Α.

Φυσικοί Αριθμοί
 Διαφορετικό πλήθος ψηφίων —> μεγαλύτερος ο αριθμός με περισσότερα ψη-
φία 23 > 2 500 > 55 345 > 98
 Ίδιο πλήθος —> συγκρίνω από αριστερά προς δεξιά, μεγαλύτερος είναι ο α-
ριθμός που το πρώτο διαφορετικό ψηφίο του είναι μεγαλύτερο από του
άλλου 23 > 21 590 > 525 8.345 > 8.344
Β. Δεκαδικοί Αριθμοί
 Διαφορετικά ακέραια μέρη —> μεγαλύτερος αυτός με το μεγαλύτερο ακέραιο
μέρος 5,01 > 2,20 59,78 > 58,45 478,4 > 389,753
 Ίσα ακέραια μέρη —> συγκρίνω από αριστερά προς δεξιά, μεγαλύτερος είναι
ο αριθμός που το πρώτο διαφορετικό ψηφίο του είναι μεγαλύτερο από του
άλλου 24,51 > 24,195 0,019 > 0,018 564,347 > 564,346

Αρβανιτάκη Μαρία