FER - Fakultet elektrotehnike i računarstva

MATAN 1 - skripta

MERVAN PAŠIĆ

dodatak predavanjima za grupe GHI
Zagreb, 2003


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


2


1. poglavlje

∗ KOMPLEKSNI BROJEVI ∗
U ovom poglavlju:

Algebarske operacije u C
Trigonometrijski oblik
Brzo-brzo potenciranje, množenje i djeljenje u C
Korijenovanje u C
Algebarske jednadžbe u C
Kompleksne brojeve u algebarskom obliku prikazujemo kao linearnu kombinaciju realne
jedinice “1” i imaginarne jedinice “ i ”, odnosno yi x i y x z + = ⋅ + ⋅ = 1 . U geometrijskom
smislu kompleksni broj je “strelica” u kompleksnoj ravnini C sa početkom u ishodištu “O” a
krajem u točki sa koordinatama ) , ( y x , kao na slici:

y
yi x z + =

ϕ x
O

“Strelica” yi x z + = osim koordinata ) , ( y x ima duljinu, u oznaci | | z , te zatvara kut sa osi
x
O , u oznaci ϕ . Što više, za kompleksni broj yi x z + = neposredno vezujemo slijedeće
nužne pojmove i pripadne oznake:


broj. kompleksni o konjugiran ,
argument; i kut , 2 arg ), , (
modul; , | |
dio; imaginarni , Im
dio; realni , Re
prikaz; algebarski ,
2 2
yi x z
k z z O
y x r z
y z
x z
yi x z
x
− =
+ = ∠ =
+ = =
=
=
+ =
π ϕ ϕ

1. Kompleksni brojevi


3


1.1 ALGEBARSKE OPERACIJE U C

Pod algebarskim operacijama u skupu kompleksnih brojeva C podrazumjevamo zbrajanje, u
oznaci
2 1
z z + , množenje sa realnim skalarom, u oznaci
1
z ⋅ α , množenje kompleksnih
brojeva, u oznaci
2 1
z z ⋅ , potenciranje kompleksnih brojeva, u oznaci
n
z , te dijeljenje
kompleksnih brojeva, u oznaci
2
1
z
z
. Ako je i y x z
1 1 1
+ = i i y x z
2 2 2
+ = , tada vrijede
slijedeće definicije:

.
;
; ) ( ) (
; ) (
; ) ( ) (
2
2
2
2
2 1 1 2
2
2
2
2
2 1 2 1
2
1
1
1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1
i
y x
y x y x
y x
y y x x
z
z
z z z
i y x y x y y x x z z
i y x z
i y y x x z z
n n
+

+
+
+
=
⋅ =
+ + − = ⋅
⋅ + ⋅ = ⋅
+ + + = +

α α αZaista, budući da je 1
2
− = i imamo da je :

.
| |
; ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
; ) ( ) (
; ) ( ) ( ) ( ) (
2
2
2
2
2 1 1 2
2
2
2
2
2 1 2 1
2
2
2 1
2
2
2
1
2
1
1 2 2 1 2 1 2 1
2
2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
i
y x
y x y x
y x
y y x x
z
z z
z
z
z
z
z
z
i y x y x y y x x
i y y i y x i y x x x i y x i y x z z
i y x yi x z
i y y x x i y x i y x z z
+

+
+
+
=

= ⋅ =
+ + − =
= + + + = + ⋅ + = ⋅
⋅ + ⋅ = + = ⋅
+ + + = + + + = +
α α α α


Jednostavno je provjeriti da vrijedi:

. ) 1 (
, 1 ) 1 ( ) 1 (
2 3
2 2 4
i i i i i
i i i
− = ⋅ − = ⋅ =
= − ⋅ − = ⋅ =


To znači da sve potencije imaginarne jedinice “i ” mogu biti automatski računate po formuli:

.
, 1
,
, 1
3 4
2 4
1 4
4
i i
i
i i
i
k
k
k
k
− =
− =
=
=
+
+
+Na primjer: i i i − = =
+ ⋅ 3 87 4 351
ili i i i = =
+ ⋅ 1 504 4 2017
. U prvom primjeru smo broj 351 podjelili sa
4 te smo dobili 87,75. Potom smo broj 87 pomnožili sa 4 te smo dobili da je . 3 87 4 351 + ⋅ =

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


4


RIJEŠENI PRIMJERI


U slijedećim zadacima izvršiti naznačene algebarske operacije u skupu kompleksnih brojeva.

1. (2 3 ) (1 4 ) 2 3 1 4 (2 1) (3 4 ) 3 . i i i i i i i + + − = + + − = + + − = −

2. ( 1 2 ) (2 3 ) 1 2 2 3 3 5 . i i i i i − + − − = − − + + = − +

2 2 2 2
3. | 1 3 | ( 1) 3 1 3 10. i − + = − + = + =

2 2
4. | 2 3 | | 2 ( 3) | ( 2) ( 3) 2 3 5. i i − = + − = + − = + =

5. 1 2 2 5 1 2 2 5 1 7 . i i i i i − + − + = − − − = − −

6. Re( 2 3 ) Im(1 5 ) 2 5 7. i i − + + − = − − = −

7. Re( 1 2 ) Im(3 4 ) Re( 1 2 ) Im(3 4 ) 1 4 5. i i i i − + + + = − − + − = − − = −

8. |Im(1 2 ) Re( 4 ) 1 3 | |2 Re( 4 ) 1 3 |
|2 4 1 3 | |3 | 10.
i i i i i i i
i i i
+ + − + + + = + − − + + =
= − + + = − =


2
9. ( 3) 3 1 3 . i i i i i − = − = − −

2
10. (2 )(3 4 ) 6 8 3 4 6 5 4( 1) 10 5 . i i i i i i i − + = + − − = + − − = +

2 2
11. (2 )(3 4 ) (2 )(3 4 ) (1 2 )(3 4 ) 3 4 6 8
3 10 8( 1) 5 10 .
i i i i i i i i i i i
i i
− + = − + = + + = + + + =
= + + − = − +


2
2 2 1 2 2 2 2
12. . 1 .
1 1 1 1 1 1
i i i
i
i i i i
− − −
= = = = −
+ + − − +


2
2
2 2 1 3 2 6 3 1 7 1 7
13. . .
1 3 1 3 1 3 1 9 10 10 10
i i i i i i i
i
i i i i
+ + + + + + − +
= = = = − +
− − + −


2
2
1 3 1 3 2 2 6 3 1 7
14. Im( ) Im( ) Im( ) Im( )
2 2 2 4 5
1 7 7
Im( ) .
5 5 5
i i i i i i i
i i i i
i
− − − − − + − −
= ⋅ = = =
+ + − −
= − − = −1. Kompleksni brojevi


52
2
2
1 1 2 2 3
15. |2 ( 1 3 ) | | 2 ( 1 3 ) | | 2 3 ) |
2 2 2 4
1 3 1 3 14 8 260
| 3| | ( 3) ( ) | | | .
5 5 5 5 5 5
i i i i i
i i i i i i i i i
i i i i
i
i i i i
+ + + + +
+ + − − = + + − + = + − + =
− − + −
+
= + − = − + + = − + =


ZADACI ZA VJEŽBU

Izvrši naznačene operacije.

16. 2 (3 )( 2 ). z i i i = − + + − +

17. Im[Re(1 2 ) Im(1 ) 2 ]. z i i i i = − − + −

18. 3 (3 (2 )) 4 . z i i i = − + + − −

1
19. 2 Re(1 ).
1
i
z i i i
i

= − + −
+


(1 )(1 4 )
20. .
2
i i
z
i
− +
=
+

3
21. Re((2 )(1 3 ) ). z i i i = − −

3 17
7
8 30
22. .
i i
z i
i i

= +38
1 2 3
23. .
5 5 1 2
i
z i
i
−  
= − + +
 
+
 


49
20 7
3 10
24. 1 .
i i
z i
i i
  −
= + +
 
+
 


79
1 3 2
25. 17 16 12 .
1 4
i i
z i
i i
− −  
= ⋅ ⋅ + −
 
− + −
 RJEŠENJA

16. 5 2 . R z i = − + 17. 3. R z = − 18. 2 6 . R z i = − 19. 1 3 . R z i = − +
1
20. 170.
5
R z = 21. 7. R z = − 22. 2. R z = 23. 1. R z = − 24. . R z i =
25. . R z i = −


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


6
1.2 TRIGONOMETRIJSKI OBLIK

U prethodnoj točki smo dali definiciju kuta ϕ i duljine r z = | | kompleksnog broja yi x z + = .
Sada trebamo za dani kompleksni broj u algebarskom obliku yi x z + = pronaći takozvani
trigonometrijski oblik

) sin (cos cis ϕ ϕ ϕ ⋅ + ⋅ = ⋅ = i r r z ,

u kome umjesto ) , ( y x figuriraju kut ϕ i duljina r z = | | . Sa slike vidimo:r y
ϕ
x


da kut ϕ i duljinu r računamo iz pripadnog pravokutnog trokuta, po formuli:
. tg ,
2 2
x
y
y x r = + = ϕ

Budući da za svaku vrijednost «tangensa» imamo dva kuta, da bi točno odredili koji je kut u
pitanju, moramo točno odrediti u kojem se kvadrantu dani kompleksni broj nalazi i to po
slijedećoj shemi:

kvadrantu. IV u se nalazi 0 , 0 za ,
kvadrantu, III u se nalazi 0 , 0 za ,
kvadrantu, II u se nalazi 0 , 0 za ,
kvadrantu, I u se nalazi 0 , 0 za ,
< > + =
< < + =
> < + =
> > + =
y x yi x z
y x yi x z
y x yi x z
y x yi x z


Potrebno je još znati osnovnu tablicu «tangensa» za kuteve u prvom kvadrantu:


°
°
°
°
60 3
45 1
30
0 0
tg
3
3
ϕ ϕ
1. Kompleksni brojevi


7Na primjer:
1)
3
3
tg = ϕ , te ako se z nalazi u III kvadrantu, imamo da je ° = ° + ° = 210 30 180 ϕ ;
2)
3
3
tg − = ϕ , te ako se z nalazi u IV kvadrantu, tada je ° = ° − ° = 330 30 360 ϕ ;
3)
3
3
tg − = ϕ , te ako se z nalazi u II kvadrantu, tada je ° = ° − ° = 150 30 180 ϕ .

RIJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima prebaciti kompleksne brojeve u trigonometrijski oblik.


2 2 2 2
26. 1 ;
1 1 2;
1
I kvadrant jer je 0, 0; ( ) 1 ;
1 4
Rješenje: 1 2 ( ).
4
z i
r x y
y
x y tg
x
i cis
π
ϕ ϕ
π
= +
• = + = + =
• > > = = = ⇒ =
+ =


2 2 2 2
27. 2 2 ;
2 ( 2) 8 2 2;
2 7
IV kvadrant jer je 0, 0; ( ) 1 2 ;
2 4 4
7
Rješenje: 2 2 2 2 ( ).
4
z i
r x y
y
x y tg
x
i cis
π
ϕ ϕ π π
π
= −
• = + = + − = =

• > < = = = − ⇒ = − =
− =


2 2 2 2
28. 3 ;
( 3) ( 1) 4 2;
1 3 7
III kvadrant jer je 0, 0; ( ) ;
3 6 6 3
7
Rješenje: 3 2 ( ).
6
z i
r x y
y
x y tg
x
i cis
π
ϕ ϕ π π
π
= − −
• = + = − + − = =

• < < = = = ⇒ = + =

− − =Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


8


2 2 2 2
29. 3 3 ;
( 3) 3 12 2 3;
3 2
II kvadrant jer je 0, 0; ( ) 3 ;
3 3 3
2
Rješenje: 3 3 2 3 ( ).
3
z i
r x y
x y tg
i cis
π
ϕ ϕ π π
π
= − +
• = + = − + = =
• < > = = − ⇒ = − =

− + =2 2 2 2 2
30. 2 ;
0 2 2 2;
na rubu I-og i II-og kvadranta jer je 0, 0 ;
2
Rješenje: 2 2 ( ).
2
z i
r x y
x y
i cis
π
ϕ
π
=
• = + = + = =
• = > ⇒ =
=


2 2 2 2
31. 3;
( 3) 0 9 3;
na rubu II-og i III-eg kvadranta jer je 0, 0 ;
Rješenje: 3 3 ( ).
z
r x y
x y
cis
ϕ π
π
= −
• = + = − + = =
• < = ⇒ =
− =2 2 2 2
32. 4 ;
0 ( 4) 16 4;
3
na rubu III-eg i IV-og kvadranta jer je 0, 0 ;
2
3
Rješenje: 4 4 ( ).
2
z i
r x y
x y
i cis
ϕ π
π
= −
• = + = + − = =
• = < ⇒ =
− =ZADACI ZA VJEŽBU


Prebaciti dane kompleksne brojeve u trigonometrijski oblik.

33. 4 4 . z i = −

34. Re( 3 ) Im(5 ). z i i i = − + ⋅ −

2 2 1 6
35. .
2 1 2 5
i i
z i
i i
+ −
= + +
+ +

1. Kompleksni brojevi


9


36. 2(cos sin ).
4 4
z i
π π
= −

4 4
37. 3(cos sin ).
3 3
z i
π π
= − +

7 7
38. cos sin .
6 6
z i
π π
= − +

32
1
39. .
1
i
z i
i
−  
= −
 
+
 


(1 )(2 3 )
40. 10 7 .
(2 )(1 )
i i i
z i
i i
− − +
= − ⋅ −
− −


41. Im(1 3 ) Re(3 2 ). z i i i = − + ⋅ +


RIJEŠENJA

7
33. 4 2cis .
4
R z
π
= 34. 2cis .
6
R z
π
= 35. 2cis .
4
R z
π
=
7
36. 2cis .
4
R z
π
=
37. 3cis .
3
R z
π
=
11
38. cis .
6
R z
π
=
3
39. 2cis .
4
R z
π
= 40. 11cis . R z π =
2
41. 12cis .
3
R z
π
=1.3 “BRZO-BRZO” POTENCIRANJE, MNOŽENJE I DJELJENJE U C

Potenciranje, množenje i djeljenje kompleksnih brojeva u algebarskom obliku yi x z + = , koje
smo upoznali u točki 1.1, radije se izvode kada su kompleksni brojevi prikazani u
geometrijskom obliku ϕ cis ⋅ r . Razlog tomu je što se pripadne operacije jednostavnije i
relativno brže računaju za kompleksne brojeve izražene u geometrijskom obliku. To slijedi iz
formula za takozvano brzo-brzo potenciranje, množenje i djeljenje u skupu kompleksnih
brojeva C :

). cis(
cis
cis
), cis( ) cis ( ) cis (
), cis( ) cis (
2 1
2
1
2 2
1 1
2
1
2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
ϕ ϕ
ϕ
ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ
− ⋅ =


=
+ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅
⋅ = ⋅ =
r
r
r
r
z
z
r r r r z z
n r r z
n n n

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


10


Kako vidimo, prije potenciranja, dani kompleksni broj prebacimo u trigonometrijski oblik, pa
tek onda potenciramo po prethodnom pravilu. U slučaju množenja i djeljenja, sve dane
kompleksne brojeve prvo prebacimo u odgovarajuće trigonometrijske oblike, pa tek onda
iskoristimo prethodne formule.


RIJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati naznačene operacije u skupu kompleksnih brojeva.

321 4 80 1 4 80
42. ( ) . i i i i i
⋅ +
= = =

33 33 33
2 2 2
33 33 16
33
43. (1 ) ( 2 ) 2 2 (8 ) 2 ( ) 2 (1 ).
4 4 4 4
i cis cis cis cis i
π π π
π π + = = = + = = +

127 127 127 127
127 127 127
11 11 127 1397
44. ( 3 ) (2 ) 2 2
6 6 6
5 5 3 1
2 (232 ) 2 ( ) 2 ( ).
6 6 2 2
i cis cis cis
cis cis i
π π π
π π π

− = = = =
= + = = − +


35
2
35 35
2 2
35 35
2 2
35 152 35 152 152
152 152
152
3 5 3 35 5 152
45. ( 1 ) (1 3 ) ( 2 ) (2 ) (2 )(2 )
4 3 4 3
105 760 4
(2 )(2 ) (2 (26 ))(2 (252 ))
4 3 4 3
4
(2 ( ))(2 ( )) 2
4 3
i i cis cis cis cis
cis cis cis cis
cis cis
π π π π
π
π π π π π
π
π
⋅ ⋅
− + − = = =
= = + + =
= =
152
339/ 2
4 19
( ) 2 ( ).
4 3 12
cis cis
π
π π
+
+ =15
2
3
2
15 3
22
28 28
2 2
28 28
22 15 22
22 15
3
3
7 22 105
(2 ) ( 2 ) (2 )(2 )
( 3 ) (1 )
6 4 6 4
46.
5 15
( 1 )
( 2 ) 2
4 4
22 105 15 157
2 ( ) 2 ( ) 2 (26 )
6 4 4 6 6
3 1
2 ( ) 2 (
6 2 2
cis cis cis cis
i i
i
cis cis
cis cis cis
cis i
π
π π π
π π
π
π π π π π
π
+ −
+ −
= = =
− −
= + − = = + =
= = + ).69
2
69 157
57 13
2 2
157 15
2
57 23 57
57 23
13
13 13
11 11 57 23
(2 ) ( 8 ) (2 )(2 )
( 3 ) (2 2 )
6 4 6 4
47.
5 13 5
(1 3 )
(2 ) 2
3 3
627 23 65 1063
2 ( ) 2 ( )
6 4 3 12
7
2 (88 ) 2
12
cis cis cis cis
i i
i
cis cis
cis cis
cis
π
π π π
π π
π π π π
π π
+ −

− +
= = =


= + − = =
= + =
7
2 7
( ).
12
cis π1. Kompleksni brojevi


11
19 20 20 10
5
10 10 10 10
19 11 19 220
( ) (3 3 ) ( )( 12 ) 12 ( )( )
5 5 6 5 6
48.
5 5
( )
6 6 6
19 220 5 1189 49 49
12 ( ) 12 ( ) 12 (38 ) 12 ( ).
5 6 6 30 30 30
cis i cis cis cis cis
cis cis cis
cis cis cis cis
π
π π π π
π
π π
π π π π π π π

= = =
= + − = = + =ZADACI ZA VJEŽBU

Izvršiti naznačene operacije među kompleksnim brojevima.

21
49. (1 3 ) . z i = −

22
1
50. 1 .
1
i
z
i
−  
= +
 
+
 


21 33
51. ( 1) (3 3 ) . z i i = − + +

9 7 5
52. (1 ) (1 ) (1 3 ) . z i i i = + − +

77
5
(2 2 )
53. .
( 1 )
i
z
i
+
=
− +


5 7
5 7
( 3 ) (1 )
54. .
(1 ) (1 3 )
i i
z
i i
+ +
=
− −


10
3
55. 2 4 .
1
i
z i i
i
−  
= − ⋅ −
 
− +
 
RJEŠENJA

21
49. 2 . R z = −
11
50. 2 . R z i =
24 33/ 2
51. 2 3 (1 ). R z i = +

12
52. 2 ( 3 ). R z i = +
113
53. 2 . R z i = −
3 1
54. .
4 4
R z i = +
10
55. 2 . R z =
Korekcija rješenja za zadatak 51.


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


121.4 KORIJENOVANJE U C

Znamo da u skupu realnih brojeva korjenovanje možemo shvatiti kao “razlomljeno”
potenciranje, odnosno
n
z z
n
1
= . Ako još uz to, za potenciranje primjenimo formulu za brzo
potenciranje iz prethodne točke, uvažavajući da u trigonometrijskom obliku ϕ cis ⋅ r za
argument vrijedi π ϕ k z 2 arg + = , tada jednostavno dobivamo izraz za korjenovanje
kompleksnih brojeva:

1
2
( cis ) cis( ), za 0,1, 2,..., 1.
n
n n
k
z r r k n
n
ϕ π
ϕ
+
= ⋅ = ⋅ = −


Kako vidimo, zbog periodičnosti trigonometrijskih funkcija, imamo točno n različitih n-tih
korjena kompleksnog broja, koje razlučujemo uvrštavajući sve vrijedosti za k. Da bi dokazali
prethodni izraz, treba uzeti u obzir da je korjenovanje «inverzna» operacija od potenciranja
odnosno da vrijedi:
. z w z w
n n
= ⇔ =

Uvrštavajući u prethodnu tvrdnju trigonometrijske oblike za ψ ρ cis ⋅ = w i ϕ cis ⋅ = r z
dobivamo jednadžbu gdje su poznate ) , ( ϕ r zadane, dok nepoznate ) , ( ψ ρ tražimo:

, 2 i cis ) cis( π ϕ ψ ρ ϕ ψ ρ k n r r n z w
n n n
+ = = ⇒ ⋅ = ⋅ ⇒ =

što direktno dokazuje gornju formulu za korjenovanje kompleksnih brojeva.


RIJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati naznačene korijene u skupu kompleksnih brojeva.

3 3 2
3
2
3 3 3
1 2 3
2
56. 2 2cis 2cis , 0, 1, 2;
3
5 3
2cis , 2cis , 2cis .
6 6 2
k
i k
z z z
π
π
π
π π π
+
= = =
= = =


3
4 4 3
4
4 4
1 2
2
57. 1 2cis 2cis , 0, 1;
2
3 11
2cis , 2cis .
8 8
k
i k
z z
π
π
π
π π
+
− + = = =
= =

3
4 2 3
4
2
1 2 3 4
2
58. cis cis , 0, 1, 2, 3;
4
3 7 11 15
cis , cis , cis , cis .
8 8 8 8
k
i k
z z z z
π
π
π
π π π π
+
− = = =
= = = =


1. Kompleksni brojevi


13


3 3 3
3 3 3
1 2 3
2
59. 2 2cis 2cis , 0, 1, 2;
3
5
2cis , 2cis , 2cis .
3 3
k
k
z z z
π π
π
π π
π
+
− = = =
= = =


5 5 5
5 5 5 5 5
1 2 3 4 5
0 2
60. 3 3cis0 3cis , 0, 1, 2, 3, 4;
5
2 4 6 8
3cis0, 3cis , 3cis , 3cis , 3cis .
5 5 5 5
k
k
z z z z z
π
π π π π
+
= = =
= = = = =


11
3 3 6
3
3 3 3
1 2 3
2 11
61. 3 2cis 2cis , 0, 1, 2;
6 3
11 23 35
2cis , 2cis , 2cis .
18 18 18
k
i k
z z z
π π π
π π π
+
− = = =
= = =5
8 4 4 5 4
4
8 8 8 8
1 2 3 4
2
62. 2 2 8cis 8cis , 0, 1, 2, 3;
4
5 13 21 29
8cis , 8cis , 8cis , 8cis .
16 16 16 16
k
i k
z z z z
π π
π
π π π π
+
− − = = =
= = = =
ZADACI ZA VJEŽBU


Izračunati korijene u skupu kompleksnih brojeva.

63. . 1
3
i − −

64.
4
) 3 ( ) 3 1 ( 3 i i i + ⋅ − + − − .

65.
5
1
) 1 3 ( ) 1 3 (
i
i

⋅ + + + −
.

66.
4 33
) 2 2 ( i + .

67.
3
3 1
2 4
2
3 1+ −
+
+
− −
i
i
i
i
.Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


14


RJEŠENJA

R63. .
12
21
cis 2 ,
12
13
cis 2 ,
12
5
cis 2
6
3
6
2
6
1
π π π = = = z z z

R64.
12
23
cis 6 ,
12
17
cis 6 ,
12
11
cis 6 ,
12
5
cis 6
4
4
4
3
4
2
4
1
π π π π = = = = z z z z .

R65. π π π π
π
30
53
cis 2 ,
30
41
cis 2 ,
30
29
cis 2 ,
30
17
cis 2 ,
6
cis 2
5
5
5
4
5
3
5
2
5
1
= = = = = z z z z z .

R66.
16
25
cis 2 ,
16
17
cis 2 ,
16
9
cis 2 ,
16
cis 2
4 / 33
4
4 / 33
3
4 / 33
2
4 / 33
1
π π π
π
= = = = z z z z .

R67. .
8
15
cis 2 ,
8
7
cis 2
4 / 9
2
4 / 9
1
π π = = z z1.5 ALGEBARSKE JEDNADŽBE U C

U ovoj točki ćemo na primjeru rješavanja algebarskih jednadžbi u C ponoviti sve «vještine»
u radu sa kompleksnim brojevima, koje su bile demonstrirane u prethodnim točkama:

- pretvaranje kompleksnog broja iz algebarskog u trigonometrijski oblik,
- takozvano «brzo-brzo» potenciranje, množenje i dijeljenje u C ,
- korjenovanje u C .


RIJEŠENI PRIMJERI


U slijedećim zadacima riješiti jednadžbe u skupu kompleksnih brojeva.


2
3
2 2
1 2
68. 0;
3
;
2
2 3
( ) ( ), 0,1;
2 2
3 2 2 7 2 2
Rješenja: ( ) , ( ) .
4 2 2 4 2 2
z i
i cis
k
z i cis z cis k
z cis i z cis i
π
π π
π
π π
+ =
• − =
+
• = − = ⇒ = =
= = − + = = −
1. Kompleksni brojevi


15


2
3
12
2 2
11
2 6
12 12
2
3
3 3 2
12
3
69. ;
( )
2 ( ) 3 21 21 9 3
(2 ( )) 4 ( ) 4 (2 ) 4 ( );
( ) ( ) 12 6 6 2
3 3
4 ( ) 4 (
( ) 2
i
z
cis
cis i
cis cis cis cis
cis cis
i
z cis z cis
cis
π
π π
π
π
π π π π π
π
π
 

=
 
 
 
    −
• = = = = + =
   
 
   
 

• = = ⇒ =
 
 
 
3 3 3 3
1 2
3 3
3
2
), 0,1,2;
3
7 3 1
Rješenja: 4 ( ) ( 4) , 4 ( ) 4( ),
2 6 2 2
11 3 1
4 ( ) 4( ) .
6 2 2
k
k
z cis i z cis i
z cis i
π
π
π
π
+
=
= = = = − +
= = −4
4 4
1 2
3
70. 16 0;
16 16 ( );
2
16 16 ( ) 16 ( ), 0,1,2,3;
4
3
Rješenja: 2 ( ) 2 2, 2 ( ) 2 2,
4 4
5
2 ( ) 2
4
z
cis
k
z cis z cis k
z cis i z cis i
z cis
π
π π
π
π
π
π
+ =
• − =
+
• = − = ⇒ = =
= = + = = − +
= = −
4
7
2, 2 ( ) 2 2.
4
i z cis i π − = = −4
3 3
3 3
1 2 3 4
71. 8 0;
( 8) 0 0, 8 0;
2
8 8 ( ) 8 ( ), 0,1,2;
3
3 5
Rješenja: 0, 2 ( ) 1 3, 2 ( ) 2, 2 ( ) 1 3.
3 3 3
z z
z z z z
k
z cis z cis k
z z cis i z cis z cis i
π π
π
π
π π
+ =
• + = ⇒ = + =
+
• = − = ⇒ = =
= = = + = = − = = −Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


16


4 2
2 2
2
1,2 1,2
2
3,4 3,4
72. 2 3 0;
2 3 0 1, 3;
0 2
1 1 0 ( ), 0,1;
2
2
3 3 3 ( ) 3 ( ), 0,1;
2

z z
u z u u u u
k
z z cis z cis k
k
z z cis z cis k
π
π π
π
+ − =
• = ⇒ + − = ⇒ = = −
+
• = ⇒ = = ⇒ = =
+
• = − ⇒ = − = ⇒ = =
1 2 3
4
Rješenja: 0 1, ( ) 1, 3 ( ) 3 ,
2
3
3 ( ) 3 .
2
z cis z cis z cis i
z cis i
π
π
π
= = = = − = =
= = −6 3
3 2
3 3
3
1,2,3 1,2,3
3 3 3
3
4,5,6 4,5,6
73. 3 4 0;
3 4 0 1, 4;
2
1 1 ( ) ( ), 0,1,2;
3
0 2
4 4 4 (0) 4 (
z z
u z u u u u
k
z z cis z cis k
z z cis z cis
π π
π
− − =
• = ⇒ − − = ⇒ = − =
+
• = − ⇒ = − = ⇒ = =
+
• = ⇒ = = ⇒ = ), 0,1,2;
3
k
k
π
=


).
2
3
2
1
( 4 )
3
4
( 4
),
2
3
2
1
( 4 )
3
2
( 4 , 4 0 4
,
2
3
2
1
)
3
5
( , 1 ) ( ,
2
3
2
1
)
3
( : Rješenja
3 3
6
3 3
5
3 3
4
3 2 1
i cis z
i cis z cis z
i cis z cis z i cis z
− − = =
+ − = = = =
− = = − = = + = =
π
π
π π
π
ZADACI ZA VJEŽBU


Riješiti jednadžbe u skupu kompleksnih brojeva.

74. . 1
3
i z = +

75. . 0 4
2 6
= + z z

76. . 0 3 3
2 4 6
= + + + z z z

77. .
) 1 (
) 1 ( ) 3 (
3
15 22
3
i
i i
z
− −
− ⋅ +
=
Korekcija riješenja zadatka 77.


1. Kompleksni brojevi


17


78. . 0 2
3 6
= − − z z

79. . 0 1
2 4
= + + z z


RJEŠENJA

R74. .
12
19
cis 2 ,
12
11
cis 2 ,
12
3
cis 2
6
3
6
2
6
1
π π π = = = z z z

R75. . 1 , 1 , 1 , 1 , 0
6 5 4 3 2 1
i z i z i z i z z z − = − − = + − = + = = =

R76.

.
2
2
2
2
,
2
2
2
2
,
2
2
2
2
,
2
2
2
2
, 3 , 3
6
5 4 3 2 1
i z
i z i z i z i z i z
− =
− − = + − = + = − = =


R77. .
8
25
cis 2 ,
8
13
cis 2 ,
8
cis 2
3 / 28
3
3 / 28
2
3 / 28
1
π π
π
= = = z z z


R78.

.
2
3
2
1
,
2
3
2
1
),
2
3
2
1
( 2 ),
2
3
2
1
( 2 , 1 , 2
6
5
3
4
3
3 2
3
1
i z
i z i z i z z z
− =
+ = − − = + − = − = =


R79. .
2
3
2
1
,
2
3
2
1
,
2
3
2
1
,
2
3
2
1
4 3 2 1
i z i z i z i z − = − − = + − = + =
NIZOVI I REDOVI
19
NIZOVI I REDOVIU ovom poglavlju:

Nizovi realnih brojeva
Rekurzivno zadani nizovi
Redovi realnih brojeva
Usporedni i integralni kriteriji
Cauchy-ev kriterij
D’Alembert-ov kriterij
Nužni i Leibniz-ov kriteriji
2.1 NIZOVI

Niz realnih brojeva možemo zadati jednostavnim nabrajanjem nekoliko prvih članova. Na
primjer: ,.....
4
1
,
3
1
,
2
1
, 1 ili ,.....
8
1
,
4
1
,
2
1
, 1 ili ,..... 1 , 1 , 1 , 1 − − .

Potpuniji način zadavanja niza realnih brojeva je preko njegovog općeg člana
n
a . Time su
svi članovi niza na jednostavan način “dohvatljivi” odnosno uvrštavanjem određenog indeksa
dobivamo bilo koji član niza. Na primjer, iz općeg člana niza
n
a
n
1
= možemo dobiti peti
član, ili deveti član niza:
5
1
5
= a i
9
1
9
= a . Kako vidimo, startna pozicija realnog broja ili
njegov indeks “n”, direktno utječu na njegovu vrijednost
n
a .


Postavlja se pitanje, koji su to brojevi u danom nizu
n
a sa velikim indeksom, a kojih ima
beskonačno mnogo? Na primjer: ?,...... ?, ,.....,
4
1
,
3
1
,
2
1
, 1 . Odgovor na ovo pitanje leži u
definiciji limesa niza. Po opisnoj definiciji broj L je limes niza
n
a ako je L a
n
≈ kad je
∞ ≈ n . To znači da je: ,...... , ,.....,
4
1
,
3
1
,
2
1
, 1 L L ≈ ≈ ili za bilo koji niz vrijedi:
,...... , ,....., , , ,
4 3 2 1
L L a a a a ≈ ≈ .

Broj L bi trebao biti jedinstven, ako takav postoji. Ovakvom proizvoljnom definicijom, lako
se vidi da su moguća dva ili više takvih brojeva, takozvanih gomilišta. Na primjer, za niz
n
a
n
n
1
) 1 ( + − = imamo dva gomilišta, odnosno dva kandidata za broj L:
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
20
,...... 1 , 1 ,.....,
4
5
,
3
2
,
2
3
, 0 ≈ − ≈ − .

Da bi izbjegli ovakve slučajeve neodređenosti, potrebna nam je definicija gomilišta i limesa
niza, u kojoj se limes pojavljuje kao jedinstveno gomilište.
Po ovoj strogoj definiciji, brojevi 1 L = − i 1 L = su dva gomilišta niza
n
a
n
n
1
) 1 ( + − = .Po ovoj strogoj definiciji, niz
n
a
n
n
1
) 1 ( + − = nema limesa.
Kao što ćemo vidjeti, definicija limesa niza je potpuno ista kao definicija limesa funkcija u
+∞ = x (vidi Poglavlje 4). Stoga, sva svojstva i primjeri riješavanja limesa niza su potpuno
ista kao kod limesa funkcija u +∞ = x , koja će kasnije biti prezentirana, stim što se umjesto
varijable “x” pojavljuje indeks “n”.

Kao podsjetnik navodimo po jedan karakterističan i jednostavan primjer efektivnog računanja
limesa niza realnih brojeva.

80. 3
/ 4 / 1 1
/ 5 / 2 3
lim
/ ) 4 (
/ ) 5 2 3 (
lim
4
5 2 3
lim
2
2
2 2
2 2
2
2
=
− +
+ −
=
− +
+ −
= =
− +
+ −
∞ → ∞ →


∞ →
n n
n n
n n n
n n n
n n
n n
n n n
.

81.
2 2
1
1 1
( ) / 1 1
lim lim lim 1.
3
2 3 (2 3) / 2
2
n x x
n n n n n n n
n
n n n
n


→∞ →∞ →∞
+ −
+ − + − +
= = = = =
+ +
+

82.
2 2 3
2 3
3 3 3
2 3
5 1 3
5 3 (5 3) / 0
lim lim lim 0.
2 4
3 2 4 (3 2 4) / 3
3
n n n
n n n n n
n n n
n n n n n
n n


→∞ →∞ →∞
− +
− + − +
= = = = =
+ − + −
+ −

♦Definicija 2. Realan broj L je limes niza
n
a ako zadovoljava:
za svaki 0 > ε postoji
0
n N ∈ takav da za sve
0
n n > vrijedi
| |
n
a L ε − < .
Ili kratko:

ε ε < − ≥ ∀ ∈ ∃ > ∀ ⇔ =
∞ →
| | , , , 0 lim
0 0
L a n n N n L a
n n
n
.♦
♦Definicija 1. Realan broj L je gomilište niza
n
a ako zadovoljava:

za svaki 0 > ε postoji
0
n N ∈ takav da za beskonačno mnogo
0
n n > vrijedi
| |
n
a L ε − < .
NIZOVI I REDOVI
21
4 3 2 4 3 2 4
2
3 2 3 2 4
2 4
2 1
6
6 2 (6 2 ) / 6
83. lim lim lim .
2 1 3
2 3 (2 3) / 0
n n n
n n n n n n n
n n
n n n n n
n n n


→∞ →∞ →∞
− +
− + − +
= = = = = ∞
+ − + −
+ −
5 5 5 3 5 3
3 3 3 2 2 3 2 2
5
2 5
3
3 2
2 4 (3 4) [ 2 4 (3 4)] /
84. lim lim
4 1 [ 4 1] /
2 4 4
1 3
1 3 4
lim 2.
1 1 2 1 4 1
1 1
n n
n
n n n n n n n
n n n n n n n
n n n
n n n


→∞ →∞
→∞
− + + − − + + −
= = =
+ − + − + − + −
− + + −
+
= = = =
+
+ − + −2 2 4 4
2 2 4 4
4
2
4
2
3 3 1 [ 3 3 1] /
85. lim lim
2 4 5 [2 4 5] /
3 3 1
1 1
1 1 2
lim .
2 1 3 4 5
2 1 1
n n
n
n n n n n n n
n n n n n
n n n
n n


→∞ →∞
→∞
+ + − + + + − +
= = =
− + − − + −
+ + − +
+
= = =
+
− + −


86. =
− +
− +
− − = ∞ − ∞ = − −
∞ → ∞ →
n n n
n n n
n n n n n n
n n
5
5
) 5 ( lim ) 5 ( lim
2
2
2 22
5
/ ) 5 (
/ 5
lim
5
5
lim
2 2
=
− +
= =
− +
=
∞ →


∞ →
n n n n
n n
n n n
n
n n
.

2 2
2 2 2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2
4 2 5
87. lim( 4 2 5) lim( 4 2 5)
4 2 5
4 2 5 (2 9) /
lim lim
4 2 5 [ 4 2 5] /
9
2
2
lim 1.
1 1 4 2 5
1 1
n n
n n
n
n n n
n n n n n n
n x n
n n n n n
n n n n n n n
n
n n n
→∞ →∞


→∞ →∞
→∞
− + − +
− − − + = − − − + =
− + − +
− − + − −
= = = =
− + − + − + − +

= = =
+
− + − +

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
22
1 1 3 4
88. lim lim
( 3 4) ( 3 4) 3 4
3 4 1 3 4
lim lim
7 ( 3 4)
1 [ 3 4] / 1 3 4 2
lim lim[ 1 1 ] .
7 7 7 /
n n
n n
n n
n n
n n n n n n n n
n n n n
n n n n
n n n
n n n n
→∞ →∞


→∞ →∞
→∞ →∞
− + +
= =
− − + − − + − + +
− + + − + +
= = − = =
− − −
− + +
= − = − − + + = −3 3 2 2 3 2 2
3
3 3 3 2 3 2
3 3 2 2 3 2 2
3
3 2 3 2
3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
3 3
2 2
3 2 2
3
( 2 ) 2
89. lim( ) lim( 2 )
( 2 ) 2
2 2
lim lim
( 2 ) 2 ( 2 ) 2
2 /
lim
( ( 2 )
n n
n n
n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n
n n n n n n n n n n n n
n n
n n n n
→∞ →∞
→∞ →∞
→∞
+ + + +
+ − = ∞−∞ = + −
+ + ⋅ + +
+ − ∞
= = =

+ + ⋅ + + + + ⋅ + +
=
+ + ⋅
3 3 3 2 2 2 2 2
3
2 2
lim .
3
2 ) / (1 2/ ) 1 2/ 1
n
n n n n n
→∞
= =
+ + + + + +


90.
2
2
2 /
1
1 lim
2
1 lim 1
2
lim e
n n n
n
n
n
n
n
n
n
n
= |
.
|

\
|
+ = |
.
|

\
|
+ = = |
.
|

\
| +
∞ → ∞ →

∞ →
.


1 4
4 1
4
1
( )
lim
4
1
4
3 3 4
91. lim 1 lim 1 1 lim 1
1 1 1
1
=lim 1 .
n n
n
n
n
x
n n n
n n n
n
n
n n
n n n
e e
+ −
− +

+
→∞

→∞ →∞ →∞

+
→∞

− − − | | | | | |
= = + − = + =
| | |
+ + +
\ . \ . \ .
| |
+ = =
|
\ .U računanju limesa se koriste slijedeća svojstva:
1
lim(1 ) ,
n
n
e
n
→∞
+ =
lim
lim( ) lim lim ,
lim( ) lim ,
lim( ) (lim ) (lim ),
lim
lim ,
lim
lim( ) (lim ) ,
n
n n
n n n n
n n n
n n
n n
n n n n
n n n
n
n n
n
n n
n
b
b
n n
n n
a b a b
a a
a b a b
a
a
b b
a a
α α
→∞
→∞ →∞ →∞
→∞ →∞
→∞ →∞ →∞
→∞
→∞
→∞
→∞ →∞
± = ±
⋅ = ⋅
⋅ = ⋅
=
=


gdje predpostavljamo da pojedinačni limesi lim
n
n
a
→∞
i lim
n
n
b
→∞
postoje.
NIZOVI I REDOVI
23
Budući da je precizno računanje limesa niza važno u određivanju konvergencije redova, što će
biti rađeno u nastavku, potrebno je riješiti slijedeće zadatke.


ZADACI ZA VJEŽBU

☺ 92.
2
2
) 2 (
lim
n
n
n
+
∞ →
. ☺ 93.
2 16
1 2
lim
4
2 3
+ +
+ −
∞ →
n n
n n
n
.
☺ 94.
6 2
5
lim
2
+
+ −
∞ →
n
n n
n
.
☺ 95.
1
2 2
lim
3 3
+
− +
∞ →
n
n n
n
.
96.
5 4 2
3 2
1 1
6
lim
+ + + +
− +
∞ →
n n n
n n
n
. 97.
5 3
2 1
lim
3 5 4
5 2 4 5
+ + +
+ + +
∞ →
n n
n n
n

☺ 98. ) 5 4 ( lim
2
n n n
n
− + −
∞ →
. ☺ 99. ) 1 ( lim
2
n n n
n
− +
∞ →
.
100.
n
n
n
n
3
2
1
lim |
.
|

\
|

+
∞ →
.
101.
2
1 2
1
lim
2
2
n
n
n
n
|
|
.
|

\
|
+
+
∞ →
.

RJEŠENJA


92. . 1 93. . 0 94. . ∞
95. . 2
3
96. . 1 − 97. . 0 98. . 2 − 99. .
2
1
100. .
9
e 101. . 0


♠PRIMJEDBE♠

1. U nastavku promatramo limese nizova kojima se indeks “n” pojavljuje u potencijama sa
različitim konstantnim bazama. Na primjer, želimo izračunati:
2 3
1 2 3
lim
+
− ⋅
∞ →
n
n
n
.

Budući da je ovo jedan specijalni oblik neodređenog oblika


, postupamo kao što je
uobičajeno, odnosno dijelimo sa eksponencijalnom funkcijom najveće baze, kao u slijedećem
primjeru:
. 0
0 1
0 0
)
3
1
( 2 1
)
3
1
( )
3
2
( 3
lim
3
2
1
3
1
3
2
3
lim
3 / ) 2 3 (
3 / ) 1 2 3 (
lim
2 3
1 2 3
lim =
+

=
+
− ⋅
=
+
− ⋅
=
+
− ⋅
=
+
− ⋅
∞ → ∞ → ∞ → ∞ →
n
n n
n
n
n n
n
n
n n
n n
n
n
n
n


2. Ako se u danom nizu pojavljuju istovremeno algebarske i transcedentne funkcije, tada
limes niza ne možemo računati na klasičan način djeljenjem sa najvećom potencijom. Na
primjer, želimo izračunati:
n
n
n
2
lim
2
∞ →
.

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
24
Uvijek možemo ako je to korisno, preći sa indeksa “n” na varijablu “x” takvu da ∞ → x .
Potom, kao kod limesa funkcija možemo u ovakvom slučaju iskoristiti L’Hospitalovo pravilo,
kao u slijedećem primjeru (pročitati kada budemo radili derivacije):

= = = = = =
∞ → ∞ →


∞ → ∞ →
2 ln 2
2
lim
)' 2 (
)' (
lim '
2
lim
2
lim
2 2 2
x
x
x
x
x
x
n
n
x x
H L
x n

0
2
1
lim
2 ln
2
2 ln 2
1
lim
2 ln
2
)' 2 (
)' (
lim
2 ln
2
'
2
lim
2 ln
2
2
= = = = = = =
∞ → ∞ → ∞ →


∞ →
x
x
x
x
x
x
x
x
x
H L
x
.

Znači da smo pokazali da je:
. 0
2
lim
2
=
∞ →
n
n
n
2.2 REKURZIVNO ZADANI NIZOVI

U primjenama određen broj nizova nije zadan općim članom već rekurzivnom relacijom. Na
primjer:

1 1
2, 1
n n
a a a
+
= + =
1 1
4
3 , 3
1
n
n
a a
a
+
= − =
+

1 1
3 (1 ), 3/ 4.
n n n
a a a a
+
= − =

Pitanje: kako za ovakve nizove računati njihove limese? Ako znamo da je niz konvergentan
tada je očigledno:
1
lim lim
n n
n n
L a a
+
→∞ →∞
= = .

Sada je lako “limesirati” danu rekurziju. Na primjer:

1
lim lim 2 2.
n n
n n
a a L L
+
→∞ →∞
= + ⇒ = +

Jednostavnim riješavanjem dobivene algebarske jednadžbe po L slijedi da je

lim 2.
n
n
L a
→∞
= =

Međutim, postavlja se pitanje kako znati da je rekurzivno dani niz konvergentan, jer kako
vidimo ako pretpostavimo da je konvergentan lako možemo iz rekurzije izračunati njegov
limes. Naravno, ovo je teži dio zadatka, te koristimo slijedeća dva rezultata o konvergenciji
monotonih i ograničenih nizova.

♣Teorem 1. (konvergencija rastućih nizova) Pretpostavimo da je dani niz
n
a rastući,
odnosno pretpostavimo da vrijedi:
1 n n
a a
+
≤ za svaki N n∈ .
NIZOVI I REDOVI
25
Na dalje, pretpostavimo da je zadani niz
n
a odozgo ograničen odnosno neka postoji realan
broj 0 M > takav da je:
n
a M ≤ za svaki N n∈ .

Tada je niz
n
a konvergentan odnosno postoji
1
lim lim
n n
n n
L a a
+
→∞ →∞
= = .♣


♣Teorem 2. (konvergencija padajućih nizova) Pretpostavimo da je dani niz
n
a padajući,
odnosno neka vrijedi:
1 n n
a a
+
≥ za svaki N n∈ .
Na dalje, pretpostavimo da je zadani niz
n
a odozdo ograničen odnosno neka postoji realan
broj m takav da je:
n
m a ≤ za svaki N n∈ .

Tada je niz
n
a konvergentan odnosno postoji
1
lim lim
n n
n n
L a a
+
→∞ →∞
= = .♣

102. Naći i dokazati da je to limes za niz
1 1
2, 1
n n
a a a
+
= + = .
• Pretpostavimo za tren da je
n
a konvergentan odnosno neka postoji limes
1
lim lim
n n
n n
L a a
+
→∞ →∞
= = ;
• “Limesiramo” rekurziju:

2
1
1 2
lim lim 2 2 2 0
2, 1.
n n
n n
a a L L L L
L L
+
→∞ →∞
= + ⇒ = + ⇒ − − =
⇒ = = −

S obzirom da iz rekurzije nužno slijedi da je 0
n
a ≥ to zaključujemo da je
1
lim lim 2.
n n
n n
L a a
+
→∞ →∞
= = =
• Na dalje, treba opravdati pretpostavku da je
n
a konvergentan:
- matematičkom indukcijom se lako pokaže da je
n
a rastući,
- matematičkom indukcijom se lako pokaže da je
n
a odozgo ograničen sa
2 M = .
• Sada po prethodnom teoremu o konvergenciji rastućih nizova, slijedi da je niz
n
a konvergentan.

103. Naći i dokazati da je to limes za niz
1 1
4
3 , 3
1
n
n
a a
a
+
= − =
+
.
• Pretpostavimo za tren da je
n
a konvergentan odnosno neka postoji limes
1
lim lim
n n
n n
L a a
+
→∞ →∞
= = ;
• “Limesiramo” rekurziju:

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
26
2
1
4 4
lim 3 3 2 1 0
lim 1 1
1.
n
n
n
n
a L L L
a L
L
+
→∞
→∞
= − ⇒ = − ⇒ − + =
+ +
⇒ =


Uvrštavajući početni uvjet u rekurziju
dobivamo da je
1 2
3 2 .., a a = > = > odnosno dokazat ćemo da je
n
a padajući.
• Na dalje, treba opravdati pretpostavku da je
n
a konvergentan:
- matematičkom indukcijom se lako pokaže da je
n
a padajući,
- matematičkom indukcijom se lako pokaže da je
n
a odozdo ograničen sa
1 m = .
• Sada po prethodnom teoremu o konvergenciji padajućih nizova, slijedi da je niz
n
a konvergentan.

104. Naći i dokazati da je to limes za niz
1 1
3 (1 ), 3/ 4
n n n
a a a a
+
= − = .
• Pretpostavimo za tren da je
n
a konvergentan odnosno neka postoji limes
1
lim lim
n n
n n
L a a
+
→∞ →∞
= = ;
• “Limesiramo” rekurziju:

2
1
1 2
lim 3(lim )(1 lim ) 3 (1 ) 3 2 0
2
0, .
3
n n n
n n x
a a a L L L L L
L L
+
→∞ →∞ →∞
= − ⇒ = − ⇒ − =
⇒ = =

Kako vidimo imamo dva kandidata za limes. Koji je od ova dva broja limes, ovisi o
tome kakva je donja međa za
n
a , s obzirom da se prvi član nalazi desno od njih.
Međutim, računajući nekoliko prvih članova lako je primjetiti da članovi “osciliraju”
oko broja
2
.
3
L = Time 0 L = otpada, ali zbog oscliliranja članova niza oko limesa
nemožemo primjeniti prethodne teoreme o konvergenciji rastućih i padajućih nizova.

• Zaključak: postoji veliki broj nizova koji nisu niti rastući niti padajući, poput niza iz
ovog primjera.ZADACI ZA VJEŽBU

U slijedećim zadacima naći i dokazati da su to limesi rekurzivno danih nizova.

105.
2
1 1
1
(2 ) , 0.
8
n n
a a a
+
= + = 106.
3
3
1 1
2 1, 2.
n n
a a a
+
= − =

107.
1 1
1
(1 ), 1/ 3.
2
n n n
a a a a
+
= − = 108.
1 1
2
1 , 3.
1
n
n
a a
a
+
= + =
+

109.
1 1
3
1 , 1.
1
n
n
a a
a
+
= + =
+
110.
1 1
, 1.
1
n
n
n
a
a a
a
+
= =
+

NIZOVI I REDOVI
27

RJEŠENJA

105. 2. 106. 1. 107. 0. 108. 3. 109. 2. 110. 0.2.3 REDOVI REALNIH BROJEVA

U nastavku, za dani niz
n
a nas interesira suma svih njegovih članova odnosno želimo
izračunati:
..... ......
3 2 1
1
+ + + + + =


=
n
n
n
a a a a a .
Međutim, zbrajanje beskonačno mnogo brojeva je složen proces:
i) zbroj može ovisiti o načinu zbrajanja;
ii) nemora biti konačan;
iii) ako je konačan, nije lako nači sumu.

Proces traženja sume svih članova danog niza
n
a onačavamo sa
∑ n
a , te ga zovemo redom
danog niza. On podrazumjeva slijedeće radnje:
i) dogovor o načinu zbrajanja;
ii) kriterije konvergencije pomoću kojih možemo znati da li ima ili nema smisla
zbrojiti sve članove nekog niza, odnosno da li red
∑ n
a konvergira ili divergira;
iii) algoritam za računanje sume


=1 n
n
a , pod uvjetom da red
∑ n
a konvergira.

♦Definicija 3. Za dani niz
n
a formira se takozvani niz djelomičnih suma
n
s na slijedeći
način:
1 1
a s =
2 1 2
a a s + =
3 2 1 3
a a a s + + =
#

n n
a a a a s + + + + = ......
3 2 1
.

Ako niz djelomičnih suma
n
s konvergira, tada je logično da ima smisla zbrojiti sve
članove niza
n
a , pa onda kažemo da red
∑ n
a konvergira. Pri tome je


n
n
n
n
s s a
∞ →


=
= =

lim
1
.

Ako pak niz djelomičnih suma
n
s divergira, tada kažemo da nema smisla zbrajati sve
članove niza
n
a , odnosno kažemo da red
∑ n
a divergira. ♦
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
28
Na primjer, ima smisla zbrojiti sve članove niza
2
1
n
a
n
= , kao i sve članove niza
n
a
n
n
) 1 (−
= ,
dok nema smisla zbrojiti sve članove niza
n
a
n
1
= . Kratko rečeno, red

2
1
n
konvergira,
red


n
n
) 1 (
konvergira, dok red

n
1
divergira. Pri tome za pripadne sume vrijedi:
i)
6
1
2
1
2
π
=


= n
n
,
ii) 2 ln
) 1 (
1
− == n
n
n
,
iii) ∞ =


=1
1
n
n
.

Primjetimo da za redove
∑ n
a koji konvergiraju nije lako općenito naći sumu


=1 n
n
a . Samo
za rijetke slučajeve možemo pokazati konvergenciju ili divergenciju po definiciji, odnosno
formirajući niz djelomičnih suma
n
s . Sada navodimo takva dva klasična primjera.

111. Red

+ ) 1 (
1
n n
konvergira, a za sumu vrijedi: 1
) 1 (
1
1
=
+


= n
n n
. Da bi ovo pokazali
formirat ćemo niz pripadnih djelomičnih suma:

2 1
1
1

= s
3
1
1 )
3
1
2
1
( )
2
1
1 (
3 2
1
2 1
1
2
− = − + − =

+

= s
4
1
1 )
4
1
3
1
( )
3
1
2
1
( )
2
1
1 (
4 3
1
3 2
1
2 1
1
3
− = − + − + − =

+

+

= s
#

=
+
− + −

+ + − + − =
+
+

+ +

+

= )
1
1 1
( )
1
1
1
( ..... )
3
1
2
1
( )
2
1
1 (
) 1 (
1
) 1 (
1
......
3 2
1
2 1
1
n n n n n n n n
s
n


1
1
1
+
− =
n
.
Sada se lako uočava da je 1 )
1
1
1 ( lim lim =
+
− =
∞ → ∞ →
n
s
n
n
n
, pa red

+ ) 1 (
1
n n
konvergira.


☺ 112. Geometrijski red

n
q konvergira ako 1 | | < q , a za sumu vrijedi:
q
q
q
n
n

=


=
1
1
. Da
bi to pokazali formirat ćemo niz djelomičnih suma:

q s =
1

2
2
q q s + =
NIZOVI I REDOVI
29
q
q
q q q q s


= + + =
1
1
3
3 2
3

#
q
q
q q q q q s
n
n n
n


= + + + + =

1
1
.....
1 2

Budući da ako je 1 | | < q , tada je 0 lim =
∞ →
n
n
q , pa lako zaključujemo da vrijedi
q
q
q
q
q s
n
n
n
n

=


=
∞ → ∞ →
1
)
1
1
( lim lim .
Time smo pokazali da red

n
q konvergira. Iz ovog postupka smo istovremeno pokazali da
vrijedi:

1 | | ,
1
,
1
,
1
1
1 0
<

=

=

=
∑ ∑ ∑

=

=

=
q
q
q
q
q
q
q
q
q
m
m n
n
n
n
n
n☺ 113. Red

n
1
divergira. Da bi to pokazali, potrebno je pokazati da niz djelomičnih
suma
n
s divergira. Još lakše, dovoljno je naći podniz niza
n
s , koji divergira pa će i sam niz
n
s divergirat. Taj podniz će biti sastavljen od svih članova niza
n
s sa indeksima oblika
n
2 :

2
3
2
1
1
2
= + = s
2
4
4
1
4
1
2
3
4
1
3
1
2
1
1
4
= + + > + + + = s
2
5
8
1
8
1
8
1
8
1
2
4
8
1
7
1
6
1
5
1
2
4
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
8
= + + + + > + + + + > + + + + + + + = s
#

∞ →
+
=
2
2
2
n
s
n
.
Time smo pokazali da je ∞ =
∞ →
n
n
s lim , odnosno red

n
1
divergira.

114. Pokazati da red
|
|
.
|

\
|
+

1
5
4
3
n
n
konvergira, te izračunati sumu


=
+ |
|
.
|

\
|
0
1
5
4
3
n
n
n
. Lakim
računom dobivamo da je:
n
n
n
n
n
n
n
∑ ∑ ∑ ∑
|
.
|

\
|
= =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+ +
5
4
5
3
5
4
5
3
5
4
3
5
4
3
1 1
.
S obzirom da je 1
5
4
< = q , pripadni red je geometrijski i konvergentan. Sa njegovu sumu
vrijedi:
3
5 / 4 1
1
5
3
5
4
5
3
5
4
3
0 0
1
=

= |
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
∑ ∑

=

=
+
n
n
n
n
n
.
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
30


115. Pokazati da red

+
n
n n
4
2 3
konvergira, te izračunati sumu


=
+
0
4
2 3
n
n
n n
. Kao u
prethodnom primjeru, dobivamo da je:
n n
n
n
n
n
n
n n
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
= + =
+
2
1
4
3
4
2
4
3
4
2 3
.
S obzirom da je 1
4
3
< = q i 1
2
1
< = q , pripadni redovi su geometrijski i konvergentni. Sa
njihove sume vrijedi:
6
2 / 1 1
1
4 / 3 1
1
2
1
4
3
4
2 3
0 0 0
=

+

= |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
+
∑ ∑ ∑

=

=

=
n
n
n
n n
n
n n
.♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

U slijedećim zadacima ispitaj konvergenciju danih redova:


116.

n
n
3
2
.
117.

+ + ) 6 )( 5 (
1
n n
. 118.

|
.
|

\
|

+1
2
1
2
1
n n
.

119.

+


3
1
2
3 4
n
n
. 120.

+
⋅ − ⋅
n
n n
5
2 3 3 2
1
. 121.

n
e
n
.U slijedećim zadacima izračunati sume danih redova:

122.
1
3
5
2


=

|
.
|

\
|
n
n
.
123.


=


0
5 3
n
n n
. 124.


=
+ +
1
) 2 )( 1 (
1
n
n n
.
125.


=

2
2
1
1
n
n
. 126.


=
|
.
|

\
|

1
3
1
2
1
n
n n
. 127. ]
1
1
3
2
[
2
2


=

+ |
.
|

\
|
n
n
n
.


RJEŠENJA

116. . konvergira . 117. . konvergira . 118. . konvergira . 119. . divergira .
120. . konvergira . 121. . divergira . 122. .
15
4
123. .
2
5
124. .
2
1
125. .
4
3
126. .
2
1

127. .
12
25
NIZOVI I REDOVI
31
2.4 USPOREDNI I INTEGRALNI KRITERIJI


Budući da je teško odrediti konvergenciju reda po definiciji, odnosno preko konvergencije
niza djelomičnih suma, potrebno je na dani red primjeniti razne kriterije konvergencije
pomoću kojih se jednostavnije dolazi do zaključka o tome dali dani red
∑ n
a konvergira ili
divergira.

Prvo startamo sa dva usporedna kriterija za redove
∑ n
a sa pozitivnim članovima odnosno
kad je
n
a ≤ 0 za svaki N n∈ . To su takozvani Weierstrassovi usporedni kriteriji.Jednostavno rečeno, ako želimo pokazat da neki red
∑ n
a konvergira dovoljno je svaki član
niza
n
a odozgo ograničiti sa svakim članom niza
n
b čiji red
∑ n
b konvergira. Ili, ako
želimo pokazati da neki red
∑ n
b divergira tada je dovoljno svaki član niza
n
b odozdo
ograničiti sa svakim članom niza
n
a čiji red
∑ n
a divergira.

Kako se primjenjuje ovaj usporedni kriterij, pokazat ćemo na nekoliko veoma važnih i
klasičnih primjera.

128. Red

2
1
n
je konvergentan.

Da bi to pokazali, koristićemo usporedni kriterij iz Teorema 3, ondnosno ograničit ćemo sve
članove niza
2
1
n
a
n
= sa članovima nekog niza za koga znamo da je konvergentan.
Konkretno, lako je pokazati da vrijedi:

) 1 (
1
) 1 ( ) 1 (
1
) 1 (
1
2
+

+ ⋅ +
=
+ n n n n n
, za svaki N n∈ .

Budući da smo u primjeru 111 pokazali da red

+ ) 1 (
1
n n
konvergira, to po usporednom
kriteriju slijedi da je i red

+
2
) 1 (
1
n
konvergentan. Sada konvergencija reda

2
1
n
slijedi iz
jednakosti:
♣Teorem 3. (usporedni kriterij) Pretpostavimo da su zadani nizovi
n
a i
n
b za koje postoji
realan broj M >0 takav da je
n n
b M a ⋅ ≤ ≤ 0 , za svaki N n∈ .

i) Ako red
∑ n
b konvergira tada mora konvergirat i red
∑ n
a ;
ii) Ako red
∑ n
a divergira tada mora divergirat i red
∑ n
b . ♣

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
32
∑ ∑

=

=
+
+ =
1 1
2 2
.
) 1 (
1
1
1
n n
n n


☺ 129. Red

+ )! 1 (
1
n
je konvergentan.

Da bi to pokazali, ograničit ćemo svaki član niza
)! 1 (
1
+
=
n
a
n
sa članovima nekog
konvergentnog niza. Preciznije, lako se pokaže nejednakost:

n
n
n n n 2
1
2 2 2 1
1
) 1 ( 3 2 1
1
)! 1 (
1
puta
=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
+

.
Budući da smo u primjeru 112 pokazali da je red

n
2
1
konvergentan (jer je 1 2 / 1 < = q ), to
po prethodnoj nejednakosti i usporednom kriteriju iz Teorema 3 slijedi da je i red

+ )! 1 (
1
n

konvergentan, što smo i trebali pokazati.

☺ 130. Red

n
1
je divergentan.

Ponovno ćemo se koristiti usporednim kriterijem iz Teorema 3, ali ovaj put ćemo članove
niza
n
a
n
1
= ograničiti odozdo sa članovima niza za koga znamo da divergira. Preciznije,
lako je pokazati nejednakost:
n
n
1 1
≤ , za sve N n∈ .

Budući da smo u primjeru 113 pokazali da je red

n
1
divergentan, to po usporednom
kriteriju iz Teorema 3 slijedi da je i red

n
1
divergentan.

Primjere 128 i 130 je moguće generalizirati na mnoge druge potencije od
n
1
, kao što slijedi.

131. Red:
¹
´
¦


=

. 1 za divergira
2 za konvergira
1
p
p
n
p


Zaista, tvrdnja jednostavno slijedi iz Teorema 3 i slijedeće nejednakosti:

p
n n
1 1
≤ za 1 ≤ p i
2
1 1
n n
p
≤ za 2 ≥ p .

NIZOVI I REDOVI
33
Budući da smo u primjerima 128 i 130 pokazali da red

2
1
n
konvergira te da red

n
1
divergira to iz prethodne nejednakosti i usporednog kriterija slijedi tražena tvrdnja.

U nastavku dajemo još jedan koristan usporedni kriterij.Ovaj kriterij je praktičan ako u općem članu reda postoje takozvani “viškovi” odnosno
dijelovi koji uopće ne utjeću na konvergenciju. Kao u slijedećem primjeru.

☺ 132. Red

−3 2
4
n
i red

n
2
1
se isto ponašaju u smislu konvergencije. Zašto? Pa po
prethodnom Teoremu 4, potrebno je provjeriti limes omjera njihovih općih članova, odnosno:

4
2 / ) 3 2 (
2 / 2
lim 4 lim lim
2
1
3 2
4
=

= = =
∞ →

∞ → ∞ →
n n
n n
n n
n
n
n
n
n
b
a
L .

S obzirom da je 0 4 > = L to po Teoremu 4 slijedi da se ova dva reda jednako ponašaju u
smislu konvergencije. Međutim, mi već znamo po primjeru 112 da red

n
2
1
konvergira, pa
prema ovome direktno slijedi da je red

−3 2
4
n
konvergentan.
☺ 133. Pokažimo usporednim kriterijem da je red

+ − 4 3
2
3
2
n n
n
divergentan. Kada
uklonimo sve “viškove” u nazivniku
4 3
2
3
2
+ −
=
n n
n
a
n
dobivamo opći član prethodnog reda u
obliku
n
b
n
1
= . Preciznije, računamo slijedeći limes:
2
/ ) 4 3 (
/
lim 2 lim lim
3 3
3 3
1
4 3
2
3
2
=
+ −
= = =
∞ →
+ −
∞ → ∞ →
n n n
n n
b
a
L
n
n
n n
n
n
n
n
n
.

♣Teorem 4. (limesni usporedni kriterij) Pretpostavimo da su zadani nizovi 0 ≥
n
a i
0 ≥
n
b te pretostavimo da smo izračunali slijedeći limes:
n
n
n
b
a
L
∞ →
= lim , gdje je ∞ < < L 0 .

i) Ako red
∑ n
b konvergira tada mora konvergirat i red
∑ n
a ;
ii) Ako red
∑ n
b divergira tada mora divergirat i red
∑ n
a .
Pri tome kažemo da se redovi
∑ n
a i
∑ n
b isto ponašaju u smislu konvergencije. ♣
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
34
Kako je L = 2>0, to po Teoremu 4 obadva reda se jednako ponašaju u smislu konvergencije, a
budući da već znamo da red

n
1
divergira, to povlači da i red

+ − 4 3
2
3
2
n n
n
divergira, što
je trebalo pokazati.

Na kraju ove točke navodimo takozvani “integralni kriterij”. Kako sama riječ kaže, da bi
ustanovili konvergenciju nekog reda potrebno je ispitati konvergenciju odgovarajućeg
nepravog integrala. Pri tome ćemo u kasnijim Poglavljima, raditi konvergencije nepravih
integrala (pročitati nakon što budemo radili integrale).


Budući da je lakše integrirat nego sumirati, to ovaj kriterij može biti veoma praktičan.

134. Red:
¹
´
¦

>
=

. 1 za divergira
1 za konvergira
1
p
p
n
p


Za razliku od primjera 131, ova tvrdnja je potpuna, jer pokriva sve vrijednosti potencije “p”
razlomka
n
1
. Nije teško pokazati da:
¹
´
¦

>
=


. 1 za divergira
1 za konvergira
1
1
p
p
dx
x
p


Sada iz ove tvrdnje i integralnog kriterija iz Teorema 5 direktno slijedi tražena konvergencija
reda

p
n
1
za sve vrijednosti potencije “p”.

135. Red

n
e
n
konvergira. Zaključak slijedi iz slijedećih činjenica koje prepuštamo
čitatelju na provjeru:
i) funkcija
x
x
e x
e
x
x f

⋅ = = ) ( je neprekidna i padajuća na intervalu ) , 1 [ ∞ ;
ii) vrijedi: ; 2
1
1
∞ < = ⋅
e dx e x
x

iii) primjena Teorema 5 nam daje traženi zaključak.

♣Teorem 5. (integralni kriterij) Neka je zadan niz 0 ≥
n
a , te neka je
n
a n f = ) ( . Ako je
ovako definirana funkcija R R f → : neprekidna i padajuća na intervalu ) , 1 [ ∞ , tada
vrijedi:
red
∑ n
a konvergira ⇔ integral


1
) ( dx x f konvergira. ♣
NIZOVI I REDOVI
35
♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

U slijedećim zadacima ispitati konvergenciju danih redova, koristeći usporedne i integralni
kriterij za konvergenciju redova.

136.

+
2 / 5
) 1 (n
n
. 137.

+
3 5
3
n n
n
. 138.

+ + 2 2
1
2
n n
.
139.

− ) 4 (
1
n n
. 140.

+ 4
2
3
n
. 141.


n
n 3
1
.
142.

+ )! 1 (
!
n
n
. 143.

)! 2 (
!
n
n
. 144.

n
n ln
.
145.

n nln
1
. 146.
∑ 2
n
e
n
. 147.

+
2 2
) 1 ( n
n
.
148.

2
)) (ln(ln ln
1
n n n
.RJEŠENJA

136. . konvergira . 137. . divergira . 138. . konvergira . 139. . konvergira .
140. . konvergira . 141. . konvergira . 142. . divergira . 143. . konvergira .
144. . divergira . 145. . divergira . 146. . konvergira . 147. . konvergira .
148. . konvergira .

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass

Rođen:31 Oktobar 1815 u Ostenfelde, Westphalia (Njemačka)
Umro: 19 Februar 1897 u Berlinu (Njemačka)Weierstrassa (Vajerštrasa) je povijest obilježila kao “oca moderne matemematike”. Dao je
veliki broj rezultata na temu: analiza iracionalnih brojeva, analiza neprekidnih funkcija,
redovi potencija, sistemi diferencijalnih jednadžbi, kompleksna analiza. Poznata je njegove
izreka:
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
36


2.5 CAUCHY-EV KRITERIJ

Ukoliko se u općem članu reda
∑ n
a pojavljuje indeks “n” istovremeno u bazi i u
eksponentu, tada je veoma praktičan Cauchy-ev (Košijev) kriterij.

Naravno da se gornji limes računa u nekoliko koraka: prvo se riješimo n-tog korjena odnosno
izračunamo
n
n
a
/ 1
| | ; nakon toga prelazimo na računanje limesa
n
n
n
a
/ 1
| | lim
∞ →
.

U računanju limesa n-tog korijena trebamo i slijedeća svojstva:

i) 1 lim =
∞ →
n
n
a , gdje je 0 > a ;
ii) 1 lim =
∞ →
n
n
n ;
iii) 1 ) ( lim =
∞ →
n
n
n P , gdje je ) (x P polinom po x;
iv) 1
) (
) (
lim =
∞ →
n
n
n Q
n P
, gdje su ) ( ), ( x Q x P polinomi po x.


Na primjer: 1 2 lim =
∞ →
n
n
, 1 lim
3
=
∞ →
n
n
n , 1 1 3 lim
2
= − +
∞ →
n
n
n n i 1
2 3
5 2
lim
3 4
2
=
+ −
+ +
∞ →
n
n
n n
n n
.

149. Red

n
n
3
2
je konvergentan, jer je
. 1
3
1

3
1
lim
3
1
| | lim
3 3
| |
3
3 3
< = ⇒ = = = ⇒ = =
∞ → ∞ →
L n a L
n n
a
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n


☺ 150. Red
n
n
n

|
.
|

\
|

+
1 5
3 2
je konvergentan, jer je
Istina je da matematičar koji nije pomalo i pjesnik, nikad neće biti savršen
matematičar – K. Weierstrass.
♣Teorem 6. (Cauchy-ev kriterij) Zadan je niz realnih brojeva
n
a , te pretpostavimo da
smo izračunali slijedeći limes:
. | | lim
n
n
n
a L
∞ →
=
Tada vrijedi:
i) ako je 1 < L tada red
∑ n
a konvergira;
ii) ako je 1 > L tada red
∑ n
a divergira;
iii) ako je 1 = L tada treba preći na neki drugi kriterij. ♣
NIZOVI I REDOVI
37
. 1
5
2

5
2
1 5
3 2
lim | | lim
1 5
3 2
) 1 5 (
) 3 2 (
| | < = ⇒ =

+
= = ⇒

+
=

+
=
∞ → ∞ →
L
n
n
a L
n
n
n
n
a
n
n
n
n
n
n
n
n
n


☺ 151. Red
n
n
n n

|
|
.
|

\
|
+

3 2
2
je divergentan, jer je
. 1
3 2
lim | | lim
3 2 ) 3 2 (
) (
| |
2 2 2
> ∞ = ⇒ ∞ =
+

= = ⇒
+

=
+

=
∞ → ∞ →
L
n
n n
a L
n
n n
n
n n
a
n
n
n
n
n
n
n
n
n


152. Red
2
3
2
n
n
n

|
.
|

\
|
+

je konvergentan, jer je
. 1 1
3
2
lim | | lim
3
2
) 3 (
) 2 (
| |
5
3
5
lim
2
2
< = = = |
.
|

\
|
+

= = ⇒ |
.
|

\
|
+

=
+

=

+


∞ → ∞ →
→∞
e e
n
n
a L
n
n
n
n
a
n
n n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

153.


n
e
n n 2
2
.
154.
n
n
n
n

|
.
|

\
|
+

2
1 2
3
1
.
155.
n
n
n n
n

|
|
.
|

\
|
+
+

2
2
3
3
2 4 .
156.
n
n
n
n

|
.
|

\
|

+
2
2 3
2
5
.
157.
2
2
3
2
2
n
n
n
n

|
.
|

\
| +
.
158.
2
1 3
5 2
n
n
n
n
n
n

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+
+
.
159.
1 2
1
1 2
1
3

+

|
.
|

\
|
+
+
n
n
n
n
.
160.


n
n
n
e
π
.
161.

n
n
3
ch
.


RJEŠENJA

153. e L konvergira / 1 = . 154. 3 / 2 = L konvergira .
155. 3 / 2 = L konvergira . 156. 2 / 3 = L divergira . 157. 9 /
2
e L konvergira = .
158. e L konvergira / 2 = . 159. 4 / 3 = L konvergira . 160. π / e L konvergira = .
161. . konvergira .


Augustin Louis Cauchy

Rođen:21. August 1789 u Parizu (Francuska)
Umro: 23. Maj 1857 u Sceauxu - blizu Pariza (Francuska)

Ljudi odlaze, ali njihova djela ostaju –
A.L. Cauchy
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
38


U modernoj matematici je zapamćen po uvođenju preciznosti u matematičku analizu. Na
pravio je veliki broj radova iz: kombinatorike, beskonačnih redova, teorije polihedrona,
teorije o konačnim grupama, teorije funkcija kompleksne varijable…... Poznata je njegova
izreka na samrti, gore desno.2.6 D’ALEMBERT-OV KRITERIJ

Ukoliko se u općem članu reda
∑ n
a pojavljuje indeks “n” u obliku faktorijale “n!” tada je
skoro nezamjenjiv D’Alembert-ov (Dalamberov) kriterij. Naravno da ovaj kriterij možemo
koristiti u drugim slučajevima.

Gornji limes računamo u nekoliko koraka: prvo se riješimo razlomka
n
n
a
a
1 +
uz pravilo
dvostrukog razlomka, te kračenja u brojniku i nazivniku istih sa istima; nakon toga prelazimo
na računanje limesa
n
n
n
a
a
1
lim
+
∞ →
.


☺ 162. Red

n
n
2
je konvergentan, jer je
♣Teorem 7. (D’Alembert-ov kriterij) Zadan je niz realnih brojeva
n
a , te pretpostavimo
da smo izračunali slijedeći limes:
. lim
1
n
n
n
a
a
L
+
∞ →
=
Tada vrijedi:
iv) ako je 1 < L tada red
∑ n
a konvergira;
v) ako je 1 > L tada red
∑ n
a divergira;
vi) ako je 1 = L tada treba preći na neki drugi kriterij. ♣
NIZOVI I REDOVI
39
. 1
2
1

2
1 1
lim
2
1
lim
2
1 1
1
2
2
1
1
1
< = ⇒ =
+
= = ⇒ ⋅
+
= =
∞ →
+
∞ →
+
+
+
L
n
n
a
a
L
n
n
a
a
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n☺ 163. Red

n
n
3
!
je divergentan, jer je
. 1
3
1
lim lim
3
1
3
3
!
)! 1 (
1
1
3
!
3
)! 1 (
1
1
> ∞ = ⇒ ∞ =
+
= = ⇒
+
= ⋅
+
= =
∞ →
+
∞ →
+
+
+
+
L
n
a
a
L
n
n
n
a
a
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n164. Red

n
n
n!
je konvergentan, jer je
. 1
/ 1 1
1
lim
1
lim lim

1 ) 1 )( 1 (
) 1 (
) 1 ( !
)! 1 (
1 1
1 !
) 1 (
)! 1 (
1
1
< = |
.
|

\
|
+
= |
.
|

\
|
+
= =
⇒ |
.
|

\
|
+
=
+ +
+ =
+

+
= =

∞ → ∞ →
+
∞ →
+
+
+
+
+
e
n n
n
a
a
L
n
n
n n
n
n
n
n
n
n
a
a
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

U slijedećim zadacima ispitati konvergenciju danih redova realnih brojeva.

165.

! n
e
n
.
166.

n
n
5
!
.
167.

)! 2 (
) ! (
2
n
n
.
168.

)! 2 ( n
n
n
.
169.

− ! )! 1 2 (
!
n
n
.
170.

)! 3 (
) ! (
3
n
n
.
171.

n
n
n
n! 4
. 172.

n
e
n
. 173.

e
n
n
e
.
Primjetimo da je n n n 2 ) 1 2 ( 3 2 1 )! 2 ( ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = i ) 1 2 ( ) 3 2 ( 5 3 1 ! )! 1 2 ( − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = − n n n .


RJEŠENJA

165. 0 = L konvergira . 166. ∞ = L divergira .
167. 4 / 1 = L konvergira . 168. 0 = L konvergira . 169. 2 / 1 = L konvergira .
170. 27 / 1 = L konvergira . 171. e L divergira / 4 = . 172. e L divergira = .
173. e L divergira = .
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
40
Jean Le Rond d'Alembert

Rođen: 17. Novembra 1717 u Parizu (Francuska)
Umro: 29. Oktobra 1783 u Parizu (Francuska)Zapamčen je kao velika ličnost u francuskoj znanosti, te kao veliki prijatelj velikog
Lagrangea (Lagranža). Na početku života nije imao sreću jer ga je mati ostavila na
stepenicama kapele St. Jean le Rond, po kojoj je uzeo svoje ime. D’Alembert je prvi dao
potpuno rješenje značajnog problema o pojavama ekvinocija. Njegov najvažniji potpuno
matematički rad bio je o parcijalnim diferencijalnim jednadžbama, posebno u vezi s
vibrirajućim membranama. Isto tako su važni njegovi radovi u dinamici fluida, te neki radovi
u filozofiji.2.7 NUŽNI I LEIBNIZ-OV KRITERIJI

Ukoliko Cauchy-ev (Košijev) i D’Alembert-ov (Dalamberov) kriteriji daju ne odlučenu
situaciju, odnosno na kraju dobivamo da je limes L = 1, tada bi bilo dobro ispitati da li opći
član reda zadovoljava nužni kriterij. Da bi neki red uopće konvergirao nužno je da mu opći
član teži nuli.Naravno da 0 lim =
∞ →
n
n
a ne povlači da red
∑ n
a konvergira što je jasno iz primjera

n
1
.
Prema ovome, nužnim kriterijom možemo samo pokazati da neki red divergira, a o
konvergenciji ne možemo reći ništa. Promotrimo slijedeće primjere.
♣Teorem 8. (nužni kriterij) Zadan je niz realnih brojeva
n
a . Tada vrijedi:


⇒ ≠
∞ →
n n
n
a a 0 lim divergira. ♣
NIZOVI I REDOVI
41


☺ 174. Red

− )
2
1
1 (
n
divergira jer je: 0 1 )
2
1
1 ( lim lim ≠ = − =
∞ → ∞ →
n
n
n
n
a .

☺ 175. Red

− − ) 2 (
2
n n n divergira jer je:
0 1
2
2
lim
2
2
) 2 ( lim ) 2 ( lim lim
2 2
2
2 2
≠ − =
+ −

=
+ −
+ −
− − = − − =
∞ → ∞ → ∞ → ∞ →
n n n
n
n n n
n n n
n n n n n n a
n n n
n
n
.

☺ 176. Red

+
n
n
n
)
1
( divergira jer: 0 )
1
( lim lim
1
≠ =
+
=

∞ → ∞ →
e
n
n
a
n
n
n
n
.


U nastavku promatramo takozvane alternirane redove odnosno redove u obliku:

0 , ) 1 ( ≥ −
∑ n n
n
a a .
Znamo da red

n
1
divergira. Međutim, alternirani red


n
n
1
) 1 ( konvergira. Što više,
može se točno izračunati njegova suma odnosno

. 2 ln
1
) 1 (
1
− = −


= n
n
nNaravno da za konvergenciju alternirajućih redova možemo koristiti sve do sada izrečene
kriterije za redove sa ne nužno pozitivnim članovima. Međutim, najlakše je za alternirajuće
redove koristiti takozvani Leibnizov (Lajbnicov) kriterij, koji je iskazan u slijedećem
rezultatu.
Uvjet N n a a a
n n n
n
∈ ≥ =
+
∞ →
sve za i 0 lim
1
, znači da niz
n
a padajući teži ka nuli.

☺ 177. Red


n
n
1
) 1 ( konvergira, jer je:
0 )
1
( lim lim = =
∞ → ∞ →
n
a
n
n
n
i N n a
n n
a
n n
∈ =
+
≥ =
+
sve za
1
1 1
1
.


☺ 178. Red


n
n
1
) 1 ( konvergira, jer je:
♣Teorem 9. (Leibnizov kriterij za alternirane redove) Zadan je niz realnih brojeva
n
a .
Tada vrijedi:
N n a a a
n n n
n
∈ ≥ =
+
∞ →
sve za i 0 lim
1n
a konvergira.♣
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
42
0 )
1
( lim lim = =
∞ → ∞ →
n
a
n
n
n
i N n a
n n
a
n n
∈ =
+
≥ =
+
sve za
1
1 1
1
.


Općenito, za bilo koju pozitivnu potenciju “p” imamo slijedeći zaključak.

☺ 179. Red


p
n
n
1
) 1 ( , 0 > p , konvergira, jer je:
0 )
1
( lim lim = =
∞ → ∞ →
p
n
n
n
n
a i N n a
n n
a
n
p p
n
∈ =
+
≥ =
+
sve za
) 1 (
1 1
1
.♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

180. Argumentirano obrazložiti, zašto:
i) red


3
1
) 1 (
n
n
konvergira;
ii) red

3
1
n
divergira.

181. Pokaži da red

+
+
n
n
n
)
2
1
( divergira.

182. Ispitati konvergenciju reda ) 1 1 (

− − + n n n .

183. Ispitati konvergenciju reda


n
) 1 ( .

184. Ispitati konvergenciju reda
n n
n
n
2
1 2
) 1 (
2
+
+


.


185. Argumentirano obrazložiti, zašto:
i) red


4 5
1
) 1 (
n
n
konvergira;
ii) red

4 5
1
n
konvergira.

186. Dokazati da za red


n
n
n
)
1
( vrijedi:
i) Cauchy-ev kriterij je neodlučan, odnosno L = 1;
ii) D’Alembert-ov kriterij je neodlučan, odnosno L = 1;
iii) divergira zbog nužnog kriterija odnosno
1
)
1
( lim

∞ →
=

e
n
n
n
n
.NIZOVI I REDOVI
43

RJEŠENJA

182. . divergira . 183. . divergira . 184. . konvergira .

♠PRIMJEDBE♠


Nužni kriterij iz Teorema 8 se uglavnom u literaturi pojavljuje u svom ekvivalentnom obliku:Međutim, ovakva forma nužnog kriterija može izazvati neopravdane nedoumice vezano sa
dovoljnost uvjeta 0 lim =
∞ →
n
n
a , jer znamo da on ne može garantirati konvergenciju
∑ n
a nego
je on samo jedna posljedica njegove konvergencije.

Zašto su tvrdnje Teorema 8 i Teorema 10 ekvivalentne? Naime, primjetimo da u matematici
općenito vrijedi logički princip takozvani “obrat po kontrapoziciji” koji kaže:

točno je da B A ⇒ ako i samo ako A B ÷ ⇒ ÷ ,

gdje B ÷ označava negaciju tvrdnje B , dok A ÷ označava negaciju tvrdnje A. U kontekstu
Teorema 8 i Teorema 10 neka su :

} 0 lim { ≠ =
∞ →
n
n
a A i } divergira {

=
n
a B .
Tada je očito:
} konvergira {

= ÷
n
a B i } 0 lim { = = ÷
∞ →
n
n
a A .
Sada u ovim terminima ekvivalentnost između Teorema 8 i Teorema 10 slijedi iz prethodnog
principa odnosno:

B A ⇒ (Teorem 8) ako i samo ako A B ÷ ⇒ ÷ (Teorema 10).♣Teorem 10. (nužni kriterij) Zadan je niz realnih brojeva
n
a . Tada vrijedi:
∑ n
a konvergira 0 lim = ⇒
∞ →
n
n
a . ♣


3. Funkcije

45


3. poglavlje

∗ F U N K C I J E ∗U ovom poglavlju:

Elementarne funkcije
Inverzne funkcije elementarnih funkcija
Domena složenih funkcija
Inverz složenih funkcija
Ispitivanje na rubu područja definicijeKvalitativna svojstva funkcije ) (x f y = ( R R f → : ), kao monotonost, konveksnost i
konkavnost, injektivnost, parnost i neparnost, i druga, lako možemo “očitati” sa njenog grafa
xy f
O G ⊆ u koordinatnom sustavu }. , : ) , {(
2
R y R x y x R O
xy
∈ ∈ = =

Kvantitativna svojstva funkcije ) (x f y = , kao što su to nultočke, ekstremi, ponašanje na rubu
domene, asimptote itd., dobivamo primjenom diferencijalnog računa koji je izložen u
slijedećim poglavljima.

Prema tome, najvažnije elementarne funkcije ) : ( ), ( R R f x f y → = , ćemo prikazati crtajući
njihove grafove, a sa njihovim svojstvima ćemo se intuitivno upoznati sa njihovog grafa.

Domena funkcije ) (x f y = , u oznaci ) ( f D , je skup koji sadrži sve realne brojeve x u
kojima je definirana-moguća vrijednost ) (x f . Na primjer, funkcija x y = je moguća jedino
ako je 0 ≥ x .

Slika funkcije ) (x f y = , u oznaci ) ( f R , je skup svih vrijednosti ) (x f , gdje su varijable x
uzete iz domene ) ( f D . Na primjer, slika funkcija 1
2
− = x y je interval ) , 1 [ ∞ − .

Funkcija ) (x f y = je rastuća na intervalu ] , [ b a ako vrijedi:

] , [ ), ( ) (
2 1 2 1
b a x x f x f x x ∈ ∀ ≤ ⇒ < .

Funkcija ) (x f y = je padajuća na intervalu ] , [ b a ako vrijedi:

] , [ ), ( ) (
2 1 2 1
b a x x f x f x x ∈ ∀ ≥ ⇒ < .Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

46
Funkcija ) (x f y = je monotona na intervalu ] , [ b a ako je ili rastuća ili padajuća na tom
intervalu. Na primjer, funkcija
2
3x y = nije monotona na intervalu ] 1 , 1 [− , dok je monotona na
intervalima ] 0 , 1 [− i ] 1 , 0 [ (jer je padajuća na ] 0 , 1 [− , a rastuća na ] 1 , 0 [ ).

Funkcija ) (x f y = je injektivna ili 1-1 preslikavanje ako vrijedi:

) ( ), ( ) (
2 1 2 1
f D x x f x f x x ∈ ∀ ≠ ⇒ ≠ .

Na primjer, funkcija
3
x y = je injektivna, dok funkcija
4
x y = nije injektivna.

Funkcija ) (x f y = je parna ako je
) ( ), ( ) ( f D x x f x f ∈ ∀ = − .
Na primjer, 1 3
2 4
+ − = x x y .

Funkcija ) (x f y = je neparna ako je
) ( ), ( ) ( f D x x f x f ∈ ∀ − = − .
Na primjer, funkcija x x y − =
3
2 .

Funkcija ) (x f y = je periodička ako postoji realan broj T , takozvani period, takav da vrijedi:

) ( ), ( ) ( f D x x f T x f ∈ ∀ = + .

Na primjer, funkcija x x y sin 4 sin 3
2
+ = je periodička funkcija sa periodom π 2 = T .

Funkcija ) (x f y = je konveksna na intervalu ] , [ b a ako vrijedi:

] 1 , 0 [ ), ( ) ( ) 1 ( ) ) 1 (( ∈ ∀ ⋅ + − ≤ ⋅ + − t b f t a f t b t a t f .

Na primjer, funkcija 5
2
+ + = x x y .

Funkcija ) (x f y = je konkavna na intervalu ] , [ b a ako vrijedi:

] 1 , 0 [ ), ( ) ( ) 1 ( ) ) 1 (( ∈ ∀ ⋅ + − ≥ ⋅ + − t b f t a f t b t a t f .

Na primjer, funkcija 2 3
2
+ + − = x x y .

Inverzna funkcija funkcije ) (x f y = , u oznaci ) (
1
x f y

= , je funkcija koja zadovoljava:

). ( ) ( , )) ( (
), ( ) ( , )) ( (
1 1
1 1
f R f D y y y f f
f R f D x x x f f
= ∈ ∀ =
= ∈ ∀ =
− −
− −


Nultočka funkcije ) (x f y = je ona točka x za koju vrijedi: . 0 ) ( = x f Na primjer, nultočke
funkcije x x y − =
3
su 1 , 0 , 1
3 2 1
= = − = x x x .


Neka od prethodnih svojstava se lako mogu provjeriti na grafu
f
G funkcije ) (x f y = :


3. Funkcije

47

- graf parne funkcije je simetričan u odnosu na koordinatnu os
y
O ;
- graf neparne funkcije je simetričan u odnosu na koordinatni početak ) 0 , 0 ( O ;
- graf injektivne funkcije siječe svaki pravac paralelan sa osi
x
O u točno jednoj točki.


3.1 ELEMENTARNE FUNKCIJE

Sada dajemo kratki opis najvažnijih elementarnih funkcija.

Graf linearne funkcije b x a y + ⋅ = , 0 ≠ a , je pravac u ravnini, kao na slici (slučajevi kad je
0 > a i 0 < a ):
x
4 2 0 -2 -4
20
15
10
5
0
-5
-10

Svojstva linearne funkcije b x a y + ⋅ = , 0 ≠ a , su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ) , ( ) ( ∞ −∞ = f R ;
- rastuća ako je 0 > a , padajuća ako je 0 < a ;
- neparna ako je 0 = b , injektivna;
- ima inverznu funkciju ) (
1
) (
1
b x
a
x f − =

;
- nultočka
a
b
x − = .

Graf kvadratne funkcije c x b x a y + ⋅ + ⋅ =
2
, 0 ≠ a , je parabola u ravnini, kao na slici
(slučajevi kad je 0 > a i 0 < a ):
x
10 5 0 -5 -10
10
8
6
4
2
0
-2
-4Svojstva kvadratne funkcije c x b x a y + ⋅ + ⋅ =
2
, 0 ≠ a , su slijedeća:Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

48
- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ) ,
4
[ ) (
2
∞ − =
a
b
c f R ako je 0 > a , ]
4
, ( ) (
2
a
b
c f R − −∞ = ako je 0 < a ;
- konveksna ako je 0 > a , okrenuta ka gore;
- konkavna ako je 0 < a , okrenuta ka dole;
- parna ako je 0 = b , nit-parna nit-neparna za 0 ≠ b ;
- nije injektivna, pa nema inverznu funkciju;
- nultočka
a
ac b b
x
2
4
2
2 , 1
− ± −
= .

Graf kubne funkcije
3
x y = je krivulja u ravnini, kao na slici:

x
4 2 0 -2 -4
10
5
0
-5
-10


Svojstva kubne funkcije
3
x y = su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ) , ( ) ( ∞ −∞ = f R ;
- rastuća;
- konkavna na ] 0 , (−∞ i konveksna na ) , 0 [ ∞ ;
- neparna, injektivna;
- ima inverznu funkciju
3 1
) ( x x f =

;
- nultočke 0 = x .

Graf racionalne funkcije
b x
y

=
1
je krivulja u ravnini, kao na slici:
x
4 2 0 -2 -4
4
2
0
-2
-4Svojstva racionalne funkcije
b x
y

=
1
su slijedeća:


3. Funkcije

49

- ) , ( ) , ( ) ( ∞ ∪ −∞ = b b f D , ) , 0 ( ) 0 , ( ) ( ∞ ∪ −∞ = f R ;
- padajuća na intervalu ) , ( b −∞ , padajuća na intervalu ) , ( ∞ b ;
- konkavna na intervalu ) , ( b −∞ , konveksna na intervalu ) , ( ∞ b ;
- nit-parna nit-neparna, injektivna;
- ima inverznu funkciju
x
x b
x f
1
) (
1
+ ⋅
=

;
- nema nultočaka;
- vertikalna asimptota b x = , horizontalna asimptota 0 = y .

Graf eksponencijalne funkcije
x
e y = je krivulja u ravnini, kao na slici:

x
4 2 0 -2 -4
3
2
1
0
-1
-2


Svojstva eksponencijalne funkcije
x
e y = su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ) , 0 ( ) ( ∞ = f R ;
- rastuća, konveksna;
- injektivna;
- ima inverznu funkciju x x f ln ) (
1
=

;
- nema nultočaka;
- lijeva horizontalna asimptota 0 = y ;
- R x x e e e
x x x x
∈ ∀ ⋅ =
+
2 1
, ,
2 1 2 1
.

Graf eksponencijalne funkcije
x
e y

= je krivulja u ravnini, kao na slici:
x
4 2 0 -2 -4
3
2
1
0
-1
-2Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

50
Svojstva eksponencijalne funkcije
x
e y

= su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ) , 0 ( ) ( ∞ = f R ;
- padajuća, konveksna;
- injektivna;
- ima inverznu funkciju
x
x f
1
ln ) (
1
=

;
- nema nultočaka;
- desna horizontalna asimptota 0 = y .

Graf trigonometrijske funkcije x y sin = je sinusoida u ravnini, kao na slici:
x
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8
2
1
0
-1
-2

Svojstva trigonometrijske funkcije x y sin = su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ] 1 , 1 [ ) ( − = f R ;
- rastuća na ] 2
2
, 2
2
[ π
π
π
π
k k + + − , padajuća na ] 2
2
3
, 2
2
[ π
π
π
π
k k + + ;
- konkavna na ] 2 , 2 [ π π π k k + , konveksna na ] ) 2 2 ( , ) 1 2 [( π π + + k k ;
- neparna, nije injektivna, periodička sa periodom π 2 = T ;
- nema inverznu funkciju;
- nultočke π k x
k
= .


Graf trigonometrijske funkcije x y cos = je sinusoida u ravnini, kao na slici:
x
8 6 4 2 0 -2 -4 -6
2
1
0
-1
-2

Svojstva trigonometrijske funkcije x y cos = su slijedeća:3. Funkcije

51
- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ] 1 , 1 [ ) ( − = f R ;
- rastuća na ] 2 , 2 [ π π π k k + − , padajuća na ] 2 , 2 [ π π π k k + ;
- konkavna na ] 2
2
, 2
2
[ π
π
π
π
k k + + − , konveksna na ] 2
2
3
, 2
2
[ π
π
π
π
k k + + ;
- parna, nije injektivna, periodička sa periodom π 2 = T ;
- nema inverznu funkciju;
- nultočke π
π
k x
k
+ =
2
.
Graf trigonometrijske funkcije
x
x
x y
cos
sin
tg = = je krivulja u ravnini, kao na slici:
x
8 6 4 2 0 -2 -4 -6
4
2
0
-2
-4

Svojstva trigonometrijske funkcije x y tg = su slijedeća:

-

k
k f D }
2
{ / ) , ( ) ( π
π
+ ∞ −∞ = , ) , ( ) ( ∞ −∞ = f R ;
- rastuća na )
2
,
2
( π
π
π
π
k k + + − ;
- konkavna na ] ,
2
( π π
π
k k + − , konveksna na )
2
, [ π
π
π k k + ;
- neparna, nije injektivna, periodička sa periodom π = T ;
- nema inverznu funkciju;
- nultočke π k x
k
= ;
- vertikalne asimptote π
π
k x
k
+ =
2
.

Graf trigonometrijske funkcije
x
x
x y
sin
cos
ctg = = je krivulja u ravnini, kao na slici:
x
8 6 4 2 0 -2 -4 -6
4
2
0
-2
-4Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

52

Svojstva trigonometrijske funkcije x y ctg = su slijedeća:

-

k
k f D } { / ) , ( ) ( π ∞ −∞ = , ) , ( ) ( ∞ −∞ = f R ;
- padajuća na ) , ( π π π k k + ;
- konveksna na ]
2
, ( π
π
π k k + , konkavna na ) ,
2
[ π π π
π
k k + + ;
- neparna, nije injektivna, periodička sa periodom π = T ;
- nema inverznu funkciju;
- nultočke π
π
k x
k
+ =
2
;
- vertikalne asimptote π k x
k
= .


Graf hiperbolne funkcije ) (
2
1
sh
x x
e e x y

− = = je krivulja u ravnini, kao na slici:
x
4 2 0 -2 -4
4
2
0
-2
-4


Svojstva hiperbolne funkcije x y sh = su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ) , ( ) ( ∞ −∞ = f R ;
- rastuća, konkavna na ] 0 , (−∞ , a konveksna na ) , 0 [ ∞ ;
- neparna, injektivna;
- ima inverznu funkciju x x f Arsh ) (
1
=

;
- nultočke 0 = x .

Graf hiperbolne funkcije ) (
2
1
ch
x x
e e x y

+ = = je lančanica u ravnini, kao na slici:
x
4 2 0 -2 -4
6
5
4
3
2
1
0
-1
3. Funkcije

53
Svojstva hiperbolne funkcije x y ch = su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ) , 1 [ ) ( ∞ = f R ;
- padajuća na ] 0 , (−∞ , a rastuća na ) , 0 [ ∞ ;
- konveksna, parna, nije injektivna;
- nema inverznu funkciju;
- nema nultočaka.


Graf hiperbolne funkcije
x
x
x y
ch
sh
th = = je krivulja u ravnini, kao na slici:

x
4 2 0 -2 -4
2
1
0
-1
-2Svojstva hiperbolne funkcije x y th = su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ) 1 , 1 ( ) ( − = f R ;
- rastuća, konveksna na ] 0 , (−∞ , a konkavna na ) , 0 [ ∞ ;
- neparna, injektivna;
- ima inverznu funkciju x x f Arth ) (
1
=

;
- nultočke 0 = x ;
- lijeva horizontalna asimptota 1 − = y , desna horizontalna asimptota 1 = y .

Graf hiperbolne funkcije
x
x
x y
sh
ch
cth = = je krivulja u ravnini, kao na slici:
x
6 4 2 0 -2 -4 -6
4
2
0
-2
-4Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

54
Svojstva hiperbolne funkcije x y cth = su slijedeća:

- ) , 0 ( ) 0 , ( ) ( ∞ ∪ −∞ = f D , ) , 1 ( ) 1 , ( ) ( ∞ ∪ − −∞ = f R ;
- padajuća i konkavna na ) 0 , (−∞ , padajuća i konveksna na ) , 0 ( ∞ ;
- neparna, injektivna;
- ima inverznu funkciju x x f Arcth ) (
1
=

;
- nema nultočaka;
- vertikalna asimptota 0 = x ,
- lijeva horizontalna asimptota 1 − = y , desna horizontalna asimptota 1 = y .3.2 INVERZNE FUNKCIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA

Sada dajemo kratki opis inverznih funkcija nekih elementarnih funkcija.

Napomenimo da je graf inverzne funkcije ) (
1
x f y

= zrcalno simetričan grafu originalne
funkcije ) (x f y = u odnosu na pravac x y = .

Inverzna funkcija funkcije , 0 , ) (
2
≥ = x x x f je korjen funkcija x x f =

) (
1
. Njen graf je
krivulja, kao na slici:


x
3 2 1 0 -1 -2 -3
3
2
1
0
-1

Svojstva korjen funkcije x x f =

) (
1
su slijedeća:

- ) , 0 [ ) ( ∞ = f D , ) , 0 [ ) ( ∞ = f R ;
- rastuća, konkavna;
- injektivna;
- nultočka 0 = x .


Inverzna funkcija funkcije
x
e x f = ) ( je logaritamska funkcija x x f ln ) (
1
=

. Njen graf je
krivulja, kao na slici:3. Funkcije

55
x
8 6 4 2 0 -2
3
2
1
0
-1
-2
-3


Svojstva logaritamske funkcije x x f ln ) (
1
=

su slijedeća:

- ) , 0 ( ) ( ∞ = f D , ) , ( ) ( ∞ −∞ = f R ;
- rastuća, konkavna;
- injektivna;
- nultočka 1 = x .


Inverzna funkcija funkcije ,
2 2
, sin ) (
π π
≤ ≤ − = x x x f je ciklonometrijska arkus-sinus
funkcija x x f arcsin ) (
1
=

. Njen graf je krivulja, kao na slici:x
4 2 0 -2 -4
2
1
0
-1
-2

Svojstva arkus-sinus funkcije x x f arcsin ) (
1
=

su slijedeća:

- ] 1 , 1 [ ) ( − = f D , ]
2
,
2
[ ) (
π π
− = f R ;
- rastuća, konkavna na ] 0 , 1 [− , a konveksna na ] 1 , 0 [ ;
- injektivna;
- nultočka 0 = x .
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

56
Inverzna funkcija funkcije , 0 , cos ) ( π ≤ ≤ = x x x f je ciklonometrijska arkus-kosinus funkcija
x x f arccos ) (
1
=

. Njen graf je krivulja, kao na slici:
x
4 2 0 -2 -4
5
4
3
2
1
0
-1
-2


Svojstva arkus-kosinus funkcije x x f arccos ) (
1
=

su slijedeća:

- ] 1 , 1 [ ) ( − = f D , ] , 0 [ ) ( π = f R ;
- padajuća, konveksna na ] 0 , 1 [− , a konkavna na ] 1 , 0 [ ;
- injektivna;
- nultočka 1 = x .

Inverzna funkcija funkcije ,
2 2
, tg ) (
π π
< < − = x x x f je ciklonometrijska arkus-tangens
funkcija x x f arctg ) (
1
=

. Njen graf je krivulja, kao na slici:


x
6 4 2 0 -2 -4 -6
3
2
1
0
-1
-2
-3

Svojstva arkus-tangens funkcije x x f arctg ) (
1
=

su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , )
2
,
2
( ) (
π π
− = f R ;
- rastuća, konveksna na ] 0 , (−∞ , a konkavna na ) , 0 [ ∞ ;
- injektivna;
- nultočka 0 = x ;


3. Funkcije

57
- lijeva horizontalna asimptota je
2
π
− = y , a desna horizontalna asimptota je
2
π
= y .

Inverzna funkcija funkcije , 0 , ctg ) ( π < < = x x x f je ciklonometrijska arkus-kotangens
funkcija x x f ctg arc ) (
1
=

. Njen graf je krivulja, kao na slici:
x
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8
5
4
3
2
1
0
-1
Svojstva arkus-kotangens funkcije x x f ctg arc ) (
1
=

su slijedeća:

- ) , ( ) ( ∞ −∞ = f D , ) , 0 ( ) ( π = f R ;
- padajuća, konkavna na ] 0 , (−∞ , a konveksna na ) , 0 [ ∞ ;
- injektivna;
- nema nultočke;
- lijeva horizontalna asimptota je π = y , a desna horizontalna asimptota je 0 = y .3.3 DOMENA SLOŽENIH FUNKCIJA

Ako je funkcija ) (x f y = kompozicija nekoliko elementarnih funkcija, tada treba voditi
računa da na svim mjestima gdje se pojavljuje varijabla x , dana funkcija bude definirana.
Kao što smo vidjeli u prethodne dvije točke, “zahtjevi” na domenu dolaze od inverznih
funkcija nekih elementarnih funkcija. To znači da u složenoj funkciji ) (x f y = treba osigurati
uvjete na sva ona mjesta, gdje se pojavljuju “zahtjevne“ funkcije u smislu domene, a to su:


- ) (x G je definiran za one x za koje vrijedi uvjet ; 0 ) ( ≥ x G
- )) ( ln( x G je definiran za one x za koje vrijedi uvjet ; 0 ) ( > x G
-
) (
1
x G
je definiran za one x za koje vrijedi uvjet ; 0 ) ( ≠ x G
- )) ( arcsin( x G je definiran za one x za koje vrijedi uvjet ; 1 ) ( 1 ≤ ≤ − x G
- )) ( arccos( x G je definiran za one x za koje vrijedi uvjet ; 1 ) ( 1 ≤ ≤ − x G
- )) ( ( cth x G je definiran za one x za koje vrijedi uvjet . 0 ) ( ≠ x G

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

58
RJEŠENI PRIMJERI


U slijedećim zadacima naći domenu danih funkcija.

2
2
187. ( ) 4;
4 0 ( , 2] [2, ).

Rješenje: ( ) ( , 2] [2, ).
f x x
x x
D f
= −
• − ≥ ⇒ ∈ −∞ ∪ +∞
= −∞ ∪ +∞2
2
1
188. ( ) ln(2 ) ;
1
2 0 (0, 2);
1 0 [1, );
1 0 ( ,1) (1, );

Rješenje: ( ) (1, 2).
f x x x
x
x x x
x x
x x
D f
= − +

• − > ⇒ ∈
• − ≥ ⇒ ∈ +∞
• − ≠ ⇒ ∈ −∞ ∪ +∞
=1
3
189. ( ) ;
1
3 0 ( , 3) (3, );
1 0 ( , 1) ( 1, );

Rješenje: ( ) ( , 1) ( 1, 3) (3, ).
x
e
f x
x
x x
x x
D f

=
+
• − ≠ ⇒ ∈ −∞ ∪ +∞
• + ≠ ⇒ ∈ −∞ − ∪ − +∞
= −∞ − ∪ − ∪ +∞2
2
2
2
ln(2 5)
190. ( ) sin( ) ;
9
5
2 5 0 ( , );
2
9 0 [ 3, 3];
9 0 ( , 3) ( 3, 3) (3, );

5
Rješenje: ( ) ( , 3).
2
x
f x x x
x
x x
x x
x x
D f

= + +

• − > ⇒ ∈ +∞
• − ≥ ⇒ ∈ −
• − ≠ ⇒ ∈ −∞ − ∪ − ∪ +∞
=
3. Funkcije

59
1
191. ( ) arcsin (2 5) ;
1 2 5 1 4 2 6 [2, 3];
0 ( , 0) (0, );

Rješenje: ( ) [2, 3].
x
f x x e
x x x
x x
D f
= − +
• − ≤ − ≤ ⇒ ≤ ≤ ⇒ ∈
• ≠ ⇒ ∈ −∞ ∪ +∞
=2 2 1
192. ( ) ln ( ) ;
4
2 1
0 ((2 1 0 i 4 0) ili (2 1 0 i 4 0));
4
1
(2 1 0 i 4 0) ( , );
2
(2 1 0 i 4 0) ( , 4);

R
x
x
f x e
x
x
x x x x
x
x x x
x x x

= +
+

• > ⇔ − > + > − < + <
+
• − > + > ⇒ ∈ +∞
• − < + < ⇒ ∈ −∞ −
1
ješenje: ( ) ( , 4) ( , ).
2
D f = −∞ − ∪ +∞4 3
193. ( ) ln ( ) sin(2 1);
2 5
4 3 4 3 4 3 2 8
ln ( ) 0 1 1 0 0;
2 5 2 5 2 5 2 5
2 8
0 ((2 8 0 i 2 5 0) ili (2 8 0 i 2 5 0));
2 5
(2 8 0
x
f x x
x
x x x x
x x x x
x
x x x x
x
x

= + −
+
− − − −
• ≥ ⇔ ≥ ⇔ − ≥ ⇔ ≥
+ + + +

• ≥ ⇔ − ≥ + > − ≤ + <
+
• − ≥ i 2 5 0) [4, );
5
(2 8 0 i 2 5 0) ( , );
2

5
Rješenje: ( ) ( , ) [4, ).
2
x x
x x x
D f
+ > ⇒ ∈ +∞
• − ≤ + < ⇒ ∈ −∞ −
= −∞ − ∪ +∞ZADACI ZA VJEŽBU

Naći domene danih funkcija.

2
194. ( ) 3 sin(2 1). f x x x x = − + +Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

60
2
9
195. ( ) arctg( 2) .
x
f x x
x

= + +

2
2
ln( 4) 2
196. ( ) .
sh( )
x
f x
x x x

= +2
2
30
197. ( ) ln( 1).
1
x
x x
f x e x
x
− −
= + ⋅ −1 2
1
arcsin( 3)
198. ( ) .
1
x
x
f x e
x


= +
+


2
1
1
1
199. ( ) arccos .
2
x
x
f x e
x


=
+RJEŠENJA

194. ( ) [0, 3]. D f = 195. ( ) ( , 3] [3, ). D f = −∞ − ∪ ∞ 196. ( ) ( , 2) (2, ). D f = −∞ − ∪ ∞
197. ( ) [ 6, 1) (1, 5]. D f = − − ∪ 198. ( ) [ 2, 2] [ 2, 2]. D f = − − ∪
1
199. ( ) [ ,1) (1, ).
2
D f = − ∪ ∞


3.4 INVERZ SLOŽENIH FUNKCIJA

Neka je funkcija ) (x f y = kompozicija nekoliko elementarnih funkcija. Traženje inverza
takve složene funkcije se svodi na uzastopno traženje inverza onih elementarnih funkcija koje
je sačinjavaju. Stoga treba dobro znati inverze elementarnih funkcija koje smo radili u točki
5.2. Radi dobrog pregleda, u slijedećoj tablici navodimo neke najčešće inverzne funkcije
elementarnih funkcija, koje ćemo susretati u konkretnim problemima:


- x x f =

) (
1
je inverzna funkcija od , 0 , ) (
2
≥ = x x x f
-
3 1
) ( x x f =

je inverzna funkcija od ) (
3
x x f =
- x x f ln ) (
1
=

je inverzna funkcija od ) (
x
e x f =
- x x f arcsin ) (
1
=

je inverzna funkcija od ,
2 2
, sin ) (
π π
≤ ≤ − = x x x f
- x x f arccos ) (
1
=

je inverzna funkcija od . 0 , cos ) ( π ≤ ≤ = x x x fRJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima naći inverzne funkcije danih složenih funkcija.3. Funkcije

61
1
200. ( ) 2 5;
2 5, 2 5;
1 5
2 5 2 5 ;
2 2

1 5
Rješenje: ( ) .
2 2
f x x
y x x y x y
x y y x y x
f x x

= +
• = + ↔ ⇒ = +
• = + ⇒ = − ⇒ = −
= −2
2 2
2 2
1
201. ( ) 3 4;
3 4, 3 4;
1 4
3 4 3 4 ;
3 3

1 4
Rješenje: ( ) .
3 3
f x x
y x x y x y
x y y x y x
f x x

= −
• = − ↔ ⇒ = −
• = − ⇒ = + ⇒ = +
= +


2
2 2
2 2
2
1
202. ( ) 3;
3, 3;
3 3 ln( 3) ln( 3);

Rješenje: ( ) ln( 3).
x
x y
y y
f x e
y e x y x e
x e e x y x y x
f x x

= −
• = − ↔ ⇒ = −
• = − ⇒ = + ⇒ = + ⇒ = +
= +1
2 3
203. ( ) ;
3 1
2 3 2 3
, ;
3 1 3 1
2 3 3
3 2 3 (3 2) 3 ;
3 1 3 2

3
Rješenje: ( ) .
3 2
x
f x
x
x y
y x y x
x y
y x
x yx x y y x x y
y x
x
f x
x

+
=
+
+ +
• = ↔ ⇒ =
+ +
+ −
• = ⇒ + = + ⇒ − = − ⇒ =
+ −

=Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

62
2sin 1
204. ( ) ;
sin 3
2sin 1 2sin 1
, ;
sin 3 sin 3
2sin 1
sin 3 2sin 1 ( 2) sin 1 3
sin 3
1 3
sin ;
2

Rješenje:
x
f x
x
x y
y x y x
x y
y
x x y x y x y x
y
x
y
x
− +
=

− + − +
• = ↔ ⇒ =
− −
− +
• = ⇒ − = − + ⇒ + = + ⇒

+
=
+
1
1 3
( ) arcsin .
2
x
f x
x

+
=
+2 2 2
2
2 2
2
2
2
2 2
2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2
1
205. ( ) ln ;
5
1 1
ln , ln ;
5 5
1 1 1
ln ln 5 1
5 5 5
5 1
( 1) 5 1 ;
1
x x x
x
x x
x
x
f x
x
x y
y x y x
x y
y y y
x x e e y e y
y y y
e
y e e y
e

=

− −
• = ↔ ⇒ =
− −
− − −
• = ⇒ = ⇒ = ⇒ − = −
− − −

⇒ − = − ⇒ =

2
2
1

5 1
Rješenje: ( ) .
1
x
x
e
f x
e


=
sin( )
si
206. ( ) arc sin( ln(cos( )));
arc sin( ln(cos( ))), arc sin( ln(cos( )));
arc sin( ln(cos( ))) sin( ) ln(cos( )) cos( )
arc cos(
x
x y
y y x y
f x e
y e x y x e
x e x e e e
e
=
• = ↔ ⇒ =
• = ⇒ = ⇒ =

n( ) sin( )
1 sin( )
) ln(arc cos( )) ;

Rješenje: ( ) ln(arc cos( )).
x y x
x
e e y
f x e

= ⇒ =
=


3. Funkcije

63
ZADACI ZA VJEŽBU


Naći inverzne funkcije danih funkcija.

207. ( ) ln(sin(2 4)). f x x = −

3
208. ( ) .
2 1
x
f x
x
+
=
+


2
2
1
3
209. ( ) .
x
x
f x e
+
+
=

2cos 1
210. ( ) ln .
cos 2
x
f x
x
+
=3
3
4
1
211. ( ) arcsin .
x
x
f x e
+

=


RJEŠENJA

1
1
207. ( ) arcsin 2.
2
x
f x e

= +
2
1
3
208. ( ) .
2 1
x
f x
x

−  
=
 

 

1
1 3ln
209. ( ) .
ln 1
x
f x
x


=


1
2 1
210. ( ) arccos .
2
x
x
e
f x
e

+
=1
3
ln(sin ) 4
211. ( ) .
ln(sin ) 1
x
f x
x

+
=
3.5 ISPITIVANJE NA RUBU PODRUČJA DEFINICIJE

Ispitivanje na rubu područja definicije, podrazumjeva računanje lijevih i desnih limesa dane
funkcije u rubovima njenog područja definicije. To znači da prvo treba naći domenu ) ( f D
dane funkcije ) (x f y = , a potom u rubnim točkama a x = od ) ( f D , izračunati lijevi limes
) ( lim x f
a x − →
i desni limes ) ( lim x f
a x + →
. Pri tome, računanje ovih limesa se može izvesti na
jednostavan način, bez upotrebe složenog računa limesa i derivacija, kao što će biti izloženo u
slijedećim poglavljima. Naime, dovoljno je u danu funkciju uvrstiti vrijednosti − = a x , što
znači lijevo od točke a x = , te vrijednost + = a x , što znači desno od točke a x = , te koristiti
formule za ponašanje funkcije x x f / 1 ) ( = oko nule:

+∞ =
+
−∞ =
− 0
1
,
0
1
,

gdje « − 0 » označava lijevo, a « + 0 » desno od 0 = x . Ovo je lako zaključiti sa grafa
funkcije x x f / 1 ) ( = :


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

64
x
4 2 0 -2 -4
3
2
1
0
-1
-2
-3

RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati lijeve i desne limese u rubovima domena.

1 1
1 1
1
212. ( ) ;
1
domena: ( ) ( ,1) (1, ),
1 1 1
lim ( ) lim ,
1 (1 ) 1 0
1 1 1
lim ( ) lim .
1 (1 ) 1 0
x x
x x
f x
x
D f
f x
x
f x
x
→ − → −
→ + → +
=

• = −∞ ∪ ∞
• = = = = −∞
− − − −
• = = = = ∞
− + − +2
2 2 2
2 2
2 2
2 2
1
213. ( ) ;
( 2)

domena: ( ) ( , 2) (2, ),
1 1 1 1
lim ( ) lim ,
( 2) ((2 ) 2) (0 ) 0
1 1 1
lim ( ) lim .
( 2) ((2 ) 2) 0
x x
x x
f x
x
D f
f x
x
f x
x
→ − → −
→ + → +
=

• = −∞ ∪ ∞
• = = = = = ∞
− − − − +
• = = = = ∞
− + − +1
3
1
1 1
( 3 ) 3
3 0
1
1 1
(3 ) 3
3 0
3 3
3 3
214. ( ) ;
domena: ( ) ( , 3) (3, ),
1 1
lim ( ) lim 0,
lim ( ) lim .
x
x
x
x x
x x
f x e
D f
f x e e e e
e
f x e e e e

− −
− −
+ −
− +
−∞

→ − → −

→ + → +
=
• = −∞ ∪ ∞
• = = = = = = =

• = = = = = ∞

3. Funkcije

65
4 4
4 4
1
215. ( ) ;
4

domena: ( ) ( , 4) (4, ),
1 1 1
lim ( ) lim ( ) ,
4 (4 ) 4 0 2
1 1 1
lim ( ) lim (
4 (4 ) 4 0
x x
x x
f x arctg
x
D f
f x arctg arctg arctg arctg
x
f x arctg arctg arctg arctg
x
π
→ − → −
→ + → +
=

• = −∞ ∪ ∞
• = = = = −∞ = −
− − − −
• = = = = ∞
− + − +
) .
2
π
=


3 3
3 3
1
216. ( ) ;
3

domena: ( ) ( , 3) (3, ),
1 1 1
lim ( ) lim ( ) 1,
3 (3 ) 3 0
1 1 1
lim ( ) lim ( ) 1.
3 (3 ) 3 0
x x
x x
f x th
x
D f
f x th th th th
x
f x th th th th
x
→ − → −
→ + → +
=

• = −∞ ∪ ∞
• = = = = −∞ = −
− − − −
• = = = = ∞ =
− + − +2
( 2) ( 2)
217. ( ) ;
4

domena: ( ) ( , 2) ( 2, 0) (0, 2) (2, ),
2 2
lim ( ) lim
( 2)( 2) (( 2 ) 2)(( 2 ) 2) ( 4)(0 )
1
( ) 1
0
x x
x
f x cth
x
D f
x
f x cth cth cth
x x
cth cth
→ − − → − −
=

• = −∞ − ∪ − ∪ ∪ ∞
− −
• = = = =
− + − − − − − + − −
= = −∞ = −

( 2) ( 2)
2
0 0
0
,
2 2
lim ( ) lim
( 2)( 2) (( 2 ) 2)(( 2 ) 2) ( 4)(0 )
1
( ) 1,
0
0
lim ( ) lim (0 ) ,
4 4
lim
x x
x x
x
x
f x cth cth cth
x x
cth cth
x
f x cth cth cth
x
→ − + → − +
→ − → −

− −
• = = = =
− + − + − − + + − +
= = ∞ =
+

• = = = + = ∞
− −

2
0
2 2
2 2
0
( ) lim (0 ) ,
4 4
2 2
lim ( ) lim
( 2)( 2) ((2 ) 2)((2 ) 2) (0 )(4)
1
( ) 1,
0
lim ( ) lim
( 2)( 2)
x
x x
x x
x
f x cth cth cth
x
x
f x cth cth cth
x x
cth cth
x
f x cth
x x
+ → +
→ − → −
→ + → +
+
= = = − = −∞
− −
• = = = =
− + − − − + −
= = −∞ = −

• = =
− +
2 2
((2 ) 2)((2 ) 2) (0 )(4)
1
( ) 1,
0
cth cth
cth cth
= =
+ − + + +
= = ∞ =
+Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

66

što se može skratiti ako uvažimo činjenicu da je dana funkcija neparna.


ZADACI ZA VJEŽBU

U slijedećim zadacima naći domenu i ispitati ponašanje na rubu domene danih funkcija.

1
218. ( ) ch .
3
f x
x
=
+


2
1
( 1)
219. ( ) .
x
f x e


=

2
1
220. ( ) th .
4
f x
x
=1
4
221. ( ) arctg .
2
x
f x e
π

= +
2
1
sin ( 2)
222. ( ) .
x
f x e


=

1
223. ( ) 3sin th .
2 4
f x
x
π  
= ⋅
 
+
 RJEŠENJA


( 3)
( 3)
218. ( ) ( , 3) ( 3, ),
lim ( ) ,
lim ( ) .
x
x
D f
f x
f x
→ − −
→ − +
= −∞ − ∪ − ∞
• = +∞
• = +∞


1
1
219. ( ) ( ,1) (1, ),
lim ( ) 0,
lim ( ) 0.
x
x
D f
f x
f x
→ −
→ +
= −∞ ∪ ∞
• =
• =


( 2)
2
220. ( ) ( , 2) (2, ),
lim ( ) 1,
lim ( ) 1.
x
x
D f
f x
f x
→ − −
→ +
= −∞ − ∪ ∞
• =
• =

3. Funkcije

67
4
4
221. ( ) ( , 4) (4, ),
lim ( ) ,
2
lim ( ) .
x
x
D f
f x
f x
π
π
→ −
→ +
= −∞ ∪ ∞
• =
• =2
2
222. ( ) ( , 2) (2, ),
lim ( ) 0,
lim ( ) 0.
x
x
D f
f x
f x
→ −
→ +
= −∞ ∪ ∞
• =
• =


( 4)
( 4)
223. ( ) ( , 4) ( 4, ),
lim ( ) 3,
lim ( ) 3.
x
x
D f
f x
f x
→ − −
→ − +
= −∞ − ∪ − ∞
• = −
• =4. Limesi funkcija

69


4. poglavlje

∗ LIMESI FUNKCIJA ∗U ovom poglavlju:

Neodređeni oblikNeodređeni oblik ∞ − ∞
Neodređeni oblik

1
Kose asimptoteNeka je “ a ” konačan realan broj ili ∞ ± . Ako postoji realan broj L kome se funkcija
) (x f y = “približava” kad je varijabla x blizu “ a ”, tada taj broj zovemo limes funkcije
) (x f u točki a x = , odnosno

. je ako ) ( ) ( lim a x x f L x f L
a x
≈ ≈ ⇔ =Ovakva proizvoljna definicija je opisna, ali nije potpuno točna. Na primjer, trigonometrijska
funkcija x x f sin ) ( = zadovoljava:
je ako 1 sin ∞ ≈ ± ≈ x x .

Međutim, brojevi 1 i 1 − nisu limesi funkcije x x f sin ) ( = u ∞ = x , nego dva različita
gomilišta. Prema ovome, da bi učinili razliku između limesa i gomilišta, potrebno je iskazati
preciznu definiciju limesa i gomilišta dane funkcije ) (x f y = u a x = , koristeći pojmove
− ε okoline ( “epsilon” –okoline).

Realan broj Lje gomilište funkcije ) (x f y = u ∞ = x , ako vrijedi:

za svaki 0 > ε postoji 0 > M takav da za beskonačno mnogo M x > vrijedi
) , ( ) ( ε ε + − ∈ L L x f .

Realan broj Lje limes funkcije ) (x f y = u ∞ = x , ako vrijedi:

za svaki 0 > ε postoji 0 > M takav da za svaki M x > vrijedi ) , ( ) ( ε ε + − ∈ L L x f .


Kako vidimo, za preciznu definiciju limesa i gomilišta koristimo pojam ε -okoline broja L, a
to je interval ) , ( ε ε + − L L . Nije teško pokazati da iz ove dvije definicije slijedi da je limes
jedinstveno gomilište. Na primjer, ako funkcija ima dva različita gomilišta u ∞ = x tada
funkcija nema limes u ∞ = x .Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

70

Analogno se definira limes funkcije u bilo kojoj konačnoj točki “ a ” (vidi poglavlje ?.).

U računanju limesa dane funkcije ) (x f y = u ∞ = x , ne koristimo se definicijom, nego
svojstvima limesa u odnosu na algebarske operacije među funkcijama, te prelazom sa
beskonačno velikih na konačne i proizvoljno male (dijeljenje sa največom potencijom). U tom
smislu treba znati da je

1 | | za , 0 lim , 0
1
lim < = =
∞ → ∞ →
q q
x
x
x x
.


Svojstva limesa u odnosu na algebarske operacije među funkcijama su:, )) ( lim ( ) ) ( ( lim
,
) ( lim
) ( lim
) (
) (
lim
)), ( lim ( )) ( lim ( )) ( ) ( ( lim
), ( lim )) ( ( lim
), ( lim ) ( lim )) ( ) ( ( lim
) ( lim
) (
x g
a x
x g
a x
a x
a x
a x
a x a x a x
a x a x
a x a x a x
a x
x f x f
x g
x f
x g
x f
x g x f x g x f
x f x f
x g x f x g x f

→ →→ → →
→ →
→ → →
=
=
⋅ = ⋅
⋅ = ⋅
± = ±
α αpod uvjetom da svi limesi koji se pojavljuju na desnim stranama u prethodnim jednakostima
postoje, odnosno konačni su brojevi.4.1 NEODREĐENI OBLIK

U ovoj točki ćemo računati limese racionalnih funkcija, koristeći prethodno opisana svojstva
limesa funkcija.


RJEŠENI PRIMJERI


U slijedećim zadacima izračunati limese racionalnih funkcija.

1
2
2 1 (2 1) / 2
224. lim lim lim .
2
3 2 (3 2) / 3
3
x x x
x x x
x
x x x
x


→∞ →∞ →∞
+
+ +
= = = =
− −4. Limesi funkcija

71

2 2 2
2
2 2 2
3 1
1
3 1 ( 3 1) / 1
225. lim lim lim .
1
2 (2 ) / 2
2
x x x
x x x x x
x x
x x x x x
x


→∞ →∞ →∞
− +
− + − +
= = = =
+ +
+

4 2 4 2 4
2 3
4 3 4 3 4
4
5 7
3
3 5 7 (3 5 7 ) /
226. lim lim lim 3.
1 5
5 ( 5) /
1
x x x
x x x x x x x
x x
x x x x x
x x


→∞ →∞ →∞
− +
− + − +
= = = =
− + − +
− +


2 2 3
2 3
3 3 3
2 3
5 1 3
5 3 (5 3) / 0
227. lim lim lim 0.
2 4
3 2 4 (3 2 4) / 3
3
x x x
x x x x x
x x x
x x x x x
x x


→∞ →∞ →∞
− +
− + − +
= = = = =
+ − + −
+ −

4 3 2 4 3 2 4
2
3 2 3 2 4
2 4
2 1
6
6 2 (6 2 ) / 6
228. lim lim lim .
2 1 3
2 3 (2 3) / 0
x x x
x x x x x x x
x x
x x x x x
x x x


→∞ →∞ →∞
− +
− + − +
= = = = = ∞
+ − + −
+ −

2 2
2
1
2 ( 2 ) /
229. lim lim lim 1.
1
1 ( 1) /
1
x x x
x x x x x
x
x x x
x


→∞ →∞ →∞

− −
= = = =
+ +
+

2 2
1
1 1
( ) / 1 1
230. lim lim lim 1.
3
2 3 (2 3) / 2
2
x x x
x x x x x x x
x
x x x
x


→∞ →∞ →∞
+ −
+ − + − +
= = = = =
+ +
+


2 2 4 4
2 2 4 4
4
2
4
2
3 3 1 [ 3 3 1] /
231. lim lim
2 4 5 [2 4 5] /
3 3 1
1 1
1 1 2
lim .
2 1 3 4 5
2 1 1
x x
x
x x x x x x x
x x x x x
x x x
x x


→∞ →∞
→∞
+ + − + + + − +
= = =
− + − − + −
+ + − +
+
= = =
+
− + −5 5 5 3 5 3
3 3 3 2 2 3 2 2
5
2 5
3
3 2
2 4 (3 4) [ 2 4 (3 4)] /
232. lim lim
4 1 [ 4 1] /
2 4 4
1 3
1 3 4
lim 2.
1 1 2 1 4 1
1 1
x x
x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x
x x x


→∞ →∞
→∞
− + + − − + + −
= = =
+ − + − + − + −
− + + −
+
= = = =
+
+ − + −


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

722 2 2
2
( ) 2( ) 2 2
233. lim | ( ) | lim lim
1 1 1
2
1
( 2 ) /
lim lim 1.
1
( 1) /
1
x x x
x x
x x x x x x
x x
x x x
x x x
x
x x
x

−∞
→−∞ →∞ →∞
→∞ →∞
− − − − +
= = → − = = =
+ − + − +
+
+
= = = −
− +
− +


2 2
2 2
( ) ( ) 3( ) 3
234. lim | ( ) | lim
2 1 2( ) 1
3
1 1
3 [ 3 ] / 1 1
lim lim lim 1.
1
2 1 [ 2 1] / 2
2
x x
x x x
x x x x x x
x x
x x
x x x x x x x
x
x x x
x
−∞
−∞
→−∞ →∞
→∞ →∞ →∞
− − − + − − +
= = → − = =
+ − +
− − −
− − − − − − − −
= = = = =
− + − + −
− +ZADACI ZA VJEŽBU


3 2
3 2
2 1
235. lim .
2 4
x
x x
x x
→∞
− +
+ −


2
3 2
4 10
236. lim .
1
x
x x
x x
→∞
− +
+ −


2
2
2 1
237. lim .
3 7
x
x x x
x x
→∞
− + −
+ +


2
2
2 1
238. lim .
3 7
x
x x x
x x
→−∞
− + −
+ +


3 3
2
2 4 1
239. lim .
2 3
x
x x x
x x x
→∞
− + −
+ +


3 3
2
2 4 1
240. lim .
2 3
x
x x x
x x x
→−∞
− + −
+ +


3 2 3 2
2
4 5 1 7
241. lim .
3 4 2 5
x
x x x x
x x x
→∞
⋅ − + + + −
+ + − +
4. Limesi funkcija

73
3 2 3 2
2
4 5 1 7
242. lim .
3 4 2 5
x
x x x x
x x x
→−∞
⋅ − + + + −
+ + − +

RJEŠENJA

235. 2. R 236. 0. R
3
237. .
4
R
1
238. .
2
R
5
239. .
3
R 240. 5. R −
5
241. .
4
R
3
242. .
2
R −
4.2 NEODREĐENI OBLIK ∞ − ∞

U ovoj točki ćemo računati limese funkcija kod kojih se nakon uvrštavanja ∞ = x pojavljuje
neodređeni oblik ∞ − ∞ . U tom slučaju je potrebno danu funkciju transformirati raznim
“trikovima” (racionaliziranje, faktoriziranje, itd.) na oblik


, te nastaviti u smislu prelaza sa
beskonačno velikih na konačne i proizvoljno male veličine (djeljenje brojnika i nazivnika sa
največom potencijom), što je obješnjeno u prethodnom poglavlju.


RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati limese funkcija.

3 3
243. lim( 3) lim( 3) lim
3 3
3
lim 0.
3
x x x
x
x x x x
x x x x
x x x x
x x
→∞ →∞ →∞
→∞
+ − − +
− − = − − = =
+ − + −
= =
+ −


2
2 2
2
2 2
2 2
2
3 4
244. lim( 3 4) lim( 3 4)
3 4
4
3
3 4 (3 4) / 3
=lim lim lim .
2 3 4
3 4 [ 3 4] /
1 1
x x
x x x
x x x
x x x x x x
x x x
x x x x x
x
x x x x x x x
x x
→∞ →∞


→∞ →∞ →∞
+ − +
− − + = − − + =
+ − +

− + − −
= = = =
+ − + + − +
+ − +
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

74
2 2
2 2 2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2
4 2 5
245. lim( 4 2 5) lim( 4 2 5)
4 2 5
4 2 5 (2 9) /
lim lim
4 2 5 [ 4 2 5] /
9
2
2
lim 1.
1 1 4 2 5
1 1
x x
x x
x
x x x
x x x x x x
x x x
x x x x x
x x x x x x x
x
x x x
→∞ →∞


→∞ →∞
→∞
− + − +
− − − + = − − − + =
− + − +
− − + − −
= = = =
− + − + − + − +

= = =
+
− + − +1 1 3 4
246. lim lim
( 3 4) ( 3 4) 3 4
3 4 1 3 4
lim lim
7 ( 3 4)
1 [ 3 4] / 1 3 4 2
lim lim[ 1 1 ] .
7 7 7 /
x x
x x
x x
x x
x x x x x x x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x x
→∞ →∞


→∞ →∞
→∞ →∞
− + +
= =
− − + − − + − + +
− + + − + +
= = − = =
− − −
− + +
= − = − − + + = −2 2
2
2 2
2
2 2
2 2
247. lim( 2) | ( ) | lim [( ) ( ) ( ) 2]
2
lim[ 2] lim[ 2]
2
2 ( 2) /
lim lim
2 [ 2] /

x x
x x
x x
x x x x x x x x
x x x
x x x x x x
x x x
x x x x x
x x x x x x x
→−∞ − →−∞
→∞ →∞


→∞ →∞
+ − + = → − = − + − − − + =
+ + +
= − + + + = − + + + =
+ + +
− + + + +
= = = =
+ + + + + +
2
1
1 1
lim .
1 1 2 1 2
1 1
x
x
x x
→∞
+
= = =
+
+ + +
ZADACI ZA VJEŽBU

2
248. lim( 3 1).
x
x x x
→−∞
+ − +

2
249. lim( 3 1 ).
x
x x x
→∞
− + −

2 2
250. lim( 1 5 ).
x
x x x x
→∞
+ + − +4. Limesi funkcija

75
3 3 2
251. lim( 2 1).
x
x x x
→∞
− + −

4 3 4 2 4 4
252. lim( 2 3 ).
x
x x x x x
→∞
+ − − − +RJEŠENJA

3
248. .
2
R
3
249. .
2
R − 250. 2. R −
2
251. .
3
R −
1
252. .
4
R

4.3 NEODREĐENI OBLIK

1

U ovoj točki računamo limese funkcija oblika
) (
) (
x g
x f y = kod kojih nakon uvrštavanja
∞ = x dobivamo oblik

1 . Osim svojstava limesa, nabrojanih na početku ovog poglavlja,
koristit ćemo važan identitet:

. )
1
1 ( lim e
x
x
x
= +
∞ →Na dalje, treba primjeniti određene «trikove» pomoću koga se dani oblik
) (
) (
x g
x f y =
transformira na eksponencijalni oblik


e , pa potom u eksponentu primjeniti rješavanje
oblika


sa početka ovog poglavlja.


RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati limese funkcija.

3
3
3
3 3
3 3 1 1
253. lim 1 lim 1 lim 1 lim 1 .
x
x
x x
x x
x x x x
x
e
x x

→∞ →∞ →∞ →∞
   
+    
= = + = + = + =
       
   
   


1 1
254. lim 1 lim 1 lim 1 lim 1
1
lim 1 .
x
a
x
a
x a
x x
x x
x x x x
a a
a
a
x
x
a
x a a
x x
e

→∞ →∞ →∞ →∞
→∞
   
+    
= = + = + = + =
       
   
   
 
 
 
= + =
 
 
 
 
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

76
4
4
1 1 1
255. lim 1 lim .
4
4 4
lim
x
x x
x x
x
x
e
x e
x x
x x
∞ −
→∞ →∞
→∞
 
= = = = =
 
+
  + +    
   
   


1 1 1
256. lim 1 lim .
lim
x
a
x x a
x x
x
x
e
x a e
x a x a
x x
∞ −
→∞ →∞
→∞
 
= = = = =
 
+
  + +    
   
   


2
2 2
2
5
2 2
5
2
5
2 2
5 5
5 5 1 1
257. lim 1 lim 1 lim 1 lim 1 .
x
x x
x
x x
x x x x
x
e
x x

→∞ →∞ →∞ →∞
      +  
= = + = + = + =
       
 
     
1 4
4 1
4
1
( )
lim
4
1
4
3 3 4
258. lim 1 lim 1 1 lim 1
1 1 1
1
lim 1 .
x x
x
x
x
x
x x x
x x x
x
x
x x
x x x
e e
+ −
− +

+
→∞

→∞ →∞ →∞

+
→∞

− − −      
= = + − = + =
     
+ + +
     
 
= + = =
 
 


( )
( )
( ) lim
259. lim 1 lim 1 1 lim 1
1
lim 1 .
b a x
x b
b a x b
x
x b
x
x x x
x x x
b a
b a
x b
x
b a
x a x a b a
x b x b x b
e e


− −

→∞

→∞ →∞ →∞→∞

− − −      
= = + − = + =
     
− − −
     
 
= + = =
 
 

ZADACI ZA VJEŽBU

2
2
260. lim .
1
x
x
x
x
→∞
 
+
 
 

 


2
3
3
3
261. lim .
4
x
x
x x
x
→∞
  +
 
+
 


2
2
262. lim .
3 1
x
x
x x
x x
→∞
  −
 
+ −
 


2 3
263. lim .
1
x
x
x x
x x
→∞
 
− +
 
 
+ −
 4. Limesi funkcija

77

/ 2
2
264. lim .
4 1
x
x
x
x x
→∞
 
 
+ +
 
RJEŠENJA

6
260. . R e
3
261. . R e
4
262. . R e


3
263. . R e


1
264. . R e


4.4 KOSE ASIMPTOTE


Desna kosa asimptota funkcije ) (x f y = je pravac
1 1
l x k y + = kome se funkcija f približava
kada je x blizu ∞ + .

Lijeva kosa asimptota funkcije ) (x f y = je pravac
2 2
l x k y + = kome se funkcija f približava
kada je x blizu ∞ − .

Prema tome, kose asimptote (ako postoje) opisuju ponašanje funkcije za neizmjerno pozitivne
i negativne x, odnosno precizira desni i lijevi dio grafa funkcije.

Efektivno pronalaženje kosih asimptota se svodi na precizno računanje nekoliko limesa. Što
više, za koeficijente kosih asimptota vrijede formule:


). ) ( ( lim ,
) (
lim
: ) ( funkcije asimptota kosa lijeva
); ) ( ( lim ,
) (
lim
: ) ( funkcije asimptota kosa desna
2 2 2
2 2
1 1 1
1 1
x k x f l
x
x f
k
x f y l x k y
x k x f l
x
x f
k
x f y l x k y
x x
x x
− = =
= + = −
− = =
= + = −
−∞ → −∞ →
∞ → ∞ →Ako iz ovakvog računa, barem jedan od brojeva
1
k i
1
l ne postoji, tada funkcija
) (x f y = nema desnu kosu asimptotu. Ako pak, barem jedan od brojeva
2
k i
2
l ne postoji,
tada funkcija ) (x f y = nema lijevu kosu asimptotu.

Ako je u jednoj od kosih asimptota prvi koeficijent jednak nuli tada je ona specijalno
horizontalna asimptota.

Nužnost prethodnih formula za koeficijente
1
k ,
1
l ,
2
k i
2
l , nije teško opravdati direktno iz
definicije limesa i kosih asimptota. Naime, iz definicije desne kose asimptote imamo da je:Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

78
. je ako ) (
1 1
+∞ ≈ ≈ + = x x f l x k y

Ako podijelimo sa x ovu aproksimativnu jednakost, dobivamo izraz za
1
k , a potom
prebacivanjem na drugu stranu, dobivamo izraz za
1
l , odnosno:

. je ako ) ( ) (
, je ako
) (
/ ) ( / / )) ( (
1 1 1 1
1 1 1 1 1
+∞ ≈ − ≈ ⇒ ≈ +
+∞ ≈ ≈ ⇒ ≈ + ⇒ ≈ +
x x k x f l x f l x k
x
x
x f
k x x f x l k x x f l x k


RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati kose asimptote danih funkcija.

2
2 3
1
2 2 2
2
1 1
2 2
265. ( ) 3 ;
( ) ( , 3] [0, );
1
( ) 3 /
lim lim lim 1;
/ 1
3 3
lim( ( ) ) lim( 3 ) lim
3 3

x
x x x
x x x
f x x x
D f
f x x x x
k
x x x
x x x x x x
l f x k x x x x
x x x x x x
→∞ →∞ →∞
→∞ →∞ →∞
= +
• = −∞ − ∪ +∞
+
+
• = = = =
+ + + −
• = − = + − = =
+ + + +
2
1 1
3 3
lim ;
2
3
3
Desna asimptota je: ;
2
x
x
x x x
y k x l x
→∞
= =
+ +
= + = +

;
2
3
: je asimptota Lijeva
;
2
3
3
3
lim
3
3
lim
3
3
) 3 ( lim
) 3 ( lim | | ) 3 ( lim ) ) ( ( lim
; 1
1
1
lim
/
/ 3
lim | |
3
lim
) (
lim
2 2
2 2
2 2
2
2
2
2 2
2 2
3
2 2
2
− − = + =
− =
+ −

=
+ −
− −
=
+ −
+ −
− − =
= − − = − → = + + = − = •
− =

− =


= − → =
+
= = •
∞ → ∞ → ∞ →
∞ → −∞ → −∞ →
∞ → ∞ → −∞ → −∞ →
x l x k y
x x x
x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x x x x x x x k x f l
x x
x x x
x x
x
x x
x
x f
k
x x x
x x x
x
x x x x

4. Limesi funkcija

79
2
2 2
1
2
2 2
1 1
2
266. ( ) 2 ;
( ) ( , 0] [2, );
1
( ) 2
lim lim 1 lim 2;
1
2
lim( ( ) ) lim( 2 2 ) lim( 2 )
2

x
x x x
x x x
f x x x x
D f
f x x x x
k
x x
x x x
l f x k x x x x x x x x
x x x
→∞ →∞ →∞
→∞ →∞ →∞
= + −
• = −∞ ∪ +∞

+ −
• = = = + =
− +
• = − = + − − = − − =
− +
2 2
2 2
1 1
2 2 2
lim lim 1;
2
2 2
Desna asimptota je: 2 1;
x x
x x x x
x x x x x x
y k x l x
→∞ →∞
− − −
= = = − = −
− + − +
= + = −

; 1 : je asimptota Lijeva
; 1
2
2
2
2
lim
2
2
lim
2
2
) 2 ( lim
) 2 ( lim | | ) 2 ( lim ) ) ( ( lim
; 0 1 1
2
lim 1
| |
2
lim 1
2
lim
) (
lim
2 2
2 2
2 2
2
2
2
2 2
2 2
2
2 2
2
= + =
= =
+ +
=
+ +
− +
=
+ +
+ +
− + =
= − + = − → = − + = − = •
= − =

+
+ =
= − → =

+ =
− +
= = •
∞ → ∞ → ∞ →
∞ → −∞ → −∞ →
∞ →
−∞ → −∞ → −∞ →
l x k y
x x x
x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x x x x x x x k x f l
x
x x
x x
x
x x
x
x x x
x
x f
k
x x x
x x x
x
x x x


2
1
1 1
2 2
1
267. ( ) arctg ;
9
( ) ( , 3) (3, );
iz razloga arctg ( ) 0;
2
1 1
lim( ( ) ) limarctg arctg lim arctg 1 ;
4
9 9

x x x
x
f x
x
D f
k
x x
l f x k x
x x
π
π
→∞ →∞ →∞
 

=
 

 
• = −∞ − ∪ +∞
• + ∞ = ⇒ =
 
− −
• = − = = = =
 
− −
 
Desna asimptota je: ;
4
y
π
=

;
4
: je asimptota Lijeva
;
4
1 arctg
9
1
lim arctg
9
1
arctg lim ) ) ( ( lim
; 0
2
) ( arctg razloga iz
2 2
2 2
2
π
π
π
− =
− = − =


=


= − = •
= ⇒ − = −∞ •
−∞ → −∞ → −∞ →
y
x
x
x
x
x k x f l
k
x x x
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

80
268. ( ) 3 4 ;
( ) ( , 4];
nema desnog dijela domene, pa nema ni desnu asimptotu ;
f x x x
D f
= − −
• = −∞


2
2 2
2
( ) 3 4 3 4 3
lim lim | | lim lim 3;
1
lim( ( ) ) lim(3 4 3 ) lim( 4 ) ;
Kako ne postoji , to nema ni
x x x x
x x x
f x x x x x
k x x
x x x
l f x k x x x x x
l
→−∞ →−∞ →∞ →∞
→−∞ →−∞ →−∞
− − − − + −
• = = = →− = = =
− −
• = − = − − − = − − = −∞
lijeve asimptote.


ZADACI ZA VJEŽBU

U slijedećim zadacima naći kose asimptote danih funkcija.

269. . 4 ) (
2
x x f − =

270. . 6 5 ) (
2
− + = x x x f

271. . 4 3 ) (
2
x x x x f + + =

272. .
1
3
th 2 ) (
2 4
3
+ +

⋅ =
x x
x x
x f

273. . 1 2 ) (
3 2 3
+ − = x x x f


RJEŠENJA


269. ( ) [ 2, 2], nema kosih asimptota. R D f = −

270. ( ) ( , 6] [1, ),
5
desna ,
2
5
lijeva .
2
R D f
y x
y x
= −∞ − ∪ ∞
• = +
• = − −


271. ( ) ( , 4] [0, ),
desna 4 2,
lijeva 2 2.
R D f
y x
y x
= −∞ − ∪ ∞
• = +
• = −
4. Limesi funkcija

81

272. ( ) ( , ),
desna 2,
lijeva 2.
R D f
y
y
= −∞ +∞
• =
• = −273. ( ) ( , ),
2
desna ,
3
2
lijeva .
3
R D f
y x
y x
= −∞ +∞
• = −
• = −5. Derivacija funkcija

83


5. poglavlje

∗ DERIVACIJA FUNKCIJA ∗U ovom poglavlju:

Derivacija po definiciji, tablica deriviranja
Derivacija zbroja, razlike, produkta i kvocijenta funkcija
Derivacija složenih funkcija
Derivacije višeg reda
Derivacija oblika
( )
( )
g x
f x
Derivacija funkcija zadanih u parametarskom oblikuPrije definicije derivacije funkcija, treba navesti kao u točki 4.1, strogu definiciju limesa
funkcije ) (x f y = u točki a x = , gdje je je “ a ” konačan realan broj.

Realan broj Lje limes funkcije ) (x f y = u točki a x = , ako vrijedi:

za svaki 0 > ε postoji 0 > δ takav da za svaki ) , ( δ δ + − ∈ a a x
vrijedi ) , ( ) ( ε ε + − ∈ L L x f .


Kako vidimo, za bilo koju ε -okoline broja L, postoji δ -okoline točke a x = , tako da sve
vrijednosti ) (x f točaka te okoline, se nalaze u ε -okoline broja L. Primjetimo da izraz “biti
u ovim okolinama” znači:

δ δ δ < − ⇔ + − ∈ | | ) , ( a x a a x ,
ε ε ε < − ⇔ + − ∈ | ) ( | ) , ( ) ( L x f L L x f .

Sada možemo definirati derivaciju dane funkcije ) (x f y = u točki a x = , na slijedeći način:

(1)
0
( ) ( ) ( ) ( )
'( ) lim lim .
x a h
x a
df f x f a f a h f a
f a
dx x a h
→ →
=
− + −
= = =U filozofskom smislu, derivacija je omjer dobivenog i uloženog. U programerskom smislu,
derivacija je omjer izlaza i ulaza. U fizikalnom smislu, derivacija je omjer proizvoljno malog
puta kroz proizvoljno malo vrijeme, a to je brzina.Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

84

U geometrijskom smislu, potrebna nam je slijedeća slika:


f
)) ( , ( h a f h a + +
)) ( , ( a f a


a a+h


Koeficijent pravca, sekante, kroz dvije točke sa koordinatama )) ( , ( a f a i )) ( , ( h a f h a + +
dobivamo po formuli:
(2)
h
a f h a f
a h a
a f h a f ) ( ) (
) (
) ( ) ( − +
=
− +
− +


Točka )) ( , ( h a f h a + + predstavlja okolnu točku točke )) ( , ( a f a , koju možemo približavati
fiksiranoj točki )) ( , ( a f a , i to tako da pustimo da 0 → h . Tada, vidi sliku gore, sekanta kroz
dvije dane točke prelazi u pravac koji “tangira” funkciju ) (x f y = u točki )) ( , ( a f a , a koji
zovemo tangenta na funkciju ) (x f y = u točki a x = . Još je važnije da pri tome koeficijent
sekante isto tako prelazi u koeficijent dobivene tangente.

To znači da koeficijent tangente dobivamo kao limes koeficijenata sekanti danih formulom
(2). Ovo zajedno sa (1) povlači da u geometrijskom smislu, derivacija funkcije ) (x f y = u
točki a x = predstavlja koeficijent tangente na funkciju ) (x f y = u točki a x = .


5.1 DERIVACIJA PO DEFINICIJI. TABLICA DERIVIRANJA

U ovoj točki dajemo neke primjere kako se računa limes u formuli (1) za neke poznate
elementarne funkcije. Odnosno, pokazat ćemo kako se računa derivacija po definiciji za te
elementarne funkcije. Potom ćemo dati tablicu njihovih derivacija, koja se može dokazati
analogno ovim primjerima.

Neka je zadana funkcija
2
) ( x x f = . Tada računamo:

2 2 2 2 2 2
0 0 0 0
0
( ) ( ) ( ) 2 2
'( ) lim lim lim lim
lim(2 ) 2 .
h h h h
h
f a h f a a h a a ah h a ah h
f a
h h h h
a h a
→ → → →

+ − + − + + − +
= = = = =
= + =


Time smo pokazali da je x x 2 )' (
2
= .

Neka je zadana funkcija
3
) ( x x f = . Tada računamo:


5. Derivacija funkcija

85
3 3 3 2 2 3 3
0 0 0
2 2 3
2 2 2
0 0
( ) ( ) ( ) 3 3
'( ) lim lim lim
3 3
lim lim(3 3 ) 3 .
h h h
h h
f a h f a a h a a a h ah h a
f a
h h h
a h ah h
a ah h a
h
→ → →
→ →
+ − + − + + + −
= = = =
+ +
= = + + =


Time smo pokazali da je
2 3
3 )' ( x x = .

Neka je funkciju x x f = ) ( . Tada računamo da je:

0 0 0
0 0
( ) ( ) 0
'( ) lim lim lim
0
1 1
lim lim .
( ) 2
h h h
h h
f a h f a a h a a h a a h a
f a
h h h a h a
a h a
h a h a a h a a
→ → →
→ →
+ − + − + − + +
= = = = ⋅ =
+ +
+ −
= = =
+ + + +


Time smo pokazali da je
x
x
2
1
)' ( = .


Ako nastavimo u ovom stilu, možemo dokazati da vrijedi slijedeća tablica deriviranja
elementarnih funkcija, koju koristimo “zdravo za gotovo”:


= ) (x f = ) ( ' x f
n
x
1 − n
nx
x
x 2
1

x
e
x
e
x ln
x
1

x sin x cos
x cos x sin −
x tg
x
2
cos
1

x ctg
x
2
sin
1

x sh x ch
x ch x sh
x th
x
2
ch
1

x cth
x
2
sh
1

x arcsin
2
1
1
x −

x arccos
2
1
1
x −

x arctg
2
1
1
x +

x ctg arc
2
1
1
x +Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

86
Derivacija svake druge funkcije treba biti izračunata koristeći pravila za deriviranje funkcija,
koja su izložena u slijedećim točkama ovog poglavlja. Na primjer, derivacija kompozicije
funkcija:

, cos sin 2 )' (sin sin 2 )' ) ((sin )' (sin
, 2 cos 2 )' 2 )( 2 (cos )' 2 (sin
2 2
x x x x x x
x x x x
⋅ = = = •
= = •


ili derivacija algebarskih operacija među funkcijama:

. cos sin 2 )' (sin ) (sin )' ( )' sin (
, cos 3 )' (sin )' ( )' sin (
2 2 2 2
2 3 3
x x x x x x x x x x
x x x x x x
+ = ⋅ + = ⋅ •
+ = + = + •
5.2 DERIVACIJA ZBROJA I RAZLIKE

U ovoj točki vježbamo derivaciju linearne kombinacije funkcija. U tu svrhu, potrebno nam je
slijedeće svojstvo derivacije:


). ( ' ))' ( (
), ( ' ) ( ' ))' ( ) ( (
x f x f
x g x f x g x f
⋅ = ⋅
+ = +
α αPrema ovome, derivacija linearne kombinacije funkcija je linearna kombinacija derivacija
funkcija, odnosno još se kaže da je derivacija linearan operator na skupu dovoljno glatkih
funkcija.


RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati naznačenu operaciju deriviranja.

2 2
274. ( 3 1) ' ( ) ' 3( ) ' (1) ' 2 3. x x x x x − + = − + = −

5 3 2 5 3 2 4 2
275. ( 4 2 7) ' ( ) ' 4( ) ' 2( ) ' (7) ' 5 12 4 . x x x x x x x x x − + − = − + − = − +

3 3 2
276. ( 3sin ) ' ( ) ' ( ) ' 3(sin ) ' 3 3cos .
x x x
x e x x e x x e x − + = − + = − +

2 2
1
277. ( ln 4cos ) ' ( ) ' (ln ) ' 4(cos ) ' 2 4sin . x x x x x x x x
x
− + = − + = − −

7 7 6
2
3
278. (3tg 2 ) ' 3(tg ) ' 2( ) ' ( ) ' 2 7 .
cos
x x x
x e x x e x e x
x
− + = − + = − +
5. Derivacija funkcija

87

4
3
1 3 4 4/ 3
2
3
2
4 1
279. (4 arcsin ) ' 4( ) ' ( ) ' (arcsin ) ' 4 ( )
3
1
4 1
4 .
3
1
x x x
x
e x x e x x e x
x
e x
x

− + = − + = − + =

= − +1
5
4
5
1
1/ 5 5
2
2 2
5 4
1 1
280. ( -2arctg 3sh ) ' ( ) ' 2(arctg ) ' 3(sh ) ' 2 3ch
5 1
1 2 1 2
3ch 3ch .
5 1 1
5
x x x x x x x x
x
x x x
x x
x


+ = − + = − + =
+
= − + = − +
+ +


3
4
1 3 1 3/ 4 2 4
2
4
1 3 1 3 1
281. (ch ) ' (ch ) ' ( ) ' ( ) ' sh sh .
4 4
x x x x x x x x x
x x x
− − −
+ + = + + = − + = − +


3 3 3 2 3
282. ( ) ' ( ) ' ( ) ' 3 .
x x x x x
x e x e x e x e x e = + = +ZADACI ZA VJEŽBU

U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija.


283. . sin 2 ) (
4 x
e x x x f − + =

284. . ln 3 ch 5 ) (
2
x x x x f + − =

285. .
1
arccos ctg 3 ) (
x
x x x f + − ⋅ =

286. . sh 2 cos 2 ) ( x x x x f ⋅ + − =

287. . arctg
1
) (
5 7
3 2
x x
x
x f + + =

288. . ctg arc tg 3 th ) ( x x x x f − ⋅ + =


289. .
1
2 ) (
4 3
3 2
x
x e x f
x
+ + =
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

88

RJEŠENJA

3
283. '( ) 4 2cos .
x
f x x x e = + −

3
284. '( ) 10 sh . f x x x
x
= − +

2 2
2
3 1 1
285. '( ) .
sin
1
f x
x x
x
= − + −1
286. '( ) sin 2 ch . f x x x
x
= + + ⋅

5 2
2
3 5
2 1 7 1
287. '( ) .
3 5 1
f x x
x
x
= − + +
+


2 2 2
1 3 1
288. '( ) .
ch cos 1
f x
x x x
= + +
+


3 7 4
2 1 3 1
289. '( ) 2 .
3 4
x
f x e
x
x
= + −5.3 DERIVACIJA PRODUKTA FUNKCIJA

U ovoj točki vježbamo derivaciju produkta funkcija. U tu svrhu, potrebno nam je slijedeće
svojstvo derivacije:

) ( ' ) ( ) ( ) ( ' ))' ( ) ( ( x g x f x g x f x g x f ⋅ + ⋅ = ⋅ .


Prema ovome, derivacija produkta funkcija nije jednaka produktu derivacija, kao što bi se na
trenutak moglo poželiti. To se lako vidi na primjeru derivacije funkcije
3
) ( x x f = . Naime,
znamo da je njena derivacija
2
3 ) ( ' x x f = . Ako bi funkciju
3
) ( x x f = prikazali u obliku
produkta x x x f ⋅ =
2
) ( tada produkt derivacija ovih funkcija je x x x 2 )' ( )' (
2
= što je bitno
različito od
2
3x .RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati naznačenu operaciju deriviranja produkta funkcija.

3 3 3 2 3
290. ( ) ' ( ) ' ( ) ' 3 .
x x x x x
x e x e x e x e x e = + = +5. Derivacija funkcija

89
2 2 2 2
1
291. ( ln ) ' ( ) ' ln (ln ) ' 2 ln 2 ln . x x x x x x x x x x x x
x
= + = + = +

4 4 4 3 4
292. [( 2 )sin ]' ( 2 )' sin ( 2 )(sin )' (4 2)sin ( 2 )cos . x x x x x x x x x x x x x x + = + + + = + + +

293. [( sin ) ]' ( sin ) ' ( sin )( ) ' (1 cos ) ( sin ) .
x x x x x
x x e x x e x x e x e x x e + = + + + = + + +


3 3 3
2 3
294. [( ln )( )]' ( ln ) '( ) ( ln )( ) '
1 1
( 3 )( ) ( ln )( 1).
2
x x x x x x x x x x x x
x x x x x
x x
+ − = + − + + − =
= + − + + −


2
295. ( sh ) ' ( )'sh (sh ) ' sh ch (sh ch ) ( ) .
x x x x x x x x x
e x e x e x e x e x e x x e e e = + = + = + = =

3 3 3 2 3
2
1
296. ( arctg ) ' ( )'arctg (arctg ) ' 3 arctg .
1
x x x x x x x x x
x
= + = +
+


3
4
1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
2 2
4
3 1 3 1 1
297. ( th )' ( )'th (th )' th th .
4 ch 4 ch
x x x x x x x x x x x
x x x

= + = + = +

2 2 2 2
2 2
298. ( sin ) ' ( ) ' sin ( ) ' sin (sin ) '
2 sin sin cos .
x x x x
x x x
x e x x e x x e x x e x
x e x x e x x e x
⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
ZADACI ZA VJEŽBU


U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija.

299. . ) (
7 x
e x x f ⋅ =

300. . cos ) ( x e x f
x
⋅ =

301. . ln ) ( x x x f =

302. ). th ( ) sh ( ) ( x x x f ⋅ =

303. . 2 ) (
3 x x
e x e x x f ⋅ − ⋅ =

304. . )
1
(ln ) (
x
e
x
x x f ⋅ − =

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

90
RJEŠENJA

7 6
299. '( ) ( 7 ).
x
f x e x x = + 300. '( ) (cos sin ).
x
f x e x x = −

1
301. '( ) (ln 2).
2
f x x
x
= +
2
1
302. '( ) (sh ) (1 ).
ch
f x x
x
= ⋅ +

2
1
303. '( ) ( 1).
2
x
e
f x x x
x
= − −
2
1
304. '( ) (ln ).
x
f x e x
x
= +
5.4 DERIVACIJA KVOCIJENTA FUNKCIJA

U ovoj točki vježbamo derivaciju kvocijenta funkcija. U tu svrhu, potrebno nam je slijedeće
svojstvo derivacije:


) (
) ( ' ) ( ) ( ) ( '
) (
) (
2
'
x g
x g x f x g x f
x g
x f ⋅ − ⋅
=
|
|
.
|

\
|Prema ovome, derivacija kvocijenta funkcija nije jednaka kvocijentu derivacija, kao što bi se
na trenutak moglo poželiti. To se lako vidi na primjeru derivacije funkcije x x f tg ) ( = .
Naime, znamo da je njena derivacija x x f
2
cos / 1 ) ( ' = . Ako bi funkciju x x f tg ) ( = prikazali
u obliku kvocijenta x x x f cos / sin ) ( = tada kvocijent derivacija brojnika i nazivnika kao
funkcija je x x x x x ctg ) sin /( cos )' /(cos )' (sin − = − = što je bitno različito od x
2
cos / 1 .RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati naznačenu operaciju deriviranja kvocijenta funkcija.


'
2 2
sin (sin ) ' (sin )( ) ' cos sin
305. ( ) .
x x x x x x x x
x x x
− −
= =

'
2 2 2
( ) '( 1) ( )( 1) ' ( 1) 2
306. ( ) .
1 ( 1) ( 1) ( 1)
x x x x x x x
e e x e x e x e xe e
x x x x
− − − − − −
= = =
− − − −


1
' 2
2 2
1 1
2
2
2
( 3) ( 1)
1 ( 1) '( 3) ( 1)( 3) '
307. ( )
3 ( 3) ( 3)
3
.
( 3)
x
x
x x
x x x x x
x x x
x
x
+ − +
+ + + − + +
= = =
+ + +
+ −
=
+5. Derivacija funkcija

91

2
1 1
'
2 2 2
(2 1) 2ln 2 ln ln (ln ) '(2 1) (ln )(2 1) '
308. ( ) .
2 1 (2 1) (2 1) (2 1)
x x
x x x x x x x x
x x x x
− − − − − − −
= = =
− − − −'
2
2 2
sin 3 (sin 3) '(2cos 5) (sin 3)(2cos 5) '
309. ( )
2cos 5 (2cos 5)
(2cos 5) cos (sin 3)( 2sin ) 2 5cos 6sin
.
(2cos 2) (2cos 2)
x x x x x
x x
x x x x x x
x x
+ + − − + −
= =
− −
− − + − − +
= =
− −'
2 2 2 2
( ) ' sh ( )(sh ) ' sh ch (sh ch ) 1
310. ( ) .
sh sh sh sh sh
x x x x x x
e e x e x e x e x e x x
x x x x x
− − −
= = = = −


2
2 3
1
3 3 3
' 1
2 2
3 (arcsin ) ( )
( ) '(arcsin ) ( )(arcsin ) '
311. ( ) .
arcsin arcsin arcsin
x
x x x
x x x x x
x x x= =
ZADACI ZA VJEŽBU


U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija.

312. .
5
4
) (
3
2
x x
x
x f
+

=

313. .
3
1
) (
+

=
x
x
x f

314. .
cos
tg
) (
x
x
x f =

315. .
th
) (
x
e
x
x f =

316. .
cos 2 3
sin 2
) (
x
x
x f


=


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

92


RJEŠENJA

4 2
3 2
17 20
312. '( ) .
( 5 )
x x
f x
x x
− + +
=
+

2
2
313. '( ) .
( 3)
f x
x x

=
+

2
3
1 sin
314. '( ) .
cos
x
f x
x
+
=

2
1
315. '( ) ( th ).
ch
x
f x e x
x

= −
2
2 3cos 4sin
316. '( ) .
(3 2cos )
x x
f x
x
− −
=

5.5 DERIVACIJA SLOŽENIH FUNKCIJA

U ovoj točki vježbamo derivaciju kompozicija funkcija. U tu svrhu, potrebno nam je slijedeće
fundamentalno svojstvo derivacije:

). ( ' )) ( ( ' ))' ( ( ( x f x f g x f g ⋅ =


Zahvaljujući ovom pravilu, većina funkcija se može lako derivirati. Veoma je važno prije
deriviranja neke složene funkcije, razlučiti što je to takozvana «vanjska» ( ) (x g ), a što to
«unutarnja» ( ) (x f ) funkcija u kompoziciji. Na primjer, kod složene funkcije
2 3
tg x y = nije
sasvim jasno što je to )) ( ( x f g , sve dok danu funkciju ne napišemo u obliku:
3 2
) tg ( x y = .

Isto tako, kada deriviramo vanjsku funkciju, u dobivenoj derivaciji prepisujemo unutarnju
funkciju. Na primjer:

)' 2 (cos )) 2 (cos(cos ))' 2 (sin(cos x x x ⋅ = , odnosno )' 2 (cos ) (cos ))' 2 (sin(cos x x x ⋅ ≠ .

Znači, ne zaboravi prepisati unutarnju funkciju u derivaciji vanjske.RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati naznačenu operaciju deriviranja složenih funkcija.

'
317. (sin 2 ) (cos 2 )(2 ) ' 2cos 2 . x x x x = =

3 ' 3 3
318. ( ) (3 ) ' 3 .
x x x
e e x e = =

1 2
319. (ln(2 1))' (2 1) ' .
2 1 2 1
x x
x x
− = − =
− −


2 ' 2 2 2
320. (cos( )) ( sin( ))( ) ' (2 1) sin( ). x x x x x x x x x − = − − − = − − −
5. Derivacija funkcija

93
321. ( ) ' ( ) ' .
x x x
e e x e
− − −
= − = −


2 2 2
3 ' 3 2 3
322. ( ) ( 3) ' 2 .
x x x
e e x xe
+ + +
= + =

' '
2 2
1 1 1
323. (tg( 1)) ( 1) .
cos ( 1) cos ( 1) 2
x x
x x x
− = − =
− −2 30 ' 2 29 2 2 29
324. (( 1) ) 30( 1) ( 1) ' 60 ( 1) . x x x x x − = − − = −


'
325. (ch(sin3 )) (sh(sin3 ))(sin3 )' (sh(sin3 ))(cos3 )(3 )' 3(cos3 )(sh(sin3 )). x x x x x x x x = = =


2 ' 2 2 2
2 2
2
2
2
1 1
326. (ln(sin( 1))) (sin( 1)) ' (cos( 1))( 1) '
sin( 1) sin( 1)
2 cos( 1)
2 ctg( 1) .
sin( 1)
x x x x
x x
x x
x x
x
− = − = − − =
− −

= = −
2 3 ' 3 2 3 3 3 3 3
2 3 3 2 3
327. (sin ) ((sin ) ) ' 2(sin )(sin ) ' 2(sin )(cos )( ) '
6 (sin )(cos ) 3 sin 2 .
x x x x x x x
x x x x x
= = = =
= ='
2
2
1
328. (sin(tg (cos ))) (cos(tg (cos )))(tg (cos ))' (cos(tg (cos ))) (cos )'
cos (cos )
(sin )cos(tg (cos ))
.
cos (cos )
x x x x x
x
x x
x
= = =
= −ZADACI ZA VJEŽBU

U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija.

329. . ) (
2 4
x x
e x f
+ −
=

330. ). sin(cos ) ( x x f =

331. )). 4 sin( tg( ) ( x x f =

332. )). 2 ( (cos ctg ) (
2
x x f =

333. . ln ) (
3
x x f =Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

94

334. ). sin 2 ln( ) ln 2 sin( ) ( x x x f ⋅ + ⋅ =

335. . ) (
x
e
x f
x
=

336. .
1
arctg
) (
2
2
x
x
x f
+
=

337. . arcsin arctg ) ( x x x f + =

338. . 2 sin ) (
3
x e x f
x
⋅ =

339. ). (cos sin ) (
4 3 2
x x f =


RJEŠENJA

4 2
3
329. '( ) ( 4 2 ).
x x
f x e x x
− +
= − + 330. '( ) ( sin ) (cos(cos )). f x x x = − ⋅

2
4cos 4
331. '( ) .
cos (sin 4 )
x
f x
x
=
2
4(sin 2 ) (ctg( cos 2 ))
332. '( ) .
sin (cos 2 )
x x
f x
x

=

2
3ln
333. '( ) .
2
x
f x
x
=
cos(2ln )
334. '( ) 2 ctg .
x
f x x
x
= +

1
335. '( ) (1 ).
2
x
e
f x
x x
= −
2 2
(2 arctg ) (1 arctg )
336. '( ) .
(1 )
x x x
f x
x
⋅ ⋅ − ⋅
=
+


1 1 1
337. '( ) ( ).
1 2 1
f x
x x x
= +
+ −

3
338. '( ) (3sin 2 2cos 2 ).
x
f x e x x = +

3 4 2 4 3 4 3 4
339. '( ) 24 (sin ) (cos ) (cos(cos )) (sin(cos )). f x x x x x x = − ⋅ ⋅ ⋅
5.6 DERIVACIJE VIŠEG REDA

U ovoj točki vježbamo derivacije višeg reda. U tu svrhu, potrebno nam je slijedeća induktivna
definicija derivacije bilo kojeg reda:


))' ( ( ) ( ,...., ' ))' ( ' ( ))' ( ' ' ( ) ( ' ' ' , ))' ( ' ( ) ( ' '
) 1 ( ) (
x f x f x f x f x f x f x f
n n −
= = = = .
5. Derivacija funkcija

95

Prema ovome, da bi našli drugu derivaciju ) ( ' ' x f funkcije ) (x f y = prvo moramo naći njenu
prvu derivaciju ) ( ' x f . Odnosno, da bi nasli n-tu derivaciju ) (
) (
x f
n
trebamo znati n-1
derivaciju ) (
) 1 (
x f
n−
. Primjetimo da se red više derivacije označava poput potencije u
eksponentu, ali u zagradi. Na primjer, ) (
) 4 (
x f označava derivaciju četvrog reda, a ne
potenciju ili kompoziciju reda četiri.RJEŠENI PRIMJERI


U slijedećim zadacima izvršiti naznačene operacije deriviranja višeg reda.

5 1 2
3 3 3
'' ' ' 3 3
5
3
1 1 2 2 1
340. ( 1) (( 1) ') (( 1) ) ') ( ( 1) )' ( ( 1) ) .
3 3 3 9
( 1)
x x x x x
x
− −
+ = + = + = + = − + = −
+


3 ''' 3 3 3 3
341. ( ) (( ) ') '' ((3 ) ') ' (9 ) ' 27 .
x x x x x
e e e e e = = = =


2 2 2 2 2
2
342. ( )'' (( )')' (2 )' 2( ) ' ( )' 2 2 2
(2 4 ).
x x x x x x x x x x
x
x e x e xe x e xe x e e xe xe x e
e x x
= = + = + = + + + =
= + +


2
3
1 16
343. (ln(2 3)) ''' ((ln(2 3)) ') '' 2(( ) ') ' 4((2 3) ) ' .
2 3 (2 3)
x x x
x x

+ = + = = − + =
+ +2 2 2 2
2 2 2 2 2
344. (cos ) '' ((cos ) ') ' ( (sin )(2 )) ' 2( sin ) '
2(sin (cos )(2 )) 2(sin 2 cos ).
x x x x x x
x x x x x x x
= = − = − =
= − + = − +


2 1 2 2
2 2 2
2
2 3
1
345. ( )'' (( 3) ) '' ( ( 3) (2 )) ' 2( ) '
3 ( 3)
1
6 .
( 3)
x
x x x
x x
x
x
− −
= + = − + = − =
+ +

=
+


2 2 2 2 2
2
346. ( ) '' ((2 1) ) ' 2 (2 1) (2 1) (4 4 3).
x x x x x x x x x x
e x e e x e x e x x
− − − − −
= − = + − − = − +


(5) (4) (4) (3) (2)
347. (sin ) ((sin ) ') (cos ) ( sin ) ( cos ) (sin ) ' cos . x x x x x x x = = = − = − = =


(4) (3) (2)
(2)
348. ( cos ) ( cos sin ) (( cos sin ) ( sin cos ))
2( sin ) 2( sin cos )' 2(( sin cos )
( cos sin )) 4
x x x x x x x
x x x x x
x x
e x e x e x e x e x e x e x
e x e x e x e x e x
e x e x
= − = − − + =
= − = − + = − + +
+ − = − cos .
x
e x
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

96


ZADACI ZA VJEŽBU

349. . ? ) ( ' ' , ) 3 ( ) (
4 2
= − = x f x x x f

350. . ? ) ( ' ' , sin ) (
2
= = x f x x f

351. . ? ) ( , ) (
) 10 ( 1 5
= =

x f e x f
x


352. . ? ) ( ), 1 2 ln( ) (
) 7 (
= − = x f x x f

353. . ? ) ( , 3 cos ) (
) 5 ( 2
= = x f x x f


RJEŠENJA

2 2 2
349. ''( ) 4( 3 ) (14 42 27). f x x x x x = − − + 350. ''( ) 2cos 2 . f x x =

(10) 10 5 1
351. ( ) 5 .
x
f x e

=
7
(7)
7
2 7!
352. ( ) .
(2 1)
f x
x

=


(5) 4
353. ( ) 3 6 sin 6 . f x x = ⋅

5.7 DERIVACIJA FUNKCIJA OBLIKA
( )
( )
g x
f x

U nastavku radimo sa nešto složenijim oblicima funkcija. Jedan od takvih su funkcije zadane
u obliku
( )
( )
g x
f x . Što ovaj oblik predstavlja, budući da imamo istovremeno
transformacije i u bazi i u eksponentu? Najjednostavniji pristup ovom obliku je
slijedeći:

( )
( ) ln( ( ) ) ( )ln ( )
( ) .
g x
g x f x g x f x
f x e e = =


Prema ovome, oblik
( )
( )
g x
f x možemo definirati kao eksponencijalnu funkciju koja u
eksponentu ima složenu funkciju ( ) ln ( ) g x f x . Zahvaljujući ovakvom pristupu,
deriviranje funkcije oblika
( )
( )
g x
f x se svodi na uobičajeno deriviranje složenih
funkcija, kao što je pokazano u nekoliko slijedećih primjera. Pri tome ne zaboravimo
da je:

ln
.
eksponent eksponent baza
baza e

=


5. Derivacija funkcija

97


RJEŠENI PRIMJERI


2 2 2 2 2
3 ' (3 )ln 3 ln 2 ' 3 ln 3 1
354. ( ) ( )' (3 ln ) (6 ln 3 ) 3 (2ln 1).
x x x x x x x x
x e e x x e x x x x x
+
= = = + = +

3 3 3 3
3
lnsin lnsin 3 lnsin 2 3
2
cos
355. ((sin ) )' ( )' ( lnsin )' (3 lnsin )
sin
(sin ) (3lnsin cot ).
x x x x x x x
x
x
x e e x x e x x x
x
x x x x x
= = = + =
= +


1 1
ln ln
' ln '
2 2
1
ln
2 2
1
356. (( ) ) ( )' ( )' ( ln )
2
1 1
( ln ) (ln ).
2 2
x x
x x
x
x
e x e x
e e x x
e x x
e x
x
x e e e e x
e e
e e x x x
x x
= = = =
= + = +
ZADACI ZA VJEŽBU

U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija.

357. ( ) .
x
f x x =
358.
2 2
( ) ( 1) .
x
f x x = +
359.
ln
( ) (ln ) .
x
f x x =
360.
( 1)
( ) ( ) .
x
f x x x
+
= +
361.
sin
( ) ( ) .
x
f x shx =RJEŠENJA

357.
1 ln
'( ) ( ).
2
x
x
f x x
x x
= + 358.
2
2 2 2
2
4
'( ) ( 1) ( 2ln( 1)).
1
x
x
f x x x
x
= + + +
+


359.
ln
1 ln ln
'( ) (ln ) ( ).
x
x
f x x
x x
= +

360.
1
'( ) ( ) ( 1)(1 ) ( ) ln( )
2
x
f x x x x x x x x
x
| |
= + + + + + +
|
\ .


361.
sin
'( ) ( ) ((cos ) ln( ) ( ) sin ).
x
f x shx x shx cthx x = +
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

985.8 DERIVACIJA FUNKCIJA DANIH U PARAMETARSKOM OBLIKU

Funkcija ( ) y y x = može biti zadana u implicitnom obliku:
( )
( ).
x x t
y y t
=
¦
´
=
¹


To znači da varijabla x i njena transformacija ( ) y x istovremeno ovise o jednoj novoj
varijabli t . Ta ovisnost se zove parametarska jednadžba dane funkcije ( ) y y x = .
Na primjer, funkcija
2
( ) 4 y x x = − ima parametarsku jednadžbu, odnosno može se
zapisati i u implicitnom obliku:
cos( )
sin( )
(0, ).
x t
y t
t π
= ¦
¦
=
´
¦

¹

Međutim, funkcija
2
( ) 4 y x x = − može imati nekoliko parametarskih jednadžbi,
odnosno može se napisati i u obliku:
2
4
( 2, 2).
x t
y t
t
= ¦
¦
¦
= −
´
¦
∈ −
¦
¹

Na dalje, ako ne znamo eksplicitnu vezu ( ) y y x = ali znamo njenu parametarsku
jednadžbu, tada derivacije funkcije ( ) y y x = računamo na veoma prirodan način:

'( ) ,
dy
dt
dx
dt
dy
y x
dx
= =

' 1 '
''( )
dx
dt
dy dy
y x
dx dt
= =
i
'' 1 ''
'''( ) .
dx
dt
dy dy
y x
dx dt
= =
RJEŠENI PRIMJERI

362.
2

1
x t
y t
¦ =
¦

´
= −
¦
¹

1
2 1
1
'( ) .
2
4 1
dy
t dt
dx
dt
dy
y x
dx t
t t

= = = =363.
3
ln

x t
y t t
= ¦

´
= −
¹

2
3
1
3 1
'( ) 3 .
dy
dt
dx
dt t
dy t
y x t t
dx

= = = = −
5. Derivacija funkcija

99
364.
2cos

3sin
x t
y t
= ¦

´
=
¹

3cos 3
'( ) .
2sin 2
dy
dt
dx
dt
dy t
y x ctg t
dx t
= = = =−365.
2
3
1

3
x t
y t
¦ = −
¦

´
= +
¦
¹
2
3 3
'( ) ,
2 2
dy
dt
dx
dt
dy t
y x t
dx t
= = = =

' 1 ' 1 3 3
''( ) ( )' .
2 2 4
dx
dt
dy dy
y x t
dx dt t t
= = = =366.
tan

sin
x t
y t
= ¦

´
=
¹
2
3
1
cos
cos
'( ) cos ,
dy
dt
dx
dt
t
dy t
y x t
dx
= = = =

2
3 2 2 4
1
cos
' 1 ' 1
''( ) (cos )' (cos )(3cos )( sin ) 3sin cos .
dx
dt
t
dy dy
y x t t t t t t
dx dt
= = = = − =−
ZADACI ZA VJEŽBU

U slijedećim zadacima naći prve i druge derivacije funkcija zadanih parametarski.

367.
3
2
1
.
1
x t
y t
¦ = −
¦
´
= +
¦
¹


368.
sin 3
.
cos 3
x t
y t
= ¦
´
=
¹


369.
2
.
3
x t
y t
¦
=
¦
´
= −
¦
¹


370.
3 2
ln 3
.
x t
y t t
= ¦
´
= −
¹
RJEŠENJA

367.
4
2 2
'( ) , ''( ) .
3 9
f x f x
t t
= − = − 368.
3
1
'( ) 3 , ''( ) .
cos 3
f x tg t f x
t
= − = −

369.
3/ 2
'( ) 4 , ''( ) 12 . f x t f x t = = 370.
2 3 2 3
'( ) 2 3 , ''( ) 4 9 . f x t t f x t t = − + = − +


6. Primjena derivacija

101


6. poglavlje

∗ PRIMJENA DERIVACIJA ∗U ovom poglavlju:
Tangenta i normala
Stacionarne točke funkcije
Tablica monotonosti, ekstremi, konveksnost i konkavnost, infleksije
L'Hospitalovo pravilo
Taylorovi redoviUglavnom će nas interesirati primjena derivacija na kvalitativna svojstva funkcija ) (x f y = ,
kao što su monotonost, ekstremi, konveksnost i konkavnost, te točke infleksije. Naravno, kod
definiranja derivacije već smo rekli da je derivacija funkcije ) (x f y = u točki a x =
koeficijent tangente na tu funkciju u točki )) ( , ( a f a , pa ćemo vježbati i račun pronalaženje
tangente i normale za danu funkciju. Na dalje, derivacija u okviru L’Hospitalovog pravila
može olakšati račun sa limesima, pogotovo kada imamo u nekoj složenoj funkciji nekoliko
elementarnih funkcija različite vrste, poput transcedentne i algebarske. Na kraju, najvažnija
primjena derivacija se ogleda u aproksimaciji složenih i transcedentnih funkcija Taylorovim
redovima.


6.1 TANGENTA I NORMALA

Ponovimo li definiciju derivacije sa početka prethodnog poglavlja, lako dobivamo formule za
jednadžbu tantgente i normale na danu funkciju ) (x f y = u danoj točki a x = :


tangenta ) )( ( ' ) ( ...... a x a f a f y t − = −
normala ) (
) ( '
1
) ( ...... a x
a f
a f y n − − = − .


Kako vidimo koeficijent normale je suprotan i recipročan koeficijentu tangente, jer je normala
pravac kroz točku )) ( , ( a f a koji je okomit na tangentu:

n

t f


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

102


RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima pronaći jednadžbe tantgenti i normala danih funkcija u danim
točkama.


2
2
371. ( ) 4 , u 1;
(1) 1 4 1 3;
'( ) 2 4 '(1) 2 4 2;
(1) '(1)( 1) ( 3) ( 2)( 1);
1
(1) ( 1)
'(1)
f x x x x
f
f x x f
y f f x y x
y f x
f
= − =
• = − ⋅ = −
• = − ⇒ = − = −
• − = − ⇒ − − = − −
• − = − − ⇒
1
( 3) ( 1);
2
y x − − = − −Rješenje: tangenta……. 1 2 − − = x y , normala………
2
7
2
1
− = x y .


0
0
372. ( ) 3 1, u 0;
(0) 3 1 4;
'( ) 3 '(0) 3 3;
(0) '(0)( 0) 4 3( 0);
1 1
(0) ( 0) 4 ( 0
'(0) 3
x
x
f x e x
f e
f x e f e
y f f x y x
y f x y x
f
= + =
• = + =
• = ⇒ = =
• − = − ⇒ − = −
• − = − − ⇒ − = − − );


Rješenje: tangenta……. 4 3 + = x y , normala……… 4
3
1
+ − = x y .


373. ( ) ln( 2) 2 1, u 3;
(3) ln(3 2) 2 3 1 ln1 7 7;
1 1
'( ) 2 '(3) 2 1;
2 1
(3) '(3)( 3) ( 7) 1( 3);

f x x x x
f
f x f
x
y f f x y x
y
= − − − =
• = − − ⋅ − = − = −
• = − ⇒ = − = −

• − = − ⇒ − − = − −

1 1
(3) ( 3) ( 7) ( 3);
'(3) 1
f x y x
f
− = − − ⇒ − − = − −Rješenje: tangenta……. 4 − − = x y , normala……… 10 − = x y .
6. Primjena derivacija

103

374. Kolike odsječke na koordinatnim osima odsjeca tangenta krivulje
x
y
2
= povučena u
njenoj točki za koju je 1 = x .


Rješenje:

; 3 3 0 0 , 3 .....
; 3 3 0 0 , 3 .....
; 3 ....... ) 1 ( 1 2 ) 1 )( 1 ( ' ) 1 (
; 1
1
1
) 1 ( '
1 1
)
2
1
( 2 )' 2 ( ) ( '
; 2
1
2
) 1 (
3
2 / 3
1 2 / 1 2 / 1
= ⇒ + − = ⇒ = + − = ∩ •
= ⇒ + − = ⇒ = + − = ∩ •
+ − = ⇒ − − = − ⇒ − = − •
− = − = ⇒ − = − = − ⋅ = = •
= = •
− − −
y y x x y O t
x x y x y O t
x y t x y x f f y
f
x
x
x x x f
f
y
x


Duljina traženih odsječaka su jednake i iznose 3. ☺


375. Naći jednadžbu tangenti povučenih na funkciju
2
4
) (


=
x
x
x f u točkama gdje dana
funkcija siječe koordinatne osi.

). 0 (
2
1
2 ) 0 )( 0 ( ' ) 0 (
); 4 (
2
1
0 ) 4 )( 4 ( ' ) 4 (
;
2
1
4
2
) 0 ( ' ,
2
1
4
2
) 4 ( '
) 2 (
2
) 2 (
1 ) 4 ( ) 2 ( 1
) ( '
); 0 ( 2 , 0 2
2 0
4 0
0 ,
2
4
.....
); 4 ( 0 , 4
2
4
0 0 ,
2
4
.....
2 2
− = − ⇒ − = − •
− = − ⇒ − = − •
= = = = ⇒

=

⋅ − − − ⋅
= •
= = = ⇒ =


= ⇒ =


= ∩ •
= = = ⇒


= ⇒ =


= ∩ •
x y x f f y
x y x f f y
f f
x x
x x
x f
f y x y x
x
x
y O f
f y x
x
x
y
x
x
y O f
y
x


Rješenje: prva tangenta 2
2
1
.......
1
− = x y t , druga tangenta 2
2
1
.......
2
+ = x y t . ☺


ZADACI ZA VJEŽBU

376. Naći jednadžbu tangente na funkciju 1 5 ) (
2 3
+ − = x x x f u točki 1 = x .

377. Naći jednadžbu tangente i normale na funkciju 4 3 ) (
2
+ − = x x x f u točki gdje
funkcija ) (x f siječe os
y
O .
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

104
378. Kolike odsječke na koordinatnim osima odsjeca normala funkcije
2
1
1
) (
x
x f
+
=
povučena u njenoj točki za koju je 1 = x .


379. Naći površinu trokuta koga čine koordinatne osi
x
O i
y
O , te tangenta funkcije

x
e x f

= ) ( povučena u njenoj točki za koju je 1 = x .

380. U kojoj točki funkcije
2
1 ) ( x x f − = treba postaviti njenu tangentu koja je paralelna sa
pravcem . 3 4 + − = x yRJEŠENJA

376. t..... 7 10. y x = −
1
377. t..... 3 4, n..... 4.
3
y x y x = − + = +
378. duljine su iste 1/ 2. = 379. 2/ . P e = 380. 2. x =
6.2 STACIONARNE TOČKE FUNKCIJA

Važnu ulogu u traženju ekstrema funkcija jedne varijable igraju takozvane stacionarne točke
funkcije. Jednostavno rečeno, stacionarne točke su točke gdje se funkcija «odmara». Za
precizniju definiciju nam je potrebna pretpostavka da funkcija ima derivaciju u svakoj točki
svoje domene. Tada pod stacionarnim točkama funkcije ) (x f y = podrazumjevamo nul-točke
njene derivacije ) ( ' x f , odnosno vrijedi:

a x = je stacionarna točka od 0 ) ( ' ) ( = ⇔ = a f x f y .


Kao što ćemo vidjeti u slijedećoj točki, kao prvi korak u traženju ekstrema dane funkcije bit
će pronalaženje stacionarnih točaka.RJEŠENI PRIMJERI


U slijedećim zadacima treba pronaći sve stacionarne točke danih funkcija.
6. Primjena derivacija

105
3 2
2
1 2
381. ( ) 2 3 12 1;
( ) ;
'( ) 6( 2) 0 2, 1;
f x x x x
D f R
f x x x x x
= + − +
• =
• = + − = ⇒ = − =


Rješenje: stacionarne točke su 1 , 2
2 1
= − = x x .


3 2
2
1 2
382. ( ) 2 15 36 7;
( ) ;
'( ) 6( 5 6) 0 2, 3;
f x x x x
D f R
f x x x x x
= + + +
• =
• = + + = ⇒ = − = −


Rješenje: stacionarne točke su 3 , 2
2 1
− = − = x x .


3
2 1/ 3
383. ( ) ln ;
( ) (0, );
'( ) (3ln 1) 0 ;
f x x x
D f
f x x x x e

= ⋅
• = ∞
• = + = ⇒ =


Rješenje: stacionarne točke su
3 / 1 −
= e x .


3
3
2
3
3
1 2
384. ( ) ;
( ) ;
2
'( ) (2 3 ) 0 , 0;
3
x
x
f x x e
D f R
f x x e x x x
= ⋅
• =
• = ⋅ + = ⇒ = − =

Rješenje: stacionarne točke su 0 ,
3
2
2
3
1
= − = x x .


2
385. ( ) ;
ln
( ) (0, );
ln 1
'( ) 0 ;
ln
x
f x
x
D f
x
f x x e
x
= −
• = ∞
− +
• = = ⇒ =


Rješenje: stacionarne točke su e x = .
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

106
ZADACI ZA VJEŽBU


U slijedećim zadacima naći stacionarne točke.

3 2
15
386. ( ) 12 10.
2
f x x x x = − + −

4 2
387. ( ) 2 5. f x x x = − +

388. ( ) ln . f x x x = ⋅

2
389. ( ) .
x
f x x x e

= + ⋅

390. ( ) 2 arc ctg ln . f x x x = ⋅ +


RJEŠENJA

386. stacionarne: 1, 4. x x = = 387. stacionarne: 1, 0, 1. x x x = − = =

2
388. stacionarne: . x e

= 389. stacionarne: 2 / 2. x = ±

390. stacionarne: 1. x =

6.3 TABLICA MONOTONOSTI. EKSTREMI

Ekstremi dane funkcije ) (x f y = su njene točke minimuma i maksimuma.

Točka a x = je točka (lokalnog) minimuma funkcije ) (x f y = ako u okolini te točke funkcija
poprima lokalno najmanju vrijednost, odnosno vrijedi:


postoji 0 > δ takav da je ) ( ) ( a f x f ≥ za sve ) , ( δ δ + − ∈ a a x .


Točka a x = je točka (lokalnog) maksimuma funkcije ) (x f y = ako u okolini te točke
funkcija poprima lokalno najveću vrijednost, odnosno vrijedi:


postoji 0 > δ takav da je ) ( ) ( a f x f ≤ za sve ) , ( δ δ + − ∈ a a x .Osnovni razultat koji koristimo u traženju ekstrema funkcije ) (x f y = je slijedeći:


6. Primjena derivacija

107

ako je točka a x = ekstrem od 0 ) ( ' ) ( = ⇒ = a f x f y .


To znači da točke ekstrema treba tražiti među stacionarnim točkama. Naravno nije svaka
stacionarna točka ujedno i ekstrem. Među stacionarnim točkama neke funkcije, osim ekstrema
odnosno točaka minimuma i maksimuma se nalaze i točke infleksije, o kojima će biti riječi u
slijedećoj točki 6.4.

Osim stacionarnih točaka, koristit ćemo se i intervalima monotonosti, koje smo definirali na
početku 3. poglavlja. Umjesto da ispitujemo po definiciji intervale na kojima funkcija pada i
raste, što je doista teško, mi ćemo se koristiti predznakom derivacije dane funkcije, odnosno:


) (x f y = je rastuća na ) , ( svaki za 0 ) ( ' ] , [ b a x x f b a ∈ ≥ ⇔ ,
) (x f y = je padajuća na ) , ( svaki za 0 ) ( ' ] , [ b a x x f b a ∈ ≤ ⇔ .


Tablicu u kojoj ćemo promatrati predznak derivacije ) ( ' x f između stacionarnih točaka
funkcije ) (x f y = zovemo tablica monotonosti funkcije ) (x f y = . U tom smislu, prvo treba
odrediti domenu funkcije, pa stacionarne točke, a tek potom i tablicu monotonosti.RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima naći tablicu monotonosti, te odrediti ekstreme danih funkcija.


391. ( ) ;
( ) , domena nema rubova;
'( ) (1 ) 0 1 je stacionarna;
x
x
f x x e
D f R
f x e x x


= ⋅
• =
• = − = ⇒ =


Tablica monotonosti:
∞ − 1 ∞
' f +
-
fRješenje: 1 = x je točka maksimuma.
Zbog vizualizacije, njen graf je:


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

108
x
4 2 0 -2 -4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

2
ln
392. ( ) ;
( ) (0, ) domena ima jedan rub 0;
1 ln
'( ) 0 je stacionarna;
x
f x
x
D f x
x
f x x e
x
=
• = ∞ ⇒ =

• = = ⇒ =


Tablica monotonosti:
0 e ∞
' f +
-
f


Rješenje: e x = je točka maksimuma.


2
2
393. ( ) ln ;
( ) (0, ) domena ima jedan rub 0;
2 ln
'( ) 0 je stacionarna;
f x x x
D f x
x
f x x e
x

= ⋅
• = ∞ ⇒ =
+
• = = ⇒ =Tablica monotonosti:
0
2 −
e ∞
' f
-
+
f

Rješenje:
2 −
= e x je točka minimuma.6. Primjena derivacija

109
1
1
394. ( ) ( 1) ;
( ) ( ,1) (1, ) domena ima rub 1;
'( ) 0 0 je stacionarna;
1
x
x
x
x
f x x e
D f x
x
f x e x
x


= −
• = −∞ ∪ ∞ ⇒ =
• = = ⇒ =Tablica monotonosti:
∞ − 0 1 ∞
' f +
-
+
f


Rješenje: 0 = x je točka maksimuma. ☺
Zbog vizualizacije, njen graf je:
x
3 2 1 0 -1
1
0
-1
-2
-3


1 2
2
ln 1
395. ( ) arctg ;
ln 1
( ) (0,1) (1, ) domena ima dva ruba 0, 1;
1
'( ) 0 nema stacionarnih t.;
(ln 1)
x
f x
x
D f x x
f x
x x
+
=

• = ∪ ∞ ⇒ = =
• = − = ⇒
+


Tablica monotonosti:
0 1 ∞
' f + +
f

Rješenje: nema ekstrema. ☺
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

110
2
2
2 2
2
396. ( ) ln ;
( ) ( , 2) ( 1, 0) (1, ) domena ima rubove 2, 1, 0, 1;
4 2 1
'( ) 0 je stacionarna;
( 2)( ) 2
x x
f x
x x
D f x x x x
x
f x x
x x x x
+ −
=
+
• = −∞ − ∪ − ∪ ∞ ⇒ = − =− = =
+
• =− = ⇒ = −
+ − +

Tablica monotonosti:

∞ − 2 − 1 − 2 / 1 − 0 1 ∞
' f
-

-
+ +
f


Rješenje:
2
1
− = x je točka minimuma. ☺
Zbog vizualizacije, njen graf je:
x
6 4 2 0 -2 -4 -6
4
2
0
-2
-4


ZADACI ZA VJEŽBU


U slijedećim zadacima naći ekstreme i tablicu monotonosti.

2
1
397. ( ) 1 arcsin .
2
f x x x = − +

2
398. ( ) 2 .
x
f x x e
− +
= + ⋅

2
399. ( ) arc tg 1 . f x x x = + +
6. Primjena derivacija

111
2
2
3
400. ( ) ln .
1
x
f x
x
+
=
+


2
401. ( ) 2 .
x
f x x e

= − ⋅

5
402. ( ) arc tg ln .
2 2
x
f x x = − ⋅ +RJEŠENJA

max
397. ekstremi: 1/ 2, x =max
398. ekstremi: 1, x = −
min
399. ekstremi: 1/ 2, x = −

max
400. ekstremi: 0, x =


1 − 1/2 1
' f +
-
f

2 − 1 − ∞
' f +
-
f
∞ − 2 / 1 − ∞
' f
-
+
f
∞ − 0 ∞
' f +
-
f


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

112
min
401. ekstremi: 2, x =

∞ − 2 − 2 2 ∞
' f
-

-
+
fmax min
402. ekstremi: 1, 4, x x = =

0 1 4 ∞
' f +
-
+
f
6.4 KONVEKSNOST I KONKAVNOST. INFLEKSIJE

Konveksnost i konkavnost funkcije ) (x f y = na nekom intervalu ] , [ b a smo definirali na
početku 5. poglavlja. Međutim, nije lako po definiciji ispitivati konveksnost i konkavnost
složenih funkcija. Zbog toga, a uz pretpostavku da funkcija ) (x f y = ima prve i druge
derivacije, koje su definirane u svakoj točki njene domene, koristit ćemo slijedeći praktičan
kriterij:

) (x f y = je konveksna na ) , ( svaki za 0 ) ( ' ' ] , [ b a x x f b a ∈ > ⇔ ,
) (x f y = je konkavna na ) , ( svaki za 0 ) ( ' ' ] , [ b a x x f b a ∈ < ⇔ .


Točka a x = , gdje funkcija mjenja konveksnost u konkavnost i obratno, se zove točka
infleksije funkcije ) (x f y = . Primjenimo li prethodni kriterij na konveksnost i konkavnost,
slijedi da su točke infleksije nul-točke druge derivacije od ) (x f y = . Obrat ne vrijedi. Vidi
zadatak 412 dolje.

Kod ispitivanja intervala konveksnosti i konkavnosti, slično kao i kod monotonosti, se
koristimo odgovarajućom tablicom. Međutim, kod ove tablice konveksnosti i konkavnosti
promatramo mjenjanje predznaka druge derivacije ) ( ' ' x f između nul-točaka ) ( ' ' x f . U tom
smislu, prvo treba odrediti domenu funkcije, pa nul-točke druge derivacije, pa tek potom
tablicu (intervale) konveksnosti i konkavnosti.RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima naći tablicu (intervale) konveksnosti i konkavnosti, te odrediti točke
infleksije danih funkcija.6. Primjena derivacija

113
4 3 2
2
1 2
403. ( ) 4 18 2;
( ) , domena nema rubova;
''( ) 12( 2 3) 0 3, 1;
f x x x x x
D f R
f x x x x x
= + − + −
• =
• = + − = ⇒ = − =


Tablica konveksnosti i konkavnosti:

∞ − -3 1 ∞
' ' f +
-
+
f ∪ ∩ ∪Rješenje: točke infleksije su 3 − = x i 1 = x .
Zbog vizualizacije, njen graf je:
x
4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
200
100
0
-100
-200
-300


2
2
1 2 2 3
1
404. ( ) ;
1
( ) , domena nema rubova;
2 6 3 3
''( ) 0 , ;
(1 ) 3 3
f x
x
D f R
x
f x x x
x
=
+
• =
− +
• = = ⇒ = − =
+


Tablica konveksnosti i konkavnosti:

∞ −
3
3

3
3


' ' f +
-
+
f ∪ ∩ ∪Rješenje: točke infleksije su
3
3
− = x i
3
3
= x .
Zbog vizualizacije, njen graf je:Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

114
x
4 2 0 -2 -4
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1


2
2
2
1 2
405. ( ) ;
( ) , domena nema rubova;
''( ) 2 (1 2 ) 0 2 / 2, 2 / 2;
x
x
f x e
D f R
f x e x x x


= −
• =
• = − = ⇒ = − =Tablica konveksnosti i konkavnosti:

∞ −
2
2

2
2


' ' f
-
+
-
f ∩ ∪ ∩Rješenje: točke infleksije su
2
2
− = x i
2
2
= x .
Zbog vizualizacije, njen graf je:
x
4 2 0 -2 -4
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2

6. Primjena derivacija

115
2
3
406. ( ) ;
ln
( ) (0,1) (1, ), domena ima dva ruba 0, 1;
2 ln
''( ) 0 ;
ln
x
f x
x
D f x x
x
f x x e
x x
=
• = ∪ ∞ = =

• = = ⇒ =


Tablica konveksnosti i konkavnosti:

0 1
2
e ∞

' ' f
-
+
-
f ∩ ∪ ∩Rješenje: točka infleksije je
2
e x = .
Zbog vizualizacije, njen graf je:
x
4 2 0 -2 -4
20
10
0
-10
-20


3
407. ( ) ln ;
( ) (0, ), domena ima rub 0;
ln
''( ) 0 1;
4
f x x x
D f x
x
f x x
x
=
• = ∞ =

• = = ⇒ =


Tablica konveksnosti i konkavnosti:

0 1 ∞
' ' f +
-
f ∪ ∩


Rješenje: točka infleksije je 1 = x .


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

116
ZADACI ZA VJEŽBU


U slijedećim zadacima naći točke infleksije i tablicu konveksnosti i konkavnosti.

4 3 2
408. ( ) 6 24 7 4. f x x x x x = − − + −

5 3
1 8
409. ( ) 4 5.
5 3
f x x x x = − − +

3
1
410. ( ) ln .
3
f x x x x = −

3
411. ( ) .
x
f x x e

=

412. ( ) arctg ln . f x x =

1
1
413. ( ) .
x
f x e


=RJEŠENJA


408. infleksije: 1, 4, x x = − =

∞ − 1 − 4 ∞
' ' f +
-
+
f ∪ ∩ ∪409. infleksije: 2, 0, 2, x x x = − = =

∞ − 2 − 0 2 ∞
' ' f
-
+
-
+
f ∩ ∪ ∩ ∪


2
410. infleksija: ,
2
x =

0
2
2

' ' f +
-
f ∪ ∩

6. Primjena derivacija

117
411. infleksije 3 3, 0, 3 3, x x x = − = = −

∞ − 3 3− 0 3 3+ ∞
' ' f
-
+
-
+
f ∩ ∪ ∩ ∪


412. nema infleksija,

0
1 −
e ∞
' ' f
- -
f ∩ ∩413. infleksija: 1/ 2, x = −

∞ − 2 / 1 − 1 ∞
' ' f +
- -
f ∪ ∩ ∩

6.5 L´HOSPITALOVO PRAVILO

U poglavlju 4 smo detaljno izložili problematiku traženja limesa u ∞ = x . Međutim, ukoliko
je točka a x = konačna ili ako složena funkcija od koje tražimo limes je kompozicija
“raznorodnih” funkcija, poput kvocijenta polinoma i eksponencijalne ili slično, tada je dobro
u računanju limesa koristiti L’Hospitalovo pravilo:

) ( '
) ( '
lim ) (
) (
) (
lim
0
0
x g
x f
ili
x g
x f
a x a x →= = = = .


Veoma je važno prije i poslije korištenja ovog jednostavnog pravila, srediti danu funkciju na
najmanji mogući izraz, te izlučiti izvan limesa sve funkcije koje nestvaraju neodređene oblike
0
0
ili


. Ukoliko se ne budemo pridržavali ovog savjeta, u određenim zadacima pri
uzastopnoj primjeni ovog pravila, možemo ući u «slijepu ulicu». Vidi rješeni primjer 423,
dole.


RJEŠENI PRIMJERI

U slijedećim zadacima izračunati limese danih funkcija koristeći L'Hospitalovo pravilo.

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

118
ln (ln ) ' 1/ 1
414. lim lim lim lim 0.
( ) ' 1
x x x x
x x x
x x x


→∞ →∞ →∞ →∞
= = = = =

2 2
( ) ' ( ) '
415. lim lim lim lim lim .
( ) ' 2 (2 ) ' 2
x x x x x
x x x x x
e e e e e
x x x x
∞ ∞
∞ ∞
→∞ →∞ →∞ →∞ →∞
= = = = = = = ∞

1 1
1
1
1 2
2
0
0
1 1
1
0
1
1 ( 1) '
416. lim ( 1) 0 lim lim
( ) '
( )
lim lim 1.
x x
x
x
x
x x x
x x
x
x x
x
e e
x e
e
e e
→∞ →∞ →∞
→∞ →∞
− −
− = ∞⋅ = = = =

= = = =


2
2
0
0
1 1
1 2
1
2
1
( ) '
2 2
417. lim ( ) 0 lim lim
2 ( ) '
lim lim 1.
1
x x x
x x
x
x x
x
arctgx arctgx
x arctgx
x
x
π π
π
→∞ →∞ →∞
+
→∞ →∞
− −
− = ∞⋅ = = = =
= = − = −
− +


2
2
0
0
1 1
2 2
1
1
1 ( 1) '
418. lim ( 1) 0 lim lim
( ) '
1 1
lim lim lim 0.
x x x
x x
ch x
x x x
x
thx thx
x thx
x
chx shx
→∞ →∞ →∞


→∞ →∞ →∞
− −
− = ∞⋅ = = = =
   
= = − = = − = =
   
− ∞
   


2
1
1 1 1
0 0 0 0 0
ln (ln ) '
419. lim ln 0 lim lim lim lim 0.
( ) '
x
x x x x x
x x
x
x x
x x x


→ → → → →
= ⋅ −∞ = = = = = − =0
0
0 0 0 0
sin (sin ) ' cos
420. lim lim lim limcos 1.
( ) ' 1
x x x x
x x x
x
x x
→ → → →
= = = = =

2
2
2
2
2
2
0
0 2
0 0 0 0
1
tg tg (tg ) '
cos
421. lim lim lim lim 1 1.
( ) ' 1
x x x x
x x x
x
x x x
→ → → →
 
 
 
 
= = = = = =
     
 
 
 
 
 


0 0
0 0
0 0 0
0
0
0 0
sin cos 1 cos 1
422. lim lim lim
sin cos cos cos sin sin
sin cos 1
lim lim .
sin cos 2cos sin 2
x x x
x x
x x x x
x x x x x x x x x
x x
x x x x x x
→ → →
→ →
− − −
= = = = =
− − +

= = = − = −
+ −2
1 2
cos 0
0 2
0 0 0 0 0
1
1 1 cos
423. lim lim lim lim 1 lim( 1 cos ) 2.
sin cos 1 cos cos 1
x
x x x x x
tgx x x
x
x x x x x
→ → → → →

− −
= = = = ⋅ − − = −
− − −

6. Primjena derivacija

119


0
0
0 0 0 0
0
sin 2 2 cos 2sin cos 2 cos sin
424. lim lim 2limcos lim
sin 1
2lim 2( ) 1.
2
x x x x
x
x x x x x x x x x
x
tgx x tgx x tgx x
x x
tgx x
→ → → →

− − −
= = = =
− − −

= = − = −

ZADACI ZA VJEŽBU

2
2
ln
425. lim .
x
x
x
→∞


4
426. lim .
x
x
e
x
→∞


427. lim .
ln
x
x
x
→∞


428. lim arctg .
ln
x
x
x
→∞


1
429. lim( sin ).
x
x x
x
→∞


3
3
0
sin
430. lim .
x
x
x0
sin cos
431. lim .
( 2)
x
x x
x x


+


0
sin
cos
432. lim .
x
x
x
x
x
0
sh sin
433. lim .
ch cos
x
x x
x x

1
cos
2
434. lim .
1
x
x
x
π
3
0
sin
435. lim .
x
x x
x xMervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

120
3
3
0
1 cos
436. lim .
1 ch
x
x
x

2
0
tg sin
437. lim .
th sh
x
x x
x x

−  
 

 


3
0
th
438. lim .
tg
x
x x
x x

  −
 

 RJEŠENJA

425. 0. 426. . ∞ 427. . ∞ 428. .
2
π
429. 1. 430. 1.
1
431. .
2
432. 1. −
433. 0. 434. . π − 435. 3. 436. 1. − 437. 1. 438. 1. −


6.6 TAYLOR-OVI REDOVI I POLINOMI

Jedno od najmočnijih analitičkih oruđa u inženjerstvu predstavljaju Taylorovi redovi.
Osnovna ideja je da se poznate ne-algebarske funkcije prikažu u obliku beskonačne sume.
Time se složene ne-algebarske operacije mjenjaju sa jednostavnim operacijama zbrajanja i
potenciranja, koje se lako realiziraju na strojnom nivou u računalu. Naravno, beskonačne se
sume u Taylorovim redovima neće računati, nego se zamjenjuju sa pripadnim konačnim,
takozvanim Taylorovim polinomima. Pri tome greška pri aproksimaciji beskonačnih suma sa
konačnim sumama je dana i potpuno izračunljiva, te stoga i predvidiva.

Navodimo neke klasične primjere Taylorovih redova:


........
! 3 ! 2
1
!
3 2
0
+ + + + = =


=
x x
x
n
x
e
n
n
x
, za sve R x∈ ;
........
! 7 ! 5 ! 3 )! 1 2 (
) 1 ( sin
7 5 3
0
1 2
+ − + − =
+
− =


=
+
x x x
x
n
x
x
n
n
n
, za sve R x∈ ;

........
! 6 ! 4 ! 2
1
)! 2 (
) 1 ( cos
6 4 2
0
2
+ − + − = − =


=
x x x
n
x
x
n
n
n
, za sve R x∈ ;

........
! 7 ! 5 ! 3 )! 1 2 (
sh
7 5 3
0
1 2
+ + + + =
+
=


=
+
x x x
x
n
x
x
n
n
, za sve R x∈ ;

........
! 6 ! 4 ! 2
1
)! 2 (
ch
6 4 2
0
2
+ + + + = =


=
x x x
n
x
x
n
n
, za sve R x∈ .
6. Primjena derivacija

121
U formalnom smislu (bez pitanja konvergencije), svaku funkciju ) (x f y = koja ima
derivacije svakog reda, možemo razviti u pripadni Taylorov red (red potencija) u okolini neke
točke a x = , i to po slijedećoj formuli:


.... ) (
! 2
) ( ' '
) )( ( ' ) ( ) (
!
) (
) (
2
0
) (
+ − + − + = − =


=
a x
a f
a x a f a f a x
n
a f
x f
n
n
nPri tome točku a x = biramo tako da je u njoj lako izračunati sve derivacije funkcije
) (x f y = .

U radu sa Taylorovim redovima i polinomima postoje četri vrste problema:
i) formalno razviti funkciju u njen Taylorov red;
ii) aproksimirati funkciju njenim Taylorovim polinomom;
iii) ocjena greške pri aproksimaciji funkcije njenim Taylorovim polinomom;
iv) dokaz konvergencije Taylorovog reda.

Pokažimo da iz gornje formule specijalno za 0 = a se lako mogu dobiti Taylorovi redovi za
na primjer funkcije
x
e x f = ) ( i x x f sin ) ( = . Samo je potrebno derivirati ove funkcije
bekosnačno mnogo puta, te u dobivene derivacije uvrstiti 0 = a .

☺ 439. Neka je
x
e x f = ) ( i neka je 0 = a . Slijedi račun:
1 ) 0 ( ) ( = ⇒ = f e x f
x
;
1 ) 0 ( ' )' ( ) ( ' = ⇒ = = f e e x f
x x
;
1 ) 0 ( ' ' )' ( )' ) ( ' ( ) ( ' ' = ⇒ = = = f e e x f x f
x x
; …….. 1 ) 0 ( ) (
) ( ) (
= ⇒ =
n x n
f e x f .

Uvrštavajući sada ove podatke u gornju formulu za Taylorov red, dobivamo Taylorov red
funkcije
x
e x f = ) ( oko točke 0 = a , odnosno ........
! 3 ! 2
1
!
3 2
0
+ + + + = =


=
x x
x
n
x
e
n
n
x
.

☺ 440. Neka je x x f sin ) ( = i neka je 0 = a . Slijedi račun:
0 ) 0 ( sin ) ( = ⇒ = f x x f ;
1 ) 0 ( ' cos )' (sin ) ( ' = ⇒ = = f x x x f ;
0 ) 0 ( ' ' sin )' (cos )' ) ( ' ( ) ( ' ' = ⇒ − = = = f x x x f x f ;
1 ) 0 ( ' ' ' cos )' sin ( )' ) ( ' ' ( ) ( ' ' ' − = ⇒ − = − = = f x x x f x f ;…….

Kako vidimo, svaka derivacija parnog reda u 0 = a je jednaka nuli, dok neparne mjenjaju
predznak broju jedan. Ovo se formalno može zapisati ovako:
n n n
f f ) 1 ( ) 0 ( , 0 ) 0 (
) 1 2 ( ) 2 (
− = =
+
.
Uvrštavajući sada ove podatke u gornju formulu za Taylorov red, dobivamo Taylorov red
funkcije x x f sin ) ( = oko točke 0 = a , odnosno ........
! 7 ! 5 ! 3
1 sin
7 5 3
+ − + − =
x x x
x .

U kompjuteru se beskonačna suma u Taylorovom redu ne računa, nego samo nekoliko prvih
članova, odnosno kao u slijedećim primjerima:
3
19
3
4
2 3
! 3
2
! 2
2
2 1
3 2
2
= + + = + + + ≈ e ;


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

122
15
1
15
4
3
4
1
! 5
2
! 3
2
1 2 sin
5 3
− = + − = + − ≈ .

Zašto su moguće ovakve aproskimacije, govori nam slijedeći rezultat:


To znači da gornje aproksimacije možemo napisati u obliku pripadnih Taylorovih polinoma
izračunatih za dotične funkcije oko točke 0 = a :
3
19
! 3
2
! 2
2
2 1 ) 2 (
3 2
3
2
= + + + = ≈T e ;
15
1
! 5
2
! 3
2
1 ) 2 ( 2 sin
5 3
5
− = + − = ≈ T .

Opčenito za ove transcedentne funkcije možemo napisati njihove Taylorove polinome m-tog
stupnja oko točke 0 = a :


!
......
! 3 ! 2
1
!
) (
3 2
0
m
x x x
x
n
x
x T e
m m
n
n
m
x
+ + + + + = = ≈

=
, za sve 0 ≈ x ;

)! 1 2 (
) 1 ( ....
! 7 ! 5 ! 3 )! 1 2 (
) 1 ( ) ( sin
1 2 7 5 3
0
1 2
+
− + + − + − =
+
− = ≈
+
=
+

m
x x x x
x
n
x
x T x
m
m
m
n
n
n
m
, za sve 0 ≈ x .


Kolika je točnost ovakvih aproksimacija, govori nam slijedeći rezultat, koji je direktna
posljedica Teorema 11.

Kako vidimo, preciznost aproksimacije neke funkcije ) (x f y = sa pripadnim Taylorovim
polinomom ) (x T
m
ovisi o ponašanju maksimalne vrijednosti derivacije m+1-og reda dane
funkcije. Isto tako, zbog člana 1/(m+1)!, aproksimacija bi trebala biti bolja ukoliko uzmemo
za broj m veću vrijednost, što naravno ovisi o “glatkoći” funkcije ) (x f y = .

♣Teorem 11. (Taylorov teorem srednje vrijednosti) Zadane su točka a i funkcija
) (x f y = koja ima neprekidne derivacije prvog, drugog, i sve do m+1 reda na nekom
intervalu I oko točke a . Tada za svaki x iz tog intervala I postoji točka ) , ( x a ∈ ξ
takva da vrijedi:
1
) 1 (
) (
)! 1 (
) (
) ( ) (
+
+

+
+ =
m
m
m
a x
m
f
x T x f
ξ
,
gdje je ) (x T
m
m-ti Taylorov polinom funkcije ) (x f y = oko točke a :
m
m
m
a x
m
a f
a x
a f
a x
a f
a f x T ) (
!
) (
... ) (
! 2
) ( ' '
) (
! 1
) ( '
) ( ) (
2
− + + − + − + = .
♣Teorem 12. (ocjena greške) Zadane su točka a i funkcija ) (x f y = koja ima
neprekidne derivacije prvog, drugog, i sve do m+1 reda na nekom intervalu I oko
točke a . Tada za svaki x iz tog intervala I vrijedi:
1
) 1 (
| |
)! 1 (
| ) ( | max
| ) ( ) ( |
+
+


+
≤ −
m
m
I t
m
a x
m
t f
x T x f .


6. Primjena derivacija

123
441. Pronađimo ocjenu greške pri aproksimaciji broja
2 / 1
e sa ) (
2
1
3
T u okolini točke 0 = a i
to na intervalu ] 1 , 0 [ = I . Uvrštavanjem danih podataka u formulu za ocjenu greške pri
aproksimaciji funkcije njenim Taylorovim polinomom (Teorem 12) dobivamo da je:

| |
! 4
| ) ( ) ( | max
| ) ( |
4
) 4 (
] 1 , 0 [
3
⇒ ≤ −

x
t e
x T e
x
t x


007 . 0
2 3 2
1
! 4
max
|
2
1
|
! 4
| ) ( | max
| )
2
1
( |
7 4
] 1 , 0 [ 4
) 4 (
] 1 , 0 [
3
2 / 1


= ≤ ≤ −
∈ ∈
e
e e
T e
t
t
t
t
.

Na kraju još trebamo riješiti pitanje kada Taylorov red neke funkcije konvergira. Znamo da
kada uvrstimo konkretnu vrijednost za varijablu x u Taylorov red, da tada dobivamo jedan
konkretan red realnih brojeva, pa je smisleno pitanje za koje je sve x dani red konvergentan.
Odgovor je direktna posljedica Teorema 11.
☺ 442. Pokažimo da je Taylorov red funkcije
x
e y = oko točke 0 = a konvergentan za bilo
koju vrijednost realnog broja ) 1 , 0 ( ∈ x . Računamo:

0
)! 1 (
) 0 (
)! 1 (
) ( ) (
) (
)! 1 (
) ( ( 1
1
) 1 (
1
) 1 (
⇒   → 
+
≤ −
+
= −
+
∞ →
+
+
+
+
+
m
m
x
m
m x
m
m
x
m
e
x
m
e
a x
m
f ξ ξ

0 ) (
)! 1 (
) (
lim
1
) 1 (
= −
+
+
+
∞ →
m
m
m
a x
m
f ξ
, za sve ) 1 , 0 ( ∈ x .

To znači da su ispunjeni uvjeti Teorema 13, pa je Taylorov red konvergentan.
Naravno konvergenciju smo mogli pokazati i bez upotrebe Teorema 13, odnosno direktnom
primjenom D’Alembertovog kriterija uzimajući da je opći član
! !
) 0 (
) (
n
x
x
n
f
a
n
n
n
n
= = :
1 0
1
1
lim | | lim
) 1 (
| |
1
!
)! 1 (
1
1
< = =
+
= ⇒
+
= =
∞ →
+
∞ →
+
+
+
L
n
x
a
a
n
x
a
a
n
n
n
n
n
x
n
x
n
n
n
n
.

Budući da je L<1 za sve realne x, to smo dokazali da Taylorov red funkcije
x
e y = konvergira
za sve x, što je bolji rezultat od prethodnog .
♣Teorem 13. (konvergencija Taylorov reda) Zadane su točka a i funkcija ) (x f y =
koja ima neprekidne derivacije svakog reda na nekom intervalu I oko točke a , te
neka je točka ) , ( x a ∈ ξ proizvoljna. Ako :
0 ) (
)! 1 (
) (
lim
1
) 1 (
= −
+
+
+
∞ →
m
m
m
a x
m
f ξ
, za sve I x ∈ i ) , ( x a ∈ ξ ,
tada Taylorov red funkcije ) (x f y = oko točke a , konvergira za sve I x ∈ . Pri tome
u svakom I x ∈ , pripadna suma poprima vrijednost f(x) odnosno vrijedi:
) ( ) (
!
) (
0
) (
x f a x
n
a f
n
n
n
= −


=
.


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

124


☺ 443. Pokažimo da je Taylorov red funkcije x y sin = oko točke 0 = a konvergentan za bilo
koju vrijednost realnog broja ) 1 , 0 ( ∈ x . Računamo:

0 | |
)! 1 (
1
) 0 (
)! 1 (
) ( ) (cos
) (
)! 1 (
) ( (
1 1
) 1 (
1
) 1 (
⇒   → 
+
≤ −
+
= −
+
∞ → + +
+
+
+
m m m
m
m
m
x
m
x
m
x
a x
m
f ξ ξ

0 ) (
)! 1 (
) (
lim
1
) 1 (
= −
+
+
+
∞ →
m
m
m
a x
m
f ξ
, za sve ) 1 , 0 ( ∈ x .

Naravno, pomoću D’Alembertovog kriterija smo mogli dobiti potpuniji zaključak odnosno
konvergenciju Taylorovog reda za sinus funkciju za sve realne brojeve:

1 0
2 ) 1 2 (
1
lim | | lim
2 ) 1 2 (
| |
2 1
2
)! 1 2 (
)! 1 2 (
1
1 2
1 2
< = =
+
= ⇒
+
= =
∞ →
+
∞ →

+
+

+
L
n n
x
a
a
n n
x
a
a
n
n
n
n
n
x
n
x
n
n
n
n
.


♠ZADACI ZA VJEŽBU♠


☺ 444. Pokaži da za Taylorov red funkcije ) 1 ln( + = x y oko točke 0 = a vrijedi formula:

........
4 3 2 1
) 1 ( ) 1 ln(
4 3 2
0
1
+ − + − =
+
− = +


=
+
x x x
x
n
x
x
n
n
n
, za sve 1 1 ≤ < − x .


☺ 445. Pokaži da za Taylorov red funkcije x y tg arc = oko točke 0 = a vrijedi formula:

........
7 5 3 1 2
) 1 ( tg arc
7 5 3
0
1 2
+ − + − =
+
− =


=
+
x x x
x
n
x
x
n
n
n
, za sve 1 1 ≤ ≤ − x .

446. Dokazati konvergenciju Taylorovog reda funkcije ) 1 ln( + = x y oko točke 0 = a :
i) koristeći D’Alembertov kriterij;
ii) koristeći Teorem 13.


☺ 447. Odrediti treći Taylorov polinom ) (
6
x T oko 0 = a za funkciju
2
3 sin x y = .

448. Odrediti Taylorov polinom ) (
4
x T oko 0 = a za funkciju x y
2
cos = .

449. Izračunati ocjenu greške za aproksimaciju ) 1 ( 1 cos
4
T ≈ .

450. Dokazati konvergenciju Taylorovog reda funkcije x y tg arc = oko točke 0 = a :
i) koristeći D’Alembertov kriterij;
ii) koristeći Teorem 13.

451. Razviti u Taylorov red oko 0 = a funkciju
3
x
e y = .


6. Primjena derivacija

125

452. Izračunati ocjenu greške za aproksimaciju )
2
1
(
2
1
tg arc
2
T ≈ .

☺ 453. Pokaži da za Taylorov red funkcije ) 1 ln( x y − = oko točke 0 = a vrijedi formula:

........
4 3 2 1
) 1 ln(
4 3 2
0
1
− − − − − =
+
− = −


=
+
x x x
x
n
x
x
n
n
, za sve 1 1 < ≤ − x .Pravila deriviranja
1. (f(x) ±g(x))

= f

(x) ±g

(x)
2. (f(x)g(x))

= f

(x)g(x) + f(x)g

(x)
3. (cf(x))

= cf

(x)
4.
f(x)
g(x)
=
f

(x)g(x)−f(x)g

(x)
(g(x))
2
5. (g(f(x)))

= g

(f(x))f

(x)
6. (f
−1
(y))

=
1
f

(f
−1
(y))
7. Funkcija y = y(x) zadana implicitno jednadˇzbom
F(x, y) = 0
derivira se tako da se derivira funkcija F po varijabli x pri ˇcemu zbog
y = y(x) je
d
dx
(y) = y

. Time se funkcija y

dobije takoder implicitno
zadana.
8. Derivacija funkcije y = y(x) parametarski zadane s
x = x(t)
y = y(t)
je parametarski zadana s
x = x(t)
y

=
dy
dx
=
˙ y
˙ x
gdje su ˙ x i ˙ y derivacije po t funkcija x i y.
9. Funkcija y = y(x) zadana u polarnim koordinatama jednadˇzbom
r = f(φ)
derivira se kao parametarski zadana funkcija jer je jednaka
x(φ) = r cos φ = f(φ) cos φ
y(φ) = r sin φ = f(φ) sin φ
gdje je sad φ parametar.
Tablica derivacija
1. (x
α
)

= αx
α−1
2. (sin x)

= cosx
3. (cos x)

= −sin x
4. (tgx)

=
1
cos
2
x
5. (ctgx)

= −
1
sin
2
x
6. (arcsinx)

=
1

1−x
2
7. (arccosx)

= −
1

1−x
2
8. (arctgx)

=
1
1+x
2
9. (arcctgx)

= −
1
1+x
2
10. (e
x
)

= e
x
11. (a
x
)

= a
x
ln a
12. (ln x)

=
1
x
13. (log
a
x)

=
1
xln a
14. (shx)

= chx
15. (chx)

= shx
16. (thx)

=
1
ch
2
x
17. (cthx)

= −
1
sh
2
x
18. (arshx)

=
1

1+x
2
19. (archx)

=
1

x
2
−1
20. (arthx)

=
1
1−x
2
21. (arcthx)

=
1
1−x
2


7. Integrali


127

I N T E G R A L IU ovom poglavlju:

Tablica i svojstva integrala
Metoda supstitucije
Parcijalna integracija
Integriranje trigonometrijskih funkcija
Integriranje racionalnih funkcijaIntegral dane funkcije ) (x f y = u oznaci

dx x f ) ( je jedna nova funkcija ) (x F y = čija je
derivacija jednaka zadanoj funkciji ) (x f y = odnosno vrijedi:

Pri tome

dx x f ) ( se još zove antiderivacija ili primitivna funkcija ili neodređeni integral
funkcije ) (x f y = , dok danu funkciju ) (x f y = koju integriramo zovemo još i podintegralna
funkcija. Na primjer, primitivna funkcija funkcije x x f = ) ( je funkcija
2
2
1
) ( x x F = jer je
njena derivacija upravo jednaka x x f = ) ( , što kratko pišemo:

=
2
2
1
x xdx .
Opisno rečeno, kao da primitivna funkcija
2
2
1
) ( x x F = živi u “prošlosti” jer tek kad je
deriviramo dobivamo njenu “sadašnjost” odnosno funkciju x x f = ) ( .

Primjetimo da se rezultat integriranja ne mjenja ako dobivenom rezultatu dodamo proizvoljnu
konstantu C, odnosno vrijedi:
) ( ) ) ( ( ) ( C ) ( ) ( x F
dx
d
C x F
dx
d
x f x F dx x f = + = ⇔ + =

,
jer je derivacija od konstante C jednaka nuli. Preciznije, za primitivne funkcije dane funkcije
vrijedi slijedeći rezultat:♣Teorem 14. Neka su ) (x F y = i ) (x G y = dvije primitivne funkcije dane funkcije
) (x f y = . Tada postoji konstanta C takva da vrijedi: C x G x F = − ) ( ) ( . Opisno rečeno,
sve primitivne funkcije jedne iste funkcije se razlikuju za proizvoljnu konstantu. ♣

Svaka nova vrsta
otkrića jest
matematička po
obliku, jer ne postoji
drugo rukovodstvo
koje možemo imati –
C. G. Darwin (1931)
). ( ) ( ) ( ) ( x F
dx
d
x f x F dx x f

= ⇔ =


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


128

Nije lako napamet reći što je to

dx x f ) ( kao u slijedećim primjerima:
i)

= x xdx sin cos jer je )' (sin cos x x = ;
ii)

=
x x
e dx e jer je )' (
x x
e e = ;
iii)

= x dx
x
ln
1
jer je )' (ln
1
x
x
= ;
iv)

= x dx
x
tg
cos
1
2
jer je )' tg (
cos
1
2
x
x
= .

Naime, dovoljno je samo malo promjeniti podintegralnu funkciju, pa već ne možemo napamet
riješit pripadne integrale, kao u primjerima:

xdx
2
sin ,

dx xe
x
,

xdx ln i sličnim.

Što više, malom promjenom podintegralne funkcije možemo dobiti integrale koje je ne
moguće eksplicitno riješiti bez upotrebe jačeg analitičkog aparata, kao što su Taylorovi redovi
i slično. Na primjer:

dx x
2
sin ili

dx e
x
2
. U ovakvim situacijama je važno znati da li uopće
postoji integral, o čemu govori slijedeći rezultat.


Premo ovome možemo zaključiti da je integriranje znatno zahtjevnije od deriviranja gdje nije
bilo velike razlike u deriviranju među sličnim funkcijama kao što su na primjer: x sin , x
2
sin ,
te
2
sin x . Sve se one lako i na sličan način deriviraju, dok se potpuno različito integriraju:
prva lako, druga osrednje, dok treća znatno teže.

Da bi si olakšali proces integriranja nekih funkcija, možemo koristiti:
1. tablicu integriranja osnovnih funkcija (to je “anti - tablica” tablici deriviranja);
2. svojstva integrala (samo dva svojstva);
3. metode supstitucije i parcijalne integracije (metodama se ne rješava integral nego se
zamjenjuje sa odgovarajućim jednostavnijim).7.1 TABLICA I SVOJSTVA INTEGRALA

Svojstva integrala su malo-brojna, te toliko prirodna da nismo ni svjesni kada ih koristimo:

i) homogenost:
∫ ∫
= dx x f c dx x cf ) ( ) ( ;

ii) linearnost:

∫ ∫ ∫
+ = + dx x g dx x f dx x g x f ) ( ) ( )) ( ) ( ( .

♣Teorem 15. Ako je podintegralna funkcija ) (x f y = neprekidna na nekom intervalu
(a,b) tada postoji neodređeni integral

= dx x f x F ) ( ) ( na intervalu (a,b). ♣


7. Integrali


129

Prema ovim svojstvima, potrebno je podintegralnu funkciju rastaviti na što više dijelova jer to
odgovara integriranju, što nismo morali raditi kod deriviranja. Na primjer:
) 1 ( 4 )' ) 1 ((
2 2 2
x x x + = +
što je metodološki različito u odnosu na

∫ ∫ ∫ ∫ ∫
+ + = + + = + dx x dx x dx dx x x dx x
4 2 4 2 2 2
2 1 ) 2 1 ( ) 1 ( ,

odnosno za razliku od derivacije, integral “čeka” da se podintegralna funkcija rastavi na što
više elementarnih dijelova.

Budući da je integral jednak antiderivaciji, to tablicu integrala osnovnih funkcija dobivamo
kao “anti – tablicu” tablici deriviranja. Naime, u tablici deriviranja smo pisali da je
x x cos )' (sin = dok ćemo u tablici integriranja pisati:

= x xdx sin cos i tako redom za ostale
funkcije iz tablice deriviranja, pa dobivamo slijedeću tablicu integriranja:


Pročitati slijedeće riješene zadatke, pa ih ponovno riješiti samostalno i bez gledanja.

454.

+ = +
+
=
+
c
x
c
x
dx x
4 1 3
4 1 3
3
.

) (x f y =

dx x f ) (
) (x f y =

dx x f ) (
1 , − ≠ n x
n
1
1
+
+
n
x
n


2
1
1
x +


x tg arc
x
1


| | ln x 2
1
1
x +


x ctg arc

x
e

x
e 2
1
1
x −


x sin arc

x sin

x cos −
2
1
1
x −


x cos arc
x cos x sin
2 2
1
x a +

a
x
a
tg arc
1

x sh x ch
2 2
1
x a +

a
x
a
ctg arc
1
x ch x sh
2 2
1
x a −

a
x
sin arc
x
2
cos
1


x tg
2 2
1
x a −

a
x
cos arc
x
2
sin
1


x ctg
1 0 , ≠ < a a
x
a
a
x
lnMervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


130

455. c
x
c x c
x
dx x dx
x
+

= + − = +
+ −
= =

+ −

∫ ∫ 4
4
1 5
5
5
4
1
4
1
1 5
1
.
456. c x c
x
c
x
dx x dx x + = + = +
+
= =
+
∫ ∫
3
2
3
2
1
1
3
2
1
2
3
2
1
2
1
.
457. c x c
x
c
x
dx x dx
x
dx
x
+ ⋅ = + = +
+ −
= = =
∫ ∫ ∫
+ −

3
3
1
3
2
1
3 2
3
1
1 1
3
1
3
2
3
2
3
2
.
458. c x x c x x dx x dx
x
dx x
x
+ ⋅ + = + + = + = +
∫ ∫ ∫
4 5 4
5
4
ln 3
5
4
ln 3
1
3 )
3
(
4
5
4
1
.

459. c x x x dx x dx x dx x dx x x x + + − = + − = + −
∫ ∫ ∫ ∫
4 7 3 8 3 4 3 3 5
7
4
8
21
3
4
7 2 ) 7 2 (
4
3
3
5
2
1
.
460. c x x x dx x dx x dx x dx x x x + + − = + − = + −
∫ ∫ ∫ ∫
8 6 5 7 5 4 3 4
8
1
2
1
5
2
3 2 ) 3 2 ( .

461.
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
= + + = + + = + dx x dx x dx dx x x dx x
4 2 4 2 2 2
18 12 2 ) 9 6 1 ( 2 ) 3 1 ( 2
c x x x + + + =
5 3
5
18
4 2 .
462.
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
= + − =
+ −
=

dx
x
dx
x
dx
x
dx
x
x x
dx
x
x
3 2 3
2
3
2
1
4
1
12
1
9
4 12 9 ) 2 3 (

c
x x
x + − + =
2
2 12
ln 9 .
463. = ⋅ + ⋅ = + =
+ − −
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
dx x x dx x x dx
x
x
dx
x
x
dx
x
x x
3
2
2
1
3
2
3 2 3 2 3 2

c x x dx x dx x + + = + =
∫ ∫
− 6 5 3 4
5
6
4
3
6
1
3
1
.
464.
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
+ + =
+ +
=
+ +
=
+
dx x dx x dx x dx
x
x x x
dx
x
x x x x
dx
x
x x
6
1
6
5
2
3
2
1
3
2
3
4
2
2 2 ) (
2 3 2 3 2 2 3

c x x x c x x x + + + = + + + =
6 7 6 11 5
7
6
11
12
5
2
7
6
11
12
5
2
6
7
6
11
2
5
.

Napomena: uvijek nakon određenog broja zadataka treba napraviti pauzu, jer nije toliko važna
količina urađenih zadataka koliko je važna kvaliteta i način na koji se oni rješavaju. To znači,
ako vam popusti koncentracija, odmori malo (šetnja oko stola)!

465. c x x dx dx x dx x dx
x
x
x
x x
+ + + = + − = + −
− −
∫ ∫ ∫ ∫
2 ln
2
3
2
2
1
2 4 3 ) 2
4
3 (
6 6 7 5
7
5
=
= c
x
x
x
+ + +
2 ln
2
3
2
2
1
6
6
.
466.
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
= − + − = − + − xdx dx
x
dx
x
xdx dx x
x x
x sin 5
1
4
1
3 cos 2 ) sin 5
4 3
cos 2 (
2 2

c x x
x
x + + + + = cos 5 ln 4
3
sin 2 .7. Integrali


131

467. = + − = + −
∫ ∫ ∫ ∫
dx x dx
x
dx
x
dx x
x x
sh 4
sin
1
3
cos
1
2 ) sh 4
sin
3
cos
2
(
2 2 2 2

c x x x + + + = ch 4 ctg 3 tg 2 .
468. c dx dx dx
x x
x x
x
x x
+ + = + =
⋅ + ⋅
∫ ∫ ∫
) 5 / 2 ln(
) 5 / 2 (
3
) 5 / 3 ln(
) 5 / 3 (
2 )
5
2
( 3 )
5
3
( 2
5
2 3 3 2
.
469.
∫ ∫ ∫ ∫
+ + − ⋅ = + −
+
= + −
+
c e x x dx e xdx
x
dx
dx e x
x
x x x
3 sh tg arc 2 3 ch
1
2 ) 3 ch
1
2
(
2 2
.

470. c
x x
dx
x
x
dx
x
x
+ + =
+
+

=
+
+

∫ ∫
2
tg arc
2
1
3
sin arc )
2
1
3
1
( )
4
1
9
1
(
2 2
2 2
2
2
.

471. =

+


+
=

+ −
+
∫ ∫ ∫ ∫
2 2
2
2
2 2
2
2
2
) 3 (
2
cos
cos 1
) 2 (
3 )
3
2
tg
2
3
(
x
dx
dx
x
x
x
dx
dx
x
x
x

= + ⋅ + + − =
∫ ∫
c
x
dx dx
x
x
3
sin arc 2
cos
1
2
tg arc
2
3
2

c
x
x x
x
+ + + − =
3
sin arc tg
2
tg arc
2
3
.

472. c x
x
dx
x
dx
x
dx
x
dx
+ =

=

=

=

∫ ∫ ∫ ∫
3
2
sin arc
2
1
) (
2
1
2
1
) ( 4 4 9
2 2
2
3
2
4
9
2
4
9
2
.
473. = + =
+
=
∫ ∫ ∫ ∫
dx
x x
x
dx
x x
x
x x
dx x x
x x
dx
2 2
2
2 2
2
2 2
2 2
2 2
sin cos
sin
sin cos
cos
sin cos
) sin (cos
sin cos

c x x
x
dx
x
dx
+ + − = + =
∫ ∫
tg ctg
cos sin
2 2
.


♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

474.

− dx x x
2
) 2 ( .
475. dx
x
x


5
5
.
476. dx
x
x


4
2
) 1 3 (
.
477.

+
dx
x
x
8
3
3
) 1 (
.
478. dx x x x )
3
1
3 (
3 5 3

+ − . 479. dx
x
x x
)
2
1
2
3 2
(
5
3
+ −

.
480. dx x x x ) (
3


.
481. dx
x
x x

+
4
2 3
) (
. 482. dx
x
x x


5 11
5 3
.
483. dx x x x

. 484. dx
x
x
2
)
1
(

+ . 485. dx
x
x
2
3
3
)
1
(

− .
486. dx
x x
x

+
+
3
2
) 1 (

487. dx
x x

8 2 .
488. dx
x
x x

+
10
5 2
.
489.


2
4 9 x
dx
. 490. dx
x x
x
∫ 2 2
sin cos
2 cos
. 491. dx
x x
x
∫ 3
cos sin
2 sin
.
492.

x x
dx
2 2
sh ch
.
493. dx x x


2
) ctg tg ( .Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


132RJEŠENJA

474. .
4
1
3
4
2
4 3 2
c x x x + + − 475. .
4
5
3
1
4 3
c
x x
+ + − 476. .
3
1 3 9
3 2
c
x x x
+ − + −
477. .
21
1
6
1
5
1
12
1
7 6 5 4
c
x x x x
+ − − − − 478. .
4
1
7
6
5
2
3 4 7 5
c x x x + + −
479. .
3
1
4
9
4
3
3 2
c
x
x x + − − 480. .
11
6
5
2
6 11 5
c x x + −
481. .
17
12
19
24
7
4
12 17 12 19 4 7
c x x x + + + 482. .
1 1
13
15
15 13
c
x
x
+ + − 483. .
15
8
8 / 15
c x +
484. . ln 2
2
1
2
c x x x + + + 485. .
2
1
2
4
1
2
4
c
x
x x + − − 486. . 2 ln c arctgx x + +
487. .
16 ln
16
c
x
+ 488. .
2 ln
2
5 ln
5
c
x x
+ − −
− −
489. .
3
2
arcsin
2
1
c
x
+ 490. . c tgx ctgx + − −
491. . 2 c tgx + 492. . c cthx thx + − − 493. . 4 c x ctgx tgx + − −7.2 METODA SUPSTITUCIJE

Koristeći razne supstitucije, integral može biti zamjenjen sa odgovarajućim jednostavnijim.
Metodom supstitucije se direktno ne rješava integral kao u prethodnoj točki, nego se
integriranje olakšava. Postupak supstitucije je opisan u slijedećem rezultatu:

Kako vidimo supstituciju ) (t x ϕ = i pripadnu derivaciju dt t dx ) ( ' ϕ = zapisujemo u zagradi
oblika |…..|, čime u potpunosti realiziramo namjeru rješavanja integrala metodom
supstitucije.

U slijedećim primjerima pročitati, te ponovno samostalno riješiti dane integrale.

494. c x c t dt t
dt dx
dt dx
t x
dx x + + = + = =
=
=
= +
= +
∫ ∫
9 9 8
5
1
8
) 5 3 (
45
1
45
1
5
1
5
5 3
) 5 3 ( .
♣Teorem 16. Neka je R R f → : neprekidna podintegralna funkcija, te neka je željena
supstitucija dana funkcijom ) (t x ϕ = isto neprekidna sa neprekidnom derivacijom ) ( ' t ϕ .
Tada vrijedi formula za supstituciju u neodređenom integralu:


∫ ∫
=
=
=
= dt t t f
dt t dx
t x
dx x f ) ( ' )) ( (
) ( '
) (
) ( ϕ ϕ
ϕ
ϕ
.♣


7. Integrali


133

495. c
x
c t dt t
t
dt
dt dx
t x
dx
x
dx
+

= + = − = − =
= −
= −
=

− −
∫ ∫ ∫ 8
8 9
9 9
) 3 2 ( 24
1
24
1
3
1
3
1
3
3 2
) 3 2 (
.

496. c x c t dt t dt t
dt dx
t x
dx x + − = + = = =
=
= −
= −
∫ ∫ ∫
3 2 / 3 2 / 1
) 4 (
3
2
3
2
4
4 .

497. c x c t dt t dt t
dt dx
t x
dx x + − = + = = =
=
= −
= −
∫ ∫ ∫
3
4 3 / 4 3 / 1 3 3
) 1 4 (
16
3
16
3
4
1
4
1
4
1 4
1 4 .

498. c x c t dt t
t
dt
dt dx
t x
x
dx
+ + ⋅ = + = = =
=
= +
=
+
∫ ∫ ∫
− 4 4 / 1 4 / 3
4 3
4
3
4 2 2 2
2
1
2
1
2
4 2
) 4 2 (
.

499. c x c t tdt
dt dx
t x
xdx + − = + − = =
=
=
=
∫ ∫
10 cos
10
1
cos
10
1
sin
10
1
10
10
10 sin .

500.
2 2
3
1 1 1
tg tg 3
3 cos 3 3 cos 3 3
x t
dx dt
t c x c
dx dt x t
=
= = = + = +
=
∫ ∫
.

501. c x c t tdt
dt dx
t x
dx x + − − = + − = − =
= −
= −
= −
∫ ∫
) 5 2 sin(
5
1
sin
5
1
cos
5
1
5
5 2
) 5 2 cos( .

502. c e c e dt e
dt dx
t x
dx e
x t t x
+ = + = =
=
= +
=
+ +
∫ ∫
4 3 4 3
3
1
3
1
3
1
3
4 3
.

Napomena: svaki se rezultat integriranja može jednostavno provjeriti, tako da dobiveni
rezultat deriviramo, a znamo da derivacija integrala mora biti jednaka podintegralnoj funkciji!

503. c c dt
dt dx
t x
dx
x t t x
+ = + = =
=
= +
=
+ +
∫ ∫
1 2 1 2
7
7 ln 2
1
7
7 ln 2
1
7
2
1
2
1 2
7 .

504. c
x
c t dt t
t
dt
dt xdx
dt xdx
t x
dx
x
x
+

− = + − = = =
=
=
= −
=

− −
∫ ∫ ∫ 2 2
2 3
3
4
1
2
3 2
) 1 2 ( 8
1
8
1
4
1
4
1
4
1 2
) 1 2 (
.

505. = + − =
+ −
=

=
− =
=
= +
=
+
∫ ∫ ∫ ∫
dt
t
t dt
t
t t
dt
t
t
dt t dx
dt dx
t x
dx
x
x
x
)
4
4 ( 2
4 4
2
) 2 (
2
) 2 ( 2
2
) 2 (
2 2
2
1

c x x x c t t t + + + + − + = + + − = ) 2 ln( 8 ) 2 ( 8 ) 2 ( ln 8 8
2 2
.


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


134

506. =
+ −
=
− − −
=
− − =
− =
=
= + +
=
+ +
∫ ∫ ∫
+
dt
t
t t t
dt
t
t t
t x
dt t dx
dt dx
t x
dx
x
x
x
2 3
2
) 1 )( 1 ) 1 ((
2
1 ) 1 (
) 1 ( 2
1 1
1 1
2 3 2
2
1 2
1


= + + − = + − =
∫ ∫ ∫
c t t t dt tdt dt t 4 3
3
2
4 6 2
2 3 2
c x x x + + + + + + − + + = ) 1 1 ( 4 ) 1 1 ( 3 ) 1 1 (
3
2
2 3
.

507. c x c t
t
dt
dt xdx
t x
dx
x
x
xdx + − = + − = − =
= −
=
= =
∫ ∫ ∫
cos ln ln
sin
cos
cos
sin
tg .

508. =
+ −
=

=
=
=
=

= =
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
) 1 )( 1 ( 1 cos
sin
sin 1
cos
cos
cos
cos
2 2 2
t t
dt
t
dt
dt xdx
t x
dx
x
x
dx
x
x
x
dx


= + + + − − =
+
+

=
∫ ∫
c t t
t
dt
t
dt
| 1 | ln
2
1
| 1 | ln
2
1
1 2
1
1 2
1


c
x
x
c
t
t
+

+
= +

+
=
sin 1
sin 1
ln
2
1
1
1
ln
2
1
.

509. c x c t dt t
dt dx
t x
dx
x
x
x
+ = + = =
=
=
=
∫ ∫
3 3 2
1
2
ln
3
1
3
1
ln
ln
.

510. c x c t dt t
dt xdx
t x
xdx x + = + = =
=
=
=
∫ ∫
5 5 4 4
sin
5
1
5
1
cos
sin
cos sin .

Napomena: zadatke ne treba raditi jedan za drugim mehanički, jer nije jedini cilj rješavanja
zadatka dobiti točno rješenje; treba se malo istraživački poigrati, kao na primjer: razmisliti
kako određeni tip podintegralne funkcije implicira određeni tip rješenja ili usporediti težinu
integriranja među raznim tipovima podintegralnih funkcija ili pokušati zapamtiti neke lakše
rezultate kao integrale funkcija x y 3 sin = ,
x
e y
5
= i slično. Time razvijamo mnoge druge
osobine, a samo integriranje postaje sporedna aktivnost.


511. = + − = − = − =
− =
=
= +
= +
∫ ∫ ∫ ∫
c t t dt t dt t dt t t
t x
dt dx
t x
dx x x
2 / 3 2 / 5 2 / 1 2 / 3
3
4
5
2
2 ) 2 (
2
2
2
c x x + + − + =
3 5
) 2 (
3
4
) 2 (
5
2
.

7. Integrali


135

512. c e c e dt e
dt dx
dt dx
t x
dx
x
e
x t t
x
x
x
+ = + = =
=
=
=
=
∫ ∫
2 2 2
2
1
2
1
.

513. c x c t dt t
dt xdx
dt xdx
t x
dx x x + + = + = =
=
=
= +
= +
∫ ∫
12 2 12 11
2
1
2
11 2
) 5 (
24
1
24
1
2
1
2
5
) 5 ( .

514. c x c t tdt
dt dx x
dt dx x
t x
dx x x + + − = + − = =
=
=
= +
= +
∫ ∫
) 4 2 cos(
6
1
cos
6
1
sin
6
1
6
4 2
) 4 2 sin(
3
6
1
2
2
3
3 2
.

515. c x c t
t
dt
dt xdx
dt xdx
t x
dx
x
x
+ − = + = =
=
=
= −
=

∫ ∫
) 4 ( tg
2
1
tg
2
1
cos 2
1
2
4
) 4 ( cos
2
2
2
1
2
2 2
.

516. = − =

=
− =
=
= +
=
+
=
+
∫ ∫ ∫ ∫ ∫

dt t dt t dt
t
t
t e
dt dx e
t e
dx
e
e e
dx
e
e
x
x
x
x
x x
x
x
2 / 1 2 / 1
2
) 1 (
1
1
1 1


c e e c t t
x x
+ + − + = + − = ) 1 ( 2 ) 1 (
3
2
2
3
2
3 2 / 1 2 / 3
.
517. c c t
t
dt
dt dx
dt dx
t
dx
x x
x x
x x
x x
x x
x x
+ − = + = =
= −
= −
= +
=
+∫ ∫
) 2 2 ln(
2 ln
1
ln
2 ln
1
2 ln
1
) 2 2 (
) 2 2 ( 2 ln
2 2
2 2
2 2
2 ln
1
.

518. c x c t
t
dt
t t
tdt
t x
tdt dx
t x
x x
dx
+ + = + =
+
=
+
=
− =
=
= +
=
+ +
∫ ∫ ∫
1 tg arc 2 tg arc 2
1
2
) 1 (
2
1
2
1
1 ) 2 (
2 2
2
2
.

Napomena: nije dobro vježbati samo zadatke iste težine, na primjer samo lakše zadatke;
nakon određenog vremena, veoma je dobro preći i na težu tipu zadataka, pa onda se vratit na
lakšu i tako dalje. Ukoliko se vježba samo lakša grupa zadataka tada dolazite u opasnost
takozvanog rutinskog rješavanja, što se može pokazati negativnim na pismenom dijelu ispita,
ako se pojavi za vas takozvani nepoznati integral. Tada će vas rutina vjerojatno zablokirati!

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


136

♠ZADACI ZA VJEŽBU♠


519.

−5 4x .
520.

+ dx x x 4 3
3 2
.
521.


4
) 1 (x
dx
.
522.

+
dx
x
x
4 2
) 7 (
2
.
523. dx
x x
x

+
+
3 3
2
1 3
.
524. dx x x

3 cos 3 sin
3
.
525.

xdx xcos sin
10
.
526. dx
x
x


2
) 1 (
.
527. dx
x
x

+
2
) cos 3 2 (
sin
.
528.

− + dx x x 2 ) 1 (
2
. 529. dx xe
x

2 /
2
.
530. dx
x
x

3
sin
3
2
.
531.

x x
dx
ln
. 532.

+ ) 1 (
4 4 3
x x
dx
. 533.

+1
x
e
dx
.
534. dx
e
e
x
x

−1
2
.
535. dx x x


18 2
) 1 ( .
536. dx
x
x

+
3
1
.
537.

+
dx
x
x
4
1
.
538. dx
x
x


6
2
1
.
539.

dx
x
x
sin ln
ctg
.
540.

+
dx
x x
x
) ln 4 (
ln
2
.
RJEŠENJA

519. .
6
) 5 4 (
2 / 3
c
x
+

520. . ) 4 (
3
2
3 3
c x + + 521. .
) 1 ( 3
1
3
c
x
+

− 522. .
) 7 ( 3
1
3 2
c
x
+
+

523. . ) (
2
3
3
2 3
c x x + + 524. . 3 cos
12
1
4
c x + − 525. . sin
11
1
11
c x + 526. . ) 1 (
3
2
3
c x + −
527. .
cos 9 6
1
c
x
+
+
528. . ) 2 (
3
10
) 2 (
5
8
) 2 (
7
2
3 5 7
c x x x + − + − + −
529. .
2 /
2
c e
x
+ 530. .
3
cos
3
c
x
+ − 531. . ln ln c x + 532. . ) 1 ln( 4
4
c x + +
533. .
1 1
1 1
ln c
e
e
x
x
+
+ +
− +
534. . ) 1 ln( c e e
x x
+ + −
535. .
19
) 1 (
10
) 1 (
21
) 1 (
19 2 21
c
x x x
+

+

+

536. . ) 3 2 ( ) 1 (
10
3
3 / 2
c x x + − + 537. .
2
1
2
c arctgx +
538. . arcsin
5
1
3
c x + 539. . sin ln ln c x + 540. . ln 4 ln
2
c x + +


7. Integrali


137

7.3 PARCIJALNA INTEGRACIJA

Kao i kod supstitucije, parcijalnom integracijom dani integral mjenjamo sa odgovarajućim
jednostavnijim integralom. Često se postavlja pitanje, kada primjeniti parcijalnu integraciju a
ne supstituciju? Ukoliko se u podintegralnoj funkciji nalazi produkt od dvije takozvane
raznorodne funkcije (npr. jedna algebarska a druga transcedentna) ili se nalazi jedna ili dvije
transcedentne funkcije tako da niti jedna supstitucija ne daje rezultat, tada obavezno
primjenjujemo parcijalnu integraciju. Na primjer, x x x f cos ) ( = ili x x f tg arc ) ( = ili
x e x f
x
3 cos ) (
2
= . Sama ideja parcijalne integracije se sastoji u tome da se produkt dvaju
funkcija zamjeni sa produktom od derivacije prve i integralom druge ili obratno. To se
tehnički izvodi po slijedećem pravilu:

♥Dokaz. Znamo da derivacija produkta funkcija zadovoljava pravilo: ' ' )' ( g f g f g f ⋅ + ⋅ = ⋅ .
Direktnim integriranjem ove jednakosti, uz korištenje da je

⋅ = ⋅ g f dx g f )' ( što je
definicija integrala, neposredno slijedi tražena formula parcijalne integracije. ♥


To znači da onu funkciju koju je bolje “poslati” u derivaciju označavamo sa “u” dok onu
funkciju koju je bolje “poslati” u integral označavamo sa “dv”. Na primjer, u
produktu x x y cos = je bolje poslati x y = u derivaciju, a x y cos = u integral, jer produkt
derivacije prve i integrala druge funkcije je x y sin 1⋅ = što je mnogo jednostavnije za
integrirati od produkta x x y cos = ,odnosno:

541. c x x x xdx x x vdu uv
x xdx v
xdx dv
dx du
x u
xdx x + + = − = − =
= =
=
=
=
=
∫ ∫ ∫

cos sin sin sin
sin cos
cos
cos .

Naravno, mogli smo izabrati onu drugu nepovoljniju kombinaciju odnosno poslati x y = u
integral a x y cos = u derivaciju. Međutim tada produkt integrala prve i derivacije druge
♣Teorem 17. Neka su dane dvije “dovoljno glatke” funkcije ) (x f y = i ) (x g y = . Tada
vrijedi formula parcijalne integracije:


∫ ∫
− = dx x f x g x g x f dx x g x f ) ( ' ) ( ) ( ) ( ) ( ' ) (

ili u radnom obliku
,
∫ ∫
− = vdu uv udv
gdje je
) (
) ( '
) ( '
) (

x g v
dx x g dv
dx x f du
x f u
=
=
=
=
. ♣


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


138
funkcije je jednak funkciji x x y sin
2
2
1
− = , što je teže integrirati od zadane funkcije
x x y cos = .

Pročitati sve riješene primjere iz parcijalne integracije, pa potom sve zadatke samostalno
riješiti, bez gledanja u postupak.

542. = − − = − =
= =
=
=
− =
= −
∫ ∫


dx e e x vdu uv
e dx e v
dx e dv
dx du
x u
dx e x
x x
x x
x
x 4 4
4
4
1
4
4
4
4
2
4
1
) 1 2 (
2
1 2
) 1 2 (
c e e
x
x x
+ −

=
4 4
8
1
4
1 2
.
543. = − = − = − =
=
=
=
=
=
∫ ∫ ∫ ∫
dx x x x dx
x
x
x x vdu uv
x v
dx x dv
dx du
x u
dx x x
x 3 4
4
1
4
4
4
1
4
4
1
3
2
1
3
8
1
2 ln
8
1
) 2 (ln
2 ln
2 ln
c x
x x
+ − =
4
4
32
1
4
2 ln
.

544. =
= −
= −
= −
=

− ⋅ = − =
=
=
=
=
=
∫ ∫ ∫

dt xdx
dt xdx
t x
dx
x
x
x x vdu uv
x v
dx dv
du
x u
xdx
x
dx
2
1
2
2
1
2
1
1
) sin arc (
sin arc
sin arc
2

c x x x dt t x x
t
dt
x x + − + ⋅ = + ⋅ = + ⋅ =
∫ ∫
− 2 / 1 2 2 / 1
) 1 ( sin arc
2
1
sin arc
2
1
sin arc .

Napomena: znamo da u parcijalnoj integraciji postoje najviše dvije mogučnosti za odluku
koju od dvije podintegralne funkcije “poslati” u derivaciju a koju u integral; da bi razvili
osječaj koji je bolji a koji lošiji izbor za v u i , bilo bi dobro za svaki od ovih integrala, gdje
je ponuđena bolja mogučnost, uraditi i onu lošiju. Naravno, ako je samo jedna podintegralna
funkcija, tada imao samo jednu mogučnost!

545. =
=
=
= +
=
+
− ⋅ = − =
=
=
=
=
=
∫ ∫ ∫
+
dt xdx
dt xdx
t x
dx
x
x
x x vdu uv
x v
dx dv
dx du
x u
xdx
x
2
1
2
2
1
1
2
1
1
tg arc
tg arc
tg arc
2

c x x x c t x x
t
dt
x x + + − ⋅ = + − ⋅ = − ⋅ =

) 1 ln(
2
1
tg arc ln
2
1
tg arc
2
1
tg arc
2
.
546.
∫ ∫ ∫ ∫
= + ⋅ − = + ⋅ − = − =
− =
=
=
=
= dx
x
x
x x xdx x x vdu uv
x v
dx dv
dx du
x u
dx
x
x
x
sin
cos
ctg ctg ctg
ctg
sin
2
sin
1 27. Integrali


139
c x x x c t x x
t
dt
x x
dt x
t x
+ + ⋅ − = + + ⋅ − = + ⋅ − =
=
=
=

sin ln ctg ln ctg ctg
cos
sin
.

547.
∫ ∫ ∫
= − = − =
=
=
=
=
= xdx e x e vdu uv
x v
xdx dv
dx e du
e u
xdx e
x x
x
x
x
2 sin
2
3
2 sin
2
1
2 sin
2 cos
3
2 cos
3 3
2
1
3
3
3

= + − − = − − =
− =
=
=
=
=
∫ ∫
] 2 cos
2
3
2 cos
2
1
[
2
3
2 sin
2
1
] [
2
3
2 sin
2
1
2 cos
2 sin
3
3 3 3 3
2
1
3
3
xdx e x e x e vdu uv x e
x v
xdx dv
dx e du
e u
x x x x
x
x


− + = xdx e x e x e
x x x
2 cos
4
9
2 cos
4
3
2 sin
2
1
3 3 3
.

To znači da dvostrukom primjenom parcijalne integracije istog tipa smo za početni integral
dobili jednakost:
∫ ∫
− + = xdx e x e x e xdx e
x x x x
2 cos
4
9
2 cos
4
3
2 sin
2
1
2 cos
3 3 3 3

iz čega rješavanjem po traženom integralu (nepoznati integral na lijevu stranu a sve ostalo na
desnu stranu) slijedi: x e x e xdx e
x x x
2 cos
13
3
2 sin
13
2
2 cos
3 3 3
+ =

.

548.
∫ ∫ ∫
=
=
=
=
=
= − = − =
=
=
=
=
=
x
x
x x
x
x
x
e v
dx e dv
dx du
x u
dx xe e x vdu uv
e v
dx e dv
xdx du
x u
dx e x 2
2
2
2
2

c e xe e x dx e xe e x vdu uv e x
x x x x x x x
+ + − = − − = − − =
∫ ∫
2 2 ] [ 2 ] [ 2
2 2 2
.♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

549.


dx xe
x
. 550.

x xsin .
551.

dx
x
x
2
cos
.
552.

xdx cos arc . 553.

xdx e
x
sin . 554.

xdx x ln .
555.

xdx x 2 sin
2
. 556.


xdx e
x
sin . 557.

dx x) cos(ln .
558.

⋅ xdx x tg arc .
RJEŠENJA

549. . ) 1 ( c x e
x
+ + −

550. . sin cos c x x x + + − 551. . cos ln c x tgx x + + ⋅


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


140
552. . 1 arccos
2
c x x x + − − 553. . ) cos (sin
2
c x x
e
x
+ −
554. . )
3
1
(ln
3
4
c x x x + − 555. . 2 cos
4
2 1
2 sin
2
2
c x
x
x
x
+

+ 556. . ) cos (sin
2
c x x
e
x
+ + −


557. . ) ln sin ln (cos
2
c x x
x
+ + 558. .
2
1
) 1 (
2
1
2
c x arctgx x + − +7.4 INTEGRALI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

Ako želimo uspješno riješavati integrale u kojima se pojavljuje produkt više različitih
trigonometrijskih funkcija, potrebno je unaprijed znati razne supstitucije, koje su bazirane na
odgovarajućim adicionim formulama. Stoga ćemo prije svakog pod-tipa u integriranju
trigonometrijskih funkcija navesti sve adicione formule koje se koriste.

Prvo riješavamo integral tipa

+
xdx x
n m 1 2
cos sin ili

+
xdx x
n m 1 2
sin cos , odnosno kada je
barem jedna od trigonometrijskih funkcija x sin ili x cos “napadnuta” sa neparnom
potencijom oblika 2n+1 dok druga potencija može biti bilo što. Tada primjenjujemo slijedeći
trik:
= = =
∫ ∫ ∫
+
xdx x x xdx x x xdx x
n m n m n m
cos ) (cos sin cos cos sin cos sin
2 2 1 2

∫ ∫
− =
=
=
= − = dt t t
dt xdx
t x
xdx x x
n m n m
) 1 (
cos
sin
cos ) sin 1 ( sin
2 2
.

To znači da ovakav integral jednostavnom supstitucijom prevodimo u integral po
odgovarajućem polinomu, što se pak direktno riješava. Pri tome smo koristili adicionu
formulu:
. cos 1 sin sin 1 cos 1 cos sin
2 2 2 2 2 2
x x x x x x − = ⇔ − = ⇔ = +

Na prethodno opisani način ćemo riješiti slijedeće primjere:

559. =
=
=
= − = =
∫ ∫ ∫
dt xdt
t x
xdx x x xdx x x xdx x
cos
sin
cos ) sin 1 ( sin cos cos sin cos sin
2 2 2 4 2 5 2


= + + − = + − = − =
∫ ∫
c t t t dt t t t dt t t
7 5 3 6 4 2 2 2 2
7
1
5
2
3
1
) 2 ( ) 1 (
c
x x x
+ + − =
7
sin
5
sin 2
3
sin
7 5 3
.

560. =
= −
=
=

= =
∫ ∫ ∫
dt xdx
t x
dx
x
x x
dx
x
x x
dx
x
x
sin
cos
cos
sin ) cos 1 (
cos
sin sin
cos
sin
2
2
2
2
2
3


∫ ∫ ∫
+ + = + + = + − =

− =
− −
c x
x
c t t dt dt t dt
t
t
cos
cos
1 1
1 2
2
2
.7. Integrali


141
561. =
=
=
=

= =
∫ ∫ ∫
dt xdx
t x
dx
x
x x
dx
x
x x
dx
x
x
cos
sin
sin
cos ) sin 1 (
sin
cos cos
sin
cos
2 2 3

c x x c t t dt t dt t dt
t
t
+ − = + − = − =

=
∫ ∫ ∫
− 5 2 / 5 2 / 1 2 / 3 2 / 1
2
sin
5
2
sin 2
5
2
2
) 1 (
.

Ako rješavamo integral oblika

xdx x
n m 2 2
cos sin gdje su obadvije funkcije x sin i x cos
“napadnute” sa parnim potencijama 2m odnosno 2n, tada imamo nešto kompliciraniju
situaciju od prethodnog slučaja. Jedino što možemo je koristiti adicione formule za snižavanje
parne potencije nad x sin i x cos :

) 2 cos 1 (
2
1
sin
2
x x − = , ). 2 cos 1 (
2
1
cos
2
x x + =

To znači da na bilo kojem mjestu u integralu možemo iskoristiti ove dvije formule, kao u
slijedećim riješenim primjerima:

562.
∫ ∫ ∫
= − = + − = dx x dx x x xdx x ) 2 cos 1 (
4
1
) 2 cos 1 (
2
1
) 2 cos 1 (
2
1
cos sin
2 2 2

c
x x
xdx dx dx x xdx + − = − = − = =
∫ ∫ ∫ ∫
32
4 sin
8
4 cos
8
1
8
1
) 4 cos 1 (
2
1
4
1
2 sin
4
1
2
.

563. = + − =
∫ ∫
dx x x xdx x
2
2
1
4 2
)] 2 cos 1 ( )[ 2 cos 1 (
2
1
cos sin
= − − + = + + − =
∫ ∫
dx x x x dx x x x ] 2 cos 2 cos 2 cos 1 [
8
1
) 2 cos 2 cos 2 1 )( 2 cos 1 (
8
1
3 2 2

− + = − − + =
∫ ∫ ∫ ∫
16
2 sin
8
2 cos
8
1
2 cos
8
1
2 cos
8
1
8
1
3 2
x x
dx x dx x xdx dx
=
=
=
= − − − −
∫ ∫
dt xdx
t x
xdx x dx x
2 cos 2
2 sin
2 cos ) 2 sin 1 (
8
1
) 4 cos 1 (
16
1
2

= + − + + = − − + − + =
∫ ∫
48 16 64
4 sin
16
2 sin
16
) 1 (
16
1
4 cos
16
1
16 16
2 sin
8
3
2
t t x x x
dt t dx x
x x x


c
x x x
c
x x x x x
+ + + = + + − + + =
64
4 sin
48
2 sin
16 48
2 sin
16
2 sin
64
4 sin
16
2 sin
16
3 3
.

Na kraju riješavamo tip integrala

xdx x β α cos sin ili

xdx x β α sin sin ili

xdx x β α cos cos
gdje su potencije jednostavne ali su “frekvencije” α i β različite od 1. U ovom slučaju nam
jedino mogu pomoći adicione formule za produkt trigonometrijskih funkcija sa proizvoljnim
frekvencijama α i β :

] ) sin( ) [sin( cos sin
2
1
x x x x β α β α β α − + + =
] ) cos( ) [cos( sin sin
2
1
x x x x β α β α β α + − − =
]. ) cos( ) [cos( cos cos
2
1
x x x x β α β α β α − + + =
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


142

Sada direktnim uvrštavanjem prethodnih formula možemo riješiti pripadne integrale za bilo
koje α i β , odnosno dobivamo formule:

, ]
) cos( ) cos(
[
2
1
cos sin c
x x
xdx x +


+
+
+
− =

β α
β α
β α
β α
β α

, ]
) sin( ) sin(
[
2
1
sin sin c
x x
xdx x +
+
+=

β α
β α
β α
β α
β α


. ]
) sin( ) sin(
[
2
1
cos cos c
x x
xdx x +
+
+
+


=

β α
β α
β α
β α
β α


Primjenimo sada ove formule na dva slijedeća primjera:

564. c
x x
c
x x
xdx x + + = +
+
+
+


=

8
4 sin
4
2 sin
]
1 3
) 1 3 sin(
1 3
) 1 3 sin(
[
2
1
cos 3 cos .

565. c
x x
c
x x
xdx x + + − = +


+
+
+
− =

8
4 cos
20
10 cos
]
7 3
) 7 3 cos(
7 3
) 7 3 cos(
[
2
1
7 cos 3 sin .


Naravno, mnogi se integrali sa trigonometrijskim funkcijama mogu riješiti uobičajenim
supstitucijama kao u točki 9.2. Navodimo nekoliko jednostavnih primjera.

566. c x c t
t
dt
dt xdx
t x
dx
x
x
+ + − = + − = − =
= −
= +
=
+
∫ ∫
) cos 2 ln( ln
sin
cos 2
cos 2
sin
.

567. c
x
c
t
t
dt
dt xdx
t x
dx
x
x
+ = + =
+
=
=
=
=
+
∫ ∫
2
sin
tg arc
2
1
2
tg arc
2
1
4 cos
sin
sin 4
cos
2 2
.

568. = + − = − =
− =
= −
= −
= −
∫ ∫
c t dt t
dt xdx
dt xdx
t x
dx x x
6 5
3
1
5
18
1
3
1
cos
cos 3
sin 3 2
) sin 3 2 ( cos
c x + − − =
6
) sin 3 2 (
18
1
.


♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

569.

xdx x
3 2
cos sin . 570.

xdx x
3 4
sin cos .
571.

dx
x
x
4
3
cos
sin
.
572.

xdx
4
sin . 573.

xdx x
2 4
cos sin .
574.

dx
x
x
4
2
sin
cos
.


7. Integrali


143
575.

− x x
dx
4 4
sin cos
.
576.

xdx xcos 5 sin . 577.

xdx x 5 cos sin .
578.

xdx x 3 cos 7 cos . 579.

xdx x 10 sin 15 sin . 580.

xdx x x 3 sin 2 sin sin
581.

xdx
3
cos . 582.

xdx
5
sin .
RJEŠENJA

569. . sin
5
1
sin
3
1
5 3
c x x + − 570. . cos
5
1
cos
7
1
5 7
c x x + − 571. .
cos
1
cos 3
1
3
c
x x
+ −
572. . 4 sin
32
1
2 sin
4
1
8
3
c x x x + + − 573. . 2 sin
48
1
4 sin
64
1
16
3
c x x
x
+ − − 574. .
3
1
3
c x ctg + −
575. . ))
4
( ln(
2
1
c x tg + − −
π
576. .
8
4 cos
12
6 cos
c
x x
+ − − 577. .
8
4 cos
12
6 cos
c
x x
+ + −
578. .
8
4 sin
20
10 sin
c
x x
+ + 579. .
10
5 sin
50
25 sin
c
x x
+ + − 580. .
8
2 cos
16
4 cos
24
6 cos
c
x x x
+ − −
581. .
3
sin
sin
3
c
x
x + − 582. . cos
3
cos 2
cos
5
1
3
5
c x
x
x + − + −7.5 INTEGRALI RACIONALNIH FUNKCIJA

Znatan broj racionalnih funkcija se može integrirati primjenom klasičnih supstitucija, kao na
početku poglavlja. Na primjer:

583. c x c t
t
dt
dt dx x
t x
dx
x
x
+ − − = + − = − =
= −
= −
=

∫ ∫
| 2 | ln
4
1
| | ln
4
1
4
1
4
2
2
4
3
4
4
3
.

584. c
x
c
t t
dt
dt dx x
t x
dx
x
x
+
+
− = + − = =
=
= +
=
+
∫ ∫ 8 3 8 9 2
3
9 3
2
) 4 (
1
24
1 1
24
1
3
1
3
4
) 4 (
.

585. ) ( tg arc
3
1
) ( tg arc
3
1
1 3
1
3 1
3
2 2
3
6
2
c x c t
t
dt
dt dx x
t x
dx
x
x
+ = + =
+
=
=
=
=
+
∫ ∫
.

Međutim, još je veći broj primjera gdje treba primjeniti neke nove “trikove” uz već postojeće
supstitucije, kao što su pretvaranje kvadratnog trinoma u binom, rastavljanje razlomka na
proste parcijalne razlomke, djeljenje brojnika sa nazivnikom i slično.

Kao prvo, ako je u nazivniku takozvani kvadratni trinom c bx ax + +
2
odnosno kvadratna
funkcija sa “srednjim” članom “bx ”, koju ne možemo rastaviti na dva dijela prvog stupnja,
tada treba trinom svesti na takozvani kvadratni binom, kao u slijedećem primjeru:Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


144
586. =
=
= −
=
+ −
= + − = + − =
+ −
∫ ∫
dt dx
t x
x
dx
x x x
x x
dx
2
1
4
3
2
2
1
4
3 2
2
1
2
2
) (
) ( 1
1

c x c t
t
dt
+ − = + =
+
=

) (
3
2
tg arc
3
2
3
2
tg arc
3
2
2
1
4
3
2
.

587. = + + = + + = + + = + + =
+ +

4 ) 1 ( 2 ] 2 ) 1 [( 2 ) 3 2 ( 2 6 4 2
6 4 2
2 2 2 2
2
x x x x x x
x x
dx

c
x
c
t
t
dt
dt dx
t x
x
dx
+
+
= + =
+
=
=
= +
=
+ +
=
∫ ∫
2
1
tg arc
2 2
1
2
tg arc
2 2
1
2 2
1
1
2 ) 1 ( 2
1
2 2
.


588. =
= −
= −
=
− −
= − − = − =

∫ ∫
dt dx
t x
x
dx
x x x
x x
dx
1
) 1 ( 1
) 1 ( 1 2
2
2
2 2
2


c x c t
t
dt
+ − = + =

− =

) 1 ( cos arc cos arc
1
2
.

Ako ipak možemo kvadratni trinom c bx ax + +
2
rastaviti na dva dijela prvog stupnja
odnosno na “proste” faktore, tada radimo rastav razlomka na takozvane “parcijalne
razlomke”, kao u slijedećim primjerima (takozvano abecediranje razlomaka):

589.
∫ ∫ ∫ ∫
=
+
+

= + = =
+ −
=

+ − + −
x
dx
B
x
dx
A
x x
dx
x
dx
x
B
x
A
x x
1 1 ) 1 )( 1 ( 1
1 1 ) 1 )( 1 (
1
2


= = = ⇒
= +
= −
⇒ = + = =
+ −
+ + −
+ − + −
2 / 1
1
0

) 1 )( 1 (
) ( ) (
1 1 ) 1 )( 1 (
1
B A
B A
B A
x x
B A x B A
x
B
x
A
x x

c
x
x
c x x
x
dx
x
dx
+

+
= + + + − − =
+
+

=
∫ ∫
|
1
1
| ln
2
1
| 1 | ln
2
1
| 1 | ln
2
1
1 2
1
1 2
1
.

590.
∫ ∫ ∫
=
+

+
=
+

+
=
+ +
=
+ +
=
+ + 2
2
3
3
2
2
3
3
) 2 )( 3 ( 6 5 6 5
2 2
x
dx
x
dx
x x x x
x
x x
x
dx
x x
x

c x x + + − + = | 2 | ln 2 | 3 | ln 3 .

Ako se u nazivniku pojavi “prosti “ faktor stupnja jedan ali sa potencijom nad njim većom od
jedan, (npr.
3
x ) tada moramo u rastavu na parcijalne razlomke uzeti onoliko novih razlomaka
koliko je ta potencija. Na primjer:

591.
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
+ + + = + + + = =

+
=

+


+
3 2 1
) 1 (
1
3
2
3 4
2
3 2 3
2
) 1 (
1 1
x
dx
C
x
dx
B
x
dx
A dx
x x
x
dx
x x
x
x
D
x
C
x
B
x
A
x x
x
7. Integrali


145

=
=
− =
− =
− =

= −
= + −
= + −
= +
⇒ = + + + = =

+

− + − + + − + +


+

2
1
1
2

1
0
1
0

1
) 1 (
) ( ) ( ) (
1
) 1 (
1
3
2 3
3 2 3
2
D
C
B
A
C
C B
B A
D A
x
dx
D
x x
C x C B x B A x D A
x
D
x
C
x
B
x
A
x x
x

c x
x x
x
x
dx
x
dx
x
dx
x
dx
+ − + + + − =

+ − − − =
∫ ∫ ∫ ∫
| 1 | ln 2
2
1 1
| | ln 2
1
2 2
2 3 2
.

592. =
+

+
+ =
+
+ +
=
+
+ +
∫ 2 2
2
2
2
) 2 ( 2
1
) 2 ( 4
1
4
3
) 2 (
3 3
) 2 (
3 3
x x x x x
x x
dx
x x
x x


c
x
x x
x
dx
x
dx
x
dx
+
+
+ + + =
+

+
+ =
∫ ∫ ∫
2
1
2
1
| 2 | ln
4
1
| | ln
4
3
) 2 ( 2
1
2 4
1
4
3
2
.

Ako je u nazivniku pak “prosti” faktor stupnja dva a nad njim potencija veća od jedan, (npr.
3 2
) 1 ( + x tada u rastavu na parcijalne razlomke uzimamo isto tako onoliko novih razlomaka
kolika je ta potencija. Na primjer:

593.
∫ ∫ ∫
=
+
+
+
+
+
= + = =
+

+
+
+
+
+

dx
x
D Cx
dx
x
B Ax
dx
x
x x
x
D Cx
x
B Ax
x
x x
2 2 2
) 1 ( 1 ) 1 (
2 2
3
) 1 ( 1 ) 1 (
2 2 2 2 2
3


=
=
− =
=
=

= +
− = +
=
=
⇒ = + = =
+
+ + + + +
+
+
+
+
+

0
2
0
1

0
1
0
1

2 2
2 3
2 2 2 2 2
3
) 1 (
) ( ) (
) 1 ( 1 ) 1 (
D
C
B
A
D B
C A
B
A
x
D B x C A Bx Ax
x
D Cx
x
B Ax
x
x x

c
x
x dx
x
x
dx
x
x
+
+
+ + =
+

+
=
∫ ∫
1
1
) 1 ln(
2
1
) 1 (
2
1
2
2
2 2 2
.

594. =
+

+
− =
+
=
+
∫ 2 2 2 2 2 2 2
) 1 ( 1
1
) 1 (
1
) 1 ( x
x
x
x
x x x x x
dx


∫ ∫ ∫
+
+
+ + − =
+

+
− = c
x
x x dx
x
x
dx
x
x
x
dx
) 1 ( 2
1
) 1 ln(
2
1
| | ln
) 1 ( 1
2
2
2 2 2
.


Ukoliko je stupanj brojnika veći ili jednak od stupnja nazivnika, tada prije primjene
prethodnih “trikova” je potrebno podijeliti brojnik sa nazivnikom, te dobiti razlomke u kojima
je stupanj nazivnika veći od stupnja brojnika. Naravno, detaljni postupak za pripadno
djeljenje, se radi na predavanjima i vježbama, a ovdje ćemo koristit samo krajnji razultat
djeljenja, jer nam to nije cilj već sredstvo za rješavanja integrala ovakvog tipa. Na primjer:

595.
∫ ∫ ∫
=
+
+
+ − =
+
+
+ − =
+
+
=
+
+
dx
x
x
dx x x
x
x
x x
x
x
dx
x
x
1
1
) (
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
2
5
2
5Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


146
c x x
x x
x
dx
dx
x
x
dx x dx x + + + + − =
+
+
+
+ − =
∫ ∫ ∫ ∫
tg arc ) 1 ln(
2
1
2 4 1 1
2
2 4
2 2
3
.

596.
∫ ∫ ∫
=
− −
− +
+ =
− −
− +
+ =
− −
=
− −
dx
x x
x x
dx
x x
x x
x x
x
dx
x x
x
) 4 )( 1 (
4 4
) 4 )( 1 (
4 4
1
) 4 )( 1 ( ) 4 )( 1 (
2
2
2
2
2
3
2
3


∫ ∫ ∫
=
+


+

− =
+


+

− =
− −
+ +
=
2 3
2
2
2
1 3
1
2
1
3
2
2
2
1
1
3
1
) 4 )( 1 (
4 4
2
2
x
dx
x
dx
x
dx
x
x x x x x
x x


c x x x x + + − − + − − = | 2 | ln
3
2
| 2 | ln 2 | 1 | ln
3
1
.

597. =
+ − −
+ −
+ + =
+ − −
+ − − −
=
+ − −
+ − − −

4 4
6 7 4
1 2
4 4
10 3 5 2
4 4
10 3 5 2
2 3
2
2 3
2 3 4
2 3
2 3 4
x x x
x x
x
x x x
x x x x
dx
x x x
x x x x

=
+ − −
+ − − −
+ + =
∫ ∫
dx
x x x
x x x x
dx x
4 4
10 3 5 2
) 1 2 (
2 3
2 3 4
djeljenje brojnika i nazivnika=
=
+
+

+


=
+ − −
+ − − −
=
2
3
2
2
1
1
4 4
10 3 5 2
2 3
2 3 4
x x x x x x
x x x x
uvrstiti u prethodni integral=
=
+
+

+

− + =
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
2
3
2
2
1
2
x
dx
x
dx
x
dx
dx xdx

. | 2 | ln 3 | 2 | ln 2 | 1 | ln
2
c x x x x x + + + − + − − + =


♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

598. dx
x x
x

− +
+
10 3
3 2
2
. 599. dx
x x
x

+ + ) 1 2 )( 1 (
.
600. dx
x x
x x

− −
− −
) 4 )( 1 (
4 2 3
2
2
. 601. dx
x
x x


+ −
1
2
2
3
.
602. dx
x x
x


+
3
4
1
.
603. dx
x
x

+
+
2
) 3 (
2
.
604.

+
+
dx
x
x x
4
2
) 1 (
2
.
605.

+
4 3
x x
dx
.
606.

− +

dx
x x
x x
2
2
) 1 )( 1 (
3
.
607.

−1
4
x
dx
.
608.

−1
3
x
xdx
. 609.

+ + + 1
2 3
x x x
dx
.

7. Integrali


147

RJEŠENJA

598. . ) 10 3 ln(
2
c x x + − + 599. .
1 2
1
ln c
x
x
+
+
+
600. . )) 4 )( 1 ln((
2
c x x + − −
601. .
1
1
ln
2
2
c
x
x x
+
+

+ 602. .
1
ln
2
2 2
c
x
x x
+

+ 603. . ) 3 ln(
3
1
c x
x
+ + +
+

604. .
1
1
) 1 ( 3
1
3
c
x x
+
+

+
605. .
1
ln
2
1 1
2
c
x
x
x x
+
+
+ − 606. . ) 1 ln(
1
1
c x
x
+ + +


607. .
2
1
1
1
ln
4
1
c arctgx
x
x
+ −
+

608. .
3
1 2
3
3
1
1
ln
3
1
2
c
x
arctg
x x
x
+
+
+
+ +


609. .
2
1
1
) 1 (
ln
4
1
2
2
c arctgx
x
x
+ +
+
+Pojam neodređenog integrala je vezan za dvojicu velikih matematičara: Leibniza (Lajbnica) i
Newtona (Njutna). Stoga smatramo zanimljivim iznijeti neke osnovne povijesne podatke i
činjenice o njima dvojici. Pri tome ćemo o Newtonu govorit na kraju slijedećeg poglavlja,
kad budemo govorili o određenim integralima i površinama ravninskih likova, što je Newton
prvi inicirao.

Gottfried Wilhelm von Leibniz

Rođen: 1. lipnja 1646 u Leipzigu, Saxonija (Njemačka)
Umro: 14. studenog 1716 u Hannoveru, Hanover (Njemačka)Leibniza je povijest označila kao jednog od najvećih univerzalnih genija. Zašto?

Kao prvo bio je uspješan diplomata i državnik, što mu je omogučilo da putuje evropom, te
razmjenjuje ideje, čita dostignuća drugih i uči od njih, te da prezentira ono što je sam stvorio.
Na primjer:


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


148
- 1672 godine za diplomatskog posjeta Parizu, je počeo učiti modernu matematiku od
Huygensa (Hajgensa);
- potom odlazi na tri mjeseca u London, kao izaslanik izbornog kneza, gdje osim
obaveza u Kraljevskom društvu, sastaje se i sa Engleskim matematičarima, gdje im
tumači neke svoj matematičke metode;
- godine 1676 napušta Pariz i odputovao je za Hanover da bi ušao u službu vojvode od
Brunswick-Luneburga, u ulozi povjesničara;
- kao povjesničar je tada u razmaku od 1687-1690 proputovao cijelu Njemačku,
Austriju i Italiju.

Bio je pravnik, povijesničar, logičar, metafizičar, filozof, književnik i pored sve toga, bio je i
matematičar. Sčim god da se bavio, bio je izuzetno plodan i moderan u smislu svog vremena.
Pamti se da u ono vrijeme, genijalnost njegovih pravnih postulata malo tko je mogao i htjeo
razumjeti. Primio je diplomu doktorskog stupnja iz prava, u svojoj dvadesetoj godini, 5.
Novembra 1666. Sam je bio svjestan svoje univerzalnosti, a zapamćena je njegova izreka:


Matematikom se intenzivnije bavi počev od 1672 godine, pod utjecajem Huygensa. Godine
1675 piše rad u kome otkriva “osnovni teorem diferencijalnog računa”:

dx
df
g
dx
dg
f g f
dx
d
⋅ + ⋅ = ⋅ ) ( .

U istom tom radu, po prvi put je uveden pojam neodređenog integrala

dx x f ) ( . Potom,
1676 godine otkriva familijarni rezultat sa prethodnim: dx nx x
dx
d
n n 1
) (

= . Godine 1701.
objavljuje radove o aritmetici binarnog sistema, te o determinantama.

Na kraju recimo da je u povijesti ostao ne razjašnjen delikatan odnos između njega i Newtona,
s obzirom da su obadva u isto vrijeme otkrivali diferencijalni i integralni račun, ali na različite
načine i sa različitim ciljem. Isto tako dosta je diskutabilna neuspješna prepiska koja se vodila
među njima.
Imam tako mnogo ideja da one s vremenom mogu biti korisne ako drugi, mnogo
prodorniji od mene, jednog dana dublje uđu u njih i pridruže ljepotu svojih misli
mojem djelu – G.W. Leibniz.


8. Primjena integrala


149
PRIMJENA INTEGRALAU ovom poglavlju:

Određeni integrali
Površine ravninskih likova
Nepravi integrali
Kao što znamo, neodređeni integral

dx x f ) ( predstavlja jednu novu funkciju takozvanu
primitivnu funkciju dane funkcije ) (x f y = . Određeni integral funkcije ) (x f y = po
intervalu ] , [ b a , koga označavamo sa

b
a
dx x f ) ( , je jedan novi broj koga definiramo na
slijedeći način.

Kao prvo, za svaki realan broj 0 > λ , dani interval ] , [ b a možemo pokriti pod-intervalima
] , [
1 k k
x x

čija je duljina manja od danog broja 0 > λ , odnosno λ ≤ −

≤ ≤
) ( max
1
1
k k
n k
x x . Pri tome
broj takvih podintervala je sve veći što je λ manji i označavamo ga ) (λ n n = . Prema ovome
za dani λ imamo da je:

b x x x x x a
n n
= < < < < < =
−1 2 1 0
....... , ) (λ n n = .

Isto tako, unutar svakog pod-intervala ] , [
1 k k
x x

možemo izabrati bilo koju točku,
] , [
1 k k k
x x

∈ ξ , odnosno imamo da je:

b x x x x x a
n n n
= ≤ ≤ < < ≤ ≤ ≤ ≤ =

ξ ξ ξ
1 2 2 1 1 0
....... , ) (λ n n = .

Tada integral funkcije ) (x f y = po intervalu ] , [ b a definiramo:

. ) )( ( lim ) (
) (
1
1
0


=


− =
λ
λ
ξ
n
k
k k k
b
a
x x f dx x fDa bi shvatili broj na desnoj strani u ovoj definiciji, potrebno je grafički prikazati
podintegralnu funkciju zajedno sa prethodno opisanom subdivizijom intervala ] , [ b a :


Znanstvenik od imena, a posebno
matematičar, osjeća u svome radu
isto kao i umjetnik; njegova je
radost velika i potječe od same
prirode – Henri Poincare.


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


150
0
x a =
1
ξ
1
x
2
ξ
2
x ……….
1 − n
x
n
ξ b x
n
=


Nije teško primjetiti da broj ) )( (
1 −

k k k
x x f ξ predstavlja površinu pravokutnika sa
stranicama
x k k
O x x ⊆

] , [
1
i
y k
O f ⊂ )] ( , 0 [ ξ . Prema slici to znači da za veliki broj
podintervala vrijedi da je broj

=


n
k
k k k
x x f
1
1
) )( (ξ približno jednak površini lika ispod grafa
funkcije ) (x f y = . Zbog toga kažemo da je

b
a
dx x f ) ( površina “krivuljnog trapeza” koji je
ograničen odozdo sa osi
x
O , odozgo sa grafom funkcije ) (x f y = (uz pretpostavku da je
] , [ , 0 ) ( b a x x f ∈ ≥ ), te pravcima a x = sa lijeve strane i b x = sa desne strane.

Ovakvu konstrukciju je prvi koristio Isac Newton.

8.1 ODREĐENI INTEGRALI

U praksi bi bilo teško riješavati određene integrale

b
a
dx x f ) ( preko definicije, odnosno
računajući limes suma oblika

=


n
k
k k k
x x f
1
1
) )( (ξ . Veliki povjesni rezultat, pomoću kojeg su
neodređeni i određeni integrali dovedeni u važnu efektivnu vezu, je Newton-Leibnizova
formula:


♣ Teorem 18. Neka je funkcija ) (x f y = neprekidna na intervalu ] , [ b a , te neka je
) (x F y = antiderivacija funkcije ) (x f y = , odnosno

= dx x f x F ) ( ) ( . Tada određeni
integral po intervalu ] , [ b a efektivno računamo po formuli:


) ( ) ( ) ( ) ( a F b F x F dx x f
b
a
b
a
− = =

. ♣


8. Primjena integrala


151


Prema ovome, određeni integral računamo tako što prvo nađemo odgovarajući neodređeni
integral, a potom dobiveni rezultat “propustimo” kroz granice integracije.

Iz ovog fundamentalnog rezultata slijede jednostavna svojstva određenih integrala:


Sada prelazimo na rješavanje određenih integrala koristeći Newton-Leibnizovu formulu iz
gore navedenog Teorema 18.

610. =
+ − = + − = + − = + −
∫ ∫
1
0
2
3
2
3
2
1
0
2
4
2
3
3
4
2
3
3
) 4 3 ( ) 4 3 ( x x
x
x x
x
dx x x dx x x

6
17
4
6
7
) 0 4 0
2
3
3
0
( ) 4
2
3
3
1
( = + − = ⋅ + ⋅ − − + − = .

611. = 

+ − = + − = − =

=

∫ ∫ ∫ ∫
2
1
2 2 3 2 3
2
1
3
2 1 2 1
4
1 4 4
x x x x x
dx
dx
x
dx
x
x
dx
x
x

1 )
1
2
1
1
( )
4
2
2
1
( − = + − − + − = .

612. ( ) = + = + = − = −
∫ ∫
6 /
0
6 /
0
cos 5 sin 2 cos 5 sin 2 ) sin 5 cos 2 ( ) sin 5 cos 2 (
π
π
x x x x dx x x dx x x
2
3 5
4 5
2
3
5
2
1
2 ) 0 cos 5 0 sin 2 ( )
6
cos 5
6
sin 2 ( + − = − ⋅ + ⋅ = + − + =
π π
.

613. 0 0 1 0 tg
4
tg tg
cos
4 /
0
4 /
0
2
= − = − = =

π π
π
x
x
dx
.

♣ Teorem 19. Neka su funkcije ) (x f y = i ) (x g y = neprekidne na intervalu ] , [ b a . Tada
vrijedi:
i)

∫ ∫
− =
a
b
b
a
dx x f dx x f ) ( ) ( ;
ii)

∫ ∫
= ⋅
b
a
b
a
dx x f c dx x f c ) ( ) (
;
iii)

∫ ∫ ∫
+ = +
b
a
b
a
b
a
dx x g dx x f dx x g x f ) ( ) ( )) ( ) ( ( . ♣


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


152
614. = − = − = − =
=
=
=
=
= =
∫ ∫ ∫ ∫
x x x dx x x vdu uv
x v
dx dv
x
dx
du
x u
xdx xdx
e
ln ln
ln
ln ln
2
1

( ) 1 1 2 ) 1 1 ln 1 ( ) ln ( ln
2 2 2 2 2 2
1
2
+ = + − = − − − = − = e e e e e e x x x
e
.

615. = − + ⋅ =
=
=
=
=
= =
∫ ∫

2
1
1
0
1 sin arc
sin arc
sin arc sin arc
2
x x x
x v
dx dv
du
x u
xdx xdx
x
dx

1
2
1 sin arc
1
0
2
− = 

− + ⋅ =
π
x x x .
616. = + − + = − =

=
− =
=
= +
=
+
=
+
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
| 3 | ln 3 3 3
3
3
3
3 3
4
0
x x
t
dt
dt dt
t
t
t x
dt dx
t x
dx
x
x
dx
x
x


( ) 3 ln 7 ln 3 4 ) 3 ln 3 ( ) 7 ln 3 7 ( | 3 | ln 3 3
4
0
+ − = − − − = + − + = x x .

617.
4
) 2 sin
4
1
2
1
( ) 2 cos 1 (
2
1
cos
2 /
0
2 /
0
2 /
0
2
π
π
π π
= + = + =
∫ ∫
x x dx x xdx .

618.
3
1
1 ln
3
1
ln
3
1
ln
3
1
ln
ln
3 3
1
3 2
1
1
2
= − = = =
=
=
=
∫ ∫
e x dt t
dt dx
t x
dx
x
x
e
x
e
.

619.
∫ ∫ ∫ ∫
= − =
+
− =
+
=
+
=
+ =
= −
= − t t
t
dt
dt dt
t
t
t
tdt
dx
t x
t e
dx e
x
x
tg arc 2 2
1
2 2
1
2
1
2
) 1 ln(
1
1
2 2
2
2
2
2 ln
0


2
2 ) 1 tg arc 1 ( 2
2 ln
0
π
− = − − − =
x x
e e .

620.
3
1
) 1 2 (
3
1
2
1
) 2 4 (
1 2
1 2 ) 1 2 (
1
0
3 4
3
4
1
0
4 3
− = + − = =
= −
= + −
= + − −
∫ ∫
x x dt t
dt dx x
t x x
dx x x x .

621.
1
1 1
2
1
1
1
1
1
2
2 1
1 ln
) ln
1
(
ln
ln
2

− = 

− − = + − = − =
− =
=
=
=
=
∫ ∫ ∫
e
x x
x
x
dx
x
x
vdu uv
v
dx dv
dx du
x u
dx
x
x
e
e e
x
x
x
e
.8. Primjena integrala


153

♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

622. dx x x


1
0
5 2
. 623.


4
0
)
1
( dx
x
x . 624.

+
3
0
1
dx
x
x
.
625.

π
π 2 /
cos xdx .
626.

4
ln
e
e
x x
dx
.
627.


1
0
2
1 x
xdx
.
628. dx
x
x x

+
+ +
4
0
2
2
9
9 ln(
. 629.


1
0
4
4 x
xdx
. 630.

2 /
0
cos
2 sin 3
2
π
xdx
x
.
631. dx
x
x
e

1
) cos(ln
. 632.

+
1
0
) 1 ln( dx x . 633.


1
0
sh xdx x .RJEŠENJA

622. .
17
5
623. .
3
4
624. .
3
8
625. . 1 − 626. . 2
627. . 1 628. . 3 ln
2
3
2
629. .
4
π
630. .
3 ln
2
631. . 1 sin 632. . 1 4 ln − 633. .
1 −
e
Sir Isaac Newton

Rođen: 4. siječnja 1643 u Woolsthorpeu, Lincolnshire (Engleska)
Umro: 31 ožujka 1727 u Londonu (Engleska)

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


154
Newton (Njutna) je povijest obilježila kao genija koji je nadmašio ljudsku vrstu. Poznata je
njegova izreka o samom sebi:Društvena zbilja običnog i sveučilišnog života u kojoj je odrastao Newton je bila puna
grozničave mržnje i tiranije, laži i nasilja, što je za pravo čudo imalo koristan utjecaj na
karakter mladog Newtona. On je čak izjavio:

“Orijaši” na koje je mislio su bili: Decartes (Dekart), Kepler i Galilei:
i) od Decartesa je naslijedio analitičku geometriju;
ii) od Keplera tri osnovna zakona o kretanju planeta;
iii) od Galileja je preuzeo prva dva od tri zakona kretanja, koji su postali kameni
temeljci njegove vlastite dinamike.

Poznati Newtonov zakon o svemirskoj gravitaciji kaže:


Poznata tri Newtonova zakona o kretanju:
Kako vidimo u drugom zakonu se spominje iznos promjene. Ispitujući iznos promjene
pokretne sile Newton je objasnio pojam brzine koja je iznos promjene položaja. Njegovo
rješenje tog problema dalo mu je majstorski ključ za cijeli diferencijalni račun.

Kako će se izračunati ukupna udaljenost koju u danom vremenu prijeđe čestica koja se kreće i
čija se brzina stalno mjenja? Odgovarajući na ovaj ili slične probleme, Newtonu je u ruke
došao integralni račun.

Što više, promatrajući zajednički dvije vrste problema, Newton je načinio fundamentalno
otkriće: vidio je da su diferencijalni i integralni račun usko i recipročno vezani s onim što se
danas zove fundamentalni teorem infinitezimalnog računa takozvana Newton-Leibnizova
formula za određeni integral.

Ne znam kako ja izgledam ljudima; ali sam sebi izgledam kao dječak koji se
igra na obali mora, i zabavlja se sam sobom, pronašavši od vremena na
vrijeme manji oblutak ili ljepšu školjku, dok se veliki ocean istine čitav pruža
neotkriven preda mnom – Newton.
Ako sam vidio malo dalje od drugih, to je zbog toga što sam stajao na ramenima
orijaša – Newton.
Bilo koje dvije materijalne čestice u svemiru međusobno se privlače sa snagom
koja je direktno proporcionalna proizvodu njihove mase i, obrnuto,
proporcionalna kvadratu udaljenosti među njima.
1. Svako će tijelo nastojati da ostane u stanju mirovanja tako dugo dok
nije prisiljeno da promjeni to stanje djelovanjem sile;
2. Mjera promjene snage je proporcionalna djelovanju sile i događa se
u pravcu u kojem djeluje sila;
3. Akcija i reakcija jednake su i suprotne.


8. Primjena integrala


155
Jedno od najvećih njegovih remek-djela je zasigurno Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (Matematički principi prirodne filozofije).

Newton je od 1701. do 1702. godine predstavljao Sveučilište Cambridge (Kembridž) u
Parlamentu, a 1703. godine je izabran za predsjednika Kraljevskog društva. Na taj počasni
položaj bio je stalno ponovno biran sve do svoje smrti 1727 godine. Recimo još da ga je 1705.
godine kraljica Ana proglasila vitezom.
8.2 POVRŠINE RAVNINSKIH LIKOVA


Pomoću definicije određenog integrala, moguće je definirati površine ravninskih likova koji
su mnogo složeniji od trokuta, pravokutnika, kruga i drugih pravilnih likova u ravnini.
Najopćenitiji ravninski likovi koje promatramo su takozvani «krivuljni trapezi», odnosno
likovi koji su ograničeni odozgo i odozdo sa grafovima dvaju danih neprekidnih funkcija, kao
na slici:

y ) (x g y =) (x f y =


a b x

Kao što vidimo ovaj krivuljni trapez je ograničen u smjeru
x
O osi sa pravcima a x = i b x = ,
te u smjeru
y
O sa grafovima danih funkcija ) (x f y = i ) (x g y = . Nije teško sada izvesti
formulu za provršinu ovog krivuljnog trapeza:
To znači da sami moramo iz teksta zadatka nacrtati dani lik, te odrediti slijedeće elemente:
i) a x = (lijevo po x);
ii) b x = (desno po x);
iii) ) (x g y = (gore po y);
iv) ) (x f y = (dole po y).
Potom pronađene elemente uvrstimo u gornju formulu, te riješimo pripadni određeni integral.

♣ Teorem 20. Neka su ) (x f y = i ) (x g y = neprekidne funkcije na intervalu ] , [ b a .
Tada površinu P krivuljnog trapeza, kao na slici gore, računamo po formuli:− =
b
a
dx x f x g P )) ( ) ( (
. ♣


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


156

☺ 634. Naći površinu lika koji je omeđen krivuljama 4 = y i
2
x y = . Slijedimo korake:
i) nacrtati svaku od danih krivulja:


4 = y


2
x y =
ii) izračunati presječne točke od 4 = y i
2
x y = :
2 4
2
± = ⇒ = x x ;

iii) odrediti lijevi i desno po x: 2 − = a i 2 = b ;
iv) odrediti gore i dole po y:
2
) ( x x f = i 4 ) ( = x g ;
v) računanje površine:
3
32
)
3
1
4 ( ) 4 ( )) ( ) ( (
2
2
2
2
3 2
= − = − = − =
∫ ∫
− −
b
a
x x dx x dx x f x g P .


☺ 635. Naći površinu lika koji je omeđen krivuljama
2
4 x x y − = i 6 4
2
+ − = x x y .
Slijedimo korake:

i) nacrtati svaku od danih krivulja:

2
4 x x y − =
6 4
2
+ − = x x y

ii) izračunati presječne točke od
2
4 x x y − = i 6 4
2
+ − = x x y :
3 , 1 0 3 4 6 4 4
2 1
2 2 2
= = ⇒ = + − ⇔ + − = − x x x x x x x x ;

iii) odrediti lijevo i desno po x: 1 = a i 3 = b ;
iv) odrediti gore i dole po y: 6 4 ) (
2
+ − = x x x f i
2
4 ) ( x x x g − = ;
v) računanje površine:
3
8
) 6
3
2
4 ( )] 6 4 ( ) 4 [( )) ( ) ( (
3
1
3
1
3 2 2 2
= − − = + − − − = − =
∫ ∫
b
a
x x x dx x x x x dx x f x g P .Ukoliko imamo više od dvije krivulje koje ograničavaju dani lik, tada moramo računati
nekoliko površina od kojih se sastoji ukupna površina danog lika, kao u slijedećem primjeru.

636. Naći površinu lika koji je omeđen krivuljama 0 , 9
2
≥ − = x x y , x y 8 = i x y
2
5
= .


8. Primjena integrala


157
Slijedimo korake:

i) nacrtati svaku od danih krivulja:
x y 8 =

2
9 x y − =
x y
2
5
=

0 1 2

ii) izračunati presječne točke od 0 , 9
2
≥ − = x x y , x y 8 = i x y
2
5
= :
1 0 , 0 9 8 8 9
2 2
= ⇒ ≥ = − + ⇔ = − x x x x x x ,
2 0 , 0 9
2
5

2
5
9
2 2
= ⇒ ≥ = − + ⇔ = − x x x x x x .
Imamo dva područja:

iii) za prvo područje je
0 = a , 1 = b , x x f
2
5
) ( = i x x g 8 ) ( = ;
iv) za drugo područje je
1 = a , 2 = b , x x f
2
5
) ( = i
2
9 ) ( x x g − = ;
v) računanje površine:
3
17
)
4
5
3
1
9 (
4
11
]
2
5
) 9 [( )
2
5
8 (
2
1
2 3
1
0
2
1
0
2
1
2
= − − + = − − + − =
∫ ∫
x x x x dx x x dx x x P .

Ponekad su krivulje koje ograničavaju dani lik zadane kao funkcije po varijabli y kao na slici:

y
d

) ( y g x =

) ( y f x =

c

x

Tada površinu P ovakvog lika računamo po formuli koja je analogna sa Teoremom 20:


− =
d
c
dy y f y g P )) ( ) ( ( .
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


158
☺ 637. Naći površinu lika koji je omeđen krivuljama 0 = x i
2
2 y y x − − = . Slijedimo
korake:

i) nacrtati svaku od danih krivulja:

2
2 y y x − − =

0 = x
ii) izračunati presječne točke od 0 = x i
2
2 y y x − − = :
1 , 2 0 2
2 1
2
= − = ⇒ = − − y y y y ;
iii) elementi: 2 − = c i 1 = d , 0 ) ( = y f i
2
2 ) ( y y y g − − = ;
iv) računanje površine:
2
9
)
3
1
2
1
2 ( ] 0 ) 2 [( )) ( ) ( (
1
2
1
2
3 2 2
= − − = − − − = − =
∫ ∫
− −
d
c
y y y dy y y dy y f y g P .


♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

U slijedećim zadacima naći površine likova koji su ograničeni danim krivuljama:

638. 3 2
2
− + = x x y i 3 + = x y ;

639.
2
2 x x y − = i x y − = ;

640. 1
2
− = x y , 2 = x , 0 = x i 0 = y ;

641. 4 3
2
− − = x x y i 4 3
2
+ + − = x x y ;

642. 1 − = x y , 1 = y i x y ln = ;

643.
x
e y

= ,
x
e y = i 1 = x ;

644. 3 2
2 3
+ − = x x y , 2 = x i 0 = y ;

645. 2 3
2
+ − = x x y , 0 = x , 3 = x i 0 = y ;

646. x y = , x y − = , 1 = x i 4 = x ;

647.
2 3
2x x y − = i x x y 2
2
− = ;

648. 1
2
+ = x y i 1 = + y x .8. Primjena integrala


159


RJEŠENJA

638. .
6
125
639. .
2
9
640. . 2 641. .
3
125
642. .
2
5
− e 643. . 2 1 2 − ch 644. .
4
27

645. .
6
11
646. .
6
73
647. .
2
1
648. .
2
9

8.3 NEPRAVI INTEGRALI

Pod nepravim integralom podrazumjevamo određeni integral

b
a
dx x f ) ( u slučaju da vrijedi:
i) ili je bar jedna od granica jednaka beskonačnosti odnosno −∞ = a ili ∞ = b ,
ii) ili je podintegralna funkcija neograničena na intervalu ] , [ b a .

Na primjer, želimo izračunati dx
x


1
2
1
ili dx
x

4
0
1
. U prvom slučaju imamo beskonačnu
granicu integracije ∞ = b , dok u drugom slučaju podintegralna funkcija
x
x f
1
) ( = nije
ograničena u području integracije [0,4].
♦Definicija 4. Neka je ) (x f y = neprekidna na intervalu ) , [ ∞ a . Tada definiramo:


∫ ∫
∞ →

=
M
a
M
a
dx x f dx x f ) ( lim ) (
.
Ako pripadni limes postoji kažemo da nepravi integrali


a
dx x f ) ( konvergira. U
suprotnom kažemo da divergira. Slično, ako je ) (x f y = neprekidna na intervalu ] , ( b −∞ ,
tada definiramo:

∫ ∫
−∞ →
∞ −
=
b
M
M
b
dx x f dx x f ) ( lim ) (
.
Ako pripadni limes postoji kažemo da nepravi integrali

∞ −
b
dx x f ) ( konvergira. U
suprotnom kažemo da divergira. ♦Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI


160
649. 1 ) 1
1
( lim
1
lim
1
lim
1
1
1
2
1
2
= − − = − = =
∞ → ∞ → ∞ →

∫ ∫
M x
dx
x
dx
x
M
M
M
M
M
.

650. , ) 1 ln (ln lim ln lim
1
lim
1
1
1 1
∞ = − = = =
∞ → ∞ → ∞ →

∫ ∫
M x dx
x
dx
x
M
M
M
M
M
divergira.

651.
2
1
)
2
1
) 1 ( 2
1
( lim
) 1 ( 2
1
lim
) 1 (
lim
) 1 (
2
0
2
0
2 2
0
2 2
= +
+
− =
+
− =
+
=
+
∞ → ∞ → ∞ →

∫ ∫
M x
dx
x
x
dx
x
x
M
M
M
M
M
.

652. , ) 2 2 2 ( lim lim 2
1
lim
1
2
2 2
∞ = − = = =
∞ → ∞ → ∞ →

∫ ∫
M x dx
x
dx
x
M
M
M
M
M
divergira.

Sada prelazimo na drugi slučaj kada su granice integracije konačne ali je podintegralna
funkcija neograničena na danom intervalu integracije.653. 4 ) 2 4 2 ( lim 2 lim
1
lim
1
0
4
0
4
0
4
0
= − = = =
+ → + → + →
∫ ∫
M x dx
x
dx
x
M M M
M
M
.

654. ∞ = −

− =

− =

=

− → − → − →
∫ ∫
) 1
1
1
( lim
1
1
lim
) 1 (
1
lim
) 1 (
1
1
0
1
0
2
1
1
0
2
M x
dx
x
dx
x
M
M
M
M
M
, divergira.
♦Definicija 5. Neka je ) (x f y = neprekidna na intervalu ] , ( b a i neka je neograničena u
lijevom rubu, odnosno ±∞ =
+ →
) ( lim x f
a x
. Tada definiramo:

∫ ∫
+ →
=
b
M
a M
b
a
dx x f dx x f ) ( lim ) (
.

Ako pripadni limes postoji kažemo da nepravi integrali

b
a
dx x f ) ( konvergira. U
suprotnom kažemo da divergira. Slično, ako je ) (x f y = neprekidna na intervalu ) , [ b a i
ako je neograničena u desnom rubu, odnosno ±∞ =
− →
) ( lim x f
b x
, tada definiramo:

∫ ∫
− →
=
M
a
b M
b
a
dx x f dx x f ) ( lim ) (
.
Ako pripadni limes postoji kažemo da nepravi integrali

b
a
dx x f ) ( konvergira. U
suprotnom kažemo da divergira. ♦8. Primjena integrala


161

655. 6 ) 3 8 3 ( lim lim 3 lim
1
3 / 1 3 / 1
0
8
3 / 1
0
8
3 / 2
0
8
0
3 2
= − ⋅ = = =
+ → + →

+ →
∫ ∫
M x dx x dx
x
M M M
M
M
.

656.
2
) 0 sin arc sin arc ( lim sin arc lim
1
1
lim
1
1
1
0
1
0
2 1
1
0
2
π
= − = =

=

− → − → − →
∫ ∫
M x dx
x
dx
x
M
M
M
M
M
.
♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

☺ 657. dx
x


1
4 3
1
. ☺ 658. dx
x
x


+
1
2 3
2
) 1 (
. ☺ 659. dx
x x


3
2
) (ln
1
.
☺ 660. dx
x
x


+
1
3 2
) 1 (
. 661. dx
x
x


+
1
4
1
. 662. dx xe
x0
2
.
☺ 663. dx
x
x


+
1
3
2
1
. ☺ 664. dx
x


2
1
1
1
. 665. dx x x

1
0
ln .
☺ 666. dx
x

1
0
3
1
. 667. dx
x
e
x


0
1
3
/ 1
. ☺ 668. dx
x


1
0
3
1 3
1
.
669. dx x

2 /
0
tg
π
.RJEŠENJA

657. . divergira . 658. .
6
1
659. .
3 ln
1
660. .
16
1
661. .
4
π
662. .
2
1

663. . divergira . 664. . 2 665. .
4
1
− 666. .
2
3
667. .
2
e

668. .
2
1 ) 2 (
2 3

669. . divergira .
Tablica neodredenih integrala
1.

x
α
dx =
x
α+1
α+1
+ C, α = −1
2.

dx
x
= ln |x| + C
3.

a
x
dx =
a
x
ln a
+ C,

e
x
dx = e
x
+ C
4.

sin xdx = −cos x + C
5.

cos xdx = sin x + C
6.

dx
cos
2
x
= tgx + C
7.

dx
sin
2
x
= −ctgx + C
8.

shxdx = chx + C
9.

chxdx = shx + C
10.

dx
ch
2
x
= thx + C
11.

dx
sh
2
x
= −cthx + C
12.

dx
x
2
+a
2
=
1
a
arctg
x
a
+ C, a > 0
13.

dx
x
2
−a
2
=
1
2a
ln |
x−a
x+a
| + C, a > 0
14.

dx

a
2
−x
2
= arcsin
x
a
+ C, a > 0
15.

dx

x
2
±a
2
= ln |x +

x
2
±a
2
| + C, a > 0
16.

dx
sin x
= ln |tg
x
2
| + C
17.

dx
cos x
= ln |tg(
x
2
+
π
4
)| + C
Pravila integriranja
1.

(f(x) ±g(x))dx =

f(x)dx ±

g(x)dx
2.

kf(x)dx = k

f(x)dx
3. Metoda supstitucije: ako je x = φ(t) gdje je φ strogo monotona derivabilna
funkcija, onda je

f(x)dx =

f(φ(t))φ

(t)dt
4. Metoda parcijalne integracije:

udv = uv −

vdu


9. Diferencijalne jednadžbe


163
DIFERENCIJALNE JEDNADŽBEU ovom poglavlju:

Direktna integracija
Separacija varijabli
Linearna diferencijalna jednadžba
Bernoullijeva diferencijalna jednadžba
Diferencijalna jednadžba homogenog stupnja
Egzaktna diferencijalna jednadžbaDajemo nekoliko karakterističnih primjera diferencijalnih jednadžbi, gdje funkcija ) (x y y =
predstavlja traženo rješenje, dok ' y obilježava njenu derivaciju, odnosno
dx
dy
y = ' :

i) diferencijalna jedandžba koja se rješava metodom direktne integracije

x
e y
3
' = ;

ii) diferencijalna jedandžba koja se rješava metodom separacije varijabli

) 3 ( '
2
− = y y y x ;

iii) linearna diferencijalna jednadžbe

2
3
2 '
x
e x xy y

= + ;

iv) Bernoullijeva diferencijalna jednadžba


3 5
' y xe y y
x
= − ;

v) egzaktna diferencijalna jednadžba

0 ) ln (
3
= + + dy x y dx
x
y
;

vi) diferencijalna jedandžba homogenog stupnja

0 ) 3 (
2 2
= + − xydy dx y x .

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
164
Naravno, postoje još mnogi drugi tipovi diferencijalnih jednadžbi prvog reda. Tipovi koje
smo gore naveli i koje ćemo detaljno raditi se najčešće pojavljuju u nastavnom procesu.

Primjetimo da pod rješenjem diferencijalne jednadžbe )) ( , ( ' x y x F y = podrazumjevamo
funkciju ) (x y y = koja zadovoljava tu jednadžbu u smislu da nakon uvrštavanja te funkcije u
)) ( , ( ' x y x F y = imamo valjanu jednakost. Na primjer, funkcija 1
3
− =
x
e y zadovoljava
diferencijalnu jedandžbu 1 2 '
3
+ = −
x
e y y , jer kad je uvrstimo u danu jednakost dobivamo 0 =
0. Kažemo još da je funkcija 1
3
− =
x
e y jedno konkretno ili takozvano partikularno rješenje
ove jednadžbe. Međutim, to nisu sva njena rješenja. Sva njena rješenja, takozvano opće
rješenje, imaju nakon rješavanje dane jednadžbe 1 2 '
3
+ = −
x
e y y oblik 1
3
− + ⋅ =
x x
e e c y , gdje
je c proizvoljna konstanta. Znači, trebamo razlikovati pojam općeg rješenja od pojma
partikularnog rješenja neke diferencijalne jednadžbe
9.1 DIREKTNA INTEGRACIJA

Mali broj diferencijalnih jednadžbi možemo riješiti samo direktnom integracijom. Međutim,
kad tad, nakon primjene raznih metoda, diferencijalnu jednadžbu dovodimo u oblik za
direktno integriranje. Metodu direktnog integriranja ćemo objasniti na slijedećim primjerima.

☺ 670. .
3
1
) (
3
1
) ( '
3 3 3 3
c e x y c e dx e x y e y
x x x x
+ = ⇒ + = = ⇔ =☺ 671. c x
x x
dx dx x dx x dx x x y x y + + + = + + = + = ⇔ + =
∫ ∫ ∫ ∫
2 7
2 ) 1 ( ) ( ) 1 ( '
4 7
3 6 2 3 2 3

.
2 7
) (
4 7
c x
x x
x y + + + = ⇒
☺ 672. x x x xdx x x xdx x x y x x y sin cos cos cos sin ) ( sin ' + − = + − = = ⇔ =
∫ ∫

. sin cos ) ( c x x x x y + + − = ⇒

☺ 673.
¹
´
¦
=
+ =
1 ) 0 (
4 '
3
y
x x y
; potrebno je prvo naći opće rješenje, a potom samo ono koje
zadovoljava početni uvjet 1 ) 0 ( = y ;
i) c x
x
dx x x x y x x y + + = + = ⇒ + =

2
4
3 3
2
4
) 4 ( ) ( 4 ' ,
ii) 0 0 0 2
4
0
) 0 ( 1 ) 0 (
2
4
= ⇒ = + ⋅ + = ⇒ = c c y y ,
iii) rješenje: . 2
4
) (
2
4
x
x
x y + =

9. Diferencijalne jednadžbe


165
☺ 674.
¦
¹
¦
´
¦
=
=
1 ) 4 / (

cos
sin
'
π y
x
x
y

i) c x dx
x
x
x y
x
x
y + − = = ⇒ =

cos ln
cos
sin
) (
cos
sin
' ,
ii) 2 ln 1 1 ) 4 / cos( ln ) 4 / ( 1 ) 4 / ( − = ⇒ = + − = ⇒ = c c y y π π π ,
iii) rješenje: . 2 ln 1 cos ln ) ( − + − = x x y


☺ 675.
¹
´
¦
=
=
0 ) 1 (
'
3
y
xe y
x

i) c e
xe
dx e
xe
dx xe x y xe y
x
x
x
x
x x
+ − = − = = ⇒ =
∫ ∫
3
3
3
3
3 3
9
1
3 3
1
3
) ( ' ,
ii)
3
3 3
9
2
0
9 3
) 1 ( 0 ) 1 ( e c c
e e
y y − = ⇒ = + − = ⇒ = ,
iii) rješenje: .
9
2
9 3
) (
3
3 3
e
e xe
x y
x x
− − =


☺ 676.
¦
¹
¦
´
¦
=
=
0 ) 1 (

ln
'
y
x
x
y

i) c x dx
x
x
x y
x
x
y + = = ⇒ =

2
ln
2
1 ln
) (
ln
' ,
ii) 0 0 1 ln
2
1
) 1 ( 0 ) 1 (
2
= ⇒ = + = ⇒ = c c y y ,
iii) rješenje: . ln
2
1
) (
2
x x y =


♠PRIMJEDBA♠

Kako vidimo, već u nekoliko primjera rješavanja diferencijalnih jednadžbi, neodređeni
integrali igraju ključnu ulogu, te stoga preporučamo da se vratite na Poglavlje 7, te ponovite
osnovne tipove i metode za rješavanje neodređenih integrala. Naravno u složenijim tipovima
diferencijalnih jednadžbi osim neodređenih integrala potrebno je i znati algoritam za
rješavanje dotičnog tipa jednadžbe.9.2 SEPARACIJA VARIJABLI

Sada prelazimo na primjere onih diferencijalnih jednadžbi koje se rješavaju metodom
separacije varijabli. Sama riječ kaže da treba u danoj diferencijalnoj jednadžbi razdvojiti
varijable y i x na dvije različite strane jednakosti. Pri tome, prvo treba separirati derivaciju
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
166
odnosno trebamo je zapisati u obliku
dx
dy
y = ' . Kada se izvrši separacija, tada direktnim
integriranje obadviju strana jednakosti, dolazimo do rješenja dane jednadžbe. Primjetimo, da
se mali broj jednadžbi može riješiti samo separacijom. Međutim, veći broj jednadžbi se može
raznim metodama dovesti na separaciju varijable.


☺ 677.
∫ ∫
= − ⇔ == xdx dy
y
xdx
y
dy y
y x
y
y )
3
1 (
) 3 (

) 3 (
5
' ;
Rješenja: .
2
1
ln 3
2
c x y y + = −

☺ 678.
∫ ∫
= −

⇔ =

⇔ − = dx
x
dy
y y
dx
x y y
dy
y y y x
2 2
2
1
)
1
1
1
(
1
) 1 (
) 1 ( '
c
x
y y + − = − − ⇒
1
ln ) 1 ln( ; Rješenja:
x
e c
x y
/ 1
1
1
) (
⋅ −
= i 0 ) ( = x y .


☺ 679.
∫ ∫
=

⇔ =

⇔ − = dx
x
dy
y
dx
x
y
dy
y y x
3
2
3
2
2 3
1
1
1

1
1
1 '
c
x
y + − = ⇒
2
2
1
sin arc ; Rješenja: )
2
1
sin( ) (
2
c
x
x y + − = .

☺ 680.
∫ ∫
= ⇔ = ⇔ = dx e ydy dx e ydy e yy
x x x
' c e
y
x
+ = ⇒
2

2
;
Rješenja: c e y
x
+ = 2
2
.


☺ 681.
¹
´
¦
=
+ =
1 ) 0 (
) 1 ( '
2
y
y x y

iv)
∫ ∫
=
+
⇔ =
+
⇔ + = xdx
y
dy
xdx
y
dy
y x y
2 2
2
1

1
) 1 ( ' c
x
y + = ⇒
2
tg arc
2
;
Opće rješenje: )
2
tg( ) (
2
c
x
x y + = ;
v)
4
1 ) (0 tg ) 0 ( 1 ) 0 (
π
= ⇒ = + = ⇒ = c c y y ;
vi) Rješenje zadatka: )
4 2
tg(
2
π
+ =
x
y .

☺ 682.
¹
´
¦
=
=
3 ) 1 (
'
2
y
x yy

i)
∫ ∫
= ⇔ = ⇔ = dx x ydy dx x ydy x yy
2 2 2
' c
x y
+ = ⇒
3 2

3 2
;


9. Diferencijalne jednadžbe


167
Opće rješenje: c
x
x y + =
3
2
) (
3
;
ii)
3
25
3
3
2
) 1 ( 3 ) 1 ( = ⇒ = + = ⇒ = c c y y ;
iii) Rješenje zadatka:
3
25 2
3
+
=
x
y .


☺ 683.
¹
´
¦
=
=
4 ) 1 (
'
2
y
e y y
x

i)
∫ ∫
= ⇔ = ⇔ = dx e dy y dx e dy y e y y
x x x 2 2 2
' c e
y
x
+ = ⇒
3

3
;
Opće rješenje:
3
3 ) ( c e x y
x
+ = ;
ii) e c c e y y 3 64 4 3 ) 1 ( 4 ) 1 (
3
− = ⇒ = + = ⇒ = ;
iii) Rješenje zadatka:
3
3 64 3 ) ( e e x y
x
− + = .♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

U slijedećim zadacima metodom separacije naći opća rješenja diferencijalnih jednadžbi.

684. dx y xydy 1
2
+ = .
685. 2 ' 2
2 2
= +y yy x .
686. xy xy y 2 '
2
= − .
687. 1 ' ) 1 ( = + + + y xy y x .
688. 0
3 sin
'
2 3
= −
y
e x
x
y
.
689.
y
xe
x
y y
x
=
' ) (sin
.

U slijedećim zadacima metodom separacije naći partikularno rješenje diferencijalnih
jednadžbi.

690.
¹
´
¦
=
=
5 ) 1 (
1 '
y
xyy
. 691.
¹
´
¦
=
− =
1 ) 1 (
'
y
x yy
.
692.
¹
´
¦
=
=
4 ) 0 (
'
y
y y e
x
. 693.
¹
´
¦
=
= +
) 1 (
0 sin '
π y
y xy
.
694.
¹
´
¦
=
= + −
1 ) 0 (
0 2 ' ) 1 (
2 2
y
xy y x
. 695.
¹
´
¦
− =
= +
1 ) 0 (
2 ' ) ctg (
y
y y x
.


♠RJEŠENJA♠

684. 1 ln
2
+ + = y c x . 685.
x
e c y
/ 1 2
2 ⋅ = − .
686. 0 i 2 ) 1 (
2
= = − ⋅

y y e c
x
. 687. c x e
y y
) 1 (
) 2 / (
2
+ =
+
.
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
168
688. c
x x x x x x x x e
y
+ + − − = −

3
3 sin
27
3 sin 2
3
3 cos
9
3 cos 2
2
2 3 2
.
689. c e x x y y y
x
+ + − = + − ) 2 2 ( sin cos
2
. 690. 25 ln
2
+ = x y . 691.
2
2 x y − = .
692.
) 1 (
4
x
e
e y


= . 693. π = y . 694. 0 i 1 ) ) 1 (ln(
2
= = + − y c x y . 695. x y cos 3 2 − = .
9.3 LINEARNA DIFERENCIJALNA JEDNADŽBA


Linearne diferencijalne jednadžbe, za razliku od ostalih tipova diferencijalnih jednadžbi,
imaju svojstvo univerzalnog rješenja. To znači da sve linearne diferencijalne jednadžbe imaju
istu formu rješenja. O tome govori slijedeći rezultat.♥Dokaz: dokaz je jednostavan, te istovremeno ilustrira postupak za rješavanje linearnih
jednadžbi, koji sami možemo koristiti u zadacima. Ako je ) (x y y = neko rješenje linearne
diferencijalne jednadžbe ) ( ) ( ' x q y x p y = + , tada želimo pokazati da to rješenje mora imati
oblik zadan u iskazu teorema. Prvo jednadžbu množimo sa multiplikatorom

dx x p
e
) (
, pa
sređujemo lijevu stranu i na kraju integriramo obadvije strane jednadžbe:

) ( ) (
) ( ) ( ) (
⇔ = +
∫ ∫ ∫
dx x p dx x p dx x p
e x q y e x p
dx
dy
e
) (
) ( ) (
⇔ = |
.
|

\
|
∫ ∫
dx x p dx x p
e x q y e
dx
d
) (
) ( ) (
⇒ + =

∫ ∫
c dx e x q y e
dx x p dx x p

]. ) ( [
) ( ) (
c dx e x q e y
dx x p dx x p
+ =

∫ ∫Naravno da je moguće koristiti ovu formulu za rješavanje linearnih diferencijalnih jednadžbi.
Međutim, ako nismo dovoljno vični sa integralima, bilo bi bolje ponoviti postupak u dokazu
ovog teorema. To ćemo pokazati na nekoliko riješenih primjera.

♣Teorem 21. Neka je zadana linearna diferencijalna jednadžba u općenitom obliku:

) ( ) ( x q y x p
dx
dy
= + ,

gdje su ) (x p y = i ) (x q y = neprekidne funkcije, takozvani koeficijenti jednadžbe. Tada
sva njena rješenja ) (x y y = imaju oblik:

. ) ( ) (
) ( ) (

+ =
∫ ∫


dx e x q c e x y
dx x p dx x p9. Diferencijalne jednadžbe


169
☺ 696. Riješimo diferencijalnu jednadžbu
2
1
'
x
e y
x
y = + , koristiće formulu za opće rješenje
danu u teoremu 21:
i)
x
x p
1
) ( = ,
2
) (
x
e x q = ;
ii) x dx
x
dx x p ln
1
) ( = =
∫ ∫
, x e e
x
dx x p
= =
∫ ln
) (
;
iii)
2 2
2
1
) (
) (
x x
dx x p
e xdx e dx e x q = =
∫ ∫

;
iv)
x
e e
x
dx x p 1
ln
) (
= =;
v) .
2
1
]
2
1
[
1
] ) ( [ ) (
2 2 ) ( ) (
x
c
e
x
e c
x
dx e x q c e x y
x x
dx x p dx x p
+ = + = + =

∫ ∫
☺ 697. Riješimo diferencijalnu jednadžbu
2
'
x
xe y xy = + , koristeći postupak za dokaz općeg
rješenja koji je prezentiran u dokazu teorema 21. Prvo jednadžbu pišemo u obliku
2
1
'
x
e y
x
y = + , te sa njom radimo slijedeće korake:
i) množimo jednadžbu sa multiplikatorom x e e
x
dx x p
= =
∫ ln
) (
pa dobivamo
2
'
x
xe y xy = + ;
ii) sređivanje desne strane:
2
) (
x
xe xy
dx
d
= ;
iii) integriranjem obadviju strana dobivamo:
.
2
1
]
2
1
[
1
) (
2 2 2
x
c
e
x
e c
x
x y dx xe c xy
x x x
+ = + = ⇒ + =Na svakom pojedinačno je da procjeni koja od ova dva načina će koristiti u rješavanju
linearnih diferencijalnih jednadžbi.


☺ 698. Riješimo diferencijalnu jednadžbu
3
5 ' x y xy = + , koristeći postupak za dokaz općeg
rješenja koji je prezentiran u dokazu teorema 21. Prvo jednadžbu pišemo u obliku
2
5
' x y
x
y = + pa postupamo:
i) množimo jednadžbu sa multiplikatorom
5 ln
5
5
x e e
x
dx
x
= =

pa dobivamo
7 4 5
5 ' x y x y x = + ;
ii) sređivanje desne strane:
7 5
) ( x y x
dx
d
= ;
iii) integriranjem obadviju strana dobivamo:
.
8
1
]
8
1
[
1
) (
5
3 8
5
7 5
x
c
x x c
x
x y dx x c y x + = + = ⇒ + =☺ 699. Riješimo diferencijalnu jednadžbu
2
3 2 '
x
xe xy y

= + , koristeći postupak za dokaz
općeg rješenja koji je prezentiran u dokazu teorema 21:
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
170

i) množimo jednadžbu sa multiplikatorom
2 2
x
xdx
e e =

pa dobivamo
x y xe y e
x x
3 2 '
2 2
= + ;
ii) sređivanje desne strane: x y e
dx
d
x
3 ) (
2
= ;
iii) integriranjem obadviju strana dobivamo:
.
2
3
]
2
3
[ ) ( 3
2 2 2 2
2 2 x x x x
ce e x x c e x y xdx c y e
− − −
+ = + = ⇒ + =
♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

U slijedećim zadacima naći opće rješenje dane linearne diferencijalne jednadžbe.

700. x xy y = − ' . 701. x x y xy ln ' = + .
702.
2
sin ' x x y xy = + . 703.
2 2
) 2 1 ( ' x y x y x = − + .
704.
2 2
1 3
'
x
y
x
y = − . 705. x x y
x
y ln
2
' = − .
706.
x
e x y y
3
3 2 4 ' + = + . 707.
x
xe y y
3
2 ' = − .
708. x y y sin ' = + . 709. ) cos ' ( x x y x y − = .
710. y x xy 2 ln ) 1 ' ( = − .
711.
x
e x y x xy

= + +
2
3 ) 1 ( ' .


U slijedećim zadacima naći partikularno rješenje dane linearne diferencijalne jednadžbe.
Pri tome kao i kod separacije varijable iz pethodne točke, prvo nađemo opće rješenje a
potom uvrštavanjem početnog uvjeta izračunamo nepoznatu konstantu c .

712.
¹
´
¦
=
+ = +
5 ) 0 (
3 2 4 '
3
y
e x y y
x
. 713.
¹
´
¦
=
= −
1 ) 3 (
2 '
3
y
xe y y
x
.
714.
¦
¹
¦
´
¦
=
= +

4 ) 0 (
2 '
2
3
y
e x xy y
x
. 715.
¦
¹
¦
´
¦
=
= +
2 ) 1 (
'
2
y
xe y xy
x
.
716.
¹
´
¦
=
= +
1 ) 1 (
5 '
3
y
x y xy
. 717.
¹
´
¦
=
= + +
1 ) 3 (
0 9 ' ) 1 (
2
y
y y x
.
718.
¹
´
¦
=
= +
0 ) (
sin 3 '
2 3
π y
x y x y x
. 719.
¹
´
¦
=
= +
0 ) 2 / (
cos 2 '
π y
x y xy
.
720.
¹
´
¦
=
+ = +
2 / 1 ) 1 (
'
3 4
y
x x y xy
. 721.
¹
´
¦
=
= +
1 ) 1 (
2 '
y
e y xy
x
.
722.
¹
´
¦
= −
+ = + + +
1 ) 1 (
3 1 ) 1 ( 2 ' ) 2 (
2
y
x y x y x x
. 723.
¦
¹
¦
´
¦
=
= −
1 ) 0 (
sin cos '
2
3
y
e x x y x y
x
.


9. Diferencijalne jednadžbe


171
♠RJEŠENJA♠

700.
2 /
2
1
x
e c y ⋅ + − = . 701. x x
x
c x
y ln
2
1
4
+ + − = . 702.
x
x
x
c
y
2
cos
− = .
703. ) 1 (
/ 1 2 x
e c x y ⋅ + = . 704.
x
e c y
/ 3
3
1

⋅ + − = . 705. x x cx y
2 2 2
ln
2
1
+ = .
706.
x x
e c e
x
y
4 3
7
3
8
1
2

⋅ + + − = . 707.
x x x
e c e xe y
2 3 3
⋅ + − = .
708.
x
e c x x y

⋅ + − = cos
2
1
sin
2
1
. 709. ) sin ( x c x y + = . 710. x x c y ln ln
2
− = .
711.
x
e c x xy

+ = ) (
3
. 712.
x x
e e
x
y
4 3
56
263
7
3
8
1
2

+ + − = .
713.
x x x
e e e e xe y
2 3 6 3 3
) 2 ( − + − =

. 714.
2 2
4
4
1
4 x x
e e x y
− −
+ = . 715.
x
e
x x
e
y
x
2
2
2
2
− + = .
716.
5
3
8
7
8 x
x
y + = . 717.
arctgx arctg
e y
9 3 9 −
= . 718.
3 3
cos 1
x
x
x
y + − = .
719.
2 2
2
sin cos
x x
x
x
x
y
π
− + = . 720.
5 4 20
1
4 3
x x
x
y + + = . 722.
2
3
2
1
x x
x x
y
+
+ +
= .9.4 BERNOULLIJEVA DIFERENCIJALNA JEDNADŽBA


Bernoullijeva diferencijalna jednadžba ima oblik:

. ) ( ) (
n
y x q y x p
dx
dy
= +


Ako je 0 = n ili 1 = n , tada je ovo linearna jednadžba. Ako je pak 1 , 0 ≠ n tada se
supstitucijom
n
y u

=
1
Bernoullijeva jednadžba svodi na linearnu jednadžbu. Preciznije, ako
pomnožimo Bernoullijevu jednadžbu sa
n
y

tada dobivamo:
) ( ) (
1
x q y x p
dx
dy
y
n n
= +
− −
⇔ ) ( ) (
) (
1
1
1
1
x q y x p
dx
y d
n
n
n
= +.

Sada supstitucijom
n
y u

=
1
dobivamo da Bernoullijeva jednadžba prelazi u linearni oblik:
) ( ) 1 ( ) ( ) 1 ( x q n u x p n
dx
du
− = − + .
Sada ovu linearnu jednadžbu riješimo koristeći razmatranja iz prethodne točke, pa je traženo
rješenje Bernoullijeve jednadžbe dano sa
) 1 /( 1
)) ( ( ) (
n
x u x y

= .

Ovaj postupak ćemo ponovit na nekoliko riješenih primjera.


Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
172
724. Riješiti diferencijalnu jednadžbu
3
xy y
dx
dy
= + .
i) Množenjem jednadžbe sa
3 −
y dobivamo:
x y
dx
dy
y = +
− − 2 3
⇔ x y
dx
y d
= + −


2
2
) (
2
1
;

ii) Sada supstitucijom
2 −
= y u prethodna jednadžba postaje linearna
x u
dx
du
2 2 − = − ;
iii) Ovu linearnu jednadžbu rješavamo primjenom postupka iz Teorema 24, pa
dobivamo da je:
x
ce x x u
2
2
1
) ( + + = ;
iv) Na kraju traženo rješenje Bernoullijeve jednadžbe glasi:

x
ce x
x y
2
2
1 2
2
) (
+ +
= .


725. Riješiti diferencijalnu jednadžbu
3
2
y
x
y
dx
dy
x = + . Prvo je napišemo u obliku:
3
1 2
y
y
x dx
dy
= + . Potom radimo slijedeće korake.
i) Množenjem jednadžbe sa
3
y dobivamo:
1
2
4 3
= + y
x dx
dy
y ⇔ 1
2 ) (
4
1
4
4
= + y
x dx
y d
;
ii) Sada supstitucijom
4
y u = prethodna jednadžba postaje linearna
4
8
= + u
x dx
du
;
iii) Ovu linearnu jednadžbu rješavamo primjenom postupka iz Teorema 24, pa
dobivamo da je:
8
9
4
) (
x
c
x x u + = ;
iv) Na kraju traženo rješenje Bernoullijeve jednadžbe glasi:

4
8
9
4
) (
x
c x
x y + ± = .

♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

U slijedećim zadacima naći opće riješenje zadane diferencijalne jednadžbe.

726. x y y y sin '
4
= + . 727.
3 3
2 ' y xy y x = − .
728.
1
2 '

= + y e y xy
x
. 729.
3 2 2
' y x y xy = − .
730. x y x y y cos tg '
4
= − . 731. 0 2 '
3 5
= + +
x
e y x y xy .
9. Diferencijalne jednadžbe


173
U slijedećim zadacima naći partikularno riješenje zadane diferencijalne jednadžbe.

732.
¹
´
¦
=
= +

2 ) 1 (
'
2
y
y y xy
.
733.
¦
¹
¦
´
¦
=
= + −
1 ) 2 (
0 cos ' 2
3
y
x y
x
y
y
.
734.
¦
¹
¦
´
¦
=
= +
1 ) 2 (
'
3 3
y
y x
x
y
y
. 735.
¦
¹
¦
´
¦
=
= −
1 ) 1 (
2
'
5
y
xy y
x
y
.
736.
¹
´
¦
=
= + −
2 ) 0 (
0 tg tg 2 '
4 2
y
x y x y y
.
737.
¦
¹
¦
´
¦
=
− = +
1 ) 1 (
4
'
3
y
y e
x
y
y
x
.


♠RJEŠENJA♠

726.
3 / 1 3
) sin
10
9
cos
10
3
(

+ + ⋅ = x x e c y
x
. 727.
x
e c
x
y
/ 4
2
2
1
8
1
1
⋅ + − −
= .
728. )
2 6 12 12
(
2 3 4 4
2
x x x x
e
x
c
y
x
+ − + − + = . 729.
2 3 3
3x cx y − = .
731. 0 i ) 2 (
4 2
= + =

y c e x y
x
. 732.
3 3
7 + = x xy . 734.
2
4 17
2
x x
y

= .
735.
4 / 1 1
) 3 2 (
2
− −
+ − =
x
e y . 737.
2 / 1 4
) 4 4 1 (
1
x
e e x
y
+ −
= .

9.5 EGZAKTNA DIFERENCIJALNA JEDNADŽBA

Diferencijalna jednadžba 0 ) , ( ) , ( = + dy y x g dx y x f se zove egzaktna ukoliko postoji funkcija
) , ( y x u takva da je:
) , ( y x f
x
u
=


i ) , ( y x g
y
u
=


,

odnosno ukoliko je ) , ( ) , ( y x g dx y x f du + = . Tada egzaktna jednadžba poprima oblik 0 = du
dok je opće rješenje dano formulom c y x u = ) , ( . Naravno pod uvjetom da smo pronašli iz
prethodnih uvjeta funkciju ) , ( y x u . Primjetimo još da se svaka diferencijalna jednadžba prvog
reda može napisati u obliku 0 ) , ( ) , ( = + dy y x g dx y x f .

Prije pronalaženja funkcije ) , ( y x u bilo bi dobro provjeriti dali je dana jednadžba uopće
egzaktna, jer ako nije nećemo moći ni naći takvu funkciju. Kriterij za utvrđivanje da li je neka
diferencijalna jednadžba egzaktna je dan slijedećim rezultatom.

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
174
To znači da ćemo za danu jednadžbu prvo provjeriti dali je egzaktna, koristeći pri tome
prethodni teorem, a tek potom ćemo tražiti funkciju ) , ( y x u . Postupak za pronalaženje
funkcije ) , ( y x u dajemo u nekoliko slijedećih primjera.

☺ 738. Nađimo opće rješenje diferencijalne jednadžbe 0 ) 2 ( ) 2 (
2 2
= + + + dy xy x dx y xy .
Radimo u nekoliko koraka:

i)
2
2 ) , ( y xy y x f + = i xy x y x g 2 ) , (
2
+ = ;

ii) računamo: y x
y
f
2 2 + =


i y x
x
g
2 2 + =


, odnosno
x
g
y
f


=


, pa po teoremu 22
zaključujemo da je 0 ) 2 ( ) 2 (
2 2
= + + + dy xy x dx y xy egzaktna diferencijalna
jednadžba;

iii) po definiciji egzaktne jednadžbe, postoji funkcija ) , ( y x u koja zadovoljava
2
2 ) , ( y xy y x f
x
u
+ = =


i xy x y x g
y
u
2 ) , (
2
+ = =


,
iz čega integriranjem slijedi:
) ( ) 2 ( ) , (
2 2 2
y c xy y x dx y xy y x u + + = + =

,
) ( ) 2 ( ) , (
2 2 2
x c xy y x dy xy x y x u + + = + =


odnosno c xy y x y x u + + =
2 2
) , ( ;

iv) S obzirom da je dana jednadžba egzaktna to opće rješenje ) (x y ima oblik:
c y x u = ) , ( ⇔ .
2 2
c xy y x = +


☺ 739. Nađimo opće rješenje diferencijalne jednadžbe 0 ) 4 ( ) 2 (
2
= + + + + dy y xe x dx e xy
y y
.
Radimo u nekoliko koraka:

i)
y
e xy y x f + = 2 ) , ( i y xe x y x g
y
4 ) , (
2
+ + = ;

ii) računamo:
y
e x
y
f
+ =


2 i
y
e x
x
g
+ =


2 , odnosno
x
g
y
f


=


, pa po teoremu 22
zaključujemo da je 0 ) 4 ( ) 2 (
2
= + + + + dy y xe x dx e xy
y y
egzaktna diferencijalna
jednadžba;

iii) po definiciji egzaktne jednadžbe, postoji funkcija ) , ( y x u koja zadovoljava
♣Teorem 22. Diferencijalna jednadžba 0 ) , ( ) , ( = + dy y x g dx y x f je egzaktna ako i samo
ako vrijedi:
x
g
y
f


=


. ♣


9. Diferencijalne jednadžbe


175
y
e xy y x f
x
u
+ = =


2 ) , ( i y xe x y x g
y
u
y
4 ) , (
2
+ + = =


,
iz čega integriranjem slijedi:
) ( ) 2 ( ) , (
2
y c xe y x dx e xy y x u
y y
+ + = + =

,
2 2 2
2 ) 4 ( ) , ( y xe y x dy y xe x y x u
y y
+ + = + + =

,
odnosno c y xe y x y x u
y
+ + + =
2 2
2 ) , ( ;

iv) S obzirom da je dana jednadžba egzaktna to opće rješenje ) (x y ima oblik:
c y x u = ) , ( ⇔ c y xe y x
y
= + +
2 2
2 .740. Nađimo partikularno rješenje diferencijalne jednadžbe

0 ) 2 (cos ) sin 2 (
2 2
= − + + − dy y x x dx x y xy uz uvjet 1 ) 0 ( = y .

Radimo u nekoliko koraka:

i) x y xy y x f sin 2 ) , (
2
− − = i y x x y x g
2
2 cos ) , ( − = ;

ii) računamo: x xy
y
f
sin 4 − − =


i xy x
x
g
4 sin − − =


, odnosno
x
g
y
f


=


, pa po
teoremu 22 zaključujemo da je 0 ) 2 (cos ) sin 2 (
2 2
= − + + − dy y x x dx x y xy
egzaktna diferencijalna jednadžba;

iii) po definiciji egzaktne jednadžbe, postoji funkcija ) , ( y x u koja zadovoljava
x y xy y x f
x
u
sin 2 ) , (
2
− − = =


i y x x y x g
y
u
2
2 cos ) , ( − = =


,
iz čega integriranjem slijedi:
) ( cos ) sin 2 ( ) , (
2 2 2
y c x y y x dx x y xy y x u + + − = + − =

,
) ( cos ) 2 (cos ) , (
2 2 2
x c y x x y dy y x x y x u + − = − =

,
odnosno c y x x y y x u + − =
2 2
cos ) , ( ;

iv) S obzirom da je dana jednadžba egzaktna to opće rješenje ) (x y ima oblik:
c y x u = ) , ( ⇔ c y x x y = −
2 2
cos .

v) Sada još trebamo odrediti konstantu c iz uvjeta 1 ) 0 ( = y . Uvrštavanjem ovog
uvjeta u opće rješenje slijedi: 1 1 0 0 cos 1
2 2
= ⇒ = − ⋅ c c , pa je traženo rješenje
zadatka funkcija:
. 1 cos
2 2
= − y x x yMervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
176
♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

Naći opće rješenje dane egzaktne diferencijalne jednadžbe.


741. 0 ) 3 ( ) 3 (
2 2
= + + + dy y x x dx xy y . 742. 0 ) 2 ( ) 2 ( = − + − dy xe x dx e y
y y
.
743. 0 ' ) ( = + + y y y x .
744. 0 ) 2 ( 2
2 2
= − − + dy y y x dx xe
y
.
745. 0 ) 2 ( = + −
− −
dy xe y dx e
y y
. 746. 0 ) ln (
3
= + + dy x x xy ydx .
747. 0 cos 2 ) 2 sin 1 (
2 2
= − + xdy y dx x y .
748. 0 ) 2 ( ) ln 1 ( 3
3
2
= − − + dy
y
x
y dx y x .
Naći partikularno rješenje.

749.
¹
´
¦
=
= − + −
4 ) 2 (
0 ) 2 ( ' ) 2 (
y
y x y x y
.


750.
¹
´
¦
=
= + + + +
1 ) 0 (
0 ) ( ) 2 (
y
y e dy ye x y
x y
.


♠RJEŠENJA♠

741. c xy xy = + ) 6 ( . 742. c e y x
y
= − ) 2 ( . 743. c
y
xy = +
2
2
. 744. c y x e
y
= − ) (
2 2
.
745. c y xe
y
= −
− 2
. 746. c y x y = +
4
ln 4 . 747. c x y x = −
2 2
cos .
748. c y y x x = − +
2 3 3
ln . 749. 12
2 2
= + − y xy x . 750. 2 ) 1 (
2
= − + + +
y x
e y y xy e .
9.6 DIFERENCIJALNA JEDNADŽBA HOMOGENOG
STUPNJA


Diferencijalna jednadžba ( , ) ( , ) 0 f x y dx g x y dy + = je homogenog stupnja ukoliko se može
svesti na oblik ) (
x
y
h
dx
dy
= . Na primjer, ukoliko su ) , ( y x f i ) , ( y x g polinomi homogenog
stupnja odnosno ako postoji broj λ takav da vrijedi ) , ( ) , ( y x f t ty tx f
λ
= i ) , ( ) , ( y x g t ty tx g
λ
=
tada se diferencijalna jednadžba 0 ) , ( ) , ( = + dy y x g dx y x f može svesti na oblik ) (
x
y
h
dx
dy
= .
Potom, uvodimo supstituciju
x
y
z = , te se početna jednadžba svodi na oblik riješiv metodom
separacije varijabli. To ćemo pokazati na nekoliko riješenih primjera.


☺ 751. Riješiti diferencijalnu jednadžbu homogenog stupnja 0 ) 5 (
2 2
= + + − xydy dx y x . Nije
teško primjetiti da su funkcije ) 5 ( ) , (
2 2
y x y x f + − = i xy y x g = ) , ( polinomi homogenog


9. Diferencijalne jednadžbe


177
stupnja 2 odnosno ) , ( ) , (
2
y x f t ty tx f = i ) , ( ) , (
2
y x g t ty tx g = . Stoga djeljenjem sa
2
x ćemo
ovu jednadžbu svesti na oblik:
0 ) ( 5 1
2
= + − −
dx
dy
x
y
x
y
.
Supstitucijom
x
y
z = , gdje je z xz y + = ' ' dobivamo:
z
z
xz z xz z
z
4
1
' 0 ' 5
1
+ = ⇔ = + + − − .
Ova se jednadžba rješava separacijom varijabli:

⇒ =
+
⇔ =
+
⇔ + =
∫ ∫

4 1

4 1
4
1
'
2 2
x
dx
z
zdz
x
dx
z
zdz
z
z
xz

4
1
ln ) 4 1 ln(
8
1
8
2 2

= ⇒ + = +
cx
z c x z .
S obzirom da je
x
y
z = odnosno xz y = traženo rješenje jednadžbe 0 ) 5 (
2 2
= + + − xydy dx y x
je funkcija
4
1
) (
8

± =
cx
x x y .

☺ 752. Riješiti diferencijalnu jednadžbu:
x
y
e
x
y
y

= − ' .
Supstitucijom
x
y
z = , gdje je z xz y + = ' ' lako dobivamo da je:
z z
e xz e z z xz
− −
= ⇔ = − + ' ' .

Ova se jednadžba rješava separacijom varijabli:
⇒ = ⇔ = ⇔ =
∫ ∫

'
x
dx
dz e
x
dx
dz e e xz
z z z

) ln(ln ln c x z c x e
z
+ = ⇒ + = .
S obzirom da je
x
y
z = odnosno xz y = traženo rješenje jednadžbe
x
y
e
x
y
y

= − ' je funkcija
) ln(ln ) ( c x x x y + = .


♠ZADACI ZA VJEŽBU♠

U slijedećim zadacima naći opće rješenje diferencijalne jednadžbe.

753. y x xy + = 2 ' .
754.
2 2
3 ' y x xyy − = .
755.
4 4 3
4 ' 4 x y y xy + = . 756.
4 4 3
6 ' 4 x y y xy + = .
757. 0 6 ' ) 2 (
2 2
= − − yx y y x .
758. y x xy − = ' .
759.
2 2
' y x y xy + = − .
760.
4 2 2 4 2 2
' ) ( y y x y x y x − = − .
761. ' '
2 2
xyy y x y = + . 762. xy y y x 2 ' ) (
2 2
= + .
Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI
178
763.
x
y
x y xy tg ' = − .
764.
x
y
xe y xy − = ' .


U slijedećim zadacima naći partikularno rješenje diferencijalne jednadžbe.

765.
¦
¹
¦
´
¦
=
+ =
0 ) 4 (
'
y
y
x
x
y
y
. 766.
¦
¹
¦
´
¦
=
+ −
=
0 ) 1 (
'
2 2
y
x
y x y
y
.
767.
¦
¹
¦
´
¦
=

=
1 ) 1 (
'
2
2
y
x
y xy
y
.
768.
¦
¹
¦
´
¦
=
+
=
1 ) 1 (
'
y
x
y x
y
.
769.
¦
¹
¦
´
¦
=

+
=
1 ) 1 (
2
2
'
y
x y
x y
y
. 770.
¦
¹
¦
´
¦
=
+
=
1 ) 1 (
2
) 3 (
'
3
2 2
y
x
x y y
y
.


♠RJEŠENJA♠


753. cx x x y + = ln 2 . 754.
6
2
2
4 x
c x
y + = . 755. ) (log
4 4
c x x y + = . 756.
6 4 4
2 cx y x = + .
757.
3 2 2 2
) 4 ( x y c y + = . 758.
x
c x
y + =
2
. 759. c cx y / 1
2
+ = . 760.
1 −
=
cx
x
y .
761.
x y
ce y
/
= . 762. 0 i
2 2
= = − y cy x y . 763. cx
x
y
= sin . 764. cx x y ln ln − = .
765.
4
ln 2
2 2
x
x y = . 766.
2
1
2
x
y

= . 767.
x
x
y
ln 1+
= . 768. ) ln 1 ( x x y + = .
769. ) 4 5 (
2
1
2
− + = x x y . 770.
x
x
y

=
2
2 / 3
.
2

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

1. poglavlje

KOMPLEKSNI BROJEVI

U ovom poglavlju: Algebarske operacije u C Trigonometrijski oblik Brzo-brzo potenciranje, množenje i djeljenje u C Korijenovanje u C Algebarske jednadžbe u C

Kompleksne brojeve u algebarskom obliku prikazujemo kao linearnu kombinaciju realne jedinice “1” i imaginarne jedinice “ i ”, odnosno z = x ⋅ 1 + y ⋅ i = x + yi . U geometrijskom smislu kompleksni broj je “strelica” u kompleksnoj ravnini C sa početkom u ishodištu “O” a krajem u točki sa koordinatama ( x, y ) , kao na slici:

y
z = x + yi

ϕ
O

x

“Strelica” z = x + yi osim koordinata ( x, y ) ima duljinu, u oznaci | z | , te zatvara kut sa osi Ox , u oznaci ϕ . Što više, za kompleksni broj z = x + yi neposredno vezujemo slijedeće nužne pojmove i pripadne oznake:

z = x + yi, Re z = x, Im z = y, | z |= r = x 2 + y 2 , z = x − yi,

algebarski prikaz; realni dio; imaginarni dio; modul; konjugirano kompleksni broj.

ϕ = ∠(Ox , z ), arg z = ϕ + 2kπ , kut i argument;

1.

Kompleksni brojevi

3

1.1 ALGEBARSKE OPERACIJE U C
Pod algebarskim operacijama u skupu kompleksnih brojeva C podrazumjevamo zbrajanje, u oznaci z1 + z 2 , množenje sa realnim skalarom, u oznaci α ⋅ z1 , množenje kompleksnih brojeva, u oznaci z1 ⋅ z 2 , potenciranje kompleksnih brojeva, u oznaci z n , te dijeljenje z kompleksnih brojeva, u oznaci 1 . Ako je z1 = x1 + y1i i z 2 = x 2 + y 2 i , tada vrijede z2 slijedeće definicije:
z1 + z 2 = ( x1 + x2 ) + ( y1 + y 2 )i;

α ⋅ z = α ⋅ x + (α ⋅ y )i;
z1 ⋅ z 2 = ( x1 x2 − y1 y 2 ) + ( x1 y 2 + x2 y1 )i; z n = z ⋅ z n −1 ; z1 x1 x2 + y1 y 2 x2 y1 − x1 y 2 i. + = 2 2 2 2 z2 x2 + y 2 x2 + y 2

Zaista, budući da je i 2 = −1 imamo da je :
z1 + z 2 = ( x1 + y1i ) + ( x2 + y 2i ) = ( x1 + x2 ) + ( y1 + y 2 )i;

α ⋅ z = α ( x + yi) = α ⋅ x + (α ⋅ y )i;
z1 ⋅ z 2 = ( x1 + y1i ) ⋅ ( x2 + y 2i ) = x1 x2 + ( x1 y 2 )i + ( x2 y1 )i + ( y1 y2 )i 2 = = ( x1 x2 − y1 y 2 ) + ( x1 y 2 + x2 y1 )i; z1 z1 z 2 z1 ⋅ z 2 x1 x2 + y1 y 2 x2 y1 − x1 y 2 = ⋅ = = + i. 2 2 2 2 z 2 z 2 z 2 | z 2 |2 x2 + y 2 x2 + y 2 Jednostavno je provjeriti da vrijedi: i 4 = i 2 ⋅ i 2 = ( −1) ⋅ (−1) = 1, i 3 = i 2 ⋅ i = ( −1) ⋅ i = −i. To znači da sve potencije imaginarne jedinice “ i ” mogu biti automatski računate po formuli:
i 4k i
4 k +1

= 1, = i,

i 4 k + 2 = −1, i 4 k + 3 = − i. Na primjer: i 351 = i 4⋅87 +3 = −i ili i 2017 = i 4⋅504+1 = i . U prvom primjeru smo broj 351 podjelili sa 4 te smo dobili 87,75. Potom smo broj 87 pomnožili sa 4 te smo dobili da je 351 = 4 ⋅ 87 + 3.

(i − 3)i = i 2 − 3i = −1 − 3i. 12. | 2 − 3i |=| 2 + (− 3)i |= ( 2) 2 + (− 3) 2 = 2 + 3 = 5. 2 1 − 3i 1 − 3i 1 + 3i 1 − 9i 10 10 10 14. 1 − 2i + −2 + 5i = 1 − 2i − 2 − 5i = −1 − 7i. 3. 2 2 1 − i 2 − 2i 2 − 2i = . Re(−2 + 3i ) + Im(1 − 5i ) = −2 − 5 = −7. = . 10. 9. Im( 1 − 3i 1 − 3i 2 − i 2 − i − 6i + 3i 2 − 1 − 7i ) = Im( ⋅ ) = Im( ) = Im( )= 2 2+i 2+i 2−i 4−i 5 1 7 7 = Im( − − i ) = − . 8. = = = 1 − i. 7.4 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI RIJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izvršiti naznačene algebarske operacije u skupu kompleksnih brojeva. 11. 1 + i 1 + i 1− i 1− i2 1+1 2 + i 2 + i 1 + 3i 2 + 6i + i + 3i 2 −1 + 7i 1 7 13. (2 − i )(3 + 4i ) = 6 + 8i − 3i − 4i 2 = 6 + 5i − 4(−1) = 10 + 5i. Re(−1 + 2i ) + Im(3 + 4i ) = Re(−1 − 2i ) + Im(3 − 4i ) = −1 − 4 = −5. 1. = = = − + i. 6. (−1 + 2i ) − (2 − 3i ) = −1 − 2 + 2i + 3i = −3 + 5i. 5 5 5 . 5. | −1 + 3i |= (−1) 2 + 32 = 12 + 32 = 10. 4. i (2 − i )(3 + 4i) = (2i − i 2 )(3 + 4i ) = (1 + 2i)(3 + 4i ) = 3 + 4i + 6i + 8i 2 = = 3 + 10i + 8(−1) = −5 + 10i. (2 + 3i ) + (1 − 4i ) = 2 + 3i + 1 − 4i = (2 + 1) + (3i − 4i ) = 3 − i. 2. |Im(1 + 2i ) + iRe(−4 + i ) + 1 + 3i | = |2 + iRe(−4 − i ) + 1 + 3i | = = |2 − 4i + 1 + 3i | = |3 − i | = 10.

z = −1.  5 5 1 + 2i   i 20 − i 7  24. 5 5 5 5 5 5 ZADACI ZA VJEŽBU Izvrši naznačene operacije. z = −i. z =  17 ⋅ ⋅ + 16 − 12i  . Kompleksni brojevi 5 15. 1+ i 20. z = −5 + 2i. z = −1 + 3i. z = i. −1 + i 4 − i   RJEŠENJA R16. z = 2 − i + (3 + i )(−2 + i ). z = −3. 22. 2+i 21. i 8 − i 30 38 3−i   1 2 23. R17. z = i − 3 + (3 + (2 − i )) − 4i. R 22. R19. z = 2 − 6i. z =  − + i +  . z = Re((2 − i )(1 − 3i )i 3 ). 17. R 24. z = 170. i +i   1 − 3i 2 − i   25.1. 79 49 R 23. 19. z =  1 + i + 3 10  . 5 R 25. z = (1 − i )(1 + 4i ) . . 16. z = Im[Re(1 − 2i ) − i Im(1 + i ) − 2i ]. z = 2. z = −7. |2i + 1+ i 1+ i 2 + i 2 + 3i + i 2 + i (−1 − 3i ) | = | 2i + + i (−1 + 3i ) | = | 2i + − i + 3i 2 ) | = 2−i 2−i 2+i 4 − i2 1 + 3i 1 3 14 8 260 = |i + − 3 | = | ( − 3) + (i + i ) | = | − + i | = . R 21. z = i 7 + i 3 − i17 . 18. R18. 1 R 20. z = 2i − 1− i + i Re(1 − i ).

u kome umjesto ( x. za x < 0. za x > 0. za x > 0. tgϕ = y . Sa slike vidimo: r ϕ x y da kut ϕ i duljinu r računamo iz pripadnog pravokutnog trokuta. y < 0 nalazi se u III kvadrantu. moramo točno odrediti u kojem se kvadrantu dani kompleksni broj nalazi i to po slijedećoj shemi: z = x + yi. z = x + yi.6 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 1. za x < 0. y ) figuriraju kut ϕ i duljina | z |= r . y > 0 nalazi se u I kvadrantu. po formuli: r = x 2 + y 2 . Potrebno je još znati osnovnu tablicu «tangensa» za kuteve u prvom kvadrantu: tgϕ 0 3 3 ϕ 0° 30° 45° 60° 1 3 . x Budući da za svaku vrijednost «tangensa» imamo dva kuta. z = x + yi. Sada trebamo za dani kompleksni broj u algebarskom obliku z = x + yi pronaći takozvani trigonometrijski oblik z = r ⋅ cisϕ = r ⋅ (cos ϕ + i ⋅ sin ϕ ) . y < 0 nalazi se u IV kvadrantu. da bi točno odredili koji je kut u pitanju.2 TRIGONOMETRIJSKI OBLIK U prethodnoj točki smo dali definiciju kuta ϕ i duljine | z |= r kompleksnog broja z = x + yi . y > 0 nalazi se u II kvadrantu. z = x + yi.

• IV kvadrant jer je x > 0. imamo da je ϕ = 180° + 30° = 210° . tada je ϕ = 180° − 30° = 150° . • r = x 2 + y 2 = (− 3) 2 + (−1) 2 = 4 = 2. • r = x 2 + y 2 = 22 + (−2) 2 = 8 = 2 2. Kompleksni brojevi 7 Na primjer: 3 1) tgϕ = . y < 0. z = 1 + i. te ako se z nalazi u III kvadrantu.1. z = 2 − 2i. te ako se z nalazi u IV kvadrantu. 3 3 2) tgϕ = − . z = − 3 − i. y < 0. y > 0. 3 3 3) tgϕ = − . • I kvadrant jer je x > 0. te ako se z nalazi u II kvadrantu. 4 π y 1 = =1 ⇒ϕ = . 4 x 1 π π 7 y −2 = = −1 ⇒ ϕ = 2π − = π . • III kvadrant jer je x < 0. x 2 4 4 28. tg (ϕ ) = 7 Rješenje: 2 − 2i = 2 2cis ( π ). 26. tg (ϕ ) = 7 Rješenje: − 3 − i = 2cis ( π ). 6 π 7 −1 3 y = = ⇒ϕ = π + = π. tada je ϕ = 360° − 30° = 330° . 4 27. 3 6 6 x − 3 . • r = x 2 + y 2 = 12 + 12 = 2. 3 RIJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima prebaciti kompleksne brojeve u trigonometrijski oblik. tg (ϕ ) = Rješenje: 1 + i = 2cis ( ).

tg (ϕ ) = 2 Rješenje: − 3 + 3i = 2 3cis ( π ). 33. 32. 34. 35. z = 4 − 4i. • r = x 2 + y 2 = (− 3) 2 + 32 = 12 = 2 3. z = −4i. • r = x 2 + y 2 = 02 + 22 = 22 = 2. z = 2i. z = − 3 + 3i. • na rubu I-og i II-og kvadranta jer je x = 0. 2 ZADACI ZA VJEŽBU Prebaciti dane kompleksne brojeve u trigonometrijski oblik. • II kvadrant jer je x < 0. z = Re ( 3 − i ) + i ⋅ Im (5 − i ). y = 0 ⇒ ϕ = π . • na rubu II-og i III-eg kvadranta jer je x < 0.8 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 29. z = −3. 2 π 2 . 2 3 Rješenje: − 4i = 4cis ( π ). 3 3 30. 2 + i 1 + 2i 5 . y > 0 ⇒ ϕ = Rješenje: 2i = 2cis ( ). y < 0 ⇒ ϕ = π . z = 2 + 2i 1 − i 6 + + i. π 31. • r = x 2 + y 2 = 02 + (−4) 2 = 16 = 4. Rješenje: − 3 = 3cis (π ). 3 • na rubu III-eg i IV-og kvadranta jer je x = 0. y > 0. 3 3 − 3 =− 3 ⇒ϕ =π − π 2 = π. • r = x 2 + y 2 = (−3) 2 + 02 = 9 = 3.

z = 2cis . R34. z = 12cis . z = 11cisπ . z1 r1 ⋅ cisϕ1 r1 = = ⋅ cis(ϕ1 − ϕ 2 ). z = 2(cos π − i sin ). 3 3 π 37. Razlog tomu je što se pripadne operacije jednostavnije i relativno brže računaju za kompleksne brojeve izražene u geometrijskom obliku. 3 6 4 2π R 41. Kompleksni brojevi 9 36.1. z = cis . z = 2cis . 6 6 32  1− i  39. RIJEŠENJA 7π π π 7π .3 “BRZO-BRZO” POTENCIRANJE. množenje i djeljenje kompleksnih brojeva u algebarskom obliku z = x + yi . z = 2cis . z = − cos 7π 7π + i sin .  1+ i  40. z = 2cis . množenje i djeljenje u skupu kompleksnih brojeva C : z n = (r ⋅ cisϕ ) n = r n ⋅ cis(nϕ ). radije se izvode kada su kompleksni brojevi prikazani u geometrijskom obliku r ⋅ cisϕ . R38. R 40. z = 3cis . MNOŽENJE I DJELJENJE U C Potenciranje. z = Im(1 − 3i ) + i ⋅ Re(3 + 2i ). 6 4 4 4 π 11π 3π R37. z = −10 ⋅ (1 − i )(2 − 3i ) + i − 7i. z = i −   . R36. z 2 r2 ⋅ cisϕ 2 r2 . z = − 3(cos 38. R35. 4 4 4π 4π + i sin ). 3 R33. To slijedi iz formula za takozvano brzo-brzo potenciranje. (2 − i )(1 − i ) 41. koje smo upoznali u točki 1. z1 ⋅ z 2 = (r1 ⋅ cisϕ1 ) ⋅ (r2 ⋅ cisϕ 2 ) = r1 ⋅ r2 ⋅ cis(ϕ1 + ϕ 2 ). R39. z = 4 2cis 1.1.

U slučaju množenja i djeljenja. sve dane kompleksne brojeve prvo prebacimo u odgovarajuće trigonometrijske oblike. 6 2 2 69 11 57 π 11 ⋅ 57 23 π ) ( 8cis ) 23 (257 cis π )(2 2 cis π ) ( 3 − i ) (2 + 2i ) 6 4 = 6 4 = = 47. dani kompleksni broj prebacimo u trigonometrijski oblik. 33 33 33 π 33 π π 43. pa tek onda potenciramo po prethodnom pravilu. 13 5 13 13 ⋅ 5 13 (1 − 3i ) (2cis π ) 2 cis π 3 3 157 57+ 69 −13 627 23 65 1063 2 2 =2 cis ( π + π − π ) = 2 cis( π) = 6 4 3 12 157 157 7 7 2 2 = 2 cis (88π + π ) = 2 cis ( π ). 42. prije potenciranja. 4 4 4 4 44. RIJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati naznačene operacije u skupu kompleksnih brojeva. pa tek onda iskoristimo prethodne formule. 6 6 2 2 35 3 5 3 ⋅ 35 5 ⋅ 152 2 π )(2152 cis π) = 45. (−1 − i )3 15 π 7 22 105 π) (2cis ) 22 ( 2cis π )15 (222 cis π )(2 2 cis 6 4 6 4 = = 3 5 3 15 2 ( 2cis π ) 2 cis π 4 4 22+15 − 3 28 28 π 22 105 15 157 2 2 π − π ) = 2 cis ( π ) = 2 cis(26π + ) = =2 cis ( π + 6 4 4 6 6 28 28 π 3 1 = 2 cis ( ) = 2 ( + i ).10 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Kako vidimo. ( 3 − i )127 = (2cis 11 127 11 ⋅127 1397 π ) = 2127 cis π = 2127 cis π= 6 6 6 5 5 3 1 = 2127 cis (232π + π ) = 2127 cis ( π ) = 2127 (− + i ). (−1 + i )35 (1 − 3i )152 = ( 2cis π )35 (2cis π )152 = (2 cis 4 3 4 3 35 35 π 105 760 4 2 2 π )(2152 cis π ) = (2 cis (26π + ))(2152 cis(252π + π )) = = (2 cis 4 3 4 3 35 35 +152 π 4 19 π 4 2 2 cis ( + π ) = 2339 / 2 cis ( π ). i 321 = i 4⋅80+1 = (i 4 )80i = i. (1 + i )33 = ( 2cis )33 = 2 2 cis π = 2 2 cis (8π + ) = 2 2 cis( ) = 216 (1 + i ). = (2 cis ( ))(2152 cis ( π )) = 2 4 3 12 4 3 ( 3 + i ) 22 (1 − i )15 = 46. 12 12 57 23 (2cis .

z = 1 +  . π 5 5 (cis )5 cis π cis π 6 6 6 19 220 5 1189 49 49 = 1210 cis( π + π − π ) = 1210 cis ( π ) = 1210 cis (38π + π ) = 1210 cis ( π ). R55. z = (1 − 3i ) 21. 49. ( −1 + i ) 5 Korekcija rješenja za zadatak 51.  1− i  50. R50. 54.1. z = 212 ( 3 + i ). −1 + i   RJEŠENJA R 49. z = (2 + 2i )77 . z = 211 i. 52. z = −221. z = 3 1 + i. 5 6 6 30 30 30 ZADACI ZA VJEŽBU Izvršiti naznačene operacije među kompleksnim brojevima. z = 224333/ 2 (1 + i ). z =  −2i ⋅ − 4i  . . 4 4 R52. z = (1 + i )9 (1 − i )7 (1 + 3i )5 . 53. R51. R54. (1 − i )5 (1 − 3i )7 10 3−i   55. R53. Kompleksni brojevi 11 π 19 11 19 220 (cis )19 (3 − 3i ) 20 (cis π )( 12cis π ) 20 1210 (cis π )(cis π) 5 5 6 5 6 = = = 48. z = −2113 i. z = 210. z = (−i + 1) 21 (3 + 3i )33 . z = ( 3 + i )5 (1 + i )7 .  1+ i  22 51.

treba uzeti u obzir da je korjenovanje «inverzna» operacija od potenciranja odnosno da vrijedi: w = n z ⇔ w n = z. z3 = cis . 3 5π 3π 2cis . z1 = cis . z4 = cis . 2. z2 = 4 2cis 8 8 3π + 2 kπ π 58.4 KORIJENOVANJE U C Znamo da u skupu realnih brojeva korjenovanje možemo shvatiti kao “razlomljeno” potenciranje. koje razlučujemo uvrštavajući sve vrijedosti za k.. z1 = 4 2cis . uvažavajući da u trigonometrijskom obliku r ⋅ cisϕ za argument vrijedi arg z = ϕ + 2kπ . 3 2i = 3 2cis π = 2 z1 = 3 3 2cis 3 π 2 2cis π 6 . 4 −i = 4 cis 32 = cis 2 . za k = 0. dok nepoznate ( ρ . 2 3π 11π .ϕ ) zadane. za potenciranje primjenimo formulu za brzo potenciranje iz prethodne točke. 56. k = 0. 1.. n − 1. Kako vidimo. z2 = + 2 kπ . 6 2 2cis 3π 4 + 2 kπ . RIJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati naznačene korijene u skupu kompleksnih brojeva. z2 = cis 8 8 8 8 57. 2. −1 + i = π 2cis 34 = 4 . 1. Da bi dokazali prethodni izraz. odnosno n z = z n . 4 3π 7π 11π 15π . Uvrštavajući u prethodnu tvrdnju trigonometrijske oblike za w = ρ ⋅ cisψ i z = r ⋅ cisϕ dobivamo jednadžbu gdje su poznate (r . 2. tada jednostavno dobivamo izraz za korjenovanje kompleksnih brojeva: n 1 z = ( r ⋅ cisϕ ) n = n r ⋅ cis( 1 ϕ + 2kπ n ). 3. što direktno dokazuje gornju formulu za korjenovanje kompleksnih brojeva. 1. z3 = 3 2cis . imamo točno n različitih n-tih korjena kompleksnog broja. Ako još uz to. zbog periodičnosti trigonometrijskih funkcija..1. k = 0. k = 0.12 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 1.ψ ) tražimo: w n = z ⇒ ρ n ⋅ cis(nψ ) = r ⋅ cisϕ ⇒ ρ n = r i nψ = ϕ + 2kπ ..

3 60. 63. 16 ZADACI ZA VJEŽBU Izračunati korijene u skupu kompleksnih brojeva. 5 0 + 2 kπ . 1 − 3i   2+i 3 65. 5 66. z4 = 5 3cis . 2. z2 = 16 8 8 8cis π + 2 kπ 4 . 3 −2 = 3 2cisπ = z1 = 3 3 2cis 3 π + 2 kπ 3 . z2 = 5 3cis . z2 = 18 3 23 π . Kompleksni brojevi 13 59. z4 = 16 8 8cis 29 π. k = 0. 3. k = 0. 3 −1− i. z3 = 18 5 4 2cis 35 π. 2. z3 = 5 3cis . 4 −2 − 2i = z1 = 8 4 8cis 5 π = 4 5 π . 3. k = 0. 8 8cis 8cis 13 π . 4 − 3 − i + (1 − 3i ) ⋅ (3 + i ) . 1. 3 2cis π 3 .1. 1. z2 = 5 2cisπ . 5 5 5 5 3 = 5 3cis0 = 3cis 3 − i = 3 2cis z1 = 3 61. . 5 2π 4π 6π 8π z1 = 5 3cis0. (− 3 + 1) + ( 3 + 1) ⋅ i . 2. 64. z3 = 16 8cis 21 π . z5 = 5 3cis . k = 0. 3 2cis 11 π .  − 1 − 3i − 4 + 2i  +   . 1. 1− i ( 2 + 2i ) 33 . 3 11π = 6 3 2cis 2cis 11 6 π + 2 kπ 3 . 4. 1. 4 67. z3 = 2cis 5π . 2. 18 62.

5 ALGEBARSKE JEDNADŽBE U C U ovoj točki ćemo na primjeru rješavanja algebarskih jednadžbi u C ponoviti sve «vještine» u radu sa kompleksnim brojevima. z3 = 233 / 4 cis π . takozvano «brzo-brzo» potenciranje. z 4 = 5 2cis π . z 2 = 4 6cis π . 2 2 3 2 2 7 2 2 +i −i Rješenja: z1 = cis ( π ) = − . z 2 = 6 2cis π . 12 12 12 12 π 6 . z 4 = 233 / 4 cis π . 8 8 1.1. z1 = 4 6cis R65. 12 12 12 17 23 5 11 π . z 2 + i = 0. z1 = 5 2cis 13 21 5 π . z3 = 4 6cis π . z 2 = 29 / 4 cis π . z1 = 233 / 4 cis π 16 . 4 2 2 4 2 2 . z3 = 6 2cis π . množenje i dijeljenje u C . 30 30 30 30 17 25 9 π . z 2 = 5 2cis 17 29 41 53 π . RIJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima riješiti jednadžbe u skupu kompleksnih brojeva. 3 • − i = cis π . z 4 = 4 6cis π . z 2 = 233 / 4 cis 7 15 R67. 2 3 π + 2 kπ 3 • z 2 = −i = cis ( π ) ⇒ z = cis ( 2 ). z3 = 5 2cis π . z1 = 6 2cis R64. koje su bile demonstrirane u prethodnim točkama: pretvaranje kompleksnog broja iz algebarskog u trigonometrijski oblik.14 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI RJEŠENJA R63. z5 = 5 2cis π . k = 0. korjenovanje u C . z2 = cis ( π ) = . 68. 16 16 16 R66. z1 = 29 / 4 cis π .

Kompleksni brojevi 15  3 −i  69.1. 3 3 3 . • z =  = 4cis( π ) ⇒ z = 4cis(  cis( π )  2 3 12   3 2 2 2 π 7 3 1 Rješenja: z1 = 3 4cis( ) = ( 3 4)i. k = 0.2. 4 4 5 7 z3 = 2cis ( π ) = − 2 − i 2. z2 = 3 4cis( π ) = − 3 4( + i). k = 0. k = 0. 6 2 2 70. z4 = 2cis( π ) = 1 − i 3. 3 π Rješenja: z1 = 2cis ( ) = 2 + i 2.1.3. π 3 5 Rješenja: z1 = 0. z2 = 2cis( ) = 1 + i 3. • z 3 = −8 = 8cis(π ) ⇒ z = 3 8cis( π + 2kπ 3 ). 4 4 71. z =   cis( π )  . z 4 + 8z = 0.2. • z 4 = −16 = 16cis (π ) ⇒ z = 4 16cis ( π + 2 kπ 4 ). z 4 + 16 = 0. 2 6 2 2 11 3 1 z3 = 3 4cis( π ) = 3 4( − i) .  12  12    3  3 −i  3 3 2 π + 2kπ ). • z ( z 3 + 8) = 0 ⇒ z = 0.1. z2 = 2cis ( π ) = − 2 + i 2. z 3 + 8 = 0.1.2. • − 16 = 16cis (π ). z4 = 2cis ( π ) = 2 − i 2.  12   3 2  3 − i   2cis(11 π )  21 2 21 9 3 6 •   cis( π )  =  cis( π )  = (2cis(12 π )) = 4cis( 6 π ) = 4cis(2π + 6 π ) = 4cis( 2 π ). z3 = 2cis( π ) = −2.

k = 0. z3 = cis ( π ) = − i. 2 3 z4 = 3cis ( π ) = − 3i. • u = z3 ⇒ • z 3 = −1 ⇒ • z3 = 4 ⇒ u 2 − 3u − 4 = 0 ⇒ u = −1. z3 = 3cis ( ) = 3i. 75. . z 6 − 3z 3 − 4 = 0.5. ). z 3 = ( 3 + i ) 22 ⋅ (1 − i )15 .2.6 π + 2 kπ π 1 3 5 1 3 i.5.16 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 72. 76.3 = cis ( z4.3 = 3 −1 = 3 cis (π ) ⇒ z1. Rješenja : z1 = cis( ) = + 2 2 3 2 2 3 1 3 2 z 4 = 3 4cis0 = 3 4 . 2 π + 2 kπ • z 2 = −3 ⇒ z3.4 = 3cis ( ). k = 0. 2 • u = z2 ⇒ u 2 + 2u − 3 = 0 ⇒ π 73. 77. 2 Rješenja: z1 = cis 0 = 1. 0 + 2 kπ • z 2 = 1 ⇒ z1. = 3 4cis ( 3 z1.1.2.1. 2 2 3 ZADACI ZA VJEŽBU Riješiti jednadžbe u skupu kompleksnih brojeva.2 = 1 = cis 0 ⇒ z1.6 = 3 4 = 3 4cis (0) ⇒ z4.2.2 = cis ( ).4 = −3 = 3cis (π ) ⇒ z3. 74.1.2. 2 2 3 1 3 4 z6 = 3 4cis( π ) = 3 4 (− − i ). u = 1. u = −3. z5 = 3 4cis( π ) = 3 4 (− + i ). z 4 + 2 z 2 − 3 = 0. z2 = cis (π ) = −1. z 6 + 4 z 2 = 0. u = 4. z 2 = cis(π ) = −1.1. k = 0. k = 0. 3 0 + 2 kπ ). z 3 + 1 = i. z 6 + 3z 4 + z 2 + 3 = 0. (−1 − i ) 3 Korekcija riješenja zadatka 77.

z5 = + i. z 4 = − + i. 2 2 2 2 2 2 2 2 + i. 2 2 2 2 2 2 2 2 . z 2 = − 3i. z6 = 1 − i. z1 = 1 3 1 3 1 3 1 3 + i. RJEŠENJA R74. z5 = − − i. z 6 − z 3 − 2 = 0. z3 = 1 + i. z1 = 2 28 / 3 cis π 8 . z 4 = −1 + i. z 4 = 3 2 (− − i ). 79. z 2 = − + i. z 2 = 6 2cis π . z1 = 6 2cis 11 19 3 π . 2 2 2 2 2 2 R77. 2 2 R79. z3 = 3 2 (− + i ). z3 = z6 = 2 2 − i. z 2 = 2 28 / 3 cis 13 25 π . Kompleksni brojevi 17 78. 8 8 R78. R76. 1 3 1 3 1 3 z1 = 3 2 . z1 = 3i. 2 2 2 2 2 2 1 3 z6 = − i. z 4 + z 2 + 1 = 0. z3 = 2 28 / 3 cis π . 12 12 12 R75.1. z1 = z 2 = 0. z5 = −1 − i. z3 = − − i. z 4 = − i. z 2 = −1. z3 = 6 2cis π .

..... ... . Na primjer. Broj L bi trebao biti jedinstven... za niz 1 an = (−1) n + imamo dva gomilišta. Na primjer.... ≈ L. koji su to brojevi u danom nizu a n sa velikim indeksom.1. ako takav postoji. ili − 1.. .. a4 ...1.. takozvanih gomilišta. Ovakvom proizvoljnom definicijom. .1 NIZOVI Niz realnih brojeva možemo zadati jednostavnim nabrajanjem nekoliko prvih članova. . lako se vidi da su moguća dva ili više takvih brojeva... . Po opisnoj definiciji broj L je limes niza a n ako je a n ≈ L kad je 1 1 1 n ≈ ∞ . odnosno dva kandidata za broj L: n . ?. Odgovor na ovo pitanje leži u 2 3 4 definiciji limesa niza...... a2 .. .. ... ... a kojih ima 1 1 1 beskonačno mnogo? Na primjer: 1. ili za bilo koji niz vrijedi: 2 3 4 a1 . iz općeg člana niza an = n 1 1 član.−1... 2 3 4 2 4 8 Potpuniji način zadavanja niza realnih brojeva je preko njegovog općeg člana a n . ≈ L.. Time su svi članovi niza na jednostavan način “dohvatljivi” odnosno uvrštavanjem određenog indeksa 1 možemo dobiti peti dobivamo bilo koji član niza. Postavlja se pitanje..NIZOVI I REDOVI 19 NIZOVI I REDOVI U ovom poglavlju: Nizovi realnih brojeva Rekurzivno zadani nizovi Redovi realnih brojeva Usporedni i integralni kriteriji Cauchy-ev kriterij D’Alembert-ov kriterij Nužni i Leibniz-ov kriteriji 2. . startna pozicija realnog broja ili 5 9 njegov indeks “n”. ?. . ≈ L...... ... . ≈ L.. ili 1... ili deveti član niza: a5 = i a9 = .... .. To znači da je: 1. direktno utječu na njegovu vrijednost a n . .. a3 . Na 1 1 1 1 1 1 primjer: 1... Kako vidimo.

♦Definicija 1.... = ∞ = lim = lim 82. n →∞ ( n 2 + n − 4) / n 2 n →∞ 1 + 1 / n − 4 / n 2 1 n+ n −n ∞ (n + n − n ) / n n = 1 + 1 = 1. n Kao što ćemo vidjeti. 80. koja će kasnije biti prezentirana.20 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 3 2 5 0.. Ili kratko: n →∞ lim an = L ⇔ ∀ε > 0. . ∃n0 ∈ N ... Kao podsjetnik navodimo po jedan karakterističan i jednostavan primjer efektivnog računanja limesa niza realnih brojeva. potrebna nam je definicija gomilišta i limesa niza. lim 3 n →∞ 3n + 2n − 4 n →∞ (3n 3 + 2n − 4) / n 3 n →∞ 2 4 3+ 2 − 3 3 n n 2 2 1+ 1− . Realan broj L je gomilište niza a n ako zadovoljava: za svaki ε > 0 postoji n0 ∈ N takav da za beskonačno mnogo n > n0 vrijedi | an − L |< ε . ≈ 1.. Realan broj L je limes niza a n ako zadovoljava: za svaki ε > 0 postoji n0 ∈ N takav da za sve n > n0 vrijedi | an − L |< ε . .− . Po ovoj strogoj definiciji. sva svojstva i primjeri riješavanja limesa niza su potpuno ista kao kod limesa funkcija u x = +∞ . . lim = ∞ = lim = lim n →∞ x →∞ x →∞ 3 2n + 3 (2n + 3) / n 2 2+ n 5 1 3 − + 5n 2 − n + 3 ∞ (5n 2 − n + 3) / n3 n n 2 n3 = 0 = 0. u kojoj se limes pojavljuje kao jedinstveno gomilište. brojevi L = −1 i L = 1 su dva gomilišta niza an = (−1) n + 1 ... niz an = (−1) n + 1 nema limesa. | an − L |< ε . n ♦Definicija 2.♦ Po ovoj strogoj definiciji. stim što se umjesto varijable “x” pojavljuje indeks “n”. lim 3n 2 − 2n + 5 = n→∞ n 2 + n − 4 ∞ ∞ = lim (3n 2 − 2n + 5) / n 2 3 − 2 / n + 5 / n2 = lim = 3. ∀n ≥ n0 . definicija limesa niza je potpuno ista kao definicija limesa funkcija u x = +∞ (vidi Poglavlje 4). Stoga. ≈ −1. 2 3 4 Da bi izbjegli ovakve slučajeve neodređenosti.... 81.

n →∞ 4 2 5 1+1 1− + 1− + 2 n n n n →∞ 2 2 = lim n 2 − 4 − n 2 + 2n − 5 = ∞ ∞ n 2 − 4 + x 2 − 2n + 5 (2n − 9) / n = lim = 2 n →∞ [ n − 4 + n 2 − 2n + 5] / n = . lim( n 2 − 4 − n 2 − 2n + 5) = lim( n 2 − 4 − n 2 − 2n + 5) n →∞ n →∞ n 2 − 4 + n 2 − 2n + 5 n − 4 + n − 2n + 5 9 2− 2 n = lim = = 1. = lim n →∞ 1+1 2 1 4 1 3 1+ − 3 + 1− 2 n n n 1− 85. lim n →∞ 6n − 2n + n = 2n 3 + n 2 − 3 4 3 2 ∞ ∞ 2 1 6− + 2 (6n − 2n + n ) / n n n = 6 = ∞. lim n + 3 + 4 n 2 − 3n + 1 2 n − 4 + 4 n2 − 5 1+ n →∞ = ∞ ∞ = lim n →∞ [ n + 3 + 4 n 2 − 3n + 1] / n [2 n − 4 + 4 n 2 − 5] / n = 3 4 3 1 + 1− + 2 n n n = 1+1 = 2 . = lim n →∞ 2 +1 3 4 5 2 1− + 4 1− 2 n n 86. lim (n − n 2 − 5n ) = ∞ − ∞ = lim ( n − n 2 − 5n ) n→∞ n →∞ n + n 2 − 5n n + n 2 − 5n = ∞ ∞ = 5n / n ( n + n − 5n ) / n 2 = lim 5n n + n − 5n 2 n →∞ = lim n →∞ = 5 . lim n5 − 2n3 + 4 + (3n − 4) 3 n →∞ n3 + n 2 − 4 + n 2 − 1 5 = ∞ ∞ = lim n →∞ [ 5 n5 − 2n3 + 4 + (3n − 4)] / n [ 3 n3 + n 2 − 4 + n 2 − 1] / n = 2 4 4 + 5 +3− 2 n n n = 1 + 3 = 4 = 2.NIZOVI I REDOVI 21 83. 2 87. = lim = lim n →∞ (2n 3 + n 2 − 3) / n 4 n →∞ 2 1 3 + 2− 4 0 n n n 4 3 2 4 5 84.

22 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 88. n →∞ n →∞ lim an lim an = n→∞ . n →∞ n →∞ n →∞ n →∞ n →∞ lim(α ⋅ an ) = α ⋅ lim an . n → ∞ n  n →∞  n → ∞ n n/2 n n 2n −4   n−3  n−3   ∞ − 1 = lim  1 + 91. 3 (1 + 2 / n) 2 + 3 1 + 2 / n 2 + 1 3 1 n n+2  2  2 ∞ 90. lim n →∞ 1 1 n−3 + n+ 4 = lim = n →∞ n ( n − 3 − n + 4) n ( n − 3 − n + 4) n − 3 + n + 4 n →∞ = lim n−3 + n+ 4 n−3 + n+ 4 1 = − lim = 7 n→∞ n (n − 3 − n − 4) n ∞ ∞ = 1 [ n − 3 + n + 4] / n 1 3 4 2 = − lim = − lim[ 1 − + 1 + ] = − . n →∞ n lim(an ± bn ) = lim an ± lim bn . lim( 3 n3 + n 2 − n) = ∞ − ∞ = lim( 3 n3 + 2n 2 − n) n →∞ n →∞ 3 3 = lim = lim n 3 + 2n 2 − n 3 ( n 3 + 2n 2 ) 2 + n ⋅ 3 n 3 + 2 n 2 + n 2 2n 2 / n 2 n →∞ 3 = lim n →∞ 3 = ∞ ∞ n →∞ ( 3 ( n 3 + 2 n 2 ) 2 + n ⋅ 3 n 3 + 2n 2 + n 2 ) / n 2 = lim 2 = . lim   = 1 = lim 1 +  = lim 1 +  =e . U računanju limesa se koriste slijedeća svojstva: 1 lim(1 + ) n = e. n →∞ lim(an ⋅ bn ) = (lim an ) ⋅ (lim bn ). n →∞ b lim bn n n →∞ bn lim bn n →∞ n →∞ lim(an ) = (lim an ) n→∞ . lim   = 1 = lim  1 +  = n →∞ n + 1 n →∞    n + 1  n→∞  n + 1  −4  1  = lim 1 + n +1  n →∞ −4   n+1 ( −4 n ) n+1 n n n = e x→∞ n lim −4 1 n+ = e −4 . n →∞ n →∞ . n n 7 n →∞ 7 n→∞ 7 n/ n ( n 3 + 2n 2 ) 2 + n 3 n 3 + 2n 2 + n 2 ( n 3 + 2n 2 ) 2 + n ⋅ 3 n 3 + 2n 2 + n 2 2n 2 ( n 3 + 2n 2 ) 2 + n ⋅ 3 n 3 + 2n 2 + n 2 2 n →∞ 89. gdje predpostavljamo da pojedinačni limesi lim an i lim bn postoje.

0. odnosno dijelimo sa eksponencijalnom funkcijom najveće baze. 95. 94. Na primjer. 3 93. želimo izračunati: 3 ⋅ 2n − 1 lim n . − 2. 97. n →∞ 2n + 6 ☺ 92. Na primjer. 1. n→∞ n2 n2 − n + 5 ☺ 94. n→∞ ☺ 99. želimo izračunati: n2 lim n . tada limes niza ne možemo računati na klasičan način djeljenjem sa najvećom potencijom. U nastavku promatramo limese nizova kojima se indeks “n” pojavljuje u potencijama sa različitim konstantnim bazama. lim   . lim . 101. ♠PRIMJEDBE♠ 1. 2 100. lim ( n 2 − 4n + 5 − n) . n→∞  n +1  100. 97. 98. lim 2n 3 + n − 2 . postupamo kao što je ∞ uobičajeno. lim  2 n → ∞ 2n + 1    n2 RJEŠENJA 92. − 1. 1 . n → ∞ n 4 + 16 n + 2 3 n→∞ 4 ☺ 95. 2.NIZOVI I REDOVI 23 Budući da je precizno računanje limesa niza važno u određivanju konvergencije redova. lim n→∞ 5 ☺ 98. lim 3 ☺ 93. Ako se u danom nizu pojavljuju istovremeno algebarske i transcedentne funkcije. potrebno je riješiti slijedeće zadatke. 0. n +1 n5 + 1 + 5 n 2 + 2 n 4 + 3 + n3 + 5 96. n → ∞ n − 2   n2 + 1   . lim n2 + 6 − n n→∞ n2 + n + 1 + 5 n4 + 1 3n . n→∞ 3 + 2 Budući da je ovo jedan specijalni oblik neodređenog oblika ∞ . što će biti rađeno u nastavku. kao u slijedećem primjeru: 2n 1 2 1 3⋅ n − n 3 ⋅ ( )n − ( )n 3 ⋅ 2n − 1 (3 ⋅ 2 n − 1) / 3n 3 3 = 0 − 0 = 0. 0. e 9 . ZADACI ZA VJEŽBU ( n + 2) 2 . 96. ∞. n→∞ 2 . lim n( n 2 + 1 − n) . 101. lim 2n 3 − n 2 + 1 . 99. 3 = lim lim = lim = lim 3 n →∞ 3n + 2 n →∞ (3n + 2) / 3n n →∞ n →∞ 2 1 n 1+ 0 1+ n 1 + 2( ) 3 3 2.

te koristimo slijedeća dva rezultata o konvergenciji monotonih i ograničenih nizova. Naravno. Potom. ovo je teži dio zadatka. ln 2 x →∞ 2 ln 2 x→∞ (2 )' ln 2 x →∞ 2 ln 2 ln 2 x→∞ 2 lim Znači da smo pokazali da je: n2 = 0.24 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Uvijek možemo ako je to korisno. ♣Teorem 1. kao u slijedećem primjeru (pročitati kada budemo radili derivacije): ( x 2 )' 2x n2 x2 = lim x = ∞ = L' H = lim x = lim x = ∞ n n→∞ 2 x →∞ 2 x →∞ ( 2 )' x →∞ 2 ln 2 x ∞ 2 2 ( x)' 2 1 2 1 = lim x = ∞ = L' H = lim x = lim x = 2 lim x = 0 . a1 = 3 an + 1 an +1 = 3an (1 − an ).2 REKURZIVNO ZADANI NIZOVI U primjenama određen broj nizova nije zadan općim članom već rekurzivnom relacijom. jer kako vidimo ako pretpostavimo da je konvergentan lako možemo iz rekurzije izračunati njegov limes. Na primjer: an +1 = an + 2. n →∞ Međutim. a1 = 1 4 . Jednostavnim riješavanjem dobivene algebarske jednadžbe po L slijedi da je L = lim an = 2. odnosno pretpostavimo da vrijedi: an ≤ an +1 za svaki n ∈ N . n →∞ 2 n lim 2. an +1 = 3 − Pitanje: kako za ovakve nizove računati njihove limese? Ako znamo da je niz konvergentan tada je očigledno: L = lim an +1 = lim an . (konvergencija rastućih nizova) Pretpostavimo da je dani niz a n rastući. kao kod limesa funkcija možemo u ovakvom slučaju iskoristiti L’Hospitalovo pravilo. Na primjer: lim an +1 = lim an + 2 n →∞ n →∞ ⇒ L = L + 2. . postavlja se pitanje kako znati da je rekurzivno dani niz konvergentan. n →∞ n →∞ Sada je lako “limesirati” danu rekurziju. a1 = 3 / 4. preći sa indeksa “n” na varijablu “x” takvu da x → ∞ .

pretpostavimo da je zadani niz a n odozgo ograničen odnosno neka postoji realan broj M > 0 takav da je: an ≤ M za svaki n ∈ N .matematičkom indukcijom se lako pokaže da je a n rastući.♣ n →∞ n →∞ ♣Teorem 2. L2 = −1.matematičkom indukcijom se lako pokaže da je a n odozgo ograničen sa M = 2. pretpostavimo da je zadani niz a n odozdo ograničen odnosno neka postoji realan broj m takav da je: m ≤ an za svaki n ∈ N . n →∞ n →∞ • • Na dalje. Sada po prethodnom teoremu o konvergenciji rastućih nizova. slijedi da je niz a n konvergentan. Naći i dokazati da je to limes za niz an +1 = 3 − • • Pretpostavimo za tren da je a n 4 . Tada je niz a n konvergentan odnosno postoji L = lim an +1 = lim an . a1 = 1 . 103. Na dalje. treba opravdati pretpostavku da je a n konvergentan: . (konvergencija padajućih nizova) Pretpostavimo da je dani niz a n padajući. • • Pretpostavimo za tren da je a n konvergentan odnosno neka postoji limes L = lim an +1 = lim an . Tada je niz a n konvergentan odnosno postoji L = lim an +1 = lim an .NIZOVI I REDOVI 25 Na dalje. S obzirom da iz rekurzije nužno slijedi da je an ≥ 0 to zaključujemo da je L = lim an +1 = lim an = 2. n →∞ n →∞ “Limesiramo” rekurziju: . a1 = 3 . . Naći i dokazati da je to limes za niz an +1 = an + 2. n →∞ n →∞ “Limesiramo” rekurziju: lim an +1 = lim an + 2 n →∞ n →∞ ⇒ L = L + 2 ⇒ L2 − L − 2 = 0 ⇒ L1 = 2.♣ n →∞ n →∞ 102. an + 1 konvergentan odnosno neka postoji limes L = lim an +1 = lim an . odnosno neka vrijedi: an ≥ an +1 za svaki n ∈ N .

26

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

lim an +1 = 3 −
n →∞

4 lim an + 1
n →∞

⇒ L = 3−

4 ⇒ L2 − 2 L + 1 = 0 L +1

⇒ L = 1.
Uvrštavajući početni uvjet u rekurziju dobivamo da je a1 = 3 > a2 = 2 > .., odnosno dokazat ćemo da je a n padajući. • Na dalje, treba opravdati pretpostavku da je a n konvergentan: - matematičkom indukcijom se lako pokaže da je a n padajući, - matematičkom indukcijom se lako pokaže da je a n odozdo ograničen sa m = 1. Sada po prethodnom teoremu o konvergenciji padajućih nizova, slijedi da je niz a n konvergentan.

104. Naći i dokazati da je to limes za niz an +1 = 3an (1 − an ), a1 = 3 / 4 . • • Pretpostavimo za tren da je a n konvergentan odnosno neka postoji limes

L = lim an +1 = lim an ;
n →∞ n →∞

“Limesiramo” rekurziju:

lim an +1 = 3(lim an )(1 − lim an )
n →∞ n →∞ x →∞

⇒ L = 3L(1 − L) ⇒ 3L2 − 2 L = 0

Kako vidimo imamo dva kandidata za limes. Koji je od ova dva broja limes, ovisi o tome kakva je donja međa za a n , s obzirom da se prvi član nalazi desno od njih. Međutim, računajući nekoliko prvih članova lako je primjetiti da članovi “osciliraju” oko broja L =

2 ⇒ L1 = 0, L2 = . 3

2 . Time L = 0 otpada, ali zbog oscliliranja članova niza oko limesa 3

nemožemo primjeniti prethodne teoreme o konvergenciji rastućih i padajućih nizova. • Zaključak: postoji veliki broj nizova koji nisu niti rastući niti padajući, poput niza iz ovog primjera.

ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći i dokazati da su to limesi rekurzivno danih nizova. 105. an +1 = 107. an +1 =

1 (2 + an ) 2 , a1 = 0. 8

3 106. an +1 = 3 2an − 1, a1 = 2.

1 an (1 − an ), a1 = 1/ 3. 2 3 , a1 = 1. 109. an +1 = 1 + 1 + an

108. an +1 = 1 + 110. an +1 =

2 , a1 = 3. an + 1

an , a1 = 1. 1 + an

NIZOVI I REDOVI

27

RJEŠENJA
105. 2. 106. 1. 107. 0. 108.

3.

109. 2.

110. 0.

2.3

REDOVI REALNIH BROJEVA

U nastavku, za dani niz a n nas interesira suma svih njegovih članova odnosno želimo izračunati:

∑a
n =1

n

= a1 + a2 + a3 + ...... + an + ..... .

Međutim, zbrajanje beskonačno mnogo brojeva je složen proces: i) zbroj može ovisiti o načinu zbrajanja; ii) nemora biti konačan; iii) ako je konačan, nije lako nači sumu. Proces traženja sume svih članova danog niza a n onačavamo sa

∑a

n

, te ga zovemo redom

danog niza. On podrazumjeva slijedeće radnje: i) dogovor o načinu zbrajanja; ii) kriterije konvergencije pomoću kojih možemo znati da li ima ili nema smisla zbrojiti sve članove nekog niza, odnosno da li red a n konvergira ili divergira;

iii)

algoritam za računanje sume

∑a
n =1

n

, pod uvjetom da red

∑a

n

konvergira.

♦Definicija 3. Za dani niz a n formira se takozvani niz djelomičnih suma sn na slijedeći način: s1 = a1 s2 = a1 + a2 s3 = a1 + a2 + a3
sn = a1 + a2 + a3 + ...... + an .

Ako niz djelomičnih suma sn konvergira, tada je logično da ima smisla zbrojiti sve članove niza a n , pa onda kažemo da red

∑a

n

konvergira. Pri tome je

∑a
n =1

n

= s ∞ = lim s n
n→∞

.

Ako pak niz djelomičnih suma sn divergira, tada kažemo da nema smisla zbrajati sve članove niza a n , odnosno kažemo da red

∑a

n

divergira. ♦

28

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

Na primjer, ima smisla zbrojiti sve članove niza an =

(−1) n 1 , kao i sve članove niza an = , n n2 1 1 konvergira, dok nema smisla zbrojiti sve članove niza an = . Kratko rečeno, red n n2 (−1) n 1 red divergira. Pri tome za pripadne sume vrijedi: konvergira, dok red n n ∞ 1 π2 i) = , 2 6 n =1 n

∑ ∑

n =1

ii) iii)

(−1) n = − ln 2 , n n =1 1

∑n =∞.

a n koji konvergiraju nije lako općenito naći sumu

Primjetimo da za redove

∑a
n =1

n

. Samo

za rijetke slučajeve možemo pokazati konvergenciju ili divergenciju po definiciji, odnosno formirajući niz djelomičnih suma sn . Sada navodimo takva dva klasična primjera. 1 konvergira, a za sumu vrijedi: n(n + 1) formirat ćemo niz pripadnih djelomičnih suma: 111. Red

∑ n(n + 1) = 1 . Da bi ovo pokazali
n =1

1

1 1⋅ 2 1 1 1 1 1 1 s2 = + = (1 − ) + ( − ) = 1 − 1⋅ 2 2 ⋅ 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s3 = + + = (1 − ) + ( − ) + ( − ) = 1 − 1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4 2 2 3 3 4 4
s1 =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + ...... + + = (1 − ) + ( − ) + ..... + ( − )+( − )= n −1 n n n +1 1⋅ 2 2 ⋅ 3 (n − 1)n n(n + 1) 2 2 3 1 . = 1− n +1 1 1 ) = 1 , pa red konvergira. Sada se lako uočava da je lim sn = lim (1 − n →∞ n→∞ n +1 n(n + 1)
sn =

☺ 112. Geometrijski red

q n konvergira ako | q |< 1 , a za sumu vrijedi:

∑q
n =1

n

=

q . Da 1− q

bi to pokazali formirat ćemo niz djelomičnih suma:
s1 = q s2 = q + q 2

+ q n −1 + q n = q Budući da ako je | q |< 1 .NIZOVI I REDOVI 29 s3 = q + q 2 + q 3 = q 1 − q3 1− q 1− qn 1− q n →∞ sn = q + q 2 + . Taj podniz će biti sastavljen od svih članova niza sn sa indeksima oblika 2 n : 1 3 = 2 2 1 1 1 3 1 1 4 s4 = 1 + + + > + + = 2 3 4 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 s8 = 1 + + + + + + + > + + + + > + + + + = 2 3 4 5 6 7 8 2 5 6 7 8 2 8 8 8 8 2 s2 = 1 + n+2 →∞. 1− q ∑ n =1 ∞ qn = q . Pokazati da red računom dobivamo da je: ∑  4n  3 n +1  konvergira. Iz ovog postupka smo istovremeno pokazali da ∑ n =0 ∞ qn = 1 . odnosno red ∑n 1 divergira. 1− q n=m ∑ ∞ qn = qm . Red ∑n 1 divergira. pa lako zaključujemo da vrijedi lim sn = lim (q n →∞ n n→∞ 1− qn q )= .. Lakim   n =0  5  ∞ ∑ S obzirom da je q = vrijedi:  4n  3 n +1  = 3 5    ∑  4n  3  n +1  = 5  5   ∑ 4n 3 = 5n 5 ∑ 4   . koji divergira pa će i sam niz sn divergirat. tada je lim q n = 0 . 1− q 1− q Time smo pokazali da red vrijedi: ∑q konvergira. Sa njegovu sumu 5 ∑  4n  3 ∞  4 n 3 1 3 n +1  =   5  5  = 5 1− 4/ 5 = 3... te izračunati sumu 5    ∑  4n  3 n +1  . pripadni red je geometrijski i konvergentan. 2 n →∞ s2n = Time smo pokazali da je lim s n = ∞ . dovoljno je naći podniz niza sn . potrebno je pokazati da niz djelomičnih suma sn divergira. Da bi to pokazali.. | q |< 1 1− q ☺ 113. 114. 5 n 4 < 1 . n =0  5 n =0    ∞ ∑ . Još lakše.

n U slijedećim zadacima izračunati sume danih redova: 122. 2 n +3 120. ∑ (n + 1)(n + 2) . n −1 n=2  3  n RJEŠENJA 116. 2 n +1  119. . ∑ en . 12 126. 118. − 1  . 15 2 2 4 25 127. 123. 125. dobivamo da je: 115. konvergira. . Kao u 4n n =0 ∞ 3n + 2 n 3n 2n 3 1 = + =   +   . ∑ 2 ⋅ 3n − 3 ⋅ 2 n +1 . Sa 4 2 njihove sume vrijedi: ∑ ∑ ∑ ∑ n ∑ n ∑ ∞ ∞ 3n + 2 n 1 1 3 1 =   +   = + =6. 3n  124. 1 . n n n 4 4 4 4 2 3 1 S obzirom da je q = < 1 i q = < 1 . 117. 127. 125. 5n 1 118. pripadni redovi su geometrijski i konvergentni. 124. ∑ 2   1 n − 1  . konvergira. n 1 − 3 / 4 1 − 1/ 2 4 n =0 n =0  4  n =0  2  ∞ ∑ n ∑ n ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ U slijedećim zadacima ispitaj konvergenciju danih redova: 2n n 116. 117. konvergira. n =1 ∞ ∞ 1 ∑n 1 .30 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 3n + 2 n konvergira. . . 126. ∑3 ∑ . 4 5 1 3 120. ∑ (n + 5)(n + 6) . . 122. 119. . . 2 −1 ∑ 2   1 n ∑ 1 2 [  + 2 ] . ∑3 n =0 ∞ n =1 ∞ n ⋅ 5 −n . . 121. te izračunati sumu 4n prethodnom primjeru. divergira. . Pokazati da red ∑ ∑ 3n + 2 n . divergira. konvergira. 4 ⋅ 3n −1 . . ∑ ∞ n=2 2   n =3  5  ∞ n −1 . 123. . 121. 2 .

n Konkretno. 2 (n + 1) ⋅ (n + 1) n(n + 1) (n + 1) Budući da smo u primjeru 111 pokazali da red kriteriju slijedi da je i red jednakosti: ∑ n(n + 1) konvergira. 128. ondnosno ograničit ćemo sve 1 članove niza a n = 2 sa članovima nekog niza za koga znamo da je konvergentan. To su takozvani Weierstrassovi usporedni kriteriji. za svaki n ∈ N . pokazat ćemo na nekoliko veoma važnih i klasičnih primjera. lako je pokazati da vrijedi: 1 1 1 = ≤ . Ili. ako želimo pokazat da neki red ∑a n konvergira dovoljno je svaki član niza a n odozgo ograničiti sa svakim članom niza bn čiji red želimo pokazati da neki red ∑b ∑b n konvergira. Red ∑n 1 2 je konvergentan. . ako n divergira tada je dovoljno svaki član niza bn odozdo ograničiti sa svakim članom niza a n čiji red ∑a n divergira. koristićemo usporedni kriterij iz Teorema 3.♣ Jednostavno rečeno. (usporedni kriterij) Pretpostavimo da su zadani nizovi a n i bn za koje postoji realan broj M >0 takav da je 0 ≤ a n ≤ M ⋅ bn . ♣Teorem 3.NIZOVI I REDOVI 31 2. odnosno preko konvergencije niza djelomičnih suma. Da bi to pokazali. Prvo startamo sa dva usporedna kriterija za redove ∑a n sa pozitivnim članovima odnosno kad je 0 ≤ an za svaki n ∈ N .4 USPOREDNI I INTEGRALNI KRITERIJI Budući da je teško odrediti konvergenciju reda po definiciji. to po usporednom 1 ∑ (n + 1) 1 2 konvergentan. Kako se primjenjuje ovaj usporedni kriterij. potrebno je na dani red primjeniti razne kriterije konvergencije pomoću kojih se jednostavnije dolazi do zaključka o tome dali dani red a n konvergira ili ∑ divergira. i) ii) Ako red ∑b Ako red ∑ a n n konvergira tada mora konvergirat i red divergira tada mora divergirat i red ∑b ∑a n n . za svaki n ∈ N . Sada konvergencija reda ∑n 1 2 slijedi iz .

n lako je pokazati nejednakost: 1 1 ≤ . ograničit ćemo svaki član niza an = konvergentnog niza. 1 . Red ∑ (n + 1)! 1 ∑ 1 n je divergentan. to po usporednom ∑ 1 n divergentan. što smo i trebali pokazati. 1 sa članovima nekog (n + 1)! 1 Da bi to pokazali. ∑ (n + 1)! je konvergentan. tvrdnja jednostavno slijedi iz Teorema 3 i slijedeće nejednakosti: 1 1 ≤ p za p ≤ 1 i n n 1 1 ≤ 2 za p ≥ 2 . Preciznije. p n n . Zaista. ☺ 130. ali ovaj put ćemo članove 1 niza a n = ograničiti odozdo sa članovima niza za koga znamo da divergira. n n Budući da smo u primjeru 113 pokazali da je red kriteriju iz Teorema 3 slijedi da je i red ∑n 1 divergentan. Ponovno ćemo se koristiti usporednim kriterijem iz Teorema 3. to po prethodnoj nejednakosti i usporednom kriteriju iz Teorema 3 slijedi da je i red konvergentan. n Primjere 128 i 130 je moguće generalizirati na mnoge druge potencije od 131. Red: ∑n 1 p konvergira za p ≥ 2 =  divergira za p ≤ 1. lako se pokaže nejednakost: 1 1 1 1 = ≤ = n . (n + 1)! 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅n(n + 1) 1 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2 2 n puta Budući da smo u primjeru 112 pokazali da je red ∑2 1 n konvergentan (jer je q = 1 / 2 < 1 ).32 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ∑ ☺ 129. za sve n ∈ N . Red 1 = 1+ 2 n =1 n ∞ ∑ (n + 1) n =1 ∞ 1 2 . Preciznije. kao što slijedi.

. Red 1 4 i red se isto ponašaju u smislu konvergencije. Kao u slijedećem primjeru. Preciznije. ☺ 132. prema ovome direktno slijedi da je red n 2 −3 2n 2 ☺ 133. Pokažimo usporednim kriterijem da je red divergentan. Kada n 3 − 3n + 4 2n 2 dobivamo opći član prethodnog reda u uklonimo sve “viškove” u nazivniku a n = 3 n − 3n + 4 1 obliku bn = . pa 2n 4 konvergentan. U nastavku dajemo još jedan koristan usporedni kriterij. mi već znamo po primjeru 112 da red konvergira. (limesni usporedni kriterij) Pretpostavimo da su zadani nizovi an ≥ 0 i bn ≥ 0 te pretostavimo da smo izračunali slijedeći limes: a L = lim n . ♣ Ovaj kriterij je praktičan ako u općem članu reda postoje takozvani “viškovi” odnosno dijelovi koji uopće ne utjeću na konvergenciju.NIZOVI I REDOVI 33 Budući da smo u primjerima 128 i 130 pokazali da red 1 ∑n 1 2 konvergira te da red ∑ n divergira to iz prethodne nejednakosti i usporednog kriterija slijedi tražena tvrdnja. n →∞ ( n 3 − 3n + 4) / n 3 . ♣Teorem 4. Zašto? Pa po 2n −3 prethodnom Teoremu 4. odnosno: ∑2 n ∑ L = lim an = lim n →∞ b n →∞ n 4 2 n −3 1 2n = 4 lim 2n / 2n =4. n →∞ b n i) ii) Ako red ∑b Ako red ∑ b n n konvergira tada mora konvergirat i red divergira tada mora divergirat i red Pri tome kažemo da se redovi ∑ a i ∑b n ∑a ∑a n n . računamo slijedeći limes: n ∑ ∑ ∑ a L = lim n = lim n →∞ b n →∞ n 2n2 n 3 −3n + 4 1 n = 2 lim n3 / n3 =2. n →∞ ( 2 n − 3) / 2 n S obzirom da je L = 4 > 0 to po Teoremu 4 slijedi da se ova dva reda jednako ponašaju u 1 smislu konvergencije. Međutim. n isto ponašaju u smislu konvergencije. potrebno je provjeriti limes omjera njihovih općih članova. gdje je 0 < L < ∞ .

x e −x čitatelju na provjeru: i) ii) iii) funkcija f ( x) = ∞ vrijedi: ∫ x⋅e 1 dx = 2e −1 < ∞. Zaključak slijedi iz slijedećih činjenica koje prepuštamo x = x ⋅ e − x je neprekidna i padajuća na intervalu [1. 134. np ∑ 135. te neka je f ( n) = an . to po Teoremu 4 obadva reda se jednako ponašaju u smislu konvergencije. ∞) . ♣ 1 Budući da je lakše integrirat nego sumirati. raditi konvergencije nepravih integrala (pročitati nakon što budemo radili integrale). ♣Teorem 5. Kako sama riječ kaže. da bi ustanovili konvergenciju nekog reda potrebno je ispitati konvergenciju odgovarajućeg nepravog integrala. Za razliku od primjera 131. Red ∑e n n konvergira. to ovaj kriterij može biti veoma praktičan. Ako je ovako definirana funkcija f : R → R neprekidna i padajuća na intervalu [1. .34 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Kako je L = 2>0. Pri tome ćemo u kasnijim Poglavljima. ∞) . što n n 3 − 3n + 4 je trebalo pokazati. tada vrijedi: red ∑ ∞ an konvergira ⇔ integral ∫ f ( x)dx konvergira. ova tvrdnja je potpuna. a 2n 2 1 budući da već znamo da red divergira. to povlači da i red divergira. 1 ∫ Sada iz ove tvrdnje i integralnog kriterija iz Teorema 5 direktno slijedi tražena konvergencija 1 reda za sve vrijednosti potencije “p”. ∑ ∑ Na kraju ove točke navodimo takozvani “integralni kriterij”. Nije teško pokazati da: n ∞ konvergira za p > 1 1 dx =  p x  divergira za p ≤ 1. (integralni kriterij) Neka je zadan niz an ≥ 0 . jer pokriva sve vrijednosti potencije “p” 1 razlomka . Red: ∑n 1 p konvergira za p > 1 =  divergira za p ≤ 1. primjena Teorema 5 nam daje traženi zaključak.

ln n . sistemi diferencijalnih jednadžbi. konvergira. . . divergira. 145. ∑n ∑ ∑ 2 1 . 138. ∑ (n + 1) ∑ n! n 5/ 2 . redovi potencija. . Karl Theodor Wilhelm Weierstrass Rođen:31 Oktobar 1815 u Ostenfelde. 148. 144. . 146. . 144. 141. ∑ n ln n(ln(ln n)) 1 2 1 ∑ n3 + 4 n! . . 143. 148. 140. divergira. 143. 137. ∑ n ln n . ∑ ∑ ∑ 3n 3 1 . 139. koristeći usporedne i integralni kriterij za konvergenciju redova. Dao je veliki broj rezultata na temu: analiza iracionalnih brojeva. . . Poznata je njegove izreka: . n n . konvergira. (1 + n 2 ) 2 . 142. 147. . . analiza neprekidnih funkcija.NIZOVI I REDOVI 35 ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ U slijedećim zadacima ispitati konvergenciju danih redova. konvergira. konvergira. . 142. (2n)! n . 140. . 145. 147. konvergira. 146. Westphalia (Njemačka) Umro: 19 Februar 1897 u Berlinu (Njemačka) Weierstrassa (Vajerštrasa) je povijest obilježila kao “oca moderne matemematike”. 138. konvergira. + 2n + 2 n ∑ (n + 1)! . . divergira. 137. RJEŠENJA 136. 136. 141. 2 en ∑ n⋅3 1 . kompleksna analiza. divergira. 139. konvergira. konvergira. . konvergira. n(n − 4) n +n 2 5 .

gdje je a > 0 . lim n n = 1 . n →∞ Tada vrijedi: i) ako je L < 1 tada red ii) iii) ∑a ako je L > 1 tada red ∑ a n n konvergira. ♣Teorem 6. Red ∑  2n + 3    je konvergentan. Q( x) polinomi po x. Red n ∑ n2 je konvergentan.36 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Istina je da matematičar koji nije pomalo i pjesnik. ako je L = 1 tada treba preći na neki drugi kriterij. gdje je P(x) polinom po x. lim n n 3 = 1 . lim n 3n 2 + n − 1 = 1 i lim n n →∞ n→∞ n→∞ n→∞ n 2 + 2n + 5 = 1. gdje su P ( x).5 CAUCHY-EV KRITERIJ Ukoliko se u općem članu reda ∑a n pojavljuje indeks “n” istovremeno u bazi i u eksponentu. nikad neće biti savršen matematičar – K. (Cauchy-ev kriterij) Zadan je niz realnih brojeva a n . te pretpostavimo da smo izračunali slijedeći limes: L = lim n | a n |. ♣ Naravno da se gornji limes računa u nekoliko koraka: prvo se riješimo n-tog korjena odnosno izračunamo | an |1/ n . jer je 3n n3 n n3 = 3 3n n | an | = n ⇒ L = lim n | an | = n →∞ 1 1 1 lim n n 3 = ⇒ L = < 1. Weierstrass. tada je veoma praktičan Cauchy-ev (Košijev) kriterij. 3n 4 − n 3 + 2 149. jer je  5n − 1  . Q ( n) n→∞ lim n Na primjer: lim n 2 = 1 . divergira. n →∞ 3 3 3 ☺ 150. n →∞ n→∞ lim n P (n) = 1 . n →∞ U računanju limesa n-tog korijena trebamo i slijedeća svojstva: i) ii) iii) iv) n →∞ lim n a = 1 . P ( n) = 1 . 2. nakon toga prelazimo na računanje limesa lim | an |1/ n .

Cauchy . . 159. konvergira L = 3 / 4 .blizu Pariza (Francuska) Ljudi odlaze. 161. konvergira L = e 2 / 9 . 156. 159. August 1789 u Parizu (Francuska) Umro: 23. divergira L = 3 / 2 . ⇒ L = lim n | an | = lim = n →∞ n →∞ 2n + 3 (2n + 3) n 2n + 3 n−2    n+3 2 2 ☺ 151. Maj 1857 u Sceauxu . konvergira L = 2 / e . 161. 160.L. 160. 158.    2n + 5   n      . konvergira L = 1 / e . n →∞ n → ∞ n + 3  n n −5 n | an | = n ( n − 2) n (n + 3) n n−2 =   n+3 ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ 153. 154.NIZOVI I REDOVI 37 n | an | = n 2 2n + 3 2 ( 2n + 3) n 2n + 3 = ⇒ L = < 1. ∑ ∑  n2 + 3   4 ⋅ 2n  2  3n + n  . Red n ∑ n | an | = n 152. jer je   ( n 2 − n) n n 2 − n n2 − n = ∞ ⇒ L = ∞ > 1. ∑ RJEŠENJA 153. ali njihova djela ostaju – A. 155. konvergira L = e / π . konvergira. jer je n lim n−2 ∞ −5 ⇒ L = lim | an | = lim   = 1 = e n→∞ n +3 = e < 1. ∑ n ⋅π . 3n n n2 n ∑ ∑ 157. 157. ⇒ L = lim n | an | = lim = n n →∞ n → ∞ 5n − 1 5 5 5n − 1 (5n − 1)  n2 − n     2n + 3  je divergentan.  n + 3   n +1 ch n . Red n ∑ n2 je konvergentan. ∑ ∑ 1  2n − 1    . konvergira L = 2 / 3 . 3n  n + 2  2 n+2   . 158. 156. . en 5  3n + 2    . konvergira L = 2 / 3 . 32 n  n  en n n2 n 155. ∑ n 2 − 2n . Augustin Louis Cauchy Rođen:21. 2n  n − 2   n +1  3n +1    2n + 1  2 n −1 n 154.

Naravno da ovaj kriterij možemo koristiti u drugim slučajevima.. jer je . n →∞ a n Gornji limes računamo u nekoliko koraka: prvo se riješimo razlomka ☺ 162. ako je L = 1 tada treba preći na neki drugi kriterij. Poznata je njegova izreka na samrti. n →∞ a n Tada vrijedi: iv) ako je L < 1 tada red v) vi) ∑a ako je L > 1 tada red ∑ a n n konvergira. te kračenja u brojniku i nazivniku istih sa istima. beskonačnih redova. ♣Teorem 7. teorije o konačnim grupama. gore desno.6 D’ALEMBERT-OV KRITERIJ Ukoliko se u općem članu reda ∑a n pojavljuje indeks “n” u obliku faktorijale “n!” tada je skoro nezamjenjiv D’Alembert-ov (Dalamberov) kriterij. 2. ♣ an +1 uz pravilo an dvostrukog razlomka. (D’Alembert-ov kriterij) Zadan je niz realnih brojeva a n . divergira. teorije polihedrona. Na pravio je veliki broj radova iz: kombinatorike.38 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI U modernoj matematici je zapamćen po uvođenju preciznosti u matematičku analizu.. teorije funkcija kompleksne varijable…. Red ∑2 n n je konvergentan. nakon toga prelazimo a na računanje limesa lim n +1 . te pretpostavimo da smo izračunali slijedeći limes: a L = lim n +1 .

Red ∑n n! n je konvergentan. 169. ∑ n! . divergira L = 4 / e . 168. (2n)! (n!) 3 . 172. konvergira L = 0 . konvergira L = 1 / 2 . (3n)! en . 165. 166. 169. . (2n)! 4 n n! . 168. konvergira L = 1 / 4 . n ∑ Primjetimo da je (2n)!= 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ( 2n − 1) ⋅ 2n i (2n − 1)!!= 1 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅(2n − 3) ⋅ (2n − 1) . divergira L = ∞ . jer je a ( n + 1)! 3n n +1 n +1 ⋅ n +1 = ⇒ L = lim n +1 = lim = ∞ ⇒ L = ∞ > 1. 173. 172. ∑ en . 170. divergira L = e . n→∞ a n →∞ n 2 2 2 n 2 n ☺ 163. konvergira L = 1 / 27 . RJEŠENJA 165. konvergira L = 0 . 171. 173. n! nn . ∑ ∑ ∑ en . nn 166. ne ∑ (2n − 1)!! . 167. n →∞ a n →∞ 3 3 n! 3 n an +1 = an = 164. ∑ ∑ (n!) 2 . 5n n! 167. divergira L = e . jer je an +1 = an L = lim ( n +1)! ( n +1) n+1 n! nn (n + 1)! nn nn  n  = = ⋅ = (n + 1)  n +1 n n! (n + 1) (n + 1)(n + 1)  n +1 n n n ⇒ an +1  n   1  −1 = lim   = lim   = e < 1. 170. n →∞ a n →∞  n + 1  n →∞ 1 + 1 / n  n ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ U slijedećim zadacima ispitati konvergenciju danih redova realnih brojeva. 171.NIZOVI I REDOVI 39 an +1 = an n +1 2 n+1 n 2n = a 1 n +1 1 1 n +1 1 ⋅ ⇒ L = lim n +1 = lim = ⇒ L = < 1. Red ∑3 ( n +1)! 3n+1 n! 3n n! n je divergentan.

. Oktobra 1783 u Parizu (Francuska) Zapamčen je kao velika ličnost u francuskoj znanosti. ♣ Naravno da lim an = 0 ne povlači da red n→∞ ∑a n konvergira što je jasno iz primjera ∑n. posebno u vezi s vibrirajućim membranama. po kojoj je uzeo svoje ime. Promotrimo slijedeće primjere. te neki radovi u filozofiji. Njegov najvažniji potpuno matematički rad bio je o parcijalnim diferencijalnim jednadžbama. 2. a o konvergenciji ne možemo reći ništa. Tada vrijedi: n→∞ lim an ≠ 0 ⇒ ∑a n divergira. te kao veliki prijatelj velikog Lagrangea (Lagranža). Isto tako su važni njegovi radovi u dinamici fluida. Jean le Rond. nužnim kriterijom možemo samo pokazati da neki red divergira. ♣Teorem 8. Da bi neki red uopće konvergirao nužno je da mu opći član teži nuli. odnosno na kraju dobivamo da je limes L = 1. Na početku života nije imao sreću jer ga je mati ostavila na stepenicama kapele St.7 NUŽNI I LEIBNIZ-OV KRITERIJI Ukoliko Cauchy-ev (Košijev) i D’Alembert-ov (Dalamberov) kriteriji daju ne odlučenu situaciju. tada bi bilo dobro ispitati da li opći član reda zadovoljava nužni kriterij. Novembra 1717 u Parizu (Francuska) Umro: 29. (nužni kriterij) Zadan je niz realnih brojeva a n .40 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Jean Le Rond d'Alembert Rođen: 17. 1 Prema ovome. D’Alembert je prvi dao potpuno rješenje značajnog problema o pojavama ekvinocija.

NIZOVI I REDOVI

41

☺ 174. Red ☺ 175. Red
n→∞

∑ (1 − 2

1
n

) divergira jer je: lim an = lim (1 −
n→∞ n →∞

1 ) =1≠ 0 . 2n

∑(
n →∞

n 2 − 2n − n) divergira jer je: n 2 − 2n + n n 2 − 2n + n
n→∞

lim an = lim ( n 2 − 2n − n) = lim ( n 2 − 2n − n)

= lim

− 2n n 2 − 2n + n

n →∞

= −1 ≠ 0 .

☺ 176. Red

∑ ( n + 1)

n

n

divergira jer: lim an = lim (
n→∞ n →∞

n n ) = e −1 ≠ 0 . n +1

U nastavku promatramo takozvane alternirane redove odnosno redove u obliku:

∑ (−1)
Znamo da red

n

an , an ≥ 0 .

∑n

1

divergira. Međutim, alternirani red

∑ (−1)

n

1 konvergira. Što više, n

može se točno izračunati njegova suma odnosno

∑ (−1)
n =1

n

1 = − ln 2. n

Naravno da za konvergenciju alternirajućih redova možemo koristiti sve do sada izrečene kriterije za redove sa ne nužno pozitivnim članovima. Međutim, najlakše je za alternirajuće redove koristiti takozvani Leibnizov (Lajbnicov) kriterij, koji je iskazan u slijedećem rezultatu. ♣Teorem 9. (Leibnizov kriterij za alternirane redove) Zadan je niz realnih brojeva a n . Tada vrijedi: lim an = 0 i an ≥ an +1 za sve n ∈ N ⇒ an konvergira.♣
n→∞

Uvjet lim an = 0 i an ≥ an +1 za sve n ∈ N , znači da niz a n padajući teži ka nuli.
n→∞

☺ 177. Red

∑ (−1)

1 konvergira, jer je: n 1 1 1 lim an = lim ( ) = 0 i an = ≥ = an +1 za sve n ∈ N . n→∞ n →∞ n n n +1
n

☺ 178. Red

∑ (−1)

n

1

n

konvergira, jer je:

42

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

n→∞

lim an = lim (
n →∞

1

n

)=0

i an =

1

n

1

n +1

= an +1 za sve n ∈ N .

Općenito, za bilo koju pozitivnu potenciju “p” imamo slijedeći zaključak.
☺ 179. Red

∑ (−1)

1 , p > 0 , konvergira, jer je: np 1 1 1 lim an = lim ( p ) = 0 i an = p ≥ = an +1 za sve n ∈ N . n →∞ n →∞ n n (n + 1) p
n

♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ 180. Argumentirano obrazložiti, zašto: 1 i) red konvergira; (−1) n 3 n 1 divergira. ii) red 3 n

∑ ∑

181. Pokaži da red

∑( n + 2)

n +1

n

divergira.

182. Ispitati konvergenciju reda 183. Ispitati konvergenciju reda 184. Ispitati konvergenciju reda

∑ n(

n + 1 − n − 1) .
n

∑ (−1)

. 2n + 1 . n 2 + 2n

∑ (−1)

n

185. Argumentirano obrazložiti, zašto: 1 i) red konvergira; (−1) n 4 5 n 1 ii) red konvergira. 4 5 n

∑ ∑

186. Dokazati da za red i) ii) iii)

n −1 n ) vrijedi: n Cauchy-ev kriterij je neodlučan, odnosno L = 1; D’Alembert-ov kriterij je neodlučan, odnosno L = 1; n −1 n ) = e −1 . divergira zbog nužnog kriterija odnosno lim ( n→∞ n

∑(

NIZOVI I REDOVI

43

RJEŠENJA
182. divergira. . 183. divergira. . 184. konvergira. .

♠PRIMJEDBE♠ Nužni kriterij iz Teorema 8 se uglavnom u literaturi pojavljuje u svom ekvivalentnom obliku: ♣Teorem 10. (nužni kriterij) Zadan je niz realnih brojeva a n . Tada vrijedi:

∑a

n

konvergira ⇒

n →∞

lim an = 0 . ♣

Međutim, ovakva forma nužnog kriterija može izazvati neopravdane nedoumice vezano sa an nego dovoljnost uvjeta lim an = 0 , jer znamo da on ne može garantirati konvergenciju
n→∞

je on samo jedna posljedica njegove konvergencije. Zašto su tvrdnje Teorema 8 i Teorema 10 ekvivalentne? Naime, primjetimo da u matematici općenito vrijedi logički princip takozvani “obrat po kontrapoziciji” koji kaže: točno je da A ⇒ B ako i samo ako ¬B ⇒ ¬A , gdje ¬B označava negaciju tvrdnje B , dok ¬A označava negaciju tvrdnje A . U kontekstu Teorema 8 i Teorema 10 neka su :

A = { lim an ≠ 0} i B = {
n→∞

∑a

n

divergira} .

Tada je očito:

¬B = {

∑a

n

konvergira} i ¬A = { lim an = 0} .
n →∞

Sada u ovim terminima ekvivalentnost između Teorema 8 i Teorema 10 slijedi iz prethodnog principa odnosno:

A ⇒ B (Teorem 8) ako i samo ako ¬B ⇒ ¬A (Teorema 10).

∀x ∈ [a. ponašanje na rubu domene. injektivnost. b] ako vrijedi: x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) ≥ f ( x2 ). a sa njihovim svojstvima ćemo se intuitivno upoznati sa njihovog grafa. je skup koji sadrži sve realne brojeve x u kojima je definirana-moguća vrijednost f ( x) . b] . u oznaci D ( f ) . ∀x ∈ [a. u oznaci R ( f ) . ( f : R → R ) . Funkcija y = f (x) je rastuća na intervalu [a. Domena funkcije y = f (x) . kao monotonost. b] ako vrijedi: x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) ≤ f ( x2 ). y ) : x ∈ R. slika funkcija y = x 2 − 1 je interval [−1. parnost i neparnost. poglavlje ∗ FUNKCIJE ∗ U ovom poglavlju: Elementarne funkcije Inverzne funkcije elementarnih funkcija Domena složenih funkcija Inverz složenih funkcija Ispitivanje na rubu područja definicije Kvalitativna svojstva funkcije y = f (x) ( f : R → R ).3. b] . Slika funkcije y = f (x) . ćemo prikazati crtajući njihove grafove. Funkcije 45 3. asimptote itd. kao što su to nultočke. lako možemo “očitati” sa njenog grafa G f ⊆ Oxy u koordinatnom sustavu Oxy = R 2 = {( x. Funkcija y = f (x) je padajuća na intervalu [a. i druga. Prema tome. dobivamo primjenom diferencijalnog računa koji je izložen u slijedećim poglavljima. gdje su varijable x uzete iz domene D( f ) . y ∈ R}. Na primjer. Kvantitativna svojstva funkcije y = f (x ) . ekstremi.. funkcija y = x je moguća jedino ako je x ≥ 0 . je skup svih vrijednosti f (x) . . ∞) . najvažnije elementarne funkcije y = f ( x). Na primjer. konveksnost i konkavnost.

funkcija y = 3 sin 2 x + 4 sin x je periodička funkcija sa periodom T = 2π . ∀y ∈ D( f −1 ) = R( f ). x3 = 1 . dok je monotona na intervalima [−1. Nultočka funkcije y = f (x) je ona točka x za koju vrijedi: f ( x) = 0. funkcija y = 3x 2 nije monotona na intervalu [−1. funkcija y = x 2 + x + 5 . Na primjer.46 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Funkcija y = f (x) je monotona na intervalu [a. f ( f −1 ( y )) = y .0] . Na primjer. takozvani period. Na primjer. Funkcija y = f (x) je parna ako je f ( − x) = f ( x). ∀x ∈ D( f ) . ∀t ∈ [0. b] ako vrijedi: f ((1 − t )a + t ⋅ b) ≥ (1 − t ) f (a ) + t ⋅ f (b). Funkcija y = f (x) je neparna ako je f ( − x) = − f ( x). Neka od prethodnih svojstava se lako mogu provjeriti na grafu G f funkcije y = f (x) : 3 . u oznaci y = f −1 ( x) . ∀x ∈ D ( f ) = R ( f −1 ). Funkcija y = f (x) je konveksna na intervalu [a. ∀x ∈ D( f ) . Na primjer. Funkcija y = f (x) je injektivna ili 1-1 preslikavanje ako vrijedi: x1 ≠ x2 ⇒ f ( x1 ) ≠ f ( x2 ). y = 3x 4 − x 2 + 1 . x2 = 0. dok funkcija y = x 4 nije injektivna. Na primjer. ∀t ∈ [0. funkcija y = − x 2 + 3x + 2 . takav da vrijedi: f ( x + T ) = f ( x).1] .1] ).1] . b] ako je ili rastuća ili padajuća na tom intervalu. Na primjer. Funkcija y = f (x) je konkavna na intervalu [a. Inverzna funkcija funkcije y = f (x) . funkcija y = 2 x − x .0] i [0.1] (jer je padajuća na [−1. nultočke funkcije y = x 3 − x su x1 = −1. b] ako vrijedi: f ((1 − t )a + t ⋅ b) ≤ (1 − t ) f (a ) + t ⋅ f (b). Funkcija y = f (x) je periodička ako postoji realan broj T . Na primjer. ∀x ∈ D( f ) .1] . funkcija y = x 3 je injektivna. je funkcija koja zadovoljava: f −1 ( f ( x)) = x. ∀x ∈ D( f ) . a rastuća na [0. Na primjer.

su slijedeća: - D( f ) = ( −∞.graf injektivne funkcije siječe svaki pravac paralelan sa osi Ox u točno jednoj točki. ∞) . R ( f ) = ( −∞. su slijedeća: . a ≠ 0 . a ≠ 0 . rastuća ako je a > 0 . a Graf kvadratne funkcije y = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c .3. injektivna. padajuća ako je a < 0 . a b nultočka x = − . . je pravac u ravnini. Funkcije 47 . a ≠ 0 . kao na slici (slučajevi kad je a > 0 i a < 0 ): 10 8 6 4 2 -10 -5 00 -2 -4 5 x 10 Svojstva kvadratne funkcije y = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c . Graf linearne funkcije y = a ⋅ x + b . a ≠ 0 . 3.graf parne funkcije je simetričan u odnosu na koordinatnu os O y . ∞) . 1 ima inverznu funkciju f −1 ( x) = ( x − b) . neparna ako je b = 0 . kao na slici (slučajevi kad je a > 0 i a < 0 ): 20 15 10 5 -4 -2 0 0 -5 -10 2 4 x Svojstva linearne funkcije y = a ⋅ x + b . je parabola u ravnini.1 ELEMENTARNE FUNKCIJE Sada dajemo kratki opis najvažnijih elementarnih funkcija.graf neparne funkcije je simetričan u odnosu na koordinatni početak O(0.0) . .

4a 4a konveksna ako je a > 0 . nultočke x = 0 . ima inverznu funkciju f −1 ( x) = 3 x . rastuća. nije injektivna. ∞) . 2a Graf kubne funkcije y = x 3 je krivulja u ravnini. R ( f ) = [c − Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI - b2 b2 . okrenuta ka dole. R( f ) = (−∞. ∞) . nit-parna nit-neparna za b ≠ 0 . c − ] ako je a < 0 . ∞) . konkavna ako je a < 0 . kao na slici: 10 5 -4 -2 0 0 -5 2 x 4 -10 Svojstva kubne funkcije y = x 3 su slijedeća: D( f ) = ( −∞. 1 je krivulja u ravnini. ∞) . injektivna. R ( f ) = ( −∞. ∞) ako je a > 0 . parna ako je b = 0 . okrenuta ka gore. pa nema inverznu funkciju.0] i konveksna na [0. konkavna na (−∞. 2 = − b ± b 2 − 4ac . neparna.48 D( f ) = ( −∞. kao na slici: x−b 4 2 Graf racionalne funkcije y = -4 -2 00 -2 -4 2 x 4 Svojstva racionalne funkcije y = 1 su slijedeća: x−b . nultočka x1.

kao na slici: 3 2 1 -4 -2 0 0 -1 -2 2 x 4 . ∞) . ∀x1 . konkavna na intervalu (−∞. lijeva horizontalna asimptota y = 0 . Graf eksponencijalne funkcije y = e − x je krivulja u ravnini.3. injektivna. konveksna na intervalu (b. ∞) . padajuća na intervalu (−∞. ∞) . x nema nultočaka. R ( f ) = ( −∞.0) ∪ (0. ∞) . ima inverznu funkciju f −1 ( x) = ln x . injektivna. nit-parna nit-neparna. ∞) . x2 ∈ R . R ( f ) = (0. b ⋅ x +1 ima inverznu funkciju f −1 ( x) = . kao na slici: 3 2 1 -4 -2 00 -1 -2 2 x 4 Svojstva eksponencijalne funkcije y = e x su slijedeća: D( f ) = ( −∞. nema nultočaka. rastuća. b) . Graf eksponencijalne funkcije y = e x je krivulja u ravnini. Funkcije 49 - D ( f ) = ( −∞. vertikalna asimptota x = b . ∞) . b) ∪ (b. horizontalna asimptota y = 0 . padajuća na intervalu (b. e x1 + x2 = e x1 ⋅ e x2 . konveksna. b) .

π + 2kπ ] . 2 2 2 2 konkavna na [2kπ . konveksna. rastuća na [− 3π + 2kπ ] . desna horizontalna asimptota y = 0 . x nema nultočaka. + 2kπ ] . kao na slici: 2 1 -8 -6 -4 -2 0 0 -1 2 4 x 6 8 -2 Svojstva trigonometrijske funkcije y = sin x su slijedeća: D( f ) = ( −∞. padajuća na [ + 2kπ .1] . nije injektivna. π π π Graf trigonometrijske funkcije y = cos x je sinusoida u ravnini. R ( f ) = [−1. konveksna na [(2k + 1)π . + 2kπ . ima inverznu funkciju f −1 ( x) = ln 1 . Graf trigonometrijske funkcije y = sin x je sinusoida u ravnini. ∞) . ∞) . neparna. injektivna. ∞) . (2k + 2)π ] . nema inverznu funkciju. nultočke xk = kπ . periodička sa periodom T = 2π . R ( f ) = (0. kao na slici: 2 1 -6 -4 -2 0 0 -1 2 4 x 6 8 -2 Svojstva trigonometrijske funkcije y = cos x su slijedeća: . padajuća.50 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Svojstva eksponencijalne funkcije y = e − x su slijedeća: D( f ) = ( −∞.

cos x je krivulja u ravnini. nije injektivna. nultočke xk = kπ . π + 2kπ ] . nema inverznu funkciju. ∞) / ∪{ + kπ } . 2 k rastuća na (− π π 2 + kπ . Funkcije 51 - D( f ) = ( −∞. konkavna na (− vertikalne asimptote xk = π + kπ . ∞) . 2 π 2 + kπ . R ( f ) = [−1.π + 2kπ ] . ∞) . periodička sa periodom T = 2π . padajuća na [2kπ . nultočke xk = konkavna na [− π + 2kπ . konveksna na [ π + 2kπ . 3π + 2kπ ] . π π 2 + kπ . rastuća na [−π + 2kπ . + kπ ) . R ( f ) = ( −∞. nema inverznu funkciju.2kπ ] .1] . kao na slici: cos x Graf trigonometrijske funkcije y = tg x = 4 2 -6 -4 -2 0 0 -2 -4 2 4 x 6 8 Svojstva trigonometrijske funkcije y = tg x su slijedeća: D( f ) = ( −∞. periodička sa periodom T = π . sin x je krivulja u ravnini. 2 2 2 parna.3. kπ ] . π 2 + kπ ) . kao na slici: sin x 4 Graf trigonometrijske funkcije y = ctg x = 2 -6 -4 -2 0 0 -2 2 4 x 6 8 -4 . nije injektivna. 2 2 neparna. konveksna na [kπ .

R ( f ) = ( −∞. + kπ . padajuća na (kπ . π + kπ ) . R ( f ) = ( −∞. ∞) / ∪{kπ } . + kπ .52 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Svojstva trigonometrijske funkcije y = ctg x su slijedeća: D( f ) = (−∞. ima inverznu funkciju f −1 ( x) = Arsh x . ∞) . rastuća. ∞) . neparna. k π + kπ ] . konkavna na (−∞. ∞) . kao na slici: 2 4 2 -4 -2 00 -2 2 x 4 -4 Svojstva hiperbolne funkcije y = sh x su slijedeća: D( f ) = ( −∞. periodička sa periodom T = π . nema inverznu funkciju. nultočke x = 0 . π + kπ ) . nije injektivna.0] . nultočke xk = konveksna na (kπ . konkavna na [ π π Graf hiperbolne funkcije y = sh x = 1 x (e − e − x ) je krivulja u ravnini. injektivna. 2 2 neparna. 1 x (e + e − x ) je lančanica u ravnini. kao na slici: 2 6 5 4 3 2 1 -4 -2 0 0 -1 2 4 Graf hiperbolne funkcije y = ch x = x . ∞) . a konveksna na [0. 2 vertikalne asimptote xk = kπ .

a konkavna na [0. Funkcije 53 Svojstva hiperbolne funkcije y = ch x su slijedeća: D( f ) = ( −∞. injektivna. ch x je krivulja u ravnini. ∞) . nultočke x = 0 . lijeva horizontalna asimptota y = −1 . nema nultočaka. rastuća. ima inverznu funkciju f −1 ( x) = Arth x .0] .1) . nije injektivna. desna horizontalna asimptota y = 1 . neparna.3. R ( f ) = [1.0] . parna. a rastuća na [0. ∞) . kao na slici: sh x 4 Graf hiperbolne funkcije y = cth x = 2 -6 -4 -2 0 0 -2 2 x 4 6 -4 . R ( f ) = ( −1. nema inverznu funkciju. ∞) . sh x je krivulja u ravnini. konveksna. padajuća na (−∞. konveksna na (−∞. kao na slici: ch x 2 Graf hiperbolne funkcije y = th x = 1 -4 -2 0 0 -1 2 x 4 -2 Svojstva hiperbolne funkcije y = th x su slijedeća: D( f ) = ( −∞. ∞) . ∞) .

ima inverznu funkciju f −1 ( x) = Arcth x . ∞) . je korjen funkcija f −1 ( x) = x . padajuća i konveksna na (0. 3. injektivna. nema nultočaka. ∞) . nultočka x = 0 . padajuća i konkavna na (−∞. Napomenimo da je graf inverzne funkcije y = f −1 ( x) zrcalno simetričan grafu originalne funkcije y = f (x) u odnosu na pravac y = x . x ≥ 0. R ( f ) = [0. R ( f ) = ( −∞. ∞) .0) .54 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Svojstva hiperbolne funkcije y = cth x su slijedeća: D( f ) = ( −∞. ∞) . injektivna. neparna. Inverzna funkcija funkcije f ( x) = x 2 .−1) ∪ (1. rastuća. desna horizontalna asimptota y = 1 . kao na slici: . lijeva horizontalna asimptota y = −1 .2 INVERZNE FUNKCIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA Sada dajemo kratki opis inverznih funkcija nekih elementarnih funkcija. ∞) . Inverzna funkcija funkcije f ( x) = e x je logaritamska funkcija f −1 ( x) = ln x . kao na slici: 3 2 1 -3 -2 -1 0 0 -1 1 x 2 3 Svojstva korjen funkcije f −1 ( x) = x su slijedeća: D( f ) = [0. Njen graf je krivulja. Njen graf je krivulja.0) ∪ (0. konkavna. vertikalna asimptota x = 0 .

3. Funkcije
3 2 1 -2 0 0 -1 -2 -3 2 4 x 6 8

55

Svojstva logaritamske funkcije f -

−1

( x) = ln x su slijedeća:

D( f ) = (0, ∞) , R ( f ) = ( −∞, ∞) ; rastuća, konkavna; injektivna; nultočka x = 1 .

, je ciklonometrijska arkus-sinus 2 2 funkcija f −1 ( x) = arcsin x . Njen graf je krivulja, kao na slici: Inverzna funkcija funkcije

f ( x) = sin x, −

π

≤x≤

π

2

1

-4

-2

00 -1

2 x

4

-2

Svojstva arkus-sinus funkcije f −1 ( x) = arcsin x su slijedeća: , ]; 2 2 rastuća, konkavna na [−1,0] , a konveksna na [0,1] ; injektivna; nultočka x = 0 . D( f ) = [−1,1] , R ( f ) = [−

π π

56

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

Inverzna funkcija funkcije f ( x) = cos x, 0 ≤ x ≤ π , je ciklonometrijska arkus-kosinus funkcija f −1 ( x) = arccos x . Njen graf je krivulja, kao na slici:
5 4 3 2 1 -4 -2 00 -1 -2 2 x 4

Svojstva arkus-kosinus funkcije f −1 ( x) = arccos x su slijedeća: D( f ) = [−1,1] , R ( f ) = [0,π ] ; padajuća, konveksna na [−1,0] , a konkavna na [0,1] ; injektivna; nultočka x = 1 . f ( x) = tg x, −

, je ciklonometrijska arkus-tangens 2 2 funkcija f −1 ( x) = arctg x . Njen graf je krivulja, kao na slici:

Inverzna funkcija funkcije

π

<x<

π

3 2 1 -6 -4 -2 0 0 -1 -2 -3 2 4 6

x

Svojstva arkus-tangens funkcije f −1 ( x) = arctg x su slijedeća: , ); 2 2 rastuća, konveksna na (−∞,0] , a konkavna na [0, ∞) ; injektivna; nultočka x = 0 ; D( f ) = ( −∞, ∞) , R ( f ) = (−

π π

3. Funkcije

57

-

lijeva horizontalna asimptota je y = −

π
2

, a desna horizontalna asimptota je y =

π
2

.

Inverzna funkcija funkcije funkcija f
−1

f ( x) = ctg x, 0 < x < π , je ciklonometrijska arkus-kotangens

( x) = arc ctg x . Njen graf je krivulja, kao na slici:
5 4 3 2 1 -8 -6 -4 -2 0 0 -1 2 4 x 6 8

Svojstva arkus-kotangens funkcije f −1 ( x) = arc ctg x su slijedeća: D( f ) = ( −∞, ∞) , R ( f ) = (0,π ) ; padajuća, konkavna na (−∞,0] , a konveksna na [0, ∞) ; injektivna; nema nultočke; lijeva horizontalna asimptota je y = π , a desna horizontalna asimptota je y = 0 .

3.3 DOMENA SLOŽENIH FUNKCIJA
Ako je funkcija y = f (x) kompozicija nekoliko elementarnih funkcija, tada treba voditi računa da na svim mjestima gdje se pojavljuje varijabla x , dana funkcija bude definirana. Kao što smo vidjeli u prethodne dvije točke, “zahtjevi” na domenu dolaze od inverznih funkcija nekih elementarnih funkcija. To znači da u složenoj funkciji y = f (x) treba osigurati uvjete na sva ona mjesta, gdje se pojavljuju “zahtjevne“ funkcije u smislu domene, a to su:

-

-

G (x) je definiran za one x za koje vrijedi uvjet ln(G ( x)) je definiran za one x za koje vrijedi uvjet 1 je definiran za one x za koje vrijedi uvjet G ( x) arcsin(G ( x)) je definiran za one x za koje vrijedi uvjet arccos(G ( x)) je definiran za one x za koje vrijedi uvjet cth (G ( x)) je definiran za one x za koje vrijedi uvjet

G ( x) ≥ 0; G ( x) > 0; G ( x) ≠ 0;
− 1 ≤ G ( x) ≤ 1; − 1 ≤ G ( x) ≤ 1; G ( x ) ≠ 0.

3) ∪ (3. 187. • 9 − x 2 ≠ 0 ⇒ x ∈ (−∞. 1 . +∞). 2 2 • 9 − x ≥ 0 ⇒ x ∈ [−3. 190. f ( x) = sin( x + x 2 ) + . ln(2 x − 5) 5 Rješenje: D ( f ) = ( . • x 2 − 4 ≥ 0 ⇒ x ∈ (−∞. +∞ ). x +1 • x − 3 ≠ 0 ⇒ x ∈ (−∞.3). 2). Rješenje: D ( f ) = (−∞. 2] ∪ [2. f ( x) = ln(2 x − x 2 ) + • 2 x − x 2 > 0 ⇒ x ∈ (0. −3) ∪ (−3. 9 − x2 5 • 2 x − 5 > 0 ⇒ x ∈ ( . 2] ∪ [2. x −1 188. +∞ ). +∞ ).3].3) ∪ (3. −1) ∪ (−1. Rješenje: D( f ) = (−∞.1) ∪ (1. +∞ ).58 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima naći domenu danih funkcija. 2). Rješenje: D ( f ) = (1. f ( x) = e x −3 . +∞). −1) ∪ (−1. f ( x) = x 2 − 4. • x − 1 ≠ 0 ⇒ x ∈ (−∞. +∞ ). 2 . • x + 1 ≠ 0 ⇒ x ∈ (−∞. +∞). 1 189.3) ∪ (3. +∞ ). • x − 1 ≥ 0 ⇒ x ∈ [1.

2x + 5 2x + 5 2x + 5 2x + 5 2x − 8 • ≥ 0 ⇔ ((2 x − 8 ≥ 0 i 2x + 5 > 0) ili (2 x − 8 ≤ 0 i 2x + 5 < 0)). 0) ∪ (0. 2 • (2 x − 1 < 0 i x + 4 < 0) ⇒ x ∈ (−∞. − ). −4) ∪ ( . +∞). • − 1 ≤ 2 x − 5 ≤ 1 ⇒ 4 ≤ 2 x ≤ 6 ⇒ x ∈ [2. • x ≠ 0 ⇒ x ∈ (−∞.3. 2x + 5 • (2 x − 8 ≥ 0 i 2x + 5 > 0) ⇒ x ∈ [4. x+4 1 • (2 x − 1 > 0 i x + 4 > 0) ⇒ x ∈ ( . −4). +∞). f ( x) = arcsin (2 x − 5) + e x . +∞). 1 Rješenje: D( f ) = (−∞. . − ) ∪ [4. +∞). f ( x) = 3 x − x 2 + sin(2 x + 1). 2 193.3]. 2 • ln ( 5 Rješenje: D( f ) = (−∞. 2 ZADACI ZA VJEŽBU Naći domene danih funkcija. 192. x+4 • 2x −1 > 0 ⇔ ((2 x − 1 > 0 i x + 4 > 0) ili (2 x − 1 < 0 i x + 4 < 0)). Funkcije 59 1 191. Rješenje: D ( f ) = [2. +∞). 2x + 5 4x − 3 4x − 3 4x − 3 2x − 8 )≥0 ⇔ ≥1 ⇔ −1 ≥ 0 ⇔ ≥ 0.3]. f ( x) = ln ( 2 2x −1 ) + ex . f ( x) = ln ( 4x − 3 ) + sin(2 x − 1). 5 • (2 x − 8 ≤ 0 i 2x + 5 < 0) ⇒ x ∈ (−∞. 194.

f ( x) = ln( x 2 − 4) 2 + .60 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI x2 − 9 195. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima naći inverzne funkcije danih složenih funkcija. 196. 1 199.4 INVERZ SLOŽENIH FUNKCIJA Neka je funkcija y = f (x) kompozicija nekoliko elementarnih funkcija. ∞). Stoga treba dobro znati inverze elementarnih funkcija koje smo radili u točki 5.2. D( f ) = [−6. 2]. ∞). 0 ≤ x ≤ π . − 2] ∪ [ 2. D( f ) = [− . x 196. x +1 1 198. . D( f ) = [−2.5]. Traženje inverza takve složene funkcije se svodi na uzastopno traženje inverza onih elementarnih funkcija koje je sačinjavaju. −1) ∪ (1. D( f ) = ( −∞. u slijedećoj tablici navodimo neke najčešće inverzne funkcije elementarnih funkcija. − π ≤x≤ π . ∞). 2 3. ( x) = arcsin x je inverzna funkcija od f ( x) = sin x. 195. D( f ) = [0. f ( x) = e x 2 −1 arccos x −1 . je inverzna funkcija od f ( x) = x 3 je inverzna funkcija od f ( x) = e x 2 2 −1 f ( x) = arccos x je inverzna funkcija od f ( x) = cos x. x −1 1 arcsin( x 2 − 3) + e x −1 . −3] ∪ [3. sh( x 2 − x) x 197. 198. D( f ) = (−∞. f ( x) = arctg( x + 2) + . f ( x) = 199. Radi dobrog pregleda. koje ćemo susretati u konkretnim problemima: −1 −1 −1 −1 - f f f f ( x) = x ( x) = 3 x ( x) = ln x je inverzna funkcija od f ( x) = x 2 . x ≥ 0.1) ∪ (1. x+2 RJEŠENJA 194.3]. f ( x) = 30 − x − x 2 + e x ⋅ ln( x 2 − 1). 197. −2) ∪ (2.

3x − 2 . f ( x) = 2x + 3 2y + 3 . Rješenje: f −1 ( x) = ln( x + 3). • y = e x − 3. x↔ y ⇒x= . • x = e y − 3 ⇒ e y = x + 3 ⇒ y 2 = ln( x + 3) ⇒ y = ln( x + 3). Funkcije 61 200. 3 3 Rješenje: f −1 ( x) = 1 4 x+ . 3 3 202. x ↔ y ⇒ x = e y − 3. f ( x) = e x − 3. 3x + 1 3y +1 2y + 3 3− x • x= ⇒ 3 yx + x = 2 y + 3 ⇒ y (3x − 2) = 3 − x ⇒ y = . • x = 2y + 5 ⇒ 2y = x −5 ⇒ y = 1 5 x− . x ↔ y ⇒ x = 3 y 2 − 4. 2 2 Rješenje: f −1 ( x) = 201. 3y +1 3x − 2 • y= Rješenje: f −1 ( x) = 3− x .3. 3x + 1 2 2 2 2 2 203. 2x + 3 . • y = 2 x + 5. x ↔ y ⇒ x = 2 y + 5. • x = 3 y2 − 4 ⇒ 3y2 = x + 4 ⇒ y = 1 4 x+ . 2 2 1 5 x− . f ( x) = 2 x + 5. • y = 3 x 2 − 4. f ( x) = 3 x 2 − 4.

f ( x) = ln x2 − 1 . f ( x) = −2sin x + 1 . x ↔ y ⇒ x = ln 2 . • y = arc sin( ln(cos(e x ))). x2 − 5 y −5 y2 −1 y2 −1 ⇒ x 2 = ln 2 y2 − 5 y −5 x2 x2 2 • y = ln • x = ln 2 ⇒ ex = 5e x − 1 ex −1 2 2 2 2 2 y2 −1 ⇒ e x y 2 − 5e x = y 2 − 1 2 y −5 ⇒ y (e − 1) = 5e − 1 ⇒ y = . . x+2 • y= Rješenje: f −1 ( x) = arcsin 1 + 3x . sin x − 3 −2sin x + 1 −2sin y + 1 . f ( x) = arc sin( ln(cos(e x ))). sin x − 3 sin y − 3 −2sin y + 1 • x= ⇒ x sin y − 3 x = −2sin y + 1 ⇒ ( x + 2) sin y = 1 + 3 x ⇒ sin y − 3 1 + 3x sin y = . x2 − 5 x2 −1 y2 −1 . Rješenje: f ( x) = −1 5e x − 1 ex −1 2 2 . • x = arc sin( ln(cos(e y ))) ⇒ sin( x) = ln(cos(e y )) ⇒ esin( x ) = cos(e y ) ⇒ arc cos(esin( x ) ) = e y ⇒ ln(arc cos(esin( x ) )) = y. x+2 205.62 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 204. 206. x ↔ y ⇒ x = arc sin( ln(cos(e y ))). Rješenje: f −1 ( x) = ln(arc cos(esin( x ) )). x↔ y ⇒x= .

dovoljno je u danu funkciju uvrstiti vrijednosti x = a − . 210. Ovo je lako zaključiti sa grafa funkcije f ( x) = 1 / x : . 0+ gdje « 0 − » označava lijevo. kao što će biti izloženo u slijedećim poglavljima. f ( x) = x +3 . Pri tome. e −2 −1 2 211. te koristiti formule za ponašanje funkcije f ( x) = 1 / x oko nule: 1 = −∞. f ( x) = arcsin e x −1 . izračunati lijevi limes lim f ( x) i desni limes lim f ( x) . f ( x) = ln 2 cos x + 1 . računanje ovih limesa se može izvesti na x→a − x→a + jednostavan način. što znači lijevo od točke x = a .3. te vrijednost x = a + . Funkcije 63 ZADACI ZA VJEŽBU Naći inverzne funkcije danih funkcija. f (x) = arcsin e x + 2. ln x − 1 ln(sin x) + 4 . f −1 (x) = arccos x . 0− 1 = +∞ . a potom u rubnim točkama x = a od D ( f ) . bez upotrebe složenog računa limesa i derivacija.5 ISPITIVANJE NA RUBU PODRUČJA DEFINICIJE Ispitivanje na rubu područja definicije. f −1 (x) = 1 − 3ln x . To znači da prvo treba naći domenu D ( f ) dane funkcije y = f (x) . cos x − 2 x3 + 4 3 211. 208. f −1 (x) = 3 3. 2 −1 209. 207. RJEŠENJA 1 207.  2x −1  2e x + 1 210. f (x) =   . 2 x +1 x 2 +1 x2 +3 209. Naime. ln(sin x) − 1  x−3  208. podrazumjeva računanje lijevih i desnih limesa dane funkcije u rubovima njenog područja definicije. f ( x) = ln(sin(2 x − 4)). f ( x) = e . što znači desno od točke x = a . a « 0 + » desno od x = 0 .

64 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 3 2 1 -4 -2 0 0 -1 -2 -3 2 4 x RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati lijeve i desne limese u rubovima domena. f ( x) = 1 . 212. 1 1 1 1 • lim f ( x) = lim = = = = ∞. 2 x →2+ x → 2 + ( x − 2) 2 ((2+ ) − 2) 0+ 1 214. 2) ∪ (2. x →1+ x →1+ x − 1 (1+ ) − 1 0 + 213. ∞).3) ∪ (3. • lim f ( x) = lim e x−3 = e ( 3 − )−3 = e 0− = e −∞ = x → 3− x → 3− 1 1 1 1 1 1 1 1 = = 0.1) ∪ (1. f ( x) = e x−3 . x →3 + x → 3+ . 2 2 2 x →2− x → 2 − ( x − 2) ((2−) − 2) (0−) 0+ 1 1 1 • lim f ( x) = lim = = = ∞. ∞ e ∞ • lim f ( x) = lim e x−3 = e (3 + )−3 = e 0+ = e∞ = ∞. • lim f ( x) = lim 1 1 1 = = = −∞. ∞). f ( x) = 1 . ( x − 2) 2 • domena: D ( f ) = (−∞. x −1 • domena: D( f ) = (−∞. ∞). • domena: D( f ) = (−∞. x →1− x →1− x − 1 (1−) − 1 0 − 1 1 1 • lim f ( x) = lim = = = ∞.

2) ∪ (2. • lim f ( x ) = lim cth x → ( − 2) − x → ( − 2) − −2 −2 x = cth = cth = ( x − 2)( x + 2) (( − 2 − ) − 2)(( − 2 − ) + 2) ( − 4)(0 − ) 1 = cth ( −∞ ) = − 1. f ( x ) = cth • domena: D ( f ) = ( −∞ . ∞ ). ∞ ). ∞ ). 4) ∪ (4. 1 1 1 = th = th = th(−∞) = −1. x → 3+ x →3 + (3+ ) − 3 0+ x−3 • lim f ( x) = lim th x .3) ∪ (3. Funkcije 65 215. x →4+ x →4+ (4+ ) − 4 0+ 2 x−4 • lim f ( x) = lim arctg x →4− x→4− 216. x−4 • domena: D ( f ) = (−∞. 0+ 0− x • lim f ( x ) = lim cth 2 = cth = cth (0 + ) = ∞ . 0) ∪ (0. 0− x 2 2 • lim f ( x ) = lim cth = cth = cth = x→ 2+ x→ 2+ ( x − 2)( x + 2) ((2 + ) − 2)((2 + ) + 2) (0 + )(4) 1 = cth = cth ( ∞ ) = 1. (4−) − 4 0− 2 x−4 1 1 1 π • lim f ( x) = lim arctg = arctg = arctg = arctg (∞) = . x→0+ x→ 0+ x −4 −4 x 2 2 • lim f ( x ) = lim cth = cth = cth = x→ 2− x→ 2− ( x − 2)( x + 2) ((2 − ) − 2)((2 − ) + 2) (0 − )(4) 1 = cth = cth ( −∞ ) = − 1. x→0− x→0− x −4 −4 x 0+ • lim f ( x ) = lim cth 2 = cth = cth (0 − ) = −∞ . x → 3− x → 3− (3−) − 3 0− x−3 1 1 1 • lim f ( x) = lim th = th = th = th(∞) = 1. − 2) ∪ ( − 2. 0+ = cth .3. x−3 • domena: D( f ) = (−∞. x −4 2 217. f ( x) = arctg 1 . f ( x) = th 1 . 1 1 1 π = arctg = arctg = arctg (−∞) = − . 0− x −2 −2 • lim f ( x ) = lim cth = cth = cth = x → ( − 2) + x → ( −2 ) + ( x − 2)( x + 2) (( − 2 + ) − 2)(( − 2 + ) + 2) ( − 4)(0 + ) 1 = cth = cth ( ∞ ) = 1.

−2) ∪ (2. −3) ∪ (−3.1) ∪ (1. lim f ( x) = 1. . x+3 1 219. ∞). . x+4 2 RJEŠENJA 218. x →1− x →1+ • lim f ( x) = 0. D( f ) = (−∞. f ( x) = th 1 x −4 2 1 x−4 221. f ( x) = e ( x −1)2 . D( f ) = (−∞. f ( x) = arctg e 222.66 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI što se može skratiti ako uvažimo činjenicu da je dana funkcija neparna. lim f ( x) = +∞. f ( x) = ch − 1 . • • x → ( −3) − x → ( −3) + lim f ( x) = +∞. 218. f ( x) = e − 1 + π 2 . sin 2 ( x − 2) . 220. 220. ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći domenu i ispitati ponašanje na rubu domene danih funkcija. D( f ) = (−∞. ∞). ∞). 1  π 223. • lim f ( x) = 0. • • x → ( −2) − x →2+ lim f ( x) = 1. f ( x) = 3sin  ⋅ th . 219.

4) ∪ (4. −4) ∪ (−4. • lim f ( x) = 0. D( f ) = (−∞. 222. . • lim f ( x) = x →4− x →4+ π 2 • lim f ( x) = π . lim f ( x) = 3. 223. . ∞). Funkcije 67 221. D( f ) = (−∞. x →2− x →2+ • lim f ( x) = 0. ∞). D( f ) = (−∞. ∞). • • x → ( −4) − x → ( −4) + lim f ( x) = −3.3. 2) ∪ (2.

.

L + ε ) . koristeći pojmove ε − okoline ( “epsilon” –okoline). Kako vidimo. L + ε ) . Na primjer. . trigonometrijska funkcija f ( x) = sin x zadovoljava: sin x ≈ ±1 ako je x ≈ ∞ . Nije teško pokazati da iz ove dvije definicije slijedi da je limes jedinstveno gomilište.4. Na primjer. potrebno je iskazati preciznu definiciju limesa i gomilišta dane funkcije y = f ( x) u x = a . za preciznu definiciju limesa i gomilišta koristimo pojam ε -okoline broja L . Realan broj L je gomilište funkcije y = f ( x) u x = ∞ . tada taj broj zovemo limes funkcije f ( x) u točki x = a . nego dva različita gomilišta. ako vrijedi: za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da za beskonačno mnogo x > M vrijedi f ( x) ∈ ( L − ε . da bi učinili razliku između limesa i gomilišta. ako vrijedi: za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da za svaki x > M vrijedi f ( x) ∈ ( L − ε . poglavlje ∗ LIMESI FUNKCIJA ∗ U ovom poglavlju: Neodređeni oblik ∞ ∞ Neodređeni oblik ∞ − ∞ Neodređeni oblik 1∞ Kose asimptote Neka je “ a ” konačan realan broj ili ± ∞ . L + ε ) . brojevi 1 i − 1 nisu limesi funkcije f ( x) = sin x u x = ∞ . Ako postoji realan broj L kome se funkcija y = f (x) “približava” kad je varijabla x blizu “ a ”. ali nije potpuno točna. a to je interval ( L − ε . Ovakva proizvoljna definicija je opisna. ako funkcija ima dva različita gomilišta u x = ∞ tada funkcija nema limes u x = ∞ . Međutim. Realan broj L je limes funkcije y = f (x) u x = ∞ . Limesi funkcija 69 4. Prema ovome. odnosno L = lim f ( x) ⇔ x→a L ≈ f ( x) ako je x ≈ a.

U tom smislu treba znati da je lim 1 = 0. lim = x →∞ 3 x − 2 ∞ ∞ 1 2+ (2 x + 1) / x x = 2. x→a lim( f ( x) ⋅ g ( x)) = ( lim f ( x)) ⋅ (lim g ( x)). odnosno konačni su brojevi. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati limese racionalnih funkcija. ne koristimo se definicijom. g ( x) lim g ( x) x→a lim g ( x ) x→a lim( f ( x) g ( x ) ) = (lim f ( x)) x→a x→a . pod uvjetom da svi limesi koji se pojavljuju na desnim stranama u prethodnim jednakostima postoje. za | q |< 1 . 4. nego svojstvima limesa u odnosu na algebarske operacije među funkcijama. koristeći prethodno opisana svojstva limesa funkcija. x →∞ x x →∞ Svojstva limesa u odnosu na algebarske operacije među funkcijama su: lim( f ( x) ± g ( x)) = lim f ( x) ± lim g ( x).1 NEODREĐENI OBLIK ∞ ∞ U ovoj točki ćemo računati limese racionalnih funkcija. te prelazom sa beskonačno velikih na konačne i proizvoljno male (dijeljenje sa največom potencijom). x→a x→a x→a x→a lim(α ⋅ f ( x)) = α ⋅ lim f ( x). U računanju limesa dane funkcije y = f (x) u x = ∞ . 2x +1 224. x→a x→a x→a lim x→a f ( x) lim f ( x) = x→a .70 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Analogno se definira limes funkcije u bilo kojoj konačnoj točki “ a ” (vidi poglavlje ?.). = lim = lim x →∞ (3 x − 2) / x x →∞ 2 3 3− x . lim q x = 0.

= ∞ = lim = lim x x lim 3 x →∞ 3 x + 2 x − 4 x →∞ (3 x 3 + 2 x − 4) / x 3 x →∞ 2 4 3+ 2 − 3 3 x x 2 1 6− + 2 4 3 2 4 3 2 4 6x − 2x + x (6 x − 2 x + x ) / x x x = 6 = ∞. = lim x →∞ 2 +1 3 4 5 2 1− + 4 1− 2 x x 5 232. lim x + 3 + 4 x 2 − 3x + 1 2 x − 4 + 4 x2 − 5 1+ x →∞ = ∞ ∞ = lim [ x + 3 + 4 x 2 − 3 x + 1] / x [2 x − 4 + 4 x 2 − 5] / x x →∞ = 3 4 3 1 + 1− + 2 x x x = 1+1 = 2 . lim 3x 4 − 5 x 2 + 7 x = x →∞ x 4 − x3 + 5 ∞ ∞ 3 1 1− + 2 x x = 1. lim x 5 − 2 x 3 + 4 + (3x − 4) 3 x →∞ x3 + x 2 − 4 + x 2 − 1 1− = ∞ ∞ = lim [ 5 x5 − 2 x3 + 4 + (3 x − 4)] / x [ 3 x3 + x 2 − 4 + x 2 − 1] / x x →∞ = 2 4 4 + 5 +3− 2 x x x = 1 + 3 = 4 = 2. 229. 230. 228. = lim x →∞ 1+1 2 1 4 1 3 1+ − 3 + 1− 2 x x x 5 . lim = ∞ = lim = lim ∞ x →∞ 2 x 3 + x 2 − 3 x →∞ (2 x 3 + x 2 − 3) / x 4 x →∞ 2 1 3 + 2− 4 0 x x x 2 1− x2 − 2x ∞ ( x2 − 2 x ) / x x = 1. = ∞ = lim = lim lim x →∞ x →∞ x →∞ 1 x +1 ( x + 1) / x 1+ x 1 1+ 1− 2 2 x+ x −x ∞ (x + x − x ) / x x = 1 + 1 = 1. = ∞ = lim = lim lim x →∞ x →∞ x →∞ 3 2x + 3 (2 x + 3) / x 2 2+ x 2 231. 1 2 2+ x 5 7 3− 2 + 3 (3 x 4 − 5 x 2 + 7 x) / x 4 x x = 3.4. lim = x →∞ 2 x 2 + x ∞ ∞ ( x 2 − 3 x + 1) / x 2 = lim = lim x →∞ (2 x 2 + x ) / x 2 x →∞ 226. = lim = lim 4 3 4 x →∞ x →∞ 1 5 ( x − x + 5) / x 1− + 4 x x 2 3 227. Limesi funkcija 71 x 2 − 3x + 1 225. 5 1 3 − 2+ 3 5x − x + 3 ∞ (5 x − x + 3) / x x = 0 = 0.

1 −2 −2 + x − x − x 2 − 3x [− x − x 2 − 3x ] / x = lim = lim = lim x →∞ x →∞ x →∞ −2 x + 1 [−2 x + 1] / x ZADACI ZA VJEŽBU 2 x3 − x 2 + 1 . = lim = lim x →∞ x →∞ 1 (− x + 1) / x −1 + x 234. 240. lim 237. lim 236. lim x3 − 2 x + 4 x − 1 2 x 2 + 3x + x x →−∞ .72 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 233. 241. lim x →∞ 4 ⋅ x 2 − 5 x + 1 + 3 x3 + x 2 − 7 3x + 4 + x 2 − 2 x + 5 . lim 2x −1 + x2 − x 3x + x 2 + 7 x →−∞ . 3 239. . lim x →∞ 238. 235. lim x →∞ x3 − 2 x + 4 x − 1 2 x 2 + 3x + x 3 . x →∞ x 3 + x 2 − 1 2x −1 + x2 − x 3x + x 2 + 7 . x →∞ x 3 + 2 x 2 − 4 4 x 2 − x + 10 . lim x − x 2 + 3x = x →−∞ 2x +1 −∞ −∞ =| x → (− x) |= lim (− x) − (− x) 2 + 3(− x) = x →∞ 2(− x) + 1 −1 − 1 − 3 x = −1 − 1 = 1. lim x →−∞ x2 − 2x = x +1 2 ∞ −∞ =| x → (− x) |= lim 1+ x →∞ (− x) 2 − 2(− x ) x2 + 2 x = lim = x →∞ −x +1 −x +1 2 ( x + 2x ) / x x = −1.

2 x →∞ x →∞ 2 3 4 [ x + x − 3 x + 4] / x 1+ 1− + 2 x x . lim 4 ⋅ x 2 − 5 x + 1 + 3 x3 + x 2 − 7 3x + 4 + x 2 − 2 x + 5 x →−∞ . R 238. − . 5 3 . 4 2 4. U tom slučaju je potrebno danu funkciju transformirati raznim “trikovima” (racionaliziranje. 0. te nastaviti u smislu prelaza sa ∞ beskonačno velikih na konačne i proizvoljno male veličine (djeljenje brojnika i nazivnika sa največom potencijom). R 242. lim( x − x − 3) = lim( x − x − 3) x →∞ x →∞ x + x −3 x− x+3 = lim = x + x − 3 x →∞ x + x − 3 = lim x →∞ 3 x + x −3 = 0. 4 2 3 R 241. RJEŠENJA R 235. R 237. x + x2 − 3x + 4 x + x2 − 3x + 4 244. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati limese funkcija. − 5. što je obješnjeno u prethodnom poglavlju. faktoriziranje. itd. .4. lim( x − x 2 − 3 x + 4) = lim( x − x 2 − 3 x + 4) x →∞ x →∞ = 3− = lim x − x + 3x − 4 2 2 x →∞ x + x − 3x + 4 2 = ∞ ∞ 4 (3 x − 4) / x 3 x = lim = lim = . R 240. 2. R 239. R 236.) na oblik ∞ . .2 NEODREĐENI OBLIK ∞ − ∞ U ovoj točki ćemo računati limese funkcija kod kojih se nakon uvrštavanja x = ∞ pojavljuje neodređeni oblik ∞ − ∞ . Limesi funkcija 73 242. 3 1 5 . 243.

x →∞ . x →∞ 4 2 5 1+1 1− + 1− + 2 x x x x →∞ 2 = ∞ ∞ = lim (2 x − 9) / x 246.74 2 2 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 2 2 245. x →∞ 250. x x 7 x →∞ 7 x →∞ 7 x/ x 247. lim ( x + x 2 − x + 2) = | x → (− x) | = lim [(− x) + (− x) 2 − (− x) + 2] = x →−∞ − x →−∞ = lim[− x + x 2 + x + 2] = lim[− x + x 2 + x + 2] x →∞ x →∞ x + x2 + x + 2 x + x2 + x + 2 = = x+ x + x+2 [ x + x 2 + x + 2] / x 2 1+ 1 1 x = lim = = . lim( x − 4 − x − 2 x + 5) = lim( x − 4 − x − 2 x + 5) x →∞ x →∞ x2 − 4 + x2 − 2 x + 5 x2 − 4 + x2 − 2 x + 5 = = = lim x2 − 4 − x2 + 2 x − 5 2 2 x →∞ [ x − 4 + x 2 − 2 x + 5] / x x − 4 + x − 2x + 5 9 2− 2 x = lim = = 1. x →−∞ 249. x →∞ 1 2 1+1 2 1+ 1+ + x x x →∞ 2 = lim − x2 + x2 + x + 2 = ∞ ∞ = lim x →∞ ( x + 2) / x ZADACI ZA VJEŽBU 248. lim( x 2 + x + 1 − x 2 + 5 x ). lim( x 2 − 3 x + 1 − x). lim x →∞ 1 1 = lim x ( x − 3 − x + 4) x →∞ x ( x − 3 − x + 4) x →∞ x −3 + x + 4 = x−3 + x+ 4 ∞ ∞ = lim x −3 + x + 4 x−3 + x+ 4 1 = − lim = x →∞ 7 x ( x − 3 − x − 4) x = 1 [ x − 3 + x + 4] / x 1 3 4 2 = − lim = − lim[ 1 − + 1 + ] = − . lim ( x + x 2 − 3 x + 1).

koristit ćemo važan identitet: 1 lim (1 + ) x = e. 1 .4. x →∞ x →∞ x →∞ x →∞  x   x 3  3    x x x x3  1  1 a  x+a  a 254. − 2. 2 2 R 250. nabrojanih na početku ovog poglavlja. x →∞ 252. lim  = 1∞ = lim 1 +  = lim  1 + x  = lim  1 + x  =  x →∞ x →∞ x →∞  x   x  x→∞  a  a     a   lim 1 + 1   = e a . x x →∞ Na dalje. 4 4. lim( 4 x 4 + x 3 − 2 − 4 x 4 − x 2 + 3 x ). 3 .  1  1 3  x+3  3 3 ∞ 253. R 251. treba primjeniti određene «trikove» pomoću koga se dani oblik y = f ( x) g ( x ) transformira na eksponencijalni oblik oblika ∞ sa početka ovog poglavlja. 3 R 252.3 NEODREĐENI OBLIK 1∞ U ovoj točki računamo limese funkcija oblika y = f ( x) g ( x ) kod kojih nakon uvrštavanja x = ∞ dobivamo oblik 1∞ . lim( x − 3 x 3 + 2 x 2 − 1). x →∞ RJEŠENJA R 248. ∞ e ∞ . pa potom u eksponentu primjeniti rješavanje ∞ RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati limese funkcija. = x  x →∞  a     x x x x xa a . Limesi funkcija 75 251. − . Osim svojstava limesa. − . lim   = 1 = lim  1 +  = lim  1 + x  = lim  1 + x  = e . 2 3 R 249.

x x  x−a  x−a   b−a ∞ 259.76 x Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 1 1 1  x  ∞ = = 4 = e −4 . lim  2  = 1∞ = lim  1 + 2  = lim 1 + x2  = lim  1 + x2  x →∞ x →∞ x →∞ x →∞  x   x  5  5    2 x2 x2 x2 x2 5 5 x = e5 .  x3 + x  261. ZADACI ZA VJEŽBU  x +2 260. 255. lim  3  x →∞ x + 4   3 x2 . x →∞ x + 3 x − 1    x−2 x +3 263. −4   x −3  x−3   ∞ − 1 = lim  1 + 258. lim   = 1 = lim x x x →∞ x + a x →∞ e    x+a  x+a lim     x →∞  x   x     x +5 5  1 1  257. lim   . lim  2  . 256. x →∞  x + x −1    x . lim  − 1 = lim  1 +  = 1 = lim  1 +  = x →∞ x − b x →∞    x − b  x →∞  x − b  b− a  1  = lim 1 + x −b  x →∞  b−a  x −b ( ( b − a ) x ) x −b x =e ( b − a ) lim x x→∞ x −b = eb − a . x  x2 − x  262. lim   = 1 = lim x x x →∞ x + 4 x →∞ e    x+4  x+4 lim     x →∞  x   x  1 1 1  x  ∞ = = a = e− a . lim   = 1 = lim  1 +  = x →∞ x + 1 x →∞ x + 1  x →∞  x + 1     −4  1  = lim 1 + x +1  x →∞ −4   x +1 ( −4 x ) x +1 x x x = e x→∞ x lim −4 1 x+ = e −4 . lim    x →∞   x −1  2 x .

l 2 = lim ( f ( x) − k 2 x). R 262. iz definicije desne kose asimptote imamo da je: . kose asimptote (ako postoje) opisuju ponašanje funkcije za neizmjerno pozitivne i negativne x. barem jedan od brojeva k 2 i l2 ne postoji. e3 . k 2 i l2 .4 KOSE ASIMPTOTE Desna kosa asimptota funkcije y = f (x) je pravac y = k1 x + l1 kome se funkcija f približava kada je x blizu + ∞ .4. odnosno precizira desni i lijevi dio grafa funkcije. Limesi funkcija 77 x/2   x 264. Lijeva kosa asimptota funkcije y = f ( x) je pravac y = k 2 x + l2 kome se funkcija f približava kada je x blizu − ∞ . Ako je u jednoj od kosih asimptota prvi koeficijent jednak nuli tada je ona specijalno horizontalna asimptota. Prema tome. e −1. R 264. Nužnost prethodnih formula za koeficijente k1 . barem jedan od brojeva k1 i l1 ne postoji. tada funkcija y = f ( x) nema lijevu kosu asimptotu. nije teško opravdati direktno iz definicije limesa i kosih asimptota. za koeficijente kosih asimptota vrijede formule: − desna kosa asimptota y = k1 x + l1 funkcije y = f ( x) : k1 = lim x →∞ f ( x) . e −4 . tada funkcija y = f ( x) nema desnu kosu asimptotu. l1 = lim ( f ( x) − k1 x). R 263. l1 . Naime. lim   2 x →∞  x + 4x +1  . 4. R 261. x → −∞ x Ako iz ovakvog računa. Što više. x →∞ x − lijeva kosa asimptota y = k 2 x + l 2 funkcije y = f ( x) : k 2 = lim x → −∞ f ( x) . Efektivno pronalaženje kosih asimptota se svodi na precizno računanje nekoliko limesa. Ako pak. e −3 . e6 . RJEŠENJA R 260.

265. Ako podijelimo sa x ovu aproksimativnu jednakost. f ( x) = x 2 + 3 x . x → −∞ x → −∞ x →∞ x →∞ x x − x/ x 1 • l 2 = lim ( f ( x) − k 2 x) = lim ( x 2 + 3 x + x) = | x → − x | = lim ( x 2 − 3x − x) = x → −∞ x →−∞ x →∞ = lim ( x 2 − 3 x − x) x →∞ x 2 − 3x + x x − 3x + x 2 = lim x 2 − 3x − x 2 x − 3x + x 2 x →∞ = lim x →∞ 3 =− . 2 3x Desna asimptota je: y = k1 x + l1 = x + 1− 3 f ( x) x 2 + 3x x 2 − 3x / x x • k 2 = lim = lim = | x → − x | = lim = − lim = −1. • D( f ) = (−∞. odnosno: (k1 x + l1 ≈ f ( x)) / x ⇒ k1 + l1 / x ≈ f ( x) / x ⇒ k1 ≈ k1 x + l1 ≈ f ( x) ⇒ l1 ≈ f ( x) − k1 x ako je x ≈ +∞.78 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI y = k1 x + l1 ≈ f ( x) ako je x ≈ +∞. +∞). • k1 = lim x →∞ 1+ 3 f ( x) x 2 + 3x / x x = lim = lim = 1. 2 x − 3x + x 2 − 3x 3 Lijeva asimptota je : y = k 2 x + l 2 = − x − . a potom prebacivanjem na drugu stranu. x RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati kose asimptote danih funkcija. x →∞ x →∞ x x/ x 1 x 2 + 3x + x x 2 + 3x + x x →∞ • l1 = lim( f ( x) − k1 x) = lim( x 2 + 3 x − x) x →∞ = lim x →∞ x 2 + 3x − x 2 x 2 + 3x + x = = lim x →∞ 3 = . f ( x) ako je x ≈ +∞. x 2 + 3x + x 2 3 . −3] ∪ [0. dobivamo izraz za k1 . dobivamo izraz za l1 . 2 .

= lim ( x 2 + 2 x − x) x →∞ x + 2x + x 2 = lim x + 2x − x 2 2 x →∞ x 2 + 2x + x = lim 2x x 2 + 2x + x x →∞ = 2 = 1. +∞). • k1 = lim x →∞ 1− 2 f ( x) x + x2 − 2x x = lim = 1 + lim = 2. • iz razloga arctg ( + ∞ ) = π 2 ⇒ k1 = 0. x →∞ x →∞ x x 1 x2 − 2 x + x x2 − 2 x + x x →∞ x →∞ • l1 = lim( f ( x) − k1 x) = lim( x + x 2 − 2 x − 2 x) = lim( x 2 − 2 x − x) x →∞ = x − 2x + x x − 2x + x Desna asimptota je: y = k1 x + l1 = 2 x − 1. . +∞ ). 2  x −1  267. f ( x ) = arctg  . 2  x −9  • D ( f ) = ( −∞ . π 4 . Limesi funkcija 79 266. 2 • k 2 = lim x → −∞ f ( x) x + x 2 − 2x x 2 − 2x = lim = 1 + lim = | x → −x | = x → −∞ x → −∞ x x x x 2 + 2x = 1 − 1 = 0. −3) ∪ (3.4. x −1 x2 − 9 = arctg 1 =  x −1  • l1 = lim( f ( x ) − k1 x ) = lim arctg   = arctg lim 2 x →∞ x →∞ x →∞  x −9  Desna asimptota je: y = π 4 . f ( x) = x + x 2 − 2 x . π 4 . 0] ∪ [2. −x x → −∞ x →∞ = 1 + lim x →∞ • l 2 = lim ( f ( x) − k 2 x) = lim ( x + x 2 − 2 x ) = | x → − x | = lim ( x 2 + 2 x − x) = x → −∞ x 2 + 2x + x Lijeva asimptota je : y = k 2 x + l 2 = 1. • iz razloga arctg (−∞) = − π 2 ⇒ k 2 = 0. x →∞ = lim x2 − 2 x − x2 2 = lim −2 x 2 x →∞ =− 2 = −1. x −1 x2 − 9 = arctg − 1 = −  x −1   = arctg lim • l 2 = lim ( f ( x) − k 2 x) = lim arctg   2  x → −∞ x → −∞ x → −∞  x −9  Lijeva asimptota je : y = − π 4 . • D( f ) = (−∞.

−6] ∪ [1. D( f ) = (−∞. f ( x) = 3 x − 4 − x . 271. pa nema ni desnu asimptotu . ∞). f ( x) = 3 x 3 − 2 x 2 + 1. • nema desnog dijela domene. f ( x) = 2 ⋅ th x 3 − 3x x4 + x2 + 1 . −4] ∪ [0. 273. • lijeva y = 2 x − 2. 272. D( f ) = [−2. 269. f ( x) = 3 x + x 2 + 4 x . 270. 4]. RJEŠENJA R 269. 5 • desna y = x + . D( f ) = (−∞. 2 R 271. x →−∞ Kako ne postoji l2 . x →−∞ x →∞ x →∞ −1 x x −x x →−∞ x →−∞ x →−∞ • l2 = lim ( f ( x) − k2 x) = lim (3x − 4 − x − 3x) = − lim ( 4 − x ) = −∞. • k2 = lim f ( x) 3x − 4 − x −3x − 4 + x −3 = lim = | x → − x | = lim = lim = 3. f ( x) = x 2 + 5 x − 6 . 2 5 • lijeva y = − x − . to nema ni lijeve asimptote. ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći kose asimptote danih funkcija. . f ( x) = 4 − x 2 . Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI • D ( f ) = ( −∞. R 270. 2]. ∞).80 268. nema kosih asimptota. • desna y = 4 x + 2.

• desna y = 2. D( f ) = (−∞. R 273. D( f ) = (−∞. 3 2 • lijeva y = x − .4. 3 . Limesi funkcija 81 R 272. 2 • desna y = x − . +∞). • lijeva y = −2. +∞).

5. Sada možemo definirati derivaciju dane funkcije y = f ( x ) u točki x = a . poglavlje ∗ DERIVACIJA FUNKCIJA ∗ U ovom poglavlju: Derivacija po definiciji. Realan broj L je limes funkcije y = f ( x) u točki x = a .1. U fizikalnom smislu. ako vrijedi: za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da za svaki x ∈ (a − δ . Primjetimo da izraz “biti u ovim okolinama” znači: x ∈ (a − δ . za bilo koju ε -okoline broja L . tako da sve vrijednosti f ( x) točaka te okoline. strogu definiciju limesa funkcije y = f (x) u točki x = a . produkta i kvocijenta funkcija Derivacija složenih funkcija Derivacije višeg reda Derivacija oblika f ( x) g ( x ) Derivacija funkcija zadanih u parametarskom obliku Prije definicije derivacije funkcija. razlike. gdje je je “ a ” konačan realan broj. L + ε ) ⇔ | f ( x) − L |< ε . . se nalaze u ε -okoline broja L . h →0 x−a h U filozofskom smislu. U programerskom smislu. Kako vidimo. na slijedeći način: (1) f '(a) = df dx = lim x=a x→a f ( x) − f ( a ) f ( a + h) − f ( a ) = lim . a + δ ) vrijedi f ( x) ∈ ( L − ε . L + ε ) . derivacija je omjer dobivenog i uloženog. f ( x) ∈ ( L − ε . a + δ ) ⇔ | x − a |< δ . tablica deriviranja Derivacija zbroja. treba navesti kao u točki 4. derivacija je omjer proizvoljno malog puta kroz proizvoljno malo vrijeme. Derivacija funkcija 83 5. a to je brzina. derivacija je omjer izlaza i ulaza. postoji δ -okoline točke x = a .

Neka je zadana funkcija f ( x) = x 2 . Potom ćemo dati tablicu njihovih derivacija. kroz dvije točke sa koordinatama (a. koja se može dokazati analogno ovim primjerima. sekanta kroz dvije dane točke prelazi u pravac koji “tangira” funkciju y = f ( x) u točki (a. f (a)) . pokazat ćemo kako se računa derivacija po definiciji za te elementarne funkcije. Neka je zadana funkcija f ( x) = x 3 . f (a + h)) dobivamo po formuli: f ( a + h) − f ( a ) f ( a + h) − f ( a ) (2) = ( a + h) − a h Točka ( a + h. TABLICA DERIVIRANJA U ovoj točki dajemo neke primjere kako se računa limes u formuli (1) za neke poznate elementarne funkcije. f (a)) . potrebna nam je slijedeća slika: f ( a + h. f (a)) a a+h Koeficijent pravca. Ovo zajedno sa (1) povlači da u geometrijskom smislu. To znači da koeficijent tangente dobivamo kao limes koeficijenata sekanti danih formulom (2). a koji zovemo tangenta na funkciju y = f ( x) u točki x = a . derivacija funkcije y = f ( x) u točki x = a predstavlja koeficijent tangente na funkciju y = f ( x) u točki x = a . Još je važnije da pri tome koeficijent sekante isto tako prelazi u koeficijent dobivene tangente. Tada računamo: . f (a + h)) (a.1 DERIVACIJA PO DEFINICIJI. Tada računamo: f '(a) = lim f ( a + h) − f ( a ) ( a + h) 2 − a 2 a 2 + 2ah + h 2 − a 2 2ah + h 2 = lim = lim = lim = h →0 h →0 h→0 h→0 h h h h = lim(2a + h) = 2a. f (a )) i ( a + h. f (a + h)) predstavlja okolnu točku točke (a. vidi sliku gore. i to tako da pustimo da h → 0 . f (a)) . Tada. 5. koju možemo približavati fiksiranoj točki (a.84 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI U geometrijskom smislu. sekante. h →0 Time smo pokazali da je ( x 2 )' = 2 x . Odnosno.

Tada računamo da je: f '(a) = lim f ( a + h) − f ( a ) a+h − a 0 a+h − a a+h+ a = lim = = lim ⋅ = h →0 h →0 h h 0 h→0 h a+h+ a a+h−a 1 1 = lim = lim = . Neka je funkciju f ( x) = x . koju koristimo “zdravo za gotovo”: f (x) = f ' ( x) = xn x ex ln x nx n −1 1 2 x ex 1 x sin x cos x tg x ctg x sh x ch x th x cth x arcsin x arccos x arctg x arc ctg x cos x − sin x 1 cos 2 x − sin12 x ch x sh x 1 ch 2 x − sh12 x 1 1− x 2 − 1 1− x 2 1 1+ x 2 − 1+1x 2 . h →0 h →0 h Time smo pokazali da je ( x 3 )' = 3x 2 . h →0 h( a + h + h →0 a) a+h + a 2 a 1 2 x .5. možemo dokazati da vrijedi slijedeća tablica deriviranja elementarnih funkcija. Derivacija funkcija 85 f '(a) = lim f ( a + h) − f ( a ) ( a + h)3 − a 3 a 3 + 3a 2 h + 3ah 2 + h3 − a 3 = lim = lim = h →0 h →0 h→0 h h h 3a 2 h + 3ah 2 + h3 = lim = lim(3a 2 + 3ah + h 2 ) = 3a 2 . Time smo pokazali da je ( x )' = Ako nastavimo u ovom stilu.

(x 3 − e x + 3sin x) ' = ( x 3 ) '− (e x ) '+ 3(sin x) ' = 3 x 2 − e x + 3cos x.2 DERIVACIJA ZBROJA I RAZLIKE U ovoj točki vježbamo derivaciju linearne kombinacije funkcija. Na primjer. derivacija kompozicije funkcija: • (sin 2 x)' = (cos 2 x)(2 x)' = 2 cos 2 x.86 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Derivacija svake druge funkcije treba biti izračunata koristeći pravila za deriviranje funkcija. (α ⋅ f ( x))' = α ⋅ f ' ( x). x 278. Prema ovome. cos 2 x . potrebno nam je slijedeće svojstvo derivacije: ( f ( x) + g ( x))' = f ' ( x) + g ' ( x). 275. (3tg x − 2e x + x 7 ) ' = 3(tg x) '− 2(e x ) '+ ( x 7 ) ' = 3 − 2e x + 7 x 6 . ili derivacija algebarskih operacija među funkcijama: • ( x 3 + sin x)' = ( x 3 )'+(sin x)' = 3x 2 + cos x. • ( x 2 ⋅ sin x)' = ( x 2 )' (sin x) + x 2 ⋅ (sin x)' = 2 x sin x + x 2 cos x. 276. (x 2 − ln x + 4 cos x) ' = ( x 2 ) '− (ln x) '+ 4(cos x) ' = 2 x − − 4sin x. derivacija linearne kombinacije funkcija je linearna kombinacija derivacija funkcija. odnosno još se kaže da je derivacija linearan operator na skupu dovoljno glatkih funkcija. 1 277. koja su izložena u slijedećim točkama ovog poglavlja. (x 2 − 3 x + 1) ' = ( x 2 ) '− 3( x) '+ (1) ' = 2 x − 3. 5. (x5 − 4 x3 + 2 x 2 − 7) ' = ( x 5 ) '− 4( x3 ) '+ 2( x 2 ) '− (7) ' = 5 x 4 − 12 x 2 + 4 x. • (sin 2 x)' = ((sin x) 2 )' = 2 sin x(sin x)' = 2 sin x ⋅ cos x. 274. U tu svrhu. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati naznačenu operaciju deriviranja.

289. f ( x) = 2 x − cos x + 2 ⋅ sh x. (x 3e x ) ' = ( x 3 ) ' e x + x 3 (e x ) ' = 3 x 2 e x + x3e x . f ( x) = 5 x 2 − ch x + 3 ln x. Derivacija funkcija 87 4 4 −1 1 279. ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija.5. f ( x) = x 4 + 2 sin x − e x . f ( x) = th x + 3 ⋅ tg x − arc ctg x. f ( x) = 1 3 x 2 + 5 x 7 + arctg x. x 4 x 4 x 282. 283. x 286. (ch x + 1 4 3 3 3 −1 1 3 1 + x ) ' = (ch x) '+ ( x −1 ) '+ ( x 3/ 4 ) ' = sh x − x −2 + x 4 = sh x − 2 + 4 . ( 5 x -2arctg x + 3sh x) ' = ( x1/ 5 ) '− 2(arctg x) '+ 3(sh x) ' = = 4 1 −5 2 1 2 x − + 3ch x = − + 3ch x. 284. . 287. = 4e x − 3 x + 3 1 − x2 280. 2 2 5 4 5 1+ x 5 x 1+ x 1 1 −1 1 x5 − 2 + 3ch x = 5 1 + x2 281. f ( x) = 2e x + 3 x 2 + 1 4 x3 . f ( x) = 3 ⋅ ctg x − arccos x + . 1 285. (4e x − 3 x 4 + arcsin x) ' = 4(e x ) '− ( x 4 / 3 ) '+ (arcsin x) ' = 4e x − ( x 3 ) + = 3 1 − x2 4 1 . 288.

88

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

RJEŠENJA 283. f '( x) = 4 x 3 + 2 cos x − e x . 3 284. f '( x) = 10 x − sh x + . x

285. f '( x) = −

3 1 1 + − 2. 2 sin x 1 − x2 x

286. f '( x) =

1 + sin x + 2 ⋅ ch x. x 2 1 7 1 . + 5 x2 + 3 3 x5 5 1 + x2

287. f '( x) = −

288. f '( x) =

1 3 1 . + + 2 2 ch x cos x 1 + x 2 2 1 3 1 . − 3 3 x 4 4 x7

289. f '( x) = 2e x +

5.3 DERIVACIJA PRODUKTA FUNKCIJA
U ovoj točki vježbamo derivaciju produkta funkcija. U tu svrhu, potrebno nam je slijedeće svojstvo derivacije: ( f ( x) ⋅ g ( x))' = f ' ( x) ⋅ g ( x) + f ( x) ⋅ g ' ( x) .

Prema ovome, derivacija produkta funkcija nije jednaka produktu derivacija, kao što bi se na trenutak moglo poželiti. To se lako vidi na primjeru derivacije funkcije f ( x) = x 3 . Naime, znamo da je njena derivacija f ' ( x) = 3 x 2 . Ako bi funkciju f ( x) = x 3 prikazali u obliku produkta f ( x) = x 2 ⋅ x tada produkt derivacija ovih funkcija je ( x 2 )' ( x)' = 2 x što je bitno različito od 3 x 2 .

RJEŠENI PRIMJERI
U slijedećim zadacima izračunati naznačenu operaciju deriviranja produkta funkcija.

290. (x 3e x ) ' = ( x 3 ) ' e x + x 3 (e x ) ' = 3 x 2 e x + x3e x .

5. Derivacija funkcija

89

291. (x 2 ln x) ' = ( x 2 ) 'ln x + x 2 (ln x) ' = 2 x ln x + x 2

1 = 2 x ln x + x. x

292. [(x4 + 2 x)sin x]' = ( x4 + 2 x)'sin x + ( x4 + 2 x)(sin x)' = (4 x3 + 2)sin x + ( x4 + 2 x)cos x.
293. [(x + sin x)e x ]' = ( x + sin x) ' e x + ( x + sin x)(e x ) ' = (1 + cos x)e x + ( x + sin x)e x .

294. [( ln x + x 3 )( x − x)]' = ( ln x + x 3 ) '( x − x) + ( ln x + x3 )( x − x) ' = 1 1 = ( + 3x 2 )( x − x) + ( ln x + x 3 )( − 1). x 2 x 295. (e xsh x) ' = (e x )'sh x + e x (sh x) ' = e xsh x + e x ch x = e x (sh x + ch x) = e x (e x ) = e2 x . 296. (x3arctg x) ' = ( x 3 )'arctg x + x 3 (arctg x) ' = 3x 2 arctg x + x3 1 . 1 + x2

3 3 −1 1 3 1 1 297. ( 4 x3 th x)' = ( 4 x3 )'th x + 4 x3 (th x)' = x 4 th x + 4 x3 2 = 4 th x + 4 x3 2 . 4 ch x 4 x ch x 298. (x 2 ⋅ e x ⋅ sin x) ' = (x 2 ) '⋅ e x ⋅ sin x + x 2 ⋅ (e x ) '⋅ sin x + x 2 ⋅ e x ⋅ (sin x) ' = = 2 x ⋅ e x ⋅ sin x + x 2 ⋅ e x ⋅ sin x + x 2 ⋅ e x ⋅ cos x.

ZADACI ZA VJEŽBU
U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija. 299. f ( x) = x 7 ⋅ e x . 300. f ( x) = e x ⋅ cos x. 301. f ( x) = x ln x. 302. f ( x) = (sh x) ⋅ ( th x). 303. f ( x) = x 3 ⋅ e x − 2 x ⋅ e x .
1 304. f ( x) = (ln x − ) ⋅ e x . x

90

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI

RJEŠENJA 299. f '( x) = e x ( x 7 + 7 x 6 ). 300. f '( x) = e x (cos x − sin x). 301. f '( x) = 1 2 x (ln x + 2). 302. f '( x) = (sh x) ⋅ (1 + 1 ). ch 2 x

303. f '( x) =

ex 2 1 1 ( x − x − 1). 304. f '( x) = e x (ln x + 2 ). x 2 x

5.4 DERIVACIJA KVOCIJENTA FUNKCIJA
U ovoj točki vježbamo derivaciju kvocijenta funkcija. U tu svrhu, potrebno nam je slijedeće svojstvo derivacije:

 f ( x)  f ' ( x) ⋅ g ( x) − f ( x) ⋅ g ' ( x)   g ( x)  =  g 2 ( x)   Prema ovome, derivacija kvocijenta funkcija nije jednaka kvocijentu derivacija, kao što bi se na trenutak moglo poželiti. To se lako vidi na primjeru derivacije funkcije f ( x) = tg x . Naime, znamo da je njena derivacija f ' ( x) = 1 / cos 2 x . Ako bi funkciju f ( x) = tg x prikazali u obliku kvocijenta f ( x) = sin x / cos x tada kvocijent derivacija brojnika i nazivnika kao funkcija je (sin x)' /(cos x)' = cos x /( − sin x) = −ctg x što je bitno različito od 1 / cos 2 x .

'

RJEŠENI PRIMJERI
U slijedećim zadacima izračunati naznačenu operaciju deriviranja kvocijenta funkcija.

305. (

sin x ' (sin x) ' x − (sin x)( x) ' x cos x − sin x ) = = . x x2 x2
e x ' (e x ) '( x − 1) − (e x )( x − 1) ' e x ( x − 1) − e x xe x − 2e x ) = = = . x −1 ( x − 1) 2 ( x − 1) 2 ( x − 1) 2

306. (

1 x + 1 ' ( x + 1) '( x + 3) − ( x + 1)( x + 3) ' ( x + 3) − ( x + 1) 2 x = = 307. ( ) = x +3 ( x + 3) 2 ( x + 3) 2

=

1 2

x + 3 − 21x ( x + 3) 2

.

( ln x ' (ln x) '(2 x − 1) − (ln x)(2 x − 1) ' 1 (2 x − 1) − 2 ln x 2 − 1 − ln x 2 x ) = = x = . ( 310. f ( x) = 315. ) = 2 2 2 sh x sh x sh x sh x sh x 1 1− x 2 2 3 x3 ( x 3 ) '(arcsin x) − ( x3 )(arcsin x) ' 3x (arcsin x) − ( x ) ' 311. Derivacija funkcija 91 308. x3 + 5x 1− x x +3 tg x . 313. 3 − 2 cos x . f ( x) = . f ( x) = 314.5. ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija. f ( x) = 316. (2 cos x − 2) 2 (2 cos x − 2) 2 309. f ( x) = x2 − 4 . ( ) = = arcsin x arcsin 2 x arcsin 2 x . ex 2 − sin x . 2 2 2x −1 (2 x − 1) (2 x − 1) (2 x − 1) 2 sin x + 3 ' (sin x + 3) '(2 cos x − 5) − (sin x + 3)(2 cos x − 5) ' = ) = 2 cos x − 5 (2 cos x − 5) 2 (2 cos x − 5) cos x − (sin x + 3)(−2sin x) 2 − 5cos x + 6sin x = = . 312. ( e x ' (e x ) 'sh x − (e x )(sh x) ' e x sh x − e x ch x e x (sh x − ch x) 1 = = =− 2 . cos x th x .

f '( x) = 2 1 + sin 2 x . cos3 x 315. odnosno (sin(cos 2 x))' ≠ (cos x) ⋅ (cos 2 x)' . U tu svrhu. u dobivenoj derivaciji prepisujemo unutarnju funkciju. 317. (cos( x 2 − x))' = (− sin( x 2 − x))( x 2 − x) ' = −(2 x − 1) sin( x 2 − x). Na primjer. 319. potrebno nam je slijedeće fundamentalno svojstvo derivacije: ( g ( f ( x))' = g ' ( f ( x)) ⋅ f ' ( x). RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati naznačenu operaciju deriviranja složenih funkcija. f '( x) = − x 4 + 17 x 2 + 20 . kod složene funkcije y = tg 3 x 2 nije sasvim jasno što je to g ( f ( x )) . većina funkcija se može lako derivirati. (sin 2 x)' = (cos 2 x)(2 x) ' = 2 cos 2 x. f '( x) = ( x3 + 5 x) 2 −2 x ( x + 3) . (3 − 2 cos x) 2 5. Isto tako. f '( x) = e − x ( 1 − th x). sve dok danu funkciju ne napišemo u obliku: y = ( tg x 2 ) 3 .92 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI RJEŠENJA 312.5 DERIVACIJA SLOŽENIH FUNKCIJA U ovoj točki vježbamo derivaciju kompozicija funkcija. (ln(2x − 1))' = 1 2 (2 x − 1) ' = . ch 2 x 316. Zahvaljujući ovom pravilu. 318. (e3 x )' = e3 x (3x) ' = 3e3 x . 313. . kada deriviramo vanjsku funkciju. 2x −1 2x −1 320. f '( x) = 2 − 3cos x − 4sin x . Na primjer: (sin(cos 2 x))' = (cos(cos 2 x)) ⋅ (cos 2 x)' . ne zaboravi prepisati unutarnju funkciju u derivaciji vanjske. Znači. razlučiti što je to takozvana «vanjska» ( g (x) ). Veoma je važno prije deriviranja neke složene funkcije. 314. a što to «unutarnja» ( f (x) ) funkcija u kompoziciji.

(sin 2 x 3 )' = ((sin x 3 ) 2 ) ' = 2(sin x 3 )(sin x3 ) ' = 2(sin x3 )(cos x 3 )( x3 ) ' = = 6 x 2 (sin x3 )(cos x 3 ) = 3 x 2 sin 2 x 3 . 329. f ( x) = ctg 2 (cos(2 x)). 333. 1 (cos x)' = cos (cos x) 2 328. (tg( x − 1))' = 1 cos ( x − 1) 2 ( x − 1)' = 1 2 1 cos ( x − 1) 2 x . (ln(sin( x 2 − 1)))' = = 327. f ( x) = e − x 4 + x2 . 2 2 2 322. 1 1 (sin( x 2 − 1)) ' = (cos( x 2 − 1))( x 2 − 1) ' = 2 2 sin( x − 1) sin( x − 1) 2 x cos( x 2 − 1) = 2 xctg( x 2 − 1) . 330. 332. 324. cos2 (cos x) ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija. (e − x ) ' = e − x (− x) ' = −e − x . f ( x) = ln 3 x .5. 2 sin( x − 1) 326. (sin(tg (cos x)))' = (cos(tg (cos x)))(tg (cos x))' = (cos(tg (cos x))) =− (sin x)cos(tg (cos x)) . (ch(sin3x))' = (sh(sin3x))(sin3x)' = (sh(sin3x))(cos3x)(3x)' = 3(cos3x)(sh(sin3x)). 323. Derivacija funkcija 93 321. 331. 325. . (( x 2 − 1)30 )' = 30( x 2 − 1) 29 ( x 2 − 1) ' = 60 x( x 2 − 1) 29 . (e x +3 ' ) = ex +3 ( x 2 + 3) ' = 2 xe x +3 . f ( x) = tg(sin( 4 x)). f ( x) = sin(cos x).

f '( x) = 4 cos 4 x . x 2x 335. f ' ' ' ( x) = ( f ' ' ( x))' = ( f ' ( x))' ' .6 DERIVACIJE VIŠEG REDA U ovoj točki vježbamo derivacije višeg reda. 338. 330.. cos 2 (sin 4 x) 332.94 334. 2x (1 + x 2 ) 2 x 1 1 ( ). f '( x) = 3ln 2 x cos(2ln x) 333... f '( x) = e x 1 (2 ⋅ arctg x) ⋅ (1 − x ⋅ arctg x) (1 − ). 1 + x2 337. f '( x) = 339. f '( x) = e3 x (3sin 2 x + 2 cos 2 x). potrebno nam je slijedeća induktivna definicija derivacije bilo kojeg reda: f ' ' ( x) = ( f ' ( x))' . + 2 x 1+ x 1− x 1 337. sin 2 (cos 2 x) 331. 339. f '( x) = e − x 4 + x2 (−4 x 3 + 2 x). 336. f ( x) = sin 2 (cos3 x 4 ). . f '( x) = (− sin x) ⋅ (cos(cos x)). 334. f ( x) = e x Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI x . 4(sin 2 x) ⋅ (ctg( cos 2 x)) . f ( x) = e 3 x ⋅ sin 2 x.. 336. f ( x) = arctg 2 x . f ( x) = sin( 2 ⋅ ln x) + ln(2 ⋅ sin x). 5. 335.. f '( x) = −24 x3 (sin x 4 ) ⋅ (cos 2 x 4 ) ⋅ (cos(cos3 x 4 )) ⋅ (sin(cos3 x 4 )). RJEŠENJA 329. U tu svrhu. f '( x) = . 338. f ( x) = arctg x + arcsin x . f '( x) = . f ( n ) ( x) = ( f ( n −1) ( x))' . f '( x) = 2 + ctg x.

