MAKLUMAT MODEL PENGAJARAN MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT Prinsip/ Konsep Teori MODEL SISTEM BEHAVIORAL MODEL SOSIAL MODEL

PERSONAL 

Robert M. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. Mengikut teorinya, ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. 

Berasaskan eksperiment pelaziman klasik Pavlov, pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson , atau modifikasi tingkahlaku, terapi tingkahlaku dan cybernetics. Manusia mempunyai mekanisme pembetulan kendiri yang berupaya untuk mengubahsuai tingkahlaku berdasarkan maklum tentang sejauh mana kita berjaya melakukan tugas yang diberi. Contohnya, jika kita menaiki tangga dalam keadaan gelap, sudah tentu kita akan berasa teragak-agak mengambil 

Pendekatan pembelajaran yang menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Difokuskan pada peningkatan kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratik dan bekerja secara produktif dalam masyarakat.
Model Pembelajaran Sosial (Main Peranan) Main peranan adalah suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu murid menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial. Proses main peranan ini dapat memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang berguna sebagai ransangan kepada murid untuk: · Meluahkan perasaam · Memperoleh inspirasi dan 

Model ini mengajar kemahiran menyelesaikan masalah,aktiviti penulisan dan bidang-bidang yang lain. Berpunca daripada pandangan dalam teori pembelajaran Humanistik. Berorientasi pada individu dan pengembangan diri (self). Fokus kepada pembentukan peribadi individu. Sasaran utama model pembelajaran ini adalah pengembangan peribadi atau kemampuan pribadi. Model pembelajaran personal terdiri dan 4 jenis strategi pembelajaran, ialah: 

Mengikut Gagne, pengalamanpengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalamanpengalaman baru demi memudahkan proses pembelajaran berlaku. Gagne mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam sesuatu pembelajaran, iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa penahanan, fasa ingatan kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.

beberapa langkah. Jikalau kita angkatkan kaki terlalu tinggi, kita akan terasa seolah-olah kaki tersebut terapung agak lama di udara sebelum terpijak pada tangga berikutnya. Jikalau, kita hanya mengangkat kaki sedikit sahaja, besar kemungkinan kita akan tertendang anak tangga seterusnya. Melalui maklum balas, yang kita terima, lamakelamaan kita dapat jangkakan betapa tinggi atau rendah kaki kita perlu diangkat semasa menaiki tangga dalam keadaan gelap.

· ·

pemahaman yang i. berpengaruh terhadap sikap, nilai dan pemikirannya. Memperkukuhkan lagi dalam menyelesaikan masalah Mendalami mata pelajaran dengan pelbagai cara.

Pengajaran tanpa arahan; Bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan peribadi iaitu kesedaran diri (self awareness), pemahaman (understanding), otonomi, dan konsep kendiri (self concept). Latihan kesedaran; Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan self exploration and self awareness. Apa yang perlu dititik beratkan pada perkembangan interpersonal awareness and understanding and body and sensory awareness. Sinektik Bertujuan untuk mengembangkan kreativiti peribadi dan pemecahan

B. Model Pembelajaran Simulasi Sosial ii. Simulasi telah diterapkan dalam pendidikan lebih dari tiga puluh tahun . pelopornya antara lain Sarene Boocock dan Harold Guetzkow.Model ini merupakan penerapan dari prinsip sibernetik

MAKLUMAT TAMBAHAN;

Proses simulasi bergantung pada peranan guru atau fasilitator. Ada empat prinsip yang harus ada sebagai fasilitator 1. Penjelasan. Strategi kumpulan model Guru /fasilitator hendaknyaiii. memberikan penjelasan dengan Pengajaran langsung sejelas jelasnya tentang aktivitiiv. y Merupakan strategi yang harus dilakukan. yang berarahkan guru 2. Mengawasi. 

Ada menekankan pembentukan konsep dan pengujian hipotesis oleh pelajar, dan yang lain pula menjana pemikiran kreatif. Ada beberapa model direkabentuk untuk merangsang kebolehan intelek umum. Kebanyakan model pemprosesan maklumat amat berguna untuk mengkaji diri dan masyarakat serta mencapai matlamat peribadi dan sosial pendidikan. Sekarang kita masyarakat akan melihat kerangka yang menggabung ideaidea model pemprosesan maklumat.
Empat Terlibat Proses dalam Utama Model

Pemprosesan Maklumat

di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara berlangsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah. y Ia mendapati, bahawa agak sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik tetapi kurang sesuai bagi matapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan. Pembelajaran masteri y Isi pembelajaran disusun daripada mudah kepada

Simulasi dirancang untuk tujuan tertentu dengan susunan dan v. prosedur yang tertentu. 3. Melatih. Dalam simulasi ini, pemain akan melakukan kesalahan,guru harus memberikan arahan sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. 4. Perbincangan. Dalam simulasi, refleksi menjadi sangat penting oleh kerana itu setelah simulasi selesai guru membincangkan beberapa hal seperti (1) Keberkesanan aktiviti (2)kekurangan (3)Cara mengatasi. C. Model Pembelajaran Sosial ( Pembelajaran Koperatif) Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin,

masalah secara kreatif. Sistem konseptual Bertujuan untuk meningkatkan lagi keperibadian seseorang.

1) ('Encoding')

Pengenkodan

Proses

yang

menentukan perakam
y

cara maklumat didekod dan diletakkan dalam

deria, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.

2) Penyimpanan ('Storage')

y

Proses

yang

menentukan maklumat
y

bagaimana disimpan dalam memori.

ketiga-tiga

stor

3) Mengingat ('Retrieval')

Kembali y

Proses yang membolehkan maklumat daripada ingatan jangka pendek dan dikeluarkan

kompleks sebelum disampaikan kepada murid-murid kita secara individu melalui bahan atau resos pengajaran yang sesuai. Mereka dapat belajar mengikut kadar masing-masing Mereka diuji dengan menggunakan pelbagai bentuk ujian. Sekirannya mereka masih belum menguasai manamana unit pengajaran, mereka akan diberi peluang untuk mengulangi unit berkenaan. Pembelajaran masteri berasaskan andaian bahawa setiap murid berupaya menguasai kemahiran-kemahiran penting yang terkandung dalam

1982). Model pembelajaran ini berfokuskan kepada perkembangan konsep dan kemahiaran melalui kerja berkumpulan. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan -rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: a. saling bergantung antara satu sama lain secara positif, b. saling berinteraksi secara bersemuka, c. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri, d. kemahiran koperatif, dan e. pemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini. Individu dalam kumpulan dikehendaki

ingatan jangka panjang.

kurikulum.

4) Lupaan ('forgetting')

Proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar diingat kembali daripada

ingatan jangka pendek dan ingatan panjang.

menunjukkan kefahaman masingmasing dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan. Beberapa cara pembelajaran koperatif telah diperkembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, misalnya Jigsaw, TGT (teamsgames-tournaments), STAD (Students Teams- Achievement Division), Belajar Bersama (Learning together), Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads), dan Meja Bulat (Round Table). Pengajaran sebaya memainkan peranan yang sangat penting menurut cara Jigsaw. Dalam cara ini, pembahagian tuigas diagihkan di kalangan murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Bahan pembelajaran dipecahkan kepada topik-topik kecil. Setiap murid diagihkan tugas untuk mempelajari satu topik kecil. Setelah menguasai topik kecil sendiri, murid akan mengajar

rakan-rakan lain dalam kumpulannya sehingga semua ahli kumpulan menguasai semua topik kecil itu. Selepas itu satu aktiviti dijalankan untuk menguji sama semua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyempurnakan tugasan yang diberi. Jigsaw merupakan cara pengajaran berpusatkan murid. Kemungkinan besar bahan baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan membantu penstrukturan semula idea. Pembelajaran koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan. Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme.

IMPLIKASI MODEL PENGAJARAN

Model Pemprosesan Maklumat Inkuiri y Murid akan mengambil bahagian yang aktif dalam pembelajaran, menganalisis data,menyemak hipotesis dan membuat refleksi terhadap pembentukan ilmu yang timbul. Ekspositori y Murid tidak digalakkan memikirkan atau menyoal tentang apa yang dipelajari.Mereka hanya mempelajari apa yang patut dipelajari sahaja.

Model Sistem Behavioral

Model Sosial

Model Personal

Pengajaran Langsung y Kaedah ini agak sesuai untuk mengajar bacaan dan metematik tetapi kurang sesuai bagi matapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan. Pembelajaran Masteri y Dalam kaedah ini isi pelajaran disusun daripada mudah kepada kompleks sebelum disampaikan kepada murid-murid agar murid dapat mengikuti pengajaran guru mengikut kadar kecekapan masingmasing.

Pembelajaran Koperatif y Kaedah ini akan meningkatkan kemahiran sosial dan perpaduan antara ahli kumpulan dan pembelajaran ini juga mempunyai impak ke atas pencapaian akademik dan harga diri murid-murid. Main Peranan & Simulasi y Main peranan amat berguna dalam P&P sains sosial di mana muridmurid kita dapat memahami keprihatinan,nilai dan perspektif orang lain. Simulasi membantu murid-murid untuk melihat perwakilan objek yang sebenar.

Synectics y Murid-murid akan mengikuti satu siri bengkel sehingga mereka berupaya untuk mengaplikasi prosedurprosedur tertentu secara individu dan kumpulan koperatif.

Model Pemprosesan Maklumat 
Murid Guru murid dapat melibatkan diri dalam proses penaakulan. akan membimbimbing mengumpul

Model Sistem Behavioral 
guru hanya menyampaikan tetapi murid murid murid pengajaran,

Model Sosial
dapat berinteraksi dengan orang sekeliling. dapat bersosialisasi

Model Personal 
saling bergantung antara satu sama lain secara positif saling berintera ksi secara

haruslah menerokan pengajaran tersebut agar mencapai hasil pembelajaran yang diingini. murid dapat mengubahsuai

untuk

sesama mereka. memberi rangsangan kepada murid untuk meluahkan perasaan serta memperoleh inspirasi yang dan pemahaman

bersemuka akauntibiliti individu atas

S

maklumat. 

pembelajaran diri sendiri.

tingkah laku berdasrkan maklum balas guru.

berpengaruh terhadap

sikap, nilai dan pemikirannya. murid tidak digalakkan untuk berfikir dan menyampaikan idea. menumpukan apa yang murid itu fahami sahaja. pembelajaran secara langsung kurang sesuai. tanpa guru, murid tidak dapat melaksanakan sesuatu aktiviti dengan sempurna. murid tidak dapat berdikari kerana tidak menerima arahan dari guru. Murid dapat meneroka dan kemahiran diperkembangkan berperingkat. murid dapat mengukuhkan melalui tugasan dapat secara dapat meluahkan perasaaan. murid diberi peluang untuk berinteraksi sesama mereka. memberi murid penglibatan. peluang untuk aktif kepada dalam fokus pada pembentukan

peribadi sahaja. memerlukan kesedaran meningkatkan diri sendiri. memberi peluang kepada latihan untuk kemampuan

W

bersoal jawab dalam proses

murid untuk berinteraksi. murid dapat meneroka umtuk meningkatkan diri sendiri. kemampuan

O

pengajaran dan pembelajaran.

pemahaman yang diberikan. 

murid

berasa

bosan

dan 

murid kurang meneroka. murid tertumpu hanya pada satu kaedah sahaja untuk menyelesaikan masalah. 

penglibatan

guru

adalah 

tahap pemikiran murid yang berbeza-beza pengawasan penting. guru adal ah

T

mencatat nota yang diberikan oleh guru.

penting bagi murid objektif kaedah tidak tercapai kerana kelakuan negatif murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful