PERBANDINGAN ANTARA MODEL PENGAJARAN

PERKARA/MODEL SEJARAH/BIODATA TOKOH MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT MODEL SISTEM BEHAVIORAL MODEL SOSIAL MODEL PERSONAL

-Robert

Mills

Gagne - Carl Ransom Rogers -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi

(21 Ogos 1916 ± 28 -Ivan Pavlov (14 Sept April 2002) - ahli psikologi pendidikan Amerika. - terkenal dengan Andaian Gagne 1849 ± 27 Feb 1936) - ahli fisiologi, psikologi dan fizik Rusia. - pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904. - terkenal dengan pelaziman klasik

yang Amerika iaitu eksperimental

terkenal ialah kajian - teori pembelajaran patung Bobo

pembelajaran pemerhatian.

- Frank Johnson Goodnow (18 Jan 1859 ±15 Nov 1939) - dilahirkan di Brooklyn, New York. -John Broadus Watson (9 Jan 1878 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil ³Little Albert´

-Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 kini) - ahli psikologi Amerika - terkenal dengan pembelajaran penemuan -Edward Lee

.

Thorndike (31 Ogos 1874 ± 9 Ogos 1949) - ahli psikologi Amerika. - eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike.

PRINSIP / KONSEP TEORI Inkuirimurid Pengajaran Pembelajaran Synectics- Model ini Model mengajar kemahiran melibatkan diri dalam Langsung- Model ini Koperatifmenguji konsep dan berarahkan hipotesis. dimana guru guru pembelajaran akan berfokuskan

ini menyelesaikan kepada masalah,aktiviti

menyampaikan Ekspositorimurid pengajaran

isi perkembangan secara konsep

penulisan dan bidangdan bidang yang lain. melalui

akan akan menerima langsung isi pelajaran dari guru. murid-murid menstruktur pengajaran menyusun pengajaran pembelajaran.

kepada kemahiaran

serta kerja berkumpulan masa supaya Main Peranan & Main membantu

langkah Simulasidan peranan

murid-murid memahami

Pembelajaran Masteridigunakan menyesuaikan pengajaran faktor Model

tingkahlaku ini ,peranan

sosial mereka

untuk dalam interaksi sosial dan cara-cara

dimana menyelesaikan perbezaan masalah berkesan. lakonan) dengan (Watak Simulasi

individu diambil kira.

menggabungkan maklumat satu-satu melalui mengenai kemahiran

demonstrasi,praktis dan latihan khusus. STRENGTH (KEKUATAN) Merujuk kepada kaedah inkuiri, muridmurid akan melibatkan diri dalam proses penaakulan bagi mengasahkan kemahiran-kemahiran menyoal dan membuat kesimpulan, serta membina dan seterusnya menguji konsep dan hipotesis.murid-murid akan dibantu serta dibimbing untuk mengumpul dan menganalisis data, menyemak hipotesis dan teori, kemudian Berupaya untuk mengubahsuai tingkahlaku berdasarkan maklumbalas tentang sejauh mana kita berjayamelakukan tugas yang diberipengajaran langsung adalah satu strategi yang berarahkan guru dimana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran agar - Pembelajaran koperatif meningkatkan kemahiran sosial dan perpadua antara ahli kumpulan malah ia juga mempunyai impak ke atas pencapaian akademik dan harga diri muridmurid. -Melalui kerja berkumpulan, mereka -Tingkahlaku koperatif bukan sahaja meransangkan muridmurid secara sosial Murid- murid akan menjadi lebih kreatif dan bebas daripada kongkongan

bahkan secara intelek. pemikiran bersifat rigid. Mereka akan memperoleh satu kerangka pemikiran dan perspektif yang baru. Selain itu dapat memupuk kemesraan antara satu sama lain serta menggalakkan penglibatan yang aktif.

membuat refleksi

dapat mencapai hasil

belajar bersama-sama untuk menguasai maklumat, idea dan kemahiran yang penting di samping memikirka cara-cara

terhadap pembentukan pembelajaran yang ilmuan yang timbul. ditetapkan serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara

langkah demi langkah. penyelesaian bagi Oleh yang demikian, ia agak sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik. - Mereka juga akan bersaing antara satu sama lain dalam suasana yang kondusif. - Setiap murid mempuyai peluang yang sama untuk memperoleh pencapaian cemerlang. - Main peranan pula masalah yang timbul.

membantu muridmurid memahami tingkahlaku sosial, peranan dalam interaksi sosial dan cara-cara bagi menyelesaikan masalah dengan berkesan. - membantu mereka mengumpul serta meguruskan maklumat mengenai isu-isu sosial, mngembangkan sifatsifat empati terhadap orang lain, dan menambahkan kemahiran sosial mereka. - Melalui kaedah

simulasi pula, muridmurid akan mengambil bahagian dalam aktiviti sehingga mencapai matlamat pengajaran dan hasil pembelajaran yang telah ditentukan. WEAKNESS (KELEMAHAN) Melalui kaedah ekspositori pula adalah semata mata menyampaikan isi pelajaran kepada murid- murid . ia tidak menggalakkan mereka untuk memikirkan atau menyoal tentang apa yang dipelajari. Sebaliknya ia hanya memastikan bahawa Kurang sesuai bagi matapelajaran matapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan. -Sekiranya guru gagal untuk mengawal kumpulan murid yang dibentuk dengan baik maka murid tersebut mungkin akan menghadapi masalah sosial seperti terlampau bising dan mengganggu kumpulan lain sehingga - Guru melahirkan murid yang tidak seimbang kerana hanya menyepadukan aspek emosi dan intelek sahaja tanpa mengambil kira aspek jasmani, rohani, dan sosial.

mereka mempelajari apa yang sepatutnya dipelajari.

menyebabkan sesi pengajaran dan pembelajaran terganggu.

OPPORTUNITY (PELUANG)

-masyarakat dapat

-Guru melahirkan murid yang berkualiti dalam pembelajaran masteri kerana menggunakan kaedah pembelajaran secara individu yang menggunakan kurikulum berstruktur dan dibahagikan kepada unit-unit kecil pengetahuan serta kemahiran yang akan dipelajari..

-melalui model ini, akan dapat mengembangkan cara-cara murid berinteraksi dengan lebih berintegrasi dan produktif dan seterusnya menyokong aktiviti pembelajaran yang aktif. -melalui pembelajaran koperatif, murid mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pencapaian yang

-dapat menggalakkan sifat berdikari yang produktif demi meningkatkan kesedaran kendiri dan tanggungjawab terhadap nasib masing-masing. -guru dapat menggunakan model ini untuk mengubahsuai persekitaran pembelajaran murid dengan meningkatkan kualiti peribadi serta perasaan mereka berasaskan

dapat mencapai matlamat pendidikan peribadi, sosial dan kendiri.

cemerlang. -melalui perkongsian maklumat, idea dan kemahiran, mereka akan bersaing antara satu sama lain dalam suasana yang kondusif.

komunikasi yang berkesan. -mewujudkan pemahaman yang sama antara rakanrakan. -membolehkan kita lebih memahami diri kita , bertanggungjawab atas pendidikan seterusnya mencapai tahap perkembangan yang maksimum.

THREATS (ANCAMAN)

- Guru akan

-Murid tidak dapat berdikari untuk mendapatkan maklumat dan hanya bergantung pada pengajaran dan rangsangan yang diberikan oleh guru

- Melalui kaedah main peranan, terdapat murid yang akan memainkan peranan watak-watak yang negatif jika tidak dibimbing oleh guru. Oleh itu, objektif

- dikhuatiri murid menjadi terlalu aktif dan menyukarkan proses pengajaran dan pembelajaran guru. -Melahirkan generasi yang kurang

menghasilkan kehidupan dan pembelajaran yang kurang terjamin kepada murid-murid sekiranya mereka gagal untuk memberi

tunjuk ajar secara khusus.

sahaja.

kaedah main peranan

seimbang kerana hanya menumpukan kepada aspek mental dan emosi sahaja

-Tiada transformasi ke tidak akan tercapai. arah kemajuan negara sekiranya murid-murid hanya bergantung kepada guru semasa di sekolah.

IMPLIKASI

Inkuiri-

Murid

akan Pengajaran

Pembelajaran

Synectics-

Murid-

mengambil yang aktif

bahagian Langsung-

Kaedah Koperatif- Kaedah ini murid akan mengikuti meningkatkan satu siri bengkel mereka untuk

dalam ini agak sesuai untuk akan

pembelajaran, menganalisis data,menyemak

mengajar bacaan dan kemahiran sosial dan sehingga metematik kurang sesuai tetapi perpaduan anatar ahli berupaya bagi kumpulan dan mengaplikasi

hipotesis dan membuat matapelajaran refleksi pembentukan yang timbul. terhadap mirip ilmu penerokaan penemuan.

yang pembelajaran ini juga prosedur-prosedur kepada mempunyai impak ke tertentu dan atas secara

pencapaian individu dan kumpulan

akademik dan harga koperatif. diri murid-murid.

Ekspositori- Murid tidak digalakkan memikirkan atau menyoal tentang apa

Pembelajaran Masterikaedah pelajaran ini Dalam isi Main Peranan & Main Simulasi-

disusun

yang dipelajari.Mereka hanya mempelajari apa yang patut dipelajari sahaja.

daripada kepada

mudah peranan

amat

kompleks berguna dalam P&P

sebelum disampaikan sains sosial di mana kepada agar murid-murid murid-murid kita dapat murid dapat memahami

mengikuti pengajaran keprihatinan,nilai dan guru mengikut kadar perspektif orang lain. kecekapan masing masing- Simulasi membantu untuk

murid-murid melihat

perwakilan

objek yang sebenar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful