You are on page 1of 41

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

LATIHAN PENGAYAAN
PRINSIP PERAKAUNAN SPM

PELARASAN AKAUN:
1. Hasil Terdahulu dan Hasil Terakru
2. Belanja Terdahulu dan Belanja Terakru
3. Hutang lapuk dan Peruntukan Hutang Ragu
4. Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul
5. Pembetulan Kesilapan

DISEDIAKAN OLEH:
Guru sumber Prinsip Perakaunan Negeri Perak
1. Encik Samsudin Bin Ghazali
2. Puan Rohana Bt Md. Thani
3. Puan Hajah Salina Bt Kassim
4. Puan Che Zuriyah Bt Ismail

1
Penghargaan

Segala puji bagi Allah, dengan rahmat dan kudratNya kami dapat

menghasilkan modul latihan ini. Kami ingin merakamkan penghargaan

dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama

kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri Perak, Pengetua-

pengetua, rakan-rakan guru, pelajar-pelajar dan semua individu yang

secara langsung atau tidak langsung yang telah memberi kami inspirasi

dalam menghasilkan modul latihan ini.

Tidak ketinggalan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada

keluarga kami yang sentiasa memahami tugas dan tanggungjawab kami.

Sokongan dan pengorbanan semua pihak menjadikan kami lebih tabah.

Semoga Allah memberkati usaha kita.

2
Kandungan

Pendahuluan 4

1. Hasil terdahulu dan hasil terakru 59

2. Belanja terdahulu dan belanja terakru 10 12

3. Hutang lapuk dan Peruntukan Hutang 13 15


Ragu
4. Susut nilai dan susut nilai terkumpul 16 21

5. Pembetulan Kesilapan 22 23

6. Cadangan Jawapan 24 41

3
Pendahuluan

Latihan pemahaman ini ditulis untuk membantu guru-guru menyediakan

latihan yang sesuai bagi tajuk pelarasan akaun iaitu sub-tajuk penyata

kewangan. Pengolahannya di ilhamkan daripada pengalaman kami

semasa mengajar tajuk ini, iaitu kami menghadapi kesukaran

menyediakan latihan yang sesuai untuk membantu pelajar memahami

tajuk. Tambahan kepada itu, latihan yang disediakan dalam modul ini

telah mengambil kira situasi milikan perniagaan yang berbeza. Ia boleh

digunakan sebagai item contoh semasa waktu pembelajaran dan

pengajaran. Ia juga boleh digunakan sebagai latihan pemahaman atau

ulangkaji.

Latihan ini juga disediakan dengan harapan agar ia boleh dijadikan

contoh untuk membantu guru-guru lain mencipta latihan tambahan

sendiri. Walau pun modul ini masih mempunyai kekurangan, namun

kami berharap usaha ini akan dapat diteruskan pada masa akan datang

untuk topik-topik yang lain pula.

4
PELARASAN AKAUN
TAJUK 1 : HASIL TERDAHULU DAN HASIL TERAKRU
1. Imbangan Duga berikut diambil daripada buku Pasar Mini Jujur pada 30 Jun 2013.
Imbangan Duga pada 30 Jun 2013
Debit Kredit
RM RM
Sewa 13 000

Maklumat tambahan:
(i) Sewa yang diterima merupakan sewa untuk tiga belas bulan bermula 1Julai 2012
hingga 31 Julai 2013.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung sewa yang perlu dicatat dalam penyata pendapatan.
(b) Hitung sewa yang perlu di catat dalam Kunci Kira-kira.

2. Petikan Imbangan Duga berikut diambil daripada buku Perkongsian Zara pada 31
Disember 2013.
Imbangan Duga pada 31 Disember 2013
Debit Kredit
RM RM
Komisen 9 800

Maklumat tambahan:
(i) Hasil komisen bulanan adalah berjumlah RM700.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung komisen diterima yang perlu dicatat dalam penyata pendapatan.
(b) Hitung komisen diterima yang perlu di catat dalam Kunci Kira-kira.

3. Imbangan Duga berikut diambil daripada buku Pustaka Teruna, sebuah perniagaan
milikan tunggal pada 31 Julai 2013
Imbangan Duga pada 31 Julai 2013
Debit Kredit
RM RM
Sewa 4 950

Maklumat tambahan:
(i) Sewa tahunan bagi sebahagian daripada bangunan yang disewakan dari 1 Ogos
2012 hingga 31 Julai 2013 ialah RM5400.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung sewa yang perlu dicatat dalam penyata pendapatan.
(b) Hitung sewa yang perlu di catat dalam Kunci Kira-kira.

5
4. Baki-baki berikut diambil daripada Imbangan Duga Syarikat Alam Trading pada 31 Mac
2013.
Debit Kredit
RM RM
Sewa 620

Maklumat tambahan:
(i) Hanya separuh daripada sewa telah diterima.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung sewa yang perlu dicatat dalam penyata pendapatan.
(b) Hitung sewa yang perlu di catat dalam Kunci Kira-kira.

5. Baki-baki berikut diambil daripada Imbangan Duga Kedai Kasut Dora pada 31 Disember
2013.

Debit (RM) Kredit (RM)


Komisen diterima 600

Maklumat tambahan:
(i) Komisen yang belum diterima berjumlah RM300.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung komisen diterima yang perlu dicatat dalam penyata pendapatan.
(b) Hitung komisen diterima terakru yang perlu di catat dalam Kunci Kira-kira.

6. Baki-baki berikut diambil daripada Imbangan Duga Perkongsian Amanah pada 31


Disember 2013.

Debit Kredit
RM RM
Komisen diterima 1 500
Maklumat tambahan:
(i) Komisen diterima daripada jualan francais berjumlah RM2 100.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung komisen diterima yang perlu dicatat dalam penyata pendapatan.
(b) Hitung komisen diterima terakru yang perlu di catat dalam Kunci Kira-kira.

7. Kelab Nasyid Sri Iman. Berikut adalah Akaun Bank kelab bagi tahun berakhir pada
31 Mei 2014:
Akaun Bank
RM RM
Baki b/b 20 151
Yuran ahli 5 680
Maklumat tambahan:
1 Jun 2013 (RM) 31 Mei 2014(RM)
Yuran terdahulu 400 720
Yuran tertunggak - 240
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran Ahli Biasa.

6
8. Kelab Kebajikan Taman Sri Kaseh. Berikut adalah maklumat perakaunan kelab tersebut
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
Penerimaan sepanjang tahun 2013:
Yuran ahli RM17 280
Maklumat tambahan:
(i) Aset dan liabiliti kelab tersebut adalah seperti berikut:
1 Januari 2013(RM) 31 Disember 2013 (RM)
Yuran ahli tertunggak 510 -
Yuran ahli terdahulu 360 270
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran Ahli Biasa.

9. Berikut adalah ringkasan butiran penerimaan dan pembayaran Kelab Kebudayaan


Inspirasi bagi tahun berkahir 31 Disember 2013:
Penerimaan RM Pembayaran RM
Yuran 18 960

Maklumat tambahan:
(i) Aset dan liabiliti kelab tersebut adalah seperti berikut:
1 Januari 2013 (RM) 31 Disember 2013 (RM)
Yuran ahli terdahulu 1 920 2 400
Yuran ahli tertunggak 1 200 1 440

(ii) Sebanyak RM720 yuran tertunggak pada 1 Januari 2013 berjaya dikutip dan
bakinya dihapuskan sebagai yuran lapuk.
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran Ahli Biasa.
10. Kelab Muzik Tradisi Perak merupakan sebuah pertubuhan sosial yang dianggotai oleh
150 orang ahli dengan yuran tahunan RM200.
(i) Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Yuran ahli 30 300
(ii) Yuran yang diterima sepanjang tahun 2013 termasuk RM300 yang dibayar oleh
ahli untuk tahun 2014.
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran Ahli Biasa.
11. Berikut adalah baki-baki akaun Kelab Belia Seri Kinta pada 1 Januari 2013.
Yuran tertunggak RM100
Yuran terdahulu RM 60

Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013


RM RM
Yuran ahli 17 440

7
Maklumat tambahan:
(i) Kelab ini mempunyai 145 orang ahli yang membayar yuran tahunan sebanyak
RM100 seorang.
(ii) Yuran tahun 2012 berjumlah RM20 yang tidak dapat dikutip akan dihapuskan.
(iii) Baki pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Yuran tertunggak RM190
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran Ahli Biasa.

12. Berikut ialah maklumat yang diperoleh daripada buku Kelab Sri Damai.
Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
Penerimaan RM Pembayaran RM
Baki 1 Januari 2013 5 170
Yuran tahun 2012 270
Yuran tahun 2013 8 480
Yuran tahun 2014 310
1 Januari 2013 31Disember 2013
RM RM
Yuran tertunggak 330 110
Maklumat tambahan:
(i) Yuran yang masih tertunggak tahun lepas hendaklah dihapuskira sebagai
yuran lapuk.
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran Ahli Biasa.

13. Maklumat yang diperoleh daripada buku Kelab Bunga Raya adalah seperti berikut:
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2012
Aset RM Liabiliti RM
Yuran tertunggak 500 Yuran terdahulu 750
Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
Penerimaan RM Pembayaran RM
Baki b/b 16 000
Yuran tahun 2012 400
Yuran tahun 2013 7 000
Yuran tahun 2014 800
Maklumat tambahan:
(i) Yuran tertunggak akhir tahun RM550.
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran bagi tahun 2013.

8
TAJUK 2: BELANJA TERDAHULU DAN BELANJA TERAKRU
Arahan: Bagi semua latihan di bawah, sila tunjukkan jalan kerja dengan membuka akaun lejer
bagi akaun-akaun berkenaan dan kesan ke atas penyata pendapatan dan kunci kira-kira.
1. Imbangan Duga pada 30 Jun 2013
Butir Debit (RM) Kredit(RM)
Gaji 3 000
Sewa di bayar 6 600
Insurans 600

Maklumat tambahan:
(i) Gaji terakru RM600
(ii) Sewa tahunan RM7 200
(iii) Insurans RM600 yang dibayar pada 1 Ogos 2012 adalah untuk setahun
2. Imbangan Duga pada 31 Disember 2013
Debit (RM) Kredit(RM)
Insurans 2 400
Sewa dibayar 5 500

Maklumat tambahan:
(i) Insurans terdahulu RM400
(ii) Sewa di bayar adalah RM500 sebulan

3. Butir berikut dipetik daripada buku Sayang Salmah, seorang peruncit.


1 Oktober 2012 30 September 2013
Sewa dibayar terakru RM64 RM35
Iklan terdahulu 48 -
Iklan terakru - 54

Berikut adalah pembayaran dan penerimaan tunai sepanjang tahun berakhir 30


September 2013.
Pembayaran Penerimaan
Sewa RM880 -
Iklan 436 -

4. Butiran berikut diambil daripada Imbangan Duga Syarikat Sally pada 31 Disember 2013.
RM
Iklan 1 128
Kadar bayaran 134
Sewa di bayar 1 320

Pelarasan-pelarasan yang berikut perlu diambilkira:


(i) Iklan terdahulu ialah RM120
(ii) Sewa yang dibayar adalah untuk tempoh 1 Ogos 2013 hingga 31 Julai 2014
(iii) Kadar bayaran untuk bulan Disember 2013 sebanyak RM36 belum dijelaskan.

9
5. Imbangan Duga pada 31 Disember 2013
Debit(RM) Kredit(RM)
Alatulis 288
Pinjaman bank 12 300

Maklumat tambahan:
(i) Akaun Alatulis yang diperolehi dari lejar perniagaan adalah seperti berikut:
Akaun Belanja Alatulis
2013 RM 2013 RM
Jan 28 Tunai 56 Dis 31 Untung Rugi 243
Apr 6 Kedai Jani 168 Dis 31 Baki h/b 45
Ogos 5 Bank 64
288 288
2014
Jan 1 Baki b/b 45

(ii) Faedah atas pinjaman pada kadar 6% setahun masih terakru


Tunjukkan nilai Belanja Alatulis dan Faedah atas Pinjaman di Penyata pendapatan dan
Kunci Kira-Kira

6 Kunci Kira-Kira berikut diperoleh dari buku perniagaan Faris Najmi Enterprise
Faris Najmi Enterprise
Kunci Kira-kira pada 1 Januari 2013 (petikan)
Aset Semasa RM
Insurans terdahulu 300
Liabiliti Semasa
Kadar bayaran terakru 500
Maklumat tambahan untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013:
(i) Kadar bayaran yang telah dibayar RM3 600
(ii) Kadar bayaran terakru pada akhir tahun kewangan RM450
(iii) Insurans yang telah dibayar RM2 400
(iv) Insurans terdahulu pada akhir tahun kewangan adalah RM450

7. Tahun kewangan Syarikat Fara Fisll Sdn.Bhd. berakhir pada 31 Disember. Pada 1 Julai
2011 , syarikat telah melancarkan satu kempen promosi tiga tahun untuk memperluaskan
pasaran produknya. Kempen itu menelan belanja sebanyak RM10 000 dan kosnya
diagihkan seperti berikut:
Tahun KosPromosi
2011 50%
2012 30%
2013 20%
Bayaran promosi telah dibuat dengan cek pada 6 Julai 2011
Tunjukkan Akaun Promosi untuk ketiga-tiga tahun tersebut. Tunjukkan catatan dalam
Kunci Kira-Kira pada 31 Diember 2011, 2012 dan 2013.

10
8. Butir-butir berikut diambil dari buku perkongsian JJ pada 31 Mei 2013
Syarat-syarat dalam perjanjian perkongsian:
i) Faedah 6% setahun akan dibayar atas modal tetap
ii) Ambilan oleh pekongsi akan dikenakan faedah 10% setahun
iii) Pinjaman dari pekongsi akan di bayar faedah 9% setahun
iv) Pekongsi-pekongsi akan dibayar gaji RM5 600 setahun
Debit (RM) Kredit (RM)
Modal 1 Jun 2012: Janet 20 000
Jason 14 000
Akaun Semasa 1 Jun 2012: Janet 280
Jason 120
Ambilan: Janet 660
Jason 1 440
Gaji Janet 4000
Gaji Jason 5 200
Sewa 7 540
Pinjaman Jason (mulai 31 Januari 2013) 8 000
Kadar bayaran 680
Faedah atas pinjaman Jason 200
Maklumat tambahan:
(i) Sewa telah dibayar untuk 13 bulan hingga 30 Jun
(ii) Kadar bayaran RM60 bagi bulan Mei 2013 masih terakru
Arahan: Tunjukkan kesan akaun-akaun yang berkenaan di dalam Penyata Pendapatan
dan Penyata pengasingan Untung Rugi. Abaikan untung kasar dan untung bersih.
9. Maklumat berikut diambil daripada buku Kilang ABC pada 30 Jun 2013
Kadar bayaran kilang RM1 895
Sewa bangunan RM7 200
Upah buruh langsung RM5 800

Maklumat tambahan:
(i) Elektrik kilang terdahulu RM95
(ii) Sewa bangunan dibahagikan Antara kilang dan perabot dengan nisbah 3:1
(iii) Upah buruh langsung RM2 500 bagi bulan Jun 2013 belum lagi dibayar
Sediakan Penyata Kos Pengeluaran (untuk akaun di atas sahaja)
10. Kelab Sukan KK memberi maklumat kewangan seperti di bawah:
Aset dan liabiliti pada 1 Januari 2013 (sebahagian)
Aset Semasa:
Alat tulis RM850
Ringkasan Buku Tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2013:
Pembayaran:
Alat tulis RM130
Maklumat tambahan: (i) Alat tulis belum digunakan RM370
Sediakan Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.

11
11. Berikut adalah baki-baki akaun kelab Belia Seri Kinta pada 1 Januari 2013:
Sewa bangunan terakru RM 500
Ringkasan Akaun Penerimaan dan Pembayaran sepanjang tahun 2013 adalah seperti
berikut:
Akaun Penerimaan dan Pembayaran
RM RM
Sewa bangunan 3 300

Maklumat tambahan:
(i) Sewa bangunan kelab adalah RM500 sebulan.
Sediakan Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan
12. Maklumat berikut diperoleh daripada Kelab Sukan dan Rekreasi Bandar Ipoh bagi tahun
berakhir 31 Disember 2013.
1 Januari 2013 31 Disember 2013
Kadar bayaran terdahulu RM400 RM600

Ringkasan penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah
seperti berikut:
Penerimaan RM Pembayaran RM
Kadar bayaran 10 000
Sediakan Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan
13. Maklumat berikut diambil daripada buku Kelab Tenis Mahali bagi tahun berakhir 31
Julai 2013.
Akaun Penerimaan dan Pembayaran
Sewa diterima RM3 200
Berikut adalah baki-baki aset dan liabiliti kelab:
1 Ogos 2012 31 Julai 2013
Sewa diterima terdahulu RM 400 RM 800
Sediakan Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan

14. Butir berikut adalah maklumat perakaunan Kelab Rekreasi Kinta.


(i) Aset dan liabiliti:
1 Januari 2013 31 Disember 2013
Stok alat tulis RM 55 RM 33
(ii) Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
Alat tulis RM190
Sediakan Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan

12
TAJUK 3 : HUTANG LAPUK DAN PERUNTUKAN HUTANG RAGU
1. Maklumat diambil daripada Imbangan Duga Farah Adillah pada 31 Disember 2013
Debit (RM) Kredit(RM)
Penghutang 20 800
Hutang lapuk 320
Peruntukan hutang ragu 400
Maklumat tambahan:
(i) Terdapat seorang pelanggan, Hadi yang berhutang RM800 telah menjadi bangkrap
dan akaunnya hendaklah dihapuskan. Hutang lapuk hendaklah dipindahkan terus
ke Akaun Untung Rugi.
(ii) Peruntukan hutang ragu perlu diselaraskan pada kadar 5% atas baki penghutang
pada 31 Disember 2013.
Anda dikehendaki:
a) Sediakan Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
b) Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2013.
2. Berikut ialah petikan Imbangan Duga Kedai Dobi Bersih pada 31 Disember 2013.
Petikan Imbangan Duga
Debit Kredit
Penghutang 5 000
Peruntukan Hutang ragu 280
Maklumat tambahan: (i) Peruntukan Hutang Ragu diselaraskan kepada 5%
Anda dikehendaki:
a) Sediakan Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
b) Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2013.
3. Baki-baki berikut diambil daripada buku-buku Perniagaan Pearl Diana pada 30 Jun 2013
Penghutang RM 11 216
Maklumat tambahan:
(i) Seorang penghutang didapati meninggal dunia dan hutangnya RM280 menjadi
hutang lapuk.
Anda dikehendaki:
a) Sediakan Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.
b) Kunci Kira-Kira pada 30 Jun 2013.
4. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perakaunan Perkongsian Jutawan bagi tahun
kewangan berakhir 31 Mac 2014.
Debit Kredit
Penghutang RM4 500
Peruntukan hutang ragu RM320
Maklumat tambahan: (i) Peruntukan Hutang Ragu bertambah menjadi RM500
Anda dikehendaki:
a) Sediakan Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2014.
b) Kunci Kira-Kira pada 31 Mac 2014.

13
5. Berikut ialah maklumat Kedai Sukan Hebat bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014.
Debit Kredit
Penghutang 5 650
Hutang lapuk pulih 346
Peruntukan hutang ragu 65
Maklumat tambahan:
(i) Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 2% atas baki penghutang
Anda dikehendaki:
a) Sediakan Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2014.
b) Kunci Kira-Kira pada 31 Mac 2014.
6. Berikut adalah jumlah penghutang Syarikat Hamer
Disember 31 Jumlah Penghutang(RM)
2011 24 000
2012 28 000
2013 25 000
Bermula tahun 2011, syarikat telah membuat keputusan untuk memperuntukan hutang
ragu pada kadar 2.5% daripada penghutang.
Rekodkan maklumat yang berkaitan dalam Akaun Peruntukan Hutang Ragu, Akaun
Untung Rugi dan Kunci Kira-Kira.
7. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam jadual di bawah, anda dikehendaki
menyediakan akaun-akaun berikut bagi tahun 2011, 2012 dan 2013:
(i) Akaun Hutang Lapuk
(ii) Akaun Peruntukan Hutang Ragu
(iii) Petikan Akaun Untung Rugi
(iv) Petikan Kunci Kira-Kira
Tahun Kewangan Penghutang sebelum Hutang % Peruntukan Hutang
berakhir 31 ditolak Hutang Lapuk Lapuk(RM) Ragu
Disember (RM)
2011 19 000 760 2.5
2012 27 654 534 2.5
2013 23 456 776 2.5
8. Pihak pengurusan Perniagaan AC telah membuat keputusan untuk mewujudkan satu
peruntukan ragu pada kadar 1% daripada jualan bersih mulai tahun 2011
31 Dis 2011 (RM) 31 Dis 2012(RM) 31 Dis 2013(RM)
Jualan 38 200 42 500 34 900
Pulangan Jualan 600 200 400
Penghutang 7 600 8 460 6 800
Berdasarkan maklumat di atas, anda dikehendaki menunjukkan akaun-akaun di bawah
bagi tahun 2011, 2012 dan 2013
a) Penyata pendapatan dan Kunci Kira-Kira

14
9. Perniagaan Farah mempunyai jumlah penghutang bagi tahun berakhir 31 Disember 2010,
2011, 2012 dan 2013 seperti berikut:
Tahun Penghutang (RM)
2010 6 800
2011 8 200
2012 7 400
2013 9 420
Dasar perniagaan adalah untuk mewujudkan satu peruntukan hutang ragu pada 5%
daripada jumlah penghutang setiap tahun.
Tunjukkan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira bagi Perniagaan Farah dari tahun
2010 hingga 2013.

10. Butir-butir berikut diambil daripada buku-buku MKH


Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2012
Aset Semasa RM RM
Penghutang 6 800
- Peruntukan Hutang Ragu 420 6 380

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2013


Aset Semasa RM RM
Penghutang 8 900
- Peruntukan Hutang Ragu 580 8 320
Sediakan Akaun Peruntukan Hutang Ragu dan Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir
31 Disember 2013.

15
TAJUK 4 : SUSUT NILAI DAN SUSUT NILAI TERKUMPUL
1. Puan Safura dan Puan Normala ialah pekongsi dalam Perkongsian Mutiara. Berikut ialah
petikan Imbangan Duga Perkongsian Mutiara pada 31 Oktober 2013.

Imbangan Duga pada 31 Oktober 2013


Debit Kredit
Kenderaan 32 000
Alatan pejabat 15 000

Maklumat tambahan:
(i) Susut nilai kenderaan ditetapkan pada kadar 20% setahun.
(ii) Alatan pejabat mempunyai usia guna 10 tahun dengan nilai skrap RM3 000.
Anda dikehendaki:
a) Hitung susut nilai bagi kenderaan dan alatan pejabat untuk tahun berakhir 31
Oktober 2013.
b) Sediakan;
i) Akaun Susut Nilai Kenderaan
ii) Akaun Susut Nilai Alatan Pejabat
iii) Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan
iv) Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat
c) Tunjukkan kedudukan susut nilai kenderaan dan susut nilai alatan pejabat dalam
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Oktober 2013.
d) Tunjukkan kesan susut nilai terkumpul kenderaan dan susut nilai terkumpul alatan
pejabat keatas kedua-dua aset bukan semasa yang terlibat dalam Kunci Kira-Kira
pada 31 Oktober 2013.
2. Kedai Runcit Cahaya beroperasi di Taman Sejati, Sitiawan, Perak. Berikut ialah baki-
baki akaun yang diperoleh daripada buku perniagaan pada 30 September 2013.
Imbangan Duga pada 30 September 2013
Debit Kredit
Kenderaan (Kos) 10 000
Susut nilai terkumpul kenderaan 700
Maklumat tambahan:
(i) Susut nilai kenderaan ditetapkan pada kadar 10% setahun atas kos.
Anda dikehendaki:
a) Hitung susut nilai bagi kenderaan untuk tahun berakhir 30 September 2013.
b) Sediakan;
i) Akaun Susut Nilai Kenderaan
ii) Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan
c) Tunjukkan kedudukan susut nilai kenderaan dalam Penyata Pendapatan bagi tahun
berakhir 30 September 2013.
d) Tunjukkan kesan susut nilai terkumpul kenderaan ke atas Kenderaan dalam Kunci
Kira-Kira pada 30 September 2013.

16
3. Berikut ialah petikan Imbangan Duga Perniagaan Liew pada 31 Disember 2013.

Imbangan Duga pada 31 Disember 2013


Debit Kredit
Kenderaan (Kos) 12 000
Alatan Pejabat (Kos) 8 800
Susut nilai terkumpul kenderaan 3 000
Susut nilai terkumpul Alatan pejabat 1 800

Maklumat tambahan:
i) Susut nilai kenderaan ialah 20% setahun dengan kaedah baki berkurangan.
ii) Alatan pejabat hendaklah disusutnilaikan sebanyak 15% setahun atas kos.
Anda dikehendaki:
a) Hitung susut nilai bagi kenderaan dan alatan pejabat untuk tahun berakhir 31
Disember 2013.
b) Sediakan;
i) Akaun Susut Nilai Kenderaan
ii) Akaun Susut Nilai Alatan Pejabat
iii) Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan
iv) Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat
c) Tunjukkan kedudukan susut nilai kenderaan dan susut nilai alatan pejabat dalam
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
d) Tunjukkan kesan susut nilai terkumpul kenderaan dan susut nilai terkumpul alatan
pejabat keatas kedua-dua aset bukan semasa yang terlibat dalam Kunci Kira-Kira
pada 31 Disember 2013.

4. Petikan Imbangan Duga berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Nilam pada 31
Oktober 2013.

Imbangan Duga pada 31 Oktober 2013


Debit Kredit
Kenderaan (Kos) 56 000
Alatan Pejabat (Kos) 12 000
Susut nilai terkumpul kenderaan 12 600
Susut nilai terkumpul Alatan pejabat 1 200

Maklumat tambahan:
i) Sebuah kenderaan dibeli pada 1 Mei 2013 dengan harga RM25 000.
ii) Semua kenderaan disusutnilaikan pada kadar 20% setahun dengan kaedah baki
berkurangan.
iii) Alatan pejabat disusutnilaikan pada kadar 10% atas kos.
Anda dikehendaki:
a) Hitung susut nilai bagi kenderaan dan alatan pejabat untuk tahun berakhir 31
Oktober 2013.
b) Sediakan;
i) Akaun Susut Nilai Kenderaan
ii) Akaun Susut Nilai Alatan Pejabat
iii) Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan
iv) Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat

17
c) Tunjukkan kedudukan susut nilai kenderaan dan susut nilai alatan pejabat dalam
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Oktober 2013.
d) Tunjukkan kesan susut nilai terkumpul kenderaan dan susut nilai terkumpul alatan
pejabat keatas kedua-dua aset bukan semasa yang terlibat dalam Kunci Kira-Kira
pada 31 Oktober 2013.

5. Kedai Bunga Wangi menyediakan maklumat berikut pada 31 Disember 2013.

Imbangan Duga pada 31 Disember 2013


Debit Kredit
Perabot (kos) 16 500
Kelengkapan (kos) 7 400
Susut nilai terkumpul perabot 3 200

Maklumat tambahan:
i) Kelengkapan bernilai RM2 000 telah dibeli pada 1 April 2013.
ii) Susut nilai perabot ialah 10% setahun kaedah baki berkurangan.
iii) Semua kelengkapan disusutnilaikan pada kadar 10% kaedah ansuran tetap.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung susut nilai bagi perabot dan kelengkapan untuk tahun berakhir 31 Disember
2013.
(b) Sediakan;
i) Akaun Susut Nilai Perabot
ii) Akaun Susut Nilai Kelengkapan
iii) Akaun Susut Nilai Terkumpul Perabot
iv) Akaun Susut Nilai Terkumpul Kelengkapan
(c) Tunjukkan kedudukan susut nilai perabot dan susut nilai kelengkapan dalam
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(d) Tunjukkan kesan susut nilai terkumpul perabot dan susut nilai terkumpul
kelengkapan keatas kedua-dua aset bukan semasa yang terlibat dalam Kunci Kira-
Kira pada 31 Disember 2013.

6. Berikut ialah maklumat yang diperoleh daripada Kelab Suka-Suka bagi tahun kewangan
berakhir 30 Jun 2013.
1 Julai 2012 30 Jun 2013
Alatan Sukan 3 700 4300
Kelengkapan 2400 2100
Penerimaan
Jualan alatan sukan lama RM620
Pembayaran
Alatan sukan RM1780
Maklumat tambahan: (i) Alatan sukan dijual pada harga kos.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung susut nilai alatan sukan bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.
(b) Hitung susut nilai kelengkapan bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.
(c) Tunjukkan susut nilai alatan sukan dan susut nilai kelengkapan dalam Penyata
Pendapatan dan Perbelanjaan Kelab Suka-Suka bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.

18
7. Kedudukan kewangan Kelab Renang Jaya pada 1 Januari 2013 adalah seperti berikut:
Perabot RM10 700
Rumah kelab RM200, 000

Penerimaan dan pembayaran kelab bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti
berikut:
Penerimaan:
Derma (pembelian perabot baru) RM7 500
Pembayaran:
Perabot RM3 000
Maklumat tambahan:
(i) Perabot pada 31 Disember 2013 dinilaikan sebanyak RM18 573.
(ii) Susut nilai Rumah kelab ialah 20% setahun atas kos.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung susut nilai perabot bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(b) Hitung susut nilai rumah kelab bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(c) Tunjukkan susut nilai perabot dan susut nilai rumah kelab dalam Penyata
Pendapatan dan Perbelanjaan Kelab Renang Jaya bagi tahun berakhir 31 Disember
2013.

8. Maklumat berikut diambil daripada buku Kelab Simple Reader:


1 Jan 2013 31 Dis 2013
Rumah kelab (Kos pada 1 Januari 2013) 65 000
Perabot (kos pada 1 Januari 2012) 7 400
Maklumat tambahan:
(i) Rumah kelab disusutnilaikan pada kadar 10% setahun kaedah garis lurus.
(ii) Perabot disusutnilaikan pada kadar 10% setahun kaedah baki berkurangan.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung susut nilai rumah kelab bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(b) Hitung susut nilai perabot bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(c) Tunjukkan susut nilai rumah kelab dan susut nilai perabot dalam Penyata
Pendapatan dan Perbelanjaan Kelab Simple Reader bagi tahun berakhir 31
Disember 2013.

9. Kelab Muzik Tradisi Pahang membekalkan maklumat berikut berkaitan aset kelab tersebut
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
Baki-baki aset :
1 Januari 2013 31 Disember 2013
Alat muzik 15 000 14 700
Lengkapan 40 000 ?

Akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013

Alat muzik 1 250 Alat muzik 2 100

19
Maklumat tambahan:
(i) Alat muzik yang dijual adalah pada harga kos.
(ii) Susut nilai lengkapan ialah 10% setahun atas kos.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung susut nilai alat muzik bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(b) Hitung susut nilai lengkapan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(c) Tunjukkan susut nilai alat muzik dan susut nilai lengkapan dalam Penyata
Pendapatan dan Perbelanjaan Kelab Muzik Tradisi Pahang bagi tahun berakhir 31
Disember 2013.
10. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Kilang Batik Kazu di Marang
Terengganu pada 31 Disember 2013.
Imbangan Duga pada 31 Disember 2013
Debit Kredit
Alatan Kilang (kos) 15 000
Mesin (kos) 80 000
Susut nilai terkumpul alatan kilang 3 000
Susut nilai terkumpul mesin 16 000
Maklumat tambahan:
(i) Alatan kilang disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.
(ii) Kadar susut nilai mesin ditetapkan 20% setahun atas kos.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung susut nilai alatan kilang bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(b) Hitung susut nilai mesin bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(c) Tunjukkan susut nilai alatan kilang dan susut nilai mesin dalam Penyata Kos
Pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.

11. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Kilang Kerepek Ubi Sedap di
Kampung Serdang Perak pada 30 Jun 2013.

Imbangan Duga pada 30 Jun 2013


Debit Kredit
Alatan Kilang (kos) 40 000
Kelengkapan (kos) 8 000
Susut nilai terkumpul alatan kilang 4 000
Susut nilai terkumpul kelengkapan 1 200
Maklumat tambahan:
(i) Susut nilai alatan kilang adalah 20% setahun kaedah baki berkurangan.
(ii) Susut nilai kelengkapan adalah 20% setahun atas kos.
(iii) Penggunaan kelengkapan dibahagi mengikut nisbah 3:1 antara kilang dan pejabat.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung susut nilai alatan kilang bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.
(b) Hitung susut nilai kelengkapan bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.
(c) Tunjukkan susut nilai alatan kilang dan susut nilai kelengkapan dalam Penyata Kos
Pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.

20
12. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Kilang Keropok Bilal Kampung
Baharu di Sitiawan Perak pada 31 Disember 2013.

Imbangan Duga pada 31 Disember 2013


Debit Kredit
Mesin (kos) 96 000
Lekapan dan lengkapan (kos) 18 000
Susut nilai terkumpul mesin 24 000
Susut nilai terkumpul lekapan dan lengkapan 1 200
Maklumat tambahan:
(i) Susut nilai mesin adalah 20% setahun kaedah baki berkurangan.
(ii) Sebuah mesin bernilai RM20 000 dibeli pada 1 April 2013.
(iii) Susut nilai lekapan dan lengkapan adalah 10% setahun atas kos.
(iv) Penggunaan lekapan dan lengkapan dibahagi mengikut nisbah 4:1 antara kilang
dan pejabat.
Anda dikehendaki:
(a) Hitung susut nilai mesin bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(b) Hitung susut nilai lekapan dan lengkapan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
(c) Tunjukkan susut nilai mesin dan susut nilai lekapan dan lengkapan dalam Penyata
Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
13. Petikan Imbangan Duga Kilang Plastik Huda pada 30 Jun 2013 adalah seperti berikut:
Imbangan Duga pada 30 Jun 2013
Debit Kredit
Alatan Kilang (kos) 25 000
Mesin (kos) 80 000
Stok 1 Julai 2012 alat-alat kecil 990
Susut nilai terkumpul alatan kilang 3 900
Susut nilai terkumpul mesin 22 200
Maklumat tambahan:
(i) Stok 30 Jun 2013 alat-alat kecil adalah RM3 340
(ii) Pembelian alat-alat kecil sepanjang tahun berakhir 30 Jun 2013 ialah berjumlah
RM3 100.
(iii) Aset disusutnilaikan mengikut kaedah berikut:
Jenis aset Kadar dan kaedah susut nilai
Alat-alat kecil Penilaian semula
Alatan kilang 20% setahun kaedah garis lurus
Mesin 15% setahun kaedah baki berkurangan

Anda dikehendaki :
(a) Hitung susut nilai alat-alat kecil bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.
(b) Hitung susut nilai alatan kilang bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.
(c) Hitung susut nilai mesin bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.
(d) Tunjukkan susut nilai alat-alat kecil, susut nilai alatan kilang dan susut nilai mesin
dalam Penyata Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.

21
TAJUK 5: PEMBETULAN KESILAPAN
Anda dikehendaki:
(a) menunjukkan jalan kerja dengan menyediakan catatan lejar yang berkaitan.
(b) menunjukkan kesan pelarasan ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.
1. Maklumat berikut dipetik daripada buku perniagaan Kilang Batik Cantik di Marang,
Terengganu pada 30 Jun 2013:
Angkutan masuk RM200
Angkutan masuk RM120 tertinggal catat dalam buku perniagaan.

2 Kedai Runcit Cahaya beroperasi di Taman Mutiara, Selayang, Selangor. Berikut adalah
petikan akaun daripada buku-buku perniagaannya pada 30 September 2013:

Debit (RM) Kredit (RM)


Belian dan jualan 14 426 25 400
(i) Stok pada 30 September 2013 bernilai RM12 540.
(ii) Ambilan barang niaga berjumlah RM238 belum direkod dalam mana-mana buku
perniagaan.
3. Kedai Tan beroperasi di Taman Maju, Manjung, Perak. Berikut petikan baki-baki akaun
perniagaannya pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

Debit (RM) Kredit (RM)


Ambilan 1 060
Stok pada 1 Januari 2013 9 680
Belian dan jualan 42 280 75 795
Promosi 620
Maklumat tambahan:
(i) Stok pada 31 Disember 2012 bernilai RM12 760.
(ii) Pemilik mengambil stok RM450 untuk tujuan promosi. Perkara ini terlupa
direkodkan dalam mana-mana buku.
4. Adam dan Hawa ialah pekongsi dalam sebuah firma Perkongsian A&H yang
membahagikan untung atau rugi mengikut nisbah modal masing-masing. Berikut ialah
petikan baki-baki akaun dalam Imbangan Duga perkongsian mereka pada 30 Jun 2013:
Gaji pekerja RM 18 250
Maklumat tambahan:
(i) Gaji bulanan Adam RM400 sebulan.
(ii) Gaji pekerja termasuk gaji yang dibayar kepada Adam sebanyak RM3 600.
5. Maklumat berikut dipetik daripada buku-buku Perkilangan Teguh pada 31 Mac 2013:
Belian: RM
Bahan langsung 100 240
Alat-alat kecil 1 200
Pulangan belian bahan langsung 375 600

22
Maklumat tambahan:
(i) Stok pada 31 Mac 2013: RM
Bahan langsung 12 450
Alat-alat kecil 1 370
(ii) Invois belian bahan langsung berjumlah RM5 400 tertinggal catat.
(iii) Stok alat-alat kecil pada 31 Mac 2013 terkurang nilai RM300.
6. Berikut petikan baki-baki akaun daripada Imbangan Duga Perniagaan Nazmi pada 30
Jun 2013:
Debit(RM) Kredit(RM)
Angkutan masuk 190
Lengkapan 15 600
Angkutan keluar 890
Modal pada 1 Julai 2012 36 375
Maklumat tambahan:
(i) Pemilik membawa masuk lengkapan dari rumah bernilai RM500 untuk kegunaan
perniagaan. Perkara ini tertinggal catat.
(ii) Angkutan keluar termasuk angkutan masuk sebanyak RM360.

7. Baki-baki akaun berikut dipetik daripada Imbangan Duga Perniagaan Kita pada 30 Jun
2013.
Debit(RM) Kredit(RM)
Ambilan 250
Jualan 54 600
Bank 35 190
Sewa 620
Penghutang 5 200
Perabot 12 450
Maklumat tambahan:
(i) Angkutan sewa telah didebitkan RM400 untuk pembayaran sewa rumah kediaman
pemilik.
(ii) Jualan termasuk jualan perabot lama bernilai RM400.
(iii) Jualan barang RM630 kepada seorang penghutang telah direkodkan sebagai
RM360 dalam Jurnal Jualan dan diposkan ke lejar.
8. Perniagaan Jasni menjalankan perniagaan menjual alat-alat tulis di Ipoh, Perak. Berikut
adalah baki-baki akaun perniagaannya yang dipetik daripada Imbangan Duga pada 31
Julai 2013:
Debit Kredit
RM RM
Komisen 700 2 500
Diskaun 2 600 1 600
Maklumat tambahan:
Diskaun diberi bernilai RM180 tersalah rekod sebagai diskaun diterima, manakala
komisen diberi RM1 460 tersalah rekod sebagai RM 1640 termasuk komisen diterima
RM200.

23
CADANGAN JAWAPAN (untuk rujukan guru sahaja)
TAJUK 1 : HASIL TERDAHULU DAN HASIL TERAKRU
1. (a) 13000 13 x 12 = RM12 000
(b) RM1 000 Sewa diterima terdahulu (liabiliti semasa)

2. (a) 700 x 12 = RM8 400


(b) RM1 400 Komisen diterima terdahulu (liabiliti semasa)

3. (a) RM5 400


(b) 5400 4950 = RM450 Sewa diterima terakru (Aset semasa)

4. (a) 620 x 2 = RM1240


(b) RM620 Sewa diterima terakru (Aset Semasa)

5. (a) 600 + 300 = RM900


(b) RM300 - Komisen diterima terakru (Aset Semasa)

6. (a) RM2100
(b) 2100 1500 = RM600 Komisen diterima terakru (Aset Semasa)

7. Akaun Yuran
RM RM
1 Jun 13 Baki b/b 0 1 Jun 13 Baki b/b 400
31 Mei 14 Pendapatan & Perb. 5 600 31 Mei 14 Bank 5 680
Baki h/b 720 Baki h/b 240
6 320 63 20
1 Jun 14 Baki b/b 240 1 Jun 14 Baki b/b 720
8. Akaun Yuran
RM RM
1 Jan 13 Baki b/b 510 1 Jan 13 Baki b/b 360
31 Dis 13 Pendapatan & Perb. 16 860 31 Dis 13 Bank 17 280
Baki h/b 270 Baki h/b 0
17 640 17 640
1 Jan 14 Baki b/b 0 1 Jan 14 Baki b/b 270
9. Akaun Yuran
RM RM
1 Jan 13 Baki b/b 1 200 1 Jan 13 Baki b/b 1 920
31 Dis 13 Pendapatan & Perb. 19 200 31 Dis 13 Bank 18 960
Baki h/b 2 400 Yuran lapuk 480
Baki h/b 1 440
22 800 22 800
1 Jan 14 Baki b/b 1 440 1 Jan 14 Baki b/b 2 400
10. Akaun Yuran
RM RM
1 Jan 13 Baki b/b 0 1 Jan 13 Baki b/b 0
31 Dis 13 Pendapatan & Perb. 30 000 31 Dis 13 Bank 30 300
Baki h/b 300 Baki h/b 0
30 300 30 300
1 Jan 14 Baki b/b 0 1 Jan 14 Baki b/b 300

24
11. Akaun Yuran
RM RM
1 Jan 13 Baki b/b 100 1 Jan 13 Baki b/b 60
31 Dis 13 Pendapatan & Perb. 14 500 31 Dis 13 Bank 17 440
Baki h/b 3 110 Yuran lapuk 20
Baki h/b 190
17 710 17 710
1 Jan 14 Baki b/b 190 1 Jan 14 Baki b/b 3 110
12. Akaun Yuran
RM RM
1 Jan 13 Baki b/b 330 1 Jan 13 Baki b/b 0
31 Dis 13 Pendapatan & Perb. 8 590 31 Dis 13 Bank 9 060
Baki h/b 310 Yuran lapuk 60
Baki h/b 110
9 230 9 230
1 Jan 14 Baki b/b 60 1 Jan 14 Baki b/b 310
13. Akaun Yuran
RM RM
1 Jan 13 Baki b/b 500 1 Jan 13 Baki b/b 750
31 Dis 13 Pendapatan & Perb. 9 100 31 Dis 13 Bank 8 200
Baki h/b 0 Yuran lapuk 100
Baki h/b 550
9 600 9 600
1 Jan 14 Baki b/b 550 1 Jan 14 Baki b/b 0

TAJUK 2 : BELANJA TERDAHULU DAN BELANJA TERAKRU


1. (a) Akaun Gaji
RM RM
30 Jun 13 Bank 3 000 30 Jun 13 AUR/ PP 3 600
Gaji terakru h/b 600
3 600 3 600
1 Jul 13 Gaji terakru b/b 600
(b) Akaun Sewa Dibayar
RM RM
30 Jun 13 Bank 6 600 30 Jun 13 AUR/PP 7 200
Sewa terakru h/b 600
7 200 7 200
1 Jul 13 Sewa terakru b/b 600
(c) Akaun Insurans
RM RM
30 Jun 13 Bank 600 30 Jun 13 AUR/PP 500
Insurans terdahulu h/b 100
600 600
1 Jul 13 Insurans terdahulu 100
b/b
(d) Penyata Pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2013
Belanja lain RM RM
Gaji 3 600
Sewa dibayar 7 200
Insurans 500
11 300

25
(e) Kunci Kira-Kira pada 30 Jun 2013
RM RM
Aset Semasa
Insurans terdahulu 100
Liabiliti Semasa
Gaji Terakru 600
Sewa dibayar terakru 600
1 200
2. (a) Akaun Insurans
RM RM
1 Jan 13 Bank 2 400 31 Dis 13 AUR/PP 2 000
Insurans terdahulu h/b 400
2 400 2 400
1 Jan 14 Insurans terdahulu 400
b/b
(b) Akaun Sewa Dibayar
RM RM
30 Jun 13 Bank 5 500 30 Jun 13 AUR/PP 6 000
Sewa terakru h/b 500
6 000 6 000
1 Jul 13 Sewa terakru b/b 500
(c) Penyata Pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2013
Belanja lain RM RM
Sewa dibayar 6 000
Insurans 2 000
8 000
(d) Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2013
RM RM
Aset Semasa
Insurans terdahulu 400
Liabiliti Semasa
Sewa dibayar terakru 500
3. (a) Akaun Sewa Di bayar
RM RM
30 Sep 13 Bank 880 1 Okt 12 Sewa terakru b/b 64
Sewa terakru h/b 335 30 Sep 13 PP/AUR 1 151
1 215 1 215
1 Okt 13 Sewa terakru b/b 335

(b) Akaun Iklan


RM RM
1 Okt 13 Iklan terdahulu b/b 48 1 Okt 13 Iklan Terakru b/b 0
30 Sep 13 Bank 436 30 Sep 13 PP/ AUR 538
Iklan terakru 54
538 538
1 Okt 13 Iklan terakru b/b 54
(c) Penyata Pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2013
Belanja lain RM RM
Sewa dibayar 1 151
Iklan 538
1 689

26
(d) Kunci Kira-Kira pada 30 September 2013
RM RM
Liabiliti Semasa
Sewa dibayar terakru 35
Iklan terakru 54
89
4. (a) Akaun Iklan
RM RM
31 Dis 13 Bank 1 128 31 Dis 13 PP/ AUR 1 008
Iklan terdahulu h/b 120
1 128 1 128
1 Jan 14 Iklan terdahulu b/b 120
(b) Akaun Kadar Bayaran
RM RM
31 Dis 13 Bank 134 31 Dis 13 AUR/PP 170
Kadar bayaran 36
terakru h/b
170 170
1 Jan 14 Kadar bayaran 36
terakru b/b
(c) Akaun Sewa Dibayar
RM RM
31 Dis 13 Bank 1 320 31 Dis 13 AUR/PP 550
Sewa terdahulu h/b 770
1 320 1 320
1 Jan 14 Sewa terdahulu b/b 770
(d) Penyata Pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2013
Belanja lain RM RM
Iklan 1 008
Kadar bayaran 170
Sewa dibayar 550
1 728
(e) Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2013
RM RM
Aset Semasa
Sewa dibayar terdahulu 770
Iklan terdahulu 120
890

Liabiliti Semasa
Kadar bayaran terakru 36
5. (a) Penyata Pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2013
Belanja lain RM RM
Belanja alatulis 243
Faedah atas pinjaman 738
981
(b) Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2013
RM RM
Aset Semasa
Stok alatulis 45
Liabiliti Semasa

27
Faedah atas pinjaman terakru 738

6. (a) Akaun Kadar Bayaran


RM RM
31 Dis 13 Bank 3 600 1 Jan 13 Kadar bayaran terakru 500
b/b
Kadar bayaran terakru 450 31 Dis PP / AUR 3 550
h/b 13
4 050 4 050
1 Jan 14 Kadar bayaran terakru 450
b/b
(b) Akaun Insurans
RM RM
1 Jan 13 Ins. Terdahulu b/b 300 31 Dis 13 PP/ AUR 2 250
31 Dis 13 Bank 2 400 Ins. Terdahulu h/b 450
2 700 2 700
1 Jan 14 Ins. Terdahulu b/b 450
(c) Penyata Pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2013
Belanja lain RM RM
Kadar bayaran 3 550
Insurans 2 250
6 100
(d) Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2013
RM RM
Aset Semasa
Insurans terdahulu 450
Liabiliti Semasa
Kadar bayaran terakru 450
7. (a) Akaun Promosi
RM RM
6 Jul 11 Bank 10000 31 Dis 11 PP / AUR 5 000
Promosi terdahulu 5 000
h/b
10000 10000
1 Jan 12 Promosi terdahulu 5 000 31 Dis 12 PP / AUR 3 000
b/b
Promosi terdahulu 2 000
h/b
5 000 5 000
1 Jan 13 Promosi terdahulu 2 000 31 Dis 13 PP / AUR 2 000
b/b
2 000 2 000

(b) Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2011


RM RM
Aset Semasa
Promosi terdahulu 5 000

Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2012


RM RM
Aset Semasa
Promosi terdahulu 2 000

28
8. (i) Penyata Pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Mei 2013
Belanja lain RM RM
Sewa dibayar 6 960
Kadar bayaran 730
Faedah atas pinjaman 240
7 930
(ii) Penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mei 2013
RM RM
Faedah atas ambilan: Janet 66
Jason 144
210
Tolak:
Faedah atas modal : Janet 1 200
Jason 840
2 040
Gaji pekongsi : Janet 5 600
Jason 5 600
11 200
9. Penyata Kos Pengeluaran Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2013
RM RM
Buruh Langsung
Upah buruh langsung 8 300
Kos Overhed
Kadar bayaran kilang 1 800
Sewa bangunan (kilang) 5 400
7200
10. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Alatulis 610

Jalan kerja:
Akaun Alatulis
RM RM
1 Jan 13 Baki b/b 850 31 Dis 13 Akaun PP 610
31 Dis 13 Bank 130 Baki h/b 370
980 980
1 Jan 14 Baki b/b 370
11. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Sewa bangunan 6 000
Jalan kerja:
Akaun Sewa Bangunan
RM RM
31 Dis 13 Bank 3 300 1 Jan 13 Sewa terakru b/b 500
Sewa terakru h/b 3 200 31 Dis 13 Akaun PP 6 000
6 500 6 500
1 Jan 14 Sewa terakru b/b 3 200

29
12. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Kadar bayaran 9 800

Jalan kerja:
Akaun Kadar Bayaran
RM RM
1 Jan 13 Kadar bayaran 400 31 Dis 13 Akaun PP 9 800
terdahulu b/b
31 Dis 13 Bank 10 000 Kadar bayaran 600
terdahulu h/b
10 400 10 400
1 Jan 14 Kadar bayaran 600
terdahulu b/b
13. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Sewa diterima 2 800

Jalan kerja:
Akaun Sewa Diterima
RM RM
31 Dis 13 Akaun PP 2 800 1 Jan 13 Sewa diterima 400
terdahulu b/b
Sewa diterima 800 31 Dis 13 Bank 3 200
terdahulu h/b
3 600 3 600
1 Jan 14 Sewa diterima 800
terdahulu b/b

14. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Belanja alatulis 212

Jalan kerja:
Akaun Alatulis
RM RM
1 Jan 13 Baki b/b 55 31 Dis 13 Akaun PP 212
31 Dis 13 Bank 190 Baki h/b 33
245 245
1 Jan 14 Baki b/b 33
TAJUK 3: HUTANG LAPUK DAN PERUNTUKAN HUTANG RAGU
1. Farah Adillah
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Hutang lapuk 1 120
Belanja Hutang Ragu 600

Jalan Kira: Hutang lapuk = 320 + 800 = 1120


Belanja Hutang Ragu = (20800 800) x 5% - 400 = RM600 (Pertambahan PHR)
Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2013
RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 20000
Tolak Peruntukan hutang ragu 1000
19000
2. Kedai Dobi Bersih
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2013

30
RM RM
Hutang Ragu (Pengurangan) 30

Jalan Kira: Hasil Hutang Ragu = (5000 x 5%) 280 = RM30 (Pengurangan PHR)

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2013


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 5 000
Tolak Peruntukan hutang ragu 250
4 750
3. Perniagaan Pearl Diana
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2013
RM RM
Hutang lapuk 280

Kunci Kira- Kira pada 30 Jun 2013


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 10 936

4. Perkongsian Jutawan
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2014
RM RM
Belanja Hutang Ragu 180

Kunci Kira- Kira pada 31 Mac 2014


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 4 500
Tolak Peruntukan hutang ragu 500
4000
5. Kedai Sukan Hebat
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2014
RM RM
Belanja Hutang Ragu 48 Hutang lapuk pulih 346

Kunci Kira- Kira pada 30 Jun 2013


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 5 650
Tolak Peruntukan hutang ragu 113
5 537
6. Akaun Peruntukan Hutang Ragu
RM RM
31 Dis 11 Baki h/b 600 31 Dis 11 AUR 600
600 600
31 Dis 12 Baki h/b 700 1 Jan 12 Baki b/b 600
31 Dis 12 AUR 100
700 700
31 Dis 13 AUR 75 1 Jan 13 Baki b/b 700
Baki b/b 625

31
700 700
1 Jan 14 Baki b/b 625

Syarikat Hamer
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2011
RM RM
Belanja Hutang Ragu 600

Syarikat Hamer
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2012
RM RM
Belanja Hutang Ragu 100

Syarikat Hamer
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Hutang Ragu (Pengurangan) 75

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2011


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 24 000
Tolak Peruntukan hutang ragu 600
23 400
Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2011
RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 28 000
Tolak Peruntukan hutang ragu 700
27 300

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2011


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 25 000
Tolak Peruntukan hutang ragu 625
24 375
7. Akaun Hutang Lapuk
RM RM
31 Dis 11 Penghutang 760 31 Dis 11 AUR 760
31 Dis 12 Penghutang 534 31 Dis 12 AUR 534
31 Dis 13 Penghutang 776 31 Dis 13 AUR 776

Akaun Peruntukan Hutang Ragu


RM RM
31 Dis 11 Baki h/ b 456 31 Dis 11 AUR 456
456 456
31 Dis 12 Baki h/b 678 1 Jan 12 Baki b/b 456
31 Dis 12 AUR 222
678 678
31 Dis 13 AUR 111 1 Jan 13 Baki b/b 678
Baki h/b 567
678 678
1 Jan 2014 Baki b/b 111

32
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2011
RM RM
Hutang lapuk 760
Belanja Hutang Ragu 456

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 3131 Disember 2012


RM RM
Hutang lapuk 534
Belanja Hutang Ragu 222

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 3131 Disember 2013


RM RM
Hutang lapuk 776 Hutang Ragu (Pengurangan) 111

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2011


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 18 240
Tolak Peruntukan hutang ragu 456
17 784

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2012


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 27 120
Tolak Peruntukan hutang ragu 678
26 442

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2013


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 22 680
Tolak Peruntukan hutang ragu 567
22 113

8. Perniagaan AC
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2011
RM RM
Belanja lain
Belanja Hutang Ragu (38 200 600)x1% 376
Perniagaan AC
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2012
RM RM
Belanja lain
Belanja Hutang Ragu (42500-200)x1% -376 47
Perniagaan AC
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Hasil Lain
Hutang Ragu (Pengurangan) 78
(34900 400)x1% - 423

33
Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2011
RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 7600
Tolak Peruntukan hutang ragu 376
7224

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2012


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 8460
Tolak Peruntukan hutang ragu 423
8037

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2013


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 6800
Tolak Peruntukan hutang ragu 345
6455

9. Perniagaan Farah
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2010
RM RM
Belanja lain
Belanja Hutang Ragu (6800x5%) 340
Perniagaan Farah
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2011
RM RM
Belanja lain
Belanja Hutang Ragu (8200x5%) - 340 70
Perniagaan Farah
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2012
RM RM
Hasil Lain
Hutang Ragu (Pengurangan) 40
(7400 x 5%) - 410
Perniagaan Farah
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Belanja lain
Belanja Hutang Ragu (9420 x5%) - 370 131

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2010


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 6800
Tolak Peruntukan hutang ragu 340
6440

34
Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2011
RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 8200
Tolak Peruntukan hutang ragu 410
7790

Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2012


RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 7400
Tolak Peruntukan hutang ragu 370
7030
Kunci Kira- Kira pada 31 Disember 2013
RM RM RM
Aset Semasa:
Penghutang 9420
Tolak Peruntukan hutang ragu 471
8949

10. Akaun Peruntukan Hutang Ragu


RM RM
31 Dis 12 Baki h/b 420 31 Dis 12 AUR 420
420 420
31 Dis 13 Baki h/b 580 1 Jan 13 Baki b/b 420
31 Dis 13 AUR 160
580 580
1 Jan 14 Baki b/b 580

MKH
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2012
RM RM
Belanja Hutang Ragu 420

MKH
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Belanja Hutang Ragu 160

TAJUK 4: SUSUT NILAI DAN PERUNTUKAN SUSUT NILAI


1. a) SN kenderaan 2013 = 32000 x 20% = RM6400
SN alatan pejabat 2013 = (15000-3000) 10 =RM1200
b) Akaun Susut Nilai Kenderaan
RM RM
31 Okt 13 SNT Kend. 6 400 31 Okt 13 PP /AUR 6400

Akaun Susut Nilai Alatan Pejabat


RM RM
31 Okt 13 SNT Alatan Pej. 1200 31 Okt 13 PP /AUR 1200

35
Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan
RM RM
31 Okt 13 Baki h/b 6400 31 Okt 13 SN Kend. 6400
6400 6400
1 Nov 13 Baki b/b 6400

Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat


RM RM
31 Okt 13 Baki h/b 1200 31 Okt 13 SN Alatan Pej 1200
1200 1200
1 Nov 13 Baki b/b 1200

c) Perkongsian Mutiara
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 30 Oktober 2013
RM RM
Belanja lain
Susut nilai kenderaan 6400
Susut nilai alatan pejabat 1200
7600

d) Perkongsian Mutiara
Kunci Kira-Kira pada 30 Oktober 2013
RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 32000
Tolak Susut nilai terkumpul 6400
25600
Alatan Pejabat 15000
Tolak Susut nilai terkumpul 1200
13800

2. a) SN kenderaan 2013 = 10000 x 10% = RM1000


b) Akaun Susut Nilai Kenderaan
RM RM
30 Sept 13 SNT Kend. 1000 30 Sept 13 PP /AUR 1000

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan


RM RM
30 Sept 13 Baki h/b 1700 1 Okt 13 Baki b/b 700
30 Sept 13 SN Kend. 1000
1700 1700
1 Okt 13 Baki b/b 1700
c) Kedai Runcit Cahaya
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 30 September 2013
RM RM
Belanja lain
Susut nilai kenderaan 1000
1000

d) Kedai Runcit Cahaya


Kunci Kira-Kira pada 30 September 2013
RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 10000
Tolak Susut nilai terkumpul 1700
8300

36
3. a) SN Kenderaan 2013 = (12000 3000) x 20% = RM1800
SN Alatan Pejabat 2013 = 8800 x 15% = RM1320
b) Akaun Susut Nilai Kenderaan
RM RM
31 Dis 13 SNT Kend. 1800 31 Dis 13 PP /AUR 1800

