Ιδιότητες πολλαπλασιασμού

1. Αντιμεταθετική ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ
Αν αλλάξω τη σειρά των παραγόντων, το γινόμενο δεν
Εκτελώ όπως και στους φυσικούς
αλλάζει 5 · 9 = 45 9 · 5 = 45 και τοποθετώ την υποδιαστολή α-
2. Προσεταιριστική πό δεξιά προς αριστερά τόσα δεκα-
δικά ψηφία όσα έχουν συνολικά οι
Όταν έχω πολλούς αριθμούς πολλαπλασιάζω πρώτα τους δύο αριθμοί που πολλαπλασίασα.
και μετά το γινόμενό τους με τον τρίτο κ.ο.κ. 2,7 · 3 = 8,1

4 · 5 · 6 = (4 · 5) · 6 = 20 · 6 = 120 ή 4,13 · 1,2 = 4,956

4 · 5 · 6 = 4 · (5 · 6) = 4 · 30 = 120
3. Επιμεριστική Πολλαπλασιασμός με 10, 100, 1000
Όταν έχω να πολλαπλασιάσω ένα αριθμό με ένα άθροισμα Φυσικοί: Γράφω τον αριθμό και προ-
μπορώ να πολλαπλασιάσω τον αριθμό με κάθε προσθετέο και σθέτω μηδενικά
Δεκαδικοί: Γράφω τον αριθμό και με-
να προσθέσω τα επιμέρους γινόμενα. Η ιδιότητα ισχύει και τακινώ την υποδιαστολή δεξιά
στην αφαίρεση.
4 · ( 2,5 + 5 ) = 4 · 2,5 + 4 · 5 = 10 + 5 = 15
Αρβανιτάκη Μαρία