You are on page 1of 3

Termini

GEODEZIJA
PREMER
GEOMATIKA
GEODEZIJA
dr Branislav Bajat, dipl.ing.geod.
Kabinet 332a

GEODEZIJA GEODEZIJA

 (Vujaklija) Grana primenjene matematike koja  (Helmert 1880.) Geodezija je nauna disciplina
odreuje oblike i povrine velikih delova Zemljine koja se bavi premerom i prikazivanjem povri
povrine i oblik Zemlje kao celine; zemljomerstvo Zemlje.
tj.kartografsko prikazivanje povrine Zemlje i  (Vancek and Krakiwsky, 1986) Geodezija je
pojedinih njenih delova. disciplina koja se bavi merenjem i
reprezentacijom Zemlje ukljuujui i njeno
gravitaciono polje u trodimenzionalnom prostoru.

3 4

Premer Inenjerski premer

 Premer se moe definisati kao tehnika disciplina  Generalno predstavlja proces merenja linearnih i
koja odreuje poloaj prirodnih i vetakih oblika i uglovnih veliina na radilitu u cilju izrade
objekata na ili ispod Zemljine povri. Ovi oblici i krupnorazmernih planova u cilju korektnog
objekti mogu se predstavti u analognom (karte, lociranja inenjerskih objekata na terenu.
planovi) obliku ili u digitalnom obliku,
trodimenzionalnim matematikim modelima
pogodnim za kompjutersku obradu i vizuelizaciju.

5 6
Geomatika Istorija
Kao najstariji dokument
pominju se Haldejske
 Geomatika je relativno novi pojam koji opisuje
tablice pronadjene u
novu naunu disciplinu i tehnologiju koja je jo u Telohu, u Arapskoj
razvoju. Ona obuhvata sve delatnosti koje se pustinji, koja potie jo iz
odnose na geoprostorne podatke; njihovo 40-tog veka pre nove ere,
prikupljanje, obradu, analizu, vizuelizaciju i a koja predstavlja plan i
prezentaciju. Osnovni katalizator svih ovih opis grada Dunghi.
delatnosti su moderni kompjuterski sistemi i
njihovi periferni ureaji.

7 8

Istorija Oblik i dimenzije Zemlje


 Tales iz Mileta prvi radio na premeru bazirajui ga na
fizi~ka povr{ Zemlje
pravilima geometrije.
 Aleksandar iz Mileta prvi sastavio geografsku kartu vertikala geoid
sredozemlja. normala elipsoid
 Eratosten iz Aleksandrije (250 B.C.) merenjem duine
meridijanskog luka prvi i razlike geografskih irina prvi
pokuava da odredi dimenzije i oblik Zemlje.

9 10

Oblik i dimenzije Zemlje Oblik i dimenzije Zemlje

Geoid Elipsoid Sfera Ravan

R = MN
Besselov elipsoid
a=6377397.155m R = 3 a 2b = 6370283.17 m
b=6356078.963m
f=1:299.15281m 2a + b
R= = 6371004.47m
3
11 12
Oblik i dimenzije Zemlje

13