 INTELEKTUAL
Pekerjaan jenis ini melibatkan banyak masa anda untuk aktiviti-aktiviti yang berkaita
dengan ilmu pengetahuan. Kerja-kerja anda banyak melibatkan fikiran demi mencar
kebenaran serta menambah khazanah ilmu pengetahuan. Daya imaginasi dan taak
adalah perlu, begitu juga kebolehan anda mengatur dan menyusun ilmu pengetahu
Dalam kerja-kerja yang melibatkan perkara-perkara abstraks dan teoritikal, anda mu
dikehendaki mengkritik, menyoal, menganalisis serta menggabungjalinkan segala
keterangan-keterangan yang ada.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

9 KREATIF
Pekerjaan jenis ini memerlukan individu yang mempunyai idea-idea dan persembah
diri yang unik. Gaya hidup yang individualistik mungkin amat sesuai untuk bidang
kerjaya jenis ini. Ketulenan dan keaslian dalam merekacipta adalah dipraktik dalam
penyelesaian masalah dan penyelenggaraan kerja. Kebolehan untuk menghasilkan
idea baru dan cara mempersembahkannya secara unik dan tersendiri adalah suatu
kemestian.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

10 KEJAYAAN
Kejayaan dan pencapaian yang tinggi merupakan keperluan dan ciri-ciri utama peke
jenis ini. Matlamat yang jelas dan cita-cita yang tinggi adalah dikehendaki. Anda aka
menghadapi kerja-kerja yang mencabar dan mungkin juga masalah-masalah yang b
dan rumit. Jika anda mempunyai semangat dan kesungguhan lebih daripada yang b
dimiliki oleh kebiasaan orang, berkemungkinan besar anda akan berjaya di dalam
pekerjaan ini.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0
11 ORGANISASI
Salah satu pra syarat yang perlu ada untuk pekerjaan jenis ini adalah kebolehan an
untuk menyusun dan menyelenggara barang-barang di bawah jagaan anda supaya
kelihatan kemas dan teratur. Anda perlu menysun segala peristiwa sama ada yang
atau yang akan brlaku secara sistematik dan teliti. Dalam menjalankan tugas-tugas
seharian anda, kecuaian dan ralat-ralat kecil biasanya tidak dapat diterima. Keboleh
anda menyusun sesuatu kerja lebih awal dan terperinci adalah perlu dan amat ditek

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

12 KEUNTUNGAN
Pekerjaan jenis ini memberikan peluang kepada anda untuk menjadi lebih kaya. Ke
jenis ini memberikan faedah ekonomi yang tinggi yang memungkinkan anda berupa
memiliki barang-barang berkualiti tinggi yang anda inginkan seperti rumah, kereta,
pakaian dan lain-lain lagi. Walaupun kadang-kala anda terpaksa berhadapan denga
risiko, tetapi potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah tinggi.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

13 PROMOSI
Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah adanya kenaikan pangkat, yang memberikan
peluang untuk maju ke hadapan selangkah demi selangkah. Anda mempunyai pelu
untuk naik ke atas menjadi orang yang berpengaruh dan berautoriti. Walaupun anda
mungkin terpaksa memulakan kerjaya anda dengan jawatan yang rendah, anda bol
meningkat dengan cepat di dalam sesebuah organisasi.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

14 MASA LAPANG
Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah ia tidak mengganggu kehidupan anda di luar
masa kerja. Waktu kerja anda adalah pendek dan anda mempunyai banyak masa u
bercuti. Anda akan mempunyai banyak masa untuk bergembira dan anda juga berp
untuk meneruskan kebenaran, minat dan aktiviti-aktiviti harian anda.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

15 PENGIKTIRAFAN
Dalam pekerjaan jenis ini, anda akan menjadi perhatian dan tumpuan masyarakat u
Anda akan dikenali dan dianggap penting oleh sebahagian besar ahli masyarakat. N
dan wajah anda akan dikenali secara meluas. Pujian kepada diri anda dan kerja-ker
yang anda lakukan adalah banyak. Kedudukan anda mempunyai martabat yang ting
dianggap penting oleh ahli menyarakat

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

16 SOKONGAN
Persekitaran kerja dalam pekerjaan jenis ini amat menyokong anda. Sebagai seora
pekerja dan sebagai seorang individu, anda akan dilayan dengan kasih sayang dan
kebaikan. Ketua dan pembantu-pembantu anda amat memahami, bertimbangrasa
selalu memberi galakan dan dorongan. Mereka begitu mengambil berat tentang
keselesaan dan kesejahteraan anda. Anda juga biasanya ditawarkan bantuan jika a
memerlukan.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

