You are on page 1of 14

APIGMOL: AnO<t>AL:HL::79 )9/20 17

(Ap181..16c; Kar68ollc; AvaKon~c;: 7594/2015) .' . .


TO MONOME/\EL: nPQTOLHKEIO nEIPAIA>,: .c~.\
EILHKH lliMIKAL:IA niiTQTIKQN TITJ\QN

AnorAOUI..IVO an6 Til ll!Kaar~ Avaaraoia OIKOVOI..IOU, npw;~;&i<ll, TllV


anoia 6p10 0 np6opoc; TOU Tpii..IAOU<; LUI..I~OUAiou lliOiKilOil<; TOU
npwroo1Kiou n1p016, KOI an6 Til rpal..ll..lara ASavaoia nouAonouAou.
LUVopiao Olli..IOOia OTO aKpOaT~pl6 TOU TllV 17-3-2017, y1a va OIK001
TllV an6 15-12-2015 KOI 1..1 ap181..16 Kar68ollc; 7594/2015 avaKon~, 1..1Ta~u:
Tou avaK6nrovra: Iw6wll KaAoy~pou rou rpllyopiou, KOTOIKou
llpanTowvac;, o onoioc; napaar681lK o1a rou nAilP~ouoiou OIKily6pou rou
/\wvioa L:r61..1ou.
Tile; Ka8 ll<; ll avaKon~: Tile; avwvul..lllc; rpan~1K~c; Tmpiac; 1..1 TllV
nWVUI..Iia AA<l>A TPAnEZA ANQNYMH ETAIPEIA, opuouoac; OTilV AS~va,
6nwc; VOI..Iii..IW<; Knpoownirm, ll anoia napaar691lK o1a Tile; nAilP~ouoiou
OIKilYOPOU Til<; XapiKA1ac; M~iAil .
0 avaK6nrwv ~llTi va yiv1 oKT~ ll an6 15-12-2015 KOI 1..1t ap181..16
Kar690il<; 7594/2015 avaKon~ rou, ll ou~~TilOil Til<; onoiac; npooolopiOTilK
y1a Til oiKOOIIJO nou avmppTm OTilV apx~ Til<; napouoac;.
Kar6 Til Olli..IPIV~ Olli..IOOia ou~~TilOil Tile; un68ollc; 01 nA1lP~ou01o1
OIKilYOPOI avnru~av npocpopiKO roue; IOXUPIOI..IOU<; roue; KOI ~~TilOav va yivouv
OKTO 6oa avacpEpOVTOI ora npaKTIKO Olli..IOOiac; OUVopiaOil<; KOI OTI<;
yypacpc; nporoo1<; roue;.

A<l>OY ME/\ETHL:E TH lliKOrPA<l>IA


L:KE<l>THKE LYM<l>QNA ME TO NOMO
0 avaKOnTWV, KaT KTil..lll01l TOU npiX01..1EVOU KOI TWV OITili..IOTWV TOU
o1Koyp6cpou, K9Er1 6r1 Ko681lK Kar' aurou ll un' ap18. 760/2015 o1aray~
nAilPWI..I~c; TOU lliKaOT~ TOU MOVOI..IEAOU<; npcuTOOIKiOU n1p016, 1..1 TllV anoia
unOXPW81lK va KaTa~OA1 OTilV Ka8' ll<; ll avaKon~ TO noo6 TWV 41.888,85
upw, nAov r6Kwv Kal ~6owv, y1a 1o6nooll ouvoAIK~ anaiTilOil Tile; Ka9' llc;,
anoppouaa an6 OlJIJ~aar] oaviou KOI an6 Tic; avacppOIJEVc; np6a8nc;
npa~1<:; auT~<:;. Zr]TEi, 0, va K008i an6cpaOr] TOU nap6VToc; OIKaOTr]piou, IJE , . .;
TrJV anoia va aKupwSouv rJ we; 6vw olaTay~ nArJPWIJ~c; we; KOI rJ an6 27-11-
2015 m1oo8Eioa EniTay~ npoc; EKTEAEOfl nou auVT6X8flK KOTW81 TOU
aVTiypacpou TOU npcinou EKTEAEOTOU anoypacpou Tr]<:; IJE api81JO 760/2015
OlaTay~c; nAr]pWIJ~c; TOU LliKaOT~ TOU nap6VToc; LliKaOTr]piou, y1a TOUc;
olaAajJ~av61JEvouc; OTO oiK6ypacpo TWV owpEUOIJEvwv avaKonwv A6youc; Evw
~r]TEi Tr]V KaTaoiKr] Tr]c; Ka8' r]c; OTr] OIKaOTIK~ TOU oanOVr]. ~TO we; OVW
OIK6ypacpo, ouvnwc;, o avaK6nTwv napaoKT6 owpEUEI TrJV KaT' 6p8pov 632
1 KnoM avaKon~ KaTO Tr]<:; OlaTay~c; nAr]pWIJ~c; Kal Tr]V KaT' 6p8pov 933
KnoM avaKOn~ KaTO Tr]c; En!Tay~c; npoc; nAr]pWIJ~, we; npOOIKaoia Tr]<:;
o1ao1Kaoiac; avayKaOTIK~c; EKTEAEOEwc;, npoKEijJEvou va ouvEKOIKaOTouv 1-JE Tr]V
EIOIK~ OlaOIKaoia TWV n!OTWTIKWV TiTAWV (246, 632 nap. 1, 3, 933 nap. 1, 937
nap. 3 KnoM) KOI OXI jJE Tr]V TaKTIK~ OlaOIKaoia IJE Tr]V anoia r] EVOIKr]
avaKon~ EIOOyTal va OIKaOTEi, IJE yYWjJOVa Tr]V apx~ Tr]c; OIKOVOjJiac; Tr]c; oiKr]<:;
(591 nap. 2 KnoM). H avaKon~ KaTa Tr]c; un ap18jJOV 760/2015 OlaTay~c;
nAr]pWjJ~c; TOU napOVTO<:; LliKaOTr]piou EiVOI E1Jnp68E01Jr], KaT 6p8. 632 nap. 1,
585 1 KnoM Ka8wc; r] avaKOnTOIJEVr] OlaTay~ nAr]pWIJ~c; nro68r]KE OTOV
avaK6nTOVTa OTI<:; 4-12-2015 (~A O)(T Tr]V un api81JOV 6490r/4-12-2015
EK8EOr] Eniooor]c; TOU OIKaOTIKOU EniiJEAr]T~ OTO npwTOOIKEiO A8r]VWV
Llr]jJr]Tpiou rjJAOU) Kal fl EVOIKr] avaKon~ KaTaTE8r]K OTr] rpaiJIJaTEia TOU
nap6VTO<:; LliKaOTr]piou OTI<:; 17-12-2015 Kal Eni008r]KE OTr]V Ka8 r]<:; Tr]V 18-12-
2015 (~A O)(T Tr]V jJE ap181-16 34298/18-12-2015 EK80r] Eniooor]c; TOU
OIKaOTIKOU. EnljJEAr]T~ OTO npwTOOIKEiO A8r]VWV rcwpyiou KwOT6nouAou).
ApiJooJwc;, o., cppTal, npo.KEIIJEVOU va OIKao6i EVW.n1ov TOV AIK9QTr]piou
Tathou, TO anoia Eiva1 Ka8' uAr] Kal KaT6 T6no apiJOOIO (6p8po 632 nap. 1 Eo.
a' KnoM, 6nwc; auTo Tponono1~Sr]KE ouv61JEI Tau 6p8pou 14 nap. 1 Tau v.
4055/2012), Ka8wc; r] avaKOnTOjJEVr] OIOTay~ nAr]pWIJ~c; K008r]KE an6 TO
MOVOjJEAc; npWTOOIKiO nE1pa16. 01-JOiwc;, E1Jnp68E01Jr] iVai Kal r] avaKon~
nou OTpEcpTal KaTO Tr]<:; En!Tay~c; npoc; nAr]pWIJ~, Kal EnOIJEVW<:;, napaoEKTW<:;

u 100VTal EVWniOV TOU OIKaOTr]piou TOUTOU (6p8. 933 1, 934 1 np. a'
KnoA/1), TO onoio EiVOI K08 ' uAr]v KOI KaT6 T6nov apiJOOIO (933 1 Kal 2,

~. ~
;};: cj>u~~o TV1( uqap13(-<.rl 3'iJYf ~o;f crno'ycr t 7nf rv-1 Mqvok<f!Jc.r) r-
11 r.wro'DI L{ ~ i u-..1 n f:-1 fa; a (8 I Dl ~n .A IQ. 0', LJ a6'i'c9' n/6TUJT( u wJ lyj -r,--\u.v)

584 KnoM) KOI EX1 00Kil8i 1.1np680jJO KOT' 6p8. 934 1 np. a' KnoM,
0001-JEVOU 6r1 an6 TllV mcrK6nllOil Tile; OIKOypa<piac; OV npoKunT1 6r1 xouv
OKOAOU8~01 6Mcc; np6~1c; Tile; KTEA0TIK~c; OIOOIKOOiac; KOI, nOjJEVWc;, OV
nap~..\8 ll OKOnv8~1-lPil npo8crjJia nou opi~1 ll OIOTO~Il Tile; nap. 1a rou

6p8pou 934 KnoM. npn1, n01-JEvwc;, 01 crwpcu61-Jvc; avaKonc; va yivouv


rumKa OKTEc; KOI va pUVIl8ouv, npa1rpw, we; npoc; ro napaoKT6, VOIJIIJO
KOI oucria ~0011-JO rwv ..\6ywv roue;.
An6 Til ypOjJjJOTIK~ OIOTUnWOil Tile; nap. 5 TOU 6p8pou 1 TOU V.
128/1975, 0 XOPOKTllPIOIJOc; Tile; ni~OMOjJVIlc; 1a<popac; we; ioouc;
Olli-JOOIOVOIJIK~c; m~6puvcrllc;, OPXIKwc; y1a cruyKKPIIJEVO crKon6 (mo6T110il

oaviou npoc; ~aywyiKEc; n1X1p~cr1c;), KOI 1-JITO TllV rpononoillOil nou E<PP
0 V. 2065/1992, we; YVIKO EOOOO TOU illli-JOOiou, OIKOIOAOyi Til Olli-JOOia Tile;
AE~Ilc; ~apuvouoa OTil <j)opo..\oyiK~ V01-J08oia. An6 rov v. 128/1975 our

npo~..\EnTOI PllTWc;, we; OUIJ~OTIKWc; OUVOT~, aMa OUT KOI anayopUTOI ll

OUIJ~OTIK~ 1-JITOKUAIOil Tile; 10<j)op6c; nou 8oni~rrm 1-JE ro VOIJO aur6. H


pu81-JIOTIK~ 1crxuc; rou v61-Jou aurou ~avr..\irm arov Ka8opiOIJ6 rou un6xpcou,

vavr1 rou illli-JOOiou, npoownou ora n..\aima Tile; EWOI-Jilc; crxollc;, nou
1opurrm 1-l Til OXTIK~ o16ra~ll KOI a<j)opa, n01-JEvwc;, anoK..\IOTIKwc; OTilV
K68Til crxoll 1-JETa~u Kparouc; Kal marwr1Kwv lopui-Jarwv, KOI 6x1 OTilV
op1~6vr1a OXEOil 1-JITO~u rwv marwTIKWV IOPUIJOTWV KOI oav10AilnTwv. H

jJTOKUA101l Tile; 10<j)Opac; OUT~c; arouc; TEAUTaiouc; n1TpEnTOI jJ ~OOil TllV


OPX~ Tile; IOIWTIK~c; OUTOVOjJiac; KOI <j)OOOV 0V anayopUTOI an6 OMil

OIOTO~Il, we; rro1ac; vooujJVIlc; Tile; 8omollc; rou avwrarou opiou mToKiou,
TO onoio Sa UnpE~OIV ll 10<j)Op6 OUT~ KOI 1-JOVOV 0V 0V un~PX avri8Til
pU8jJI011. EnOjJEVWc;, 0 UnOAOVIOjJOc; TOU nOOOOTOU Tile; 10<j)Opac; TOU V.
128/1975 YIO TOV K080piOjJO TOU niTOKiOU OOViWV Tile; TpOn~ac; jJ EjJjJ00
anOTEA01-JO Til jJTOKUA101l Tile; 10<j)Opac; OUT~c; arouc; OOV10A~nTc; iVOI
VOIJIIJOc;, y1ari ov avriK1TOI OTil o16ra~ll rou 6p8pou 1 nap. 3 rou v.
128/1975, ll onoia OV K081pwv1 anayopUTIK6 Kav6va OIKaiou Kar' 6p8po
174 r ou AK aMa our KOI avriK1TOI o 6Mov anayopcur 1K6 Kav6va OIKaiou,
VTOOOTOI 0 OTO n..\aimo TOU EAU8pou K080piOjJOU TWV niTOKiWV OTO
rpan~1KO oav10. H nippi4Jil Tile; OXTIK~c; n1~6puvollc; oro oav10..\~nTll
anOTEA0 uno Tr]V IO)(U TOU V. 128/1975 OUVOAAOKTIK~ npOKTIK~ TWV
TpanE~wv, OTr]V nayiwor] Til~ onoia~ ouvETEAEoav: a) OTI 1-JETOVEVEOTEpa

VOIJ08ET~IJOTO nou Tpononoir]OOV TOV w~ avw VOIJO OVE<pEpav VEVIKW~ OTI 11

EIO<popa ~OpUV1 Tr] ouvaMay~, ~) OTI TO UljJO~ TOU OUVTEAEOT~, Ka8' OAO TO
xpoviKo oiOOT!liJO ano Tr]v Ka81pwo11 Til~ Ev Aoyw Elo<popa~, KAIIJOKW8!1KE
nooom1aiw~, KOTO Tpon6 nou anooKonEi OTr]V EAa<ppuvor] ~ KOI anaMay~
opiOIJEvwv KOT!lVOPIWV oavEIOAr]nTwv. Av 11 Ev Aoyw Elo<popa, E~aMou,
~apuv TO niOTWTIKO IOPUIJOTO, OE Sa 8Eoni~OVTOV 01 E~OIPE01~ TOU ap8pou 8

TOU V. 2459/1997 KOT' ap8po 19 nap. 4~ TOU V. 3152/2003 (OOVEIOOOT~01~


npo~ <pUOIKO KOI VOIJIKO npoowno, KOIVOnpo~iE<; 1-JE Eopo TO Vr]OIO 1-JE

nAr]8UOIJO KOTW TWV 3.100 KOTOiKWV KOI OOVEIOOOT~01~ npo~ IEpE~ MOVE~ TOU
Ayiou 'Opou~) KOI y) 11 Tpan~0 Tr]<; EMaoo~, ono Tr]V EVOP~!l Tr]~ E<pOpiJOV~~
Tou v. 128/1975, ouonoTE 8Ewpr]o oTI 11 Ev Aoyw Elo<popa cn1~opuv1 To
niOTWTIKO IOPUIJOTO, WOTE vo EX1 Arj<p8Ei unoljJr] KOTO TO XPOVIKO OIOOTr]IJO
nou iO)(UE 0 OIOIKr]TIKO~ K080piOIJO~ ono 1-JEPOU~ Tr]~ TOU np18Wpiou 1-JETO~U
TWV EniTOKiWV KOT08EOEWV XOP!lV~OEWV, Or]AOO~ 1-JEXPI TO 1993. E~aMou KOI
uno K08EOTW~ EAEU8Epr]~ 0101-JOp<pWOr]~ TWV EniTOKiWV, 11 Tpan~0 Tr]~
EMaoo~ EnE~OAE Tr]V unOXPEWOr] VIO ~EXWPIOT~ ova<popa Tr]~ O)(ETIK~~

Eni~OpUVOr]~ 1-JE ono<p001~ Tr]~ (n~/TE 1969/1991,2501/2002). ME Tr]V n~/TE


2501/2002 (ap8po 82) EnEKTEiVETOI 11 UnOXPEWOr] EVr]IJEPWOr]~ TOU nEAOTr]
ano Tr]V Tpan~0 KOI VIO Tr]V Eni~OA~ EIOIKWV EIO<popwv KOI 11 EIO<popa TOU V.
128/1975 EiVOI 1-JiO TETOIO EIOIK~ EIO<popa. H Eni~OA~ Tr]~ EIO<popa~ OUT~~ OTO
oovEIOA~nT!l 1-JnopEi vo EAEVX8Ei 1-Jovov ono Tr'JV anOlJ.l!l Til~ o1o<pav1o~, 1oiw~
OTOV Eni~OAAETOI XWPi~ nporjyOUIJEVr] EnOpK~ EVr]IJEPWOr] ~ KOTO Tpono
KEKOAUIJIJEVO (E<pA8 5701/2008 TNn NOMOL:, E<pA8 1558/2007 TNn NOMQ?:,
E<j)/\Op 114/2007 TNn NOMOL:). Qmooo, OEV EiVOI VOIJIIJO~ 0 OVOTOKIOIJO~ TOU
O)(ETIKOU nooou Tr]~ EIO<popa~ OUT~~ KOI TOUTO, OIOTI, TOOO KOTO TO
npo"iaxuoav (ap8po 8 nEp. 6 Tou v. 1083/1980 KOI 1-JE ap181-1o 289/1980
ono<pOOr] Tr]~ VOIJIOIJOTIK~~ En!Tpon~~) 000 KOI KOTO TO U<piOTOIJEVO
V01J08ETIKO K08EOTW~ (ap8po 12 TOU V. 2601/1998, 30 TOU V. 2789/2000, 42
TOU V. 2912/2001 KOI 39 TOU V. 3259/2004), OVOTOKIOIJO~ En!TpEnETOI 1-JOVOV
Eni TWV K08UOTEPOUIJEVWV TOKWV KOI OXI Eni TWV <popwv, EIO<popwv ~ aMwv
r

_ __../ ~ , npp1JI1Smi:Jv c:vw K6Sc: avriSET11 OUIJ~OOI1 c:iv01 avriSETI1 OTt<; napanavw
_:...-- faTa~Et<; Kat EAEYXETat KOT6 Tt<; otaTa~Et<; Twv 6pSpwv 174, 178, 179 Tou AK
0 __..

(E<p/\01-J 124/2007 TNn NOMO:L, MnEoc:o 258/2015 TNn NOMO:L, MnKpK


99/2010 TNn NOMO:L, MnAG 2461/2009 TNn NOMO:L). nc:patTEpw, OTOV 1-JE
TO AOVO T11<; OVOKOn~<; OIJ<p10~11TEiTOI 11 unap~11 ~ TO UljJO<; T11<; OnOIT~OEW<;, 0
A6yoc; auTo<; xc:t apvi1TtK6 xapaKT~pa, a<pou o KaS' ou 11 avaKon~, o onoioc;
c:nxc:t S011 c:vayovroc; EXEt TO unoKEtiJEVtK6 ~6poc;, KaT6 TO yc:vtK6 i5tKOV01JtK6
KOVOVO TOU apSpou 338 nap. 1 TOU KnoM yta T11V an60EI~I1 1-JE 0111-JOOIO ~
IOIWTIKO yypa<po T11<; unap~11<; KOI TOU nOOOU T11<; anOIT~OEW<; TOU (An
1861/2011 TNn NOMO:L). Eivat, OE, EntTpEnT~ 11 OUIJ<pWvia 1-JE TI1V anoia 11
O<pEIA~ TOU ntOTOUXOU OTI1V ntOTWTpta TpOnE~O, nou Sa npOKU4JEI ana TO
optOTtK6 Kf..c:ioti-JO Tl1<; ntOTwoc:wc;, Sa anooEtKVuETat an6 TO anoonaoiJOTa Twv
EIJnOptKWV ~~~Aiwv Tl1<; Tpanc:~a<; (An 370/2012 TNn NOMO:L, An 925/2006
TNn NOMO:L). ME TI1V EV AOYW OUIJ<pWvia npoooiOETOI OVEU ETEpou OE
ti5twTtK6 yypa<pa nf..~PI1<; anooc:tKTtK~ taxuc;, TI1V anoia ota<popETtK6 Sa c:ixav
1-JOVOV uno T11 OUVOPOIJ~ TWV npoOnoSEOEWV TOU apSpou 448 TOU KnoM,
EMEi4JEI TWV onoiwv Sa nEptEntnTOV OE anf..a OIKOOTIKO TEKIJ~PIO (apSpo 339
TOU KnoM), nAI1V 01-JW<; OEV OVTIOTpE<pETOI TO ~apo<; an60EI~I1<;, KOSW<; 0
OOVEIOA~nT11<; OIOTI1PEi TO OIKOiWIJO OVTOn001~11<;, OKOIJO KOI OV OUIJ<pWVI1SEi

TO avriSETO (An 430/2005 TNn NOMO:L). H, OE, avran60EI~I1 OVTIOIOOTEAAETOI


c:wotoAoytK6 an6 TI1V Kupta an6oc:t~l1, OI1AOO~ an6 T11V anooEtKTtK~ otaotKaoia
nou otc:~ayc:t o i5t6i5tKo<; nou <ppc:t TO ~6poc; an6oc:t~l1<; (~A. K. MTtE11 noAtTtK~
lltKOVOIJiO - Ep1JI1VEia TWV apSpwv, OEA. 1568) KOI OUViOTOTOI KOTO
nc:ptEXOIJEVO OTI1 OtKOVOIJtK~ ouvaTOT11TO TOU avrtoiKou va KOTappi4JEt T11V
anooEtKTIK~ a~ia TWV anooEtKTtKWV 1-JEOWV nou XPI1011JOnOtouvrat an6 Tov
<ppovra TO ~6poc; T11<; Kuptac; an6oc:t~l1<; i5t6i5tKO, KOTOOEtKvuovrac; T11V
OVO~IOntOTia TOUTWV, EiTE KOS' OUTO EiTE 1-JE T11V EniKi\11011 KOI npOOKOIJI011
iotwv anooEtKTtKwv 1-JEowv (~A. NtKof..6nouAo lliKato Anooc:i~c:wc;, B' EKOOOI1,
OEA. 151), XWPi<; VO XPEIO~ETOI VO nEiOEI TO LltKOOT~ yta TI1V OVOKpi~EIO TWV
anooc:tKTEWV taxuptOIJWV, napa 1-JOVO va 0111-JtOupy~oc:t OIJ<pt~oAia we; npoc; T11V
OA~SEIO TOU<;, OnOTE KOI Sa anoppt<pSEi 11 EKKPEIJ~<; OiTI1011 W<; O~OOIIJI1, O<pOU

Tov Kivouvo OIJ<pt~oAiac; we; npoc; T11 ouvopoi-J~ TWV yc:yov6Twv OTa anoia
arr)pi~ETOI ll EniOIWKOIJEVIl EWOI-Jil cruvnEia <PEPEI o E:xwv To Kup1o ~apoc;

anOOEI~Ilc; KOI OXI 0 OVTiOIKOc; TOU nou OIE~OVEI TllV OVTOnOOEI~Il EnOIJEVWc;, TO

EV AOVW OIKOVOIJIKO OIKOiWIJO OVTIOIOOTEAAETOI KOI we; npoc; TllV OnOOEI~Il TOU
OVTI8ETOU nou K081EPWVEI TO ap8po 338 nap. 2 TOU KnoM we; npoc; TO VOIJIIJO
TEKIJ~PIO, onOTE KOI 0 OVTiOIKOc; TOU OITOUVTOc; q>EpEI TO ~apoc; Tile; KUplac;
an6oEI~Ilc; Tou OVTI8ETOU EKEivou nou TEKIJaipEI o v61Joc;, Tile; OlliJIOupyiac;

OllAOO~ nA~pouc; OIKOVIK~c; nEnoi81lO"Ilc; KOI OXI anAwc; 01-J<PI~OAiac;. EK TWV we;

avw npOKUnTEI OTI OEV uq>iOTOTOI ~apoc;, napa 1-JOVO OIKOiWIJO OVTan6oEI~Ilc;
(~A. K. MnEil nOAITIK~ b.IKOVOIJiO - EPIJilVEia TWV ap8pwv, OEA. 1568 En.).
To we; OVW OXETIKO 1-JE TO ~apoc; onooEi~EWc; KOI Til OUVOTOTilTO OVTOnOOEi~EWc;

1crxuouv KOI we; npoc; Tic; npoOno8crEic; E<POPIJOV~c; TWV OIKOVOIJIKci.w Kav6vwv
OIKOiou, K08E OE OIOOIKOc; Q>EpEI TO ~apoc; anooEi~Ewc; TWV VEVOVOTWV TO anoia
OTilPi~OUV TO OIKOVOIJIKO OIT~IJOTO TOU (~A. K. MnEil nOAITIK~ b.IKOVOIJiO -

Epi-JilVEia TWV ap8pwv, OEA. 1508 En.). npoKEIIJEVOU OE VO EK008Ei ll OIOTOV~


nAilPWIJ~c; anOITEiTOI ll OWpEUTIK~ OUVOpOIJ~ TWV 8ETIKWV npo0no8EOEWV TOU

ap8pou 623 TOU KnoM KOI TWV OPVIlTIKWV npo0no8EOEWV TOU ap8pou 624
TOU KnoM. Av 0 AOyoc; OVOKOn~c; OTilpi~ETOI OTilV 01-J<PIO~~TilOil TWV we; OVW
npoOno8crEwv, TOTE o oavEIOT~c; EXEI unoxpwcrll va anooEi~EI Til cruvopoi-J~
Touc;, o16T1 01 npoOno8crE1c; auTE:c; Eivm anapaiTilTEc; y1a TllV EnEAEUOil Tile;
EniOIWKOIJEVIlc; 010 Tile; OXETIK~c; OIT~OEWc; TOU EWOI-Jilc; OUVEnEIOc;, ~TOI Tile;
EKoocrllc; EVKUPilc; olaTay~c; nAilPWIJ~c; (~1\. K. MnEil noAITIK~ b.IKOVOI-Jia -
EPIJilVEia TWV ap8pwv - EIOIKEc; b.IOOIKOOiEc;, OEA. 244). LTilV nEpinTWOil KOTO
TllV anoia, KOTOniV OOKilOilc; OVOKOn~c; TOU ap8pou 632 TOU KnoM,
OIOniOTW8Ei OTI oEv cruvETPEXE 1-1ia EK TWV avwTE:pw npoOno8crEwv, ll olaTay~
n}..flp_WIJ~c; ea aKu_
p_w8Ei, oH)TI 8a EX~I ano5EIX8~i 6TI fl ain)Ofl Eni Tr)c; o_noiac;
EK008r)KE ~TOV OIKOVOIJIKO oucria 0~0011-Jfl (~A. VIO Tr)V EWOIO Tile; OIKOVOIJIKO
a~aOIIJilc; oJaoJKOOTIK~c; npa~llc; crE K. MnEfl noAITIK~ b.JKovoi-Jia - EPIJilVEia

TWV ap8pwv- Elcraywy~ OTfl OIKOVOIJIK~ OKE4Jfl KOI VEVIKEc; OIOTO~Eic;, OEA. 94).
Av KOTO EVOOKilOil TOU OXETIKOU OIKOIWIJOToc; Tou, o oq>EIAETilc; OIJ<PIO~flT~OEI
1-JE AOVO OVOKOn~c; TO EKK080pi01JEVO Tile; anaiTilOilc; VIO TllV anoia EK0081lKE
OIOTOV~ nAilPWIJ~c;, oEv anaiTEiTal y1a To opiOIJEVO TOU A6you ouTou va

npocro1opicrE1 KOI TO u4Joc; OTO onoio 8a avEpX6Tav ll anaiTilOfl, av auT~ ~Tav


EKK080piO!JEVIl (E<PnEIP 711/2011 TNn NOMOL:, EcpnEIP 5/2011 TrNn
NOMOL:), Ko8wc;, 6nwc; npoEKTE81lKE, ro ~apoc; Tile; auvopo!J~c; rwv 8ETIKci:Jv
KOI OPVIlTIKWV npo0no8EOEWV EKOOOilc; OIOTOy~c; nAilPWIJ~c; cppEI 0 OOVEior~c;.
0 ovoK6nrwv, npoKEI!JEvou vo EUOOKIIJ~01 ll ovoKon~ rou, oEv XPEIO~ETOI vo
onooEi~1 our 6r1 ll onoirllOil Eivm ovEKKo86plorll, 6r1 OllAOo~ ro noa6 Tile;

OEV EiVOI OpiO!JEVO, OpKEi !JOVO, O!JcpiO~IlTWVTOc; TllV OPVIlTIK~ OUT~


npoOn68EOil ora n.i\oima Tile; ovronooEIKTIK~c; rou EUXEPEioc; va Oll!JIOupy~a1
O!Jcpi~OAiO oro LliKOor~piO OXETIKO !JE Til OUVOPO!J~ Tile; KOI nEpOITEpW VO !JilV

EniTUX1 0 K08' OU ll OVOKOTT~ VO OpEl Til OXETIK~ O!Jcpi~OAiO, nopOTI cpp1 TOV
KiVOUVO Tile; we; EXWV TO UnOKEI!JEVIKO KOI OVTIKEI!JEVIKO ~apoc; OnOOEI~~c; Tile;.
oao o ocpopa onairi")Oil Tpan~~oc; on6 ou!J~OOil oovEiou, . ll onoio Kara
OIKOVO!JIK~ OU!Jcpwvio TWV OIOOiKWV onOOEIKVUETOI n.i\~pwc; on6 TO
onoanOO!JOTO TWV E!JnOpiKWV ~I~AiWV, orllV nEpinTWOil KOTO TllV onoia 0
ocpEIAErllc; a ~a poe; rou onoiou EX1 Ei<oo8Ei ~aa1 rwv anoanoo!JaTwv
OIOTOY~ nAilPW!J~c;, EniKOAEorEi !JE TllV OVOKOn~ TOU KOI . OnOoEi~1 .OTI EiVOI

OKUpoc; 6poc; TOU . OOV~iou OUVO!JEI TOU onoiou .EX1 Eni~Opuv8Ei ll EK TOU
OOVEiou OcpEIA~ !JE EnlnAEOV XPil!JOTIKO noaa npov TOU KEcpo.i\oiou, 6nwc;
TOKOUc; Kcil . E~OOO TO onoio EXOUV OVOTOKI08Ei, KEcpOAOIOnOII")8Ei . KOI
movoroKI08Ei, . !JE auvriEIO vo Ka8ioror01 ovcpiKToc; o o1oxwp1ap6c; KOI ll
ocpoip0~ roue; on6 Til OUVOAIK~ onoiTilOil !JE on.i\ouc; !J081l!JOTIKOUc;
unOAOVIO!JOUc; KOI we; EK TOUTOU VO !JilV onooEIKVUETOI TO OKpi~Ec; UlJ.IOc; Tile;
on6 TO npOOKOIJI~O!JEVO YIO TllV EKOOOil OIOTOy~c; nAilPWIJ~c; onoanOOIJOTO,
O!Jcpla~llTEi 6x1 !JOVO Til auvopo!J~ Tile; opvllTIK~c; npo0n68Eallc; nou axTi~ETOI

!JE ro opiOIJEVO noa6 Tile; anairi")Oilc;, ro vo !JilV Eivm OllAOo~ our~


OVEKK080plorll, oMa KOI Tile; 8ETIK~c; npo0n68EOilc; Tile; OXETIK~c; !JE TllV
yypocpll on6oEI~Il rou oKpl~ouc; u4Jouc; Tile;. H ovri8ETil 6no4Jil, KOTa TllV
onoio o ovoK6nrwv npn1 6x1 !JOVO vo EniKOAEorEi To OVEKKo86p1oro Tile;
anoiTilOilc; oMa, EnlnAEOV, KOI VO npOOOIOpi01 TO noa6 KOTO TO onoio EiVOI
OVEKK080plorll ll onaiTI")Oil, npOKEI!JEVOU VO EiVOI OpiO!JEVOc; 0 OXETIKOc; ..i\6yoc;
OVOKOn~c;, OUVEnayETOI TllV OVEnirpEnTil KEKOAU!J!JEVIl OVTiorpocp~ TOU ~apouc;
OnOOEI~Ilc;, ocpou KOT' OUTOV TOV TpOnO IJETOTi8ETOI orov OVOKOnTOVTO ll
unoxpwall rou Ko8' ou ll ovoKon~ KOI mrouvroc; TllV EKOOOil o1oray~c;
I

' ' 0. '


nt\flpWj.Hlc; VO EntKOt\EOTEI TO OKpti-'Ec; U4JOc; Tflc; OnOITflOflc; TOU KOI VO OnOuEI<..,EI
EyypO<j)(.Uc; TO ~E~OIO KOI EKKOSaptOjJEVO OUT~c;. 'OjJwc; 0 <j)Epwv TO ~apoc;
'< t/;
an65Et~tlc; <j)EpEt KOI TO ~apoc; EniKAflOflc; TWV ano5EtKTEWV KOI we; EK TOIJTOU OE

nEpinTCDOil nou o avaK6nTwv OIJ<ptO~flT~OEt, KOI KaT6 IJEi~ova 'A6yo OE


nEpinTWOfl nOU On05Ei~EI, TO OVEKKOSOptOTO Tflc; anaiTflOflc; yta TflV anoia
EK50SflKE t1 5tOTOV~ nAflPWIJ~c;, 0 KaS' OU EiVOI OUTOc; nou Sa npEnEt VO
EmKOAEOTEi Kat va ano5Ei~Et IJEXP' notou U4Jouc; Eivm EKKaSaptOIJEVfl t1
anaiTflO~ TOU, EcpOOOV ~E~OIO OUTO EiVOI E<j)IKTO ana TO npOOKOjJI~OjJEVO jJE

TflV aiTflOtl TOU Eyypacpa, 6Mwc; t1 5tOTOY~ nAflPWIJ~c; Eivat OKUpWTEO OTO
ouvo/..6 Tflc;, 'A6yw 1-ltl ouv5po1J~c; Tflc; Ev 'A6yw apvflTIK~c; 5tKOVOIJIK~c;
npoOn6SEOflc; yta TflV EK5oo~ Tflc;. Enioflc;, t1 6n04Jtl KOTO TflV anoia Eivat IJEV
OptOjJEVOc; 0 Aoyoc; Tflc; OVOKOn~c; jJE TOV onoio OjJcptO~flTEiTOI TO
EKKaSaptOIJEVO Tflc; anaiTflOflc;, nAflV OIJWc; av 5Ev EniKOAEiTm o avaK6nTwv TO
noo6 KOT6 TO onoio Eivat avEKKaSaptOTfl, Sa npnEt va 5taTaooETat 'AoytOTtK~
npayiJOTOVVWIJOOUVfl npoc; avEupEo~ Tou, npoKEIIJEvou va aKupwSEi KOTO TO
aVTiOTotxo IJEpoc; Tflc; t1 5taTay~ nAflPWIJ~c; Kat oxt Ev 6/..w, o5flyEi OE
KOTOOTpOT~YflOfl TWV 5tOTO~EWV TWV apSpWV 623 KOI 624 TOU KnoM, KOSwc;
t1 avayKfl 5tEvpyEtac; 'AoytOTtK~c; npayjJOTOVVWIJOOUVflc; npoOnoSETEt 6Tt 5Ev

Eivat optOIJEVO TO noo6 Tflc; anaiTflOtlc; yta TO onoio EXEt EK5oSEi t1 5taTay~
nAflPWIJ~c; KOI 5EV ano5EtKVUETOI TO OKpt~Ec; U4JOc; Tflc; ana TO npoOKOjJI~OjJEVO

yypacpa. H 5tanimwof1, OIJWc;, TWV avwTpw o5flyEi yta Touc;


npoavacpEpOIJEvouc; 'A6youc; OTflV aKupwofl Tflc; 5taTay~c; nAflPWIJ~c;, Kat 6xt
OTflV EK500fl an6cpaoflc; nEpi 5tEVEpyEtac; AOVIOTIK~c; npayjJOTOVVWIJOOUVflc;, tl
anoia EV5EXOIJEVWc; VO ~TOV t1 npoO~KOUOO OV Ent5tWKOTOV tl Em5iKOOfl Tflc;
anaiTflOtlc; EK _50VEiOU jJE aywy~ _KOTO :rnv _TOKTIK~ 5ta5tKOOiO,_OTJl5iKfl, _OjJW!;;,
Tflc; avaKon~c;, 6nou KpivETOt IJETa~u 6Mwv av ouvTpExav 01 5tKOVOIJIKEc;
npoOnoSEOEtc; EVKUpflc; EK50oflc; Tflc; 5taTay~c; nAflPWIJ~c; KOT6 TO xp6vo
UnO~OA~c; Tflc; aiTflOflc;, EiVOI OVEniTpEnTfl fl EK TWV UOTEpWV OV05pOjJIK~

avan'A~pwofl Tflc; 5tamOTOUIJEVflc; EMEt4JI')c; TWV we; 6vw npoOnoSoEwv Kat Btl
IJE ano5EtKTtK6 IJEOO TO onoio 5Ev Eivat np6ocpopo yta TflV EK5ool') 5taTay~c;
nAflPWIJ~c;, KOSwc; 5EV EiVOI Eyypacpo KOTO TI')V EWOIO TOU apSpou 623 TOU
KnoM. E~6Mou, ou1Jcpwva IJE Til 5t6TO~fl Tou 6pSpou 623 KnoM, KOT6 TI')V
. / EIOIK~ OIOOIKOaia TWV apSpwv 624 EWe; 634 TOU ioiOU KWOIKO, j.JnOpEi VO
/ ~11TI1SEi 11 EKooa11 o1aray~c; nAI1PWIJ~c; y1a XPI11JOTIKEc; anaJr~aEJc; ~ ana1r~aEJc;
napox~c; XPEOypOQ)WV, EQ)aaov 11 anair11a11 KOI TO OQ)EIAajJEVO noaa
anooEJKvuovrm IJE IOIWTIKa ~ OI11Ja01o E:yypaQ)o. Ta E:yypaQ)a aura, ana ra
onoia anooEJKVUETOI 11 anair11a11 KOI ro noaa r11c;, npE:nEI, Kar6 T11 o16ra~11 rou
6pSpou 626 3 TOU niO navw KWOIKO, va EnlauvanTOVTOI OTI1V aiTI1al1 YIO TI1V
EKooa11 r11c; o1aray~c; nAI1PWIJ~c;, TETOIO oE E:yypaQ)a anorEAouv KOI ra
anoanaajJOTO TWV EjJnOpiKWV ~I~AiWV T11c; TpanE~ac;, KOTaniV aUjJQ)WViac; TWV
aujJ~A11SEVTWV IJEPWV. Ana TO napanavw napEnETOI aTI OTI1V air11a11 y1a T11V

EKooa11 o1aray~c; nAI1PWIJ~c; apKEi va ava<PEPETOI, ar1 IJETO~u rwv o1aoiKwv


aUjJQ)WV~SI1KE aTI TO noaa aura Sa anooEIKVUETOI ana TO anaanaajJO TWV
EjJnOpiKWV ~I~Aiwv r11c; rpanE~ac; KOI ar1 0 AOyapJOajJac; aurae; EKAEiaE IJE
oplaiJEVO unaAomo unE:p aur~c;, ro onoio npoKunrEI ana ro nA~pEc; aura
anaanaajJa, nou EmauvanrETOI OTI1V air11a11, anou EIJ<POVi~ETOI aAI1 11 Kivr)ar)
TOU OVOIKTOU (aMI1AaXPEOU) AOyapJOajJOU ana Tr)V unoypaQ)~ Tr)c; aUjJ~Oar)c;
niarwa11c; IJEXPI TO KAEiOIIJO Tr)c; (An 925/2002 Nomos- An 916/2002 EAMvr)
2003, 1297- An 758/2002 Nomos- E<PAS 4424/2009 EAMv11 2011, 875-
Eq>Aap 114/2007 ~IK/q>ia 2007, 241-EQ)Aap 361/2007 ~IK/q>ia 2007, 330
Eq>~wo 201/2004 Nomos). TE:Aoc;, ana r1c; oJara~EI<; rwv apSpwv 904, 915,
916 KOI 924 KnoM auvayETaJ ar1 rJ Emray~ npoc; EKTEAEa11, rJ onoia anorAEi
Tr)V npooJKaaia r11c; avayKOOTIK~c; EKTEAEa11c;, npE:nEI va nEplEXEI ~~0111 KOI
EKKaSaplaiJEV11 T11V anairr)al1, y1a Tr)V anoia EnlanEUOETOI 11 EKTEAEa11, Kar6
KE<POAOIO, raKouc; KOI E:~ooa. H nap6AE14Jr), nEpa1rpw, rou KaSoplaiJOU rou
rpanou unoAoylaiJOU rwv OQ)EIAaiJEVWV raKwv oEv Or)IJIOupyEi aKuparr)ra rr)c;
EnlTOy~c;, OQ)OU 0 unOAOylajJac; aurae; jJnOpEi va yivEI IJE anAa jJOSr)jJOTIKa
unoAoyJajJa, ~aaEI rou noaoarou aurou KOI rou xpovJKou olaOT~IJaroc;, nou
Sa EXEI napE:ASEI IJEXPI rr)c; r)IJEPOIJI1Viac; E~a<PAI1al1c; (An 1773/2001 EAMv11
43, 1385- An 474/1999 EAMv11 41, 81- An 194/1995 EAMv11 37, 102).
0 avaKanrwv, IJE ro npwr o aKE:Aoc; r ou oEUTEpou Aayou r11c; avaKon~c;
TOU, 11 E~ETOar) TOU onoiou nporaaaETOI ana TO napav ~IKO OT~piO, KOT
EKTi1-111a11 rou nEpiXOIJEVou rou, IOXUPi~ETOI nwc; Eivm 6Kupoc; we;
KOTOXPI10T1Kac; o apoc; rr)c; au1J~aa11c; oavEiou nou KOT~pr1aav 01 o16oJKOI, ana
I I I I I t 1..
TrW OnOIO anoppEEI ll anOITilOil nou EVOWIJOTWSilKE OTilV OVOKOnTOIJE;VIl
OIOTOV~ nAilPWIJ~c;, nEpi nA~pouc; anOOEI~Ilc; Tile; OnOIT~OEWV Tile; KOS' llc; ano
/
TO 1-lllXOVoypa<piKWc; TllPOUIJEVO ~I~Aia Tile; TpanE~ac; KOSwc; ETOI KOSIEpWVETOI
EK TWV npOTEpWV OVOyvWpiOil K08E 1-JEAAOVTIK~c; Oq>EIA~c; TOU OVOKOnTOVTO
EVW OVTIOTpE<pETOI TO ~apoc; Tile; an60EI~Ilc;. 0 OVWTEpW AOyoc; OVOKOn~c; EiVOI
anoppinTEOc; we; 1-Jil VOIJIIJOc; KOSwc; EiVOI EniTpEnT~ ll OUIJq>WViO 1-JE TllV onoia ll
Oq>EIA~ TOU niOTOUXOU OTilV niOTWTPIO TpanE~O, nou Sa npOKUlj.JEI an6 TO

OPIOTIKO KAEiOIIJO Tile; niOTWOEWc; Sa anOOEIKVUETOI an6 TO anoanOOIJOTO TWV


EIJnOpiKWV ~~~Aiwv Tile; TpanE~ac; (An 370/2012 TNn NOM02, An 925/2006
TNn NOM02). ME TllV Ev A6yw ou!Jcpwvia npoaoioETal avEu ETpou aE
IOIWTIKO yypa<pa nA~Pilc; anoOEIKTIK~ IOXUc;, nAilV, OIJWc;, OEV OVTIOTpEq>ETal
TO ~apoc; an60EI~Ilc;, KOSwc; 0 OOVEIOA~nTilc; OIOTilPEi TO OIKOiWIJO
OVTOnOOEI~Ilc;, OKOIJO KOI OV OUIJq>WVIlSEi TO OVTiSETO (An 430/2005 TNn
NOM02). nEpOITEpw, IJE TO OEUTEpo OKEAOc; TOU OEUTEpou A6you Tile;
OVOKOn~c; TOU, KOT EKTi!JilOil TOU nEpiEXOIJEVOU TOU, 0 OVOKOnTWV IOXUPi~ETOI

OTI T6ao ll avaKonTOIJEVIl OIOTay~ 6ao KOI ll avaKonTOIJEVIl EmTay~ npoc;


EKTEAEOil EVOWIJOTWVOUV OVEKKOSOpiOTil anaiTilOil KOI VI OUTO npnEI VO
aKupwSouv KaS6TI oEv avacppETOI aE auTc; 6TI TO XPEWOTIKO un6Aolno nou
npOEKUlj.JE mov OIOTilPOUIJEVO 1-JETO~U TWV OlaoiKwv AoyapiOOIJO nou TllPEiTo
npoc; E~UnllpETilOil Tile; OUIJ~OOilc; OTEVOOTIKOU OOVEiOU KOI TWV np6aSETWV
npa~EWV nou KOTOpTiCrrllKOV 1-JETO~U TOUc; EiVOI anOTEAEOIJO OUVKEKpi~EVWV
UnOAOVIOIJWV ~OOEI TOU 2UVOAIKOU ET~OIOU npay!JOTIKOU EmTOKiou. 0
avwTpw A6yoc; avaKon~c; KOTa TO OEUTEpo OKEAoc; TOU KpivETal anopplnToc;
we; 1-lll VOIJIIJOc; K08wc; VIO TllV nAilPOTilTO Tile; OIOTOy~c; nAilPWIJ~c; OpKEi ll
a_vqcpop _(JE OllT~V TWV QIKO!QYOV9)V flERI91:QI11SWV IJ()U_-~~OT_OjJ115~U()U.V. TIJV
anaiTilOil an6 OnOlj.Jil OVTIKEIIJEVOU KOI Tp6nou YEVEOEWc; Tile;, xwpic;,
napaMilAO, va XPEIO~ETOI va yivEI xwpiOT~ 1-JVEia OTOIXEiwv 6nwc; TO EniTOKIO
UnOAOVIOIJOU WOTE ll anaiTilOil Tile; K08 llc; VO KpiVETOI OVEKK080piOTil.
E~aMou, o IOXUPIOIJ6c; Tou avaK6nToVTa 6TI ll an6 27-11-2015 EmTay~ npoc;
nAilPWIJ~ nou auVT6X81lKE KaTw81 Tou aVTiypacpou Tou npwTou EKTEAEmou

anoypacpou Tile; 1-JE Opi81JO 760/2015 OIOTOy~c; nAilPWIJ~c; TOU lliKOOT~ TOU
nap6VToc; LliKOOTilPiou Eivm OKUPil we; avEKKa8apiOTil, A6yw napaAE14Jilc;

~ )
~ ~ d:>u'AAo TV]r vq ap\~~~ ~>~ /o<q't anopo~~- T'tN lvJwojll ~ ,
1, , 1c>J'l 'J>WTO~I K~f(fl/ n ~tpo...t ~ ( f3,?;,~V\ .Ata~tUa-6tt:i fl t6'TW TIUuN
liT~ v.l~j.
..
E;EtoiKEUcrllc; crE auT~v Tau aKpl~ouc; nocroOTou TuN T6Kwv Kal ava<popac; 6TI 01
TOKOI uno..\oyiOTilKOv ~acr1 Tau L:uvoAIKou ET~mou npay!JOTIKou EniToKiou
Eivm 1-lll VOIJII-Joc; KOI we; EK TOuTou anoppmToc;, o16T1, OUIJ<pwva KOI 1-JE TO
ava<pEpO!JEVa OTilV 1-JEi~ova crKElJ.IIl Tile; napoucrac;, y1a TO EyKupo Tile; EniTay~c;
npoc; nAilPWI-l~ apKEi o OIOXWPIOIJ6c; Tile; anaiTilOilc; KOTa KE<pa..\mo, TOKouc; KOI
;ooa, xwpic; VO anOITEiTOI nEpaiTEpW YIO TO KUpoc; Tile; ll napa8EOil TOU
aKpl~ouc; Tp6nou uno..\oylcr!Jou Twv o<pEIAO!JEvwv T6Kwv.
ME TOV npci)TO AOVO Tile; OVOKOn~c; TOU, 0 OVOKOnTWV ~llTEi, KOT' op8~
EKTii-JilOil TOU nEpiEXOIJEVOU TOU, TllV OKUpWOil Tile; npocr~aMO!JEVIlc; OIOTay~c;
nAilPWIJ~c;, IOXUPI~O!JEvoc; OTI ll Ka8' llc;, acpou 1-JETOKUAilOE TO nocr6 nou
OVTIOTOIXOUV OTilV EIO<popa TOU V. 128/1975, OEV TllPOUOE OUTOVOIJO
..\oyaplacr!J6 y1a To Kovou..\lo Tile; avwTpw Elo<popac; Evw, OTil cruvEXEia, Ta
noaa nou OVTIOTOIXOUOOV OTilV we; avw EIO<popa TO EVOWI-JaTWVE OTOV OIKEiO
..\oyaplacr!J6 KOI Ta avaT6KI~E napavo!Ja, Em~apuvoVTac; aVTiOTo1xa TllV o<pEIA~
TOU, 1-JE anOTEAEO!JO VO 1-Jil U<piOTOTOI EyypO<pll anOOEI;Il TOU nocrou YIO TO
anoia EK0081lKE ll npocr~aMO!JEVIl OIOTOY~ nAilPWIJ~c;, KOI ll O<pEIA~ TOU VO
1-JilV Ka8iOTOTOI opiOIJEVIl Kl EKKa8apiOIJEVIl. ME TO nEpiEXOIJEVO auTo, o
npoava<pEp61-JEvoc; ..\6yoc; Eivm, KOTa TO OIOAOIJ~av61-JEVO OTov OIKOVIK6
cruMoyiOIJO, opiO!JEvoc;, OU!J<pwva 1-JE TO OIOAOIJ~av61-JEVO OTilV 1-JEi~ova OKElJ.IIl
Tile; napouoac;, KOJ v61-JIIJOc;, napa Touc; nEpi Tau aVT18Tou IOXUPIO!Jouc; Tile;
K08' llc; ll OVOKOn~, KOI OUVEnwc; npEnEI VO E;ETaOTEi nEpOITEpW we; npoc; TllV
OUOIOOTIK~ TOU ~0011-JOTilTO. An6 TllV EKTii-JilOil OAWV TWV Eyypa<pWV nou 1-JETa
VOI-Jii-JOU EniKAilOilc; npocrKo!Ji~oVTal, xwpic; va EX1 napaAEI<p8Ei Kavva y1a TllV
OUOIOOTIK~ OlayYWOil Tile; un68EOilc;, EiTE we; OUTOTEA~ anOOEIKTIKa 1-JEOO, EiTE
YIO Til ouvaywy~ OIKOOTIKWV TEK!JilPiWV, an6 TO OIOay!JOTO Tile; KOIV~c; nEipac;
KOI AOVIK~c; nou AOIJ~aVOVTOI un04Jil OUTEnayyEATWc; an6 TO LliKOOT~piO KOI
xwpic; anOOEI;Il (ap8po 336 nap. 4 KnoM) K08wc; KOI an6 TllV EV YEVEI
OIOOIKOOia, KOTa TllV KpiOil TOU LliKOOTilPiOU TOUTOU, anooEiX81lKOV TO
aK6Aou8a oumwoll npay!JOTIKa nEpiOTOTIKa : LlUVOIJEI Tile; 1-JE ap181-16 1663/13-
12-2002 cru!J~Oollc; OTEVOOTIKou oavEiou, ll anoia KaTapTiOTilKE OTov nE1p01a,
IJETa;u TWV EKnpoownwv Tile; K08' llc; ll OVOKOn~ KOI TOU OVOKOnTOVTO,
XOPilY~81lKE OTOV TEAEUTOiO OTEVOOTIKO oaV10 nooou 58.690 Eupw, y1a TllV
E~UnllPITflafl TOU onoiou Tflp~8flK 0 un' Opi81JOV 134-00-2030-00792
J\oyapiOaiJ6c; KOI OTfl auVEX10 0 1-JE Opi81JO 134-00-2030-023869 J\oyapiOaiJOc;.
To EnioiKO oav10 aUIJQ>C.tN~8flKE va E~ocpJ\f18Ei KOTa Touc; EIOIKOTEpouc; 6pouc;
KOI OU1Jcpwvic; nou avacppoVTOI OTflV unoypacpEicra OUIJ~Oafl. Ev auVEXEia,
unoypacpTflKav 01 an6 13-12-2002, 24-2-2004 KOI 7-3-2013 np6a8Tc; npa~Eic;

Tflc; npoavacpp8Eiaac; aUIJ~Oaflc;. ME TflV an6 24-6-2015 E~WOIKfl KOTOyyEJ\ia,


nou KOIVOnOI~8flKE OTOV avaKOnTOVTO TflV 24-9-2015 (~A 0XT Tr]V 1-JE api81JO
9602Z/24-9-2015 EK8Earj EOiooar]c; Tr]c; OIKOOTIK~c; EniiJEA~Tplac; OTO
npWTOOIKEiO A8rjVWV EUOT08iac; MiJ\Earj), rj K08 r]c; rj OVOKOn~ KOT~YYEIAE Tr]V
we; avw aUIJ~Oafl OTEVOOTIKOU OOVEiou, J\6yw K08UOTEprjar]c; Tflc;
E~Unr]ptrr]a~c; Tr]c;, KOI KaJ\Ea Tov avaK6nTOVTa va E~ocpJ\~a1 TO un6J\o1no
U4JOUc; 41.722,49 EUpW, nJ\ov TWV VOIJiiJWV TOKWV Unprj1JEpiac; KOI AOinWV
E~OOWV. /\6yw 1-lfl ~6cpJ\rjar]c; TOU noaou OUTOU, KOTOniV OXETIK~c; aiTr]ar]c; Tflc;

niOTWTplac; TpanE~ac;, EK008rjKE rj un' Opi81JOV 760/2015 OVOKOnTOIJEVrj


OIOTOY~ nJ\rjpWIJ~c; TOU LliKOOT~ TOU nap6VToc; LliKOOTrjpiou, 1-JE Tr]V anoia 0

OVOKOnTWV UnOXPEW8rjKE VO KOTO~aA1 TO noa6 TWV 41.888,85 EUpW nJ\ov


TOKWV KOI OIKOOTIKWV ~6owv. nEpOITEpw, anooiX8rJKE acpv6c; 1-JEV OTI OTflV
vo1Kfl auiJ~OarJ npo~J\cp8rJKE f1 Enr~apuvar] Tou avaK6nToVTa 1-JE TflV
Elacpopa TOU V. 128/1975, rj anoia, 01-JWc; EIJcpOVI~OTOV we; OUTOTEAEc; KOVOUAIO
OTO J\oyap1aa1-16 nou Tflpouaav 01 o1ao1KOI, acpTpou, o, 6TI fl Ka8' r]c; fl
avaKon~ KEcpaJ\monOioua TflV napanavw Elacpopa Ka8E cpopa nou xpwv

TOKOUc; naa11c; cpuacwc; KOI OVOTOKI~E TO noaa Tr]c;, O<pOU OTO K08 cpopa
npoKunTov un6J\o1no KEcpaJ\mo unoJ\6y1~E TOKouc; nEpiEXOVTEc; KOI noaa
Elacpopac; TOU V. 128/1975, OTO VEO 0 npOKUnTOV EKaOTOTE KEcpaJ\010,
unOAOYI~E v~ouc; TOKOUc; nEpiEXOVTEc; KOI Tr]V we; avw Elaw.opa .(EKTOK1a1J6_c; KOI

OVOTOKiaiJOc; Tr]c; Elacpopac;). QOT6ao, aUIJcpWVO 1-JE TO OVOcpEpOIJEVO OTflV


OVWTEpW VOIJIK~ aKE4Jfl, rj 1-JEV 1-JETOKUAiarj Tr]c; Elacpopac; TOU V. 128/1975 an6
Tr]V K08' r]c; OTOUc; OVOKOnTOVTEc;, OTO ~081-16 nou OUTO EiXE au1JcpWVrj8Ei pr]Ta
1-JE TOUc; 6pouc; Tr]c; aUIJ~Oar]c;, OEV OVTiKEITOI OTO ap8po 1 nap. 3 TOU V.
128/1975 OUT a aMov anayopUTIK6 Kav6va OIKaiou, o o avaTOKiaiJ6c;,
01-JWc;, TOU noaou Tr]c; Elacpopac; OEV EiVOI VOIJIIJOc;. EnOIJEVWc;, KOTa TflV
UnO~OA~ Tr]c; aiTr]ar]c; Tflc; Ka8' tlc; KOI Tr]c;, ~aa1 OUT~c;, EKOOar]c; Tr]c;
i

npoo~aMOIJEVIl<:; OIOTOy~c; nAilPWIJ~<:;, TO noo6 Til<:; anaiTilOil<:; TuN 41.888,85


Eupw, y1a TO onoio ll TEAEuTaia EK5681lKE, OEv anoOEIKVU6Tav OTo ouvof.o Tou
an6 TO EniKUPWIJEVO OVTiypacpo TOU anoonOOIJOTO<:; an6 TO OE llAEKTpOVIK~
IJOpcp~ TllPOUIJEVO EIJnOpiKO ~I~Aia Til<:; K08' TpanE~ac;, nou npOOKOIJiOTilKE IJE

TllV OiTilOil Til<:; K08' ll<:;, AOVW OKpi~Wc; Til<:; OKUpOTilTO<:; TWV
OUIJnEpiAOIJ~OVOIJEVWV OTO AoyapiOOIJO noowv nou OVTIOTOIXOUV OTO
OUVOAIKO noo6 TOU OVOTOKIOIJOU Til<:; EIOcpopac; TOU V. 128/75. H OKUpOTilTO,
OIJW<:;, TWV EniiJEpouc; OUTWV noowv nou, EV04JEI TOU OTI EVOWIJOTWVOVTOI OTO
ouvof.o Tile; anaiTilOil<:; nou EniOIK0081lKE, K08IOTouv aouvaTo To OIOXWPIOIJO
TOU<:; an6 TllV TEAEUTOia, OVOipEi Til OUVOpOIJ~ TWV anOITOUIJEVWV, YIO TllV
EKOOOil OIOTay~c; nAilPWIJ~c;, npoOno8oEwv Tile; yypacpllc; an60EI~Ilc; Tile;
anaiTilOil<:; aMa KOI TOU OpiOIJEVOU TOU OcpEIAOIJEVOU nooou Til<:;. KaT'
aKof.ou8iav Twv avu>Tpw, npnEI, yEVOIJEVou OEKTOU Tou napanavw
E~ETO~OIJEVOU AOVOU Til<:; OVOKOn~c; we; OUOIOOTIKO ~OOIIJOU, VO OKUpW8Ei OTO

ouvof.6 Tile; ll npoo~aM61JEVIl IJE ap181-16 760/2015 OIOTay~ nAilPWIJ~c; Tou


LliKOOT~ TOU napOVTO<:; LliKOOTilpiou KOI VO yiVEI OEKT~ ll KOT ap8po 632 KnoM
OWpEUOIJEVIl OVOKOn~. AVTi8ETO, anopplnTEO KpiVETOI ll KOT ap8po 933 KnoM
OWpEUOIJEVIl OVOKOn~ KOTO Tr)<:; an6 27-11-2015 EniTOy~c; npoc; EKTEAEOil nou
ouVT6X81lKE KOTW81 Tou aVTiypacpou Tou npwTou EKTEAEOTou anoypacpou Tile;
IJE api81JO 760/2015 OIOTay~c; nAilPWIJ~<:; TOU LliKOOT~ TOU nap6VTO<:;
LliKOOTilpiou. TAoc;, TO OIKOOTIKO ~000 npnEI VO OUIJ4Jil'PIOTOUV IJETO~U TWV
OlaOiKwv f.6yw Tile; ouoxpEiac; EPIJilVEiac; TWV Ecpap1JoOTwv Kav6vwv OIKaiou
(179 KnoM), KOTO TO EIOIKOTEpa Opi~OIJEVO OTO OIOTOKTIKO.

riA TOYL: AOrOYL: AYTOYL:


LllKAZEI OVTIIJWAia TWV OIOOiKWV
LlEXETAI TllV OVOKOn~ KOTO Til<:; IJE api81JO 760/2015 OIOTOy~c; nAilPWIJ~<:;
TOU LliKOOT~ TOU napOVTO<:; LliKOOTilpiOU.
AKYPQNEI TllV IJE api81JO 760/2015 OIOTOV~ nAilPWIJ~<:; TOU LliKOOT~ TOU
nap6VToc; LliKOOTilPiou.
AnOPPinTEI TllV OVOKOn~ KOTO Til<:; an6 27-11-2015 EniTOy~c; npoc;
EKTEAEOil nou ouVT6X81lKE Kchw81 Tou aVT1ypacpou Tou npwTou EKTEAEOTou
r
'
anoypa<pOU Tr)<; ~ ap18~6 760/2015 OIOTay~<; nAJ1PW~~<; TOU .b.JKOOT~ TOU
nap6VToc; .b.JKOOTJ1piou.
EniKYPQNEI TJ1V an6 27-11-2015 nJTay~ npoc; EKTEA011 nou ouVT6X811K
KOTW81 TOU OVTiypa<pOU TOU npcinou KTEA0TOU anoypa<pOU Tile; ~ ap18~6
760/2015 OIOTay~c; nAJ1pW~~<; TOU .b.JKOOT~ TOU nap6VToc; .b.JKOOTJ1piou.
2YM4JH<t>IZEI V OAW TO OIKOOTIKO E~OOO ~TO~U TWV OIOOiKWV.
KPIGHKE, ano<paoiOTilK Kal OJ1~00JUTJ1K OTov n1pa1a, o EKTOKTJ1
OJ1~0010 OUVOpiOOJ1 OTO OKpOOT~piO TOU, OTI<; J.Q.. -8-2017, anOVTWV TWV

----
OJaoiKwv KOJ TWV nAJ1P~ouoiwv OIKJ1VOpwv.
H rPAMMATEAi::