You are on page 1of 21

SULIT 5227 ( set 1 )

SOALAN PRAKTIS BESTARI


PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 5227/1


PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Kertas 1
Set 1

2 jam Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif. Jawab setiap soalan dengan


menghitamkan ruangan yang betul pada helaian tambahan yang diberikan.

3. Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif. Jawab empat soalan sahaja.


Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada helaian tambahan yang
disediakan.

__________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah]


5227/1 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
2
SULIT ) 5227 ( set 1

[ 20 ]

: 1

( ) 24 :

( ) B

: 2

(......... ) 07 :

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
3
SULIT 5227 ( set 1 )

: 3

)24 : (

: 4

) 4 : (

""

07 A

077 B

[Lihat halaman sebelah]


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
4
SULIT ) 5227 ( set 1

: 5

. A

50 . B

07 . D

II

III

IV

II I A

III I B

IV II C

IV III D

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
5
SULIT ) 5227 ( set 1

: 7

. A

. B

. C

, D

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
6
SULIT ) 5227 ( set 1

:


( ) .

" " 9

11

II

III

IV

III II ,I A

IV II ,I B

IV III ,I C

IV III , II D

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
7
SULIT ) 5227 ( set 1

11

12

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
8
SULIT ) 5227 ( set 1

X 13

14

300 000

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
9
SULIT ) 5227 ( set 1

" " 15

, . A

, . B

, . C

, . D

( ) 41 :

: 16

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
10
SULIT ) 5227 ( set 1

, 17

... 18

, A

, B

, C

, D

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
11
SULIT ) 5227 ( set 1

19

.....

II

III

IV

III II ,I A

IV II ,I B

IV III ,I C

IV III , II D

21

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
12
SULIT 5227 ( set 1 )

[ 80 ]

: )a( 1

)10 13 : (

[ 2 ] . )i(

: , )ii(

(a)

(b)

(c)

[ 4 ] (d)

[Lihat halaman sebelah]


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
13
SULIT ) 5227 ( set 1

. ()iii


.
] 4 [

: ()b


::


( ) .

,
[ ] 2 ( )i .

. ()ii
[ ] 4
. ()iii
[ ] 4

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
14
SULIT ) 5227 ( set 1

: ()a 2

( )0 :

[ ] 2 . ()i

: ()ii

)(a

)(b

)(c

[ ] 4 )(d

. )(iii


[ ] 4

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
15
SULIT ) 5227 ( set 1

: ()b
:

( ) .

[ ] 2 . ()i

[ ] 4 . ()ii


)(iii

] 4 [ .

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
16
SULIT ) 5227 ( set 1

: )(a
3

[ ] 2 ) (i
] 2 [ ) (ii

[ ] 4 . )(b

)(c
.

[ ] 4

, )(i )(d

[ ] 2

)(ii

[ ] 2 .

, - )(e

.

[ ] 4 .

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
17
SULIT ) 5227 ( set 1

: ()a 4

[ ] 2 ()i

] 2 [ ()ii

[ ] 4 . ()b

[ ] 4 . )(c

)(d

] 4 [ .

" "

. )(e

[ ] 4 .

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
18
SULIT ) 5227 ( set 1

)(i )(a 5

] 2 [


.
] 4 [ )(ii

[ ] 2 . )(i )(b

)(ii

] 2 [ .

. )(iii

] 4 [

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
19
SULIT ) 5227 ( set 1

. )(c

[ ] 4

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
20
SULIT ) 5227 ( set 1

. 6
[ ] 4 ()a

, ()b

, " "

.
[ ] 4

. ()c

[ ] 2

()d

[ ] 2

()e

. .
] 4 [

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT
21
SULIT ) 5227 ( set 1

. ()f

. " "
.
,
] 4 [ .

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

][Lihat halaman sebelah


SULIT 2017 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT