You are on page 1of 5

1

Nama: ........................................................................................ Tingkatan: ................................

SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
942/3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
STPM 2017
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
GEOGRAFI
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
KERTAS 3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
(Satu jam)
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN


TRIANG, PAHANG

KERTAS MODEL 9
Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA Untuk kegunaan


DIBENARKAN BERBUAT DEMIKAN. pemeriksa
Bahagian A
Jawab empat soalan.
Bahagian A: Jawab soalan 1 dan soalan 2. 1
Bahagian B: Jawab soalan 3 dan soalan 4. 2
Jawapan untuk soalan 1 dan soalan 2 bagi Bahagian A dan Jawab
Bahagian B
soalan 3 dan soalan 4 bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3
Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas
4
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung ( ).
Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

STPM 942/3
KERTAS MODEL 9
2

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL

[20 markah]

1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Terangkan dua aktiviti manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Huraikan dua peranan tumbuh-tumbuhan hijau di dalam sesebuah eksistem. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 9
3

2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesan rumah hijau? [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Terangkan dua kesan rumah hijau terhadap sistem ekologi. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Huraikan dua langkah pengurusan untuk mengatasi kesan rumah hijau. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 9
4

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA

[20 markah]

3 Rajah di bawah menunjukkan sebahagian aktiviti penyahhutanan untuk pembinaan lebuh raya yang
merentasi kawasan hutan.

Berdasarkan rajah di atas,


(a) Namakan fenomena yang terjadi akibat daripada aktiviti manusia tersebut. [1]

............................................................................................................................................................................

(b) Nyatakan dua sebab lain berlakunya fenomena tersebut. [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Namakan tiga jenis gas yang menyebabkan fenomena tersebut. [4]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Huraikan dua kesan fenomena tersebut terhadap manusia dan alam sekitar. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 9
5

4 (a) Berdasarkan konsep pembangunan lestari, jelaskan dua langkah utama yang dapat diambil [4]
bagi memelihara dan memulihara alam sekitar.

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
(b) Berdasarkan satu langkah yang telah anda pilih dalam seoalan 4 (a), huraikan tiga kaedah [6]
yang dijalankan bagi mengatasi masalah pencemaran udara di sesebuah kawasan.

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 9