Akaun Susut Nilai Alatan Pejabat


RM RM
31 Dis 13 SNT Alatan Pej. 1320 31 Dis 13 PP /AUR 1320

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan


RM RM
31 Dis 13 Baki h/b 4800 1 Jan 13 Baki b/b 3000
31 Dis 13 SN Kend. 1800
4800 4800
1 Jan 14 Baki b/b 4800

Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat


RM RM
31 Dis 13 Baki h/b 3120 1 Jan 13 Baki b/b 1800
31 Dis 13 SN Alatan Pej. 1320
3120 3120
1 Jan 14 Baki b/b 3120

c) Perniagaan Liew
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Belanja lain
Susut nilai kenderaan 1800
Susut nilai alatan pejabat 1320
3120

d) Perniagaan Liew
Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2013
RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 12000
Tolak Susut nilai terkumpul 4800
7200
Alatan Pejabat 8800
Tolak Susut nilai terkumpul 3120
5680

4. a) SN Kenderaan 2013 = (56000 -12600)x 20% + (25000 x 6/12 x 20%) = 8680 + 2500 = RM11 180
SN Alatan Pejabat = (12000 x 10%) = RM1200
b) Akaun Susut Nilai Kenderaan
RM RM
31 Okt 13 SNT Kend. 11 180 31 Okt 13 PP /AUR 11 180

Akaun Susut Nilai Alatan Pejabat


RM RM
31 Okt 13 SNT Alatan Pej. 1200 31 Okt 13 PP /AUR 1200

37
Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan
RM RM
31 Okt 13 Baki h/b 23780 1 Nov 12 Baki b/b 12600
31 Okt 13 SN Kend. 11180
23780 23780
1 Nov 13 Baki b/b 23780

Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat


RM RM
31 Okt 13 Baki h/b 2400 1 Nov 12 Baki b/b 1200
31 Okt 13 SN Alatan Pej. 1200
2400 2400
1 Nov 13 Baki b/b 2400

c) Perniagaan Nilam
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Oktober 2013
RM RM
Belanja lain
Susut nilai kenderaan 11180
Susut nilai alatan pejabat 1200
12380

d) Perniagaan Nilam
Kunci Kira-Kira pada 31 Oktober 2013
RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 56000
Tolak Susut nilai terkumpul 23780
32220
Alatan Pejabat 12000
Tolak Susut nilai terkumpul 2400
9600

5. a) SN Perabot = (16500 3200)x10% = RM1330


SN Kelengkapan = (7400 x 10%) + (2000 x 9/12 x 10%) = 740 + 150 = RM890
b) Akaun Susut Nilai Perabot
RM RM
31 Dis 13 SNT Perabot 1330 31 Dis 13 PP /AUR 1330

Akaun Susut Nilai Kelengkapan


RM RM
31 Dis 13 SNT Kelengkapan 890 31 Dis 13 PP /AUR 890

Akaun Susut Nilai Terkumpul Perabot


RM RM
31 Dis 13 Baki h/b 4530 1 Jan 13 Baki b/b 3200
31 Dis 13 SN Perabot 1330
4530 4530
1 Jan 14 Baki b/b 4530

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kelengkapan


RM RM
31 Dis 13 Baki h/b 890 1 Jan 13 Baki b/b 0
31 Dis 13 SN Kelengkapan 890
890 890
1 Jan 14 Baki b/b 890

38
c) Kedai Bunga Wangi
Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Belanja lain
Susut nilai perabot 1330
Susut nilai kelengkapan 890
2220

d) Kedai Bunga Wangi


Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2013
RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 16500
Tolak Susut nilai terkumpul 4530
11970
Alatan Pejabat 7400
Tolak Susut nilai terkumpul 890
6510

6. a) SN Alatan Sukan 2013 = (3700 + 1780 620) 4300 = RM560


b) SN Kelengkapan 2013 = 2400 2100 = RM300
c) Kelab Suka-Suka
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Belanja lain
Susut nilai alatan sukan 560
Susut nilai kelengkapan 300
860

7. a) SN Perabot 2013 = (10700 + 7500 + 3000) 18573 = 21200 18573 = RM2627


b) SN Rumah Kelab 2013 = 200000 x 20% = RM40000
c) Kelab Renang Jaya
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Belanja lain
Susut nilai perabot 2627
Susut nilai rumah kelab 40000
42627

8. a) SN Rumah Kelab 2013 = 65000 x 10% = RM6500


b) SN Perabot 2013 = (7400 740) x 10% = RM666
c) Kelab Simple Reader
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Belanja lain
Susut nilai Rumah Kelab 6500
Susut nilai Perabot 666
7166

9. a) SN Alat Muzik 2013 = (15000 1250 + 2100) 14700 = RM1150


b) SN Lengkapan 2013 = 40000 x10% = RM4000
c) Kelab Muzik Tradisi Pahang
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Belanja lain
Susut nilai Alat Muzik 1150
Susut nilai Lengkapan 4000
5150

39
10. a) SN Alatan Kilang 2013 = (15000 3000 )x 10% = RM1200
b) SN Mesin 2013 = 80000 x 20% = RM16 000
c) Kilang Batik Kazu
Penyata Kos Pengeluaran Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Kos Overhed
Susut nilai alatan kilang 1200
Susut nilai mesin 16 000
17 200

11. a) SN Alatan Kilang 2013 = (40000 4000 ) x 20% = RM7200


b) SN Kelengkapan 2013 = 8000 x 20% = RM1600
SN Kelengkapan 2013 (Bahagian kilang) = RM1600 x = RM1200
c) Kilang Kerepek Ubi Sedap
Penyata Kos Pengeluaran Bagi tahun Berakhir 30 Jun 2013
RM RM
Kos Overhed
Susut nilai alatan kilang 7 200
Susut nilai kelengkapan 1200
8400
12. a) SN Mesin 2013 = (96000 24000 ) x 20% + (20000 x 9/12 x 20%)
= 14400 + 3000
= RM17 400
b) SN Lekapan dan lengkapan 2013 = 18000 x 10% = 1800
SN Lekapan dan lengkapan 2013 (Bahagian kilang) = 1800 x 4/5 = RM1440
c) Kilang Keropok Bilal
Penyata Kos Pengeluaran Bagi tahun Berakhir 31 Disember 2013
RM RM
Kos Overhed
Susut nilai Mesin 17400
Susut nilai Lekapan dan Lengkapan 1440
18840
13. a) SN alat-alat kecil 2013 = 990 + 3100 3340 = RM750
b) SN Alatan Kilang 2013 = 25000 x 20% = RM5000
c) SN Mesin 2013 = (80000 22200 ) x 15% = RM8670
d) Kilang Plastik Huda
Penyata Kos Pengeluaran Bagi tahun Berakhir 30 Jun 2013
RM RM
Kos Overhed
Susut nilai alat-alat kecil 750
Susut nilai Alatan Kilang 5000
Susut nilai Mesin 8670
14420
TAJUK 5: PEMBETULAN KESILAPAN
Penyata Pendapatan Kunci Kira
1. Angkutan masuk RM320 Angkutan masuk terakru RM120
(RM200 + RM120)
2. Belian RM14 188 Ambilan RM238
(RM14 426 RM238)
3. Promosi RM1 070 Belian RM41 830
(RM620 + 450) (RM42 280 - RM450)
4. Penyata Pendapatan Perkongsian: Akaun semasa:
Gaji Adam RM3 600 Gaji Adam 3 600
(RM400 x 12 bulan)

40
Gaji pekerja RM14 650
(RM18 250 RM3 600)
5. Belian bahan langsung RM105 640 Pemiutang RM11 200
(RM100 240 + RM5 400) (RM5 800 + RM5 400)

Stok alat-alat kecil RM1 670 Stok alat-alat kecil RM1 670
(RM1 370 + RM300) (RM1 370 + RM300)

6. Angkutan keluar RM530 Lengkapan RM16 100


(RM890 - RM360) (RM15 600 + RM1 500)

Angkutan masuk RM550 Modal RM36 875


(RM190 + RM360) (RM36 375 + RM500)
7. (i) Sewa RM9 600 Ambilan RM400
(RM10 000 RM400)

(ii) Jualan RM54 220 Perabot RM12 070


(RM54 600 RM380) (RM12 450 RM380)

(iii) Jualan RM54 490 Penghutang RM5 470


(RM54 220 + RM270) (RM5 200 + RM270)
8. Diskaun diberi RM2 780
(RM2 600 + RM180)

Diskaun diterima RM1 420


(RM1 600 RM180)

Komisen diberi RM520 Bank RM25 148


(RM700 RM180) (RM25 328 RM180)

41