17 KESELAMATAN
Pekerjaan jenis ini membolehkan anda merasa bebas daripada kebimbangan kehila
pekerjaan dan punca pendapatan. Anda merasa selamat dengan perubahanperub
semasa yang berlaku di sekeliling anda kerana anda mengetahui kehidupan anda d
keluarga anda stabil, kekal dan boleh dijangkakan. Secara keseluruhan pendapatan
tidak dipengaruhi oleh kesempitan hidup.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

18 KEBUDAYAAN
Untuk berjaya di dalam kerjaya ini anda mestilah berkebolehan menikmati dan
menghargai seni. Keupayaan anda untuk menghayati bentuk , imbangan , kelembu
keharmonian dan kecantikan sesuatu benda adalah amat berguna dan berharga. An
mungkin dikehendaki supaya memperkembangkan minat dan penghargaan terhada
dan budaya.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

19 AGAMA
Salah satu pra-syarat utama untuk berjaya di dalam pekerjaan ini adalah mesti
mempunyai pengetahuan agama yang tinggi dan luas. Anda akan selalu terlibat den
aktivitiaktiviti yang berkaitan dengan keagamaan, peluang untuk berdakwah, meng
menjadi model dan berkongsi nilai-nilai yang berkaitan dengan agama adalah meru
tanggungjawab yang diberikan kepada anda.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

20 KEPELBAGAIAN
Pekerjaan jenis ini memerlukan anda berhadapan dengan keadaan-keadaan dan m
masalah baru dan berbeza untuk diselesaikan. Anda mungkin dikehendaki mengen
dan membuat penyelidikan berkaitan dengan persekitaran fizikal dan sosial anda. B
masa anda mungkin akan dihabiskan untuk perjalanan ke tempat-tempat yang tidak
Risiko sama ada kecil atau besar tidak dapat dielakkan. Anda mesti bersedia untuk
mengalami perubahan yang akan berlaku.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0

21 AKTIVITI
Satu daripada keperluan utama pekerjaan jenis ini minat dan cinta anda kepada akt
aktiviti yang berbentuk fizikal. Anda perlu kecergasan yang tinggi. Kesihatan, kekua
dan ketabahan yang tinggi adalah satu kemestian. Anda mungkin dikehendaki
mengangkat benda-benda berat, berkerja di dalam bangunan dan mungkin juga di l
bangunan. Minat terhadap pergerakan yang memerlukan tenaga dan kekuatan ada
perlu untuk kejayaan dalam bidang kerjaya ini.

SS S TP TS STS JAWAPAN SKOR


5 4 3 2 1 0
I NILAI PEKERJAAN SIDEK
ccupational Value Inventory

LAM KOTAK JAWAPAN

epada aktiviti-aktiviti yang


an untuk berhubung dan
menyelia, memujuk dan
an anda lakukan
eri khidmat kaunseling serta

kerja dengan idea-idea,


mengumpul maklumat,
kan kerja-kerja menyelaras
n rumusan daripada data-data
ni. Minat anda yang
inkan anda berjaya di dalam
ada objek kecil atau objek
enggara objek daripada kerja
ntera yang besar dan
nda mungkin terlibat dalam
nda-benda.

ada orang lain, mengikut


hendaki supaya sentiasa
a tugas yang diberikan kepada
a yang telah dipersetujui.
mengikut kehendak diri

alah ciri-ciri yang penting


n dengan kerja-kerja
engan orang yang tidak
g bernasib baik serta orang

aki memegang jawatan yang


rlu memberitahu tentang apa
aku mereka. Anda juga
nting bagi kumpulan. Anda
engaruh yang membuatkan
ang penting di dalam
balik dari tempat kerja sesuka
an kerja mengikut cara yang
an berinisiatif merupakan

viti-aktiviti yang berkaitan


kan fikiran demi mencari
aya imaginasi dan taakulan
nyusun ilmu pengetahuan.
s dan teoritikal, anda mungkin
abungjalinkan segala

ea-idea dan persembahan


sesuai untuk bidang
adalah dipraktik dalam
an untuk menghasilkan idea-
tersendiri adalah suatu

dan ciri-ciri utama pekerjaan


h dikehendaki. Anda akan
masalah-masalah yang berat
n lebih daripada yang biasa
akan berjaya di dalam
ni adalah kebolehan anda
ah jagaan anda supaya
ristiwa sama ada yang telah
enjalankan tugas-tugas
dapat diterima. Kebolehan
ah perlu dan amat ditekankan.

