You are on page 1of 7

EMHNIKH LiHMOKPATIA

nPOTOLiiKEIO A0HNON
TMHMA AL<l>AAILTIKON METPON

Apt81.J6<; ATTocpocrr,c;
t-(0~12017
TO MONOME/\EL nPOTOLiiKEIO A0HNON

LUYKPOTOUI.JEVO OTTO Tfl LliKOO'T~, npodipo


npwTOOIKWV 11 OTTOio opiOTflK KaTOTTIV
I KA.~pWOfl<;, O'UI.Jq>WVO I.JE Tl<; OlaTCt~1<;

TOU V. 3327/2005.
LUV5pfocr orli.JOO'IO oro oKpoar~pto rou OTflV A8~vo OTI<; 10 ATTptAfou
2017, XWPi<; H]V O'UI.JTTpO~fl fpOI.JI.JaTEO, YIO VO OIKCt0'1TflV UTT080'1"]1.JTa~U :
Tou otTouvroc; : rou uTTo t5 tK~ KKo8aptcrr, mcrrwrtKou topui.Jaroc; I.JE TI"]V
ETTwvu!Jfo AfPOTIKH TPAnEZA THL EMALlOL A.E., TTou 5p0t crrflv
A8~va, /\. Mcroyiwv ap. 109-111 Kat KTTpocrwTTfrat VOI.JII.JO oTTo rov EIOIKO
KKa8aptcrr~ aur~<; avwvuw1 narpEia I.JE H}V ETTWVUI.Jfa PQH ENIAIA EILiiKH
EKKAGAPILH ANONYMH ETAIPEIA, EILiiKOL EKKA0APILTHL
niLTOTIKON ILiPYMATON Kat OIOKpiTIKO TiTAO PQH ENIAIA EILiiKH
EKKAGAPil:H AE, TI"]V OTTofo KTTpocrwrrflO o TTAI"]pE~oucrto<; OtKfly6poc;

Tou Ko8' ou 11 oiTflO'fl : rou iL ..-_......l KOTofKou


~--------------~
o06>
TTopoora81lK 010 rou TTAilP~ouoiou rou 01Kilyopo
~~~~
-<-1D:~-~0~,
To mrouv <llr1 vo yfv1 OEKT~ ll oTTo 20-10-2016 ofTilOil rou, TTO ~ d '">' 0
KaTOTE91lKE OTilV rpo!JIJOH:io TOU b.JKOOTilpiOU TOUTOU IJE Opi81JO
.___________.I KOI TTp00010pi081lKE y1a Til OIKOOIIJO Til<; 1 11 ~-2-2017 KOTO
TllV OTTOia avoJ3A~81lKE YIO KEJVIl TTOU OVOq>EpTOI OTilV OPX~ Til<; OTTOq>OOil<;.
Kara HJV EKq>WVIlOil Til<; UTT09EOil<; OTTO Til LliKOOT~ TOU TTOpOVTO<;
LliKOOTilPiOU Oll!JOOIO OTO OKpOar~piO TOU OTilV Op108iOO OIKOOIIJO OTTO Til
OE1p0 TOU OIKEJOU EK8E!JOTO<;, ll TTAilPE~OUOIO OIKilVOPO<; Til<; OITOUOO<; OVETTTU~E

roue; IOXUPIO!Jouc; Til<; KOI <~TilOE vo yivouv ouroi OKrof.

A<l>OY MEJ\ETHLE THN .LliKOrPA<l>IA


LKE<l>0HKE LYM<l>ONA ME TO NOMO

ME TO ooq>oAIOTIKO IJETPO Til<; OUVTilPilTIK~<; KaTOOXOrJ<; TTEPXETOI


TTpOOWpiV~ OEOIJEUOil TWV TTp10UOIOKWV OTOIXEiWV TOU Oq>EIMTil YIO VO
E~OOq>OAIOTEi rJ !JEMOVTIK~ IKOVOTTOirJOrJ Til<; OTTOJTJ101l<; TOU OOVEIOT~ TTOU
TTPETT1 va Eivm XPil!JaTIK~ (MnpA8 12451/1997 NoB 45.1150. MnpXaAK
686/1991 b. 1992.02). ATTo Tl<; OlaTO~EI<; TWV ap8pwv 682 KOI 686 KnoM
ouvayETOJ, or1 ll Aftl.j.lll rwv ampoAIOTIKWV !JETpwv EmrpETTETal KOI 01araooET01
OE TTEpiTTTWOJ1 TTOU UTTOPXEI ETTIKEi!JEVO<; KiVOUVO<;, 0 OTTOiO<; OTTEIAEf TO ETTJOIKO
OIKOiWIJO ~ TJ1V OTTOiTilOil KOI TTpO<; OTTOTpOTTr) TOU ~ OE TTEpiTTTWOil OUVOpO!Jrl<;
ETTEiyouoac; TTEpiTTTWOil<;, 11 OTTOio ETTIJ30MEI TllV TOXio KOI OIJEOil Aftl.j.lll
IJETpwv TTplv ~ Kara Til 01apKEIO Til<; TaKTIKf}<; 01ayvwoT1Kr)c; OiKil<;. Av 01
rrpay!JOTIKE<; auT<; rrpoOTTo9oEI<; OEV urrapxouv r) OEV m8avoAoyouvrm, oe:v
OIKOIOAoyEiTOI ll A~l.j.lll ooq>oAIOTIKWV IJETpwv, VlaTi aura OTTOTEAouv Tr]V
E~aipEOI'J TOU KOVOVO, KaTcl TOV OTTOiO TO E~OVOVKOOTIKO IJETpO KOTQ TI'J<;
TTEpiOUOiac; r) TOU TTpOOWTTOU, OlaTOOOOVTOI KOI AaiJJ3ciVOVTOI IJOVO IJETO TllV
OpiOTIKf} KOI TEAEoiOIKI'J OIOVVWOil Til<; OTTOiTilOil<; KOI IJE Tl<; Eyyur)01<; KOI
01arurrwcre:1<; Til<; TaKTIKr)c; OIOOIKaoiac;. LUVTTW<;, orav o VOIJO<; arranEi
ETTIKEi!JEVO KiVOUVO ~ ETTiyouoa TTEpfTTTWOil, EVVOEi, TTpOOr)Awc;, TJ1V UTTOP~'l

OOUV~8ouc; OVclVKil<; EKTOKTil<; OIKOOTIK~<; TTpOOTOOiac; TOU OIOOiKOU, ll OTTOia


va OIKaloAoyfrm oTTo Til ouvopo!Jr) TTopovrwv TTPOYIJOTIKWV TTploranKwv
MOVOIJEAOU<;

ouyKEKPIIJEVou KIVOuvou IJarafwoll<; Til<; arrafTilOil<; ~ ErrEfyouoa Tn:pfrrTWOil


Til<; rrapouoa<; ony!J~<; (MnAs 8650/1991 NoB 40. 301 18488/1987 NoB
36.12541 22324/1994 OOiliJ.). EIOIKOTEpa rrpoKEIIJEVou va OIOTOXSEf TO
aocpaA1onK6 IJETpo Til<; ouvTilPilTIK~<; KaracrxEoll<; y1a TllV E~aocpaAIOil
XPiliJOTIKWV arrmT~oEwvl w<; ETriKEfiJEVo<; Kfvouvo<; voEfTm lllTISavoA6yllOil 6TI
ETrfKEITal OUVKEKpi!JEVIl rrpOOEX~<; OTrO~EVWOil TOU O<pEIAETil arr6 TllV
KOTOOXET~ rrEplouofa Tou I ETOI WOTE va Efv01 aouvarll ll Errfanwoll EvavTfov
Tou avayKaOTIK~<; EKTEAEOil<;~ orav o aiTwv oavEIOT~<; Sa arroKT~01 oTo
IJEMov EKTEAEoTo TiTAol IJETO rov TEPIJOTIOIJ6 Til<; 01ayvwcrT1K~<; ofKil<; EfT 01on
Sa EXEI IJEXPI TOTE [3A64JEII aMolw01 KOI yEVIKw<; arroKpU4JEI ra rrEploumaKa
rou crTOIXEfal EfT TEAO<; 01on ra rrEploumaKa Tou OTOIXEfa Sa txouv IJEXPI TOTE
Trl[3apuvSEi IJE OIKQIWIJOTO UTrEp TpfTWVI ~ ETrEfyouoa TTEpiTTTWOil Til<;
rrapOUOil<; OTIYIJ~<;~ W<; TETOIO<; VOOUIJEVIl<; EKEfVIl<; ll OTTOia XP~~1 OIJEOil<;
puSIJIOr}<; IJE OIKOOTIK~ TTap 1Jf30oll~ Aoyw avayKil<; y1a YP~VOPil TTpooraofa
TOU OUOIOOTIKOU OIKOIWIJOTO<;I TO OTTOiO TTpETT1 VO aocpaA10Si OTTO TOV
OIKOiouxo~ y1a va !JilV TTpo~EVIlSEi aTTo TllV [3paoUTilTO Til<; ETTfAUOil<; Til<;
Olacpopa<;l oumwoll<; Kal avaTToTpETTTo<; Kfvouvo<; (f3A. MnpGEo 19987/2005
TNn No!J0<; 1 MnpAS 11631/1998 L\EN 54.15061 MnpAS 12451/1997 NoB.
45.1 150 1 MTTEil<; noA LliK . apSp. 682 TTap. 5 mX 321 o fo1o<;l E1oaywy~ OTil
OIKOVOIJIK~ oKE4Jil TTap. 23 (3.2.1) crEA. 345 KOI oxoAio o L\ 10. 441 I KEpaiJta<;
- noAu~wyoTTouAo<;l Ta aocpaAIOTIKcl IJETpa OTO EMilVIKO QOTIKO OIKOVOIJIKO
OfKOIOI OTO ouMoyiKO tpyo H opaOTIKOTilTO Til<; OIKOIOOUVIl<; TTOp. 3.4 OEA.
260 1 MnXaA. 686/1991 L\ 23.262 IJE ou1Jcpwvo EVIliJEPWTIKo OlliJEfw!Ja 2:T.
2:ra!JaroTTouAou Km MnAS. 23867/1993 NoB 42.2331 8650/1991 ). ilEv IJTTOpEi
VO SWpllSEi OTI OTTOTEAEi ETriKEfiJEVO KiVOUVO ~ ETrEfyouoa TrEpfTrTWOil mSav~
1

IJETOj3oA~ OTO IJEMov Til<; TrEpiOUOIQK~<; KOTOOTOOEW<; KOTrOIOU TrpOOWTrOUI


y1ari IJ TETOia EKOOX~ Sa OIKmoAoyouvrav ll A~4Jil aocpaAIOTIKWV IJETpwv Kal
IJOAIOTO IJE TllV IJOp<p~ Til<; OUVTilPilTIK~<; KOTOOXEOEW<; 0 KOSE EKKPEIJ~
aywyr), EV 04JEI Til<; EVOEXOIJEVIl<; Kara TllV KOIV~ rrfpa KOI Aoy1K~~ IJET0[3oA~<; ~
AOTTWOW<; HJ<; TrEpiOUOIOK~<; KaTOOTOOf:W<; TOU OlaOfKOU . LUVETrW<; ll
EAOTTWjJEVfl lTEpiOUOIOK~ KOTOOTOOfl TOU Oq>EIAETfl OEV OIKOIOAOyEi jJOVfl a
Tfl OUVTflpflTIK~ KOTOOXEOfl TWV m:piOUOIOKWV TOU OTOIXEiWV, Oq>OU KaT.

U<piOTOTQI KiVOUVO<; EKlTOI~OEW<;, 01TOKPU4JEW<;, 1Tif3apUVOEW<; KOI YEVIKW<;


13A613fl<; Tfl<; lTEpiOUOfa<; TOU IJEXPI<; OTOU ~01TAI08i j.J EKTEAEOTO TiTAO ll
OlTOiTflOfl TOU OOVEIOT~ (MnpA8 449/2004 NoB 2004.831, MnpA8
12451/1997 NoB 1997.1150, MnpA8 22493/1994 EML\vfl 37.707,
MovnpXaAK 686/1991 L\ 23.262).
LTflV 1TpOK1jJEVIl lTEpflTTWOfl TO OITOUV, ElTIKOAOUjJEVO Til OUVOpOjJ~

ElTEiyouaa<; lTEpilTTWOil<; KOI ElTIKEijJEVOU KIVOUVOU f3A6f3f1<; TWV OUj.Jq>EpOVTWV


TOU, SflTEi VO OIOTOX8i, W<; aa<paAIOTIKO IJETpO, ll OUVTflPilTIK~ KOTO<J)(EOfl TWV
OlTQIT~OEWV lTOU OIOTilPEi 0 Ka8' ou 1<; xe:ipa<; TWV Tp01TE<';IKWV IOpUjJOTWV,
Tiou e:ope:uouv aTflV AS~va, IJEXPI Tou Tioaou rwv 72.000 e:upw, TIPOKEI!Jtvou
VO E~aa<paAIOTOUV 01 ava<pe:p6j.JEV<; OTflV OiTflOfl OlTOIT~01<; TOU KaT' OUTOU, 01
OlTOi<; KIVOUVEUOUV A6yw Tfl<; EAOTTWjJEVIl<; lTEpiOUOIOK~<; KOTclaTOOil<; TOU
TEAEUTOiOU KOI VO KOTOOIKOOTEi 0 Ka8' OU OTil OIKOOTIK~ TOU OOlTOVfl.
H aiTflOfl TiapaOEKTW<; KOI ap!JoOiw<; Ka8' uAfl Kal Kma T61Tov q>pe:ra1
Tipo<; au<:~TflOil e:vwmov rou L\IKaOTflpiou rourou (ap8pa 683 Km 22 KnoA6)
Kma TllV OlaOIKaaia rwv aaq>aAianKwv IJETpwv (ap8pa 686 1T. KnoAL\)
OlTOpptlTTOjJEVIl<; Til<; EVOTOOEW<; lTEpi KOTcl TOlTOV OVOpjJOOIOTflTO<; TOU Ka8'
ou, 1TEIO~ 1Tp6KEITOI y1a XPiliJOTIK~ oq>e:1A~ raTio<; Tiapox~<; e:ivm o T6Tio<; Tiou
0 OOVEIOT~<; EX1 TllV KOTOIKta TOU (ap8pa 683 TT0p .3 KOI 31 KnoM KOI 321
rrap .1 TOU AK, 13A. KOI K. MTTEfl , noAITIK~ L\IKOVO!Jia , T.14, ap8po 683 , orA 49
KOI 51) KOI EtVOI VOjJI!Jil (ap8pa 707 ETT. Kno.\6) . npTTEI OUVElTW<; VQ
e:~naa8e:i rre:pmrtpw Km' ouaiav.
Arr6 TllV e:KTi!JilOfl rwv e:yypaq>wv Tiou 01 OIOOIKOI IJET' e:mKA~ae:w<;
TTpOOKOIJtsOUV, OTTO TOU<; IOXUPIOjJOU<; TWV lTArJpE~OUOiWV OIKI"JYOPWV TWV
OIOOiKWV, TOU<; OlTOiOU<; OVETTTU~OV TTpOq>OpiKO KOI j.JE TO tyypaq>a Oll!JEIWjJOTO
TOU<;, KOI OlTO 6Ail YEVIKcl TI"JV OTTOOEIKTIK~ OIOOIKOOia m8avoAoyOUVTOI KOTO
TflV KpiOfl TOU 61KOOTilpiou TO OK6Aou8a KpiOijJO TTpayjJOTIKcl TTEpiOTOTIKcl :
L\UVcljJ1 TI"J<; UlT' ap18j.J6V 935/1998 OUIJf300rJ<; TTfaTWOI"J<; j.JE OVOIKTO
(aMr)AOXP0) AoyapiOOjJO lTOU OUV~q>8fl om; 21 -9- 1998 OTr) Bpo1a J.JETO~U TI"J)

t I l J../~
(I l
3,\t_ .,o Til<; uTT' apt81J6v L{cv8 /2017 aTT6<pacrll<;
_ rou MovoiJEAouc;
f.lP<k OIKEiou A81lVWV (TIJ~IJa Acr<paAICJTIKWV Mtrpwv)
.;g;~~
. vv H VUIJil<.; rpaTTE~IK~c; Eratpiac; IJE Tllv ETTwvu!Jia ArPOTIKH TPAnEZA THL:
EI\AA/10L: A.E. KOI rou Ka8' ou we; o<pEIAETil, XOPilY~81lKE mov TEAEUraio
EVTOKil TTiCJTWCJil TTOCJOU 9.000.000 OPOXIJWV ~ 26.412,30 EUpW, KOT<l roue;
EIOIKOTEpouc; 6pouc; KOI OUIJ<pWViE<; TTOU avaq>EpOVTOI cr' OUT~V. fla TllV
E~UTTilPETilOil Til<; W<; clVW OUIJ~OCJil<.; TllP~81lKE 0 UTT' Opi81JOV L-..._ _ _ __ . .
0 oavEtaK6<; Aoyaptacr1J6<;. nEpOITEpw, ouvciiJEI Til<; uTT' apt81J6v ~--
1 _ _ __ . .

cru!J~Ocrll<.; TOKOXPEWAUTIKou ayportKou crTEyacrnKou oavEiou TTOu cruv~<p81l


crnc; 29-11-2006 CJTil Bpo1a IJETO~u Til<; avwVUIJil<; TpaTTE41K~<; ETalpEiac; IJE TllV
TTwvu1Jia ArPOTIKH TPAnEZA THL: EI\AA/10L: A.E. KOI Tau Ka8' ou we;
o<pEIAETil, XOPilY~81lKE crrov TEAEUraio TOKOXPEWAunK6 ociv10 TTocrou 25.000
EUpW, KOTO TOU<; EIOIKOTpouc; 6pouc; KOI OUIJ<pWViE<; TTOU OVO<pEpOVTOI cr'
OUT~V, IJE OTTOKAEICJTIKO CJKOTTO Til ~EAriWCJil Til<; KOTOIKia<_; TOU. r1a TllV
E~UTTilPETilCJil Til<; we; civw OUIJ~OCJil<; TllP~81lKE 0 UTT' api81J6VL...-_ _ _ ____J
D oav1aK6<; Aoyaplacr1J6<;. TAoc;, ouvci!JEI Til<; uTT' ap181J6v 831/2011
cru!J~OOil<; TOKOXPEWAUTIKou oaviou TTou cruv~q>Sil crn c; 20-6-2011 OTil Btpo1a

IJETO~U Til<; OVWVUIJil<.; rpaTTE~IK~<; ETalpEiac; IJE TllV ETTWVUIJiO ArPOTIKH


TPAnEZA THL: EI\AA/10L: A.E. Km rou Ka8' ou we; o<pEIAETil, XOPilY~81lKE

CJTOV TEAEUTaiO EVTOKil TTiCJTWCJil TTOCJOU 10.150,63 EUpW, KOTO TOU<;


EIOIKOTEpouc; 6pOU<_; KOI OUIJ<pWViE<_; TTOU OVO<pEpOVTOI cr' OUT~V . r1a TllV
E~uTTrlPETilOil Til<; wc; civw cru!J~Ocrllc; TllP~81lKE o uTT' ap18J..16v ~--
1 ------~
I IoavEiaK6<.; Aoyap1acr1J6<.;. L:r1c; 27-7-2012 avaKA~81lKE ll ciOEia
AEITOUpyia<_; Til<; TpOTTE~ac; KOI OUT~ Tt81lKE CJE Ka8ECJTW<_; EIOIK~<_; EKKa8cipiOil<;
TOU cip8pou 68 V. 3601/2007 EVW OUIJq>WVO J..IE TllV UTT' ap181JOV 4/27-7-2012
aTT6<pacrll Til<.; EmrpoTT~<.; Mtrpwv E~uyiavcrll<; Til<.; TpciTTE~ac; Til<.; EMciooc;, 01
EVVOIJE<; crxtcr1<.; TTou aTTopptouv aTT6 nc; TTapaTTcivw cruJ..I~cicr1<.; TTapEJ..IEivav
CJTilV ATE YEE KOI 01 oq>EIAE<; J..IETa<ptp81lKav crTouc; uTT' ap18J..1ouc; ~.-
I _ _ ...J

.____ _ ___.I I KQI OOVEIOKOU<.;


AoyapJOOIJOU<_; OVTiCJTOIXO. 0 Ka8' OU UTT~p~ GUVTT~<; GTilV OTTOTTAilPWJ..I~ TWV
OOVEiWV KOTci TO TTpwra Erll Til<.; OOVEIOK~<; GUIJ~OGil<; . 0crr6cro OTTO TO 2011
apx1oe: va Ka8ucrrpEi TllV aTToTTAilPWJ..I~ rwv J..lllVIaiwv o6m:wv TTapci Tl<;
ETTOVEIAI'll..liJEVE<; OXA~01<; TOU OITOUVTO<;, IJE TEAEUTaia KOTa~OA~ TO 2016. A

Tl<; KOpTEAE<; TTEAclTil TWV UTT' api81JOU<; 1.-..---------------r-'"


Kal ,\oyapiOOIJWV OpiOTIK~<; K08UOTEPI'l01'1<;,
EIJ<pOVi~OUV TllV KlVI'lOil TWV W<; clVW AOyapiOOIJWV OTTO Tl'lV OVT[OTOIXI'l

1'11-JEPOIJilVia XOP~VI'lOil<; TWV TTapaTTclVW TTIOTWOEWV IJEXPI Tl<; OVTiOTOIXE<;


lliJEPOIJI'lVi<; KAEIOfiJaTO<; TWV AOyapiOOIJWV TTpOKUTTTEI OTI ll KaTclAOITTO TWV
AOyapiOOIJWV OVEPXETOI OTO TTOOO TWV 70.365,01 EUpW (19.630,12 +
32.473,51 + 18.261,38). MOVIl OIJW<; 1'1 UTTOP~I'l Tl'l<; we; clVW a~iWOI'l<; TOU
OITOUVTO<; OEV apKEf y1a TllV wooKiiJI'lOI'l Tl'l<; KPIVOIJEVIl<; aiTilOI'l<;. Ka8ooov
TTOpclAAilAO OEV TTI80VOAOy~81lKE ETTIKEfi.JEVO<; KfVOUVO<; ~ ETTEiyouoa
TTEpiTTTWOI'l TTou va OIKmo,\oyEi Til A~4JI'l Tou OITOUIJEVou ao<paAIOTIKou IJErpou
Til<; OUVTilPilTIK~<; KaTclOXEOil<; Til<; KIVIlT~<; Kal OKiVIlTil<; TTEpiOUOfa<; TOU Ka8'
ou. EIOIKOTEpa, aTTo Kavtva aTTOOEIKTIKO OTOIXEio OEV TTPOEKU4JE on o Ka8' ou 1'1
afHJOil TTpOKEITOI VO EKTTOI~01 TTEpiOUOIOKcl TOU OTOIXEfa IJE OKOTTO VO
IJOTOIW01 TllV IKOVOTTOil'lOI'l Til<; W<; clVW a~iWOI'l<; TOU OITOUVTO<;. AKOIJI'l Kal TO
fo1o TO a11ouv OEv ETTIKaAEirm or1 o Ka8' ou ll aiTilOil EX1 TTPO~Ef OE
OTTOIOO~TTOTE TTpOTTapaOKEUOOTIK~ EVEPV10 TTpO<; TllV KaTU8UVOI'l EKTTOillOil<;
OTTOIOUO~TTOTE TTEpiOUOIOKOU TOU OTOIXEiOU, EVW, rrpETTEI, va Oll1JEIW8i OTI,
OUIJ<pwva IJE ooa txouv EKTE8Ei OTilV TTPOI'lVI'l8foa VOIJIK~ OKE4JI'l, OEV apKEi
y1a Tl'l A~4Jil TOU mTOUIJEvou ao<paAIOTIKOU IJErpou ll a<pllPiliJEVI'l ouvaroTI'lTa ~
TO EVOEXOIJEVO va OUIJ~ouv EKTTOI~01<;, aAAa ll UTTOP~Il TTapovrwv
TTPOVIJOTIKWV TTEpiOTaTIKWV KOI OUVKKp11JEVOU KIVOUVOU va TTpO~Ef 0 Ka8' OU ll
aiTilOI'l OTilV EVEPV10 aur~. yyovoc; TTou OEV m8avo,\oy~81lKE OTilV KpiVOIJEVIl
UTT08EOI'l . AVTI8ETW<;, m8avo,\oy~81lKE OTI 0 Ka8' OU iVai TTpOOWTTO <ppyyuo,
OOKEf EVEpyo aypOTIK~ ETTIXEIPI'JIJOTIK~ OpOOTilPIOTI'lTa, EXEI ETTITTAEOV IKOV~
aKiVIlTil TTEplouofa, oro IJEyaAuTEpo IJEpoc; HJ<; orrofac; TO a11ouv EX1 Eyypd4JEI
UTTp Tou rrpOOiliJEIW01<; (~A. ra urr' api81Jouc;
~-----------~
CJ Km mororrolllTIKd rou urro81lKO<pUAOKEiou Bpo1a<;)
WOTE 1'1 TUXOV U<piOTcliJEVI'l O"J!OfTilOil T.OU OITOUVTO<; VO 1-lll OlaTPEX1 KiVOUVO
IJOTaiWOil<; Til<; IKOVOTTOI~OEW<; Tl']<;. E~aMou, 0 ETTIKOAOUIJEVO<; OTTO TO OITOUV
VEVIKO<; KfVOUVO<; m8av~<; IJETa~OA~<; OTO IJEMOV Tl']<; TTEpiOUOIOK~<;

KOTclOTOOil<; TOU Ka8' OU, OEV apKEf y1a Tl'l A~4Jil OO<pOAIOTIKWV IJErpWV, Oq>OU
IJE TETOIO uoox~ Sa OIKOIOAOyouvrav 1'1 A~4JI'l aoq>OAIOTIKWV IJETpwv 0 K09
u(J)!6 /2017 MOVOIJEAOU~

ME ~COil TO lTOpOlTOVW 1TI80VOA0VIl8EVTO, OVE~apT~TW~ Til~ UlTOP~Il~ ~


!-Ill Hl~ OlTOiTilOil~ lTOU OVOq>EpETOI OTilV OirllOil, lTpElTEI, KOTO OUOIOOTIK~
napaoox~ Tou avncrroixou IOXUPIOIJOU Tou Ka8' ou (o onoio~ aMwoT
Epwvarm KOI auTEnayy,\Tw~). va anopp1q>8Ei ll airrJOil y1a EAAE14Jil
ElTIKEi!JEVOU KIVOUVOU, ll OUVOpOIJ~ TOU OlTOfOU OlTOTEAEi Til !J{O ~OOIK~
1Tp001T68EOil y1a TllV lTOPOX~ Til~ OITOUIJEVIl<;, lTpOOWpiV~~. OIKOOTIK~<;
lTpooraoia<;. To OITOUV, lTOU llTT~81lKE, lTpElTEI va KOTOOIKOOTEi OTilV lTAilPWIJ~
TWV OIKOOTIKWV E~OOWV TOU Ka8' OU, KOTO OUOIOOTIK~ lTOpOOOX~ TOU OXETIKOU
TOU OIT~IJOTO<; (ap8po 176 KnoM), KOTO TO Opi~OIJEVO EIOIKOTEpa OTO
OIOTOKTIKO.
riA TOYr AOrOYr AYTOYr

LliKO~EI OVTIIJWAia TWV OIOOiKWV.


IA noppilTTEI TflV aiTilOfl.
ElTI~OAAEI OE ~apo<; TOU OITOUVTO<; TrJ OIKOOTIK~ OOlTOVIl TOU Ka8' OU TflV
OlTOia Opi~EI OTO 1T006 TWV OIOKOOiWV (200) EUpW.
Kpi81']KE, arrocpaaiaTI']K KOI OI'JIJOOIEU81lKE o Oll!J6ata EKTOKTfl
OUVEOpiaall OT'lV A8~va XWPI<; TrlV rrapouofa TWV OIOOfKWV KOI TWV
TTAilPE~ouofwv rou<; OIKily6pwv an<; 24 Malou 2017 .
(y1a Til Oll!JOOIEUoll)
H LliKAL:THL: H rPAMMATEAL:

/
/

~
.::
- .dl<o-- ---:_..,1)