Διαιρετέος(Δ) διαιρέτης(δ

)
υπόλοιπο(υ) πηλίκο(π)

Τέλεια: διαίρεση με υπόλοιπο 0, Ατελής: διαίρεση με υπόλοιπο>0
Διαίρεση με δεκαδικό διαιρετέο :
Ιδιότητες διαίρεσης εκτελώ τη διαίρεση του ακέραιου
 Η τέλεια διαίρεση είναι αντίστροφη πράξη πολλαπλασια- μέρους, βάζω υποδιαστολή στο πηλίκο
και συνεχίζω με το δεκαδικό μέρος
σμού 30 : 6 = 5 5 · 6 = 30
Ακέραιο μέρος διαιρετέου < διαιρέτη:
 Διαιρετέος = διαιρέτης · πηλίκο + υπόλοιπο Δ = δ · π + υ βάζω 0 και υποδιαστολή στο πηλίκο
και συνεχίζω
26 = 4 · 6 + 2
Διαιρετέος<διαιρέτης : βάζω υποδια-
 Κάθε αριθμός που διαιρείται με το 1 δίνει πηλίκο τον ε- στολή και μηδενικά στο Διαιρετέο
αυτό του 43 : 1 = 43 διαιρέτης δεκαδικός: τον μετατρέπω
σε ακέραιο πολλαπλασιάζοντας Διαι-
 Κάθε αριθμός που διαιρείται με τον εαυτό του δίνει πηλί- ρετέο και διαιρέτη με 10, 100, 1.000
κο το 1 43 : 43 + 1
 Με όποιον αριθμό κι αν διαιρεθεί το 0 δίνει πηλίκο το 0 Διαίρεση με 10, 100, 1.000
0:8=0 Μετακινώ την υποδιαστολή αριστερά
τόσες θέσεις όσες και τα μηδενικά του
 Σε κάθε διαίρεση, αν πολλαπλασιάσω/διαιρέσω και τους
10, 100, 1.000 αντίστοιχα και συμπλη-
δύο όρους με τον ίδιο αριθμό, το πηλίκο δεν αλλάζει. ρώνω με μηδενικά αν χρειάζεται.
12 : 4 = 3 (12 · 2) : (4 · 2) = 24 : 8 = 3 18 : 10 = 1,8

Αρβανιτάκη Μαρία