You are on page 1of 2

Triangulacija

Triangulacija

a b c
= = =m
sin sin sin 2

Trigonomterijske mree Trigonomterijske mree (uslovi)

 Mrea I reda sa stranama preko 20km,  Da se najblie take meusobno dogledaju,


 Osnovna mrea II reda, sa stranama od 15km do  Nove take se odreuju sa najblioh taaka vieg
25km, ili istog reda,
 Popunjavajua mrea II reda sa stranama od 9 do  Take iz kojih se odreuje nepoznata taka treba
18km, da budu to vie rasporene po horizontu,
 Osnovna tigonomterijska mrea III reda sa  Duine strana treba da budu priblino iste,
stranama od 5 do 13km,  Obezbediti taku od unitenja,
 Popunjavajua mrea III reda sa stranama od 3 do  Obezbediti pristupanost taki,
7 km,  Da je mogue sa take i na taku to tanije
 Mrea IV reda od 1 do 4km. izvriti potrebna merenja.

3 4

Vrste pravaca u triangulaciji Presecanje pravaca

T
T

Spoljni pravci,
Unutranji pravci, Presecanje napred (A),
Presecanje nazad (B),
Obostrani, Kombinovano (C)
Jednostrani

5 6
Orijentisanje pravaca Orijentisanje pravaca

Osr =
O = ( i i i )
1A = AB n n
A2 = AB + ( ) = AB + AN = Osr + n
B
= O orijentacioni ugao
A

O2 = AC
O3 = AD
....................
On = AN 7 8

Presecanje napred Presecanje napred

d da db
= = =m
sin sin b sin a

yB y A x B x A
d = =
sin BA cos BA

d
m=
sin

d a = m sin b d b = m sin a

9 10

Presecanje napred

Ya = d a sin A X a = d a cos A
Yb = db sin B X b = db cos B

a b = B A

a b = B A

YC, = YA + Ya X C, = X A + X a
,,
Y = YB + Yb
C X C,, = X B + X b
YC, + YC,, X C, + X C,,
YC = XC =
2 2
11