You are on page 1of 18

Sowo

Natchnione Przez

Boga
Zarejestruj si na stronie
www.vocatio.com.pl
jako odbiorca naszego newslettera,
a bdziesz otrzymywa informacje o nowociach, znikach
i specjalnych promocjach przygotowanych dla naszych Klientw.
Moesz oczekiwa zniek w wysokoci nawet
do 2050% oryginalnej ceny detalicznej.
Josh McDowell

Sowo
Natchnione Przez

Boga
O mocy i niezawodnoci
Pisma witego

Oficyna Wydawnicza VOCATIO


Warszawa
Tytu oryginau:
God Breathed
Przekad:
Monika Wilk-Dziuba
Redakcja:
Elbieta Mamczarz
Korekta:
Zesp VOCATIO
Skad i amanie:
Studio KARANDASZ

Projekt okadki:
Studio KARANDASZ

Zdjcie na okadce: olezzo/fotolia.pl

Copyright 2015 by Josh McDowell Ministry


All rights reserved.
Copyright to the Polish edition 2017 by VOCATIO
All rights to the Polish edition reserved.

Wikszo cytatw biblijnych pochodzi z Nowego Przekadu


Dynamicznego przygotowywanego przez Wydawnictwo NPD
we wsppracy z VOCATIO.
Copyright by NPD
All rights reserved.
Wszelkie prawa do wydania polskiego zastrzeone. Ksika ani adna
jej cz nie moe by przedrukowywana, ani w jakikolwiek inny sposb
reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie,
zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana
w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy.
W sprawie zezwole naley zwraca si do:
Oficyna Wydawnicza VOCATIO
02-798 Warszawa, ul. Polnej Ry 1
e-mail: vocatio@vocatio.com.pl
Redakcja: tel. (22) 648 54 50,
Dzia handlowy: tel. (22) 648 03 78, fax (22) 648 03 79
e-mail: handlowy@vocatio.com.pl
Ksigarnia internetowa:
e-mail: sklep@vocatio.com.pl
www.vocatio.com.pl

ISBN: 978-83-7829-234-0
Podzikowania

C hciabym podzikowa kilku osobom za ich wkad w po-


wstanie tej ksiki. Dzikuj zatem:
Daveowi Bellisowi, ktry od trzydziestu omiu lat jest moim
przyjacielem i wsppracownikiem, za pomoc w nakreleniu
oglnych ram tej publikacji; za skomponowanie pierwszego
szkicu z wybranych fragmentw moich wykadw i innych prac,
edytowanie na kadym etapie powstawania tej ksiki, a po jej
kocow form. Jestem ogromnie wdziczny Daveowi za to,
ezechcia wesprze mnie swoimi umiejtnociami.
Tomowi Williamsowi za zredagowanie rkopisu, na ktry na-
nis swoje cenne poprawki. Bez jego niezwykych zdolnoci pi-
sarskich i gorcego serca te sowa nie mogyby ukaza si drukiem.
Becky Bellis za mudn prac przy komputerze w celu
przygotowania rkopisu do redakcji.
Donowi i Judy Kenckeim za przeczytanie rkopisu i po-
dzielenie si ze mn swoimi uwagami.
Daveowi Lindstedtowi za wskazwki podczas przygotowy-
wania rkopisu.

5
Sowo natchnione przez Boga

Kelly MacIntosh oraz Annie Tipton z Barbour Publishing


za ich cenne wskazwki i pomoc w skomponowaniu wstpnej
wersji ksiki.
Timowi Martinsowi oraz caemu zespoowi Barbour Pub-
lishing, ktrzy poczuli ducha tej ksiki i dooyli wszelkich
stara, by ujrzaa wiato dzienne.

Josh McDowell
Rozdzia 1

Czym s Sowa?

D o sceptyczny dziewitnastolatek. Te sowa najlepiej


opisuj, jaki byem, porzucajc studia i wyruszajc do
Europy w jednym celu zebrania dowodw na faszywo
chrzecijastwa, a konkretnie: wykazania, e Biblia jest pena
historycznych przekama, a Jezus nie by Synem Boym.
Stojc w bibliotece uniwersyteckiej Uniwersytetu Glasgow
w Szkocji, patrzyem na rkopis Nowego Testamentu. Toby
fragment z 16 rozdziau Ewangelii Jana. Atrament i tworzywo,
na ktrym zosta sporzdzony, miay ponad tysic szeset lat.
Ten niezwyky, odrcznie zapisany fragment Dobrej Nowiny
spoczywa bezpiecznie w szklanej gablocie w bibliotece uniwer-
syteckiej. By bezcenny. Zawiera sowa wypowiedziane przez
Jezusa Chrystusa.
Kiedy tam staem, ogarno mnie dziwne i zarazem nie-
zwyke uczucie. Cho nie potrafiem przeczyta tym bardziej

7
Sowo natchnione przez Boga

zrozumie ani sowa z greckiego pisma, za pomoc ktrego


zosta sporzdzony ten rkopis, czuem, e w jaki mistyczny,
niewytumaczalny sposb te sowa do mnie przemwiy. Czu-
em ich moc.

Haas dzisiejszych sw

Sowa. Waciwe sowa uyte we waciwy sposb mog wiele


zdziaa. Mam wraenie, e w dzisiejszym wiecie wielu ludzi
uywa sw tylko po to, by zaguszy cisz.
Rozgldam si wok i widz ludzi wyrzucajcych z siebie
tony sw poporcjowanych w zwize komunikaty, za pomoc
ktrych maj nadziej przekaza jak wiadomo. Wemy na
przykad SMS-y. Nasze pokolenie w duej mierze komuniku-
je si poprzez smartfony. Wedug danych Experian Marketing
Services przecitna liczba SMS-w wysyanych co miesic przez
modych ludzi w wieku od osiemnastu do dwudziestu czterech
lat wynosi 3853. To daje nam rednio 128 SMS-w dziennie1.
Take Facebook sta si bardzo popularnym narzdziem
komunikacji. W pierwszym kwartale 2014 roku Facebook mia
1,15 miliarda aktywnych uytkownikw2. EMarketer, firma
zajmujca si badaniem rynku, donosi, e 40 procent amery-
kaskich dzieci w wieku poniej dwunastu lat co najmniej raz
1
Experian Marketing Services 2013 Digital Marketer Report, www.experian.
com/marketing-services/2013-digital-marketer-report.html.
2
Ingrid Lunden, Facebook Passes 1B Mobile Users, 200M Messenger Users
in Q1, TechCrunch, 23 kwietnia 2014, http://techcrunch.com/2014/04/23/
facebook-passes-1b-mobile-monthly-active-users-in-q1-as-mobile-ads-re-
ach-59-of-all-ad-sales/.

8
Czym s sowa?

w miesicu korzysta z internetu. Do 2015 liczba ta wzronie


o 10 procent.
W dzisiejszym wiecie, zdominowanym przez SMS-y,
e-maile, Twittera i Facebook, wysyamy strumienie sw na nie-
spotykan dotd skal. Pytanie brzmi: czy te sowa faktycznie
nas cz, a moe wikszo z nich to jedynie prba zagusze-
nia ciszy? Twrca sw mia konkretny cel, gdy wyposay nas
w zdolno mwienia i pisania. Jeli uywamy sw poprawnie,
maj one moc wytwarzania midzy nami znaczcych wizi.
Sowa s wane, a sowa wypowiedziane przez Boga w Pimie
witym s wrd nich najwaniejsze. Jednake by zrozumie
prawdziwe znaczenie sw, musimy nauczy si s u c h a .

Odkrywanie znaczenia sw

My, ludzie, mamy niezwyk umiejtno produkowania r-


nych dwikw i czenia ich w specyficzne kombinacje na-
zywane sowami. Kade z tych sw ma konkretne znaczenie.
Jzyki, ktrymi si posugujemy, skadaj si ze sw i to za
ich pomoc wyraamy swoje myli, koncepcje i uczucia. Kiedy
czymy sowa w zdania, by wyrazi myli, koncepcje i uczu-
cia, staj si one podstawowymi elementami komunikacji
midzyludzkiej.
Wikszo naszych czynnoci dokonuje si poprzez so-
wa. Dziki sowom moemy wykonywa konkretne zadania,
udziela wskazwek, nawizywa przyjanie, wyraa mio,
wychowywa dzieci, a take formuowa nasze opinie na rne
tematy. Sowa mog by nonikiem twrczych pomysw, ale

9
Sowo natchnione przez Boga

ich najwaniejszy cel realizuje si wtedy, gdy za pomoc sw


nawizujemy relacje midzyludzkie. Jeli ignorujemy znaczenie
sw lub nie suchamy wystarczajco uwanie tego, co si do
nas mwi, sowa mog sta si zwykymi dwikami lub mao
istotnymi znakami na kartce papieru, niemajcymi mocy cze-
nia nas ze sob.
Przychodzi mi na myl do przykry pocztek mojej po-
dry polubnej. Dottie i ja znalimy si zaledwie od szeciu
miesicy. Mylaem sobie wtedy, e moja urocza ona i ja mamy
cae ycie, eby si pozna, wic nie zasypywaem jej gradem
pyta. Najwyraniej Dottie bya innego zdania. Szybko si
okazao, e podczas tej podry chciaa mi opowiedzie ca
histori swojego ycia.
Mielimy do pokonania spory kawaek drogi z Meksyku do
Acapulco. W jej trakcie Dottie zacza zasypywa mnie infor-
macjami o sobie samej i o swojej rodzinie, historiami z dzieci-
stwa, swoimi upodobaniami, pogldami politycznymi, spojrze-
niem na maestwo i wychowanie dzieci. Nie byo tematu, na
ktry nie byaby przygotowana.
Pamitam, e w ktrym momencie tego obszernego mo-
nologu moje zdolnoci percepcyjne zupenie wysiady, a kade
wypowiedziane przez ni sowo byo tylko czci niezrozumia-
ego haasu. W midzyczasie staraem si rozszyfrowywa do
niejasne znaki drogowe i zatrzymywaem si, by zerkn na stos
map, ktre miaem ze sob. Po pewnym czasie w przemowie
Dottie zaczy pojawia si dusze okresy ciszy, po czym zu-
penie zamilka. Przez cay ten czas i ja milczaem, nie liczc
pomrukw aha, no tak i rozumiem. W zasadzie z caej

10
Czym s sowa?

tej opowieci nie zrozumiaem zupenie nic. Nie zauwayem


nawet, kiedy zamilka.
W trakcie naszej podry samochodem Dottie wypowie-
dziaa mnstwo sw, ale adne z nich nie zostawio we mnie
ladu i nie zbliyo nas do siebie. Oczywicie ona sama nie czua
potrzeby tumaczy tego, co powinno by jasne i zrozumiae,
a mianowicie tego, e jej obszerne osobiste wynurzenia miay
jeden cel: jej nowo polubiony m mia lepiej pozna swoj
wieo polubion on. Kiedy stao si jasne, e ja nic z tego
nie pojem, Dottie zamkna usta i milczaa przez dugi czas.
Naprawd si wcieka.
To nie by najlepszy pocztek podry polubnej, ale
w kocu Dottie wyjania, o co jej chodzio, a ja przeprosiem
chyba ze sto razy i doszlimy do porozumienia. Od tamtej pory
zaczlimy przywizywa wiksz wag do swoich sw. Ja do-
strzegem kochajce serce mojej ony, ktra chciaa si przede
mn otworzy, a ona dostrzega ma, ktry mimo kiepskiego
startu, szczerze pragn j uszczliwi.
Dzi miejemy si na wspomnienie tamtego nieporozumie-
nia. To zdarzenie pokazao nam warto sw, suchania, inter-
pretowania i szukania prawdziwego znaczenia myli i uczu,
ktre wypywaj z naszych serc.
Efektywne komunikowanie si za pomoc znaczcych
sw wymaga czasu i wysiku. Potrzeba take czasu i energii,
by sucha, odszyfrowywa i poprawnie interpretowa zna-
czenie tych sw. Posugiwanie si sowami jest pewn sztuk.
Z ca pewnoci natchnione przez Boga sowa Pisma wi-
tego przekazuj nam potne przesanie, ktre ma nada sens
naszemu yciu.

11
Sowo natchnione przez Boga

Bg jest mistrzem
potnych sw

W pewnym momencie, w bardzo odlegej przeszoci Bg


powiedzia: Niech si stanie (Rdz 1,3)3 i wszystko, co po-
wiedzia, dokonao si. Sowo Boga ma moc stwrcz. Na jego
dwik soce, ksiyc i gwiazdy nagle zaczy istnie. Bg po-
sa Sowo, ktre powoao do istnienia wszystko, co istnieje,
wtym i nas.
Najwyszy posuy si potg swego Sowa nie tylko po to,
by powoa materi do istnienia, ale take po to, by nada sens
naszemu yciu i naszym relacjom. Nastpnie z biegiem czasu
sprawi, e Jego Sowo zostao spisane.
Biblia, ktra jest natchnionym przez Boga Sowem ycia,
daje nam wszystko, czego potrzebujemy do zrozumienia kim je-
stemy, dlaczego tu jestemy i dokd zmierzamy. Formalnie ska-
da si ona z caej serii przekazw pochodzcych od Boga, ktre
dostarczaj nam zrozumienia prawdziwego sensu ycia, mioci,
relacji midzyludzkich oraz radoci, ktre Stwrca pierwotnie za-
mierzy dla swoich dzieci. Przekaz Sowa spisanego w Biblii jest
potny. Mimo to nadal wiele osb nie poznao jego mocy.
Chciabym, bymy wsplnie na stronicach tej ksiki od-
kryli donioso, tajemnic, pasj i przeogromn moc Ksigi
Sowa Boego. Biblia nie jest bowiem zwykym dzieem lite-
rackim. Wjej treci zawarte s odpowiedzi na kade pytanie
egzystencjalne, wskazwki do realizacji spenionego ycia oraz
praktyczne porady pozwalajce nam znale rado i poczucie
3
Cytaty biblijne oznaczone BT pochodz z Biblii Tysiclecia, Wydawnictwo
Pallottinum, Pozna 2003.

12
Czym s sowa?

satysfakcji. Tonie jest adna tania reklama to jest co, co Au-


tor tej ksigi zamierzy u pocztkw jej powstania.
Zastanwmy si teraz nad histori o tym, jak niedocigniony
mistrz sowa odkrywa znaczenie Pisma tym, ktrych kocha.
To by najgorszy tydzie ich ycia. Dwaj wdrowcy sta-
rali si wszystko sobie poukada, przemierzajc dwunasto-
kilometrow tras z Jerozolimy do wsi Emaus. Ca swoj
nadziej na uwolnienie spod rzymskiego panowania zoyli
w czowieku, ktrego uwaali za Mesjasza. Trzy dni temu ten
czowiek zosta pojmany przez Rzymian i ukrzyowany. Ich
nadzieja umara razem z tym, ktrego nazywali Chrystusem.
Tak to w yciu bywa. Mamy na co nadziej, i czasem nawet
to si wydarza. Czciej jednak musimy si mierzy z rozcza-
rowaniem, blem serca i poczuciem straty. Cho w trudnych
chwilach staramy si zachowa rado i poczucie sensu, jest to
nieustajca walka. Tak pewnie czuli si ci dwaj mczyni idcy
rami w rami zakurzon drog.
Nie wiem, co o tym myle powiedzia pierwszy.
Ja te nie odpar drugi. Syszaem, e sam Piotr
widzia pusty grb.
Taa westchn jego towarzysz ale to jeszcze nie
znaczy, e Jezus powsta z martwych, jak twierdz te kobiety.
Mniej wicej na tym etapie rozmowy doczy do nich
nieznajomy.
O czym rozmawiacie? zapyta.
Jeden z nich, ten, ktremu na imi byo Kleofas,
odpowiedzia:
Chyba jeste jedynym czowiekiem z Jerozolimy, ktry
nie wie, co si tam w tych dniach wydarzyo! (k 24,18 NPD).

13
Sowo natchnione przez Boga

A co takiego si wydarzyo? zdziwi si nieznajomy.


Dwaj wdrowcy powiedzieli niewiadomemu towarzyszowi
wszystko o Jezusie: o tym, za kogo Go brali, o Jego ukrzyowaniu
i domniemanym zmartwychwstaniu. By moe zwierzyli si ze
swoich rozterek i wtpliwoci. Bez wtpienia wspomnieli o ra-
doci, ktr czuli, bdc przy Jezusie, nadziei, ktr w Nim po-
kadali, i rozczarowaniu, ktrego dowiadczyli po Jego mierci.
Po wysuchaniu tej opowieci nieznajomy zacz cytowa
im Sowo Boe. Poczwszy od Mojesza i prorokw, wyjani
im, co Pisma mwiy o Mesjaszu, ktrego nazywali Jezusem.
W kocu dotarli do celu i dwaj przyjaciele poprosili nowe-
go znajomego, by zosta z nimi na noc. Gdy zasiedli do kolacji,
w czowiek poama chleb, pobogosawi i poda im do jedze-
nia. Wtedy stao si co niezwykego mczyni rozpoznali
w Nim Jezusa, ale On znikn im z oczu. Patrzyli na siebie
z niedowierzaniem i powtarzali: Czy nasze serca nie pony,
kiedy z nami rozmawia w drodze i gdy wykada nam Pisma?
(k 24,32 NPD).
Ci dwaj przyjaciele od dziecistwa znali Pisma, ktre Je-
zus im cytowa. Dorastali, rozmylajc nad nimi, ale dopiero
mistrz potnych sw tchn w nie ycie. Robic to, zainspi-
rowa i ogrza ich serca, rozczarowanie przemieni w nadziej
i da im wskazwki, jak wie ycie pene radoci. Taki jest cel
Boego Sowa wypowiedzianego do nas. Sowo Boe jest ywe
i skuteczne (Hbr 4,12 NPD). Objawia nam prawdziw natur
Boga, ktry nas kocha i chce, bymy Go poznali. Sowo Boe
ma moc przycigania nas bliej Niego. Dziki Sowu midzy
nami a Bogiem moe zaistnie bardzo bliska wi, ktra do-
gbnie przemienia nasze ycie.

14
Czym s sowa?

Bg jest mistrzem
skutecznych sw

Jako dziewitnastoletni student byem mocno zaintrygowa-


ny staroytnymi rkopisami Pisma witego. Cho jak ju
wspomniaem byem sceptykiem, czuem dziwn moc bij-
c od sw zapisanych ponad tysic szeset lat temu. Nie wie-
rzyem, e mwi prawd. Miaem zamiar wykaza, e Biblia
jest tylko zbiorem niezbyt wiernie nakrelonych opowieci na
podou mitycznym. Tumaczyem sobie, e jeli nie mamy
podstaw twierdzi, e przesanie Dobrej Wiadomoci byo na
przestrzeni wiekw przekazywane wiernie i bez znieksztace,
nie mamy te podstaw sdzi, e Biblia mwi prawd. Innymi
sowy, jeli Biblia nie jest rzetelnym dokumentem historycz-
nym, moemy poda w wtpliwo wszystko, co mwi na te-
mat Boga i chrzecijaskiej wiary.
Czy zastanawiali si kiedy Pastwo nad tym, czy staroyt-
ni skrybowie przepisujcy Pisma czego nie ominli lub dodali
od siebie? Czy Bg mg da Mojeszowi dwanacie przykaza
i pozwoli, by jaki skryba po drodze skrci sobie prac, elimi-
nujc dwa z nich? A jeli kopiujc Ewangeli Jana sto lat po jej
napisaniu, jaki skryba opuci pi rozdziaw? Czy to mo-
liwe, by jacy nadgorliwcy przekrcili sowa Jezusa lub dodali
swoje wasne? Skd wiemy, eBiblia wiernie przekazuje sowa,
ktre Bg do nas skierowa? Nie mamy ani jednego oryginal-
nego rkopisu, wic skd pewno, e kopie, ktre posiadamy,
s prawdziwe i wierne?
Powiedzmy sobie jasno: jeli nie mamy pewnoci co do
tego, e Biblia jest dokumentem historycznym, nie moemy

15
Sowo natchnione przez Boga

twierdzi, e jest natchnionym Sowem Boym. Bg jest mi-


strzem potnych sw, ale jeli Jego sowa nie zostay nam
wiernie przekazane, to czy mogy zachowa swoj moc?
Dzi jestem pewien bardziej ni czegokolwiek innego na
wiecie, e Pismo wite jest wiernym przekazem Boego So-
wa i e to Sowo ma realn moc. Jako mody student gdzie
gboko w sercu chciaem wierzy, e Bg istnieje i zaley Mu
na mnie. Nie miaem jednak pewnoci, e Biblia przekazuje
nam prawd historyczn, nie miaem zatem adnych podstaw,
byw to wierzy. Ty, Czytelniku, te nie masz.
Moemy szczerze wierzy w Boga i w to, e Jego Sowo ma
moc. Jednake przyjd chwile, gdy nasza wiara zostanie wysta-
wiona na prb. Jeli nasza wiara opiera si na pewnoci, eBi-
blia przekazuje prawd historyczn, bdzie to dla nas podpor.
Jestem pewien, e Bg w sposb ponadnaturalny nadzorowa
przekazywanie i kopiowanie Jego sw, tak abymy mieli je
dzisiaj w niezmienionym stanie. Z tego powodu dzi moemy
dowiadcza mocy Boych sw w naszym codziennym yciu.
O tym wanie jest ta ksika: o zdobywaniu pewnoci, e mo-
emy dowiadcza mocy Boego Sowa wypowiedzianego do nas
na kartach Biblii. Biblia mwi nam prawd i mona jej wierzy.

Czego si spodziewa?

Przekonanie, e Biblia w sposb prawdziwy i rzetelny przekazuje


nam sowa Boga, jest podstaw do zrozumienia mocy Boego So-
wa. Wydaje si logiczne, by najpierw dowie prawdziwoci sw
zawartych w Biblii, zanim skupimy si na tym, jak te sowa maj

16
Czym s sowa?

moc. Ja jednak chciabym odwrci kolejno, a moja motywacja


jest taka: chciabym odwoa si do ukrytego pragnienia, ktre
jak wierz jest wsplne dla nas wszystkich. Jestem przekona-
ny, e gdzie gboko chcemy wierzy, e istnieje wszechpotna
istota, ktra darzy nas szczer mioci. To pragnienie jest obecne
w sercu kadego czowieka. Chc odwoa si do tego pragnienia,
zanim odwoam si do twojego, Czytelniku, intelektu. Dlatego
te zaczn od podzielenia si z Pastwem wiedz dotyczc tego,
w jaki sposb i dlaczego Sowo Boe dziaa z moc poprzez kar-
ty Biblii. Mam nadziej, e to podstawowe opracowanie pomoe
Pastwu gbiej pozna pikno, tajemnic i niezwyko Sowa
Boego. Naprawd poczu moc Pisma witego to by porwanym
przez jego Autora i szczerze Go pokocha oraz zapragn pozna
gbi Jego sw skierowanych do nas wszystkich.
W nastpnych rozdziaach bdziemy poznawa moc Pis-
ma witego, odpowiadajc na pytania: Co to znaczy, ePismo
jest ywe? Jaki jest jego cel? Jak powinno by interpretowane?
Jak odnosi si do naszego ycia? Jak moemy odnale praw-
dziw mio poprzez lektur tego jedynego w swoim rodzaju
dokumentu?
Gdy ju pocignie nas moc natchnionego przez Boga So-
wa, odkryjemy, e jest ono prawdziwe i prawdomwne, a take
utwierdzi si w nas przekonanie, e sowa Pisma witego zo-
stay nam wiernie przekazane. To wanie daje nam pewno,
e Bg objawi nam swoj prawdziw natur. Zbadamy wiary-
godno historyczn Biblii, posugujc si wspczesnymi te-
stami wiarygodnoci, zmierzymy si ze sprzecznociami obec-
nymi w Biblii oraz wyjanimy sobie, w jaki sposb Biblia moe
sta si dla nas ywym sowem.

17
Sowo natchnione przez Boga

Uwaga! Bdmy przygotowani na silne doznania. Gdy praw-


dziwie zrozumiemy i dowiadczymy prawdomwnoci i mocy
Pisma witego, serce bdzie w nas paa. Nie mwimy tu o ja-
kich opowieciach historycznie wiarygodnych. Mwimy o ksi-
dze, ktra w jaki dziwny sposb jest nadal ywa.
Modl si, bymy dziki lekturze tej ksiki odkryli wiel-
k moc natchnionych przez Boga sw Pisma witego. Ksiga
Boga jest tajemnic, a Bg chce nam j objawi. S w niej per-
y mdroci i wskazwki, ktrych potrzebujemy, by poradzi
sobie z yciowymi wyzwaniami. Bg chce, bymy je odkryli,
szukajc na kartach Biblii Jego samego.

I jeli z caego serca bdziecie mnie szuka, znajdziecie


mnie, gdy pozwol wam si znale.
Jr 29,13-14 (NPD)

Zacznijmy zatem szuka!