menjadi lebih kaya. Kerjaya


ungkinkan anda berupaya
seperti rumah, kereta,
ksa berhadapan dengan
esar adalah tinggi.

gkat, yang memberikan anda


Anda mempunyai peluang
autoriti. Walaupun anda
yang rendah, anda boleh

kehidupan anda di luar


mpunyai banyak masa untuk
bira dan anda juga berpeluang

tumpuan masyarakat umum.


esar ahli masyarakat. Nama
a diri anda dan kerja-kerja
unyai martabat yang tinggi dan

g anda. Sebagai seorang


ngan kasih sayang dan
ahami, bertimbangrasa dan
ambil berat tentang
awarkan bantuan jika anda

ada kebimbangan kehilangan


ngan perubahanperubahan
tahui kehidupan anda dan
eseluruhan pendapatan anda

an menikmati dan
k , imbangan , kelembutan,
rguna dan berharga. Anda
n penghargaan terhadap seni

an ini adalah mesti


akan selalu terlibat dengan
untuk berdakwah, mengajar,
an agama adalah merupakan

eadaan-keadaan dan masalah-


n dikehendaki mengendali
zikal dan sosial anda. Banyak
mpat-tempat yang tidak biasa.
a mesti bersedia untuk

n cinta anda kepada aktiviti-


nggi. Kesihatan, kekuatan
ngkin dikehendaki
n dan mungkin juga di luar
naga dan kekuatan adalah

hakcipta e-inventori INPS


WAN B&K UPSI 07
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Sideks Occupational Value Inventory

BORANG JAWAPAN BAHAGIAN A

NO SOALAN SKOR
1 MANUSIA 0
2 DATA 0
3 BENDA 0
4 PEMBANTU 0
5 ALTRUISME 0
6 PEMIMPIN 0
7 AUTONOMI 0
8 INTELEKTUAL 0
9 KREATIF 0
10 KEJAYAAN 0
11 ORGANISASI 0
12 KEUNTUNGAN 0
13 PROMOSI 0
14 MASA LAPANG 0
15 PENGIKTIRAFAN 0
16 SOKONGAN 0
17 KESELAMATAN 0
18 KEBUDAYAAN 0
19 AGAMA 0
20 KEPELBAGAIAN 0
21 AKTIVITI 0

NAMA :

TARIKH :

hakcipta e-inventori INPS


WAN B&K UPSI 07
BAHAGIAN B : PERBANDINGAN NILAI

Arahan :

Pada setiap agen, pilih mana daripada 5 pekerjaan yang anda paling
nama pekerjaan itu. Bulatkan nombor 4 di sebelah nama pekerjaan yan
bagi pekerjaan pilihan ketiga, nombor 2 bagi pekerjaan pilihan keem
kelima. Tidak ada dua atau lebih pekerjaan dalam agen tertentu yan
gunakan sistem ini untuk membuat pemilihan bagi setiap agen yang di

Frasa-frasa berikut menerangkan setiap pekerjaan dengan ringkas se


bahagian A sekiranya frasa yang disediakan masih tidak jelas dan tida
pangkatan.

1. MANUSIA Banyak masa digunakan untuk berhubung da

2. DATA Bekerja dengan nombor-nombor, idea, mak


dan menganalisis data.

3. BENDA Berkerja dengan objek sama ada kecil


memperbaiki benda.

4. PEMBANTU Bertanggungjawab kepada orang lain, mengi

5. ALTRUISME Baik hati, suka menolong, memberi perhatian


4. PEMBANTU Bertanggungjawab kepada orang lain, mengi

5. ALTRUISME Baik hati, suka menolong, memberi perhatian

4. PEMBANTU Bertanggungjawab kepada orang lain, mengi

5. ALTRUISME Baik hati, suka menolong, memberi perhatia

6. PEMIMPIN Mempunyai pengaruh dan prestij. Berauto


yang berat terhadap orang lain.

7. AUTONOMI Kebebasan melakukan sesuatu dan membu


dalam melakukan sesuatu.

8. INTELEKTUAL Melibatkan banyak masa dengan aktiviti keil

9. KREATIF Keaslian dan ketulenan dipraktikkan


penyelenggaraan kerjasama.

10. KEJAYAAN Mempunyai cita-cita dan pencapaian yang


yang dilakukan sangat mencabar dan rumi

11. ORGANISASI Stuktur, kekemasan dan ketelitian dalam me


dan kemestian. Perlu sistematik dan ralat-rala

12. KEUNTUNGAN Faedah ekonomi yang tinggi dan mempun


kaya.
11. ORGANISASI Stuktur, kekemasan dan ketelitian dalam me
dan kemestian. Perlu sistematik dan ralat-rala

12. KEUNTUNGAN Faedah ekonomi yang tinggi dan mempun


kaya.

13. PROMOSI Adanya peluang kenaikan pangkat yang mem

14. MASA LAPANG Waktu kerja yanga pendek, terdapat banya


meneruskan kegemaran serta hobi anda.

15. PENGIKTIRAFAN Dikenali, dipuja dan dianggap pe


mempunyai martabat serta menjadi tum

16. SOKONGAN Persekitaran kerja yang menyokong dan m


betimbang rasa, memberi galakan dan doron

18. KEBUDAYAAN Menghargai dan menikmati seni, bentuk,


kebudayaan.

19. AGAMA Berdakwah, mengajar, menjadi model dan


agama.

20. KEPELBAGAIAN Berhadapan dengan masalah-masalah


tidak dapat dielakkan.

21. AKTIVITI Aktiviti-aktiviti fizikal di mana kesihatan


20. KEPELBAGAIAN Berhadapan dengan masalah-masalah
tidak dapat dielakkan.

21. AKTIVITI Aktiviti-aktiviti fizikal di mana kesihatan


NDINGAN NILAI PEKERJAAN

yang anda paling suka dan bulatkan nombor 5 di sebelah


nama pekerjaan yang kedua anda sukai. Bulatkan nombor 3
erjaan pilihan keempat dan akhirnya nombor 1 bagi pilihan
m agen tertentu yang mempunyai nombor yang sama. Sila
setiap agen yang disenaraikan.

dengan ringkas sekali lagi. sila rujuk diskipsi lengkap di


tidak jelas dan tidak dapat membantu anda dalam membuat

untuk berhubung dan berinteraksi dengan manusia.

nombor, idea, maklumat serta rekod termasuk menyelaras

sama ada kecil atau besar termasuk merekacipta dan

a orang lain, mengikut peraturan dan arahan.

, memberi perhatian, murah hati dan mengasihi orang lain.


a orang lain, mengikut peraturan dan arahan.

, memberi perhatian, murah hati dan mengasihi orang lain.

a orang lain, mengikut peraturan dan arahan.

, memberi perhatian, murah hati dan mengasihi orang lain.

an prestij. Berautoriti tetapi mempunyai tanggungjawab


g lain.

esuatu dan membuat keputusan, beriniasitif dan berdikari


.

dengan aktiviti keilmuan dan cintakan kebenaran.

an dipraktikkan dalam menyelesaikan masalah dan


ma.

n pencapaian yang tinggi. Perlu bekerja keras, kerja-kerja


mencabar dan rumit. Perlukan semangat dan kesungguhan

ketelitian dalam menjalankan tugas adalah suatu keperluan


matik dan ralat-ralat kecil tidak dapat diterima.

nggi dan mempunyai peluang yang besar untuk menjadi


ketelitian dalam menjalankan tugas adalah suatu keperluan
matik dan ralat-ralat kecil tidak dapat diterima.

nggi dan mempunyai peluang yang besar untuk menjadi

n pangkat yang memberi ruang untuk maju dan meningkat.

ek, terdapat banyak masa untuk berehat, bergembira dan


erta hobi anda.

dan dianggap penting oleh orang ramai. Kedudukan


at serta menjadi tumpuan umum.

menyokong dan mesra. Ketua dan rakan memahami dan


galakan dan dorongan.

mati seni, bentuk, imbangan, kelembutan, kecantikan dan

menjadi model dan berkongsi nilai yang berkaitan dengan

n masalah-masalah baru yang berbeza serta risiko yang


an.

i mana kesihatan dan ketabahan yang tinggi diperlukan.


n masalah-masalah baru yang berbeza serta risiko yang
an.

i mana kesihatan dan ketabahan yang tinggi diperlukan.


hakcipta e-inventori INPS
WAN B&K UPSI 07
INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Perbandingan Pekerjaan
(INPS)
Borang Jawapan Bahagian B
Arahan : Sila Tandakan Skor Anda Pada Ruangan Yang Betul

ANDA HENDAKLAH MENGISI SINGKATAN SS, S, TP, TS, STS DI DALAM KOTAK JAWAPAN
UNTUK MENDAPATKAN URUTAN MENGIKUT MINAT ANDA SETIAP AGEN

SS 5 Sangat TS 2 Tidak
Setuju Setuju
S 4 Setuju STS 1 Sanga
t
Tidak
TP 3 Tidak Setuju
Pasti

JWPN SKOR JWPN SKOR


A Kreatif 0 A Keuntungan 0
G Data 0 G Kreatif 0
E Keselamatan 0 E Autonomi 0
N Agama 0 N Benda 0
Benda 0 Alturisme 0
1 2

A Data 0 A Kebudayaan 0
G Promosi 0 G Aktiviti 0
E Intelektual 0 E Data 0
N Pengiktirafan 0 N Manusia 0
Pembantu 0 Masa Lapang 0
4 5

A Keselamatan 0 A Aktiviti 0
G Masa Lapang 0 G Agama 0
E Organisasi 0 E Benda 0
N Kejayaan 0 N Masa Lapang 0
Pengiktirafan 0 Keuntungan 0
7 8

A Masa Lapang 0 A Agama 0


G Benda 0 G Pemimpin 0
E Agama 0 E Aktiviti 0
N Kepelbagaian 0 N Promosi 0
Intelektual 0 Sokongan 0
10 11

A Sokongan 0 A Benda 0
G Kejayaan 0 G Keselamatan 0
E Promosi 0 E Sokongan 0
N Organisasi 0 N Kebudayaan 0
Keselamatan 0 Kejayaan 0
13 14

A Manusia 0 A Kepelbagaian 0
G Pemimpin 0 G Pengiktirafan 0
E Pengiktirafan 0 E Kreatif 0
N Pembantu 0 N Masa Lapang 0
Promosi 0 Autonomi 0
16 17

A Pemimpin 0 A Autonomi 0
G Keuntungan 0 G Sokongan 0
E Kepelbagaian 0 E Kebudayaan 0
N Alturisme 0 N Kreatif 0
Kebudayaan 0 Kepelbagaian 0
19 20
KERJAAN SIDEK
Pekerjaan
)
Bahagian B

M KOTAK JAWAPAN

JWPN SKOR
A Organisasi 0
G Intelektual 0
E Keuntungan 0
N Sokongan 0
Kreatif 0
3

A Pengiktirafan 0
G Manusia 0
E Alturisme 0
N Aktiviti 0
Pemimpin 0
6

A Promosi 0
G Organisasi 0
E Autonomi 0
N Intelektual 0
Data 0
9

A Pembantu 0
G Kebudayaan 0
E Manusia 0
N Pemimpin 0
Aktiviti 0
12

A Intelektual 0
G Autonomi 0
E Pembantu 0
N Keselamatan 0
Manusia 0
15

A Alturisme 0
G Pembantu 0
E Kejayaan 0
N Keuntungan 0
Organisasi 0
18

A Kejayaan 0
G Alturisme 0
E Kepelbagaian 0
N Data 0
Agama 0
21

hakcipta e-inventori INPS


WAN B&K UPSI 07
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
BORANG SKOR BAHAGIAN B INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK (INPS)

Nama : Tarikh :

MANUSIA DATA BENDA PEMBANTU ALTURISME PEMIMPIN AUTONOMI


AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR
5 0 1 0 1 0 4 0 2 0 6 0 2 0
6 0 4 0 2 0 12 0 6 0 11 0 9 0
12 0 5 0 8 0 15 0 18 0 12 0 15 0
15 0 9 0 10 0 16 0 19 0 16 0 17 0
16 0 21 0 14 0 18 0 21 0 19 0 20 0
JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4

INTELEK KREATIF KEJAYAAN ORGANISASI KEUNTUNGAN PROMOSI MASA LAPANG


AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR
3 0 1 0 7 0 3 0 2 0 4 0 5 0
4 0 2 0 13 0 7 0 3 0 9 0 7 0
9 0 3 0 14 0 9 0 8 0 11 0 8 0
10 0 17 0 18 0 13 0 18 0 13 0 10 0
15 0 20 0 21 0 18 0 19 0 16 0 17 0
JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4

PENGIKTIRAFAN SOKONGAN KESELAMATAN KEBUDAYAAN AGAMA KEPELBAGAIAN AKTIVITI


AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR AGEN SKOR
4 0 3 0 1 0 5 0 1 0 10 0 5 0
6 0 11 0 7 0 12 0 8 0 17 0 6 0
7 0 13 0 13 0 14 0 10 0 19 0 8 0
16 0 14 0 14 0 19 0 11 0 20 0 11 0
17 0 20 0 15 0 20 0 21 0 21 0 12 0
JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4 JUM -4

hakcipta e-inventori INPS


WAN B&K UPSI 07