You are on page 1of 2
APPLICATION FORM (Detach for submission.) Pangalan, Address: Contact Nos. () Opisyal ng Barangay? Posisyon: ‘Taon sa panunungkulan: () Miyembro ng civieliil society group? Pangalan ng grupo (0) Pribadong indibidwal? () Nakadalo na sa mga seminar 0 pag- ‘eral tungkol sa local governance? Paktala eng mga ito Simula ng enrolment: Tullion Fee: Php 3500. - Full Payment Php 1,750 ~ tntial Partial Payment ‘Account Narme: ONCLL0cal Govemance MGA HAKBANG SA PAGPAPATALA Sagutin ang Application Form (kalakip ng brochure) at dalhin ang mga kahingian (requirements) sa OcES, Magpa-assess sa OCES na matatagpuan sa 2nd Fir., DIDN Building (dating Main Building) Magbayad sa HAU Finance Office sa sumusunod na Account Name DNOLL-Local Governance Thalik ang resibo sa OCES. Kunin ang skedyul sa pag-aaral PD OFFICE OF THE COMMUNITY EXTENSION SERVICES (ocrs) am. 216, 2nd Floor ‘Don juan D, Nepomceno Building, Telephone Nos: (095) 888-8091 Local Nos: 12425 (CoM Phone Nos: 09178318837 matt, pjsarmiertoshanteduph oF npinedastan.eduph =v Holy Angel University f || Holy Angel Avenue, Sto, Rosario, Angeles City Ehekutibong Programa sa Mabuting Pamamahala Isang programa ng OFFICE OF THE COMMUNITY EXTENSION SERVICES Institute for Christian Formation and ‘Social Integration MGA KWALIPIKASYON AT KAHINGIAN $A PAGPAPATALA PANGUNAHING PAKSA LAYUNIN NG PROGRAMA, SA PROGRAMA: 41 Nokababasa et nokasusuct Disenyo, Sangkap, mga Istilo at Kinilala at nilalayon 1g programa ang IETS sara. shenecdph ct econta Prosesong Mabuting Pamamahala mga sumusunod ‘kung mayroon (Good Governance) 3. Seripkasyon o katbeyan ng pagiing + Ang barangay ay isang tal ne oan barangay er se = Epektibong Komunikasyon ands at wane isilecntceean ‘ga berangey tapian,Konseha, bang awanl ng LGU © murisipyo) = Sukatan 0 mga Indikasyon ng ee ota ies 4 1D setipitasyon pera sa moe miyerbro Responsableng Pamamanala ae ng civil society groups, NGO, o civic Ramperbaong Serbieys, ‘xgaizaions = Katangian ng lsang Maunied na 5. Ceda berangay clesrance pera sa Barangay + Magketuwang ang mga opisyal ng ‘ga ineresadong mageral ng progrema Weare ae ee ea 6. Agpation Form na rasa kong = Pkikipag-ugnayan sa mga Iba't Taree ie balanaey Garson trocnue na to (sasagun ago ‘pang Grupo (Pubiko at Prbade) fepektibong pamamamanala sa sraqpaian, ilalim ng konsepto ng constructive 7. Resibo ng Kebuuan ong peuneng bayes = Paggawa ng mga Polsiva at aroma Paggawa ng Barangay Development Plen TUNGKOL SA PROGRAMA + Bilang peckiala sa tungkulin ng ~ Paggawa, Pag-monitor at mga opisyal ng barangay at mga + Bevat baton ey binubuo ng 25 20 kato, Pagsuri ng mga ProyeKto citizens group para sa cal aaanareetiaisntanesrig komunidad, ang pag-aaral na to limang (8) magkakesunod ne Sabado = Paghahanda, Pagiikom, ay inihanda para makatulong at + Ang programa ey kumbinasyon ng Paglaiaan, Paggamit at makapagbahagi sa isang ‘pangunaning teorya, maa proseso. Pananagutan sa Usaping responsable at mabuting ‘ktiblcaces, at praktkal na aplkasyon sa Pananalapi (Finance) at Proseso pamamahala sa pamamagitan ng Sealy ng Pemamahala at Pagbabadyet ppagbabahaginan ng mga teorya, + Ang mes tagapagiuro et tagapagdeloy ng (Management and Budgetary ideya, karanasan, Kasanayan, programa ay mga Knataan ng privado Process) istlo at kakayahan, ‘at pampublikong institusyon na may. ‘afwal na kaalaman at karanasan sa Ikal ae + Gabay sa Personal na Pagsusuri Bilang Isang Tagapagiingkod