( 3 x + 1)'' = (( 3 x + 1) ')' = (( x + 1) 3 ) ')' = ( ( x + 1) 3 )' = (− ( x + 1) 3 ) = − . ( x 2 + 3)3 2 346. a ne potenciju ili kompoziciju reda četiri. ( 1 x )'' = (( x 2 + 3) −1 ) '' = (−( x 2 + 3) −2 (2 x)) ' = −2( 2 )' = x2 + 3 ( x + 3) 2 =6 2 x2 − 1 . Derivacija funkcija 95 Prema ovome. 1 1 1 2 2 1 −2 −5 340. f ( 4 ) ( x) označava derivaciju četvrog reda. . 3 3 3 9 3 ( x + 1)5 341.5. (ln(2 x + 3)) ''' = ((ln(2 x + 3)) ') '' = 2(( 1 16 ) ') ' = −4((2 x + 3) −2 ) ' = . 347. da bi nasli n-tu derivaciju f ( n ) ( x) trebamo znati n-1 derivaciju f ( n −1) ( x) . ali u zagradi. 348. (cos x 2 ) '' = ((cos x 2 ) ') ' = (−(sin x 2 )(2 x)) ' = −2( x sin x 2 ) ' = = −2(sin x 2 + x(cos x 2 )(2 x)) = −2(sin x 2 + 2 x 2 cos x 2 ). 345. da bi našli drugu derivaciju f ' ' ( x) funkcije y = f (x) prvo moramo naći njenu prvu derivaciju f ' ( x) . 2x + 3 (2 x + 3)3 344. (e3 x ) ''' = ((e3 x ) ') '' = ((3e3 x ) ') ' = (9e3 x ) ' = 27e3 x . (sin x)(5) = ((sin x) ')(4) = (cos x)(4) = (− sin x)(3) = (− cos x)(2) = (sin x) ' = cos x. Na primjer. Odnosno. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izvršiti naznačene operacije deriviranja višeg reda. (x 2 e x )'' = ((x 2 e x )')' = (2xe x + x 2 e x )' = 2( xe x ) '+ ( x 2 e x )' = 2e x + 2 xe x + 2 xe x + x 2 e x = = e x (2 + 4 x + x 2 ). 343. (e x −x ) '' = ((2 x − 1)e x −x ) ' = 2e x 2 −x + (2 x − 1)e x 2 −x (2 x − 1) = e x 2 −x (4 x 2 − 4 x + 3). (ex cos x)(4) = (e x cos x − e x sin x)(3) = ((ex cos x − ex sin x) − (ex sin x + ex cos x))(2) = = −2(ex sin x)(2) = −2(ex sin x + ex cos x)' = −2((ex sin x + ex cos x) + + (e x cos x − ex sin x)) = −4ex cos x. Primjetimo da se red više derivacije označava poput potencije u eksponentu. 342.

353. f ' ' ( x) = ? . f ( x) = cos 2 3x. f ( x) = e 5 x −1 . Što ovaj oblik predstavlja. f ( x) = ( x 2 − 3x) 4 . f (5) ( x) = ? . f ( 7 ) ( x) = ? .7 DERIVACIJA FUNKCIJA OBLIKA f ( x) g ( x ) U nastavku radimo sa nešto složenijim oblicima funkcija. f (5) ( x) = 3 ⋅ 64 sin 6 x. Prema ovome. f (7) ( x) = 27 ⋅ 7! . 350. f ''( x) = 4( x 2 − 3 x) 2 (14 x 2 − 42 x + 27). 352. budući da imamo istovremeno transformacije i u bazi i u eksponentu? Najjednostavniji pristup ovom obliku je slijedeći: f (x)g( x) = eln( f ( x) g ( x) ) = eg ( x)ln f ( x) . f ( x) = ln(2 x − 1). . 353. deriviranje funkcije oblika f ( x) g ( x ) se svodi na uobičajeno deriviranje složenih funkcija. RJEŠENJA 349. Pri tome ne zaboravimo da je: bazaeksponent = eeksponent⋅ln baza . Zahvaljujući ovakvom pristupu. 351. f (10) ( x) = ? . f ( x) = sin 2 x. f ''( x) = 2 cos 2 x. 351. kao što je pokazano u nekoliko slijedećih primjera. f (10) ( x) = 510 e5 x −1. 352. Jedan od takvih su funkcije zadane u obliku f ( x) g ( x ) .96 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ZADACI ZA VJEŽBU 349. f ' ' ( x) = ? . oblik f ( x) g ( x ) možemo definirati kao eksponencijalnu funkciju koja u eksponentu ima složenu funkciju g ( x) ln f ( x) . 350. (2 x − 1)7 5.

3 2 355. f '( x) = ( shx)sin x ((cos x) ln( shx ) + (cthx) sin x). f ( x) = x x . f '( x) = ( x + x ) x  ( x + 1)(1 +   361. ( x3x )' = (e(3x )ln x )' = e3x 3 3 2 2 2 ln x (3x2 ln x)' = e3x 2 ln x (6x ln x + 3x) = 3x3x +1 (2ln x + 1). RJEŠENJA 357. 357. + x 2 x 1 x 358. 361. 358. f '( x) = ( x 2 + 1) 2 x ( 4 x2 + 2 ln( x 2 + 1)).5. f ( x) = ( x + x )( x +1) . 3 3 cos x )= sin x 356. Derivacija funkcija 97 RJEŠENI PRIMJERI 354. x  ) + ( x + x ) ln( x + x )  2 x  1 360. 360. (( x ) ) = (e ex ' ex ln x )' = (e 1 x e ln x 2 )' = e 1 x e ln x 2 1 ( ex ln x)' = 2 x ex ex e 1 1 ex ln x 1 = e 2 (ex ln x + ) = x 2 (ln x + ). f ( x) = (ln x)ln x . f ( x) = ( shx)sin x . x x 2 2 ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija. f '( x) = (ln x)ln x ( + ln ln x ). x2 + 1 359. 359. f ( x) = ( x 2 + 1) 2 x . ((sin x)x )' = (ex lnsin x )' = ex lnsin x ( x3 lnsin x)' = ex lnsin x (3x2 lnsin x + x3 = x2 (sin x) x (3lnsin x + x cot x). . f '( x) = x x ( 1 ln x ).

To znači da varijabla x i njena transformacija y ( x) istovremeno ovise o jednoj novoj varijabli t . 2). dx dt 2t 4t t −1 dy dy 3t 2 −1 dt y '(x) = = dx = 1 = 3t 3 − t. π ).98 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 5. Na primjer. tada derivacije funkcije y = y ( x) računamo na veoma prirodan način: dy dy dy ' 1 dy ' dt y '(x) = = dx . dx dt t 1 ⇒ . odnosno može se napisati i u obliku: x = t   2 y = 4 −t t ∈ (−2. funkcija y ( x) = 4 − x 2 ima parametarsku jednadžbu. Ta ovisnost se zove parametarska jednadžba dane funkcije y = y ( x) .  3 y = t −t ⇒ dy dy 2 t −1 1 dt = y '(x) = = dx = .   Na dalje.  Međutim. y ''(x) = = dx dt dx dx dt dt i y '''(x) = dy '' 1 dy '' = . odnosno može se zapisati i u implicitnom obliku:  x = cos(t )   y = sin(t ) t ∈ (0. ako ne znamo eksplicitnu vezu y = y ( x) ali znamo njenu parametarsku jednadžbu.8 DERIVACIJA FUNKCIJA DANIH U PARAMETARSKOM OBLIKU Funkcija y = y ( x) može biti zadana u implicitnom obliku:  x = x(t )   y = y(t ). funkcija y ( x) = 4 − x 2 može imati nekoliko parametarskih jednadžbi. dx dx dt dt RJEŠENI PRIMJERI x = t2  362.   y = t −1   x = ln t 363.

370. f '( x) = −tg 3t .  . dx dt −2sin t 2 dy dy 3t 2 3 dt y '(x) = = dx = = t. dx dt cos2 t y ''(x) = dy ' 1 dy ' 1 = dx = 1 (cos3 t)' = (cos2 t)(3cos2 t)(− sin t) = −3sin t cos4 t. f '( x) = −2t 2 + 3t 3 . cos3 3t 369. dx dt dt cos2 t ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći prve i druge derivacije funkcija zadanih parametarski. dx dt dt 2t 2 4t ⇒ y ''(x) =  x = tan t 366.   y = sin t ⇒ dy dy cos t dt y '(x) = = dx = 1 = cos3 t.   x = sin 3t .  y = cos 3t  x = t 2 y = t −3  369. f ''( x) = 12t.  2  y = 1+ t  368.5. RJEŠENJA 367.  3 y = t +3  ⇒ dy dy 3cos t 3 dt y '(x) = = dx = = − ctg t. 9t 4 368.   y = 3sin t x = t 2 −1  365. 367. x = 1− t3  . 3t f ''( x) = − 2 . f '( x) = − 2 . 370.   x = ln 3t 3 2 y = t −t . Derivacija funkcija 99  x = 2 cos t 364. . f ''( x) = − 1 . dx dt 2t 2 dy ' 1 dy ' 1 3 3 = dx = ( t)' = . f '( x) = 4t 3/ 2 . f ''( x) = −4t 2 + 9t 3 .

te točke infleksije.6. 6. Primjena derivacija 101 6. Kako vidimo koeficijent normale je suprotan i recipročan koeficijentu tangente.. infleksije L'Hospitalovo pravilo Taylorovi redovi Uglavnom će nas interesirati primjena derivacija na kvalitativna svojstva funkcija y = f (x) . Na kraju.1 TANGENTA I NORMALA Ponovimo li definiciju derivacije sa početka prethodnog poglavlja. konveksnost i konkavnost. Na dalje... poput transcedentne i algebarske.. poglavlje ∗ PRIMJENA DERIVACIJA ∗ U ovom poglavlju: Tangenta i normala Stacionarne točke funkcije Tablica monotonosti.. pogotovo kada imamo u nekoj složenoj funkciji nekoliko elementarnih funkcija različite vrste. Naravno. ekstremi. f (a)) . kao što su monotonost. lako dobivamo formule za jednadžbu tantgente i normale na danu funkciju y = f ( x) u danoj točki x = a : y − f (a ) = f ' (a )( x − a ) 1 y − f (a) = − ( x − a) .. najvažnija primjena derivacija se ogleda u aproksimaciji složenih i transcedentnih funkcija Taylorovim redovima. pa ćemo vježbati i račun pronalaženje tangente i normale za danu funkciju. jer je normala pravac kroz točku (a. f (a)) koji je okomit na tangentu: n t f .. ekstremi. derivacija u okviru L’Hospitalovog pravila može olakšati račun sa limesima. konveksnost i konkavnost... f ' (a) tangenta t. normala n.. kod definiranja derivacije već smo rekli da je derivacija funkcije y = f (x) u točki x = a koeficijent tangente na tu funkciju u točki (a.

u x = 3. 371. • f '( x) = 3e x • y − f (0) = − ⇒ f '(0) = 3e0 = 3. • f (1) = 12 − 4 ⋅1 = −3. 3 373. 372. f ( x) = x 2 − 4 x. normala……… y = 1 7 x− 2 2 . • f (0) = 3e0 + 1 = 4. 1 1 • y − f (1) = − ( x − 1) ⇒ y − (−3) = − ( x − 1).102 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima pronaći jednadžbe tantgenti i normala danih funkcija u danim točkama. f '(3) −1 • f '( x) = Rješenje: tangenta……. y = 3x + 4 . f '(1) −2 Rješenje: tangenta……. . f ( x) = ln( x − 2) − 2 x − 1. 1 1 • y − f (3) = − ( x − 3) ⇒ y − (−7) = − ( x − 3). u x = 0. f ( x) = 3e x + 1. u x = 1. 1 1 −2 ⇒ f '(3) = − 2 = −1. normala……… y = x − 10 . 3 • y − f (0) = f '(0)( x − 0) 1 ( x − 0) f '(0) 1 Rješenje: tangenta……. y = −2 x − 1 . normala……… y = − x + 4 . • f (3) = ln(3 − 2) − 2 ⋅ 3 − 1 = ln1 − 7 = −7. x−2 1 • y − f (3) = f '(3)( x − 3) ⇒ y − (−7) = −1( x − 3). 1 y − 4 = − ( x − 0). y = − x − 4 . ⇒ ⇒ y − 4 = 3( x − 0). • f '( x) = 2 x − 4 ⇒ f '(1) = 2 − 4 = −2. • y − f (1) = f '(1)( x − 1) ⇒ y − (−3) = (−2)( x − 1).

. Primjena derivacija 103 374.. x = 0 ⇒ 0 = −x + 3 ⇒ x = 3 .... 2 1 y − f (0) = f ' (0)( x − 0) ⇒ y − 2 = ( x − 0). Naći jednadžbu tangente na funkciju f ( x) = x 3 − 5 x 2 + 1 u točki x = 1 . 2 1 x x3 • y − f (1) = f ' (1)( x − 1) ⇒ y − 2 = −1( x − 1) ⇒ t.... ☺ 2 2 Rješenje: prva tangenta t1.. y = • • • • x−4 x−4 ⇒ x = 4. x=0 ⇒ y= f ∩ O y .. Rješenje: • f (1) = 2 1 = 2.. Naći jednadžbu tangenti povučenih na funkciju f ( x) = funkcija siječe koordinatne osi.. 377..... y = ZADACI ZA VJEŽBU 376.6. • t ∩ Ox . Kolike odsječke na koordinatnim osima odsjeca tangenta krivulje y = 2 x povučena u njenoj točki za koju je x = 1 ... . Naći jednadžbu tangente i normale na funkciju f ( x) = x 2 − 3x + 4 u točki gdje funkcija f (x) siječe os O y . y = 2 = f (0). druga tangenta t 2 .. f ' ( x) = 2 2 4 2 4 2 ( x − 2) ( x − 2) 1 y − f (4) = f ' (4)( x − 4) ⇒ y − 0 = ( x − 4).. y = − x + 3. 1 1 1 1 • f ' ( x) = ( 2 x −1/ 2 )' = 2 ⋅ (− ) x −1/ 2−1 = − 3 / 2 = − ⇒ f ' (1) = − = −1... ... ⇒ y = −0 + 3 ⇒ y = 3 . y=0 ⇒ 0= x−2 x−2 0−4 x−4 = 2 ⇒ x = 0. y = 0−2 x−2 1 ⋅ ( x − 2) − ( x − 4) ⋅ 1 2 2 1 2 1 = ⇒ f ' ( 4) = = ..... y = 0 • t ∩ O y ... • f ∩ Ox .. ☺ x−4 u točkama gdje dana x−2 375. Duljina traženih odsječaka su jednake i iznose 3. y = 0 = f ( 4). y = − x + 3. f ' ( 0) = = ... 2 1 1 x − 2 ... y = x + 2 . y = − x + 3.

y = −3 x + 4.... U kojoj točki funkcije f ( x) = 1 − x 2 treba postaviti njenu tangentu koja je paralelna sa pravcem y = −4 x + 3. Kao što ćemo vidjeti u slijedećoj točki. 378. y = 7 x − 10. duljine su iste 377..104 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 378. x = 2.. kao prvi korak u traženju ekstrema dane funkcije bit će pronalaženje stacionarnih točaka. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima treba pronaći sve stacionarne točke danih funkcija. stacionarne točke su točke gdje se funkcija «odmara».. t. 379.. 1 1 + x2 379.. Naći površinu trokuta koga čine koordinatne osi Ox i O y . te tangenta funkcije f ( x) = e − x povučena u njenoj točki za koju je x = 1 .. .. Za precizniju definiciju nam je potrebna pretpostavka da funkcija ima derivaciju u svakoj točki svoje domene. RJEŠENJA 376. = 1/ 2.. 6. 3 380. 1 n. t. Kolike odsječke na koordinatnim osima odsjeca normala funkcije f ( x) = povučena u njenoj točki za koju je x = 1 . Jednostavno rečeno. y = x + 4. 380. Tada pod stacionarnim točkama funkcije y = f ( x) podrazumjevamo nul-točke njene derivacije f ' ( x) ..2 STACIONARNE TOČKE FUNKCIJA Važnu ulogu u traženju ekstrema funkcija jedne varijable igraju takozvane stacionarne točke funkcije. odnosno vrijedi: x = a je stacionarna točka od y = f ( x) ⇔ f ' (a) = 0 . P = 2 / e.

f ( x) = − x . x2 = 1 . • D( f ) = (0. Rješenje: stacionarne točke su x1 = −2. 383.6. f ( x) = x 2 ⋅ e x . • f '( x) = 6( x 2 + x − 2) = 0 ⇒ x1 = −2. Primjena derivacija 105 381. • D( f ) = R. ln x • D( f ) = (0. f ( x) = x 3 ⋅ ln x. x2 = 0. Rješenje: stacionarne točke su x = e . x2 = −3 . f ( x) = 2 x 3 + 15 x 2 + 36 x + 7. • f '( x) = 6( x 2 + 5 x + 6) = 0 ⇒ x1 = −2. 3 2 . • f '( x) = x 2 (3ln x + 1) = 0 ⇒ x = e −1/ 3 . x2 = 1. f ( x) = 2 x 3 + 3 x 2 − 12 x + 1. • D( f ) = R. • D( f ) = R. • f '( x) = x ⋅ e x (2 + 3 x 3 ) = 0 3 3 ⇒ x1 = − 3 2 . ∞). . Rješenje: stacionarne točke su x1 = −2. − ln x + 1 • f '( x) = =0 ln 2 x ⇒ x = e. 384. Rješenje: stacionarne točke su x = e −1/ 3 . 382. x2 = 0 . x2 = −3. 3 Rješenje: stacionarne točke su x1 = −3 385. ∞).

390. 2 387.106 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći stacionarne točke. 389. stacionarne: x = 1. EKSTREMI Ekstremi dane funkcije y = f (x) su njene točke minimuma i maksimuma. 388. Točka x = a je točka (lokalnog) minimuma funkcije y = f (x) ako u okolini te točke funkcija poprima lokalno najmanju vrijednost. stacionarne: x = −1. 388. 387. Točka x = a je točka (lokalnog) maksimuma funkcije y = f (x) ako u okolini te točke funkcija poprima lokalno najveću vrijednost. RJEŠENJA 386. x = 4. a + δ ) . 6. x = 0. Osnovni razultat koji koristimo u traženju ekstrema funkcije y = f (x ) je slijedeći: . stacionarne: x = ± 2 / 2. 386. stacionarne: x = 1.3 TABLICA MONOTONOSTI. stacionarne: x = e −2 . x = 1. odnosno vrijedi: postoji δ > 0 takav da je f ( x) ≤ f (a ) za sve x ∈ (a − δ . f ( x) = x ⋅ ln x. f ( x) = x 3 − 15 2 x + 12 x − 10. a + δ ) . odnosno vrijedi: postoji δ > 0 takav da je f ( x) ≥ f (a ) za sve x ∈ (a − δ . f ( x) = x 4 − 2 x 2 + 5. 389. f ( x) = x 2 + x ⋅ e − x . f ( x) = 2 ⋅ arc ctg x + ln x. 390.

odnosno: y = f (x) je rastuća na [a. Zbog vizualizacije. 391. Tablicu u kojoj ćemo promatrati predznak derivacije f ' ( x) između stacionarnih točaka funkcije y = f (x) zovemo tablica monotonosti funkcije y = f (x) . osim ekstrema odnosno točaka minimuma i maksimuma se nalaze i točke infleksije. mi ćemo se koristiti predznakom derivacije dane funkcije. f ' ( x) ≤ 0 za svaki x ∈ (a. Naravno nije svaka stacionarna točka ujedno i ekstrem. te odrediti ekstreme danih funkcija. koristit ćemo se i intervalima monotonosti. U tom smislu. prvo treba odrediti domenu funkcije. • D( f ) = R. b] ⇔ f ' ( x) ≥ 0 za svaki x ∈ (a. poglavlja. b] ⇔ y = f (x) je padajuća na [a. što je doista teško.4. Umjesto da ispitujemo po definiciji intervale na kojima funkcija pada i raste. o kojima će biti riječi u slijedećoj točki 6. Među stacionarnim točkama neke funkcije. Primjena derivacija 107 ako je točka x = a ekstrem od y = f ( x) ⇒ f ' (a) = 0 . a tek potom i tablicu monotonosti. f ( x) = x ⋅ e − x . njen graf je: . pa stacionarne točke. b) . domena nema rubova. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima naći tablicu monotonosti. b) . koje smo definirali na početku 3. −∞ + 1 - ∞ Rješenje: x = 1 je točka maksimuma. • f '( x) = e − x (1 − x) = 0 Tablica monotonosti: f' f ⇒ x = 1 je stacionarna.6. To znači da točke ekstrema treba tražiti među stacionarnim točkama. Osim stacionarnih točaka.

x Tablica monotonosti: 0 f' f Rješenje: x = e −2 je točka minimuma.108 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 3 2 1 -4 -2 0 -1 -2 -3 -4 0 2 x 4 392. x2 Tablica monotonosti: 0 f' f Rješenje: x = e je točka maksimuma. f ( x) = ln x . • D( f ) = (0. 1 − ln x • f '( x) = = 0 ⇒ x = e je stacionarna. f ( x) = x ⋅ ln x 2 . ∞) ⇒ domena ima jedan rub x = 0. - e −2 + ∞ . x • D( f ) = (0. + e - ∞ 393. ∞) ⇒ domena ima jedan rub x = 0. 2 + ln x • f '( x) = = 0 ⇒ x = e −2 je stacionarna.

x2 = 1. f ( x) = arctg ln x + 1 .1) ∪ (1. Primjena derivacija 109 x 394. ⇒ nema stacionarnih t. ∞) • f '( x) = x x 1− x e =0 x −1 ⇒ domena ima rub x = 1. Tablica monotonosti: f' f −∞ + 0 - 1 ∞ + Rješenje: x = 0 je točka maksimuma. ⇒ x = 0 je stacionarna. njen graf je: 1 -1 0 -1 -2 -3 0 1 x 2 3 395. ☺ Zbog vizualizacije. ln x − 1 ⇒ domena ima dva ruba x1 = 0. ☺ + 1 + ∞ . • D( f ) = (−∞. f ( x) = ( x − 1)e1− x ..6. ∞) • f '( x) = − 2 1 =0 x(ln x + 1) Tablica monotonosti: 0 f' f Rješenje: nema ekstrema.1) ∪ (1. • D( f ) = (0.

. f ( x) = x + 2 ⋅ e − x+2 . f ( x) = 1 − x 2 + arcsin x. x = 1. 2 • D( f ) = (−∞.110 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 396. 399. f ( x) = ln x2 + x − 2 . −2) ∪ (−1.0) ∪ (1. x2 + x ⇒ domena ima rubove x = −2. ⇒ x=− 1 je stacionarna. x = −1. f ( x) = arc tg x2 + x + 1 . ∞) • f '( x) = − 4x + 2 =0 ( x + x − 2)( x2 + x) 2 Tablica monotonosti: −∞ f' f −2 - −1 − 1/ 2 - 0 + 1 ∞ + Rješenje: x = − 1 je točka minimuma. ☺ 2 Zbog vizualizacije. 2 398. 1 397. x = 0. njen graf je: 4 2 -6 -4 -2 0 0 -2 2 x 4 6 -4 ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći ekstreme i tablicu monotonosti.

f ( x) = x 2 − 2 ⋅ e − x . x2 + 1 401. ekstremi: xmax = −1. ekstremi: xmax = 0. −∞ f' f + 0 - ∞ . −2 f' f + −1 - ∞ 399. −∞ f' f - − 1/ 2 + ∞ 400. 5 x 402.6. ekstremi: xmax = 1/ 2. −1 f' f + 1/2 - 1 398. ekstremi: xmin = −1/ 2. Primjena derivacija 111 400. 2 2 RJEŠENJA 397. f ( x) = ln x2 + 3 . f ( x) = − ⋅ arc tg + ln x .

slično kao i kod monotonosti. Primjenimo li prethodni kriterij na konveksnost i konkavnost.112 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 401. b] smo definirali na početku 5. . b) . kod ove tablice konveksnosti i konkavnosti promatramo mjenjanje predznaka druge derivacije f ' ' ( x) između nul-točaka f ' ' ( x) . Međutim. b) . koristit ćemo slijedeći praktičan kriterij: y = f (x) je konveksna na [a. INFLEKSIJE Konveksnost i konkavnost funkcije y = f (x) na nekom intervalu [a. Međutim. poglavlja. b] ⇔ f ' ' ( x) > 0 za svaki x ∈ (a. Vidi zadatak 412 dolje. xmin = 4.4 KONVEKSNOST I KONKAVNOST. prvo treba odrediti domenu funkcije. gdje funkcija mjenja konveksnost u konkavnost i obratno. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima naći tablicu (intervale) konveksnosti i konkavnosti. nije lako po definiciji ispitivati konveksnost i konkavnost složenih funkcija. ekstremi: xmax = 1. se koristimo odgovarajućom tablicom. se zove točka infleksije funkcije y = f (x) . −∞ f' f - − 2 2 - 2 + ∞ 402. Obrat ne vrijedi. U tom smislu. te odrediti točke infleksije danih funkcija. y = f (x) je konkavna na [a. b] ⇔ f ' ' ( x) < 0 za svaki x ∈ (a. a uz pretpostavku da funkcija y = f (x) ima prve i druge derivacije. 0 f' f + 1 - 4 + ∞ 6. Točka x = a . ekstremi: xmin = 2. pa nul-točke druge derivacije. Kod ispitivanja intervala konveksnosti i konkavnosti. Zbog toga. koje su definirane u svakoj točki njene domene. slijedi da su točke infleksije nul-točke druge derivacije od y = f (x) . pa tek potom tablicu (intervale) konveksnosti i konkavnosti.

f ( x) = 1 . 1 + x2 • D( f ) = R. 3 3 .6. 1 ∞ + ∪ Rješenje: točke infleksije su x = −3 i x = 1 . Primjena derivacija 113 403. njen graf je: 200 100 -10 -8 -6 x -4 -2 0 0 -100 -200 -300 2 4 404. domena nema rubova. • f ''( x) = −2 + 6 x 2 =0 (1 + x 2 )3 ⇒ x1 = − 3 3 . 3 3 Tablica konveksnosti i konkavnosti: −∞ − f '' + f ∪ 3 3 3 3 ∞ + ∪ ∩ Rješenje: točke infleksije su x = − Zbog vizualizacije. f ( x) = x 4 + 4 x3 − 18 x 2 + x − 2. x2 = 1. • D( f ) = R. • f ''( x) = 12( x 2 + 2 x − 3) = 0 Tablica konveksnosti i konkavnosti: −∞ f '' f + ∪ -3 ∩ ⇒ x1 = −3. x2 = . domena nema rubova. njen graf je: 3 3 i x= . Zbog vizualizacije.

• f ''( x) = 2e − x (1 − 2 x 2 ) = 0 2 2 ⇒ x1 = − 2 / 2.5 -4 -2 0 0 -0.5 -1 2 4 x 405.5 -1 -1.5 1 0. njen graf je: 2 2 i x= . 2 2 1 0.114 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 2 1. f ( x) = −e − x . Tablica konveksnosti i konkavnosti: −∞ − f '' f ∩ 2 2 2 2 ∞ ∩ + ∪ Rješenje: točke infleksije su x = − Zbog vizualizacije.5 -4 -2 0 -0. domena nema rubova.5 -2 0 2 x 4 . x2 = 2 / 2. • D( f ) = R.

Primjena derivacija 115 406. njen graf je: 20 10 -4 -2 00 -10 -20 2 x 4 407. ∞). f ( x) = x . domena ima dva ruba x = 0. • f ''( x) = − ln x 4 x3 =0 ⇒ x = 1. Zbog vizualizacije. ln x • D( f ) = (0. x = 1. 3 x ln x Tablica konveksnosti i konkavnosti: 0 f '' f ∩ 1 + ∪ e2 ∞ ∩ Rješenje: točka infleksije je x = e 2 . ∞). • D( f ) = (0. Tablica konveksnosti i konkavnosti: 0 f '' f Rješenje: točka infleksije je x = 1 .6.1) ∪ (1. domena ima rub x = 0. 2 − ln x • f ''( x) = = 0 ⇒ x = e2 . f ( x) = x ln x. + ∪ 1 ∞ ∩ .

−∞ f '' f ∩ −2 + ∪ 0 ∩ 2 ∞ + ∪ 410. f ( x) = arctg ln x. f ( x) = x 3e − x . f ( x) = x ln x − x 3 . f ( x) = 1 5 8 3 x − x − 4 x + 5. infleksije: x = −1. infleksije: x = −2. 412. x = 2. 409. RJEŠENJA 408. x = 0.116 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći točke infleksije i tablicu konveksnosti i konkavnosti. f ( x) = e − 1 x −1 . −∞ f '' f + ∪ −1 ∩ 4 + ∞ ∪ 409. x = 4. 408. 2 2 ∞ ∩ . 5 3 1 410. 3 411. infleksija: x = 0 f '' f + ∪ 2 2 . 413. f ( x) = x 4 − 6 x3 − 24 x 2 + 7 x − 4.

−∞ f '' f − 1/ 2 1 + ∪ ∩ ∞ ∩ 6. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati limese danih funkcija koristeći L'Hospitalovo pravilo. x →a g ' ( x) g ( x) Veoma je važno prije i poslije korištenja ovog jednostavnog pravila. x = 0. infleksija: x = −1/ 2. Ukoliko se ne budemo pridržavali ovog savjeta. srediti danu funkciju na najmanji mogući izraz. poput kvocijenta polinoma i eksponencijalne ili slično.6. u određenim zadacima pri 0 ∞ uzastopnoj primjeni ovog pravila. Međutim. dole. te izlučiti izvan limesa sve funkcije koje nestvaraju neodređene oblike 0 ili ∞ . Vidi rješeni primjer 423. infleksije x = 3 − 3. . tada je dobro u računanju limesa koristiti L’Hospitalovo pravilo: lim x→a f ( x) 0 f ' ( x) ∞ = 0 = (ili = ∞ ) = lim . možemo ući u «slijepu ulicu». 0 e −1 ∩ ∩ ∞ f '' f 413. nema infleksija.5 L´HOSPITALOVO PRAVILO U poglavlju 4 smo detaljno izložili problematiku traženja limesa u x = ∞ . ukoliko je točka x = a konačna ili ako složena funkcija od koje tražimo limes je kompozicija “raznorodnih” funkcija. Primjena derivacija 117 411. x = 3 − 3. −∞ f '' f ∩ 3− 3 + ∪ 0 ∩ 3+ 3 + ∪ ∞ 412.

x →∞ 1 417.  x →∞ shx  ∞ 419. lim x →0 sin x − x x →0 cos x − 1 x →0 cos 2 x x →0 cos x − 1 x →0 . lim x(e − 1) = ∞ ⋅ 0 = lim x →∞ x →∞ e x −1 1 x 1 (e x − 1) ' = = lim 1 = x →∞ (x)' 0 0 = lim x →∞ e x (− x12 ) − 1 x2 1 = lim e x = e0 = 1. lim x →0 sin x 0 (sin x) ' cos x = 0 = lim = lim = lim cos x = 1. lim x(arctgx − ) = ∞ ⋅ 0 = lim x →∞ x →∞ 2 = lim 1 1+ x 2 1 x →∞ x2 π arctgx − 1 x π (arctgx − ) ' 2 = 0 = lim 2 = 0 1 x →∞ (x)' π − x2 = − lim = −1. lim 2 = x →∞ x 1 x (e x ) ' ex = lim 2 = lim = x →∞ ( x ) ' x →∞ 2 x (e x ) ' ex = lim = lim = ∞. lim x →0 sin x − x cos x − 1 cos x − 1 0 = 0 = lim = lim =0= 0 x → 0 cos x − cos x + x sin x x → 0 x sin x sin x − x cos x − sin x cos x 1 = lim = 0 = − lim =− . 0 x → 0 sin x + x cos x x → 0 2 cos x − x sin x 2 423. x →∞ 1 x →∞ x ( x) ' ∞ ∞ ex 415.118 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 414. x →∞ (2 x ) ' x →∞ 2 1 416. lim 2 = 0 =  lim   =  lim  =  lim 0 x →0 x  x →0 x   x →0 ( x ) '   x →0 1      422. lim 1 −1 2 tgx − x 0 1 1 − cos 2 x = 0 = lim cos x = lim = 1⋅ lim(−1 − cos x) = −2. lim x →∞ ln x = x ∞ ∞ ∞ ∞ = lim x →∞ (ln x) ' 1/ x 1 = lim = lim = 0. x →0 x →0 x →0 x ( x) ' 1 2 2 1   2 2    tg x tg x  (tg x) '  cos 2 x  = 12 = 1. 421. x →0 ( 1 ) ' x→0 − x→0 x x2 420. lim x(thx − 1) = ∞ ⋅ 0 = lim x →∞ x →∞ = 0 = lim 0 x →∞ (thx − 1) ' = (1)' x 2 = lim 1 ch 2 x 1 x →∞ x2 − x   = −  lim  =  x →∞ chx  ∞ ∞ 1  1  = −  lim  = = 0. lim x ln x = 0 ⋅ −∞ = lim x →0 x →0 ln x 1 x = ∞ ∞ = lim 1 (ln x) ' = lim x 1 = − lim x = 0. x →∞ 1 + x 2 thx − 1 1 x 2 418.

x →∞ x 4 x . Primjena derivacija 119 424. x →0 x− x . x →0 x3 sin x ⋅ cos x . x →∞ x 430. lim sh x − sin x . x −1 π 434. lim arctg x →∞ 1 429. x →0 x( x + 2) cos x − 432. 433. x → 0 ch x − cos x cos x 2 . x →∞ x 426. lim 428. lim sin 2 x − 2 x cos x 0 2sin x cos x − 2 x cos x sin x − x = 0 = lim = 2 lim cos x lim = x →0 x →0 x →0 x → 0 tgx − x tgx − x tgx − x sin x − x 1 = 2 lim = 2(− ) = −1. x →∞ ln x x .6. lim sin 3 x . lim x sin x x . ln x 427. lim ex . lim 2 . lim( x sin − x). lim sin x − 3 x . lim x →1 435. x → 0 tgx − x 2 ZADACI ZA VJEŽBU ln 2 x 425. lim x →0 431.

... . za sve x ∈ R .. 437.. − π . za sve x ∈ R . lim 1 − cos3 x . − 1. koje se lako realiziraju na strojnom nivou u računalu. . 3 π 2 433.... 436. . takozvanim Taylorovim polinomima. 3! 5! 7! n = 0 ( 2n + 1)! ch x = ∑ x 2n x2 x4 x6 =1+ + + + .. 426..... lim   . 427. 1 . 435. 2 Jedno od najmočnijih analitičkih oruđa u inženjerstvu predstavljaju Taylorovi redovi.. 6.. x →0  th x − sh x   th x − x  438.6 TAYLOR-OVI REDOVI I POLINOMI . 1. lim   . za sve x ∈ R . 429. ∞. beskonačne se sume u Taylorovim redovima neće računati. Naravno... 428... Osnovna ideja je da se poznate ne-algebarske funkcije prikažu u obliku beskonačne sume. 1.. x →0  tg x − x  RJEŠENJA 425.. (2n)! 2! 4! 6! cos x = ∑ n =0 ∞ (−1) n sh x = ∑ ∞ x 2 n +1 x3 x5 x7 = x+ + + + .. te stoga i predvidiva. 1. Pri tome greška pri aproksimaciji beskonačnih suma sa konačnim sumama je dana i potpuno izračunljiva. 0. 0... − 1. ∞.. nego se zamjenjuju sa pripadnim konačnim. 3. .. 2! 3! n! n sin x = ∑ (−1) n =0 ∞ ∞ x 2 n +1 x3 x5 x7 = x− + − + .. 430. (2n + 1)! 3! 5! 7! x 2n x2 x4 x6 =1− + − + . 2! 4! 6! n = 0 ( 2n)! .. 431... x → 0 1 − ch 3 x 2  tg x − sin x  437. − 1. Time se složene ne-algebarske operacije mjenjaju sa jednostavnim operacijama zbrajanja i potenciranja. Navodimo neke klasične primjere Taylorovih redova: ∞ ex = ∑ n =0 x2 x3 xn = 1+ x + + + ... .. 432. 434.. za sve x ∈ R .120 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 436.. 438. za sve x ∈ R .

... funkcije f ( x) = e x oko točke a = 0 . Slijedi račun: f ( x) = sin x ⇒ f (0) = 0 . Neka je f ( x) = sin x i neka je a = 0 . Slijedi račun: f ( x) = e x x ⇒ x f (0) = 1 . f ' ' ( x) = ( f ' ( x))' = (e )' = e x Uvrštavajući sada ove podatke u gornju formulu za Taylorov red. ……. .. ii) aproksimirati funkciju njenim Taylorovim polinomom. f ( n ) ( x) = e x ⇒ f ( n ) ( 0) = 1 .. Kako vidimo. U radu sa Taylorovim redovima i polinomima postoje četri vrste problema: i) formalno razviti funkciju u njen Taylorov red. svaku funkciju y = f (x) koja ima derivacije svakog reda... Ovo se formalno može zapisati ovako: f ( 2 n ) (0) = 0. nego samo nekoliko prvih članova. . 3 3 2! 3! . ⇒ x f ' ( x) = (e )' = e f ' ( 0) = 1 .. te u dobivene derivacije uvrstiti a = 0 . Pokažimo da iz gornje formule specijalno za a = 0 se lako mogu dobiti Taylorovi redovi za na primjer funkcije f ( x) = e x i f ( x) = sin x ... Uvrštavajući sada ove podatke u gornju formulu za Taylorov red. f ( 2 n +1) (0) = ( −1) n . ⇒ f ' ' (0) = 1 ... dobivamo Taylorov red ∞ x2 x3 xn = 1+ x + + + . f ' ' ' ( x) = ( f ' ' ( x))' = (− sin x)' = − cos x ⇒ f ' ' ' (0) = −1 . Samo je potrebno derivirati ove funkcije bekosnačno mnogo puta. i to po slijedećoj formuli: ∞ f (x) = ∑ f (n) n=0 (a) f ''(a ) ( x − a ) n = f ( a ) + f ' ( a )( x − a ) + ( x − a ) 2 + . ☺ 439. f ' ' ( x) = ( f ' ( x))' = (cos x)' = − sin x ⇒ f ' ' (0) = 0 . f ' ( x) = (sin x)' = cos x ⇒ f ' (0) = 1 . odnosno kao u slijedećim primjerima: 4 19 2 2 23 e2 ≈ 1 + 2 + + = 3+ 2+ = .. iii) ocjena greške pri aproksimaciji funkcije njenim Taylorovim polinomom. Neka je f ( x) = e x i neka je a = 0 . n! 2! Pri tome točku x = a biramo tako da je u njoj lako izračunati sve derivacije funkcije y = f (x) . dobivamo Taylorov red x3 x5 x7 + − + . Primjena derivacija 121 U formalnom smislu (bez pitanja konvergencije).... svaka derivacija parnog reda u a = 0 je jednaka nuli. funkcije f ( x) = sin x oko točke a = 0 . iv) dokaz konvergencije Taylorovog reda. odnosno sin x = 1 − 3! 5! 7! U kompjuteru se beskonačna suma u Taylorovom redu ne računa. možemo razviti u pripadni Taylorov red (red potencija) u okolini neke točke x = a . odnosno e x = 2! 3! n = 0 n! ∑ ☺ 440.……. dok neparne mjenjaju predznak broju jedan...6.

i sve do m+1 reda na nekom intervalu I oko točke a . + . drugog.122 sin 2 ≈ 1 − Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 23 25 4 4 1 + =1− + = − . Tada za svaki x iz tog intervala I postoji točka ξ ∈ (a. preciznost aproksimacije neke funkcije y = f (x) sa pripadnim Taylorovim polinomom Tm (x) ovisi o ponašanju maksimalne vrijednosti derivacije m+1-og reda dane funkcije. ♣Teorem 12. drugog. x) takva da vrijedi: f ( m +1) (ξ ) f ( x) = Tm ( x) + ( x − a) m +1 . za sve x ≈ 0 . za sve x ≈ 0 . .. 3! 5! 15 Opčenito za ove transcedentne funkcije možemo napisati njihove Taylorove polinome m-tog stupnja oko točke a = 0 : e x ≈ Tm ( x) = ∑ n =0 m x 2 x3 xm xn =1+ x + + + . Isto tako. 1! 2! m! To znači da gornje aproksimacije možemo napisati u obliku pripadnih Taylorovih polinoma izračunatih za dotične funkcije oko točke a = 0 : 2 2 23 19 e 2 ≈ T3 (2) = 1 + 2 + + = . n! 2! 3! m! m sin x ≈ Tm ( x) = ∑ n =0 (−1) n x3 x5 x7 x 2 m +1 x 2 n +1 = x− + − + ... (2n + 1)! 3! 5! 7! (2m + 1)! Kolika je točnost ovakvih aproksimacija. Tada za svaki x iz tog intervala I vrijedi: max | f ( m +1) (t ) | | f ( x) − Tm ( x) |≤ t∈I | x − a |m +1 . i sve do m+1 reda na nekom intervalu I oko točke a .. zbog člana 1/(m+1)!. što naravno ovisi o “glatkoći” funkcije y = f (x) .. koji je direktna posljedica Teorema 11. aproksimacija bi trebala biti bolja ukoliko uzmemo za broj m veću vrijednost.. 3! 5! 3 15 15 Zašto su moguće ovakve aproskimacije. (Taylorov teorem srednje vrijednosti) Zadane su točka a i funkcija y = f (x) koja ima neprekidne derivacije prvog... govori nam slijedeći rezultat. 2! 3! 3 23 25 1 sin 2 ≈ T5 ( 2) = 1 − + =− . (m + 1)! gdje je Tm (x) m-ti Taylorov polinom funkcije y = f (x) oko točke a : Tm ( x) = f (a ) + f ' (a) f ' ' (a) f m (a ) ( x − a) + ( x − a ) 2 + .. + ( x − a) m . (m + 1)! Kako vidimo.. (ocjena greške) Zadane su točka a i funkcija y = f (x) koja ima neprekidne derivacije prvog. + ( −1) m . govori nam slijedeći rezultat: ♣Teorem 11.

Pronađimo ocjenu greške pri aproksimaciji broja e1/ 2 sa T3 ( 1 ) u okolini točke a = 0 i 2 to na intervalu I = [0. Odgovor je direktna posljedica Teorema 11.1] | e − T3 ( x) | ≤ x max | (e x ) ( 4) (t ) | 4! 1 | |4 ≤ 2 t∈[ 0 . te neka je točka ξ ∈ (a. x) . pa je smisleno pitanje za koje je sve x dani red konvergentan. Ako : f ( m +1) (ξ ) ( x − a ) m +1 = 0 . pripadna suma poprima vrijednost f(x) odnosno vrijedi: ∞ f ( n ) (a) ( x − a ) n = f ( x) . to smo dokazali da Taylorov red funkcije y = e x konvergira za sve x.1) . Pokažimo da je Taylorov red funkcije y = e x oko točke a = 0 konvergentan za bilo koju vrijednost realnog broja x ∈ (0. Primjena derivacija 123 441. Pri tome u svakom x ∈ I . Računamo: ( f ( m +1) (ξ ) (e x ) ( m +1) (ξ ) ex m +1 ( x − a ) m +1 = ( x − 0) m +1 ≤ x m→∞ → 0 ⇒   (m + 1)! (m + 1)! (m + 1)! m →∞ lim f ( m +1) (ξ ) ( x − a ) m +1 = 0 . . odnosno direktnom f ( n ) ( 0) n x n x = : primjenom D’Alembertovog kriterija uzimajući da je opći član an = n! n! an +1 = an x n+1 ( n +1)! xn n! = | x| (n + 1) ⇒ lim n →∞ an +1 1 =| x | lim = 0 = L < 1. Uvrštavanjem danih podataka u formulu za ocjenu greške pri aproksimaciji funkcije njenim Taylorovim polinomom (Teorem 12) dobivamo da je: t∈[ 0 . 4 2 3 ⋅ 27 Na kraju još trebamo riješiti pitanje kada Taylorov red neke funkcije konvergira. da tada dobivamo jedan konkretan red realnih brojeva. n →∞ n + 1 an Budući da je L<1 za sve realne x.007 . x) proizvoljna.6. konvergira za sve x ∈ I . Naravno konvergenciju smo mogli pokazati i bez upotrebe Teorema 13. pa je Taylorov red konvergentan.1] .1) .1] | x |4 ⇒ |e 1/ 2 1 − T3 ( ) | ≤ 2 t∈[ 0. ( m + 1)! To znači da su ispunjeni uvjeti Teorema 13. m →∞ ( m + 1)! tada Taylorov red funkcije y = f (x) oko točke a . Znamo da kada uvrstimo konkretnu vrijednost za varijablu x u Taylorov red. za sve x ∈ (0.1] max | (e t ) ( 4) | 4! max e t 4! e 1 = ≈ 0. (konvergencija Taylorov reda) Zadane su točka a i funkcija y = f (x) koja ima neprekidne derivacije svakog reda na nekom intervalu I oko točke a . ♣Teorem 13. za sve x ∈ I i ξ ∈ (a. n! n =0 lim ∑ ☺ 442. što je bolji rezultat od prethodnog .

.. 3 . Odrediti Taylorov polinom T4 ( x) oko a = 0 za funkciju y = cos 2 x . 451. Pokažimo da je Taylorov red funkcije y = sin x oko točke a = 0 konvergentan za bilo koju vrijednost realnog broja x ∈ (0.1) . 450.. Pokaži da za Taylorov red funkcije y = ln( x + 1) oko točke a = 0 vrijedi formula: ln(1 + x) = ∑ n =0 ∞ (−1) n x n +1 x 2 x3 x 4 = x− + − + .. Razviti u Taylorov red oko a = 0 funkciju y = e x . za sve − 1 ≤ x ≤ 1 ... 2n + 1 3 5 7 446. Odrediti treći Taylorov polinom T6 ( x) oko a = 0 za funkciju y = sin 3 x 2 . za sve x ∈ (0. 448. n→∞ a n →∞ ( 2n + 1) 2n n ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ ☺ 444. .1) . ( m + 1)! Naravno. Dokazati konvergenciju Taylorovog reda funkcije y = arc tg x oko točke a = 0 : i) koristeći D’Alembertov kriterij.... Izračunati ocjenu greške za aproksimaciju cos1 ≈ T4 (1) . Pokaži da za Taylorov red funkcije y = arc tg x oko točke a = 0 vrijedi formula: arc tg x = ∑ (−1) n =0 ∞ n x 2 n +1 x3 x5 x7 = x− + − + . za sve − 1 < x ≤ 1 . Računamo: ( f ( m +1) (ξ ) (cos x) ( m +1) (ξ ) 1 ( x − a) m +1 = ( x − 0) m +1 ≤ | x |m +1 m→∞ → 0 ⇒   (m + 1)! (m + 1)! (m + 1)! m →∞ lim f ( m +1) (ξ ) ( x − a ) m +1 = 0 .. ☺ 447.. ii) koristeći Teorem 13.. n +1 2 3 4 ☺ 445... pomoću D’Alembertovog kriterija smo mogli dobiti potpuniji zaključak odnosno konvergenciju Taylorovog reda za sinus funkciju za sve realne brojeve: an +1 = an x 2 n+1 ( 2 n +1)! x ( 2 n −1)! 2 n −1 = | x |2 (2n + 1)2n ⇒ lim an +1 1 =| x |2 lim = 0 = L <1..124 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ☺ 443. ii) koristeći Teorem 13. 449. Dokazati konvergenciju Taylorovog reda funkcije y = ln( x + 1) oko točke a = 0 : i) koristeći D’Alembertov kriterij.

. . Primjena derivacija 125 1 1 ≈ T2 ( ) .... 2 2 452. za sve − 1 ≤ x < 1 .6.. Izračunati ocjenu greške za aproksimaciju arc tg ☺ 453. Pokaži da za Taylorov red funkcije y = ln(1 − x) oko točke a = 0 vrijedi formula: ln(1 − x) = − ∑ x n +1 x 2 x3 x 4 = −x − − − − . 2 3 4 n =0 n + 1 ∞ ...

.

. (cf (x)) = cf (x) 4. y) = 0 derivira se tako da se derivira funkcija F po varijabli x pri ˇemu zbog c d y = y(x) je dx (y) = y . Time se funkcija y dobije takoder implicitno zadana. (f (x) ± g(x)) = f (x) ± g (x) 2. Funkcija y = y(x) zadana u polarnim koordinatama jednadˇbom z r = f (φ) derivira se kao parametarski zadana funkcija jer je jednaka x(φ) = r cos φ = f (φ) cos φ y(φ) = r sin φ = f (φ) sin φ gdje je sad φ parametar. Derivacija funkcije y = y(x) parametarski zadane s x = x(t) y = y(t) je parametarski zadana s x = x(t) dy y ˙ = dx x ˙ gdje su x i y derivacije po t funkcija x i y. 8. (f −1 (y)) = 1 f (f −1 (y)) 7. f (x) g(x) = f (x)g(x)−f (x)g (x) (g(x))2 5. (g(f (x))) = g (f (x))f (x) 6. Funkcija y = y(x) zadana implicitno jednadˇbom z F (x.Pravila deriviranja 1. (f (x)g(x)) = f (x)g(x) + f (x)g (x) 3. ˙ ˙ y = 9.

(arctgx) = 1 1+x2 1 9. (cthx) = − sh1 x 2 18. (sin x) = cosx 3. (arthx) = √ 1 1+x2 √ 1 x2 −1 1 1−x2 1 1−x2 21. (arcctgx) = − 1+x2 10. (arcthx) = . (cos x) = − sin x 4. (ctgx) = − sin12 x 6. (ax ) = ax ln a 12. (ln x) = 1 x 1 x ln a 13. (arccosx) = − √1−x2 8. (archx) = 20. (xα ) = αxα−1 2. (arcsinx) = √ 1 1−x2 1 7. (ex ) = ex 11. (thx) = 1 ch2 x 17. (arshx) = 19.Tablica derivacija 1. (tgx) = 1 cos2 x 5. (shx) = chx 15. (chx) = shx 16. (loga x) = 14.

Na primjer.7. odnosno vrijedi: d d F ( x) . Tada postoji konstanta C takva da vrijedi: F ( x) − G ( x) = C . kao da primitivna funkcija F ( x) = 1 x 2 živi u “prošlosti” jer tek kad je 2 deriviramo dobivamo njenu “sadašnjost” odnosno funkciju f ( x) = x . Neka su y = F (x) i y = G (x) dvije primitivne funkcije dane funkcije y = f (x) . dx funkcije y = f (x) . Opisno rečeno. dok danu funkciju y = f (x) koju integriramo zovemo još i podintegralna funkcija. G. f ( x)dx = F ( x) + C ⇔ f ( x) = ( F ( x) + C ) = dx dx jer je derivacija od konstante C jednaka nuli. jer ne postoji drugo rukovodstvo koje možemo imati – C. Opisno rečeno. sve primitivne funkcije jedne iste funkcije se razlikuju za proizvoljnu konstantu. za primitivne funkcije dane funkcije vrijedi slijedeći rezultat: ∫ ♣Teorem 14. što kratko pišemo: ∫ f ( x)dx se još zove antiderivacija ili primitivna funkcija ili neodređeni integral F ( x) = 1 x 2 jer je 2 ∫ xdx = 1 2 x2 . primitivna funkcija funkcije f ( x) = x je funkcija njena derivacija upravo jednaka f ( x) = x . Preciznije. ♣ . Darwin (1931) Integral dane funkcije y = f (x) u oznaci derivacija jednaka zadanoj funkciji y = f (x ) odnosno vrijedi: ∫ f ( x)dx je jedna nova funkcija y = F (x) čija je ∫ f ( x)dx = F ( x) Pri tome ⇔ f ( x) = d F ( x). Integrali 127 INTEGRALI U ovom poglavlju: Tablica i svojstva integrala Metoda supstitucije Parcijalna integracija Integriranje trigonometrijskih funkcija Integriranje racionalnih funkcija Svaka nova vrsta otkrića jest matematička po obliku. Primjetimo da se rezultat integriranja ne mjenja ako dobivenom rezultatu dodamo proizvoljnu konstantu C.

b). ∫ e dx = e jer je e = (e )' . druga osrednje. dok treća znatno teže. Da bi si olakšali proces integriranja nekih funkcija.1 TABLICA I SVOJSTVA INTEGRALA Svojstva integrala su malo-brojna. kao što su Taylorovi redovi i slično. ∫ ln xdx i sličnim. sin 2 x . o čemu govori slijedeći rezultat. ii) linearnost: ∫ ( f ( x) + g ( x))dx = ∫ f ( x)dx + ∫ g ( x)dx .b) tada postoji neodređeni integral F ( x) = ∫ f ( x)dx na intervalu (a. te sin x 2 . x x x x ∫ x dx = ln x ∫ 1 = (ln x)' . te toliko prirodna da nismo ni svjesni kada ih koristimo: i) homogenost: ∫ cf ( x)dx = c ∫ f ( x)dx . možemo koristiti: 1. dok se potpuno različito integriraju: prva lako. U ovakvim situacijama je važno znati da li uopće postoji integral. Sve se one lako i na sličan način deriviraju. ♣Teorem 15. Ako je podintegralna funkcija y = f (x) neprekidna na nekom intervalu (a. pa već ne možemo napamet riješit pripadne integrale. tablicu integriranja osnovnih funkcija (to je “anti . x 1 1 dx = tg x jer je = ( tg x)' . metode supstitucije i parcijalne integracije (metodama se ne rješava integral nego se zamjenjuje sa odgovarajućim jednostavnijim). dovoljno je samo malo promjeniti podintegralnu funkciju. . 7. x Što više. 3. 2 cos x cos 2 x jer je 1 Naime. ♣ Premo ovome možemo zaključiti da je integriranje znatno zahtjevnije od deriviranja gdje nije bilo velike razlike u deriviranju među sličnim funkcijama kao što su na primjer: sin x .tablica” tablici deriviranja).128 Nije lako napamet reći što je to i) ii) iii) iv) Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ∫ f ( x)dx kao u slijedećim primjerima: ∫ cos xdx = sin x jer je cos x = (sin x)' . svojstva integrala (samo dva svojstva). malom promjenom podintegralne funkcije možemo dobiti integrale koje je ne moguće eksplicitno riješiti bez upotrebe jačeg analitičkog aparata. ∫ ∫ xe dx . 2. Na primjer: ∫ sin x dx ili ∫ e 2 x2 dx . kao u primjerima: sin 2 xdx .

u tablici deriviranja smo pisali da je (sin x)' = cos x dok ćemo u tablici integriranja pisati: cos xdx = sin x i tako redom za ostale ∫ funkcije iz tablice deriviranja. 454. to tablicu integrala osnovnih funkcija dobivamo kao “anti – tablicu” tablici deriviranja. Integrali 129 Prema ovim svojstvima. što nismo morali raditi kod deriviranja. 3 +1 4 . Naime. ∫ ∫ ∫ ∫ odnosno za razliku od derivacije. integral “čeka” da se podintegralna funkcija rastavi na što više elementarnih dijelova.7. 0 < a ≠1 Pročitati slijedeće riješene zadatke. potrebno je podintegralnu funkciju rastaviti na što više dijelova jer to odgovara integriranju. ∫ x 3 dx = x 3+1 x4 +c= +c. pa dobivamo slijedeću tablicu integriranja: y = f (x) x n . n ≠ −1 1 x ex sin x cos x sh x ch x 1 cos 2 x ∫ f ( x)dx x n +1 n +1 ln | x | ex y = f (x) 1 1+ x2 1 − 1+ x2 1 − 1− x2 1 ∫ f ( x)dx arc tg x arc ctg x arc sin x arc cos x x 1 arc tg a a x 1 arc ctg a a x arc sin a arc cos ax ln a x a − cos x sin x ch x sh x 1 − x2 1 2 a + x2 1 − 2 a + x2 1 tg x ctg x − a2 − x2 1 a2 − x2 − 1 sin 2 x ax. pa ih ponovno riješiti samostalno i bez gledanja. Budući da je integral jednak antiderivaciji. Na primjer: ((1 + x 2 ) 2 )' = 4 x(1 + x 2 ) što je metodološki različito u odnosu na ∫ (1 + x 2 2 ) dx = (1 + 2 x 2 + x 4 )dx = 1dx + 2 x 2 dx + x 4 dx .

5 − 5 +1 4 4x x ∫ 456. 5 2 8 ∫ 1 ∫ 5 ∫ 3 ∫ ∫ ∫ ∫ 2(1 + 3x ∫ 2 2 ) dx = 2 (1 + 6 x 2 + 9 x 4 )dx = 2 dx + 12 x 2 dx + 18 x 4 dx = = 2x + 4x3 + ∫ ∫ ∫ ∫ 462. jer nije toliko važna količina urađenih zadataka koliko je važna kvaliteta i način na koji se oni rješavaju. ∫ (3x 5 − 466. x ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ∫ 1 1 x −5+1 −1 dx = x −5 dx = + c = − x −4 + c = 4 + c . +1 3 2 2 ∫ 1 2 1 +1 3 457. = x6 + 6 + 2 ln 2 3x 3 4 1 1 (2 cos x − 2 + − 5 sin x) dx = 2 cos xdx − 3 2 dx + 4 dx − 5 sin xdx = x x x x 3 = 2 sin x + + 4 ln x + 5 cos x + c . 5 5 x x 1 ∫ 1 ∫ −2 3 − 2 +1 1 ∫ ∫ 459. 5 (3x − 2) 2 9 x 2 − 12 x + 4 1 1 1 dx = dx = 9 dx − 12 2 dx + 4 3 dx = 3 3 x x x x x 12 2 = 9 ln x + − 2 + c . x 3 x3 dx = dx = x dx = 2 + c = 1 + c = 3⋅ 3 x + c . 5 11 7 5 11 7 5 2 ∫ x 2 + 2 x3 x + 3 x 2 dx = ∫ x2 + 2x 3 + x 3 1 2 4 2 dx = x 2 dx + 2 x 6 dx + x 6 dx ∫ 3 ∫ 5 ∫ 1 Napomena: uvijek nakon određenog broja zadataka treba napraviti pauzu. ako vam popusti koncentracija. 4 5 ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 464. ∫ 4 1 2 2x + 2 x )dx = 3 x 5 dx − 4 x −7 dx + 2 x dx = x 6 + x −6 + +c= 2 3 ln 2 x7 1 2 2x +c. 460. 463. odmori malo (šetnja oko stola)! 465. 458. x x 1 x+ x x x −2 −2 dx = dx + dx = x ⋅ x 3 dx + x 2 ⋅x 3 dx = 3 2 3 2 3 2 x x x 1 1 3 6 − = x 3 dx + x 6 dx = 3 x 4 + 6 x 5 + c . 2 3 2 − 3 +1 x3 x 3 1 3 4 1 4 5 4 ( + x )dx = 3 dx + x 4 dx = 3 ln x + x 4 + c = 3 ln x + ⋅ 4 x 5 + c . ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ x2 x2 2 3 x dx = x dx = 1 +c= 3 +c= x +c.130 455. 3 8 7 2 1 1 x 4 ( 2 − 3 x + x 3 )dx = 2 x 4 dx − 3 x 5 dx + x 7 dx = x 5 − x 6 + x 8 + c . ∫ ∫ 18 5 x +c. To znači. 461. ( x + 3 x )2 x dx = x x 7 11 2 12 6 2 5 12 6 11 6 6 7 = x + x 6 + x6 + c = x + x + x +c. (2 x − 73 x 5 + 4 x 3 )dx = 2 x 2 dx −7 x 3 dx + x 4 dx = 4 3 21 3 8 4 4 7 x − x + x +c.

490. x 2 x 2 x5 3 x −5 x 482. 477. 491. ( x 3 − 3 x 5 + 481. ∫ ∫ ∫ 468. 484. ∫ x( 2 − x) ∫ ∫ 2 dx . )dx = ( 2 2 2 2 3 2 2 2 +x 4+ x 3 −x ∫ 471. ∫ ∫ 9 − 4x 2 = ∫ 4( 9 4 −x ) 2 = ∫ −x 2 = ∫ dx ( 3 )2 2 1 2 = arc sin x + c . ∫ ( x + 3 x )2 4 x 1 x dx . 489. ∫ ∫ ∫ 9 − 4x 2 dx . . 493. 486. ( 2 1+ x 1 + x2 ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 470. 2 x sin 2 x 2 ∫ 2x + 5x dx . 10 x sin 2 x dx . ∫ cos cos 2 x dx . x4 2 3 1 479. ∫( ∫ ( 1 9− x 2 + x 1 x 1 1 1 + 2 )dx = arc sin + arc tg + c . 2 ch x sh 2 x . 473. 5 11 x 1 2 485. 3x 8 x ( x − 3 x ) dx . Integrali 131 2 2 467. x3 ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 2 8 dx . (3x − 1) 2 dx . 3 476. ( x 3 − ) dx . ( x + 1) 3 dx . ∫ ∫ 469. sin x cos 3 x ∫ (tg x − ctg x) dx . 2 3 −x 2 (cos 2 x + sin 2 x)dx cos 2 x sin 2 x dx = = dx + dx = cos 2 x sin 2 x cos 2 x sin 2 x cos 2 x sin 2 x cos 2 x sin 2 x dx dx = + = −ctg x + tg x + c . ( − 3 + )dx . dx . (1 + x) 2 dx x3 + x dx 478. x5 13 x )dx . 2 sin x cos 2 x ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ 474. ∫ ( cos x − 3 1 1 + 4sh x)dx = 2 dx − 3 dx + 4 sh xdx = 2 2 sin x cos x sin 2 x = 2tg x + 3ctg x + 4ch x + c . 475. x x x dx . 488. 483. ∫ ∫ ∫( x+ x x ) 2 dx . 2 ⋅ 3x + 3 ⋅ 2 x 3 2 (3 / 5) x (2 / 5) x dx = 2 ( ) x dx + 3 ( ) x dx = 2 +3 +c. 492. 5 5 ln(3 / 5) ln(2 / 5) 5x 2 dx − ch x + 3e x ) dx = 2 − ch xdx + 3 e x dx = 2 ⋅ arc tg x − sh x + 3e x + c . 487. 480. 2 3 1 − cos 2 x dx )dx = 3 − tg 2 x + − dx + 2 2 + x2 cos 2 x ( 2 )2 + x2 3 − x2 ∫ ∫ ∫ dx ( 3)2 − x2 = = = 3 2 3 2 dx arc tg arc tg x 2 x 2 − ∫ cos 1 2 x dx + dx + 2 ⋅ arc sin x 3 +c.7. ∫ ∫ x−5 dx . 1 2 ∫ x 3 +c= − tg x + x + arc sin dx 1 2 dx 9 4 472.

tgx − ctgx − 4 x + c.. 4 4 7 24 12 19 12 12 17 15 1 1 8 15 / 8 x + x + x + c. 486. + c. 475. ln x + 2arctgx + c. 7. 480. 3 + 5x = t 494. − 3 + 4 + c. te ponovno samostalno riješiti dane integrale. 488. 4 x − 3 x 2 − + c. x − x + c. 482. 483. Tada vrijedi formula za supstituciju u neodređenom integralu: ∫ f ( x ) dx = x = ϕ (t ) = dx = ϕ ' (t ) dt ∫ f (ϕ (t ))ϕ ' (t )dt . − + 2 − 3 + c. − − + c. 490. 485. ln 16 ln 5 ln 2 2 3 491. 2tgx + c. Postupak supstitucije je opisan u slijedećem rezultatu: ♣Teorem 16. te neka je željena supstitucija dana funkcijom x = ϕ (t ) isto neprekidna sa neprekidnom derivacijom ϕ ' (t ) . 489. 493. 2 x 2 − 481. 476. − − − − + c.132 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI RJEŠENJA 1 5 9 3 1 4 3 1 4 x + x + c. Neka je f : R → R neprekidna podintegralna funkcija. 15 13 7 19 17 15 13 x x 1 2 1 1 x + 2 x + ln x + c. − ctgx − tgx + c. 492. arcsin + c. nego se integriranje olakšava. ∫ (3 + 5 x) dx = 8 5dx = dt = dx = 1 dt 5 1 8 1 1 t dt = t 9 + c = (3 + 5 x) 9 + c . čime u potpunosti realiziramo namjeru rješavanja integrala metodom supstitucije. 3 4 x x 3x 4x 3x 2 5 6 7 13 4 1 1 1 1 477. 5 7 4 12 x 4 5 x 5 6 x 6 21x 7 9 1 2 5 6 6 11 479. integral može biti zamjenjen sa odgovarajućim jednostavnijim. 2 4 2x x −x −x 16 5 2 1 2x 487. 5 45 45 ∫ . x 4 − 2 x − 2 + c.|. Metodom supstitucije se direktno ne rješava integral kao u prethodnoj točki. + + c. − thx − cthx + c. 478. 484. x − x + x + c.♣ Kako vidimo supstituciju x = ϕ (t ) i pripadnu derivaciju dx = ϕ ' (t )dt zapisujemo u zagradi oblika |…. 3 5 11 4 3 x 474. U slijedećim primjerima pročitati. − x + c.2 METODA SUPSTITUCIJE Koristeći razne supstitucije.

a znamo da derivacija integrala mora biti jednaka podintegralnoj funkciji! 503. x − 4dx = x−4=t dx = dt ∫ = 1 4 = 2 2 t dt = t 1/ 2 dt = t 3 / 2 + c = ( x − 4) 3 + c . tako da dobiveni rezultat deriviramo. . Integrali 133 dx dx = 2 − 3x = t − 3dx = dt = =− 1 dt 1 1 1 = − t −9 dt = t −8 + c = +c. 2 2 ln 7 2 ln 7 ∫ 504. 501. ∫ (2 − 3x) ∫ ∫ ∫ 3 9 ∫ ∫ 496. 2 ∫ 499. ∫ cos 3x = t dx 1 dt 1 1 = = ∫ = tg t + c = tg 3x + c . 2x + 4 = t 2dx = dt 4 (2 x + 4) 3 1 2 ∫ t 3 = 1 −3 / 4 t dt = 2t 1/ 4 + c = 2 ⋅ 4 2 x + 4 + c . 4 x − 1dx = dx 4x −1 = t 4dx = dt = ∫ 3 t dt = dt 4 1 1/ 3 3 3 t dt = t 4 / 3 + c = 3 ( 4 x − 1) 4 + c . ∫e 3x+4 502. ∫ (2 + x x) 2+ x =t dx = dx = dt = 2 2 x dx = 2(t − 2)dt 1 ∫ (t − 2) 2 t 2 − 4t + 4 4 dt = 2 dt = 2 (t − 4 + )dt = t t t ∫ ∫ = t 2 − 8t + 8 ln t + c = (2 + x ) 2 − 8(2 + x ) + 8 ln(2 + x ) + c . 4 16 16 ∫ 498. ∫ cos(2 − 5x)dx = − 5dx = dt = − 5 ∫ cos tdt = − 5 sin t + c = − 5 sin(2 − 5x) + c . 2 3 3 2 4 t 4 8 (2 x − 1) 8(2 x − 1) 2 1 xdx = 4 dt ∫ ∫ 505. dx = 3x + 4 = t 3dx = dt = 1 t 1 1 e dt = e t + c = e 3 x + 4 + c . ∫ sin10 xdx = 10dx = dt = 10 ∫ sin tdt = − 10 cos t + c = − 10 cos10 x + c . 3 3 ∫ 497. 3 3 3 ∫ Napomena: svaki se rezultat integriranja može jednostavno provjeriti. ∫7 ∫ 2 x +1 dx = 2x + 1 = t 2dx = dt = 1 t 1 t 1 7 dt = 7 +c= 7 2 x +1 + c .7. 2 2 3 x 3dx = dt 3 cos t 3 3 2 − 5x = t 1 1 1 10 x = t 1 1 1 500. 2x2 − 1 = t x 1 dt 1 −3 1 1 dx = 4 xdx = dt = = t dt = − t − 2 + c = − +c. 9 3 t 3 24 24(2 − 3 x)8 495.

a samo integriranje postaje sporedna aktivnost. 5 3 . Time razvijamo mnoge druge osobine. treba se malo istraživački poigrati. + c = ln ln 2 1 − sin x 2 1− t 509. y = e 5 x i slično. sin 4 x cos xdx = sin x = t 1 1 = t 4 dt = t 5 + c = sin 5 x + c . ∫ cos x = ∫ cos = sin x = t cos x cos x dt dt dx = dx = = = = 2 2 2 cos xdx = dt (1 − t )(1 + t ) x 1 − sin x 1− t ∫ ∫ ∫ 1 1 dt 1 dt 1 + = − ln | 1 − t | + ln | 1 + t | + c = 2 2 1− t 2 1+ t 2 ∫ ∫ = 1 1 + sin x 1 1+ t +c. ∫ ∫ ln x = t ln 2 x 1 1 dx = 1 = t 2 dt = t 3 + c = ln 3 x + c . 3 ∫ ∫ ∫ 507. x+2=t 2 4 x x + 2dx = dx = dt = (t − 2) t dt = t 3 / 2 dt − 2 t 1/ 2 dt = t 5 / 2 − t 3 / 2 + c = 5 3 x=t−2 511. cos xdx = dt 5 5 ∫ Napomena: zadatke ne treba raditi jedan za drugim mehanički.134 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 506. ∫ 1+ x +1 = t 1 x ((t − 1) 2 − 1)(t − 1) t 3 − 3t 2 + 2t dx = dt dx = 2 x +1 =2 dt = 2 dt = t t 1+ x +1 dx = 2(t − 1)dt x = (t − 1) 2 − 1 ∫ ∫ 2 = 2 t 2 dt − 6 tdt + 4 dt = t 3 − 3t 2 + 4t + c = 3 2 = (1 + x + 1) 3 − 3(1 + x + 1) 2 + 4(1 + x + 1) + c . kao na primjer: razmisliti kako određeni tip podintegralne funkcije implicira određeni tip rješenja ili usporediti težinu integriranja među raznim tipovima podintegralnih funkcija ili pokušati zapamtiti neke lakše rezultate kao integrale funkcija y = sin 3 x . jer nije jedini cilj rješavanja zadatka dobiti točno rješenje. dx = dt x 3 3 x ∫ 510. − sin xdx = dt cos x t ∫ 508. ∫ tg xdx = dx ∫ cos x = t sin x dt dx = =− = − ln t + c = − ln cos x + c . ∫ ∫ ∫ ∫ = 2 4 ( x + 2) 5 − ( x + 2) 3 + c .

∫ 2 x − 2− x 2 x + 2− x 2 3/ 2 2 t − 2t 1 / 2 + c = (e x + 1) 3 − 2 (e x + 1) + c . 2 24 24 xdx = 1 dt 2 ∫ 514. Ukoliko se vježba samo lakša grupa zadataka tada dolazite u opasnost takozvanog rutinskog rješavanja. (t + 1)t t +1 ( x + 2) x + 1 2 x = t −1 ∫ ∫ Napomena: nije dobro vježbati samo zadatke iste težine. što se može pokazati negativnim na pismenom dijelu ispita. ∫ x2 + 5 = t 1 11 1 1 x( x 2 + 5)11dx = 2 xdx = dt = t dt = t 12 + c = ( x 2 + 5)12 + c . ∫ x +1 = t2 dx tdt dt = dx = 2tdt = 2 2 =2 2 = 2arc tg t + c =2arc tg x + 1 + c . Tada će vas rutina vjerojatno zablokirati! . veoma je dobro preći i na težu tipu zadataka. ∫ 2 x3 + 4 = t 1 1 1 x 2 sin(2 x 3 + 4)dx = 6 x 2 dx = dt = sin tdt = − cos t + c = − cos(2 x 3 + 4) + c . nakon određenog vremena. 3 3 x −x 2 +2 =t 1 dt 1 1 dx = ln 2(2 x − 2 − x )dx = dt = = ln t + c = ln(2 x − 2 − x ) + c . 513. ∫ x2 − 4 = t x 1 dt 1 1 dx = 2 xdx = dt = = tg t + c = tg ( x 2 − 4) + c . ln 2 t ln 2 ln 2 1 (2 x − 2 − x )dx = ln 2 dt = ∫ 518. Integrali 135 x 512. ako se pojavi za vas takozvani nepoznati integral. 6 6 6 x 2 dx = 1 dt 6 ∫ 515. ∫ e x =t dx = 1 2 x 1 dx x x dx = dt = 2 e t dt = 2e t + c = 2e = 2dt ∫ x +c. ∫ e 2x ex +1 dx = ∫ ex +1 = t (t − 1) e e dx = e x dx = dt = dt = t 1/ 2 dt − t −1/ 2 dt = x t e +1 ex = t −1 x x ∫ ∫ ∫ 517. na primjer samo lakše zadatke.7. 2 2 2 2 cos t 2 2 cos ( x − 4) xdx = 1 dt 2 ∫ 516. pa onda se vratit na lakšu i tako dalje.

532. 3 ∫ x ln x . 527. ln 522. 2x dx . ln sin x ∫ x(4 + ln x) RJEŠENJA (4 x − 5) 3 / 2 2 1 + c. 536. 531. ∫ ∫ xe ∫ 4 x3 + x ( x − 1) 2 x x2 / 2 ∫ sin 3x cos sin x 3 xdx . ln ln x + c. 540. + + + c. 528. + 7) 4 x cos xdx . 3( x + 7) 3 2 2 ( x − 1) 3 + c. 21 10 19 10 2 1 538. 539. 521. dx . ex +1 −1 x e +1 +1 ( x − 1) 21 ( x − 1) 2 ( x − 1)19 3 1 535. 530. 537. 524. − + c. 535. ln ln sin x + c.136 ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 519. . 540. ln(e x − 1) + e x + c. 1 + c. . ∫ ∫ ∫ ∫ x 2 sin dx x3 dx . dx . 6 3 3( x − 1) 3 3 1 1 523. ∫ e2x dx . 534. 525. x2 dx . 533. ( x − 2) 5 + 527. e x / 2 + c. 525. ( x 3 + 4) 3 + c. 3 ( x 3 + x) 2 + c. 520. 539. e x −1 x dx . 521. arcsin x 3 + c. 523. 3 ∫ (x ∫ (x 3x 2 + 1 2 ∫ sin 10 2 + 1) x − 2dx . 534. 5 + c. − cos + c. 520. dx . 3 + c. − 526. 536. 531. x ) + c. 3 x +1 ctg x dx . 526. ∫ 4x − 5 . ln 4 + ln 2 x + c. 524. 1 − x6 . e x +1 x dx . 538. sin11 x + c. ∫ (2 + 3 cos x) 2 dx . ∫ (x − 1) dx 4 . 4 ln(1 + 4 3 519. 522. 528. 532. 529. ( x + 1) 2 / 3 (2 x − 3) + c. − cos 4 3x + c. arctgx 2 + c. dx . 2 12 11 2 8 1 10 ( x − 2) 7 + + c. ∫ dx dx x 3 (1 + 4 x ) 2 533. 530. ∫ 3x ∫ 3 2 x 3 + 4dx . 1+ x4 ln x 2 ∫x ∫ ( x − 1)18 dx . ( x − 2) 3 7 5 6 + 9 cos x 3 2 x3 529. 537.

jer produkt derivacije prve i integrala druge funkcije je y = 1⋅ sin x što je mnogo jednostavnije za integrirati od produkta y = x cos x . neposredno slijedi tražena formula parcijalne integracije. Sama ideja parcijalne integracije se sastoji u tome da se produkt dvaju funkcija zamjeni sa produktom od derivacije prve i integralom druge ili obratno. Često se postavlja pitanje. a y = cos x u integral. uz korištenje da je ∫ ( f ⋅ g )' dx = f ⋅ g što je definicija integrala. Tada vrijedi formula parcijalne integracije: ∫ f ( x) g ' ( x)dx = f ( x) g ( x) − ∫ g ( x) f ' ( x)dx ili u radnom obliku ∫ u = f ( x) du = f ' ( x)dx udv = uv − vdu. Na primjer. Znamo da derivacija produkta funkcija zadovoljava pravilo: ( f ⋅ g )' = f '⋅g + f ⋅ g ' . mogli smo izabrati onu drugu nepovoljniju kombinaciju odnosno poslati y = x u integral a y = cos x u derivaciju. To se tehnički izvodi po slijedećem pravilu: ♣Teorem 17. parcijalnom integracijom dani integral mjenjamo sa odgovarajućim jednostavnijim integralom. gdje je dv = g ' ( x)dx . ♥ To znači da onu funkciju koju je bolje “poslati” u derivaciju označavamo sa “u” dok onu funkciju koju je bolje “poslati” u integral označavamo sa “dv”. u produktu y = x cos x je bolje poslati y = x u derivaciju.3 PARCIJALNA INTEGRACIJA Kao i kod supstitucije. ∫ ∫ ∫ Naravno. tada obavezno primjenjujemo parcijalnu integraciju.odnosno: u=x 541. ♣ v = g ( x) ∫ ♥Dokaz. Integrali 137 7.7. Na primjer. f ( x) = x cos x ili f ( x) = arc tg x ili f ( x) = e 2 x cos 3 x . kada primjeniti parcijalnu integraciju a ne supstituciju? Ukoliko se u podintegralnoj funkciji nalazi produkt od dvije takozvane raznorodne funkcije (npr. Direktnim integriranjem ove jednakosti. Međutim tada produkt integrala prve i derivacije druge . Neka su dane dvije “dovoljno glatke” funkcije y = f (x ) i y = g (x) . jedna algebarska a druga transcedentna) ili se nalazi jedna ili dvije transcedentne funkcije tako da niti jedna supstitucija ne daje rezultat. ∫ x cos xdx = du = dx dv = cos xdx v = cos xdx = sin x = uv − vdu = x sin x − sin xdx = x sin x + cos x + c .

uraditi i onu lošiju. 2 t 2 2 u=x du = dx x cos x dx = dx = = uv − vdu = − x ⋅ ctg x + ctg xdx = − x ⋅ ctg x + 2 1 dv = sin 2 x dx sin x sin x v = −ctg x = x ⋅ arc tg x − ∫ ∫ ∫ ∫ .138 funkcije je jednak funkciji y = x cos x . bez gledanja u postupak. ako je samo jedna podintegralna funkcija. 4 32 1 − x2 = t dx = − 2 xdx = dt = − xdx = 1 dt 2 ∫ arc sinxdx = du = dx 1− x 2 dv = dx v=x 1 2 = uv − vdu =(arc sinx) ⋅ x − ∫ ∫ x 1 − x2 = x ⋅ arc sin x + ∫ dt t = x ⋅ arc sin x + 1 −1/ 2 t dt = x ⋅ arc sin x + (1 − x 2 )1/ 2 + c . Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI y = − x 2 sin x . ∫ (2 x − 1)e 4 x dx = du = 2dx dv = e 4 x dx v = e dx = 1 e 4 ∫ 1 2 4x = uv − vdu = (2 x − 1) e 4 x − e dx = 4 4 ∫ ∫ 4x 4x = u = ln 2 x 543. 2 ∫ Napomena: znamo da u parcijalnoj integraciji postoje najviše dvije mogučnosti za odluku koju od dvije podintegralne funkcije “poslati” u derivaciju a koju u integral. 4 8 1 x4 1 3 dx = 1 x 4 ln 2 x − x dx = 4 8 x 8 ∫ x 3 ln 2 xdx = dv = x dx v=1x 4 = uv − vdu =(ln 2 x) 1 x 4 − 4 ∫ ∫ ∫ = u = arc sinx 544. Naravno. ∫ u = arc tgx 1 + x2 = t 1 du = 1+ x 2 dx x dx = 2 xdx = dt = arc tgxdx = = uv − vdu = x ⋅arc tgx − dv = dx 1 + x2 xdx = 1 dt 2 v=x ∫ ∫ 546. tada imao samo jednu mogučnost! 545. što je teže integrirati od zadane funkcije 1 2 Pročitati sve riješene primjere iz parcijalne integracije. gdje je ponuđena bolja mogučnost. pa potom sve zadatke samostalno riješiti. du = 1 dx 2x 3 4 2x −1 4x 1 4x e − e +c. da bi razvili osječaj koji je bolji a koji lošiji izbor za u i v . ∫ 1 dt 1 1 = x ⋅ arc tg x − ln t + c = x ⋅ arc tg x − ln(1 + x 2 ) + c . x 4 ln 2 x 1 4 − x +c. u = 2x −1 542. bilo bi dobro za svaki od ovih integrala.

∫ arc cosxdx . − x cos x + sin x + c. Integrali = sin x = t dt = − x ⋅ ctg x + = − x ⋅ ctg x + ln t + c = − x ⋅ ctg x + ln sin x + c . ∫ cos(ln x)dx . ∫ u = e3 x du = 3e 3 x dx 1 3 3x e 3 x cos 2 xdx = e sin 2 xdx = = uv − vdu = e 3 x sin 2 x − 2 2 dv = cos 2 xdx v = 1 sin 2 x 2 ∫ ∫ u = e3 x du = 3e 3 x dx 1 3 1 3 1 3 3x = = e 3 x sin 2 x − [uv − vdu ] = e 3 x sin 2 x − [− e 3 x cos 2 x + e cos 2 xdx] = 2 2 2 2 2 dv = sin 2 xdx 2 v = − 1 cos 2 x 2 ∫ ∫ = 1 3x 3 9 3x e sin 2 x + e 3 x cos 2 x − e cos 2 xdx . ∫ xe 2 −x dx . 2 4 4 ∫ To znači da dvostrukom primjenom parcijalne integracije istog tipa smo za početni integral dobili jednakost: 1 3 9 3x e 3 x cos 2 xdx = e 3 x sin 2 x + e 3 x cos 2 x − e cos 2 xdx 4 4 2 iz čega rješavanjem po traženom integralu (nepoznati integral na lijevu stranu a sve ostalo na 2 3 desnu stranu) slijedi: e 3 x cos 2 xdx = e 3 x sin 2 x + e 3 x cos 2 x . 554.7. 557. ∫ x sin x . cos x = dt t 139 ∫ 547. − e − x ( x + 1) + c. ∫e 556. RJEŠENJA 549. 13 13 ∫ ∫ ∫ 548. ∫ ∫ ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ 549. 2 x 550. ∫ x ln xdx . x ⋅ tgx + ln cos x + c. 552. x 551. 550. ∫ x sin 2 xdx . ∫ e sin xdx . ∫ u=x u = x2 du = dx du = 2 xdx x 2 e x dx = = uv − vdu = x 2 e x − 2 xe x dx = = x dv = e x dx dv = e dx v = ex v = ex ∫ ∫ = x 2 e x − 2[uv − vdu ] = x 2 e x − 2[ xe x − e x dx] = x 2 e x − 2 xe x + 2e x + c . 555. ∫ x ⋅ arc tgxdx . −x ∫ cos x dx . 551. 558. 553. . sin xdx .

2 2 2 553. 555. 3 5 7 ∫ ∫ 560. 2 cos x t ∫ ∫ . 558. 556. Pri tome smo koristili adicionu formulu: sin 2 x + cos2 x = 1 ⇔ cos2 x = 1 − sin 2 x ⇔ sin 2 x = 1 − cos2 x. 2 x 1 − 2x2 e− x 4 1 554. sin 2 x cos 5 xdx = sin 2 x cos 4 x cos xdx = sin 2 x(1 − sin 2 x) 2 cos xdx = ∫ ∫ ∫ sin x = t = cos xdt = dt 1 2 1 = t 2 (1 − t 2 ) 2 dt = (t 2 − 2t 4 + t 6 ) dt = t 3 − t 5 + t 7 + c = 3 5 7 3 sin x 2 sin 5 x sin 7 x = − + +c. potrebno je unaprijed znati razne supstitucije.140 552. sin 2 x + cos 2 x + c. Na prethodno opisani način ćemo riješiti slijedeće primjere: 559. ( x 2 + 1)arctgx − x + c. 3 3 2 4 2 x 1 1 557. što se pak direktno riješava. cos xdx = dt ∫ To znači da ovakav integral jednostavnom supstitucijom prevodimo u integral po odgovarajućem polinomu. odnosno kada je barem jedna od trigonometrijskih funkcija sin x ili cos x “napadnuta” sa neparnom potencijom oblika 2n+1 dok druga potencija može biti bilo što. Tada primjenjujemo slijedeći trik: sin m x cos 2 n +1 xdx = sin m x cos 2 n x cos xdx = sin m x(cos 2 x) n cos xdx = ∫ = sin m x(1 − sin 2 x) n cos xdx = ∫ sin x = t = t m (1 − t 2 ) n dt . 7. ∫ cos x = t sin 3 x sin 2 x sin x (1 − cos 2 x) sin x dx = dx = dx = = 2 2 2 − sin xdx = dt cos x cos x cos x ∫ ∫ =− ∫ 1− t2 1 dt = − t − 2 dt + dt = t −1 + t + c = + cos x + c . Prvo riješavamo integral tipa ∫ sin ∫ m x cos 2 n +1 xdx ili ∫ cos ∫ m x sin 2 n +1 xdx . x Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI e (sin x − cos x) + c. − (sin x + cos x) + c. (cos ln x + sin ln x) + c.4 INTEGRALI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA Ako želimo uspješno riješavati integrale u kojima se pojavljuje produkt više različitih trigonometrijskih funkcija. x x (ln x − ) + c. Stoga ćemo prije svakog pod-tipa u integriranju trigonometrijskih funkcija navesti sve adicione formule koje se koriste. x arccos x − 1 − x 2 + c. koje su bazirane na odgovarajućim adicionim formulama.

tada imamo nešto kompliciraniju situaciju od prethodnog slučaja. Jedino što možemo je koristiti adicione formule za snižavanje parne potencije nad sin x i cos x : sin 2 x = 1 (1 − cos 2 x) . sin 2 x cos 2 xdx = = ∫ ∫ 2 (1 − cos 2 x) 2 (1 + cos 2 x)dx = 4 ∫ (1 − cos ∫ ∫ ∫ 1 1 1 1 2 2 x)dx = 1 1 1 1 1 x sin 4 x sin 2 2 xdx = (1 − cos 4 x)dx = dx − cos 4 xdx = − +c. 2 . kao u slijedećim riješenim primjerima: 562. sin 2 x cos 4 xdx = = ∫ ∫ 2 (1 − cos 2 x)[ ∫ 1 2 (1 + cos 2 x)]2 dx = 1 1 (1 − cos 2 x)(1 + 2 cos 2 x + cos 2 2 x)dx = [1 + cos 2 x − cos 2 2 x − cos 3 2 x]dx = 8 8 x sin 2 x 1 1 1 1 dx + cos 2 xdx − cos 2 2 xdx − cos 3 2 xdx = + = − 8 8 8 8 8 16 sin 2 x = t 1 1 (1 − cos 4 x)dx − (1 − sin 2 2 x) cos 2 xdx = − = 2 cos 2 xdx = dt 16 8 ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ = 1 x sin 2 x x 1 x sin 2 x sin 4 x t t3 cos 4 xdx − (1 − t 2 )dt = + + − + + − + = 8 16 16 16 16 16 16 64 16 48 ∫ ∫ = x sin 2 x sin 4 x sin 2 x sin 3 2 x x sin 3 2 x sin 4 x + + − + +c= + + +c. 16 16 64 16 48 16 48 64 Na kraju riješavamo tip integrala gdje su potencije jednostavne ali su “frekvencije” α i β različite od 1. ∫ cos x sin x = 3 dx = 2 ∫ cos x cos x sin x 2 dx = ∫ (1 − sin x) cos x sin x 2 dx = sin x = t = cos xdx = dt 141 ∫ (1 − t ) t 2 2 dt = t −1/ 2 dt − t 3 / 2 dt =2t 1/ 2 − t 5 / 2 + c = 2 sin x − sin 5 x + c .7. 5 5 ∫ ∫ Ako rješavamo integral oblika sin 2 m x cos 2 n xdx gdje su obadvije funkcije sin x i cos x “napadnute” sa parnim potencijama 2m odnosno 2n. 2 cos 2 x = 1 (1 + cos 2 x). Integrali 561. 2 ∫ To znači da na bilo kojem mjestu u integralu možemo iskoristiti ove dvije formule. U ovom slučaju nam jedino mogu pomoći adicione formule za produkt trigonometrijskih funkcija sa proizvoljnim frekvencijama α i β : sin αx cos βx = 1 [sin(α + β ) x + sin(α − β ) x ] 2 ∫ sin αx cos βxdx ili ∫ sin αx sin βxdx ili ∫ cosαx cos βxdx sin αx sin βx = 1 [cos(α − β ) x − cos(α + β ) x] 2 cosαx cos βx = 1 [cos(α + β ) x + cos(α − β ) x]. 4 4 2 8 8 8 32 ∫ 563.

mnogi se integrali sa trigonometrijskim funkcijama mogu riješiti uobičajenim supstitucijama kao u točki 9. 2 cos xdx = dt 2 2 2 2 4+t ∫ 568. α+β α −β ∫ sin αx sin βxdx = 2 [ 1 sin(α − β ) x sin(α + β ) x − ] + c.142 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Sada direktnim uvrštavanjem prethodnih formula možemo riješiti pripadne integrale za bilo koje α i β . ∫ ∫ 4 4 sin 3 x dx .2. Navodimo nekoliko jednostavnih primjera. 573. x cos 2 xdx . 566. ∫ cos ∫ sin 4 x sin 3 xdx . α−β α+β 1 sin(α − β ) x sin(α + β ) x + ] + c. 3+ 7 3−7 20 8 565. ∫ sin 3x cos 7 xdx = − 2 [ Naravno. 572. ∫ cos 3x cos xdx = 2 [ 1 sin(3 − 1) x sin(3 + 1) x sin 2 x sin 4 x ]+ c = + + +c. 571. ∫ sin ∫ sin 2 x cos 3 xdx . 3 −1 3 +1 4 8 cos10 x cos 4 x 1 cos(3 + 7) x cos(3 − 7) x ]+ c = − + + +c. ∫ 2 + cos x = t sin x dt dx = =− = − ln t + c = − ln(2 + cos x) + c . ∫ 4 + sin ∫ cos x 2 x dx = sin x = t 1 1 sin x dt t = = arc tg + c = arc tg +c. cos 4 x cos 2 x dx . xdx . 2 − 3 sin x = t 1 1 cos x(2 − 3 sin x) dx = − 3 cos xdx = dt = − t 5 dt = − t 6 + c = 3 18 cos xdx = − 1 dt 3 5 ∫ =− 1 (2 − 3 sin x) 6 + c . − sin xdx = dt 2 + cos x t ∫ 567. 574. sin 4 x . 570. 18 ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ 569. odnosno dobivamo formule: ∫ sinαx cosβxdx = − 2 [ 1 cos( + β ) x cos(α − β ) x α + ] + c. α−β α+β ∫ cos αx cos βxdx = 2 [ Primjenimo sada ove formule na dva slijedeća primjera: 564.

kao u slijedećem primjeru: . ∫ ∫ 2 − x4 = t 1 dt 1 1 x3 dx = =− = − ln | t | + c = − ln | 2 − x 4 | + c . 579. kao što su pretvaranje kvadratnog trinoma u binom. − sin 4 x − sin 3 2 x + c. 6 2 3 3 1+ x 3 x dx = dt 3 1 + t ∫ Međutim. ∫ sin 5x cos xdx . ∫ ∫ cos 7 x cos 3xdx . Na primjer: 583. 4 3 4 t 4 4 2− x − 4 x dx = dt ∫ 584. 8 4 32 16 64 48 3 π 1 cos 6 x cos 4 x cos 6 x cos 4 x − ln(tg ( x − )) + c. 581. tada treba trinom svesti na takozvani kvadratni binom. 3 5 3 7. 5 577. 3 dx . − − + c. još je veći broj primjera gdje treba primjeniti neke nove “trikove” uz već postojeće supstitucije. 580. ∫ sin 15x sin 10 xdx . 582. 143 ∫ sin x sin 2 x sin 3xdx RJEŠENJA 569. cos 7 x − cos 5 x + c. 3 9 9 8 3 24 t 24 ( x + 4)8 ( x + 4) 3 x dx = dt 3 t ∫ 585. 2 4 12 8 12 8 sin 10 x sin 4 x sin 25 x sin 5 x cos 6 x cos 4 x cos 2 x + + c. rastavljanje razlomka na proste parcijalne razlomke. − cos 5 x + − cos x + c. ∫ sin x cos 5xdx . ∫ cos xdx . Integrali 575. 572. ∫ sin xdx . 3 3 5 7 5 3 cos x cos x 3 1 1 x 1 1 1 x − sin 2 x + sin 4 x + c. Kao prvo. − + + c. 579. kao na početku poglavlja. 570. 573. 4 cos x − sin 4 x 576. 1 1 1 3 1 1 1 sin x − sin 5 x + c. 578. 571. ako je u nazivniku takozvani kvadratni trinom ax 2 + bx + c odnosno kvadratna funkcija sa “srednjim” članom “ bx ”.5 INTEGRALI RACIONALNIH FUNKCIJA Znatan broj racionalnih funkcija se može integrirati primjenom klasičnih supstitucija. 575. koju ne možemo rastaviti na dva dijela prvog stupnja.7. − + c. − − + c. − ctg 3 x + c. − + + c. 582. 580. 20 8 50 10 24 16 8 sin 3 x 1 2 cos 3 x sin x − + c. 581. ∫ x3 = t 1 dt 1 1 x2 dx = 2 = = arc tg (t ) + c = arc tg ( x 3 ) + c . 576. 578. 574. 577. djeljenje brojnika sa nazivnikom i slično. x 3 + 4 = t 1 dt 1 1 1 1 x2 dx = 2 = =− +c=− +c.

Ako ipak možemo kvadratni trinom ax 2 + bx + c rastaviti na dva dijela prvog stupnja odnosno na “proste” faktore. (npr. 2 1− x 2 1− x 2 1+ x 2 2 ∫ ∫ 590. x 3 ) tada moramo u rastavu na parcijalne razlomke uzeti onoliko novih razlomaka koliko je ta potencija. Na primjer: 591. ∫ 1 − x = ∫ (1 − x)(1 + x) = 2 dx dx 1 (1− x )(1+ x ) A B = 1− x + 1+ x = A ∫ 1 − x + B∫ 1 + x = dx dx = 1 (1− x )(1+ x ) A B = 1− x + 1+ x = ( A − B ) x + ( A+ B ) (1− x )(1+ x ) ⇒ A− B = 0 ⇒ A = B = 1/ 2 = A + B =1 = 1 dx 1 dx 1 1 1 1+ x + = − ln | 1 − x | + ln | 1 + x | +c = ln | | +c . kao u slijedećim primjerima (takozvano abecediranje razlomaka): 589. ∫ ∫ Ako se u nazivniku pojavi “prosti “ faktor stupnja jedan ali sa potencijom nad njim većom od jedan. ∫ 2x dx = 2 x 2 + 4 x + 6 = 2( x 2 + 2 x + 3) = 2[( x + 1) 2 + 2] = 2( x + 1) 2 + 4 = + 4x + 6 x +1 = t 1 1 dx dt t x +1 1 1 = = = = +c= +c. 2 = ∫t 2 dt + 3 4 = 2 3 arc tg t +c= arc tg 587. Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ∫ dx = x2 − x + 1 = (x − 1 )2 + 2 2 x − x +1 3 4 = 2 3 ∫ dx (x − 1 )2 + 2 2 3 3 4 = x− 1 =t 2 = dx = dt 2 3 (x − 1 ) + c . ∫ x2 + 1 x2 +1 dx = 3 dx = x 4 − x3 x ( x − 1) ∫ x 2 +1 x 3 ( x −1) = A x + B x2 + C x3 + D x −1 =A ∫ dx dx dx + B 2 +C 3 + x x x ∫ ∫ . tada radimo rastav razlomka na takozvane “parcijalne razlomke”. ∫x 2 x x x 3 2 dx dx dx = 2 = = − =3 −2 = x+3 x+2 x + 5 x + 6 ( x + 3)( x + 2) x + 3 x + 2 + 5x + 6 = 3 ln | x + 3 | −2 ln | x + 2 | +c . arc tg arc tg 2 2 2 ( x + 1) + 2 dx = dt 2 t + 2 2 2 2 2 2 2 2 ∫ ∫ 588. ∫ dx 2x − x2 = 2 x − x 2 = 1 − (1 − x) 2 = ∫ dx 1 − (1 − x) 2 = 1− x = t = − dx = dt =− ∫ dt 1− t2 = arc cos t + c = arc cos (1 − x) + c .144 586.

tada prije primjene prethodnih “trikova” je potrebno podijeliti brojnik sa nazivnikom. detaljni postupak za pripadno djeljenje. (npr. x x −1 x 2x x x ∫ ∫ ∫ 592. ∫ x(1 + x 2 2 ) = 1 1 x x = − − = 2 2 2 x 1+ x (1 + x 2 ) 2 x(1 + x ) = ∫ 1 dx x 1 x dx − − dx = ln | x | − ln(1 + x 2 ) + +c.7. ∫ x3 − x dx = ( x 2 + 1) 2 x3 − x ( x 2 +1) 2 = Ax + B x 2 +1 + + (Cx+1D2 = x2 ) ∫ Ax + B Cx + D dx + dx = 2 x +1 ( x 2 + 1) 2 ∫ = x3 − x ( x 2 +1) 2 = Ax + B x 2 +1 + + (Cx+1D2 = x2 ) Ax 3 + Bx 2 + ( A+ C ) x + ( B + D ) ( x 2 +1) 2 A =1 A =1 B=0 B=0 = ⇒ ⇒ A + C = −1 C = −2 B+D=0 D=0 = dx ∫x 2 x 1 x 1 dx − 2 dx = ln( x 2 + 1) + 2 +c. ∫ x 2 + 3x + 3 x 2 + 3x + 3 3 1 1 dx = = + − = 2 2 4 x 4( x + 2) 2( x + 2) 2 x( x + 2) x( x + 2) = 3 dx 1 dx 1 3 1 dx 1 1 + − = ln | x | + ln | x + 2 | + +c. a ovdje ćemo koristit samo krajnji razultat djeljenja. 2 2 2 ( x + 1) x +1 +1 ∫ 594. ∫ x5 + 1 x5 + 1 x +1 x +1 dx = 2 = x3 − x + 2 = ( x 3 − x)dx + 2 dx = 2 x +1 x +1 x +1 x +1 ∫ ∫ . 2 2 2 2 x 1+ x (1 + x ) 2(1 + x 2 ) ∫ ∫ Ukoliko je stupanj brojnika veći ili jednak od stupnja nazivnika. te dobiti razlomke u kojima je stupanj nazivnika veći od stupnja brojnika. Na primjer: 593. Naravno. Na primjer: 595. ( x 2 + 1) 3 tada u rastavu na parcijalne razlomke uzimamo isto tako onoliko novih razlomaka kolika je ta potencija. se radi na predavanjima i vježbama. jer nam to nije cilj već sredstvo za rješavanja integrala ovakvog tipa. Integrali 145 A+ D =0 A = −2 B = −1 − A + B =1 ⇒ ⇒ = C = −1 −B+C =0 − C =1 D=2 +D ∫ x −1 = dx x 2 +1 x 3 ( x −1) = A x + B x2 + C x3 + D x −1 = ( A+ D ) x 3 + ( − A+ B ) x 2 + ( − B + C ) x −C x 3 ( x −1) = −2 ∫ dx dx dx dx 1 1 − 2 − 3 +2 = −2 ln | x | + + 2 + 2 ln | x − 1 | + c . 2 4 x 4 x + 2 2 ( x + 2) 4 4 2 x+2 ∫ ∫ ∫ Ako je u nazivniku pak “prosti” faktor stupnja dva a nad njim potencija veća od jedan.

∫ ( x + 1)(2 x + 1)dx . x3 − x x2 + 2x dx . 607. ∫ 2 x 4 − x 3 − 5 x 2 − 3 x + 10 2 x 4 − x 3 − 5 x 2 − 3x + 10 4x2 − 7 x + 6 dx = = 2x + 1 + 3 = x3 − x 2 − 4 x + 4 x3 − x 2 − 4x + 4 x − x2 − 4x + 4 = (2 x + 1)dx + = ∫ ∫ 2 x 4 − x 3 − 5 x 2 − 3x + 10 dx = djeljenje brojnika i nazivnika= x3 − x 2 − 4x + 4 −1 2 x 4 − x 3 − 5 x 2 − 3 x + 10 2 3 + + = uvrstiti u prethodni integral= = 3 2 x −1 x − 2 x + 2 x − x − 4x + 4 = 2 xdx + dx − ∫ ∫ ∫ x − 1 + 2 ∫ x − 2 + 3∫ x + 2 = dx dx dx = x 2 + x − ln | x − 1 | +2 ln | x − 2 | +3 ln | x + 2 | +c. 603. ( x − 1)( x 2 − 4) ∫ ∫ ∫ x4 +1 dx . 2 2 x2 + 1 x +1 4 ∫ 596. 606. ∫ x3 x3 x2 + 4x − 4 x2 + 4x − 4 dx = =1+ = dx + dx = ( x − 1)( x 2 − 4) ( x − 1)( x 2 − 4) ( x − 1)( x 2 − 4) ( x − 1)( x 2 − 4) ∫ ∫ = x2 + 4x + 4 1 1 2 2 1 1 dx dx 2 dx =− + − = x− +2 − = 2 3 x −1 x − 2 3 x + 2 3 x −1 x−2 3 x+2 ( x − 1)( x − 4) ∫ ∫ ∫ 1 2 = x − ln | x − 1 | +2 ln | x − 2 | − ln | x + 2 | + c . ( x + 3) 2 dx . 3 x + x4 4 x 3x 2 − 2 x − 4 dx . + 3 x − 10 599. 609. 602. 608. 605. 604. x3 −1 ∫ ∫x dx . −1 3 ∫x dx . 600. 3 3 597. 601. ( x + 1) 4 x 2 − 3x dx . ∫ ∫ x3 − x + 2 dx .146 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI = x 3 dx − xdx + ∫ ∫ ∫ x dx x4 x2 1 dx + 2 = − + ln( x 2 + 1) + arc tg x + c . + x2 + x +1 . x2 −1 x+2 dx . ∫x ∫ ∫ 2 2x + 3 dx . ( x + 1)( x − 1) 2 xdx . ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ 598.

studenog 1716 u Hannoveru. što je Newton prvi inicirao. 2 x +1 2 x x+3 1 1 x 1 1 1 604. − 2 + ln + c. 2 3 3 x + x +1 3 1 ( x + 1) 2 1 ln 2 + arctgx + c. Na primjer: . 607. 600. Saxonija (Njemačka) Umro: 14. Zašto? Kao prvo bio je uspješan diplomata i državnik. 603. ln x +1 + c. 606. + ln + c. Pri tome ćemo o Newtonu govorit na kraju slijedećeg poglavlja. Integrali 147 RJEŠENJA 598. kad budemo govorili o određenim integralima i površinama ravninskih likova. čita dostignuća drugih i uči od njih. 4 x +1 2 608. 609. 605. te da prezentira ono što je sam stvorio. 602. 3 x −1 x 2x x +1 x +1 3( x + 1) 2 599. te razmjenjuje ideje. + ln + c. − + c. lipnja 1646 u Leipzigu. 4 x +1 2 Pojam neodređenog integrala je vezan za dvojicu velikih matematičara: Leibniza (Lajbnica) i Newtona (Njutna). ln(( x − 1)( x 2 − 4)) + c. 1 x −1 1 ln − arctgx + c. Stoga smatramo zanimljivim iznijeti neke osnovne povijesne podatke i činjenice o njima dvojici.7. 1 3 2x + 1 x −1 ln + arctg + c. Gottfried Wilhelm von Leibniz Rođen: 1. što mu je omogučilo da putuje evropom. 2 2x + 1 x x −1 x x2 −1 1 601. Hanover (Njemačka) Leibniza je povijest označila kao jednog od najvećih univerzalnih genija. + ln( x + 1) + c. + ln( x + 3) + c. ln( x 2 + 3x − 10) + c.

Isto tako dosta je diskutabilna neuspješna prepiska koja se vodila među njima. Primio je diplomu doktorskog stupnja iz prava. mnogo prodorniji od mene. potom odlazi na tri mjeseca u London. Potom. . povijesničar. sastaje se i sa Engleskim matematičarima. Novembra 1666. gdje osim obaveza u Kraljevskom društvu. Pamti se da u ono vrijeme. kao izaslanik izbornog kneza. Austriju i Italiju. Bio je pravnik. književnik i pored sve toga. po prvi put je uveden pojam neodređenog integrala 1676 godine otkriva familijarni rezultat sa prethodnim: ∫ f ( x)dx . Na kraju recimo da je u povijesti ostao ne razjašnjen delikatan odnos između njega i Newtona. te o determinantama. Godine 1675 piše rad u kome otkriva “osnovni teorem diferencijalnog računa”: df d dg ( f ⋅ g) = f ⋅ +g⋅ . a zapamćena je njegova izreka: Imam tako mnogo ideja da one s vremenom mogu biti korisne ako drugi. logičar. metafizičar. ali na različite načine i sa različitim ciljem. dx dx dx U istom tom radu.148 - Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 1672 godine za diplomatskog posjeta Parizu. bio je izuzetno plodan i moderan u smislu svog vremena. jednog dana dublje uđu u njih i pridruže ljepotu svojih misli mojem djelu – G. bio je i matematičar. 5.W. u ulozi povjesničara. Matematikom se intenzivnije bavi počev od 1672 godine. filozof. u svojoj dvadesetoj godini. genijalnost njegovih pravnih postulata malo tko je mogao i htjeo razumjeti. kao povjesničar je tada u razmaku od 1687-1690 proputovao cijelu Njemačku. gdje im tumači neke svoj matematičke metode. s obzirom da su obadva u isto vrijeme otkrivali diferencijalni i integralni račun. dx objavljuje radove o aritmetici binarnog sistema. pod utjecajem Huygensa. godine 1676 napušta Pariz i odputovao je za Hanover da bi ušao u službu vojvode od Brunswick-Luneburga. Sčim god da se bavio. d n ( x ) = nx n −1dx . Godine 1701. je počeo učiti modernu matematiku od Huygensa (Hajgensa). Sam je bio svjestan svoje univerzalnosti. Leibniz.

Tada integral funkcije y = f (x) po intervalu [a. za svaki realan broj λ > 0 .. je jedan novi broj koga definiramo na slijedeći način. a posebno matematičar. xk ] čija je duljina manja od danog broja λ > 0 . Isto tako.. Da bi shvatili broj na desnoj strani u ovoj definiciji. Kao prvo. odnosno max( xk − xk −1 ) ≤ λ .. dani interval [a.. n = n(λ ) . n = n(λ ) . xk ] možemo izabrati bilo koju točku.. odnosno imamo da je: a = x0 ≤ ξ1 ≤ x1 ≤ ξ 2 ≤ x2 < . neodređeni integral primitivnu funkciju dane funkcije y = f (x) . b] : . unutar svakog pod-intervala [ xk −1 .. b] . Primjena integrala 149 PRIMJENA INTEGRALA U ovom poglavlju: Određeni integrali Površine ravninskih likova Nepravi integrali Znanstvenik od imena.. Određeni integral funkcije ∫ f ( x)dx b a predstavlja jednu novu funkciju takozvanu y = f (x) po intervalu [a. Prema ovome za dani λ imamo da je: a = x0 < x1 < x2 < .. osjeća u svome radu isto kao i umjetnik. koga označavamo sa ∫ f ( x)dx .. < xn −1 ≤ ξ n ≤ xn = b .. xk ] . b] definiramo: 1≤ k ≤ n lim ∫ f ( x)dx = λ ∑ f (ξ a →0 k =1 b n(λ ) k )( xk − xk −1 ). < xn −1 < xn = b . ξ k ∈ [ xk −1 . njegova je radost velika i potječe od same prirode – Henri Poincare. Pri tome broj takvih podintervala je sve veći što je λ manji i označavamo ga n = n(λ ) . b] možemo pokriti pod-intervalima [ xk −1 .. potrebno je grafički prikazati podintegralnu funkciju zajedno sa prethodno opisanom subdivizijom intervala [a.8. Kao što znamo..

Prema slici to znači da za veliki broj podintervala vrijedi da je broj ∑ f (ξ k =1 n k )( x k − x k −1 ) približno jednak površini lika ispod grafa funkcije y = f (x) . Tada određeni integral po intervalu [a. te pravcima x = a sa lijeve strane i x = b sa desne strane. odnosno ∑ f (ξ k =1 n k )( xk − xk −1 ) .1 ODREĐENI INTEGRALI U praksi bi bilo teško riješavati određene integrale računajući limes suma oblika ∫ f ( x)dx a b preko definicije. Zbog toga kažemo da je ∫ f ( x)dx a b površina “krivuljnog trapeza” koji je ograničen odozdo sa osi O x . Neka je funkcija y = f ( x) neprekidna na intervalu [a. pomoću kojeg su neodređeni i određeni integrali dovedeni u važnu efektivnu vezu. x ∈ [a. b] . xn−1 ξn xn = b Nije teško primjetiti da broj f (ξ k )( xk − xk −1 ) predstavlja površinu pravokutnika sa stranicama [ xk −1 . b] efektivno računamo po formuli: ∫ f ( x ) dx = F ( x ) a b b a = F (b ) − F ( a ) .150 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI a = x0 ξ1 x1 ξ 2 x2 ………. Ovakvu konstrukciju je prvi koristio Isac Newton. b] ). f (ξ k )] ⊂ O y . je Newton-Leibnizova formula: ♣ Teorem 18. odozgo sa grafom funkcije y = f (x) (uz pretpostavku da je f ( x) ≥ 0. 8. xk ] ⊆ Ox i [0. te neka je y = F ( x) antiderivacija funkcije y = f ( x) . odnosno F ( x) = ∫ f ( x)dx . Veliki povjesni rezultat.♣ .

a potom dobiveni rezultat “propustimo” kroz granice integracije. ∫ 0 dx π π /4 = tg x 0 = tg − tg 0 = 1 − 0 = 0 . + 5 cos ) − (2 sin 0 + 5 cos 0) = 2 ⋅ + 5 ⋅ − 5 = −4 + 6 6 2 2 2 613. b] . 2 4 cos x . Iz ovog fundamentalnog rezultata slijede jednostavna svojstva određenih integrala: ♣ Teorem 19. Tada vrijedi: i) ∫ a b f ( x ) dx = − ∫ b a f ( x ) dx . Primjena integrala 151 Prema ovome. 3 2 3 2 6 6 ∫ 1 1 2 ∫ 2 611. određeni integral računamo tako što prvo nađemo odgovarajući neodređeni integral. ( x − 3 x + 4)dx = ( x − 3x + 4) dx = − x 2 + 4 x =  − x 2 + 4 x  =  3 2  3 2  0 0 1 3 0 3 7 17 = ( − + 4) − ( − ⋅ 0 + 4 ⋅ 0) = − + 4 = . Neka su funkcije y = f ( x) i y = g ( x) neprekidne na intervalu [a.8. ♣ a ∫ b Sada prelazimo na rješavanje određenih integrala koristeći Newton-Leibnizovu formulu iz gore navedenog Teorema 18. ∫ (2 cos x − 5 sin x)dx = ∫ (2 cos x − 5 sin x)dx = 2 sin x + 5 cos x = (2 sin x + 5 cos x ) 0 π /6 0 = = (2 sin π /4 π 1 3 5 3 π . ∫ 1 2 x−4 x−4 1 dx 1 2  1 2  dx = dx = 2 dx − 4 3 = − + 2 =  − + 2  = 3 3 x x x x x x  x x 1 ∫ ∫ ∫ 2 1 2 1 2 = (− + ) − (− + ) = −1 . ii) ∫ a b c ⋅ f ( x ) dx = c f ( x ) dx a b ∫ b . iii) ∫ a b ( f ( x) + g ( x))dx = ∫ a f ( x)dx + g ( x) dx . 2 4 1 1 π /6 612.  x3 3  x3 3 610.

cos xdx = 2 0 π /2 ∫ e π /2 2 ∫ 0 1 1 (1 + cos 2 x)dx = ( x + sin 2 x) 2 4 0 π /2 = π 4 . ∫ e ln x = t 1 1 1 ln 2 x 1 dx = 1 = t 2 dt = ln 3 x = ln 3 e − ln 3 1 = .152 e2 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI u = ln x dx du = x = uv − vdu = x ln x − dx = x ln x − x = 614. dv = x12 dx x x 1 x2 x  x 1 1 1 1 v=−x ∫ ∫ . 618.    0 2 616. ln xdx = ln xdx = dv = dx 1 ∫ ∫ ∫ ∫ v=x = (x ln x − x ) 1 = (e 2 ln e 2 − e 2 ) − (1ln1 − 1) = 2e 2 − e 2 + 1 = e 2 + 1 . dx = 621. 1 0 ∫ e 3 4 x4 − 2x + 1 = t ∫ ∫ 1 t dt = ( x 4 − 2 x + 1) 3 3 1 =− . dx = dt 3 x 3 3 3 x 1 1 ∫ ln 2 619. ∫ arc sin xdx = ∫ arc sin xdx = 0 1 u = arc sin x du = dx 2 dv = dx v=x 1− x = x ⋅ arc sin x + 1 − x 2 = =  x ⋅ arc sin x + 1 − x 2  = − 1 . (2 x − 1) x − 2 x + 1dx = = 3 ( 4 x − 2)dx = dt 2 0 1 ln 2 0 =2− π 2 . 4 1 617. ∫ 0 t2 dt dt = 2 dt − 2 = 2t − 2arc tg t = e x − 1dx = x = ln(t 2 + 1) = 2 2 1+ t 1+ t2 2tdt dx = 1+ t2 ex −1 = t ∫ ∫ ∫ = 2( e x − 1 − arc tg e x − 1) 1 620. 1 π ∫ 0 4 x+3=t dt t −3 x x = x + 3 − 3 ln | x + 3 | = dt = dt − 3 dx = dx = dt = dx = t t x+3 x+3 x =t −3 ∫ ∫ ∫ ∫ = (x + 3 − 3 ln | x + 3 |) 0 = (7 − 3 ln 7) − (3 − ln 3) = 4 − 3 ln 7 + ln 3 . 3 u = ln x e e e du = 1 dx ln x 1 dx  ln x 1  x = uv − vdu = (− ln x) + 2 =  − −  = 1 − 2e −1 . e2 615.

1. 629. 633. siječnja 1643 u Woolsthorpeu. 3 624. ∫ cos(ln x) dx . ∫ 0 1 x 2 ⋅ 5 x dx . ln 4 − 1. 625. 0 1 RJEŠENJA 622. 630. π /2 π ∫x 0 dx ln x 1− x2 cos 2 x 628. ∫ x ⋅ sh xdx . 17 623. 626. ln 3 Sir Isaac Newton Rođen: 4. sin 1. . 623. ∫ cos xdx . 627. 8 . 5 . 2. π 4 . 628. 632. 631. x 1 0 e ∫ 1 0 xdx 4 − x4 π /2 ∫3 0 sin 2 xdx . e −1. . 633. − 1. Primjena integrala 153 ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ 622. ∫ 4 ln( x + 9 + x 2 9 + x2 dx . )dx . 4 . 630. 631. 624. ∫ ∫ 0 0 1 3 x x +1 xdx dx . 2 629. 2 . ∫ 0 e4 e 1 4 ( x− 1 x . 632. 626. 3 625.8. ∫ ln( x + 1)dx . Lincolnshire (Engleska) Umro: 31 ožujka 1727 u Londonu (Engleska) . 3 2 ln 3. 627.

Poznata tri Newtonova zakona o kretanju: 1. Akcija i reakcija jednake su i suprotne. Kako vidimo u drugom zakonu se spominje iznos promjene.154 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Newton (Njutna) je povijest obilježila kao genija koji je nadmašio ljudsku vrstu. On je čak izjavio: Ako sam vidio malo dalje od drugih. koji su postali kameni temeljci njegove vlastite dinamike. dok se veliki ocean istine čitav pruža neotkriven preda mnom – Newton. Newtonu je u ruke došao integralni račun. Ispitujući iznos promjene pokretne sile Newton je objasnio pojam brzine koja je iznos promjene položaja. Poznati Newtonov zakon o svemirskoj gravitaciji kaže: Bilo koje dvije materijalne čestice u svemiru međusobno se privlače sa snagom koja je direktno proporcionalna proizvodu njihove mase i. . ali sam sebi izgledam kao dječak koji se igra na obali mora. to je zbog toga što sam stajao na ramenima orijaša – Newton. laži i nasilja. Što više. 3. Društvena zbilja običnog i sveučilišnog života u kojoj je odrastao Newton je bila puna grozničave mržnje i tiranije. promatrajući zajednički dvije vrste problema. pronašavši od vremena na vrijeme manji oblutak ili ljepšu školjku. 2. Svako će tijelo nastojati da ostane u stanju mirovanja tako dugo dok nije prisiljeno da promjeni to stanje djelovanjem sile. obrnuto. proporcionalna kvadratu udaljenosti među njima. i zabavlja se sam sobom. Mjera promjene snage je proporcionalna djelovanju sile i događa se u pravcu u kojem djeluje sila. Kako će se izračunati ukupna udaljenost koju u danom vremenu prijeđe čestica koja se kreće i čija se brzina stalno mjenja? Odgovarajući na ovaj ili slične probleme. ii) od Keplera tri osnovna zakona o kretanju planeta. Njegovo rješenje tog problema dalo mu je majstorski ključ za cijeli diferencijalni račun. “Orijaši” na koje je mislio su bili: Decartes (Dekart). iii) od Galileja je preuzeo prva dva od tri zakona kretanja. Newton je načinio fundamentalno otkriće: vidio je da su diferencijalni i integralni račun usko i recipročno vezani s onim što se danas zove fundamentalni teorem infinitezimalnog računa takozvana Newton-Leibnizova formula za određeni integral. što je za pravo čudo imalo koristan utjecaj na karakter mladog Newtona. Poznata je njegova izreka o samom sebi: Ne znam kako ja izgledam ljudima. Kepler i Galilei: i) od Decartesa je naslijedio analitičku geometriju.

Tada površinu P krivuljnog trapeza. te odrediti slijedeće elemente: x = a (lijevo po x). iv) Potom pronađene elemente uvrstimo u gornju formulu. Najopćenitiji ravninski likovi koje promatramo su takozvani «krivuljni trapezi». kao na slici: y y = g ( x) y = f ( x) a b x Kao što vidimo ovaj krivuljni trapez je ograničen u smjeru O x osi sa pravcima x = a i x = b . . i) ii) x = b (desno po x). Neka su y = f ( x) i y = g ( x) neprekidne funkcije na intervalu [a. odnosno likovi koji su ograničeni odozgo i odozdo sa grafovima dvaju danih neprekidnih funkcija. moguće je definirati površine ravninskih likova koji su mnogo složeniji od trokuta. y = f ( x) (dole po y). do 1702.8. godine predstavljao Sveučilište Cambridge (Kembridž) u Parlamentu. Nije teško sada izvesti formulu za provršinu ovog krivuljnog trapeza: ♣ Teorem 20. 8. godine kraljica Ana proglasila vitezom. kruga i drugih pravilnih likova u ravnini. pravokutnika. iii) y = g ( x) (gore po y).2 POVRŠINE RAVNINSKIH LIKOVA Pomoću definicije određenog integrala. Na taj počasni položaj bio je stalno ponovno biran sve do svoje smrti 1727 godine. godine je izabran za predsjednika Kraljevskog društva. Primjena integrala 155 Jedno od najvećih njegovih remek-djela je zasigurno Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Matematički principi prirodne filozofije). a 1703. Recimo još da ga je 1705. b] . Newton je od 1701. te riješimo pripadni određeni integral. te u smjeru O y sa grafovima danih funkcija y = f ( x) i y = g ( x) .♣ To znači da sami moramo iz teksta zadatka nacrtati dani lik. računamo po formuli: b P = ( g ( x) − f ( x)) dx a ∫ . kao na slici gore.

odrediti gore i dole po y: f ( x) = x 2 i g ( x) = 4 . tada moramo računati nekoliko površina od kojih se sastoji ukupna površina danog lika. iii) iv) v) odrediti lijevi i desno po x: a = −2 i b = 2 . x2 = 3 . Slijedimo korake: i) nacrtati svaku od danih krivulja: y = 4x − x2 y = x2 − 4x + 6 ii) izračunati presječne točke od y = 4 x − x 2 i y = x 2 − 4 x + 6 : 4x − x2 = x2 − 4x + 6 ⇔ iii) iv) v) x 2 − 4 x + 3 = 0 ⇒ x1 = 1. 3 3 1 a 1 ∫ b ∫ 3 3 2 2 2 Ukoliko imamo više od dvije krivulje koje ograničavaju dani lik. kao u slijedećem primjeru. odrediti lijevo i desno po x: a = 1 i b = 3 .156 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ☺ 634. računanje površine: 2 8 P = ( g ( x) − f ( x))dx = [(4 x − x ) − ( x − 4 x + 6)]dx = (4 x − x 3 − 6 x) = . odrediti gore i dole po y: f ( x) = x 2 − 4 x + 6 i g ( x) = 4 x − x 2 . x ≥ 0 . y = 8 x i y = 5 x. Naći površinu lika koji je omeđen krivuljama y = 9 − x 2 . računanje površine: 1 32 P = ( g ( x) − f ( x))dx = (4 − x )dx = (4 x − x 3 ) = . Slijedimo korake: i) nacrtati svaku od danih krivulja: y=4 y = x2 ii) izračunati presječne točke od y = 4 i y = x 2 : x 2 = 4 ⇒ x = ±2 . Naći površinu lika koji je omeđen krivuljama y = 4 i y = x 2 . 2 . 3 3 a −2 −2 ∫ b ∫ 2 2 2 ☺ 635. Naći površinu lika koji je omeđen krivuljama y = 4 x − x 2 i y = x 2 − 4 x + 6 . 636.

y = 8 x i y = 9 − x 2 = 8 x ⇔ x 2 + 8 x − 9 = 0. c ∫ d .8. x ≥ 0 . f ( x) = v) računanje površine: P = (8 x − 0 1 2 5 x i g ( x) = 8 x . x ≥ 0 ⇒ x = 2 . 5 5 9 − x 2 = x ⇔ x 2 + x − 9 = 0. x ≥ 0 ⇒ x = 1 . f ( x) = iv) za drugo područje je a = 1 . 2 2 4 3 4 3 0 1 1 ∫ Ponekad su krivulje koje ograničavaju dani lik zadane kao funkcije po varijabli y kao na slici: y d x = g ( y) x = f ( y) c x Tada površinu P ovakvog lika računamo po formuli koja je analogna sa Teoremom 20: P = ( g ( y ) − f ( y ))dy . b = 2 . Primjena integrala 157 Slijedimo korake: i) nacrtati svaku od danih krivulja: y = 9 − x2 y= y = 8x 5 x 2 0 ii) 1 2 5 x: 2 izračunati presječne točke od y = 9 − x 2 . b = 1 . 2 5 x i g ( x) = 9 − x 2 . 2 2 Imamo dva područja: iii) za prvo područje je a = 0 . 2 1 2 ∫ 5 5 11 1 5 17 x)dx + [(9 − x 2 ) − x]dx = x 2 + (9 x − x 3 − x 2 ) = .

y = x . x = 2 i y = 0 . . y = x 3 − 2 x 2 + 3 . y = x 3 − 2x 2 i y = x 2 − 2 x . y = x − 1 . y 2 = 1 . 643. y 2 = x + 1 i x + y = 1 . y = 2 x − x 2 i y = − x . 2 3 2 c −2 −2 ∫ d ∫ 1 1 2 ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ U slijedećim zadacima naći površine likova koji su ograničeni danim krivuljama: 638. 642. y = 1 i y = ln x . y = e − x . 640. 639.158 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ☺ 637. elementi: c = −2 i d = 1 . x = 1 i x = 4 . računanje površine: 1 1 9 P = ( g ( y ) − f ( y ))dy = [(2 − y − y ) − 0]dy = ( 2 y − y 2 − y 3 ) = . x = 0 i y = 0 . x = 3 i y = 0 . 641. Slijedimo i) nacrtati svaku od danih krivulja: x = 2 − y − y2 x=0 ii) iii) iv) izračunati presječne točke od x = 0 i x = 2 − y − y 2 : 2 − y − y 2 = 0 ⇒ y1 = −2. y = − x . f ( y ) = 0 i g ( y ) = 2 − y − y 2 . 645. y = x 2 − 3 x + 2 . 646. x = 0 . 644. y = x 2 + 2 x − 3 i y = x + 3 . y = x 2 − 1 . 647. x = 2 . Naći površinu lika koji je omeđen krivuljama x = 0 i korake: x = 2 − y − y 2 . y = e x i x = 1 . 648. y = x 2 − 3 x − 4 i y = − x 2 + 3x + 4 .

639. . 4 8. 3 9 648. Primjena integrala 159 RJEŠENJA 125 9 . ∞ Ako pripadni limes postoji kažemo da nepravi integrali ∫ f ( x)dx a konvergira. U suprotnom kažemo da divergira. želimo izračunati ∫ 1 1 dx ili x2 ∫ 0 4 1 x dx . 2ch1 − 2. 6 2 11 73 1 645. U prvom slučaju imamo beskonačnu 1 x granicu integracije b = ∞ . −∞ b Ako pripadni limes postoji kažemo da nepravi integrali suprotnom kažemo da divergira. ako je y = f (x ) neprekidna na intervalu (−∞. 647.8. dok u drugom slučaju podintegralna funkcija f ( x) = nije ograničena u području integracije [0. ∞) . 640.4]. tada definiramo: −∞ ∫ b f ( x) dx = lim M → −∞ M ∫ f ( x)dx . . ∞ Na primjer. 5 642.3 NEPRAVI INTEGRALI Pod nepravim integralom podrazumjevamo određeni integral i) ii) ∫ f ( x)dx a b u slučaju da vrijedi: ili je bar jedna od granica jednaka beskonačnosti odnosno a = −∞ ili b = ∞ . 6 6 2 638. 646. Slično. . b] . 27 . 644. 2. ♦Definicija 4. ♦ ∫ f ( x)dx b konvergira. 2 643. 125 . U . e − . . Neka je y = f (x) neprekidna na intervalu [a. . 2 641. ili je podintegralna funkcija neograničena na intervalu [a. Tada definiramo: ∞ M ∫ a f ( x) dx = lim M →∞ ∫ f ( x)dx a . b] .

odnosno lim f ( x) = ±∞ . ∫ 1 1 1 1 1 dx = lim dx = lim − = − lim ( − 1) = 1 . odnosno lim f ( x) = ±∞ . Ako pripadni limes postoji kažemo da nepravi integrali suprotnom kažemo da divergira. divergira. Slično. U 653. ako je y = f (x) neprekidna na intervalu [a. ∫ 2 1 x M dx = lim M →∞ ∫ 2 1 x dx = 2 lim x M →∞ M 2 = lim (2 M − 2 2 ) = ∞. = lim (− + )= . b] i neka je neograničena u lijevom rubu. dx = lim 2 2 2 2 2 2 M →∞ (1 + x ) M → ∞ 2(1 + x ) M →∞ 2 2(1 + M ) 2 (1 + x ) 0 0 0 ∞ ∫ M M ∫ ∞ 652. tada definiramo: x →b − ∫ a b M f ( x) dx = lim M →b − ∫ f ( x)dx a . M →∞ M →∞ M →∞ x x 1 1 M ∫ 1 x 1 1 x 1 dx = lim − 651. ∫ 1 1 1 1 1 dx = lim dx = lim − = lim (− − 1) = ∞ . ♦ ∫ f ( x)dx a b konvergira.160 ∞ Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 649. ∫ 1 1 M dx = lim dx = lim ln x 1 = lim (ln M − ln 1) = ∞. Neka je y = f (x) neprekidna na intervalu (a. b) i ako je neograničena u desnom rubu. 2 2 M →∞ M →∞ x M →∞ M x x 1 1 M ∫ M ∞ 650. Tada definiramo: x→a + ∫ a b f ( x) dx = lim M →a + M ∫ f ( x)dx . divergira. M →0+ 654. 2 M →1− ( x − 1) 2 M →1− x − 1 M →1− M −1 ( x − 1) 0 0 0 ∫ M . ∫ 0 4 1 x dx = lim M →0 + M ∫ 4 1 x M dx = lim 2 x M →0 + 4 M = lim (2 4 − 2 M ) = 4 . ♦Definicija 5. U suprotnom kažemo da divergira. b Ako pripadni limes postoji kažemo da nepravi integrali ∫ f ( x)dx a b konvergira. divergira. M →∞ Sada prelazimo na drugi slučaj kada su granice integracije konačne ali je podintegralna funkcija neograničena na danom intervalu integracije.

665. ∫ 0 x dx . divergira. ∫ 0 1 3 x 2 dx = lim M →0 + M ∫x −2 / 3 dx = 3 lim x1/ 3 M →0 + 8 M = lim (3 ⋅ 81/ 3 − 3M 1/ 3 ) = 6 . 663. 3 ∞ ∫ x(ln x) ∫ xe 0 1 0 1 1 2 dx . dx . ∞ 661. 2 ( x + 1) 3 1 1 ∞ ∫ ∫ ∫ ∫ 0 1 1 1 4 x 3 dx . ∞ ☺ 663. . 668. 1 . . π 4 . 2. e dx . 2 . − . x2 + 1 dx . 2 660. divergira.8. x2 ☺ 658. − x2 dx . 6 1 . divergira. ☺ 666. 661. 1 . 4 658. dx . . x3 −1 ∫ 1 3 3x − 1 dx . M →0 + 656. ln 3 1 664. − . ∫x ∫ 1 0 4 x dx . 665. 669. ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ ∞ ☺ 657. . π /2 669. ( x 3 + 1) 2 1 ∞ ∫ 1 2 ∞ ☺ 659. +1 1 dx . ∫ 0 1 1 1 − x2 M dx = lim M →1− ∫ 0 1 1 − x2 dx = lim arc sin x 0 = lim (arc sin M − arc sin 0) = M →1− M →1− M π 2 . 16 3 666. x ☺ 660. 667. 662. 2 2 667. Primjena integrala 8 8 161 655. e (3 2 ) 2 − 1 . 0 RJEŠENJA 657. 662. ☺ 664. ∫ tg xdx . 659. ☺ 668. x3 1 3 x −1 1/ x ∫ x ln xdx . 1 .

a dx x2 +a2 dx x2 −a2 a>0 a>0 a>0 a>0 = 1 2a ln | x−a | + C. 17. 11. 7. = ln |tg x | + C 2 = ln |tg( x + π )| + C 2 4 . 2. 12. 9. 4. 13. 8. 16. 10. α = −1 = ln |x| + C ax ln a ax dx = + C. 14. ex dx = ex + C sin xdx = − cos x + C cos xdx = sin x + C dx cos2 x dx sin2 x = tgx + C = −ctgx + C shxdx = chx + C chxdx = shx + C dx ch2 x dx sh2 x = thx + C = −cthx + C 1 = a arctg x + C. xα dx = dx x xα+1 α+1 + C. 15. 3. 5.Tablica neodredenih integrala 1. x+a √ √ dx a2 −x2 √ dx x2 ±a2 dx sin x dx cos x = arcsin x + C. 6. a = ln |x + x2 ± a2 | + C.

onda je f (x)dx = 4. 2. (f (x) ± g(x))dx = kf (x)dx = k f (x)dx ± g(x)dx f (x)dx 3.Pravila integriranja 1. Metoda parcijalne integracije: udv = uv − vdu f (φ(t))φ (t)dt . Metoda supstitucije: ako je x = φ(t) gdje je φ strogo monotona derivabilna funkcija.

gdje funkcija y = y (x) dy predstavlja traženo rješenje. iii) linearna diferencijalna jednadžbe y '+2 xy = x 3e − x . odnosno y ' = : dx i) diferencijalna jedandžba koja se rješava metodom direktne integracije y '= e 3 x . 2 . x vi) diferencijalna jedandžba homogenog stupnja ( x 2 − 3 y 2 )dx + xydy = 0 . v) egzaktna diferencijalna jednadžba y dx + ( y 3 + ln x)dy = 0 . Diferencijalne jednadžbe 163 DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE U ovom poglavlju: Direktna integracija Separacija varijabli Linearna diferencijalna jednadžba Bernoullijeva diferencijalna jednadžba Diferencijalna jednadžba homogenog stupnja Egzaktna diferencijalna jednadžba Dajemo nekoliko karakterističnih primjera diferencijalnih jednadžbi. dok y ' obilježava njenu derivaciju. iv) Bernoullijeva diferencijalna jednadžba y '− y = xe5 x y 3 . ii) diferencijalna jedandžba koja se rješava metodom separacije varijabli x 2 y ' = y ( y − 3) .9.

Međutim. potrebno je prvo naći opće rješenje. funkcija y = e 3 x − 1 zadovoljava diferencijalnu jedandžbu y '− y = 2e 3 x + 1 . 4 x4 + 2x2. takozvano opće rješenje. y ' = x sin x ⇔ y ( x) = x sin xdx = − x cos x + cos xdx = − x cos x + sin x ⇒ y ( x) = 7 4 ∫ ⇒ ∫ y ( x) = − x cos x + sin x + c. trebamo razlikovati pojam općeg rješenja od pojma partikularnog rješenja neke diferencijalne jednadžbe 9. 3 ☺ 671. y ' = ( x 3 + 1) 2 ⇔ y ( x) = ( x 3 + 1) 2 dx = x 6 dx + 2 x 3 dx + dx = ∫ ∫ ∫ ∫ x7 x4 + + x+c 7 2 x x + + x + c. imaju nakon rješavanje dane jednadžbe y '− y = 2e 3 x + 1 oblik y = c ⋅ e x + e 3 x − 1 . Na primjer. a potom samo ono koje  y (0) = 1 zadovoljava početni uvjet y (0) = 1 . y ( x)) podrazumjevamo funkciju y = y (x) koja zadovoljava tu jednadžbu u smislu da nakon uvrštavanja te funkcije u y ' = F ( x. postoje još mnogi drugi tipovi diferencijalnih jednadžbi prvog reda. 4 0 + 2 ⋅ 02 + c = 0 ⇒ c = 0 . 7 2 ☺ 672.  y' = x3 + 4 x ☺ 673. Znači. nakon primjene raznih metoda. diferencijalnu jednadžbu dovodimo u oblik za direktno integriranje. Međutim. Metodu direktnog integriranja ćemo objasniti na slijedećim primjerima. jer kad je uvrstimo u danu jednakost dobivamo 0 = 0. Primjetimo da pod rješenjem diferencijalne jednadžbe y ' = F ( x. 1 ☺ 670.1 DIREKTNA INTEGRACIJA Mali broj diferencijalnih jednadžbi možemo riješiti samo direktnom integracijom. gdje je c proizvoljna konstanta.  . 4 . to nisu sva njena rješenja. kad tad. y ' = e 3 x ⇔ y ( x) = e 3 x dx = e 3 x + c ⇒ 3 ∫ 1 y ( x) = e 3 x + c. i) ii) iii) y ' = x 3 + 4 x ⇒ y ( x) = ( x 3 + 4 x)dx = y (0) = 1 ⇒ y (0) = rješenje: y ( x) = 4 ∫ x4 + 2x2 + c . Kažemo još da je funkcija y = e 3 x − 1 jedno konkretno ili takozvano partikularno rješenje ove jednadžbe. Sva njena rješenja. y ( x)) imamo valjanu jednakost. Tipovi koje smo gore naveli i koje ćemo detaljno raditi se najčešće pojavljuju u nastavnom procesu.164 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Naravno.

 cos x  y (π / 4) = 1  i) ii) iii) y' = sin x sin x ⇒ y ( x) = dx = − ln cos x + c . 3 9 9 y ' = xe3 x ⇒ y ( x) = xe3 x dx = ∫ ∫ ln x   y' = ☺ 676.  y ' = xe3 x ☺ 675.   y (1) = 0 i) ii) iii) xe3 x 1 3 x xe3 x 1 3 x − e dx = − e +c . neodređeni integrali igraju ključnu ulogu.2 SEPARACIJA VARIJABLI Sada prelazimo na primjere onih diferencijalnih jednadžbi koje se rješavaju metodom separacije varijabli. Pri tome. ∫ rješenje: y ( x) = − ln cos x + 1 − ln 2 . x 2 1 y (1) = 0 ⇒ y (1) = ln 2 1 + c = 0 ⇒ c = 0 . 9. Sama riječ kaže da treba u danoj diferencijalnoj jednadžbi razdvojiti varijable y i x na dvije različite strane jednakosti. te stoga preporučamo da se vratite na Poglavlje 7. 2 1 rješenje: y ( x) = ln 2 x. te ponovite osnovne tipove i metode za rješavanje neodređenih integrala. cos x cos x y (π / 4) = 1 ⇒ y (π / 4) = − ln cos(π / 4) + c = 1 ⇒ c = 1 − ln 2 .  x  y (1) = 0  ln x y' = i) x ii) iii) ⇒ y ( x) = ∫ ln x 1 dx = ln 2 x + c . prvo treba separirati derivaciju . Diferencijalne jednadžbe 165 sin x   y' = ☺ 674. već u nekoliko primjera rješavanja diferencijalnih jednadžbi. 2 ♠PRIMJEDBA♠ Kako vidimo. Naravno u složenijim tipovima diferencijalnih jednadžbi osim neodređenih integrala potrebno je i znati algoritam za rješavanje dotičnog tipa jednadžbe. 3 3 3 9 3 3 e e 2 y (1) = 0 ⇒ y (1) = − + c = 0 ⇒ c = − e 3 .9. 9 3 9 3x 3x xe e 2 rješenje: y ( x) = − − e3 .

y ' = ∫ (1 − y )dy = ∫ xdx . Rješenja: y ( x) = − sin( 2 + c) . Rješenja: ☺ 678. 2 Opće rješenje: y ( x) = tg( v) vi) y (0) = 1 ⇒ y (0) = tg (0 + c) = 1 ⇒ c = Rješenje zadatka: y = tg( x2 π + ). 2 Rješenja: y 2 = 2e x + c . yy ' = e x ⇔ ydy = e x dx ⇔ ∫ ydy = e x dx ∫ ⇒ y2 = ex + c .  yy ' = x 2 ☺ 682. Kada se izvrši separacija.   y ( 0) = 1 iv) y ' = x(1 + y 2 ) ⇔ dy = xdx ⇔ 1+ y2 x2 + c) . Međutim. da se mali broj jednadžbi može riješiti samo separacijom. veći broj jednadžbi se može raznim metodama dovesti na separaciju varijable.  y ' = x(1 + y 2 ) ☺ 681. x 2 y ' = y ( y − 1) ⇔ ⇒ 1 1 1 1 dy ( = dx ⇔ − ) dy = 2 dx y −1 y y ( y − 1) x 2 x 1 1 i y ( x) = 0 . 5y ( y − 3)dy ⇔ = xdx ⇔ x( y − 3) y 1 y − 3 ln y = x 2 + c. 2 3 ☺ 677. tada direktnim dx integriranje obadviju strana jednakosti. dolazimo do rješenja dane jednadžbe.   y (1) = 3 i) yy ' = x 2 ⇔ ydy = x 2 dx ⇔ ∫ ydy = x 2 dx ∫ ⇒ y 2 x3 = +c. Primjetimo. 2 4 π 4 . x 3 y ' = 1 − y 2 ⇔ dy 1− y2 = 1 dx ⇔ x3 ∫ 1 1− y2 dy = ∫x 1 3 dx ⇒ arc siny = − 1 1 + c . 2 3 . 2 ∫ dy = xdx 1+ y2 ∫ ⇒ arc tg y = x2 +c. Rješenja: y ( x) = x 1 − c ⋅ e1/ x ∫ ∫ ☺ 679. 2 2x 2x ☺ 680. ln( y − 1) − ln y = − + c .166 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI odnosno trebamo je zapisati u obliku y ' = dy .

ii) iii) y (1) = 4 ⇒ y (1) = 3 3e + c = 4 ⇒ c = 64 − 3e . xydy = y 2 + 1dx .   y ( 0) = 1 ♠RJEŠENJA♠ 684. ln x = c + y 2 + 1 .  y (1) = π  (ctg x) y '+ y = 2 695. .9. x y 686.   y ( 0) = 4 ( x 2 − 1) y '+2 xy 2 = 0 .  xyy ' = 1 690. / 2) = (1 + x)c . 3 3 2 x 3 + 25 .  y (0) = −1 685. 694. y 2 − 2 = c ⋅ e1/ x .  .   y (1) = 4 i) y 2 y' = e x ⇔ y 2 dy = e x dx ⇔ ∫ y 2 dy = e x dx ∫ ⇒ y3 = ex + c . 3 ii) iii) y (1) = 3 ⇒ y (1) = Rješenje zadatka: y =  y 2 y' = e x ☺ 683. y' − x 3e 2 y = 0 .  . 687. 685. 687.  y (1) = 5 e x y ' = y . 689. Rješenje zadatka: y ( x) = 3 3e x + 64 − 3e . 692. y '− xy 2 = 2 xy . 684. 2  yy ' = − x 691. Diferencijalne jednadžbe 167 Opće rješenje: y ( x) = 2 x3 +c . ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ U slijedećim zadacima metodom separacije naći opća rješenja diferencijalnih jednadžbi. (1 + x + y + xy ) y ' = 1 . (c ⋅ e − x − 1) y = 2 i y = 0 . 3 2 25 +c =3 ⇒ c= .  . 2 x 2 yy '+ y 2 = 2 . 688.  y (1) = 1  xy '+ sin y = 0 693.  . (sin y ) y ' xe x = . e ( y + y 2 686. sin 3 x U slijedećim zadacima metodom separacije naći partikularno rješenje diferencijalnih jednadžbi. 3 Opće rješenje: y ( x) = 3 3e x + c .

Međutim. bilo bi bolje ponoviti postupak u dokazu ovog teorema. takozvani koeficijenti jednadžbe. dx gdje su y = p (x) i y = q(x) neprekidne funkcije. ♣ y ( x) = e ∫ c + q ( x ) e    ∫ ♥Dokaz: dokaz je jednostavan. Tada sva njena rješenja y = y (x) imaju oblik: − p ( x ) dx  ∫ p ( x ) dx dx . − y cos y + sin y = ( x 2 − 2 x + 2)e x + c . 691.168 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 688. koji sami možemo koristiti u zadacima. 694. 692. Ako je y = y (x ) neko rješenje linearne diferencijalne jednadžbe y '+ p ( x) y = q ( x) . Prvo jednadžbu množimo sa multiplikatorom e ∫ sređujemo lijevu stranu i na kraju integriramo obadvije strane jednadžbe: e∫ p ( x ) dx p ( x ) dx p ( x ) dx dy + p ( x )e ∫ y = q ( x )e ∫ dx p ( x ) dx .3 LINEARNA DIFERENCIJALNA JEDNADŽBA Linearne diferencijalne jednadžbe. y = π . ♣Teorem 21. . pa ⇔ p ( x ) dx p ( x ) dx d  ∫ p ( x ) dx  y  = q ( x )e ∫ e dx   ⇔ e∫ p ( x ) dx y = q ( x )e ∫ ∫ dx + c ⇒ − p ( x ) dx p ( x ) dx y=e ∫ dx + c]. y = 4e (1−e ) . To ćemo pokazati na nekoliko riješenih primjera. − e −2 y 2 x cos 3 x x 3 cos 3 x 2 x sin 3x x 2 sin 3x = − − + +c. tada želimo pokazati da to rješenje mora imati oblik zadan u iskazu teorema. 693. 9. Neka je zadana linearna diferencijalna jednadžba u općenitom obliku: dy + p ( x) y = q( x) . O tome govori slijedeći rezultat. za razliku od ostalih tipova diferencijalnih jednadžbi. y = 2 − x 2 . 695. y = ln x 2 + 25 . 2 9 3 27 3 690. To znači da sve linearne diferencijalne jednadžbe imaju istu formu rješenja. −x 689. ♥ [ q ( x )e ∫ ∫ Naravno da je moguće koristiti ovu formulu za rješavanje linearnih diferencijalnih jednadžbi. y (ln( x 2 − 1) + c) = 1 i y = 0 . imaju svojstvo univerzalnog rješenja. ako nismo dovoljno vični sa integralima. y = 2 − 3 cos x . te istovremeno ilustrira postupak za rješavanje linearnih jednadžbi.

q ( x) = e x . e ∫ = e ln x = x . koristiće formulu za opće rješenje x ☺ 696. Prvo jednadžbu pišemo u obliku 2 1 y '+ y = e x . Diferencijalne jednadžbe 169 2 1 y = e x . x x 2 2x ∫ Na svakom pojedinačno je da procjeni koja od ova dva načina će koristiti u rješavanju linearnih diferencijalnih jednadžbi. 2 − ∫ p ( x ) dx 1 e = e −ln x = . te sa njom radimo slijedeće korake: x 2 i) množimo jednadžbu sa multiplikatorom xy '+ y = xe . x p ( x ) dx 1 p( x)dx = dx = ln x . [c + q ( x )e ∫ x x 2 2x p( x) = ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ☺ 697. Prvo jednadžbu pišemo u obliku 5 y '+ y = x 2 pa postupamo: x i) ii) iii) množimo jednadžbu sa multiplikatorom e ∫ x = e ln x = x 5 x 5 y '+5 x 4 y = x 7 . koristeći postupak za dokaz općeg rješenja koji je prezentiran u dokazu teorema 21. dx integriranjem obadviju strana dobivamo: 2 1 1 2 1 x2 c xy = c + xe x dx ⇒ y ( x) = [c + e x ] = e + . sređivanje desne strane: dx integriranjem obadviju strana dobivamo: 1 1 1 c x 5 y = c + x 7 dx ⇒ y ( x) = 5 [c + x 8 ] = x 3 + 5 . Riješimo diferencijalnu jednadžbu xy '+5 y = x 3 . Riješimo diferencijalnu jednadžbu xy '+ y = xe x . ☺ 698. d 5 ( x y) = x 7 . koristeći postupak za dokaz općeg rješenja koji je prezentiran u dokazu teorema 21: 2 . x 2 p ( x ) dx 1 2 q( x)e ∫ dx = e x xdx = e x . koristeći postupak za dokaz općeg rješenja koji je prezentiran u dokazu teorema 21. x 2 e∫ p ( x ) dx = e ln x = x pa dobivamo ii) iii) sređivanje desne strane: 2 d ( xy ) = xe x . Riješimo diferencijalnu jednadžbu y '+2 xy = 3 xe − x . 8 8 x x 5 dx 5 pa dobivamo ∫ ☺ 699. x p ( x ) dx − ∫ p ( x ) dx 1 1 2 1 x2 c y ( x) = e dx] = [c + e x ] = e + .9. Riješimo diferencijalnu jednadžbu y '+ danu u teoremu 21: i) ii) iii) iv) v) 2 1 .

y '+4 y = 2 x + 3e 3 x .  y (π / 2) = 0  xy '+2 y = e x 721. 708.  y (1) = 1 2   y ' cos x − y sin x = x 3e x 723. 700. 712.   y (0) = 5  y '+2 xy = x 3e − x 2  .  . dx integriranjem obadviju strana dobivamo: e x y = c + 3 xdx ⇒ ∫ y ( x ) = e − x [c + 2 2 3 2 3 2 − x2 x ] = x e + ce − x . prvo nađemo opće rješenje a potom uvrštavanjem početnog uvjeta izračunamo nepoznatu konstantu c . 709.  y (1) = 2  (1 + x 2 ) y '+9 y = 0 717. y '−2 y = xe3 x .   y ( 0) = 4   xy '+5 y = x 3 . Pri tome kao i kod separacije varijable iz pethodne točke.  . x 707. y '+ y = sin x . ( xy '−1) ln x = 2 y .  y '+4 y = 2 x + 3e 3 x . U slijedećim zadacima naći partikularno rješenje dane linearne diferencijalne jednadžbe. 722. y = x( y '− x cos x) . 2 701.   y (−1) = 1  y '−2 y = xe3 x 713. xy '+ ( x + 1) y = 3 x 2 e − x .  .   y (1) = 1  x 3 y '+3 x 2 y = sin x 718. 714.   y (1) = 1 / 2  x(2 + x) y '+2(1 + x) y = 1 + 3 x 2 .  . 2 705. 2 2 ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ U slijedećim zadacima naći opće rješenje dane linearne diferencijalne jednadžbe. x x 706. 710.  y (π ) = 0  xy '+ y = x 4 + x 3 .  y (3) = 1  xy '+2 y = cos x 719. y '− y = x ln x .  . y '− 2 y = 2 . ii) iii) sređivanje desne strane: 2 d x2 (e y ) = 3 x .  y (3) = 1  xy '+ y = xe x 2  715.170 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI i) množimo x2 x2 jednadžbu sa multiplikatorom e∫ 2 xdx = ex 2 pa dobivamo e y '+2 xe y = 3 x . 702.  y (0) = 1  . 720. 711. xy '+ y = x sin x . y '− xy = x . 703.  .  . 716. xy '+ y = x ln x . 3 1 704. x 2 y '+ (1 − 2 x) y = x 2 .

1 tada se supstitucijom u = y1− n Bernoullijeva jednadžba svodi na linearnu jednadžbu. 8 8x x x 3 4 1 x x cos x sin x π 1 + x + x3 . 4 2x x 2x x3 7 1 cos x y= + 5 . tada je ovo linearna jednadžba. 2 3 x 1 3 y = − + e 3 x + c ⋅ e − 4 x . y = + − . y = x(c + sin x) . . 711. 714. y = y= 2 + 20 x 4 5 x 2x 2x + x2 x 2 /2 . 710. Diferencijalne jednadžbe 171 ♠RJEŠENJA♠ 700. y = c ln 2 x − ln x . 704. 715. pa je traženo rješenje Bernoullijeve jednadžbe dano sa y ( x) = (u ( x))1/(1− n ) . y = −1 + c ⋅ e x 703.4 BERNOULLIJEVA DIFERENCIJALNA JEDNADŽBA Bernoullijeva diferencijalna jednadžba ima oblik: dy + p( x) y = q ( x) y n . Preciznije. 708. 2 2 x 1 3 263 − 4 x xy = ( x 3 + c)e − x . 712. y = x e + 4e . y = e 9 arctg 3−9 arctgx . 705.9. y = − + c ⋅ e −3 / x . y = − 3 + 3 . Ovaj postupak ćemo ponovit na nekoliko riješenih primjera. 9. ako pomnožimo Bernoullijevu jednadžbu sa y − n tada dobivamo: y −n dy + p( x) y1− n = q( x) dx ⇔ 1 d ( y1− n ) + p ( x) y1− n = q ( x) . 713. y = − + + x ln x . 1 − n dx Sada supstitucijom u = y1− n dobivamo da Bernoullijeva jednadžba prelazi u linearni oblik: du + (1 − n) p ( x)u = (1 − n)q ( x) . dx Sada ovu linearnu jednadžbu riješimo koristeći razmatranja iz prethodne točke. 716. 701. c cos x 2 x c 1 . y = − + e 3 x + e . y = xe3 x − e 3 x + c ⋅ e 2 x . 722. dx Ako je n = 0 ili n = 1 . 707. 706. 2 8 7 1 1 y = sin x − cos x + c ⋅ e − x . 717. y = cx 2 + x 2 ln 2 x . Ako je pak n ≠ 0. 709. 720. y = − 4 x 2 x x 1 1 y = x 2 (1 + c ⋅ e1/ x ) . 2 8 7 56 2 1 4 − x2 ex 2 e 3x 3x −6 3 2x − x2 y = xe − e + (e − 2e )e . − 2 . y = + + . 719. 702. 718.

dx Ovu linearnu jednadžbu rješavamo primjenom postupka iz Teorema 24. 727. dx x y i) Množenjem jednadžbe sa y 3 dobivamo: 1 d ( y4 ) 2 4 dy 2 4 + y =1 ⇔ + y =1. dx x 4 dx x 4 Sada supstitucijom u = y prethodna jednadžba postaje linearna du 8 + u = 4. 730. 731. dx Množenjem jednadžbe sa y −3 dobivamo: y −3 dy + y −2 = x dx ⇔ − 1 d ( y −2 ) + y −2 = x . pa 1 dobivamo da je: u ( x) = x + + ce 2 x . 2 Na kraju traženo rješenje Bernoullijeve jednadžbe glasi: y 2 ( x) = 2 . Potom radimo slijedeće korake. dx x Ovu linearnu jednadžbu rješavamo primjenom postupka iz Teorema 24. 2 dx ii) iii) iv) Sada supstitucijom u = y −2 prethodna jednadžba postaje linearna du − 2u = −2 x . x 3 y '−2 xy = y 3 . 9 x Na kraju traženo rješenje Bernoullijeve jednadžbe glasi: y3 y ( x) = ± 4 ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ U slijedećim zadacima naći opće riješenje zadane diferencijalne jednadžbe. y '− y tg x = y 4 cos x . xy '+2 y = e x y −1 . xy '+2 y + x 5 y 3e x = 0 . Riješiti diferencijalnu jednadžbu i) dy + y = xy 3 . Prvo je napišemo u obliku: dx y 725. y '+ y = y 4 sin x . 726. 728. 729. 2 x + 1 + ce 2 x dy x + 2 y = 3 . 9 x8 ii) iii) iv) . xy 2 y '− x 2 = y 3 . Riješiti diferencijalnu jednadžbu x dy 2 1 + y = 3 . pa c 4 dobivamo da je: u ( x) = x + 8 .172 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 724. 4x c + .

y )dx + g ( x. y )dx + g ( x.  .   y (1) = 2 y   y '+ = x 3 y 3 734. y = 4 + e ( − 4 + 3 − 2 + ) . 737.9. 729. 736. ∂x ∂y odnosno ukoliko je du = f ( x. x  y ( 2) = 1  x   y '− y = xy 5 735. xy = 3 x 3 + 7 . 1 1 10 10 − − + c ⋅ e4/ x 8 2x c 12 12 6 2 3 3 x 2 728. y )dy = 0 . 727. y 2 = . 732. y )dy = 0 se zove egzaktna ukoliko postoji funkcija u ( x. y ) .  xy '+ y = y −2 . y ) = c . jer ako nije nećemo moći ni naći takvu funkciju. y )dx + g ( x. y ) .5 EGZAKTNA DIFERENCIJALNA JEDNADŽBA Diferencijalna jednadžba f ( x. Naravno pod uvjetom da smo pronašli iz prethodnih uvjeta funkciju u ( x. Kriterij za utvrđivanje da li je neka diferencijalna jednadžba egzaktna je dan slijedećim rezultatom. y ) bilo bi dobro provjeriti dali je dana jednadžba uopće egzaktna. 734. y ) takva da je: ∂u ∂u = f ( x. y = cx − 3x 2 . . y ) . y = x 17 − 4 x 2 2 1 .  .  . y = 4 x (1 − 4e + 4e x )1/ 2 726. y = (c ⋅ e 3 x + 9. 731. 732.  .   y ( 0) = 2 y  2 y '− + y 3 cos x = 0 733. 735. 4x  y (1) = 1  ♠RJEŠENJA♠ 3 9 1 cos x + sin x) −1/ 3 . Diferencijalne jednadžbe 173 U slijedećim zadacima naći partikularno riješenje zadane diferencijalne jednadžbe. y = (−2 + 3e1− x ) −1/ 4 . y ) i = g ( x. Primjetimo još da se svaka diferencijalna jednadžba prvog reda može napisati u obliku f ( x. Prije pronalaženja funkcije u ( x. y −2 = x 4 (2e x + c) i y = 0 . x x x x x 2 . Tada egzaktna jednadžba poprima oblik du = 0 dok je opće rješenje dano formulom u ( x. 2  y (1) = 1  y   y '+ = −e x y 3 737. x  y ( 2) = 1   y '−2 y tg x + y 2 tg 4 x = 0 .

y ) = x 2 + 2 xy . Nađimo opće rješenje diferencijalne jednadžbe (2 xy + e y )dx + ( x 2 + xe y + 4 y )dy = 0 . ☺ 738. računamo: ∂f = 2x + 2 y i ∂y ∂g ∂f ∂g = 2 x + 2 y .♣ ∂y ∂x To znači da ćemo za danu jednadžbu prvo provjeriti dali je egzaktna. Diferencijalna jednadžba f ( x. odnosno = . y ) dajemo u nekoliko slijedećih primjera. postoji funkcija u ( x. postoji funkcija u ( x. ☺ 739. 2 ∫ u ( x. S obzirom da je dana jednadžba egzaktna to opće rješenje y (x) ima oblik: u ( x. koristeći pri tome prethodni teorem. y ) koja zadovoljava ∂u ∂u = f ( x. y ) = (2 xy + y 2 )dx = x 2 y + xy 2 + c( y ) . iii) po definiciji egzaktne jednadžbe.174 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ♣Teorem 22. računamo: ∂f = 2x + e y i ∂y ∂g ∂f ∂g = 2 x + e y . y ) . y ) = 2 xy + e y i g ( x. y ) = 2 xy + y 2 i g ( x. y )dy = 0 je egzaktna ako i samo ako vrijedi: ∂f ∂g = . y )dx + g ( x. pa po teoremu 22 ∂x ∂y ∂x zaključujemo da je (2 xy + e y )dx + ( x 2 + xe y + 4 y )dy = 0 egzaktna diferencijalna jednadžba. Radimo u nekoliko koraka: i) ii) f ( x. y ) = ∫ ( x + 2 xy )dy = x 2 y + xy 2 + c( x) odnosno iv) u ( x. y ) = 2 xy + y 2 i = g ( x. pa po teoremu 22 ∂x ∂y ∂x zaključujemo da je (2 xy + y 2 )dx + ( x 2 + 2 xy )dy = 0 egzaktna diferencijalna jednadžba. ∂x ∂y iz čega integriranjem slijedi: u ( x. Nađimo opće rješenje diferencijalne jednadžbe (2 xy + y 2 )dx + ( x 2 + 2 xy )dy = 0 . a tek potom ćemo tražiti funkciju u ( x. odnosno = . y ) = x 2 + 2 xy . Radimo u nekoliko koraka: i) ii) f ( x. y ) = c ⇔ x 2 y + xy 2 = c. y ) = x 2 + xe y + 4 y . y ) = x 2 y + xy 2 + c . iii) po definiciji egzaktne jednadžbe. y ) koja zadovoljava . Postupak za pronalaženje funkcije u ( x.

y ) = c ⇔ y cos x − x 2 y 2 = c . y ) = − (2 xy 2 + y sin x)dx = − x 2 y 2 + y cos x + c( y ) . y ) = −2 xy 2 − y sin x i = g ( x. pa po ∂x ∂y ∂x − (2 xy 2 + y sin x)dx + (cos x − 2 x 2 y )dy = 0 y ( 0) = 1 . u ( x. ∂x ∂y iz čega integriranjem slijedi: u ( x. Diferencijalne jednadžbe 175 ∂u ∂u = f ( x. y ) koja zadovoljava ∂u ∂u = f ( x. odnosno iv) u ( x. Nađimo partikularno rješenje diferencijalne jednadžbe − (2 xy 2 + y sin x)dx + (cos x − 2 x 2 y )dy = 0 uz uvjet Radimo u nekoliko koraka: i) ii) f ( x. teoremu 22 zaključujemo da je egzaktna diferencijalna jednadžba.9. y ) = c ⇔ x 2 y + xe y + 2 y 2 = c . y ) = x 2 y + xe y + 2 y 2 + c . y ) = cos x − 2 x 2 y . y ) = ∫ (cos x − 2 x y )dy = y cos x − x 2 y 2 + c( x) . y ) = x 2 + xe y + 4 y . ∫ ∫ S obzirom da je dana jednadžba egzaktna to opće rješenje y (x) ima oblik: u ( x. računamo: ∂f = −4 xy − sin x ∂y i ∂g ∂f ∂g = − sin x − 4 xy . pa je traženo rješenje zadatka funkcija: y cos x − x 2 y 2 = 1. y ) = ( x 2 + xe y + 4 y )dy = x 2 y + xe y + 2 y 2 . S obzirom da je dana jednadžba egzaktna to opće rješenje y (x) ima oblik: u ( x. . y ) = cos x − 2 x 2 y . y ) = (2 xy + e y )dx = x 2 y + xe y + c( y ) . y ) = −2 xy 2 − y sin x i g ( x. iii) po definiciji egzaktne jednadžbe. odnosno = . postoji funkcija u ( x. v) Sada još trebamo odrediti konstantu c iz uvjeta y (0) = 1 . 740. y ) = 2 xy + e y i = g ( x. ∂x ∂y iz čega integriranjem slijedi: u ( x. odnosno iv) u ( x. 2 ∫ u ( x. Uvrštavanjem ovog uvjeta u opće rješenje slijedi: 1 ⋅ cos 0 − 0 212 = c ⇒ c = 1 . y ) = y cos x − x 2 y 2 + c .

4 y ln x + y 4 = c . Naći partikularno rješenje. xy (6 + xy ) = c . Nije teško primjetiti da su funkcije f ( x. te se početna jednadžba svodi na oblik riješiv metodom x separacije varijabli. ty ) = t λ f ( x.  . (1 + y 2 sin 2 x)dx − 2 y cos 2 xdy = 0 . x 3 + x 3 ln y − y 2 = c . xe − y − y 2 = c . e y ( x 2 − y 2 ) = c . 2 xe y dx + ( x 2 − y 2 − 2 y )dy = 0 . y ) i g ( x.  y (2) = 4 (2 y + x + ye y )dy + (e x + y ) = 0 750. Na primjer. y )dx + g ( x. 2 2 747. e x + xy + y 2 + ( y − 1)e y = 2 .  y (0) = 1 742. ☺ 751. 744. x(2 y − e y ) = c . y ) dy y = h( ) . xy + y2 = c . 3x 2 (1 + ln y )dx − (2 y − x3 ) dy = 0 . 747. y ) polinomi homogenog svesti na oblik dx x stupnja odnosno ako postoji broj λ takav da vrijedi f (tx. x 2 − xy + y 2 = 12 . 9.  .6 DIFERENCIJALNA STUPNJA JEDNADŽBA HOMOGENOG Diferencijalna jednadžba f ( x. ukoliko su f ( x. 743. tada se diferencijalna jednadžba f ( x. (3 y + xy 2 )dx + (3x + x 2 y )dy = 0 . (2 y − x) y '+( 2 x − y ) = 0 749. uvodimo supstituciju z = .176 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ Naći opće rješenje dane egzaktne diferencijalne jednadžbe. 749. ty ) = t λ g ( x. 745. y )dy = 0 može svesti na oblik dx x y Potom. 742. (2 y − e y )dx + (2 x − xe y )dy = 0 . y ) = xy polinomi homogenog . 744. Riješiti diferencijalnu jednadžbu homogenog stupnja − ( x 2 + 5 y 2 ) dx + xydy = 0 . 748. ( x + y ) y '+ y = 0 . 743. y ) i g (tx. y )dx + g ( x. y ) = −( x 2 + 5 y 2 ) i g ( x. 750. y ♠RJEŠENJA♠ 741. x − y cos 2 x = c . 748. e − y dx − (2 y + xe − y ) dy = 0 . 741. 746. ydx + ( xy 3 + x ln x)dy = 0 . y ) dy = 0 je homogenog stupnja ukoliko se može dy y = h( ) . To ćemo pokazati na nekoliko riješenih primjera. 745. 746.

xy '− y = x 2 + y 2 . x y Supstitucijom z = y . 759. 757. y ) i g (tx. ty ) = t 2 g ( x. y ) . Riješiti diferencijalnu jednadžbu: − y y '− = e x . gdje je y ' = xz '+ z lako dobivamo da je: x xz '+ z − z = e − z ⇔ xz ' = e − z . ( x 2 y 2 − x 4 ) y ' = x 2 y 2 − y 4 . 761. − y y odnosno y = xz traženo rješenje jednadžbe y '− = e x je funkcija x x y ♠ZADACI ZA VJEŽBU♠ U slijedećim zadacima naći opće rješenje diferencijalne jednadžbe. Stoga djeljenjem sa x 2 ćemo ovu jednadžbu svesti na oblik: y y dy − 1 − 5( ) 2 + =0. ∫ ∫ ⇒ S obzirom da je z = y ( x) = x ln(ln x + c) . 760. 4 xy 3 y ' = 4 y 4 + x 4 . 4 xy 3 y ' = 6 y 4 + x 4 . 756. ( x 2 + y 2 ) y ' = 2 xy . xy ' = 2 x + y . 762. 755. xy ' = x − y . ty ) = t 2 f ( x. y 2 + x 2 y ' = xyy' . x x dx y Supstitucijom z = . 754. . Diferencijalne jednadžbe 177 stupnja 2 odnosno f (tx. 758. (2 x 2 − y 2 ) y '−6 yx = 0 .9. xyy ' = x 2 − 3 y 2 . 753. 8 4 ∫ ∫ ⇒ S obzirom da je z = y odnosno y = xz traženo rješenje jednadžbe − ( x 2 + 5 y 2 ) dx + xydy = 0 x cx 8 − 1 . 4 je funkcija y ( x) = ± x ☺ 752. z z Ova se jednadžba rješava separacijom varijabli: xz ' = zdz dx zdz dx 1 + 4z ⇔ = ⇔ = 2 2 z x x 1 + 4z 1 + 4z 8 1 cx − 1 ln(1 + 4 z 2 ) = ln x + c ⇒ z 2 = . gdje je y ' = xz '+ z dobivamo: x 1 1 − − 5 z + xz '+ z = 0 ⇔ xz ' = + 4 z . Ova se jednadžba rješava separacijom varijabli: dx dx xz ' = e − z ⇔ e z dz = e z dz = ⇔ x x e z = ln x + c ⇒ z = ln(ln x + c) .

766. 759. y = 2 x ln x + cx . y x   y' = + 765. 762. 761. 764. y = cx 2 + 1 / c .  x2 . 756. 767.  x y. 2 2− x . 4 x x c x .178 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 763. x 764. U slijedećim zadacima naći partikularno rješenje diferencijalne jednadžbe.  y (1) = 1  y + 2x   y' = 769. y 2 = 2 x 2 ln . y 2 − x 2 = cy i y = 0 . 758. y = − x ln ln cx . y = 2 x cx − 1 y y = ce y / x .  . 769. y = x(1 + ln x) . x 2 1− x x x . y 2 = 757. 765. y 4 = x 4 (log x + c) .  y (1) = 1   y ( y 2 + 3x 2 )  y' = 770. y = .  x . xy '− y = x tg y .  x  y (1) = 0  x+ y   y' = 768. 766. 754. y = + . 2x3  y (1) = 1  753. y 2 = c( y 2 + 4 x 2 ) 3 . sin = cx . x 4 + 2 y 4 = cx 6 .  2y − x .  y ( 4) = 0   xy − y 2  y' = 767. 760. 763. 770. xy ' = y − y x xe . 768.  y (1) = 1  ♠RJEŠENJA♠ 2 2   y' = y − x + y . y = 4 2 1+ ln x 1 x3/ 2 y = ( x + 5 x 2 − 4 ) . x2 c + 6 . y = . 755.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful