You are on page 1of 6

1

Nama: ........................................................................................ Tingkatan: ................................

SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
942/3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
STPM 2017
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
GEOGRAFI
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
KERTAS 3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
(Satu jam)
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN


TRIANG, PAHANG

KERTAS MODEL 4
Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA Untuk kegunaan


DIBENARKAN BERBUAT DEMIKAN. pemeriksa
Bahagian A
Jawab empat soalan.
Bahagian A: Jawab soalan 1 dan soalan 2. 1
Bahagian B: Jawab soalan 3 dan soalan 4. 2
Jawapan untuk soalan 1 dan soalan 2 bagi Bahagian A dan Jawab
Bahagian B
soalan 3 dan soalan 4 bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3
Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas
4
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung ( ).
Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak

STPM 942/3
KERTAS MODEL 4
2

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL

[20 markah]

1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan ekologi? [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Dengan merujuk ekosistem hutan, bagaimanakah sesebuah ekosistem yang terganggu dapat [4]
mencapai keseimbangan.

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Nyatakan dua kesan gangguan ekosistem terhadap spesies flora dan fauna. [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(d) Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem hutan [1]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 4
3

2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan el-Nino? [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Huraikan bagaimana sistem atmosfera mempengaruhi fenomena el-Nino. [4]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Nyatakan tiga kesan fenomena el-Nino. [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 4
4

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA

[20 markah]

3 Gambar rajah di bawah menunjukkan sebuah empangan.

Pengeluaran Sisa Pepejal (000 tan)


Negeri
1998 1999 2000
W.P. Kuala Lumpur 1 058 1 070 1 082
Selangor 1 169 1 204 1 240
Pulau Pinang 611 630 648
Johor 927 956 1 005

Berdasarkan jadual di atas,

(a) kira jumlah pengeluaran sisa pepejal antara tahun 1998 hingga tahun 2000 bagi negeri-negeri [2]
dalam jadual di atas.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam? [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 4
5

(c) Bagaimanakah konsep pembangunan berterusan (lestari) boleh diterapkan dalam konteks [4]
pengurusan sumber hutan di Malaysia?

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 4
6

4 (a) Merujuk kepada negara Malaysia, terangkan maksud penyahhutanan? [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Jelaskan bagaimana penyahhutanan dapat menjejaskan cuaca dunia. [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Terangkan satu punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran air di Malaysia. [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(d) Terangkan bagaimana tumpahan minyak di laut menyebabkan kemusnahan ekosistem marin [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 4